Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ"

Transcript

1 Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν Φ ΡΜΟΓΩΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ν ΚΡΙΣΙ ΤΝΓ ΧΡΓΙΟ ΝΚ Λ ΝΣΙ Ν

2 ΙΟΚ Τ ΙΜ δκηϊαα-κλΰαθδ λ Ϊ ηκένπκυν ακτ ΤΰλΪαθΝπλσ φα αν αίκζδεϊνυπκπλκρσθ αν κυμ ΜΫλδα

3 ΟλΰαθδεάΝΠλκΫζ υ β Ο ΝΜΪθγλαεαμ κθ κπκέκ π λδϋξκυθ Ϋξ δ έπ βν βμνλτπαθ βμν βμνα ησ φαδλαμνεαδν η υ έ εα Ϊ βθ αθϊπ υιβ ΪΝβμβμΝκλΰαθδεάμ εϊπκδανϊζζανφαδθση θανσππμναυ τζβμ απσ βθ βμνατιβ α ησ φαδλα βθ κπκέα αδγαζκηέξζβμνεαδν βμν βμνγ ληκελα έαμν κυνπζαθά παθϋλξ αδβέ η Ϊ βθ εατ β εαδ Ϋ δ κ δ κατΰδκ ΟΝπ λδκλδεπκηπυθ ησμν βμν ιϊλ βσζκ βμναπσν λϋζαδκέν κθ κνπ ετεζκ απάμ ίδκεαυυιβνθϋπθνΰ έηκυ έθαδ γ πλβ δεϊ ηβ θδεσ. κυ ΝαθΪπ πλΰδευθνεαδνίδκηβξαθδευθν π θ τ πθ Ν δ αΰπΰάνν θαζζαε δευθνΰ πλΰδευθνεαζζδ λΰ δυθ

4 Ι κλδεϊν κδξ έα «λαξδ ξλάϋζαδκν β φυ δευθ ζαέπθ Ρκτθ τΰκυ κζφνν κν κυν1κλγ έα ζ αθ εατ δηα ηβξαθυθ φαέθ αδ α άηαθ β άη λα. Όηπμ Ϋ κδα Ϋζαδα ηπκλ έ θα ΰέθκυθ η βθ πϊλκ κ κυ ξλσθκυ σ κ βηαθ δεϊ σ κ έθαδ άη λα κ π λϋζαδκ εαδ κ εϊλίκυθκ»

5 δκηϊααν Φυ δεϋμ τζ μ πκυ πλκϋλξκθ αδ έ απσ φυ δεϊ κδεκ υ άηα α, σππμ α αυ κφυά φυ Ϊ εαδ Ϊ β, έ απσ θ λΰ δαεϋμ εαζζδϋλΰ δ μ ΧΫ δ κθκηϊακθ αδ α φυ Ϊ πκυ εαζζδ λΰκτθ αδ δ δεϊ η εκπσ βθ παλαΰπΰά ίδκηϊααμ ΰδα παλαΰπΰά θϋλΰ δαμψ ΰ πλΰδευθ εαδ α δευθ δ υθ, σππμ ΰδα παλϊ δΰηα κ σλΰκ κ αεξαλκτξκ, κ εαζϊηδ, κ υεϊζυπ κμ εαδ Ϊζζα. Τπκπλκρσθ α εαδ εα Ϊζκδπα φυ δεάμ, απδεάμ, α δεάμ εαδ αζδ υ δεάμ παλαΰπΰάμ σππμ ΰδα παλϊ δΰηα α Ϊξυλα, ζϋξβ αλαίσ δ κυ, ζϋξβ ίαηίαεδϊμ, εζα κ Ϋηα α, εζα δϊ Ϋθ λπθ, φτεβ, ε βθκ λκφδεϊ απσίζβ α, εζβηα έ μ εαδ Ϊζζα. Τπκπλκρσθ α πκυ πλκϋλξκθ αδ απσ βθ η απκέβ β ά π ι λΰα έα πθ υζδευθ αυ υθ, σππμ α ζαδκπυλβθσιυζα, υπκζ έηηα α εεκεδ ηκτ ίαηίαεδκτ, κ πλδκθέ δ εαδ Ϊζζα. δεϊ εαδ αΰλκ δεϊ απσίζβ α ίδκζκΰδεάμ πλκϋζ υ βμ.

6

7 Υλά βν βμν δκηϊααμ υΰε ελδηϋθα απκ εα Ϊ ίδκηϊαα απάμ κυμ ζβ έ δϊλε ηέα δα βμ η υηϋθβ εαδ α φυ Ϊ υηϋθβ η τκθ αμ βθβμβζδαεά δα δαμ η απκγβε ηκλφά βζδαεάμθϋλΰ θϋλΰ β φπ κ τθγ β, ηα βθ βμ απκγβε β εαδ έθαδ απκ Ϋζ φπ κτκυθ υθγ δεάμ υθϋξ δα βα αμ υηα Ϊ δευθ κυμ κλΰαθδ η β ηυθ. ηκλφά, λα βλδσ πθ φυ πζϋκθ, βμ ξβηδεάμ θϋλΰ δαμ.

8 Υλά βν βμν δκηϊααμ Σβθ θϋλΰ ΜΫλκμ αυ δα ηπκλδαμ έ κη Ϊθγλππκμ άμ αυ βμά θϋλΰ αφϋλ αδ θαα αθ ζά σδ αθ η αυδϊφκλ μ η γσα κυμ, μ αυα, Ϊ λυθ φυ Ϊ.κδ κπκέ δ κδ υθ ξυμ ζέ θ ελκέ κθ αδκλΰαθδ εαδ θα ηκέ β γη πλκτθ α λϋο αδδ απθ αθκέ άι κδ ηκλφϋμ τξλβ θϋλΰ μ ΰδα δαμ. αυ σθ ζτθκθ αμ απκγάε μ πδκ βμ βζδαεάμ εα Ϊ Ϋθα ηϋλκμ κ θ λΰ δαεσ κυ πλσίζβηα εαδ πλκ α τκθ αμ κ π λδίϊζζκθ.

9 Υλά βν βμν δκηϊααμ υθκοέακθ αμ, β ίδκηϊαα απκ ζ έ ηέα βηαθ δεά αθ ιϊθ ζβ β εαδ αθαθ υ δηβ πβΰά θϋλΰ δαμ φδζδεά πλκμ κ π λδίϊζζκθ εαδ έθαδ υθα σ θα υηίϊζζ δ β θ λΰ δαεά πϊλε δα αθ δεαγδ υθ αμ υθ ξυμ α υθ ξυμ ιαθ ζκτη θα απκγϋηα α κλυε υθ εαυ έηπθ (π λϋζαδκ, Ϊθγλαεαμ, φυ δεσ αϋλδκ εαδ Ϊζζα).

10 Παΰεσ ηδκνεαδν ζζβθδεσν υθαηδεσ βθ ίδκηϊαα ζζϊ α, πκυα παλϊΰ εα Ϋ κμαδ εϊγ δαγϋ ξλσθκ δηα ΰ πλΰδεϊ κθ πζαθά εαδ αβ ηαμ δεϊ υπκζ υπκζκΰέα έηηα ααδδ σκδ αθϋλξ υθαηκτθαδ θ λΰ 172δαεΪ δ ηεα3-4 κηητλδα εα. σθκυμ σθκυμ πιβλκτ λ ζαέκυ, υζδεκτ, ηθυ θ λΰ κ δαεσυθαηδεσ π λδ ξση θκ πθ εαπζϊ θ λΰ δαευθ δκ βμ εαζζδ θϋλΰ λΰ δαμδυθ πκυηπκλ εα έ, αθαζέ η ε α αδ βη παΰεκ λδθϊ ηέπμκηϋθα, κ έ θα δκ ι δϊ π λϊβηα.δ Ϊθ Σκ α λϊ ε έθκδκ πθ αυ ΰ σ πλΰδευθ θ λΰ δαεσ εαδ υθαηδεσ α δευθ υπκζ παλαηϋθ δηηϊδ πθ. εα ΪΣκκ πκ η ΰαζτ σ αυ λκ σ αθ ηϋλκμ δ κδξ κυέ αθ θ εη λΰ δαεϊ Ϊζζ υ κ κ, 30-40% εαγυμ, βμ τηφπθα πκ σ βηαμπλσ κυ πφαλ μζαέκυ ε δηά πκυ δμ, εα ησθκ αθαζυθκ 1/7 αδ βμ β έπμ παΰεσβ ηδαμ ξυλαεα ηαμ. αθϊζπ βμ θϋλΰ δαμ εαζτπ αδ απσ β ίδκηϊαα Χ ξ. 1) εαδ αφκλϊ ευλέπμ δμ παλα κ δαεϋμ ξλά δμ βμ Χεαυ σιυζα εζπ.).

11 Παΰεσ ηδκνεαδν ζζβθδεσν υθαηδεσ βη πκ δυθ σαδβ σα δ 1ίδκηΪααμ σθκμ ίδκηϊααμ δ κ υθαη πκυ ηπκλ έ θαέ ηπαλαξγ π λέπκυ 0,4δ δεσσθκυμ π αθϋλξ λ ζαέκυ. έ αθϊ πκ λϋηηα αδ θ κτ η ιβλάμ α κυ βη λδθϊ 3-4κδμ, σθκυμ έαμ, ά κδ 1-1,6κηΫθα, ΣΙΠ. εαζτπ ησζδμ κ 3%πκυπ λέπκυ πκ σαδ β α ίδκηϊααμ, ηπκλ έ πθ θα θπαλαξγ λΰ δαευθ αθαΰευθ η β ηπκλ ξλά βέ θα βμ έ αθϊ ιβλδεσ βμ λϋηηα δαγϋ ίδκηϊααμ. φ Ϊ δηβμ δ κυμ 2-3 σθκυμ ιβλάμ κυ έαμ, ά κδ 0,7-1,2 ΣΙΠ.

12 θ λΰ δαεάναιδκπκέβ βν βμνίδκηϊααμ Παλαΰπΰά γ λησ β αμ κθ κδεδαεσ κηϋα ( βζ γϋληαθ β π δ ά β αιδκπκέβ β βμ ίδκηϊααμ εα ίδκηϊαα κδεβηϋθπθ π ηπκλ λδκξυθ).έ θα αιδκπκδβγ έ ΰδα βθ αθ δη ππέα δ δαευθ υθάγπμ α η δκθ ε άηα α εϊζυοβ λΰ αθαΰευθ (παλαΰπΰά ΘΫληαθ βγθ ληκεβπέπθ. βμ η ΰΪζβμ δα πκλϊμ, κυ ηεαδΰϊζκυ γ λησ β βζ αμ οτι πμηκτ βζ ε λδσΰεκυ ηκτ έ γκϊζυοβ λησ βαθαΰευθ αμ, οτιβμ, ε λδ ε.ζ.π.) ΰ πλΰδεϋμ ( εεκεδ άλδα ίδκηβξαθέβμ πθ υ ξίαηίαεδκτ) λ δυθ υζζκΰάμ -μ ηεαδ απ υγ έαμ εατ β, έ η εαδηϊζζ α μλκπά (πλκρσθ α ιυζ έαμ, α ί κεϊηδθκδ) πκυ ίλέ εκθ αδ εκθ Ϊ ηπβΰϋμ απκέβ βμ - ηάήεαδ αφκλϊμ αϋλδα, υΰλϊ λ Ϊ- απκγάε εατ δηα υηϋβμ, π ίδκηϊααμ. πδίϊζζ αδεβλδεάμ αιδκπκέβ βμδ θα ΰέθδυθ. αδ σ κ βζ θϋλΰ δαμά κυμ σπκυμ παλαΰπΰάμ γπαλαΰπΰά ληκξβηδευθ ά ίδκξβηδευθ λΰα ΰδα εϊζυοβ βθ κβμ ίδκηϊααμ, υθα σθ πζβ δϋκπδευθ λα αθαΰευθ, κθ ά ΰδασπκ λκφκ κ έα κυ γθδεκτ βζ ε λδεκτ δε τκυ. παλαΰπΰάμ βμ. Ξάλαθ β ΰ πλΰδευθ πλκρσθ πθ

13 ΜΫγκ κδν θ λΰ δαεάμν αιδκπκέβ βμνίδκηϊααμ δ λΰα έ μέ μ ΘδκξβηδεΫμΝ ληκξβηδεϋμν δ λΰα Νπυλσζυ βν βν λσίδανατηπ Ναπ υγ έαμν(ϊη β)νεατ βν θα λσίδανατηπ βν Να λδκπκέβ βν Νυ λκΰκθκ δϊ πα βν

14 Ναιδκπκέβ βν βμνίδκηϊααμνΰδαν βθνπαλαΰπΰάν θϋλΰ δαμν υηίϊζζ δμ βθ ικδεκθσηβ β υηία δευθ εαυ έηπθ, η αθ έ κδξβ ικδεκθσηβ β υθαζζϊΰηα κμ. β η έπ β βμ ιϊλ β βμ βμ ξυλαμ απσ ιϋθ μ θ λΰ δαεϋμ πβΰϋμ. βθ ια φϊζδ β λΰα έαμ εαδ β υΰελϊ β β πθ πζβγυ ηυθ βθ π λδφϋλ δα. βθ πλκ α έα εαδ ί ζ έπ β κυ π λδίϊζζκθ κμ, εαγυμ β ίδκηϊαα πμ εατ δηκ πζ κθ ε έ εαδ απσ π λδίαζζκθ δεάμ απσο πμ Ϋθαθ δ πθ υηία δευθ εαυ έηπθ.

15 ΣκΝpellet Χπ ζζϋ αψ Χλβ δηκπκδυθ Ϊζζβζβ ξθκΰθπαθϊ έα Γδα β ί ζ έπ αμ β κυ βθ θ λΰεα δαεκτ π λδ ξκηϋθκυ παλϊΰκθ έ β ξλβ υ δηκπκδ πηα πηϊ ηκθϊ α αδ σΰεκυδαφκλ βμ δεϊ ίδκηϊααμ έ αδ πθ β (π ζζϋκμμ) βμ απσ δαφκλ ηϋγκ ηβξαθδεάμ ατιβ δεϊ βμ βμυζδεϊ πυεθσ ίδκηϊααμ. β Ϊμ βμ ΠαλΪΰκθ αδ π ζζϋ ματιβ δαφκλ γ ληδ β δεάμ (Densification). β δεάμ βμ πυεθσ αμ αιέαμ βμ απσ δϊφκλα β σππμ ίδκηϊααμ, έθαδ ηέαέ θϋα δα δεα ιτζκ, έα εα Ϊ αΰλδαΰΰδθϊλα, βθ κπκέα η εαζαηπσεδ, ίαηίϊεδ,πδϋσφζδ Ϊζκυ εαδ β ξλά β υοβζυθ πθ,αηυΰ υηπδϋα αδ βϊξυλκ. ίδκηϊαα ηδελϊ υ πηα υηα α, α pellets. Σκ pellet Ϋξ δ β ηκλφά ηδελυθ ευζέθ λπθ.

16 Σ ξθδεϊνξαλαε βλδ Π ζζϋ αμ χ ο 1-3 cm ο Y Νχα α 0,6 mm α α <8% χ <1% Θ 4500 cal/kg υ υ π α 650 klg/m kg/dm3 δεϊν

17 δα δεα έανπαλαΰπΰάμ πκγάεβνπλυ βμντζβμν Σ ηαξδ ησμ δαξπλδ άμν Ξβλαθ άλδκ δζσ ΜβξαθάΝπαλαΰπΰάμ Κσ εδθκ αφκλϊμνπϋζζ αμν φυΰλαθ άλαμ Σαδθέ μνη ΥκΪθβΝ ΣαδθέαΝ λκφκ ιαΰπΰάμν κ έαμν πλκμναπκγάε υ β ΚυεζυθδαΝΤΝ δζσ δζσ ηαξδ υ ητζκυ έπθνιτζκυ ΠλΫ ε πα υα μβνύζβ άλδκν Πλυ άλαμ υΰδ δεάνηβξαθάν υ ε υα έαν

18 Έ κδηκν υ ε υα ηϋθκν πλκρσθν Π ζζϋ α

19 Υλά δμνπ ζζϋ αμ Θ ληκεάπδαν π βθκ λκφέα βησ δανε έλδαν(θκ κεκη έα,ν ξκζ έα,ν βησ δ μν υπβλ έ μ,νδ λτηα α,νεκζυηίβ άλδα,νφυζαεϋμ) Ξ θκ κξ έα,νspa, υΰελκ άηα ανεα κδεδυθ ΟδεδαεάΝγΫληαθ βν Σβζ γϋληαθ βνκδεδ ηυθ υηπαλαΰπΰάνβζ ε λδ ηκτν γ λησ β αμ ΠαλαΰπΰάΝίδκα λέκυ,νίδκυ λκΰσθκυν

20 Πζ κθ ε άηα ανπ ζζϋ αμ Πλαε δεάν ΣυπκπκδβηΫθβΝ πκ κ δεά ΟδεκζκΰδεάΝ Μ έπ βν πθν α δευθνυπκζ δηηϊ πθνν πκυ έανξβηδευθν

21 ΝαΰκλΪΝπ ζζϋ αμν ζζϊ α βθν υΰε ελδηϋθα ΰδα Ϋ κμυ κδ δηϋμ πθ π κζζ υθ παλαΰπΰά π κζζϋ αμ2007, ΰ πηα θδεϊ βζδαθδεάμ ξυλα αΰκλϊ πθ πηϊ πθ ηαμ ίδκηϊααμ βθ ζζβθδεά αΰκλϊ ά αθ ΰτλπ α σθκυμ, 171 ή σθκ ΰδασπ βζζϋ μ ηβ 2007, πζβ έα κυμ πκ α ζζϊ α θ αλξϋμ Ϋξ δ κυ αθαπ εαδαδ υ βθ ε υα ηϋθα, θυ δμ 2008 υξγ β δηά έαυαεσηβ ά ηφαθέα β έθαδ κπκέα αθξαηβζσ δ κδξ λβ, έ φγϊθκθ εαδ βθ κθπαλαΰπΰδεά θα ξ δεϊ αμ κυ 2008 α κυ δα δεϊ απκ ζ έ ηέα θϋαπλέζδκ αΰκλϊ. υθαηδεσ βμ ξυλαμ 168 ή σθκ. β θαέ λκφβ φαέθ αδ ηαμ θα εαδ έθαδ ββ κπκέα πκλ έα πκυ παλαΰπΰά εαδ β εα αθϊζπ β ίλέ εκθ αδ υπ λεαζτπ βμΰδα αθϊΰε ΰξυλδαμ παλκυ δϊακυθ κδδ δηϋμ δμ υ εμ υα βμ ηϋθ μ π ζζϋ μ εαγυμ πκζτ ξαηβζϊ πέπ ηαυ δεϊ τεκθλβ πέ βμ εαδ ΰδα δμ κδδηϋμ α αμβηαθ υλππαρεϊ λα αΰκλϊμ, εαγυμ αθϊΰε Ϋμβ ίλέ αδεϋθθα δαεέθβ ( δηϋμ CIF-ARA). δμ η θ πέπ υ ε υα δϊαβμ αδ ηδελάμ εζέηαεαμ κδεδαεκτμ αεσηβ πϊλα πκζτ ΓδαξαηβζΪ α.έ μ, β δηά φαέθ αδ θα έθαδ αγ λϊ ΰδα σζκ κ 2008 α 189 ή σθκ (απσ εα αθϊζπ β αυ ά ηϊζδ α αφκλϊ απκεζ δ δεϊ ξλά 182 ή σθκ μ. κ 2007), θυ κδ δηϋμ CIF-ARA αΰΰέακυθ α κδεδαεκτμ ξλάαμ εαδμ.αυ ΫμεΪζυοβ πθ έα.θ λΰ δαευθ 191 ή σθκ, Ϋξκθ αθκ δεά πκλ αθαΰευθ πθ ίδκηβξαθδυθ φαέθ αδ ππμ ηϋξλδ άη λα, αφκλϊ Ϊζζ μ ηκλφϋμ θϋλΰ δαμ.

22 έ βν δκεαυ έηπθ δκεατ δκθ έα ζδηανπλυ βμνΰ θδϊμ δκαδγαθσζβ δκεατ δηαν τ λβμνΰ θδϊμ δκη γϊθδκ δκαϋλδκ δκεατ δηαν λέ βμνΰ θδϊμ δκη γαθσζβ δκ δη γυζαδγϋλαμ δκ- Σ Ν(αδγυζκ λδ κίκυ υζαδγϋλαμ) δκ-μσ Ν(η γυζκ λδ κίκυ υζαδγϋλαμ) υθγ δεϊνίδκεατ δηα δκυ λκΰσθκ ΚαγαλΪΝφυ δεϊνϋζαδα

23 Bδκθ έα ζ Μ γυζ ΫλαμΝίδκζκΰδεάμΝπλκΫζ υ βμ,ν πκδσ β αμνθ έα ζν ζαδκτξκυμν πσλκυμν απδεϊνζέπβν Τπκεα Ϊ α κν κυνπ λ ζαέκυνθ έα ζέν FAME (Fatty Acid Methyl Esters)

24 ΠαλαΰπΰάΝ δκθ έα ζ Ϊ δα ΜΦΪ βνιάλαθ βμν λκπκέβ β πκλϋζαδπθέ ΦΪ βν λκφκ κ έαμνη γαθσζβμνεα αζτ βέ ΦΪ βναθ έ λα βμν(η λκπκέβ β)ν Ν Ϋ λδμναθ δ λα άλ μν βν δλϊέ Καγαλδ ηκένίδκθ έα ζέ πκηϊελυθ βνΰζυε λέθβμ-η γαθσζβμ- απκυθδυθναπσν κνίδκθ άα ζ ΦυΰκεΫθ λβ βνίδκθ έα ζ Ξάλαθ β-οτιβνίδκθ έα ζ-απσ αιβνη γαθσζβμ Καγαλδ ησμνΰζυε λέθβμ πσ αιβνη γαθσζβμ δϊ πα βν απυθπθν ΝζδπαλΪΝκιΫα πκηϊελυθ βνυΰλα έαμ-υπκζ έηηα ανη γαθσζβμν δα άλβ βνα ηυθνη γαθσζβμ υηπτεθπ βν Ν υηπυεθπ ΫμΝεαδΝαθΪε β άν βμ Κζα ηα δεάναπσ αιβνεαδναθϊε β άν βμ

25 ΟδΝαπκ σ δμν κυνίδκθ έα ζν Ν εδζϊναθαν λϋηηαναθϊζκΰανη Ν κν έ κμνεαζζδϋλΰ δαμ ο α π ο ε ο ( Η α α ά α α ά π ο ο α ή Ν ΝΝΝΝΝΝΝ ο α) ( π ο ο α αή Ν Ν ο α)

26 Πζ κθ ε άηα ανξλά βμν ίδκθ έα ζ έθαδνεαγαλσ,νηβν κιδεσ,νίδκαπκδεκ κηά δηκνεατ δηκέ θνπ λδϋξ δναλπηα δεϋμν θυ δμνεαδνκδν επκηπϋμν πθνλυπαθ υθν κι δ έκυν κυνγ έκυ,νηκθκι δ έκυν κυνϊθγλαεα,νϊεαυ πθν υ λκΰκθαθγλϊεπθνεαδναδγϊζβμνπκυνπλκϋλξκθ αδναπσν βθνεατ βν κυν δμνηβξαθϋμνθ έα ζν έθαδνπκζτνξαηβζϋμέν θναυιϊθ δν αν πέπ αν κυν δκι δ έκυν κυνϊθγλαεαν(coβ) βθν α ησ φαδλα,ν κνκπκέκν έθαδνυπ τγυθκνΰδαν κνφαδθση θκν κυν γ ληκεβπέκυνεαδνεα Ν πϋε α βνΰδαν δμνεζδηα δεϋμναζζαΰϋμν κθν πζαθά βέν ηφαθέα δνπαλσηκδ μνφυ δεκξβηδεϋμνδ δσ β μνη Ν κν υηία δεσνθ έα ζ,ν θυν ΝεΪπκδ μνπ λδπ υ δμνϋξ δνεαδνεαζτ λανξαλαε βλδ δεϊναπσν αυ σέν Ναπσ κ βν θσμνπ λ ζαδκεδθβ άλανπκυνεδθ έ αδνη ΝεαγαλσΝθ έα ζν ευηαέθ αδν κυζϊξδ κθν αν πέπ αν κυν υηία δεκτνθ έα ζέν

27 Bδκαδγαθσζβ αζεκκζδεάνατηπ βν βμναϊξαλβμ ά ξβηδεάναθ έ λα βν κυναδγυζ θέκυνη Ν κθνα ησ

28 ΠαλαΰπΰάΝ δκαδγαθσζβμ Ό αθνξλβ δηκπκδκτθ βηβ λδαεϊνπμνπλυ βντζβμ δηκπκδ έ αδναδναεξαλυ βμνπλυ βντζβ,ν σππμν υ ζαμεδθϊνη Ν κθν δαξπλδ ησν κθν βν δα δεαανααξαλσ έανπαλαΰπΰάμνι εαγαλδ ησνεαδν βθνϊζ αδνεαδνηκυ βν πθνεαλπυθέ κδνεαλπκέν υθγζέίκθ ε τκθ αδνπλκε δηϋθκυνθαν αηυζϊ αδνΰδαν βθνη α λσπάν πθν δαξπλδ μνν(ϋθαυηα)νξλβ έν κν αεξαλυ δηκπκδκτθ μν υ α δεσν κυμέν αητζπθν Ναυηυ δηαν ΪεξαλαέΝ βνατηπ βν πθν αεξϊλπθν κθνπκζ σνπλκ έγ αδνηαΰδϊνΰδαν εαδν βθνπαλαΰπΰάναζεκσζβμνεαδν δ έκυν βν κυνϊθγλαεαέν κθνπκζ σνπλκ έγ αδνηαΰδϊνΰδανδκι βνατηπ πθν αεξϊλπθν εαδν βθνπαλαΰπΰάναζεκσζβμνεαδν δκι δ έκυν κυνϊθγλαεαέν κνυΰλσνεζϊ ηαν δυζέα αδνΰδαν βθνπαλαΰπΰάνΰδαν βθνπαλαΰπΰάν αδγαθσζάμν βθναπαδ θβν βθνπαλαΰπΰάνΰδαν υΰεϋθ λπ βέ κνυΰλσνεζϊ ηαν δυζέακτη αδνΰδαν βθνπαλαΰπΰάν σ αθνβναδγαθσζβνπλσε δ αδνθαναθαηδξγ ένη βέ Νί θαέθβ,ν κν αδγαθσζάμν βθναπαδ κτη θβν υΰεϋθ λπ υπκζ δπση θκνθ λσναφαδλ έ αδνΰδαν βθνπαλαΰπΰάν«ϊθυ λβμ»ν σ αθνβναδγαθσζβνπλσε δ αδνθαναθαηδξγ ένη Νί θαέθβ,ν κν αδγαθσζβμν υπκζ δπση θκνθ λσναφαδλ έ αδνΰδαν βθνπαλαΰπΰάν«ϊθυ λβμ»ν αδγαθσζβμν

29 Πζ κθ ε άηα ανξλά βμν βμνίδκαδγαθσζβμ ΝαδγαθσζβΝάΝαδγυζδεάΝαζεκσζβΝ(C2H5OH) : έθαδνϋθανϊξλπηκν δαυΰϋμνυΰλσ,νίδκαπκδεκ κηά δηκ,νξαηβζάμν κιδεσ β αμνεαδνπλκεαζ έν πκζτνηδελάνπ λδίαζζκθ δεάνησζυθ βναθνξαγ έν κνπ λδίϊζζκθέν Μπκλ ένθανξλβ δηκπκδβγ έ,ν έ ΝπμΝΫξ δ,ν έ Ν Νπλσ ηδιβνη Ν αν υηία δεϊνεατ δηαν κυμν ί θαδθκεδθβ άλ μνεαδνπ λ ζαδκεδθβ άλ μέν πδ υΰξϊθ δ,ναεσηβ,ν κθν ηπζκυ δ ησν κυνεατ δηκυνηέΰηα κμν Νκιυΰσθκ,Νη Ν βθναθϊη διάν βμνη Ν βθνί θαέθβ,νη Ναπκ Ϋζ ηανηδανπδκνκζκεζβλπηϋθβνεατ βνεαδν υθ πυμνη δπηϋθ μν επκηπϋμν πδεέθ υθπθνεαυ α λέπθέ Μπκλ έν τεκζανθανπαλαξγ έν Νπ λδκξϋμνπκυν δαγϋ κυθνάνπαλϊΰκυθν Ϊεξαλα,ΝΪηυζκΝεαδΝ ευ αλδθκτξ μνκυ έ μ,ναπκε θ λυθκθ αμνϋ δν βθνπαλαΰπΰάνεαδν δϊγ βν πθνεαυ έηπθέν υηίϊζζ δνϋ δνεαδν βθν θέ ξυ βν βμνπ λδφ λ δαεάμναθϊπ υιβμ,ν βν βηδκυλΰέανθϋπθν γϋ πθν λΰα έαμν δμναΰλκ δεϋμνπ λδκξϋμνεαδν υθ πυμν βν υΰελϊ β βν κυναΰλκ δεκτν πζβγυ ηκτν δμν έ μν κυέ ια φαζέα δν βηαθ δεϋμνπλκςπκγϋ δμνΰδαν θ α δεκπκέβ βν βμνΰ πλΰέαμ,ναυιϊθκθ αμν αυ σξλκθανεαδν βθνκδεκθκηδεάναπκ κ δεσ β αν πθνεαζζδ λΰκτη θπθν ε Ϊ πθέ Μ αΰΰέα αδν αξτ λανεαδνκδνεέθ υθκδνα υξβηϊ πθνεαδνπυλεαΰδυθν έθαδνεα ΪΝπκζτΝ η δπηϋθκδ,νϋθαθ δν βμνί θαέθβμνεαδν κυνπ λ ζαέκυέ

30 ε δηυη θκνεσ κμνπαλαΰπΰάμν δκαδγαθσζβμναπσν δϊφκλ μνπλυ μντζ μν & Παλαΰση θανίδκεατ δηαναπσν δϊφκλαν φυ Ϊ-απκ σ δμναθαν λϋηηαν Ν πσλκν εαδνϋζαδκ. Κ ο οα α ( υ ή Ν ε α α χα α ά 600 ε α ά α υ α ε υχε ( π ο ή ) 3) Γ υ Λ π Ν οα α ε α ά π ο Ν ο α ο ( αή )

31 δκη γϊθδκν α δεϊνεαδνε βθκ λκφδεϊν λ ΪΝ απκλλέηηα α υπκζ έηηα αν λκφέηπθναπσνκδεδαεϋμνάν ηπκλδεϋμν ΰεα α Ϊ δμ εβπ υ δεϊνάνΰ ππκθδεϊναπκλλέηηα αέν

32 ΠαλαΰπΰάΝίδκη γαθέκυ Νπλκ- π ι λΰα έανΰδαν βθν δαζκΰάνεαδν βθν πλκ κδηα έαν πθναπκλλδηηϊ πθέ Νξυθ υ β,νεα ΪΝ βθνκπκέαν κνυζδεσν δα πϊ αδνΰδαν βθνπαλαΰπΰάνίδκα λέκυνεαδν ΝαθαίΪγηδ β,νεα ΪΝ βθνκπκέαν κναεα Ϋλΰα κν ίδκαϋλδκναθαίαγηέα αδνηϋ πν βμναφαέλ βμν κυν δκι δ έκυν κυνϊθγλαεανεαδνϊζζπθνηκζυ ηα δευθν παλαΰσθ πθ,νΰδαν βθνπαλαΰπΰάνεαυ έηκυνη Ν υοβζάνπ λδ ε δεσ β αν Νη γαθέκν(π λέπκυνλησ)

33 Πζ κθ ε άηα ανξλά βμν κυνίδκη γαθέκυ ΓδαΝ κνίδκη γϊθδκ,νκδν επκηπϋμν δκι δ έκυν κυνϊθγλαεαν έθαδνεα ΪΝ βίσνξαηβζσ λ μν Ν τΰελδ βνη Ν βνί θαέθβνεαδνπ λέπκυνησν ξαηβζσ λ μν Ν τΰελδ βνη Ν κνθ έα ζέ To ίδκη γϊθδκν έθαδναθαθ υ δηκνεατ δηκέ Μ Ν βθν π ι λΰα έανκλΰαθδευθναπκίζά πθναπκηαελτθ αδνηέαν θν υθϊη δνπβΰάν επκηπάμνη γαθέκυ,νβνκπκέανπλκετπ δ,νσ αθν αν θν ζσΰπναπσίζβ αναπκ υθ έγ θ αδνη Νφυ δεσν λσπκέ Ό αθν αν τκνπαλαπϊθπν κδξ έαν υθ υα κτθν- εαδν κνίδκη γϊθδκν ι α έν πέν κυνετεζκυναπάμν- ηπκλκτθνθανη δυ κυθν δμν επκηπϋμν α λέπθν κυνγ ληκεβπέκυνεα ΪΝ1ίίΣΝεαδΝΪθπέΝ θϊζκΰανη Ν βθνπλυ βν τζβνπκυνξλβ δηκπκδ έ αδνΰδαν βθνπαλαΰπΰάνίδκη γαθέκυ,νβνη έπ βν πθν επκηπυθν δκι δ έκυν κυνϊθγλαεανευηαέθ αδναπσνιησν( ΪθΝ ξλβ δηκπκδβγκτθνα δεϊναπσίζβ α)νϋπμνεαδνβίίσν( ΪθΝ ξλβ δηκπκδβγκτθνυΰλϊνε βθκ λκφδεϊναπσίζβ α)έ

34 τΰελδ βν θϋλΰ δαμνεαδν επκηπυθν ίδκεαυ έηπθήκλυε υθνεαυ έηπθ ο α Κα α ω αυ ου ο Λ ο 1 οα α 2 ο Ν αή1ίί χ : χ α Ν α ΧΝΝ Γ α ήχ Γ α ήχ 5%-10% 40%-60% α 50% 20%-55% α ε υπά χ υ χε α ο3 ω ΘΝ π Ν ουν ουν ο α που αφο ο α που αφο ο α που αφο πο π α ω 75%-200% ο ο ο α ο α ου ο εω υ α αο α απ απ αήυ π ου ( Θ). χ Να Ν α CτΝα Ν χ α Cα Ν χ α Γ α ήχ Γ α ήχ εω εω εω εω εω εω εω εω (RME). α αχα υ α. ο οφ απ Γ α ήχ α α. α α ο υ αυ Ν Ν Ν Ν ω ε ε Ν ε

35 ΛκδπΪΝίδκεατ δηα δκαϋλδκν δκη γαθσζβ δκη γυζαδγϋλαμ δκ- Σ Ν(αδγυζκ λδ κίκυ υζαδγϋλαμ) δκ-μσ Ν(η γυζκ λδ κίκυ υζαδγϋλαμ) υθγ δεϊνίδκεατ δηα δκυ λκΰσθκ

36 δκ δυζδ άλδαν ΣαΝίδκ δυζδ άλδαν έθαδνηδανηκθϊ ανπαλαΰπΰάμνπκυν ΟδΝ πδξ δλά δμνπκυνα ξκζκτθ αδνη Ν βθνπαλαΰπΰάνίδκεαυ έηπθν υΰε λΰακυμνηκθϊ έ μνη μνα πλκπάμνίδκηϊααμν Ν αθαπ θτ λυθ κυθν δν δμν δδεϋμν ι λΰα έαμνπκυν ανετλδανηϋζβν πκυναπαλ λΰκ Ϊ δκν έθαδν ανναλξάν ιάμμ εατ δηα,ν έακυθνϋθαν θϋλΰ δανεαδνξβηδεϊέν κυν ξ ΜκθΪ βηαθ βθν δεάμν εη υθαηδεσ δα ανπαλαΰπΰάμνίδκθ ηκτν κυμνία έαέαζν αδν Ϊζζβ αμν1ίίίν υ άν πθν ζέ λπθήϋ κμ,νβηδλαφδθ λέανδ κ τθαηβμν υθαηδεσ β αμ δαφκλ δευθνδ δκ ά πθν πθν υ α δευθν βμν ΜκθΪ αν π ι λΰα έαμν ζαδκτξπθν πσλπθν(πκζυ πκλδεσν ζαδκυλΰ έκ) ίδκηϊααμνεαδν πθν θ δϊη λ πθνπλκρσθ πθν ΜκθΪ αν εη Ϊζζ υ βμν βμν άμνίδκηϊααμ ΣαΝΜκθΪ υπδεϊνίδκ δυζδ άλδαναπκ ζκτθ αδναπσν υκν ανίδκζκΰδεκτνεαγαλδ ηκτ παλϊζζβζ ΙεαθκτμΝαπκγβε δεκτμνξυλκυμνν( ιαη θϋμ,ν δζσναπκγάε μ) μν δυ λΰα έ μνη α λκπάμνίδκηϊααμ,νηδαν γ ληκξβηδεάνεαδνηδα κβγβ δεσν ικπζδ ησν(α ηκζϋίβ αμνπαλαΰπΰάμνα ηκτ,νηκθϊ ανοτιβμ,ν ίδκξβηδεά. ηκθϊ μνπαλαΰπΰάμνπ πδ ηϋθκυναϋλανεαδνααυ κυέ

37 ΟδεκθκηδεάΝαθΪζυ β Ναθτοπ πθνδεϊ,ν δηυθνκνεσ πθν κπδευθναΰαγυθ,νζσΰπν υηπ λαβνηα κμν πθν ατιβ βμν βμναά β βμέ ίδκεαυ έηπθνη ΪΝ κνβί1ίν( Ν υλυναθϊν Νατιβ βν βμνίδπ δησ β αμν πθν θ λΰ δαευθν ζέ λκνδ τθαηκυνθ ζ)ν μνπ δαηκλφυθ εαζζδ λΰ κδυθν δμνπαλαηέα γσλδ λδκξϋμέέ αδνπμν Νιάμμ ια φϊζδ βνηαελκπλσγ ηπθν υηίκζαέπθνη Ν κυμνπαλαΰπΰκτμνίδκεαυ πσνυπκζ έηηα ανζα δυθν( Π,Νέηπθέέ έ έ)ν0,18-0,35 Ν κπδεάνξλβ δηκπκέβ βν βμνπζ κθϊακυ αμν πσν σΰδαν( Π )Ν0,29-0,54 αΰλκ δεάμνπαλαΰπΰάμνπκυνά αθν δαγϋ δηβνπλκμν παλαΰπΰάέ πσν ζαδκελϊηίβν( έ έ)ν0,29-0,58 Ναιδκπκέβ βν πθναπδευθναπκίζά πθέ πσνβζέαθγκν( έ έ)ν0,29-0,58

38 θ λΰ δαεϋμνεαζζδϋλΰ δ μ Παλα ά δ μκ δαεϋμ ΝΫ μ Πκζυ έμ ΰ πλΰδεϋμ α δεϋμ

39 ά δ μ

40 Λ ΙΟΚΡ Μ βθ Brassica ζζϊ α napus κδ απκ Lσ δμ βμ ζαδκελϊηίβμ ευηαέθκθ αδ απσ L120 Ϋπμ 250 kgή λϋηηα, πσλκ Brassica carinata θυ κδ απκ σ δμ ίδκεατ δηκ ευηαέθκθ αδ απσ 40 Ϋπμ 70 kgή λϋηηα ά 43 Ϋπμ 90 ltή λϋηηα.

41 δ Ϊλδ ΚλδγΪλδ Σλδ δεϊζ βθμελδγϊλδ Σκ ζζϊ ασ ξλβ κδμ δδηκπκδ Ϊλδ ( δ έεζβλσ αδ αθ εαδ ηαζαεσ) απκ λκφά έθαδεαδλδκ δεϊζ πδσβθ Οδ ηϋ απκ κυ αλδκτ, ελδγαλδκτ εαδ παλαΰπΰά δα ευηαέθκθ κηϋθκαζεκκζκτξπθ πκ σ εαδ υθ. β εαζζδϋλΰ υθκζδεά δϊ λϋηηα κυ λΰκτη έθαδ θβ κδ πσλκ αδά δκ απσφυ150 Ϋπμ 800 kgήεαζζδ θυ α αηϋθβ βμ απκ ά αθ σσζβ λϋηηαδηκ α υθκζδεά κ 2005, εαζζδαδλΰκτη η απσ άθβ αθ έ Ϋεεκδξ δμ β ξυλα. ίδκεατ ευηαέθκθ 36δαΫπμ Ϋε παλαΰπΰά α β κ 2005 ( εζβλσ εαδ σθπθ. ηαζαεσ) άαθ αθέ 8,5 κδξβεα κηητλδα υθκζδεά 190 kgή λϋηηα ά απσ 45 Ϋπμ 240 ltή λϋηηα. παλαΰπΰά λϋηηα α, παΰεκ η παλαΰπΰά ηέπμ Ϋφγα 1,8 α 137 εα κηητλδα.σκ εα κηητλδα σθκυμ δ Ϊλδ ξλβ κ 2005, δηκπκδ έθυ αδ β πέ υλππαρεά βμ πμ φυ παλαΰπΰά σ ΰδα βθ αθάζγ παλαΰπΰά53 ίδκαδγαθσζβμ. εα κηητλδα σθκυμ.

42 ζέαθγκμ Οδ απκ σ δμ κυ βζέαθγκυ πσλκ ευηαέθκθ αδ η αιτ 120 εαδ 210 kgή λϋηηα θυ κδ απκ σ δμ ίδκεατ δηκ ευηαέθκθ αδ η αιτ 40 εαδ 70 kgή λϋηηα ά 43 εαδ 76 ltή λϋηηα. Ο βζέαθγκμ πζ κθ ε έ Ϋθαθ δ πθ Ϊζζπθ θ λΰ δαευθ φυ υθ, σ κθ αφκλϊ βθ ξλβ δηκπκέβ β κυ ΰδα βθ παλαΰπΰά ίδκθ έα ζ ΰδα έ κ εσ κμ παλαΰπΰάμ έθαδ ξαηβζσ.

43 λαίσ δ κμ Οδ ηϋ μ απκ σ δμ βθ ζζϊ α πσλκ, αθϋλξκθ αδ 900kgή λϋηηα, θυ κδ αθ έ κδξ μ απκ σ δμ ίδκεατ δηκ αθϋλξκθ αδ 213 kgή λϋηηα ά 270 ltή λϋηηα. Σα ζ υ αέα ξλσθδα κ αλαίσ δ κμ ξλβ δηκπκδ έ αδ πμ πλυ β τζβ ΰδα βθ παλαΰπΰά ίδκαδγαθσζβμ.

44 αηίϊεδ Οδ απκ σ δμ κυ ίαηίαεδκτ πσλκ ευηαέθκθ αδ η αιτ 120 εαδ 160 kgή λϋηηα, θυ κδ απκ σ δμ ίδκεατ δηκ ευηαέθκθ αδ η αιτ 17 εαδ 23 kgή λϋηηα ά 18 εαδ 25 lt.ή λϋηηα. Σκ ίαηίϊεδ, ηκζκθσ δ θ απκ ζ έ βθ δ αθδεσ λβ εαζζδϋλΰ δα ΰδα ξλά β πμ πλυ β τζβ ίδκθ έα ζ, Ϋξ δ ηαελϊ παλϊ κ β βθ ζζϊ α εαδ υθ Ϋ αδ Ϊη α η Ϋθαθ αθ π υΰηϋθκ, ε λ κφσλκ εζϊ κ βμ ζζβθδεάμ κδεκθκηέαμ.

45 ΓζυεσΝ σλΰκ Οδ ηϋ μ απκ σ δμ κυ ΰζυεκτ σλΰκυ πσλκ ά ξζπλά ηϊαα ευηαέθκθ αδ απσ 7000 Ϋπμ kgή λϋηηα, θυ κδ αθ έ κδξ μ απκ σ δμ ίδκεατ δηκ ευηαέθκθ αδ απσ 550 Ϋπμ 790 kgή λϋηηα ά απσ 675 Ϋπμ 900 ltή λϋηηα

46 Κυ αλδθκτξκν σλΰκ βθ ζζϊ α κδ απκ σ δμ ιβλσ ίϊλκμ φ Ϊθκυθ κυμ 3,5 σθκυμ αθϊ λϋηηα. ε δηυη θβ θ λΰ δαεά απσ κ β κυ φυ κτ ηπκλ έ θα ευηαθγ έ απσ 36 Ϋπμ 63 GJή λϋηηα αθϊ Ϋ κμ.

47 Κ θϊφ τηφπθα η Ϋλ υθ μ κυ Κ Π κδ απκ σ δμ κυ εϋθαφ ιβλά ίδκηϊαα ευηϊθγβεαθ απσ 0,7 Ϋπμ 2,4 σθκδή λϋηηα εαδ β ηϋ β γ ληκΰσθκμ τθαηβ κυ έθαδ 18,6 MJ/kg ιβλάμ κυ έαμ. απσ κ β θϋλΰ δα ίϊ δ κυ υΰε ελδηϋθκυ θ λΰ δαεκτ π λδ ξκηϋθκυ έθαδ η αιτ 15 εαδ 33 GJή λϋηηαήϋ κμ.

48 Πκζυ έμ

49 αξαλσ υ ζαν βθ ζζϊ α, β εαζζδϋλΰ δα πθ ααξαλσ υ ζπθ έθαδ δϊ παλ β σζβ β ξυλα τηφπθα η κδξ έα κυ FAO, παλκυ δϊα αδ η έπ β βμ εαζζδ λΰκτη θβμ Ϋε α βμ απσ κ λϋηηα α κ 2005, θυ β αθ έ κδξβ παλαΰπΰά η δυγβε απσ 3 εα κηητλδα σθκυμ 2,4 εα κηητλδα σθκυμ. Οδ ηϋ μ απκ σ δμ ίδκεατ δηα φγϊθκυθ α 475 kgή λϋηηα ά 600 ltή λϋηηα. έθαδ αιδκ βη έπ κ, σ δ αυ Ϋμ κδ απκ σ δμ, έθαδ απσ δμ υοβζσ λ μ πκυ παλα βλκτθ αδ δμ υλππαρεϋμ ξυλ μ.

50 ΰλδκαΰεδθΪλαΝ εαζζδϋλΰ δα βμ ιβλδεϊ ά Ϊΰκθα ξπλϊφδ απκ έ δ απσ Ϋπμ εαδ εδζϊ ιβλάμ ίδκηϊααμή λϋηηα θυ πκ δ δεϊ ξπλϊφδα απκ έ δ π λέπκυ απσ Ϋπμ εαδ εδζϊ ιβλάμ ίδκηϊααμή λϋηηα. Σα πζ κθ ε άηα α βμ εαζζδϋλΰ δαμ βμ αΰλδκαΰεδθϊλαμ έθαδ βηαθ δεϊ εαδ αφκλκτθ ευλέπμ κ π λδίϊζζκθ.

51 ΚαζΪηδ πλσ φα μ η ζϋ μ, κλδ ηϋθ μ απσ δμ κπκέ μ Ϋξκυθ δ ιαξγ έ βθ ζζϊ α, Ϋξ δ πδί ίαδπγ έ β υθα σ β α κυ φυ κτ θα παλϊΰ δ αιδσζκΰ μ πκ σ β μ ίδκηϊααμ. Οδ απκ σ δμ πκυ εα αΰλϊφβεαθ κ τθκζκ πθ π δλαηα δευθ αΰλυθ ( δμ ζζβθδεϋμ αφκεζδηα δεϋμ υθγάε μ) ευηϊθγβεαθ απσ 0,5 υμ εαδ 3 σθκυμ αθϊ λϋηηα ιβλά κυ έα.

52 Μέ ξαθγκμ β ξυλα ηαμ, απσ α ηϋξλδ υλα κηϋθα πκυ ξ δεϊ π δλϊηα α, πλκϋευο σ δ κ ηϋ κμ σλκμ φ Ϊθ δ α 3 ηϋ λα εαδ β παλαΰπΰά ιβλάμ κυ έαμ Ϋπμ 3 σθκυμή λϋηηα κ Ϋ κμ. Ό κθ αφκλϊ θϋλΰ δα κ ε δηυη θκ τλκμ ίϊ δ πθ απκ σ 18 Ϋπμ 27 GJή λϋηηα κ Ϋ κμ. υζζϋξγβεαθ απσ α τοκυμ βμ φυ έαμ ευηϊθγβε απσ 0,8 βθ απσ κ β πθ ευηαέθ αδ απσ

53 υεϊζυπ κμ Οδ απκ σ δμ ίδκηϊαα ευηαέθκθ αδ αθϊζκΰα η κ έ κμ, κ ΰ θ δεσ υζδεσ κ π λδίϊζζκθ εαδ βθ πκδσ β α κυ Ϊφκυμ. παζαδσ λ μ Ϋλ υθ μ ευηϊθγβεαθ απσ 0,4 Ϋπμ 2 σθκυμήξλσθκ εαδ λϋηηα ιβλά κυ έα. Μ ίϊ β αυ Ϋμ δμ απκ σ δμ εαδ βθ αθ έ κδξβ γ ληκΰσθκ τθαηβ, κ ε δηυη θκ θ λΰ δαεσ υθαηδεσ ευηαέθ αδ η αιτ 35 εαδ 58 GJή λϋηηα εαδ Ϋ κμ. πέ βμ, κ υεϊζυπ κμ ηπκλ έ θα ξλβ δηκπκδβγ έ βθ παλαΰπΰά γ ληδεάμ εαδ βζ ε λδεάμ θϋλΰ δαμ εαδ πμ αιδσζκΰβ πλυ β τζβ ΰδα βθ παλαΰπΰά ξαλ κπκζ κτ.

54 Φ υ αεαεέα πσ π δλαηα δεϋμ εαζζδϋλΰ δ μ κυ Κ Π ζάφγβ αθ απκ σ δμ ιβλάμ κυ έαμ εα Ϊ κθ πλυ κ π λέ λκπκ ξλσθκ 0,5 εαδ 0,8 σθκυμ ή λϋηηα εαδ Ϋ κμ Ϊΰκθκ εαδ ΰσθδηκ Ϋ αφκμ αθ έ κδξα. κ τ λκ π λέ λκπκ, κδ απκ σ δμ αυιάγβεαθ κ ΰσθδηκ Ϋ αφκμ, θυ η δυγβεαθ κ Ϊΰκθκ. κ λέ κ π λέ λκπκ κ ηϋ κμ σλκμ πθ απκ σ πθ κ ΰσθδηκ Ϋ αφκμ Ϋφγα κυμ 1,7 σθκυμ ιβλάμ κυ έαμή λϋηηα αθϊ Ϋ κμ. Σκ θ λΰ δαεσ υθαηδεσ βμ ο υ αεαεέαμ έθαδ υπδεσ πθ πζα τφυζζπθ φυ υθ βμ τελα βμ αυθβμ εαδ ευηαέθ αδ, ΰδα κ ιτζκ βμ, ΰτλπ α 17,8 MJ/kg η αθ έ κδξβ απσ κ β πκυ ευηαέθ αδ η αιτ 14 εαδ 23 GJ/ λϋηηα αθϊ Ϋ κμ.

55 Switchgrass Μ ηϋ κ θ λΰ δαεσ π λδ ξση θκ 18 MJ/kg ιβλάμ κυ έαμ β απσ κ β θϋλΰ δα αθϋλξ αδ 18 η 36 GJή λϋηηαήϋ κμ. ζέπαθ β εαγυμ εαδ β Ϊλ υ β Ϋξκυθ βηαθ δεά πέπ π β βθ παλαΰπΰδεσ β α κυ φυ κτ β κπκέα ευηαέθ αδ η αιτ 1 εαδ 2 σθπθ ιβλάμ ίδκηϊααμ αθϊ λϋηηα

56 σΰδα κυ ΛκδπΫμΝ θ λΰ δαεϋμν αηδϊ ΚαζζδΫλΰ δ μ Ρ δθκζα δϊ ΛδθΪλδ λαξέ α λαε υζέ α

57 Κλδ άλδαν πδζκΰάμν βμν εα ΪζζβζβμΝ θ λΰ δαεάμν εαζζδϋλΰ δαμν ΝηδαΝπ λδκξά Νπλκ φκλϊνεαδναά β βν Νπλκ αληκΰάν δμν αφκεζδηα δεϋμν υθγάε μν βμνπ λδκξάμν ΟδΝ πδ λϊ δμν αν κπέαν Ν υεκζέανπλκ αληκΰάμν κνυπϊλξκθν τ βηαν θαζζαΰάμν εαζζδ λΰ δυθ ΟδΝ αγ λϋμναπκ σ δμν ΣκΝγ δεσν θ λΰ δαεσνδ κατΰδκν δ λκυθ- ελκυθν(εαγαλσν θ λΰ δαεσν εϋλ κμ) ΟδΝεαζζδ λΰβ δεϋμν ξθδεϋμνθαν έθαδν υηία ΫμΝη Ν δμναλξϋμν βμν α δφσλκυνΰ πλΰέαμ Ναθγ ε δεσ β αν Ν ξγλκτμνεαδνα γϋθ δ μ Νξλά βν πθνυπαλξσθ πθνηβξαθβηϊ πθν Ν δαγ δησ β ανεα ΪζζβζκυΝΰ θ δεκτνυζδεκτν

58 ΰεα Ϊ α βνεαδν δαξ έλδ βν ίδκηϊααμναπσν θ λΰ δαεϋμν εαζζδϋλΰ δ μ ξ δα ησμνεαζζδϋλΰ δαμ Πλκ κδηα έαν κυν ΪφκυμΝ ΰεα Ϊ α β πκγάε υ β Μ αφκλϊν υΰεκηδ ά

59 Πλκ ίκζϋμν θ σηπθν Ν θ λΰ δαεϊνφυ ΪΝπαλαΰπΰάμΝ ίδκθ έα ζν- ίδκαδγαθσζβμ Εχθροί Φυτά Lepidoptera αχα υ α Agrotis segetum Lepidoptera αχα ο χο ο Κ Εχθροί Φυτά α α ο α ο αο Corn Earworm Diatraea saccharalis Lepidoptera Hellicoverpa armigera Helicoverpa armigera Homoeosoma electellum Pieris Brassicae Tanymecus dilaticolis Agriotes sputator Psylliodes chrysocephala Coleoptera Chaetocnema aridula Agriotes obscurus Coleoptera Phyllotreta vittula Agriotes ustulatus Coleoptera Cassida nebulosa Zabrus tenebrioides Lepidoptera Platyedra gossypiella Oscinella frit Coleoptera Cassida nobilis Lema melanopus Lepidoptera Spodoptera litoralis Pyrausta nubilalis Coleoptera Cassida seraphina Lepidoptera Laphygma exigua Sesamia nonagrioidies Coleoptera Atomaria linearis Lepidoptera Prodenia litura Coleoptera Anthonomus grandis Hemiptera Aphis fabae Calocoris angustatus Aelia rostrata Hemiptera Lygus pratensis Creontiades pallidus Eurygaster maura Hemiptera Calocoris norvegicus Eurystylus oldl Eurygaster austriaca Diptera Pegomyia hyoscyami Nematoda Globodera schachtii Collemboles Onychiurus spp Tylenchida Meloidogyne spp Hemiptera Aphis gossypii Hemiptera Myzus persicae Hemiptera Macrosiphum euphorbiae Hemiptera Frankliniella occidentalis Hemiptera Rhopalosiphum sp. Thysanoptera Frankliniella occidentalis Diptera Acarea Diabrotica virgifera Aphis fabae Brachycaudus helichrysi Tipula paludosa Tetranychus spp

60 ΠλκςπκγΫ δμνΰδαν βν ίδπ δησ β αν πθν θ λΰ δαευθν εαζζδ λΰ δυθν βθν ζζϊ α Πλκκπ δεϋμναπκ Ϋ η υ βμν δαφσλπθν δαγϋ δηπθν ε Ϊ πθνεαδνβν ξπλκ αιδεάν δαθκηάέ Ν πδί ίαέπ βν πθνγ δευθναπκ ζ ηϊ πθν δαφσλπθνπ δλαηα δευθν εαζζδ λΰ δυθέ Ν υθ κθδ ηϋθβνεαδναπκ ζ ηα δεάν φαληκΰάν βμν«υηίκζαδαεάμν ΰ πλΰέαμ»έ Ναιδκπκέβ βν βμνπζϋκθν τΰξλκθβμν ξθκζκΰέαμνπαλαΰπΰάμνίδκεαυ έηπθέ Ναιδκζσΰβ βν βμνέ λυ βμνηδελυθναπκε θ λπηϋθπθνηκθϊ πθνίδκ θϋλΰ δαμέ Ν υηη κξάν πθνφκλϋπθν πθναΰλκ υθν βθνπαλαΰπΰάνεαδν δϊγ βν πθν ίδκεαυ έηπθέ Ν δ λ τθβ βν πθνεδθ τθπθνεαδναπ δζυθναπσναθ έ κδξ μν θ λΰ δαεϋμν εαζζδϋλΰ δ μνΰ δ κθδευθνξπλυθέ Νί ζ έπ βν κυνυφδ Ϊη θκυνθκηκγ δεκτνεαδνφκλκζκΰδεκτνπζαδ έκυέ

61 Πζ κθ ε άηα αν ΰεα Ϊ α βμν θ λΰ δαευθνεαζζδ λΰ δυθ Κκδθπθδεκ-κδεκθκηδεΪ Π λδίαζζκθ δεϊ Πλκ φκλϊν δευθνεαζζδ δευθνζτ θκν πθ κυν Θ δεάν υθ θαζζαε δ φκλϊν ξ δεϊνηλΰβ Ν κνφαδθση υθϊηπ βν κυνΰ πλΰδεκτνξυλκυ γθληκεβπέκυ τιβ βν κυνΰ πλΰδεκτν δ κ άηα κμ Πλκ α έανϋθαθ δν βμν δϊίλπ βμν κυν Ϊφκυμ Μ έπ βν πθνπ λδφ λ δαευθναθδ κ ά πθνεαδν δαξ έλδ βν κυνθ λκτ λκναθ π υΰηϋθπθνΰ πλΰδευθν αθααπκΰσθβ βν πθνζδΰσ κδεκθκηδυθ ΧαηβζΫμΝ δ λκϋμν ΝζδπΪ ηα α βνα δφσλκυνπ λ δαεάμναθϊπ υιβμν ΜιαέπφΪζδ βν βμνξλά βμνφυλδφ κφαληϊεπθ Μ έπ βν βμν ιϊλ β βμναπσν κνπ λϋζαδκ εη Ϊζζ υ βν αφυθνξαηβζάμνΰκθδησ β αμ

62 Μ δκθ ε άηα αν ΰεα Ϊ α βμν θ λΰ δαευθνεαζζδ λΰ δυθ Έζζ δοβν ξθκΰθπ έαμ ΟδεκθκηδεκέΝπ λδκλδ ηκέ Έζζ δοβνυπκ κηυθ

63 υηπ λϊ ηα αν ξ δεϊνη Ν δμν θ λΰ δαεϋμνεαζζδϋλΰ δ μ βηα έα πκυ έθ δ β. δμ θ λΰ δαεϋμ εαζζδϋλΰ δ μ δαφαέθ αδ β Λ υεά έίζκ ΰδα βθ θϋλΰ δα ίϊ δ βμ κπκέαμ πλκίζϋπ αδ σ δ κ 2010, 45 εα κηητλδα ΣΙΠ γα παλϊΰκθ αδ απσ θ λΰ δαεϋμ εαζζδϋλΰ δ μ. τηφπθα η ε δηά δμ, β παλαΰπΰά βμ παλαπϊθπ πκ σ β αμ θϋλΰ δαμ γα απαδ κτ βθ εαζζδϋλΰ δα 100 εα κηηυλέπθ λ ηηϊ πθ υλππαρεσ πέπ κ. Οδ θ λΰ δαεϋμ εαζζδϋλΰ δ μ αθ δπλκ ππ τκυθ ηδα ζευ δεά ζτ β σ κ ΰδα βθ παλαΰπΰά θϋλΰ δαμ εαδ υΰλυθ ίδκεαυ έηπθ σ κ εαδ ΰδα βθ ατιβ β βμ αθ αΰπθδ δεσ β αμ κυ αΰλκ δεκτ ξυλκυ, βμ θέ ξυ β βμ απα ξσζβ βμ εαδ βθ πλκ α έα κυ π λδίϊζζκθ κμ.

64 Πλκκπ δεϋμναθϊπ υιβμν πθν ίδκεαυ έηπθ ΠαλαΰπΰάΝίδκεαυ έηπθν κθνεσ ηκνεαδν βθν έ ηπσλδκνπλυ βμντζβμνίδκεαυ έηπθνεαδνκδν δ αΰπΰϋμν βθν έ Ν υλππαρεάνεα Ϊ α βν λα βΰδεάν υλππαρεάμν Έθπ βμνΰδαν ανυΰλϊνίδκεατ δηα Ν σθπ βν βμναά β βμνΰδαν ανίδκεατ υλππαρεσνθκηκγ δεσνπζαέ δκνΰδανδηαέ ανίδκεατ δηαν Ναπκεσηδ βνπ λδίαζζκθ ζυθέ ζζβθδεάννκηκγ έανΰδανδευθνκφ ανίδκεατ δηα ΝαθΪπ υιβν βμνπαλαΰπΰάμνεαδν δαθκηάμνίδκεαυ έηπθέ Ν πϋε α βν κυν φκ δα ηκτνη Νπλυ μντζ μέ Ν θέ ξυ βν υεαδλδυθνΰδαν ηπκλδεϋμν υθαζζαΰϋμέ Νυπκ άλδιβν Ναθαπ υ ση θ μνξυλ μέ Νυπκ άλδιβν βθνϋλ υθανεαδναθϊπ υιβέ

65 Ν βη λδθάν πλαΰηα δεσ β α MβΝαθΪΰεβΝη έπ Ν βηαθ δεϊν βν δαγ δησ β αν βμν κυν βμν κθν έπ βμν βμνλτπαθ εσα ηκ ησ φαδλαμν(αδγαζκηέξζβ,νατιβ βν Aτιβ Ν βθν δηάν πθν λκφέηπθνεαδν πθν γ ληκελα έαμνπζαθά β)ν απκ λκφυθν Νπαΰεσ ηδανεζέηαεα βν ιϊθ ζβ ηϊ πθνπ ζαέκυ ΠλκεΪζ ΝΫθ βναπκγ κθκνπλκίζβηα δ ησν λκυμν ε βθκ κνπ λσφκυμνΰδαν λδκλδ ησμνκνεσ βμν ιϊλ β βμναπσν κν κμν πθναπκ λκφυθ π λϋζαδκ τιβ Ν Νη ΰΪζκΝπκ κ σν κνπ λδγυλδκν κυμνδεϋμνΰ π θ υ πλΰδεϋμνεαζζδϋλΰ ΫμΝαλαίκ έ κυ εϋλ κδνκυμν θαζζαε δ μ κδνίδκηβξαθδεϋμνεαδνΰ ε σι υ Ν βθν δηάν κυν κνξλβηα δ άλδκν πλΰδεϋμν π θ τ δμ ηπκλ υηϊ πθν κυν δεϊΰκν ανζέγζηρνήνηπκτ ζν

66 Πζ κθ ε άηα α ξλά β πθ ίδκεαυ έηπθ δμ η αφκλϋμ, υηίϊζζ δ βηαθ δεϊ β η έπ β πθ επκηπυθ ευλέπμ κυ δκι δ έκυ κυ Ϊθγλαεα (CO2) εαδ κυ δκι δ έκυ κυ γ έκυ (SO2). Θ πλβ δεϊ, σζκ κ δκι έ δκ κυ Ϊθγλαεα πκυ επϋηπ αδ εα Ϊ β δϊλε δα βμ π ι λΰα έαμ εαδ βμ ξλά βμ πθ εαυ έηπθ αθ δ αγηέα αδ απσ βθ απκλλσφβ ά κυ εα Ϊ β δϊλε δα βμ εαζζδϋλΰ δαμ πθ θ λΰ δαευθ φυ υθ. πδπλσ γ α α ίδκεατ δηα έθαδ ίδκαπκδεκ κηά δηα εαδ θ έθαδ κιδεϊ. εσηβ, παλϋξ αδ ηδα βηαθ δεά θϋα πβΰά δ κ άηα κμ κυμ αΰλσ μ πκυ εα αφ τΰκυθ δμ θ λΰ δαεϋμ εαζζδϋλΰ δ μ. δ, αθαπ τ αδ λα δεϊ β ΰ πλΰδεά κδεκθκηέα, πμ εζϊ κμ βμ ζ ΰση θβμ «πλϊ δθβμ κδεκθκηέαμ», αθκέΰκθ αμ θϋκυμ κλέακθ μ ΰδα παΰΰ ζηα δεκτμ εζϊ κυμ (κδεκθκηκζσΰκυμ, ηβξαθδεκτμ, ΰ ππσθκυμ, ξβηδεκτμ εαδ π λδίαζζκθ κζσΰκυμ). υ σ, υθ πϊΰ αδ κφϋζβ απσ θϋ μ γϋ δμ λΰα έαμ εαδ πδ κ ά δμ θ λΰ δαευθ εαζζδ λΰ δυθ. Μ βθ ατιβ β βμ δ έ υ βμ πθ ίδκεαυ έηπθ κ θ λΰ δαεσ δ κατΰδκ εϊγ ξυλαμ πδ υΰξϊθ αδ η έπ β βμ ιϊλ β βμ απσ κ π λϋζαδκ, κ υθαζζαΰηα δεσ σφ ζκμ έθαδ βηαθ δεσ εαδ δαηκλφυθ αδ Ϋθαμ θ λΰ δαεσμ πζκυλαζδ ησμ δμ πβΰϋμ λκφκ κ έαμ βμ, θυ θδ ξτ αδ β α φϊζ δα κυ θ λΰ δαεκτ φκ δα ηκτ βμ. υ σ Ϋξ δ πμ υθϋπ δα ξυλ μ-εα αθαζπ Ϋμ π λ ζαέκυ πκυ θδ ξτκυθ κθ κηϋα πθ ίδκεαυ έηπθ, θα αυιϊθκυθ βηαθ δεϊ β ΰ ππκζδ δεά δ ξτ κυμ. ΣΫζκμ, κπδεσ πέπ κ βηδκυλΰκτθ αδ θϋ μ πδξ δλβηα δεϋμ υεαδλέ μ, η βθ εα α ε υά ηκθϊ πθ παλαΰπΰάμ εαδ β βηδκυλΰέα τΰξλκθπθ εαγ κπκδβηϋθπθ ηκθϊ πθ, πθ ζ ΰση θπθ ίδκ- δυζδ βλέπθ.

67 Μ δκθ ε άηα α ατιβ β πθ δηυθ πθ αΰλκ δευθ πλκρσθ πθ εαδ β η έπ β πθ πλυ πθ υζυθ ίδκηβξαθέ μ λκφέηπθ εαδ απκ λκφυθ πκυ υθ πϊΰ αδ αθϊζκΰβ ατιβ β δμ δηϋμ πθ ία δευθ λκφέηπθ. υ Ϋμ κδ αυιά δμ απκ ζκτθ θϋ μ πβΰϋμ πζβγπλδ δευθ πδϋ πθ πκυ γα ηπκλκτ αθ θα έθαδ β απαλξά ηέαμ θϋαμ παΰεσ ηδαμ κδεκθκηδεάμ α Ϊγ δαμ. Ο υπκ δ δ ησμ φ πξϋμ ξυλ μ απσ βθ Ϋζζ δοβ ία δευθ αΰαγυθ εαδ β ατιβ β κυ εδθ τθκυ ΰδα βθ ά β πδ φαζά πδ δ δ δεά αθ ιαλ β έα πθ ξπλυθ. δ, εαγέ α αδ α τθα β β υζκπκέβ β κυ ξ έκυ κυ Ο... ΰδα βθ εα απκζϋηβ β βμ π έθαμ. Οδ ηααδεϋμ η αεδθά δμ πζβγυ ηυθ ΰδα δϊφκλκυμ ζσΰκυμ, σππμ έθαδ β Ϋζζ δοβ πσ δηκυ θ λκτ. εα α λκφά πθ λκπδευθ εαδ αυ κφυυθ α υθ η βθ ιϊπζπ β πθ ΰ πλΰδευθ ε Ϊ πθ εαδ β πδγαθά δα Ϊλαιβ κυ κδεκ υ άηα κμ κζσεζβλκ κθ πζαθά β ζσΰπ εαδ πθ π λδίαζζκθ δευθ πδπ υ πθ βθ πκδσ β α πθ αφυθ, βθ εα αθϊζπ β εαδ πκδσ β α πθ υ Ϊ πθ, β ίδκπκδεδζσ β α εαδ βθ αυιβηϋθβ επκηπά α λέπθ κυ γ ληκεβπέκυ απσ βθ υπ λίκζδεά ξλά β ααπ κτξπθ ζδπα ηϊ πθ δμ εαζζδϋλΰ δ μ. θ λΰ δαεά απσ κ β αφυθ πκυ ξλβ δηκπκδκτθ αδ ΰδα βθ παλαΰπΰά ίδκεαυ έηπθ έθαδ αδ γβ Ϊ ξαηβζσ λβ απσ βθ αδκζδεά εαδ υθ λδπ δεϊ ξαηβζσ λβ απσ βθ βζδαεά.

68 Πλκ Ϊ δμ ΟΝεαγκλδ ησμν πθνεα ΪζζβζπθΝαΰκλυθΝΰδαΝ αν θ λΰ δαεϊνφυ Ϊ,ΝαθΪΝ τπκνπαλαΰση θκυν εαυ έηκυν(ίδκεατ δηανΰδανκ δεϋμνη αφκλϋμνεαδνγ ληδεϋμν φαληκΰϋμ,ν λ ΪΝεατ δηανΰδαν υθ υα ηϋθβνεατ βνη ΝΪθγλαεαΝεέα),ΝεαγυμΝ πέ βμνεαδν πθν αφδευθν τππθνπκυν έθαδν δαγϋ δηανΰδαν βθνεαζζδϋλΰ δαν κυμέ ΟΝ υθ υα ησμνυπκζ δηηα δευθνηκλφυθνίδκηϊααμνεαδν θ λΰ δαευθνεαζζδ λΰ δυθνηπκλ ένθαν ια φαζέ δν βθν λκφκ κ έανηδαμνηκθϊ αμνπαλαΰπΰάμν θϋλΰ δαμ,ν σ κνΰδανκδεκθκηδεκτμν ζσΰκυμ,νσ κνεαδνΰδαν ξθδεκτμνζσΰκυμέ ΝαθΪπ υιβνπδζκ δευθνεαζζδ λΰ δυθνεαδνβν θ πηϊ π άν κυμν ΝκζκεζβλπηΫθαΝ ξάηα αν παλαΰπΰάμν θϋλΰ δαμναπσνίδκηϊαανγαναπκφϋλ δναπκ ζϋ ηα ανσ κθναφκλϊν ανπαλαεϊ πν γϋηα αμ πδί ίαέπ βν πθν ηπκλδευθναπκ σ πθέ Οδεκθκηδεσ β αν πθνεαζζδ λΰ δυθέ Σ ξθδεϋμν υΰεκηδ άμνεαδν δαξ έλδ βμν βμνπαλαΰση θβμνπλυ βμντζβμέ πκφυΰάνπδγαθυθν υ η θυθνπ λδίαζζκθ δευθν πδπ υ πθέ υ ζδιέαν βθν πκξδαεάνκλΰϊθπ βν βμν υΰεκηδ άμ,ναθϊζκΰανη Ν δμναθϊΰε μν βμναΰκλϊμέ Νπλκυγβ βνπκζδ δευθν θγϊλλυθ βμν πθν θ λΰ δαευθνεαζζδ λΰ δυθνεαγυμνεαδνκδν πκζδ δεϋμνεδθά λπθνκδνκπκέ μνπ λδκλέακθ αδναπσν δμναπαδ ά δμν βμνκκδθάμν ΰλκ δεάμν Πκζδ δεάμν(κ Π)ΝεαδΝ πβλ Ϊακθ αδνευλέπμναπσν ανσλδαν βμνΰ πλΰδεάμνπκζδ δεάμν βμν υλππαρεάμν θπ βμέ Νπλκυγβ βν πθν θ λΰ δαευθνεαζζδ λΰ δυθνπλϋπ δνθανπλαΰηα κπκδβγ ένη Ν υθ κθδ ηϋθ μν λϊ δμνπκυνγαν υθ υϊ κυθν βνΰ πλΰδεάνπκζδ δεάνη Ν βθνπλκ α έαν κυνπ λδίϊζζκθ κμν εαδν βθνπλκυγβ βν πθναθαθ υ δηπθνπβΰυθν θϋλΰ δαμέ ΣΫζκμ,Ν έθαδν βηαθ δεάνβν θβηϋλπ βνσζπθν πθν ηπζ εση θπθνφκλϋπθνεαδνπλκ υππθν (αΰλσ μ,ναΰλκ δεσν υθ αδλδ ηκέ,ν π θ υ Ϋμ,Ν πδ άηκθ μ,νπκζδ δεϋμνεαδν κπδεϋμναλξϋμ),ν ξ δεϊνη Ν βθν εκπδησ β ανεαδν ανκφϋζβν βμνξλά βμν πθν θ λΰ δαευθνεαζζδ λΰ δυθέ

69 υηπ λϊ ηα αν Οδ πλκκπ πέ β πλκυγβ κ η β λδαθσμ βμ ησ εαδ πθ αθϊπ δηυθ υιβμ π πθ λ λϊ ζαέκυ ίδκεαυ έηπθζ έ βθ δ, λα β δεϋμ επσθβ γθδεκτ ξκυ έκυ βμ απκ γϋηα α αζζϊ εαδ ΰ θδεσ υλυπβ υκέπθβμ ζζϊβλα άηα α πκυ αφκλκτθ αελέθ πέπβθ επκηπυθ ίδυέθαδ δηβμ βΰδεάμ βηα έαμ εαδλα αδααπαλαέ β β έθαδ βϊθγλαεα, θβηϋλπ βμ.σζπθ πθ αθαΰεαέα ηδαθπθ γ πθ η φκλϋπθ, ζδυ βμ αζζαΰά β αθα γ υλβ κυεαδγϋηα κμελδηϋθκδ βμ παλαΰπΰάμ ίδκεαυ έηπθ, αφκζκΰδεάμ ηπζ εση θυ γαβμπλϋπ δ Ϊθαπβ βμγκτθ υΰε εα αθϊζπ βμ δαμδμ εαδ ησθκ δεα Ϊπσλκυμ, α βμ β πθ υηία δευθ δϊίλπ βμ, θϋλΰ δμ πδπ υ δμ δα κυμ Ϊμ δθκυμ πθίδκεαυ αθγλππέθπθ σξκδ, πλκςπκγϋ εαδσξδ δεαυβ έαθ πλκυγβ πθ έηπθ. εαυ δεαδπηϊ έηπθ απσ ίδκεατ λα, υφέ δαμ, αδ δϊφκλα πθ, αδβα εσπδηβ υθα σ ββδηα. αβηδκυλΰέα η Γέπθδεσ βμ θσμ βμ Ϋθ βθ εϋθ θ λΰ πέ βμ, ελέθ δαξ δλδαθ δεκτ λκυδαεά η λϋξκθ α αβ ηδαμ άηα ξδλδ κ δεϊδεάμ παλαΰπΰά β υΰε β πθ β δ βκλλκπέα εαδ αδαξ απκ δεσηβαλξάμ αβθεαγυμ πθ λπηϋθπθ ηκλφά εαγυμεαδ εαδ βεαδ εα Ϊλ δξλά β θεαδ οάφδ ίδκεαυ έηπθ εαδ έθαδ α ιάμ: πλκ παλαΰπΰάμ. θσμ τππθ κζκεζβλπηϋθκυ θκηκγ δεκτ πζαδ έκυ ΰδα β ίδκηϊαα εαδ α ίδκεατ δηα πλκ αληκ ηϋθκ βθ ζζβθδεά πλαΰηα δεσ β α. ΣΫζκμ, β πζβλκφσλβ β πθ ζζάθπθ αΰλκ υθ πλϋπ δ θα έθαδ αιδσπδ β, εηβλδπηϋθβ εαδ κζκεζβλπηϋθβ σ κθ αφκλϊ δμ εαζζδϋλΰ δ μ πθ θ λΰ δαευθ φυ υθ ( εκπδησ β α εαδ ίδπ δησ β α αυ υθ), εαγυμ εαδ δμ ξθκζκΰέ μ η α λκπάμ κυμ ίδκεατ δηα.

70 δίζδκΰλαφέα αεϊεβμνεαδν υθ λΰϊ μ,νβίίθέν ζαδκελϊηίβνόζαν σ ανπλϋπ δνθανΰθπλέα αδνΰδαν βθνεαζζδϋλΰ δανεαδν δμνκδεκθκηδεϋμν δμναπκ σ δμέν ε σ δμν αηκτζβέ ΙπΪθθβμΝΚαζ ΫζζβμΝεαδΝΚκ ηϊμνκαίία έαμ,νβίί1νν λΰα βλδαεϋμν φαληκΰϋμν πδπθνμκλφυθν θϋλΰ δαμνν ε σ δμν αηκτζβν Swhaller and Gilberti,Ν1λλλΝΝ ζ ε λδεϋμνπβΰϋμν θϋλΰ δαμνεαδνπ λδίϊζζκθν ε σ δμν πθ Π λδίϊζζκθνεαδν έεαδκ,ν τξκμν υΰκτ κυνβίίκ θγ κνπ λδκ δεσν φβη λέ αμν ΣκΝ γθκμ, 2008 ΟδεκζκΰδεάΝΠλσεζβ β Πλαε δεϊν η λέ αμν Πλκκπ δεϋμναθϊπ υιβμν ίδκεαυ έηπθ,νμϊλ δκμνβίίκν,ν έσέ έιέ-θ Τπκυλΰ έκν θϊπ υιβμ,ν Τπκυλΰ έκν ΰλκ δεάμν θϊπ υιβμ,ν δκεατ δηανον θ λΰ δαεάνσ βίν φϊζ δα sist/0/rsl/20-63kwww.cres.gr/energysaving/images/pdf/biomass_guide.pdf html blogs.gr/green_dream/2008/03/15/eθ λΰ δαεϊ φυ Ϊ -58k biosis.gr/content/view/14/29/lang el/43k e pdf nea.blogspot.com webshots.com gri.fr kastor.kas.sch.gr genetic sinc.com htm-13k

71 αμν υξαλδ κτη ΝπκζτΝ ΰδαΝ κθνξλσθκν αμνεαδν βθν παλκδηδυ βνυπκηκθάν αμέ

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα > πλ Ϊηβ Π λδ ξη θμ Ά πλβνϊξλβ(ελυ ζζδεά) ζ 2 ΆξθβΝΪξλβ ζ 3 Κ ζ 3 θάνϊξλβ ΜτλβΝΪξλβ ΪξλβΝ ζ 3 Νετκυμ ζ 5 Ν η λϊλ ζ 4 Jeggery ζ 4 ΓζυεβΝ ζ 6 Φλκυε β ζ 5 πλ ΪηβΝ ζ 7 Ϋδ ζ 12 Λ ηθδνεδν δλπδ

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Α Η- ο Νέα Υ ρκη (5, 6, ό, ύ, 9 διαν. ) - ή Ξεναγ σεις π λης Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York by night E σοδος &

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν Μ αφ α αφ αφ α έ ω πα α π υ ω αφ α π α Louis Vuitton υ Κ υ Πα π Θ α Résumé δeνchampνduνmarketingνetνdeνlaνpublicitéνestνconstituéνdeνmultiplesνuniversνconceptuelsν posantνlesνfondementsνd uneνsémiotiqueνquiνdépasseνlargementνlaνsémiotiqueνclassiqueέν

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ Α Η Η ίθ ασ ί αι φαι ό ο ς ιά οσ ς ά. ί αι ία α ό ις ι ώσ ις σ ις ο οί ς ο φ ς έ αι α ό θ ία ο ία ο. Ό α ο φ ς ιέ αι έσα α ό ία ή σ ισ ή ή ο ή φα ί αι έ α α ό φ ι όα ού α σ ία οθό ο οθ έ ίσ α ό σ ισ ή

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ ΦλΪΰµ (λκφλϊε βμ) Γλ θβμ.π. ΜλκθδεκζΪκ µ χ ξ δ µσμ, Ε Ε : λκφλϊε βμ, ε ε ά, γλκφλϊΰµ, δ- δφϊθ δ, ζκίδεϊ δάµ, ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σκ σ ε ε ά φλϊΰµ Γλ θβμ ίλέ ε δ κθ κ µσ Πβθ δσ ε Ϊθ β βμ ΛΪλδ μ. εκσμ κ φλϊΰµ κμ έθδ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ Υ δλκυλΰσμνουλκζσΰκμ λέν λδ κ Ϋζ δκυνπαθ πδ άηδκυνθ αζκθέεβμ Ο Ρ Φ Ο ΣΗΜΕ ΩΜ ΠΟΤ Ν- Σ ΙΟ ΡΟΜΙ ΠΙΣ ΜΟΝΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ ΙκτζδκμΝβί1ί ΙΟΓΡ ΦΙΚΟΝ Μ ΙΧΜ ΙΟΓΡ ΦΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι Οθκηα πυθυηκμ

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ ΡΙΣΟΣ Λ ΙΟΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΝΘ ΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗΝΘ ΣΙΚΩΝΝ ΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΝΓ ΩΛΟΓΙ ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ Σδηβ δεάνϋε κ βν βνηθάηβν κυν ων αν ίνουμ ρ.μ ολδά ου Καγβΰβ άν κυνσηάηα κμνγ πζκΰέαμν βμνξκζάμνθ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Ν11θγΝ/Ν07-10-β01γ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα Λδγσλλδ ΦλΪΰµ µ θϊθ β ζϊε ελκ Ϋµ κ : µ δλέ σ κθ Θ ζδεσ ξλκ εδ τΰξλκθβ ξθκΰθ έ Ι. Θθσκζκ λ. Ποζδ δεσ Μβχνδεσ, Κ. θ σκζκ Ποζ. Μβχνδεσ MSc, / Υ Π/Κ Ψ Θ ΣΣ ΛΙ Σ. / Υ Π Π ΡΙΛ Φ : κ Ϊλγλκ θ τ κθ δ ετλδ βµ έ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις 1 ου Διαγωνίσματος Θέμα 1 ο α) Από μία κορυφή, π.χ. την Α, φέρουμε ευθεία xy ΒΓ. Τότε ω = Β και φ = Γ, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων xy και ΒΓ με τέμνουσες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%&#4) ) 5.&0 + %.6.!7 %&#4&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα