ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

2 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.1 Τα Κριτήρια ιαπίστευσης της Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΑΕ (Ε.ΣΥ..), στο έγγραφο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, περιέχουν τις απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.. για την ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων και τις διακριβώσεις. Η οδηγία αυτή έχει συνταχθεί προκειµένου να καταστήσει βέβαιο ότι τα εργαστήρια συµµορφώνονται τόσο µε τις απαιτήσεις µετρήσεως και ιχνηλασιµότητας του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, όσο και µε τις συναφείς απαιτήσεις για τον εξοπλισµό διακρίβωσης και δοκιµών που δεν έχουν ήδη καλυφθεί στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και που παρατίθενται στο Πρότυπο ISO 10012: Οι απαιτήσεις της παρούσης οδηγίας πρέπει να ικανοποιούνται από όλα τα εργαστήρια διακρίβωσης και δοκιµών που έχουν διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.., όταν παρέχουν σε Πελάτη υπηρεσίες διακρίβωσης ή δοκιµών στο πλαίσιο της διαπίστευσης αυτής ή όταν διεξάγουν διακριβώσεις στο χώρο του πελάτη, για υποστήριξη των διαπιστευµένων δραστηριοτήτων τους. 0.3 Για τους σκοπούς της παρούσης οδηγίας ισχύουν η ορολογία του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και οι ορισµοί του Προτύπου ISΟ 10012: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Το Εργαστήριο πρέπει να έχει ένα σύστηµα επιλογής, χρήσης, διακρίβωσης, παρακολούθησης, ελέγχου και διατήρησης των προτύπων µέτρησης, των υλικών αναφοράς που χρησιµοποιούνται ως πρότυπα µέτρησης και του εξοπλισµού µετρήσεων/ δοκιµών που χρησιµοποιούνται στην διεξαγωγή διαπιστευµένων διακριβώσεων και δοκιµών. Οι µετρήσεις που διενεργούνται από το Εργαστήριο και από τους υποπροµηθευτές που χρησιµοποιεί το Εργαστήριο, πρέπει να καλύπτονται από το σύστηµα αυτό. 1.2 Το σύστηµα αυτό πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καθιστά βέβαιο ότι το Εργαστήριο έχει τις αναγκαίες διαδικασίες και µέσα για την διεξαγωγή διακριβώσεων, δοκιµών και µετρήσεων υποστήριξης, µέσα στο πλαίσιο των απαιτούµενων χρονοδιαγραµµάτων και των καθορισµένων ορίων. Το Εργαστήριο πρέπει να θέσει αυτά τα όρια, τα οποία πρέπει να είναι συνεπή, µε το επίσηµο πεδίο εφαρµογής της διαπίστευσης του Εργαστηρίου, µε τις συναφείς προδιαγραφές διακρίβωσης ή δοκιµών ή/και τις απαιτήσεις του Πελάτη. Το σύστηµα θα καθιστά επίσης βέβαιο ότι ο οποιοσδήποτε εξοπλισµός µέτρησης και δοκιµών και το κάθε υλικό αναφοράς που χρησιµοποιούνται έχει τη σκοπούµενη επίδοση. 1.3 Το σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει διευθετήσεις τόσο για την αποφυγή σφαλµάτων, που βρίσκονται εκτός των προδιαγραµµένων ορίων επιτρεπτών σφαλµάτων, όσο και για την γρήγορη ανίχνευση ελαττωµάτων και την άµεση διορθωτική δράση, όπως απαιτείται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

4 1.4 Οι πολιτικές και διαδικασίες του συστήµατος αυτού πρέπει να είναι τεκµηριωµένες στο εγχειρίδιο για την ποιότητα του Εργαστηρίου και στα συνδεδεµένα µε την ποιότητα έγγραφα. Πρέπει να καθορίζουν σαφώς τις ευθύνες και τα καθήκοντα κάθε µέλους του προσωπικού που συµµετέχει στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 της παρούσης οδηγίας. 1.5 Ο ιευθυντής Ποιότητας θα καταστήσει βέβαιο ότι το σύστηµα µετρήσεων και διακρίβωσης που χρησιµοποιεί το Εργαστήριο, συµπεριλαµβάνεται στο πρόγραµµα επιθεωρήσεων του συστήµατος ποιότητας και ότι τα αποτελέσµατα αυτών των επιθεωρήσεων αξιολογούνται κατά την περιοδική ανασκόπηση του συστήµατος ποιότητας του Εργαστηρίου. 1.6 Το προσωπικό του εργαστηρίου πρέπει να έχει τα προσόντα, την κατάρτιση, την εµπειρία και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παρούσα Οδηγία. Το προσωπικό πρέπει να καταρτίζεται έτσι ώστε να είναι πάντα ενηµερωµένο. 1.7 Όπως απαιτείται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, το Εργαστήριο πρέπει να τηρεί αρχεία κατάρτισης, ικανότητας και του προσωπικού που έχει την εξουσιοδότηση να χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό ή/και τα υλικά αναφοράς ή να διενεργεί διακριβώσεις ή/και δοκιµές εντός του εργαστηρίου ή στο χώρο του πελάτη. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

5 2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2.1 Το Εργαστήριο πρέπει να ανασκοπεί τις απαιτήσεις του Πελάτη, και οποιονδήποτε συναφών τεχνικών προδιαγραφών, πριν ξεκινήσει την διενέργεια διακρίβωσης ή δοκιµών. Αν το έργο εµπίπτει στις δυνατότητες του Εργαστηρίου, τότε, πριν ξεκινήσει, το Εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει ένα πρόγραµµα για να καταστεί βέβαιο ότι τα πρότυπα µέτρησης/υλικά αναφοράς, ο εξοπλισµός µετρήσεων/δοκιµών και οι περιβαλλοντικές συνθήκες, που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή του έργου, είναι διαθέσιµα για την επίτευξη της ακρίβειας, της σταθερότητας, της περιοχής µέτρησης και της διακριτικής ικανότητας που απαιτούνται. Το Εργαστήριο πρέπει επίσης να καταστήσει επίσης βέβαιο ότι διαθέτει και το αναγκαίο ανθρώπινο δυναµικό. 2.2 Το Εργαστήριο θα καταστήσει βέβαιο ότι όλος ο εξοπλισµός µετρήσεων που είναι αναγκαίος για το έργο, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών προτύπων µέτρησης, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤE. 2.3 Το Εργαστήριο θα καταστήσει επίσης βέβαιο ότι, στις περιπτώσεις που το απαιτεί το Ε.ΣΥ.., χρησιµοποιεί υλικά αναφοράς ως πρότυπα µέτρησης για τον υπολογισµό των αβεβαιοτήτων µέτρησης, για τη διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, για την παρακολούθηση της επίδοσης του Εργαστηρίου και για την επικύρωση των µεθόδων. Όπου απαιτείται, τα υλικά αναφοράς θα χρησιµοποιούνται επίσης και ως πρότυπα µεταφοράς για τη σύγκριση των µεθόδων. 2.4 Όπου είναι δυνατόν, το Εργαστήριο θα πρέπει να χρησιµοποιεί τόσο πρωτεύοντα καθαρά υλικά αναφοράς όσο και υλικά αναφοράς των οποίων η µήτρα (matrice) ταιριάζει µε εκείνη των αντικειµένων διακρίβωσης/ δοκιµών προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη τα φαινόµενα µήτρας (matrix effects). 2.5 Το Εργαστήριο πρέπει να χρησιµοποιεί επίσης, όπου είναι δυνατόν, υλικά αναφοράς για τα οποία έχει πιστοποιηθεί ότι έχουν παραχθεί και χαρακτηρισθεί µε τεχνικώς έγκυρο τρόπο. Η χρήση οργανισµών που λειτουργούν µε τα πρότυπα ISO 9000, για την παραγωγή υλικών αναφοράς και που επίσης διεξάγουν τις δραστηριότητες ανάλυσης ή δοκιµών τους σύµφωνα µε το έγγραφο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025,, θα αποτελούσε εγγύηση της ποιότητας των υλικών αναφοράς. Το πιστοποιητικό, όπου είναι δυνατόν, θα παρέχει επίσης απόδειξη ιχνηλασιµότητας ως προς εθνικά ή διεθνή πρότυπα µέτρησης, ή ως προς εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικά αναφοράς. 2.6 Όταν δεν είναι διαθέσιµο πιστοποιηµένο υλικό αναφοράς, πρέπει να χρησιµοποιούνται υλικά αναφοράς µε κατάλληλες ιδιότητες και σταθερότητα. Οι ιδιότητες που απαιτούνται να έχουν αυτά τα υλικά, όπου είναι δυνατόν, πρέπει να χαρακτηρίζονται από εγκεκριµένες διαδικασίες, όπως εκείνες που υποδεικνύονται στο ISO Guide 35:2006, "Πιστοποίηση υλικών αναφοράς - Γενικές ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

6 και Στατιστικές αρχές για Πιστοποίηση". Στις διαδικασίες αυτές µπορούν να περιλαµβάνονται: ανάλυση/ δοκιµή µε µια καθορισµένη µέθοδο, ανάλυση/δοκιµή µε ένα αριθµό µεθόδων οι οποίες βασίζονται σε διαφορετικές φυσικές ή χηµικές αρχές ή ανάλυση/δοκιµή από ένα αριθµό εργαστηρίων που χρησιµοποιούν είτε την ίδια είτε διαφορετικές µεθόδους. 2.7 Στις περιπτώσεις όπου το Εργαστήριο προετοιµάζει πρότυπα από υλικά γνωστών ιδιοτήτων ή αγοράζει µη-πιστοποιηµένα πρότυπα, όπως χηµικά πρότυπα, το Εργαστήριο πρέπει να επαληθεύει ότι τα πρότυπα είναι αποδεκτής ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα πρότυπα θα πρέπει να αγοράζονται, όπου είναι δυνατόν, από προµηθευτές, όπως λεπτοµερώς αναφέρεται στην παράγραφο 2.5 της παρούσης οδηγίας. 3 ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 3.1 Το Εργαστήριο απαιτείται να παρουσιάσει µια εκτίµηση της αβεβαιότητας των µετρήσεών του, να περιλαµβάνει τον υπολογισµό της αβεβαιότητας στις µεθόδους και στις διαδικασίες του για τη διακρίβωση και τις δοκιµές και να αναφέρει την αβεβαιότητα των µετρήσεων στα πιστοποιητικά διακρίβωσης, στα πιστοποιητικά δοκιµών και στις εκθέσεις δοκιµών, ανάλογα µε την περίπτωση. 3.2 Στις εκτιµήσεις της αβεβαιότητας των µετρήσεων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι σηµαντικές εντοπισθείσες αβεβαιότητες των διεργασιών µέτρησης και δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που οφείλονται στον εξοπλισµό µετρήσεων, στα πρότυπα µέτρησης αναφοράς (συµπεριλαµβανοµένων των υλικών που χρησιµοποιούνται ως πρότυπα αναφοράς), στο προσωπικό που χρησιµοποιεί ή χειρίζεται τον εξοπλισµό, στις διαδικασίες µετρήσεων, στη δειγµατοληψία και στις περιβαλλοντικές συνθήκες. 3.3 Στον υπολογισµό των αβεβαιοτήτων των µετρήσεων το Εργαστήριο πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία που προκύπτουν από τα προγράµµατα εσωτερικού ελέγχου της ποιότητας και από άλλες συναφείς πηγές (βλ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025). Το Εργαστήριο πρέπει να καταστήσει επίσης βέβαιο ότι οποιεσδήποτε απαιτήσεις για τον υπολογισµό της αβεβαιότητας και για τον προσδιορισµό της συµµόρφωσης µε τις προδιαγραµµένες απαιτήσεις είναι σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στις συναφείς δηµοσιεύσεις της ΕΑ Θέτοντας όρια αποδοχής για την διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, το Εργαστήριο πρέπει να καταστήσει βέβαιο ότι τα όρια που επιλέγονται αφήνουν περιθώρια για τις συνθήκες υπό τις οποίες πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ο εξοπλισµός ή το υλικό αναφοράς. Αυτά τα όρια µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από εκείνα που ισχύουν κατά τη διάρκεια της διεργασίας διακρίβωσης. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

7 4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 4.1 Το Εργαστήριο πρέπει να χρησιµοποιεί µεθόδους και διαδικασίες για τη διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων, των προτύπων µέτρησης αναφοράς (συµπεριλαµβανοµένων των υλικών αναφοράς) και του εξοπλισµού δοκιµών, που χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια διακρίβωσης και δοκιµών που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Αυτές οι µέθοδοι και διαδικασίες πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής, χωρίς όµως να περιορίζονται σε αυτά: (α) προσδιορισµό της ταυτότητας του οργάνου, µετρητή ή εξοπλισµού δοκιµών ή της οµάδας αυτών των αντικειµένων στα οποία εφαρµόζεται η διαδικασία (β) προσδιορισµό της ταυτότητας όλων των προτύπων µέτρησης/ υλικών αναφοράς και συναφούς εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την διεξαγωγή της διακρίβωσης (γ) τις διαδικασίες που θα υιοθετηθούν για το χειρισµό, τη µεταφορά, την αποθήκευση και τη χρήση του εξοπλισµού µετρήσεων και των υλικών αναφοράς που χρησιµοποιούνται για τη διακρίβωση, συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερειών σχετικά µε τη διάρκεια ζωής και τα µέτρα αποτροπής της µόλυνσης ή απώλειας του προς διακρίβωση / δοκιµή αντικειµένου (δ) τις διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν για το χειρισµό, τη µεταφορά, την αποθήκευση και την προετοιµασία των αντικειµένων για διακρίβωση (ε) τις περιβαλλοντικές συνθήκες που πρέπει να επιτευχθούν, τα όρια που ισχύουν, την διαδικασία οποιωνδήποτε διορθώσεων που ενδέχεται να πρέπει να γίνουν ως αποτέλεσµα των περιβαλλοντικών συνθηκών και, όπου είναι συναφές, την ελάχιστη περίοδο σταθεροποίησης πριν από τη διακρίβωση (στ) τη µέθοδο ή τη διαδικασία διακρίβωσης υπό µορφή γραπτών οδηγιών και σχεδιαγραµµάτων, όπου αρµόζει (ζ) τις λεπτοµέρειες των προς καταχώρηση δεδοµένων των µετρήσεων ή διακριβώσεων και τη µέθοδο της παρουσίασης και ανάλυσης των δεδοµένων αυτών (η) τα όρια αποδοχής για τα δεδοµένα διακρίβωσης του αντικειµένου ή του τύπου του αντικειµένου που διακριβώνεται (θ) την εκτίµηση της αβεβαιότητας των µετρήσεων της διεργασίας διακρίβωσης (βλ. παράγραφο 4.2 της παρούσης οδηγίας) ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

8 (ι) τις διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν για την επιλογή των χρονικών διαστηµάτων διακρίβωσης, όταν ο εξοπλισµός/το υλικό αναφοράς χρησιµοποιείται από το Εργαστήριο για τη διενέργεια διακριβώσεων ή δοκιµών (ια) τις διαδικασίες ελέγχου του εξοπλισµού και των υλικών αναφοράς µεταξύ των διακριβώσεων (ιβ) έναν αριθµό προσδιορισµού ταυτότητας, αριθµό σελίδων, ηµεροµηνία έκδοσης και το όνοµα του ατόµου που παρέχει την έγκριση της έκδοσης και χρήσης της κάθε διαδικασίας. 4.2 Στις διαδικασίες εκτίµησης της αβεβαιότητας της διεργασίας διακρίβωσης, το Εργαστήριο πρέπει να λαµβάνει υπόψη το συσσωρευτικό αποτέλεσµα των αβεβαιοτήτων των µετρήσεων του κάθε διαδοχικού σταδίου στην αλυσίδα διακριβώσεων, για κάθε πρότυπο µέτρησης και µονάδα εξοπλισµού που διακριβώνεται. Το Εργαστήριο πρέπει να λάβει µέτρα όταν η συνολική αβεβαιότητα των µετρήσεων είναι τέτοια που διακυβεύει σηµαντικά την ικανότητά του να κάνει µετρήσεις εντός των επιτρεπτών ορίων σφάλµατος. 4.3 Όταν το Εργαστήριο χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες κάποιου εξωτερικού φορέα για τη διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Αν δεν είναι διαθέσιµες οι υπηρεσίες ενός εργαστηρίου διακρίβωσης διαπιστευµένου από το ΕΣΥ, το Εργαστήριο θα καταστήσει βέβαιο ότι το πιστοποιητικό διακρίβωσης που παρέχεται περιέχει τις πληροφορίες της παραγράφου που ακολουθεί: 4.4 Κάθε πιστοποιητικό διακρίβωσης συνιστάται να περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τις παρακάτω πληροφορίες: α) τον τίτλο Πιστοποιητικό ιακρίβωσης β) το όνοµα και τη διεύθυνση του εργαστηρίου και τον τόπο όπου εκτελέστηκαν οι διακριβώσεις, εάν αυτός διαφέρει από τη διεύθυνση του εργαστηρίου, γ) µοναδική απόδοση ταυτότητας στο πιστοποιητικό διακρίβωσης (πχ ο αριθµός σειράς της έκδοσης) και σε κάθε σελίδα ένα στοιχείο αναγνώρισης, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η σελίδα αναγνωρίζεται ως µέρος του πιστοποιητικού διακρίβωσης, καθώς και σαφή προσδιορισµό του τέλους του πιστοποιητικού, δ) το όνοµα και τη διεύθυνση του πελάτη, ε) τον προσδιορισµό της ταυτότητας της µεθόδου και του εξοπλισµού (τύπος οργάνου και σειριακός αριθµός) που χρησιµοποιήθηκε, ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

9 στ) την περιγραφή, την κατάσταση και σαφή προσδιορισµό της ταυτότητας του αντικειµένου που διακριβώθηκε, ζ) την ηµεροµηνία παραλαβής του αντικειµένου της διακρίβωσης όπου αυτό είναι κρίσιµο για την εγκυρότητα και την εφαρµογή των αποτελεσµάτων, καθώς και την ηµεροµηνία εκτέλεσης της διακρίβωσης, η) (αναφορά στο σχέδιο και στις διαδικασίες δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκαν από το εργαστήριο ή από άλλους φορείς, όπου αυτά είναι σχετικά µε την εγκυρότητα ή την εφαρµογή των αποτελεσµάτων), θ) τα αποτελέσµατα των διακριβώσεων και όπου ενδείκνυται, τις µονάδες µέτρησης, ι) το(-α) όνοµα(-τα), την(-ις) ιδιότητα(-ες) και την (-ις) υπογραφή(ές) ή ισοδύναµη αναγνώριση της ταυτότητας του(-ων) προσώπου(-ων) που εξουσιοδοτούν τη χορήγηση του πιστοποιητικού διακρίβωσης, ια) ιβ) ιγ) ιδ) ιε) ιστ) όπου είναι σχετικό, µια δήλωση ότι τα αποτελέσµατα σχετίζονται µόνο µε τα αντικείµενα που διακριβώθηκαν, τις συνθήκες (π.χ. περιβαλλοντικές), κάτω από τις οποίες έγιναν οι διακριβώσεις, οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, την αβεβαιότητα της µέτρησης(*) ή/και δήλωση συµµόρφωσης µε καθορισµένη µετρολογική προδιαγραφή ή µε προτάσεις/κεφάλαια αυτής, απόδειξη ότι οι µετρήσεις είναι ιχνηλάσιµες, για πιστοποιητικά διακρίβωσης εντός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, τον αριθµό διαπίστευσης και τα διακριτικά στοιχεία (λογότυπο) του φορέα που παρέχει τη διαπίστευση, µια πρόταση ότι το πιστοποιητικό απαγορεύεται να αναπαράγεται παρά µόνο ολοκληρωµένο και µετά από έγγραφη εξουσιοδότηση του εργαστηρίου που το εκδίδει, ιζ) τη σφραγίδα του εργαστηρίου. (*) Μαζί µε την αναγραφή της αβεβαιότητας στα πιστοποιητικά διακρίβωσης ενδείκνυται και µια δήλωση για το επίπεδο εµπιστοσύνης στο οποίο αντιστοιχεί η έκφρασή της. Ακολουθεί Παράδειγµα Πιστοποιητικού ιακρίβωσης, όπως προτείνεται από το ΕΙΜ. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ιακριβώσεις * Αρ. Πιστ. ΧΧΧ (* εφόσον το Πιστοποιητικό περιέχει διαπιστευµένες µετρήσεις) Certificate of Calibration Αριθµός πιστοποιητικού / Certificate number :D9-06-XXX Αριθµός σειράς οργάνου / Instrument serial No: XXXX Θέση Λογότυπου Εργαστηρίου Εκδόθηκε από / Issued by : Τίτλος Εργαστηρίου Laboratory Name Εργαστήριο Θερµοκρασίας Laboratory of Temperature ιεύθυνση Εργαστηρίου,... Laboratory Address... Tηλ./Tel , Fax Πελάτης / Customer: Κωδικός αντικειµένου / Item Code: 18/03-06/6 Περιγραφή: Θερµόµετρο Υδραργύρου, εύρος κλίµακας: 50 έως 100 o C, διαγράµµιση κλίµακας: 0,5 o C, µερικής βύθισης: 3 inch Description: Κατασκευαστής / Manufacturer: Τύπος / Type: Αριθµός Σειράς / Serial Number: Mercury in glass thermometer, scale range: 50 to 100 o C scale division: 0,5 o C, partial immersion: 3 inch BAIRD & TATLOCK British make N/F ZECOL XXXXX Ηµεροµηνία Παραλαβής / Date of receipt: 29/03/06 εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά µόνο καθ' ολοκληρία, εκτός αν δοθεί γραπτή έγκριση από "Τίτλος Εταιρείας" και "Τίτλος Εργαστηρίου" που το εκδίδει. Πιστοποιητικά ιακρίβωσης µη φέροντα σφραγίδα και υπογραφή δεν έχουν ισχύ. Αντίγραφο του παρόντος πιστοποιητικού θα διατηρηθεί στο εργαστήριο που το εκδίδει για µία περίοδο τουλάχιστο δέκα ετών. Τα αποτελέσµατα αφορούν µόνο τα αντικείµενα που έχουν διακριβωθεί. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of both the Laboratory Name and the issuing laboratory. Calibration Certificates without seal and signature are not valid. A copy of this certificate will be kept at the issuing laboratory for a period of at least ten years. The results concern only the calibrated items Έκδοση / Issue Σελίδα / Page10από /3 of 3 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

11 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ιακριβώσεις * Αρ. Πιστ. ΧΧΧ (* εφόσον το Πιστοποιητικό περιέχει διαπιστευµένες µετρήσεις) Certificate of Calibration Ηµεροµηνία ιακρίβωσης: Date of Calibration: Σφραγίδα / Seal : Ηµεροµηνία έκδοσης / Date of issue: 02/05/06 14/04/06 Αριθµός πιστοποιητικού / Certificate number :D9-06-XXX Αριθµός σειράς οργάνου / Instrument serial No: XXXX Υπογραφή / Signature: Υπεύθυνος Εργαστηρίου / Person in charge of the Laboratory ιακρίβωση θερµοµέτρου Υδραργύρου µε τη µέθοδο της σύγκρισης / Comparison calibration of Mercury in glass thermometer 1. Κατάσταση αντικειµένου προς διακρίβωση / Condition of object to be calibrated Το θερµόµετρο κατά την παραλαβή ήταν σε καλή κατάσταση / the thermometer is in good condition 2. Συνθήκες εργαστηρίου διακρίβωσης / Laboratory ambient conditions Θερµοκρασία / Temperature: 23 ± 2 o C Σχετική Υγρασία / Relative Humidity: 45 ± 10 % R.H. 3. ιαδικασία ιακρίβωσης / Calibration Procedure Το θερµόµετρο διακριβώθηκε µέσω σύγκρισης των ενδείξεών του µε τις θερµοκρασιακές ενδείξεις από δύο θερµόµετρα αναφοράς. Η σύγκριση έγινε µέσα σε συνεχώς αναδευόµενο λουτρό νερού. Το θερµόµετρο διακριβώθηκε σε συνθήκες µερικής βύθισης της στήλης του υδραργύρου στο υγρό του λουτρού βαθµονόµησης (3 inches,σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του). Ως θερµόµετρα αναφοράς χρησιµοποιήθηκαν δύο θερµόµετρα αντιστάσεως Λευκόχρυσου, ονοµαστικής αντιστάσεως 100Ω, στους 0,01 o C. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά µόνο καθ' ολοκληρία, εκτός αν δοθεί γραπτή έγκριση από "Τίτλος Εταιρείας" και "Τίτλος Εργαστηρίου" που το εκδίδει. Πιστοποιητικά ιακρίβωσης µη φέροντα σφραγίδα και υπογραφή δεν έχουν ισχύ. Αντίγραφο του παρόντος πιστοποιητικού θα διατηρηθεί στο εργαστήριο που το εκδίδει για µία περίοδο τουλάχιστο δέκα ετών. Τα αποτελέσµατα αφορούν µόνο τα αντικείµενα που έχουν διακριβωθεί. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of both the Laboratory Name and the issuing laboratory. Calibration Certificates without seal and signature are not valid. A copy of this certificate will be kept at the issuing laboratory for a period of at least ten years. The results concern only the calibrated items Έκδοση / Issue Σελίδα / Page11από /3 of 3 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

12 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ιακριβώσεις * Αρ. Πιστ. ΧΧΧ (* εφόσον το Πιστοποιητικό περιέχει διαπιστευµένες µετρήσεις) Certificate of Calibration Αριθµός πιστοποιητικού / Certificate number :D9-06-XXX Αριθµός σειράς οργάνου / Instrument serial No: XXXX The thermometer was calibrated by comparison using two standard Platinum resistance thermometers as a reference. The comparison was performed in a continuously stirred water bath. The thermometer was calibrated under conditions of partial immersion in the liquid bath (3inches, according to its specifications). The reference thermometers used have a nominal resistance value of 100 Ohms at 0,01 o C. 4. Ιχνηλασιµότητα / Traceability Τα πρότυπα θερµόµετρα αντιστάσεως Λευκόχρυσου που χρησιµοποιήθηκαν σαν αναφορά (Αρ. Σειράς: 24000/1 & 24000/2), έχουν πιστοποιητικά διακρίβωσης µε ιχνηλασιµότητα στα Εθνικά πρότυπα της Ελλάδας. The reference standard Platinum resistance thermometers used (Serial No: 24000/1 & 24000/2) bear calibration certificates traceable to the national standards of Greece. 5. Αβεβαιότητα / Uncertainty Η διευρυµένη αβεβαιότητα που αναφέρεται είναι το γινόµενο της τυπικής αβεβαιότητας (u) µε τον συντελεστή κάλυψης k = 2 και παρέχει επίπεδο εµπιστοσύνης 95%. Προσδιορίζεται σύµφωνα µε το έντυπο «Guide to the expression of uncertainty in measurement» (ISO, Geneva, 1995). Περιλαµβάνει την αβεβαιότητα της θερµοκρασίας αναφοράς και την αβεβαιότητα του οργάνου υπό διακρίβωση. Αφορά τις µετρήσεις κατά την διάρκεια της διακρίβωσης και δεν περιέχει ενδεχόµενες µακροπρόθεσµες µεταβολές του οργάνου. Είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει τις µεταβολές αυτές καθώς και την αβεβαιότητα µέτρησης του οργάνου στις εκάστοτε συνθήκες χρήσης του. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty (u) multiplied by a coverage factor k = 2, providing a confidence level of 95%. It has been evaluated in accordance to the «Guide to the expression of uncertainty in measurement» (ISO, Geneva, 1995). It includes the reference temperature uncertainty and the instrument under test uncertainty. It applies at the time of the calibration only. It is the user s responsibility to determine the long term drift and the uncertainty under the actual conditions of use. 6. Αποτελέσµατα ιακρίβωσης/ Calibration Results Ένδειξη του προς διακρίβωση ιόρθωση Θερµοκρασία εξέχουσας Aβεβαιότητα εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά µόνο καθ' ολοκληρία, εκτός αν δοθεί γραπτή έγκριση από "Τίτλος Εταιρείας" και "Τίτλος Εργαστηρίου" που το εκδίδει. Πιστοποιητικά ιακρίβωσης µη φέροντα σφραγίδα και υπογραφή δεν έχουν ισχύ. Αντίγραφο του παρόντος πιστοποιητικού θα διατηρηθεί στο εργαστήριο που το εκδίδει για µία περίοδο τουλάχιστο δέκα ετών. Τα αποτελέσµατα αφορούν µόνο τα αντικείµενα που έχουν διακριβωθεί. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of both the Laboratory Name and the issuing laboratory. Calibration Certificates without seal and signature are not valid. A copy of this certificate will be kept at the issuing laboratory for a period of at least ten years. The results concern only the calibrated items Έκδοση / Issue Σελίδα / Page12από /3 of 3 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

13 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ιακριβώσεις * Αρ. Πιστ. ΧΧΧ (* εφόσον το Πιστοποιητικό περιέχει διαπιστευµένες µετρήσεις) Certificate of Calibration Αριθµός πιστοποιητικού / Certificate number :D9-06-XXX Αριθµός σειράς οργάνου / Instrument serial No: XXXX θερµοµέτρου( o C) ένδειξης ( o C) στήλης υδραργύρου* ( o C) µέτρησης (2u) Temperature reading of the thermometer under calibration ( o C) Indication correction( o C) Emergent liquid column temperature *( o C) Measurement uncertainty (2u) 60,00-0,15 42 ±0,10 o C 99,00-0,25 65 ±0,10 o C *Σε περίπτωση που το όργανο χρησιµοποιηθεί σε διαφορετική θερµοκρασία εξέχουσας στήλης, από αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό διακρίβωσης, πρέπει να γίνει µία πρόσθετη διόρθωση στην ένδειξη του θερµοµέτρου, µε βάση την εξίσωση C = nk(t cert -T user ) όπου : n = ο αριθµός των βαθµών της εξέχουσας στήλης k = ο συντελεστής διαστολής του υδραργύρου σε γυαλί (=0, C -1 ) T cert = η τιµή (θερµοκρασία εξέχουσας στήλης) από το πιστοποιητικό διακρίβωσης T user = η θερµοκρασία εξέχουσας στήλης κατά τη χρήση Τέλος Πιστοποιητικού ιακρίβωσης / End of Calibration Certificate εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά µόνο καθ' ολοκληρία, εκτός αν δοθεί γραπτή έγκριση από "Τίτλος Εταιρείας" και "Τίτλος Εργαστηρίου" που το εκδίδει. Πιστοποιητικά ιακρίβωσης µη φέροντα σφραγίδα και υπογραφή δεν έχουν ισχύ. Αντίγραφο του παρόντος πιστοποιητικού θα διατηρηθεί στο εργαστήριο που το εκδίδει για µία περίοδο τουλάχιστο δέκα ετών. Τα αποτελέσµατα αφορούν µόνο τα αντικείµενα που έχουν διακριβωθεί. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of both the Laboratory Name and the issuing laboratory. Calibration Certificates without seal and signature are not valid. A copy of this certificate will be kept at the issuing laboratory for a period of at least ten years. The results concern only the calibrated items Έκδοση / Issue Σελίδα / Page13από /3 of 3 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

14 5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ 5.1 Το Εργαστήριο πρέπει να τηρεί αρχεία για κάθε µονάδα εξοπλισµού µετρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων µέτρησης αναφοράς και των προτύπων υλικών αναφοράς και του εξοπλισµού δοκιµών που χρησιµοποιούνται στην διενέργεια διακριβώσεων ή δοκιµών. Τα αρχεία πρέπει να δείχνουν είτε µέσω εσωτερικών εγγράφων ή µέσω πιστοποιητικών διακρίβωσης από εξωτερικούς φορείς, ότι έχει διεξαχθεί η κάθε διακρίβωση στην αλυσίδα της ιχνηλασιµότητας. 5.2 Το Εργαστήριο πρέπει να καταστήσει βέβαιο ότι τα αρχεία περιλαµβάνουν λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τον εξοπλισµό / τα υλικά αναφοράς που χρησιµοποιούνται στις διακριβώσεις (βλ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025) και ότι υπάρχει επίσης ένα πλήρες και ενηµερωµένο ιστορικό της διακρίβωσης αυτού του εξοπλισµού/ υλικού αναφοράς (βλ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025). 5.3 Τα αρχεία πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες που να αποδεικνύουν την ικανότητα µέτρησης και την ιχνηλασιµότητα της κάθε µονάδας εξοπλισµού µετρήσεων και την εµβέλεια χρήσης του κάθε υλικού αναφοράς, τη διάρκεια ζωής του και τις απαιτούµενες συνθήκες φύλαξής του. 5.4 Το κάθε αρχείο πρέπει να περιλαµβάνει ή να αναφέρεται στα εξής: (α) την ηµεροµηνία διεξαγωγής της κάθε διακρίβωσης (β) τα αποτελέσµατα διακρίβωσης που ελήφθησαν µετά και όπου είναι σχετικό, πριν από κάθε ρύθµιση ή επισκευή (γ) το προδιαγραµµένο διάστηµα διακρίβωσης (δ) αναφορά στην µέθοδο ή διαδικασία διακρίβωσης που χρησιµοποιείται και σε κάθε συναφές πρότυπο ή προδιαγραφή (ε) τα προδιαγραµµένα όρια επιτρεπόµενου σφάλµατος (στ) τα πιστοποιητικά διακρίβωσης, µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ.., από διαπιστευµένα από το Ε.ΣΥ.. εργαστήρια διακρίβωσης κατάλληλης ικανότητας µετρήσεων, ή από Εργαστήριο που κατέχει το εθνικό πρότυπο για τα πρότυπα µέτρησης αναφοράς που χρησιµοποιούνται ή από ένα εργαστήριο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας που προδιαγράφονται στο έγγραφο ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ του Ε.ΣΥ.., Ιχνηλασιµότητα Μετρήσεων ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

15 (ζ) πιστοποιητικά ή άλλη τεκµηρίωση για όλα τα υλικά αναφοράς που χρησιµοποιούνται για τη διακρίβωση, που να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το χαρακτηρισµό του υλικού καθώς και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα ως προς τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα µέτρησης ή τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικά αναφοράς (η) τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά το χρόνο της διακρίβωσης και τις διορθώσεις που έγιναν, όπου παρέστη ανάγκη, για τις συνθήκες αυτές (θ) µια δήλωση σχετικά µε τις αβεβαιότητες των µετρήσεων που υπεισέρχονται στη διακρίβωση και του συσσωρευµένου αποτελέσµατός τους (ι) οποιεσδήποτε προδιαγραφές σχεδίων ή επίδοσης που έχουν τηρηθεί (ια) τα ονόµατα των ατόµων που διενήργησαν την διακρίβωση και έλεγξαν τα αποτελέσµατα (ιβ) οποιουσδήποτε περιορισµούς στη χρήση που προκύπτουν από τα ληφθέντα δεδοµένα διακρίβωσης (ιγ) λεπτοµέρειες σχετικά µε οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης που έλαβαν χώρα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και οποιεσδήποτε συντηρήσεις, ρυθµίσεις, επισκευές ή τροποποιήσεις που έγιναν, ιδιαίτερα κατά το χρόνο της διακρίβωσης. 5.5 Παρόµοια αρχεία, όπως είναι κατάλληλο, πρέπει να τηρούνται για οποιουσδήποτε ελέγχους διεξάγονται στον εξοπλισµό ή στα υλικά αναφοράς ανάµεσα στις διακριβώσεις. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

16 6 ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 6.1 Το Εργαστήριο πρέπει να έχει τεκµηριωµένα κριτήρια για την επιλογή των διαστηµάτων διακρίβωσης, για όλο τον εξοπλισµό µετρήσεων και δοκιµών που χρησιµοποιείται. 6.2 Τα πρότυπα µέτρησης αναφοράς πρέπει να διακριβώνονται κατά καθοριζόµενα από το Ε.ΣΥ.. διαστήµατα. Πρέπει να πραγµατοποιείται έλεγχος των υλικών αναφοράς για ενδεχόµενες αλλοιώσεις και αν υπάρχει ανάγκη, να αντικαθιστώνται. 6.3 Όλος ο άλλος εξοπλισµός µετρήσεων και δοκιµών πρέπει να διακριβώνεται κατά διαστήµατα που εγκρίνονται από το Ε.ΣΥ.. και που καθορίζονται από τους ακόλουθους παράγοντες: (α) τις απαιτήσεις οποιωνδήποτε συναφών προτύπων προδιαγραφών για τις υπόψη µετρήσεις/ δοκιµές. (β) τις υποδείξεις του κατασκευαστή του εξοπλισµού (γ) τον τύπο και τη σταθερότητα του εξοπλισµού (δ) τη συχνότητα και την ένταση χρήσης (ε) την επιρροή των περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. θερµοκρασία, υγρασία, δονήσεις και σκόνη) (στ) την ακρίβεια των µετρήσεων που απαιτείται για τη συγκεκριµένη διακρίβωση ή δοκιµή (ζ) τις τάσεις που καθορίζονται από τη µελέτη των αρχείων προηγουµένων διακριβώσεων (η) τα αποδεικτικά στοιχεία που λαµβάνονται από τα αρχεία ελέγχου και συντήρησης (θ) την οποιαδήποτε γνωστή ή παρατηρηθείσα τάση του εξοπλισµού να παρουσιάζει φθορά ή να παρεκκλίνει στην επίδοση (ι) τη συχνότητα διενέργειας εσωτερικών ελέγχων, χρησιµοποιώντας γνωστά πρότυπα και τις πληροφορίες από τους ελέγχους αυτούς. 6.4 Κατά την επιλογή των διαστηµάτων για τη συντήρηση και διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, το Εργαστήριο πρέπει να λαµβάνει υπόψη ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

17 όλους τους συναφείς παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 6.3 της παρούσης Οδηγίας. Πρέπει να το κάνει µε τρόπο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αλλοίωσης των αποτελεσµάτων των διακριβώσεων/ δοκιµών, που έχουν διενεργηθεί στο ενδιάµεσο διάστηµα διακριβώσεων, επειδή κάποιο από τα µηχανήµατα µετρήσεων ή δοκιµών που χρησιµοποιήθηκε δεν απέδωσε σύµφωνα µε τις προδιαγραµµένες απαιτήσεις. Για ορισµένα είδη µετρήσεων, όπως για παράδειγµα τη χηµική ανάλυση µε χρωµατογράφους ή φασµατογράφους, η διακρίβωση, χρησιµοποιώντας κατάλληλες χηµικές ουσίες ή πιστοποιηµένα υλικά αναφοράς, είναι αναγκαία ως µέρος της κανονικής λειτουργίας. 6.5 Κατά την επιλογή των διαστηµάτων συντήρησης και διακρίβωσης νέου εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, το Εργαστήριο πρέπει να καταστήσει βέβαιο ότι, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν περιορισµένες πληροφορίες, το διάστηµα που επιλέγεται αρχικά είναι µικρότερο από το αναµενόµενο τελικά διάστηµα. Το διάστηµα µπορεί στη συνέχεια να ρυθµιστεί σε µεταγενέστερο στάδιο, κατόπιν των πληροφοριών που θα έχουν ληφθεί από περαιτέρω διακριβώσεις και ελέγχους. 6.6 Το Εργαστήριο πρέπει να έχει διαδικασίες για την περιοδική ανασκόπηση των διαστηµάτων συντήρησης και διακρίβωσης, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η διακύµανση στο είδος, στη συχνότητα και στις συνθήκες χρήσεως του εξοπλισµού µετρήσεων ή δοκιµών. Όταν η επίδοση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών παρεκκλίνει από τις προδιαγραµµένες απαιτήσεις, τότε πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και τα διαστήµατα συντήρησης και διακρίβωσης πρέπει να επανεξετάζονται αµέσως και να τροποποιούνται, όπου είναι αναγκαίο. Το Παράρτηµα Α του Προτύπου ISO 10012: 2003 παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε τις µεθόδους για τον καθορισµό και την αναθεώρηση των διαστηµάτων συντήρησης και διακρίβωσης. Ο εξοπλισµός αυτός δεν πρέπει να ξαναχρησιµοποιηθεί µέχρι να αρθεί η αιτία της παρέκκλισης και να γίνει επαναδιακρίβωση. 6.7 Το Εργαστήριο πρέπει να µειώσει τα διαστήµατα ανάµεσα στις διακριβώσεις (και τη συντήρηση όπου αρµόζει), όταν τα αποτελέσµατα προηγουµένων διακριβώσεων ή ενδιάµεσων ελέγχων υποδεικνύουν ότι ο εξοπλισµός µετρήσεων και δοκιµών δεν αποδίδει σύµφωνα µε τις προδιαγραµµένες απαιτήσεις. 6.8 Το Εργαστήριο πρέπει να αυξήσει το διάστηµα ανάµεσα στις διακριβώσεις µόνο όταν τα αποτελέσµατα προηγουµένων διακριβώσεων και των ενδιάµεσων ελέγχων ή στοιχείων ελέγχου της ποιότητας, αποδεικνύουν ότι η επίδοση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών είναι πολύ πιθανό να παραµείνει εντός των προδιαγραµµένων απαιτήσεων για όλη τη διάρκεια της νέας περιόδου ανάµεσα στις διακριβώσεις. 6.9 Επειδή δεν υπάρχει γενικός κανόνας σχετικά µε τα διαστήµατα επαναδιακρίβωσης, κάθε περίπτωση οργάνου µετρήσεων πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

18 Το εργαστήριο διακριβώσεων προσδιορίζει το διάστηµα επαναδιακρίβωσης του εξοπλισµού του λαµβάνοντας υπόψη τους παρακάτω παράγοντες: Το πρότυπο όργανο µέτρησης πρέπει να έχει ακρίβεια τουλάχιστον 3 φορές καλύτερη από το όργανο (ή συσκευή ή σύστηµα) που ελέγχεται, δηλαδή η συµβολή σφάλµατος του προτύπου οργάνου (ως συστηµατικό σφάλµα) στην αβεβαιότητα της µέτρησης πρέπει να λιγότερη από 1/3, έχοντας υπόψη ότι κατά την αβεβαιότητα της µέτρησης πρέπει να διασφαλίζεται επίσης επίπεδο εµπιστοσύνης 95 % (k = 2). Την προϊστορία του οργάνου. Γενικά ισχύει η αρχή ότι: Όταν µε το διάστηµα επαναδιακρίβωσης που έχει επιλεγεί, τα αποτελέσµατα της διακρίβωσης για τρεις συνεχόµενες φορές είναι εντός των προκαθορισµένων ορίων σφάλµατος, τότε µπορεί να αυξηθεί το διάστηµα επαναδιακρίβωσης π.χ. κατά 50 %. Αντίστοιχα, αν τα αποτελέσµατα τριών συνεχόµενων διακριβώσεων (όλης της σειράς ή ορισµένων οργάνων) είναι εκτός των προκαθορισµένων ορίων σφάλµατος, τότε το διάστηµα επαναδιακρίβωσης θα πρέπει να µειωθεί π.χ. κατά το ήµισυ. Μεθόδους στατιστικής ανάλυσης. Τον τρόπο αποθήκευσης και χειρισµού του οργάνου κατά την κανονική χρήση. Τις συστάσεις του κατασκευαστή. Τις επιπτώσεις µετρήσεων οργάνου (συσκευής ή συστήµατος) των πελατών του, αν χρησιµοποιεί πρότυπο όργανο που βρίσκεται εκτός των αποδεκτών ορίων. ιεθνή τυποποιητικά Πρότυπα ή ιεθνή Βιβλιογραφία. Επισηµαίνεται επίσης ότι στις περιπτώσεις όπου τα πρωτεύοντα & δευτερεύοντα όργανα χρησιµοποιούνται ως πρότυπα εργασίας, τα διαστήµατα επαναδιακρίβωσης αυτών πρέπει να καθορίζονται όπως και στα πρότυπα εργασίας. α. Τα Εργαστήρια ιακριβώσεων είναι δυνατό να ορίσουν έως το διπλάσιο των διαστηµάτων επαναδιακρίβωσης του Πίνακα Α' του Παραρτήµατος Α' που ακολουθεί, όταν αποδεδειγµένα η προϊστορία των διακριβώσεων του οργάνου και η ενδιάµεση χρήση του το επιτρέπουν. β. Για µετρητικά όργανα που χρησιµοποιούνται σε εργαστήρια δοκιµών και τη βιοµηχανία, προτείνονται τα διαστήµατα επαναδιακρίβωσης του Πίνακα Β' του Παραρτήµατος Α' που ακολουθεί: γ. Στην Ενότητα Γ' του Παραρτήµατος Α', αναφέρονται οι ελάχιστες παράµετροι που πρέπει να ελέγχονται ή διακριβώνονται, όσον αφορά στον εξοπλισµό χηµικών, µικροβιολογικών και κλινικών εργαστηρίων και εκδίδεται µε σκοπό να αποτελέσει οδηγό για -Τους αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. -Τα εργαστήρια δοκιµών. Τα προτεινόµενα διαστήµατα επαναδιακρίβωσης και ελέγχου αποτελούν ενδεικτικές τιµές, για βοήθεια των αξιολογητών και των εργαστηρίων ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

19 7 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.1 Το Εργαστήριο πρέπει να έχει διαδικασίες για την αποτροπή της τροποποίησης από µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ρυθµιζόµενων συσκευών του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, των οποίων η ρύθµιση επηρεάζει την επίδοση (εκτός εκείνων οι οποίες προορίζονται για τον χειριστή). Στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιµοποιούνται σφραγίδες (ετικέτες, συγκολλητικό κράµα, σύρµα, χρώµα κ.λπ), θα πρέπει να είναι σχεδιασµένα µε τρόπο που να υποδεικνύεται σαφώς η περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης ρύθµισης. Οι διαδικασίες πρέπει να καθιστούν βέβαιο ότι στις περιπτώσεις όπου η σφραγίδα έχει υποστεί ζηµία ή έχει σπάσει, τότε ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 8.1 Οι απαιτήσεις για τη σήµανση, την κωδικοποίηση ή άλλου είδους προσδιορισµό της κατάστασης διακρίβωσης του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών που χρησιµοποιούνται από το Εργαστήριο παρατίθενται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Όταν έχει διακριβωθεί εξοπλισµός ή όταν έχουν πιστοποιηθεί υλικά αναφοράς από εξωτερικό φορέα, το Εργαστήριο πρέπει να καθιστά βέβαιο ότι ο εξοπλισµός/ υλικό αναφοράς είναι κατάλληλο για χρήση, έχει επισηµανθεί και έχει πιστοποιητικό (ή κοινοποίηση σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης του πιστοποιητικού) όπου επιδεικνύονται τα αποτελέσµατα της διακρίβωσης. 8.3 Οι ετικέτες ή άλλες µέθοδοι κωδικοποίησης ή προσδιορισµού της ταυτότητας του εξοπλισµού/ υλικού αναφοράς, εκτός από την ένδειξη της κατάστασης διακρίβωσης, πρέπει να υποδεικνύουν σαφώς στο προσωπικό που χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό/ το υλικό αναφοράς, οποιουσδήποτε περιορισµούς της διακρίβωσης ή/και οποιουσδήποτε περιορισµούς στη χρήση του εξοπλισµού/ του υλικού αναφοράς. 8.4 Οποιαδήποτε µονάδα εξοπλισµού µέτρησης ή δοκιµών ή οποιοδήποτε υλικό αναφοράς που δεν έχει διακριβωθεί, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για διαπιστευµένη διακρίβωση / δοκιµή. Αν υπάρχει ενδεχόµενο χρήσης εξοπλισµού ή υλικού για διαπιστευµένη διακρίβωση/ δοκιµές, πριν τη διακρίβωση, θα πρέπει να επισηµαίνεται κατάλληλα και αν είναι δυνατό να αποµονώνεται. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

20 9. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ 9.1 Τα Εργαστήρια που εκτελούν εσωτερικές διακριβώσεις των µετρητικών συσκευών τους, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, εκτός των άλλων, και για την εκτέλεση των διακριβώσεων αυτών. 9.2 Τα εργαστήρια δοκιµών που δραστηριοποιούνται σε τοµείς χηµικών, µικροβιολογικών, κλινικών, βιολογικών και λοιπών αναλύσεων αλλά και φυσικών, µηχανικών και άλλων δοκιµών πραγµατοποιούν συνήθως εσωτερικές διακριβώσεις ή ελέγχους του εξοπλισµού τους, ανά κατηγορία εξοπλισµού, στα εξής: Ογκοµετρικό εξοπλισµό: ιακρίβωση σύµφωνα µε αντίστοιχα ISO Πρότυπα. Κλιβάνους, πυριατήρια, επωαστήρες: Θερµοκρασιακός έλεγχος και προφίλ χρησιµοποιώντας διακριβωµένο πρότυπο µέτρησης θερµοκρασίας, παρέχον την απαιτούµενη ιχνηλασιµότητα (π.χ. θερµόµετρο ή θερµοστοιχείο). Αυτόκαυστα: Θερµοκρασιακός έλεγχος και προφίλ χρησιµοποιώντας διακριβωµένο πρότυπο µέτρησης θερµοκρασίας, παρέχον την απαιτούµενη ιχνηλασιµότητα και έλεγχος του χρονοµέτρου. Θερµόµετρα: ιακρίβωση χρησιµοποιώντας διακριβωµένο πρότυπο µέτρησης θερµοκρασίας, παρέχον την απαιτούµενη ιχνηλασιµότητα (π.χ. θερµόµετρο ή θερµοστοιχείο). Ζυγοί: ιακρίβωση χρησιµοποιώντας διακριβωµένα πρότυπα σταθµά, παρέχοντα την απαιτούµενη ιχνηλασιµότητα, κατάλληλης κλάσεως (π.χ. κλάσεως Ε2 για ζυγούς αναγνωσιµότητας 0.1 mg). Φασµατοφωτόµετρα: ιακρίβωση µε πιστοποιηµένα υλικά Ho και Κ 2 Cr 2 O 7 σε συγκεκριµένα µήκη κύµατος Συσκευές ενόργανης ανάλυσης, όπως GC, HPLC, AAS, FT-IR κ.λ.π., αυτόµατοι αναλυτές κ.λ.π. : Έλεγχος καλής λειτουργίας και βαθµονόµηση µε πρότυπα διαλύµατα ή υλικά αναφοράς. Συσκευές ενόργανης ανάλυσης, όπως θερµιδόµετρα: διακρίβωση µε πιστοποιηµένα υλικά αναφοράς. Μικρόµετρα παχύµετρα κλπ, διακρίβωση µε χρήση προτύπων πλακιδίων κλπ Μανόµετρα, διακρίβωση µε χρήση προτύπων συσκευών πίεσης Λοιπά 9.3 Όπου από τον κατάλογο της παρ.2 προβλέπεται εσωτερική διακρίβωση εξοπλισµού, αυτή θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία και την ΕΣΥ ΚΟ2 ΚΡΙΤΕ. Μεταξύ άλλων και ιδιαιτέρως : α. Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει και εφαρµόζει τυποποιηµένη διαδικασία για τη διακρίβωση ή έλεγχο του εξοπλισµού. β. Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαδικασία υπολογισµού της αβεβαιότητας συνεκτιµώντας όλες τις επιµέρους συνιστώσες. γ. Το προσωπικό που εκτελεί τις εσωτερικές διακριβώσεις, πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

21 9.4 Η αξιολόγηση της επάρκειας του εργαστηρίου στις εσωτερικές διακριβώσεις περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα αξιολόγησης, σύµφωνα µε την ΕΣΥ Το Εργαστήριο πρέπει να δηλώσει από το Έντυπο της Αίτησης, Μέρος 7, ότι εκτελεί εσωτερικές διακριβώσεις σε συγκεκριµένα µεγέθη. 9.6 Το Εργαστήριο που εκτελεί εσωτερικές ιακριβώσεις πρέπει να αποστέλλει τις αντίστοιχες ιαδικασίες (περιλαµβάνοντας και τον υπολογισµό της αβεβαιότητας) µαζί µε το Εγχειρίδιο Ποιότητας / ιαδικασίες ή να τις διαθέτει προς αξιολόγηση κατά την επίσκεψη της Ο.Α. 9.7 Σε περίπτωση που το Εργαστήριο εκτελεί εσωτερικές διακριβώσεις που δεν έχει δηλώσει,και η Ο.Α. για το λόγο αυτό, δεν έχει την επάρκεια να τις αξιολογήσει, ο Επικεφαλής Αξιολογητής ενηµερώνει την Υπηρεσία, η οποία συµπληρώνει την Ο.Α. από κατάλληλο Αξιολογητή ο οποίος πραγµατοποιεί συµπληρωµατική αξιολόγηση Οι εσωτερικές διακριβώσεις αξιολογούνται τουλάχιστον στην αρχική αξιολόγηση και στις επαναξιολογήσεις του εργαστηρίου. 9.9 Η παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία αφορά Εσωτερικές ιακριβώσεις που εκτελούνται από ιαπιστευµένα Εργαστήρια ή από Φορείς Πιστοποίησης ή από Φορείς Ελέγχου- (περιλαµβανοµένων και των ΚΤΕΟ). ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

22 ΠΙΝΑΚΑΣ Α'. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ (Σύµφωνα µε προτάσεις διαφόρων οργανισµών ) ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Όργανο Μήνες Πηγή Πρωτεύοντα πρότυπα σταθµά OIML) (E1, E2 κατά ευτερεύοντα πρότυπα σταθµά (F1, F2 κατά OIML) 24 NIST Handbook 130, August 2005& UKAS LAB NIST Handbook 130, August 2005 & UKAS LAB 24 Πρότυπα εργασίας (µέχρι 50 kg) (Μ κατά OIML) 12 NIST Handbook 130, August 2005 & UKAS LAB 24 Ζυγιστικά όργανα 12 UKAS LAB 24 Ζυγοί πίεσης 60 DKD-R6-1 υναµοκυψέλες 12 NIST Handbook Μηχανές µέτρησης δύναµης 12 UKAS LAB 24 Μετροδοχεία 100 gal 60 NIST-GMP-11 Μετροδοχεία 25 gal 60 NIST-GMP 11 Μετροδοχεία 5 gal 12 NIST-GMP 11 Γυάλινα δοχεία 100 ml - 5 L 120 NIST-GMP 11 ΙΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Όργανο Μήνες Πηγή Μικρόµετρα, όλων των τύπων & µεγεθών 12 UKAS LAB 24 Βερνιέροι 12 UKAS LAB 24 Μετροταινίες αναφοράς 60 UKAS LAB 24 Μετροταινίες εργασίας 12 UKAS LAB 24 Πρότυπα πλακίδια (gauge blocks) αναφοράς 60 UKAS LAB 24 Πρότυπα πλακίδια (gauge blocks), εργασίας 12 UKAS LAB 24 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Όργανο Μήνες Πηγή Βολτόµετρα ( Αναλογικά, AC/DC) 12 NIST Handbook Αντιστάσεις 12 EIM Αντιστάσεις (shunt) 12 EIM Πρότυπα χωρητικότητας 12 EIM ιαιρέτες τάσης 12 EIM Πολύµετρα 12 NIST Handbook Μιλλιαµπερόµετρο, DC 12 EIM Γεννήτριες (παλµών, σήµατος, ηµιτονοειδών, σήµατος χρόνου) 12 EIM Μετρητές Gauss 12 EIM ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

23 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Όργανο Μήνες Πηγή Βαρόµετρο 12 NIST, UKAS LAB 24 Υγρόµετρο 24 NIST Θερµόµετρο εργασίας 12 UKAS LAB 24 ΠΙΝΑΚΑΣ Β'. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Σύµφωνα µε το Τεχνικό Κείµενο της HellasLab) Μετρητικό Όργανο / Πρότυπο Συχνότητα και Περιβάλλον Χρήσης Μέγιστη περίοδος επαναδιακρίβω σης (µήνες) Μη αυτόµατος Ηλεκτρονικός Ζυγός έως 30 kg Υδραργυρικό Θερµόµετρο -10 ο C έως 150 ο C µε ακρίβεια 1 Κ Μηχανικό Μανόµετρο (Bourdon type) έως 20 bar, τάξη ακρίβειας 2,5 Παχύµετρο, έως 200mm µε ακρίβεια 0,01 mm Σετ προτύπων βαρών 1mg -500g σε σειρά 1,2,2,5, κλάσης F1 κατά OIML Υδραυλική Πρέσα Θλίψης έως 500kN µε ακρίβεια 5 kn. Αναλυτικός Ηλεκτρονικός Ζυγός έως 200 g µε ακρίβεια 0,01 mg Πρότυπο βάρος Ελέγχου 100 g κλάσης Ε2 κατά OIML Ψηφιακό Πολύµετρο µε ακρίβεια 4 ½ ψηφίων Υδραργυρικό βαρόµετρο Καθηµερινά -20 φορές, βιοµηχανικός χώρος Καθηµερινά, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου Μόνιµα εγκατεστηµένο σε κύκλωµα πεπιεσµένου αέρα, µηχανολογικό εργαστήριο Καθηµερινά -20 φορές, Μηχανουργείο ύο φορές ανά µήνα, σε διάφορους χώρους εργαστηρίων και βιοµηχανικής παραγωγής Καθηµερινά, 5 φορές, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου τσιµέντου 2-3 φορές την εβδοµάδα, χηµείο ερευνητικού ιδρύµατος Μία φορά την εβδοµάδα, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µε ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες Καθηµερινά 2-3 φορές, ηλεκτρολογικό εργαστήριο Καθηµερινά, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µε ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

24 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ'. ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ, ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΚΙΜΩΝ Ι. ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Το σύνολο του εξοπλισµού σε ένα χηµικό αναλυτικό εργαστήριο µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 1. Βοηθητικός εξοπλισµός (µη χρησιµοποιούµενος για µετρήσεις ή έχον ελάχιστη επίδραση στην αβεβαιότητα των µετρήσεων) π.χ. θερµαντικές πλάκες, αναδευτήρες, µη ογκοµετρικά όργανα κ.λ.π. και συστήµατα για τη ρύθµιση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Απαιτείται ορθή συντήρηση του εξοπλισµού και διακριβώσεις ή έλεγχοι καταλληλότητας, εφόσον µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική πηγή αβεβαιότητας στο τελικό αποτέλεσµα της δοκιµής (π.χ. υδατόλουτρα σε ενζυµατικές αντιδράσεις), οπότε και πρέπει να τηρούνται και σχετικά αρχεία. Τα υγρόµετρα διακριβώνονται ετησίως µε υγρόµετρο αναφοράς, και τα υγρόµετρα αναφοράς κάθε πέντε χρόνια µε διακρίβωση ενός σηµείου µε πρότυπο γνωστού ειδικού βάρους. Τα βαρόµετρα, κάθε πέντε έτη µε διακρίβωση ενός σηµείου, τα χρονόµετρα κάθε δύο έτη ή συχνότητα (ακρίβεια), τα θερµόµετρα ετησίως έναντι θερµοµέτρου αναφοράς και τα θερµόµετρα αναφοράς κάθε πέντε έτη ή ετησίως µε διακρίβωση ορισµένων σηµείων π.χ. σηµείο πάγου. Οι επωαστήρες, ετησίως (ακρίβεια, προφίλ). 2. Ογκοµετρικός εξοπλισµός (π.χ. φιάλες, σιφώνια, προχοΐδες, πυκνόµετρα, υοειδή ιξωδόµετρα κ.λ.π. κ.λ.π.) Απαιτείται κατάλληλη συντήρηση και διακρίβωση ανάλογα µε τις απαιτήσεις της δοκιµής και τη συνεισφορά στην αβεβαιότητα. Αναλυτικότερα και ανάλογα των ειδικών απαιτήσεων της µεθόδου και των περιβαλλοντικών συνθηκών, οι απαιτήσεις µπορεί να εξειδικευθούν ως εξής: Α. Ειδικές απαιτήσεις καθαρισµού και αποθήκευσης (πχ. σε µεθόδους προσδιορισµού ιόντων ιχνοστοιχείων). Β. Ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. επίδραση της υγρασίας σε ορισµένες κατηγορίες ιξωδοµέτρων). Γ. ιακρίβωση είναι απαραίτητη ανάλογα µε τη χρήση του εξοπλισµού και τη βαρύτητα της συνεισφοράς στη συνδυασµένη αβεβαιότητα )π.χ. εξοπλισµός για µετρήσεις µικρών όγκων). Ελέγχεται η ακρίβεια και η πιστότητα του οργάνου. Στην περίπτωση που απαιτείται επαναδιακρίβωση, η προτεινόµενη συχνότητα είναι ένα έτος. 3. Συσκευές µέτρησης (π.χ. αέριοι χρωµατογράφοι, φασµατοφωτόµετα κ.λ.π.) Ανάλογα µε τη συσκευή µέτρησης απαιτείται διακρίβωση ή έλεγχος καταλληλότητας σύµφωνα µε τις βασικές αρχές, ο οποίος εκτελείται είτε συστηµατικά για τον εξοπλισµό του εργαστηρίου ανεξάρτητα από τις εκτελούµενες µεθόδους, είτε είναι ενταγµένος στον έλεγχο ποιότητας κάθε µεθόδου. Ειδικότερα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µεθόδου µπορεί να ελεγχθούν τα παρακάτω: α. Χρωµατογραφικά συστήµατα. Γίνεται βαθµονόµηση µε χρήση διαλυµάτων προτύπων ουσιών και έλεγχο των παρακάτω: - Έλεγχος όλου του συστήµατος µε µετρήσεις επαναληψιµότητας (επαναλαµβανόµενες ενέσεις), υπερφόρτωσης (carry-over). - Έλεγχος της στήλης (θεωρητικές πλάκες, συµµετρία, διαχωριστότητα (επιθυµητή 0.8, µε επιλογή του χειρότερου ζεύγους), χρόνοι ανάσχεσης). - Επίδοση του ανιχνευτή (απόκριση, θόρυβος, γραµµικότητα, επιλεκτικότητα) Προτεινόµενη συχνότητα ανά δέκα δείγµατα. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

25 β. Φασµατοφωτόµετρα και Φωτόµετρα, AAS, φθορισµού, εκποµπής, συζευγµένου πλάσµατος, IR, φωταύγειας, MS, NMR, UV-VIS και φθορισµού X-ray. ιακριβώνονται και ελέγχονται τα παρακάτω: - Ακρίβεια, πιστότητα και σταθερότητα σε επιλεγµένα µήκη κύµατος. - Σταθερότητα πηγής. - Επίδοση του ανιχνευτή (ανάλυση, σταθερότητα, γραµµικότητα, πιστότητα) - Σήµα προς θόρυβος - Tuning - Έλεγχος θερµοκρασίας όπου βρίσκει εφαρµογή. Π.χ. τα φασµατοφωτόµετρα UV-VIS διακριβώνονται ετησίως µε πιστοποιηµένο διάλυµα Ολµίου και ελέγχονται συχνότερα ενδεικτικά µηνιαία- µε πρότυπο διάλυµα διχρωµικού καλίου. γ. Ηλεκτρόµετρα, αγωγιµόµετρα, PHΜετρα κ.λ.π. - Ολίσθηση ηλεκτροδίου ή µείωση της απόκρισης. - Χρήση χηµικών προτύπων για τον έλεγχο σταθερών σηµείων και κλίσεων. δ. Μικροσκόπια. - Ισχύς ανάλυσης. - Επίδοση κάτω από ορισµένες συνθήκες φωτισµού (π.χ. φθορισµός, πολωµένο φως κ.λ.π) - ιακρίβωση στην περίπτωση που µετριέται µήκος. ε. Ζυγοί. ιακρίβωση ανάλογα µε τη χρήση (γραµµικότητα, µηδέν, ακρίβεια, έκκεντρη ζύγιση, επαναληψιµότητα, έναντι διακριβωµένων προτύπων βαρών). Προτεινόµενη συχνότητα ετησίως, εκτός εάν από το ιστορικό του ζυγού προκύπτει σταθερότητα. Έλεγχος του ζυγού µε κάθε χρήση. στ. Τα πρωτότυπα λογισµικά µετρητικών συσκευών δεν απαιτούν επικύρωση. ΙΙ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Για τις διακριβώσεις και τους ελέγχους του εξοπλισµού των µικροβιολογικών εργαστηρίων προτείνεται η Οδηγία της European Accreditation EA 4/10, Παραρτήµατα D, E, F. ΙΙΙ. ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Στους αυτόµατους αναλυτές γίνεται έλεγχο καλής λειτουργίας, σε καθηµερινή βάση, στον χώρο του εργαστηρίου, µε πρότυπους ορούς ελέγχου. Επίσης πρέπει να πραγµατοποιείται η συστηµατική συντήρηση του εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα χρησιµοποιούµενα θερµόµετρα και αυτόµατες πιπέτες πρέπει να ελέγχονται και διακριβώνονται, όπως περιγράφεται στα χηµικά εργαστήρια. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΣΥΔ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F2/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 263-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών & της LINK LAB ΕΠΕ για τη διενέργεια διακριβώσεων Μέγεθος / Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν Αριθμός έκθεζης δοκιμών / Test report number Σειριακός αριθμός οργάνοσ / Instrument serial No T Πελάηης / Customer TOTAL Q Επγαζηήπια Διακπιβώζεων A.E. Κοπγιαλενίος 20, Τ.Κ. 11526 Αθήνα 20 Korgialeniou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός χαρακτηρισµός οργάνου (τεκµηρίωση που συνοδεύει το όργανο)

Στατικός χαρακτηρισµός οργάνου (τεκµηρίωση που συνοδεύει το όργανο) Στατικός χαρακτηρισµός οργάνου (τεκµηρίωση που συνοδεύει το όργανο) Ορθότητα (trueness): χαρακτηρίζει τη µετρολογική ποιότητα του οργάνου και όχι την ποιότητα µιας συγκεκριµένης µέτρησης. Η εγγύτητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας: ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, µε στόχο την ενηµέρωση των µελών της αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου φορέα, αποφάσισε την τυποποιηµένη έκδοση Τεχνικών Κειµένων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ..

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.. Υπ. Σύνταξης: Υπ. Έγκρισης: (Υ Π του Ε.ΣΥ..) (Προϊστάµενος Ε.ΣΥ..) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European cooperation for Accreditation EA) και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Ορισμοί διακρίβωσης. Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Ορισμοί διακρίβωσης. Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΟΡΙΣΜΟΙ (1) Διακρίβωση (Calibration): Σειρά δράσεων, οι οποίες καθορίζουν, κάτω από καθορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

" ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα"

 ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ National Member of Eurolab " ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα" Dr. Περικλής Αγάθωνος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ HELLASLAB Ποια είναι η HELLASLAB ; - Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πίνακας των προς διαπίστευση δοκιμών Περιγραφή Δοκιμής/Ανάλυσης Υλικό/α που ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Ενότητα 7: Απαιτήσεις για τον εξοπλισμό - Διακρίβωση (1)

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Ενότητα 7: Απαιτήσεις για τον εξοπλισμό - Διακρίβωση (1) Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Ενότητα 7: Απαιτήσεις για τον εξοπλισμό - Διακρίβωση (1) Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΠΡΟΤΥΠΟ EN/ISO/IEC 17025 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011 1/18 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 28-07-2011 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ: 1239 Ημερομηνία: 23/06/2015 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ: 2780/29-12 Ημερομηνία: 29/12/2016 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (1)

ISO 17025 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (1) 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (1) 5.5.1. Το Εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα στοιχεία εξοπλισμού για τη δειγματοληψία, τις μετρήσεις καιτις δοκιμές, πουαπαιτούνταιγια την ορθή εκτέλεση των δοκιμώνή/καιδιακριβώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εισηγητής: Δρ. Δ.Γ. Κυριακίδης Δ/ντής ΔΔΠΕΥ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο.Τ. 45, Σίνδος 57022 Θεσσαλονίκη 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σφάλματα Εγγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Διακρίβωση ογκομετρικών σκευών. Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Διακρίβωση ογκομετρικών σκευών. Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΝ ISO 8655-6 2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχειρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 1 από 11 1. Σκοπός Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να περιγράψει τον τρόπο της εσωτερικής διακρίβωσης ογκομετρικού εξοπλισμού (πιπέτες, σιφώνια, ογκομετρικές φιάλες), θερμομέτρων εργασίας και θερμαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/05/12-11-2014 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 12-11-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία σε ιαπιστευµένο Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Σύστηµα LIMS. Κωνσταντίνος Παπανώτας Κτηνίατρος Μικροβιολόγος. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.. Τεχνικός ιευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Γενικά. Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ (1) Παράμετροι προς εξέταση: Ακρίβεια σε σχέση με διακριβωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/04/14-07-2011 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 14-07-2011 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 5: Εκτίμηση αβεβαιότητας στην ενόργανη ανάλυση

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 5: Εκτίμηση αβεβαιότητας στην ενόργανη ανάλυση Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 5: Εκτίμηση αβεβαιότητας στην ενόργανη ανάλυση Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO/IEC 1705 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π/01/02/06-12-2005 1/21 ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 02-03-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS

MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THE LABORATORY ACCREDITATION CRITERIA MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS ESYD GA 1 /01/06/20-06-2007 1/21 ESYD GA 1 Issue: 01 Revision: 06 Issue Date: 14-03-1997 Revision

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΜ ρ. Αλέξανδρος Λευκόπουλος Προϊστάµενος Εργαστηρίου Πίεσης Ε.Ι.Μ. Σκοπός : Η µύηση επιστηµονικής & τεχνικής κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025 5.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

ISO 17025 5.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝΜΕΘΟΔΩΝ (1) 5.4.1. Γενικά Το Εργαστήριο πρέπεινα χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους καιδιαδικασίες για όλες τις δοκιμές πουεμπίπτουνστο αντικείμενό του. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝΜΕΘΟΔΩΝ (2) Αυτές περιλαμβάνουνδειγματοληψία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Σύνταξης (Ο ιασφάλισης της Σελίς 1 / 13 Ε.ΣΥ. Α01 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 00 ΣΚΟΠΟΣ 0.1 Σκοπός αυτής της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπρινή (Λώρα) Πλατή Τάσος Μανάρας. 04 Φεβρουαρίου 2012 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας

Λαμπρινή (Λώρα) Πλατή Τάσος Μανάρας. 04 Φεβρουαρίου 2012 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Λαμπρινή (Λώρα) Πλατή Τάσος Μανάρας 04 Φεβρουαρίου 2012 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας Περιεχόμενα Σημεία Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /03/00/26-02-2015 1/16 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 03 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: O Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε X.Y. ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Ενότητα 2: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δημιουργεί και εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε -

Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε - Σήμα ποιότητας επίπλου της Λίνας Tσακάλου Ξεκαθαρίζει το τοπίο στη χώρα μας σχετικά με το ποιοτικό και ασφαλές έπιπλο με την καθιέρωση από το ΕΛΚΕΔΕ Σήματος Ποιότητας. Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε - διασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα