Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач"

Transcript

1 Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач

2 2 Циљ курса је развијање компетенција студената, будућих наставника да: истражују и унапређују сопствену праксу кроз извођење истраживања; разумеју концепт наставник као истраживач, његов значај и улогу у унапређењу наставе и учења; разумеју општу логику и поставке акционог истраживања и умеју да их примене у конкретним истраживачким активностима; се упознају са различитим техникама за прикупљање и бележење података, умеју да одаберу технику и примене је у конкретном истраживању; се упознају са основним правилима и поступцима обраде података, тумачења налаза и доношења закључака; умеју да представе своје истраживачке и развојне активности у мултимедијалном облику, кроз извештаје и стручне текстове; познају и користе различите националне и интернационалне научне изворе и стручну литературу.

3 3 Врсте педагошких истраживања Постоји велики број различитих врста истраживања које су прилагођене природи проучаваних појава, самим тим и у области педагогије и методике. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ ИСТРАЖИВАЊА су планска манипулација независном варијаблом (она која делује, узрок) и опажање и мерење утицаја ових промена на зависну варијаблу (она на коју се делује), уз контролу значајних услова под којима се одвија истраживање. Прави експеримент подразумева случајну расподелу испитаника у такозване експерименталне и контролне групе. Ова врста истраживања је најпогоднија за утврђивање узрочне повезаности између независне и зависне варијабле. ВАРИЈАБЛА= карактеристика, својство, обележје

4 4 У EX POST FACTO истраживању истраживач настоји да испита ефекте већ реализоване активности које није сам увео. Другим речима, за разлику од експеримента, манипулација независним варијаблама није могућа, већ се њихов утицај на зависне варијабле ретроспективно испитује. У КОРЕЛАЦИОНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА обавља се мерење две или више варијабли како би се утврдио њихов међусобни однос. Основна питања на која треба одговорити у овим истраживањима су следећа: Постоји ли повезаност између варијабли? Који је смер повезаности? Колики је степен повезаности између њих? Развојним истраживањима проучавају се развојне промене током времена. ЛОНГИТУДИНАЛНА ИСТРАЖИВАЊА подразумевају прикупљање података током дужег временског периода (истраживање може трајати од неколико недеља до неколико деценија). У ТРАНСВЕРЗАЛНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА (попречнопресечним) узима се више узорака из различитих фаза развоја (нпр. узрасних група), па се у једном временском тренутку мери варијабла чије се промене током времена проучавају.

5 5 АНКЕТНО ИСТРАЖИВАЊЕ углавном се везује употреба упитника и структурисаних интервјуа као основних метода прикупљања података. СТУДИЈА СЛУЧАЈА представља интензивно, продубљено и детаљно (ХОЛИСТИЧКО) проучавање појединачног случаја, при чему то могу бити особе, процеси, програми, организације, системи итд. Студија случаја се често користи у евалуационим истраживањима. ЕТНОГРАФСКО ИСТРАЖИВАЊЕ одликује дуготрајно укључивање истраживача у окружење које проучава реч је о такозваном урањању. Доминантна техника прикупљања података је посматрање са учешћем истраживач учествује у заједничким активностима, посматрајући шта људи раде, говоре, разговарајући са њима, да би, током времена, разумео норме те социокултурне средине. Крајњи продукт истраживања је етнографски, прозни опис социокултурног система или неке његове компоненте. УТЕМЕЉЕНА ТЕОРИЈА представља скуп техника који омогућува да се изгради теоријско објашњење неке појаве или процеса на основу прикупљених мишљења учесника. Ток истраживања није линеаран, већ се прикупљање и анализа података могу међусобно преплитати. Анализа података се заснива на кодирању података које обично има више фаза и нивоа. Истраживање резултира изградњом ''утемељене'' теорије која објашњава добијене налазе.

6 6 АКЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА - оно што њих одваја од других истраживања јесте суштинска повезаност акције (односно промене, побољшања) и истраживања (односно стицања знања). Одлике: истовремено је усредсређено на стицање знања неопходних за решавање неког проблема (истраживачки део) и на само његово решавање (акциони део); оријентисаност на решавање проблема, на промене, на контролисану иновацију, на мењање праксе која је истовремено и начин њеног сазнавања; настају из практичних питања која се јављају из свакодневне васпитно-образовне праксе; акција и истраживања се преплићу, смењују, некада теку паралелно, утичу и условљавају једна другу, па ова истраживања често немају јасан почетак и крај. Узмимо за пример да је наставник уочио да његови ученици имају тешкоће у учењу природних наука. Наставник ће прикупити додатне податке који ће му помоћи да осмисли и планира промене, затим ће применити неку нову идеју, потом поновно прикупити податке о постигнутим ефектима и тако се спирала наставља (циклична природа акционих истраживања).

7 7 Извођење акционих истраживања Специфичан облик професионалног развоја наставника Школе и наставници као стручњаци носиоци развоја образовања Истраживање своје праксе као део професионалне улоге сваког наставника Акциона истраживања произилазе из практичних питања

8 8 Из угла наставника извођење акционих истраживања је важно јер: Омогућава увођење иновација у наставни процес Пружа наставницима могућност да провере ефикасност свог рада Омогућава додатну диференцијацију рада Обезбеђује допринос бази знања о учењу и настави Омогућава приказивање школе у другачијем светлу Наставник је модел својим ученицима Подстиче сарадњу и размену искустава са колегама, као вид за хоризонталног учења

9 9 Ток акционог истраживања Планирање Акција Акционо истраживање - студија социјалне ситуације са циљем њеног унапређења. У школском контексту - наставник истражује сопствену праксу и дешавања у учионици и школи, како би унапредио свој свакодневни рад и однос са ученицима. Специфичности акционог истраживања се огледају у његовом току, односно начину одвијања. Рефлексија Посматрање Цикличност акционих истраживања често се приказује помоћу графикона у облику кружнице или спирале. На слици 2 приказан је један такав начин илустровања тока акционог истраживања.

10 10 Акционо истраживање започиње тако што наставник уочава неки дуготрајни проблем са којим се суочава у настави или неко педагошко питање које га интересује, а за које не налази одговор на другим странама и одређивање истраживачког циља. ОДРЕЂИВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРОБЛЕМА И ЦИЉА ИСТРАЖИВАЊА Прикупљају се подаци помоћу различитих техника који се обрађују и анализирају како би дали одређене закључке. ОБРАДА ПОДАТАКА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА РАЗВИЈАЊЕ АКЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА И ЊИХОВА ПРИМЕНА ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА Обрада података може да укаже на потребу за додатним подацима, па се акционо истраживање поново може вратити у фазу прикупљања података. На основу налаза, наставник развија идеје за унапређење (за акцију) и почиње да их примењује. На крају истраживачког циклуса, наставник налази погодан начин да својим колегама и широј стручној заједници представи резултате свог рада.

11 11 Одређивање предмета и циља акционог истраживања Неке од често заступљених општих тема су: наставне методе наставна средства управљање одељењем мотивација за учење оцењивање постигнућа ученика социјални односи у учионици физичко окружење у којем се одвија настава сарадња са родитељима...

12 12 Подстицај за истраживање може бити и нека недовољно јасна ситуација која интригира наставника и мотивише га да сазна нешто више о томе, да истражи узроке, услове јављања и слично. То често може да буде подстакнуто неким неочекиваним искуством у учионици које наставник не може лако да објасни, а које потенцијално има одређени педагошки значај. Питања у одређивању ''почетне тачке'' за акционо истраживање: Шта је то у мом раду (мојој учионици/школи) што би требало да боље разумем? Шта је то што ме већ дуго времена занима и што бих волео да испитам/испробам? Шта је то што бих у свом раду желео да побољшам? Чиме су ученици (родитељи, колеге) незадовољни и како то могу да променим? Шта ми представља тешкоће у раду и шта могу да урадим поводом тога?

13 13 Питања која можете поставити себи како бисте проверили да ли сте добро испланирали истраживање: Шта је проблем истраживања и зашто је важно испитати тај проблем? Које информације су ми доступне? Због чега желим да спроведем ово истраживање? Какав резултат очекујем? Које додатне информације које се тичу овог истраживачког објекта су још потребне? Како ћу добити те информације? Како ћу испитати феномен који ме интересује? Шта ми је потребно за реализацију истраживања? Како ћу обрадити добијене податке? На кој начин ћу презентовати своје резултате?

14 14 Како се прикупљају подаци? Изворе података чине: људи - наставници, ученици, родитељи, директори, стручни сарадници, студенти, итд. продукти - школски планови и извештаји, дневникици и портфоло, дечје радови и слично. догађаји - различите, углавном педагошке, ситуације и интеракције, на пример, наставне и ваннаставне активности, састанке колектива, сусрете наставника и родитеља и слично. Примарни и секундарни истраживачки подаци: Уколико је истраживач изазвао њихов настанак на пример путем интервјуа или упитника реч је о примарним подацима. Секундарни подаци су настали независно од истраживача и конкретног истраживања. Обично се подразумевају школски планови и извештаји, извештаји са састанака, припреме за час, радови ученика, наствничка и ученичка портфолиа и слично. Прикупљање података из свих ових извора заснива се на коришћењу различитих метода: упитника, интервјуа, тестова, посматрања, фокус група, анализе садржаја и тако даље

15 15 Технике прикупљања података

16 16 Дневник Истраживачки дневник је једна од најважнијих техника истраживања. Често га примењују управо наставници-истраживачи. Иако представља одлично средство за прикупљање података, вођење дневника је начин и да започнете истраживање. Дневник може да садржи податке прикупљење током опсервације или интервјуа, њихов садржај може бити обогаћен додатним објашњењима или фотографијама, или могу садржавати рефлексије о примењеним истраживачким техникама. Како писати дневник? Оно што је такође препорука је да сваки ваш унос у дневник садржи: време када се описани догађај десио (забележите и датум уноса у дневник уколико је различит од времена када се описани догађај десио); контекстуалне информације време, локација, учесници, сврха активности или било шта што вам се чини значајним с аспекта истраживања; уколико вам помаже, организујте своје записе у параграфе, можете их обележити поднасловима или бројевима (неки наставнициистраживачи записују у горњем левом или десном углу на свакој страни кључну реч за дати унос, како би се касније лакше снашли уколико се враћају појединој бележници или запису); записи у дневнику могу садржати и ваша осећања, размишљања, фотографије и интерпретације појединих ситуација (ипак је ово ваш дневник); наставници који су склони да осим контекстуалних информација у дневнике уносе и свој лична размишљања и интерпретације наводе како им помаже да такве врсте уноса обележе на другачији начин (нпр. 'моје размишљање'); с времена на време корисно је анализирати и сам дневник; на тај начин можете утврдити на која од већ постављених истраживачких питања можете одговорити на основу прикупљених података из дневника, која питања је можда потребно преформулисати, а у исто време стичете увид у тип информација које ваш дневник садржи.

17 17 Профили Ова техника пружа увид у одређену ситуацију или понашање неке особе током дужег временског периода. У процесу наставе и учења наставник истраживач може да продукује профиле појединих часова у оквиру одређене наставне теме или може да испрати понашање неког од ученика у оделењу. Табела 1: Пример профила часа (преузето и адаптирано из Вокера и Аделмана, 1975) Време првих 10 мин 20-ти минут 30-минут пред крај часа наставник (активност) ученици (активност) евиденција ученика, припрема за активност, распоређује књиге за рад ученицима раде на проблему који нису успели да реше сами код куће објашњава како извести експеримент, даје упутства, поставља питања слушају питања наставника, дају одговоре креће се по учионици помажући малим групама да заврше задатак експеримента рад на експерименту у малим групама расклања лабораторијск у опрему записују резултате експеримента средства рада свеске, књиге, оловке ваге, пламеници, клеме, намернице свеске, оловке

18 18 Анализа документације Анализа различите документације може пружити значајне увиде у вези са темом истраживања. У контексту истраживања учионице значајни документи могу бити: наставни планови и програми, припреме часова, контролне вежбе и тестови, записи са стручних и наставничких већа (укључујући и друге оформљене тимове унутар школе), домаћи задаци, делови уџбеника, ученички радови и сл. Анализа документације се најчешће заснива на анализа садржаја као општем методу прикупљања и анализе података. Анализа садржаја заснива се на систематском и објективном идентификовању карактеристика текста, односно порука које он садржи. Обично се анализа садржаја користи на секундарним подацима на различитим врстама текстова или других садржаја који су настали независно од истраживања. Једна од основних техника у анализи садржаја јесте кодирање разврставање онога што се анализира (најчешће речи, теме и ајтеми) у категорије. Кодирани подаци се потом анализирају на различите начине: квантитативно (нпр. колико пута се одређена тема појавила у тексту) или квалитативно (нпр. откривање кључних значења вербалних порука); супстанцијално (нпр. шта је у тексту речено) или структурално (нпр. како је нешто у тексту речено); на нивоу манифестног или латентног значења и слично.

19 19 Фотографије Унутар учионице фотографије могу пружити занимљив увид у окружење унутар којег се нека активност наставника и ученика одвија. Током процеса истраживања наставник истраживач може забележити групни рад ученика, шта се дешава иза леђа наставника, просторне одреднице учионице, шаблоне социјалне организације на часу (нпр, да ли и који ученици раде у пару), али и понашање наставника у интеракцији са ученицима. Фотографије је могуће користити као покретаче дискусије са ученицима у вези са различитим темама које се обрађују на часу, али и питањима у вези са односима у оделењу. Не заборавите да ученицима најавите ову активност. Неопходно је да они дају свој пристанак!

20 20 Видео У контексту акционог истраживања у учионици, видео запис може да пружи увид у поједине делове часа, али и његову целину. Присуство видео камере донекле мења уобичајене односе између учесника ситуације. Стога је неопходно да се они привикну на њено постојање. У контексту учионице то значи да наставник треба да припреми ученике на чињеницу да ће бити снимани. Као и код прикупљања фото записа неопходно је ученике упознати са циљем снимања, колико дуго ће оно трајати, како ће се снимци користити и сл. У техничком смислу важно је одредити где ће се камера у учионици поставити, односно да ли је наставнику истраживачу важније да ухвати активност ученика или да утврди сопствено понашање. Видео материјал нуди обиље података. Његова предност је што му се наставник изнова и изнова може враћати, али је важно да када посматра цели час или поједине епизоде има на уму шта је у фокусу сваког појединачног гледања (нпр. како изгледа процес решавања задатака на часу, који шаблони интеракције постоје у оделењу, ко су ученици који се најчешће јављају за реч и сл.)

21 21 Интервју Интервју је одличан начин да сазнате како одређена ситуација током часа изгледа другој страни. Можете интервјуисати своје ученике, али и особе које су посматрале ваш час (нпр. стручни сарадници, колеге наставници). У први мах може бити тешко да добијете искрене одговоре од својих ученика, без обзира на то колико отворен однос имате. Интервјуи се разликују према нивоу структуираности. Што је интервју више структуиран инервјуер има већу контролу над инфомацијом коју ће добити и обратно. Што је његова структура неодређенија теже је одредити како ће ток интервјуа тећи. Општа препорука је да интервјуи треба да имају своју структуру, али да ипак треба оставити простора за додатне коментаре и питања које особа коју интервјуишете може да постави.

22 22 Фокус група Фокус група подразумева прикупљање података тако што истраживач истовремено води разговор о одређеној теми са више саговорника. Она је веома погодан метод за проучавање групних норми, значења и процеса. Припремна фаза обухвата одређивање циљева фокус групе, одабир учесника и састављање сценарија за њено извођење у форми водича који садржи низ питања и техника које треба применити. Разговор иницира и усмерава модератор. Важно је да се евентуална почетна трема учесника превазиђе и да се постигне међусобно поверење. Питања за учеснике фокус групе треба да буду једноставна, отвореног типа и недирективна (неусмеравајућа), при чему модератор треба да остави учесницима довољно времена за одговоре. Корисни савети у вођењу фокус група не заборавите диктафон и резервну батерију! фокус групе не би требало да трају дуже од два сата. Уколико су саговорници ученици, трајање фоксу групе прилагодите узрасту ученика. препоручује се да број саговорника у фокус групи буде 8 (±2).

23 23 Упитник Упитник је техника која омогућава брзо прикупљање података, лако га је направити и брзо се дистрибуира. Не захтева много времена, већи број појединаца може да одговори на упитник у исто време, а анонимност приликом попуњавања доприноси већој искрености испитаника. Упитник се може састојати из: отворених питања - испитаници морају сами да формулишу одговор. затворених питања - испитаник бира један од понуђених одговора. Такође, питања унутар упитника не морају нужно да буду у упитној форми и најчешће и нису. Управо због тога о питањима унутар упитника најчешће се говори као ставкама.

24 24 Упитник за васпитаче Поштована колегинице, У оквиру истраживања улоге васпитача у ликовном стваралаштву деце предшколског узраста, предвиђено је да се упитником прикупе њихова мишљења и ставови о тој проблематици. Анкета је анонимна да би се добили што искренији одговори који неће бити ни на који начин оцењивани. У дечјим вртићима постоји богато искуство у погледу ликовног вaспитања које треба упознати, што је основни смисао овог истраживања. Молимо Вас да упитник попуните читко и самостално јер нам је свако мишљење драгоцено. 1. Колико година радите као васпитач? (навести број) 3. Предшколска установа: (назив установе и место).. 2. Датум испитивања: (навести датум) Шта је по вашем мишљењу најважнији циљ ликовног васпитања предшколске деце? (заокружите само један од понуђених одговора) (а) Очување стваралаштва као урођене особине у облику у којем се испољава код предшколске деце. (б) Неговање естетске компоненте која ће од деце однеговати мале уметнике. (в) Задовољавање дечје склоности да цртају, сликају, обликују... без посебне тежње да направе нешто лепо и корисно. (г) Омогућавање деци да кроз игру ликовним медијумима изразе своје емоције, однос према свету који их окружује и развијају способност комуникације 5. У којој мери васпитач може да утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва? (заокружите само један од понуђених одговора) (а) Развој дечјег ликовног стваралаштва веома много зависи од васпитача. (б) Развој дечјег ликовног стваралаштва донекле зависи од васпитача. (в) Развој дечјег ликовног стваралаштва не зависи од васпитача. 8. Ако деци показујете ликовна остварења одраслих уметника, наведите који су то уметници? (упишите одговор име уметника или правац у сликарству) 10. Ако васпитач у току дечјег ликовног изражавања запази нешто што му се не свиђа или је нереално (нпр. рендгенски цртежи, неодговарајућа перспектива, нереалне боје и изглед објеката и сл.) како може да реагује? (навести одговор) 11. Да ли се успешни дечји радови на неки начин истичу или награђују (црвеним тачкицама, звездицама, стављањем само успешних радова на изложбу и сл.)? (заокружите један од понуђених одговора) (а) успешни дечји радови се награђују (б) успешни дечји радови се не награђују 12. Како коришћење бојанки, по Вашем мишљењу, утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва? (заокружите само један од одговора) (а) Штети развоју дечјег ликовног стваралаштва. (б) Користи развоју дечјег ликовног стваралаштва. (в) Нити штети нити користи развоју дечјег ликовног стваралаштва. 13. Које поступке васпитач треба да избегава да не би угрозио развој дечјег ликовног стваралаштва? (упишите одговор) 16. Да ли је за Вас прихватљиво да деца у вртићу праве нешто по наруџбини (готовом узорку), као нпр. корице за књиге, плакате, честитке, маске, костиме и сл.? (заокружите само један од понуђених одговора) (а) Да (б) Не 17. Колико развој дечјег ликовног стваралаштва зависи од познавања ликовних техника и вештине руковања прибором? (заокружите само један од одговора) (а) Знатно зависи. (б) Делимично зависи. (в) Незнатно зависи. 18. Да ли васпитач треба да учи децу ликовним техникама или свако дете треба да их самостално открива за себе? (заокружите један од понуђених одговора) (а) Васпитач треба децу да упозна са ликовним техникама и научи их како да их користе. (б) Свако дете треба самостално да открива ликовне технике и њихово коришћење. 21. Која од три наведене тврдње најверније одражава Ваш став о односу између света одраслих и света деце, који треба да се огледа у вртићу? (заокружите само један од понуђених одговора) (а) Вртић треба да буде по мери детета. (б) Деца треба да се прилагоде условима који их очекују у вртићу. (в) Адаптација треба да тече из два правца: узимајући у обзир узрасне и индивидуалне особине деце, али и потребу да прихвате утврђени режим живљења какав постоји у вртићу. 23. Да ли у Вашој радној соби постоји сталан или повремен центар интересовања (кутак) у коме се одвијају ликовне активности? (заокружите само један од одговора) (а) Постоји сталан центар интересовања (кутак). (б) Постоји повремен центар интересовања (кутак). (в) Центар интересовања (кутак) се организује када деца затраже да се баве ликовним активностима. 24. Како оцењујете услове за остваривање програмских циљева ликовног васпитања према моделу за који сте се определили? (заокружите само један од понуђених одговора) (а) Услови су одлични. (б) Услови су задовољавајући. (в) Услови су лоши. 25. Ако сте у одговору на предходно питање констатовали да су услови незадовољавајући или лоши предложите шта би требало учинити да се они поправе. (навести одговор)

25 25 Како да одлучите о садржају вашег упитника: Да ли је ово питање (ставка) неопходно? Колико оно доприноси теми којом се бавите? Да ли ваши испитаници могу да одговоре на питање које сте им поставили? Да ли питање које сте поставили провоцира социјално пожеље одговоре? Да ли начин на који сте поставили питање ограничава начин одговора испитаника (нпр. позитивни и негативни исходи/очекивања неког процеса)? На крају увек поведите рачуна о језику који користите (нпр. Да ли синтагма коју користите има више значења? Да ли термин који користите сугерише одговор вашим испитаницима?)

26 26 На постављена питања (ставке) могуће је одговорити на различите начине. Типови одговора могу бити: да/не (нпр. пол) вишеструког избора (степен слагања у вези са неком појавом) слободни (тражи се образложење у вези са постављеним питањем, испитаник нема ограничења у погледу обима и типа одговора који даје). Унутар упитника могу се јавити ставке (одговори) различитог облика или може преовладавати један начин одговарања. Општи савет је да ако креирате упитник са одговорима вишеструког избора, потрудите се да ваше категорије одговора буду јасне, да се међусобно разликују и да у довољној мери покривају опсег могућих одговора. Препорука је да број категорија не буде мањи од четири, али и да не буде већи од седам. ВАЖНО! Пре него што саставите упитник уложите време у промишљање о проблему који желите да истражите. Не само да ће то допринети јасноћи инструмента који креирате, већ ће вам се ово уложено време исплатити приликом предстојеће анализе података које сте прикупили.

27 27 Обрада података

28 28 Након реализованог истраживања и прикупљених свих података, неопходно је податке припремити за логичку анализу. Није довољно само погледати прикупљене податке и посматратити их површински, јер тако није могуће много утврдити о суштини резултата истраживања. Слично томе, у истраживањима истраживачи често прикупљају велики број појединачних чињеница. Да би се прикупљени подаци довели у везу са постављеном хипотезом истраживања у циљу њеног одбацивања или прихватања потребно је податке организовати и обрадити на одговарајући начин. Први корак је да се сви одговори испитаника кодирају и унесу у већ припремљене базе података (или табеле). Даља анализа подразумева: а) дескриптивну б) корелациону или ц) каузалну анализу података

29 29 Дескриптивна анализа података подразумева израчунавање учесталости и постотак одговора испитаника на неко питање, индикатора или категорија. Циљ дескриптивне статистике свођење великог броја података добијених у истраживању на мањи број мера и њихово изражавање у прихватљивој форми. У зависности од циља истраживања, те мере могу да буду, мере пребројавања (утврђивања процената и фреквенција), мере централне тенденције (аритметичка средина или мод) и мере варијабилности (стандардна варијанса и распон). Дескриптивна статистика служи нам да на рационалан начин опишемо појаве којима смо се бавили у истраживању. Најбољи приказ дескриптивне статистике је табела фреквенције која на прегледан начин приказује дистрибуцију добијених резултата на једном индикатору, питању у упитнику, варијабли. Најчешће дескриптивне мере: Мод је најједноставнија мера централне тенденције. Означава резултат који се најчешће јавља у узорку (најучесталији резултат). Аритметичка средина представља просек свих резултата или број којим се изражава вредност око које се групишу вредности свих испитаника на једној варијабли. Добија се тако што се саберу све вредности (сума свих резултата) и подели са бројем резултата. Мана ове мере је у томе што је осетљива на екстремне вредности (одговоре који су далеко већи или мањи од других одговора). максималан и минималан скор Стандардна девијација се рачуна уз аритметичку средину и представља меру варијабилности резултата око аритметичке средине.

30 Млађи узраст деце скорови Старији узраст деце скорови ПРИМЕРИ: а с 73,494 а с 76,01 мод 76 мод 78 Max 92 Max 99 Min 50 Min 60 Var 67,660 Var 51,499 σ 8,225 σ 7, ,494 76,01 50 На основу прегледа табела са дескриптивним параметрима за млађи узраст деце и старији узраст деце може се уочити следеће: Код мера централне тенденције постоји разлика између аритметичких средина (М) за млађи и старији узраст деце. Просечан скор млађе деце М=73,494 је мањи од просечног скора старије деце у М=76,01, а у корист старије деце модел Б У оба узорка модови (Мо), односно скорови који се најчешће јављају у узорку, су приближно једнаки, код млађе деце Мо=76 и он има мањих одступања од аритметичке средине, а код старије Мо=78 и такође има мањих одступања од аритметичке средине. млађи узраст 73,494 старији узраст 76,01 Код мера дисперзије максималан скор (Max) се за ова два узорка статистички се значајно разликује. За млађу узраст Max=92, а за старији узраст Max=99. Код минималног скора (Min) постоји још већа разлика, за млађи узраст Min= 50, а за старији узраст Min=60. Стандардна девијација (σ) која представља одступање појединачних скорова од аритметичке средине за оба узорка се статистички значајно разликују. Код млађег узраста σ= 8,225, а код старијег узраста је σ= 7,176, при чему скорови старије деце мање одступају од аритметичке средине у односу на скорове млађе деце.

31 31 Корелациона анализа података служи за боље разумевање добијених података и како би се открили односи (везе, повезаност, корелација) између добијених података. Корелациона анализа омогућава нам да тестирамо постављене хипотезе и донесемо коначне закључке истраживања. Овај тип анализе захтева нешто сложеније статистичке поступке али и њихово израчунавање је олакшано употребом бројних статистичких програма (на пример, EXCEL; SPSS; STATISTICA). Ова врста анализе нам омогућава да закључимо каква је веза између две испитиване варијабле. Односно, уколико су две варијабле повезане (позитивно или негативно), онда на основу информација о једној од њих, можемо да стекнемо информацију и о вредности друге варијабле. Каузална анализа користи се углавном у анализи података добијених у експерименту и када желимо да упоредимо податке добијене у експерименталној и контролној групи. У оваквим нацртима, подаци се обично обрађују помоћу одређених статистичких тестова (хи-квадрат, т-тест, анализа варијансе).

32 32 Дискусија резултата (статистичка анализа): Израчунате вредности t статистике за значајност разлике аритметичких средина резултата деце на Вилијамс тесту креативности између млађег узраста деце и старијег узраста деце, на нивоу значајности разлике α0,05 израчуната вредност значајности разлике је већа од табличне, односно t= 2,293 > t0,05;196=1,6525 Може се донети закључак да су разлике аритметичких средина статистички значајне између два узорка (резултати деце на Вилијамс тесту креативности између млађег узраста деце и старијег узраста деце), у корист деце старијег узраста. У t тесту је уочена статистички значајна разлика између аритметичких средина за млађи и старији узраст, али t тест није могао да истакне разлоге те разлике, због чега је примењен F тест (факторска анализа варијансе) који треба да покаже да ли је узраст фактор који утиче на добијене разлике. СТУДЕНТОВА t ТАБЛИЦА степен слободе df (ν) Граничне вредности у t дистрибуцији 0,05 0, ,6525 2,345 1,645 2,326 df(ν)=196 t=2,293 tν0,05;196=1,6525 tν0,01;196=2,345 Табела број 08: Студентова t таблица за Вилијамс тест креативности- Тест разлике ариметичких средина између млађег узраста деце и старијег узраста деце

33 33 Дискусија резултата (статистичка анализа): Будући да је реализована вредност F статистике већа од граничне вредности, односно: F=5,284 > F0,05; 1; 196 = 3,89 можемо рећи уз ризик грешке α0,05 да контролисани фактор узраст деце унутар групе (млађи узраст деце и старији узраст деце) систематски утиче на резултате деце на Вилијамс тесту креативности, у корист старије деце. Може се донети закључак да су разлике аритметичких средина статистички значајне између два узорка (резултати деце на Вилијамс тесту креативности између млађег узраста деце и старијег узраста деце, у корист деце старијег узраста. Такође се може донети закључак да контролисани фактор узраст узраст деце (млађи узраст деце и старији узраст деце) систематски утиче на на резултате деце у Вилијамс тесту креативности. Једнофакторска анализа варијансе- F тест (ANOVA- резултати добијени из SPSS програма) Извор варијабилитета Степени слободе Сума квадрата Средњи F однос квадрат Факторска (између млађег узраста деце и старијег узраста деце ) df1=1 SA=313,262 VA=313,262 F=5,284 Резидуална (унутар група деце) df2= 196 SR= 11677,610 VR=59,277 Тотал df= 197 ST= 11990,873

34 Како коришћење бојанки, по Вашем мишљењу, утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва? (заокружите само један од одговора) 1 2 (а) Штети развоју дечјег ликовног стваралаштва ,8% 06 06,2% (б) Користи развоју дечјег ликовног стваралаштва ,6% 29 29,9% (в) Нити штети нити користи развоју дечјег ликовног стваралаштва ,6% 62 63,9% Укупно: Ставови васпитача опредељених за 1 или 2 методички модел томе како коришћење бојанки, по мишљењу васпитача утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва 12. Како коришћење бојанки, по Вашем мишљењу, утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 45,8% 6,2% 15,6% 29,9% 38,6% а б в 63,9% Б 1 модел 45,80% 15,60% 38,60% А 2 модел 6,20% 29,90% 63,90%

35 35 Како представити резултатe акционог истраживања? Резултати до којих сте дошли својим истраживањем могу допринети развоју наставне праксе других колега и развоју теорије наставе тек када их јавно саопштите. Два најчешћа начина представљања резултата истраживања јесу (1) текст у стручном/научном часопису и (2) усмена презентација.

36 36 ТЕКСТ ЗА СТРУЧНИ/НАУЧНИ ЧАСОПИС Пре него што почнете да пишете рад одаберете часопис у ком желите да га објавите и проучите Упутство за ауторе. Ово је важно због тога што већина часописа има и неке специфичне захтеве које треба узети у обзир приликом припреме текста. Ипак, без обзира на специфичне захтеве појединих часописа, структура Вашег рада треба да садржи следеће делове: наслов рада резиме увод методолошки део резултате истраживања дискусију добијених налаза закључак и цитирану литературу

37 37 Наслов рада: У сваком наслову битно је саопштити главни циљ истраживања, без оптерећења сувишним речима. Важно је да наслов буде кратак, јасан, прецизан, и привлачан. Другим речима, важно је њиме најавити о чему ће бити речи у тексту и истовремено заинтересовати потенцијалног читаоца. Резиме је сажет приказ садржаја читавог рада. У резимеу се приказује: (1) циљ истраживања; (2) коришћена методологија; (3) добијени резултати, уз кратку интерпретацију. Увод треба да има структуру левка, односно да представи област у оквиру које је рађено истраживање тако што ће читаоца увести у област почев од најопштијих појмова, постепено се фокусирајући на тему истраживања. Увод треба завршити прецизним дефинисањем циља истраживања шта је то што сте желели да сазнате кроз истраживање које сте урадили.

38 38 Преглед ранијих радова из исте области чини веома важан део увода, јер омогућава читаоцу да разуме због чега је тема Вашег рада релевантна, односно на који начин резултати Вашег истраживања доприносе развоју сазнања о настави. Водите рачуна о томе да увод не служи томе да у њему напишете све што знате о области из које сте урадили истраживање, већ само да у њему дате преглед релевантних теорија и истраживања. За свако тврђење које преузимате из литературе, било да се ради о теоријским одређењима или цитирању ранијих истраживања, неопходно је да у тексту наведете извор. Навођење извора у тексту није резервисано само за делове текста које дословно преузимате из литературе и стављате под знаке навода, већ за све идеје, дефиниције, налазе других аутора које користите. Извори се у тексту наводе се тако што се на крају дела који је преузет из неког извора у загради пише презиме аутора и година издања - на пример: (Јовановић, 2001). Сви извори које цитирате у раду морају се наћи у списку литературе на крају рада.

39 39 Методолошки део: У овом делу детаљно се описује методологија коришћена у истраживању. Важно је да овај део рада напишете тако да из њега читаоцу буде потпуно јасно шта сте и како радили, односно да на основу њега свако ко то жели може да понови ваше истраживање. У овом делу рада треба да наведете следеће информације о свом истраживању: хипотезе (са каквим сте претпоставкама ушли у истраживање и због чега); варијабле; опис узорка испитаника; инструменте које сте користили у истраживању (уколико сте користили неки инструмент нпр. анкетни упитник, скалу процене, чек-листу); поступак прикупљања података.

40 40 Резултати истраживања: Приказ резултата и њихово дискутовање представљају најзначајније делове текста. У делу о резултатима треба да изложите све добијене резултате, почев од најопштијих (главних) налаза, крећући се ка специфичнијим. Уколико добијете резултате који се не поклапају са Вашим очекивањима (хипотезама), немојте да их изоставите из рада они некада могу бити још занимљивији и подстицајнији него налази који су очекивани, односно из њих често можемо још више да научимо него из налаза које очекујемо да ћемо добити! Дискусија (интерпретација) резултата: У овом делу рада треба да објасните шта значе налази које сте добили у свом истраживању. Кроз повезивање својих резултата са теоријским идејама и емпиријским подацима које сте изнели у уводу, треба да објасните значај својих налаза и њихово место у односу на претходна сазнања (да ли се слажу или не са очекивањима и због чега). Закључак рада треба да буде кратак и садржајан. У њему треба истаћи централни налаз истраживања, нагласити његов значај и евентуално навести питања која би било важно даље истражити, а која су отворена Вашим истраживањем.

41 41 ПРЕЗЕНТАЦИЈА Након позиционирања теме истраживања у шири теоријско-емпиријски оквир, треба рећи шта је био циљ истраживања, како је оно урађено и какви су резултати забележени. Колико год да се од Вас очекује да сажмете приказ свог истраживања, важно је да излагање има приказану структуру, односно да сажимање не доведе до тога да у њему буде изостављен неки од поменутих делова. Са друге стране, у оквиру сваког од ових делова (изузев методолошког дела који мора бити приказан у целини) можете одабрати оно што сматрати важнијим, а изоставити мање важне делове. Стандарно, усмене презентације прати презентација у PowerPoint програму (наравно, могу се користити и други програми, али је овај најраспрострањенији и једноставнији за коришћење од других). Иако ово није обавезно, може значано олакшати праћење излагања, јер публика испред себе има исписане најзначајније информације, а презентација може укључити и илустрације, табеле и друге прилоге који додатно могу олакшати праћење излагања. Уз презентацију у PowerPoint програму (или као замену за њу) можете припремити и у папиру публици поделити сажет приказ свог рада. Овај материјал може да укључује исте информације које бисте ставили на слајдове презентације.

42 42 Извори: Дејан Станковић (2013): Наставник као истраживач - приручник за наставнике, Развионица - пројекат подршке развоју људског капитала и истраживању опште образовање и развој људског капитала, Београд Филиповић, С. (2009): Развој схватања о дечјем ликовном стваралаштву и могућностима васпитно-образовног деловања на њега, докторска дисертација, Академија умјетности, Универзитет у Бањој Луци...

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm

налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm 1 Два тачкаста наелектрисања 1 400 p и 100p налазе се у диелектрику релативне диелектричне константе ε на међусобном растојању ( 1cm ) као на слици 1 Одредити силу на наелектрисање 3 100p када се оно нађе:

Διαβάστε περισσότερα

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10 Tестирање хипотеза 5.час 30. март 2016. Боjана Тодић Статистички софтвер 2 30. март 2016. 1 / 10 Монте Карло тест Монте Карло методе су методе код коjих се употребљаваjу низови случаjних броjева за извршење

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 011/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 013/014. година ТЕСТ

Διαβάστε περισσότερα

Упутство за избор домаћих задатака

Упутство за избор домаћих задатака Упутство за избор домаћих задатака Студент од изабраних задатака области Математике 2: Комбинаторика, Вероватноћа и статистика бира по 20 задатака. Студент може бирати задатке помоћу програмског пакета

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 01/01. година ТЕСТ

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

2. Наставни колоквијум Задаци за вежбање ОЈЛЕРОВА МЕТОДА

2. Наставни колоквијум Задаци за вежбање ОЈЛЕРОВА МЕТОДА . колоквијум. Наставни колоквијум Задаци за вежбање У свим задацима се приликом рачунања добија само по једна вредност. Одступање појединачне вредности од тачне вредности је апсолутна грешка. Вредност

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Теорија електричних кола

Теорија електричних кола др Милка Потребић, ванредни професор, Теорија електричних кола, вежбе, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, 7. Теорија електричних кола i i i Милка Потребић др Милка Потребић, ванредни професор,

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

г) страница aa и пречник 2RR описаног круга правилног шестоугла јесте рац. бр. јесу самерљиве

г) страница aa и пречник 2RR описаног круга правилног шестоугла јесте рац. бр. јесу самерљиве в) дијагонала dd и страница aa квадрата dd = aa aa dd = aa aa = није рац. бр. нису самерљиве г) страница aa и пречник RR описаног круга правилног шестоугла RR = aa aa RR = aa aa = 1 јесте рац. бр. јесу

Διαβάστε περισσότερα

I Наставни план - ЗЛАТАР

I Наставни план - ЗЛАТАР I Наставни план - ЗЛААР I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУО недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње Σ А1: ОАЕЗНИ ОПШЕОРАЗОНИ ПРЕДМЕИ 2 5 25 5 2 1. Српски језик и књижевност 2 2 4 2 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

Школска 2010/2011 ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Школска 2010/2011 ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Школска 2010/2011 ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Прва година ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА Г1: ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА 10 ЕСПБ бодова. Недељно има 20 часова

Διαβάστε περισσότερα

Први корак у дефинисању случајне променљиве је. дефинисање и исписивање свих могућих eлементарних догађаја.

Први корак у дефинисању случајне променљиве је. дефинисање и исписивање свих могућих eлементарних догађаја. СЛУЧАЈНА ПРОМЕНЉИВА Једнодимензионална случајна променљива X је пресликавање у коме се сваки елементарни догађај из простора елементарних догађаја S пресликава у вредност са бројне праве Први корак у дефинисању

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

Анализа Петријевих мрежа

Анализа Петријевих мрежа Анализа Петријевих мрежа Анализа Петријевих мрежа Мере се: Својства Петријевих мрежа: Досежљивост (Reachability) Проблем досежљивости се састоји у испитивању да ли се може достићи неко, жељено или нежељено,

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИНФОРМАТИКУ

Διαβάστε περισσότερα

b) Израз за угиб дате плоче, ако се користи само први члан реда усвојеног решења, је:

b) Израз за угиб дате плоче, ако се користи само први члан реда усвојеног решења, је: Пример 1. III Савијање правоугаоних плоча За правоугаону плочу, приказану на слици, одредити: a) израз за угиб, b) вредност угиба и пресечних сила у тачки 1 ако се користи само први члан реда усвојеног

Διαβάστε περισσότερα

предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА

предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА Висока техничка школа струковних студија у Нишу предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА Садржај предавања: Систем

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИКУ И ИНТЕРЕНЕТ ОБЛИКОВАЊЕ

ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИКУ И ИНТЕРЕНЕТ ОБЛИКОВАЊЕ План наставе и учења: ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИКУ И ИНТЕРЕНЕТ ОБЛИКОВАЊЕ I РАЗРЕД I УКУПНО недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње Т В Т В Б Т В Т В Б Т В Т В Б Т В Т

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ ТРАПЕЗ Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце Ментор :Криста Ђокић, наставник математике Власотинце, 2011. године Трапез

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима 50. Нацртај било које унакрсне углове. Преношењем утврди однос унакрсних углова. Какво тврђење из тога следи? 51. Нацртај угао чија је мера 60, а затим нацртај њему унакрсни угао. Колика је мера тог угла?

Διαβάστε περισσότερα

ОБЛАСТИ: 1) Тачка 2) Права 3) Криве другог реда

ОБЛАСТИ: 1) Тачка 2) Права 3) Криве другог реда ОБЛАСТИ: ) Тачка ) Права Jov@soft - Март 0. ) Тачка Тачка је дефинисана (одређена) у Декартовом координатном систему са своје две коодринате. Примери: М(5, ) или М(-, 7) или М(,; -5) Jov@soft - Март 0.

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 017/018. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ

СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 8.. Линеарна једначина с две непознате Упознали смо појам линеарног израза са једном непознатом. Изрази x + 4; (x 4) + 5; x; су линеарни изрази. Слично, линеарни

Διαβάστε περισσότερα

Теорија електричних кола

Теорија електричних кола Др Милка Потребић, ванредни професор, Теорија електричних кола, вежбе, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, 7. Теорија електричних кола Милка Потребић Др Милка Потребић, ванредни професор,

Διαβάστε περισσότερα

ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИНФОРМАТИКУ

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање 1. Јасмина Кнежевић

Διαβάστε περισσότερα

НЕПАРАМЕТАРСКИ ТЕСТОВИ. Илија Иванов Невена Маркус

НЕПАРАМЕТАРСКИ ТЕСТОВИ. Илија Иванов Невена Маркус НЕПАРАМЕТАРСКИ ТЕСТОВИ Илија Иванов 2016201349 Невена Маркус 2016202098 Параметарски и Непараметарски Тестови ПАРАМЕТАРСКИ Базиран на одређеним претпоставкама везаним за параметре и расподеле популације.

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Решавање линеарних једначина с једном непознатом

2.3. Решавање линеарних једначина с једном непознатом . Решимо једначину 5. ( * ) + 5 + Провера: + 5 + 0 5 + 5 +. + 0. Број је решење дате једначине... Реши једначину: ) +,5 ) + ) - ) - -.. Да ли су следеће једначине еквивалентне? Провери решавањем. ) - 0

Διαβάστε περισσότερα

Количина топлоте и топлотна равнотежа

Количина топлоте и топлотна равнотежа Количина топлоте и топлотна равнотежа Топлота и количина топлоте Топлота је један од видова енергије тела. Енергија коју тело прими или отпушта у топлотним процесима назива се количина топлоте. Количина

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре 0 6.. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре У обичном говору се често каже да су неки предмети симетрични. Примери таквих објеката, предмета, геометријских

Διαβάστε περισσότερα

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАКОЛОГИЈИ

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАКОЛОГИЈИ ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАКОЛОГИЈИ ТРЕЋИ СТУДИЈСКИ БЛОК ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАКОЛОГИЈИ Предмет носи 9 ЕСПБ бодова. Недељно има 4 часа предавања и 1 час семинара.

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 1. школска 2016/2017.

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 1. школска 2016/2017. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 1 Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова предавања

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 1 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ В: СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА Школске 2016/2017 (I семестар) В: СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН Талес из Милета (624 548. пре н. е.) Еуклид (330 275. пре н. е.) Хилберт Давид (1862 1943) 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни Настанак геометрије повезује

Διαβάστε περισσότερα

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 1

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 1 ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 1 Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ бодова. Недељно има 6 часова предавања или консултација. НАСТАВНИЦИ

Διαβάστε περισσότερα

СТАВОВИ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА О ПРИПАДНОСТИ ГРУПИ У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

СТАВОВИ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА О ПРИПАДНОСТИ ГРУПИ У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА Orginalni naučni rad UDK 371.3::796.322 DOI 10.7215/SVR1204296S СТАВОВИ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА О ПРИПАДНОСТИ ГРУПИ У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА Доц. др Небојша Шврака Независни универзитет Бања

Διαβάστε περισσότερα

СТАВОВИ НАСТАВНИКА-УЧИТЕЉА, ВАСПИТАЧА И РОДИТЕЉА О ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

СТАВОВИ НАСТАВНИКА-УЧИТЕЉА, ВАСПИТАЧА И РОДИТЕЉА О ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ Мр Слађана Вилотић Магисар педагошких наука РПЗ, ПК Фоча СТАВОВИ НАСТАВНИКА-УЧИТЕЉА, ВАСПИТАЧА И РОДИТЕЉА О ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ (Прегледни рад објављен у часопису Директор школе бр. 2/2013., Београд,

Διαβάστε περισσότερα

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА Предмет се вреднује са 2 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе

Διαβάστε περισσότερα

др Милена Марјановић, професор

др Милена Марјановић, професор РЕПУБЛИКА СРБИЈА Висока пословна школа струковних студија 03.03.2008.год. Лесковац, Дурмиторска 19 Тел. 016/254 961, факс: 016/242 536 e mail: mail@vspm.edu.yu website: www.vspm.edu.yu Настaвном већу Високе

Διαβάστε περισσότερα

2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ

2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ 2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ 2.1. МАТЕМАТИЧКИ РЕБУСИ Најједноставније Диофантове једначине су математички ребуси. Метод разликовања случајева код ових проблема се показује плодоносним, јер је раздвајање

Διαβάστε περισσότερα

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ I група

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ I група ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 21.11.2009. I група Име и презиме студента: Број индекса: Термин у ком студент ради вежбе: Напомена: Бира се и одговара ИСКЉУЧИВО на шест питања заокруживањем

Διαβάστε περισσότερα

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2 8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х + у = z Један од најзанимљивијих проблема теорије бројева свакако је проблем Питагориних бројева, тј. питање решења Питагорине Диофантове једначине. Питагориним бројевима или

Διαβάστε περισσότερα

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011 Аксиоме припадања Никола Томовић 152/2011 Павле Васић 104/2011 1 Шта је тачка? Шта је права? Шта је раван? Да бисмо се бавили геометријом (и не само геометријом), морамо увести основне појмове и полазна

Διαβάστε περισσότερα

ЧЕТВРТИ СТУДИЈСКИ БЛОК

ЧЕТВРТИ СТУДИЈСКИ БЛОК ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ ЧЕТВРТИ СТУДИЈСКИ БЛОК ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ Предмет носи 9 ЕСПБ бодова. Недељно има 5 часова активне наставе (2 часа предавања

Διαβάστε περισσότερα

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation)

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) Студија случаја D-Sight Консултантске услуге за Изградња брзе пруге

Διαβάστε περισσότερα

8.2 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2 Задатак вежбе: Израчунавање фактора појачања мотора напонским управљањем у отвореној повратној спрези

8.2 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2 Задатак вежбе: Израчунавање фактора појачања мотора напонским управљањем у отвореној повратној спрези Регулциј електромоторних погон 8 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА Здтк вежбе: Изрчунвње фктор појчњ мотор нпонским упрвљњем у отвореној повртној спрези Увод Преносн функциј мотор којим се нпонски упрвљ Кд се з нулте

Διαβάστε περισσότερα

Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила.

Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила. Вектори 1 Вектори vs. скалари Векторске величине се описују интензитетом и правцем Примери: Померај, брзина, убрзање, сила. Скаларне величине су комплетно описане само интензитетом Примери: Температура,

Διαβάστε περισσότερα

ПРОБЛЕМСКО УЧЕЊЕ И ГРУПНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

ПРОБЛЕМСКО УЧЕЊЕ И ГРУПНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ Maja Aдамов ПРОБЛЕМСКО УЧЕЊЕ И ГРУПНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ мастер рад Нови Сад, 2014. Садржај Предговор

Διαβάστε περισσότερα

Универзитет у Крагујевцу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Катедра за основне машинске конструкције и технологије материјала

Универзитет у Крагујевцу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Катедра за основне машинске конструкције и технологије материјала Теоријски део: Вежба број ТЕРМИЈСКА AНАЛИЗА. Термијска анализа је поступак који је 903.год. увео G. Tamman за добијање криве хлађења(загревања). Овај поступак заснива се на принципу промене топлотног садржаја

Διαβάστε περισσότερα

Могућност примене статистике у породилишту

Могућност примене статистике у породилишту Могућност примене статистике у породилишту Бојана Бојовић Факултет техничких наука, Чачак СП ИАС Професор технике и информатике, школска 2013./2014. година bokiloki172@gmail.com Ментор рада: проф. др Вера

Διαβάστε περισσότερα

ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције. Diffie-Hellman размена кључева

ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције. Diffie-Hellman размена кључева ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције Diffie-Hellman размена кључева Преглед Биће објашњено: Diffie-Hellman размена кључева 2/13 Diffie-Hellman размена кључева први алгоритам са јавним

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА СТАТИСТИКА У ФАРМАЦИЈИ школска 2016/2017. Предмет: СТАТИСТИКА У ФАРМАЦИЈИ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Διαβάστε περισσότερα

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ I НАСТАВНИ ПЛАН за образовни профил Техничар мехатронике I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње Т

Διαβάστε περισσότερα

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два

Διαβάστε περισσότερα

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23 6.3. Паралелограми 27. 1) Нацртај паралелограм чији је један угао 120. 2) Израчунај остале углове тог четвороугла. 28. Дат је паралелограм (сл. 23), при чему је 0 < < 90 ; c и. c 4 2 β Сл. 23 1 3 Упознајмо

Διαβάστε περισσότερα

10.3. Запремина праве купе

10.3. Запремина праве купе 0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Анализа ризика

Теорија одлучивања. Анализа ризика Теорија одлучивања Анализа ризика Циљеви предавања Упознавање са процесом анализе ризика Моделовање ризика Монте-Карло Симулација Предности и недостаци анализе ризика 2 Дефиниција ризика (квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 Метод разликовања случајева је један од најексплоатисанијих метода за решавање математичких проблема. У теорији Диофантових једначина он није свемогућ, али је сигурно

Διαβάστε περισσότερα

ВЕЛИЧИНА ЕФЕКТА СТАТИСТИЧКИХ ТЕСТОВА У АГРОЕКОНОМСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

ВЕЛИЧИНА ЕФЕКТА СТАТИСТИЧКИХ ТЕСТОВА У АГРОЕКОНОМСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Департман за економику пољопривреде и социологију села Игор Гуљаш ВЕЛИЧИНА ЕФЕКТА СТАТИСТИЧКИХ ТЕСТОВА У АГРОЕКОНОМСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА Мастер рад Нови Сад,

Διαβάστε περισσότερα

СТАВОВИ УЧЕНИКА И УЧЕНИЦА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА ШПАНСКОМ КАО СТРАНОМ ЈЕЗИКУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

СТАВОВИ УЧЕНИКА И УЧЕНИЦА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА ШПАНСКОМ КАО СТРАНОМ ЈЕЗИКУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VIII, 2/2017. Соња Н. ХОРЊАК * ОШ Жарко Зрењанин, Зрењанин УДК 371.31:811.134.2 - стручни рад - СТАВОВИ УЧЕНИКА И УЧЕНИЦА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА ШПАНСКОМ КАО СТРАНОМ

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 822/1-ХI/ године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 822/1-ХI/ године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 822/1-ХI/4 14.04.2016. године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА Наставно-научно веће Филозофског факултета у Београду је на

Διαβάστε περισσότερα

Писмени испит из Теорије површинских носача. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

Писмени испит из Теорије површинских носача. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. Београд, 24. јануар 2012. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. dpl = 0.2 m P= 30 kn/m Линијско оптерећење се мења по синусном закону: 2. За плочу

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ВЕЖБА БРОЈ 2 ПОЈАЧАВАЧ СНАГЕ У КЛАСИ Б 1. 2. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БР. ИНДЕКСА ГРУПА ОЦЕНА ДАТУМ ВРЕМЕ ДЕЖУРНИ

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

ЧЕТВРТИ СТУДИЈСКИ БЛОК

ЧЕТВРТИ СТУДИЈСКИ БЛОК ИСТРАЖИАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ ЧЕТРТИ СТУДИЈСКИ БЛОК ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ Предмет носи 7 ЕСПБ бодова. Недељно има 5 часова активне наставе (2 часа предавања,

Διαβάστε περισσότερα

Универзитет у Београду Математички факултет. Virtual Library of Faculty of Mathematics - University of Belgrade. Мастер рад

Универзитет у Београду Математички факултет. Virtual Library of Faculty of Mathematics - University of Belgrade. Мастер рад Универзитет у Београду Математички факултет Мастер рад Елементи алгебре у настави у основној школи са освртом на полиноме Ментор Проф. др. Милан Божић Студент Марија Тривунчић Садржај 1. Увод 3 2. Алгебра

Διαβάστε περισσότερα

ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА

ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА 1. Допуни шта недостаје: а) 5m = dm = cm = mm; б) 6dm = m = cm = mm; в) 7cm = m = dm = mm. ПОЈАМ ПОВРШИНЕ. Допуни шта недостаје: а) 10m = dm = cm = mm ; б) 500dm = a

Διαβάστε περισσότερα

Примена статистике у медицини

Примена статистике у медицини Примена статистике у медицини Аутор: Андријана Пешић Факултет техничких наука, Чачак Информационе технологије, инжењер ИТ, 2016/2017 andrijana90pesic@gmail.com Ментор рада: др Вера Лазаревић Апстракт Статистика

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45

Διαβάστε περισσότερα

МЕДИЦИНА И ДРУШТВО МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИМА ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА. школска 2016/2017.

МЕДИЦИНА И ДРУШТВО МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИМА ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА. школска 2016/2017. МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИМА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИМА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа

Διαβάστε περισσότερα

Математика Тест 3 Кључ за оцењивање

Математика Тест 3 Кључ за оцењивање Математика Тест 3 Кључ за оцењивање ОПШТЕ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ Кључ за оцењивање дефинише начин на који се оцењује сваки поједини задатак. У општим упутствима за оцењивање дефинисане су оне ситуације

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију: На седници одржаној 18. 6. 2010. године Наставно-научно веће

Διαβάστε περισσότερα

Статистичко истраживање у новинарству

Статистичко истраживање у новинарству Статистичко истраживање у новинарству МилицаЛукић Факултет техничких наука, Чачак СП ИАС Професор технике и информатике, школска 2013/2014. година e-mail: micile26@gmail.com Ментор рада: др Вера Лазаревић

Διαβάστε περισσότερα

Семинарски рад из линеарне алгебре

Семинарски рад из линеарне алгебре Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Површина круга и његових делова

6.5 Површина круга и његових делова 7. Тетива је једнака полупречнику круга. Израчунај дужину мањег одговарајућег лука ако је полупречник 2,5 сm. 8. Географска ширина Београда је α = 44 47'57", а полупречник Земље 6 370 km. Израчунај удаљеност

Διαβάστε περισσότερα

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА. k, k 0), осна и централна симетрија и сл. 2, x 0. У претходном примеру неке функције су линеарне а неке то нису.

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА. k, k 0), осна и централна симетрија и сл. 2, x 0. У претходном примеру неке функције су линеарне а неке то нису. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 5.. Функција = a + b Функционалне зависности су веома значајне и са њиховим применама често се сусрећемо. Тако, већ су нам познате директна и обрнута пропорционалност ( = k; = k, k ),

Διαβάστε περισσότερα

Улога ликовног дела у васпитању и образовању деце предшколског и основношколског узраста 2

Улога ликовног дела у васпитању и образовању деце предшколског и основношколског узраста 2 UDC 371.3::73/76 37.036-057.874 Иновације у настави, XXIX, 2016/1, стр. 16 28 Рад примљен: 17. 1. 2016. Рад прихваћен: 4. 3. 2016. Оригинални научни рад Марија M. Павловић 1 Универзитет у Београду, Учитељски

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О AНКЕТИ (одржаној на крају зимског семестра 2008_09 године)

ИЗВЕШТАЈ О AНКЕТИ (одржаној на крају зимског семестра 2008_09 године) РЕПУБЛИКА СРБИЈА Висока пословна школа струковних студија Бр. 31.03.2009. год. Лесковац, Дурмиторска 19 Тел. 016/254 961, факс: 016/242 536 e mail: mail@vpsle.edu.rs website: www.vpsle.edu.rs Настaвном

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

5.2. Имплицитни облик линеарне функције математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА САВЕЗ УЧИТЕЉА. Београд, април године

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА САВЕЗ УЧИТЕЉА. Београд, април године ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА САВЕЗ УЧИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO - SRBIJA Београд, април 2010. године САВЕЗ УЧИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO

Διαβάστε περισσότερα

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА TЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА Два тачкаста наелектрисања оптерећена количинама електрицитета и налазе се у вакууму као што је приказано на слици Одредити: а) Вектор јачине електростатичког поља у тачки А; б) Електрични

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Фабрисова 10, Београд И З В Е Ш Т А Ј

Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Фабрисова 10, Београд И З В Е Ш Т А Ј Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Фабрисова 10, Београд И З В Е Ш Т А Ј О ВРЕДНОВАЊУ ПРОГРАМА ОГЛЕДА ЗА ГИМНАЗИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЗИКУ Београд,

Διαβάστε περισσότερα

Модели организовања и методе кооперативног учења, њихова примена и реални домети у обради конкретних тема у настави математике

Модели организовања и методе кооперативног учења, њихова примена и реални домети у обради конкретних тема у настави математике Универзитет у Београду Математички факултет Мастер рад Модели организовања и методе кооперативног учења, њихова примена и реални домети у обради конкретних тема у настави математике Студент: Дубравка Глишовић

Διαβάστε περισσότερα