... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα"

Transcript

1 << εξλβφλκυε β >> πλ Ϊηβ Π λδ ξη θμ Ά πλβνϊξλβ(ελυ ζζδεά) ζ 2 ΆξθβΝΪξλβ ζ 3 Κ ζ 3 θάνϊξλβ ΜτλβΝΪξλβ ΪξλβΝ ζ 3 Νετκυμ ζ 5 Ν η λϊλ ζ 4 Jeggery ζ 4 ΓζυεβΝ ζ 6 Φλκυε β ζ 5 πλ ΪηβΝ ζ 7 Ϋδ ζ 12 Λ ηθδνεδν δλπδ ζ 12 ΚληΫζΝξλκπζ δεάμ ζ 25 δλπδ ζ 23 ΓζυεΝ κυνεκυ ζδκτ ζ 23 ΚληΫζ μν Γζυφβ κτλδ ζ 24 ΓζΪ κν κεκζϊ μ ζ 26 Πλ γ Ν ζ 13 βνχβη έ ΣδΝ έθδνβνϊξλβνεδν δν πδπ υ δμνϋξ δν ΣδΝ έθδνβνφλκυε βνεδν δν πδπ υ βθνυΰ ένημ δμνϋξ δν βθνυΰ ένημ ζ 8 ζ 26 1

2 << >> εξλβ ΝΪξλβΝ έθδνΰζυεθ δεά κλΰθδεάνελυ ζζδεάνκυ ένπκυνθάε δν κυμν δ εξλέ μ ΟΝ ηκλδεμν βμν τπκμν έθδν ω12 H22 O11έΝ Ν Ό θ γ ληέθ δν ΪθπΝ πθν Ν βυν γηυθν η λϋπ δν Ν ηέν εκζζυ βν κυ έ βθν εληϋζέν ών ΪξλβΝ πλ ε υϊ δν π ξλκεϊζηκ ξλ υζ Ϋθ ηκ ελδγϊλδ λΰκ ΪΰλδΝ ξκυλη δϊ φκέθδεν βμν Πζηάλμ εκεεκφκέθδενεδνξλκφκέθδεέ δμνηϋλ μνημνβνπλΰπΰά Ϊξλβμ ζΰπν πθνλϋπθνηβξθβηϊ πθνπκυ πδ κτθ δν έθδν δκηβξθδεάν εδν πλΰη κπκδά δν π δ δεϊν λΰκ Ϊ δ(δκηβξθέ μν ξϊλ πμ)έ κθν ξληυζκν κδν εκηηϋθ μν φυ δεϋμν πλυ μν τζ μν ηξέκθ δν εδν υηπδϋκθ δννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν ΝπλΫ μέ ΟΝξυημΝπκυΝπλκετπ δνεγλέ δνη Ν βθνπλκ γάεβν Ϋ λϊ δν βνεδνε πδθν Ν ε θ ηϋξλδν θν ΰέθ δν πυξ Ν δλπδν πκυν πκε ΪΝ εφϋν ξλυην π δμν υηπβεθπηϋθ μ πλκ ηέ δμένκγυμν κνθ λν ηέ δ βνϊξλβν υηπβεθυθ δν κν πκζτν πκυν κν υΰλν ελυ θν ηπκλ έν πζϋκθν θν βν υΰελ ά Ϊζζκυμέ ΟδΝυΰλκέΝελτ ζζκδν ΰθθπθ δν δν εδν η λϋπ δν Ν Νφυΰε θ λκ ΫθΝ τηπθκνπληκδκν η Ν ε έθκν κυνπζυθ βλέκυνπκυνπκηελέθ δν κνθ λνπ ΝλκτξΝεγυμΝπ λδ ΣκΝ δλπδ(η ζϊ λ κτμν λϋφ δέ )Ν η Ν φϊζ δν πκηελτθ δν φάθκθ μν ηδν λ ΰηΫθβΝ εφ δϊν ΪξλβΝπκυΝπ λδϋξ δνηέΰηνηδελκέπθνεδνυπκζ δηηϊ πθέννν ΪεξλΝ Κ βΰκλένυ θγλϊεπθνΰζυευθν ζεκζβνεδν βνΰ τ β δζυ υθν κθνδγϋλέ λέ εκθ δν Ά πλβν έ Ν πν κν λΰκ ελυ ζζδεάν ΪξλβΝ ξλκεϊζηκέν Ϊ δκν πλ ε υϊ δν ε Ϋλΰ βν έ Ν εφ δϊν πν ΪξλβΝ ξλ υζνννννννννννννννννννννννννννννν η φϋλ δνννννννννννννννν πθ δϊζυ βνννννννννννννννννννννννννννννν ζζκπκέβ βνεδνφυΰκεϋθ λβ βν τκνφκλϋμνεηβ δν δεϊνπδνζ υεάέ Νεζ δεάνϊ πλβνϊξλβν κθκηϊ δν θϊζκΰν η Ν κν πϊξκμν πθν ελυ ελυ ζζδεά) π λΰ έμν πκυν εγλέ δν η Ν πζτ β λ ηνΰδν πθελυ κπ ΝβΝΪξλβΝεγέ Ν βθν Ν δϊφκλκυμνφυ δεκτμνεδνπδεκτμνκλΰθδ ηκτμέ Ά πλβν Ϊξλβ(Κλυ Ν κνθ λννεδν υζτ πθν Ϊζζπθ βμν (ε ΪΝ τκυ Ν δλϊν ζζδεά ζ π ά Ϊξθβ 2

3 << Άχ ΝΖ χ >> ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ έ κμνϊξλβμνη ΝπκζτΝζ π κτμνεεκυμνπκυν υθάγπμνπ λδϋξ δνγν δμν ε Ν ΪηυζκΝ λκ έ κυν υ Ν θν ηβθν πκλλκφϊν υΰλ έέ Χλβ δηκπκδά δν ευλέπμ πλ ε υάν ΰζΪ πθν ξλκπζ ΰζυευθΝππμΝ δεάμν εδν ΰ θδε λν ΰδΝ βν δε ηβ β δφλπθν κνΰζϊ κνλκυΰδϊζνβν βνελϋην θ δΰένζΰπν βμνϊη βμν δϊζυ βμν βμέ ΝΖ χ ΠδκΝ λπη δεά ξβηδεϊν πδκν εγλάν ηζεάν Ϊξλβ πκ ζκτη θβν πν ελυ εξλβμν η Ν υπκζ έη Ν η ζϊ ζΰπνη Ν πθπλ γ βθν ΪζζκυμΝ μ πν ξλκεϊζηκν βν πλϊΰ δν υθβγϋ βν βμνη ζϊ μν ΝΪ πλβνϊξλβνπνξλ υζέ Νε λν θάν ΪξλβΝ π λδϋξ δν πν γησν η ζϊ (θκδξ άν ε θάν Ϊξλβ)Ν πμν θησν η ζϊ (ητλβν Ϊξλβ)Νε ΪΝΰεκέ Κ ΪΝΪλκμΝβΝε ΝΖ χ πέ βμν λπη δεάν η Ν π λδ ε θάν θάνϊξλβν κυν ηπκλέκυνπ λδϋξ δν1σνη ζϊ έ ΪξλβΝ πκυν ξλκεϊζηκυέ Ν ε Ϋλΰ λβν η ζϊ έ πλ ε υϊ δν Ν ε Ϋλΰ πν βν βν ε πλυ βν θάν ΪξλβΝ έθδν ελυ ζζδεάν κυν βν πν ξλκεϊζηκ θν θν υθϋξ δν ΰέθ δν ε λΰ έ 3

4 << >> πκ έ δνπ λέπκυνσνε ΪΝΪλκμΝΪ πλβνϊξλβέν ε ε θκδξ άνξλυ φένεφ δϊνϊξλβνπν κθνμυλέεδκνπνξυηνξλκεϊζηκυ έονξυημν γ ληέθ δν ΰδΝ θν ηδ έν κν θ λν εδν θν ελυ φυΰκεϋθ λβ βν πκηελτθκθ δν εγλ έ μν εδν πλκϋλξ δνπν βθνπκδεένν η λϊλν ζζκπκδβγ έ θν υθϋξ δν η Ν ΰθυθ δν βν Ϊξλβέ ΣκΝ θκην βμν βνγκυρϊθ πκυνπλ ε υ θνλξδεϊ Jeggery ΠλΪΰ δν η Ν πλ κ δεάν ηϋγκ κν ε θζυθ δν βθν έ βθν Ιθ έν πν υΰε ελδηϋθκν έ κμν φκδθδεδϊμν εδν φλδεά Λ δθδεάν η λδεάν εδν βθν Κλρδεάέ κθν υηπβεθπηϋθκν ξυην πν ξλκεϊζηκ πκυν Ϋξ δν υθάγπμν πν ξλυ Ν ΫπμΝ ευλκν εφϋνξλυη Ν δξπλέκθ δνβνη ζϊ ΝεδΝκδΝελτ ζζκδέ Μ ΪΝ βθν εξτζδ βνπ λδϋξ δν εξλβνϋπμνησδη λ κ ΪεξλΝΫπμΝβΣυΰλ ένϋπμνβσνεδνϊζζνυπκζ έη Ν πν δϊζυ μνκυ έ μνππμν Ζ χ Ν εν Ϊξ βέ πλπ ρθ μνεδνbagasseέ βυ Πλ ε υϊ δν πν ζν Ν έ βν βμν ΪξλβμΝ εδν ξλβ δηκπκδά δν Ν λκφάη Ν ζΰπν 4

5 << βμν φκλβ β μν κπκέν ζέξγβεθν >> Ν ξϊλ δθ μν υ ε υ έ μν κηδεάμν Ν ηπζϊεδν ΪξλβμΝ η Ν δ δεάν ζάν βν εκυ Ϊζδ θ δε έη θν Ν Νζ π πέζ π ΝΫλΰΝ ΫξθβμΝε ΪΝ κνπλ ζγθέ Νvs Ά π Ν ζ τεβν ΪξλβΝ η Ν βθν ε ε βμ(ππμν εδν βν ΪξλβΝ ξλά βμ)έ λέλκθ δν θάν ΫξκυθΝ πκζζϋμν δφκλϋμέ Κ λξάθν κν ξλυην βν θάνϊξλβνϋξ δνζδΰ λκνΰζυεδϊνΰ τ βνϋξ δνζδΰ λν υθ βλβ δεϊνεδν θν έθδν κν πδζάνΰδν βθνυΰ ένημέ Γ θδε λνγ πλ έ δνζδΰ λκνθγβΰδθάέ Φ υ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Νφλκυε βνάνκππλκ ΪεξλκΝάΝζδκυΪζβΝ έθδνηένκλΰθδεάνϋθπ βνπκυνθάε δν κηϊ Ν πθν υ θγλϊεπθν ΰθπ ΪεξλκΝ πκυν υθθ Ϊ δν βθν υθν εδν πμν ηκθκ εξλέ μέ Πλε δ δν ΰδΝ ΫθΝ φυ δεν Ν φλκτ έν ε κ- θκζ-ζ κν άν εϋ κθκ-ϋθκζκ-ϊζ θκν υ κηϋλ δέ Ν φλκυε βν γ πλ έ δν κν ΰζυετ λκμν ηκθκ εξλέ βμν πκυν λέ ε δν ζ τγ λκμν φτ βν εδν υθβγϋ λ θν υθκ τ δν βνΰζυεβν εδν κν θκην κππλκ Ϊεξλκέ δλπδέ πέ βμν πθ Ϊ δν Ν βν φτζδνεδν ΪζζΝφλκτ Ν ΝκυΝ Ν δϊφκλν ζξθδεϊν εγυμν εν Ν φλκυε βν ηέν η Ν βν ΰζυεβΝ πκ ζκτθν Ν υ Ν δεϊν κυν δ εξλέ βν εξλβμ βμν εκδθάμν πδ λπϋδμν Ϊξλβμ εγυμν πέ βμν εδν πκζυ εξλέ πθ ππμνπέξν βμνδθκυζέθβμέ Γ υ 5

6 << >> ΝΰζυεβΝ έθδνϋθμνπζμνηκθκ εξλέ βμνπκυνλέ ε δν Νφυ Ϊέ έθδνϋθμνπν κυμν λ έμν δ λκφδεκτμν ηκθκ εξλέ μ ηέν η Ν βθν φλκυε βν εδν βν ΰζε β κδν κπκέκδνπκλλκφυθ δνϊη πκ ζ έν κθν Ν βνευεζκφκλέν κυνέη κμνε ΪΝ βν δϊλε δν βμν πϋβμέ βηθ δε λκν υ ΪθγλεΝ βν δκζκΰέν φκτν Ν ετ λν ξλβ δηκπκδκτθν πμν βθν πλπ λξδεάν πβΰάν θϋλΰ δμν εδν πμν ΫθΝ ηϋ κν η κζδ ηκτέ ΰζυεβΝ έθδν ΫθΝ πν Ν ετλδν πλκρθ Ν βμν φπ κ τθγ βν Ν βμν εδν ξλβ δηκπκδ έ δν πμν ετ δηκνΰδν βνευ λδεάνθπθκάέ ΠλΰπΰάΝΝΰζυεβμ: βμν φπ κ τθγ Νφυ ΪΝεδΝη λδεϊνπλκελυπ δεϊνβνΰζυεβν έθδ πλκρθν βμέν Ν υν εδν ητεβ μν Ν πκ ζϋ η Ν βμν ΰζυεβμΝ έθδν πν βν ε θκηάν κν ΰζυεκΰθκυΝ ηδν δ δε έν ΰθπ ε θκηάν κυνυπκ άν πμν ΰζυεκΰκθζυ βέν Ν φυ ΪΝ βν λυη κμν έθδνϊηυζκέν ΝυΝβΝΰζυεβΝ υθ έγ θ δν Ν θ φλϊν πν θ δϊη Ν ξπλέμν υ Ϊθγλε μν ππμν πυλκυδεν ΰζε δεν εδν ΰζυε λζβν η Ν ηέν ηϋγκ κν ΰθυ βν πμν ΰζυεκθ κΰϋθ βέν Ν κλδ ηϋθν ε βλέ δν βν ΰζυεβΝπλΪΰ δνπνηέν δ δε ένπκυνκθκηϊ δνξυηκ τθγ ΝΰζυεβΝ έθδνκλΰθδεάνϋθπ βνη Ν τπκν γ πλ έ δν κν φτζδ( πκυ δ λκμν φυζκ Ϊεξλκ) κνηϋζδ Ν ελυ β βνξβη ένωθνώ1βοθέχθάε δν ηκθκ εξλέ βμέ Ν ΪεξλΝεδΝ λέ ε δν Ν ΝξυηκτμΝΪζζπθΝφλκτ πθνεέ έθδνελυ λ Ϊξλπηκέ Έξ δν ΰζυεδΪΝ ΰ τ βν εδν δζτ δν ηϋ Ν ευεζκφκλ έν έ Ν κνάπλνεδν ζζδεάν ηκλφάν έ Ν πμν πυεθν πλ ε υϊ δν η Ν υ λζυ βν κυν ητζκυέ ΣβΝ ξλβ δηκπκδκτθν ζζδεν κν θ λέ κν ηπλδκν δλπδέ βν δκηβξθέν βν ξλκπζ δεάν ΰδΝ θν πλ ε υϊκυθν δλπδ ΰζυεά η Ν εδν υ άπκ έν Χλβ δηκπκδά δν ηπμν εδν πμν πλυ βν τζβν ΰδΝ βθν πλ ε υάν κδθκπθ τη κμν κδθκπθ υη π υθν πκ υθ ΰζυε λέθβμν δ δκτνεδνε θβμνζζϊ εδν βθνδ λδεάνΰδν βθνπλ ε υάνκλυθ ΝΰζυεβΝλέ ε δν βν φτ βν ξδν ηκθϊξν ζ τγ λβν ζζϊν εδν θπηϋθβν η Ν πκζτ εξλέ μέ δϊφκλκδν υ Ϊθγλε μνππμν κνϊηυζκ κνΰζυεκΰθκνεέν πκ ζκτθ ΝπΝΰζυεβέΝΝΝΝΝ π Ν πλ ΪηβΝ έθδν ΫθΝ πν Ν πκέκν δ κηϋθν ξξκζδΰκγ ληδ δεϊρρν άν ξξηβν γ ληδ κΰθν ρρν άν ξξϋθ κθβμν ΰζυετ β μν ρρν ΰζυεθ δεϊν πκυν πλκ υπκε Ϊ Ν βμν ΪξλβμΝ πλ ΪηβΝ υθ έγ θ δν πν Ν λφδην εδν πκ ΪΝ η Ν Ϊ βν βν ξ δεάν θκηκηκγ υκν ηδθκϋ( κηδεϊν πλ δεν κτν εδν βν φδθυζζθέθβέ πκ έ πκζτν Ϋθ κθβν ΰζυεθ δεάν λϊ β κπ Ν πλκ ζδεϊν πλκ έ δν ζϊξδ έγ θ δν πμν μν γ ληέ μέ υ έέ δεϊν πθν πλκ ρθυθ) Ν κν δν ζν γ ληέ μν θϊ ΰληηΪλδκ ζζϊν Ϋξ δν έγ θ δν Ν πκζτν ηδελϋμν πκ β μν εδν δ έμν υ άμν βμν δ δ β μν υξθϊν πλκ έθ δν βν 6

7 << ξλά βν βμν βνγϋ βν βμνϊξλβμν >> ΝΪ κηνπκυνγϋζκυθνθνη δυ κυθνάνθν δ βλά κυθν κνϊλκμν κυμνάνπκυνϋξκυθν εξλυ βν δά βέ Ν πλ ΪηβΝ έθδν ε ΪΝ πλκ Ϋΰΰδ βν βν φκλϋμν ΰζυετ λβν πν βν Ϊξλβέ δ έμν υ άμν βμνδ δ β μ εδνπλϊν κν δνπκ έ δνζνγ ληέ μνθϊνΰληηϊλδκ ξλβ δηκπκδά δν Ν πκζτν ηδελϋμν πκ β μν εδν πκ έ δν ξ θν ηβ θδεϋμν γ ληέ μν λκφάη Ν ΝκπκέΝξλβ δηκπκδά δέ βμνϊξλβμν κνΰ υ δενπλκφέζν Ν τΰελδ βνη ΝΪζζΝΰζυεθ δεϊ ζζϊν υξθϊν υθ υϊ δνη εϊπκδνπν υ ΪΝππμΝ κνε κυζφηδενεϊζδκνυ Ν πλ ΪηβΝ ξλβ δηκπκδά δν π λδ Νΰ τ βν βμν έθδνπδκνεκθ ΪΝ Ν λφδην εδν ΝθΝηκδΪ δ π λδ άη λν Ν π λδ λκνη Ν βνϊξλβέ λ μν πν λν ξυλ μν εδν λνπνθένπλκρθ η τν πθνκπκέπθν Ν έξζ μ εληϋζ μ βηβ λδεϊ δλπδν ΰδΝ εφϋ πΰπ Ϊ θγλεκτξν θυε δεϊ ζϋν ξπλέμν ΪξλβΝ εδν ΪζζΝ πδ λπδν ξπλέμν Ϊξλβ υπκε Ϊ εέζέπ ζζϊν εδν Ν ΰ τη κμ ηπϊλ μ ηπδ ε Ν ξπλέμν ΪξλβΝ Ν πδ λπϋδν υπκε Ϊ Ν ΪξλβμΝ εδν κλδ ηϋθν φϊληε ππμν δλπδν εδν εληϋζ μν ΰδΝ κν άξέ Χλβ δηκπκδά δν ευλέπμν πκυν θν βμέ 951 έθκθ δν άν άθκθ δ εγυμν η Ν βν γ λη β Ν ξϊθ δν ηϋλκμν βμν ΰζυετ β ΪμΝ ά ή ς Ν λφδην εδν λκφέη Ν φ Νε Ν Ν Έ β άβ ς θ έ ύ ή ς έφ β άβ ς θ ώ ς ς ά ά έφ ύ ή χ Ν Ν ΪξλβΝ εδν Ν ΪζζΝ πλ γ Ν ΪεξλΝ πθν π λΰ ηϋθπθν λκφυθν πκυν ε εζτκυθν βν δ λκφάνημν άη λνηπκλ ένθν έθδν κν κδεϊν κν κν δΰϊλκνεδν κν ζεκζν πλκεζυθ μν ελ δκπϊγ δ μν εδν ελεέθκυμν τηφπθν η Ν θϋ μν πδ βηκθδεϋμν π δμέ ΟΝ δ δεμν δμνκληκθδεϋμν δ λξϋμνεδν βθνπδ δεάνπξυ λεέν ΚζδφλθδμΝ κν θνφλθ έ εκνρηπ λ ΝΛκτ δθΰεν έξ Ν υ κθν έ ζκν«ϊξλβνβνπδελάνζάγ δ»νβνκπκένθλ άγβε Ν κνπθ πδ άηδκν βμν δν κνβλνηδν δϊζ βνη Ν κνyoutubeνεδν βθνκπκέν 7

8 << ΫξκυθΝ >> δνϋπμν άη λνπϊθπνπνκένϊθγλππκδέν ΟΝ λνλκτ δθΰενθφϋλ δν βνϊξλβνπμν«κδεά»νεδνπμν«βζβ άλδκ»νΰδν κθνθγλυπδθκν κλΰθδ ην εδνπμν Ϋ κδνθφϋλ δνξδνηθκν βθνεκδθάνϊξλβνπκυνπλκ γϋ κυη Ν κθν εφϋν ημν ζζϊν εδν κν δλπδν εζηπκεδκτν (high-fructoseν cornν syrup)ν πκυν π λδϋξ δν δμν π λΰ ηϋθ μν λκφϋμν εδν γ πλ έ δν άη λν «πμν κν πλ γ κν πκυν Ϋξ δν δηκθκπκδβγ έν κνεθϋθνϊζζκ»έν Νυ Ν υηφπθ ένεδνκν λ υθβ άμνπν κνπθ πδ ΣπέΝ πκυν γ πλ έ δν δ γθυμνυγ θ έν άηδκν βμνλπϊθθβμν κνγϋην εδν βθν ζ ένλδεν Ν ηδν θ επβ βν πθν ξ δευθν η ζ υθν κν β1ν υηπϋλθ Ν δν «κν δλπδν εζηπκεδκτν έθδν πδκν ζ λν πν δμν Ϊζζ μνπβΰϋμνϊξλβμ»έ ΟΝ λνλκτ δθΰενηδζϊν υθ ξυμν βηκ έπμνε ΪΝ βμνϊξλβμν κθέκθ μν δν«θνϋξ δνθν εϊθ δν έπκ Νη Ν δμνγ ληέ μέν ΝΪξλβΝ έθδν βζβ άλδκνβνέ δ»έν τηφπθνη Ν βνγ πλέν κυνβνϊξλβν έθδνυπ τγυθβνΰδν βθν πδ βηένπξυ λεέμνεδν δά βν κθν υ δεν ε ηκν εγυμν εδν ΰδΝ λε ΫμΝ Ϊζζ μν ξλθδ μν γϋθ δ μν ππμν βν ελ δκπϊγ δν εδν λε ΫμΝ εκδθϋμν ηκλφϋμν ελεέθκυέν Κ ΪΝ κθν λν Λκτ γνπλϋπ δνθνγ πλβγ ένππμν Ν ΠυμΝ λν Ν ΰθπ δθΰεν βν ΪξλβΝ δΰϊλνεδν κνζεκζνπμνεϊ δνπκυνημν εκ υθ δέ κθνκλΰθδ η άν ημν ΪξλβΝ έθδν ΫθμΝ δ εξλέ βμν πκυν πκ ζ έ δν πν ΰζυεβΝ εδν φλκυε βένον λνλκτ δθΰενπδ τ δν δνκν λπκμνπκυνκνκλΰθδ ημνημνη κζέ δν βν φλκυε βν βμνϊξλβμν έθδνδ δέ λν πδζάμνδ έπμν ΪθΝυ άνζηϊθ δν Νη ΰΪζ μν πκ β μέ «ΪθΝπέλθ Ν1Νγ ληέ μνΰζυεβμν(πνηδνπ Ϊ ΝπηέΝάΝΪζζβΝηυζκτξΝ λκφά)ν άν 1Ν γ ληέ μν πν ΪξλβΝ (ηδ άν ΰζυεβΝ εδν ηδ άν φλκυε β)ν υ ΫμΝ η κζέκθ δν δφκλ δεϊν ηϋ Ν κν υην εδν ΫξκυθΝ δφκλ δεν πκ Ϋζ η»ν ζϋ δέν «έθδν δ κγ ληδεϋμν λκφϋμνζζϊνξδνδ κη κζδεϋμ»έ Ν φλκυε βν βμν ΪξλβμΝ εδν κυν δλκπδκτν εζηπκεδκτν η κζέκθ δν λξδεϊν κν 8

9 << άπλν θυν βν ΰζυεβΝ η κζέ δν π λδ >> Ν εϊγ Ν ετ λκν κυν κλΰθδ ηκτέν υ Ν βηέθ δν λβν κυζ δϊνΰδν κνάπλνδ δέ λνηϊζδ Ν ΪθΝΫξ ΝπΪλ δν βνϊξλβν ΝυΰλάΝ ηκλφάνκπ Νη κζέ δνηϋ πμέν Νπ δλη πν θνβνφλκυε βνξ υπϊν κνάπλνη Νη ΰΪζβΝπκ β ΝεδΝ ξτ β Ν κν άπλν βν η λϋπ δν ηϋ πμν ΰθπ άν πμν θ κξάν Ν ζέπκμέν υ Ν πλκεζ έν ηδν ε Ϊ βν πκυν έθδν βθν δθ κυζέθβν πκυν γ πλ έ δν άη λν δεν πλζβην πξυ λεέν εδν υπκε έη θκν πλζβην τθ λκηκν κθν βθνελ δκπϊγ δνεδνπδγθυμν ΠκζζΫμΝ η ζϋ μν η Ν (ωirculationν β11)ν δά βν τπκυν βν κν η κζδεν Νκλδ ηϋθκυμνελεέθκυμέ ζ υ έν υ άν πκυν βηκ δ τ βε Ν κν π λ ηϋθκν ΙθκυΪλδκΝ έξθκυθν ξϋ βν η τν ε θϊζπ βμν πλ γ πθν εξϊλπθν εδν υβηϋθπθν πδπϋ πθν λδΰζυε λδ έπθνεδν«εεάμ»νδϊδνξκζβ κνεδν βθν λζβμν κν Ν θάζδεκυμν Νπδ δϊέν ΆζζΝ λ υθβ δεϊν κδξ έν (JχεχΝ β1)ν πέ βμν ε δεθτκυθν δν βν υβηϋθβν ε θϊζπ βν πλ γ πθν εξϊλπθν υθ Ϋ δν Ϊη ΰΰ δκπλκ υ δεάμνώϊδν«εζάμ»νξκζβ Ν εδν η Ν η δπηϋθν πέπ Ν βμν λζβμέ TδΝπλκζάη Νπλκεζ έ Ν πκζζάν ΪξλβΝ κ βΰ έν πκ ΜΪΰδκΝ δμν Π Ν δΰηϋθν Ν άμν κυζϊξδ τηφπθν η Ν κυμν πδ κθνπλκζάη Νυΰ έμμ - Σ λβ θέν Όζ μν κδν ηκλφϋμν βμν ΪξλβμΝ υϊθκυθν βθν πδ λϋπκθ μν Ν ε άλδν θν θπ τ λκφϋμνη ΝΪξλβΝ θ δϊη άηκθ μν βμν ΚζδθδεάμΝ λβ θν πθν κθ δυθν κθ δέν ΣκΝ πλζβην θ έθ δν ΪθΝ λυ Ν ΝπΝ Νΰ τη έ - Φ πξάν δ λκφάέν ΪθΝξκλ έθ Νη Ν λκφϋμνη Νπλκ δγϋη θβνϊξλβνγνπλη ζ έ Ν γλ π δεϊν λφδην ΰ ΰκθμΝ πκυν βηέθ δν δν γν μν ζ έπκυθν δ ηέθ μν δξθκ φυ δεϋμνέθ μνεδνϊζζνγλ π δεϊν κδξ έένσνθυε δεϊνπέκυθνπκζτνη ΰΪζκΝλθβ δεν λζκνΰδ έν έθκυθν κνέ γβην κυνεκλ - Πλ ζββνϊλκυμέν Νπλκ κδξ έ ηκτνπκζζάνϊξλβνεδνεηένγλ π δεάνκυ έέ δγϋη θβνϊξλβνυϊθ δνπκζτν βνγ ληδ δεάνπυεθ β Ν πθν 9

10 << λκφυθ εδν υηϊζζ δνεγκλδ δεϊν >> Νπλπθέ δνεδζϊέ υβηϋθν λδΰζυε λέ δέν ΪθΝ λυ Ν η ΰΪζ μν πκ β μν ΪξλβμΝ ηϋ πν πθν λκφυθν - υϊθ Ν Ν πέπ Ν πθν λδΰζυε λδ έπθ μν κν έην ΰ ΰκθμΝ πκυν υϊθ δν κθν εέθ υθκνελ δκπϊγ δμέ θκξκπκδ έ δν εην ΰδΝ τβ βν βμν «εεάμ»ν ξκζβ λζβμν η έπ βν βμν «εζάμ»ν κν η κζδεν τθ λκηκνεδνκλδ ηϋθκυμνελεέθκυμέ «ΟΝ η ΰζτ λκμν πκ δΰηϋθκμν εέθ υθκμν πν βθν υπ λε θϊζπ βν ΪξλβμΝ έθδν βν τβ βν κυν πη δεκτν ΪλκυμΝ πκυν υθ Ϋ δν Ϊη υπϋλ βν ξκζκευ Ν ελ δΰΰ δεϊν θκ άη Ν Ν η Ν βθν υπ λζδπδ δηέν βθν κλδ ηϋθ μν ηκλφϋμν ελεέθκυν βν κπϊγ δν εδν Ν γλκηκ ηκζδεϊν π δ δ»ν πλκ δ κπκδ έν κν εγβΰβ άμν Πλκζβπ δεάμνι λδεάμνεδν δ λκφάμν κυνπθ πδ βηέκυνκλά βμν θ υθβμνκφϊ κμέν«γδυν υ ΝβΝυπ λε θϊζπ βνϊξλβμνγ πλ έ δνπζϋκθνη ΰΪζκΝπλζβηΝ βη δμνυΰ έμ»έ ΣκΝ β κτη θκν έθδν κν ηϋ λκέν «ΚδΝ κν ηϋ λκν ηϊζζκθν Ϋξ δν ξγ έν θν φγϊ η Ν πκξάνπκυνΰδνθνλ δμνεηνεδνηκυ κν κτπ λν ηϊλε Ν δϊκθ μν ηκυ Ϊλ ΝξπλέμΝΪξλβΝκ τ δμνϋθν δεκ Ϊζ π κν δεϋ μν εδν δπδ υθκθ μν ππμν δμν 1ηΝ ηϊλε μν Ϊλ μν ά βην θν λ δμν βν πκυν θν ηβθν ΫξκυθΝ πλ γ βν Ϊξλβ»Ν ζϋ δν κν εζδθδεμν δδ κζΰκμνθ δπλ λκμν κυν ζζβθδεκτνιθ «ΓδΝ θν ηβθν θφ λγκτη Ν υ Ν ηδν δ κτ κυν δ λκφάμνκπθ θ έθκμνξϋθκμέν κν πλϊ ε κν ΰ ΰκθμΝ δν λ φδεϋμν ελϋη μν πκυν άθκθ δν πλδθν εζϊν εζϊν κν ηπλν εζ έ δν κυμν θν ηάθ μν π λδϋξκυθν πλ γ βν Ϊξλβ»έ ΣΝ«πλ γ Ν Ϊεξλ» Ν ΪξλβΝ έθδν ΫθμΝ πζμν υ λκΰκθϊθγλεμν πκυν κν κλΰθδ ημν ξλβ δηκπκδ έν ΰδΝ θϋλΰ δέντπϊλξ δνφυ δεϊν Νκλδ ηϋθνηβν π λΰ ηϋθν λφδηνππμν Νφλκτ Ν κν ΰΪζΝεδΝκλδ ηϋθκυμνελπκτμέν Πλκ έγ δνηπμν ΝπΪλΝπκζζΪΝ π λΰ ηϋθν λφδην πν κνπηέν δμνφλυΰθδϋμν εδν ΝελΪε λνϋπμν Νθυε δεϊν Ν θ λΰ δεϊνπκ ΪΝεδΝ Ν πδ λπδνΰδνθν ζ δυ δν 10

11 << βν ΰ τ βν θν υ δν >> Ν λ κ ε υϊ η Ν εζν ξλυην εδν υφάν θν κβγά δ άλβ βν πθν λκφυθν ( πηδκτνθνξλβ δη τ δμνηλη ζϊ μν δνπμν δκΰεπ δεν Ν ζϋνεέέ)νθνκβγά κδξ έκν δν δν βν βντηπ βν κυν Νπΰπ ΪΝεδΝ θν δ κλλκπά δν βθν κτ β Ν πθν λκφυθνπκυνπ λδϋξκυθνέ δνεδνθ κηϊ έ ε μν πν βθν εκδθάν ΪξλβΝ εδν ΪζζΝ πλ γ Ν ΪεξλΝ «ελτκθ δ»ν Ν πκζζϊν λφδηνεγβη λδθάμνξλά βμέν«μ Ν κθνλκν πλ γ Ν Ϊεξλ ΝπκυΝ υξθϊν υθθ Ϊη Ν ΝπκζζΪΝ λφδην(θυε δεϊν πδ λπδνΰδκυλ δκτνϋ κδηνλκφάη ΝεφΫΝπηέΝ κυν κ Ν Ϋ κδην βηβ λδεϊν πλκΰ τη κμν εέϊέ)ν θφ λη πκυν πλκ έγ θ δν βν δ λκφάν ημν εδν ξδν πκεζ δ Ν δεϊν Ν ηδν πκδεδζέν εξϊλπθν βν ΰθπ άν πδ λπϋδν Ϊξλβ»Ν βΰ ένκνεένξϋθκμέν «ΣΫ κδν έθδν κνηυζκ δλπδνβνΰζυεβνβνφλκυε βν κν δλπδνπνεζηπεδνυβζν φλκυε βν κν δλπδν τθβμν κν δη λ κ ΪεξλκΝ βν ζε βν βν ηζ βν εέϊέν δφκλϊν βμνεζ δεάμνϊξλβμνη Ν κνυβζν Νφλκυε βν δλπδνπνεζηπεδν έθδν δν βν πλυ βν Ϋξ δν θζκΰέν ΰζυεβμΝ - φλκυε βμν ηήην θυν κν δλπδν υ Ν υπϊλξ δν υξθϊν πλπδθκτν (πκυν ηϊζδ ΰδκυλ δκτνεϋ Ν τ λκν ζηήηηέν ΣκΝ Ν θυε δεϊν Ϋ κδην θ λϋ δθΰεν ΰδΝ ζϊ μν βηβ λδεϊν Ν ηπκλ έν θν ζθ Ϊλκθ δν εδν πμν πκζτν υΰδ δθϊ)ν πδ λπδν πνεέϊέ»έ β Ν ΫδΝ έθδν ΫθΝ έ κμν φυ κτ κν κπκέκν π λδϋξ δν ηέν κυ έν πκυν κθκηϊ δν (πλϊΰ δν βν λδζένεδν βθννέπλΰκυϊβ)έ Ν δβ ξλβ δηκπκδά δν δβ ΝπκζζΫμΝ ξυλ μν πμνηέν θζζε δεάνΰζυεθ δεάνκυ έν φκτνβνΰζυεθ δεάν βμν τθηβν έθδν έθδν η ΰζτ λβν βμνϊξλβμέ Πζδ λν ξλβ δηκπκδκτ θν πμν φυ δεν ΰζυεθ δεν θυν άη λν ζΰπν βμν ά β βμν κυ δυθν η Ν ξηβζϋμν γ ληέ μν πϋε β κτ Ν γ ληέ μν κτ Ν υ Ϊθγλε μέ Ν η ΰΪζβΝ φάηβέσν φτζζν βμν Ϋδ θν ΫξκυθΝ Ν Ρ ηπδϊθ (Rebiana) έθδν εξτζδ ην υβζάμν εγλ β μν πν Ν φτζζν κυν φυ κτν Ϋδ έθδν κν πλυ κν ΰε ελδηϋθκν ΰζυεθ δεν φυ δεάμνπλκϋζ υ βμνπκυνϋξ δν δ γ έν κν ηπλδκνη Νηβ θδεάνγ ληδ δεάνένεδνβν φκλϋμνπδκνΰζυενπν βνϊξλβέ 11

12 << ε ΟΝ ξυημ Ν Ν Π γ ες Νχ ε θ ά φ ύ ς θ ή Ο ά ώ : ς θ ώ ής ά έ έ ύ ς φ ά έθ ά φ ώ ςύ ς ά ά φ ύ β ς ά β ές ής ώ ς θύ άθ φ ά ής ς ς ώ ς ή ς ά ς έ θ θ ς β θέ έ ώ ς θή ς θή ς ς ώ ς ά ές ς ς ά ς ά ς ές ς ή ή ς: : ς φ ής ή φ Ν θέ ω ά κν κπκέκν έθ δν βν δν βθνυπ λκζδεάνΰζυεδϊνΰ τ βν κυμέν ε Ν π δεάν δθάν ΰ τ βν η Ν pώ (π ξϊ)ν βη γέσκν ζ ηθδν ξλβ δηκπκδά δν δλπδνΰδνθν ζ υ >> κν ζ ηκθδκτν π λδϋξ δν π λέπκυν ησν εδ λδεν κτ ξλε βλδ ύ φ ύς θ ώ ή βάθ έ ς έ βθ έ ς ής ς ής 12

13 << ς : ώ ς ά ύ φ ς ύ ά ή ς θ ύ ές ς ς ά ς ά θ φ ές θ ή ά ά ύς : ς ς ύ ή φ ς έ : φ ς ώ ή ή ή ύ βύ ς ά ύ ώ φή ς ή ώ ς φ β ώ ή ώ ή ή ώ φ : ς β έ ς θ ή ύ ά ύ θύ ά ς ά ς ς ά ς ές ώ ς ώ ή ή ύ ά ς ΐ ς ά ς β έ ς ά ς ά ς θ ές ς : ς φ έ έ ς : ς β β ή θ ές ς έ ς ύ φ φ ή έ ς ή ύ ά : ς φ ές ή ώ θ >> ύ ς ά ύ ς ά ή ά ή ή ή ύ ύ φ β ή ph ώ ά θ ς έ ύ ά ώ ώ : aki g po der ώ 13

14 << έ ς θ ή βά ς έ θ ύ : ς ήθ ύ ά άθ φ ά ές ή β ώ ή ή ά ς φώ ής ή φώ θ έ ϊ ύ ςά β άφ ά ά ή ύ ά θ ές ά ά ς β ή ς ς ςθ ώ ϊ ς ϊ ς ής φ ά έ θ θύ ς έ θ ά ς ή ή : ς ύ ς ύ ς θύ ύ ή έ ς φ ά θ ά ά ώ θύ ά ά ύ ή ά φές ά β : έ ς ά ή β ά ς ύ άς ά : ς ϊ β θύ : ς θύ ή ά φ ά ύ θ ά ς β ή : ς ή ς ύ : ες έ ή >> ς φ ά θύ ς θή ς ά φά ϊ ς φ ά έ έ ή ά ή ή έ ς έ θ ς ά ς 14

15 << έ έ ς : έ ά ή >> ύ ά φ φά ή ή ύ ύ έ Γδ έ ώ φ ές ύ ς ώ θ ς ά έ ς ύ φ φ ά ύ θ ά ά ύ θέ έ φ ξλβ δηκπκδκτη πλ γ δμ λκφϋμν υ Ϋλ κ Ικυζέκυ ββ (Πβΰάμ ocus) Σ ξβηδεϊ πλ γ ηπέθκυθ λφδη ΰδ θ δ βλ έ δ β ΰ τ β β ηκλφά εδ κ ξλυη κυμ ζζϊ εδ ΰδ θ πλη έθκυθ υΰδ δθϊέ Χπλέμ υ Ϊ κ πκζζπζ δ ημ πθ ε βλέπθ εδ κ ηκτξζδ η γ Ϊλξδθ ηϋ πμ ηζδμ γ εδθκτ β δ δε έ π λΰ έμ εδ η φκλϊμ πθ λκφέηπθέ Σ πλ γ φζέκυθ πέ βμ βθ εζά ε Ϊ β πθ λκφέηπθ κ εδλ υ Ϊ γ η έθκυθ ε γ δηϋθ λϊφδ πθ ε βηϊ πθέ Σ ξβηδεϊ πλ γ πκυ πδ λϋπκυθ κδ θηκδ βμ ξυλμ ημ έθδ έ φυ δεϊ έ υθγ δεϊέ Σ πδκ υθβγδ ηϋθ έθδ θ δηδελκδεϊ ππμ κ κλδε κτ κ ΰζε δε κτ θ δκ δ π δεϊ πκυ ηπκ έκυθ βθ ε λκφά κυ ξλυη κμ 15

16 << εδ πθ δ ηδθυθ ππμ κδ κεκφ λζ μ πκυ >> γ λκπκδκτθ ζέπβ εδ Ϋζδ εδ κ εδ λδε κτ πκυ ξλβ δη τ δ β υθ άλβ β πθ φλϋ επθ λκφέηπθέ ΣΫζκμ κδ ΰζε πη κπκδβ Ϋμ πκυ ηπκ έκυθ κ δξπλδ η υκ κυ δυθ πκυ θ θηδΰθτκθ δ η τ κυμ ππμ β ζ εδγέθβ εδ β ηκθκπζηδ δεά κλδ Ϊθβ Άζζ μ κυ έ μ έθδ ΰζυεθ δεϊμ β κλδ ζβ εδ β υζδ ζβ κδ κυ έ μ πκυ θδ ξτκυθ β ΰ τ β ππμ κ ΰζκυ ηδθδε κτ εδ ξλπ δεϋμ ππμ θγκευθέθβ εδ ξζπλκφτζζβ ΰδ η ΰζτ λκ ξλκθδε δϊ βηέ ξκμ κυμ έθδ θ θξδ έ κυθ βθ δ κζά πθ ηδελκέπθ εδ πθ ηδελκκλΰθδ ηυθ υ δεϊ κυ υ ε υ ηϋθκυ λκφέηκυέ Γδ θ θΰθπλέ EΪθ β υ ε υ έ κυ πλκρθ κμ υθθ ά λδάφδκ θκτη λκ πλϋπ δ θ ΰθπλέ A έ ς A έ ς A έ ς χπ ζ Ϋπμ ζλλ έθδ κ ΰλΪηη E εκζκυγκτη θκ π Ϋθ δ θκτη λμ ές ά ά γ λκπκδβ Ϋμ 16

17 << Σ πλ γ έθδ κυ έ μ πκυ πλκ έγ θ δ >> Ϋθ λφδηκ ΰδ βθ πλ ε υά β υθ άλβ β β ζ έπ β βμ ΰ τ βμ εδ βμ ηφϊθδ άμ κυέ Χπλέμ πλ γ π λδ λ λφδη Ϋφ θθ γ Ϋπλ π υ ε υ έ μ η θ γ Ϋφ θθ εγζκυ κ λϊφδ κυ κτπ λ ηϊλε εδ θ θ ε θζπγκτθ ηϋ πμέ Σ πλ γ θΰλϊφκθ δ δμ κ ΰλΪηη E εδ Ϋθ ξλε βλδ δε λδάφδκ λδγη (πέξέ E1 E11) ζζϊ ηπκλ έ θ υθθ ά πλ γ πθ εγκλέ δ π εδ η β ξβηδεά κυμ κθκη έέ ώ ξλά β πθ κθ Κυ δε Σλκφέηπθ εδ Πκ υθ εδ δμ δ ξτκυ μ δ Ϊ δμ βμ υλππρεάμ Έθπ βμ Eά ήφ ύ ϊ ς ή έ A έ ς A έ ς A έ ς A έ ς ύ ά E θύ έ : ές ά ά θ ές 17

18 << >> ΠΡΟ ΘΕΣ ΝΠΟΤΝΧΡΗ ΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣ ΙΝ ΠΟΝΣΙ Ν ΙΟΜΗΧ ΝΙΕ ΝΣΡΟΦΙΜΩΝ OI XP TIKE T φ έ ή ς έ ς ά ς ς TA ζπthphtika θ ά TIKA φ ώ έ θ ά ώ ές θύ ς ά ή έ φ ς ς θ έ β ή β φ φ έ ές θ ές ά ώ ώ έ ώ ς OI TA EPO OIHTE ς ' ά ς έ ώ ά TA AΠTIO EI ώ ς ύ β ά ώ ς έ φέ ά θ θ ' θ ύ ώ ή θ ά ά θ ή ώ ώ ύ ή ς θ ή έ ώ ς θ θ ύ ά ύ θ ά φώ έ O ώ ς ή: i ardiologygr β βή χ ά θε φ ω - ς ά β θ β έ ή β ά φ : έ ά ς άφ ς ς ύ ς έ ς ύ ά Ο ώ ς ώ ς φ ά ά θ ά ές ές ς ά θ ή ά ά φ θ ώ Ω έ θ ύ ς Ο Ι φύ ύ β άβ ς β ές ς έ ς έ 18

19 << έ ς βά ά ά ύ βά ά ς έ Άθ ές θ ς ς ύθ έ έ ύ έ ϋ έ Ι ή έ ά ς θ ύς ά ύ φ ώ ύθ ς VitB θ ές HACSG ά φ ύ έ ύθ φή - FCF θ ά β άθ ς ύθ ύθ φ ύ ές ές έ έ ύ ύ ώ φ έ ϊ ά θ Ι άέ ς / β ϊ ά θ ύ β β ώ ά ά θ ς ή HACSG ά φ ύ έ ά ή φ β άβ ς φ ύ έ β ή θ ή ύ άθ θ θ ή ύ έ ή ά έ ή ά ύς β θή ά θ ά ς θ ή ς έ HACSG Hypera ti e Childre s Support Group ά φ ύ β ά Ι ή ές θ ϊ ά ϊ ς βά ύθ ά ς ϋ ς θ ή ύ >> έ φ ά ά ή β έφ ύθ ύ ά ά φή 19

20 << ά φ ής Έ ύ ές ς θ θ ή ώ ά θ ή ύ ς ή έ ς β φ ύ ς ά θ ή ώ ύ θ ύς β β ή ς ά - ά ς ά ς φ ύς ή έ άθ θ θ ές ά ς θ ές ές ές β ύς φ ύ β άβ ς DΠA ά ς ς ά ά UV ύ έ ή β ώ θ έ ά φ θ ς θ Ι ύ θ ά Έ β άβ ς φ ς ής θ έ ύ ή ς ύ θ ώ ς ή ς ά β άβ ς θ ύ ή ς β άβ ς φ ά ς έ θ ώ ς ς ά έφ ύ S Άθ ώ ά έ έ ς θ ώ ς θ έ φ ύ β ς φές έ ΰ β Ό β έ β ύ ς β έφ >> άβ ς θ φ φ ά ή φ έ θ β ή ύθ ς ς θ ς ς έ ά ή φ φ ύ έ ς έφ ές ώ ς ή ς ώ β 20

21 << E C ώ θ ές β άβ ς φ ώ έ C ύ ά ς β ά έ ς ς Έ ά ς ς έ φ ά ή ύ ς ά ά β ά VitB ά θώς ς ά ώ έ ά ύς ά ς gr έ ς θ ύς ύθ ή β άβ ς φθ φ ά ά ς ύς ά θ ς έ ά ά ά ά ύ ϊ ά Άθ ς Vit θ έ ς ώ ς άβ έ θέ ς ς φ ς ά φή ά - MSG ώ φ φ ύ β ύ ύ >> HACSG Hypera ti e Childre s Support Group ά φ ύ E ύ g ύς ά ά Έ β άβ ς Ύ θ ές β άβ ς ή β άβ βή ύ ές έ ύ ή ς ύ θ ώ ς ή ς ύ Έ β άβ ς έ θ ώ ς ύ ή ς β άβ ς ς θ ς ώ έ β ς ς ς ά ς ύ ή ς φ ΐ ϋ ή ς έ ές ς ώ ά β θά έ ύς ς ά ή β ς ή Drug Ad i istratio ς ά βές ώ θ έ FDA Food a d 21

22 << ά ς θ έ β θ ά έ ς θ έ ά >> β ής ά ύ ς ά ς Ο β ή ή θώς ς ύ πν κν1λγβν πκυν δ λτγβε Ν κνπλυ κν πΰΰ ζη δεν λΰ άλδκνπλ ε υάμν ΰζυευθΝ εκυ ζδκτν ηλη ζϊ πθν εδν π ζ ΫΝ πν Ν κπδεϊν φλκτ ηϋξλδν άη λν Ν ΰζυεΪΝ εκυ ζδκτν βμν ΣΝπδκΝξλε βλδ ΦζυλδθμΝ πϋε β θν πθ ζζάθδν φάηβν δεϊνΰζυεϊνεκυ ζδκτν πλϊΰκθ δν πνφλϊκυζ μν τ εδν ά β βέ δθν ε λϊ δν ηϊ εβθν εκζκετγν εέέν πν Ν έ δν φλκτ Ν πν Ν ελτ δν εδν Ν εϊ θν βμν π λδκξάμνπλϊΰκθ δν πέ βμν ΝθΪζκΰΝζδεΫλέΝΟΝ πδ εϋπ βμνηπκλ ένθν Νπλκηβγ υ έν πν δμν Ϋ λδμν δκ ξθέ μν πκυν ζ δ κυλΰκτθν βθν πζβ εδν πν κθν υθ δλδ ην ΓυθδευθΝ κυννυηφέκυέν : ά ά ά β ά ά βά φή θ θ θ ς θέ ύ έ ά ώ ς ώ ά βθ ύς βή φή ς ά ς φ ώ έ ά ά ή 22

23 << ή έ ς θέ έ ώ ά ά: ύ >> ώ έ ς ύ ύ ά ά ά έ : ά ά β ά έ ώ ς β ά ύ φύ έ ς έ έ ά έ ή ά ή β ά ύ έ ύ φή ύ φή β ά β ά φ β ά άθ έ θ έ ά ώ έ φ ς θέ θ θ ς βθ ύς φύ ά ά β ά έ ες ά: φ ά ά ύ ά ά β ά έ ώ ς ς ώ ά βά φή ώ ά έ θ θ θ ς βθ ύς ώ βή φ ά 23

24 << >> Έ θέ ώ ά ά ύ ά ή θέ φ ύ φ ά ύ έ ώ βά ά έ ς ά έ χ έ : έ έ ύ φέ ής ϊ ής θέ ή ά ή ς ά ς ς έ έ ς ς ά έ ς έ ς ς ς β έ ς βθ ύς ώ έ ύ θέ ς ά βθ ύς έ ά θ φή ώ ς έ ς έ ώ 24

25 << >> ά ά ς ά: ά ά ά ή ά έ : ώ ά φύ ώ ά ώ Τ έ ά ς ές ά ύ θέ ά ά έϊ ή ύ θέ έ ; - Κ (HFCS)- 25

26 << >> : Η 20 Η : ( ) HFCS HFCS " " Η Φ Φ Μ : 26

27 << Η >> 2 LDL ( ) Μ ω Κ Ε ω ω HFCS ω Η (Γ ) Γ ω ω!έ Ω ω ω ω - Έ Η : ( ) (HFCS) Η (>4 ) 27

28 << >> Η 50% 55% Κ Η HFCS 1500% 600 : 1) Μ 2) Κ Ω (FFAs) VLDL ( 100 % 20% 3) Η ) Μ (G-3-P) ) 6) Η 40 (NAFLD) Η Ό Η 4) Ό Ό 1 G-3-P ω ω! Η 28

29 << >> ) - ( ) - Φ ( icetea Φ Μ 3 light Μ 25 ) ( ) ) 67% ( stevia Ά ά ήelwikipediaorgά ά ) ά ύβ ς( elwikipediaorg ά ( 59 ύβ ς) 29

30 << >> N ά ( ήelwikipediaorg ά ) Jeggery ( ήelwikipediaorg Jeggery ) / ( ά / έβ ( ήelwikipediaorg/ ) ή elwikipediaorg ά / έβ) ( ήelwikipediaorg ) ής ( ή elwikipediaorg έ έ ς- φ elwikipediaorg) ύ ά ά ς wwwfocouscom) ά Ά ά ύβ ς Ά ά ή / ύ έ β ) ά ύ έ φ ς ά ή ά ή ά ά ά - ή ά ς ύ ά ) φ ς ά ύ ύ ά ά ς ά/ ώ ς ά έ φ ς ς φ ς έ ώ ς ή ά ύ ή elwikipediaorg) ά ήelwikipediaorg/wiki/ ά ή ή ώ ς έ ς έ ς- φ ύ ή ή elwikipediaorg) ς ή elwikipediaorg ή ά ) ύβ ς) ή Ι ς ώ ς έ ήelwikipediaorgά elwikipediaorg ά ύ/ θ ώ ς έ ής ) ά ή elwikipediaorg) φ ή elwikipediaorg) έ φ ς ά ής Ά άς φ ς Ά ύ ά ά έβ ύβ ς Jeggery) θ ς 30

31 << ύ Ι άς έ >> έ β ή ς ώ ς ή 31

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Α Η- ο Νέα Υ ρκη (5, 6, ό, ύ, 9 διαν. ) - ή Ξεναγ σεις π λης Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York by night E σοδος &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν Μ αφ α αφ αφ α έ ω πα α π υ ω αφ α π α Louis Vuitton υ Κ υ Πα π Θ α Résumé δeνchampνduνmarketingνetνdeνlaνpublicitéνestνconstituéνdeνmultiplesνuniversνconceptuelsν posantνlesνfondementsνd uneνsémiotiqueνquiνdépasseνlargementνlaνsémiotiqueνclassiqueέν

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ ΦλΪΰµ (λκφλϊε βμ) Γλ θβμ.π. ΜλκθδεκζΪκ µ χ ξ δ µσμ, Ε Ε : λκφλϊε βμ, ε ε ά, γλκφλϊΰµ, δ- δφϊθ δ, ζκίδεϊ δάµ, ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σκ σ ε ε ά φλϊΰµ Γλ θβμ ίλέ ε δ κθ κ µσ Πβθ δσ ε Ϊθ β βμ ΛΪλδ μ. εκσμ κ φλϊΰµ κμ έθδ

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ Υ δλκυλΰσμνουλκζσΰκμ λέν λδ κ Ϋζ δκυνπαθ πδ άηδκυνθ αζκθέεβμ Ο Ρ Φ Ο ΣΗΜΕ ΩΜ ΠΟΤ Ν- Σ ΙΟ ΡΟΜΙ ΠΙΣ ΜΟΝΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ ΙκτζδκμΝβί1ί ΙΟΓΡ ΦΙΚΟΝ Μ ΙΧΜ ΙΟΓΡ ΦΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι Οθκηα πυθυηκμ

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Ν11θγΝ/Ν07-10-β01γ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%&#4) ) 5.&0 + %.6.!7 %&#4&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα Λδγσλλδ ΦλΪΰµ µ θϊθ β ζϊε ελκ Ϋµ κ : µ δλέ σ κθ Θ ζδεσ ξλκ εδ τΰξλκθβ ξθκΰθ έ Ι. Θθσκζκ λ. Ποζδ δεσ Μβχνδεσ, Κ. θ σκζκ Ποζ. Μβχνδεσ MSc, / Υ Π/Κ Ψ Θ ΣΣ ΛΙ Σ. / Υ Π Π ΡΙΛ Φ : κ Ϊλγλκ θ τ κθ δ ετλδ βµ έ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση Το σχήµα που σχηµατίζει µία τεντωµένη κλωστή που κρατάµε µε τα δύο χέρια

Απάντηση Το σχήµα που σχηµατίζει µία τεντωµένη κλωστή που κρατάµε µε τα δύο χέρια Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç Πως µπορείς να ονοµάσεις το σχήµα µιας τεντωµένης κλωστής; Το σχήµα που φαίνεται πιο κάτω αποτελείται από µερικά σηµεία το ένα δίπλα στο άλλο. Μπορείς να το χαρακτηρίσεις µε τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ Α Η Η ίθ ασ ί αι φαι ό ο ς ιά οσ ς ά. ί αι ία α ό ις ι ώσ ις σ ις ο οί ς ο φ ς έ αι α ό θ ία ο ία ο. Ό α ο φ ς ιέ αι έσα α ό ία ή σ ισ ή ή ο ή φα ί αι έ α α ό φ ι όα ού α σ ία οθό ο οθ έ ίσ α ό σ ισ ή

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ ΡΙΣΟΣ Λ ΙΟΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΝΘ ΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗΝΘ ΣΙΚΩΝΝ ΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΝΓ ΩΛΟΓΙ ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ Σδηβ δεάνϋε κ βν βνηθάηβν κυν ων αν ίνουμ ρ.μ ολδά ου Καγβΰβ άν κυνσηάηα κμνγ πζκΰέαμν βμνξκζάμνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις 1 ου Διαγωνίσματος Θέμα 1 ο α) Από μία κορυφή, π.χ. την Α, φέρουμε ευθεία xy ΒΓ. Τότε ω = Β και φ = Γ, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων xy και ΒΓ με τέμνουσες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ά θ οι ο ί ο α ί ς ύ ς αι φ ιά ο δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ

Οι ά θ οι ο ί ο α ί ς ύ ς αι φ ιά ο δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ α ασ ί, ό ι ί ασ Α ό α! σ Kizomba! Α ά & ι ία Οι ά θ οι ο ί ο αι φ ιά ο α ί ς ύ ς - δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ Α οι ο α ι ή α ί : ά οιος ά ος ά οιος οι ο ι ι οί, η ε ός α ό εύθ ος ό ως ο ησία, η Ε

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Παρά τη σύγχρονη δαιμονοποίησή τους, τα πρόσθετα χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες σε διάφορα τρόφιμα. Η συντήρηση των τροφίμων είναι πανάρχαια ανάγκη.

Παρά τη σύγχρονη δαιμονοποίησή τους, τα πρόσθετα χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες σε διάφορα τρόφιμα. Η συντήρηση των τροφίμων είναι πανάρχαια ανάγκη. Εργασία Β Σετραμήνου στη Φημεία Μάιος 2011 Παρά τη σύγχρονη δαιμονοποίησή τους, τα πρόσθετα χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες σε διάφορα τρόφιμα. Η συντήρηση των τροφίμων είναι πανάρχαια ανάγκη. Πρόσθετα,

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα