πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!"

Transcript

1 ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

2 ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels, ηδαμν υθαηδεάμνι θκ κξ δαεάμν αδλ έαμνπκυνη λϊ δνά βνζίνϋ βνπαλκυ έαμν κνξυλκέν ΟΝεέΝ α έζ δκμνπτλκυν έθαδνι θκ σξκμν τ λβμνΰ θδϊμνη Νη ΰΪζκΝπΪγκμΝΰδαΝ βν φδζκι θέαέν δαγϋ δνζνι ξπλδ ΫμΝι θκ κξ δαεϋμνηκθϊ μν βνεσπ ζκ,νηέαν εν πθν κπκέπθν έθαδνϋθανη* hotel & spa. πδπζϋκθν λα βλδκπκδ έ αδν κνξυλκν πθν ξλκθκη λδ έπθ δαεκπυθνεαγυμν πέ βμνεαδνη Ν κν ηπσλδκνεα α ε υα δευθν υζδευθνεαδνϋιυπθπθν θ λΰ δαευθν υ βηϊ πθέ ΟΝεέΝΓδυλΰκμΝΜδχΪζβμ έθαδνκν δ υγυθ άμνππζά πθνεαδνmarketing βμν αδλ έαμν εαδνproject Director βμν SpyrouΝPhiloxenia έν δαγϋ δν ηπ δλέανγζν υθν κθν κυλδ ησνεαδν έθαδν ιαδλ δεϊν ι δ δε υηϋθκμνεαδνίαγτμνΰθυ βμν βμναΰκλϊμέ Πζαδ δυθ αδναπσνηδαν αζαθ κτξανκηϊ αν ζ ξυθέ ΣαΝε θ λδεϊνΰλαφ έαν βμν αδλ έαμνίλέ εκθ αδν κνcosmos Center, κυμν ηπ ζκεάπκυμ,ν βθν γάθαέ

3 ΗΝ ΠΟΣΟΛΗΝΜ Η Spyrou Philoxenia Νφδζκ κι ένθαν πλκ φϋλ δνυοβζκτν πδπϋ κυνυπβλ έ μνεαδν υηίκυζ υ δεάν ΝσζαΝ αν πέπ αν κυν Hospitality Marketing, πθνππζά πθ,ν βμν παθα κπκγϋ β βμνεαδν βμν θϊπ υιβμν κυμν ι θκ σξκυμ- υθ λΰϊ μν βμέ σχκμνηαμν έθαδνθανίκβγά κυη Ν βθν ι θκ κξ δαεάν αμν πδξ έλβ βνθανε λ έ δν π λδ σ λ μνελα ά δμ,νθανί ζ δυ δν βθν ε λ κφκλέαν βμ,νθαν ια φαζέ δνϊλδ αν απκ ζϋ ηα α,νθαν π ε έθ δν βθν πκξδεσ β αν εαδνθαν πδ τξ δνίδυ δηβ,νπκδκ δεάναθϊπ υιβ. εκπσμνηαμν έθαδνθαν βηδκυλΰά κυη Ν πλκ δγϋη θβναιέανεαδνθανεϊθκυη Ν βν δαφκλϊν Ν ξϋ βνη Νκπκδα άπκ ΝΪζζβΝ αδλ έαν κυν ξυλκυέ ΗΝΦδζκ κφέανηαμν έθαδμνν η Νηβ θδεσνλέ εκ,ν πδ λκφάν βμν πϋθ υ βμ ΝΰδαΝ βθν αδλ έα.

4 ΣΟΝΟΡ Μ Ν Μ ΝαΝαθα έικυη Ν βθν SpyrouΝ Philoxenia πμννϋθαμναπσν κυμν εκλυφαέκυμνκλΰαθδ ηκτμ βθνπαλκξάν φδζκι θέαμν σ κν βθν ζζβθδεάνσ κνεαδν βθνπαΰεσ ηδαναΰκλϊέ α δαση θκδν δμναιέ μνηαμνεαδν βν εζβλάν κυζ δϊ, κξ τκυη Ν κνθαν παλα υ κυη ΝηδαΝ ιαδλ δεάν εζβλκθκηδϊν κθν κηϋαν κυν κυλδ ηκτέ Η Spyrou Philoxenia Ν δηϊν κνσθκηϊν βμνπαλϋξκθ αμ απαλϊηδζζ μνυπβλ έ μν φδζκι θέαμνεαδνεα αζτηα αν κυμν π ζϊ μν βμ.

5 ΟΙΝ ΞΙ ΝΜ Η Spyrou ώospitality Ϋξ δνπμνίϊ βν βμνϋθαν τθκζκναιδυθ: θ δησ β α,νaε λαδσ β α, Eδζδελέθ δα, Eηπδ κ τθβ υγτθβ,ντπ υγυθσ β α,ν ιδκπδ έα. Πκδσ β α,ν δαφκλκπκέβ β,νυθϋλΰδα,ν φκ έπ βέ Πλκκ υ δεϋμ,νκαδθκ ση μ,ν βηδκυλΰδεϋμνδ Ϋ μ. Οηα δεάν λΰα έαν Νκ δ άπκ ΝεΪθκυη. θκδξ άνεαδν πκδεκ κηβ δεάν πδεκδθπθέα. Πλκ αθα κζδ ησμν Ν σξκυμν Κα υγυθση θκδν Ν πκ ζϋ ηα α. δαλεάμνί ζ έπ βν ιδκ ά πθντν ι δ έε υ βμ. ΰΰυβηΫθαΝγ δεϊναπκ ζϋ ηα ΪΝΰδαΝσζκυμΝ κυμν αέλκυμ. αδλδεάνκκδθπθδεάν υγτθβ.

6 ΠΙΚΟΠΗΗΝ Ξ Ι ΙΚ ΤΗΝΚ ΙΝΠ Ρ ΧΟΜ ΝΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ θϊζυ βν βμν ΰκλΪμ,ΝΠλκίζΫο δμ,ν ξ δα ησμ. θϊζυ βν πδ σ πθνεαδνμ λδ έκυν ΰκλΪμ. ΰκλΪΝΤΝ θ αΰπθδ δεάνθϋ β. Κα αθσβ βν πθν Ϊ πθνεαδν υθϊη πθν πκυνγαν δαηκλφυ κυθν κθν κυλδ ησν κν ηϋζζκθέ δαξ έλδ βνκδθ τθπθντνν δα πκλϊν Κδθ τθκυ Οδεκ σηβ βν φαζκτμν πδξ δλβηα δεκτν Π λδίϊζζκθ κμ. θϊπ υιβν κυνhotel concept. λα βΰδεσμν ξ δα ησμν βμναΰκλϊμ,ν παθα κπκγϋ β βν βθν κυλδ δεάναΰκλϊν εαδνκλΰαθπ δεάναθα δϊλγλπ β ξ δα ησμν θϊπ υιβμνεαδν πδξ δλβηα δεάμνεκπδησ β αμέ βηα έαν βνζ π κηϋλ δα. Παλαΰπΰδεσ β αμν βηδκυλΰέανηδαμν ιαδλ δεϊναπκ ζ ηα δεάμ,ν πδε λ κτμν εαδν υϋζδε βμνι θκ κξ δαεάμν πδξ έλβ βμ. Φδζκι θέα,νππζά δμν& Marketing. Κα Ϊλ δ βν θσμν αφκτμν λα βΰδεκτν ΪικθαΝη ΰδ κπκδυθ αμν ανϋ κ αν πθν ππζά πθ. Σδηκζσΰβ β, Πλαε δεϋμναπσ κ βμνεαδν δαξ έλδ βμν σ πθέ Έηφα βν κν«ε έ δηκ»ν σ πθέ θ κπδ ησμνεαδναιδκπκέβ βνκυλέαλξπθν Πλκηβγ υ υθ. Ηζ ε λκθδεσν ηπσλδκννεαδν λα βΰδεάν OTAs (On Line Travel Agents) υθ λΰαασηα Νη ΝΝΫθαΝ υθαηδεσν έε υκν Tour Operators. ΠζάλβμΝαιδκπκέβ βν πθν υθα κ ά πθν βμν ηκθϊ αμν αμ. βηδκυλΰέαν αφυθ,νλ αζδ δευθν σξπθέ

7 ΣΙΝΜΠΟΡΟΤΜ ΝΝ Ν Κ ΝΟΤΜ ΝΓΙ Ν υηίκυζ υ δεάνξ θκ κχ έωθ ΟΝεζΪ κμν κυν κυλδ ηκτν έθαδν ιαδλ δεϊναθ αΰπθδ δεσμ!ν έθαδναπ δεάμν βηα έαμνΰδανη ηκθπηϋθανι θκ κξ έανθαν εαγδ λυ κυθνεαδνθαν δα βλά κυθνϋθαναθ αΰπθδ δεσν πζ κθϋε βηαν δμνπλκ πϊγ δϋμνπλκυγβ άμν κυμέν υνϋλξ αδνβν Spyrou Philoxenia, πκυνπαλϋξ δ: υθαθ ά δμνεαδν υηίκτζδανη Ν κθνδ δκε ά βν κυν ι θκ κξ έκυνΰδανθαν δα φαζέ δν αγ λϊ,νγ δεϊν απκ ζϋ ηα αν βθνατιβ βν πθν σ πθέν βηδκυλΰέανυπβλ δυθνΰδαν βνί ζ δ κπκέβ βν πθν ππζά πθ,ν βμνε λ κφκλέαμνεαδν βμνζ δ κυλΰέαμν κυν ι θκ κξ έκυέ ζ δ κπκέβ βν βμν ξϋ βμνφδζκι θκτη θκμν ι θκ κξ έκέ θέ ξυ βν βμνγϋ βμν κυνι θκ κξ έκυν αμν βθναΰκλϊν εαδν βθν θ υθϊηπ βν βμν αδλδεάμν αυ σ β αμν κυέ Πκζδ δεϋμνπλκυγβ βμνεαδνπλκίκζάμ. τιβ βν βμνδεαθκπκέβ βμν πθνπ ζα υθ. ΰεα Ϊ α βνεαδν επαέ υ βν κυνπλκ ππδεκτν βν ξλά βν θσμν τξλβ κυνπλκΰλϊηηα κμνfront Office.

8 Πωζά δμν& Marketing Μπκλ ένθανϋξ Ν βθνπδκνσηκλφβν εαδνεαζϊν δκδεκτη θβν ι θκ κξ δαεάνηκθϊ α,ναζζϊναυ σν θνϋξ δννεαηέαν βηα έαναθν θν Ϋξ Ν πδ εϋπ μνθανΰ ηέακυθν αν πηϊ δαν αμένμ έθ Νά υξκδ,ν ηπκλκτη ΝθαΝ αμνίκβγά κυη Ν βν βηδκυλΰέαν βμν λα βΰδεάμν Marketing πκυνγαν έθαδνβνπδκν απκ ζ ηα δεάνΰδαν βθνατιβ βν πθνππζά πθν κυνι θκ κξ έκυν εαδν πθν σ πθν αμέ δαλεάμν πέίζ οβν κυνι θκ κξ έκυν αμναπσνϋθαν Ϋζ ξκμννππζά πθντν Marketing. Ο βΰσμναθϊπ υιβμνεαδν φαληκΰάμν κυν ξ έκυνmarketing. υθ κθδ ησμνσζπθν πθν δαγϋ δηπθν ηϋ πθνmarketing εαδν βμν υθκζδεάν λα βΰδεάμν δαφάηδ βμ. Έζ ΰξκμΝεαδΝΫΰελδ βν υΰε ελδηϋθπθν λα βΰδευθνmarketing, πλκΰλαηηϊ πθν(παλκυ δϊ δμν PowerPoint,ΝφυζζΪ δα,ν δαφβηέ δμν εέζπέ) βηδκυλΰέαν δαφβηδ δεάμνεαηπϊθδαμ.

9 Πωζά δμν& Marketing Πλαΰηα κπκέβ βνΰδανζκΰαλδα ησν αμνsales calls, η Νία δεκτμν πλκηβγ υ Ϋμέ υθ κθδ ησμν υηη κξάμν δμν εα Ϊζζβζ μν ηπκλδεϋμν εγϋ δμ,ν ΰξυλδ μνεαδν δ γθ έμνεαδνηκέλα ηαν κυνεσ κυμνη ΝΪζζ μν υηη Ϋξκυ μνι θκ κξ δαεϋμν πδξ δλά δμέ Κα Ϊγ βνηβθδαέπθν εγϋ πθν ππζά πθνΰδαν βθνηκθϊ αν αμ. βηδκυλΰέαν ζ έπθνστπκυνεαδν δϊ κ άν κυμναθαζσΰπμν πθν αθαΰευθ. δα δεα έ μνπκυναφκλκτθν κθν ΣτπκΝεαδΝ ανμμ. τιβ βν κυν θ δαφϋλκθ κμνΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμ. Κ έ δηκν βμν αδλδεάμν αμνφάηβμ. θϊπ υιβν δε τκυνπδ υθν π ζα υθ (Loyalty Club).

10 Web Site & E-marketing ΠλκχωλΪη Ν βθνδ κ ζέ αν αμν πϋλαναπσν κνεκηηϊ δν κυν χ δα ηκτέν βηδκυλΰκτη Ν βν ω άνδ κλλκπέαναθϊη αν βν χλβ δεσ β α,ν βθνευεζκφκλέανεαδν κν χ δα ησέ Χ έακυη Ν βθνπλκ αληκ ηϋθβν δμν αθϊΰε μν αμνθϋανδ κ ζέ αν αμνάν ί ζ δ κπκδκτη Ν βθνά βνυπϊλξκυ αέ τΰξλκθανtemplates πκυνγαν αμν εϊθκυθνθανι ξπλέ ΝαπσΝ κνπζάγκμέν ιδκζκΰβηϋθαννdomain Names. Cloud Support υ ΝθαΝηπκλ έ ΝθαΝ Ϋξ Νπλσ ία βνεαδνθαν δαξ δλέα Ν βθνδ κ ζέ αν αμνκπκ άπκ ΝεαδΝ κπκυ άπκ έ δαλεάμντπκ άλδιβν βμνι κ ζέ αμν αμ. Πλκ Ϋζευ βνπ λδ σ λπθν πδ ε π υθν βθνδ κ ζέ αν αμέ SEO & Search Engine Marketing, SMO (Social Media Optimization) PPC (AdWords) δαξ έλδ βν βμν δα δε υαεάμν αμν Φάηβμ. υηίκυζ υ δεϋμντπβλ έ μν ξ δεϊνη Ν κνtrip Advisor εαδναθαίϊγηδ δμ.

11 Web Site & E-marketing ζ δ κπκδβηϋθβνδ κ ζέ ανΰδαν π λδάΰβ βναπσνσζ μν δμνεδθβ ΫμΝ υ ε υϋμν(responsive). Φδζκι θέαν κθνserver ηαμ. ΜΫξλδ12 αδλδεϋμν δ υγτθ δμ,ναθ έ κδξ μν κυν Domain Name αμ. θαζυ δεϊν α δ δεϊν κδξ έανεαδν Ϊ δμνΰδαν βθνδ κ ζέ αν αμνν (εϊγ Ν1ηΝβηΫλ μ)έ Κ έ δηκνυπ λ υθ Ϋ ηπθ ΝΪζζ μν δ κ ζέ μ. δαξ έλδ βν πθνμϋ πθνκκδθπθδεάμν δε τπ βμ. θβη λπ δεϋμν πδ κζϋμνεαδν Άη αν -mails. ε αηϋθβν Ϊ βν κηϋθπθναπσνβίίέίίίν ζζβθδεϊν εαδν δ γθάν παζβγ υηϋθαν s. 100% πδ υξέανπαλϊ κ βμνεαδν φέζ λα antispam. α δ δεϊν Πκδσ β αμνπαλϊ κ βμ. Random Draws δαΰπθδ ηκέ, e- Coupons

12 Hotel e- Commerce and e-distribution Μπκλκτη ΝθαΝ πδ τξκυη ΝηδαΝ π άνπαλκυ έανεαδν κπκγϋ β βν κυνι θκ κξ έκυν αμν Νσζ μν δμν online αιδ δπ δεϋμνδ κ ζέ μνεαδν βν δαθκηάν πθν πηα έπθν αμνη Ν κθνπδκνε λ κφσλκν λσπκνΰδαν Ϊμέ ΰεαγδ κτη Ν βθνδ κ ζέ αν αμνϋθανφδζδεσν κνξλά β,ν αιδσπδ κ,ν πση θβμνΰ θδϊμ, On Line-Real Time τ βηαν ελα ά πθέ πκζτ πμνπλκ αληκ ηϋθκν βθν αδλδεάν αυ σ β αν κυν ι θκ κξ έκυν αμέ θγαλλτθκυη Ν δμνϊη μνελα ά δμ (απκφ τΰκθ αμν δμναηκδίϋμνπλκμν λέ κυμ). Κλα ά δμνπλκ δγϋη θβμναιέαμνη Ν ί ζ δ κπκδβηϋθκνεϋλ κμ. υθ λΰα έανεαδνελα ά δμνηϋ πν σζπθν πθνετλδπθ OTAs. δαξ έλδ βν ηϋ πνchannel Manager. Χ έακυη Ν υθαηδεκτμν δηκεα αζσΰκυμνη Νπλκ φκλϋμ,ν παεϋ ανεαδν επ υ δμέ B2B On line Σδηκεα ΪζκΰκδΝεαδΝ τ βηανκλα ά πθέν B2C on line Σδηκεα ΪζκΰκδΝεαδΝ τ βηανκλα ά πθέ

13 Hotel e- Commerce and e-distribution Πζα φσληαν ΰΰυβηΫθβμΝ Καζτ λβμνσδηάμέ ε αηϋθβνπαλκυ έαν κυν ι θκ κξ έκυν βθνε θ λδεάνηαμν δ κ ζέ α η Ν πλσ ία βν ΝκζσεζβλκΝ κν έε υκν πθναΰκλα υθνηαμνεαδν πθν αιδ δπ υθ Πζ κθϋε βηαν βμνπζα φσληαμν ελα ά πθνν βμν ηφϊθδ βν κυνι θκ κξ έκυν αμν ηϋ πν βμν φαληκΰάμν βμν αδλέαμν ηαμνΰδανios εαδνandroid. ΠζάλβμΝ δαξ έλδ βν πθνελα ά πθν εαδν βμν δκέεβ βμν ΪθΝαπαδ έ αδ

14 Wholesalers, Tour Operators & Travel Agents Πλκ κδηϊακυη Ν βν τθαοβνθϋπθν υηίκζαέπθνη Ν θ λΰσ,ν υλτνξαλ κφυζϊεδκν ΰξυλδπθΝεαδΝ δ γθυθν Tour Operators. θϊζκΰανη Ν βθνπ λδκξάν αμ,ν η έμνγαν πλκ παγά κυη ΝθαΝυπκΰλΪο ΝθΫ μν υηφπθέ μν υθ λΰα έαμνη ΝηαελδΪΝζέ αν πθναθ έ κδξπθν ία δευθνtour Operators υηίσζαδα allotment άήεαδ guarantee (commitment) η Ν βηαθ δεκτμνtour Operators, εαδνon-request υηφπθέ μνη ΝΪζζκυμΝη ΰΪζκυμΝ αιδ δπ δεκτμν πλϊε κλ μνάήεαδν αδλ έ μέ

15 Σ ΙΡΙΚΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΤΘΤΝΗ Θέΰκυη Νελέ δηαναβ άηα ανπκυν ξ έακθ αδνη Ν βθνεκδθπθέα,ν κν π λδίϊζζκθ,ν κνξυλκν λΰα έαμέ ΧκλβΰκέΝεαδΝΤπκ βλδε ΫμΝ κυ Χαησΰ ζκυν κυνπαδ δκτ ΝandΝ Amber χlert

16 ΣΗΝΝΤΠΗΡ Ι Ν Spyrou Philoxenia Σβζ: Fax: Url: Η SpyrouΝPhiloxenia Νη α λϋπ δν κνι θκ κξ έκν αμν ΝηδαΝηβξαθάΝΝΝΝ εϋλ κυμ

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ Μθάηβ Ο υ Ϋα Θ. ΜπΫ ου Α φοληά ΰδα βν ανά χεέλαμ ελΰα έα απο Ϋζε ε, ευλέωμ, ο εν οπδ ηόμ δμ αλχεδαεϋμ υζζοΰϋμ βμ δίζδογάεβμ Houghton (Χάω

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙ ΕΣ Ε Ε ΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙ ΕΣ Ε Ε ΑΣΕΙΣ Α ΧΗ 1Η ΕΛΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙ ΕΣ Ε Ε ΑΣΕΙΣ Ε Ω ΕΛΛΗ Ω Ε Ω Ε Ι ΑΙ Ε Ω ΕΛΛΗ Ω ΑΛΛΗΛΩ Σ Ε Ω Ε Ι Ε Α Η 7 ΣΕ Ε Ι 2011 Ε Ε Α Ε Α Η Α ΕΩ Η Ι ΗΣ Α Ε ΣΗΣ: Α ΧΑΙΑ ΕΛΛΗ Ι Α Σ Λ ΣΕΛΙ Ω : ΕΣΣΕ ΙΣ (4) 1. ι Σ νο ίσ νο Χό ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα