DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver"

Transcript

1 DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

2 Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση θανμ θκτνσνυλά β 21 Π λδΰλα άνίκβγβ δευθνζ δ κνλΰδυθ 31 Ρτγηδ βνζ δ κνλΰδυθ 37 νθ άλβ β 41 πέζν βνπλκίζβηϊ πθ 42 ΠαλΪλ βηακνζέ ανctcss/dcs 44

3 Π λδ ξση θα ι κνϊλ Παλαεαζκτη ΝίΰΪζ Ν κθνπκηπκ Ϋε βνπλκ ε δεϊναπσν βν ν ε να έα. ζϋΰι αθ β ν ε να έα π λδϋξ δ α αι κνϊλ πκν αθαΰλϊ κθ αδ κθ πέθαεα. π λέπ π β απυζ δαμ ά ζα πηα δευθ νζδευθ εα ΪΝ βνη α κλϊ, γϋ Ναά βηαναηϋ πμν κνεα Ϊ βηαναΰκλϊμν βμν ν ε νάμ. Πέθαεαμ Π λδ ξση θπθ ι κνϊλ έ κμ Πκ σ β α Κ λαέανrubber 1 ΚζδπΝαυθβμ 1 ΠαεΝηπα αλδυθνli-ion 1 πδ κέξδκ Σλκ κ κ δεσνπαε 1 πδ λαπϋαδαν Ϊ βνφσλ δ βμ 1 Ο βΰέ μνυλά δμ 1 ΛκνλΪεδ Καλπκτ 1

4 1. τλκμ νξθκ ά πθ: VHF MHz (136MHz-174MHz ε σμν νλυπβμ)ν εαδ UHF MHz (400MHz -470MHz ε σμν νλυπβμ) κ τλκμ νξθκ ά πθ η αίϊζζ αδ ηϋ πν PC-programmer 2. LCD Ογσθβ απ δεσθδ βμ η θκτ 3. Μπα αλέα: Li-ION 7.2V 1200mAh 4. πδζκΰά ηπϊθ αμ Wide/Narrow 25K/12.5K 5. πδζκΰά δ ξτκμ High/Low RF: 5W/1W(VHF 4W/1W (UHF 6. Τπσ κθκδ: CTCSS: 50 / DCS : Λ δ κνλΰέαν ANI (αν σηα κμν αλδγησμ αθαΰθυλδ βμνid) ΚαθΪζδα (1 αγ λσνεαθϊζδν Ϋε αε βμναθϊΰεβμ). 9. Scrambler 10. Time-Out-Timer TOT OFF-15/30/45/60/75/90.../600S 11. VOX Handsfree Κτλδα Υαλαε βλδ δεϊ 12. Emergency Call 13. PRI ΚαθΪζδΝπλκ λαδσ β αμ 14. BCLO (Busy channel lockout) 15. ζ τγ λβνλτγηδ β V/U Band 16. DW Dual Watch 17. OFF SET 18. CTCSS/CDCSS 19. άηα 5/6.25/10/12.5/15/20/25K 20. Scan: VFO / Ϊλπ βνεαθαζδυθ 21. SQL:0-9 πέπ α 22. Φπ δ ησμ : On/ Off 23. SAVE 24. MONITOR (Squelch αθκδξ σ) 25. ν σηα κμ Ϋζ ΰξκμ + π δεσθδ βν δ ξτκμνηπα αλέαμ) ΝTURN ON 26. δ κπκέβ βνξαηβζάμνηπα αλέαμ 27. Κζ έ πηανπζάε λπθή σθκν 28. APO ( ν σηα βναπ θ λΰκπκέβ β) 29. Ϋε βμνfm (87.0MHz~108.0MHz 30. PC Programmer εαδνπλκ γάε μ 31. θ τληα βνεζπθκπκέβ βν

5 Γ θδεϊ νξθσ β α ΚαθΪζδα Μθάηβμ δανζκπκέβ β MHz MHz 99 πλκΰήη θα 12.5 khz ά 25 khz Θ ληκελα έα 20 ~ 60 ΣΪ βνλ δ κνλΰέαμνπή 7.4 V DC Κα αθϊζπ βνλ τηα κμν ΝαθαηκθάΝ(standby) επκηπά Ι ξτμν ισ κν Κα αθϊζπ βν λ τηα κμ δαησλ π β Maximum πσεζδ βν νξθσ β αμ επκηπάνπαλα έ πθ π λέπκν 15mA Σ ξθδεϊ Υαλαε βλδ δεϊ Vώό 5 WΝ Ν Uώό 4 W HI 1.6A FM ± 5 khz ά ±2.5 khz πδζ ΰση θκ <- 60dBc Λάοβ ναδ γβ έα SNR πσλλδοβν θ κ δαησλ π βμ Ι ξτμνάξκννυaudio) Mission Κα αθϊζπ βν λ τηα κμν Ν αθαηκθάν(standby) -122dBm (12dB SINAD) 0.16 uv Καζτ λαναπσ 60 db 500mW 140mA 15 ma

6 Παλκν έα β κν Πκηπκ Ϋε β Ογσθβ LCD 1. πδζκΰάνηπϊθ αμν Wide/Narrow 2.Κζ έ πηανπζβε λκζκΰέκν 3.Λ δ κνλΰέανscrambler 4. ικδεκθσηβ βνι ξτκμ 5.ΥαηβζάΝΙ ξτμνυlow) 6.ΤοβζάΝΙ ξτμνυhigh) 7.ΟηΪ αννξθκ ά πθ A 8. πδζκΰάν τπκνννπκ σθκν DCS /CTCSS 9. θ διβ νπκ σθκννctcss 10.Vox 11.Ρτγηδ βν σθκν 12. ζζαΰάννξθσ β αμν παθαζάπ β 13. δ κπκέβ βνξαηβζάμν Ν Ν ηπα αλέαμ 14.Priority Channel Scan 15.APO 16.ΟηΪ αν νξθκ ά πθν Ν ξλά β 17.ΟηΪ αννξθκ ά πθνb

7 1.Κ λαέαν 2.PTT (TX δαεσπ βμ) 3.Monitor/FM 4.Emergency Call 5. ΚΪ π 6.MIC 7.M ΝΟΤ 8.τλ βμνμπα αλέαμ 9.ΠαεΝΜπα αλδυθ 10. Πζβε λκζσΰδκ 11.ΠΪθπ 12.LCD 13.MIC/SP δϊίλκξκ εϊζνηηα 14.Φπ δθάνϋθ διβ 15.Μ αΰπΰϋαμν Ϋθ α βμ 16.Κζδπ αυθβμ 17.Τπκ κξάνΰδαν ζκνλϊεδνεαλπκτ

8 α δεϋμ Λ δ κνλΰέ μ 1. [PTT]: ΠδΫ ΝΰδαΝ επκηπά, ζ νγ λυ ΝΰδαΝζάοβ. 2. [MONI/FM]: ΠδΫ ΰδα 1.5 ν λσζ π κ ΰδα θα θ λΰκπκδά βνζάοβ λα δκ υθκνfm, η Ν δΰηδαέκ πϊ βηαν θ λΰκπκδ έ αδνβ ζ δ κνλΰέανmonitor (= ζάοβνη Ναθκδξ σνsquelch). 3. [CALL]: ΠδΫ ΰδα 1.5 ν λσζ π κνΰδα θαν επ η γ έ κ Call (εαθϊζδ ε αε βμ αθϊΰεβμ ά επκηπάν σθκν 1750 Hz; θ θ λΰκπκδ έ αδ η τθ κηκ πϊ βηα. 4. [MENU]: ΠδΫ ΝΰδαΝθαΝ δ Ϋζγ Ν κνμ θκτ άνΰδαν πδί ίαέπ βν θ κζάμ 5. [0]~[9]: λδγηβ δεϊνπζάε λα 6. [UP]/[DOWN]: ΠΪθπ / ΚΪ π 7. [#/MR]: ΠδΫ 1 ν λσζ π κ ΰδα βθ απκγάε ν β Καθαζδυθ; Κλα ά πα βηϋθκ ΰδα θα αζζϊι Ν κνvfo εαδν ανκαθϊζδα. 8. [*/BAND]: ΠδΫ 1 ν λσζ π κ ΰδα θα θαζζϊι βθ ετλδα νξθσ β αν ΝA/B ά πδϋ Ν δΰηδαέα ΰδαΝΫικ κ.

9 Πλκ κδηα έα ΰδα ξλά β ΣκπκγΫ β β ε λαέαμ Σκπκγ ά βθ ε λαέα σππμ αέθ αδ βθ δεσθαν εαδν π λδ λϋο Ν βν ιδσ λκ αν ηϋξλδν θαν έι δ. βη έπ β: ΜβΝ πδϊθ Ν βθν ε λαέαν άν ηβν ελ ηϊ Ν πϊθπν βμν ιπ λδεσν ηδελσ πθκν άν ε αζαεκν δεσέν Μπκλ έν θαν ηπκ έα δν βθν πδεκδθπθέα. ΣκπκγΫ β β ηπα αλέαμ Σκπκγ ά βθ ηπα αλέα βθ νπκ κξά κν πέ π ηάηα κμ κν πκηπκ Ϋε β σππμν αέθ αδν βθν δεσθανπαλαεϊ π: P1 P2

10 αέλ β ηπα αλέαμ ΠδΫ βθν α Ϊζ δαν βμ ηπα αλέαμ πλκμ α εϊ π (P1), εαδν τλ Ν βν ηπα αλέαν πλκμν αν εϊ πνελα υθ αμ κθ πκηπκ Ϋε β αγ λϊν(p2) θ ξλ δα έ, ηπκλ έ ΝθαΝ λ υ Ν κνεζδπν αυθβμνη Ν τκνίέ μ (M3 x 6 mm) σππμν έξθ δνβν δεσθα: P1 Assembly Taking Off βη δυ δμ: Ό αθ κπκγ ά κ εζδπ αυθβμ, ηβν ξλβ δηκπκδά Ν εσζζα, γαν ξαζϊ δν κν π λέίζβηα. αδλϋ κ εζδπ αυθβμ πλκ κτ α αδλϋ Ν βθνηπα αλέα.

11 ΣκπκγΫ β β ιπ λδεκτ ηδελκ υθκν ά ε αζαεκν δεκτ Σκπκγ ά Ν κν ηδελσ πθκν σππμν αέθ αδν βθν δεσθα. Σκ πλπ σεκζκν νθ ηκζκΰέαμ ΰδα κ ηδελσ πθκ/ αεκν δεσ έθαδν τπκν Kenwood Ν έν Κζ έθ κ ζα δξϋθδκ εϊζνηηα σ αθ θ κ ξλβ δηκπκδ έ.

12 Φσλ δ β ηπα αλέαμ έθαδν ν δκζκΰδεσνκδνηπα αλέ μνli-ion θανηβθν έθαδνπζάλπμν κλ δ ηϋθ μνσ αθνπαλαζαηίϊθκθ αδ. Φκλ έ βθ ηπα αλέα πλκ κτ β ξλβ δηκπκδά πλυ β κλϊ. Οδ ηπα αλέ μ ηπκλ έ θα ηβ κλ έ κνθ πζάλπμ αθ θ δμ ξλβ δηκπκδά ΰδα π λδ σ λκ απσν τκν ηάθ μ. Ω σ κ, β ηπα αλέα γα πδ λϋο δ α εαθκθδεϊ πέπ α α κτ β κλ έ Νπζάλπμ(= Ϋπ δ αναπσνεαθκθδεάν ξλά β) εαδν βθναπκ κλ έ Ν3-5 κλϋμ. δ Ϊΰ κθ πδ κέξδκ αθ Ϊπ κλα AC βθννπκ κξάν κνν πδ λαπϋαδκνν κλ δ ά. νθ Ϋ κθ αθ Ϊπ κλα AC βθνπλέααυ 1ίί βδίνv AC, 50 or 60 Hz) Ϊζ β ηπα αλέα Li-ion εϋ β ά η κθ πκηπκ Ϋε βν βνγϋ βν σλ δ βμ (ίζϋπ Ν δεσθ μ) P1 P 2 P3 βη δυ δμ: ίαδπγ έ σ δ β ηπα αλέα Ϋξ δ κπκγ βγ έ εα Ϊζζβζα κθ κλ δ ά. ν άθκνη θα ελα Ϊ εζ δ σν κθνπκηπκ Ϋε βν αμνεα ΪΝ βν σλ δ β. Η εσεεδθβ ζνξθέα πδ κπκδ έν βθνϋθαλιβν σλ δ βμ. Μδα ζ έπμ ι σλ δ β ηπα αλέανγαν ξλ δα ένπ λέπκννζνυλ μνθαν κλ έ δνπζάλπμέ Η πλϊ δθβ ζνξθέαν πδ βηαέθ δ κθ θ λΰκπκδβηϋθκνπκηπκ Ϋε βνάν βθνπζάλβ σλ δ βέ Πλκ δ κπκέβ β: ΜβΝίλΫι Ν κνμνπσζκνμν βμνηπα αλέαμνεαδν βνγϋ Νεκθ ΪΝ Ν π δϊέ Μβθ απκ νθαληκζκΰά βθ ηπα αλέα.

13 1. νθ να ηκέ πζβε λκζκΰέκν Π λδ ξση θα Μ θκτ Πζάε λα(η αικ νπέα) Λ δ κνλΰέα π δεσθδ β Ογσθβμ [MENU]+[0] Scrambler On/Off S Ναθαίκ ίάθ δ [MENU]+[1] DW On/Off DW [MENU]+[2] BCLO On/Off BCLO [MENU]+[3] Φπ δ ησμνκγσθβμνon/off LIGHT [MENU]+[4] ξκμνπζάε λπθ On/Off KTONE [MENU]+[5] APO On/Off APO [MENU]+[6] ικδεκθσηβ βνι ξτκμ On/Off S [MENU]+[7] ANI On/Off ANI [MENU]+[8] Ι ξτμ HIGH/LOW POWER [MENU]+[9] PRI ON/OFF PRI [MENU]+[#/MR] Λ δ κνλΰέανscan SCAN [UP]/[DOWN] ΠδΫ [MENU]πΪθπΝαπσ 1s ΠδΫ [#/MR] πϊθπναπσ 1s Μ θκτνεαδνϊζζα Κζ έ πηανπζβε λκζκΰέκν πκγάε ν β εαθαζδκτν/ εαθαζδκτνfm

14 ΠδΫ [*/BAND] πϊθπναπσ 1s ζζαΰάνετλδαμν νξθσ β αμνa/b ΠδΫ [MENU] έ κ κμνυenter) MENU ΠδΫ [#/MR]On δαεσπ βμνζ δ κνλΰέαμ :VFO/Channel τθ κηκνπϊ βηα [*/BAND] ικ κμ 1.1 SCRM (Scrambler) Ό αθνξλβ δηκπκδ έ Ν βνζ δ κνλΰέα Scrambler, βν επκηπάνγανελνπ κΰλα βγ έ. Μσθκ η βθ έ δα λτγηδ β γα ηπκλκτθ θα ζϊίκνθ εαδ θα απκεπ δεκπκδά κνθν κνβξβ δεσν άηα. Άζζκδ πκηπκ Ϋε μ κ εαθϊζδ θ ηπκλκτθν θαν εα αθκά κνθν κν άηα. ΓδαΝ θαν γϋ Ν κθν πκηπκ Ϋε βν Ν ελνπ κΰλϊ β β: ΠδΫ [MENU] π δεκθέα αδνβνϋθ διβ Menu βθνκγσθβ. ΗΝΪζζβΝΰλαηηάΝηΫθβΝε θά. ΠδΫ [0], απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ SCRM, β αελδίάμ εα Ϊ α βν απ δεκθέα αδν βθν πση θβνΰλαηηά: On ά Off. παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α βέ Ρτγηδ β κν Scrambler ΰδα τλκμ νξθκ ά πθ A/B ξλβ δηκπκδ έ αδνξπλδ Ϊ. έθαδνξλά δηκν εα ΪΝ βνζ δ κνλΰέανκαθϊζδνυchannel). 1.2 Λ δ κνλΰέα DW Dual Watch θ λΰκπκδυθ αμν βνζ δ κνλΰέα DW, γαναπ δεκθδ κτθνβν νξθσ β μ βθνκγσθβν(a/b). ΓδαΝ επκηπάν ηπκλ ένθανξλβ δηκπκδβγ έ ησθκ β νξθσ β α πκν αέθ αδ βθ ετλδανκγσθβ. ΠδΫ [MENU] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, θυνβνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά.

15 ΠδΫ [1] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ DW εαδνβν λϋξκν ανεα Ϊ α βν αέθ αδν βθνϊζζβν ΰλαηηά: On ά Off. παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α βέ Η ζ δ κνλΰέα Dual Watch ηπκλ έ θα αθ έ ξλά δηβν Νζ δ κνλΰέα ΚαθΪζδΝΥChannel). 1.3 Ρτγηδ β BCLO Busy Channel Lock Out ν ά β ζ δ κνλΰέα απκ λϋπ δ κθ πκηπκ Ϋε β απσ επκηπά θυ ΰέθ αδ ζάοβ εϊπκδκν άηα κμ. Η ζ δ κνλΰέα αν άν απκ λϋπ δ δμ παλ ηίκζϋμ. ΘαΝ πλϋπ δν θα ζ νγ λπγ έν κν εαθϊζδν πλκ κτν επϋηο. ΠδΫ [MENU] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu,ΝβΝΪζζβΝΰλαηηάΝπαλαηΫθ δνε θά. ΠδΫ [2] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ BCLO, βνπδγαθά εα Ϊ α βνηπκλ ένθαν έθαδ On ά Off. παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α βέ ΗΝλτγηδ βνa/b έθαδ δε άνξπλδ Ϊ. έθαδνξλά δηβν Νζ δ κνλΰέανκαθϊζδ (Channel). 1.4 Φπ δ ησμ πκηπκ Ϋε β ησθδηα θ λΰκπκδβηϋθκμ ά αν σηα α απ θ λΰκπκδβηϋθκμ κτν θ λΰκπκδά Ν κν π δ ησνυon), αν σμνπαλαηϋθ δ. θ έθαδ απ θ λΰκπκδβηϋθκμ (OFF) σ, κ πμ αθϊί δνπα υθ αμνεϊπκδκνπζάε λκναζζϊν ίάθ δναν σηα α (OFF) η ΪΝαπσ 5 ν λσζ π α. ΠδΫ [MENU] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, βνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά. ΠδΫ [3] - LIGHT απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ εαδν έξθ δν βθν εα Ϊ α βν On άν Off. ΚΪγ ξ δλδ ησμ ηπκλ έ θα αζζϊι δν βθνεα Ϊ α β. ΗΝζ δ κνλΰέαν π δ ηκτν θνξλβ δηκπκδ έ αδνεα ΪΝ βθνζ δ κνλΰέανκαθϊζδνυchannel).

16 1.5 ξκμ πζβε λκζκΰέκν KTONE θ λΰκπκδυθ αμ β ζ δ κνλΰέα, ηπκλ έ ΝθαΝαεκτ Ν κθνάξκν πθνπζάε λπθνεϊγ Ν κλϊνπκννπα Ϊ Ν εϊπκδκένμ απ θ λΰκπκδβηϋθκ κθ άξκ, θ αεκτ ΝεαγσζκνΝ κθνάξκν πθνπζάε λπθ. ΠδΫ [MENU] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, θυνβνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά. ΠδΫ [4] - η αθέα αδ β Ϋθ διβ KTONE εαδναπ δεκθέα αδνβναελδίάμνεα Ϊ α βν βθν πση θβνΰλαηηά: On ά OFF παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α β. θν θ έεθν αδν Νεα Ϊ α βνκαθϊζδνυchannel). 1.6 ν σηα β απ θ λΰκπκέβ β APO θ β ζ δ κνλΰέα APO έθαδ θ λΰά ON, σ κ πκηπκ Ϋε βμ αθ δζαηίϊθ αδν βθν εδθβ δεσ β αν κνν Ϋε β. θ θ νπϊλι δ λα βλδσ β α δϊ βηα 30 ζ π υθ, κνβν ν ε νάν ίάθ δναν σηα α. ΠδΫ [MENU] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, βνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά. ΠδΫ [5 απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ APO εαδν η αθέα αδνβναελδίάμνεα Ϊ α β (On ά OFF). παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α β. θν θ έεθν αδν Νεα Ϊ α βνκαθϊζδνυchannel). 1.7 SAVE ( ικδεκθσηβ β ηπα αλέαμ εα Ϊ α β α λϊθ δαμ) Ο πκηπκ Ϋε βμ γα η αί έ εα Ϊ α β τπθκν Ν αθ θ νπϊλι δν θϋλΰ δαν άν ζάοβν άηα κμν Ν δϊ βηαν1βν ν λκζϋπ πθ. Κα Ϊ β ζ δ κνλΰέα SAVE, β ν ε νά ζϋΰξ δ αε δεϊ βθ εδθβ δεσ β α εαδν θ λΰκπκδ έ αδν πϊζδν ησζδμν αθδξθ ν έν εϊπκδαν εδθβ δεσ β α. Μ β ζ δ κνλΰέα SAVE ανιϊθ αδ βηαθ δεϊ β αν κθκηέα βμνηπα αλέαμ. ΠδΫ [MENU] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, βνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά.

17 ΠδΫ [6] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ SAVE εαδν η αθέα αδν βν αελδίάμν εα Ϊ α βν (ON ά OFF). παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α β. Η ζ δ κνλΰέα θ θ έεθν αδ εα Ϊ α βνκαθϊζδνυchannel). 1.8 ν σηα β θαΰθυλδ β Σαν σ β αμ ANI εκζκνγά α ίάηα α ΰδα θα γϋ Ν βνζ δ κνλΰέανani ΟΝ /OFF: ΠδΫ [MENU] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu Ν, βνϊζζβνΰλαηηάν έθαδνε θά. ΠδΫ [7] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ SAVE εαδν η αθέα αδν βν αελδίάμν εα Ϊ α βν (On ά OFF). παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α β. θν θ έεθν αδν Νεα Ϊ α βνκαθϊζδνυchannel). 1.9 πδζκΰά δ ξτκμ HIGH/LOW ν άνβνζ δ κνλΰέανα κλϊν βνλτγηδ βν βμνδ ξτκμν ισ κν. ΠδΫ [MENU] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, βνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά. ΠδΫ [8]- απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ POWER εαδν βν αελδίάμν εα Ϊ α β (High or Low). παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Ν βθνδ ξτέ Πλαΰηα κπκδ έ αδ ι ξπλδ ά λτγηδ β α τλβ νξθκ ά πθ A/B, θν θ έεθν αδν Ν εα Ϊ α βνκαθϊζδνυchannel).

18 1.10 Πλκ λαδσ β α PRI ΣαΝίάηα ανΰδαν β λτγηδ βν βμνζ δ κνλΰέαμνπλκ λαδσ β αμνpri: ΠδΫ [MENU] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, βνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά. ΠδΫ 9] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ PRI εαδν βν αελδίάμν εα Ϊ α βν (On ά Off). ΚΪγ Ν ξ δλδ ησμνγαναζζϊα δν βθνεα Ϊ α β. θ η αί έ PRI, (Ϋ π σ δ κ εαθϊζδ 1 πλκ λαδσ β αμ έθαδν Νεα Ϊ α βνκαθϊζδ (Channel), σ ΝβΝ Ϊλπ βνγανπλαΰηα κπκδ έ αδνη Ν βθν ιάμναεκζκνγέα εέκέε SCAN ν ά β ζ δ κνλΰέα πδ λϋπ δ β Ϊλπ β δμ νξθσ β μ (VFO) άν αναπκγβε νηϋθανεαθϊζδα. ΠδΫ [MENU] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, βνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θάέ ΠδΫ [#/MR] η αθέα αδνβνϋθ διβν SCAN. Η πση θβ ΰλαηηά γα έξθ δν ON εαδνβν Ϊλπ βνι εδθϊ. Κα Ϊ β Ϊλπ β, ηπκλ έ θα πδζϋι ΠΪθπ/ΚΪ π([up]/ [DOWN]) ΰδαΝθαΝαζζΪι Ν βθν εα τγνθ βν Ϊλπ βμνεαδν βν νθϋξ δανπδϋ ΝΪζζαΝπζάε λανΰδανθαν αηα ά. εα Ϊ α β FM Broadcast, β ζ δ κνλΰέα Ϊλπ βμνηπκλ ένθανξλβ δηκπκδβγ ένΰδαν βθναθααά β βν νξθσ β αμ. Η Ϊλπ β γα αηα ά δ σ αθ ίλ γ έ άηα λα δκ πθδεκτ αγηκτ. θ γϋζ θα δαεσο ξ δλκεέθβ α β δα δεα έα, απζϊνπδϋ Νκπκδκ άπκ Νπζάε λκ Κζ έ πηα πζβε λκζκΰέκν Ό αθ θ λΰκπκδ έ αδ κ εζ έ πηα πζβε λκζκΰέκν, θνηπκλκτθνθανξλβ δηκπκδβγκτθνϊζζανπζάε λαν πϋλαν πθ [MENU], [PTT] ά [CALL].

19 Γδα θα εζ δ υ κ πζβε λκζσΰδκ, πδϋ [MENU] ΰδαΝπ λδ σ λκναπσν1 ν λσζ π κ ηϋξλδνθαν η αθδ έ βθ κγσθβνβνϋθ διβ Γδα θα ι εζ δ υ κ πζβε λκζσΰδκ, πδϋ [MENU] πϊζδνΰδανπ λδ σ λκναπσν1 ν λσζ π κ υ πκννβνϋθ διβ θαν ια αθδ έ ΚαθΪζδΥα) Μθάηβμ Μπκλ έ Νθα απκγβε τ Ν νξθσ β μνπκννίλέ ε Ν βθνεα Ϊ α β VFO ανκαθϊζδανμθάηβμ. εα Ϊ α β VFO, πδζϋι Ν βθν πδγνηβ άν νξθσ β α, πδϋ [#/MR] ΰδαΝ πϊθπν απσν 1 ν λσζ π κέ η αθέα αδ β Ϋθ διβ MEMORY εαδ β πση θβ ΰλαηηά απ δεκθέα δ κθναλδγησν κν πση θκν ζ τγ λκννεαθαζδκτν( βθνπλκε δηϋθβνπ λέπ π β ί1 ). ΠδΫ ΠΪθπ/ΚΪ π ([UP]/[DOWN]),ΰδα θα πδζϋι Ϊζζα εαθϊζδα (01-09), ά πζβε λκζκΰά Ν αν τκνοβ έαν κνν πδγνηβ κτνεαθαζδκτ. ΠδΫ [MENU] ΰδαΝθαΝαπκγβε τ Ν κνεαθϊζδνεαδνθαν πδ λϋο Ν βθναλξδεάνκγσθβν. Γδα θα δαεσο βθ δα δεα έα ξπλέμναπκγάε ν βνπα ά */BAND] Η ζ δ κνλΰέα θ ξλβ δηκπκδ έ αδ εα Ϊ α β εαθϊζδ ηπκλ έ ΝθαΝαπκγβε τ ΝεαθΪζδαΝ ησθκν Νεα Ϊ α β VFO (άνηϋ πνζκΰδ ηδεκτνπλκΰλαηηα δ ηκτναπσνηήτ) πκγάε ν β εαθαζδυθ FM εα Ϊ α β VFO εα Ϊ α β FM, πδζϋι πλυ αν βθν πδγνηβ άν νξθσ β α, βν νθϋξ δανπδϋ [#/MR] ΰδαΝ π λδ σ λκναπσν1 ν λσζ π κέ Θα η αθδ έ βθ κγσθβ FM MEM εαδν βθν πση θβνΰλαηηάνγαν η αθδ έ ί1 έ

20 ΠδΫ ΠΪθπ/ΚΪ π ([UP]/[DOWN]), ηπκλ έ θα απκγβε τ β νξθσ β α κνμ αλδγηκτμν εαθαζδυθ (01-16), ά ηπκλ έ ΝθαΝπζβε λκζκΰά Ν αν τκνοβ έαν κνναπ νγ έαμ. ΠδΫ [MENU] ΰδαΝθαΝαπκγβε τ Ν κνεαθϊζδνεαδνθαν πδ λϋο Ν βθναλξδεάνκγσθβ. ΓδαΝθαΝ πδ λϋο ΝξπλέμΝαπκγάε ν β, πδϋ [*/BAND] θαζζαΰά Κνλέπθ νξθκ ά πθ A/B : πδζκΰά βμ ηπϊθ αμ νξθκ ά πθ ΠδΫ [*/BAND] ΰδα 1 ν λσζ π κ, η αν σ γα ΰέθ αδ θαζζαΰά η αιτ πθ τκ ετλδπθ νξθκ ά πθέν β νθϋξ δα πδζϋι βθ πδγνηβ ά ηπϊθ α επκηπάμ A/B εαγυμν εαδν π λαδ ΫλπΝ ζ δ κνλΰέ μνεαδνλνγηέ δμ DTMF (ξ δλκεέθβ β ζ δ κνλΰέα σθκν επκηπάμ DTMF) ΓδαΝ επκηπά,νπδϋ εαδνελα ά Νπα βηϋθκν κνπζάε λκνρtt. πδπλσ γ α πδϋ κπκδκ άπκ αλδγηβ δεσ πζάε λκ ΰδα θα εϊθ επκηπά κν επ δεκτ DTMF. Ο πδγνηβ σμ επ δεσμ DTMF επϋηπ ΰδα σ κ έθαδ πα βηϋθαν ανπζάε λα.

21 2. Π λδ ξση θα Μ θκτ έ κμ Λ δ κνλΰέα Π λδ ξση θα 01 RXΝQT ΚτλδαΝ νξθσ β α RX QT 02 TXΝQT ΚτλδαΝ νξθσ β α TX QT 03 SQδ 0-9 ( Ξ ξπλδ άν λτγηδ βν πθ A/B Ρτγηδ βν αθ απσελδ βμ 04 TηT OFF/ S 05 STEθ 5/6.25/10/12.5/20/25K(Ξ ξπλδ άνλτγηδ βν πθ A/B Ρτγηδ βναθ απσελδ βμ 06 Wζ WIDE NARROW(Ξ ξπλδ άνλτγηδ βν πθ A/B Ρτγηδ βναθ απσελδ βμ 07 ηόόset 0.0MHz~69.9MHz(Ξ ξπλδ άνλτγηδ βν πθ A/B Ρτγηδ βναθ απσελδ βμ 08 SώIόT SσρζΝε TO/CO/SE 10 VηX OFF/1/2/3/4/5 11 σρδδ 01/CURRENT 12 TXΝεητE BUSY/MASTER 13 θriνset πδζκΰάνεαθαζδκτν ρζiνσητe π δεσθδ β αν σ β αμνπκηπκ Ϋε β ID 15 ρζiνset Σλκπκπκέβ βν κν ANI

22 3. Υλά β Μ θκτ βη έπ β: Σα παλαεϊ π ξαλαε βλδ δεϊ ηπκλκτθ θα λνγηδ κτθ ξπλδ Ϊ η αιτ πθ ΟηΪ πθν νξθκ ά πθνa εαδ B. ΠλΪΰηαΝπκνΝ βηαέθ δνσ δνηπκλ έ ΝθαΝξλβ δηκπκδ έ Ν δα κλ δεϋμνλνγηέ δμν βθ ΟηΪ α Νεαδ βθνοηϊ ανb. 3.1 Ρτγηδ β RX QT ( Ϋε βμ CTCSS / DCS απκεπ δεκπκδβ άμ) ΪθΝ θννπϊλξ δνεϊπκδανδ δαέ λβνεζά β, βνζ δ κνλΰέανrx QT γϋ δν βν ν ε νάν ΝαγσλνίβΝ ζ δ κνλΰέα. ΗΝλτγηδ βνΰέθ αδνη Ν ανπαλαεϊ πνίάηα α: 1) ΠδΫ [MENU], β Ϋθ διβ [MENU] πλϋπ δ θα η αθδ έ βθ κγσθβ, β πση θβ ΰλαηηά έθαδ ε θά. β νθϋξ δα πδϋ ΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι RX QT έ 2) ΠδΫ [MENU] ΰδα θα ηπ έ δμ λνγηέ δμ, βθνπλυ βνΰλαηηάνίζϋπ RX QT ένην πση θβν ΰλαηηάΝ έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3) ΠδΫ [#/MR] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτν πθ OFF/ 67.0HZ / D023N/ D023I, β νθϋξ δα πδϋ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα λνγηέ Ν βν νξθσ β ανΰδανctcss άν κθνοβ δαεσν αλδγησνΰδανdcs. 4) ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ πδ λϋο πδϋακθ αμ [*/BAND] εαδνπέ πνΰδανξπλέμν απκγάε ν βν πθνη αίκζυθ. 3.2 Ρτγηδ β TX QT (λτγηδ β κν Κπ δεκπκδβ ά CTCSS / DCS ΰδα επκηπά) ΗΝλτγηδ βνπλαΰηα κπκδ έ αδνη Ν αναεσζκνγανίάηα α:: 1) ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU], β πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. βν νθϋξ δαν πδϋ ΝΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν TX QT έ

23 2) ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βνπλυ βνΰλαηηάν έθαδ TX QT, βν πση θβν ΰλαηηάΝ έξθ δν βθνεα Ϊ α β. 3) ΠδΫ [#/MR] ΰδα θα πδζϋι OFF/67.0HZ/D023N/D023I εζπ, β νθϋξ δα πδϋ ΠΪθπ [UP] άνκϊ πν[down] ΰδαΝθαΝγΫ Ν βν νξθσ β ανΰδανctcss /DCS. 4) ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν βέ 3.3 SQL (Ρτγηδ β Squelch) ΣκΝτ βηανsql ηπκλ ένθαν ιαζ έο δν κνγσλνίκ. θ η αίαέθ δ κθ πκηπκ Ϋε βνησθκνσ αθν έθαδν Ν εα Ϊ α β standby κ αγσλνίκ αζζϊ ηπκλ ένθαν ικδεκθκηά δν θϋλΰ δανπλκ Ϋλκθ ΪμΝ αμν η ΰαζτ λβναν κθκηέα. 1) ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU], β πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. βν νθϋξ δαν πδϋ ΝΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν SQL έ 2) ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βθνπλυ βνΰλαηηάν η αθέα αδνβνϋθ διβ SQL ΝεαδΝβΝ πση θβνΰλαηηάν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3) ΠδΫ ΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτν πθ 0έέ1έέβΝ έι. Σκ πέπ κ 9 έθαδ κ νοβζσ λκ, κ1 έθαδ κ ξαηβζσ λκ, κν0 βηαέθ δναθκδξ σ SquelchέΝΣαΝνοβζσ λα πέπ α απαδ κτθ δ ξνλσ λκ άηα ΰδαΝθαΝαθα δαηκλ πγκτθ. 4) ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμναπκγάε ν β.

24 3.4 TOT (Time out Timer ΰδα κθ π λδκλδ ησ κν ξλσθκν επκηπάμ) Η ζ δ κνλΰέα TOT πλκ α τ δ κθ πκηπκ Ϋε β απσ ίζϊί μ ζσΰπ πκζτπλπθ επκηπυθ εαγυμ εαδ ΪζζκνμΝ αγηκτμ απσνπαλ ηίκζϋμνσ αθνεϊπκδκμνελα ΪΝπα βηϋθκν κνptt ΰδαΝπκζτΝυλα. θ λΰκπκδβηϋθκ, κ πκηπκ Ϋε βμ αηα Ϊ βθ επκηπά εαδ Ϋζθ δ άηα Ϋε αε βμναθϊΰεβμναθνκν ξλά βμνελα ΪΝπαλα αηϋθαν κνπζάε λκ PTT. ΜΫΰδ κμνξλσθκμν επκηπάμ: 10 ζ π Ϊ. 1) ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU], β πση θβ ΰλαηηά έθαδ ε θά. βν νθϋξ δαν πδϋ ΝπΪθπ [UP] ά ΚΪ πν[down] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν TOT έ 2) ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βθνπλυ βνΰλαηηάννπϊλξ δνβνϋθ διβ TOT ΝεαδΝβΝ πση θβνΰλαηηάναθαΰλϊ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3) ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θαν πδζϋι Νη αιτν πθν ν λκζϋπ πθν OFF/15/30/45/60/75/90/.../600. 4) ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ ά πδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν β. 3.5 ΗΜ (STEP) ( δανζκπκέβ β) Η πδζκΰά κν π κτ ίάηα κμ νξθσ β αμ έθαδ β ίϊ β ΰδα βθ λτγηδ β βμ αελδίκτμ νξθσ β αμ επκηπάμ εαδ ζάοβμ. 1) ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU], βν πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. βν νθϋξ δαν ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ πν[down] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν STEP έ 2) ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βθνπλυ βνΰλαηηάν η αθέα αδνβνϋθ διβ STEP ΝεαδΝβΝ πση θβνΰλαηηάν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3) ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτν πθνίβηϊ πθνεαθαζδυθ 5/ 6.25/ 10/ 12.5/ 20 ά 25 khz. 4) ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν β.

25 3.6 πδζκΰά WN ( wide / narrow τλκμ ζάο πμ Σ δαησλ π βμ επκηπάμ α FM) θϊζκΰανη Ν κν έε νκ, Νη λδεϋμνπ λδκξϋμναπαδ έ αδνβνξλά β βμνηπϊθ αs narrow. Ω σ κν έθαδν απαλαέ β κνθαν αδλδϊι Ν βνηπϊθ αν κννπκηπκ Ϋε βν τη πθανη Ν δμναπαδ κτη θ μν νθγάε μνεϊγ Ν κλϊνΰδανηπϊθ ανwide άνnarrowένγδανθαναζζϊι Ν δμνπαλαηϋ λκνμν βμνηπϊθ αμνwide εαδνnarrow: 1) ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU],ΝβΝ πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. βν νθϋξ δαν πδϋ ΝΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι WN έ 2) ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βνπλυ βνΰλαηηάνϋξ δν βθνϋθ διβ WN ΝεαδΝβΝ πση θβνΰλαηηάν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3) ΠδΫ ΝΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι WIDE/ NARROW. 4) ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδνϋικ κ ά πδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν β. η ίω η: Η π ογ Narrow α αρ π ογ γ α ρα ο ρα χ χρ γ α αυ οπο 12.5 khz ο α 25 khz π ρ π ρ παρα ρω Wide. 3.7 Λ δ κνλΰέα OFFSET ( θ λΰκπκέβ β θαζζαΰάμ παθαζάπ β λα δκ λα δ ξθδεϊ έε να) Η ζ δ κνλΰέα Offset βηδκνλΰ έ β δα κλϊ η αιτ πθ νξθκ ά πθ ζάοβμ εαδ επκηπάμνΰδαν ζ δ κνλΰέανηϋ πν αγηυθν παθαζβπ υθνυαθαη α κ υθ). Οδ π λδ σ λκδ νλππαρεκέ αθαη α σ μ 2 m ξλβ δηκπκδκτθ ξαηβζάν νξθσ β α 600 khz κνμν Ϋε μν κνμνεαδν παθ επϋηπκνθν αν άηα α 600 khz νοβζσ λα. α UHF ξλβ δηκπκδκτθ αδ 1.6 MHz (ά 7.6 MHz βνγ ληαθέα) πμν νξθσ β αν παθαζάπ β. θ λΰκπκδά β ζ δ κνλΰέα Offset τη πθα η β νξθσ β α ξλά βμν κνν παθαζάπ β. 1. ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU] θυ β πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. βν νθϋξ δα πδϋ ΝΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι OFF SET έ

26 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βνπλυ βνΰλαηηάν έξθ δν βθνϋθ διβ OFF SET ΝεαδΝβΝ πση θβνΰλαηηάν βθνπαλκτ αν δηάν νξθσ β αμ. 3. ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα πδζϋι η αιτ 0.0MHz ~ 69.9MHz. ΓδαΝΰλάΰκλβΝ λτγηδ β,νηπκλ έ Ν πέ βμνθανξλβ δηκπκδά Ν κνπζβε λκζσΰδκ. 4. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν β. 3.8 θαζζαΰά SHIFT (Κα τγνθ βμ + / - / OFF) θαζζαΰά εα τγνθ βμ α κλϊ κθ πκηπσ ξϋ β η βθ νξθσ β ανζάοβμν. Σκ + βηαέθ δ σ δ κ TX έθαδννοβζσ λκναπσν κνν Ϋε β, κν βηαέθ δνσ δν κνtx έθαδνξαηβζσ λαναπσν κνν Ϋε β. Οδ νλππαρεκέ παθαζάπ μνξλβ δηκπκδκτθνπϊθ αν κν ΰδαΝ βθναζζαΰάνεα τγνθ βμ. 1. ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU],ΝβΝ πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. β νθϋξ δα πδϋ ΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι SHIFT έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βνπλυ βνΰλαηηάν έξθ δν SHIFT εαδνβν τ λβν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμέ 3. ΠδΫ ΝΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτ OFF /+ /-. 4. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν β. βη έπ β : OFF βηαέθ δ έ δα νξθσ β α επκηπάμ εαδ ζάοβμ. Σκ+ βηαέθ δ σ δ β νξθσ β α επκηπάμ έθαδ νοβζσ λβ απσ αν άθ βμ ζάοβμ; Σκ βηαέθ δ σ δ β νξθσ β α επκηπάμ έθαδ ξαηβζσ λβναπσναν άθν βμνζάοβμ. Πα γ α: βνηπϊθ α 2 m VHF κν Ϋξ δν πδζ ΰ έ. Η νξθσ β α MHz η αθέα αδ πμ

27 νξθσ β α ζάοβμ. Ό αθ πα Ϊ PTT, κ πκηπκ Ϋε βμ επϋηπ δ κνμ MHz πμν αθ απκελδθση θβν νξθσ β ανtx. 3.9 Μ ΘΟ Ο ΡΩΗ (SCAN ) Ϊθ πδζϋι κθ λσπκ θα νθ ξδ έ β Ϊλπ β α κτ Ϋξ δ θ κπδ έ Ϋθα άηα εαδ β Ϊλπ β Ϋξ δ αηα ά δ. πδζϋι ηδα ηϋγκ κ: ( TO Λ δ κνλΰέα Υλσθκν: ΟΝπκηπκ Ϋε βμ γα αηα ά δ β Ϊλπ β ησζδμ ίλ δ άηα. Η Ϊλπ β αηα Ϊ ΰδα 5 ν λσζ π α εαδ νθ ξέα δνθανεϊθ δνζάοβναεσηβνεδναθν κν άηανγαν Ϋπλ π ΝθαΝπαλαη έθ δν κνεαθϊζδ. ( CO Λ δ κνλΰέα ζ ΰξση θκν Μ α κλϋα: ΟΝπκηπκ Ϋε βμνγα αηα ά δν β Ϊλπ βν εαδνγανπαλαη έθ δν βθνέ δαν νξθσ β ανηϋξλδν κν άηανθαν ια αθδ έ. (SE Λ δ κνλΰέα θέξθ ν βμ: ΟΝπκηπκ Ϋε βμ εα ΪΝ βνζάοβ αηα ΪΝ βν νξθσ β ανβ κπκέα αθδξθ τγβε ΝπμΝαπα ξκζβηϋθβνεαδν βν νθϋξ δανπαλαηϋθ δν Ναν σν κνεαθϊζδέ ΚΪθ Ν δμνλνγηέ δμν αμνσππμναθα Ϋλ αδνπαλαεϊ π: 1. ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU], βν πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. βν νθϋξ δαν πδϋ ΝΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδα θαν πδζϋι SCAN M έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βνπλυ βνΰλαηηάν έξθ δ SCAN ΝεαδΝβΝ πση θβν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3. ΠδΫ ΝΠΪθπ [UP] ά ΚΪ πν[down] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτν πθ TO / CO / SE. 4. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ ά πδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν β.

28 3.10 VOX (ζ δ κνλΰέα ζϋΰξκν πθάμ, ζ δ κνλΰέα handsfree ) Ναν άν βθνεα Ϊ α βν θνξλ δϊα αδνθανπα ά PTT ΰδαΝ επκηπά. επϋηο ηϋ π αν σηα βμ πθβ δεάμ αθέξθ ν βμ. θ αηα ά θα ηδζϊ, β επκηπά γα αηα ά δ αν σηα α εαδ κ πκηπκ Ϋε βμ γανίλ γ έν Νεα Ϊ α β ζάοβμ. 1. ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU], βν πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. π δ ανπδϋ Ν ΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι VOX έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βθνπλυ βνΰλαηηάν η αθέα αδνβνϋθ διβ VOX Ν θυνβνϊζζβνΰλαηηάν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3. ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτν πθ OFF/ 1/ 2/ 3/ 4/ ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμναπκγάε ν β. Σκ πθβ δεσ σλδκ ( ναδ γβ έα) ΰδα κ VOX ηπκλ έ θα γ έ η αν ά β ζ δ κνλΰέα. Η ζ δ κνλΰέα επκηπάμ θ λΰκπκδ έ αδ σ αθ β πθά έθαδ νοβζσ λβ απσν βθν πδζ ΰηΫθβΝ ναδ γβ έα. βη έπ β: 5 = ΤοβζάΝ ναδ γβ έα, ξλβ δηκπκδ έ αδν Ν νθγάε μνξαηβζκτνγκλτίκν. 1 = ΥαηβζάΝ ναδ γβ έα, ξλβ δηκπκδ έ αδν Ν νθγάε μννοβζκτνγκλτίκν. βη έπ β: Σκ πέπ κ VOX απ δεκθέα αδ πμ 1/ 2/ 3/ 4/ ά 5 βθνκγσθβ LCD Κζά β ε αε βμ θϊΰεβμ ΣκΝεαθΪζδΝ01 πλκκλέα αδνΰδανεαθϊζδνϋε αε βμναθϊΰεβμ. 1. ΠδΫ [MENU], Ϋπ δ ανπϊθπν[up] άνκϊ πdown] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν CALL έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδαΝ δμνλνγηέ δμ. βθνπλυ βνΰλαηηάν η αθέα αδνβνϋθ διβ CALL εαδνβνϊζζβν ΰλαηηάΝ έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3. ΠδΫ πϊθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα πδζϋι η αιτ πθ 01 ά CURREN (αν σν αθα Ϋλ αδν βθν λϋξκν αν νξθσ β α. νθδ κτη θα ξλβ δηκπκδ έ βθ λϋξκν α νξθσ β α

29 πμ εαθϊζδ Ϋε αε βμ αθϊΰεβμ. Μπκλ έ θα έθαδ ξλά δηκ θα βνξλβ δηκπκδ έ ΝΰδαΝ παθαζάπ βν 1750 Hz, έ Ν πέ βμ βθνπαλϊΰλα κν4.4) 4. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ πδ λκ άνάνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμνη αίκζά πδζκΰά ζ δ κνλΰέαμ TX θ λΰκπκδά Ν κ dual band standby. π σ δ ξλβ δηκπκδ έ β νξθσ β α A πμ ετλδκ εαθϊζδ αζζϊ ζαηίαθση θα άηα α απσ β νξθσ β ανbένονπκηπκ Ϋε βμνηπκλ ένθαναπαθ ΪΝ βννξθσ β αν ΝάΝ βννξθσ β αν. 1. ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ MENU,ΝβΝ πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. π δ ανπϊθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι TX MODE έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα δμ λνγηέ δμ, β πλυ βνΰλαηηάν έξθ δν βθνϋθ διβ TX MODE SET εαδνβν πση θβνΰλαηηάν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3. ΠδΫ ΝΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι BUSY ά MASTER Νέ 4. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμναπκγάε ν β. βη έπ β: πδζϋι BUSY αθ γϋζ θα απαθ Ϊ εζά β βθ λϋξκν α νξθσ β α απ νγ έαμ. πδζϋι ΝMASTER, αθ ιϊλ β α απσ α ζαηίαθση θα άηα α απσ α εαθϊζδα, κν πκηπκ Ϋε βμνγαναπαθ ΪΝπΪθ αν βθνκτλδαννξθσ β α PRI SET (ΚαθΪζδ Πλκ λαδσ β αμ) 1. ΠδΫ [MENU], Ϋπ δ α ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι PRI SE έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα δμ λνγηέ δμ, β πλυ βνΰλαηηάν η αθέα δ PRI SET ΝεαδΝβΝ τ λβν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ.

30 3. ΠδΫ πϊθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα πδζϋι αλδγησν01-99 πμνεαθϊζδνπλκ λαδσ β αμ. 4. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ ά πδϋ Ν[*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμνη αίκζϋμ. βη έπ β: έθαδνκδναλδγηκέν πθνεαθαζδυθ ANI ν σηα β θαΰθυλδ β Σαν σ β αμ Ο πκηπκ Ϋε βμ ηπκλ έ θα πλκΰλαηηα δ έ η ζ δ κνλΰέα ANI ΰδαΝθαΝ πδ λϋπ δν βθναθαΰθυλδ βν αν σ β αμ ID απσνϋθαθνϊζζκναπκηαελν ηϋθκνπκηπκ Ϋε β. ΠδΫ [MENU],Ϋπ δ ανπϊθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι ANI ID έ ΠδΫ [MENU] ΰδα δμ λνγηέ δμ, β πλυ βνΰλαηηάν η αθέα δ ANI ID, βν πση θβνΰλαηηάν έξθ δν κθν λϋξκθ ανεπ δεσνani. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμνη αίκζϋμ. βη έπ β: Ό αθ ξλβ δηκπκδ έ αδ αν ά β ζ δ κνλΰέα, κ ξλά βμ πλϋπ δ θα ΰθπλέα δ σ δ πα υθ αμν PTT, επϋηπ αδνκνκπ δεσμ-σαν σ β α κννπκηπκ Ϋε βνπλκ κτναλξέ δνβν επκηπάν δαησλ π βμ Σλκπκπκέβ β κν επ δεκτ ANI Οδ επ δεκέ ANI απκ ζκτθ αδ απσ 3 οβ έα, ε πθ κπκέπθ κ πλυ κ οβ έκ έθαδ πϊθ α Ϋθαμ κηα δεσμ ΝαλδγησμΝ θυν ανϊζζανοβ έαν έθαδναλδγησμν ΠδΫ [MENU], Ϋπ δ α ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π[down] ΰδαΝθαΝ πδζϋι ANI SET έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα δμ λνγηέ δμ, β πλυ βνΰλαηηάν έξθ δ ANI SET, βν τ λβν έξθ δν κθν επ δεσνani εαδναθαίκ ίάθ δνκνπλυ κμνεπ δεσμ. 3. ΣκΝπλυ κνοβ έκν έθαδνκηα δεσμναλδγησμ. π δ ανπδϋ ΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτν πθν0-9.

31 4. κτ λκπκπκδά κ πλυ κ οβ έκ, πδϋ [#] ΰδα κ τ λκ εαδ λέ κ οβ έκ πμ ID.Σκ τλκμν πθν πδζκΰυθν έθαδναλδγηκέ (ΰδαΝπαλΪ δΰηαναθνβν αν σ β α ID έθαδνί1, κν τ λκνοβ έκν έθαδν0 εαδν κν λέ κν έθαδ 1 ). 5. ΠδΫ [MENU] ΰδα απκγάε ν β εαδ Ϋικ κ ά πδϋ Ν[*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμνη αίκζϋμ. βη έπ β: θ γϋζ θα ίά ά θα αζζϊι πλκβΰκτη θκνοβ έκ, πδϋ [#] ΫπμΝσ κνν κν πδγνηβ σνοβ έκναλξέ δνθαναθαίκ ίάθ δ. ΣυλαΝηπκλ έ ΝθαΝ κν λκπκπκδά. 4. Π λδΰλα ά κβγβ δευθ Λ δ κνλΰδυθ 4.1 VFO (Μ αίζβ ά ΚΪηοβ νξθσ β αμ, ΰθπ ά πμ Κα Ϊ α β νξθσ β α) εα Ϊ α β VFO, πδϋ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα νθ κθδ έ βθ πδγνηβ ά νξθσ β ανη Ν ανΰθπ ΪΝίάηα ανάναπ νγ έαμναπσν κνπζβε λκζσΰδκ. 4.2 πκγάε ν β Καθαζδυθ ΤπΪλξκνθ 100 ηθάη μ ΰδα δμ νξθσ β μ η αλδγηκτμνεαθαζδυθναπσ θα δ δεσ εαθϊζδ πλκκλέα αδνΰδαν κ Κα Έ α η Α γ η η Ν κθναλδγησ 01. ΓδαΝθαΝαπκγβε τ ΝηδαΝ νξθσ β ανπμνεαθϊζδ,νεϊθ Ν αναεσζκνγα : 1. εα Ϊ α β VFO, πδζϋι βθ πδγνηβ ά νξθσ β ανεαδν πδζϋι CTCSS ά DCS. 2. ΠδΫ [MR] ΰδα 2 ν λσζ π α, β κγσθβνlcd αθαίκ ίάθ δναλδγησνεαθαζδυθ ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα πδζϋι αλδγησνεαθαζδκτνη αιτν πθ ΠδΫ ιαθϊν[menu] ΰδαΝθαΝαπκγβε τ Ν βν νξθσ β α.

32 5. Συλα ηπκλ έ θα παθαζϊί β δα δεα έα ΰδα Ϊζζ μ νξθσ β μ πκν γϋζ ΝθαΝ απκγβε τ ΝπμΝεαθΪζδα. βη έπ β: Ο ξλά βμ ηπκλ έ θα απκγβε τ δ ηϋξλδ 100 εαθϊζδα (ηϋΰδ κ), σ αθνκνπκηπκ Ϋε βμν έθαδν εα Ϊ α βν Simplex (εκδθάν επκηπάν εαδν ζάοβ). Ό αθ ξλβ δηκπκδ έ ζ δ κνλΰέα δπζάμ νξθσ β αμνυduplex), κ ξλά βμνηπκλ ένθαναπκγβε τ δνηϋξλδν50 εαθϊζδα (ηϋΰδ κ) ΰδαΝεΪγ ΝκηΪ αν νξθσ β αμν ΝεαδΝ. 4.3 θαζζαΰά η αιτ Κα Ϊ α βμ ΚαθΪζδ εαδ Κα Ϊ α βμ VFO Υνξθσ β αμ) ίά Ν κθνπκηπκ Ϋε β. ΠδΫ ΝεαδΝελα ά Νπαλα αηϋθαν κ [MR] θυναθκέΰ Ν κθνπκηπκ Ϋε β. Μ αν ά β δα δεα έα ηπκλ έ θα η αίαέθ απσ εα Ϊ α β VFO ΚαθΪζδΝεαδΝ κναθ έ λκ κ. ν ά β δα δεα έα ζ δ κνλΰ έ ησθκ αθ Ϋξ απκγβε τ δ νξθσ β μνπμνεαθϊζδανσππμν π λδΰλϊ βε ΝπλκβΰκνηΫθπμ. Σα εαθϊζδα ηπκλκτθνθαναπκγβε ν κτθνάνη αίζβγκτθνηϋ πνηήτ. 4.4 επκηπά σθκν 1750 ΰδα πλσ ία β παθαζάπ β-αθαη α σ β Ό αθ κ ξλά βμ γϋζ δ θα ξλβ δηκπκδά δ β ν ε νά ηϋ π αγηυθ αθαη α σ β, κν ζ ν αέκμν ηπκλ ένθαναπαδ έν δα δεα έαν σθκννεζά βμνΰδανθανι εδθά δνβνζ δ κνλΰέα. βθ νλυπβ, δ δεϊ β Γ ληαθέα, κδν αθαη α σ μν ξλ δϊακθ αδν νξθϊν σθκ λδπάμν1750 Hz άν βν ησθδηβν παλκν έαν σθκνν CTCSS. Οδ ξ δλδ Ϋμ αθαη α κ υθ ηπκλκτθ θα υ κνθνπ λδ σ λ μνπζβλκ κλέ μέ Γδα επκηπά άηα κμ 1750 Hz πδϋ ΝεαδΝελα ά Νπα βηϋθκν κ [CALL] ΰδαΝπΪθπΝαπσΝ1s. νθδ κτη β ξλά β κν πζάε λκν CALL εαδ β ξλά βν κννΰδαν ο α ό η α πμ ΚαθΪζδΝ ε αε βμν θϊΰεβμ Ναθ έν κννεαθαζδκτ 01 ( έ Νε Ϊζαδκ 3.11) θαίκ ίάθ δνβνεσεεδθβνϋθ διβνεαδν Ϋζθ δ κν άηα.

33 Ο σθκμ 1750 ηπκλ έ πέ βμ θα ζ δ κνλΰά δ πμ εζά β Ϋε αε βμ αθϊΰεβμνΰδα ένκν σθκμ 1750 Hz έθαδν τεκζκνθανβξά δνπμν σθκμνπλκ δ κπκέβ βμ. ΠδΫ PTT ΰδαΝθαΝ αηα ά Ν βθνεζά βνϋε αε βμναθϊΰεβμ. Μπκλ έ θα νπϊλξ δ λσπκμ θα αβ ά ίκάγ δα σ αθ πβΰαέθ ΰδα νπαέγλδ μ λα βλδσ β μ αζζϊν θνδ ξτ δν νθάγπμνη αιτν πθνλα δκ λα δ ξθυθ. έθαδ εαζτ λκ θα απκγβε τ κ Call πμ CURREN ΝΥνΝΫθ διβ λϋξκν αμ νξθσ β αμ ) αθ έν κννεαθαζδκτ 01 ΰδα ένηπκλ ένθανΰέθ δνεαζτ λβν ξλά βνη Ναθαη α σ μνσππμναθα Ϋλγβε ΝπαλαπΪθπ. 4.5 ελσα β νλναπθδευθ επκηπυθ FM ΥΡα δσ πθκ) 1. Πα ά εαδ ελα ά κ [MONITOR/FM] ΰδα πϊθπναπσ 2 s ΰδαΝθαΝηπ έ Ν Ν εα Ϊ α β FM. 2. ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα λνγηέ Ν βθν νξθσ β αν( τλκμ 87.0~ 108.0MHz, η Νίάηα α 100KHZ). Παλα αηϋθκνπϊ βηα ΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν νξθσ β α. 3. ΠδΫ ιαθϊ [MONITOR/FM] ΰδα πϊθπ απσ 2 s ΰδαΝΫικ κναπσν βνεα Ϊ α β FM. Μπκλ έ θα ελα ά κθ πκηπκ Ϋε β ζ δ κνλΰέα κ νπσίαγλκ αεσηβ εαδ εα Ϊ α βνζάοβμ FM: αθναθδξθ ν έν δ λξση θκν άηαν κνεαθϊζδν πδεκδθπθέαμ,νβνζάοβν άηα κμνfm δαεσπ αδ εα Ϊ α β FM: πδϋ MR ΰδα θα απκγβε τ Ϋπμ 16 νλναπθδεϊνεαθϊζδαέ θααά β β αγηυθ FM & απκγάε ν β εα Ϊ α β FM, πδϋ [MENU] Ϋπ δ α [MR] ΰδα Ϊλπ β σζκνν κνν τλκνμν νξθσ β αμέ

34 Ξ εδθά απσ βθ λϋξκν α νξθσ β α: ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ΰδα αθααά β β απσν βν ξαηβζσ λβν βθννοβζσ λβνάνπδϋ ΝΚΪ π [DOWN] ΰδαΝαθααά β βναπσν βθννοβζσ λβν βνξαηβζσ λβ. Η αθααά β β αηα Ϊ κ πση θκν άηανπκνναθδξθ τ αδ. ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα νθϋξ δα βμ Ϊλπ βμ ά πδϋ εϊπκδκνπζάε λκν ΰδαΝ δαεκπά. θ πδγνη έ θα απκγβε τ εϊπκδκ αγησ πκν ίλϋγβε απζϊ πδϋ Ν εϊπκδκνπζάε λκνΰδανθαν αηα ά δνβν Ϊλπ β. β νθϋξ δα ηπκλ έ θα απκγβε τ κ αγησ τη πθανη Ν ανπαλαεϊ πνίάηα α: ΠδΫ [MR] ΰδα 2 ν λσζ π αένη κγσθβ LCD αθαίκ ίάθ δ 01-16, Ϋπ δ α πδϋ ΠΪθπ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι ΝαλδγησΝεαθαζδκτ ΠδΫ ιαθϊν[menu] ΰδαΝθαΝ κναπκγβε τ. πδζϋι Ϋθαθ λα δκ πθδεσ αγησ ΪζζβΝ νξθσ β ανεαδν παθαζϊί Ν ανίάηα ανΰδαν απκγάε ν β. πδζκΰά απκγβε νηϋθκν εαθαζδκτ FM εα Ϊ α β FM, πδϋ MR εαδ η Ϊ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν απκγβε νηϋθκνεαθϊζδναπσν ΠδΫ MR ΰδαΝΫικ κναπσν βθναπκγάε ν β. 4.6 ζ ΰξκμ ξαηβζάμ ηπα αλέαμ 4 δα κλ δεϋμ Ϊ δμ απκ κλ δ ηϋθβμ ηπα αλέαμ i. Η ν ε νά ζ δ κνλΰ έ εαθκθδεϊ Ϊ βνοβζσ λβν πθ 6.5 V (βνηπα αλέαν έξθ δν κνζϊξδ κθ 1-2 ηπϊλ μ). ii. Πκηπσμ εαδ Ϋε βμ ζ δ κνλΰκτθ εαθκθδεϊ αζζϊ αθαίκ ίάθ δ εσεεδθβνϋθ διβνσ αθνβν Ϊ βνπϋ δνεϊ πναπσ 6.5V αζζϊνοβζσ λαναπσ 6.2V ( αέθ αδν1νηπϊλα).

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Α Η- ο Νέα Υ ρκη (5, 6, ό, ύ, 9 διαν. ) - ή Ξεναγ σεις π λης Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York by night E σοδος &

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν Μ αφ α αφ αφ α έ ω πα α π υ ω αφ α π α Louis Vuitton υ Κ υ Πα π Θ α Résumé δeνchampνduνmarketingνetνdeνlaνpublicitéνestνconstituéνdeνmultiplesνuniversνconceptuelsν posantνlesνfondementsνd uneνsémiotiqueνquiνdépasseνlargementνlaνsémiotiqueνclassiqueέν

Διαβάστε περισσότερα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα > πλ Ϊηβ Π λδ ξη θμ Ά πλβνϊξλβ(ελυ ζζδεά) ζ 2 ΆξθβΝΪξλβ ζ 3 Κ ζ 3 θάνϊξλβ ΜτλβΝΪξλβ ΪξλβΝ ζ 3 Νετκυμ ζ 5 Ν η λϊλ ζ 4 Jeggery ζ 4 ΓζυεβΝ ζ 6 Φλκυε β ζ 5 πλ ΪηβΝ ζ 7 Ϋδ ζ 12 Λ ηθδνεδν δλπδ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Πανίσχυρος Ασύρµατος µε Αναµεταδότη VHF/UHF Dual Band, Full Duplex, Cross-band repeater, Κρυπτοφωνία(SCR), VOX, Radio FM κ.α. 1.1. - Εγκαταστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ Α Η Η ίθ ασ ί αι φαι ό ο ς ιά οσ ς ά. ί αι ία α ό ις ι ώσ ις σ ις ο οί ς ο φ ς έ αι α ό θ ία ο ία ο. Ό α ο φ ς ιέ αι έσα α ό ία ή σ ισ ή ή ο ή φα ί αι έ α α ό φ ι όα ού α σ ία οθό ο οθ έ ίσ α ό σ ισ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ Υ δλκυλΰσμνουλκζσΰκμ λέν λδ κ Ϋζ δκυνπαθ πδ άηδκυνθ αζκθέεβμ Ο Ρ Φ Ο ΣΗΜΕ ΩΜ ΠΟΤ Ν- Σ ΙΟ ΡΟΜΙ ΠΙΣ ΜΟΝΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ ΙκτζδκμΝβί1ί ΙΟΓΡ ΦΙΚΟΝ Μ ΙΧΜ ΙΟΓΡ ΦΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι Οθκηα πυθυηκμ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

VHF - UHF. www.delfitzis.gr 1

VHF - UHF. www.delfitzis.gr 1 VHF - UHF KT 980 EE VHF - UHF > Εύρος συχνοτήτων 144-146 MHz 8W (136-174 MHz) / 430-440 7W (400-470 MHz) > 128 κανάλια > Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD με ψηφιακό μετρητή στασίμων S / RF > Ένδειξη κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ ΦλΪΰµ (λκφλϊε βμ) Γλ θβμ.π. ΜλκθδεκζΪκ µ χ ξ δ µσμ, Ε Ε : λκφλϊε βμ, ε ε ά, γλκφλϊΰµ, δ- δφϊθ δ, ζκίδεϊ δάµ, ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σκ σ ε ε ά φλϊΰµ Γλ θβμ ίλέ ε δ κθ κ µσ Πβθ δσ ε Ϊθ β βμ ΛΪλδ μ. εκσμ κ φλϊΰµ κμ έθδ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης για τον ποµποδέκτη WOUXUN KG-UV8D Περιγραφή Χαρακτηριστικών. 1. Duplex Repeater (VHF - UHF ή UHF - VHF). 2. Duplex Work Mode (TX σε µια περιοχή, ενώ RX σε άλλη περιοχή ταυτόχρονα).

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα συσκευασίας. Συντήρηση

Περιεχόµενα συσκευασίας. Συντήρηση Περιεχόµενα Συντήρηση...2 Χαρακτηριστικά...2 Κύριες ενδείξεις/πλήκτρα χειρισµού...3 LCD οθόνη...5 Βασικές λειτουργίες...6 Εξειδικευµένες Λειτουργίες...15 Λειτουργίες Μενού Λειτουργία αυτο-προγραµµατισµού...17

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

VHF - UHF KT 980 EE VHF - UHF

VHF - UHF KT 980 EE VHF - UHF VHF - UHF KT 980 EE VHF - UHF > Εύρος συχνοτήτων 144-146 MHz 8W (136-174 MHz) / 430-440 7W (400-470 MHz) > 128 κανάλια > Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD με ψηφιακό μετρητή στασίμων S / RF > Ένδειξη κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Ν11θγΝ/Ν07-10-β01γ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ ΡΙΣΟΣ Λ ΙΟΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΝΘ ΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗΝΘ ΣΙΚΩΝΝ ΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΝΓ ΩΛΟΓΙ ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ Σδηβ δεάνϋε κ βν βνηθάηβν κυν ων αν ίνουμ ρ.μ ολδά ου Καγβΰβ άν κυνσηάηα κμνγ πζκΰέαμν βμνξκζάμνθ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 4SYMV00247654 204-2-5 ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΝΑΥΑΨΑ ΗΜΟΝΑΙΓΙΑΛ ΙΑ ήνηνοικονομικχνντπηρ ΙΧΝ ΣΜΗΜΑΝΠΡΟΜΗΘ ΙΧΝ ΑέΰδκΝ 5 ε ηίλέκυνβί4 ΑλέΝΠλω έμ4822 Τ Μ Φ Χ Ν Η Σ Ι Κ Ο κν έΰδκν εαδ κν βηκ δεσν Κα Ϊ βηα,ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR WIRELESSLAN-RFDYNE

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR WIRELESSLAN-RFDYNE ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR 1 WOUXUN KG-699E ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή! Αν χρησιμοποιείται μια εξωτερική συσκευή μικροφώνου, τότε η συσκευή δεν θα είναι αδιάβροχη.

Προσοχή! Αν χρησιμοποιείται μια εξωτερική συσκευή μικροφώνου, τότε η συσκευή δεν θα είναι αδιάβροχη. Συνδέστε τον αντάπτορα του φορτιστή 230VAC στον φορτιστή γραφείου και στην συνέχεια σε μια πρίζα 230VAC. Οι κόκκινο Led θα αναβοσβήνει για να επιβεβαιώσει ότι ο φορτιστής τροφοδοτείται. Τοποθετήστε την

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 πομποδέκτης CT 790 1 κεραία υψηλής απολαβής 1 πακ μπαταριών λιθίου 1 επιτραπέζιο φορτιστή 1 κλιπ ζώνης λουράκι καρπού Συντήρηση Ο πομποδέκτης σας είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ποµποδέκτης BAOFENG UV3R είναι ένας ποµποδέκτης µινιατούρα διπλής µπάντας µε πάρα πολλά χαρίσµατα, ο οποίος θα σας χαρίσει απρόσκοπτη επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη του ραδιοδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433)

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω μέρη : 2 x Βασική Μονάδα (μηχάνημα με την κεραία)

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας Συσκευασία του πομποδέκτη. Αφαιρέστε προσεκτικά τον πομποδέκτη. Σας συνιστούμε να εντοπίσει τα στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω πριν την απόρριψη της συσκευασίας υλικό. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις 1 ου Διαγωνίσματος Θέμα 1 ο α) Από μία κορυφή, π.χ. την Α, φέρουμε ευθεία xy ΒΓ. Τότε ω = Β και φ = Γ, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων xy και ΒΓ με τέμνουσες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

V H F ΚΤ - 370 ΕΕ ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF FM ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

V H F ΚΤ - 370 ΕΕ ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF FM ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ V H F ΚΤ - 380 ΕΕ ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF FM ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 5W80ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ Η/Υ 80 κανάλια VHF + VFO control. Φωτιζόμενη Dot Matrix οθόνη υγρών κρυστάλων (LCD). Ρυθμιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Manuale d uso Instruction guide Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Guide d utilisation Manual de Instruções Οδηγίες Χρήσης

Manuale d uso Instruction guide Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Guide d utilisation Manual de Instruções Οδηγίες Χρήσης CT Manuale d uso Instruction guide Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Guide d utilisation Manual de Instruções Οδηγίες Χρήσης C T 710 V H F / U H F Π Ο Μ Π Ο Δ Ε Κ Τ Η Σ 1 11/5/2012 12:01:45 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

DB 271 Dual Band 2m / 70 cm Φορητός Πομποδέκτης

DB 271 Dual Band 2m / 70 cm Φορητός Πομποδέκτης DB 271 Dual Band 2m / 70 cm Φορητός Πομποδέκτης 1 Εισαγωγή Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον πομποδέκτη ALBRECHT DB 271. Αυτός ο πομποδέκτης προσφέρει σύγχρονο σχεδιασμό, πολύ-λειτουργικότητα, σταθερή απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα