2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ"

Transcript

1 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2 δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη λαν ΫξκυθΝαθαπ υξγ έ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησν Ν Ν ξϋ βν η Ν κν παλ ζγσθν Ν εαδν ΫξκυθΝ Ν Ν ευλδαλξά δ πϊθπν ανν κξάηα αν εαγυμν Ν Ν κδν υθα σ β μν κυμν Ν Ν εαγβη λδθϊν αυιϊθκθ αδν Ν δ υλτθκθ αμν δμν φαληκΰϋμν κυμνν ΝσζκυμΝ κυμν κη έμνν θσμνκξάηα κμνένέ δνν δμνβηϋλ μνηαμνπϊθπν Ν ΫθαΝ σξβηαν Ϋξκυη Ν ηδαν πζβγυλαν απσν βζ ε λκθδεϊν υ άηα αν πκυνν ξλβ δηκπκδκτθ αδν ΰδαΝ δμν δϊφκλ μν ζ δ κυλΰέ μ κυν κξάηα κμν Ν Ν,Ν κλδ ηϋθαν απσν αν υ άηα α αυ ΪΝ έθαδν αθ ιϊλ β αν,ν αζζϊν βν πδεκδθπθέαν η αιτν κυμν Ν Ϋξ δ κυ δα δεάν βηα έαννεαγυμνϋθανν τ βηαννηπκλ ένθανξλ δα ένθαν ζϋΰξ δνεϊπκδκυμν θ λΰκπκδβ ΫμΝάΝθαΝζαηίΪθ δνπζβλκφκλέ μναπσννεϊπκδκυμναδ γβ άλ μνέν πέ βμνΰδαν θανηπκλκτθνθαν υθ γκτθνκδν δα Ϊι δμναυ ΫμΝ η αιτν κυμννγανϋπλ π ΝθαΝ υθ Ϋκθ αθν αθϊ α τΰκμν Ν πλϊΰηαν κν κπκέκν γαν ατιαθ Ν κν υθκζδεσν εσ κμ, κν ίϊλκμν Ν εαδν γαν η έπθ Ν κν υθκζδεσν ξυλκν Ν ΫθαΝ σξβηαν έν Ν αυ σν κν βη έκν Ϋλξ αδν θαν ηαμνν δ υεκζτθ δν κν Ν πλπ σεκζζκ πδεκδθπθέαμν CAN ζτθκθ αμν αν πλκίζάηα αν κυν εσ κμν,ν κυν ίϊλκυμν εαδν ξυλκυν η Ν βθν ξλβ δηκπκέβ βν θσμν δατζκυν πϊθπν κθν κπκέκνγαν πδεκδθπθκτθν σζαν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα ανη αιτν κυμν Ν πλαΰηα δεσν ξλσθκννένμ Ν βθνξλβ δηκπκέβ βν κυνπλπ κεσζζκυνcan Ϋξκυη Ν ανζτ δν αν δϊφκλαν πλκίζάηα αν υηία σ β αμν Ν Ν η αιτν πθν Ν εα α ε υα υθν αφκτν σζ μ κδν αυ κεδθβ κίδκηβξαθέ μνν άη λανξλβ δηκπκδκτθν κνπλπ σεκζζκν CAN πμνπλσ υπκ. ΣκΝ πλπ σεκζζκν πδεκδθπθέαμν CAN ηπκλ έν εαδν πδ υΰξϊθ δν Ν αξτ β μν κδν κπκέ μν ηπκλκτθνθανφγϊ κυθνηϋξλδνεαδν1ν1mb/s α α α α α α, π α π υ α α α α α α π απα φα π αέ Ολδ ησμν κυνπλπ κεσζζκυνcanbus ΣκΝ πλπ σεκζζκν CAN-bus έθαδν ΫθαΝ δλδαεσν πλπ σεκζζκν πδεκδθπθέαμν η αιτν βζ ε λκθδευθν υ ε υυθν εαδν αυ κηα δ ηυθν,ν κν κπκέκν Ν Ν υπκ βλέα δν Ν απκ κ δεϊννν Ϋζ ΰξκΝ Νπλαΰηα δεσνξλσθκνη ΝΫθαΝη ΰΪζκΝ πέπ κνα φϊζ δαμν πθν κηϋθπθ πκυν η αφϋλκθ αδνέ 2

3 Ι κλέαν κυνcan ΗΝ αθϊπ υιβν κυν πλπ σεκζζκυ CAN ι εέθβ Ν κν 1λκγΝ απσν βθν Γ ληαθδεάν αδλέαν Robert Bosch GmbH. ΣκθΝ Φ ίλκυϊλδκν κυν 1λκθ,Ν Ν βν Ν Robert Bosch GmbH παλκυ δϊα δν κν ωχσν (ωontrollerν χreaν σetwork)νν κν υθϋ λδκν κυν SAE (Society of Automotive Engineers) κνν δ λσδ έν ανηϋ αν κυν1λκι,νβνintelνπαλα έ δνν κνπλυ κν chip ωχσ,ν κνκβηβθένλέΰκναλΰσ λα,νβ αδλέαννphilipsνsemiconductorsνπαλκυ δϊα δν oν 82C200 CAN ζ ΰε ά. ΣκΝ1λλ1ΝΫξκυη Ν βθνν τ λβνϋε κ βν κυνπλπ κεσζζκυ (CAN Version 2.0) εαδν ξλβ δηκπκδ έ αδ ΰδαΝ πλυ βν φκλϊν βθν βθν ΰλαηηάΝ παλαΰπΰάμναπσν βθνμercedes Benz. άη λα,νπ λέπκυνβίννεα α ε υα ΫμΝchip παλϊΰκυθν υ ε υϋμν η Ν ωχσν πλσ υπκν τθ βμν Ν εαδν ξ σθν Ν εϊγ Ν εαδθκτλΰδκν πδία δεσν αυ κεέθβ κν πκυν εα α ε υϊα αδν βθν υλυπβ,ν έθαδν ικπζδ ηϋθκν η Ν κυζϊξδ κθνϋθανωχσν έε υκ. Χλά δμν κυνcan ωχσ bus α α α φ α π υ φ υ α υπ υ α α υ αυ υ, π π β α αέ αυ α β α α α υ α α π φ α υ α ωχσ bus, π υπ α, α α φ, υπ α χψs, α υπ α, φ έ υ α α α υπ (φ α), π α α α υ υ υ π α π π φ α α α υ α α α π έ Έ, α α α π φ α π α α υ υ α π α α α φ α α, π υπ α α α π (actuators), α π φα α α α α φ α έ Αυ φ φ α απ π α α α αυ α υ α α α υ, υ α έ ΌξβηαΝη Ν κνπλπ σεκζζκνcan-bus 3

4 α δεκέν τπκδν δατζπθν πδεκδθπθέαμν κνcan κνcan υπϊλξκυθν δϊφκλκδν τπκδννσηπμν τκν έθαδνκδνία δεκένν τπκδν κυμνκπκέκυμν κυμν υθαθ Ϊη Ν ανκξάηα αν κνcan-c (υοβζάμν αξτ β αμν)νεαδν κνcan-b (ξαηβζάμν αξτ β αμν)έν θαζυ δεϊν: CAN-C To CAN-C κλέα αδναπσν κνπλσ υπκνiso βΝεαδΝηπκλ ένθαν δαξ δλδ έν αξτ β μν Ν Ν κηϋθπθν Ν απσν 1βηΝ Kbit/s ηϋξλδν εαδν 1Mbit/s έν ΛσΰπΝ κυν σ δν ηπκλ έν θαν δαξ δλδ έν υοβζϋμν αξτ β μν η Ϊ κ βμν κηϋθπθν Ν έθαδν εα ΪζζβζκΝΰδαΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έν Ν φαληκΰϋμνreal time βμν δα λκηάμν βμν εέθβ βμν έν ΣκΝ CAN-C ξλβ δηκπκδ έ αδ ΰδαΝ βθν δε τπ βν πθν παλαεϊ πν υ βηϊ πθ : o Engine management, Motronic ΰδα ί θαδθκεδθβ άλ μ εαδ EDC ΰδα π λ ζαδκεδθβ άλ μ. o Electronic transmission control. o Vehicle stabilization systems (ESP εαδ Ϊζζα). o Instrument cluster. CAN-B To CAN-B κλέα αδ απσν κνπλσ υπκνiso εαδν δαξ δλέα αδν αξτ β μν κηϋθπθν απσν ην ΫπμΝ 125Kbit/s έν Χλβ δηκπκδ έ αδν ΰδαΝ πκζζϋμν φαληκΰϋμν πϊθπν κνσξβηαννσππμν: o Σ η ε ου ία η η φ o αυ α α φ π α, o υ α α o υ o Cruise control o υ υα α α o υ α φ o υ α υ α o υ α πα α o αέ 4

5 Χαλαε βλδ δεϊ κυνπλπ κεσζζκυν CAN α α α α α έ υ α α α πα π α π α α έ α α έ α φα α υ α α α υα έ υ α πα α π έ π α α α αυ α α α υ υ α. υ α α π απ πα α π υ υ α α υ έ Α υ α α υ έ Αυ α απ α α υ υ έ α π α α απ υ α αυ α απ υ αυ έ Χα α α έ Α α α α υ υ α αέ ΣαΝ πέπ αν κυνπλπ κεσζζκυνcan ΣκΝ φυ δεσν πέπ κν (Physical Layer)Ν εαγκλέα δν ππμν η α έ κθ αδν αν άηα αν βθνπλαΰηα δεσ β αέν 5

6 ΣκΝ πέπ κν Μ αφκλϊμν (Transfer Layer)Ν απκ ζ έν κθν πυλάθαν κυν πλπ κεσζζκυν CANέΝ Ν Παλκυ δϊα δν αν ηβθτηα αν πκυν ζαηίϊθκθ αδν απσν κν πέπ κν αθ δε δηϋθκυν (Object Layer)Ν εαδν Ϋξ αδν θαν η α κγκτθν ηβθτηα αν απσν αυ σέν ΣκΝ πέπ κν Μ αφκλϊμν έθαδν υπ τγυθκν ΰδαΝ ξλκθδ ησν πθν bit,ν κν δαξπλδ ησν πθν ηβθυηϊ πθ,ν βν δαδ β έαν κυν δα λσηκυ,ν βθν παζάγ υ βν πθνηβθυηϊ πθνεαδν κθν θ κπδ ησνζαγυθέν ΣκΝ πέπ κναθ δε δηϋθκυνα ξκζ έ αδνη Ν κνφδζ λϊλδ ηαν πθνηβθυηϊ πθνεαγυμν εαδν βν δαξ έλδ άν κυμέ Σαιδθσηβ βν πθν υ βηϊ πθ πδεκδθπθέαμν κυνπλπ κεσζζκυνν CAN-bus κν τθκζκν πθν δε τπθν κυνcan-bus κνλυγησμνη Ϊ κ βμν πθ κηϋθπθν έθαδν π λέπκυν1ίίkbit κν υ λσζ π κένόηπμννίζϋπκυη Νσ δννυπϊλξκυθνεαδνΰλαηηϋμν δμν κπκέ μννκδν αξτ β μννηπκλκτθνθανι π λϊ κυθναεσηανεαδν αν500kbit κν υ λσζ π κν (βζ ε λκθδεάνηκθϊ αν ζϋΰξκυνεδθβ άλαν)έέ δνκδναπαδ ά δμνΰδαναεσηανη ΰαζτ λ μν αξτ β μναυιάγβεαθνεαδνΰδαναυ σθν κθν εκπσν βηδκυλΰάγβεαθν λέαν έ βν πδεκδθπθέαμνΰδαν κνcan-bus ανκπκέαν δαφϋλκυθνη αιτν κυμν αθϊζκΰανη Ν βθν αξτ β ανζ δ κυλΰέαμν κυμν. Εί η π ο νωνίας CAN : Transfer rates Applications Representative Transfer rates Applications Representative Transfer rates Applications Representative Transfer rates Applications Class A Low data(up to 10 kbit/s) Actuator and sensors networking LIN Class B Anerage data rates(up to 125kBit/s) Complex mechansims for error handling,control ynit networking in the comfort function Low speed CAN Class C High data rates(up to 1 Mbit/s) Real-time requirements,control unit networking in the drive and running rear function High speed CAN Class C+ Extremely high data rates(up yo 10 Mbit/s) Real-time requirements,control unit networking in the drive and running rear function 6

7 Representative Transfer rates Applications Representative ΟδΝεσηίκδΝΝ κυν δε τκυ FlexRay Class D Extremely high data (>10MBit/s) Control unit networking in the telematics and multimediafunction MOST ΟδΝεσηίκδΝ κυν δε τκυνξπλέακθ αδν Ν τκνία δεϋμνεα βΰκλέ μναθϊζκΰανη Ν βθν αξτ β αν πδεκδθπθέαμνν πθνεσηίπθνεαδναυ ΫμΝ έθαδν κνία δεσνcan εαδν κννπζάλ μν CAN. Βα δεσ CAN. ΗΝ δαξ έλδ β πθνηβθυηϊ πθνπκυνζαηίϊθκθ αδναζζϊνεαδν πθνηβθυηϊ πθνπκυν απκ Ϋζζκθ αδ ΰέθ αδναπσνηέαννβζ ε λδεάνηκθϊ αν ζϋΰξκυν κθν ζ ΰε άν κυνcan βθνκπκέανηκθϊ ανϋξ δνπλσ ία βν o ηδελκ ζ ΰε άμνένμ Ναυ σθν κθν λσπκννϋθαν ηάηαν βμνδ ξτκμν κυνηδελκ ζ ΰε άννξλβ δηκπκδ έ αδνΰδαν βθν δαξ έλδ β πθν ζ δ κυλΰδυθν κυνcan. Πζάλ μ CAN. Ναθ έγ βνη Ν κνία δεσν CAN Ϋξκυη ΝΫθαθΝεσηίκΝΝ κθνκπκέκν έθκυη Ν βθν υθα σ β ανθαν δαξ δλδ ένϋθανη ΰΪζκΝαλδγησΝηβθυηΪ πθν ΝυοβζΫμΝ αξτ β μνεαδν Ναυ άθν βθνπ λέπ π βν κνηδελκ ζ ΰε άμνγανπλϋπ δνθαναπκ η υ έναπσν βθν δαξ έλδ βν κυννcan. δαθκηάνηβθυηϊ πθν κννcan Ττπκδ πζαδ έωθ ΗΝ δαθκηάν πθνηβθυηϊ πθν κνcan ε βζυθ αδν εαδν ζϋΰξ αδναπσνν Ϋ λδμν τπκυμνπζαδ έπθν : Data frame Μ αφέ ι ο έ α α ό έ α ο ό σ ο ς σ έ ς. Remote Μ α ί αι α ό ία ο ά α ι ύο ια α ήσ ι ά οσ α ό ο DATA frame FRAME ο ί ιο IDENTIFIER. Error Μ α ί αι α ό ο οια ή ο ο ά α σχ ι ά α ίχ σ ός άθο ς ο frame ι ύο. Overload Χ σι ο οι ί αι ια α ας ώσ ι ια ι έο αθ σ έ σ α ύ frame ο ού ς αι ό ς DATA ή REMOTE FRAMES Σα DATA FRAMES εαδ REMOTE FRAMES δαξπλέακθ αδ απσν ανπλκβΰκτη θαν πζαέ δαννη Ν βθνίκάγ δαν θσμνinterframe SPACE. DATA FRAME To DATA FRAME απκ ζ έ αδ απσν π ΪΝ δαφκλ δεϊνπ έανbit : 7

8 START OF FRAME, ARBITRATION FIELD, CONTROL FIELD, DATA FIELD,CRC FIELD, ACK FIELD,END OF FRAME. ΣκΝDATA FIELD ηπκλ έννθαν έθαδναπσν κν ηβ θδεσνέν START OF FRAME βηα κ κ έν βθνϋθαλιβν κυνdata άνremote FRAME. πκ ζ έ αδναπσνϋθανεαδν ησθκν dominant Νbit. ΝΫθαΝ αγησνν πδ λϋπ αδννθαναλξέα δννβνη Ϊ κ β σ αθννκν έαυζκμνν έθαδνϊ λΰκμ. ARBITRATION FIELD Σκ ARBITRATION FIELD απκ ζ έ αδ απσ κ IDENTIFIER εαδ κ RTR-BIT. 8

9 IDENTIFIER Σκ ηάεκμ κυ IDENTIFIER έθαδ 11bits κ CAN Version 1.2 εαδ 29 bit κ CAN Version 2.0. υ ΪΝ αν bit η α έ κθ αδν Ν βθν δλϊν απσν κν ΙD-10 κν ID-0 έσκν πδκν ζδΰσ λκν βηαθ δεσνbit έθαδν κνid-0 ένσανινπδκν βηαθ δεϊνbit (ID-10 ID-4) πλϋπ δνθαν έθαδνσζαν recessive (υπκζ δπση θκ). RTR BIT πκηαελυ ηϋθβ αέ β βνη Ϊ κ βμ BIT. κ DATA FRAME κ RTR BIT πλϋπ δν θαν έθαδν Ν dominant (υπ λδ ξτπθ) έν Μ Ϋθα REMOTE FRAME κ RTR BIT πλϋπ δνθαν έθαδνν recessive (υπκζ δπση θκ)έ CONTROL FIELD ΣκΝCONTROL FIELD απκ ζ έ αδ απσνϋιδνbits. υ σν υηπ λδζαηίϊθ δνεαδν κννdata LENGTH CODE εαδν τκν bits έθαδν η υηϋθαν ΰδαΝ Ν η ζζκθ δεάν πϋε α βν έν ΣαΝ η υηϋθανbits γανπλϋπ δνθαν Ϋζζκθ αδ πμν dominant (υπ λδ ξτπθ). ΟδΝαπκ Ϋε μν Ϋξκθ αδν dominant (υπ λδ ξτπθ)νεαδν recessive (υπκζ δπση θκ)νbits ΝσζκυμΝ κυμν υθ υα ηκτμ. DATA LENGTH CODE ΟΝ αλδγησμν πθν bytes ηϋ αν κν DATA FIELD υπκ βζυθ αδν Ν απσν Ν κθν DATA LENGTH CODE. υ σν κν DATA LENGTH CODE Ϋξ δ τλκμνζνbits εαδνη α έ αδν θ σμν κυνcontrol FIELD. 9

10 DATA FIELD Σκ DATA FIELD απκ ζ έ αδν απσν αν κηϋθαν πκυν η α έ κθ αδν θ σμν κυν DATA FRAME έν πκ ζ έ αδναπσνίνϋπμ 8 bytes απσν ανκπκέαν κνεϊγ ΝΫθαΝπ λδϋξ δνκνbits πκυνη α έ κθ αδν κνmsb πλυ ανέ 10

11 CRC FIELD Π λδϋξ δν βθνννcrc SEQUENCE αεκζκυγκτη θβναπσν κνcrc DELIMITER. CRC SEQUENCE Απ α υ α υ α έ υ α CRC υπ υ α π υ α π υ υ μ X 15 X 14 X 10 X 8 X 7 X υπ π α πα CRC SEQUENCE. 4 X 3 1 CRC DELIMITER CRC SEQUENCE α α υ απ CRC DELIMITER π απ α απ α recessive (υπκζ δπση θκ)νbit. ACK FIELD To ACK FIELD έθαδ τκ bit ηαελτνεαδνπ λδϋξ δνν κνack SLOT εαδν κνack DELIMITER ένμϋ αν κνack FIELD κδν αγηκένη Ϊ κ βμνν ΫζθκυθΝ τκν recessive (υπκζ δπση θκ)νbits. ΟΝαπκ Ϋε βμνπκυνϋξ δνζϊί δνζϊγκμνηάθυηανν π ΪΝΝ, κναθαφϋλ δναυ σν κθνη α σ βνν Ϋζζκθ αμνϋθαν dominant (υπ λδ ξτπθ)νbit εα ΪΝ βν δϊλε δαν κ ACK SLOT. 11

12 END OF FRAME Κ DATA FRAME α REMOTE FRAME α α απ α FLAG SEQUENCE π α απ α απ π recessive (υπκζ δπση θκ) bits. REMOTE FRAME REMOTE FRAME α α DATA FRAMEέ Έ α α π α, α π α υ π α α έ π υ αφ α RTR-BIT υ ARBITRATION FIELD π α recessive (υπκζ δπση θκ) κν REMOTE FRAME π π υ DATA FRAME α dominant (υπ λδ ξτπθ)ν. 12

13 ERROR FRAME ΣκΝ ERROR FRAME απκ ζ έ αδν απσν Ν τκν π έαέν ΣκΝ πλυ κν π έκν έθ αδν η Ν βθν πλκ γάεβν κυν Ν ERROR FLAG κν κπκέκν απκ ζ έ αδν απσν τκν δαφκλ δεκτμν αγηκτμ εαδν κν τ λκν έθαδν κν ERROR DELIMITER. Πλκε δηϋθκυν θαν ληα έ κυη Ν ΫθαΝ ERROR FRAME π ΪΝ,Ν ΫθαμΝ φαζηϋθκμν Ν παγβ δεσμν εσηίκμνν ηπκλ ένθανξλ δα έν κθν έαυζκνθανΰέθ δν bus-idle ΝΰδαΝπ λέπκυ λ έμ bit times ένωμν εν κτ κυνκν έαυζκμν θνγανπλϋπ δννθαν έθαδνΰ ηϊ κμν1ίίσνέ ERROR FLAG ΤπΪλξκυθΝ τκνκηϊ μννerror FLAG. 1. Active ERROR FLAG πκυναπκ ζ έ αδναπσνϋιδν δα κξδεϊν dominant (υπ λδ ξτπθ)ν bits. 2. Passive ERROR FLAG πκυν απκ ζ έ αδν απσν ΫιδΝ δα κξδεϊν recessive (υπκζ δπση θκ) bits. ΈθαμΝ θ λΰσμν αγησμν απκ Ϋζζ δν κν πλυ κν θυν ΫθαμΝ παγβ δεσμν κν τ λκέν πκ Ϋζζκθ αμν ΫιδΝ δα κξδεϊν dominant Ν bits παλαίδϊα αδν κν θσηκμν κυν bit stuffing(εϊγ Ν πϋθ Ν δα κξδεϊν dominant (υπ λδ ξτπθ)ν bits κπκγ έ αδν Ϋθα recessive (υπκζ δπση θκ) η Ν απκ Ϋζ ηαν θαν ΰέθ αδν αθ δζβπ σν κν φϊζηαν απσν σζκυμν κυμν αγηκτμέ 13

14 ERROR DELIMITER πκ ζ έ αδνναπσνκξ υν δα κξδεϊν recessive Νbits. Μ ΪΝ βθνη Ϊ κ βνν θσμν ERROR FLAG,Ν εϊγ Ν αγησμν απκ Ϋζζ δ recessive (υπκζ δπση θκ) bits εαδν ζϋΰξ δν κθν έαυζκν Ν ηϋξλδν θαν αθδξθ τ δν Ν ΫθαΝ recessive (υπκζ δπση θκ) bit έν Μ ΪΝ αλξέα δν θαν η α έ δνινν recessive (υπκζ δπση θκ) bit. OVERLOAD FRAME Απ α απ π αέ OVERLOAD FLAG α OVERLOAD DELIMITER. π υ α α OVERLOAD π υ α απ α OVERLOAD FRAME. 1. απα α α υ α π DATA REMOTE FRAME. 2. Α υ dominant (υπ λδ ξτπθ)νbit α α υ INTERMISSION. π OVERLOAD FRAMES π α υ π απ π DATA REMOTE FRAME. 14

15 OVERLOAD FLAG Απ α απ dominant bits π Active ERROR FLAG. OVERLOAD DELIMITER Απ α απ recessive bits π α ERROR DELIMITER. INTERFRAME SPACING α DATA FRAMES α REMOTE FRAMES α α απ α π α FRAMES INTERFAME SPACE. Α α α ERROR α OVERLOAD FRAMES α υ α απ INTERFRAME SPACE α π α α OVERLOAD FRAMES α α απ αυ έ INTERFRAME SPACE Απ α απ α INTERMISSION α BUS IDLE α α υ πα υ π υ α απ π υ α SUSPEND TRANSMISSION. Γ α α π α error passive υ απ π υ α : 15

16 Γ α error passive α π υ α π υ α : INTERMISSION Απ α απ α recessive bits. Κα α υ INTERMISSION α α α π α απ DATA REMOTE FRAME. Η α π υ π α α α α OVERLOAD α α. BUS IDLE αυ α α α α α π υ α α π α π α αυ έέ α υ α π υ π α α α α υ α α α π bit α υ INTERMISSION. Κα α αυ π dominant bit α απ υ FRAME (START OF FRAME). SUSPEND TRANSMISSION Μ απ α error passive α α α υ α, π recessive (υπκζ δπση θκ) bits αεκζκυγκτη θκν απσν INTERMISION,Ν πλέθν αλξέ δν θανη α έ δνννϋθανϊζζκνηάθυηανάνθαναθαΰθπλέα δν κθν έαυζκνπμνναθ θ λΰσνέ π υ α αφ α απ υ α recessive (υπκζ δπση θκ) bitsέ Α α απ απ, αυ α αυ υ α. 16

17 Physical Layer To φυ δεσν πέπ κν έθαδν κνεα υ α κν πέπ κν βθννη αφκλϊν πθν κηϋθπθ έ πκ ζ έ αδναπσν ανετλδανηϋλβν κυν δε τκυννσππμνκδνεαζπ δυ δμνννεαδνκδν Ϊ δμνπκυν ξλβ δηκπκδκτθ αδνΰδανθαν έζκυθν δμνπζβλκφκλέ μέ δαξ έλδ βν φϊζηα κμν ΣαΝ φϊζηα ανπκυνηπκλκτθνθαν θ κπδ κτθνηϋ αν ΝΫθαΝηάθυηαΝ κυν δε τκυν CAN έθαδν πϋθ Ν Ν δαφκλ δεκέν τπκδν φαζηϊ πθν BIT ERROR, STUFF ERROR, CRC ERROR,FORM ERROR εαδν ACKNOWLEDGMENT ERROR. θαζυ δεϊν: CRC ERROR H δηάν θσμν 1η-bit CYCLIC REDUNDANCY CHECK (CRC)Ν υπκζκΰέα αδν απσν κθν εσηίκνπκυν επϋηπ δνεαδναυ άνη α έ αδν κνcrc π έκένόζκδνκδνεσηίκδν κυν δε τκυν πκυνζαηίϊθκυθναυ σν κνηάθυηα,νυπκζκΰέακυθνϋθανcrc εαδν πδί ίαδυθκυθνσ δνβν δηάν κυν CRC αδλδϊα δέν θν κδν δηϋμν θν αδλδϊακυθ,ν ΫθαΝ CRC error υηίαέθ δν εαδν ΫθαΝ ERROR FRAME παλϊΰ αδ. ΪθΝ εαδν φσ κθν ΫθαμΝ εσηίκμν κυζϊξδ κθν θν ζϊί δν εαθκθδεϊν κνηάθυηα,ναυ σναπκλλέπ αδνη ΪΝαπσΝ κθνεαθκθδεσνξλσθκνπκυνη κζαί έν αθϊη αν βνη Ϊ κ βν πθνπαεϋ πθέ ACKNOWLEDGE ERROR κνacknowledge FIELD θσμνηβθτηα κμνκνtransmitting εσηίκμν ζϋΰξ δν ΪθΝ κν ACKNOWLEDGE SLOT ( κνκπκέκν ΪζβΝ αθνϋθαν recessive (υπκζ δπση θκ) bit) π λδϋξ δνϋθαν dominant (υπ λδ ξτπθ) bit. υ σν κν dominant (υπ λδ ξτπθ)νbit γαν αθαΰθυλδα Ν ΪθΝ κυζϊξδ κθνϋθαμνεσηίκμνϋζαί Ν π ΪΝ κνηάθυηαέν ΪθΝαυ σν κνbit έθαδ recessive (υπκζ δπση θκ),ν σ Νεαθ έμνεσηίκμν θνϋζαί Ν κνηάθυηανεαθκθδεϊέν Σσ ΝΫθα ACKNOWLEDGE ERROR υθϋίβ. υθ πυμνπαλϊΰ αδνϋθαννerror FRAME εαδν κναλξδεσνηάθυηανγαν παθαζβφγ έν,η ΪΝ κνξλσθκν δαζ έηηα κμν η Ϊ κ βμνη αιτν πθνπαεϋ πθέν FORM ERROR ΪθΝ ΫθαμΝ εσηίκν θ κπέ δν ΫθαΝ dominant bit Ν εϊπκδκν απσν αν παλαεϊ πν Ϋ λαν ηάηα αν κυν ηβθτηα κμ: END OF FRAME, INTERFRAME SPACE, 17

18 ACKNOWLEDGE DELIMITER or CRC DELIMITER, κ CAN πλπ σεκζζκνκλέα δναυ σν αθν ΫθαΝ τπκν παλαίέα βμν εαδν ΫθαΝ FORM ERROR παλϊΰ αδέν ΣκΝ αλξδεσν ηάθυηαν απκλλέπ αδνη ΪΝαπσΝ κθνεαθκθδεσνξλσθκνπκυνη κζαί έναθϊη αν βθνη Ϊ κ βν πθνπαεϋ πθνηβθυηϊ πθέννν BIT ERROR ΈθαΝBIT ERROR υηίαέθ δν ΪθΝκΝαπκ κζϋαμν έζ δνϋθαν dominant (υπ λδ ξτπθ)νbit εαδν θ κπέ δν ΫθαΝ recessive (υπκζ δπση θκ) bit, άν ΪθΝ αυ σμν έζ δν ΫθαΝ recessive (υπκζ δπση θκ) bit εαδν θ κπέ δν ΫθαΝ dominant (υπ λδ ξτπθ)ν bit σ αθν παλαεκζκυγ έν κνπλαΰηα δεσνbus level εαδν υΰελέθ δναυ σνη Ν κνbit πκυν ΪζβέΝ Ν π λέπ π βν πκυν κν απκ κζϋαμν έζ δν ΫθαΝ recessive (υπκζ δπση θκ) bit εαδν ΫθαΝ dominant (υπ λδ ξτπθ)ν bit θ κπδ έν εα ΪΝ κν ARBITRATION FIELD άν κν ACKNOWLEDGE SLOT εαvϋθανbit ERROR θνπαλϊΰ αδ,ν δσ δνεαθκθδεάν δαδ β έαν βν πδί ίαέπ βν υηίαέθ δέν ΪθΝΫθαΝ BIT ERROR θ κπδ έ,νπαλϊΰ αδνϋθανerror FRAME εαδν κν αλξδεσν ηάθυηαν απκλλέπ αδν η ΪΝ απσν κθν εαθκθδεσν ξλσθκν πκυν η κζαί έναθϊη αν βθνη Ϊ κ βν πθνπαεϋ πθνηβθυηϊ πθέννν STUFF ERROR Σκ CAN πλπ σεκζζκν ξλβ δηκπκδ έν ηέαν NON-RETURN TO-ZERO (NRZ)Ν ηϋγκ κν η Ϊ κ βμέν υ σν βηαέθ δνσ δν κνbit level ηϋθ δν κν έαυζκνΰδανκζσεζβλκν κνbit-ξλσθκένν ΣκΝCAN έθαδν πέ βμνα τΰξλκθκ,νεαδν κνbit stuffing ξλβ δηκπκδ έ αδνΰδανθαν πδ λϋο δν Ν εσηίκυμ- παλαζάπ μν θαν υΰξλκθδ κτθν παέλθκθ αμν Ν πζβλκφκλέ μν ηϋ πν θσμν λκζκΰδκτναπσν κνdata STREAM. ΟδΝ εσηίκδν παλαζάπ μν υΰξλκθέακθ αδν απσν recessive (υπκζ δπση θκ) Ν dominant (υπ λδ ξτπθ)ν η α σ δμέν ΪθΝ υπϊλξκυθν παλαπϊθπν πθν πϋθ Ν bit βμν έ δαμνπκζδεσ β αμν ΝηέαΝ δλϊν, κνcan αυ σηα ανίϊα δνϋθαναθ έγ βμνπκζδεσ β αμνν bit κ DATA STREAM.OδΝ εσηίκδν παλαζάπ μν γαν κν ξλβ δηκπκδά κυθν ΰδαΝ υΰξλκθδ ησν,ναζζϊνγαναΰθκά κυθν κνbit ΰ ηέ ηα κμνΰδαν εκπσν κηϋθπθν(data). θν αθϊη ανν κνstart OF FRAME εαδν κνcrc DELIMITER,ΝΫιδΝ δα κξδεϊνbit η Ν βθν έ δαν πκζδεσ β αν θ κπδ κτθν,ν σ Ν κν εαθσθαμν ΰδα κν bit- stuffing παλαίδϊα αδέν Σ ζδεϊνϋξκυη Ν ΫθαΝSTUFF ERROR,ΝΫθαΝERROR FRAME Ϋζθ αδνεαδν κνηάθυηαν παθαζαηίϊθ αδέ Π λδκλδ ησμν φϊζηα κμν π υ α α π π α α α π π φ αέ α α αυ α ERROR-ACTIVE,ERROR PASIVE α BUSS OFF. 18

19 θαζυ δεϊν: ERROR-ACTIVE Έ α ERROR ACTIVE π α π π α α υ, π α αυ υ α α ERROR FLAG, π υ απ α απ α dominant bitsέ ERROR FLAG πα α α α α bit stuffing α α α υ υ υ υ α υ α ERROR FLAG, π α ERROR ECHO FLAG, π απ έ Έ α χctive ERROR FLAG α πα υ ERROR ECHO FLAG π α π α υ υ α α dominant bits αυ μ απ ACTIVE ERROR FLAG α απ απ ERROR ECHO FLAG, π υ α α απ π υ α α αυ απ έ Έ α α ERROR-ACTIVE α α TRANSMIT ERROR COUNTER (TEC) α RECEIVE ERROR COUNTER (REC) α απ 128. ERROR-ACTIVE α α π υ α π υ π π α α, α π π, π έ ERROR PASSIVE Έ α α α α ERROR PASIVE α, TRANSMIT ERROR COUNTER, RECEIVE ERROR COUNTER υπ 127. ERROR-PASSIVE π π α α α υ ACTIVE ERROR FLAGS αυ, α α α α υ PASSIVE ERROR FLAG π υ απ α απ α bits. Α ERROR-PASSIVE α απ α αυ PASSIVE ERROR FLAG α πα α α α υ bit stuffing α -πα α π α απα υ υ ERROR FLAGSέ Α ERROR-PASSIVE π π α α απ α πα α π, ERROR PASSIVE FLAG α α α π α αυ α α α φ υ ERROR FLAGέ Ό α α ERROR-PASSIVE α α PASSIVE ERROR FLAG α π α dominant (υπ λδ ξτπθ) bit, π π α αυ α α α π π bit-times, απ α α π α π α α αυ α α έ Μ απ α π πα α α α έ BUS-OFF Έ α α ψus-τόό α α α TRχσSεIT ERRτR ωτuσter ( α α απ βηη ( π α υ α α 19

20 BUS-OFF α α ) έ αυ α α, π α, α, χωkστwδedύe α α ( π α ), α α π υ π υ ERRτR όrχεesέ Έ α, π υ α FAULT CONFINEMENT ( α α π )έ π α α α α πα α υ α υ α υ π υ α απ CAN π α π π π υ α α α BUS-τόό α πα π α α υ, α π α ERROR-ACTIVE α α α α α α α α φ α α απ α υ έ Π λδκλδ ηκέν υ άηα κμν Γ α α π π α φ α π α α bit α π υ π α π πα έ π π υ υ α α α απ υ α υέ Ταχ η α ο η π η οφο α (Κbps) Μ γ ο ο α ου(m) ΌλδαΝ Ϊ βμ ΣκΝCAN transceiver η α λϋπ δν δμνζκΰδεϋμνstates ίνεαδν1νπκυνϋζαί ΝαπσΝ κνcan control Layer, Ν Ϊ δμνκδνκπκέ μνν λκφκ κ κτθν κνcan_h εαδν κνcan_l. ΗΝΝυοβζάΝ εαδνξαηβζάν αξτ β ανξλβ δηκπκδ έν δαφκλ δεϊνσλδαν Ϊ βμννΰδαν βθνη Ϊ κ βν πθν Dominant εαδν πθνrecessive states. ΝηέαΝrecessive state βνυοβζάν αξτ β αν κυνcan ξλβ δηκπκδ ένηδαν Ϊ βνβ,η Volt εαδν δμν τκνΰλαηηϋμν θυν ΝΝηδαΝdominant state ηδαν Ϊ βνη Ν δηάννγ,η Volt έθαδνπαλκτ αν κνcan_h εαδνηδαν Ϊ βνη Ν δηάν1,ηνvolt έθαδνπαλκτ αν κνcan_l. βθνξαηβζάν αξτ β ανηδαν Ϊ βνη Ν δηάνί Volt έθαδνπαλκτ αν κν CAN_H δμνrecessive states εαδνηνvolt κνcan_l. κνdominant state Ϋξκυη Ν βθν παλκυ έαν Ϊ πθνγ,θ Volt εαδν1, Volt ανcan_h εαδνcan_l. 20

21 Συπκπκέβ βνiso SAE ΗΝ δ γθάμνϋθπ βν υπκπκέβ βμνν βηδκτλΰβ αθνπλσ υπανcan ΰδαΝΝ βθνη Ϊ κ βν πθν κηϋθπθ δμνξλά δμν βμναυ κεδθβ κίδκηβξαθέαμνέσανπλσ υπαναυ ΪΝ έθαδν αν ιάμν: ΓδαΝ φαληκΰϋμνσπκυνϋξκυη ΝξαηβζΫμΝ αξτ β μννηϋξλδνεαδν125kbit/s Ϋξκυη Ν κνcan η ΝISO εαδνιso ΓδαΝ φαληκΰϋμνη Νη ΰΪζ μν αξτ β μνπϊθπναπσν1βηνkbit/s Ϋξκυη ΝΝ κνcan η Ν ISO εαδνsae J22584 άνsae J1939. πέ βμνϋξ δν βηδκυλΰβγ ένϋθανπλσ υπκνcan ΰδαΝ δϊΰθπ βνν κνκπκέκν έθαδν κν ISO LΙΝ BUS (LOCAL INTERCONNECT NETWORK) ΣκΝLin- Bus έθαδνϋθανηδελσνεαδναλΰσν τ βηαν δε τπ βμν κνκπκέκνξλβ δηκπκδ έ αδν πμν ΫθαΝ φγβθσν υπκ έε υκν Ν κυν CAN-BUS κν κπκέκν θ πηα υθ δν Ν Ϋιυπθκυμ Ν αδ γβ άλ μνεαδν θ λΰκπκδβ ΫμΝ αν βη λδθϊναηϊιδανένπλκκλέα αδνΰδανηβξα λκθδεκτμνν εσηίκυμνν Νεα αθ ηβηϋθ μ φαληκΰϋμναυ κεδθά πθν,ναζζϊν έθαδν ιέ κυννεα ΪζζβζκΝ ΰδαΝ ίδκηβξαθδεϋμν φαληκΰϋμέν εκπσμν κυν έθαδν θαν υηπζβλυ δν κ υφδ Ϊη θκν έε υκνεαδνθανηπκλ ένθανκ βΰ ένν Νδ λαλξδεά δλϊν ανν έε υαν αναυ κεέθβ ανέ αν Ν Ν α α υν 1λλίΝ Ν Ν δocalν InterconnectΝ σetworkν (δiσ)ν υ Ν Ν π α αν π Ν α α υα αυ ω Ν, Volcano Automotive Group andνόreescaleνένηνπ Νπ Ν φα Ν υνlin Ν Ν Ν υν βίίβν ω Ν Lin version 1έγΝ Ν α αν Ν π Ν υν βίίγν χ Ν Ν version βέίν αν αν π Ν Ν υ α Ν Ν α φω Ν α Ν αν υ Ν α Ν αν α Ν π Ν υ α Ν ω Ν α Ν α υ Ν α ω Νέ 21

22 Ο α έ ε ου ίε που πο εί α ε ε έ ε ο LIN ο αυ ο ί η ο εί α ο έ ε χο η φ, υ α α, αυ α α φ π α, α, υ, υ cruise control, υα α α, φ, υ α, πα α α υ α έ αν ανχα α Ν υνπ ω υννπ φ α Ν Νπα α ωνπ α α 1. Ν α Ν π ω α Ν Ν αχ ανπ υνπ Ν π ΝζίΝ αν Ν α υ. 2. Ε υ Νχ Ν α υ Ν 3. α Ν Ν ω Ν ω Νπ α υνέ 4. χ α Ν Νέ 5. Multicast υπ χ Ν Ν Ν υ χ Ν χ υν,ν χω Ν α υ Ν Ν α Νresonators. 6. Έ χ Ν ω Ν ω Ν α Να χ υ Ν φα ω Νέ 7. Α χ υ Ν α ω α Ν ω έ 8. Χα Ν Ν φα Ν υν πυ υν Ν Ν Ν π υπ Ν UART/SCI hardware. 9. Ν υ α Ν1βVolt. 10. Ο Ν Ν Ν Ν π α Ν Ν α Ν π Ν χ έ 22

23 α α υ Lin-Bus α υ CAN 1. υ α 2. φ απ CAN α απ π α π α α υ π α 3. Μ υ LIN υ π α α π α α α 4. α α α α α απα α 5. π α π α α α π α α α α α α α π α α π υ LIN π α α α α π CAN α LIN α α α α α α απ α απα α α α α ή α α έ α απ υ α υ LIN BUS CAN BUS 23

24 Τα η α ω ω ου CAN α ου LIN. 24

25 BδίζδκΰλαφέαΝ 1) 2) 3) 4) etwork 5) 6) Bosch Handbook for Automotive Electrics Automotive Electronics 7 th Edition by Robert Bosch GmbH 7) Bosch Automotive Handbook Pc Version. 8) Mercedes-Benz W.I.S. Daimler AG 25

26 Π λδ ξση θαν 1. Ε α ω ΝΝ ανβ 2. Ολδ ησμ κυ πλω κεσζζκυ CAN-bus ζέ α 2 3. Ι κλέα κυ CAN ζέ α 3 4. Χλά δμ ζέ α 3 5. Βα δεκέ τπκδ δατζωθ πδεκδθωθέαμ κ CAN ζέ α 4 6. Χαλαε ηλδ δεά κυ πλω κεσζζκυ CAN ζέ α 5 7. Τα πέπ α κυ πλω κεσζζκυ CAN ζέ α 5 8. Ταιδθσηη η ωθ υ ηηά ωθ πδεκδθωθέαμ κυ πλω κεσζζκυ CAN-bus ζέ α 6 9. Οδ εσηβκδ κυ δε τκυ ζέ α ι 10. Δδαθκηά ηηθυηά ωθ κ CAN ζέ α ι 11. Δδαχ έλδ η φάζηα κμ ζέ α 1ι 12. Π λδκλδ ησμ φάζηα κμ ζέ α 1κ 13. Π λδκλδ ηκέ υ άηα κμ ζέ α 2ί 14. Όλδα ά ημ ζέ α 2ί 15. Τυπκπκέη η ISO SAE ζέ α LΙΝ BUS (LOCAL INTERCONNECT NETWORK) ζέ α 21 26

27 27

28 28

29 29

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν Μ αφ α αφ αφ α έ ω πα α π υ ω αφ α π α Louis Vuitton υ Κ υ Πα π Θ α Résumé δeνchampνduνmarketingνetνdeνlaνpublicitéνestνconstituéνdeνmultiplesνuniversνconceptuelsν posantνlesνfondementsνd uneνsémiotiqueνquiνdépasseνlargementνlaνsémiotiqueνclassiqueέν

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Α Η- ο Νέα Υ ρκη (5, 6, ό, ύ, 9 διαν. ) - ή Ξεναγ σεις π λης Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York by night E σοδος &

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα > πλ Ϊηβ Π λδ ξη θμ Ά πλβνϊξλβ(ελυ ζζδεά) ζ 2 ΆξθβΝΪξλβ ζ 3 Κ ζ 3 θάνϊξλβ ΜτλβΝΪξλβ ΪξλβΝ ζ 3 Νετκυμ ζ 5 Ν η λϊλ ζ 4 Jeggery ζ 4 ΓζυεβΝ ζ 6 Φλκυε β ζ 5 πλ ΪηβΝ ζ 7 Ϋδ ζ 12 Λ ηθδνεδν δλπδ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Ν11θγΝ/Ν07-10-β01γ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ Υ δλκυλΰσμνουλκζσΰκμ λέν λδ κ Ϋζ δκυνπαθ πδ άηδκυνθ αζκθέεβμ Ο Ρ Φ Ο ΣΗΜΕ ΩΜ ΠΟΤ Ν- Σ ΙΟ ΡΟΜΙ ΠΙΣ ΜΟΝΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ ΙκτζδκμΝβί1ί ΙΟΓΡ ΦΙΚΟΝ Μ ΙΧΜ ΙΟΓΡ ΦΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι Οθκηα πυθυηκμ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ Α Η Η ίθ ασ ί αι φαι ό ο ς ιά οσ ς ά. ί αι ία α ό ις ι ώσ ις σ ις ο οί ς ο φ ς έ αι α ό θ ία ο ία ο. Ό α ο φ ς ιέ αι έσα α ό ία ή σ ισ ή ή ο ή φα ί αι έ α α ό φ ι όα ού α σ ία οθό ο οθ έ ίσ α ό σ ισ ή

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professors: A.A. Economides & A. Pomportsis

University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professors: A.A. Economides & A. Pomportsis University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professors: A.A. Economides & A. Pomportsis SUBJECT: VEHICLE NETWORKS STUDENT: PELITIS KONSTANTINOS N.R.: 03/05 THESSALONIKI JANUARY

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ ΡΙΣΟΣ Λ ΙΟΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΝΘ ΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗΝΘ ΣΙΚΩΝΝ ΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΝΓ ΩΛΟΓΙ ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ Σδηβ δεάνϋε κ βν βνηθάηβν κυν ων αν ίνουμ ρ.μ ολδά ου Καγβΰβ άν κυνσηάηα κμνγ πζκΰέαμν βμνξκζάμνθ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη Συστήματος Διαγνωστικών Αυτοκινήτων (OBD-II)» ΚΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM. η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ. Καγβΰβ άμκν ΜκναΪμΝΙπΪθθβμ

Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM. η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ. Καγβΰβ άμκν ΜκναΪμΝΙπΪθθβμ Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ι Η ΙΟ Η Η Κ Α οο ογ α Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM IV). Φν δκζκΰδεϊν κηϋθανΰδαν κναζεκσζν(απκλλσ β β,ν Ϊ βν κνκν,ν η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 4SYMV00247654 204-2-5 ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΝΑΥΑΨΑ ΗΜΟΝΑΙΓΙΑΛ ΙΑ ήνηνοικονομικχνντπηρ ΙΧΝ ΣΜΗΜΑΝΠΡΟΜΗΘ ΙΧΝ ΑέΰδκΝ 5 ε ηίλέκυνβί4 ΑλέΝΠλω έμ4822 Τ Μ Φ Χ Ν Η Σ Ι Κ Ο κν έΰδκν εαδ κν βηκ δεσν Κα Ϊ βηα,ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Τεχνική Εκπαίδευση Ψηφιακές Επικοινωνίες Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν Στόχοι του σεμιναρίου Λίγη Θεωρία για

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις 1 ου Διαγωνίσματος Θέμα 1 ο α) Από μία κορυφή, π.χ. την Α, φέρουμε ευθεία xy ΒΓ. Τότε ω = Β και φ = Γ, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων xy και ΒΓ με τέμνουσες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα