ISO ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISO 17025 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (1)"

Transcript

1 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (1) Το Εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα στοιχεία εξοπλισμού για τη δειγματοληψία, τις μετρήσεις καιτις δοκιμές, πουαπαιτούνταιγια την ορθή εκτέλεση των δοκιμώνή/καιδιακριβώσεων (συμπεριλαμβανομένων της δειγματοληψίας, της προετοιμασίας των προς δοκιμή αντικειμένων, της επεξεργασίας καιανάλυσης των δεδομένων δοκιμών).

2 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (2) Στις περιπτώσεις εκείνες, όπου το Εργαστήριο πρέπεινα χρησιμοποιήσει εξοπλισμό, τουοποίουδενέχει το συνεχή έλεγχο, πρέπεινα εξασφαλίζειότι ικανοποιούνταιοι απαιτήσεις αυτού του Διεθνούς Προτύπου.

3 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (3) Οεξοπλισμός καιτο αντίστοιχο λογισμικό πουχρησιμοποιούνταιγια δοκιμές, διακριβώσεις καιδειγματοληψία, πρέπεινα είναι ικανά να επιτυγχάνουν τηνακρίβεια που απαιτείται και πρέπεινα συμμορφώνονταιμε προδιαγραφές που είναισυναφείς με τις εκάστοτε δοκιμές ή/καιδιακριβώσεις.

4 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (4) Πρέπεινα καθιερώνονται προγράμματα διακρίβωσης για τα βασικά μεγέθη ήτις τιμές των οργάνων, ότανοιιδιότητες αυτές έχουνσημαντική επίδραση στα αποτελέσματα.

5 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (5) Πριν από τηνπρώτη θέση σελειτουργία, ο εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένουαυτούπου χρησιμοποιείταιγια δειγματοληψία) πρέπεινα διακριβώνεταιήνα ελέγχεται, ώστε να διασφαλίζεταιότι αυτός ικανοποιείτις απαιτήσεις των προδιαγραφώντου εργαστηρίουκαιότισυμμορφώνεται με τις σχετικές πρότυπες προδιαγραφές. Οεξοπλισμός πρέπεινα ελέγχεται ή/καινα βαθμονομείταιπριναπό τη χρήση.

6 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (6) Οεξοπλισμός πρέπει να χρησιμοπιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ενημερωμένες οδηγίες χρήσης και συντήρησης τουεξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένωνοποιωνδήποτε συναφώνεγχειριδίωνπουπαρέχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού) πρέπεινα είναιεύκολα διαθέσιμες για χρήση στο κατάλληλο προσωπικό τουεργαστηρίου..

7 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (7) Το κάθεστοιχείο του εξοπλισμούκαιτο αντίστοιχο λογισμικό του, που χρησιμοποιούνται για δοκιμές καιδιακριβώσεις καιείναισημαντικά για το αποτέλεσμα, πρέπει, όσο είναιπρακτικά δυνατόν, να αναγνωρίζονταιμονοσήμαντα.

8 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (8) Πρέπει να τηρείται αρχείο για το κάθε στοιχείο του εξοπλισμούκαιτο αντίστοιχο λογισμικό του, πουείναισημαντικά για τις δοκιμές ήδιακριβώσεις πουεκτελούνται. Στο αρχείο πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω:

9 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (9) Α) Ταυτότητα του στοιχείουτου εξοπλισμού καιτουαντίστοιχουλογισμικού του. Β) Επωνυμία του κατασκευαστή, ο προσδιορισμός του τύπου καιοαριθμός σειράς ήάλλη μοναδική ταυτότητα.

10 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (10) Γ) Έλεγχοιότιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την προδιαγραφή. Δ) Τρέχουσα θέση, όπουενδείκνυται. Ε) Οδηγίες τουκατασκευαστή, εάν είναι διαθέσιμες ήαναφορά στη θέση που βρίσκονται.

11 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (11) Στ) Ημερομηνίες, αποτελέσματα και αντίγραφα εκθέσεωνκαιπιστοποιητικών όλων τωνδιακριβώσεων, ρυθμίσεων, κριτηρίων αποδοχής καιημερομηνία που πρέπεινα γίνειηεπόμενη διακρίβωση. Ζ) Σχέδιο συντήρησης, όπουενδείκνυται καιησυντήρηση πουέχειγίνειμέχρι σήμερα. Η) Οποιαδήποτεζημία, δυσλειτουργία, τροποποίηση ήεπισκευή του εξοπλισμού.

12 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (12) Το Εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαδικασίες για τονασφαλή χειρισμό, τη μεταφορά, τηναποθήκευση, τη χρήση καιτην προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού μετρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ηορθή λειτουργία καινα προλαμβάνεταιμόλυνση ή αλλοίωση.

13 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (13) Σημείωση: Ότανοεξοπλισμός μετρήσεων χρησιμοποιείταιγια δοκιμές, διακριβώσεις ή δειγματοληψία εκτός τωνμονίμων εγκαταστάσεων τουεργαστηρίου, ίσως είναι απαραίτητες πρόσθετες διαδικασίες.

14 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (14) Εξοπλισμός πουέχει υποστεί υπερφόρτωση ήκακομεταχείριση ήδίδει ύποπτα αποτελέσματα ήπαρουσιάζεται ελαττωματικός ήεκτός προκαθορισμένων ορίων, πρέπει να αποσύρεταιαμέσως από τη λειτουργία

15 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (15) Οεξοπλισμός αυτός πρέπει να απομονώνεταιγια να προληφθείηχρήση τουήνα φέρει σαφή σήμανση ή χαρακτηρισμό ότι είναιεκτός λειτουργίας, έως ότουεπισκευασθείκαιαποδειχθείμε διακρίβωση ήέλεγχο ότι λειτουργείσωστά.

16 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (16) Το Εργαστήριο πρέπεινα εξετάσει τις επιπτώσεις που τυχόνείχε το συγκεκριμένο ελάττωμα ήηαπόκλιση από καθορισμένα όρια, σεπροηγούμενες δοκιμές ή/και διακριβώσεις καιπρέπει να θέσεισε εφαρμογή τη διαδικασία «Έλεγχος μη Συμμορφούμενης Εργασίας»(εδαφ. 4.9)

17 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (17) Όπουείναιπρακτικά δυνατόν, όλος ο εξοπλισμός υπό τονέλεγχο τουεργαστηρίου καιοοποίος απαιτείδιακρίβωση, πρέπει να φέρει ετικέτα, κωδικό ήάλλο μέσο αναγνώρισης, για να καταδεικνύεται η κατάσταση της διακρίβωσης,.

18 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (18) συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας της τελευταίας διακρίβωσης καιτης ημερομηνίας που πρέπεινα γίνειη επαναδιακρίβωση ήκριτηρίων για τη λήξη της ισχύος της διακρίβωσης..

19 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (19) Όταν, για οποιοδήποτελόγο, εξοπλισμός τίθεται εκτός τουάμεσου ελέγχου του Εργαστηρίου, το Εργαστήριο πρέπεινα εξασφαλίζειότι, πρινοεξοπλισμός επιστρέψει σε λειτουργία, έχειελεγχθείκαι αποδειχθείικανοποιητική ήκατάσταση λειτουργίας καιδιακρίβωσης.

20 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (20) Όταν, για να διατηρηθείη εμπιστοσύνη στην κατάσταση διακρίβωσης τουεξοπλισμού, χρειάζονται ενδιάμεσοι έλεγχοι, οιέλεγχοι αυτοίπρέπει να εκτελούνταισύμφωνα με προκαθορισμένη διαδικασία.

21 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (21) Όπουοιδιακριβώσεις δημιουργούν ένα σύνολο συντελεστών διόρθωσης, το Εργαστήριο πρέπεινα διαθέτειδιαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεταιότι ενημερώνονται σωστά τα σχετικά αντίγραφα (π.χ σε λογισμικό υπολογιστή).

22 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (22) Οεξοπλισμός δοκιμώνκαι διακριβώσεων, συμπεριλαμβανομένου, τόσο τουυλισμικού, όσο καιτου λογισμικού, πρέπεινα προστατεύονταιαπό ρυθμίσεις πουθα μπορούσαν να καταστήσουνάκυρα τα αποτελέσματα τωνδοκιμών ή/και των διακριβώσεων.

23 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (1) Γενικά: Όλοςοεξοπλισμόςπουχρησιμοποιείταιγιαδοκιμές ή/καιδιακριβώσεις, συμπεριλαμβανομένωντου εξοπλισμούγιαβοηθητικέςμετρήσεις (π.χγιατις περιβαλλοντικέςσυνθήκες), ο οποίοςέχεισημαντική επίδρασηστηνακρίβειαήστηνεγκυρότητατου αποτελέσματοςτηςδοκιμής, τηςδιακρίβωσηςήτης δειγματοληψίας, πρέπει ναδιακριβώνεταιπριντεθεί γιαπρώτηφοράσελειτουργία.

24 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (2) Το Εργαστήριο πρέπεινα διαθέτει ένα καθορισμένο πρόγραμμα καιμια καθιερωμένη διαδικασία για τη διακρίβωση τουεξοπλισμούτου.

25 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (3) Σημείωση: Το πρόγραμμα αυτό πρέπεινα περιλαμβάνειένα σύστημα για τηνεπιλογή, τη χρήση, τη διακρίβωση, τονέλεγχο καιτη συντήρηση των προτύπων μέτρησης, των υλικών αναφοράς πουχρησιμοποιούνταιως πρότυπα μέτρησης καιτου εξοπλισμού μετρήσεων καιδοκιμώνπου χρησιμοποιείται για τηνεκτέλεση δοκιμώνκαιδιακριβώσεων.

26 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (4) Ειδικέςαπαιτήσεις Διακρίβωση (Ισχύεικυρίωςγιαεργαστήρια διακριβώσεων) Δοκιμές ΓιαΕργαστήριαδοκιμών, οιαπαιτήσειςτου εδαφίου εφαρμόζονταιγιατονεξοπλισμό μετρήσεωνκαιδοκιμών, μετονοποίο εκτελούνται λειτουργίεςμέτρησης, εκτόςεάνέχεικαθιερωθείότιη συνδεόμενησυνεισφοράαπό τηδιακρίβωση, στη συνολικήαβεβαιότητατουαποτελέσματοςτης δοκιμής, είναιμικρή.

27 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (5) Όταν προκύπτει αυτή ηπερίπτωση, το Εργαστήριο πρέπεινα εξασφαλίζει ότιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται, μπορείνα παρέχει τηναπαιτούμενη αβεβαιότητα των μετρήσεων.

28 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (6) Σημείωση: Οβαθμός στονοποίο θα πρέπει να εφαρμόζονταιοιαπαιτήσεις τουεδαφίου εξαρτάται από τη σχετική συνεισφορά της αβεβαιότητας της διακρίβωσης στη συνολική αβεβαιότητα. Εάνηδιακρίβωση είναιοκύριος παράγων, θα πρέπεινα εφαρμόζονταιαυστηρά οι απαιτήσεις αυτές.

29 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (7) Όπουηιχνηλασιμότητα των μετρήσεων ως προς τις μονάδες SI δενείναι δυνατή ήόχι σχετική, απαιτούνται, όπως και για τα Εργαστήρια διακριβώσεων, οι ίδιες απαιτήσεις για ιχνηλασιμότητα σε, για παράδειγμα, πιστοποιημένα υλικά αναφοράς, συμφωνημένες μεθόδους ή/και συναινετικά πρότυπα.

30 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (8) Πρότυπα αναφοράς καιυλικά αναφοράς Πρότυπα αναφοράς Το Εργαστήριο πρέπεινα διαθέτει πρόγραμμα καιδιαδικασία για τη διακρίβωση τωνδικών τουπροτύπωναναφοράς. Τα πρότυπα αναφοράς πρέπεινα διακριβώνονταιαπό φορέα πουμπορείνα παρέχειιχνηλασιμότητα σύμφωνα με τη

31 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (9) Αυτά τα πρότυπα αναφοράς των μετρήσεων, τα οποία διατηρεί το Εργαστήριο, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για διακρίβωση καιόχι για άλλο σκοπό, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθείότιηεπίδοσή τους ως πρότυπα αναφοράς δενθα υποβαθμιζόταν. Τα πρότυπα αναφοράς πρέπει να διακριβώνονται πρινκαιμετά από οποιαδήποτερύθμιση.

32 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (10) Υλικά αναφοράς Τα υλικά αναφοράς πρέπει, όπουείναι δυνατόν, να είναιιχνηλάσιμα ως προς τις μονάδες μέτρησης SI ήπρος πιστοποιημένα υλικά αναφοράς. Εσωτερικά υλικά αναφοράς πρέπεινα ελέγχονται, όσοναυτό είναι τεχνικά και οικονομικά πρακτικό.

33 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (11) Ενδιάμεσοιέλεγχοι Πρέπεινα διεξάγονται, σύμφωνα με καθορισμένες διαδικασίες καιπρογράμματα, έλεγχοιπου χρειάζονταιγια να διατηρηθείη εμπιστοσύνη στην κατάσταση της διακρίβωσης, των προτύπωναναφοράς, των πρωτευόντων, των μεταφερομένωνήτων προτύπων εργασίας καιτων υλικώναναφοράς.

34 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (12) Μεταφορά καιαποθήκευση Το Εργαστήριο πρέπεινα διαθέτει διαδικασίες για τονασφαλή χειρισμό, τη μεταφορά, τηναποθήκευση καιτη χρήση των προτύπωναναφοράς καιτων υλικών αναφοράς, προκειμένου να προλαμβάνεται μόλυνση ήαλλοίωση καιγια να προστατεύεταιηακεραιότητά τους.

35 5.6. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (13) Σημείωση: Όταν πρότυπα αναφοράς καιυλικά αναφοράς χρησιμοποιούνταιεκτός των μονίμων εγκαταστάσεωντου Εργαστηρίου για δοκιμές, διακριβώσεις ήγια δειγματοληψία, ίσως να χρειάζονται πρόσθετες διαδικασίες.

ISO 17025 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ

ISO 17025 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ (1) 5.1.1. Ηορθότητα καιηαξιοπιστία των δοκιμώνπου εκτελούνταιαπό ένα Εργαστήριο προσδιορίζονταιαπό πολλούς παράγοντες. Οιπαράγοντες αυτοίσυμπεριλαμβάνουν συνεισφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD 2006-07-04 ICS: 03.120.20 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 2 η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων General requirements for the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/20-06-2007 1/25 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/13-11-2014 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 13-11-2014 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εισηγητής: Δρ. Δ.Γ. Κυριακίδης Δ/ντής ΔΔΠΕΥ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο.Τ. 45, Σίνδος 57022 Θεσσαλονίκη 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σφάλματα Εγγενή

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration Ε.Ζερβού ΠΓΝΙ Donor selection αιμοληψία testing Medical decision to transfuse Blood sample Pre transfusion testing Collection Administration Transport to the patient Administration Monitor evaluation Το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης του Προϊόντος σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα