ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

2 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.1 Τα Κριτήρια ιαπίστευσης της Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΑΕ (Ε.ΣΥ..), στο έγγραφο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, περιέχουν τις απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.. για την ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων και τις διακριβώσεις. Η οδηγία αυτή έχει συνταχθεί προκειµένου να καταστήσει βέβαιο ότι τα εργαστήρια συµµορφώνονται τόσο µε τις απαιτήσεις µετρήσεως και ιχνηλασιµότητας του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, όσο και µε τις συναφείς απαιτήσεις για τον εξοπλισµό διακρίβωσης και δοκιµών που δεν έχουν ήδη καλυφθεί στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και που παρατίθενται στο Πρότυπο ISO 10012: Οι απαιτήσεις της παρούσης οδηγίας πρέπει να ικανοποιούνται από όλα τα εργαστήρια διακρίβωσης και δοκιµών που έχουν διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.., όταν παρέχουν σε Πελάτη υπηρεσίες διακρίβωσης ή δοκιµών στο πλαίσιο της διαπίστευσης αυτής ή όταν διεξάγουν διακριβώσεις στο χώρο του πελάτη, για υποστήριξη των διαπιστευµένων δραστηριοτήτων τους. 0.3 Για τους σκοπούς της παρούσης οδηγίας ισχύουν η ορολογία του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και οι ορισµοί του Προτύπου ISΟ 10012: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Το Εργαστήριο πρέπει να έχει ένα σύστηµα επιλογής, χρήσης, διακρίβωσης, παρακολούθησης, ελέγχου και διατήρησης των προτύπων µέτρησης, των υλικών αναφοράς που χρησιµοποιούνται ως πρότυπα µέτρησης και του εξοπλισµού µετρήσεων/ δοκιµών που χρησιµοποιούνται στην διεξαγωγή διαπιστευµένων διακριβώσεων και δοκιµών. Οι µετρήσεις που διενεργούνται από το Εργαστήριο και από τους υποπροµηθευτές που χρησιµοποιεί το Εργαστήριο, πρέπει να καλύπτονται από το σύστηµα αυτό. 1.2 Το σύστηµα αυτό πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καθιστά βέβαιο ότι το Εργαστήριο έχει τις αναγκαίες διαδικασίες και µέσα για την διεξαγωγή διακριβώσεων, δοκιµών και µετρήσεων υποστήριξης, µέσα στο πλαίσιο των απαιτούµενων χρονοδιαγραµµάτων και των καθορισµένων ορίων. Το Εργαστήριο πρέπει να θέσει αυτά τα όρια, τα οποία πρέπει να είναι συνεπή, µε το επίσηµο πεδίο εφαρµογής της διαπίστευσης του Εργαστηρίου, µε τις συναφείς προδιαγραφές διακρίβωσης ή δοκιµών ή/και τις απαιτήσεις του Πελάτη. Το σύστηµα θα καθιστά επίσης βέβαιο ότι ο οποιοσδήποτε εξοπλισµός µέτρησης και δοκιµών και το κάθε υλικό αναφοράς που χρησιµοποιούνται έχει τη σκοπούµενη επίδοση. 1.3 Το σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει διευθετήσεις τόσο για την αποφυγή σφαλµάτων, που βρίσκονται εκτός των προδιαγραµµένων ορίων επιτρεπτών σφαλµάτων, όσο και για την γρήγορη ανίχνευση ελαττωµάτων και την άµεση διορθωτική δράση, όπως απαιτείται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

4 1.4 Οι πολιτικές και διαδικασίες του συστήµατος αυτού πρέπει να είναι τεκµηριωµένες στο εγχειρίδιο για την ποιότητα του Εργαστηρίου και στα συνδεδεµένα µε την ποιότητα έγγραφα. Πρέπει να καθορίζουν σαφώς τις ευθύνες και τα καθήκοντα κάθε µέλους του προσωπικού που συµµετέχει στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 της παρούσης οδηγίας. 1.5 Ο ιευθυντής Ποιότητας θα καταστήσει βέβαιο ότι το σύστηµα µετρήσεων και διακρίβωσης που χρησιµοποιεί το Εργαστήριο, συµπεριλαµβάνεται στο πρόγραµµα επιθεωρήσεων του συστήµατος ποιότητας και ότι τα αποτελέσµατα αυτών των επιθεωρήσεων αξιολογούνται κατά την περιοδική ανασκόπηση του συστήµατος ποιότητας του Εργαστηρίου. 1.6 Το προσωπικό του εργαστηρίου πρέπει να έχει τα προσόντα, την κατάρτιση, την εµπειρία και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παρούσα Οδηγία. Το προσωπικό πρέπει να καταρτίζεται έτσι ώστε να είναι πάντα ενηµερωµένο. 1.7 Όπως απαιτείται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, το Εργαστήριο πρέπει να τηρεί αρχεία κατάρτισης, ικανότητας και του προσωπικού που έχει την εξουσιοδότηση να χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό ή/και τα υλικά αναφοράς ή να διενεργεί διακριβώσεις ή/και δοκιµές εντός του εργαστηρίου ή στο χώρο του πελάτη. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

5 2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2.1 Το Εργαστήριο πρέπει να ανασκοπεί τις απαιτήσεις του Πελάτη, και οποιονδήποτε συναφών τεχνικών προδιαγραφών, πριν ξεκινήσει την διενέργεια διακρίβωσης ή δοκιµών. Αν το έργο εµπίπτει στις δυνατότητες του Εργαστηρίου, τότε, πριν ξεκινήσει, το Εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει ένα πρόγραµµα για να καταστεί βέβαιο ότι τα πρότυπα µέτρησης/υλικά αναφοράς, ο εξοπλισµός µετρήσεων/δοκιµών και οι περιβαλλοντικές συνθήκες, που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή του έργου, είναι διαθέσιµα για την επίτευξη της ακρίβειας, της σταθερότητας, της περιοχής µέτρησης και της διακριτικής ικανότητας που απαιτούνται. Το Εργαστήριο πρέπει επίσης να καταστήσει επίσης βέβαιο ότι διαθέτει και το αναγκαίο ανθρώπινο δυναµικό. 2.2 Το Εργαστήριο θα καταστήσει βέβαιο ότι όλος ο εξοπλισµός µετρήσεων που είναι αναγκαίος για το έργο, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών προτύπων µέτρησης, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤE. 2.3 Το Εργαστήριο θα καταστήσει επίσης βέβαιο ότι, στις περιπτώσεις που το απαιτεί το Ε.ΣΥ.., χρησιµοποιεί υλικά αναφοράς ως πρότυπα µέτρησης για τον υπολογισµό των αβεβαιοτήτων µέτρησης, για τη διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, για την παρακολούθηση της επίδοσης του Εργαστηρίου και για την επικύρωση των µεθόδων. Όπου απαιτείται, τα υλικά αναφοράς θα χρησιµοποιούνται επίσης και ως πρότυπα µεταφοράς για τη σύγκριση των µεθόδων. 2.4 Όπου είναι δυνατόν, το Εργαστήριο θα πρέπει να χρησιµοποιεί τόσο πρωτεύοντα καθαρά υλικά αναφοράς όσο και υλικά αναφοράς των οποίων η µήτρα (matrice) ταιριάζει µε εκείνη των αντικειµένων διακρίβωσης/ δοκιµών προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη τα φαινόµενα µήτρας (matrix effects). 2.5 Το Εργαστήριο πρέπει να χρησιµοποιεί επίσης, όπου είναι δυνατόν, υλικά αναφοράς για τα οποία έχει πιστοποιηθεί ότι έχουν παραχθεί και χαρακτηρισθεί µε τεχνικώς έγκυρο τρόπο. Η χρήση οργανισµών που λειτουργούν µε τα πρότυπα ISO 9000, για την παραγωγή υλικών αναφοράς και που επίσης διεξάγουν τις δραστηριότητες ανάλυσης ή δοκιµών τους σύµφωνα µε το έγγραφο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025,, θα αποτελούσε εγγύηση της ποιότητας των υλικών αναφοράς. Το πιστοποιητικό, όπου είναι δυνατόν, θα παρέχει επίσης απόδειξη ιχνηλασιµότητας ως προς εθνικά ή διεθνή πρότυπα µέτρησης, ή ως προς εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικά αναφοράς. 2.6 Όταν δεν είναι διαθέσιµο πιστοποιηµένο υλικό αναφοράς, πρέπει να χρησιµοποιούνται υλικά αναφοράς µε κατάλληλες ιδιότητες και σταθερότητα. Οι ιδιότητες που απαιτούνται να έχουν αυτά τα υλικά, όπου είναι δυνατόν, πρέπει να χαρακτηρίζονται από εγκεκριµένες διαδικασίες, όπως εκείνες που υποδεικνύονται στο ISO Guide 35:2006, "Πιστοποίηση υλικών αναφοράς - Γενικές ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

6 και Στατιστικές αρχές για Πιστοποίηση". Στις διαδικασίες αυτές µπορούν να περιλαµβάνονται: ανάλυση/ δοκιµή µε µια καθορισµένη µέθοδο, ανάλυση/δοκιµή µε ένα αριθµό µεθόδων οι οποίες βασίζονται σε διαφορετικές φυσικές ή χηµικές αρχές ή ανάλυση/δοκιµή από ένα αριθµό εργαστηρίων που χρησιµοποιούν είτε την ίδια είτε διαφορετικές µεθόδους. 2.7 Στις περιπτώσεις όπου το Εργαστήριο προετοιµάζει πρότυπα από υλικά γνωστών ιδιοτήτων ή αγοράζει µη-πιστοποιηµένα πρότυπα, όπως χηµικά πρότυπα, το Εργαστήριο πρέπει να επαληθεύει ότι τα πρότυπα είναι αποδεκτής ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα πρότυπα θα πρέπει να αγοράζονται, όπου είναι δυνατόν, από προµηθευτές, όπως λεπτοµερώς αναφέρεται στην παράγραφο 2.5 της παρούσης οδηγίας. 3 ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 3.1 Το Εργαστήριο απαιτείται να παρουσιάσει µια εκτίµηση της αβεβαιότητας των µετρήσεών του, να περιλαµβάνει τον υπολογισµό της αβεβαιότητας στις µεθόδους και στις διαδικασίες του για τη διακρίβωση και τις δοκιµές και να αναφέρει την αβεβαιότητα των µετρήσεων στα πιστοποιητικά διακρίβωσης, στα πιστοποιητικά δοκιµών και στις εκθέσεις δοκιµών, ανάλογα µε την περίπτωση. 3.2 Στις εκτιµήσεις της αβεβαιότητας των µετρήσεων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι σηµαντικές εντοπισθείσες αβεβαιότητες των διεργασιών µέτρησης και δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που οφείλονται στον εξοπλισµό µετρήσεων, στα πρότυπα µέτρησης αναφοράς (συµπεριλαµβανοµένων των υλικών που χρησιµοποιούνται ως πρότυπα αναφοράς), στο προσωπικό που χρησιµοποιεί ή χειρίζεται τον εξοπλισµό, στις διαδικασίες µετρήσεων, στη δειγµατοληψία και στις περιβαλλοντικές συνθήκες. 3.3 Στον υπολογισµό των αβεβαιοτήτων των µετρήσεων το Εργαστήριο πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία που προκύπτουν από τα προγράµµατα εσωτερικού ελέγχου της ποιότητας και από άλλες συναφείς πηγές (βλ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025). Το Εργαστήριο πρέπει να καταστήσει επίσης βέβαιο ότι οποιεσδήποτε απαιτήσεις για τον υπολογισµό της αβεβαιότητας και για τον προσδιορισµό της συµµόρφωσης µε τις προδιαγραµµένες απαιτήσεις είναι σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στις συναφείς δηµοσιεύσεις της ΕΑ Θέτοντας όρια αποδοχής για την διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, το Εργαστήριο πρέπει να καταστήσει βέβαιο ότι τα όρια που επιλέγονται αφήνουν περιθώρια για τις συνθήκες υπό τις οποίες πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ο εξοπλισµός ή το υλικό αναφοράς. Αυτά τα όρια µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από εκείνα που ισχύουν κατά τη διάρκεια της διεργασίας διακρίβωσης. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

7 4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 4.1 Το Εργαστήριο πρέπει να χρησιµοποιεί µεθόδους και διαδικασίες για τη διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων, των προτύπων µέτρησης αναφοράς (συµπεριλαµβανοµένων των υλικών αναφοράς) και του εξοπλισµού δοκιµών, που χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια διακρίβωσης και δοκιµών που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Αυτές οι µέθοδοι και διαδικασίες πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής, χωρίς όµως να περιορίζονται σε αυτά: (α) προσδιορισµό της ταυτότητας του οργάνου, µετρητή ή εξοπλισµού δοκιµών ή της οµάδας αυτών των αντικειµένων στα οποία εφαρµόζεται η διαδικασία (β) προσδιορισµό της ταυτότητας όλων των προτύπων µέτρησης/ υλικών αναφοράς και συναφούς εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την διεξαγωγή της διακρίβωσης (γ) τις διαδικασίες που θα υιοθετηθούν για το χειρισµό, τη µεταφορά, την αποθήκευση και τη χρήση του εξοπλισµού µετρήσεων και των υλικών αναφοράς που χρησιµοποιούνται για τη διακρίβωση, συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερειών σχετικά µε τη διάρκεια ζωής και τα µέτρα αποτροπής της µόλυνσης ή απώλειας του προς διακρίβωση / δοκιµή αντικειµένου (δ) τις διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν για το χειρισµό, τη µεταφορά, την αποθήκευση και την προετοιµασία των αντικειµένων για διακρίβωση (ε) τις περιβαλλοντικές συνθήκες που πρέπει να επιτευχθούν, τα όρια που ισχύουν, την διαδικασία οποιωνδήποτε διορθώσεων που ενδέχεται να πρέπει να γίνουν ως αποτέλεσµα των περιβαλλοντικών συνθηκών και, όπου είναι συναφές, την ελάχιστη περίοδο σταθεροποίησης πριν από τη διακρίβωση (στ) τη µέθοδο ή τη διαδικασία διακρίβωσης υπό µορφή γραπτών οδηγιών και σχεδιαγραµµάτων, όπου αρµόζει (ζ) τις λεπτοµέρειες των προς καταχώρηση δεδοµένων των µετρήσεων ή διακριβώσεων και τη µέθοδο της παρουσίασης και ανάλυσης των δεδοµένων αυτών (η) τα όρια αποδοχής για τα δεδοµένα διακρίβωσης του αντικειµένου ή του τύπου του αντικειµένου που διακριβώνεται (θ) την εκτίµηση της αβεβαιότητας των µετρήσεων της διεργασίας διακρίβωσης (βλ. παράγραφο 4.2 της παρούσης οδηγίας) ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

8 (ι) τις διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν για την επιλογή των χρονικών διαστηµάτων διακρίβωσης, όταν ο εξοπλισµός/το υλικό αναφοράς χρησιµοποιείται από το Εργαστήριο για τη διενέργεια διακριβώσεων ή δοκιµών (ια) τις διαδικασίες ελέγχου του εξοπλισµού και των υλικών αναφοράς µεταξύ των διακριβώσεων (ιβ) έναν αριθµό προσδιορισµού ταυτότητας, αριθµό σελίδων, ηµεροµηνία έκδοσης και το όνοµα του ατόµου που παρέχει την έγκριση της έκδοσης και χρήσης της κάθε διαδικασίας. 4.2 Στις διαδικασίες εκτίµησης της αβεβαιότητας της διεργασίας διακρίβωσης, το Εργαστήριο πρέπει να λαµβάνει υπόψη το συσσωρευτικό αποτέλεσµα των αβεβαιοτήτων των µετρήσεων του κάθε διαδοχικού σταδίου στην αλυσίδα διακριβώσεων, για κάθε πρότυπο µέτρησης και µονάδα εξοπλισµού που διακριβώνεται. Το Εργαστήριο πρέπει να λάβει µέτρα όταν η συνολική αβεβαιότητα των µετρήσεων είναι τέτοια που διακυβεύει σηµαντικά την ικανότητά του να κάνει µετρήσεις εντός των επιτρεπτών ορίων σφάλµατος. 4.3 Όταν το Εργαστήριο χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες κάποιου εξωτερικού φορέα για τη διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Αν δεν είναι διαθέσιµες οι υπηρεσίες ενός εργαστηρίου διακρίβωσης διαπιστευµένου από το ΕΣΥ, το Εργαστήριο θα καταστήσει βέβαιο ότι το πιστοποιητικό διακρίβωσης που παρέχεται περιέχει τις πληροφορίες της παραγράφου που ακολουθεί: 4.4 Κάθε πιστοποιητικό διακρίβωσης συνιστάται να περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τις παρακάτω πληροφορίες: α) τον τίτλο Πιστοποιητικό ιακρίβωσης β) το όνοµα και τη διεύθυνση του εργαστηρίου και τον τόπο όπου εκτελέστηκαν οι διακριβώσεις, εάν αυτός διαφέρει από τη διεύθυνση του εργαστηρίου, γ) µοναδική απόδοση ταυτότητας στο πιστοποιητικό διακρίβωσης (πχ ο αριθµός σειράς της έκδοσης) και σε κάθε σελίδα ένα στοιχείο αναγνώρισης, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η σελίδα αναγνωρίζεται ως µέρος του πιστοποιητικού διακρίβωσης, καθώς και σαφή προσδιορισµό του τέλους του πιστοποιητικού, δ) το όνοµα και τη διεύθυνση του πελάτη, ε) τον προσδιορισµό της ταυτότητας της µεθόδου και του εξοπλισµού (τύπος οργάνου και σειριακός αριθµός) που χρησιµοποιήθηκε, ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

9 στ) την περιγραφή, την κατάσταση και σαφή προσδιορισµό της ταυτότητας του αντικειµένου που διακριβώθηκε, ζ) την ηµεροµηνία παραλαβής του αντικειµένου της διακρίβωσης όπου αυτό είναι κρίσιµο για την εγκυρότητα και την εφαρµογή των αποτελεσµάτων, καθώς και την ηµεροµηνία εκτέλεσης της διακρίβωσης, η) (αναφορά στο σχέδιο και στις διαδικασίες δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκαν από το εργαστήριο ή από άλλους φορείς, όπου αυτά είναι σχετικά µε την εγκυρότητα ή την εφαρµογή των αποτελεσµάτων), θ) τα αποτελέσµατα των διακριβώσεων και όπου ενδείκνυται, τις µονάδες µέτρησης, ι) το(-α) όνοµα(-τα), την(-ις) ιδιότητα(-ες) και την (-ις) υπογραφή(ές) ή ισοδύναµη αναγνώριση της ταυτότητας του(-ων) προσώπου(-ων) που εξουσιοδοτούν τη χορήγηση του πιστοποιητικού διακρίβωσης, ια) ιβ) ιγ) ιδ) ιε) ιστ) όπου είναι σχετικό, µια δήλωση ότι τα αποτελέσµατα σχετίζονται µόνο µε τα αντικείµενα που διακριβώθηκαν, τις συνθήκες (π.χ. περιβαλλοντικές), κάτω από τις οποίες έγιναν οι διακριβώσεις, οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, την αβεβαιότητα της µέτρησης(*) ή/και δήλωση συµµόρφωσης µε καθορισµένη µετρολογική προδιαγραφή ή µε προτάσεις/κεφάλαια αυτής, απόδειξη ότι οι µετρήσεις είναι ιχνηλάσιµες, για πιστοποιητικά διακρίβωσης εντός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, τον αριθµό διαπίστευσης και τα διακριτικά στοιχεία (λογότυπο) του φορέα που παρέχει τη διαπίστευση, µια πρόταση ότι το πιστοποιητικό απαγορεύεται να αναπαράγεται παρά µόνο ολοκληρωµένο και µετά από έγγραφη εξουσιοδότηση του εργαστηρίου που το εκδίδει, ιζ) τη σφραγίδα του εργαστηρίου. (*) Μαζί µε την αναγραφή της αβεβαιότητας στα πιστοποιητικά διακρίβωσης ενδείκνυται και µια δήλωση για το επίπεδο εµπιστοσύνης στο οποίο αντιστοιχεί η έκφρασή της. Ακολουθεί Παράδειγµα Πιστοποιητικού ιακρίβωσης, όπως προτείνεται από το ΕΙΜ. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ιακριβώσεις * Αρ. Πιστ. ΧΧΧ (* εφόσον το Πιστοποιητικό περιέχει διαπιστευµένες µετρήσεις) Certificate of Calibration Αριθµός πιστοποιητικού / Certificate number :D9-06-XXX Αριθµός σειράς οργάνου / Instrument serial No: XXXX Θέση Λογότυπου Εργαστηρίου Εκδόθηκε από / Issued by : Τίτλος Εργαστηρίου Laboratory Name Εργαστήριο Θερµοκρασίας Laboratory of Temperature ιεύθυνση Εργαστηρίου,... Laboratory Address... Tηλ./Tel , Fax Πελάτης / Customer: Κωδικός αντικειµένου / Item Code: 18/03-06/6 Περιγραφή: Θερµόµετρο Υδραργύρου, εύρος κλίµακας: 50 έως 100 o C, διαγράµµιση κλίµακας: 0,5 o C, µερικής βύθισης: 3 inch Description: Κατασκευαστής / Manufacturer: Τύπος / Type: Αριθµός Σειράς / Serial Number: Mercury in glass thermometer, scale range: 50 to 100 o C scale division: 0,5 o C, partial immersion: 3 inch BAIRD & TATLOCK British make N/F ZECOL XXXXX Ηµεροµηνία Παραλαβής / Date of receipt: 29/03/06 εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά µόνο καθ' ολοκληρία, εκτός αν δοθεί γραπτή έγκριση από "Τίτλος Εταιρείας" και "Τίτλος Εργαστηρίου" που το εκδίδει. Πιστοποιητικά ιακρίβωσης µη φέροντα σφραγίδα και υπογραφή δεν έχουν ισχύ. Αντίγραφο του παρόντος πιστοποιητικού θα διατηρηθεί στο εργαστήριο που το εκδίδει για µία περίοδο τουλάχιστο δέκα ετών. Τα αποτελέσµατα αφορούν µόνο τα αντικείµενα που έχουν διακριβωθεί. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of both the Laboratory Name and the issuing laboratory. Calibration Certificates without seal and signature are not valid. A copy of this certificate will be kept at the issuing laboratory for a period of at least ten years. The results concern only the calibrated items Έκδοση / Issue Σελίδα / Page10από /3 of 3 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

11 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ιακριβώσεις * Αρ. Πιστ. ΧΧΧ (* εφόσον το Πιστοποιητικό περιέχει διαπιστευµένες µετρήσεις) Certificate of Calibration Ηµεροµηνία ιακρίβωσης: Date of Calibration: Σφραγίδα / Seal : Ηµεροµηνία έκδοσης / Date of issue: 02/05/06 14/04/06 Αριθµός πιστοποιητικού / Certificate number :D9-06-XXX Αριθµός σειράς οργάνου / Instrument serial No: XXXX Υπογραφή / Signature: Υπεύθυνος Εργαστηρίου / Person in charge of the Laboratory ιακρίβωση θερµοµέτρου Υδραργύρου µε τη µέθοδο της σύγκρισης / Comparison calibration of Mercury in glass thermometer 1. Κατάσταση αντικειµένου προς διακρίβωση / Condition of object to be calibrated Το θερµόµετρο κατά την παραλαβή ήταν σε καλή κατάσταση / the thermometer is in good condition 2. Συνθήκες εργαστηρίου διακρίβωσης / Laboratory ambient conditions Θερµοκρασία / Temperature: 23 ± 2 o C Σχετική Υγρασία / Relative Humidity: 45 ± 10 % R.H. 3. ιαδικασία ιακρίβωσης / Calibration Procedure Το θερµόµετρο διακριβώθηκε µέσω σύγκρισης των ενδείξεών του µε τις θερµοκρασιακές ενδείξεις από δύο θερµόµετρα αναφοράς. Η σύγκριση έγινε µέσα σε συνεχώς αναδευόµενο λουτρό νερού. Το θερµόµετρο διακριβώθηκε σε συνθήκες µερικής βύθισης της στήλης του υδραργύρου στο υγρό του λουτρού βαθµονόµησης (3 inches,σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του). Ως θερµόµετρα αναφοράς χρησιµοποιήθηκαν δύο θερµόµετρα αντιστάσεως Λευκόχρυσου, ονοµαστικής αντιστάσεως 100Ω, στους 0,01 o C. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά µόνο καθ' ολοκληρία, εκτός αν δοθεί γραπτή έγκριση από "Τίτλος Εταιρείας" και "Τίτλος Εργαστηρίου" που το εκδίδει. Πιστοποιητικά ιακρίβωσης µη φέροντα σφραγίδα και υπογραφή δεν έχουν ισχύ. Αντίγραφο του παρόντος πιστοποιητικού θα διατηρηθεί στο εργαστήριο που το εκδίδει για µία περίοδο τουλάχιστο δέκα ετών. Τα αποτελέσµατα αφορούν µόνο τα αντικείµενα που έχουν διακριβωθεί. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of both the Laboratory Name and the issuing laboratory. Calibration Certificates without seal and signature are not valid. A copy of this certificate will be kept at the issuing laboratory for a period of at least ten years. The results concern only the calibrated items Έκδοση / Issue Σελίδα / Page11από /3 of 3 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

12 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ιακριβώσεις * Αρ. Πιστ. ΧΧΧ (* εφόσον το Πιστοποιητικό περιέχει διαπιστευµένες µετρήσεις) Certificate of Calibration Αριθµός πιστοποιητικού / Certificate number :D9-06-XXX Αριθµός σειράς οργάνου / Instrument serial No: XXXX The thermometer was calibrated by comparison using two standard Platinum resistance thermometers as a reference. The comparison was performed in a continuously stirred water bath. The thermometer was calibrated under conditions of partial immersion in the liquid bath (3inches, according to its specifications). The reference thermometers used have a nominal resistance value of 100 Ohms at 0,01 o C. 4. Ιχνηλασιµότητα / Traceability Τα πρότυπα θερµόµετρα αντιστάσεως Λευκόχρυσου που χρησιµοποιήθηκαν σαν αναφορά (Αρ. Σειράς: 24000/1 & 24000/2), έχουν πιστοποιητικά διακρίβωσης µε ιχνηλασιµότητα στα Εθνικά πρότυπα της Ελλάδας. The reference standard Platinum resistance thermometers used (Serial No: 24000/1 & 24000/2) bear calibration certificates traceable to the national standards of Greece. 5. Αβεβαιότητα / Uncertainty Η διευρυµένη αβεβαιότητα που αναφέρεται είναι το γινόµενο της τυπικής αβεβαιότητας (u) µε τον συντελεστή κάλυψης k = 2 και παρέχει επίπεδο εµπιστοσύνης 95%. Προσδιορίζεται σύµφωνα µε το έντυπο «Guide to the expression of uncertainty in measurement» (ISO, Geneva, 1995). Περιλαµβάνει την αβεβαιότητα της θερµοκρασίας αναφοράς και την αβεβαιότητα του οργάνου υπό διακρίβωση. Αφορά τις µετρήσεις κατά την διάρκεια της διακρίβωσης και δεν περιέχει ενδεχόµενες µακροπρόθεσµες µεταβολές του οργάνου. Είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει τις µεταβολές αυτές καθώς και την αβεβαιότητα µέτρησης του οργάνου στις εκάστοτε συνθήκες χρήσης του. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty (u) multiplied by a coverage factor k = 2, providing a confidence level of 95%. It has been evaluated in accordance to the «Guide to the expression of uncertainty in measurement» (ISO, Geneva, 1995). It includes the reference temperature uncertainty and the instrument under test uncertainty. It applies at the time of the calibration only. It is the user s responsibility to determine the long term drift and the uncertainty under the actual conditions of use. 6. Αποτελέσµατα ιακρίβωσης/ Calibration Results Ένδειξη του προς διακρίβωση ιόρθωση Θερµοκρασία εξέχουσας Aβεβαιότητα εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά µόνο καθ' ολοκληρία, εκτός αν δοθεί γραπτή έγκριση από "Τίτλος Εταιρείας" και "Τίτλος Εργαστηρίου" που το εκδίδει. Πιστοποιητικά ιακρίβωσης µη φέροντα σφραγίδα και υπογραφή δεν έχουν ισχύ. Αντίγραφο του παρόντος πιστοποιητικού θα διατηρηθεί στο εργαστήριο που το εκδίδει για µία περίοδο τουλάχιστο δέκα ετών. Τα αποτελέσµατα αφορούν µόνο τα αντικείµενα που έχουν διακριβωθεί. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of both the Laboratory Name and the issuing laboratory. Calibration Certificates without seal and signature are not valid. A copy of this certificate will be kept at the issuing laboratory for a period of at least ten years. The results concern only the calibrated items Έκδοση / Issue Σελίδα / Page12από /3 of 3 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

13 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ιακριβώσεις * Αρ. Πιστ. ΧΧΧ (* εφόσον το Πιστοποιητικό περιέχει διαπιστευµένες µετρήσεις) Certificate of Calibration Αριθµός πιστοποιητικού / Certificate number :D9-06-XXX Αριθµός σειράς οργάνου / Instrument serial No: XXXX θερµοµέτρου( o C) ένδειξης ( o C) στήλης υδραργύρου* ( o C) µέτρησης (2u) Temperature reading of the thermometer under calibration ( o C) Indication correction( o C) Emergent liquid column temperature *( o C) Measurement uncertainty (2u) 60,00-0,15 42 ±0,10 o C 99,00-0,25 65 ±0,10 o C *Σε περίπτωση που το όργανο χρησιµοποιηθεί σε διαφορετική θερµοκρασία εξέχουσας στήλης, από αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό διακρίβωσης, πρέπει να γίνει µία πρόσθετη διόρθωση στην ένδειξη του θερµοµέτρου, µε βάση την εξίσωση C = nk(t cert -T user ) όπου : n = ο αριθµός των βαθµών της εξέχουσας στήλης k = ο συντελεστής διαστολής του υδραργύρου σε γυαλί (=0, C -1 ) T cert = η τιµή (θερµοκρασία εξέχουσας στήλης) από το πιστοποιητικό διακρίβωσης T user = η θερµοκρασία εξέχουσας στήλης κατά τη χρήση Τέλος Πιστοποιητικού ιακρίβωσης / End of Calibration Certificate εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά µόνο καθ' ολοκληρία, εκτός αν δοθεί γραπτή έγκριση από "Τίτλος Εταιρείας" και "Τίτλος Εργαστηρίου" που το εκδίδει. Πιστοποιητικά ιακρίβωσης µη φέροντα σφραγίδα και υπογραφή δεν έχουν ισχύ. Αντίγραφο του παρόντος πιστοποιητικού θα διατηρηθεί στο εργαστήριο που το εκδίδει για µία περίοδο τουλάχιστο δέκα ετών. Τα αποτελέσµατα αφορούν µόνο τα αντικείµενα που έχουν διακριβωθεί. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of both the Laboratory Name and the issuing laboratory. Calibration Certificates without seal and signature are not valid. A copy of this certificate will be kept at the issuing laboratory for a period of at least ten years. The results concern only the calibrated items Έκδοση / Issue Σελίδα / Page13από /3 of 3 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

14 5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ 5.1 Το Εργαστήριο πρέπει να τηρεί αρχεία για κάθε µονάδα εξοπλισµού µετρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων µέτρησης αναφοράς και των προτύπων υλικών αναφοράς και του εξοπλισµού δοκιµών που χρησιµοποιούνται στην διενέργεια διακριβώσεων ή δοκιµών. Τα αρχεία πρέπει να δείχνουν είτε µέσω εσωτερικών εγγράφων ή µέσω πιστοποιητικών διακρίβωσης από εξωτερικούς φορείς, ότι έχει διεξαχθεί η κάθε διακρίβωση στην αλυσίδα της ιχνηλασιµότητας. 5.2 Το Εργαστήριο πρέπει να καταστήσει βέβαιο ότι τα αρχεία περιλαµβάνουν λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τον εξοπλισµό / τα υλικά αναφοράς που χρησιµοποιούνται στις διακριβώσεις (βλ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025) και ότι υπάρχει επίσης ένα πλήρες και ενηµερωµένο ιστορικό της διακρίβωσης αυτού του εξοπλισµού/ υλικού αναφοράς (βλ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025). 5.3 Τα αρχεία πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες που να αποδεικνύουν την ικανότητα µέτρησης και την ιχνηλασιµότητα της κάθε µονάδας εξοπλισµού µετρήσεων και την εµβέλεια χρήσης του κάθε υλικού αναφοράς, τη διάρκεια ζωής του και τις απαιτούµενες συνθήκες φύλαξής του. 5.4 Το κάθε αρχείο πρέπει να περιλαµβάνει ή να αναφέρεται στα εξής: (α) την ηµεροµηνία διεξαγωγής της κάθε διακρίβωσης (β) τα αποτελέσµατα διακρίβωσης που ελήφθησαν µετά και όπου είναι σχετικό, πριν από κάθε ρύθµιση ή επισκευή (γ) το προδιαγραµµένο διάστηµα διακρίβωσης (δ) αναφορά στην µέθοδο ή διαδικασία διακρίβωσης που χρησιµοποιείται και σε κάθε συναφές πρότυπο ή προδιαγραφή (ε) τα προδιαγραµµένα όρια επιτρεπόµενου σφάλµατος (στ) τα πιστοποιητικά διακρίβωσης, µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ.., από διαπιστευµένα από το Ε.ΣΥ.. εργαστήρια διακρίβωσης κατάλληλης ικανότητας µετρήσεων, ή από Εργαστήριο που κατέχει το εθνικό πρότυπο για τα πρότυπα µέτρησης αναφοράς που χρησιµοποιούνται ή από ένα εργαστήριο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας που προδιαγράφονται στο έγγραφο ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ του Ε.ΣΥ.., Ιχνηλασιµότητα Μετρήσεων ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

15 (ζ) πιστοποιητικά ή άλλη τεκµηρίωση για όλα τα υλικά αναφοράς που χρησιµοποιούνται για τη διακρίβωση, που να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το χαρακτηρισµό του υλικού καθώς και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα ως προς τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα µέτρησης ή τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικά αναφοράς (η) τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά το χρόνο της διακρίβωσης και τις διορθώσεις που έγιναν, όπου παρέστη ανάγκη, για τις συνθήκες αυτές (θ) µια δήλωση σχετικά µε τις αβεβαιότητες των µετρήσεων που υπεισέρχονται στη διακρίβωση και του συσσωρευµένου αποτελέσµατός τους (ι) οποιεσδήποτε προδιαγραφές σχεδίων ή επίδοσης που έχουν τηρηθεί (ια) τα ονόµατα των ατόµων που διενήργησαν την διακρίβωση και έλεγξαν τα αποτελέσµατα (ιβ) οποιουσδήποτε περιορισµούς στη χρήση που προκύπτουν από τα ληφθέντα δεδοµένα διακρίβωσης (ιγ) λεπτοµέρειες σχετικά µε οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης που έλαβαν χώρα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και οποιεσδήποτε συντηρήσεις, ρυθµίσεις, επισκευές ή τροποποιήσεις που έγιναν, ιδιαίτερα κατά το χρόνο της διακρίβωσης. 5.5 Παρόµοια αρχεία, όπως είναι κατάλληλο, πρέπει να τηρούνται για οποιουσδήποτε ελέγχους διεξάγονται στον εξοπλισµό ή στα υλικά αναφοράς ανάµεσα στις διακριβώσεις. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

16 6 ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 6.1 Το Εργαστήριο πρέπει να έχει τεκµηριωµένα κριτήρια για την επιλογή των διαστηµάτων διακρίβωσης, για όλο τον εξοπλισµό µετρήσεων και δοκιµών που χρησιµοποιείται. 6.2 Τα πρότυπα µέτρησης αναφοράς πρέπει να διακριβώνονται κατά καθοριζόµενα από το Ε.ΣΥ.. διαστήµατα. Πρέπει να πραγµατοποιείται έλεγχος των υλικών αναφοράς για ενδεχόµενες αλλοιώσεις και αν υπάρχει ανάγκη, να αντικαθιστώνται. 6.3 Όλος ο άλλος εξοπλισµός µετρήσεων και δοκιµών πρέπει να διακριβώνεται κατά διαστήµατα που εγκρίνονται από το Ε.ΣΥ.. και που καθορίζονται από τους ακόλουθους παράγοντες: (α) τις απαιτήσεις οποιωνδήποτε συναφών προτύπων προδιαγραφών για τις υπόψη µετρήσεις/ δοκιµές. (β) τις υποδείξεις του κατασκευαστή του εξοπλισµού (γ) τον τύπο και τη σταθερότητα του εξοπλισµού (δ) τη συχνότητα και την ένταση χρήσης (ε) την επιρροή των περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. θερµοκρασία, υγρασία, δονήσεις και σκόνη) (στ) την ακρίβεια των µετρήσεων που απαιτείται για τη συγκεκριµένη διακρίβωση ή δοκιµή (ζ) τις τάσεις που καθορίζονται από τη µελέτη των αρχείων προηγουµένων διακριβώσεων (η) τα αποδεικτικά στοιχεία που λαµβάνονται από τα αρχεία ελέγχου και συντήρησης (θ) την οποιαδήποτε γνωστή ή παρατηρηθείσα τάση του εξοπλισµού να παρουσιάζει φθορά ή να παρεκκλίνει στην επίδοση (ι) τη συχνότητα διενέργειας εσωτερικών ελέγχων, χρησιµοποιώντας γνωστά πρότυπα και τις πληροφορίες από τους ελέγχους αυτούς. 6.4 Κατά την επιλογή των διαστηµάτων για τη συντήρηση και διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, το Εργαστήριο πρέπει να λαµβάνει υπόψη ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

17 όλους τους συναφείς παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 6.3 της παρούσης Οδηγίας. Πρέπει να το κάνει µε τρόπο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αλλοίωσης των αποτελεσµάτων των διακριβώσεων/ δοκιµών, που έχουν διενεργηθεί στο ενδιάµεσο διάστηµα διακριβώσεων, επειδή κάποιο από τα µηχανήµατα µετρήσεων ή δοκιµών που χρησιµοποιήθηκε δεν απέδωσε σύµφωνα µε τις προδιαγραµµένες απαιτήσεις. Για ορισµένα είδη µετρήσεων, όπως για παράδειγµα τη χηµική ανάλυση µε χρωµατογράφους ή φασµατογράφους, η διακρίβωση, χρησιµοποιώντας κατάλληλες χηµικές ουσίες ή πιστοποιηµένα υλικά αναφοράς, είναι αναγκαία ως µέρος της κανονικής λειτουργίας. 6.5 Κατά την επιλογή των διαστηµάτων συντήρησης και διακρίβωσης νέου εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, το Εργαστήριο πρέπει να καταστήσει βέβαιο ότι, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν περιορισµένες πληροφορίες, το διάστηµα που επιλέγεται αρχικά είναι µικρότερο από το αναµενόµενο τελικά διάστηµα. Το διάστηµα µπορεί στη συνέχεια να ρυθµιστεί σε µεταγενέστερο στάδιο, κατόπιν των πληροφοριών που θα έχουν ληφθεί από περαιτέρω διακριβώσεις και ελέγχους. 6.6 Το Εργαστήριο πρέπει να έχει διαδικασίες για την περιοδική ανασκόπηση των διαστηµάτων συντήρησης και διακρίβωσης, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η διακύµανση στο είδος, στη συχνότητα και στις συνθήκες χρήσεως του εξοπλισµού µετρήσεων ή δοκιµών. Όταν η επίδοση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών παρεκκλίνει από τις προδιαγραµµένες απαιτήσεις, τότε πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και τα διαστήµατα συντήρησης και διακρίβωσης πρέπει να επανεξετάζονται αµέσως και να τροποποιούνται, όπου είναι αναγκαίο. Το Παράρτηµα Α του Προτύπου ISO 10012: 2003 παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε τις µεθόδους για τον καθορισµό και την αναθεώρηση των διαστηµάτων συντήρησης και διακρίβωσης. Ο εξοπλισµός αυτός δεν πρέπει να ξαναχρησιµοποιηθεί µέχρι να αρθεί η αιτία της παρέκκλισης και να γίνει επαναδιακρίβωση. 6.7 Το Εργαστήριο πρέπει να µειώσει τα διαστήµατα ανάµεσα στις διακριβώσεις (και τη συντήρηση όπου αρµόζει), όταν τα αποτελέσµατα προηγουµένων διακριβώσεων ή ενδιάµεσων ελέγχων υποδεικνύουν ότι ο εξοπλισµός µετρήσεων και δοκιµών δεν αποδίδει σύµφωνα µε τις προδιαγραµµένες απαιτήσεις. 6.8 Το Εργαστήριο πρέπει να αυξήσει το διάστηµα ανάµεσα στις διακριβώσεις µόνο όταν τα αποτελέσµατα προηγουµένων διακριβώσεων και των ενδιάµεσων ελέγχων ή στοιχείων ελέγχου της ποιότητας, αποδεικνύουν ότι η επίδοση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών είναι πολύ πιθανό να παραµείνει εντός των προδιαγραµµένων απαιτήσεων για όλη τη διάρκεια της νέας περιόδου ανάµεσα στις διακριβώσεις. 6.9 Επειδή δεν υπάρχει γενικός κανόνας σχετικά µε τα διαστήµατα επαναδιακρίβωσης, κάθε περίπτωση οργάνου µετρήσεων πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

18 Το εργαστήριο διακριβώσεων προσδιορίζει το διάστηµα επαναδιακρίβωσης του εξοπλισµού του λαµβάνοντας υπόψη τους παρακάτω παράγοντες: Το πρότυπο όργανο µέτρησης πρέπει να έχει ακρίβεια τουλάχιστον 3 φορές καλύτερη από το όργανο (ή συσκευή ή σύστηµα) που ελέγχεται, δηλαδή η συµβολή σφάλµατος του προτύπου οργάνου (ως συστηµατικό σφάλµα) στην αβεβαιότητα της µέτρησης πρέπει να λιγότερη από 1/3, έχοντας υπόψη ότι κατά την αβεβαιότητα της µέτρησης πρέπει να διασφαλίζεται επίσης επίπεδο εµπιστοσύνης 95 % (k = 2). Την προϊστορία του οργάνου. Γενικά ισχύει η αρχή ότι: Όταν µε το διάστηµα επαναδιακρίβωσης που έχει επιλεγεί, τα αποτελέσµατα της διακρίβωσης για τρεις συνεχόµενες φορές είναι εντός των προκαθορισµένων ορίων σφάλµατος, τότε µπορεί να αυξηθεί το διάστηµα επαναδιακρίβωσης π.χ. κατά 50 %. Αντίστοιχα, αν τα αποτελέσµατα τριών συνεχόµενων διακριβώσεων (όλης της σειράς ή ορισµένων οργάνων) είναι εκτός των προκαθορισµένων ορίων σφάλµατος, τότε το διάστηµα επαναδιακρίβωσης θα πρέπει να µειωθεί π.χ. κατά το ήµισυ. Μεθόδους στατιστικής ανάλυσης. Τον τρόπο αποθήκευσης και χειρισµού του οργάνου κατά την κανονική χρήση. Τις συστάσεις του κατασκευαστή. Τις επιπτώσεις µετρήσεων οργάνου (συσκευής ή συστήµατος) των πελατών του, αν χρησιµοποιεί πρότυπο όργανο που βρίσκεται εκτός των αποδεκτών ορίων. ιεθνή τυποποιητικά Πρότυπα ή ιεθνή Βιβλιογραφία. Επισηµαίνεται επίσης ότι στις περιπτώσεις όπου τα πρωτεύοντα & δευτερεύοντα όργανα χρησιµοποιούνται ως πρότυπα εργασίας, τα διαστήµατα επαναδιακρίβωσης αυτών πρέπει να καθορίζονται όπως και στα πρότυπα εργασίας. α. Τα Εργαστήρια ιακριβώσεων είναι δυνατό να ορίσουν έως το διπλάσιο των διαστηµάτων επαναδιακρίβωσης του Πίνακα Α' του Παραρτήµατος Α' που ακολουθεί, όταν αποδεδειγµένα η προϊστορία των διακριβώσεων του οργάνου και η ενδιάµεση χρήση του το επιτρέπουν. β. Για µετρητικά όργανα που χρησιµοποιούνται σε εργαστήρια δοκιµών και τη βιοµηχανία, προτείνονται τα διαστήµατα επαναδιακρίβωσης του Πίνακα Β' του Παραρτήµατος Α' που ακολουθεί: γ. Στην Ενότητα Γ' του Παραρτήµατος Α', αναφέρονται οι ελάχιστες παράµετροι που πρέπει να ελέγχονται ή διακριβώνονται, όσον αφορά στον εξοπλισµό χηµικών, µικροβιολογικών και κλινικών εργαστηρίων και εκδίδεται µε σκοπό να αποτελέσει οδηγό για -Τους αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. -Τα εργαστήρια δοκιµών. Τα προτεινόµενα διαστήµατα επαναδιακρίβωσης και ελέγχου αποτελούν ενδεικτικές τιµές, για βοήθεια των αξιολογητών και των εργαστηρίων ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

19 7 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.1 Το Εργαστήριο πρέπει να έχει διαδικασίες για την αποτροπή της τροποποίησης από µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ρυθµιζόµενων συσκευών του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, των οποίων η ρύθµιση επηρεάζει την επίδοση (εκτός εκείνων οι οποίες προορίζονται για τον χειριστή). Στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιµοποιούνται σφραγίδες (ετικέτες, συγκολλητικό κράµα, σύρµα, χρώµα κ.λπ), θα πρέπει να είναι σχεδιασµένα µε τρόπο που να υποδεικνύεται σαφώς η περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης ρύθµισης. Οι διαδικασίες πρέπει να καθιστούν βέβαιο ότι στις περιπτώσεις όπου η σφραγίδα έχει υποστεί ζηµία ή έχει σπάσει, τότε ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 8.1 Οι απαιτήσεις για τη σήµανση, την κωδικοποίηση ή άλλου είδους προσδιορισµό της κατάστασης διακρίβωσης του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών που χρησιµοποιούνται από το Εργαστήριο παρατίθενται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Όταν έχει διακριβωθεί εξοπλισµός ή όταν έχουν πιστοποιηθεί υλικά αναφοράς από εξωτερικό φορέα, το Εργαστήριο πρέπει να καθιστά βέβαιο ότι ο εξοπλισµός/ υλικό αναφοράς είναι κατάλληλο για χρήση, έχει επισηµανθεί και έχει πιστοποιητικό (ή κοινοποίηση σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης του πιστοποιητικού) όπου επιδεικνύονται τα αποτελέσµατα της διακρίβωσης. 8.3 Οι ετικέτες ή άλλες µέθοδοι κωδικοποίησης ή προσδιορισµού της ταυτότητας του εξοπλισµού/ υλικού αναφοράς, εκτός από την ένδειξη της κατάστασης διακρίβωσης, πρέπει να υποδεικνύουν σαφώς στο προσωπικό που χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό/ το υλικό αναφοράς, οποιουσδήποτε περιορισµούς της διακρίβωσης ή/και οποιουσδήποτε περιορισµούς στη χρήση του εξοπλισµού/ του υλικού αναφοράς. 8.4 Οποιαδήποτε µονάδα εξοπλισµού µέτρησης ή δοκιµών ή οποιοδήποτε υλικό αναφοράς που δεν έχει διακριβωθεί, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για διαπιστευµένη διακρίβωση / δοκιµή. Αν υπάρχει ενδεχόµενο χρήσης εξοπλισµού ή υλικού για διαπιστευµένη διακρίβωση/ δοκιµές, πριν τη διακρίβωση, θα πρέπει να επισηµαίνεται κατάλληλα και αν είναι δυνατό να αποµονώνεται. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

20 9. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ 9.1 Τα Εργαστήρια που εκτελούν εσωτερικές διακριβώσεις των µετρητικών συσκευών τους, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, εκτός των άλλων, και για την εκτέλεση των διακριβώσεων αυτών. 9.2 Τα εργαστήρια δοκιµών που δραστηριοποιούνται σε τοµείς χηµικών, µικροβιολογικών, κλινικών, βιολογικών και λοιπών αναλύσεων αλλά και φυσικών, µηχανικών και άλλων δοκιµών πραγµατοποιούν συνήθως εσωτερικές διακριβώσεις ή ελέγχους του εξοπλισµού τους, ανά κατηγορία εξοπλισµού, στα εξής: Ογκοµετρικό εξοπλισµό: ιακρίβωση σύµφωνα µε αντίστοιχα ISO Πρότυπα. Κλιβάνους, πυριατήρια, επωαστήρες: Θερµοκρασιακός έλεγχος και προφίλ χρησιµοποιώντας διακριβωµένο πρότυπο µέτρησης θερµοκρασίας, παρέχον την απαιτούµενη ιχνηλασιµότητα (π.χ. θερµόµετρο ή θερµοστοιχείο). Αυτόκαυστα: Θερµοκρασιακός έλεγχος και προφίλ χρησιµοποιώντας διακριβωµένο πρότυπο µέτρησης θερµοκρασίας, παρέχον την απαιτούµενη ιχνηλασιµότητα και έλεγχος του χρονοµέτρου. Θερµόµετρα: ιακρίβωση χρησιµοποιώντας διακριβωµένο πρότυπο µέτρησης θερµοκρασίας, παρέχον την απαιτούµενη ιχνηλασιµότητα (π.χ. θερµόµετρο ή θερµοστοιχείο). Ζυγοί: ιακρίβωση χρησιµοποιώντας διακριβωµένα πρότυπα σταθµά, παρέχοντα την απαιτούµενη ιχνηλασιµότητα, κατάλληλης κλάσεως (π.χ. κλάσεως Ε2 για ζυγούς αναγνωσιµότητας 0.1 mg). Φασµατοφωτόµετρα: ιακρίβωση µε πιστοποιηµένα υλικά Ho και Κ 2 Cr 2 O 7 σε συγκεκριµένα µήκη κύµατος Συσκευές ενόργανης ανάλυσης, όπως GC, HPLC, AAS, FT-IR κ.λ.π., αυτόµατοι αναλυτές κ.λ.π. : Έλεγχος καλής λειτουργίας και βαθµονόµηση µε πρότυπα διαλύµατα ή υλικά αναφοράς. Συσκευές ενόργανης ανάλυσης, όπως θερµιδόµετρα: διακρίβωση µε πιστοποιηµένα υλικά αναφοράς. Μικρόµετρα παχύµετρα κλπ, διακρίβωση µε χρήση προτύπων πλακιδίων κλπ Μανόµετρα, διακρίβωση µε χρήση προτύπων συσκευών πίεσης Λοιπά 9.3 Όπου από τον κατάλογο της παρ.2 προβλέπεται εσωτερική διακρίβωση εξοπλισµού, αυτή θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία και την ΕΣΥ ΚΟ2 ΚΡΙΤΕ. Μεταξύ άλλων και ιδιαιτέρως : α. Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει και εφαρµόζει τυποποιηµένη διαδικασία για τη διακρίβωση ή έλεγχο του εξοπλισµού. β. Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαδικασία υπολογισµού της αβεβαιότητας συνεκτιµώντας όλες τις επιµέρους συνιστώσες. γ. Το προσωπικό που εκτελεί τις εσωτερικές διακριβώσεις, πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

21 9.4 Η αξιολόγηση της επάρκειας του εργαστηρίου στις εσωτερικές διακριβώσεις περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα αξιολόγησης, σύµφωνα µε την ΕΣΥ Το Εργαστήριο πρέπει να δηλώσει από το Έντυπο της Αίτησης, Μέρος 7, ότι εκτελεί εσωτερικές διακριβώσεις σε συγκεκριµένα µεγέθη. 9.6 Το Εργαστήριο που εκτελεί εσωτερικές ιακριβώσεις πρέπει να αποστέλλει τις αντίστοιχες ιαδικασίες (περιλαµβάνοντας και τον υπολογισµό της αβεβαιότητας) µαζί µε το Εγχειρίδιο Ποιότητας / ιαδικασίες ή να τις διαθέτει προς αξιολόγηση κατά την επίσκεψη της Ο.Α. 9.7 Σε περίπτωση που το Εργαστήριο εκτελεί εσωτερικές διακριβώσεις που δεν έχει δηλώσει,και η Ο.Α. για το λόγο αυτό, δεν έχει την επάρκεια να τις αξιολογήσει, ο Επικεφαλής Αξιολογητής ενηµερώνει την Υπηρεσία, η οποία συµπληρώνει την Ο.Α. από κατάλληλο Αξιολογητή ο οποίος πραγµατοποιεί συµπληρωµατική αξιολόγηση Οι εσωτερικές διακριβώσεις αξιολογούνται τουλάχιστον στην αρχική αξιολόγηση και στις επαναξιολογήσεις του εργαστηρίου. 9.9 Η παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία αφορά Εσωτερικές ιακριβώσεις που εκτελούνται από ιαπιστευµένα Εργαστήρια ή από Φορείς Πιστοποίησης ή από Φορείς Ελέγχου- (περιλαµβανοµένων και των ΚΤΕΟ). ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

22 ΠΙΝΑΚΑΣ Α'. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ (Σύµφωνα µε προτάσεις διαφόρων οργανισµών ) ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Όργανο Μήνες Πηγή Πρωτεύοντα πρότυπα σταθµά OIML) (E1, E2 κατά ευτερεύοντα πρότυπα σταθµά (F1, F2 κατά OIML) 24 NIST Handbook 130, August 2005& UKAS LAB NIST Handbook 130, August 2005 & UKAS LAB 24 Πρότυπα εργασίας (µέχρι 50 kg) (Μ κατά OIML) 12 NIST Handbook 130, August 2005 & UKAS LAB 24 Ζυγιστικά όργανα 12 UKAS LAB 24 Ζυγοί πίεσης 60 DKD-R6-1 υναµοκυψέλες 12 NIST Handbook Μηχανές µέτρησης δύναµης 12 UKAS LAB 24 Μετροδοχεία 100 gal 60 NIST-GMP-11 Μετροδοχεία 25 gal 60 NIST-GMP 11 Μετροδοχεία 5 gal 12 NIST-GMP 11 Γυάλινα δοχεία 100 ml - 5 L 120 NIST-GMP 11 ΙΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Όργανο Μήνες Πηγή Μικρόµετρα, όλων των τύπων & µεγεθών 12 UKAS LAB 24 Βερνιέροι 12 UKAS LAB 24 Μετροταινίες αναφοράς 60 UKAS LAB 24 Μετροταινίες εργασίας 12 UKAS LAB 24 Πρότυπα πλακίδια (gauge blocks) αναφοράς 60 UKAS LAB 24 Πρότυπα πλακίδια (gauge blocks), εργασίας 12 UKAS LAB 24 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Όργανο Μήνες Πηγή Βολτόµετρα ( Αναλογικά, AC/DC) 12 NIST Handbook Αντιστάσεις 12 EIM Αντιστάσεις (shunt) 12 EIM Πρότυπα χωρητικότητας 12 EIM ιαιρέτες τάσης 12 EIM Πολύµετρα 12 NIST Handbook Μιλλιαµπερόµετρο, DC 12 EIM Γεννήτριες (παλµών, σήµατος, ηµιτονοειδών, σήµατος χρόνου) 12 EIM Μετρητές Gauss 12 EIM ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

23 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Όργανο Μήνες Πηγή Βαρόµετρο 12 NIST, UKAS LAB 24 Υγρόµετρο 24 NIST Θερµόµετρο εργασίας 12 UKAS LAB 24 ΠΙΝΑΚΑΣ Β'. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Σύµφωνα µε το Τεχνικό Κείµενο της HellasLab) Μετρητικό Όργανο / Πρότυπο Συχνότητα και Περιβάλλον Χρήσης Μέγιστη περίοδος επαναδιακρίβω σης (µήνες) Μη αυτόµατος Ηλεκτρονικός Ζυγός έως 30 kg Υδραργυρικό Θερµόµετρο -10 ο C έως 150 ο C µε ακρίβεια 1 Κ Μηχανικό Μανόµετρο (Bourdon type) έως 20 bar, τάξη ακρίβειας 2,5 Παχύµετρο, έως 200mm µε ακρίβεια 0,01 mm Σετ προτύπων βαρών 1mg -500g σε σειρά 1,2,2,5, κλάσης F1 κατά OIML Υδραυλική Πρέσα Θλίψης έως 500kN µε ακρίβεια 5 kn. Αναλυτικός Ηλεκτρονικός Ζυγός έως 200 g µε ακρίβεια 0,01 mg Πρότυπο βάρος Ελέγχου 100 g κλάσης Ε2 κατά OIML Ψηφιακό Πολύµετρο µε ακρίβεια 4 ½ ψηφίων Υδραργυρικό βαρόµετρο Καθηµερινά -20 φορές, βιοµηχανικός χώρος Καθηµερινά, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου Μόνιµα εγκατεστηµένο σε κύκλωµα πεπιεσµένου αέρα, µηχανολογικό εργαστήριο Καθηµερινά -20 φορές, Μηχανουργείο ύο φορές ανά µήνα, σε διάφορους χώρους εργαστηρίων και βιοµηχανικής παραγωγής Καθηµερινά, 5 φορές, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου τσιµέντου 2-3 φορές την εβδοµάδα, χηµείο ερευνητικού ιδρύµατος Μία φορά την εβδοµάδα, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µε ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες Καθηµερινά 2-3 φορές, ηλεκτρολογικό εργαστήριο Καθηµερινά, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µε ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

24 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ'. ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ, ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΚΙΜΩΝ Ι. ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Το σύνολο του εξοπλισµού σε ένα χηµικό αναλυτικό εργαστήριο µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 1. Βοηθητικός εξοπλισµός (µη χρησιµοποιούµενος για µετρήσεις ή έχον ελάχιστη επίδραση στην αβεβαιότητα των µετρήσεων) π.χ. θερµαντικές πλάκες, αναδευτήρες, µη ογκοµετρικά όργανα κ.λ.π. και συστήµατα για τη ρύθµιση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Απαιτείται ορθή συντήρηση του εξοπλισµού και διακριβώσεις ή έλεγχοι καταλληλότητας, εφόσον µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική πηγή αβεβαιότητας στο τελικό αποτέλεσµα της δοκιµής (π.χ. υδατόλουτρα σε ενζυµατικές αντιδράσεις), οπότε και πρέπει να τηρούνται και σχετικά αρχεία. Τα υγρόµετρα διακριβώνονται ετησίως µε υγρόµετρο αναφοράς, και τα υγρόµετρα αναφοράς κάθε πέντε χρόνια µε διακρίβωση ενός σηµείου µε πρότυπο γνωστού ειδικού βάρους. Τα βαρόµετρα, κάθε πέντε έτη µε διακρίβωση ενός σηµείου, τα χρονόµετρα κάθε δύο έτη ή συχνότητα (ακρίβεια), τα θερµόµετρα ετησίως έναντι θερµοµέτρου αναφοράς και τα θερµόµετρα αναφοράς κάθε πέντε έτη ή ετησίως µε διακρίβωση ορισµένων σηµείων π.χ. σηµείο πάγου. Οι επωαστήρες, ετησίως (ακρίβεια, προφίλ). 2. Ογκοµετρικός εξοπλισµός (π.χ. φιάλες, σιφώνια, προχοΐδες, πυκνόµετρα, υοειδή ιξωδόµετρα κ.λ.π. κ.λ.π.) Απαιτείται κατάλληλη συντήρηση και διακρίβωση ανάλογα µε τις απαιτήσεις της δοκιµής και τη συνεισφορά στην αβεβαιότητα. Αναλυτικότερα και ανάλογα των ειδικών απαιτήσεων της µεθόδου και των περιβαλλοντικών συνθηκών, οι απαιτήσεις µπορεί να εξειδικευθούν ως εξής: Α. Ειδικές απαιτήσεις καθαρισµού και αποθήκευσης (πχ. σε µεθόδους προσδιορισµού ιόντων ιχνοστοιχείων). Β. Ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. επίδραση της υγρασίας σε ορισµένες κατηγορίες ιξωδοµέτρων). Γ. ιακρίβωση είναι απαραίτητη ανάλογα µε τη χρήση του εξοπλισµού και τη βαρύτητα της συνεισφοράς στη συνδυασµένη αβεβαιότητα )π.χ. εξοπλισµός για µετρήσεις µικρών όγκων). Ελέγχεται η ακρίβεια και η πιστότητα του οργάνου. Στην περίπτωση που απαιτείται επαναδιακρίβωση, η προτεινόµενη συχνότητα είναι ένα έτος. 3. Συσκευές µέτρησης (π.χ. αέριοι χρωµατογράφοι, φασµατοφωτόµετα κ.λ.π.) Ανάλογα µε τη συσκευή µέτρησης απαιτείται διακρίβωση ή έλεγχος καταλληλότητας σύµφωνα µε τις βασικές αρχές, ο οποίος εκτελείται είτε συστηµατικά για τον εξοπλισµό του εργαστηρίου ανεξάρτητα από τις εκτελούµενες µεθόδους, είτε είναι ενταγµένος στον έλεγχο ποιότητας κάθε µεθόδου. Ειδικότερα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µεθόδου µπορεί να ελεγχθούν τα παρακάτω: α. Χρωµατογραφικά συστήµατα. Γίνεται βαθµονόµηση µε χρήση διαλυµάτων προτύπων ουσιών και έλεγχο των παρακάτω: - Έλεγχος όλου του συστήµατος µε µετρήσεις επαναληψιµότητας (επαναλαµβανόµενες ενέσεις), υπερφόρτωσης (carry-over). - Έλεγχος της στήλης (θεωρητικές πλάκες, συµµετρία, διαχωριστότητα (επιθυµητή 0.8, µε επιλογή του χειρότερου ζεύγους), χρόνοι ανάσχεσης). - Επίδοση του ανιχνευτή (απόκριση, θόρυβος, γραµµικότητα, επιλεκτικότητα) Προτεινόµενη συχνότητα ανά δέκα δείγµατα. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

25 β. Φασµατοφωτόµετρα και Φωτόµετρα, AAS, φθορισµού, εκποµπής, συζευγµένου πλάσµατος, IR, φωταύγειας, MS, NMR, UV-VIS και φθορισµού X-ray. ιακριβώνονται και ελέγχονται τα παρακάτω: - Ακρίβεια, πιστότητα και σταθερότητα σε επιλεγµένα µήκη κύµατος. - Σταθερότητα πηγής. - Επίδοση του ανιχνευτή (ανάλυση, σταθερότητα, γραµµικότητα, πιστότητα) - Σήµα προς θόρυβος - Tuning - Έλεγχος θερµοκρασίας όπου βρίσκει εφαρµογή. Π.χ. τα φασµατοφωτόµετρα UV-VIS διακριβώνονται ετησίως µε πιστοποιηµένο διάλυµα Ολµίου και ελέγχονται συχνότερα ενδεικτικά µηνιαία- µε πρότυπο διάλυµα διχρωµικού καλίου. γ. Ηλεκτρόµετρα, αγωγιµόµετρα, PHΜετρα κ.λ.π. - Ολίσθηση ηλεκτροδίου ή µείωση της απόκρισης. - Χρήση χηµικών προτύπων για τον έλεγχο σταθερών σηµείων και κλίσεων. δ. Μικροσκόπια. - Ισχύς ανάλυσης. - Επίδοση κάτω από ορισµένες συνθήκες φωτισµού (π.χ. φθορισµός, πολωµένο φως κ.λ.π) - ιακρίβωση στην περίπτωση που µετριέται µήκος. ε. Ζυγοί. ιακρίβωση ανάλογα µε τη χρήση (γραµµικότητα, µηδέν, ακρίβεια, έκκεντρη ζύγιση, επαναληψιµότητα, έναντι διακριβωµένων προτύπων βαρών). Προτεινόµενη συχνότητα ετησίως, εκτός εάν από το ιστορικό του ζυγού προκύπτει σταθερότητα. Έλεγχος του ζυγού µε κάθε χρήση. στ. Τα πρωτότυπα λογισµικά µετρητικών συσκευών δεν απαιτούν επικύρωση. ΙΙ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Για τις διακριβώσεις και τους ελέγχους του εξοπλισµού των µικροβιολογικών εργαστηρίων προτείνεται η Οδηγία της European Accreditation EA 4/10, Παραρτήµατα D, E, F. ΙΙΙ. ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Στους αυτόµατους αναλυτές γίνεται έλεγχο καλής λειτουργίας, σε καθηµερινή βάση, στον χώρο του εργαστηρίου, µε πρότυπους ορούς ελέγχου. Επίσης πρέπει να πραγµατοποιείται η συστηµατική συντήρηση του εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα χρησιµοποιούµενα θερµόµετρα και αυτόµατες πιπέτες πρέπει να ελέγχονται και διακριβώνονται, όπως περιγράφεται στα χηµικά εργαστήρια. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /25

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F2/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 263-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών & της LINK LAB ΕΠΕ για τη διενέργεια διακριβώσεων Μέγεθος / Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας: ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, µε στόχο την ενηµέρωση των µελών της αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου φορέα, αποφάσισε την τυποποιηµένη έκδοση Τεχνικών Κειµένων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εισηγητής: Δρ. Δ.Γ. Κυριακίδης Δ/ντής ΔΔΠΕΥ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο.Τ. 45, Σίνδος 57022 Θεσσαλονίκη 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σφάλματα Εγγενή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS

MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THE LABORATORY ACCREDITATION CRITERIA MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS ESYD GA 1 /01/06/20-06-2007 1/21 ESYD GA 1 Issue: 01 Revision: 06 Issue Date: 14-03-1997 Revision

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση»

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ/01/01/09-07-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ/02/03/27-01-2011 1/16 ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-01-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

«Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου»

«Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου» «Το Σύγχρονο Εργαστήριο Ποιότητας Νερού» «Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου» Βασιλική Ρουσιά Υπεύθυνος Ποιότητας Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Μάρτιος 2010 Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 65549/447 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 63377/436 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ-PELION

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών Δειγματολήπτες Αιωρούμενων Σωματιδίων με φίλτρο High Volume Impactor Κρουστικός διαχωριστής που συλλέγει σωματίδια διαμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: 2103893256 FAX: 2103301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για τον έλεγχο των φαρµάκων και τις επιθεωρήσεις

Οµάδα εργασίας για τον έλεγχο των φαρµάκων και τις επιθεωρήσεις Έκδοση 8η (τελική) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενιαία αγορά, κανονιστικό περιβάλλον, βιοµηχανίες υπαγόµενες σε κάθετη νοµοθεσία Φαρµακευτικά προϊόντα και καλλυντικά Βρυξέλλες, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12830 Καταγραφικά θερµόµετρα για την µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή τροφίµων και παγωτού σε ψύξη, κατάψυξη, βαθιά - κατάψυξη / ταχεία κατάψυξη - οκιµές, απόδοση, καταλληλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΚΦΡΑΣΗ Γ. Ναβροζίδης, Χ. Μήτσας, Ε. Φλουδά, Μ. Αναγνώστου, Φ. Στρέλε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-0 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 999 Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗ Λ : (210) 55.82.320-2 FAX : (210) 55.82.323 E-mail: ekanal@ekanal.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 2002 ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 (Οξύτητα, Υπεροξείδια, Κ 232, Κ 270, ΔΚ) Αριστομένους 32, 12135 Περιστέρι Τηλ. : 2105785970, φαξ : 2105785973 E-mail: scientific@analytika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα