Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν"

Transcript

1 Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ βνοδεέαμμ λδ ΪλχουΝ21 ΫΝΣέΣέΝ11θΝ34ΫΝ γάθα ΣβζΫφωθαΝγλαφ έουμ +(30) Κδθβ σν βζϋφωθο: +(30) Fax: +(30) Ηη λοηβθέανγ θθά ωμμ 16/06/1965 ΣσπομΝγ θθά ωμμ Λ υεω έαν- Κτπλομ Web page: Skype: axristop ΠΟΤ δ Ϊε πλνοδεκθκηδευθν πδ βηυθ,νσηάηανοδεκθκηδευθν πδ βηυθν κυ Παθ πδ βηέκυν γβθυθ (2006) ΘΫηαμΝ «Ν απ ζ υγϋλπ βν πθν βζ πδεκδθπθδυθν κν πζαέ δκν βμν GATTέΝ ηπ δλδεάν αιδκζσΰβ βν πθν υθα κ ά πθν βμν ζζβθδεάμναΰκλϊμν πθν βζ πδεκδθπθδυθ»έν αγησμνάλδ α. Τπκ λκφέανγέν ένλ ίϋθ βέν Μ απ υξδαεσν ΠλσΰλαηηαΝ ΰδαΝ ζϋξβν Ν Χλβηα κκδεκθκηδεάν εαδν Σλαπ αδεά (2001),Ν ΟδεκθκηδεσΝ Παθ πδ άηδκν γβθυθ. M.A. in Communications Policy Studies (1992), City University London. Π υξέκνοδεκθκηδευθν πδ βηυθ (1992),ΝΠαθ πδ άηδκν γβθυθ,νσηάηανοδεκθκηδευθν πδ βηυθέ αγησμνάλδ α,νπλυ κμν πκφκδ ά αμέ Π υξέκ ι δ έε υ βνμ απ υξδαεκτν πδπϋ κυνerasmus Tempus ΝΚκδθπθδεά φϊζ δανεαδν φϊζδ βν βθν υλυπβνεαδν ανοδεκθκηδεϊν βμντΰ έαμ (1991), Roskilde University αθέα, Τπκ λκφέανιέκέτέέ Πδ κπκδβ δεσν ι δ έε υ βμν βθν «θϊπ υιβν πδξ δλβηα δεσ β αμν ΤΝ δκέεβ βν ΜδελυθΝ εαδν Μ αέπθν πδξ δλά πθ» (1992),ΝΠαθ πδ άηδκν γβθυθνεαδνstirling Business School εκ έαέ Π Ρ ΚΟΛΟΤΘΗΗΝ ΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝΝ ΜΙΝ ΡΙΩΝ γάθαν1λλλ «θϊζυ βντντθ αιβνι κζκΰδ ηυθνεαδν πκ ζ ηϊ πθνχλά πμ»,ν έ έ έ έ γάθαν1λλλ «Θ ηδεσνπζαέ δκν πθνσβζ πδεκδθπθδυθ»,ν επαδ υ δεσνκϋθ λκνοσ έ γάθαν1λλλ «δκέεβ βνσβζ πδεκδθπθδαευθνολΰαθδ ηυθ»,ν επαδ υ δεσνκϋθ λκνοσ έ Γαζζέα 1995 «Social Security & Social Justice», Institute for Human Studies (IHS) & Summer University - La Nouvelle Economie, Aix-en-Provence. γκθέαν1λλγν «Europe & LibertyμΝΘΫηα ανοδεκθκηδευθ,ννκηδευθντνπκζδ δευθν πδ βηυθ»,νihs. γάθαν1λλβν «θϊπ υιβν πδξ δλβηα δεσ β αμν ΤΝ δκέεβ βν ΜδελυθΝ εαδν Μ αέπθν πδξ δλά πθ»,ν Παθ πδ άηδκν γβθυθν(1 κμ η αιτν1βίν υηη ξσθ πθνεα σπδθνΰλαπ υθν ι Ϊ πθ) εκ έα 1993 «Small & Medium Enterprises», Stirling University, Business School. αθέα 1991 «Social Security in Europe and Future Trends», Roskilde University. ΜΙΝ ΡΙ Ν ΝΣ Λ ΧΗ άη λα ηδθϊλδαν Ν ζϋξβν Σλαπ αυθν εαδν ΪζζπθΝ Χλβηα κπδ π δευθν Ολΰαθδ ηυθν ΰδαΝ απσε β βν Πδ κπκδβ δευθν ι δ έε υ βμν (σζαν αν πέπ αν πδ κπκέβ βμν βμν ΣλΪπ ααμν βμν ζζϊ αμνεαδν βμν πδ λκπάμν βμνκ φαζαδαΰκλϊμ)έ άη λα δ α εαζέαν κνη απ υξδαεσνπλσΰλαηηαν βμνalpha Bank βνλδαθδεάνσλαπ αδεάέν δ α εαζέα σζπθ πθ πδπϋ πθ βμ δ γθκτμ Πδ κπκέβ βμ Certified International Investment Analyst Ν (CIIA) & υλππαρεά Πδ κπκέβ β Certified European Financial Analyst Ν(CEFA). σφδανβίίζν ΝΫκΝ Θ ηδεσν Πζαέ δκν πθν Σβζ πδεκδθπθδυθν εαδν γϋηα αν ΚαγκζδεάμΝ Τπβλ έαμν εαδν δκ σ β βμν πθνσβζ πδεκδθπθδυθ,ν Ν ζϋξβνμσc / CRC / BTC. σφδανβίίγ ΘΫηα ανκαγκζδεάμντπβλ έαμ,ν δα τθ βμ,νσκπδεκτν λσξκυ,νμδ γπηϋθπθνγλαηηυθ,ν Ν ζϋξβνmtc / CRC / BTC. 1

2 Σέλαθα 2003 γάθανβίί1-04 Λ υεπ έανβίίβ γάθαν1λλβ-94 ITU,Ν ωentreν ofν ExcellenceΝ WorkshopΝ onν χspectsν ofν ωompetitiveν TelecomΝ Markets,Ν Παλκυ έα βμν Processes and Methods for Opening the Telecom εarket εαδ υθ κθδ άμ Round Table Discussion. ΟδεκθκηδεΪ,Ν Κκ κζκΰδεϊν εαδν Ρυγηδ δεϊν γϋηα αν πθν Σβζ πδεκδθπθδυθ,ν ά δαν πδησλφπ βν Ν ζϋξβν βμν ΣΣέ ΟδεκθκηδεΪ,Ν Κκ κζκΰδεϊν εαδν Ρυγηδ δεϊν γϋηα αν πθν Σβζ πδεκδθπθδυθ,ν ζϋξβν Γλαφ έκυν πδ λσπκυνκτπλκυέ δαζϋι δμν ΝΈζζβθ μνφκδ β ΫμΝΰδαΝ υηη κξάν ΝπλκΰλΪηηα ανerasmus Tempus Ν γϋηα ανεκδθπθδεάμνα φϊζ δαμνεαδνεκδθπθδεάμνπκζδ δεάμ,ννκηδεάνξκζάν(νοπ )έ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΗΝΠΡΟΩΠΗΡ Ι άη λα δ δεσμν πδ άηκθαμ,ντπ τγυθκμνοδεκθκηδεκτν ζϋΰξκυν πθνλα δκ βζ κπ δευθν αγηυθ,ν γθδεσνυηίκτζδκνρα δκ βζ σλα βμν( Ρ)έ δ δεσμν πδ άηκθαμ,νπλκρ Ϊη θκμνοδεκθκηδευθνθ ηϊ πθ,νρυγηδ δεάν λξάν θϋλΰ δαμν (Ρ ),ΝΜΫζκμΝΤπβλ δαεκτνυηίκυζέκυνβίίθέ δ δεσμν πδ άηκθαμ,ν Τπ τγυθκμν ΟδεκθκηδεάμΝ θϊζυ βμ,ν γθδεάν πδ λκπάν Σβζ πδεκδθπθδυθντνσαξυ λκη έπθν( ΣΣ)έ τηίκυζκμν Σβζ πδεκδθπθδυθ,ν Τπκυλΰ έκν Μ αφκλυθν ΤΝ πδεκδθπθδυθν κυζΰαλέαμν (MTC). Πλκ κδηα έαν Καθκθδ δεκτν Πζαδ έκυν ΰδαΝ π ζ υγϋλπ βν πθν Σβζ πδεκδθπθδυθ βν κυζΰαλέα εαδν επαέ υ βνπλκ ππδεκτν(phare Programmes) Οδεκθκηκζσΰκμ,Ν ήθ βνχλβηα κκδεκθκηδεκτνξ δα ηκτντνμ ζ υθ,νοσ Ν έ έν ΟδεκθκηδεσμΝ θαζυ άμ,ντπ τγυθκμνπ ζα έαμντν δ αΰπΰυθ,νοσ ΝLeasing A.E ΣηάηαΝ Χλβηα κκδεκθκηδευθν εαδν ηϋζκμν βμν ΟηΪ αμν Revenue & Order Management Support, Unisys S.Aέ,ΝΛκθ έθκέ ΜΫζκμΝΟηΪ αμνέλΰκυν Νproject Assets Management βθνκ βηα δεάνσλϊπ ααν 1991 Τπ τγυθκμν,νμ κΰ δαεκτνχπλδκτν ΰέΝ θ λϋα,νμ κΰ δαεκέν ΰυθ μ,ν γάθαέ Ι ΚΣΙΚΗΝ Κ ΗΜ ΙΚΗ ΠΡΟΤΠΗΡ Ι ( ΤΣΟΝΟΜΗΝ Ι Κ ΛΙ ) άη λα Παθ πδ άηδκν γβθυθ,ν ΣηάηαΝ ΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθέν ΜΪγβηα: δ δεϊν γϋηα αν Σλαπ αδεάμ Οδεκθκηδεάμ άη λα γθδεσν Μ σίδκν Πκζυ ξθ έκν ( ΜΦ )έ ΜΪγβηα: Χλβηα κκδεκθκηδεάν δκέεβ β, (Μ απ υξδαεσ πλσΰλαηηαν Μαγβηα δεάνπλκ υπκπκέβ βν Ντΰξλκθ μ Σ ξθκζκΰέ μνεαδν βθνοδεκθκηέα ) γθδεσν Μ σίδκν Πκζυ ξθ έκν ( ΜΦ )έ ΜΪγβηα: δαξ έλδ βν Χαλ κφυζαεέκυ, (Μ απ υξδαεσνπλσΰλαηηαν Μαγβηα δεάνπλκ υπκπκέβ βν Ντΰξλκθ μνσ ξθκζκΰέ μνεαδν βθνοδεκθκηέα ) άη λα Kentucky MBA (Σ Ι Π δλαδϊ). Μαγάηα α: Corporate Finance, εanagerialνeconomics άη λα Σ ΙΝ Π δλαδϊ,ν ΣηάηαΝ Λκΰδ δεάμ,ν Μ απ υξδαεσν ΠλσΰλαηηαΝ βν Λκΰδ δεάν εαδν άη λα Χλβηα κκδεκθκηδεάέν Πλκπαλα ε υα δεϋμν δαζϋι δμ ΟδεκθκηδεΪΝ Χλβηα κκδεκθκηδεϊ. Σ ΙΝ Π δλαδϊ,ν ΣηάηαΝ Λκΰδ δεάμ,ν Μ απ υξδαεσν ΠλσΰλαηηαΝ βν Λκΰδ δεάν εαδν Χλβηα κκδεκθκηδεάένμϊγβηα: δαξ έλδ βνχαλ κφυζαεέκυ Σ ΙΝ Π δλαδϊ,ν ΣηάηαΝ Λκΰδ δεάμ εαδν Χλβηα κκδεκθκηδεάμ. Πλκπ υξδαεσν ΜΪγβηα δαξ έλδ βνχαλ κφυζαεέκυ Σ ΙΝ Π δλαδϊ,ν ΣηάηαΝ Λκΰδ δεάμ εαδν Χλβηα κκδεκθκηδεάμέν ΜΪγβηα: ηδθϊλδκν Σ ζ δκφκέ πθ Σ ΙΝΠ δλαδϊ,νσηάηαν δκέεβ βμν πδξ δλά πθ. ΜΪγβηα: Χλβηα κκδεκθκηδεάν δκέεβ β δ α εαζέα summer school βμ Έθπ βμ Οδεκθκηδευθ Παθ πδ βηέπθ Νσ δαμ εαδ θα κζδεάμ υλυπβμ εαδ ελα υθ Ματλβμ ΘΪζα αμ (ASECU youth), Podgorica University of Economics, Μαυλκίκτθδκ, Ικτζδκμ δ α εαζέα summer school βμ Έθπ βμ Οδεκθκηδευθ Παθ πδ βηέπθ Νσ δαμ εαδ θα κζδεάμ υλυπβμ εαδ ελα υθ Ματλβμ ΘΪζα αμ (ASECU youth), Rostov State University of Economics, Ρπ έα, τΰκυ κμ Παθ πδ άηδκν Π δλαδϊ,ν ΣηάηαΝ δ γθυθν υλππαρευθν πκυ υθέν ΜΪγβηα: δ γθ έμν Σβζ πδεκδθπθέ μ άη λα άη λα ζζβθδεσν θκδε σνπαθ πδ άηδκν( Π),Ν ΠΝ βνθέ έ: Σλαπ αδεσνπ λδίϊζζκθ,νσρ ηί έ (Μ απ υξδαεσνπλσΰλαηηαν βθνσλαπ αδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεά)έ θκδε σν Παθ πδ άηδκν ΚτπλκυΝ ( ΠΚΤ),Ν ΠΝ βν Θέ έ: Σλαπ αδεάν δκέεβ β, ΣΟΙΚη1. (Μ απ υξδαεσνπλσΰλαηηαν βθνσλαπ αδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεά)έ 2

3 θκδε σνπαθ πδ άηδκνκτπλκυν( ΠΚΤ),Ν ΠΝ βνθέ έ: Σλαπ αδεσνπ λδίϊζζκθ,νσοικηί. (Μ απ υξδαεσνπλσΰλαηηαν βθνσλαπ αδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεά)έ θκδε σν Παθ πδ άηδκν ΚτπλκυΝ ( ΠΚΤ),Ν ΠΝ βν Θέ έ: ΠλκξπλβηΫθβΝ Χλβηα κκδεκθκηδεά, ΣΟΙΚθί έν (Μ απ υξδαεσν ΠλσΰλαηηαΝ βθν Σλαπ αδεάν εαδν Χλβηα κκδεκθκηδεά)έ γθδεάν ξκζάν βησ δαμν δκέεβ βμέν ΜΪγβηα: βησ δαν Οδεκθκηδεά εαδν πέίζ οβν δπζπηα δευθν λΰα δυθέ ΠαλΪλ βηαν βθν ζζϊ αν κυν βησ δκυν ΓαζζδεκτΝ Παθ πδ βηέκυν Paris NordέΝ ΜΪγβηα: θϊζυ βνεαδν δαξ έλδ βν π θ τ πθ εαδν Χλβηα κκδεκθκηδεάν δκέεβ β. (Πλκπ υξδαεσν εαδνμ απ υξδαεσνπλσΰλαηηα)έ άη λα Παθ πδ άηδκν Π δλαδυμ,ν δ δεϋμν δαζϋι δμν κν ηϊγβηαν Regulation εαδν Antitrust άη λα (Μ απ υξδαεσνπλσΰλαηηανοδεκθκηδεάνεαδν πδξ δλβηα δεάν λα βΰδεά)έ Παθ πδ άηδκν γβθυθν δ δεϋμν δαζϋι δμν κνηϊγβηαν ΟδεκθκηδεΪΝ πθνσβζ πδεκδθπθδυθ (Μ απ υξδαεσν δα ηβηα δεσν Πλσΰλαηηα ΟδεκθκηδεάΝ εαδν δκέεβ βν πθν Σβζ πδεκδθπθδαευθν δε τπθ ) επαδ υ άλδαν Ο ΠΛ ΣΩΝ, ΠλσΰλαηηαΝFoundation ΰδαΝ δ αΰπΰάν ΝΠαθ πδ άηδαν κν έ έένμϊγβηα: Macroeconomic Theory Παθ πδ άηδκν γβθυθ,ν ηάηανοδεκθκηδευθν πδ βηυθνεαδν ΣηάηαΝ πδεκδθπθέαμντνμμ,ν κβγσμν Καγβΰβ ά. Μαγάηα α: Μαελκκδεκθκηδεά Θ πλέα, ΜδελκκδεκθκηδεάΝ Θ πλέα εαδν ΟδεκθκηδεσΝΡ πκλ Ϊα. ΗΜΟΙ Τ Ι ΠΙΣΗΜΟΝΙΚ Π ΡΙΟ ΙΚ Vergos, K. and Christopoulos, A., (2014). Is the issuing of executive stock options a positiveν signal Ν forν theν marketν valueν ofν aν firmςν TheΝ ύreekν evidence, International Journal of Corporate Finance and Accounting (IJCFA) (forthcoming September, vol. 2). Christopoulos, A., Kalantonis, P., Stavroulakis, D., Katsikides, S., (2014). TheΝ migration of Greek scientists abroad and the phenomenon of Brain-Drain in the current crisis, International Journal of Business, Humanities and Technology Vol. 4 No. 2. Kenourgios, D., Christopoulos, A. and Dimitriou, D., (2013). Asset markets linkages and contagion during the global financial crisis,νmultinational Finance Journal, vol. 17, no. 1/2, pp Christopoulos, A., Dokas, I., and Mantzaris, D., (2013). The Estimation of Corporate Liquidity Management Using Artificial Neural Networks,Ν International Journal of Financial Engineering and Risk Management (IJFERM), Vol. 1, No. 2. Vergos, K., Christopoulos, A., and Kalogirou, V., (2013). εacroeconomicνόactorsνandν Company Value in the Context of the Ohlson Residual Income Valuation Model: EmpiricalΝ όindingsν fromν ύreece έν International Journal of Sustainable Economies Management, 2(2), pp Demiri, G., Christopoulos, A., Dokas, I. and Vergos, K., (2013). Is the application of Simple Trading Rules a powerful tool for Profitability Prediction?: the case of the FTSE- 20 of the Athens Exchange,Ν European Journal of Scientific Research, Volume 103 Issue 2. Christopoulos, A., Vergos, K., (2012). ϊoνbanking acquisitions create value in an era of deregulation and increasing risks? Recent findings in the US,Ν Global Journal of International Business Research (GJIBR), Vol.5, No.5. Vergos, K., Christopoulos, A. and Kosteletou, N., (2012). ωanνwork-sharing decrease unemployment while maintaining economy growth? A case study for six world leading economies,νmiddle Eastern Finance and Economics, issue 17. Chouliaras, A., Christopoulos, A., Kenourgions, D., and Kalantonis, P., (2012). TheΝPIIύSΝ stock markets before and after the 2008 financial crisis: dynamic cointegration and causality analysis, International Journal of Banking, Accounting and Finance (IJBAAF), Vol.4, No.3, pp Papathanasiou, S., Christopoulos, A., Kalantonis, P. and Chouliaras, A., (2012). ϊynamicνcointegrationsνamongνeuropeanνnationalνstock markets: The case of PIIGS, Southeuropean Review of Business Finance and Accounting, vol.1. 3

4 Christopoulos, A., Mylonakis, J. and Koromilas, C., (2011). εeasuringν theν ImpactΝ ofν όinancialν ωrisisν onν InternationalΝ εarketsμν anν applicationν ofν όinancialν StressΝ Index,Ν Review of European Studies, Vol.3, No.1. Christopoulos, A., Mylonakis, J. and Diktapanidis, P., (2011). ωouldνδehmanνψrothers Ν ωollapseνψeνχnticipatedςνχnνexaminationνusingνωχεeδsνratingνsystem,νinternational Business Research, Vol. 4, No 2 Apr. Published by Canadian Centre of Science and Education. Vergos, K., Christopoulos, A., Krystallidis, P. and Papandroni, O., (2010). EconomiesΝ of Scale and Concentration in the Greek and the Norwegian Aquaculture Industry. An empiricalνstudy,νint.j.buss.mgt.eco.res., Vol 1(1), pp Vergos, K., Mylonakis, J. and Christopoulos, A., (2009). ωouldν ψusinessν ωyclesν andν Economic Crises smooth out at a Reasonable cost? Empirical Findings from the US Economy,Ν EuroMed Journal of Business, Emerald Management ejournals, Vol.5 Issue1. Yannelis, D., Christopoulos, A. and kalantzis, F., (2009). EstimatingΝ theν demandν forν χϊsδν andν ISϊσΝ servicesν inν ύreece,ν Journal of Telecommunications Policy, Vol.33, Issue Migiakis, P., and Christopoulos, A., (2009). TracingΝ δongν RunΝ InteractionsΝ ofν TelecommunicationsΝωompanies ΝStockΝPricesμΝχ ωointegrationνχnalysis,νinternational Research Journal of Finance and Economics (IRJFE), Issue 32, pp Vergos, K., Christopoulos, A. and Kosteletou, N., (2009). εacroeconomicνfactorsνthatν affected Business cycles before the 50s, after the 80s and during the intermediate periodμν EmpiricalΝ findingsν onν theν USΝ economy,ν International Research Journal of Finance and Economics (IRJFE), Issue 40. Zarikas, V., Christopoulos, A. and Rendoumis, V., (2009). χν thermodynamicν description of the time evolution of a stock market index,ν European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences (EJEFAS), ISSN Issue 16, pp Gerantonis, N., Vergos, K. and Christopoulos, A. (2009). ωanν χltmanν -score model predict business failures in Greeceς ΝResearch Journal of International Studies (RJIS), Vol.12. Christopoulos, A., Kosteletou, N and Vergos, K., (2009). ύlobalisationνandνψroadbandμν TheΝ caseν ofν theν ύreekν telecommunicationsν market,ν International Journal of Trade in Services (IJTS), Vol 1. Christopoulos, A., Vergos, K. and Kotsiri, K., (2009). δiberalizationν ofν theνfixedνvoiceν telephony and the possible effects on the Greek telecommunications sector in the long run,νinternational Journal of Trade in Services (IJTS), Vol. 1. Christopoulos, A., Mylonakis, J. and Vergos, K., (2009). χν ωomparativeν Pricing Study of Five EU Member States ΙnΝ όixedν VoiceΝ Telephony,Ν International Review Journal of Management Research and Technology, Vol. 3 No. 1, pp Vergos, K. and Christopoulos, A., (2008). TheΝ effectsν ofν acquisitionsν onν theν marketν valueνofνtheνbankingνsectorμνχnνempiricalνanalysisνfromνύreece,νeuropean Journal of Scientific Research (EJSR), Vol. 24, Issue 3. Christopoulos, A., Mylonakis, J. and Vergos, K., (2009). TheΝ liberalization process of telecommunications and the role of the National Regulatory Authorities in pricing policies: χνcaseνstudyνfromν ύreece,νproblems & Perspectives in Management, Vol.7, Issue 2. Christopoulos, A., Mylonakis, J. and Francis, T., (2008). TheΝderegulation process of electricity and gas markets in the European Union and the influence κf energy prices on inflation, European Journal of Scientific Research, Vol 19, No4, pp Vergos, K., Christopoulos, A. and Mylonakis, J., (2008). The Impact of Publicity and PressΝ χnnouncementsν onν ShareΝ PricesμΝ χnν EmpiricalΝ Study, The Icfaian Journal of Management Research, vol. VII No 3, March 2008, pp Christopoulos, A., Vergos, K. and Mylonakis, J., (2008). EmpiricalΝinvestigationΝofΝtheΝ business effects of announcements to share prices, The Journal of Money, Investment and Banking, issue 2, pp

5 Mylonakis, J., Evripiotis, M. and Christopoulos, A., (2007). TechnologyΝInformationΝandΝ Communication Practices in Intra-Organization Training: Proposals for Full Scale Use of Computer-based Learning and Business Decision Support Systems,Ν Leadership & Organizational Management Journal, Issue 4. Mylonakis, J., Evripiotis, M. and Christopoulos, A., (2007). TheΝ developmentν ofν broadband networks and the promotion of broadband services: Is there any interest for enterprisesνandνfinalνusersς Business Journal for Entrepreneurs, Issue 4. Π ΡΟΤΙ Ι Ι ΘΝΗΝΤΝ ΡΙ ΝΜ ΝΚΡΙΣ Christopoulos, A., Demiroglou, N. and Dokas, I., (2014). PredictingΝωorporateΝόailureμΝ χν newν methodologicalν approachν toν theν configurationν ofν firms Ν statusν usingν advancedν computationalν methods, Multinational Finance Society Symposium, April 2014, Larnaca, Cyprus. Vergos, K. and Christopoulos, A., (βί1γ)έν Culture, Performance and Banking Acquisition Value in an era of increasing risks. Global findings,ν 20th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Izmir, Turkey. Vergos, K. and Christopoulos, A., (βί1β)έν Is the issuing of executive stock options a positiveνsignal ΝforΝtheΝmarketΝvalueΝofΝaΝfirmςΝTheΝύreekΝevidence, 3rd Early Career Academics' Research Development Program in Istanbul. Vergos, K., Christopoulos, A., Pan, Q. and Ozturk, P., (2012). TheΝEconomicΝcrisisΝandΝ theνitνindustryνinνtheνusχμνχnνempiricalνstudy,ν9 th International Conference on Applied Financial Economics, Samos Island. Gioldasis, G., Christopoulos, A. andνvergos,νkέ,ν(βί1β)έν A panel data analysis of large and mid-cap stocks in the Athens Exchange for the period ,Ν9 th International Conference on Applied Financial Economics, Samos Island. Kenourgios, D., and Christopoulos, A., (2011). Asset markets linkages and contagion during the global financial crisis,νhfaa Conference Piraeus. Zarikas, V., Christopoulos, A. and Rendoumis, V., (2011)έΝ VolatilityΝofΝaΝStockΝIndexΝasΝ ThermodynamicΝ όluctuation,ν 8 th International Conference in Applied Financial Economics, INEAG, Samos Island. Zarikas, V., Christopoulos, A. andν Rendoumis,Ν Vέ,Ν (βί1ί)έν χν thermodynamicν description of the time evolution of a stock market index,ν7 th International Conference in Applied Financial Economics, INEAG, Samos Island. Vergos, K., Christopoulos, A., and Kosteletou, L., (2009). εacroeconomicν factorsν thatν affected Business cycles before the 50s, after the 80s and during the intermediate period: EmpiricalΝ findingsν onν theν USΝ economy,ν Proceedings 6 th International Conference Advances in Applied Financial Economics, ΙΝ G, Samos Island. Vergos, K., Christopoulos, A. andν εylonakis,ν Jέ,Ν (βίίκ)έν The Impact of Publicity and PressΝ χnnouncementsν onν ShareΝ PricesμΝ χnν EmpiricalΝ Study, 5 th International Conference on Applied Financial Economics, Samos Island Christopoulos, A., Kosteletou, N., and Vergos, K., (2007). ύlobalisationν andν ψroadbandμν TheΝ caseν ofν theν ύreekν telecommunicationsν market,ν Proceedings 18th European Regional ITS Conference, Istanbul Turkey, Broadband Demand, Session VII. K. Vergos, A. Christopoulos, (2007)έΝ TheΝshort-term market effect of issuing executive stockν optionsέν TheΝ ύreekν evidence,ν Proceedings 4 th International Conference AdvancesΝinΝAppliedΝόinancialΝEconomics,ΝΙΝ ύ,νsamosνislandέν Christopoulos, A., Vergos, K., and Kotsiri, K., (2007) δiberalizationν ofν the fixed voice telephony and the possible effects on the Greek telecommunications sector in the long run,ν Proceedings 4 th International Conference Advances in Applied Financial Economics,ΝΙΝ ύ,νsamosνislandέν Christopoulos, A., and Vergos, K., (2006). ώow stock prices react to managerial decisions and other profit signaling events in the Greek mobile telecom market,ν Proceedings 17 th European Regional ITS Conference, Amsterdam, Regulation Session 2.3. Migiakis, P., and Christopoulos, A.. (2006). TracingΝ δong Run Interactions of TelecommunicationsΝ ωompanies Ν StockΝ PricesμΝ χν ωointegrationν χnalysis,ν 3 nd International Conference in Applied Financial Economics, INEAG, Samos Island. 5

6 Ι ΛΙ ΓΧ ΙΡΙ Ι ΘΫηα α Σλαπ αδεάμ εαδ Χλβηα κκδεκθκηδεάμ Θ πλέαμ. ε σ δμ Κλδ δεά (ΜΪλ δκμ 2012), η Ν σεα, Ι. (424 ζέ μ). α δεσν δ αε δεσν τΰΰλαηηαν κν ηϊγβηαν δ δεϊν ΘΫηα ανσλαπ αδεάμνθ πλέαμ. ΣηάηαΝΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθ,νπαθ πδ άηδκν γβθυθέ δ δεϊν ΘΫηα αν Σλαπ αδεάμν Θ πλέαμ (βηίν ζέ μ). α δεσν δ αε δεσν ΰξ δλέ δκ κν ηϊγβηαν δ δεϊν ΘΫηα αν Σλαπ αδεάμν Θ πλέαμ. ΣηάηαΝ ΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθν Παθ πδ βηέκυν γβθυθν(βί1ί-2012),νη Ν βνίκάγ δαν βμνιπϊθθαμν γαθα Ϊ κυέ φαληκΰϋμν κν E-views (βίίν ζέ μ). δ αε δεσ ΰξ δλέ δκ κν ηϊγβηαν λ υθβ δεσν Project. ΣEI Π δλαδϊ,νμ απ υξδαεσνπλσΰλαηηανχλβηα κκδεκθκηδεάμνεαδνλκΰδ δεάμν (βί1β),νη ΝΧκυζδαλΪ,Ν έ ΡΘΡ ΝΗΜ ΡΗΙΟΝήΝ ΟΜ Ι ΙΟΝΣΤΠΟ «Ν ζζϊ αν κνηατλκνπλσία κν βμν υλπαυθβμνάνηδαν τ λβνγ ληαθέα;»,νβζ ε λκθδεάν κδεκθκηδεάν φβη λέ α «Capital.gr»,Ν1κΝΙκυζίκυΝβ011. «Ν ελέ βν πμν πλαΰηα δεσ β αν άν πμν αφκληάν πδίκζάμν θϋπθν ηϋ λπθν»,ν βη λά δα κδεκθκηδεάν φβη λέ αν«κ Ρ ΟΣ»,Ν16ΝΜα κυνβ00λ. «Ν υηφπθέαν κυν ΟΣ Ν η Ν βθν ϊtν εαδν βν βζ πδεκδθπθδαεάν αΰκλϊν κν τθκζσν βμ», ί κηα δαέανκδεκθκηδεάν φβη λέ α «Στηίκυζκμ»,Ν1κΝΙκυθίκυΝβ00κέ «ΟΝ λα βΰδεσμν π θ υ άμν κθνοσ ΝπμΝαθαΰεαέαΝζτ βνάνπκζδ δεάν πδζκΰάν»,νβη λά δαν κδεκθκηδεάν φβη λέ αν«ξπρ Σ»,ΝγΝΦείλκυαλίκυΝβ00ι. «ΟΝΟΣ ΝπμΝπκζδ δεσνπλσίζβηαν βθν ζ υ αέαν δεκ δπ θ α έα»,ν ί κηα δαέανκδεκθκηδεάν φβη λέ α «ΗΝ ιία»,νβγν εεεηίλίκυνβ006έ «ΠΫθ Ν ξλσθδαν εα Ϊλΰβ βμν κυν ηκθκππζέκυν πθν βζ πδεκδθπθδυθέν ΠζάλβμΝ απ ζ υγϋλπ βν άν πζάλβμν λτγηδ βν»,ν ηβθδαέκν π λδκ δεσ «πδ ηηκθδεσν ΜΪλεε δθΰε»,ν ετχκμνικυθίκυνβ006έ «ΟδΝ βζ πδεκδθπθέ μν πϋθ Ν ξλσθδαν η ΪΝ βθν εα Ϊλΰβ βν κυν ηκθκππζέκυν κυν ΟΣ»,Ν ί κηα δαέανκδεκθκηδεάν φβη λέ α «ΗΝ ιία»,νβ4ικυθίκυνβ006έ «Ν π ζ υγϋλπ βν πθν Σβζ πδεκδθπθδυθν βθν ζζϊ αν εαδν κν λσζκμν βμν ΣΣΝ πμν θ ιϊλ β βμν Ρυγηδ δεάμν λξάμ»,ν Ϋε κ βν ΟδεκθκηδεκτΝ πδη ζβ βλέκυν ζζϊ αμ, ΟδεκθκηδεΪΝΧλκθδεΪ ετχκμν1γ0ννκϋηίλδκμνβ004ν/νιαθκυϊλδκμνβ005. ΤΠΟΛΟΓΙΣ ICT Hellas 2007, Word, Excel, Access εαδ Power Point ΰδα Windows, Internet, Reuters, α δ δεϊ ΠλκΰλΪηηα α E-views, SPSS, STATA. Ξ Ν ΝΓΛΩ ΰΰζδεΪ,ΝΪλδ α Νΰλαπ σνεαδνπλκφκλδεσνζσΰκέ ΤΜΜ ΣΟΧΗ Ν ΠΙΣΗΜΟΝΙΚ ΝΠ ΡΙΟ ΙΚ ΝΚ ΙΝΟΡΓ ΝΩ ΙΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣ άη λα Managing Editor: InternationalΝ JournalΝ ofν CorporateΝ όinanceν andν AccountingΝ (IJCόA). Semi-Annual. (www.igiglobal.com, Information Resources Management Association) άη λα Editorial Board: The South European Review of Business Finance and Accounting,ΝTEI ofνpiraeus,νϊepartmentνofνχccounting άη λα Editorial Board: InternationalΝJournalΝofΝMarketingΝIssuesΝandΝTradeΝPolicyΝ(IJMITP), Bi- Annual. Serials Publications, Publishers & Distributors (www.serialspublications.com. ISSN: ) άη λα Editorial Board: InternationalΝ JournalΝ ofν TradeΝ inν ServicesΝ (IJTS), Bi-Annual. Serials Publications, Publishers & Distributors (www.serialspublications.com. ISSN: ) άη λα ε πθ δαξ δλδ υθ βμν δα δε υαεάμ κδεκθκηδεάμ φβη λέ αμ άη λα ΜΫζκμ: Έθπ β Οδεκθκηδευθ Παθ πδ βηέπθ ASECU (Association of South and Eastern Europe and the Black Sea Region Economic Universities) άη λα ΜΫθ κλαμν βθν Τζκπκέβ βν πδξ δλβηα δευθνξ έπθν(businessνplansν)νπκυν ξ έακθ αδν η Ν βθν πδξ δλβηα δεσ β α κ πζαέ δκν βμν ΠλΪιβμΝ ΜκθΪ αν Καδθκ κηέαμν εαδν πδξ δλβηα δεσ β αμν(μκ )Ν κυνπαθ έκυνπαθ πδ βηέκυ έ ΜΫθ κλαμ κηϊ αμν φκδ β υθ κυ Σηάηα κμν ΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθν κυν Παθ πδ βηέκυν γβθυθν ΰδαΝ κν δαΰπθδ ησν Equity Research Challenge,Ν δκλΰαθπ άμ Hellenic CFA Society άη λα ΜΫζκμ: πδ βηκθδεά πδ λκπά ζζβθδεάμ Έθπ βμ Πδ κπκδβηϋθπθν θαζυ υθνμ κξυθν εαδν βμν ΰκλΪμ ( Π Μ ) 6

7 2007- άη λα άη λα άη λα άη λα πδ βηκθδεσμν υπ τγυθκμ: ι α δεάμ πδ λκπάμ ΰδαΝ δ γθάν Πδ κπκέβ βν Certified International Investment Analyst (CIIA) & υλππαρεάνπδ κπκέβ βν Certified European Financial Analyst (CEFA). ΜΫζκμ: ΚΫθ λκν λδ έαμν δ γθκτμνέθπ βμνσβζ πδεκδθπθδυθν(itu). ΜΫζκμ: δ γθάμ Κκδθπθέα πθ Σβζ πδεκδθπθδυθ (International Telecommunications Society - ITS). ΜΫζκμ: πδ βηκθδεάν εαδν Ολΰαθπ δεάν πδ λκπάν δκλΰϊθπ βμν δ γθυθν υθ λέπθν Ν φαληκ ηϋθαν Χλβηα κκδεκθκηδεϊν εαδν ΟδεκθκηδεΪέ Ιθ δ κτ κν λ υθυθν θα κζδεκτν δΰαέκυν(ineag). ΜΫζκμ: τθ ηκν πδ βησθπθνχλβηα κκδεκθκηδεάμν- Λκΰδ δεάμν ζζϊ κμν(hfaa). ΜΫζκμ: Έθπ βν πκφκέ πθνχλβηα κκδεκθκηδεάμντνσλαπ αδεάμνοπ έ ΜΫζκμ: Institute for Humane Studies (IHS). ΜΫζκμ: ΟδεκθκηδεσΝ πδη ζβ άλδκν ζζϊ κμέ άη λα άη λα άη λα άη λα άη λα ΜΫζκμ: ζζβθδεσμ λυγλσμ αυλσμ επλσ ππκμ Ρ : Single Energy Market Working Group (SEM), ΰδα γϋηα α αθ αΰπθδ ηκτ εαδ εκ κζσΰβ βμ (competition and unbundling task force) επλσ ππκμ ΣΣ: Independent Regulators Groups Working Groups, ΰδα γϋηα α εκ κζσΰβ βμ εαδ δηκζσΰβ βμ εαδ εαγκζδεάμ υπβλ έαμ (costing, pricing, and universal service). 7

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ Στέργιος Αθιανός ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΙΑΝΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΣΤΕΡΓΙΟΣ E-mail: : as@teiser.gr ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 23210 49175

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 29 Ιανουαρίου 21 Μαϊου 2011 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides a strong foundation of the skills

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström CESIS Electronic Working Paper Series Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström (JIBS, CESIS) May 2005 The Royal Institute of technology Centre of Excellence

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ιθαγένεια: Ελληνική Ακαδηµαϊκή Θέση Πρύτανης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011- Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vitae. Columbia Law School, New York City, United States of America visiting research fellow sponsor: Prof. P.

Curriculum Vitae. Columbia Law School, New York City, United States of America visiting research fellow sponsor: Prof. P. 1 VASSILIS P. TZEVELEKOS Curriculum Vitae Personal Information name: Vassilis P. Tzevelekos date of birth: 03-15-1979 nationality: Greek telephone: (001) 734-709-0047, (0030) 6932778477 e-mail: vassilis.tzevelekos@eui.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ερευνητική Περιοχή: Πολιτική Οικονοµία ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή e-mail: rpanag@kepe.gr τηλ: (+30) 210-3676-302

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας»

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας» 10 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) Διοργανωτής: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟ ΠΑΝΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ D E Tails ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΤΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ Διιοιικητιικής Επιιστήμης & Τεχνολογίίας (Δ..Ε..Τ..) 9 2006 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 101 Δημοσιεύσεις το 2006 (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Labour Market barometer

The Greek Labour Market barometer The Greek Labour Market barometer RCI INDEX November 29 th, 2007 Zoe Kourounakou Director Applied Research & Innovation 2007, ALBA Graduate Business School 2007, Cranfield School of Management D e p a

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974 Εθνικότητα: Ελληνική Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 e-mail: fpapadop@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Department of Economics, University

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος Γέννησης: 1975 e-mail: sblavo@aueb.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 2007 ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Essex Τίτλος ιατριβής: Two-Level Games in the EU-25 Enlargement

Διαβάστε περισσότερα