DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver"

Transcript

1 DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

2 Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση θανμ θκτνσνυλά β 21 Π λδΰλα άνίκβγβ δευθνζ δ κνλΰδυθ 31 Ρτγηδ βνζ δ κνλΰδυθ 37 νθ άλβ β 41 πέζν βνπλκίζβηϊ πθ 42 ΠαλΪλ βηακνζέ ανctcss/dcs 44

3 Π λδ ξση θα ι κνϊλ Παλαεαζκτη ΝίΰΪζ Ν κθνπκηπκ Ϋε βνπλκ ε δεϊναπσν βν ν ε να έα. ζϋΰι αθ β ν ε να έα π λδϋξ δ α αι κνϊλ πκν αθαΰλϊ κθ αδ κθ πέθαεα. π λέπ π β απυζ δαμ ά ζα πηα δευθ νζδευθ εα ΪΝ βνη α κλϊ, γϋ Ναά βηαναηϋ πμν κνεα Ϊ βηαναΰκλϊμν βμν ν ε νάμ. Πέθαεαμ Π λδ ξση θπθ ι κνϊλ έ κμ Πκ σ β α Κ λαέανrubber 1 ΚζδπΝαυθβμ 1 ΠαεΝηπα αλδυθνli-ion 1 πδ κέξδκ Σλκ κ κ δεσνπαε 1 πδ λαπϋαδαν Ϊ βνφσλ δ βμ 1 Ο βΰέ μνυλά δμ 1 ΛκνλΪεδ Καλπκτ 1

4 1. τλκμ νξθκ ά πθ: VHF MHz (136MHz-174MHz ε σμν νλυπβμ)ν εαδ UHF MHz (400MHz -470MHz ε σμν νλυπβμ) κ τλκμ νξθκ ά πθ η αίϊζζ αδ ηϋ πν PC-programmer 2. LCD Ογσθβ απ δεσθδ βμ η θκτ 3. Μπα αλέα: Li-ION 7.2V 1200mAh 4. πδζκΰά ηπϊθ αμ Wide/Narrow 25K/12.5K 5. πδζκΰά δ ξτκμ High/Low RF: 5W/1W(VHF 4W/1W (UHF 6. Τπσ κθκδ: CTCSS: 50 / DCS : Λ δ κνλΰέαν ANI (αν σηα κμν αλδγησμ αθαΰθυλδ βμνid) ΚαθΪζδα (1 αγ λσνεαθϊζδν Ϋε αε βμναθϊΰεβμ). 9. Scrambler 10. Time-Out-Timer TOT OFF-15/30/45/60/75/90.../600S 11. VOX Handsfree Κτλδα Υαλαε βλδ δεϊ 12. Emergency Call 13. PRI ΚαθΪζδΝπλκ λαδσ β αμ 14. BCLO (Busy channel lockout) 15. ζ τγ λβνλτγηδ β V/U Band 16. DW Dual Watch 17. OFF SET 18. CTCSS/CDCSS 19. άηα 5/6.25/10/12.5/15/20/25K 20. Scan: VFO / Ϊλπ βνεαθαζδυθ 21. SQL:0-9 πέπ α 22. Φπ δ ησμ : On/ Off 23. SAVE 24. MONITOR (Squelch αθκδξ σ) 25. ν σηα κμ Ϋζ ΰξκμ + π δεσθδ βν δ ξτκμνηπα αλέαμ) ΝTURN ON 26. δ κπκέβ βνξαηβζάμνηπα αλέαμ 27. Κζ έ πηανπζάε λπθή σθκν 28. APO ( ν σηα βναπ θ λΰκπκέβ β) 29. Ϋε βμνfm (87.0MHz~108.0MHz 30. PC Programmer εαδνπλκ γάε μ 31. θ τληα βνεζπθκπκέβ βν

5 Γ θδεϊ νξθσ β α ΚαθΪζδα Μθάηβμ δανζκπκέβ β MHz MHz 99 πλκΰήη θα 12.5 khz ά 25 khz Θ ληκελα έα 20 ~ 60 ΣΪ βνλ δ κνλΰέαμνπή 7.4 V DC Κα αθϊζπ βνλ τηα κμν ΝαθαηκθάΝ(standby) επκηπά Ι ξτμν ισ κν Κα αθϊζπ βν λ τηα κμ δαησλ π β Maximum πσεζδ βν νξθσ β αμ επκηπάνπαλα έ πθ π λέπκν 15mA Σ ξθδεϊ Υαλαε βλδ δεϊ Vώό 5 WΝ Ν Uώό 4 W HI 1.6A FM ± 5 khz ά ±2.5 khz πδζ ΰση θκ <- 60dBc Λάοβ ναδ γβ έα SNR πσλλδοβν θ κ δαησλ π βμ Ι ξτμνάξκννυaudio) Mission Κα αθϊζπ βν λ τηα κμν Ν αθαηκθάν(standby) -122dBm (12dB SINAD) 0.16 uv Καζτ λαναπσ 60 db 500mW 140mA 15 ma

6 Παλκν έα β κν Πκηπκ Ϋε β Ογσθβ LCD 1. πδζκΰάνηπϊθ αμν Wide/Narrow 2.Κζ έ πηανπζβε λκζκΰέκν 3.Λ δ κνλΰέανscrambler 4. ικδεκθσηβ βνι ξτκμ 5.ΥαηβζάΝΙ ξτμνυlow) 6.ΤοβζάΝΙ ξτμνυhigh) 7.ΟηΪ αννξθκ ά πθ A 8. πδζκΰάν τπκνννπκ σθκν DCS /CTCSS 9. θ διβ νπκ σθκννctcss 10.Vox 11.Ρτγηδ βν σθκν 12. ζζαΰάννξθσ β αμν παθαζάπ β 13. δ κπκέβ βνξαηβζάμν Ν Ν ηπα αλέαμ 14.Priority Channel Scan 15.APO 16.ΟηΪ αν νξθκ ά πθν Ν ξλά β 17.ΟηΪ αννξθκ ά πθνb

7 1.Κ λαέαν 2.PTT (TX δαεσπ βμ) 3.Monitor/FM 4.Emergency Call 5. ΚΪ π 6.MIC 7.M ΝΟΤ 8.τλ βμνμπα αλέαμ 9.ΠαεΝΜπα αλδυθ 10. Πζβε λκζσΰδκ 11.ΠΪθπ 12.LCD 13.MIC/SP δϊίλκξκ εϊζνηηα 14.Φπ δθάνϋθ διβ 15.Μ αΰπΰϋαμν Ϋθ α βμ 16.Κζδπ αυθβμ 17.Τπκ κξάνΰδαν ζκνλϊεδνεαλπκτ

8 α δεϋμ Λ δ κνλΰέ μ 1. [PTT]: ΠδΫ ΝΰδαΝ επκηπά, ζ νγ λυ ΝΰδαΝζάοβ. 2. [MONI/FM]: ΠδΫ ΰδα 1.5 ν λσζ π κ ΰδα θα θ λΰκπκδά βνζάοβ λα δκ υθκνfm, η Ν δΰηδαέκ πϊ βηαν θ λΰκπκδ έ αδνβ ζ δ κνλΰέανmonitor (= ζάοβνη Ναθκδξ σνsquelch). 3. [CALL]: ΠδΫ ΰδα 1.5 ν λσζ π κνΰδα θαν επ η γ έ κ Call (εαθϊζδ ε αε βμ αθϊΰεβμ ά επκηπάν σθκν 1750 Hz; θ θ λΰκπκδ έ αδ η τθ κηκ πϊ βηα. 4. [MENU]: ΠδΫ ΝΰδαΝθαΝ δ Ϋζγ Ν κνμ θκτ άνΰδαν πδί ίαέπ βν θ κζάμ 5. [0]~[9]: λδγηβ δεϊνπζάε λα 6. [UP]/[DOWN]: ΠΪθπ / ΚΪ π 7. [#/MR]: ΠδΫ 1 ν λσζ π κ ΰδα βθ απκγάε ν β Καθαζδυθ; Κλα ά πα βηϋθκ ΰδα θα αζζϊι Ν κνvfo εαδν ανκαθϊζδα. 8. [*/BAND]: ΠδΫ 1 ν λσζ π κ ΰδα θα θαζζϊι βθ ετλδα νξθσ β αν ΝA/B ά πδϋ Ν δΰηδαέα ΰδαΝΫικ κ.

9 Πλκ κδηα έα ΰδα ξλά β ΣκπκγΫ β β ε λαέαμ Σκπκγ ά βθ ε λαέα σππμ αέθ αδ βθ δεσθαν εαδν π λδ λϋο Ν βν ιδσ λκ αν ηϋξλδν θαν έι δ. βη έπ β: ΜβΝ πδϊθ Ν βθν ε λαέαν άν ηβν ελ ηϊ Ν πϊθπν βμν ιπ λδεσν ηδελσ πθκν άν ε αζαεκν δεσέν Μπκλ έν θαν ηπκ έα δν βθν πδεκδθπθέα. ΣκπκγΫ β β ηπα αλέαμ Σκπκγ ά βθ ηπα αλέα βθ νπκ κξά κν πέ π ηάηα κμ κν πκηπκ Ϋε β σππμν αέθ αδν βθν δεσθανπαλαεϊ π: P1 P2

10 αέλ β ηπα αλέαμ ΠδΫ βθν α Ϊζ δαν βμ ηπα αλέαμ πλκμ α εϊ π (P1), εαδν τλ Ν βν ηπα αλέαν πλκμν αν εϊ πνελα υθ αμ κθ πκηπκ Ϋε β αγ λϊν(p2) θ ξλ δα έ, ηπκλ έ ΝθαΝ λ υ Ν κνεζδπν αυθβμνη Ν τκνίέ μ (M3 x 6 mm) σππμν έξθ δνβν δεσθα: P1 Assembly Taking Off βη δυ δμ: Ό αθ κπκγ ά κ εζδπ αυθβμ, ηβν ξλβ δηκπκδά Ν εσζζα, γαν ξαζϊ δν κν π λέίζβηα. αδλϋ κ εζδπ αυθβμ πλκ κτ α αδλϋ Ν βθνηπα αλέα.

11 ΣκπκγΫ β β ιπ λδεκτ ηδελκ υθκν ά ε αζαεκν δεκτ Σκπκγ ά Ν κν ηδελσ πθκν σππμν αέθ αδν βθν δεσθα. Σκ πλπ σεκζκν νθ ηκζκΰέαμ ΰδα κ ηδελσ πθκ/ αεκν δεσ έθαδν τπκν Kenwood Ν έν Κζ έθ κ ζα δξϋθδκ εϊζνηηα σ αθ θ κ ξλβ δηκπκδ έ.

12 Φσλ δ β ηπα αλέαμ έθαδν ν δκζκΰδεσνκδνηπα αλέ μνli-ion θανηβθν έθαδνπζάλπμν κλ δ ηϋθ μνσ αθνπαλαζαηίϊθκθ αδ. Φκλ έ βθ ηπα αλέα πλκ κτ β ξλβ δηκπκδά πλυ β κλϊ. Οδ ηπα αλέ μ ηπκλ έ θα ηβ κλ έ κνθ πζάλπμ αθ θ δμ ξλβ δηκπκδά ΰδα π λδ σ λκ απσν τκν ηάθ μ. Ω σ κ, β ηπα αλέα γα πδ λϋο δ α εαθκθδεϊ πέπ α α κτ β κλ έ Νπζάλπμ(= Ϋπ δ αναπσνεαθκθδεάν ξλά β) εαδν βθναπκ κλ έ Ν3-5 κλϋμ. δ Ϊΰ κθ πδ κέξδκ αθ Ϊπ κλα AC βθννπκ κξάν κνν πδ λαπϋαδκνν κλ δ ά. νθ Ϋ κθ αθ Ϊπ κλα AC βθνπλέααυ 1ίί βδίνv AC, 50 or 60 Hz) Ϊζ β ηπα αλέα Li-ion εϋ β ά η κθ πκηπκ Ϋε βν βνγϋ βν σλ δ βμ (ίζϋπ Ν δεσθ μ) P1 P 2 P3 βη δυ δμ: ίαδπγ έ σ δ β ηπα αλέα Ϋξ δ κπκγ βγ έ εα Ϊζζβζα κθ κλ δ ά. ν άθκνη θα ελα Ϊ εζ δ σν κθνπκηπκ Ϋε βν αμνεα ΪΝ βν σλ δ β. Η εσεεδθβ ζνξθέα πδ κπκδ έν βθνϋθαλιβν σλ δ βμ. Μδα ζ έπμ ι σλ δ β ηπα αλέανγαν ξλ δα ένπ λέπκννζνυλ μνθαν κλ έ δνπζάλπμέ Η πλϊ δθβ ζνξθέαν πδ βηαέθ δ κθ θ λΰκπκδβηϋθκνπκηπκ Ϋε βνάν βθνπζάλβ σλ δ βέ Πλκ δ κπκέβ β: ΜβΝίλΫι Ν κνμνπσζκνμν βμνηπα αλέαμνεαδν βνγϋ Νεκθ ΪΝ Ν π δϊέ Μβθ απκ νθαληκζκΰά βθ ηπα αλέα.

13 1. νθ να ηκέ πζβε λκζκΰέκν Π λδ ξση θα Μ θκτ Πζάε λα(η αικ νπέα) Λ δ κνλΰέα π δεσθδ β Ογσθβμ [MENU]+[0] Scrambler On/Off S Ναθαίκ ίάθ δ [MENU]+[1] DW On/Off DW [MENU]+[2] BCLO On/Off BCLO [MENU]+[3] Φπ δ ησμνκγσθβμνon/off LIGHT [MENU]+[4] ξκμνπζάε λπθ On/Off KTONE [MENU]+[5] APO On/Off APO [MENU]+[6] ικδεκθσηβ βνι ξτκμ On/Off S [MENU]+[7] ANI On/Off ANI [MENU]+[8] Ι ξτμ HIGH/LOW POWER [MENU]+[9] PRI ON/OFF PRI [MENU]+[#/MR] Λ δ κνλΰέανscan SCAN [UP]/[DOWN] ΠδΫ [MENU]πΪθπΝαπσ 1s ΠδΫ [#/MR] πϊθπναπσ 1s Μ θκτνεαδνϊζζα Κζ έ πηανπζβε λκζκΰέκν πκγάε ν β εαθαζδκτν/ εαθαζδκτνfm

14 ΠδΫ [*/BAND] πϊθπναπσ 1s ζζαΰάνετλδαμν νξθσ β αμνa/b ΠδΫ [MENU] έ κ κμνυenter) MENU ΠδΫ [#/MR]On δαεσπ βμνζ δ κνλΰέαμ :VFO/Channel τθ κηκνπϊ βηα [*/BAND] ικ κμ 1.1 SCRM (Scrambler) Ό αθνξλβ δηκπκδ έ Ν βνζ δ κνλΰέα Scrambler, βν επκηπάνγανελνπ κΰλα βγ έ. Μσθκ η βθ έ δα λτγηδ β γα ηπκλκτθ θα ζϊίκνθ εαδ θα απκεπ δεκπκδά κνθν κνβξβ δεσν άηα. Άζζκδ πκηπκ Ϋε μ κ εαθϊζδ θ ηπκλκτθν θαν εα αθκά κνθν κν άηα. ΓδαΝ θαν γϋ Ν κθν πκηπκ Ϋε βν Ν ελνπ κΰλϊ β β: ΠδΫ [MENU] π δεκθέα αδνβνϋθ διβ Menu βθνκγσθβ. ΗΝΪζζβΝΰλαηηάΝηΫθβΝε θά. ΠδΫ [0], απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ SCRM, β αελδίάμ εα Ϊ α βν απ δεκθέα αδν βθν πση θβνΰλαηηά: On ά Off. παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α βέ Ρτγηδ β κν Scrambler ΰδα τλκμ νξθκ ά πθ A/B ξλβ δηκπκδ έ αδνξπλδ Ϊ. έθαδνξλά δηκν εα ΪΝ βνζ δ κνλΰέανκαθϊζδνυchannel). 1.2 Λ δ κνλΰέα DW Dual Watch θ λΰκπκδυθ αμν βνζ δ κνλΰέα DW, γαναπ δεκθδ κτθνβν νξθσ β μ βθνκγσθβν(a/b). ΓδαΝ επκηπάν ηπκλ ένθανξλβ δηκπκδβγ έ ησθκ β νξθσ β α πκν αέθ αδ βθ ετλδανκγσθβ. ΠδΫ [MENU] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, θυνβνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά.

15 ΠδΫ [1] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ DW εαδνβν λϋξκν ανεα Ϊ α βν αέθ αδν βθνϊζζβν ΰλαηηά: On ά Off. παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α βέ Η ζ δ κνλΰέα Dual Watch ηπκλ έ θα αθ έ ξλά δηβν Νζ δ κνλΰέα ΚαθΪζδΝΥChannel). 1.3 Ρτγηδ β BCLO Busy Channel Lock Out ν ά β ζ δ κνλΰέα απκ λϋπ δ κθ πκηπκ Ϋε β απσ επκηπά θυ ΰέθ αδ ζάοβ εϊπκδκν άηα κμ. Η ζ δ κνλΰέα αν άν απκ λϋπ δ δμ παλ ηίκζϋμ. ΘαΝ πλϋπ δν θα ζ νγ λπγ έν κν εαθϊζδν πλκ κτν επϋηο. ΠδΫ [MENU] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu,ΝβΝΪζζβΝΰλαηηάΝπαλαηΫθ δνε θά. ΠδΫ [2] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ BCLO, βνπδγαθά εα Ϊ α βνηπκλ ένθαν έθαδ On ά Off. παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α βέ ΗΝλτγηδ βνa/b έθαδ δε άνξπλδ Ϊ. έθαδνξλά δηβν Νζ δ κνλΰέανκαθϊζδ (Channel). 1.4 Φπ δ ησμ πκηπκ Ϋε β ησθδηα θ λΰκπκδβηϋθκμ ά αν σηα α απ θ λΰκπκδβηϋθκμ κτν θ λΰκπκδά Ν κν π δ ησνυon), αν σμνπαλαηϋθ δ. θ έθαδ απ θ λΰκπκδβηϋθκμ (OFF) σ, κ πμ αθϊί δνπα υθ αμνεϊπκδκνπζάε λκναζζϊν ίάθ δναν σηα α (OFF) η ΪΝαπσ 5 ν λσζ π α. ΠδΫ [MENU] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, βνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά. ΠδΫ [3] - LIGHT απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ εαδν έξθ δν βθν εα Ϊ α βν On άν Off. ΚΪγ ξ δλδ ησμ ηπκλ έ θα αζζϊι δν βθνεα Ϊ α β. ΗΝζ δ κνλΰέαν π δ ηκτν θνξλβ δηκπκδ έ αδνεα ΪΝ βθνζ δ κνλΰέανκαθϊζδνυchannel).

16 1.5 ξκμ πζβε λκζκΰέκν KTONE θ λΰκπκδυθ αμ β ζ δ κνλΰέα, ηπκλ έ ΝθαΝαεκτ Ν κθνάξκν πθνπζάε λπθνεϊγ Ν κλϊνπκννπα Ϊ Ν εϊπκδκένμ απ θ λΰκπκδβηϋθκ κθ άξκ, θ αεκτ ΝεαγσζκνΝ κθνάξκν πθνπζάε λπθ. ΠδΫ [MENU] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, θυνβνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά. ΠδΫ [4] - η αθέα αδ β Ϋθ διβ KTONE εαδναπ δεκθέα αδνβναελδίάμνεα Ϊ α βν βθν πση θβνΰλαηηά: On ά OFF παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α β. θν θ έεθν αδν Νεα Ϊ α βνκαθϊζδνυchannel). 1.6 ν σηα β απ θ λΰκπκέβ β APO θ β ζ δ κνλΰέα APO έθαδ θ λΰά ON, σ κ πκηπκ Ϋε βμ αθ δζαηίϊθ αδν βθν εδθβ δεσ β αν κνν Ϋε β. θ θ νπϊλι δ λα βλδσ β α δϊ βηα 30 ζ π υθ, κνβν ν ε νάν ίάθ δναν σηα α. ΠδΫ [MENU] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, βνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά. ΠδΫ [5 απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ APO εαδν η αθέα αδνβναελδίάμνεα Ϊ α β (On ά OFF). παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α β. θν θ έεθν αδν Νεα Ϊ α βνκαθϊζδνυchannel). 1.7 SAVE ( ικδεκθσηβ β ηπα αλέαμ εα Ϊ α β α λϊθ δαμ) Ο πκηπκ Ϋε βμ γα η αί έ εα Ϊ α β τπθκν Ν αθ θ νπϊλι δν θϋλΰ δαν άν ζάοβν άηα κμν Ν δϊ βηαν1βν ν λκζϋπ πθ. Κα Ϊ β ζ δ κνλΰέα SAVE, β ν ε νά ζϋΰξ δ αε δεϊ βθ εδθβ δεσ β α εαδν θ λΰκπκδ έ αδν πϊζδν ησζδμν αθδξθ ν έν εϊπκδαν εδθβ δεσ β α. Μ β ζ δ κνλΰέα SAVE ανιϊθ αδ βηαθ δεϊ β αν κθκηέα βμνηπα αλέαμ. ΠδΫ [MENU] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, βνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά.

17 ΠδΫ [6] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ SAVE εαδν η αθέα αδν βν αελδίάμν εα Ϊ α βν (ON ά OFF). παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α β. Η ζ δ κνλΰέα θ θ έεθν αδ εα Ϊ α βνκαθϊζδνυchannel). 1.8 ν σηα β θαΰθυλδ β Σαν σ β αμ ANI εκζκνγά α ίάηα α ΰδα θα γϋ Ν βνζ δ κνλΰέανani ΟΝ /OFF: ΠδΫ [MENU] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu Ν, βνϊζζβνΰλαηηάν έθαδνε θά. ΠδΫ [7] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ SAVE εαδν η αθέα αδν βν αελδίάμν εα Ϊ α βν (On ά OFF). παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Νεα Ϊ α β. θν θ έεθν αδν Νεα Ϊ α βνκαθϊζδνυchannel). 1.9 πδζκΰά δ ξτκμ HIGH/LOW ν άνβνζ δ κνλΰέανα κλϊν βνλτγηδ βν βμνδ ξτκμν ισ κν. ΠδΫ [MENU] απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, βνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά. ΠδΫ [8]- απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ POWER εαδν βν αελδίάμν εα Ϊ α β (High or Low). παθαζϊί Ν βν δα δεα έανΰδανθαναζζϊι Ν βθνδ ξτέ Πλαΰηα κπκδ έ αδ ι ξπλδ ά λτγηδ β α τλβ νξθκ ά πθ A/B, θν θ έεθν αδν Ν εα Ϊ α βνκαθϊζδνυchannel).

18 1.10 Πλκ λαδσ β α PRI ΣαΝίάηα ανΰδαν β λτγηδ βν βμνζ δ κνλΰέαμνπλκ λαδσ β αμνpri: ΠδΫ [MENU] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, βνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θά. ΠδΫ 9] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ PRI εαδν βν αελδίάμν εα Ϊ α βν (On ά Off). ΚΪγ Ν ξ δλδ ησμνγαναζζϊα δν βθνεα Ϊ α β. θ η αί έ PRI, (Ϋ π σ δ κ εαθϊζδ 1 πλκ λαδσ β αμ έθαδν Νεα Ϊ α βνκαθϊζδ (Channel), σ ΝβΝ Ϊλπ βνγανπλαΰηα κπκδ έ αδνη Ν βθν ιάμναεκζκνγέα εέκέε SCAN ν ά β ζ δ κνλΰέα πδ λϋπ δ β Ϊλπ β δμ νξθσ β μ (VFO) άν αναπκγβε νηϋθανεαθϊζδα. ΠδΫ [MENU] - απ δεκθέα αδ β Ϋθ διβ Menu, βνϊζζβνΰλαηηάνπαλαηϋθ δνε θάέ ΠδΫ [#/MR] η αθέα αδνβνϋθ διβν SCAN. Η πση θβ ΰλαηηά γα έξθ δν ON εαδνβν Ϊλπ βνι εδθϊ. Κα Ϊ β Ϊλπ β, ηπκλ έ θα πδζϋι ΠΪθπ/ΚΪ π([up]/ [DOWN]) ΰδαΝθαΝαζζΪι Ν βθν εα τγνθ βν Ϊλπ βμνεαδν βν νθϋξ δανπδϋ ΝΪζζαΝπζάε λανΰδανθαν αηα ά. εα Ϊ α β FM Broadcast, β ζ δ κνλΰέα Ϊλπ βμνηπκλ ένθανξλβ δηκπκδβγ ένΰδαν βθναθααά β βν νξθσ β αμ. Η Ϊλπ β γα αηα ά δ σ αθ ίλ γ έ άηα λα δκ πθδεκτ αγηκτ. θ γϋζ θα δαεσο ξ δλκεέθβ α β δα δεα έα, απζϊνπδϋ Νκπκδκ άπκ Νπζάε λκ Κζ έ πηα πζβε λκζκΰέκν Ό αθ θ λΰκπκδ έ αδ κ εζ έ πηα πζβε λκζκΰέκν, θνηπκλκτθνθανξλβ δηκπκδβγκτθνϊζζανπζάε λαν πϋλαν πθ [MENU], [PTT] ά [CALL].

19 Γδα θα εζ δ υ κ πζβε λκζσΰδκ, πδϋ [MENU] ΰδαΝπ λδ σ λκναπσν1 ν λσζ π κ ηϋξλδνθαν η αθδ έ βθ κγσθβνβνϋθ διβ Γδα θα ι εζ δ υ κ πζβε λκζσΰδκ, πδϋ [MENU] πϊζδνΰδανπ λδ σ λκναπσν1 ν λσζ π κ υ πκννβνϋθ διβ θαν ια αθδ έ ΚαθΪζδΥα) Μθάηβμ Μπκλ έ Νθα απκγβε τ Ν νξθσ β μνπκννίλέ ε Ν βθνεα Ϊ α β VFO ανκαθϊζδανμθάηβμ. εα Ϊ α β VFO, πδζϋι Ν βθν πδγνηβ άν νξθσ β α, πδϋ [#/MR] ΰδαΝ πϊθπν απσν 1 ν λσζ π κέ η αθέα αδ β Ϋθ διβ MEMORY εαδ β πση θβ ΰλαηηά απ δεκθέα δ κθναλδγησν κν πση θκν ζ τγ λκννεαθαζδκτν( βθνπλκε δηϋθβνπ λέπ π β ί1 ). ΠδΫ ΠΪθπ/ΚΪ π ([UP]/[DOWN]),ΰδα θα πδζϋι Ϊζζα εαθϊζδα (01-09), ά πζβε λκζκΰά Ν αν τκνοβ έαν κνν πδγνηβ κτνεαθαζδκτ. ΠδΫ [MENU] ΰδαΝθαΝαπκγβε τ Ν κνεαθϊζδνεαδνθαν πδ λϋο Ν βθναλξδεάνκγσθβν. Γδα θα δαεσο βθ δα δεα έα ξπλέμναπκγάε ν βνπα ά */BAND] Η ζ δ κνλΰέα θ ξλβ δηκπκδ έ αδ εα Ϊ α β εαθϊζδ ηπκλ έ ΝθαΝαπκγβε τ ΝεαθΪζδαΝ ησθκν Νεα Ϊ α β VFO (άνηϋ πνζκΰδ ηδεκτνπλκΰλαηηα δ ηκτναπσνηήτ) πκγάε ν β εαθαζδυθ FM εα Ϊ α β VFO εα Ϊ α β FM, πδζϋι πλυ αν βθν πδγνηβ άν νξθσ β α, βν νθϋξ δανπδϋ [#/MR] ΰδαΝ π λδ σ λκναπσν1 ν λσζ π κέ Θα η αθδ έ βθ κγσθβ FM MEM εαδν βθν πση θβνΰλαηηάνγαν η αθδ έ ί1 έ

20 ΠδΫ ΠΪθπ/ΚΪ π ([UP]/[DOWN]), ηπκλ έ θα απκγβε τ β νξθσ β α κνμ αλδγηκτμν εαθαζδυθ (01-16), ά ηπκλ έ ΝθαΝπζβε λκζκΰά Ν αν τκνοβ έαν κνναπ νγ έαμ. ΠδΫ [MENU] ΰδαΝθαΝαπκγβε τ Ν κνεαθϊζδνεαδνθαν πδ λϋο Ν βθναλξδεάνκγσθβ. ΓδαΝθαΝ πδ λϋο ΝξπλέμΝαπκγάε ν β, πδϋ [*/BAND] θαζζαΰά Κνλέπθ νξθκ ά πθ A/B : πδζκΰά βμ ηπϊθ αμ νξθκ ά πθ ΠδΫ [*/BAND] ΰδα 1 ν λσζ π κ, η αν σ γα ΰέθ αδ θαζζαΰά η αιτ πθ τκ ετλδπθ νξθκ ά πθέν β νθϋξ δα πδζϋι βθ πδγνηβ ά ηπϊθ α επκηπάμ A/B εαγυμν εαδν π λαδ ΫλπΝ ζ δ κνλΰέ μνεαδνλνγηέ δμ DTMF (ξ δλκεέθβ β ζ δ κνλΰέα σθκν επκηπάμ DTMF) ΓδαΝ επκηπά,νπδϋ εαδνελα ά Νπα βηϋθκν κνπζάε λκνρtt. πδπλσ γ α πδϋ κπκδκ άπκ αλδγηβ δεσ πζάε λκ ΰδα θα εϊθ επκηπά κν επ δεκτ DTMF. Ο πδγνηβ σμ επ δεσμ DTMF επϋηπ ΰδα σ κ έθαδ πα βηϋθαν ανπζάε λα.

21 2. Π λδ ξση θα Μ θκτ έ κμ Λ δ κνλΰέα Π λδ ξση θα 01 RXΝQT ΚτλδαΝ νξθσ β α RX QT 02 TXΝQT ΚτλδαΝ νξθσ β α TX QT 03 SQδ 0-9 ( Ξ ξπλδ άν λτγηδ βν πθ A/B Ρτγηδ βν αθ απσελδ βμ 04 TηT OFF/ S 05 STEθ 5/6.25/10/12.5/20/25K(Ξ ξπλδ άνλτγηδ βν πθ A/B Ρτγηδ βναθ απσελδ βμ 06 Wζ WIDE NARROW(Ξ ξπλδ άνλτγηδ βν πθ A/B Ρτγηδ βναθ απσελδ βμ 07 ηόόset 0.0MHz~69.9MHz(Ξ ξπλδ άνλτγηδ βν πθ A/B Ρτγηδ βναθ απσελδ βμ 08 SώIόT SσρζΝε TO/CO/SE 10 VηX OFF/1/2/3/4/5 11 σρδδ 01/CURRENT 12 TXΝεητE BUSY/MASTER 13 θriνset πδζκΰάνεαθαζδκτν ρζiνσητe π δεσθδ β αν σ β αμνπκηπκ Ϋε β ID 15 ρζiνset Σλκπκπκέβ βν κν ANI

22 3. Υλά β Μ θκτ βη έπ β: Σα παλαεϊ π ξαλαε βλδ δεϊ ηπκλκτθ θα λνγηδ κτθ ξπλδ Ϊ η αιτ πθ ΟηΪ πθν νξθκ ά πθνa εαδ B. ΠλΪΰηαΝπκνΝ βηαέθ δνσ δνηπκλ έ ΝθαΝξλβ δηκπκδ έ Ν δα κλ δεϋμνλνγηέ δμν βθ ΟηΪ α Νεαδ βθνοηϊ ανb. 3.1 Ρτγηδ β RX QT ( Ϋε βμ CTCSS / DCS απκεπ δεκπκδβ άμ) ΪθΝ θννπϊλξ δνεϊπκδανδ δαέ λβνεζά β, βνζ δ κνλΰέανrx QT γϋ δν βν ν ε νάν ΝαγσλνίβΝ ζ δ κνλΰέα. ΗΝλτγηδ βνΰέθ αδνη Ν ανπαλαεϊ πνίάηα α: 1) ΠδΫ [MENU], β Ϋθ διβ [MENU] πλϋπ δ θα η αθδ έ βθ κγσθβ, β πση θβ ΰλαηηά έθαδ ε θά. β νθϋξ δα πδϋ ΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι RX QT έ 2) ΠδΫ [MENU] ΰδα θα ηπ έ δμ λνγηέ δμ, βθνπλυ βνΰλαηηάνίζϋπ RX QT ένην πση θβν ΰλαηηάΝ έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3) ΠδΫ [#/MR] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτν πθ OFF/ 67.0HZ / D023N/ D023I, β νθϋξ δα πδϋ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα λνγηέ Ν βν νξθσ β ανΰδανctcss άν κθνοβ δαεσν αλδγησνΰδανdcs. 4) ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ πδ λϋο πδϋακθ αμ [*/BAND] εαδνπέ πνΰδανξπλέμν απκγάε ν βν πθνη αίκζυθ. 3.2 Ρτγηδ β TX QT (λτγηδ β κν Κπ δεκπκδβ ά CTCSS / DCS ΰδα επκηπά) ΗΝλτγηδ βνπλαΰηα κπκδ έ αδνη Ν αναεσζκνγανίάηα α:: 1) ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU], β πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. βν νθϋξ δαν πδϋ ΝΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν TX QT έ

23 2) ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βνπλυ βνΰλαηηάν έθαδ TX QT, βν πση θβν ΰλαηηάΝ έξθ δν βθνεα Ϊ α β. 3) ΠδΫ [#/MR] ΰδα θα πδζϋι OFF/67.0HZ/D023N/D023I εζπ, β νθϋξ δα πδϋ ΠΪθπ [UP] άνκϊ πν[down] ΰδαΝθαΝγΫ Ν βν νξθσ β ανΰδανctcss /DCS. 4) ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν βέ 3.3 SQL (Ρτγηδ β Squelch) ΣκΝτ βηανsql ηπκλ ένθαν ιαζ έο δν κνγσλνίκ. θ η αίαέθ δ κθ πκηπκ Ϋε βνησθκνσ αθν έθαδν Ν εα Ϊ α β standby κ αγσλνίκ αζζϊ ηπκλ ένθαν ικδεκθκηά δν θϋλΰ δανπλκ Ϋλκθ ΪμΝ αμν η ΰαζτ λβναν κθκηέα. 1) ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU], β πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. βν νθϋξ δαν πδϋ ΝΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν SQL έ 2) ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βθνπλυ βνΰλαηηάν η αθέα αδνβνϋθ διβ SQL ΝεαδΝβΝ πση θβνΰλαηηάν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3) ΠδΫ ΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτν πθ 0έέ1έέβΝ έι. Σκ πέπ κ 9 έθαδ κ νοβζσ λκ, κ1 έθαδ κ ξαηβζσ λκ, κν0 βηαέθ δναθκδξ σ SquelchέΝΣαΝνοβζσ λα πέπ α απαδ κτθ δ ξνλσ λκ άηα ΰδαΝθαΝαθα δαηκλ πγκτθ. 4) ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμναπκγάε ν β.

24 3.4 TOT (Time out Timer ΰδα κθ π λδκλδ ησ κν ξλσθκν επκηπάμ) Η ζ δ κνλΰέα TOT πλκ α τ δ κθ πκηπκ Ϋε β απσ ίζϊί μ ζσΰπ πκζτπλπθ επκηπυθ εαγυμ εαδ ΪζζκνμΝ αγηκτμ απσνπαλ ηίκζϋμνσ αθνεϊπκδκμνελα ΪΝπα βηϋθκν κνptt ΰδαΝπκζτΝυλα. θ λΰκπκδβηϋθκ, κ πκηπκ Ϋε βμ αηα Ϊ βθ επκηπά εαδ Ϋζθ δ άηα Ϋε αε βμναθϊΰεβμναθνκν ξλά βμνελα ΪΝπαλα αηϋθαν κνπζάε λκ PTT. ΜΫΰδ κμνξλσθκμν επκηπάμ: 10 ζ π Ϊ. 1) ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU], β πση θβ ΰλαηηά έθαδ ε θά. βν νθϋξ δαν πδϋ ΝπΪθπ [UP] ά ΚΪ πν[down] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν TOT έ 2) ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βθνπλυ βνΰλαηηάννπϊλξ δνβνϋθ διβ TOT ΝεαδΝβΝ πση θβνΰλαηηάναθαΰλϊ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3) ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θαν πδζϋι Νη αιτν πθν ν λκζϋπ πθν OFF/15/30/45/60/75/90/.../600. 4) ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ ά πδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν β. 3.5 ΗΜ (STEP) ( δανζκπκέβ β) Η πδζκΰά κν π κτ ίάηα κμ νξθσ β αμ έθαδ β ίϊ β ΰδα βθ λτγηδ β βμ αελδίκτμ νξθσ β αμ επκηπάμ εαδ ζάοβμ. 1) ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU], βν πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. βν νθϋξ δαν ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ πν[down] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν STEP έ 2) ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βθνπλυ βνΰλαηηάν η αθέα αδνβνϋθ διβ STEP ΝεαδΝβΝ πση θβνΰλαηηάν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3) ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτν πθνίβηϊ πθνεαθαζδυθ 5/ 6.25/ 10/ 12.5/ 20 ά 25 khz. 4) ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν β.

25 3.6 πδζκΰά WN ( wide / narrow τλκμ ζάο πμ Σ δαησλ π βμ επκηπάμ α FM) θϊζκΰανη Ν κν έε νκ, Νη λδεϋμνπ λδκξϋμναπαδ έ αδνβνξλά β βμνηπϊθ αs narrow. Ω σ κν έθαδν απαλαέ β κνθαν αδλδϊι Ν βνηπϊθ αν κννπκηπκ Ϋε βν τη πθανη Ν δμναπαδ κτη θ μν νθγάε μνεϊγ Ν κλϊνΰδανηπϊθ ανwide άνnarrowένγδανθαναζζϊι Ν δμνπαλαηϋ λκνμν βμνηπϊθ αμνwide εαδνnarrow: 1) ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU],ΝβΝ πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. βν νθϋξ δαν πδϋ ΝΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι WN έ 2) ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βνπλυ βνΰλαηηάνϋξ δν βθνϋθ διβ WN ΝεαδΝβΝ πση θβνΰλαηηάν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3) ΠδΫ ΝΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι WIDE/ NARROW. 4) ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδνϋικ κ ά πδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν β. η ίω η: Η π ογ Narrow α αρ π ογ γ α ρα ο ρα χ χρ γ α αυ οπο 12.5 khz ο α 25 khz π ρ π ρ παρα ρω Wide. 3.7 Λ δ κνλΰέα OFFSET ( θ λΰκπκέβ β θαζζαΰάμ παθαζάπ β λα δκ λα δ ξθδεϊ έε να) Η ζ δ κνλΰέα Offset βηδκνλΰ έ β δα κλϊ η αιτ πθ νξθκ ά πθ ζάοβμ εαδ επκηπάμνΰδαν ζ δ κνλΰέανηϋ πν αγηυθν παθαζβπ υθνυαθαη α κ υθ). Οδ π λδ σ λκδ νλππαρεκέ αθαη α σ μ 2 m ξλβ δηκπκδκτθ ξαηβζάν νξθσ β α 600 khz κνμν Ϋε μν κνμνεαδν παθ επϋηπκνθν αν άηα α 600 khz νοβζσ λα. α UHF ξλβ δηκπκδκτθ αδ 1.6 MHz (ά 7.6 MHz βνγ ληαθέα) πμν νξθσ β αν παθαζάπ β. θ λΰκπκδά β ζ δ κνλΰέα Offset τη πθα η β νξθσ β α ξλά βμν κνν παθαζάπ β. 1. ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU] θυ β πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. βν νθϋξ δα πδϋ ΝΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι OFF SET έ

26 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βνπλυ βνΰλαηηάν έξθ δν βθνϋθ διβ OFF SET ΝεαδΝβΝ πση θβνΰλαηηάν βθνπαλκτ αν δηάν νξθσ β αμ. 3. ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα πδζϋι η αιτ 0.0MHz ~ 69.9MHz. ΓδαΝΰλάΰκλβΝ λτγηδ β,νηπκλ έ Ν πέ βμνθανξλβ δηκπκδά Ν κνπζβε λκζσΰδκ. 4. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν β. 3.8 θαζζαΰά SHIFT (Κα τγνθ βμ + / - / OFF) θαζζαΰά εα τγνθ βμ α κλϊ κθ πκηπσ ξϋ β η βθ νξθσ β ανζάοβμν. Σκ + βηαέθ δ σ δ κ TX έθαδννοβζσ λκναπσν κνν Ϋε β, κν βηαέθ δνσ δν κνtx έθαδνξαηβζσ λαναπσν κνν Ϋε β. Οδ νλππαρεκέ παθαζάπ μνξλβ δηκπκδκτθνπϊθ αν κν ΰδαΝ βθναζζαΰάνεα τγνθ βμ. 1. ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU],ΝβΝ πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. β νθϋξ δα πδϋ ΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι SHIFT έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βνπλυ βνΰλαηηάν έξθ δν SHIFT εαδνβν τ λβν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμέ 3. ΠδΫ ΝΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτ OFF /+ /-. 4. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν β. βη έπ β : OFF βηαέθ δ έ δα νξθσ β α επκηπάμ εαδ ζάοβμ. Σκ+ βηαέθ δ σ δ β νξθσ β α επκηπάμ έθαδ νοβζσ λβ απσ αν άθ βμ ζάοβμ; Σκ βηαέθ δ σ δ β νξθσ β α επκηπάμ έθαδ ξαηβζσ λβναπσναν άθν βμνζάοβμ. Πα γ α: βνηπϊθ α 2 m VHF κν Ϋξ δν πδζ ΰ έ. Η νξθσ β α MHz η αθέα αδ πμ

27 νξθσ β α ζάοβμ. Ό αθ πα Ϊ PTT, κ πκηπκ Ϋε βμ επϋηπ δ κνμ MHz πμν αθ απκελδθση θβν νξθσ β ανtx. 3.9 Μ ΘΟ Ο ΡΩΗ (SCAN ) Ϊθ πδζϋι κθ λσπκ θα νθ ξδ έ β Ϊλπ β α κτ Ϋξ δ θ κπδ έ Ϋθα άηα εαδ β Ϊλπ β Ϋξ δ αηα ά δ. πδζϋι ηδα ηϋγκ κ: ( TO Λ δ κνλΰέα Υλσθκν: ΟΝπκηπκ Ϋε βμ γα αηα ά δ β Ϊλπ β ησζδμ ίλ δ άηα. Η Ϊλπ β αηα Ϊ ΰδα 5 ν λσζ π α εαδ νθ ξέα δνθανεϊθ δνζάοβναεσηβνεδναθν κν άηανγαν Ϋπλ π ΝθαΝπαλαη έθ δν κνεαθϊζδ. ( CO Λ δ κνλΰέα ζ ΰξση θκν Μ α κλϋα: ΟΝπκηπκ Ϋε βμνγα αηα ά δν β Ϊλπ βν εαδνγανπαλαη έθ δν βθνέ δαν νξθσ β ανηϋξλδν κν άηανθαν ια αθδ έ. (SE Λ δ κνλΰέα θέξθ ν βμ: ΟΝπκηπκ Ϋε βμ εα ΪΝ βνζάοβ αηα ΪΝ βν νξθσ β ανβ κπκέα αθδξθ τγβε ΝπμΝαπα ξκζβηϋθβνεαδν βν νθϋξ δανπαλαηϋθ δν Ναν σν κνεαθϊζδέ ΚΪθ Ν δμνλνγηέ δμν αμνσππμναθα Ϋλ αδνπαλαεϊ π: 1. ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU], βν πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. βν νθϋξ δαν πδϋ ΝΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδα θαν πδζϋι SCAN M έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βνπλυ βνΰλαηηάν έξθ δ SCAN ΝεαδΝβΝ πση θβν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3. ΠδΫ ΝΠΪθπ [UP] ά ΚΪ πν[down] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτν πθ TO / CO / SE. 4. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ ά πδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κ ξπλέμναπκγάε ν β.

28 3.10 VOX (ζ δ κνλΰέα ζϋΰξκν πθάμ, ζ δ κνλΰέα handsfree ) Ναν άν βθνεα Ϊ α βν θνξλ δϊα αδνθανπα ά PTT ΰδαΝ επκηπά. επϋηο ηϋ π αν σηα βμ πθβ δεάμ αθέξθ ν βμ. θ αηα ά θα ηδζϊ, β επκηπά γα αηα ά δ αν σηα α εαδ κ πκηπκ Ϋε βμ γανίλ γ έν Νεα Ϊ α β ζάοβμ. 1. ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ [MENU], βν πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. π δ ανπδϋ Ν ΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι VOX έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα θα η αί έ δμ λνγηέ δμ, βθνπλυ βνΰλαηηάν η αθέα αδνβνϋθ διβ VOX Ν θυνβνϊζζβνΰλαηηάν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3. ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτν πθ OFF/ 1/ 2/ 3/ 4/ ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμναπκγάε ν β. Σκ πθβ δεσ σλδκ ( ναδ γβ έα) ΰδα κ VOX ηπκλ έ θα γ έ η αν ά β ζ δ κνλΰέα. Η ζ δ κνλΰέα επκηπάμ θ λΰκπκδ έ αδ σ αθ β πθά έθαδ νοβζσ λβ απσν βθν πδζ ΰηΫθβΝ ναδ γβ έα. βη έπ β: 5 = ΤοβζάΝ ναδ γβ έα, ξλβ δηκπκδ έ αδν Ν νθγάε μνξαηβζκτνγκλτίκν. 1 = ΥαηβζάΝ ναδ γβ έα, ξλβ δηκπκδ έ αδν Ν νθγάε μννοβζκτνγκλτίκν. βη έπ β: Σκ πέπ κ VOX απ δεκθέα αδ πμ 1/ 2/ 3/ 4/ ά 5 βθνκγσθβ LCD Κζά β ε αε βμ θϊΰεβμ ΣκΝεαθΪζδΝ01 πλκκλέα αδνΰδανεαθϊζδνϋε αε βμναθϊΰεβμ. 1. ΠδΫ [MENU], Ϋπ δ ανπϊθπν[up] άνκϊ πdown] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν CALL έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδαΝ δμνλνγηέ δμ. βθνπλυ βνΰλαηηάν η αθέα αδνβνϋθ διβ CALL εαδνβνϊζζβν ΰλαηηάΝ έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3. ΠδΫ πϊθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα πδζϋι η αιτ πθ 01 ά CURREN (αν σν αθα Ϋλ αδν βθν λϋξκν αν νξθσ β α. νθδ κτη θα ξλβ δηκπκδ έ βθ λϋξκν α νξθσ β α

29 πμ εαθϊζδ Ϋε αε βμ αθϊΰεβμ. Μπκλ έ θα έθαδ ξλά δηκ θα βνξλβ δηκπκδ έ ΝΰδαΝ παθαζάπ βν 1750 Hz, έ Ν πέ βμ βθνπαλϊΰλα κν4.4) 4. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ πδ λκ άνάνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμνη αίκζά πδζκΰά ζ δ κνλΰέαμ TX θ λΰκπκδά Ν κ dual band standby. π σ δ ξλβ δηκπκδ έ β νξθσ β α A πμ ετλδκ εαθϊζδ αζζϊ ζαηίαθση θα άηα α απσ β νξθσ β ανbένονπκηπκ Ϋε βμνηπκλ ένθαναπαθ ΪΝ βννξθσ β αν ΝάΝ βννξθσ β αν. 1. ΠδΫ [MENU], η αθέα αδ β Ϋθ διβ MENU,ΝβΝ πση θβνΰλαηηάν έθαδνε θά. π δ ανπϊθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι TX MODE έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα δμ λνγηέ δμ, β πλυ βνΰλαηηάν έξθ δν βθνϋθ διβ TX MODE SET εαδνβν πση θβνΰλαηηάν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ. 3. ΠδΫ ΝΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι BUSY ά MASTER Νέ 4. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμναπκγάε ν β. βη έπ β: πδζϋι BUSY αθ γϋζ θα απαθ Ϊ εζά β βθ λϋξκν α νξθσ β α απ νγ έαμ. πδζϋι ΝMASTER, αθ ιϊλ β α απσ α ζαηίαθση θα άηα α απσ α εαθϊζδα, κν πκηπκ Ϋε βμνγαναπαθ ΪΝπΪθ αν βθνκτλδαννξθσ β α PRI SET (ΚαθΪζδ Πλκ λαδσ β αμ) 1. ΠδΫ [MENU], Ϋπ δ α ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι PRI SE έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα δμ λνγηέ δμ, β πλυ βνΰλαηηάν η αθέα δ PRI SET ΝεαδΝβΝ τ λβν έξθ δν βθνεα Ϊ α βνζ δ κνλΰέαμ.

30 3. ΠδΫ πϊθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα πδζϋι αλδγησν01-99 πμνεαθϊζδνπλκ λαδσ β αμ. 4. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ ά πδϋ Ν[*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμνη αίκζϋμ. βη έπ β: έθαδνκδναλδγηκέν πθνεαθαζδυθ ANI ν σηα β θαΰθυλδ β Σαν σ β αμ Ο πκηπκ Ϋε βμ ηπκλ έ θα πλκΰλαηηα δ έ η ζ δ κνλΰέα ANI ΰδαΝθαΝ πδ λϋπ δν βθναθαΰθυλδ βν αν σ β αμ ID απσνϋθαθνϊζζκναπκηαελν ηϋθκνπκηπκ Ϋε β. ΠδΫ [MENU],Ϋπ δ ανπϊθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι ANI ID έ ΠδΫ [MENU] ΰδα δμ λνγηέ δμ, β πλυ βνΰλαηηάν η αθέα δ ANI ID, βν πση θβνΰλαηηάν έξθ δν κθν λϋξκθ ανεπ δεσνani. ΠδΫ [MENU] ΰδα πδί ίαέπ β εαδ Ϋικ κ άνπδϋ [*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμνη αίκζϋμ. βη έπ β: Ό αθ ξλβ δηκπκδ έ αδ αν ά β ζ δ κνλΰέα, κ ξλά βμ πλϋπ δ θα ΰθπλέα δ σ δ πα υθ αμν PTT, επϋηπ αδνκνκπ δεσμ-σαν σ β α κννπκηπκ Ϋε βνπλκ κτναλξέ δνβν επκηπάν δαησλ π βμ Σλκπκπκέβ β κν επ δεκτ ANI Οδ επ δεκέ ANI απκ ζκτθ αδ απσ 3 οβ έα, ε πθ κπκέπθ κ πλυ κ οβ έκ έθαδ πϊθ α Ϋθαμ κηα δεσμ ΝαλδγησμΝ θυν ανϊζζανοβ έαν έθαδναλδγησμν ΠδΫ [MENU], Ϋπ δ α ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π[down] ΰδαΝθαΝ πδζϋι ANI SET έ 2. ΠδΫ [MENU] ΰδα δμ λνγηέ δμ, β πλυ βνΰλαηηάν έξθ δ ANI SET, βν τ λβν έξθ δν κθν επ δεσνani εαδναθαίκ ίάθ δνκνπλυ κμνεπ δεσμ. 3. ΣκΝπλυ κνοβ έκν έθαδνκηα δεσμναλδγησμ. π δ ανπδϋ ΠΪθπ [UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Νη αιτν πθν0-9.

31 4. κτ λκπκπκδά κ πλυ κ οβ έκ, πδϋ [#] ΰδα κ τ λκ εαδ λέ κ οβ έκ πμ ID.Σκ τλκμν πθν πδζκΰυθν έθαδναλδγηκέ (ΰδαΝπαλΪ δΰηαναθνβν αν σ β α ID έθαδνί1, κν τ λκνοβ έκν έθαδν0 εαδν κν λέ κν έθαδ 1 ). 5. ΠδΫ [MENU] ΰδα απκγάε ν β εαδ Ϋικ κ ά πδϋ Ν[*/BAND] ΰδαΝΫικ κνξπλέμνη αίκζϋμ. βη έπ β: θ γϋζ θα ίά ά θα αζζϊι πλκβΰκτη θκνοβ έκ, πδϋ [#] ΫπμΝσ κνν κν πδγνηβ σνοβ έκναλξέ δνθαναθαίκ ίάθ δ. ΣυλαΝηπκλ έ ΝθαΝ κν λκπκπκδά. 4. Π λδΰλα ά κβγβ δευθ Λ δ κνλΰδυθ 4.1 VFO (Μ αίζβ ά ΚΪηοβ νξθσ β αμ, ΰθπ ά πμ Κα Ϊ α β νξθσ β α) εα Ϊ α β VFO, πδϋ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα νθ κθδ έ βθ πδγνηβ ά νξθσ β ανη Ν ανΰθπ ΪΝίάηα ανάναπ νγ έαμναπσν κνπζβε λκζσΰδκ. 4.2 πκγάε ν β Καθαζδυθ ΤπΪλξκνθ 100 ηθάη μ ΰδα δμ νξθσ β μ η αλδγηκτμνεαθαζδυθναπσ θα δ δεσ εαθϊζδ πλκκλέα αδνΰδαν κ Κα Έ α η Α γ η η Ν κθναλδγησ 01. ΓδαΝθαΝαπκγβε τ ΝηδαΝ νξθσ β ανπμνεαθϊζδ,νεϊθ Ν αναεσζκνγα : 1. εα Ϊ α β VFO, πδζϋι βθ πδγνηβ ά νξθσ β ανεαδν πδζϋι CTCSS ά DCS. 2. ΠδΫ [MR] ΰδα 2 ν λσζ π α, β κγσθβνlcd αθαίκ ίάθ δναλδγησνεαθαζδυθ ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα πδζϋι αλδγησνεαθαζδκτνη αιτν πθ ΠδΫ ιαθϊν[menu] ΰδαΝθαΝαπκγβε τ Ν βν νξθσ β α.

32 5. Συλα ηπκλ έ θα παθαζϊί β δα δεα έα ΰδα Ϊζζ μ νξθσ β μ πκν γϋζ ΝθαΝ απκγβε τ ΝπμΝεαθΪζδα. βη έπ β: Ο ξλά βμ ηπκλ έ θα απκγβε τ δ ηϋξλδ 100 εαθϊζδα (ηϋΰδ κ), σ αθνκνπκηπκ Ϋε βμν έθαδν εα Ϊ α βν Simplex (εκδθάν επκηπάν εαδν ζάοβ). Ό αθ ξλβ δηκπκδ έ ζ δ κνλΰέα δπζάμ νξθσ β αμνυduplex), κ ξλά βμνηπκλ ένθαναπκγβε τ δνηϋξλδν50 εαθϊζδα (ηϋΰδ κ) ΰδαΝεΪγ ΝκηΪ αν νξθσ β αμν ΝεαδΝ. 4.3 θαζζαΰά η αιτ Κα Ϊ α βμ ΚαθΪζδ εαδ Κα Ϊ α βμ VFO Υνξθσ β αμ) ίά Ν κθνπκηπκ Ϋε β. ΠδΫ ΝεαδΝελα ά Νπαλα αηϋθαν κ [MR] θυναθκέΰ Ν κθνπκηπκ Ϋε β. Μ αν ά β δα δεα έα ηπκλ έ θα η αίαέθ απσ εα Ϊ α β VFO ΚαθΪζδΝεαδΝ κναθ έ λκ κ. ν ά β δα δεα έα ζ δ κνλΰ έ ησθκ αθ Ϋξ απκγβε τ δ νξθσ β μνπμνεαθϊζδανσππμν π λδΰλϊ βε ΝπλκβΰκνηΫθπμ. Σα εαθϊζδα ηπκλκτθνθαναπκγβε ν κτθνάνη αίζβγκτθνηϋ πνηήτ. 4.4 επκηπά σθκν 1750 ΰδα πλσ ία β παθαζάπ β-αθαη α σ β Ό αθ κ ξλά βμ γϋζ δ θα ξλβ δηκπκδά δ β ν ε νά ηϋ π αγηυθ αθαη α σ β, κν ζ ν αέκμν ηπκλ ένθαναπαδ έν δα δεα έαν σθκννεζά βμνΰδανθανι εδθά δνβνζ δ κνλΰέα. βθ νλυπβ, δ δεϊ β Γ ληαθέα, κδν αθαη α σ μν ξλ δϊακθ αδν νξθϊν σθκ λδπάμν1750 Hz άν βν ησθδηβν παλκν έαν σθκνν CTCSS. Οδ ξ δλδ Ϋμ αθαη α κ υθ ηπκλκτθ θα υ κνθνπ λδ σ λ μνπζβλκ κλέ μέ Γδα επκηπά άηα κμ 1750 Hz πδϋ ΝεαδΝελα ά Νπα βηϋθκν κ [CALL] ΰδαΝπΪθπΝαπσΝ1s. νθδ κτη β ξλά β κν πζάε λκν CALL εαδ β ξλά βν κννΰδαν ο α ό η α πμ ΚαθΪζδΝ ε αε βμν θϊΰεβμ Ναθ έν κννεαθαζδκτ 01 ( έ Νε Ϊζαδκ 3.11) θαίκ ίάθ δνβνεσεεδθβνϋθ διβνεαδν Ϋζθ δ κν άηα.

33 Ο σθκμ 1750 ηπκλ έ πέ βμ θα ζ δ κνλΰά δ πμ εζά β Ϋε αε βμ αθϊΰεβμνΰδα ένκν σθκμ 1750 Hz έθαδν τεκζκνθανβξά δνπμν σθκμνπλκ δ κπκέβ βμ. ΠδΫ PTT ΰδαΝθαΝ αηα ά Ν βθνεζά βνϋε αε βμναθϊΰεβμ. Μπκλ έ θα νπϊλξ δ λσπκμ θα αβ ά ίκάγ δα σ αθ πβΰαέθ ΰδα νπαέγλδ μ λα βλδσ β μ αζζϊν θνδ ξτ δν νθάγπμνη αιτν πθνλα δκ λα δ ξθυθ. έθαδ εαζτ λκ θα απκγβε τ κ Call πμ CURREN ΝΥνΝΫθ διβ λϋξκν αμ νξθσ β αμ ) αθ έν κννεαθαζδκτ 01 ΰδα ένηπκλ ένθανΰέθ δνεαζτ λβν ξλά βνη Ναθαη α σ μνσππμναθα Ϋλγβε ΝπαλαπΪθπ. 4.5 ελσα β νλναπθδευθ επκηπυθ FM ΥΡα δσ πθκ) 1. Πα ά εαδ ελα ά κ [MONITOR/FM] ΰδα πϊθπναπσ 2 s ΰδαΝθαΝηπ έ Ν Ν εα Ϊ α β FM. 2. ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα θα λνγηέ Ν βθν νξθσ β αν( τλκμ 87.0~ 108.0MHz, η Νίάηα α 100KHZ). Παλα αηϋθκνπϊ βηα ΠΪθπΝ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν νξθσ β α. 3. ΠδΫ ιαθϊ [MONITOR/FM] ΰδα πϊθπ απσ 2 s ΰδαΝΫικ κναπσν βνεα Ϊ α β FM. Μπκλ έ θα ελα ά κθ πκηπκ Ϋε β ζ δ κνλΰέα κ νπσίαγλκ αεσηβ εαδ εα Ϊ α βνζάοβμ FM: αθναθδξθ ν έν δ λξση θκν άηαν κνεαθϊζδν πδεκδθπθέαμ,νβνζάοβν άηα κμνfm δαεσπ αδ εα Ϊ α β FM: πδϋ MR ΰδα θα απκγβε τ Ϋπμ 16 νλναπθδεϊνεαθϊζδαέ θααά β β αγηυθ FM & απκγάε ν β εα Ϊ α β FM, πδϋ [MENU] Ϋπ δ α [MR] ΰδα Ϊλπ β σζκνν κνν τλκνμν νξθσ β αμέ

34 Ξ εδθά απσ βθ λϋξκν α νξθσ β α: ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ΰδα αθααά β β απσν βν ξαηβζσ λβν βθννοβζσ λβνάνπδϋ ΝΚΪ π [DOWN] ΰδαΝαθααά β βναπσν βθννοβζσ λβν βνξαηβζσ λβ. Η αθααά β β αηα Ϊ κ πση θκν άηανπκνναθδξθ τ αδ. ΠδΫ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδα νθϋξ δα βμ Ϊλπ βμ ά πδϋ εϊπκδκνπζάε λκν ΰδαΝ δαεκπά. θ πδγνη έ θα απκγβε τ εϊπκδκ αγησ πκν ίλϋγβε απζϊ πδϋ Ν εϊπκδκνπζάε λκνΰδανθαν αηα ά δνβν Ϊλπ β. β νθϋξ δα ηπκλ έ θα απκγβε τ κ αγησ τη πθανη Ν ανπαλαεϊ πνίάηα α: ΠδΫ [MR] ΰδα 2 ν λσζ π αένη κγσθβ LCD αθαίκ ίάθ δ 01-16, Ϋπ δ α πδϋ ΠΪθπ[UP] άνκϊ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι ΝαλδγησΝεαθαζδκτ ΠδΫ ιαθϊν[menu] ΰδαΝθαΝ κναπκγβε τ. πδζϋι Ϋθαθ λα δκ πθδεσ αγησ ΪζζβΝ νξθσ β ανεαδν παθαζϊί Ν ανίάηα ανΰδαν απκγάε ν β. πδζκΰά απκγβε νηϋθκν εαθαζδκτ FM εα Ϊ α β FM, πδϋ MR εαδ η Ϊ ΠΪθπ [UP] ά ΚΪ π [DOWN] ΰδαΝθαΝ πδζϋι Ν απκγβε νηϋθκνεαθϊζδναπσν ΠδΫ MR ΰδαΝΫικ κναπσν βθναπκγάε ν β. 4.6 ζ ΰξκμ ξαηβζάμ ηπα αλέαμ 4 δα κλ δεϋμ Ϊ δμ απκ κλ δ ηϋθβμ ηπα αλέαμ i. Η ν ε νά ζ δ κνλΰ έ εαθκθδεϊ Ϊ βνοβζσ λβν πθ 6.5 V (βνηπα αλέαν έξθ δν κνζϊξδ κθ 1-2 ηπϊλ μ). ii. Πκηπσμ εαδ Ϋε βμ ζ δ κνλΰκτθ εαθκθδεϊ αζζϊ αθαίκ ίάθ δ εσεεδθβνϋθ διβνσ αθνβν Ϊ βνπϋ δνεϊ πναπσ 6.5V αζζϊνοβζσ λαναπσ 6.2V ( αέθ αδν1νηπϊλα).

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ Μθάηβ Ο υ Ϋα Θ. ΜπΫ ου Α φοληά ΰδα βν ανά χεέλαμ ελΰα έα απο Ϋζε ε, ευλέωμ, ο εν οπδ ηόμ δμ αλχεδαεϋμ υζζοΰϋμ βμ δίζδογάεβμ Houghton (Χάω

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε τον πομποδέκτη μας TH-UVF1. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος στις τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα