ΣτπκδΝαζ υλδκτ ΝηαΰδΪΝΝ ΝΝίτθβ Άηυζκ Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27"

Transcript

1 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1

2 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ ΝΝίτθβ Άηυζκ Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2

3 ΗΝχ αν ουνα υ ο πκ ζ έν κνετλδκν υ α δεσν κυνοπηδκτν εαδνπκζζυθναεσηβν λκφυθ- κνκπκέκν έθαδνία δεσν λσφδηκν ΝπκζζΫμΝξυλ μνεαδνβν δαγ δησ β ανεαδνβν πϊλε δϊν κυ,ναπκ ζ έν υξθϊνϋθαν βηαθ δεσν κδεκθκηδεσνεαδνπκζδ δεσναά βηαέν ΣκΝαζ τλδν έθαδνηδανζ π άν εσθβνπκυν βηδκυ λΰ έ αδναπσν βηβ λδαεϊν άνϊζζαναηυζκτξανφυ Ϊ,Ντ λαναπσνϊζ ηαν πσλπθνεαδν βηβ λδαευθένυθβγϋ λανπαλϊΰ αδναπσν κν δ Ϊλδ,ΝαζζΪΝεαδΝαπσΝ κνεαζαηπσεδ,ν βν έεαζβ,ν κνελδγϊλδ,νεαδν κνλταδένμπκλ έν πέ βμνθαν παλαξγ έναπσνσ πλδα,νσππμνεαδναπσν σΰδα,νλταδ,ναητΰ αζανεαδν εαλπκτμν Ϋθ λπθέ Χλβ δηκπκδκτη Ν κναζ τλδνευλέπμν Νη έΰηανη Νθ λσ,νΰδαν βθν παλα ε υάν δϊφκλπθναυηυθ,νπκυνη Ν βν δλϊν κυμν ξλβ δηκπκδκτθ αδνΰδαν βθνπαλα ε υάν δαφσλπθν δ υθνηαΰ δλδεάμν εαδνααξαλκπζα δεάμένσκν υ α δεσν κυναζ υλδκτνπκυν υηίϊζζ δν π λδ σ λκν βθν υθ ε δεσ β αν βμνατηβμν έθαδνκδνπλπ θ μνεαδν ευλέπμνβνΰζκυ ΫθβέΝΣαΝ υκνία δεϊν έ βν πθνπλπ ρθυθν κυναζ τλκυν έθαδνβνηβ-ΰζκυ ΫθβΝ(1ηΣ,Ν θν ξβηα έα δναυηϊλδ)νεαδνβνΰζκυ ΫθβΝ (κησ,ν ξβηα έα δναυηϊλδ)έν 3

4 ΟδΝπκδσ β μνεαδνκδνεα βΰκλέ μν πθναζ τ λπθν δαελέθκθ αδναπσν κθν λσπκν κυναζϋ ηα κμ,ν κνίαγησνεκ εδθέ ηα κμνεαδν βθνπκδσ β αν κυν δ αλδκτνεαδν πθνϊζζπθν βηβ λδαευθ,ναπ ΝσπκυΝπλκΫλξκθ αδέν πσνϊπκοβνπκδσ β αμν κυν δ αλδκτ,ν ανϊζ υλαν δαελέθκθ αδν Ν Ϊζ υλαν εζβλκτν δ αλδκτ,νηαζαεκτν δ αλδκτνεαδνβη έ εζβλκυέν αν παλαΰση θανϊζ υλαναπσν εζβλσν δ ΪλδΝυπΪΰ αδνεαδν κν δηδΰ ΪζδέΝ 4

5 πο Να υ ο Ν πουνλίσ έθαδνϋθαναζ τλδν κνκπκέκνϋξ δνη ΰΪζβΝπ λδ ε δεσ β αν Νπέ κυλκέν ΣκΝξλβ δηκπκδκτη ΝευλέπμΝΰδαΝθαΝφ δϊικυη ΝηατλαΝοπηδΪέΝ Ν πουνιίσ ΣκΝξλβ δηκπκδκτη ΝευλέπμΝΰδαΝθαΝφ έαικυη Νζ υεσνοπηέέν Ν πουνηησ Μ Ναυ σνφ δϊξθκυη ΝευλέπμΝοπηδΪΝπκζυ ζ έαμνεα δνφλυΰαθδϋμέν ζ τλδναπκνελδγϊλδμσκναθαη δΰθτκυη Ν υθάγπμνη Ναζ τλδναπσν έεαζβνεαδν έθ δνξαλαε βλδ δεάν ζαφλϊνπδελάνΰ τ βν κνοπηέν ηαμέν Να ζ τλδναπσν εζβλσν δ Ϊλδ,Ν έθαδν υθα σ,νπζκτ δκν Νΰζκυ ΫθβέΝΜ Ν ξαλαε βλδ δεσνεέ λδθκνξλυηαένσκνξλβ δηκπ κδκτη ΝΰδαΝθαΝ φ δϊικυη ΝοπηδΪΝαφκτΝ έθ δνσΰεκνεαδν ζα δεσ β αν κναυηϊλδέ 5

6 α α Να ΣκΝαζ τλδναπσνηαζαεσν δ Ϊλδ,ΝΫξ δνξαλαε βλδ δεάναζ υλυ βνυφά,ν ηδελάνπ λδ ε δεσ β αν Νπλπ θ μνεαδνΰζκυ ΫθβΝεαδΝπδκΝΪ πλκν ξλυηαναπσν κν εζβλσέν έθαδνδ αθδεσνΰδαν εϋδε,νηπδ εσ α, εκυζκυλϊεδα,νεαγυμνεαδνΰδανσζαν ανΰζυεϊένμ Ν κνηαζαεσναζ τλδ,νβν ατηβνηϋθ δνξαηβζά,νξπλέμν ζα δεσ β αένγδ Ναυ σ,ν κναζ τλδναυ σν ξλβ δηκπκδ έ αδνευλέπμν βνααξαλκπζα δεάέ Χω ον Ν ΣκΝξπλδΪ δεκναζ τλδν έθαδνΰθπ σνεαδνπμν εέ λδθκναζ τλδ ΝεαδΝπαλΪΰ αδναπσν εζβλσν δ ΪλδΝdurumέΝ έθαδνοβζκτνπλπ ρθδεκτνπ λδ ξκηϋθκυνεαδνξλβ δηκπκδ έ αδνΰδανπκζζϊν παλα κ δαεϊνευπλδαεϊνοπηδϊνεαδνπέ μ,νεαγυμνεαδνΰδανπκζζϊνπαλα κ δαεϊν ευπλδαεϊν θαενσππμν υλσπδ μ,ν παθαεσπδ μ,ν ζδσπδ μ,νεζπέν έθαδν πέ βμ εα ΪζζβζκΝΰδαΝαυηαλδεΪΝ ΝηκλφάΝφτζζκυ,ΝσππμΝ ανλαίδσζδανεαδν ανθκυθ ζμέ 6

7 Ν αν Ν Νχ ΠαλΪΰ αδναπσν βθναθϊη διβναζ υλδκτναπσν εζβλσνεαδνηαζαεσν δ ΪλδΝεαδΝΫξ δνηδελσ λβνπ λδ ε δεσ β αν Νπλπ θ μναπσνσ δν κν αζ τλδναπσν εζβλσν δ ΪλδέΝ ΣκΝξλβ δηκπκδκτη Ν σ κνΰδανθαν φ δϊικυη Νοπηέ,Νσ κνεαδν βνααξαλκπζα δεάέν έθαδ β ηϋ βνζτ βν πκυνηπκλ ένθανξλβ δηκπκδβγ έν ΝπΪλα πκζζϋμνπ λδπ υ δμ,νη Ν ξ δεϊνδεαθκπκδβ δεϊναπκ ζϋ ηα αέ ΝπουΝφου Ν ον ου Ναυ σν κν έ κμν κυναζ υλδκτν(ΰθπ σνεαδνπμνφαλδθϊπ),ν πλκ έγ θ αδν ιαλξάμν κναζϊ δ,ν κνηπϋδεδθνπϊκυθ λνεαδνϊζζ μν δκΰεπ δεϋμνκυ έ μένσκνη δκθϋε βηϊν κυν έθαδνσ δν Νπ λέπ π βνπκυν ε γ έν Νυΰλα έα,νξαζϊ δνπκζτνΰλάΰκλαένχλβ δηκπκδ έ αδν Ν υθ αΰϋμνσπκυν κνηέΰηανπλϋπ δνθαν δκΰεπγ έν κνοά δηκνΰδανθαν ΰέθ δν ζαφλτνεαδναφλϊ κν(πέξένΰδανσζαν ανεϋδε,νεαγυμνεαδνΰδαν κλδ ηϋθανεκυζκυλϊεδα,νπϊ μνεαδνΰδανεϊπκδαν έ βνοπηδκτν αξ έαμν παλα ε υάμ)έ 7

8 Νο Ν ΣκΝαζ τλδναυ σνπαλϊΰ αδναπσν βθνϊζ βνκζσεζβλκυν κυνεαλπκτν κυν δ αλδκτ,νπ λδϋξ δν βζα άν ε σμναπσν κν θ σ π ληα,ν κνπέ κυλκν εαδν κνφτ λκν κυν δ αλδκτένσκνπέ κυλκνπ λδκλέα δν βθναθϊπ υιβν βμν ΰζκυ ΫθβμΝεαδΝ πκηϋθπμνεαδν κνφκτ επηαν κυνοπηδκτέν ιαδ έαμν βθν Ϊζ βμνκζσεζβλκυν κυνεαλπκτ,ν κνοπηέναπσναζ τλδνκζδεάμνϊζ βμν Ϋξ δνπδκνϋθ κθβνεαδνΰ ηϊ βνΰ τ βέ 8

9 Ν Ν" " π λδϋξ δνϊφγκθανίδ αηέθβνεαδνπκζζϊνδξθκ κδ ξ έανπκτνξλ δϊα αδνσν κλΰαθδ ησμνηαμ,ν υθν σνϊηδθκιτνολυ έθβον σνπκζυ δηπ α κν υ α δεκνΰδαν σθνκλΰαθδ ησνηαμ,νπκτν άη λανκένϊθγλππκδν σν αΰκλϊακυη ΝπαθΪελδίαΝυμΝ υηπζάλπηαν άμν δα λκφάμνηαμ,νϋθυνγϊν σν έξαη ΝΪπσΝ σνοπηέν βμν δϊμν πλ Ϊθέ Ναπ Ν αν α Ναπ Ν α α π Φ δϊξθ αδναπσναπκιβλαηϋθκνεαζαηπσεδνεαδνξλβ δηκπκδ έ αδν υλτ α αν βθνπαλα ε υάνπαδ δευθν λκφυθν ιαδ έαμν βμν π λδκλδ ηϋθβμνπαλκυ έαμνΰζκυ ΫθβμέΝεπκλ ένθαν κνίλ δνεαθ έμν Ν εέ λδθβνάνζ υεάνηκλφάέν εσηανεαδν ΝηδελΫμΝπκ σ β μν κνοπηέ,ν ξαλέα δν βθνξαλαε βλ δ δεάνΰζυεδϊν υξϊλδ βνΰ τ βνεαζαηπκεδκτν εαδναζζϊα δν βθνυφάν κυνοπηδκτέν Ναπ Ν Χλβ δηκπκδ έ αδνπμνυπκεα Ϊ α κν κυν δ αλδκτ,νδ δαέ λαναπ Νσ αθν ίλϋγβε Νσ δνβνξλά βν βμνίλυηβμνη δυθ δν βθν«εαεά»νξκζβ λέθβέν 9

10 ΝίλυηβΝξλβ δηκπκδ έ αδν(ζσΰπν κυν εσ κυμν βμ)ν υθάγπμν έ Ν Ν πκζτνηδελϊνπκ κ ΪΝ ΝεΪπκδαΝά βνοπηδκτν(πκζτ πκλκ),ν έ ΝΰδαΝ θαν υ δνυφάν βθν πδφϊθ δαν δαφσλπθνοπηδυθέ Ναπ Ν α ΣκΝοπηέΝαπσΝ έεαζβνγ πλ έ αδνπδκνυΰδ δθσένπλκ γάεβναεσηανεαδν ηδελάμνπκ σ β αμν έθ δνξλυηαν βθνεσλαν κυνοπηδκτνηαμνεαδνεϊθ δν πδκνηαζαεάν βθνοέξαέ Ν α Ν ου ν Νΰζκυ ΫθβΝ έθαδνηδαν ζα δεά,νζα δξϋθδανπλπ θβνπκυνίλέ ε αδν υθάγπμν κν δ ΪλδΝεαδΝ ανπλκρσθ αν κυένμπκλ έν πέ βμνθαν υπϊλξ δν βν έεαζβ,ν κνελδγϊλδ,νεαδ,ν Νηδελσ λκνίαγησ,ν βν ίλυηβέ Νχω Ν ου Πλσε δ αδνΰδανη έΰηα αναζ υλδυθνπκυν ξλβ δηκπκδκτθνπλυ μντζ μνσππμνεαζαηπσεδ,νλταδ,νϊηυζκνπα Ϊ αμ,ν ε ζέέν ανκπκέαναθ δγϋ πμνη Ν κν δ ΪλδΝ έθαδν ενφτ πμνξπλέμν ΰζκυ ΫθβέΜ Ναυ σν κν έ κμναζ υλδκτν υθδ Ϊ αδνβνξλά βνθ λκτνΰδαν βνατηβν ΝηδαΝγ ληκελα έανπ λέπκυν πθνγι ωήζί ω 10

11 11

12 12

13 Ν α α ΣκΝαζ τλδνεαλτ αμν έθαδν δαφϋλ δναπσνκπκδκ άπκ ΝΪζζκΝαζ τλδνεαδν απκ ζ έ αδνεα ΪΝ1ζΣΝαπσΝΫζαδκΝεαλτ αμνεαδνεα ΪΝηκΣΝαπσΝ δαδ β δεϋμνέθ μνεαδνβκσνθ λσ,νπλπ θ μνεαδνυ α Ϊθγλαε μέν ΟΦ Λ ΝΣΟΤμ - ΣκΝαζ τλδνεαλτ αμν έθαδνδ αθδεσνΰδανοά δηκένέξ δνζδΰσ λκυμν τπ π κυμνυ α Ϊθγλαε μν Ν ξϋ βνη ΝΪζζαΝαζ τλδα,ναζζϊνεαδν αεσηαναπσνκλδ ηϋθανζαξαθδεϊέ - ΣκΝαζ τλδνεαλτ αμν ΝΝΠ ΡΙ Χ ΙΝΓΛΟΤΣ Ν ΝεαδΝ έθαδνδ αθδεσν ΰδαΝ λκφδεϋμν υ αθ ιέ μέν θυνπ λδϋξ δν βθνέ δανπκ σ β ανπλπ θβμν η Ν κναζ τλδν δ αλδκτ,ν θνπ λδϋξ δνΰζκυ Ϋθβ, βθνπλπ θβνπκυν υγτθ αδνΰδαν λκφδεϋμν υ αθ ιέ μέ - ΣκΝαζ τλδνεαλτ αμνϋξ δν κνυοβζσ λκνπκ κ σνφυ δευθνδθυθν (ηκσ)ναπσνκπκδκ άπκ ΝΪζζκΝαζ τλδένοδνφυ δεϋμνέθ μνπλκπγκτθν βθν εαζτ λβνπϋοβ,ν βθνυΰ έαν βμνεαλ δϊμ,ν κθυθκυθν κναθκ κπκδβ δεσν τ βηα,νίκβγκτθ βθναπκ κιέθπ βν κυνκλΰαθδ ηκτνεαδνη δυθκυθν βνξκζβ λέθβέ - ΣκΝαζ τλδνεαλτ αμνηπκλ ένθανίκβγά δν βθν έα αναπυζ δαμν εδζυθέν έθαδνδ αθδεσνΰδανσ κυμναεκζκυγκτθνηδαν έαδ ανξαηβζάν Ν υ α Ϊθγλαε μέν Νη ΰΪζβΝπ λδ ε δεσ β ΪΝ κυν Νφυ δεϋμνέθ μν έθ δν κναέ γβηαν βμνπζβλσ β αμνεαδν κυνεκλ ηκτ,νπκυνκ βΰ έν βν η έπ βν βμνσλ ιβμνεαδν κθνϋζ ΰξκΝ κυνίϊλκυμέ 13

14 ΧΡ μ Μπκλ έ ΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έν ΝεΫδε,Ν ανηπδ εσ α,ν δμνπέ μ,ν δμν βΰαθέ μν αμνέν Ν[κδαΝ βηδκυλΰέαν αμνη Ναζ τλδνεαλτ αμν έθαδνηδαν εαζάνπβΰάνπλπ θβμνεα δν δα λκφδευθνδθυθνη ΝυπΫλκξβΝΰ τ βνεαδν υφάέν έθαδνδ αθδεσνΰδανσ κυμνπϊ ξκυθναπσνεκδζδκεϊεβέ ονα Να υ ω Π λδϋξ δνυοβζϊνζδπαλϊ,νεαδν πέ βμνυοβζάνπ λδ ε δεσ β αν Ν πλπ θ μ,νφυ δεϋμνέθ μνεαδνίδ αηέθβν ένπλκ γϋ δνηδαναπαζάνΰ τ βν ανοβηϋθανφαΰβ ΪΝεαδΝ δμνελκτ μν πδ κλπέπθένφυζϊ αδν Ν Ν ληβ δεϊνεζ δ σν κξ έκν κνουΰ έκ ονα Να α ου έθαδνυοβζσν Νπλπ θ μ,να ίϋ δκνεαδν έ βλκέν κβγϊν κνοά δηκν θανπϊλκυθν κηάνεαδνεαφϋνξλυηαν ανυζδεϊνπδκν τεκζαένέξ δνηδαν ι ξπλδ άνΰ τ βνεαδν Ϋ δνξλβ δηκπκδ έ αδνη Νφ δ υένφυζϊ αδν Ν α λκ ΰΫμΝ κξ έκν κνουΰ έκέ Ναπ Ν Ν έθ δνξαλαε βλδ δεάν ζαφλϊνπδελάνΰ τ βν κνοπηένηαμνεαδνϋξ δν δ δαέ λανυοβζάν δα λκφδεάναιέαέν Νπ λδ ε δεσ β αν κυνελδγαλδκτν 14

15 Νΰζκυ ΫθβΝ έθαδν αεσηανηδελσ λβ εαδναπσν βθν έεαζβ,νη Ν απκ Ϋζ ηαν κνοπηένθαν έθαδνπϊλανπκζτνπυεθσένσκναζ τλδν ελδγαλδκτνπκυνευεζκφκλ έ,ν έθαδνευλέπμνκζδεάμνϊζ βμέ 15

16 ο ανα υ ο ΝξβηδεάΝ τ α βν πθναζ τλπθναλ κπκδέαμν έθαδ,ν Νΰ θδεϋμν ΰλαηηΫμ,ΝβΝ ιάμμν θ λσν11-1ησ,ναθσλΰαθανϊζα ανί,η - βσ,νζέπκμνί,ηί,θσνζ υευηα αν(αζίκυηέθβ,νΰζκίκυζέθβ,νΰζκυ έθβ)νι - 14%, υ α Ϊθγλαε μν(ϊηυζκ)νθη - 70%. ανθκγ έαν πθναζ τλπθνξαλαε βλέακθ αδνσζ μνκδνπλκ η έι δμνπκυν έθαδνϊξλβ μνΰδαν βνγλϋοβνεαδν πδίζαί έμνεαγυμνεαδν ε έθ μνπκυν ΫξκυθΝ εκπσνθαν υΰεαζτοκυθν ζα υηα ανάνθανπαλκυ δϊ κυθν αζ τλδνεα υ λβμνπκδσ β αμν αθνεαζτ λβέννκγ έαν έθαδν πέ βμνβν πλκ γάεβναζ υλδκτνεα υ λκυν δ βλκτ,νκ πλέκυνάνπα Ϊ αμν Ν αζ τλδναθυ λκυν δ βλκτέ 16

17 17

18 ΗΝ α Ν ΝηαΰδΪΝ έθαδ Ϋθα ησθκν έ κμνηδελκκλΰαθδ ηκτ,νϋθαμν αεξαλκητεβ αμέ υΰε ελδηϋθα,νβν πδ βηκθδεάνκθκηα έαν κυν έ κυμν βμνηαΰδϊμν έθαδ SaccharomycesΝcerevisiaeέΝ έθαδναελδίυμνκν έ δκμνηδελκκλΰαθδ ησμνπκυνξλβ δηκπκδ έ αδνεαδν βθνπαλαΰπΰάν πθν π λδ κ ΫλπθΝ δ υθνηπτλαμέν Νη αΰδϊνπκυνϋη θ Νη ΪΝ βθνατηπ βν βμνηπτλαμν δθσ αθν ΝφκτλθκυμΝπκυΝά αθνεκθ ΪΝ κναυγκπκδ έκνΰδαν θανξλβ δηκπκδβγ έν βθνπαλαΰπΰάνοπηδκτέ υ σμνά αθνεαδνκνζσΰκμν πκυναλξδεϊν δα σγβε έ ΝηαΰδΪΝσππμΝεαδΝσζκδΝκδΝ αεξαλκητεβ μνπαλϊΰ δνευλέπμ CO 2 εαδν αδγυζδεάναζεκσζβέ. Π Ν α ΝφλΫ εδανηαΰδϊν έθαδναπθ αθσμνκλΰαθδ ησμνπκυναθαπθϋ δνεαδν αθαπαλϊΰ αδένέθαμνκλΰαθδ ησμνΰ ηϊ κμναυηκητεβ μνϋ κδηκυμνθαν πκζζαπζα δα κτθνη Ν δμνεα Ϊζζβζ μν υθγάε μένπ λδϋξ δνπ λέπκυν 18

19 ιίσνυΰλα έανεαδνϋξ δνηδελάν δϊλε δαναπάμένβίν ηϋλ μν θ σμνουΰ έκυέν Νγ ληκελα έαν πηα έκυνπλϋπ δνθανξλβ δηκπκδβγ ένϊη αέν θν πλϋπ δν κνοπηένάν κν κυλϋεδνθανίϊζκυη Νπ λδ σ λβναπσνσ βν ξλ δϊα αδ,ν κναπκ Ϋζ ηαν βνΰ τ βν θνγαν έθαδνπκζτν υξϊλδ κέν Τπκζκΰέακυη Νσ δνΰδαν1νεδζσναζ τλδνξλ δϊα αδνγί ΰλέΝηαΰδΪέΝ Ν θππάνϋξ δνπκζτνπδκνϋθ κθβνηυλπ δϊνπκυν κν κυλϋεδν έθαδνπκζτν υξϊλδ βένοπσ Νεαζτ λαν κν κυλϋεδνθανξλβ δηκπκδκτη Νθππάέ Ν α Ν ΝιβλάΝηαΰδΪΝευεζκφκλ έν ΝεσεεκυμΝεαδΝΫξ δνυΰλα έανπ λέπκυν κν ζσν έθαδνζέΰκνπδκν υθα άνΰδυναυ σνίϊακυ η Ν βνηδ άνπκ σ β αναπσν βν πδ άνηαΰδϊνπκυνγανπλκ γϋ αη Ν κναλ κ ε τα ηαένκαδν λανεαδν πδκνΰλάΰκλαέν θνξλ δϊα αδνθανΰέθ δνπλκατηδνηπαέθ δναηϋ πμν κν αζ τλδν κυναλ κ ε υϊ ηα κμνεαδναθαεα τκθ αδένσκνϊλπηϊν βμν θν έθαδνδ δαέ λαν υθα σνεαδν υ Ϊλ κέ ΝίτθβΝ έθαδνφυ λπηϋθκδν πσλκδν βηβ λδαεκτνεαδνΰέθ αδν υθάγπμν απσνελδγϊλδ,ν υ λ υσθ πμναπσν δ ΪλδΝάΝΪζζαΝ βηβ λδαεϊένσκν εξτζδ ηανίτθβμνηϊμν έθ δνευλέπμν αν ΪεξαλαΝ βμναηυζσζυ βμνπκυν πλκεαζκτθν ανϋθαυηανεα ΪΝ κνφτ λπηαν κυνεσεεκυένσαν ΪεξαλαΝ 19

20 αυ ΪΝ έθκυθνπ λδ σ λβν λκφάν βνηαΰδϊ,νϊλανΰλβΰκλσ λκν φκτ επηανεα ΪΝ βθναλ κπκέβ βνεαδν θ κθσ λκνξλυηανεα ΪΝ κν οά δηκέν υ λ υσθ πμ,νπαέλθκυη ΝεαδΝεΪπκδαΝαλυηα α,ναθαζσΰπμν κυν βηβ λδαεκτνεαδν βμνη γσ κυν εξτζδ βμέ 20

21 21

22 22

23 Ά υ ο ΣκΝ υ ο έθαδνϋθαμναπσν κυμνπκζυ αεξαλέ μέν πκ ζ έ αδναπσν εϊ μνξδζδϊ μν ησλδανΰζυεσαβμ,νπκυν θυθκθ αδνη Ν κθναπκεαζκτη θκνοΰζυεκαδ δεσν ησονεαδν ξβηα έακυθν π δλκ δ άνεαδν δαεζα δ ηϋθβναζυ έ αένυθαθ Ϊ αδν ΝηκλφάΝ αηυζκεσεεπθνκδνκπκέκδνπ λδζαηίϊθκυθν βθναηυζσαβν(πκζζϊνησλδανΰζυεσαβμν Ν υγ έαν δϊ αιβ)νεαδν βθναηυζκπβε έθβν(πκζζϊνησλδανΰζυεσαβμν Ν δαεζα δ ηϋθβν δϊ αιβ)ένσκνϊηυζκναπκ ζ έναπκ αηδ υ δεσνπκζυ αεξαλέ βν πθνφυ υθ,νεαδν δα πυη θκναπκ έ δνησλδανΰζυεσαβμν ανκπκέαν κνφυ σνξλβ δηκπκδ ένπμνησλδα ΰδαΝ βθνπαλαΰπΰάν θϋλΰ δαμέσλκφϋμνπκυνπ λδϋξκυθνϊηυζκν έθαδνκδν λκφϋμνφυ δεάμν πλκϋζ υ βμνπκυν θνπ λδϋξκυθνυοβζϊνπκ κ ΪΝθ λκτ,νσππμνβνπα Ϊ αν- δ δαέ λανΰδαν βθν υλυπβν,ν κνεαλσ κ,ν κνπαθ αϊλδ,ν κνλταδ,ν αν βηβ λδαεϊνεαδνεα ΥΝ πϋε α βν κν αζ τλδ,ν κνοπηένεαδν ανηαεαλσθδαέμδαναπσν δμνευλδσ λ μνδ δσ β μν κυναητζκυν έθαδν βνα ζα δθκπκέβ β,νσπκυνϋθαναδυλβηαναητζκυνσ αθνγ ληαθγ έν Νθ λσνκλδ ηϋθβμν γ ληκελα έαμν(ηθ-θίν ω)ν κνθ λσν δ τ δν ανησλδαν βμναηυζσαβμνεαδν βμν 23

24 αηυζκπβε έθβμνη Ναπκ Ϋζ ηαν βθναπσ κηβνατιβ βν κυνδιυ κυμνεαδν βνη α λκπάν κυναδπλάηα κμν ΝΰΫζβΝ(gel)έΝΣκΝφαδθση θκναυ σνϋξ δν βηα έαν βθναλ κπκέβ β,ν δσ δνεα ΪΝ κνοά δηκν( δ δεσ λαν ανπλυ αν Ϊ δαν κυνεζδίαθδ ηκτ)ν κνϊηυζκν α ζα δθκπκδ έ αδέ Ν α Ν ον οποπο ον υ ο ΣκΝ λκπκπκδβηϋθκνϊ ηυζκ,ν κνκπκέκν θν έθαδνΰ θ δεϊν λκπκπκδβηϋθκν λσφδηκ,νπλκϋλξ αδναπσν π ι λΰα έαν κυναλξδεκτν αητζκυν έ Νη Νφυ δεϋμν έ Νη Ν θαυηα δεϋμν έ Νη ΝξβηδεΫμΝ η γσ κυμ,νη Ν σξκν βθναζζαΰάν πθνδ δκ ά πθν βμναλξδεάμνπλυ βμν τζβμένσκν λκπκπκδβηϋθκνϊηυζκνξλβ δηκπκ δ έ αδν ξ σθν ινέ κυνη Ν κναλξδεσν ΝπκζζΫμΝ φαληκΰϋμ,νπμνπαλϊΰκθ αμν δσΰεπ βμ,νπμν αγ λκπκδβ άμνάνΰαζαε πηα κπκδβ άμένχλβ δηκπκδ έ αδ,ν πέ βμ,ν Νφαληαε υ δεϊν ε υϊ ηα ανπμνϋε κξκ,νευλέπμν Ν δ εέανάν αηπζϋ μ,νεαδνπμνπαλϊΰκθ αμν Ϋ η υ βμν Ν τπκυμνξαλ δκτνη Ν δ δεϋμν πδεαζτο δμέ 24

25 Πο υ α χα ΟΝπκζυ αεξαλέ βμ,ν(polysaccharide),ν έθαδνϋθανη ΰΪζκΝησλδκΝ υ α Ϊθγλαεα,Ν βζα άνϋθανπκζζαπζσν ΪεξαλκΝη Ν κηάν αθναζυ έ ανάν δαεζα πηϋθβναπσνπκζζϋμνηκθϊ μνηκθκ αεξαλδ υθνεαδνπκυν θυθκθ αδν η αιτν κυμνη Ναθ δ λϊ δμν υηπτεθπ βμέν θνεαδνκδνπ λδ σ λκδνπκζυ αεξαλέ μνϋξκυθνϋθαν ληα δεσν ηκθκη λϋμνπμν ΪεξαλκΝαθαΰπΰάμ,Ναυ σν ξβηα έα δνϋθανηδελσνησθκν ηάηαν κυνσζκυνηκλέκυ,νη Ν υθϋπ δα,νκδνπ λδ σ λκδν ιναυ υθνθανηβθν θ λΰκτθνπμναϊξαλβναθαΰπΰάμέ ΟδΝπκζυ αεξαλέ μν έθαδνα δϊζυ κδνεαδνϊΰζυεκδνεαδνγ πλκτθ αδν βηαθ δεκέν έ ΝπμΝησλδαΝαπκγάε υ βμ,ν έ ΝπμΝυζδεΪΝ θέ ξυ βμέν βηαθ δεσ λκδνπκζυ αεξαλέ μν έθαδν κνϊηυζκ,νβνδθαζέθβνεαδν κν ΰζυεκΰσθκ,Ν(ξαλαε βλδαση θκδνπμναπκγβε υ δεκέ),νεαδνβνευ αλέθβν 25

26 ( ανφυ Ϊ),ΝεαδΝβΝξδ έθβν( ανε ζτφβν πθνεαλεδθπ υθ),ν (ξαλαε βλδαση θκδνπμνυζδεϊν θέ ξυ βμ)έ Π :

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα