Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач"

Transcript

1 Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач

2 2 Циљ курса је развијање компетенција студената, будућих наставника да: истражују и унапређују сопствену праксу кроз извођење истраживања; разумеју концепт наставник као истраживач, његов значај и улогу у унапређењу наставе и учења; разумеју општу логику и поставке акционог истраживања и умеју да их примене у конкретним истраживачким активностима; се упознају са различитим техникама за прикупљање и бележење података, умеју да одаберу технику и примене је у конкретном истраживању; се упознају са основним правилима и поступцима обраде података, тумачења налаза и доношења закључака; умеју да представе своје истраживачке и развојне активности у мултимедијалном облику, кроз извештаје и стручне текстове; познају и користе различите националне и интернационалне научне изворе и стручну литературу.

3 3 Врсте педагошких истраживања Постоји велики број различитих врста истраживања које су прилагођене природи проучаваних појава, самим тим и у области педагогије и методике. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ ИСТРАЖИВАЊА су планска манипулација независном варијаблом (она која делује, узрок) и опажање и мерење утицаја ових промена на зависну варијаблу (она на коју се делује), уз контролу значајних услова под којима се одвија истраживање. Прави експеримент подразумева случајну расподелу испитаника у такозване експерименталне и контролне групе. Ова врста истраживања је најпогоднија за утврђивање узрочне повезаности између независне и зависне варијабле. ВАРИЈАБЛА= карактеристика, својство, обележје

4 4 У EX POST FACTO истраживању истраживач настоји да испита ефекте већ реализоване активности које није сам увео. Другим речима, за разлику од експеримента, манипулација независним варијаблама није могућа, већ се њихов утицај на зависне варијабле ретроспективно испитује. У КОРЕЛАЦИОНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА обавља се мерење две или више варијабли како би се утврдио њихов међусобни однос. Основна питања на која треба одговорити у овим истраживањима су следећа: Постоји ли повезаност између варијабли? Који је смер повезаности? Колики је степен повезаности између њих? Развојним истраживањима проучавају се развојне промене током времена. ЛОНГИТУДИНАЛНА ИСТРАЖИВАЊА подразумевају прикупљање података током дужег временског периода (истраживање може трајати од неколико недеља до неколико деценија). У ТРАНСВЕРЗАЛНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА (попречнопресечним) узима се више узорака из различитих фаза развоја (нпр. узрасних група), па се у једном временском тренутку мери варијабла чије се промене током времена проучавају.

5 5 АНКЕТНО ИСТРАЖИВАЊЕ углавном се везује употреба упитника и структурисаних интервјуа као основних метода прикупљања података. СТУДИЈА СЛУЧАЈА представља интензивно, продубљено и детаљно (ХОЛИСТИЧКО) проучавање појединачног случаја, при чему то могу бити особе, процеси, програми, организације, системи итд. Студија случаја се често користи у евалуационим истраживањима. ЕТНОГРАФСКО ИСТРАЖИВАЊЕ одликује дуготрајно укључивање истраживача у окружење које проучава реч је о такозваном урањању. Доминантна техника прикупљања података је посматрање са учешћем истраживач учествује у заједничким активностима, посматрајући шта људи раде, говоре, разговарајући са њима, да би, током времена, разумео норме те социокултурне средине. Крајњи продукт истраживања је етнографски, прозни опис социокултурног система или неке његове компоненте. УТЕМЕЉЕНА ТЕОРИЈА представља скуп техника који омогућува да се изгради теоријско објашњење неке појаве или процеса на основу прикупљених мишљења учесника. Ток истраживања није линеаран, већ се прикупљање и анализа података могу међусобно преплитати. Анализа података се заснива на кодирању података које обично има више фаза и нивоа. Истраживање резултира изградњом ''утемељене'' теорије која објашњава добијене налазе.

6 6 АКЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА - оно што њих одваја од других истраживања јесте суштинска повезаност акције (односно промене, побољшања) и истраживања (односно стицања знања). Одлике: истовремено је усредсређено на стицање знања неопходних за решавање неког проблема (истраживачки део) и на само његово решавање (акциони део); оријентисаност на решавање проблема, на промене, на контролисану иновацију, на мењање праксе која је истовремено и начин њеног сазнавања; настају из практичних питања која се јављају из свакодневне васпитно-образовне праксе; акција и истраживања се преплићу, смењују, некада теку паралелно, утичу и условљавају једна другу, па ова истраживања често немају јасан почетак и крај. Узмимо за пример да је наставник уочио да његови ученици имају тешкоће у учењу природних наука. Наставник ће прикупити додатне податке који ће му помоћи да осмисли и планира промене, затим ће применити неку нову идеју, потом поновно прикупити податке о постигнутим ефектима и тако се спирала наставља (циклична природа акционих истраживања).

7 7 Извођење акционих истраживања Специфичан облик професионалног развоја наставника Школе и наставници као стручњаци носиоци развоја образовања Истраживање своје праксе као део професионалне улоге сваког наставника Акциона истраживања произилазе из практичних питања

8 8 Из угла наставника извођење акционих истраживања је важно јер: Омогућава увођење иновација у наставни процес Пружа наставницима могућност да провере ефикасност свог рада Омогућава додатну диференцијацију рада Обезбеђује допринос бази знања о учењу и настави Омогућава приказивање школе у другачијем светлу Наставник је модел својим ученицима Подстиче сарадњу и размену искустава са колегама, као вид за хоризонталног учења

9 9 Ток акционог истраживања Планирање Акција Акционо истраживање - студија социјалне ситуације са циљем њеног унапређења. У школском контексту - наставник истражује сопствену праксу и дешавања у учионици и школи, како би унапредио свој свакодневни рад и однос са ученицима. Специфичности акционог истраживања се огледају у његовом току, односно начину одвијања. Рефлексија Посматрање Цикличност акционих истраживања често се приказује помоћу графикона у облику кружнице или спирале. На слици 2 приказан је један такав начин илустровања тока акционог истраживања.

10 10 Акционо истраживање започиње тако што наставник уочава неки дуготрајни проблем са којим се суочава у настави или неко педагошко питање које га интересује, а за које не налази одговор на другим странама и одређивање истраживачког циља. ОДРЕЂИВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРОБЛЕМА И ЦИЉА ИСТРАЖИВАЊА Прикупљају се подаци помоћу различитих техника који се обрађују и анализирају како би дали одређене закључке. ОБРАДА ПОДАТАКА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА РАЗВИЈАЊЕ АКЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА И ЊИХОВА ПРИМЕНА ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА Обрада података може да укаже на потребу за додатним подацима, па се акционо истраживање поново може вратити у фазу прикупљања података. На основу налаза, наставник развија идеје за унапређење (за акцију) и почиње да их примењује. На крају истраживачког циклуса, наставник налази погодан начин да својим колегама и широј стручној заједници представи резултате свог рада.

11 11 Одређивање предмета и циља акционог истраживања Неке од често заступљених општих тема су: наставне методе наставна средства управљање одељењем мотивација за учење оцењивање постигнућа ученика социјални односи у учионици физичко окружење у којем се одвија настава сарадња са родитељима...

12 12 Подстицај за истраживање може бити и нека недовољно јасна ситуација која интригира наставника и мотивише га да сазна нешто више о томе, да истражи узроке, услове јављања и слично. То често може да буде подстакнуто неким неочекиваним искуством у учионици које наставник не може лако да објасни, а које потенцијално има одређени педагошки значај. Питања у одређивању ''почетне тачке'' за акционо истраживање: Шта је то у мом раду (мојој учионици/школи) што би требало да боље разумем? Шта је то што ме већ дуго времена занима и што бих волео да испитам/испробам? Шта је то што бих у свом раду желео да побољшам? Чиме су ученици (родитељи, колеге) незадовољни и како то могу да променим? Шта ми представља тешкоће у раду и шта могу да урадим поводом тога?

13 13 Питања која можете поставити себи како бисте проверили да ли сте добро испланирали истраживање: Шта је проблем истраживања и зашто је важно испитати тај проблем? Које информације су ми доступне? Због чега желим да спроведем ово истраживање? Какав резултат очекујем? Које додатне информације које се тичу овог истраживачког објекта су још потребне? Како ћу добити те информације? Како ћу испитати феномен који ме интересује? Шта ми је потребно за реализацију истраживања? Како ћу обрадити добијене податке? На кој начин ћу презентовати своје резултате?

14 14 Како се прикупљају подаци? Изворе података чине: људи - наставници, ученици, родитељи, директори, стручни сарадници, студенти, итд. продукти - школски планови и извештаји, дневникици и портфоло, дечје радови и слично. догађаји - различите, углавном педагошке, ситуације и интеракције, на пример, наставне и ваннаставне активности, састанке колектива, сусрете наставника и родитеља и слично. Примарни и секундарни истраживачки подаци: Уколико је истраживач изазвао њихов настанак на пример путем интервјуа или упитника реч је о примарним подацима. Секундарни подаци су настали независно од истраживача и конкретног истраживања. Обично се подразумевају школски планови и извештаји, извештаји са састанака, припреме за час, радови ученика, наствничка и ученичка портфолиа и слично. Прикупљање података из свих ових извора заснива се на коришћењу различитих метода: упитника, интервјуа, тестова, посматрања, фокус група, анализе садржаја и тако даље

15 15 Технике прикупљања података

16 16 Дневник Истраживачки дневник је једна од најважнијих техника истраживања. Често га примењују управо наставници-истраживачи. Иако представља одлично средство за прикупљање података, вођење дневника је начин и да започнете истраживање. Дневник може да садржи податке прикупљење током опсервације или интервјуа, њихов садржај може бити обогаћен додатним објашњењима или фотографијама, или могу садржавати рефлексије о примењеним истраживачким техникама. Како писати дневник? Оно што је такође препорука је да сваки ваш унос у дневник садржи: време када се описани догађај десио (забележите и датум уноса у дневник уколико је различит од времена када се описани догађај десио); контекстуалне информације време, локација, учесници, сврха активности или било шта што вам се чини значајним с аспекта истраживања; уколико вам помаже, организујте своје записе у параграфе, можете их обележити поднасловима или бројевима (неки наставнициистраживачи записују у горњем левом или десном углу на свакој страни кључну реч за дати унос, како би се касније лакше снашли уколико се враћају појединој бележници или запису); записи у дневнику могу садржати и ваша осећања, размишљања, фотографије и интерпретације појединих ситуација (ипак је ово ваш дневник); наставници који су склони да осим контекстуалних информација у дневнике уносе и свој лична размишљања и интерпретације наводе како им помаже да такве врсте уноса обележе на другачији начин (нпр. 'моје размишљање'); с времена на време корисно је анализирати и сам дневник; на тај начин можете утврдити на која од већ постављених истраживачких питања можете одговорити на основу прикупљених података из дневника, која питања је можда потребно преформулисати, а у исто време стичете увид у тип информација које ваш дневник садржи.

17 17 Профили Ова техника пружа увид у одређену ситуацију или понашање неке особе током дужег временског периода. У процесу наставе и учења наставник истраживач може да продукује профиле појединих часова у оквиру одређене наставне теме или може да испрати понашање неког од ученика у оделењу. Табела 1: Пример профила часа (преузето и адаптирано из Вокера и Аделмана, 1975) Време првих 10 мин 20-ти минут 30-минут пред крај часа наставник (активност) ученици (активност) евиденција ученика, припрема за активност, распоређује књиге за рад ученицима раде на проблему који нису успели да реше сами код куће објашњава како извести експеримент, даје упутства, поставља питања слушају питања наставника, дају одговоре креће се по учионици помажући малим групама да заврше задатак експеримента рад на експерименту у малим групама расклања лабораторијск у опрему записују резултате експеримента средства рада свеске, књиге, оловке ваге, пламеници, клеме, намернице свеске, оловке

18 18 Анализа документације Анализа различите документације може пружити значајне увиде у вези са темом истраживања. У контексту истраживања учионице значајни документи могу бити: наставни планови и програми, припреме часова, контролне вежбе и тестови, записи са стручних и наставничких већа (укључујући и друге оформљене тимове унутар школе), домаћи задаци, делови уџбеника, ученички радови и сл. Анализа документације се најчешће заснива на анализа садржаја као општем методу прикупљања и анализе података. Анализа садржаја заснива се на систематском и објективном идентификовању карактеристика текста, односно порука које он садржи. Обично се анализа садржаја користи на секундарним подацима на различитим врстама текстова или других садржаја који су настали независно од истраживања. Једна од основних техника у анализи садржаја јесте кодирање разврставање онога што се анализира (најчешће речи, теме и ајтеми) у категорије. Кодирани подаци се потом анализирају на различите начине: квантитативно (нпр. колико пута се одређена тема појавила у тексту) или квалитативно (нпр. откривање кључних значења вербалних порука); супстанцијално (нпр. шта је у тексту речено) или структурално (нпр. како је нешто у тексту речено); на нивоу манифестног или латентног значења и слично.

19 19 Фотографије Унутар учионице фотографије могу пружити занимљив увид у окружење унутар којег се нека активност наставника и ученика одвија. Током процеса истраживања наставник истраживач може забележити групни рад ученика, шта се дешава иза леђа наставника, просторне одреднице учионице, шаблоне социјалне организације на часу (нпр, да ли и који ученици раде у пару), али и понашање наставника у интеракцији са ученицима. Фотографије је могуће користити као покретаче дискусије са ученицима у вези са различитим темама које се обрађују на часу, али и питањима у вези са односима у оделењу. Не заборавите да ученицима најавите ову активност. Неопходно је да они дају свој пристанак!

20 20 Видео У контексту акционог истраживања у учионици, видео запис може да пружи увид у поједине делове часа, али и његову целину. Присуство видео камере донекле мења уобичајене односе између учесника ситуације. Стога је неопходно да се они привикну на њено постојање. У контексту учионице то значи да наставник треба да припреми ученике на чињеницу да ће бити снимани. Као и код прикупљања фото записа неопходно је ученике упознати са циљем снимања, колико дуго ће оно трајати, како ће се снимци користити и сл. У техничком смислу важно је одредити где ће се камера у учионици поставити, односно да ли је наставнику истраживачу важније да ухвати активност ученика или да утврди сопствено понашање. Видео материјал нуди обиље података. Његова предност је што му се наставник изнова и изнова може враћати, али је важно да када посматра цели час или поједине епизоде има на уму шта је у фокусу сваког појединачног гледања (нпр. како изгледа процес решавања задатака на часу, који шаблони интеракције постоје у оделењу, ко су ученици који се најчешће јављају за реч и сл.)

21 21 Интервју Интервју је одличан начин да сазнате како одређена ситуација током часа изгледа другој страни. Можете интервјуисати своје ученике, али и особе које су посматрале ваш час (нпр. стручни сарадници, колеге наставници). У први мах може бити тешко да добијете искрене одговоре од својих ученика, без обзира на то колико отворен однос имате. Интервјуи се разликују према нивоу структуираности. Што је интервју више структуиран инервјуер има већу контролу над инфомацијом коју ће добити и обратно. Што је његова структура неодређенија теже је одредити како ће ток интервјуа тећи. Општа препорука је да интервјуи треба да имају своју структуру, али да ипак треба оставити простора за додатне коментаре и питања које особа коју интервјуишете може да постави.

22 22 Фокус група Фокус група подразумева прикупљање података тако што истраживач истовремено води разговор о одређеној теми са више саговорника. Она је веома погодан метод за проучавање групних норми, значења и процеса. Припремна фаза обухвата одређивање циљева фокус групе, одабир учесника и састављање сценарија за њено извођење у форми водича који садржи низ питања и техника које треба применити. Разговор иницира и усмерава модератор. Важно је да се евентуална почетна трема учесника превазиђе и да се постигне међусобно поверење. Питања за учеснике фокус групе треба да буду једноставна, отвореног типа и недирективна (неусмеравајућа), при чему модератор треба да остави учесницима довољно времена за одговоре. Корисни савети у вођењу фокус група не заборавите диктафон и резервну батерију! фокус групе не би требало да трају дуже од два сата. Уколико су саговорници ученици, трајање фоксу групе прилагодите узрасту ученика. препоручује се да број саговорника у фокус групи буде 8 (±2).

23 23 Упитник Упитник је техника која омогућава брзо прикупљање података, лако га је направити и брзо се дистрибуира. Не захтева много времена, већи број појединаца може да одговори на упитник у исто време, а анонимност приликом попуњавања доприноси већој искрености испитаника. Упитник се може састојати из: отворених питања - испитаници морају сами да формулишу одговор. затворених питања - испитаник бира један од понуђених одговора. Такође, питања унутар упитника не морају нужно да буду у упитној форми и најчешће и нису. Управо због тога о питањима унутар упитника најчешће се говори као ставкама.

24 24 Упитник за васпитаче Поштована колегинице, У оквиру истраживања улоге васпитача у ликовном стваралаштву деце предшколског узраста, предвиђено је да се упитником прикупе њихова мишљења и ставови о тој проблематици. Анкета је анонимна да би се добили што искренији одговори који неће бити ни на који начин оцењивани. У дечјим вртићима постоји богато искуство у погледу ликовног вaспитања које треба упознати, што је основни смисао овог истраживања. Молимо Вас да упитник попуните читко и самостално јер нам је свако мишљење драгоцено. 1. Колико година радите као васпитач? (навести број) 3. Предшколска установа: (назив установе и место).. 2. Датум испитивања: (навести датум) Шта је по вашем мишљењу најважнији циљ ликовног васпитања предшколске деце? (заокружите само један од понуђених одговора) (а) Очување стваралаштва као урођене особине у облику у којем се испољава код предшколске деце. (б) Неговање естетске компоненте која ће од деце однеговати мале уметнике. (в) Задовољавање дечје склоности да цртају, сликају, обликују... без посебне тежње да направе нешто лепо и корисно. (г) Омогућавање деци да кроз игру ликовним медијумима изразе своје емоције, однос према свету који их окружује и развијају способност комуникације 5. У којој мери васпитач може да утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва? (заокружите само један од понуђених одговора) (а) Развој дечјег ликовног стваралаштва веома много зависи од васпитача. (б) Развој дечјег ликовног стваралаштва донекле зависи од васпитача. (в) Развој дечјег ликовног стваралаштва не зависи од васпитача. 8. Ако деци показујете ликовна остварења одраслих уметника, наведите који су то уметници? (упишите одговор име уметника или правац у сликарству) 10. Ако васпитач у току дечјег ликовног изражавања запази нешто што му се не свиђа или је нереално (нпр. рендгенски цртежи, неодговарајућа перспектива, нереалне боје и изглед објеката и сл.) како може да реагује? (навести одговор) 11. Да ли се успешни дечји радови на неки начин истичу или награђују (црвеним тачкицама, звездицама, стављањем само успешних радова на изложбу и сл.)? (заокружите један од понуђених одговора) (а) успешни дечји радови се награђују (б) успешни дечји радови се не награђују 12. Како коришћење бојанки, по Вашем мишљењу, утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва? (заокружите само један од одговора) (а) Штети развоју дечјег ликовног стваралаштва. (б) Користи развоју дечјег ликовног стваралаштва. (в) Нити штети нити користи развоју дечјег ликовног стваралаштва. 13. Које поступке васпитач треба да избегава да не би угрозио развој дечјег ликовног стваралаштва? (упишите одговор) 16. Да ли је за Вас прихватљиво да деца у вртићу праве нешто по наруџбини (готовом узорку), као нпр. корице за књиге, плакате, честитке, маске, костиме и сл.? (заокружите само један од понуђених одговора) (а) Да (б) Не 17. Колико развој дечјег ликовног стваралаштва зависи од познавања ликовних техника и вештине руковања прибором? (заокружите само један од одговора) (а) Знатно зависи. (б) Делимично зависи. (в) Незнатно зависи. 18. Да ли васпитач треба да учи децу ликовним техникама или свако дете треба да их самостално открива за себе? (заокружите један од понуђених одговора) (а) Васпитач треба децу да упозна са ликовним техникама и научи их како да их користе. (б) Свако дете треба самостално да открива ликовне технике и њихово коришћење. 21. Која од три наведене тврдње најверније одражава Ваш став о односу између света одраслих и света деце, који треба да се огледа у вртићу? (заокружите само један од понуђених одговора) (а) Вртић треба да буде по мери детета. (б) Деца треба да се прилагоде условима који их очекују у вртићу. (в) Адаптација треба да тече из два правца: узимајући у обзир узрасне и индивидуалне особине деце, али и потребу да прихвате утврђени режим живљења какав постоји у вртићу. 23. Да ли у Вашој радној соби постоји сталан или повремен центар интересовања (кутак) у коме се одвијају ликовне активности? (заокружите само један од одговора) (а) Постоји сталан центар интересовања (кутак). (б) Постоји повремен центар интересовања (кутак). (в) Центар интересовања (кутак) се организује када деца затраже да се баве ликовним активностима. 24. Како оцењујете услове за остваривање програмских циљева ликовног васпитања према моделу за који сте се определили? (заокружите само један од понуђених одговора) (а) Услови су одлични. (б) Услови су задовољавајући. (в) Услови су лоши. 25. Ако сте у одговору на предходно питање констатовали да су услови незадовољавајући или лоши предложите шта би требало учинити да се они поправе. (навести одговор)

25 25 Како да одлучите о садржају вашег упитника: Да ли је ово питање (ставка) неопходно? Колико оно доприноси теми којом се бавите? Да ли ваши испитаници могу да одговоре на питање које сте им поставили? Да ли питање које сте поставили провоцира социјално пожеље одговоре? Да ли начин на који сте поставили питање ограничава начин одговора испитаника (нпр. позитивни и негативни исходи/очекивања неког процеса)? На крају увек поведите рачуна о језику који користите (нпр. Да ли синтагма коју користите има више значења? Да ли термин који користите сугерише одговор вашим испитаницима?)

26 26 На постављена питања (ставке) могуће је одговорити на различите начине. Типови одговора могу бити: да/не (нпр. пол) вишеструког избора (степен слагања у вези са неком појавом) слободни (тражи се образложење у вези са постављеним питањем, испитаник нема ограничења у погледу обима и типа одговора који даје). Унутар упитника могу се јавити ставке (одговори) различитог облика или може преовладавати један начин одговарања. Општи савет је да ако креирате упитник са одговорима вишеструког избора, потрудите се да ваше категорије одговора буду јасне, да се међусобно разликују и да у довољној мери покривају опсег могућих одговора. Препорука је да број категорија не буде мањи од четири, али и да не буде већи од седам. ВАЖНО! Пре него што саставите упитник уложите време у промишљање о проблему који желите да истражите. Не само да ће то допринети јасноћи инструмента који креирате, већ ће вам се ово уложено време исплатити приликом предстојеће анализе података које сте прикупили.

27 27 Обрада података

28 28 Након реализованог истраживања и прикупљених свих података, неопходно је податке припремити за логичку анализу. Није довољно само погледати прикупљене податке и посматратити их површински, јер тако није могуће много утврдити о суштини резултата истраживања. Слично томе, у истраживањима истраживачи често прикупљају велики број појединачних чињеница. Да би се прикупљени подаци довели у везу са постављеном хипотезом истраживања у циљу њеног одбацивања или прихватања потребно је податке организовати и обрадити на одговарајући начин. Први корак је да се сви одговори испитаника кодирају и унесу у већ припремљене базе података (или табеле). Даља анализа подразумева: а) дескриптивну б) корелациону или ц) каузалну анализу података

29 29 Дескриптивна анализа података подразумева израчунавање учесталости и постотак одговора испитаника на неко питање, индикатора или категорија. Циљ дескриптивне статистике свођење великог броја података добијених у истраживању на мањи број мера и њихово изражавање у прихватљивој форми. У зависности од циља истраживања, те мере могу да буду, мере пребројавања (утврђивања процената и фреквенција), мере централне тенденције (аритметичка средина или мод) и мере варијабилности (стандардна варијанса и распон). Дескриптивна статистика служи нам да на рационалан начин опишемо појаве којима смо се бавили у истраживању. Најбољи приказ дескриптивне статистике је табела фреквенције која на прегледан начин приказује дистрибуцију добијених резултата на једном индикатору, питању у упитнику, варијабли. Најчешће дескриптивне мере: Мод је најједноставнија мера централне тенденције. Означава резултат који се најчешће јавља у узорку (најучесталији резултат). Аритметичка средина представља просек свих резултата или број којим се изражава вредност око које се групишу вредности свих испитаника на једној варијабли. Добија се тако што се саберу све вредности (сума свих резултата) и подели са бројем резултата. Мана ове мере је у томе што је осетљива на екстремне вредности (одговоре који су далеко већи или мањи од других одговора). максималан и минималан скор Стандардна девијација се рачуна уз аритметичку средину и представља меру варијабилности резултата око аритметичке средине.

30 Млађи узраст деце скорови Старији узраст деце скорови ПРИМЕРИ: а с 73,494 а с 76,01 мод 76 мод 78 Max 92 Max 99 Min 50 Min 60 Var 67,660 Var 51,499 σ 8,225 σ 7, ,494 76,01 50 На основу прегледа табела са дескриптивним параметрима за млађи узраст деце и старији узраст деце може се уочити следеће: Код мера централне тенденције постоји разлика између аритметичких средина (М) за млађи и старији узраст деце. Просечан скор млађе деце М=73,494 је мањи од просечног скора старије деце у М=76,01, а у корист старије деце модел Б У оба узорка модови (Мо), односно скорови који се најчешће јављају у узорку, су приближно једнаки, код млађе деце Мо=76 и он има мањих одступања од аритметичке средине, а код старије Мо=78 и такође има мањих одступања од аритметичке средине. млађи узраст 73,494 старији узраст 76,01 Код мера дисперзије максималан скор (Max) се за ова два узорка статистички се значајно разликује. За млађу узраст Max=92, а за старији узраст Max=99. Код минималног скора (Min) постоји још већа разлика, за млађи узраст Min= 50, а за старији узраст Min=60. Стандардна девијација (σ) која представља одступање појединачних скорова од аритметичке средине за оба узорка се статистички значајно разликују. Код млађег узраста σ= 8,225, а код старијег узраста је σ= 7,176, при чему скорови старије деце мање одступају од аритметичке средине у односу на скорове млађе деце.

31 31 Корелациона анализа података служи за боље разумевање добијених података и како би се открили односи (везе, повезаност, корелација) између добијених података. Корелациона анализа омогућава нам да тестирамо постављене хипотезе и донесемо коначне закључке истраживања. Овај тип анализе захтева нешто сложеније статистичке поступке али и њихово израчунавање је олакшано употребом бројних статистичких програма (на пример, EXCEL; SPSS; STATISTICA). Ова врста анализе нам омогућава да закључимо каква је веза између две испитиване варијабле. Односно, уколико су две варијабле повезане (позитивно или негативно), онда на основу информација о једној од њих, можемо да стекнемо информацију и о вредности друге варијабле. Каузална анализа користи се углавном у анализи података добијених у експерименту и када желимо да упоредимо податке добијене у експерименталној и контролној групи. У оваквим нацртима, подаци се обично обрађују помоћу одређених статистичких тестова (хи-квадрат, т-тест, анализа варијансе).

32 32 Дискусија резултата (статистичка анализа): Израчунате вредности t статистике за значајност разлике аритметичких средина резултата деце на Вилијамс тесту креативности између млађег узраста деце и старијег узраста деце, на нивоу значајности разлике α0,05 израчуната вредност значајности разлике је већа од табличне, односно t= 2,293 > t0,05;196=1,6525 Може се донети закључак да су разлике аритметичких средина статистички значајне између два узорка (резултати деце на Вилијамс тесту креативности између млађег узраста деце и старијег узраста деце), у корист деце старијег узраста. У t тесту је уочена статистички значајна разлика између аритметичких средина за млађи и старији узраст, али t тест није могао да истакне разлоге те разлике, због чега је примењен F тест (факторска анализа варијансе) који треба да покаже да ли је узраст фактор који утиче на добијене разлике. СТУДЕНТОВА t ТАБЛИЦА степен слободе df (ν) Граничне вредности у t дистрибуцији 0,05 0, ,6525 2,345 1,645 2,326 df(ν)=196 t=2,293 tν0,05;196=1,6525 tν0,01;196=2,345 Табела број 08: Студентова t таблица за Вилијамс тест креативности- Тест разлике ариметичких средина између млађег узраста деце и старијег узраста деце

33 33 Дискусија резултата (статистичка анализа): Будући да је реализована вредност F статистике већа од граничне вредности, односно: F=5,284 > F0,05; 1; 196 = 3,89 можемо рећи уз ризик грешке α0,05 да контролисани фактор узраст деце унутар групе (млађи узраст деце и старији узраст деце) систематски утиче на резултате деце на Вилијамс тесту креативности, у корист старије деце. Може се донети закључак да су разлике аритметичких средина статистички значајне између два узорка (резултати деце на Вилијамс тесту креативности између млађег узраста деце и старијег узраста деце, у корист деце старијег узраста. Такође се може донети закључак да контролисани фактор узраст узраст деце (млађи узраст деце и старији узраст деце) систематски утиче на на резултате деце у Вилијамс тесту креативности. Једнофакторска анализа варијансе- F тест (ANOVA- резултати добијени из SPSS програма) Извор варијабилитета Степени слободе Сума квадрата Средњи F однос квадрат Факторска (између млађег узраста деце и старијег узраста деце ) df1=1 SA=313,262 VA=313,262 F=5,284 Резидуална (унутар група деце) df2= 196 SR= 11677,610 VR=59,277 Тотал df= 197 ST= 11990,873

34 Како коришћење бојанки, по Вашем мишљењу, утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва? (заокружите само један од одговора) 1 2 (а) Штети развоју дечјег ликовног стваралаштва ,8% 06 06,2% (б) Користи развоју дечјег ликовног стваралаштва ,6% 29 29,9% (в) Нити штети нити користи развоју дечјег ликовног стваралаштва ,6% 62 63,9% Укупно: Ставови васпитача опредељених за 1 или 2 методички модел томе како коришћење бојанки, по мишљењу васпитача утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва 12. Како коришћење бојанки, по Вашем мишљењу, утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 45,8% 6,2% 15,6% 29,9% 38,6% а б в 63,9% Б 1 модел 45,80% 15,60% 38,60% А 2 модел 6,20% 29,90% 63,90%

35 35 Како представити резултатe акционог истраживања? Резултати до којих сте дошли својим истраживањем могу допринети развоју наставне праксе других колега и развоју теорије наставе тек када их јавно саопштите. Два најчешћа начина представљања резултата истраживања јесу (1) текст у стручном/научном часопису и (2) усмена презентација.

36 36 ТЕКСТ ЗА СТРУЧНИ/НАУЧНИ ЧАСОПИС Пре него што почнете да пишете рад одаберете часопис у ком желите да га објавите и проучите Упутство за ауторе. Ово је важно због тога што већина часописа има и неке специфичне захтеве које треба узети у обзир приликом припреме текста. Ипак, без обзира на специфичне захтеве појединих часописа, структура Вашег рада треба да садржи следеће делове: наслов рада резиме увод методолошки део резултате истраживања дискусију добијених налаза закључак и цитирану литературу

37 37 Наслов рада: У сваком наслову битно је саопштити главни циљ истраживања, без оптерећења сувишним речима. Важно је да наслов буде кратак, јасан, прецизан, и привлачан. Другим речима, важно је њиме најавити о чему ће бити речи у тексту и истовремено заинтересовати потенцијалног читаоца. Резиме је сажет приказ садржаја читавог рада. У резимеу се приказује: (1) циљ истраживања; (2) коришћена методологија; (3) добијени резултати, уз кратку интерпретацију. Увод треба да има структуру левка, односно да представи област у оквиру које је рађено истраживање тако што ће читаоца увести у област почев од најопштијих појмова, постепено се фокусирајући на тему истраживања. Увод треба завршити прецизним дефинисањем циља истраживања шта је то што сте желели да сазнате кроз истраживање које сте урадили.

38 38 Преглед ранијих радова из исте области чини веома важан део увода, јер омогућава читаоцу да разуме због чега је тема Вашег рада релевантна, односно на који начин резултати Вашег истраживања доприносе развоју сазнања о настави. Водите рачуна о томе да увод не служи томе да у њему напишете све што знате о области из које сте урадили истраживање, већ само да у њему дате преглед релевантних теорија и истраживања. За свако тврђење које преузимате из литературе, било да се ради о теоријским одређењима или цитирању ранијих истраживања, неопходно је да у тексту наведете извор. Навођење извора у тексту није резервисано само за делове текста које дословно преузимате из литературе и стављате под знаке навода, већ за све идеје, дефиниције, налазе других аутора које користите. Извори се у тексту наводе се тако што се на крају дела који је преузет из неког извора у загради пише презиме аутора и година издања - на пример: (Јовановић, 2001). Сви извори које цитирате у раду морају се наћи у списку литературе на крају рада.

39 39 Методолошки део: У овом делу детаљно се описује методологија коришћена у истраживању. Важно је да овај део рада напишете тако да из њега читаоцу буде потпуно јасно шта сте и како радили, односно да на основу њега свако ко то жели може да понови ваше истраживање. У овом делу рада треба да наведете следеће информације о свом истраживању: хипотезе (са каквим сте претпоставкама ушли у истраживање и због чега); варијабле; опис узорка испитаника; инструменте које сте користили у истраживању (уколико сте користили неки инструмент нпр. анкетни упитник, скалу процене, чек-листу); поступак прикупљања података.

40 40 Резултати истраживања: Приказ резултата и њихово дискутовање представљају најзначајније делове текста. У делу о резултатима треба да изложите све добијене резултате, почев од најопштијих (главних) налаза, крећући се ка специфичнијим. Уколико добијете резултате који се не поклапају са Вашим очекивањима (хипотезама), немојте да их изоставите из рада они некада могу бити још занимљивији и подстицајнији него налази који су очекивани, односно из њих често можемо још више да научимо него из налаза које очекујемо да ћемо добити! Дискусија (интерпретација) резултата: У овом делу рада треба да објасните шта значе налази које сте добили у свом истраживању. Кроз повезивање својих резултата са теоријским идејама и емпиријским подацима које сте изнели у уводу, треба да објасните значај својих налаза и њихово место у односу на претходна сазнања (да ли се слажу или не са очекивањима и због чега). Закључак рада треба да буде кратак и садржајан. У њему треба истаћи централни налаз истраживања, нагласити његов значај и евентуално навести питања која би било важно даље истражити, а која су отворена Вашим истраживањем.

41 41 ПРЕЗЕНТАЦИЈА Након позиционирања теме истраживања у шири теоријско-емпиријски оквир, треба рећи шта је био циљ истраживања, како је оно урађено и какви су резултати забележени. Колико год да се од Вас очекује да сажмете приказ свог истраживања, важно је да излагање има приказану структуру, односно да сажимање не доведе до тога да у њему буде изостављен неки од поменутих делова. Са друге стране, у оквиру сваког од ових делова (изузев методолошког дела који мора бити приказан у целини) можете одабрати оно што сматрати важнијим, а изоставити мање важне делове. Стандарно, усмене презентације прати презентација у PowerPoint програму (наравно, могу се користити и други програми, али је овај најраспрострањенији и једноставнији за коришћење од других). Иако ово није обавезно, може значано олакшати праћење излагања, јер публика испред себе има исписане најзначајније информације, а презентација може укључити и илустрације, табеле и друге прилоге који додатно могу олакшати праћење излагања. Уз презентацију у PowerPoint програму (или као замену за њу) можете припремити и у папиру публици поделити сажет приказ свог рада. Овај материјал може да укључује исте информације које бисте ставили на слајдове презентације.

42 42 Извори: Дејан Станковић (2013): Наставник као истраживач - приручник за наставнике, Развионица - пројекат подршке развоју људског капитала и истраживању опште образовање и развој људског капитала, Београд Филиповић, С. (2009): Развој схватања о дечјем ликовном стваралаштву и могућностима васпитно-образовног деловања на њега, докторска дисертација, Академија умјетности, Универзитет у Бањој Луци...

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима 50. Нацртај било које унакрсне углове. Преношењем утврди однос унакрсних углова. Какво тврђење из тога следи? 51. Нацртај угао чија је мера 60, а затим нацртај њему унакрсни угао. Колика је мера тог угла?

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре 0 6.. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре У обичном говору се често каже да су неки предмети симетрични. Примери таквих објеката, предмета, геометријских

Διαβάστε περισσότερα

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА Предмет се вреднује са 2 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање 1. Јасмина Кнежевић

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН Талес из Милета (624 548. пре н. е.) Еуклид (330 275. пре н. е.) Хилберт Давид (1862 1943) 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни Настанак геометрије повезује

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 1 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 Метод разликовања случајева је један од најексплоатисанијих метода за решавање математичких проблема. У теорији Диофантових једначина он није свемогућ, али је сигурно

Διαβάστε περισσότερα

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011 Аксиоме припадања Никола Томовић 152/2011 Павле Васић 104/2011 1 Шта је тачка? Шта је права? Шта је раван? Да бисмо се бавили геометријом (и не само геометријом), морамо увести основне појмове и полазна

Διαβάστε περισσότερα

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23 6.3. Паралелограми 27. 1) Нацртај паралелограм чији је један угао 120. 2) Израчунај остале углове тог четвороугла. 28. Дат је паралелограм (сл. 23), при чему је 0 < < 90 ; c и. c 4 2 β Сл. 23 1 3 Упознајмо

Διαβάστε περισσότερα

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2 8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х + у = z Један од најзанимљивијих проблема теорије бројева свакако је проблем Питагориних бројева, тј. питање решења Питагорине Диофантове једначине. Питагориним бројевима или

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

ПРОБЛЕМСКО УЧЕЊЕ И ГРУПНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

ПРОБЛЕМСКО УЧЕЊЕ И ГРУПНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ Maja Aдамов ПРОБЛЕМСКО УЧЕЊЕ И ГРУПНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ мастер рад Нови Сад, 2014. Садржај Предговор

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Анализа ризика

Теорија одлучивања. Анализа ризика Теорија одлучивања Анализа ризика Циљеви предавања Упознавање са процесом анализе ризика Моделовање ризика Монте-Карло Симулација Предности и недостаци анализе ризика 2 Дефиниција ризика (квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

Семинарски рад из линеарне алгебре

Семинарски рад из линеарне алгебре Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити

Διαβάστε περισσότερα

Метод таблоа у настави математичке логике у средњој школи

Метод таблоа у настави математичке логике у средњој школи Универзитет у Београду Математички факултет Метод таблоа у настави математичке логике у средњој школи - Мастер рад - Студент: Весна Петровић Ментор: др Зоран Петровић Београд, март 2011.године САДРЖАЈ

Διαβάστε περισσότερα

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију: На седници одржаној 18. 6. 2010. године Наставно-научно веће

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ВЕЖБА БРОЈ 2 ПОЈАЧАВАЧ СНАГЕ У КЛАСИ Б 1. 2. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БР. ИНДЕКСА ГРУПА ОЦЕНА ДАТУМ ВРЕМЕ ДЕЖУРНИ

Διαβάστε περισσότερα

Модели организовања и методе кооперативног учења, њихова примена и реални домети у обради конкретних тема у настави математике

Модели организовања и методе кооперативног учења, њихова примена и реални домети у обради конкретних тема у настави математике Универзитет у Београду Математички факултет Мастер рад Модели организовања и методе кооперативног учења, њихова примена и реални домети у обради конкретних тема у настави математике Студент: Дубравка Глишовић

Διαβάστε περισσότερα

10.3. Запремина праве купе

10.3. Запремина праве купе 0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка

Διαβάστε περισσότερα

Потрошачки трендови и социјално стање у друштву

Потрошачки трендови и социјално стање у друштву Потрошачки трендови и социјално стање у друштву Тијана Костић Факултет техничких наука, Чачак СП ИАС Професор технике и информатике, школска 203./204. година e-mail: tijana.kostic@gmail.com Ментор рада:

Διαβάστε περισσότερα

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА Стандардна девијација показује расподелу резултата мерења око средње вредности, али не указује на облик расподеле. У табели 1 су дате вредности за 50 поновљених одређивања

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван 2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван Човек је за своје потребе градио куће, школе, путеве и др. Слика 1. Слика 2. Основа тих зграда је често правоугаоник или сложенија фигура (слика 3). Слика 3.

Διαβάστε περισσότερα

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c 6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c Ако су а, b и с цели бројеви и аb 0, онда се линеарна једначина ах + bу = с, при чему су х и у цели бројеви, назива линеарна Диофантова једначина. Очигледно

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни

Διαβάστε περισσότερα

4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА

4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА 4. Закон великих бројева 4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА Аксиоматска дефиниција вероватноће не одређује начин на који ће вероватноће случајних догађаја бити одређене у неком реалном експерименту. Зато треба наћи

Διαβάστε περισσότερα

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ОДГОВОРИ И РЕШЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ

Διαβάστε περισσότερα

Дух полемике у филозофији Јован Бабић

Дух полемике у филозофији Јован Бабић Дух полемике у филозофији Јован Бабић У свом истинском смислу филозофија претпостаља једну посебну слободу мишљења, исконску слободу која подразумева да се ништа не подразумева нешто што истовремено изгледа

Διαβάστε περισσότερα

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе:

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: Њутнови закони 1 Динамика Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: када су објекти довољно велики (>димензија атома) када се крећу брзином много мањом

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

5.2. Имплицитни облик линеарне функције математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА (школска 2012/13. и школска 2013/14. година) Београд, децембар 2014. Завод за

Διαβάστε περισσότερα

Н А С Т А В Н И К КАО ИСТРАЖИВАЧ

Н А С Т А В Н И К КАО ИСТРАЖИВАЧ Н А С Т А В Н И К КАО ИСТРАЖИВАЧ ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ Дејан Станковић Јелена Радишић Невена Буђевац Смиљана Јошић Александар Бауцал БЕОГРАД, 2015. Н А С Т А В Н И К КАО ИСТРАЖИВАЧ ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Διαβάστε περισσότερα

Висока школа струковних студија Београдска политехника

Висока школа струковних студија Београдска политехника САДРЖАЈ УВОД... 4 1. МЕТОДОЛОГИЈА... 4 1.1. Истраживачка методологија... 4 1.2. Проблем истраживања и истраживачка питања... 5 1.3. Операционални параметри... 5 1.4. Истраживачки инструменти... 13 1.5.

Διαβάστε περισσότερα

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Факултет организационих наука НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац Одлуком 05-01 бр. 3/59-6 од 08.06.2017. године, именовани

Διαβάστε περισσότερα

БАВЉЕЊE СПОРТОМ И УСПЕХ У ШКОЛИ УЧЕНИКА АДОЛЕСЦЕНAТA

БАВЉЕЊE СПОРТОМ И УСПЕХ У ШКОЛИ УЧЕНИКА АДОЛЕСЦЕНAТA Бављењe спортом и успех у школи ученика адолесценaтa Александар Гаџић 796:59.922.7/8 Изворни научни чланак Примљено 9.06.2009. БАВЉЕЊE СПОРТОМ И УСПЕХ У ШКОЛИ УЧЕНИКА АДОЛЕСЦЕНAТA Извод из магистарског

Διαβάστε περισσότερα

ТАЧКЕ КОЈЕ ЕКСПЛОДИРАЈУ ПОГЛАВЉЕ 5 ДЕЉЕЊЕ ПОЧИЊЕМО

ТАЧКЕ КОЈЕ ЕКСПЛОДИРАЈУ ПОГЛАВЉЕ 5 ДЕЉЕЊЕ ПОЧИЊЕМО ТАЧКЕ КОЈЕ ЕКСПЛОДИРАЈУ ПОГЛАВЉЕ 5 ДЕЉЕЊЕ Сабирање, одузимање, множење. Сад је ред на дељење. Ево једног задатка с дељењем: израчунајте колико је. Наравно да постоји застрашујући начин да то урадите: Нацртајте

Διαβάστε περισσότερα

ПОЈАМ СМРТИ ИЗ УГЛА ДЕТЕТА a

ПОЈАМ СМРТИ ИЗ УГЛА ДЕТЕТА a ТEME, г. XL, бр. 2, април јун 2016, стр. 525 540 Оригинални научни рад Примљено: 1. 2. 2015. UDK 159.922.74 Ревидирана верзија: 1. 11. 2015. Одобрено за штампу: 28. 6. 2016. ПОЈАМ СМРТИ ИЗ УГЛА ДЕТЕТА

Διαβάστε περισσότερα

МЕРЕЊЕ УЧЕНИЧКОГ НАПРЕТКА ПРИ КОРИШЋЕЊУ РАЧУНАРА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

МЕРЕЊЕ УЧЕНИЧКОГ НАПРЕТКА ПРИ КОРИШЋЕЊУ РАЧУНАРА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ Соња Вученов МЕРЕЊЕ УЧЕНИЧКОГ НАПРЕТКА ПРИ КОРИШЋЕЊУ РАЧУНАРА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ -мастер рад- Нови Сад, 2012.

Διαβάστε περισσότερα

МОГУЋНОСТИ ОСПОСОБЉАВАЊА УЧЕНИКА ЗА САМОСТАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

МОГУЋНОСТИ ОСПОСОБЉАВАЊА УЧЕНИКА ЗА САМОСТАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ МЕТОДИКА НАСТАВЕ МОГУЋНОСТИ ОСПОСОБЉАВАЊА УЧЕНИКА ЗА САМОСТАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор: Проф. др Споменка

Διαβάστε περισσότερα

КРЕАТИВНО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У МАТЕМАТИЦИ

КРЕАТИВНО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У МАТЕМАТИЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Душица В. Буквић МАСТЕР РАД КРЕАТИВНО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У МАТЕМАТИЦИ БЕОГРАД, 2012. године САДРЖАЈ 1...У ВОД...2 2...Р ЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА...4 3. ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА

Διαβάστε περισσότερα

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом). СЕЧИЦА(СЕКАНТА) ЦЕНТАР ПОЛУПРЕЧНИК ТАНГЕНТА *КРУЖНИЦА ЈЕ затворена крива линија која има особину да су све њене тачке једнако удаљене од једне сталне тачке која се зове ЦЕНТАР КРУЖНИЦЕ. *Дуж(OA=r) која

Διαβάστε περισσότερα

Планирање истраживања у

Планирање истраживања у Планирање истраживања у биомедицини проф. др Слободан Јанковић Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Елементи плана истраживања 1. Постављање истраживачког питања На која питања ће студија

Διαβάστε περισσότερα

Примена система дидактичких игара у процесу развоја мисаоних способности ученика на млађем школском узрасту

Примена система дидактичких игара у процесу развоја мисаоних способности ученика на млађем школском узрасту УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ МЕТОДИКА НАСТАВЕ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Примена система дидактичких игара у процесу развоја мисаоних способности ученика на млађем школском узрасту Ментор: Проф.

Διαβάστε περισσότερα

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде математик за VIII разред основне школе 4. Прво наћи дужину апотеме. Како је = 17 cm то је тражена површина P = 18+ 4^cm = ^4+ cm. 14. Основа четворостране пирамиде је ромб чије су дијагонале d 1 = 16 cm,

Διαβάστε περισσότερα

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x)

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x) ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? Врсте диференцијалних једначина. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ЈЕДНАЧИНА КОЈА РАЗДВАЈА ПРОМЕНЉИВЕ Код ове методе поступак је следећи: раздвојити

Διαβάστε περισσότερα

РАЗВОЈ УПИТНИКА ЗА МЕРЕЊЕ СТРАХА ОД ИНФЕКЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ ХЕПАТИТИСА Б DEVELOPMENT OF THE SCALE FOR MEASURING FEAR FROM HEPATITIS B INFECTION

РАЗВОЈ УПИТНИКА ЗА МЕРЕЊЕ СТРАХА ОД ИНФЕКЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ ХЕПАТИТИСА Б DEVELOPMENT OF THE SCALE FOR MEASURING FEAR FROM HEPATITIS B INFECTION Рационална терапија 2016, Vol. VIII, No. 1, стр. 11-18 / UDK: 59.9.075-057.875:616.36-002 DOI: 10.5937/racter8-9852 Оригинални научни рад/original article РАЗВОЈ УПИТНИКА ЗА МЕРЕЊЕ СТРАХА ОД ИНФЕКЦИЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

Круг. Електронски наставни материјали Дигитални час 2. Наташа Трбојевић професор математике у Основној школи Коста Абрашевић

Круг. Електронски наставни материјали Дигитални час 2. Наташа Трбојевић професор математике у Основној школи Коста Абрашевић Круг Електронски наставни материјали Дигитални час 2 Наташа Трбојевић професор математике у Основној школи Коста Абрашевић Електронски наставни материјали Електронско учење у Србији постаје све присутније,

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПЕТНАЕСТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА број задатка 3

Διαβάστε περισσότερα

INOVACIJE unastavi. ~asopis za savremenu nastavu. YU ISSN UDC Vol. 22

INOVACIJE unastavi. ~asopis za savremenu nastavu. YU ISSN UDC Vol. 22 , 2 9 INOVACIJE unastavi ~asopis za savremenu nastavu YU ISSN 0352-2334 UDC 370.8 Vol. 22 U»ITEySKI FAKULTET UNIVERZITET U BEOGRADU Adresa redakcije: U~iteqski fakultet, Beograd, Kraqice Natalije 43 www.uf.bg.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ. ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни

ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ. ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ЦИЉ ПРЕДМEТА: Препознавање процеса, ресурса и структура радних

Διαβάστε περισσότερα

ВРШЊАЧКА ПРИХВАЋЕНОСТ УЧЕНИКА СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ У РЕДОВНИМ ОДЕЉЕЊИМА

ВРШЊАЧКА ПРИХВАЋЕНОСТ УЧЕНИКА СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ У РЕДОВНИМ ОДЕЉЕЊИМА Научни скуп Настава и учење савремени приступи и перспективе Учитељски факултет у Ужицу 7. новембар 2014. ISBN 978-86-6191-028-9 УДК 376.1-056.26/.36-053.2 Изворни научни чланак стр. 717 728 Марина Ж.

Διαβάστε περισσότερα

1. УВОД 1.1. ЗАШТО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ? ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће''

1. УВОД 1.1. ЗАШТО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ? ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће'' ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће'' 1. УВОД Зашто су краљевићи и царевићи од античких па до наших времена имали своје приватне учитеље математике? Зашто

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЧЕТРНАЕСТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА број задатка 1

Διαβάστε περισσότερα

МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ

МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ Посебна издања Научни скупови, књ. 5 МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ Јагодина, 2008. 1 МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ НАСТАВЕ

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Циљеви предавања

Теорија одлучивања. Циљеви предавања Теорија одлучивања Бајесово одлучивање 1 Циљеви предавања Увод у Бајесово одлучивање. Максимална а постериори класификација. Наивна Бајесова класификација. Бајесове мреже за класификацију. 2 1 Примене

Διαβάστε περισσότερα

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САША Љ. СТЕПАНОВИЋ ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE

Διαβάστε περισσότερα

Испитвање тока функције

Испитвање тока функције Милош Станић Техничка школа Ужицe 7/8 Испитвање тока функције Испитивање тока функције y f подразумева да се аналитичким путем дође до сазнања о понашању функције, као и њеним значајним тачкама у координантном

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 1. Удео снаге и енергије ветра у производњи електричне енергије - стање и предвиђања у свету и Европи. 2. Навести називе најмање две међународне организације

Διαβάστε περισσότερα

СОЦИЈАЛНО УЧЕЊЕ У ПРАВОСЛАВНОЈ ТЕОЛОГИЈИ

СОЦИЈАЛНО УЧЕЊЕ У ПРАВОСЛАВНОЈ ТЕОЛОГИЈИ СОЦИЈАЛНО УЧЕЊЕ У ПРАВОСЛАВНОЈ ТЕОЛОГИЈИ Захваљујем се организатору на љубазном позиву да узмем учешћа у данашњем скупу а поводом врло значајног догађаја и врло значајне теме. Када се у јесен прошле године,

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД ОЛИВЕРА ТОДОРОВИЋ СРЂАН ОГЊАНОВИЋ MATEMATИKA УЏБЕНИК за први разред основне школе1 ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 1 ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА... 7 1. Горе, доле, изнад, испод... 8 2. Лево, десно...

Διαβάστε περισσότερα

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИХ ВЕЖБИ

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИХ ВЕЖБИ Др Марта Дедај 1 Висока школа струковних студија за васпитаче Oригиналан научни рад и пословне информатичаре Сирмијум УДК: 371.72 Сремска Митровица ==========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ СТИЛОВИ РАДА САВРЕМЕНОГ НАСТАВНИКА

АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ СТИЛОВИ РАДА САВРЕМЕНОГ НАСТАВНИКА АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ СТИЛОВИ РАДА САВРЕМЕНОГ НАСТАВНИКА Ужице 2015. СТИЛОВИ РАДА САВРЕМЕНОГ НАСТАВНИКА Аутор: Александра Милошевић Уредник Проф. др Данијела Василијевић Издавач Регионални центар за професионални

Διαβάστε περισσότερα

ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР КАО ПЕРСПЕКТИВА УЧЕЊА ПУТЕМ РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА

ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР КАО ПЕРСПЕКТИВА УЧЕЊА ПУТЕМ РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА Методолошки рад UDK 371.3::51]:004 ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР КАО ПЕРСПЕКТИВА УЧЕЊА ПУТЕМ РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА EDUCATIONAL SOFTWARE PERSPECTIVE OF LEARNING THROUGH PROBLEM SOLVING Драгица Милинковић, Миленко Пикула

Διαβάστε περισσότερα

БИБЛИД ; 35 (2003) с

БИБЛИД ; 35 (2003) с Снежана МИРКОВ УДК 371.212.72 Институт за педагошка истраживања Оригинални научни чланак Београд БИБЛИД 0579-6431; 35 (2003) с.151-165 УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА У УЧЕЊУ КОД УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Резиме. Испитивани

Διαβάστε περισσότερα

Математички модел осциловања система кугли око равнотежног положаја под утицајем гравитационог поља

Математички модел осциловања система кугли око равнотежног положаја под утицајем гравитационог поља Универзитет у Машински факултет Београду Математички модел осциловања система кугли око равнотежног положаја под утицајем гравитационог поља -семинарски рад- ментор: Александар Томић Милош Живановић 65/

Διαβάστε περισσότερα

ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА

ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА ВАЉЕВО, 006 1 1. УВОД 1.1. ПОЈАМ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ У једној земљи Далеког истока живео је некад један краљ, који је сваке ноћи узимао нову жену и следећег

Διαβάστε περισσότερα

Комуникација директора школе са ученицима

Комуникација директора школе са ученицима Иновације у настави, XXIX, 2016/3, стр. 61 72 UDC 37.064.2:371.112(497.6) Рад примљен: 11. 8. 2016. Рад прихваћен: 15. 9. 2016. Семир И. Шејтанић 1 Универзитет Џемал Биједић у Мостару, Наставнички факултет

Διαβάστε περισσότερα

Библиотека Педагошка теорија и пракса 44

Библиотека Педагошка теорија и пракса 44 Библиотека Педагошка теорија и пракса 44 TIMSS 2015 У СРБИЈИ Издавач ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 11000, Добрињска 11/3 За издавача Николета Гутвајн Лектор Јелена Стевановић Преводилац Наташа Ђаловић

Διαβάστε περισσότερα

МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ С. Црвенковић, М. Миловановић, Д. А. Романо: АНАЛИЗА ПРИРОДе МАТеМАТИЧКИХ ЗНАња МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ синиша црвенковић Департман за математику, Нови Сад Милијана миловановић Педагошки факултет, Бијељина

Διαβάστε περισσότερα

1. Функција интензитета отказа и век трајања система

1. Функција интензитета отказа и век трајања система f(t). Функција интензитета отказа и век трајања система На почетку коришћења неког система јављају се откази који као узрок имају почетне слабости или пропуштене дефекте у току производње и то су рани

Διαβάστε περισσότερα

Решавање рачунских задатака из наставних јединица: Равномерно и pавномерно променљиво праволинијско кретање

Решавање рачунских задатака из наставних јединица: Равномерно и pавномерно променљиво праволинијско кретање УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Решавање рачунских задатака из наставних јединица: Равномерно и pавномерно променљиво праволинијско кретање Mентор: Др Маја Стојановић Кандидат: Невена

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ИНФОРМАТИКА школска 2012/2013. Предмет: ИНФОРМАТИКА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ бода. Укупно има 60 часова активне наставе и то недељно:

Διαβάστε περισσότερα

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 Лабораторијска вежба број 1 МОНОФАЗНИ ФАЗНИ РЕГУЛАТОР СА ОТПОРНИМ И ОТПОРНО-ИНДУКТИВНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ

Διαβάστε περισσότερα

Утицај два модела реализације програма наставе физичког васпитања у првом разреду средње школе на физичку образованост ученика

Утицај два модела реализације програма наставе физичког васпитања у првом разреду средње школе на физичку образованост ученика Живорад Марковић 796:371.3 Изворни научни чланак Утицај два модела реализације програма наставе физичког васпитања у првом разреду средње школе на физичку образованост ученика Извод из докторске дисертације:

Διαβάστε περισσότερα

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje Matematički fakultet, Univerzizet u Beogradu Katedra za računarstvo i informatiku Objektno orijentisano programiranje vežbe školska 2016/ 2017 Biljana Stojanović Nemanja Mićović Nikola Milev 1 Наслеђивање

Διαβάστε περισσότερα

Могућности коришћења методе случаја као наставне методе у настави физике. - мастер рад -

Могућности коришћења методе случаја као наставне методе у настави физике. - мастер рад - УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ Могућности коришћења методе случаја као наставне методе у настави физике - мастер рад - Ментор: Проф. др Маја Стојановић Студент:

Διαβάστε περισσότερα

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ I Линеарне једначине Линеарне једначине се решавају по следећем шаблону: Ослободимо се разломка Ослободимо се заграде Познате

Διαβάστε περισσότερα

МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ

МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА МЕНТОР Проф. др Драгица Радосав КАНДИДАТ Пардањац мр Марјана Зрењанин,

Διαβάστε περισσότερα

УТИЦАЈ РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ЊИХОВ УСПЕХ НА СТУДИЈАМА

УТИЦАЈ РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ЊИХОВ УСПЕХ НА СТУДИЈАМА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ МАСТЕР РАД УТИЦАЈ РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ЊИХОВ УСПЕХ НА СТУДИЈАМА Ментор: проф. др Милан Божић мат. Студент: Јелица Шијаковић,

Διαβάστε περισσότερα

Проф. др Весна Димитријевић

Проф. др Весна Димитријевић УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 1937/1-VIII/2 24.12.2009. године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА Наставно-научно веће Филозофског факултета у Београду је

Διαβάστε περισσότερα

Елвира Саваи ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ENGLISH WITH JIMMY BROWN

Елвира Саваи ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ENGLISH WITH JIMMY BROWN Елвира Саваи ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ENGLISH WITH JIMMY BROWN Елвира Саваи ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Διαβάστε περισσότερα

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске слика. У свакој тачки посматране средње површи, у општем случају, постоје два компонентална померања: v - померање у правцу тангенте на меридијалну

Διαβάστε περισσότερα

УПОТРЕБА МАНИПУЛАТИВА У РАЗВОЈУ МАТЕМАТИЧКОГ МИШЉЕЊА

УПОТРЕБА МАНИПУЛАТИВА У РАЗВОЈУ МАТЕМАТИЧКОГ МИШЉЕЊА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Мр Радојко Дамјановић УПОТРЕБА МАНИПУЛАТИВА У РАЗВОЈУ МАТЕМАТИЧКОГ МИШЉЕЊА (докторска дисертација) Јагодина, 2016. ИДЕНТИФИКАЦИОНА

Διαβάστε περισσότερα

TEMA V ЉУДИ (НАЈЧЕШЋЕ) ЛАЖУ КАКО БИ ЗАШТИТИЛИ СОПСТВЕНУ РЕПУТАЦИЈУ

TEMA V ЉУДИ (НАЈЧЕШЋЕ) ЛАЖУ КАКО БИ ЗАШТИТИЛИ СОПСТВЕНУ РЕПУТАЦИЈУ TEMA V ЉУДИ (НАЈЧЕШЋЕ) ЛАЖУ КАКО БИ ЗАШТИТИЛИ СОПСТВЕНУ РЕПУТАЦИЈУ Станко Абаџић, Праг (2000) 75 76 ПРАВО НА ЛАГАЊЕ Ј е ли овај свет видео икада грану дебљу и тежу од стабла на коме лежи? Покушавате да

Διαβάστε περισσότερα