ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ"

Transcript

1 Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ Λ Ι : Λ ΥΟΤΝΟΦΙ Ι Γ Σ μν ΤΣ ΘΙ ΝΠ Ν ΓΙΧΣ Θ ΛΟΝΙΚ Νβί1ζ

2 κυμνΰκθ έμνηκυ, Κα λέθανεαδνπαθαΰδυ βν πκυνη Ν βλέακυθν ΝεΪγ ΝηκυΝίάηαέ 2

3 ΠΙΝ Κ ΝΠ ΡΙ ΥΟΜ ΝΧΝ Π ΡΙΛ Φ... 5 Ι ΓΧΓ ΛΙΠΙ Ι Ν ΙΜ ΣΟ έ1ΝΥΟΛ Σ ΡΟΛ έβΝΣΡΙΓΛΤΚ ΡΙ Ι έγΝΛΙΠ Ρ ΝΟΞ έζΝΛΙΠΟΠΡΧΣ ΨΝ HDL LDL VLDL έζέζΝΝΥΤΛΟΜΙΚΡ βέντπ ΡΛΙΠΙ ΙΜΙ βέ1νπρχσοπ Θ ΙΝΤΠ ΡΛΙΠΙ ΙΜΙ βέ1έ1νστπονινχτπ ΡΥΤΛΟΜΙΚΡΟΝ ΙΜΙ Ψ βέ1έβνστπονιινχτγγ Ν ΝΤΠ ΡΝ -ΛΙΠΟΡΧΣ ΨΝ ΙΜΙ Ν ΝΙ ΙΟΠ Θ Ν ΤΠ ΡΥΟΛ Σ ΡΟΛ ΙΜΙ Ψ βέ1έγνστπονιιινχνοικογ Ν Ν Τ- -ΛΙΠΟΠΡΧΣ ΨΝ ΜΙ Ψ βέ1έζνστπονiv ΧΟΙΚΟΓ Ν ΝΤΠ ΡΣΡΙΓΛΤΚ ΡΙ ΙΜΙ Ν Ν Ν ΟΓ Ν Ν ΤΠ ΡΛΙΠΙ ΙΜΙ Ψ βέ1έηνστπονv ΧΤΠ ΡΥΤΛΟΜΙΚΡΟΝ ΙΜΙ Ν ΝΤΠ ΡΠΡΟ- -ΠΡΧΣ ΨΝ ΜΙ Ψ βέβνσ ΞΙΝΟΜ ΝΤΠ ΡΛΙΠΙ ΙΜΙΧΝ βέβν ΤΣ ΡΟΠ Θ ΙΝΛΙΠΙ ΙΜΙ γέννπ Ρ ΓΟΝΣ ΝΚΙΝ ΤΝΟΤ γέ1έ1ν ΛΙΚΙ γέ1έβν ΙΚΣ ΝΜ ΝΧΜ ΣΟ γέ1έγνφτλο γέ1έζνφτικ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ γέ1έηντπ ΡΣ γέ1έθνκ Ρ Ι ΓΓ Ι Κ ΝΝΟ Μ Σ γέ1έιν ΚΥ ΡΧ Ν Ι Σ γέ1έκνοικογ Ν Ι ΚΟΝΙΣΟΡΙΚΟ γέ1έλνκ ΠΝΙΜ γέ1έ1ίν ΛΚΟΟΛ ζένφ ΡΜ Κ ΤΣΙΚ ΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦΙΚ Ν ΓΧΓ

4 ζέ1νφιμπρ Σ ζέβννσ ΣΙΝ ζέγννι ΙΝ ζέζν Ι ΣΡΟΦΙΚ Ν ΓΧΓ ΙΙέΝΠ ΙΡ Μ ΣΙΚΟΝΜ ΡΟ έΝΚΟΠΟ βένντλικ ΝΚ ΙΝΜ ΘΟ ΟΙ γέν ΠΟΣ Λ Μ Σ γέ1νφτλο γέβν ΛΙΚΙ γέγν ΙΚΣ ΝΜ ΝΧΜ ΣΟΝΧ ΜΨ γέζνοικογ Ν Ι ΚΟΝΙΣΟΡΙΚΟ γέηνντπ ΡΣ Ν- Ι Σ Ν Κ Ρ Ι ΓΓ Ι Κ γέθν ΛΚΟΟΛ γέιν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΤΝ Θ Ι γέκνκ ΠΝΙΜ γέλνφτικ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ γέ1ίν ΓΧΓ γέλνπ Ρ ΛΛ Λ ΝΤΜΠ Ρ Μ Σ ζέντμπ Ρ Μ Σ ηέντ Σ θένπροσ Ι Π Ρ ΡΣ Μ ΡΧΣ Μ ΣΟΛΟΓΙΟ Μ ΡΟΛΟΓΙΟΝΤΥΝΟΣ Σ ΥΡ ΙΜ ΝΤΜ ΟΤΛ ΝΓΙ ΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ Ν ΝΣΙΜ ΣΧΠΙ ΝΣ Ν ΤΠ ΡΛΙΠΙ ΙΜΙ Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙ

5 Π ΡΙΛ Φ ΣαΝαυιβηΫθαΝ πέπ αν πθνζδπδ έπθνν κυναέηα κμνκ βΰκτθν βθν ηφϊθδ βνζδπδ αδηέαμένν ΟδΝυπ λζδπδ αδηέ μνξαλαε βλέακθ αδνπμνβνα γϋθ δαν κυν υ δεκτν τπκυναπάμ,νζσΰπν βμν αυιβηϋθβμνεα αθϊζπ βμνζδπυθένυηφυθανη Ν βθν ΛΣ ΣΝ κν1ζ,λκσν κυν ζζβθδεκτν πζβγυ ηκτνπϊ ξ δναπσνεϊπκδανηκλφάνυπ λζδπδ αδηέαμ ΧϋζζβθδεάΝ α δ δεάν αδλ έαν 2009)έΝ ΣκΝ φτζκ,ν βν βζδεέα,ν βν φυ δεάν λα βλδσ β α,ν κν εϊπθδ ηα,ν βν παξυ αλεέα,ν κν αεξαλυ βμν δαίά βμ,ν βν υπϋλ α β,ν αν εαλ δαΰΰ δαεϊ,ν βν τπαλιβν κδεκΰ θ δαεκτν δ κλδεκτνεαδνβν δα λκφάναπκ ζκτθν κυμνπαλϊΰκθ μνεδθ τθκυνεαδν πβλ ΪακυθΝ βθν υξθσ β αν ηφϊθδ βμν βμν θσ κυέν Ν αΰπΰάν ΰδαΝ δμν υπ λζδπδ αδηέ μν π λδζαηίϊθ δν φαληαε υ δεάνεαδν δαδ β δεάνπαλϋηία βένν ΚΟΠΟμΝ Ν δ λ τθβ βν πθνπαλαΰσθ πθνεδθ τθκυν Νζδπδ αδηδεκτμνα γ θ έμνεαδνβν αιδκζσΰβ βν βμναΰπΰάμέ Μ ΘΟ ΟΛΟΓΙ μνκνυπσ-η ζϋ βνπζβγυ ησμνπ λδ ζϊηίαθ ΝηιΝα γ θ έμνπκυνπϊ ξκυθν απσνεϊπκδανηκλφάνζδπδ αδηέαμέ Λ Ξ ΙΝΚΛ Ι Ι ΝμΝζδπδ αδηέα,νπαλϊΰκθ μνεδθ τθκυ,νυπ λζδπδ αδηέα,νξκζβ λσζβνν 5

6 Ι ΓΧΓ κν «Π λέν δαέ βμ»ν ΫλΰκΝ κυν ΧπαλέΝ βψν κν ΙππκελΪ βμν αθαφϋλ δμν «Θ πλυν σ δν σπκδκμν πλσε δ αδν θαν υΰΰλϊο δν κλγϊν ΰδαΝ βθν αθγλυπδθβν δα λκφά,ν πλϋπ δν πλπ έ πμν θαν ΰθπλέα δνεαδνθαν δαελέθ δν βθναθγλυπδθβνφτ βνΰ θδεϊ,νθανΰθπλέα δν αν κδξ έαναπσν αν κπκέανκνϊθγλππκμν υθ ΫγβΝ ιναλξάμνεαδνθαν δαελέθ δναπσνπκδανηϋλβν ζϋΰξ αδέν θν αΰθκ έν βθναλξδεάν τθγ βν βμναπάμ,ν θνγανεα αφϋλ δνθανεα αθκά δν δνπλκεαζκτθν ε έθαν αν υ α δεϊν βμνεαδναθν θνΰθπλέα δνπκδανεα Ϊ α βν πδελα έν κν υηα,ν θν γαν εα κλγυ δν θαν υ ά δν πφϋζδηβν δα λκφάν ΰδαΝ κθν ΪθγλππκέΝ ε σμν σηπμν απσν αυ ΪΝκΝ υΰΰλαφϋαμνπλϋπ δνθανΰθπλέα δνεαδν κθνλσζκνπκυνπαέακυθνσζ μνκδν λκφϋμνεαδν αν πκ ΪΝπκυΝ υθγϋ κυθν βθν δα λκφάνηαμ,νπκδαν τθαηβνϋξ δν κνεαγϋθαναπσν βνφτ β,ν βθν αθϊΰεβν εαδν βθν αθγλυπδθβν π ι λΰα έαέν ΠλΫπ δν θαν ΰθπλέα δν εαθ έμν πυμν ηπκλ έν θαν η δυ δν βθν τθαηβν πκυν Ϋξ δν υ δν βν φτ βν δμν δ ξυλϋμν κυ έ μν εαδν πυμν η Ν βθν π ι λΰα έαν θαν πλκ γϋ δν τθαηβν δμν αθέ ξυλ μ, αθϊζκΰαν πϊθ κ Ν η Ν βθν π λέ α β». ΣΫζκμ έ α ε ΝηΫ αναπσν κθναφκλδ ησν κυνσ δμν«φϊληαεσν αμναμνΰέθ δνβν λκφάν αμνεαδνβν λκφάν αμναμνΰέθ δνφϊληαεσν αμ». άη λανβν βηα έαν βμν δα λκφάμνΰδαν βθνπλκαΰπΰάν βμνυΰ έαμνεαδν βθνπλσζβοβν πθν παγά πθνϋξ δναπκ δξ έν παλευμένον τΰξλκθκμν λσπκμν δα λκφάμννεαδνβνυπ λίκζδεάν εα αθϊζπ βνζέπκυμνϋξ δνπμναπκ Ϋζ ηανκδνζδπδ αδηέ μνθαν έθαδνηδαναπσν δμ πδκν υξθϋμν παγά δμ πθναθαπ υΰηϋθπθνξπλυθέ ΟδΝυπ λζδπδ αδηέ μ έθαδν υΰΰ θ έμν δαηαλ υλέ μν κυνη αίκζδ ηκτν πθνζδπδ έπθνπκυνπλκεαζκτθνπαγκζκΰδεϋμναυιά δμν πθν πδπϋ πθν πθν ζδπκπλπ ρθυθν κυν κλκτ,ν βμν ξκζβ λσζβμν εαδν πθν λδΰζυε λδ έπθέ Ν γ λαπ υ δεάν αθ δη υπδ βν π λδζαηίϊθ δν φαληαε υ δεάν εαδν δαδ β δεάν αΰπΰάέν Ν βζδεέα,ν κνφτζκ,νβνπαξυ αλεέα,νκν αεξαλυ βμν δαίά βμ,νβνυπϋλ α β,ν κνεϊπθδ ηα,ν κν αζεκσζν εαδν βν δα λκφάν απκ ζκτθν παλϊΰκθ μν εδθ τθκυν ΰδαΝ βθν ηφϊθδ βν υπ λζδπδ αδηδυθένν Ν υπ λζδπδ αδηέαν απκ ζ έν ΫθαθΝ απσν κυμν πδκν κίαλκτμν αζζϊν λκπκπκδά δηκυμν παλϊΰκθ μ εδθ τθκυ αγβλκ εζάλπ βν εαδν εαλ δαΰΰ δαεϋμν θσ κυμν υηπ λδζαηίαθκηϋθβμν βμν φαθδαέαμν θσ κυέν ΠαλΪΰκθ μν εδθ τθκυν απκ ζ έν βν Ν υπ λξκζβ λκζαδηέανεαδνβνυπ λ λδΰζυε λδ αδηέαέν δνβνγ λαπ υ δεάναΰπΰάναπκ ζ έν πδ αε δεάν αθϊΰεβ εαγυμν υηίϊζ δν εαδν βθν πλσζβοβν πθν εαλ δαΰΰ δαευθν θκ βηϊ πθέν 6

7 1. ΛΙΠΙ Ι Ν ΙΜ ΣΟ ΣαΝ ζδπέ δαν κυν αέηα κμν απκ ζκτθ αδν Ν απσν βν ξκζβ λσζβ,ν αν Ν λδΰζυε λέ δα,ν αν ζδπαλϊνκιϋανεαδν δμνζδπκπλπ θ μέν Νατιβ βν πθνζδπδ αδηδευθνεζα ηϊ πθν κναέηαν Ϋξ δνπμναπκ Ϋζ ηαν βθν ηφϊθδ βνζδπδ αδηέαμέ Νζδπδ αέηδ μν υγτθκθ αδ,νεα ΪΝετλδκΝ ζσΰκν ΰδαΝ βθν αγβλκ εζάλπ βν εαγυμν αν αυιβηϋθαν ζδπέ δαν κυν πζϊ ηα κμν θαπκ έγ θ αδν δμναλ βλέ μ,νη δυθκθ αμν βθνξπλβ δεσ β αν κυναλ βλδαεκτναυζκτέ 1.1 ΥΟΛ Σ ΡΟΛ Ν Ν ξκζβ λσζβ έθαδν ηδαν λσζβ, ηβ απαλαέ β βν ΰδα κθν αθγλυπδθκν κλΰαθδ ησ εαγυμνπαλϊΰ αδν θ κΰ θυμ. Νίδκ τθγ βν βμ,νΰέθ αδνευλέπμν κνάπαλ,ν κνϋθ λκν εαδν κν ε θ λδεσν θ υλδεσν τ βηαέν ΣαΝ παξτ αλεαν Ϊ κηαν παλκυ δϊακυθν αυιβηϋθβν ίδκ τθγ βν ξκζβ λσζβμν σππμν πέ βμν εαδν αν Ϊ κηαν πκυν εα αθαζυθκυθν αυιβηϋθ μν πκ σ β μνεκλ ηϋθπθνζδπυθέν Νξκζβ λσζβ,νπμν κηδεσν υ α δεσ πθνφπ φκζδπδ έπθνπαέα δ βηαθ δεσνλσζκν βν λ υ σ β αν βμν ευ αλδεάμν η ηίλϊθβμέν πέ βμν υηίϊζ δν βν τθγ βν πθν λκ δ υθνκληκθυθνεαδν πθνξκζδευθναζϊ πθνέ ΝαυιβηΫθβΝπλκ φκλϊνξκζβ λσζβμ, ηϋ πν πθν λκφέηπθ, πλκεαζ έν βθναθ έ λα βν κυν κλΰα ηκτν η Ν τκν λσπκυμμ πλκ παγ έν θαν βθν αθ δ αγηέ δν ζα υθκθ αμ βθν θ κΰ θάν τθγ βν δα βλυθ αμνϋθαν αγ λσναλδγησν πδφαθ δαευθ υπκ κξϋπθνldl άν θαν ηβθν εα αφϋλ δν θαν βθν αθ δ αγηέ δέν Άη κν απκ Ϋζ ηαν απκ ζ έ βν αυιβηϋθβ δ λκάν ξκζβ λσζβμ αν ετ αλαν η Ν παεσζκυγβν ζϊ π βν κυν αλδγηκτν Ν LDL υπκ κξϋπθν εαδν βθν ατιβ βν βμν ξκζβ λσζβμν κυν πζϊ ηα κμέν Ν ατιβ β βμν ξκζβ λέθβμ κναέηαναπκ ζ έ θκ βλάνεα Ϊ α βνβνκπκέαν ΝίΪγκμΝξλσθκυΝηπκλ έν θαν πλκεαζϋ δ αγβλκ εζάλπ βέν ΣκΝ Ϋηφλαΰηα κυν ηυκεαλ έκυν εαδν ΰε φαζδεϊν π δ σ δα έθαδνεϊπκδ μναπσν δμν υθ π έμ απσν βν Ϋθπ βν κυναυζκτν πθναλ βλδυθ ζσΰπν βμν θαπσγ βμν βμνξκζβ λσζβμ. (HANS KONRAD BIESALSKI 2008) τηφπθαν η Ν πδ λκπά δα λκφάμ βμ η λδεαθδεάμν Καλ δκζκΰδεάμν αδλ έαμν βν βη λά δαν πλσ ζβοβν βμν ξκζβ λσζβμν ηϋ πν βμν λκφάμν αθϋλξ αδν 300 mg αθϊ 7

8 βηϋλαέν θυν ΰδαΝ α γ θ έμν η Ν φαθδαέαν θσ κν άν αυιβηϋθβν LDL ξκζβ λσζβ π λδκλέα αδ βν πλσ ζβοβν Ν ζδΰσ λκν απσ 200 mgν βθν βηϋλα (The American Heart Association's Nutrition Committee 2006)έΝ θ κΰ θυμν υθ έγ θ αδνπ λέπκυνβίί-500mg ξκζβ λσζβμέ 1.2ΝΣΡΙΓΛΤΚ ΡΙ Ι Σλδΰζυε λέ δανκθκηϊακθ αδνκδν Ϋλ μνπκυναπκ ζκτθ αδναπσνηδανΰζυε λσζβνεαδν λέαν ζδπαλϊν κιϋαέ ΣαΝ λδΰζυε λέ δαν αν κπκέαν πλκϋλξκθ αδν απσν φυ δεϋμν πλυ μν τζ μν κθκηϊακθ αδνϋζαδανεαδν Νγ ληκελα έανπ λδίϊζζκθ κμν έθαδν ΝυΰλάΝηκλφά,Ν θυναυ ΪΝ πκυνπλκϋλξκθ αδναπσναπδεκτμνκλΰαθδ ηκτμνκθκηϊακθ αδνζέπβνεαδνβνηκλφάν κυμν έθαδν λ ΪΝάΝβηδ Ϋλ αένχφτ κυν ΠαζζβεΪλβΝ ΝβίίλΨ. ΣαΝ λδΰζυε λέ δαν έθαδνηβνπκζδεϊν υ λσφκίανησλδαέ (Genest 2003) ΣαΝ λδΰζυε λέ δαναεκζκυγκτθν υκνη αίκζδεϋμνκ κτμένπαλϊΰκθ αδν κνζ π σνϋθ λκν απσν κν υθ υα ησν ζ τγ λπθν ζδπαλυθνκιϋπθνεαδνΰζυε λσζβμν,νη αφϋλκθ αδν κυμν π λδφ λ δαεκτμν δ κτμν ηϋ πν πθν ξδζκηδελυθν εαδν δα πυθ αδν Ν ζδπαλϊν κιϋα,ν ηϋ πν βμνζδπκπλπ ρθδεάμνζδπϊ βμνπαλϊΰκθ αμ θϋλΰ δανάναπκγβε τκθ αδν κνζδπυ βνδ σέν ΜΫ πν βμν τ λβμν η αίκζδεάμν κ κτν παλϊΰκθ αδν κν άπαλν εαδν ηϋ πν κυν η αίκζδ ηκτν βμνvldl η αφϋλκθ αδν κυμνπ λδφ λ δαεκτμνδ κτμέ θαμν θάζδεκμν ηϋ κυν ίϊλκυμν δαγϋ δν π λέπκυν 1ηkg λδΰζυε λέ δαν πκυν παλϋξκυθν π λέπκυν λkcal /gr,ν θϋλΰ δαν πκυν έθαδν αλε άν ΰδαΝ θαν δα βλβγ έν βν απάν ΫθαμΝ ΪθγλππκμΝΰδαΝ λ δμνηάθ μν Ν υθγάε μνα δ έαμέ ΧΜαθδσμΝβίίθΨ 1.3ΝΛΙΠ Ρ ΝΟΞ ΣαΝ ζδπαλϊν κιϋαν ξβηδεϊν έθαδν εαλίκζδεϊν κιϋαν η Ν υ λκΰκθκαθγλαεδεϋμν αζυ έ μ εαδν ΫξκυθΝ λ έμν λσζκυμν μν αψν απκ ζκτθν κηδεκτμν ζέγκυμν πθν φπφκζδπδ έπθν ίψπαλϊΰκυθν θϋλΰ δανεαδ ΰΨ υηίϊζκυθν βθνπαλαΰπΰάνκληκθυθέ 8

9 ΣαΝζδπαλΪΝκιΫαΝίδκ υθ έγκθ αδναπσν βθνπλσ κηβνϋθπ βναεϋ υζκν υθϋθαυηκνcoa άν απσν βθνυ λσζυ β πθν λδΰζυε λδ έπθνη Ν βν λϊ βν βμνζδπκπλπ ρθδεάμνζδπϊ βμ,ν βμν κληκθκ υαέ γβ βμν ζδπϊ βμέν Ν π λέπ π β θβ έαμν άν αεξαλυ κυμν δαίά βν απαδ έ αδνβνξλβ δηκπκέβ βν κυνζέπκυμ ΰδαΝ βθνπαλαΰπΰάν θϋλΰ δανϋ δνβνυ λσζυ βν πθν λδΰζυε λδ έπθναυιϊθ αδέν ΝευεζκφκλέαΝ κυμν κναέηανΰέθ αδνευλέπμνηϋ πν βμ τθ βμν κυμν η Ν πλπ θ μ ( ζ τγ λα ζδπαλϊν κιϋαψ, βζα ά πμν λδΰζυε λέ δα,ν πμν ξκζβ λσζβνάνϊζζπθνηκλέπθέ ΟΝ απδεσμν κλΰαθδ ησμν έθαδν δεαθσμν θαν υθγϋ δν ζδπαλϊν κιϋαν αζζϊν θν ηπκλ έν θαν δ Ϊΰ δ δπζκτμν ηκτμν πϋλαθν απσν κν CλέΝ δν αν πκζυαεσλ αν ζδπαλϊν κιϋαν (PUFAΨΝ έθαδν απαλαέ β αν ΰδαΝ κθν κλΰαθδ ησν εαδν πλϋπ δν θαν ζαηίϊθκθ αδν ηϋ πν βμν λκφάμέ πδ βηδκζκΰδεϋμν εαδν εζδθδεϋμν κεδηϋμν απϋ διαθν σ δν αν π-γν ζδπαλϊν κιϋαν ΫξκυθΝ βν υθα σ β αν θαν η δυ κυθν βν υξθσ β αν ηφϊθδ βμν πθν εαλ δαΰΰ δαευθν παγά πθ,ν ηϋ πν βμν η έπ βμν πθν πδπϋ πθν πθν λδΰζυε λδ έπθν κυν πζϊ ηα κμ,ν θυν πδπζϋκθν ηβξαθδ ηκέ, βμν υ λΰ δεάμν κυμν λϊ βμ, έθαδν βν η έπ βν πθν γλκηίυ πθν εαδν βμν φζ ΰηκθάμ,Ν δα δεα έ μν πκυν πλκ δαγϋ κυθν βθν ηφϊθδ βν εαλ δαΰΰ δαεάμν θσ κυέν Ν εα αθϊζπ βν π ι λΰα ηϋθπθν αεξϊλπθνεαδναζεκσζνγανπλϋπ δνθαν έθαδν ζ ΰξση θβ,ν εαγυμν ξ έα αδν η Ν ατιβ βν πθν λδΰζυε λδ έπθν πζϊ ηα κμ,ν η αιτν υΰε ελδηϋθπθν υϊζπ πθνα γ θυθέ 1.4ΝΛΙΠΟΠΡΧΣ ΨΝ Ν ΟδΝ ζδπκπλπ Ψθ μν ξλβ δηκπκδκτθ αδν απσν κθν κλΰαθδ ησν πμν ηϋ πν η αφκλϊμν πθν ζδπδ έπθν κνπζϊ ηαένοδνευλδσ λ μνζδπκπλπ ρθ μν έθαδνκδνπκζτνξαηβζάμνπυεθσ β αμν (VLDL),ΝκδΝ θ δϊη κυνπυεθσ β αμνχidlψ,νκδνξαηβζάμνπυεθσ β αμν(ldl),νκδνυοβζάμν πυεθσ β αμν(hdl) εαδν ανξυζκηδελϊέ 9

10 1.4.1 HDL Ν HDL ξκζβ λσζβν παλϊΰ αδν κν άπαλν εαδν θν ηϋλ δν απσν κν η αίκζδ ησν πθν ξυζκηδελυθν κυν θ ΫλκυΝ εαδν η αφϋλ δν βν ξκζβ λσζβν απσν κυμν π λδφ λ δαεκτμν δ κτμν εαδν απσν εϊπκδ μν ζδπκπλπ θ μν κν άπαλέν ΣαΝ πηα έ δαν βμν HDL ξκζβ λσζβμν δαελέθκθ αδν Ν δ εκ δ άν εαδν φαδλδεϊέν ΣαΝ δ εκ δ άν κθκηϊακθ αδν πλυδηανεαδν αν φαδλδεϊνυλδηαέν κνπζϊ ηανπ λδϋξκθ αδνευλέπμν φαδλδεϊν πηα έ δα,ν βνη Ϊία βναπσν βθνυλδηβν βθνπλυδηβνηκλφάνΰέθ αδνηϋ πν βμν λκπκέβ βμν βμν ξκζβ λσζβμέ Νεα αθϊζπ βν π ι λΰα ηϋθπθν αεξϊλπθν ξ έα αδνη Νη έπ βν πθν υΰε θ λυ πθν βμν ώϊδ-ξκζβ λσζβμν η αιτν υπαγυθν α σηπθέν ΣκΝ ζαδσζα κν ηπκλ έν θαν ίκβγϊν βθν ατιβ βν πθν πδπϋ πθν βμν ώϊδ-ξκζβ λσζβμέν Καγυμ π λδϋξ δν ευλέπμν ηκθκαεσλ αν ζδπαλϊν κιϋα,ν αν κπκέαν σ αθν εα αθαζυθκθ αδν αν πζαέ δαν ηδαμν δ κλλκπβηϋθβμν δα λκφάμν Ν υθ υα ησνη ΝηΫ λδανεα αθϊζπ βνζέπκυμ,νη δυθκυθν αν πέπ αν βμνκζδεάμνεαδν βμνδϊδνξκζβ λσζβμέν θ κτ κδμ,ναεσηβνεαδν κν υ λΰ δεσν εα ΪΝ ανϊζζαν ζαδσζα κ,νσ αθνεα αθαζυθ αδν Νυπ λίκζδεϊνη ΰΪζ μνπκ σ β μν έθαδν πδγαθσν θαν κ βΰά δν εαδν Ν ηδαν αθ πδγτηβ βν λϊ β,ν βζα άν βν η έπ βν βμν ώϊδν ξκζβ λσζβμέ ΜέαΝηΫ λδανξλά βναζεκσζνηπκλ ένθαναυιϊθ δν βθνώϊδ-ξκζβ λσζβέν θν εαδν θν απκ ζ έν γ δεάν τ α β,ν θν αθ θ έεθυ αδν Ν Ϊ κηαν η Ν ξαηβζάν υΰεϋθ λπ βνώϊδ-ξκζβ λσζβμέ LDL ΟδΝ ζδπκπλπ θ μν ξαηβζάμν πυεθσ β αμν ΧLDLΨΝ π λδϋξκυθν ηίσν ξκζβ λσζβν εαδν βίβησνπλπ θβνευλέπμναπσπλπ θβν έ ΟΝετλδκμΝλσζκμΝ βμνldl έθαδνβνη αφκλϊν βμν ξκζβ λσζβμν απσν κν άπαλν κυμν π λδφ λ δαεκτμν δ κτμέν ΣκΝ η ΰαζτ λκν ηϋλκμν βμν LDL ξκζβ λσζβμν παλϊΰ αδν απσν δμν VLDL εαδν εα αίκζέα αδν αν π λδφ λ δαεϊν ετ αλανεαδν κνάπαλέν ΣκΝ πέπ κν πθνldl κναέηαναπκ ζ έν έε βνεδθ τθκυνΰδανδ ξαδηδεάνεαλ δκπϊγ δαν ζσΰπν βν αγβλκηα κΰσθκυν λϊ βμν κυμέν Ν LDL η αφϋλ δ βν ξκζβ λσζβν αν 10

11 αλ βλδαεϊν κδξυηα αν σπκυν θαπκ έγ αδν κθν π λδεσν ξδ υθαν πθν αΰΰ έπθέ ΧΥα απέ κυνβίίβψ VLDL ΟδΝ ζδπκπλπ θ μν πκζτν ξαηβζάμν πυεθσ β αμν έθαδν η ΰΪζαΝ πηϊ δαν η Ν πυεθσ β αν η αιτν ίέλη g/ml εαδν π λδϋξκυθν κη-λίσν ζδπέ δαν εαδν 1ί-1ηΣΝ πλπ θ μέν ΣκΝ ηϋΰ γκμν κυμν ευηαέθ αδν απσν ζίί-ιίίν χngstromέν υΰε ελδηϋθα,ν π λδϋξκυθν ζη-65% λδΰζυε λέ δα,ν 1η-βίΣΝ φπ φκζδπέ δαν εαδν βί-γίσν ξκζβ λσζβν Χ ζ τγ λβν εαδν λκπκδβηϋθβψ (Zannis VI 2004)έ Ν τθγ βν κυμν ΰέθ αδν κν άπαλν εαδν ιαλ Ϊ αδν απσν δμν αθϊΰε μν πθν π λδφ λδευθν δ υθ,ν κυμν κπκέκυμν εαδν δαθϋηκθ αδέν ΟδΝ απκζδπκπλπ θ μνπκυν υθαθ Ϊη Ν δμνvδϊδν έθαδνκδνapoψ,νapoϋ,νapoc-i, apoc-ii εαδν apoc-iii ΝΝΥΤΛΟΜΙΚΡ ΣαΝ ξυζκηδελϊν έθαδν ζδπκπλπ θ μν πκυν απκ ζκτθ αδν ευλέπμν απσν λδΰζυε λέ δαν εαδν ζϊξδ βν πκ σ β αν ξκζβ λσζβμ,ν φπ φκζδπδ έπθν εαδν πλπ θβμέν ΠαλΪΰκθ αδν κν ίζ θθκΰσθκ κυν θ ΫλκυΝεαδΝξλβ δη τκυθν βθνη αφκλϊν ιπΰ θυθνζδπδ έπθ,ν βζα άν βθνη αφκλϊν πθν λδΰζυε λδ έπθν κυν δαδ β δεκτ ζέπκυμναπσν κνϋθ λκν κυμνδ κτμέν κν αέηαν δα πυθ α η Ν βν ίκάγ δαν βμν ζδπκπλπ ρθδεάμν ζδπϊ βμ,ν αν ζδπέ δαν πκυν πλκετπ κυθνξλβ δηκπκδκτθ αδ απσν κυμνηυμ άν κθνζδπυ βνδ σ,ν θυν ανυπκζ έηηα αν πθνξυζκηδελυθνπλκζαηίϊθκθ αδναπσν κνάπαλέ 11

12 12

13 2.ΝΤΠ ΡΛΙΠΙ ΙΜΙ Τπ λζδπδ αδηέ μνκθκηϊα αδννηδαν λκΰ θάμνκηϊ αν δα αλαξυθνπκυνξαλαε βλέακθ αδν απσν βθν π λέ δαν πθν ζδπδ έπθν βθν ευεζκφκλέαν κυν αέηα κμν έν υ ΪΝ αν ζδπέ δαν π λδζαηίϊθκυθν βν ξκζβ λσζβ,ν κυμν Ϋλ μν βμν ξκζβ λσζβμν,ν αν φπ φκζδπέ δαν εαδν αν λδΰζυε λέ δανένσανζδπέ δανη αφϋλκθ αδν κναέηανηϋ πν πθννζδπκπλπ θπθέν ΟδΝΝπλπ κΰ θάμνυπ λζδπδ αδηέ μν έθαδναπκ Ϋζ ηαναπζυθνάνπκζζαπζυθνη αζζϊι πθέν ηφαθέακθ αδν ευλέπμν βθν παδ δεάν βζδεέαν ΫθπΝ κν πκ κ σν ηφαθδ βμν κυμν κυμν θάζδεκυμν έθαδνηδελσ λκνχ ΜΠ Λ ΝβίίθΨ υ λ τκυ ανυπ λζδπδ αδηέανηπκλ ένθανπλκετο δναπσνα γϋθ δ μνσππμνκν δαίά βμν,νβν θσ κμν κυνγυλ κ δ κτμ,νθ φλδεϋμν δα αλαξϋμν,νβπα δεϋμν δα αλαξϋμν,νεαδν κν τθ λκηκν ωushing,ν εαγυμν πέ βμν εαδν βν παξυ αλεέαν,ν βν εα αθϊζπ βν αζεκσζν, βν ξκλάΰβ βν κδ λκΰσθπθ,ν ΪζζαΝ εαδν φαληϊεπθν Ν υθ ηϋθπθν η Ν αζζαΰϋμν κν η αίκζδ ησν πθν ζδπδ έπθέ Ν δϊΰθπ βν ΰέθ αδν απσν βθν ατιβ βν βμν υΰεϋθ λπ βμν βμν κζδεάμν ξκζβ λσζβμ,ν βμν ξαηβζάμν πυεθσ β αμν ζδπκπλπ θβμν ΧδϊδΨ,Ν Ν πθν αυιβηϋθπθν υΰε θ λυ πθν πθν λδΰζυε λδ έπθν εαδν απσν βθν η έπ βν βμν υΰεϋθ λπ βμν βμν υοβζάμνπυεθσ β αμνζδπκπλπ θβμνχώϊδψέ ΟδΝ υπ λζδπδ αδηέ μν απκ ζκτθν ΫθαθΝ βηαθ δεσν,ν λκπκπκδά δηκν παλϊΰκθ αν εδθ τθκυν ΰδαΝ βθν αγβλκ εζάλπ βν εαδν εαλ δαΰΰ δαεϋμν θσ κυμν,ν υηπ λδζαηίαθκηϋθβμν βμν φαθδαέαμν θσ κυέν ΠαλΪΰκθ μν εδθ τθκυν απκ ζ έν βν Ν υπ λξκζβ λκζαδηέαν εαδν βν υπ λ λδΰζυε λδ αδηέαέ ΟδΝ υπ λζδπδ αδηέ μν ξαλαε βλέακθ αδν πμν βν α γϋθ δαν κυν υ δεκτν τπκυν απάμ,ν ζσΰπν βμν αυιβηϋθβμν εα αθϊζπ βμν ζδπυθέν υηφυθαν η Ν βθν ΛΣ ΣΝ κν 1ζ,λκΣΝ κυν ζζβθδεκτν πζβγυ ηκτν πϊ ξ δν απσν εϊπκδαν ηκλφάν υπ λζδπδ αδηέαμ ΧϋζζβθδεάΝ α δ δεάν αδλ έανβίίλψ. 2.1ΝΠΡΧΣΟΠ Θ ΙΝΤΠ ΡΛΙΠΙ ΙΜΙ δμν πλπ κπαγ έμν υπ λζδπδ αδηέ μν υΰεα αζϋΰκθ αδν αλε ΫμΝ δα αλαξϋμ,ν κδν κπκέ μν έθαδν απκ Ϋζ ηαν αυιά πθν πθν πδπϋ πθν δϊδν άν ώϊδν εαδν ΫξκυθΝ ΰθπ άν άν αθαη θση θβν ΰ θ δεάν πλκϋζ υ β,ν θυν απκυ δϊα δν εϊγ Ν αέ δκν υ λκπαγκτμν υπ λξκζβ λκζαδηέαμέν πέ βμ,νβνεα βΰκλέαναυ άνπ λδζαηίϊθ δνΰ θ δεϋμν δα αλαξϋμν 13

14 πκυνξαλαε βλέακθ αδναπσν βν υ υλ υ βν κνπζϊ ηανεαδν κυμνδ κτμνπαγκζκΰδευθν πκ κ ά πθνϊζζπθν λκζυθνεαδνδ δαέ λανφυ δευθν λκζυθνχφυ κ λκζαδηέαψνεαδν ξκζ αθσζβμνεαγυμνεαδν βνθσ κν θαπσγ βμν πθν ΫλπθΝξκζβ λσζβμέν πδΰλαηηα δεϊν έθαδμν Ν κδεκΰ θάμν υπ λξκζβ λκζαδηέα ΧfamilialΝ hypercholesterolemia,ν όώψ,ν ηδαν εζβλκθκηδεάν θσ κμ,ν σπκυν παλα βλ έ αδν υ υλ υ βν βμν δϊδ, ζσΰπν ΰ θ δεάμν η Ϊζζαιβμέ ΣκΝ τδεκΰ θϋμν Ϋζζ δηηαν apoψ1ίί (apoliporpotein B100, apo B100), ηδαν εζβλκθκηκτη θβν δα αλαξά,ν η Ν απκ Ϋζ ηαν αν πλκ ί ίζβηϋθαν Ϊ κηαν θαν παλκυ δϊακυθ ηϋ λδανατιβ βν πθν πδπϋ πθνδϊδέ Ν πκζυΰκθδ δαεάν υπ λξκζβ λκζαδηέαέν ΛαηίΪθκθ αμν υπσοβν σ δν αν πέπ αν ξκζβ λσζβμν κνπζϊ ηαν ιαλ υθ αδν ε σμναπσν κυμνπ λδίαζζκθ δεκτμνπαλϊΰκθ μν εαδναπσνπκδεδζέανΰκθδ έπθ,νβν υθϊγλκδ βν ΝεΪπκδκΝΪ κηκνπκζζυθν Ϋ κδπθνΰκθδ έπθν πκυν πλκεαζκτθν ηϋ λδαν πμν κίαλάν υπ λξκζβ λκζαδηέα,ν κθκηϊα αδν πκζυΰκθδ δαεάν υπ λξκζβ λκζαδηέα. Ν κδεκΰ θάμν υπ λ-α-ζδπκπλπ ρθαδηέα,ν βν κπκέαν κλέα αδν πμν ώϊδ-ξκζβ λσζβν ρβν mmol/l. Ν θσ κμν θαπσγ βμν Ϋλπθ βμν ξκζβ λσζβμ,ν ηδαν πϊθδαν εζβλκθκηκτη θβ,ν πλπ κπαγάμν υπ λξκζβ λκζαδηέα,ν πκυν υθκ τ αδν απσν αυιβηϋθαν πέπ αν δϊδξκζβ λσζβμν κνπζϊ ηανεαδνξαηβζϊν πέπ ανώϊδ-ξκζβ λσζβμ. Ν φυ κ λκζαδηέαν Χ δ κ λκζαδηέαψ,ν ηδαν εζβλκθκηκτη θβν δα αλαξάν πκυν ξαλαε βλέα αδναπσνατιβ βν πθν πδπϋ πθν βμν δ κ λσζβμνεαδν βμνεαηπ λσζβμ,ν η Ν ζδεσναπκ Ϋζ ηαν βθνατιβ βν βμνδϊδ-ξκζβ λσζβμνεαδν βθνπλυδηβν ηφϊθδ βν ιαθγπηϊ πθν πθν θσθ πθνεαδν βθναγβλκ εζάλυθ βέ Ν ΰε φαζδεάνα αιέαν υθκ υση θβναπσνιϊθγπηαν πθν θσθ πθνχcerebro-tendinous xanthomatosisψ,ν ηδαν πϊθδα,ν εζβλκθκηκτη θβν δα αλαξάν πκυν ξαλαε βλέα αδν απσν ιϊθγπηαν πθν θσθ πθ,ν εα αλλϊε βν εαδν θ υλκζκΰδεάν υ ζ δ κυλΰέα,ν ιαδ έαμν βμν υ υλ υ βμνξκζ αθσζβμν κνπζϊ ηα εαδν κυμνδ κτμνχδ δαέ λαν κυμν Ϋθκθ μν εαδν κνε θ λδεσνθ υλδεσν τ βηαψ. Νυπ λζδπκπλπ ρθαδηέανaνχδpaψ,νσπκυνβν βηα έαν βμνδpaνπμνπαλϊΰκθ αμνεδθ τθκυν ΰδαΝεαλ δαΰΰ δαεϊνθκ άηα α,νπαλαηϋθ δναηφδζ ΰση θβ. 14

15 2.1.1ΝΣΤΠΟΝΙ ΧΤΠ ΡΥΤΛΟΜΙΚΡΟΝ ΙΜΙ Ψ Νυπ λξυζκηδελκθαδηέα άνζδπδ αδηέανψurger-grutz έθαδνΰ θ δεσν τθ λκηκνπαλσηκδκν η Ν βθν κδεκΰ θάν υπ λξκζδ λκζαδηέαέν Ν βθν υπ λξυζκηδελκθαδηέα ηφαθέα αδν α υθαηέανθανπλαΰηα κπκδβγ ένεϊγαλ β πθνζδπκπλπ δθυθνπκυνπ λδϋξκυθννapo-ψέν Ν αθ πϊλε δαν βμνζδπκπλπ δθδεβμνζδπϊ βμ άνβνϋζζ δοβ βμ (άν κυν υηπαλϊΰκθ α, apo C-II), δ υεκζτθ δν β ζδπσζυ β εαδν πλκεαζ έ ηδαν θ υππ δαεά Ϊθκ κν βμν Ϊγηβμ λδΰζυε λδ έπθ ΧπκυΝ ίλέ εκθ αδ κθν κλσ εαδ κν πζϊ ηαν Ϋξ δν ηδα ΰαζαε υ β ηφϊθδ βψν η Ν βν ηκλφάν ξυζκηδελυθ,ν πλκεαζυθ αμν Ν η έπ βν πθν πέπ πθν βμ HDL ξκζβ λσζβμ. ΠαλσζκΝ βθν Ν αθ πϊλε δα apo C-ΙΙΝ άν βθν Ϋζζ δοβ apo C-II,Ν αν ξυζκηδελϊ ηπκλκτθν θαν βηδκυλΰβγκτθ Ν π λέπ π β αθ πϊλε δαμ βμν ζδπκπλπ δθδεβμν ζδπϊ βμ,ν κ βΰυθ αμ Ν ηδελσ λβ ατιβ β πθν λδΰζυε λδ έπθ κυ κλκτ. ΚαδΝκδ τκ π λδπ υ δμνεζβλκθκηκτθ αδ η Ναυ κ πηδεσνυπκζ δπση θκ λσπκν εαδν βν υξθσ β αν ηφϊθδ άμν κυμ έθαδ 1 απσ (Mohandas MK 2005). Ν α γϋθ δα υθάγπμ ηφαθέα αδ βθν παδ δεάν βζδεέα η Ν π δ σ δα κι έαμ παΰελ α έ δ α. ζζαν υηπ υηα α έθαδν αν ιαθγβηα δεϊν ιαθγυηα αν εαδ βν βπα κη ΰαζέα (Feoli-Fonseca JC 1998)έΝ θν ηφαθέα αδν πλυδηβν άν Ϋθ κθβν αλ βλδκ εζάλπ βέ Νγ λαπ έανία έα αδν Νδα λδεάνγ λαπ έα Ν υθ υα ησνη ΝΝ δα λκφάέν δα λκφδεϊν υ άθ αδνκνπ λδκλδ ησμν κυν δαδ β δεκτνζέπκυμν ΝσξδΝπ λδ σ λκναπσνβίνgνήνβηϋλαν άν1ηνσν βμν υθκζδεάμνπλσ ζβοβμν θϋλΰ δαμνπκυν έθαδν υθάγπμν παλεάνΰδαν βνη έπ β βμν υΰεϋθ λπ βν πθν λδΰζυε λδ έπθν κνπζϊ ηανεαδνθα ελα ά δν κνϊ κηκνη ΝξπλέμΝ υηπ υηα αν(brunzell JD 2005)έΝΣκΝ π δ σ δκνκι έαμνπαΰελ α έ δ αμναθ δη ππέα αδν η Ν βν υθάγβνφλκθ έ αέ 2.1.2ΝΣΤΠΟΝΙΙΝΧΤΓΓ Ν ΝΤΠ ΡΝ -ΛΙΠΟΡΧΣ ΨΝ ΙΜΙ Ν Ν Ι ΙΟΠ Θ ΝΤΠ ΡΥΟΛ Σ ΡΟΛ ΙΜΙ Ψ πκ ζ έν υξθάν ηκλφάν υπ λζδπδ αδηέαμέν δαξπλέα αδ Ν τκν εζϊ δμν ΙΙαΝ εαδν ΙΙίΝ αθϊζκΰαν,ευλέπμ, η κναθ υπϊλξ δ αθτοπ β κυν πδπϋ κυ πθν λδΰζυε λδ έπθ ε σμν απσν βθ δϊδνξκζβ λσζβμ 15

16 -ΟΝ ττπομν ΙΙα ξαλαε βλέα αδν απσν η ΰΪζβΝ ατιβ βν πθ LDL. έθαδν βν υξθσ λβν ΰ θ δεάν δα αλαξάν κυν η αίκζδ ηκτν εαδν ηέαν απσν δμν ζέΰ μν υ ζδπδ αδηέ μν ΰδαΝ δμν κπκέ μν έθαδνΰθπ άνβνυπκε έη θβνΰ θ δεάν δα αλαξάέν Νθσ κμνκφ έζ αδνευλέπμν Ν η αζζϊι δμν κυν ΰκθδ έκυν κυν υπκ κξϋαν βμν ξαηβζάμν πυεθσ β αμν ζδπκπλπ θβμν (δϊδψ,ν κδν κπκέ μν πλκεαζκτθν η δπηϋθβν ζ δ κυλΰδεσ β α,ν άν η δπηϋθβν παλαΰπΰάν κυν υπκ κξϋα,ν η Ν απκ Ϋζ ηαν κν η δπηϋθκν εα αίκζδ ησν πθν δϊδν εαδν βν υ υλ υ βν κυμν κν πζϊ ηαν (Soutar 1998).ΟδΝ δηϋμν βμν ξκζβ λσζβμν κυν πζϊ ηα κμν έθαδν υοβζϋμ,ν αζζϊν αν λδΰζυε λέ δαν φυ δκζκΰδεϊέν Ν ΰ θ δεάν ίζϊίβν πκυν υθ υϊα αδν η Ν αυ άν βθν δεσθαν έθαδνβνκδεκΰ θάμνυπ λξκζβ λκζαδηέα,νπκυνεζβλκθκη έ αδνεα ΪΝ κθν αυ σ πηκν πδελα κτθ αν ξαλαε άλαέ Ν υξθσ β αν πθν λκαυΰπ υθν έθαδν 1μηίίΝ Ϊ κηαν κνΰ θδεσνπζβγυ ησ,νχ Νη λδεκτμνπζβγυ ηκτμναθαφϋλ αδν υξθσ β αν1μβίίέψν θυν πθνκηκαυΰπ υθν1μ1έίίίέίίίνϊ κηαν(davignon J. 1998). -ΟΝ ττπομν ΙΙβ έθαδν ξ δεϊν υξθσμν εαδν ξαλαε βλέα αδν απσν αυιά δμν πθ LDL αζζϊν εαδν πθ VδϊδέΝ υιϊθκυθν σ κνβνξκζβ λσζβνσ κνεαδν αν λδΰζυε λέ δαέ Γ θδεσ λαν κν τπκμν ΙΙΝ έθαδν κν πδκν απ δζβ δεσμν ΰδαΝ βθν υΰ έαέν ΟδΝ κηκαυΰυ μν παλκυ δϊακυθν ίαλτ λβνεαδνπλπδησ λβ εζδθδεάν δεσθαν Ν τΰελδ βνη κυμν λκαυΰυ μέν ξκυθν π λδΰλαφ έν κηκαυΰυ μν πκυν παλκυ έα αθν ΫηφλαΰηαΝ κυν ηυκεαλ έκυν βθν παδ δεάν βζδεέαέ ΟδΝ π λδ σ λκδν απσν κυμν κηκαυΰυ μν θν πδακτθ η ΪΝ κν ζίσν Ϋ κμν βμν βζδεέαμ,ν θυνκδν λκαυΰυ μν ηφαθέακυθν υθάγπμν βγϊΰξβνάνϋηφλαΰηανη αιτν βμν βζδεέαμν γίν εαδν θίν υθέν Ν αλε ΫμΝ π λδπ υ δμν Χπλκπαθ σμν κυμν κηκαυΰυ μψ, παλα βλκτθ αδνιαθγυηα ανχκλα ΫμΝ δκΰευ δμνπκυνκφ έζκθ αδν Ν θαπσγ βνζέπκυμν κυμν Ϋθκθ μνδ έπμν κυμναξέζζ δκυμναζζϊνεαδν δμν ε α δεϋμν πδφϊθ δ μν πθνξ λδυθν πθν ΰκθΪ πθν εαδν πθν αΰευθπθψέ υξθϊν παλα βλ έ αδν ΰ λκθ σ κικν θυν Ν Ϊζζ μν π λδπ υ δμν θαπκ έγ αδν ζέπκμν αν ίζϋφαλαν Χιαθγ ζϊ ηα αψ (Feoli-Fonseca JC 1998) ΝΣΤΠΟΝΙΙΙΝΧΝΟΙΚΟΓ Ν Ν Τ- -ΛΙΠΟΠΡΧΣ ΨΝ ΜΙ Ψ ΟΝ τπκμ III έθαδνηδαν πϊθδανΰ θ δεά εα Ϊ α βνπκυνξαλαε βλέα αδναπσ αυιβηϋθαν πέπ α κν αέηα βμ θ δαηϋ κυ πυεθσ β αμν ζδπκπλπ θβμ (IϊδΨ,Ν βν κπκέαν η Ν βν δλϊν βμ πλκεαζ έν υοβζϊν πέπ α ξκζβ λσζβμέ Σα υοβζϊν πέπ α IDL πλκεαζκτθ αδ απσν ηέαν αθπηαζέα βθ απκζδπκπλπ θβ έ απκζδπκπλπ θβ έθαδνηδα πλπ θβνπκυνίλέ ε αδν βθ IDLS πκυν πδ λϋπ δν βθ IDLS θαν η τ αδν 16

17 ετ αλαν κυνάπα κμ. ΥπλέμΝαυ άν β η υ δεάν δα δεα έα, κν πέπ κν πθ IDLS κν αέηαν αυιϊθ αδ (Walden CC 1994). ΟδΝ ζδπκπλπ θ μ έθαδν υπ τγυθ μ ΰδαΝ βν η αφκλϊ βμν ξκζβ λσζβμ κν αέηα, υοβζϊν πέπ αν ζδπκπλπ ρθυθν κν αέηαν βηαέθ δνσ δνυπϊλξκυθ υοβζϊν πέπ ανξκζβ λσζβμ. ηφαθέα αδν κθνπζβγυ ησνη Ν υξθσ β αν1-βν α Ϊ κηα (Walden CC 1994). Κα ΪΝ αν πλυ αν Ϊ δα βμ, βν θσ κμν έθαδν α τηπ π βέν υθάγπμν ε βζυθ αδν η ΪΝ Ϋ αλ βν εα έαναπάμνη Νιαθγυηα αν ανξϋλδανεαδν ανπσ δαναζζϊνεαδν κυμν Ϋθκθ μν ευλέπμν πθν ξ λδυθ, πθν πκ δυθ εαδν κθν αξέζζ δκν Ϋθκθ αέν πέ βμν ηπκλ έν θαν ηφαθδ έν δσΰεπ βν βν πζάθαν εαδν κν άπαλέν Ν ΣΫζκμΝ δμν ίδκξβηδεϋμν ι Ϊ δμν ηφαθέακθ αδν αυιβηϋθ μν κδν δηϋμν βμν ξκζβ λσζβμ,ν πθν λδΰζυε λδ έπθν εαδν βν IDL ξκζβ λσζβμέν 2.1.4ΝΣΤΠΟΝIV ΧΟΙΚΟΓ Ν ΝΤΠ ΡΣΡΙΓΛΤΚ ΡΙ ΙΜΙ Ν Ν Ν ΟΓ Ν ΝΤΠ ΡΛΙΠΙ ΙΜΙ Ψ Νκδεκΰ θάμ υπ λ λδΰζυε λδ αδηέα Χ τπκμ IVΨΝκλέα αδναπσνν αναυιβηϋθαν πέπ α βμν VLDL ξκζβ λσζβμ,νβνκπκέαν θν έθαδν σ κ πζκτ δαν Ν λδΰζυε λέ δα εαδνξυζκηδελϊ σππμ υθάγπμν(george Yuan 2007). υ άνβ κδεκΰ θάμ δα αλαξά Ϋξ δνηδα πδελϊ β β πζβγυ ησνπ λέπκυ 5% -10%. υξθσ β αν ηφϊθδ βμν βμνα γϋθ δαμν πβλ Ϊα αδναπσν δμν δα λκφδεϋμν υθάγ δ μν κυνα γ θκτμ, βζα άνηδαμνηβνδ κλλκπβηϋθβμν δα λκφάμνη Ν π λέ δαν θ λΰ δαεάμν πλσ ζβοβμν εαδν η δπηϋθβν φυ δεάν λα βλδσ β αέ ηκλδαεάν ίϊ β βμ, ιαεκζκυγ ένθαν έθαδ Νη ΰΪζκΝίαγησ Ϊΰθπ β,ναζζϊ έθαδνπδγαθσνθαν έθαδ πκζυΰκθδ δαεά, απαδ υθ αμν υ λ τκθ μ παλϊΰκθ μ ΰδα θαν εφλα έν (Hegele 2001). υθάγπμ,ν κδν α γ θ έμ η Ν βν δα αλαξάν αυ ά ΫξκυθΝ η λέπμ αυιβηϋθ μ η λά δμ πθν λδΰζυε λδ έπθ κν πζϊ ηα, η Ν ξαηβζϊν πέπ αν υοβζάμ πυεθσ β αμν ζδπκπλπ θβ εαδν ξκζβ λσζβν (HDL-C). ΣαΝ αυιβηϋθαν πέπ αν πθν λδΰζυε λδ έπθν θνπλκϋλξκθ αδναπσν ιπΰ θ έμνπβΰϋμνχ λκφάψναζζϊναπσν θ κΰ θάν τθγ βναπσν κυμν υ α ΪθγλαεΫμέΝ κδεκΰ θάμ υπ λ λδΰζυε λδ αδηέα υθ Ϋ αδν η αυιβηϋθκ εέθ υθκν εαλ δαΰΰ δαευθν παγά πθ, παξυ αλεέαμ, αθ έ α βν βθν δθ κυζέθβ, δαίά β,ν υπϋλ α βμ εαδ υπ λκυλδξαδηέαμνέ 17

18 2.1.5ΝΣΤΠΟΝV ΧΤΠ ΡΥΤΛΟΜΙΚΡΟΝ ΙΜΙ Ν ΝΤΠ ΡΠΡΟ- - ΠΡΧΣ ΨΝ ΜΙ Ψ ΟΝ τπκμνv ξαλαε βλέα αδναπσνατιβ βν βμνκζδεάμνξκζβ λσζβμν κυνπζϊ ηα κμννεαδνν πθν λδΰζυε λδ έπθν ΧΝ TύΨέ θυν εα ΪΝ βθν βζ ε λκφσλβ βν παλα βλ έ αδν ατιβ βν βμν πλκ-ί-ζδπκπλπ ρθβμννεαδν πθνξυζκηδελυθέν έθαδνΰθπ άνεαδνπμν«νπκζζαπζκτν τπκυν υπ λζδπδ αδηέανονΰδα έν έθαδ ηέΰηαν πθν τππθνi εαδνiv. πέ βμν υξθϊν υθ Ϋ αδνη ΝηδαΝ η έπ βν βμν ώϊδν ξκζβ λσζβμ,ν αυιβηϋθβν υΰεϋθ λπ βν βμν Apo Ν,Ν εαγυμν εαδν ηδαν υπ λκξάν πθν αγβλκΰσθπθ ηδελυθν πυεθυθν πηα δ έπθν δϊδν (Mario J. Veerkamp 2002) (Hokanson JE 1995)έΝ Ν ΰ θδεϋμν ΰλαηηΫμΝ,Ν πδ τ αδν σ δν βν υπ λξυζκηδελκθαδηέανπλκεαζ έ αδναπσνυπ λπαλαΰπΰάνβπα δεάμνvldl (Venkatesan S 1993) η ΝάΝξπλέμΝη δπηϋθβνεϊγαλ βν πθνν λδΰζυε λδ έπθν ιπΰ θκτμνεαδν θ κΰ θκτμν πλκϋζ υ βμ (Castro Cabezas M 1994). πκ ζ έν ηέαν απσν δμν πδκν εκδθϋμν ΰ θ δεϋμν υπ λζδπδ αδηέ μν κν ΰ θδεσν πζβγυ ησν ΧΝ κν πδπκζα ησμν υπκζκΰέα αδν Ν ί,ην ΣΝ -β,ίν ΣΝ Ψ,Ν θυν Ν βν υξθσ β αν βμν αυιϊθ αδν Ν α γ θ έμνπκυνπϊ ξκυθναπσν φαθδαέανθσ κνχν1ίσψνεαδν Να γ θ έμνη ΝκιτΝΫηφλαΰηαΝ κυνηυκεαλ έκυνβζδεέαμνηδελσ λβμνθίνχν11,γνσνψ (Antonio Gaddi 2002). ΚζδθδεΪΝβΝυπ λζδπδ αδηέαν τπκυνv,νξαλαε βλέα αδναπσνβθνπαλκυ έαν ιαθγβηα δευθν εαδνφυηα π υθνιαθγπηϊ πθ,ναπσνβπα κη ΰαζέαΝεαδΝ πζβθκη ΰαζέαΝεαγυμΝ πέ βμνεαδν απσνελέ δμνπαΰελ α έ δ αμνεαδν αεξαλυ βν δαίά βένον τπκμνv, υθ Ϋ αδν υξθϊνη αεξαλυ βν δαίά βν εαδ θν πλκεαζ έ αδν απσ η δπηϋθβ λα βλδσ β α ζδπκπλπ ρθδεάμνζδπϊ βμ σππμν κθν τπκ I. (Elbein SC 1999) (Wiltshire S 2001) 18

19 δεσθαν 1 Κ Σ ΝΟΜ ΝΚ Θ ΝΜΟΡΦ ΝΤΠ ΡΛΙΠΙ ΙΜΙ ΝΚ Σ ΝόREDRICSONΝΣΟΝΝ ΠΛ ΘΤΜΟΝ AMERICAN FARMASIT ASSOCIATION 2.2ΝΣ ΞΙΝΟΜ ΝΤΠ ΡΛΙΠΙ ΙΜΙΧΝΝ Ν αιδθσηβ βν πθνυπ λζδπδ αδηδυθνϋΰδθ Ν κν1λθιναπσν κθνfredrickson η ΝίΪ βν δμν αθπηαζέ μν πθνζδπκπλπ ρθυθν κνπζϊ ηαέν Ν δαέλ βνπ λδζαηίϊθ δνπϋθ Ν τπκυμν εαδν υκνυπσ υπκυμνχι,νιια,νιιί,νιιι,νιv εαδνvψνεαδνϋξ δνυδκγ βγ έναπσν κθνπαΰεσ ηδκν Ολΰαθδ ησντΰ έαμννχwho). 19

20 ΣΤΠΟ ΡΓ Σ ΡΙ Κ Ν ΤΡ Μ Σ CHOL ΠΛ Μ ΣΟ TR ΠΛ Μ ΣΟ Ι ΥΤΛΟΜΙΚΡΆ ΦΝ >1000 ( ) LDL Φ ΙΙ LDL VLDL III ΙV VLDL ΦΝ V VδϊδΪΥΤΛΟΜΙΚΡΆ >1000 δεσθα 2 WHO / Fredrickson classification of primary hyperlipidaemias 20

21 2.2Ν ΤΣ ΡΟΠ Θ ΙΝΛΙΠΙ ΙΜΙ Νυπ λζδπδ αδηέανηπκλ ένθαν έθαδν υ λκπαγάμν ΝΫθαΝπζάγκμΝα γ θ δυθ,νκληκθδευθν δα αλαξυθνεαδνδα λκφαληαε υ δευθ παλαΰσθ πθν θυν θνπλϋπ δνθανπαλαζβφγ ένεαδν κνεαγκλδ δεσμνλσζκμν βμν δα λκφάμν βθναθϊπ υιάν κυμέ Ν ΰευηκ τθβναπκ ζ ένξαλαε βλδ δεάνπ λέκ κνκληκθδευθν δα αλαξυθν υθκ τ αδν απσν ηϋ λδαν ατιβ βν βν ξκζβ λσζβν εαδν αν λδΰζυε λέ δα,ν αθ δεα κπ λέακθ αμν δμν αυιά δμν δμνvδϊδ,νδϊδνεαδνώϊδνζσΰπν βμναυιβηϋθβμνπαλαΰπΰάμνεαδνπαλαηκθάμν πθν κδ λκΰσθπθν βν ευεζκφκλέα (Napoli C 2009)έΝ ΟΝ υπ λγυλ κ δ δ ησμ,ν πέ βμν κληκθδεάν δα αλαξάν,ν ξ έα αδνη Ν βθνυπ λξκζβ λκζαδηέανζσΰπν βμνατιβ βμν βμν LDL-ξκζβ λσζβμ (Thomson G 2006). ΟΝ δαίά βμν τπκυν ΙΝ,Ν απκ ζ έν βθν πδκν υξθάν η αίκζδεάν δα αλαξάν εαδν υθάγπμν υθκ τ αδν απσν βηαθ δεάν υπ λ λδΰζυε λδ αδηέα,ν πκυν κφ έζ αδν η λδευμν Ν αθ πϊλε δαν βμν ζδπκπλπ ρθδεάμν ζδπϊ βμ,ν υθϋπ δαν βμν Ϋζζ δοβμν δθ κυζέθβμν εαδν θν ηϋλ δν βθναυιβηϋθβναπκλλσφβ βν ζ τγ λπθνζδπαλυθνκιϋπθναπσν κνζδπυ βνδ σ,νβν κπκέανπλκϊΰ δν βν τθγ βν λδΰζυε λδ έπθν κνάπαλ (Stuart W 2009)έΝ πέ βμνεαδν κθν δαίά βν τπκυνιινυπϊλξ δν υ ξϋ δ βνη ΝΝζδπδ αδηδεάν δα αλαξά,νζσΰπν βμναυιβηϋθβμν παλαΰπΰάμν VLDL,Ν ηφαθέα αδν υπ λ λδΰζυε λδ αδηέα (Pi-Sunyer 2002) (Porter RS 2006). Ν δα λκφάν Ϋξ δν εαγκλδ δεσν λσζκν βθν ηφϊθδ βν υ λκπαγκτμν υπ λζδπδ αδηέαμέν ΠαλΪΝ κνΰ ΰκθσμΝσ δν έαδ μνπκυν έθαδνπζκτ δ μν Νεκλ ηϋθανζέπβνεαδνξκζβ λσζβν έθαδνηδανεκδθάναδ έαν βμ άπδαμνυπ λξκζβ λκζαδηέαμν βθνεκδθπθέαν,νβνυπ λίκζδεάν εα αθϊζπ βν αζεκσζν (βν υπ λίκζδεάν εα αθϊζπ βν αδγαθσζβμν έθαδν εκδθσν αέ δκν υ λκπαγκτμνυπ λ λδΰζυε λδ αδηέαμ,ν δ δεσ λαν κυμνϊθ λ μ) (George Yuan 2007) εαδν βν ατιβ βν κυν πηα δεκτν ίϊλκυμ Χπαξυ αλεέαψ ηπκλ έν θαν ιβΰά δν ΫθαΝ η ΰΪζκΝ ηϋλκμν βμν Ϊ βνπλκμν βθνυπ λ λδΰζυε λδ αδηέα. θανπαξτ αλεκνϊ κηκνϋξ δναυιβηϋθαν πέπ α ζ τγ λπθνζδπαλυθνκιϋπθέν(porter RS 2006) κν θ φλπ δεσν τθ λκηκν έθαδν υθβγδ ηϋθβν βν υπ λζδπδ αδηέαν εαδν υξθϊν αυ άν έθαδν ίαλδϊμν ηκλφάμέν υιβηϋθαν έθαδν αν πέπ αν βμν apoψ,ν βμν δϊδν εαδν βμν δpχaψέ Ν υπ λζδπδ αδηέαν έθαδν υθβγδ ηϋθβνεαδν κυμνα γ θ έμνη ΝξλκθέαΝθ φλδεάναθ πϊλε δα,ν 21

22 Ν αθ έγ βν σηπμν η Ν κν θ φλπ δεσν τθ λκηκ,ν βν υπ λ λδΰζυε λδ αδηέαν έθαδν υθβγϋ λβναπσν βθνυπ λξκζβ λκζαδηέα (Kaysen 2010) ΣΫζκμΝ βν φαληαε υ δεά αΰπΰάν ηπκλ έ θαν απκ ζϋ δν αέ δκν ΰδαΝ βθν ηφϊθδ βν υπ λζδπδ αδηέαμένσανΰζυεκεκλ δεκ δ άνεαδν ανκδ λκΰσθαναυιϊθκυθν αν λδΰζυε λέ δαν εαδν ηπκλκτθ θαν αυιά κυθν αν πέπ αν βμν ξκζβ λσζβμέν θαίκζδεϊ εαδν λκ δ άν πκυνζαηίϊθκθ αδναπσν κν σηανη δυθκυθναδ γβ ΪΝ αν πέπ αν βμνώϊδ Ναθ έγ βνη Ν βθν θϋ δηβν κ λσθβ,ν βν κπκέαν θν πβλ Ϊα δν υ η θυμν βθν δϊδν πλκμν ώϊδ. πέ βμν αναθ δ υζζβπ δεϊναυιϊθκυθν κθναγβλπηα δεσ εδθ τθκυναθϊζκΰανη Ν κν έ κμν εαδν δμν σ δμνπλκΰ έθβμνήνκδ λκΰσθπθ (Stone 1994). 22

23 3. Π Ρ ΓΟΝΣ ΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝ βν τΰξλκθβν πδ βηδκζκΰέαν βν αδ δκζκΰδεάν πλκ Ϋΰΰδ βν ηέαμν θσ κυν ΰέθ αδν η Ν βν η ζϋ βν πθνξαλαε βλδ δευθν ε έθπθνπκυναπσνεκδθκτνάν κνεαγϋθανι ξπλδ ΪΝ έθκυθν ΰΫθ βν βνθσ κέν ξ δνπαλα βλβγ ένσ δνη λδεϊνΰ ΰκθσ ανάνφαδθση θαν υηίαέθκυθνη Ν ηέαν εαθκθδεάν δλϊν σ κν ιαλ βηϋθαν πκυν ηπκλκτη Ν θαν ηδζϊη Ν ΰδαΝ αδ έαν εαδν απκ Ϋζ ηαέν Ν η ζϋ βν πθν αδ δυθν εαδν πθν παλαΰσθ πθν εδθ τθκυν εϊπκδαμν θσ κυν ΰέθ αδν η Ν εκπσν βθν ιάΰβ βν εαδν βθν εα ΪΝ κν υθα σν πλσζβοβν βμέν Μ Ν κθν σλκν «ΠαλΪΰκθ αμν εδθ τθκυ»ν Ν κλέα αδν εϊγ Ν ξαλαε βλδ δεσν άν ΰ ΰκθσμΝ Ν πκυν υηίαέθ δν πλδθνεαδν υθ- δαευηαέθ αδνη Ν βθν υξθσ β αν βμνθσ κυένονσλκμναυ σμνπ λδζαηίϊθ δν ξαλαε βλδ δεϊν κυν λσπκυν απάμ,ν ίδκξβηδεϋμν παλαηϋ λκυμ,ν εαγυμν εαδν κλδ ηϋθαν ηβν λκπκπκδά δηα ξαλαε βλδ δεϊέν θαμν παλϊΰκθ αμν εδθ τθκυν ηπκλ έν θαν απκ ζ έ αδ δκζκΰδευθν παλϊΰκθ αν εδθ τθκυν θσμν θκ άηα κμν άν θαν ξ έα αδν πζα ηα δεϊν η Ν αυ σθνξπλέμνθανϋξ δνκπκδα άπκ Ναδ δκζκΰδεάν βηα έα Ν δαξ έλδ βν βμν υ ζδπδ αδηέαμν απαδ έν ηδαν κζκεζβλπηϋθβν λα βΰδεάν ΰδαΝ κθν Ϋζ ΰξκΝ πθν πδπϋ πθν πθν ζδπδ έπθν εαδν ΰδαΝ βθν αθ δη υπδ βν πθν παλαΰσθ πθν εδθ τθκυν σππμν βν υπϋλ α β,ν κν δαίά βμ,ν βν παξυ αλεέαν εαδν εϊπθδ ηαέν πέ βμν βν αθ έ α βν βθνδθ κυζέθβ,νβνκπκέαν έθαδν υξθϊ,ναζζϊνσξδν απαλαέ β α,ν υθ Ϋ αδνη Ν βθν παξυ αλεέαν εαδν η Ν δμν π λδ σ λ μν π λδπ υ δμν δαίά βν τπκυν β,ν υθ Ϋ αδν πέ βμν θϊνη Ν βθν υ ζδπδ αδηέαέν Νπλκ Ϋΰΰδ βνπλυ βμνΰλαηηάμνΰδαν βθνπλπ κΰ θάν πλσζβοβν Ν α γ θ έμν η Ν δα αλαξϋμν πθν ζδπδ έπθν υθ πϊΰ αδν βθν φαληκΰάν πθν αζζαΰυθν κθν λσπκν απάμ,ν υηπ λδζαηίαθκηϋθβμν βμν φυ δεάμν λα βλδσ β αμν εαδν βθν δα λκφδεάνγ λαπ έαένθ λαπ έανηπκλ έν πέ βμνθανπ λδζαηίϊθ δνφαληαεκγ λαπ έα,ν εαγυμν εαδν πλκΰλϊηηα αν επαέ υ βμν α γ θυθν ΰδαΝ βθν πλκυγβ βν βμν π λαδ ΫλπΝ η έπ βμν κυν εδθ τθκυν η βν δαεκπάν κυν εαπθέ ηα κμ,ν βθν απυζ δαν ίϊλκυμ εαδν βν η έπ βνεα αθϊζπ βμναζεκσζέν πδπζϋκθ,νβνξλά βνδθ κυζέθβμν Να γ θ έμνη Ναθ παλεάν Ϋζ ΰξκΝ τπκυν1νεαδν τπκυνβν δαίά βνϋ δνυ ΝθαΝη δπγ ένβννΰζυεσαβμν κναέηα,νϋξ δν πμναπκ Ϋζ ηαν υξθϊνθανη δυθκθ αδν αν πέπ αν πθν λδΰζυε λδ έπθέ 23

24 3.1.1 ΛΙΚΙ ΣκΝ 25% πθν αθ λυθ εαδν κν 42% πθν ΰυθαδευθ βζδεέαμ ΪθπΝ απσ 65 ξλσθπθν ΫξκυθΝ αυιβηϋθα πέπ ανκζδεάμνξκζβ λσζβμ (TC) πϊθπναπσβζίνmg/dl (European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS) 2011). τηφπθαν η Ν βηκ δ τ δμν, αν βζδεδπηϋθαν Ϊ κηα απκ ζκτθν κηϊ αν υοβζκτ εδθ τθκυν εαδν ηπκλκτθν θαν πφ ζβγκτθ βηαθ δεϊ απσ βθν υπκζδπδ αδηδεάν γ λαπ έα Ϋ δν υ Ν θαν η δπγκτθν αν πέπ α πθν ζδπδ έπθ κν πζϊ ηαν αζζϊ εαδν ΰδαΝ θαν η δπγ έ κν εέθ υθκμν ηφϊθδ βμν εαλ δαΰΰ δαεάν θσ κυ,ν εαγυμν βν υπ λζδπδ αδηέα απκ ζ έν παλϊΰκθ αν εδθ τθκυν ηφϊθδ βμνεαλ δαΰΰ δαευθνθσ πθέ ΧTrialists Νβί1ίΨ. βθνη ζϋ βνattica ίλϋγβε Ν σ δν βν κζδεάν ξκζβ λσζβν παλκυ έαα Ν ηέαν ατιβ β αθϊζκΰβ η Ν βθν βζδεέαν ηϋξλδν βν εα έαν πθν ηίν υθ (Moulopoulos n.d.). θυν Ν β κζδεάν ξκζβ λσζβν παδ δυθνβζδεέαμν1β,1±ί,1ν υθνίλϋγβε Νσ δν κνβίίβνά αθνγ,θσνυοβζσ λβν Ν ξϋ βν η Ν κν1λκβένχmagkos F, et al. 2005) ΙΚΣ Μ ΝΧΜ ΣΟ Νπαξυ αλεέανϋξ δνεα α ένη έακθνπλσίζβηανυΰ έαμν ΝσζκΝ κθνεσ ηκέν ΟΝ έε βμν ΜΪααμΝ υηα κμν Χ ΜΨΝ έθαδν ΫθαμΝ έε βμν κυν ίϊλκυμν πλκμν κν τοκμν πκυν ξλβ δηκπκδ έ αδν υθάγπμν ΰδαΝ θαν ξαλαε βλέ δν ζδπκίαλά, υπϋλίαλκν εαδν παξτ αλεκν ΫθαθΝ θάζδεα ένολέα αδνπμν κνίϊλκμν ΝξδζδσΰλαηηαΝ δαδλκτη θκνη Ν κν λϊΰπθκν κυν τοκυμν ΝηΫ λανχνkgήmβψένον έε βμνηϊααμν υηα κμν έθαδναθ ιϊλ β κμν βμνβζδεέαμνεαδν κυνφτζκυ,νπ σ κν δαφκλκπκδ έ αδνβνεα Ϊ αιβναθϊζκΰανη Ν βθνφυζά (WHO 2000). ΧμΝυπΫλίαλκ κλέα αδν κνϊ κηκνη Ν ΜΙΝ ΝβηΝΫπμΝγίΝkgήm 2 εαδνπμνπαξτ αλεκ η Ν ΜΝ ΝγίΝkgήm 2 ένσκνυπ λίκζδεσνίϊλκμν,νβνπαξυ αλεέανεαδνβνε θ λδεκτν τπκυνπαξυ αλεέαν υξθϊν υηίϊζζκυθν βθ ηφϊθδ βν υ ζδπδ αδηέαμέ Ν παγκφυ δκζκΰέαν βμν υ ζδπδ αδηέαν πκυν παλα βλ έ αδν βθν παξυ αλεέαν έθαδν πκζυπαλαΰκθ δεάν εαδν π λδζαηίϊθ δν βπα δεάν υπ λπαλαΰπΰάν βμν VδϊδΝ,Ν η δπηϋθβ ευεζκφκλέαν λδΰζυε λδ έπθν ΧTύΨΝ εαδ κν ξβηα δ ησν πθν ηδελυθν πυεθυθν πηα δ έπθν δϊδν (Boudewijn Klop 2013). πέ βμν κν θ κεκδζδαεσν ζέπκμ,ν υθ Ϋ αδν η Ν βθν παλκυ έαν η ΰαζτ λκυνπκ κ κτνldl ξκζβ λσζβμ (Despres 1991). 24

25 τηφπθαν η Ν βν δ γθάν Οηκ πκθ έαν δαίά βν βν η έπ βν κυν ίϊλκυμν κυν υηα κμν,ν αεσηανεαδν ΪθΝ έθαδνηϋ λδανχνη-10 % κυνπλαΰηα δεκτνίϊλκυμν υηα κμ ΨΝ,Νί ζ δυθ δν δμν δα αλαξϋμν πθν ζδπδ έπθν εαδν πβλ Ϊα δν υθκρεϊ κυμν ΪζζκυμΝ παλϊΰκθ μν εαλ δαΰΰ δαεκτν εδθ τθκυν πκυν υξθϊν υθυπϊλξκυθν υ ζδπδ αδηδεκτμν α γ θ έμ (Alberti KG 2009). ξ δνυπκζκΰδ ένππμνΰδανεϊγ ΝΫθαΝεδζσΝΧ1kg) πηα δεκτνίϊλκυμν πκυν ξϊθ αδ,ν βν LDL ξκζβ λσζβν η δυθ αδν εα ΪΝ 1Σ Χ ΜΝ Dattilo 1992)έΝ πέ βμν απυζ δανίϊλκυμν1ίkg ηπκλ ένθανπλκεαζϋ δνη έπ βνεα ΪΝ1ηΣΝ αν πέπ αν βμνldl, γίσν αν λδΰζυε λέ δαν θυν ηπκλ έν θαν πλκεαζϋ δν ατιβ βν εα ΪΝ κσν βμν HDL ξκζβ λσζβμ (Scottish Intercollegiate Guidelines Network 1996). Σ ζκμνκνχ ankey 1995) υπκ βλέα δνσ δν ΝΪ κηανη Νη ΰΪζβΝ π λέη λκνηϋ βμν,νβνη έπ βν κυνίϊλκυμν Ϋξ δν πμν απκ Ϋζ ηαν βν ί ζ έπ βν πθν λδΰζυε λδ έπθν κυν κλκτν εαδν βμν HDL ξκζβ λσζβμ. υθ πυμν Ν βν γ ληδ δεάν πλσ ζβοβν γαν πλϋπ δν θαν η δπγ έν εαδν βν θ λΰ δαεϋμν Ν απϊθ μν Ν θαν αυιβγκτθν Ν ε έθκυμν η Ν υπ λίκζδεσν ίϊλκμν άν εκδζδαεάν παξυ αλεέαν έν Ν η έπ βν κυν ίϊλκυμν ηπκλ έν θαν πδ υξγ έν η Ν βν η έπ βν βμν εα αθϊζπ βμ πυεθυθν θ λΰ δαεϊν λκφέηπθ,ν πλκεαζυθ αμν ΫθαΝ γ ληδ δεσν Ϋζζ δηηαν ηίίν kcalν ήν βηϋλα. Πλκε δηϋθκυν θαν δ υεκζυθγ έν βν δα άλβ βν κυν πηα δεκτν ίϊλκυμν εκθ Ϊ κν σξκν,ν έθαδν πϊθ αν εσπδηκν θαν θβη λυ δν αν Ϊ κηαν η Ν υ ζδπδ αδηέα θαν υηη Ϊ ξκυθν βθν αε δεάν πηα δεάν Ϊ εβ βν ηϋ λδαμν Ϋθ α βμ (European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS) 2011) ΦΤΛΟ ΣαΝ πέπ αν πθν ζδπδ έπθν Ν α γ θ έμν Ν η Ν ζδπδ αδηέαν ηφαθέακυθν δαφκλϋμν πκυν ξ έακθ αδν η Ν κν φτζκν (Santos-Palacios 2013)έΝ δαφκλϋμν αθϊη αν αν Ν τκν φτζαν δαπέ π Ν εαδν β Alexandra Kautzky et al σ κθν αφκλϊν βθν υπ λζδπδ αδηέα,ν η Ν δμν π λδ σ λ μν ΰυθαέε μν θαν ΫξκυθΝ υπ λζδπδ αδηέαν η Ν βηαθ δεϊν υοβζσ λβν υθκζδεάν υΰεϋθ λπ βν ξκζβ λσζβμν εαδν ώϊδ-ξκζβ λσζβμν Ν τΰελδ βν η Ν κυμν Ϊθ λ μ (Alexandra Kautzky-Willer May 2013). υηφυθαν η Ν βθν η ζϋ βν ATICA,Ν βν υπ λξκζβ λκζαδηέαν βθν ζζϊ αν ΧκζδεάΝ ξκζβ λσζβνρνβθίmgήdlψν πδπσζαα Ν Νπκ κ σνβί,1σν κυμνϊθ λ μνεαδν1ι,γσν δμν ΰυθαέε μ (Moulopoulos n.d.). δϊακθ αμν βθν πλκ κξάν ηαμν αν θ σ λαν ζζβθδεϊν κηϋθαν βμν η ζϋ βμν ωχrϊiτβίίί,ν δαπδ υθ αδν σ δν κν πδπκζα ησμν βμν 25

26 υπ λξκζβ λκζαδηέαμνχκζδεάνξκζβ λσζβνρνββίmgήdlνάν δ δεάνγ λαπ υ δεάναΰπΰάψν έθαδνυοβζσ λκμν σ κν κυμνϊθ λ μνα γ θ έμνχηλσψνσ κνεαδν κυμνηϊλ υλ μνχθκσψν Ν ξϋ βνη Ν δμνΰυθαέε μνχβισνΰδαν κυμνα γ θ έμνεαδνγ1σνΰδαν κυμνηϊλ υλ μψέν πέ βμ,ν ίλϋγβε Νσ δνβνπαλκυ έαν βμνυπ λξκζβ λκζαδηέαμνϋξ δν αθναπκ Ϋζ ηαν βθνατιβ βν κυν εδθ τθκυν ΰδαΝ φαθδαέαν θσ κν εα ΪΝ γ,ην φκλϋμ (Demosthenes B Panagiotakos 2003)έΝ ΣΫζκμΝ αν πλυ αν απκ ζϋ ηα αν βμν η ζϋ βμν ύrϋϋωs,ν Ϋ διαθν σ δν κν πδπκζα ησμν βμν υπ λξκζβ λκζαδηέαμν θν δαφϋλ δν η αιτν πθν αθ λυθν εαδν ΰυθαδευθΝ φαθδαέπθν α γ θυθ,ν εαγυμν πέ βμν θν φαέθ αδν θαν δαφϋλ δν κν πδπκζα ησμν βμν υπ λξκζβ λκζαδηέαμν κυμν δϊφκλκυμν τπκυμν κυν φαθδαέκυν υθ λσηκυ,νκτ Ν κυμνϊθ λ μέ ΦΤΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ Ν αε δεάν πηα δεάν λα βλδσ β ανίκβγϊν βθ ατιβ βν βμν τθαηβμνεαδν βμν υ ιέαμ, πέ βμν ίκβγϊν βν δα άλβ βν βμν πυεθσ β αμν πθν κ υθν εαδν βθν ί ζ έπ βν βμν αθ έ α βμν βθνδθ κυζέθβένοδν πδ λϊ δμν βμνϊ εβ βμν αν πέπ αν πθνζδπδ έπθν κυν κλκτν ΫξκυθΝ η ζ βγ έν ε θυμν έν δ δεσ λαν κδν ί ζ δυ δμν πκυ υθ Ϋκθ αδν η Ν βθν αε δεά Ϊ εβ β π λδζαηίϊθκυθ η έπ β βμνvldl-ω,ν βθνατιβ βν βμνhdl-c, εαδ,ν Ν κλδ ηϋθα Ϊ κηα,ν η δπηϋθαν πέπ αν δϊδ-c (National Institutes of Health; National Heart Lung, and Blood Institute 2002)έΝ Ν αε δεάν Ϊ εβ β Ϋξ δν πέ βμ υ λΰ δεϊν απκ ζϋ ηα α εαγυμν η δυθ δν κθν εέθ υθκν ΰδαΝ αεξαλυ βν δαίά β,ν υπϋλ α β,ν εαδν υπ λ λδΰζυε λδ αδηέα, εαδνί ζ δυθ δν αν πέπ α βμνώϊδ-c πζϊ ηα κμ (T. S. Kodama S 2007) ΤπΪλξκυθΝ η ζϋ μν εαδν η Ϊ-αθαζτ δμν πκυν απκ δεθτκυθν σ δν βν αε δεάν α λσίδαν Ϊ εβ βνϋξ δ γ δεσναπκ Ϋζ ηανπμνπλκμν αν πέπ αν βμνώϊδνξκζβ λσζβμ,ν ανκπκέαν αυιϊθ δνεα ΪΝηΫ κνσλκν1,λνmgνϋπμνβ,ηνmgναθϊνdδνχί,ίηνϋπμνί,ίθνmmolναθϊνδψ (S. C. Halbert JA 1999) (T. S. Kodama S 2007)έΝΆζζ μν πδ λϊ δμνπ λδζαηίϊθκυθν βνη έπ βν βμν κζδεάμν ξκζβ λσζβμν,ν βμν δϊδν ξκζβ λσζβμν εαδν πθν πέπ πθν πθν λδΰζυε λδ έπθνεα ΪΝηΫ κνσλκνγ,λν,νγ,λν,νεαδνι,1νmgναθϊνdδ,ναθ έ κδξαν(s. C. Halbert JA 1999). ζϊξδ βν πκ σ β αν βμν Ϊ εβ βμν πκυν απαδ έ αδν ΰδαΝ θαν αυιά δν αν 26

27 πέπ αν βμνώϊδνξκζβ λσζβμν έθαδνλίίνkcalν θ λΰ δαεάμν απϊθβμναθϊν ί κηϊ αν,ν άνπ λέπκυν1βίνζ π Ϊ α λσίδαμνϊ εβ βμν υηφυθανη Ν κυμ (T. S. Kodama S 2007). Να γ θ έμνη Νεαλ δαΰΰ δαεάνθσ κ,νκδνκπκέκδνα εκτθ αδνη α λσίδανΰυηθα δεά,ν αν πέπ αν βμνώϊδνξκζβ λσζβμναυιϊθκθ αδνεα ΪΝηΫ κνσλκνεα ΪΝλΣ (γ,ινmgναθϊνdδψ,ν εαδν αν πέπ αν πθν λδΰζυε λδ έπθν η δυθκθ αδ εα ΪΝ 11% (1λ,γΝ mgν αθϊν dlψ,ν υπκ βζυθκθ αμ κν η ΰΪζκΝ σφ ζκμν απσν βθν αυιβηϋθβν φυ δεάν λα βλδσ β α (Kelley GA 2006). Χ σ κ,ν Ν ηδαν ηδελάν η ζϋ βν πκυν απαλ δασ αθν απσν θ σ λκυμν Ϊθ λ μν ε έθκδνη ΝαλξδεΪΝξαηβζσ λαν πέπ ανώϊδνξκζβ λσζβμνχνζδΰσ λκναπσνζίνmgναθϊ dlψναθ απκελέγβεαθνζδΰσ λκν βθνα εά β απσν ε έθκυμνη Νυοβζσ λαν πέπ α HDL (ατιβ βν βμν ΪιβμΝ κυν 1,λΝ mgν αθϊν dδν Ϋθαθ δν η,1ν mgν αθϊν dδ),ν πδγαθυμν ζσΰπν πθν δαφκλυθν πθν λδΰζυε λδ έπθν κυν η αίκζδ ηκτν (Zmuda JM 1998). ΟδΝ ί ζ δυ δμν αν πέπ αν βμν ώϊδν ξκζβ λσζβμν φαέθ αδν σ δ ξ έα αδν π λδ σ λκν η Ν βθν λα δεσ β α εαδ απσν βθν Ϋθ α βν βμν Ϊ εβ βμν άν βν ί ζ έπ βμ βμν φυ δεάμν εα Ϊ α βμ κυν α γ θκτμ (Kraus WE 2002)έΝ Ν πηα δεάν α λϊθ δαν Ϋξ δν ίαγδϋμν αλθβ δεϋμν πδ λϊ δμν κν η αίκζδ ησν πθν ζδπδ έπθ,ν υηπ λδζαηίαθκηϋθπθν πθν αυιβηϋθπθ πδπϋ πθν βμν δϊδν ξκζβ λσζβμν,ν αζζϊν αυ σν ηπκλ έν θαν πλκζβφγ έν η Ν ηϋ λδα εαδ αε δεάν πηα δεάνϊ εβ βν(slentz CA 2007) ΤΠ ΡΣ Μ ΰΪζ μν πδ βηδκζκΰδεϋμν η ζϋ μν Ϋ διαθν σ δν υπϊλξ δν γ δεάν υ ξϋ δ βν η αιτν πθν υΰε θ λυ πθν βμνκζδεάμνξκζβ λσζβμν κθνκλσνεαδν πθν πδπϋ πθν βμναλ βλδαεάμν πέ βμέν πδπλσ γ α,ν κδν α γ θ έμν η Ν υπϋλ α βν ΫξκυθΝ αυιβηϋθκν εέθ υθκν ΧhighΝ riskψν ηφϊθδ βμν φαθδαέαμν θσ κυν εαδν φαθδαέαμν γθβ σ β αμ,ν δ δαέ λαν σ αθν υθυπϊλξκυθν Ναυ κτμνεαδνϊζζκδνπαλϊΰκθ μνεδθ τθκυ. (National Institutes of Health; National Heart Lung, and Blood Institute 2002) ΟδΝα γ θ έμνη Νδ δκπαγάνυπϋλ α βν ηφαθέακυθνυοβζσ λαν πέπ αν λδΰζυε λδ έπθνεαδν ξαηβζσ λαν πέπ αν ώϊδ-ξκζβ λσζβμν κν πζϊ ηαν Ν τΰελδ βν η Ν Ϊ κηα η Ν φυ δκζκΰδεϊν πέπ αν αλ βλδαεάμν πέ βμέν δ,ν κδν υπ λ α δεκέν α γ θ έμν ηφαθέακυθν ΫθαΝ δ δαέ λαν αγβλπΰσθκν ζδπδ αδηδεσν πλκφέζν η Ν αυιβηϋθ μν δηϋμν κυν αγβλπηα δεκτν έε βνχδϊl-ξκζβ λσζβήώϊδ- ξκζβ λσζβνρζψέ (Ames 1991). 27

28 ξ δν δα υππγ έν βν ΪπκοβΝ σ δν κν ετλδκμν παγκΰ θ δεσμν ηβξαθδ ησμν βμν υθτπαλιβμν υπϋλ α βμν εαδν υ ζδπδ αδηέαμν έθαδν βν παλκυ έαν αθ έ α βμν πθν π λδφ λδευθν δ υθν βν λϊ βν βμν δθ κυζέθβμ,ν βν κπκέαν υθκ τ αδν απσν αθ δ αγηδ δεάν υπ λδθ κυζδθαδηέαέν Ν η δπηϋθβν υαδ γβ έαν πθν π λδφ λδευθν δ υθν βν λϊ βν βμν δθ κυζέθβμν Ϋξ δν πμν απκ Ϋζ ηαν βθν αυιβηϋθβ απ ζ υγϋλπ βν ζ τγ λπθν ζδπαλυθν κιϋπθν απσν κν ζδπυ βν δ σν εαδν βθν αυιβηϋθβν βπα δεάν παλαΰπΰάν πθν πκζτν ξαηβζάμν πυεθσ β αμν ζδπκπλπ ρθυθν ΧVδϊδΨ (Hansen HS 2009)έΝ δ,ν κδν α γ θ έμν αυ κέν ηφαθέακυθνατιβ βν πθν πδπϋ πθν πθνvδϊδν κνπζϊ ηα,νυπ λ λδΰζυε λδ αδηέανεαδν η έπ βν πθν πδπϋ πθν βμν ώϊδ-ξκζβ λσζβμέν πδπλσ γ α,ν υξθϊν παλα βλκτθ αδν κηδεϋμν η αίκζϋμν πθν ξαηβζάμν πυεθσ β αμν ζδπκπλπ ρθυθν ΧδϊδΨΝ η Ν πδελϊ β βν πθνηδελυθνεαδνπυεθυθν πηα δ έπθν πθνδϊδ,ν πκυν δα λαηα έακυθν βηαθ δεσνλσζκν βθνπαγκΰϋθ δαν βμναγβλπηα δεάμνθσ κυέ Π δλαηα δεϋμνη ζϋ μν ΝαπδεΪΝηκθ Ϋζα,Ν πκυν πδί ίαδυγβεαθν εαδν απσν η ζϋ μν αθγλυπδθκυν ΰκθδ δυηα κμ,ν Ϋ διαθν σ δν βν υθτπαλιβν υπϋλ α βμν εαδν υ ζδπδ αδηέαμ υ ξ έα αδν η Ν βθν εζβλκθκηδεσ β αν εκδθυθν ΰ θ δευθν παλαΰσθ πθέν ΓδαΝ παλϊ δΰηα,ν Ν ηδαν η ζϋ βν Ν υπ λ α δεϊν πκθ έεδανίλϋγβε Νσ δν ανΰκθέ δανπκυν υγτθκθ αδνΰδαν βνλτγηδ βν βμναλ βλδαεάμνπέ βμν ίλέ εκθ αδν Ν ΰ δ θέα βν η Ν αν ΰκθέ δαν πκυν έθαδν υπ τγυθαν ΰδα βθν ηφϊθδ βν υ ζδπδ αδηέαμν. (Vollenweider 2001) Κ Ρ Ι ΓΓ Ι Κ ΝΝΟ Μ Σ ΣαΝεαλ δαΰΰ δαεϊνθκ άηα αναπκ ζκτθν άη λαν βθνπλυ βναδ έαναπυζ δαμναπάμν δμν αθαπ υΰηϋθ μν ξυλ μ,ν υηπ λδζαηίαθκηϋθκυν εαδν βμν ζζϊ αμέν Πλσε δ αδν ΰδαΝ θκ άηα αν αν κπκέαν εκδθσμν παλαθκηα άμν έθαδν βν παλκυ έαν αγβλκ εζάλπ βμν αν αΰΰ έαν κυν υηα κμέν θϊζκΰαν η Ν κν πκυν ίλέ εκθ αδν κδν αγβλπηα δεϋμν πζϊε μν ιαλ Ϊ αδνβνεζδθδεάν ε άζπ βν βμνθσ κυέν δ,νσ αθνπλκ ίϊζζκθ αδνκδναλ βλέ μν κυν ΰε φϊζκυνεαδν κυν λαξάζκυνϋξκυη Ν ε άζπ βναΰΰ δαευθν ΰε φαζδευθν π δ κ έπθ,ν σ αθν πλκ ίϊζζκθ αδν κδν αλ βλέ μν βμν εαλ δϊμν Χ φαθδαέαν αΰΰ έαψν Ϋξκυη Ν βθν ε άζπ βν εαλ δαευθν π δ κ έπθν ΧΫηφλαΰηαΝ ηυκεαλ έκυ,ν βγϊΰξβ,ν εαλ δαεάν αθ πϊλε δα,ν αδφθέ δκμν γϊθα κμψ,ν θυν σ αθν πλκ ίϊζζκθ αδν κδν αλ βλέ μν πθν εϊ πν ΪελπθΝ ε βζυ δμν π λδφ λδεάμν αΰΰ δκπϊγ δαμ ΧπσθκμΝ αν εϊ πν Ϊελα,Ν ΰΪΰΰλαδθα,Ν αελπ βλδα ησμν εϋζκυμψέ 28

29 ΣαΝ αυιβηϋθαν πέπ αν βμν κζδεάμν ξκζβ λσζβμ,ν εαδν δ δαέ λαν βμν δϊδ,ν ξ έακθ αδν Ϊη αν η Ν βθν ηφϊθδ βν εαλ δαΰΰ δαευθν πδπζκευθέν ΟδΝ υ ζδπδ αδηέ μν ηπκλ έν θαν ξ έακθ αδν η Ν βν δα λκφάν εαδν κθν εαγδ δεσν λσπκν απάμ,ν υπϊλξκυθν σηπμν εαδν εζβλκθκηκτη θ μν ηκλφϋμν πκυν ηπκλ έν θαν κ βΰά κυθν Ν ηφϊθδ βν αγβλκ εζάλπ βμν απσν ηδελάν ξ δεϊν βζδεέαέν Ν αθ δη υπδ βν βμν πϊγβ βμν βλέα αδν Ν υθ υα ησν υΰδ δθκ δαδ β δευθνηϋ λπθνεαδνεα ΪζζβζβμΝφαληαε υ δεάμναΰπΰάμέν δ δεσ λα,νη αιτν πθνπαλαΰσθ πθνεδθ τθκυνπκυναθαφϋλκθ αδνππμν υ ξ έακθ αδνη αν εαλ δαΰΰ δαεϊν θκ άηα α (Cardio Vascular Disease CVDΨΝ έθαδν βν υπ λξκζβ λκζαδηέαν,νπκυναπκ ζ έν,ναπσν βνηέανπζ υλϊν,ν κνη ΰαζτ λκνεέθ υθκνΰδαν ΫηφλαΰηαΝ κυν ηυκεαλ έκυν εαδν,ν απσν βθν ΪζζβΝ πζ υλϊν,ν κθν πδκν λκπκπκδά δηκν απσν κυμνπαλϊΰκθ μνεδθ τθκυέ πέ βμ,νβ υπ λξκζβ λκζαδηέαν έθαδνϋθαμναπκ δΰηϋθκμν παλϊΰκθ αμν εδθ τθκυν ΰδαΝ βν ηφϊθδ βν φαθδαέαμν θσ κυν εαδν δα λαηα έα δν ία δεσν λσζκν βθναθϊπ υιβνεαδν ιϋζδιβν βμναγβλκ εζάλπ βμ (Steinberg D 1990). ΟδΝγ λαπ υ δεϋμνπαλ ηίϊ δμνη Ν εκπσνθαν πδ υξγκτθνξαηβζσ λαν πέπ ανδϊδ-c έξθκυθν ηδαν αφάν η έπ βν βθν ιϋζδιβν βμν αγβλκ εζάλπ βμν,ν εαδν αυ σν η αφλϊα αδν Ν ηδαν π υ βν βν υξθσ β αν ηφϊθδ βμν η ΰΪζπθΝ φαθδαέπθν εαδν αΰΰ δαευθν π δ κ έπθ (Brown 2007) ΚΥ ΡΧ Ν Ι Σ Ν Ναθ έ α βν βθνδθ κυζέθβν πβλ Ϊα δν ξ σθνσζαν ανζδπέ δανεαδν δμνζδπκπλπ θ μ. ΣαΝυπκζ έηηα αν Ν πθνξυζκηδελυθνεαδν βμν πκζτνξαηβζάμνπυεθσ β αμνζδπκπλπ θβμν (VδϊδΨΝ υ πλ τκθ αδ,ν εαδν λδΰζυε λέ δαν ηπζκυ έακυθν δμν υοβζάμν πυεθσ β αμν ζδπκπλπ θ μνχώϊδψνεαδν δμνξαηβζάμνπυεθσ β αμνζδπκπλπ θ μνχδϊδνψν,νκ βΰυθ αμν Ν υοβζϊν πέπ αν πθν αγβλκΰσθπθν πηα δ έπθν εαδν Ν ξαηβζϊν πέπ αν βμν ώϊδν ξκζβ λσζβμέν Ν υπ λΰζυεαδηέαν η δυθ δν ζδεϊν βθν απκηϊελυθ βν πθν πζκτ δπθν Ν λδΰζυε λέ δαν ζδπκπλπ ρθυθ,ν βν υ υλ υ βν πθν κπκέπθν αθα δεθτ δν υπ λ λδΰζυε λδ αδηέαν(kreisberg 1998). βζα άνβνθσ κμνξαλαε βλέα αδναπσ ξαηβζάν HDL-ξκζβ λσζβ,ν υοβζάν VLDL- λδΰζυε λέ δαν κυν κλκτ,ν εαδ ηδα υπ λκξάν πθ ηδελυθ, πυεθυθν πηα δ έπθν δϊδ. Ν τθγ β πθ ζδπδ δευθν πηα δ έπθν β δαίβ δεάν υ ζδπδ αδηέα έθαδνπδκ αγβλπΰσθκμν απσνσ,ν δ β υ ζδπδ αδηέα ΰ θδεϊέ υ σν βηαέθ δ η Ν βν δλϊν κυ σ δν κδν εαθκθδεϋμ υΰε θ λυ δμν ζδπδ έπθ έθαδν πδκ 29

30 αγβλπΰσθκμ Ν δαίβ δεκτμ απσν σ,ν δ Ν ηβν δαίβ δεκτμ α γ θ έμ (MR ). γ θ έμνη Νκδεκΰ θάνυπ λ λδΰζυε λδ αδηέα ηφαθέακυθνη ΰαζτ λβναθ έ α βν βθν δθ κυζέθβν ΧιίέιΣΨΝ Ν ξϋ βν η Ν α γ θάμν η Ν κδεκΰ θάμν υθ υα ηϋθβ υπ λζδπδ αδηέαέ (Afonso C 2001) ΣκΝ πλκφέζν πθν ζδπδ έπθν κν αεξαλυ βν δαίά βν τπκυν 1Ν η Ν εαζσν ΰζυεαδηδεσ Ϋζ ΰξκΝ ξαλαε βλέα αδν απσν ηβ-εαθκθδεσν πέπ κν λδΰζυε λδ έπθ, LDL-ω,Ν θυν βν HDL-ωΝ έθαδν υθάγπμν θ σμν κυναθυ λκυνφυ δκζκΰδεκτνκλέκυνάν ζαφλυμναυιβηϋθβέν υ σν ιβΰ έ αδν απσν βν ξκλάΰβ βν υπκ σλδαμν άν θ κφζϋίδαμν δθ κυζέθβμέν Χ σ κ,ν θ Ϋξ αδνθανυπϊλξκυθ αγβλκΰσθ μ αζζαΰϋμν βν τθγ βν πθν τκν πηα δ έπθνώϊδν εαδνδϊδέν ΟΙΚΟΓ Ν Ι ΚΟΝΙΣΟΡΙΚΟΝ ΝτπαλιβΝΝζδπδ αδηέαμν κνκδεκΰ θ δαεσνδ κλδεσναυιϊθ δν βθνπδγαθσ β αν ηφϊθδ βμν βμ θσ κυν Ν δμν πση θ μν ΰ θδϋμέν δ δεσ λαν κν υθ υα ησμν Ν ζδπδ αδηέαμν εαδν εαλ δαΰΰ δαεάμν θσ κυν κν κδεκΰ θ δαεσν δ κλδεσν απκ ζ έν ΫθαθΝ απσν κυμν πδκν βηαθ δεκτμνπαλϊΰκθ μνεδθ τθκυνΰδαν βθν ηφϊθδ βν βμνθσ κυνεαγυμν πέ βμναπκ ζ έν εέθ υθκν ΰδαΝ ηφϊθδ βν αγβλπηϊ π βμέν Γ θδεσ λα,ν δ κλδεσν πλυδηβμν ε άζπ βμν εαλ δαΰΰ δαεάμνθσ κυνχϋηφλαΰηα,ν βγϊΰξβνάναΰΰ δαεσν ΰε φαζδεσν π δ σ δκν κυμν ΰκθ έμνάνεαδν Ν υΰΰ θ έμνπλυ κυνίαγηκτν ΝβζδεέαΝξηηΝΝ υθψ,νυπ λξκζδ λκζαδηέαν ΝΫθαθΝ κυζϊξδ κθνΰκθϋανχσλδΰζυε λέ δα ρβζίνmgήdlψ,νγ δεσνκδεκΰ θ δαεσνδ κλδεσν Ν υθ υα ησνη Ν πδίαλυθ δεκτμνπαλϊΰκθ μνσππμνυπϋλ α β,νπαξυ αλεέαν,νεϊπθδ ηα,ν έαδ αν η Ν υοβζάν π λδ ε δεσ β αν Ν ζδπαλϊν απκ ζκτθν θ έι δμν πδγαθάμν ηφϊθδ βμ βμνθσ κυένσκνγ δεσνκδεκΰ θ δαεσνδ κλδεσψνηπκλκτθνθαν λκπκπκδά κυθν κν πέπ κν κυνεδθ τθκυ Κ ΠΝΙΜ Ν Ν δαεκπάν κυν εαπθέ ηα κμ Ϋξ δ αφάν κφϋζβ ΰδαΝ βν υθκζδεά εαλ δαΰΰ δαεκτν εδθ τθκυ εαδ δ δεϊ ΰδαΝ βθ HDL-C. (Graham I 2009) Ν δαεκπάν κυν εαπθέ ηα κμ απκ ζ έν έ πμν βθ πδκ βηαθ δεάν παλϋηία β ΰδαΝ βθν πλσζβοβ βμν εαλ δαΰΰ δαεάμν 30

31 θσ κυ. ΣκΝ εϊπθδ ηαν Ϋξ δ πέ βμν αλθβ δεϋμν πδπ υ δμ αν ζδπέ δα (Canadian Cardiovascular Society 2013). ΠκζυΪλδγη μ η ζϋ μνϋξκυθν έι δ σ δν κνεϊπθδ ηανϋξ δ ηδαν κυ δα δεά, αλθβ δεάν πέ λα βν αν πέπ α βμν ώϊδ-ων εαδν βθ LDL-C Ν αθαζκΰέα η Ν βθν HDL-C (Freeman DJ 1993) (Schuitemaker GE 2002) (Maeda K 2003). ΣκΝ εϊπθδ ηα φαέθ αδν πέ βμν θα Ϋξ δ αλθβ δεάν πέ λα βν α η αΰ υηα δεϊ ζδπέ δα, υηπ λδζαηίαθκηϋθπθ εαδν πθν λδΰζυε λδ έπθ. ξ δν παλα βλβγ έν ππμν βν δαεκπάν κυν εαπθέ ηα κμ αυιϊθ δ βηαθ δεϊν βθ HDL-C, εαδν βν ί ζ έπ βν παλα βλάγβε Ν ΝξλκθδεσΝ δϊ βηανηδελσ λκν πθνγίνβη λυθ (Maeda K 2003) ΛΚΟΟΛΝ Ναζεκσζβ α ε έ δϊφκλαναπκ ζϋ ηα αν αν πέπ αν πθνζδπδ έπθ, σππμνβνατιβ β πθν λδΰζυε λδ έπθ κυνκλκτ εαδν αν πέπ α βμνώϊδνξκζβ λσζβμ. πέ λα β κυ αζεκσζ βθ LDL ξκζβ λσζβ φαέθ αδ θα έθαδ ζϊξδ β (National Cholesterol Education Program, National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute 1998). ΣκΝαζεκσζΝφαέθ αδν πέ βμ,νθαναυιϊθ δν αν λδΰζυε λέ δανεα ΪΝηΝΫπμΝ 10 mg/dl (Rimm EB 1999). ΜΫ λδανεα αθϊζπ βναζεκσζ ΧηΫξλδ g / βηϋλα ΰδαΝ κυμν Ϊθ λ μ εαδ g / βηϋλαν ΰδαΝ δμν ΰυθαέε μψν έθαδν απκ ε σν ΰδαΝ αυ κτμν πκυν πέθκυθ κδθκπθ υηα υ β πκ Ϊ, υπσν βθν πλκςπσγ β σ δν αν πέπ α TG θ έθαδν αυιβηϋθα. 31

32 4.ΝΦ ΡΜ Κ ΤΣΙΚ ΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΟΝ πλπ αλξδεσμν σξκμν βμν γ λαπ έαμν πθν ζδπδ αδηδυθ έθαδν βν πέ υιβν ξαηβζάμν πυεθσ β αμν ξκζβ λσζβμν ΧΝ δϊδ-c) (Stone NJ 2005). Ν American Association of Clinical Endocrinologist πλκ έθ δν βθν φαληκΰάν δ δεάμν δα λκφδεάμν αΰπΰάμ πμν πλπ αλξδεάνγ λαπ έα,νβνκπκέανηπκλ έ πέ βμνθανπ λδζαηίϊθ δ εαδνφαληαεκγ λαπ έαν (American Association of Clinical Endocrinologist 2012). 4.1ΝΦΙΜΠΡ Σ Ν ΟδΝ φδηπλϊ μν ΧφαδθκφδηπλΪ β,ν ηπ ααφδηπλϊ β,ν δπλκφδηπλϊ βν εαδν ΰ ηφδηπλκαέζβψν η δυθκυθν αν λδΰζυε λέ δαν εαδν αυιϊθκυθν βθν ώϊδν ξκζβ λσζβέν Υκλβΰκτθ αδν πμν ηκθκγ λαπ έαν ΝΪ κηανη ΝπκζτΝυοβζΪΝ πέπ αν λδΰζυε λδ έπθνχρηίίνmgήdδψ,νέ πμν εαδν Ν υθ υα ησν η Ν π-γν ζδπαλϊν κιϋα,ν ΰδαΝ βν η έπ βν κυν εδθ τθκυν ηφϊθδ βμν παΰελ α έ δ αμένοδνφδηπλϊ μνπλκεαζκτθνηδελάνατιβ βν βμνελ α δθέθβμν κυνκλκτνεαδν πλϋπ δν θαν ξκλβΰκτθ αδν Ν ηδελϋμν σ δμν εαδν η Ν δ δαέ λβν πλκ κξάν Ν Ϊ κηαν η Ν Ϋεπ π βν βμνθ φλδεάμνζ δ κυλΰέαμέν 4.2ΝΝΣ ΣΙΝ Οδ α έθ μν Ϋξκυθ βηαθ δεσν λσζκν βν η έπ βν κυν εδθ τθκυν εαλ δαΰΰ δαευθν π δ κ έπθν Ν α γ θ έμν η Ν αυιβηϋθαν πέπ αν δϊδ-ων,ν δ δαέ λαν η Ν υοβζσ εδθ τθκ α γ θ έμ ΧπέξέΝ,Ν ε έθκδνη Νεαλ δαΰΰ δαεάνθσ κνάν δαίά βνψένοδν α έθ μνη δυθκυθν αν πέπ ανξκζβ λσζβμν κναέηανευλέπμναθα Ϋζζκθ αμν κνβπα δεσνϋθαυηκννώεύνωoχν αθαΰπΰϊ β,ν η δυθκθ αμν Ϋ δν βθν δεαθσ β αν κυν άπα κμν θαν παλϊΰ δν θ κΰ θάν ξκζβ λσζβένοδν α έθ μνπλκεαζκτθν βηαθ δεάνη έπ βν βμνδϊδννξκζβ λσζβμ,νηδαν ηϋ λδανη έπ βν πθν πδπϋ πθν πθν λδΰζυε λδ έπθνεαδνηδανηδελάνατιβ βν αν πέπ αν βμνώϊδνξκζβ λσζβμ 32

33 4.3ΝΝΙ ΙΝ Ν θδα έθβ Ϋξ δ πμ απκ Ϋζ ηα ατιβ β βμ HDL ξκζβ λσζβμ εα Ϊ 15 30% η παλϊζζβζβ η έπ β βμ LDL ξκζβ λσζβμ εα Ϊ 5-20% εαδ πθ λδΰζυε λδ έπθ εα Ϊ 20 50%. ΣκΝθδεκ δθδεσν κιτ (θδα έθβψν έθαδνηδανγ λαπ έα τ λβμνΰλαηηάμνΰδα σζ μν δμ δα αλαξϋμν πθνζδπδ έπθ. Σκ θδεκ δθδεσ κιτ έθαδ κ ησθκ υπκζδπδ αδηδεσ φϊληαεκ πκυ η δυθ δ α πέπ α βμ Lp(a), πκυ πέ βμ γ πλ έ αδ πμ Ϋθαμ πδπλσ γ κμ παλϊΰκθ αμ εδθ τθκυ ΰδα εαλ δαΰΰ δαεά θσ κ, θυ απκ ζ έ εαδ κ φϊληαεκ ε έθκ πκυ πλκεαζ έ δμ η ΰαζτ λ μ αυιά δμ βμ HDL ξκζβ λσζβμέ κηϋθα εζδθδευθ η ζ υθ υπκ βλέακυθ σ δ β θδα έθβ πδίλα τθ δ βθ ιϋζδιβ βμ αγβλπηα δεάμ θσ κυ εαδ η δυθ δ α εαλ δαΰΰ δαεϊ π δ σ δα. θδα έθβ Ϋξ δ πμ απκ Ϋζ ηα ηδελά ατιβ β βμ ΰζυεσαβμ κυ κλκτ εα Ϊ 4 5% εαδ βμ β ba1c ( <0,3%), εαγυμ εαδ κυ κυλδεκτ κιϋκμέ ΰδα αυ σθ κθ ζσΰκ υθδ Ϊ αδ κ πλκ δκλδ ησμ βμ ΰζυεσαβμ, βμ β b 1c εαδ κυ κυλδεκτ κιϋκμ εϊγ 6 12 ηάθ μ α γ θ έμ υπσ αΰπΰά η θδα έθβ. Ν θδα έθβ υθ υϊα αδν υξθϊν η α έθ μ, αζζϊ έθαδν πέ βμν απκ ζ ηα δεσ πμν ηκθκγ λαπ έα. Ν ξλά βν κυ έθαδν υξθϊ π λδκλέα αδν απσ εθβ ησ ά εϊοδηκ. Άζζ μν παλ θϋλΰ δ μ π λδζαηίϊθκυθ ΰα λ θ λδεϋμν δα αλαξϋμ, βπα κ κιδεσ β α, υπ λΰζυεαδηέα, εαδνκυλδεάναλγλέ δ α. 4.4Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ Ν ΓΧΓ ΟδΝ αυιβηϋθ μν υΰε θ λυ δμν πθν ζδπδ έπθν κυν αέηα κμν,ν δ δαέ λαν βμν δϊδν ξκζβ λσζβμν,ν έθαδνϋθαμν βηαθ δεσμνπαλϊΰκθ αμνεδθ τθκυνΰδαναγβλκ εζάλπ βνεαδν φαθδαέαν θσ κέν Ν η έπ βν βμν πλκ ζβοβμν πθν εκλ ηϋθπθν ζδπαλυθν εαδν βμν ξκζβ λσζβμνη δυθ δν δμν υΰε θ λυ δμναυ ΫμΝέΝ Νξκζβ λσζβν έθαδνπαλκτ ανησθκν Ν λσφδηαν απδεάμν πλκϋζ υ βμν εαδν αν πλκρσθ αν αυ ΪΝ έθαδν υξθϊν βν ετλδαν πβΰάν εκλ ηϋθκυνζέπκυμν βν έαδ αν θσμνα σηκυέν δ,νηδαν έαδ ανπκυνη δυθ δνάν ιαζ έφ δν αυ ΪΝ αν απδεϊν πλκρσθ αν η δυθ δν αν πέπ αν Ν κζδεάμν εαδν δϊδν ξκζβ λσζβμν εαδν λδΰζυε λδ έπθν έ ΟδΝ ία δεϋμν δα λκφδεϋμν παλ ηίϊ δμν πκυν πλϋπ δν θαν φαληκ κτθν Ν α γ θ έμν η Ν ζδπδ αδηέαν ΫξκυθΝ πμν ιάμμν Νη δπηϋθβ πλσ ζβοβ δα λκφδεκτνζέπκυμνεαδνξκζβ λσζβμνμνμ ΪΝαπσΝηδαΝ έαδ αν ξαηβζάν Ν εκλ ηϋθαν ζέπβν εαδ ζέπκμν εαδν η αθ δεα Ϊ α βν πθν εκλ ηϋθπθν η Ν 33

34 αεσλ αν ζδπαλϊν παλκυ δϊα αδν η δπηϋθβν παλαΰπΰά βμν ξκζβ λσζβμν εαδν πθν ζδπδ έπθν κυν αέηα κμ. τηφπθαν η Ν κν Ιθ δ κτ κν Καλ δϊμ,ν Πθ υησθπθν εαδν έηα κμν (NHLBI) εαδν κνπλσΰλαηηα επαέ υ βμνΰδαν βνυκζβ λσζβ (NCEP), υ άθκθ αδν αζζαΰϋμν κθν λσπκν απάμν,ν κδν κπκέ μ π λδζαηίϊθκυθν ηδαν έαδ αν πκυν π λδζαηίϊθ δν εκλ ηϋθαν ζδπαλϊν ισν πθν υθκζδευθν γ ληέ πθν εαδν Ν βίίν mgν ήν βηϋλαν ξκζβ λσζβμέν Μ έπ βν κν κζδεσν εαδν εκλ ηϋθκν ζέπκμν εαγυμν εαδν β η δπηϋθβν πλσ ζβοβν ξκζβ λσζβμν η δυθ δν πέ βμν αν πέπ αν πθν λδΰζυε λδ έπθν εα ΪΝ βίν ΣΝ π λέπκυν(elkman CL 2004) κυμνξκλ κφϊΰκμνχν δ δεϊν κυμναυ βλϊνξκλ κφϊΰκυμ ) σπκυνβν δα λκφά κυμν έθαδν απαζζαΰηϋθβ απσν ξκζβ λσζβν εαδν Ϋξ δν πκζτν ξαηβζάν π λδ ε δεσ β αν Ν εκλ ηϋθαν ζδπαλϊ παλα βλάγβε η έπ βν βμν δϊδν ξκζβ λσζβμν εα ΪΝ 1ιΝ ΣΝ ΫπμΝ ζίν ΣΝ,Ν η ΝΝ δ ξυλσ λ μν πδ λϊ δμν θαν παλα βλκτθ αδ σ αθν βν έαδ αν υθ υϊα αδν η Ν αυιβηϋθβν φυ δεάν λα βλδσ β α (Barnard ND 2000). Ν εα αθϊζπ βν ζδπυθν εαδν ζαέπθν γαν πλϋπ δν θαν ΰέθ αδν η Ν ηϋ λκ. Ν αυιβηϋθβν πλσ ζβοβνζέπκυμνκ βΰ έν Νατιβ βν κυν πηα δεκτνίϊλκυμν(peters 2003)έΝΟδΝ έαδ μν πκζτν ξαηβζϋμν Ν ζδπαλϊν απκ ζκτθν ία δεσν ηϋλκμν πθν γ λαπ υ δευθν παλ ηίϊ πθν πκυν ηπκλ έν θαν αθα λϋο δν βθν ηφϊθδ βν αγβλπηα δεάμν πζϊεαμ (Ornish D 1990). δν υ άθ αδν βν εα αθϊζπ βν ηδελυθν πκ κ ά πθν ζδπυθν αν φυ δεϊν ηκλφάν κυμν (πέξέν ιβλκέν εαλπκέν ΨΝ εαδν ζαέπθ,ν ζσΰπν πθ θ ξση θπθν εαλ δκπλκ α υ δευθν γλ π δευθν υ α δεϊν κυμν σππμμ ηαΰθά δκ,ν φυ δεϋμν έθ μν,ν ίδ αηέθβν Ν εαδν φζαίκθκ δ ά. ΟδΝ δαζυ ΫμΝφυ δεϋμνέθ μνη δυθκυθ δμν υΰε θ λυ δμν βμνξκζβ λσζβμνευλέπμνηϋ πν Ϋ η υ βμν πθνξκζδευθνκιϋπθν,νπκυνκ βΰ έν ΝαυιβηΫθβΝΫεελδ βν βμνξκζβ λσζβμν (Brown L 1999)έΝΟδΝ δαζυ ΫμΝφυ δεϋμνέθ μνφαέθ αδνθαν έθαδνπδκναπκ ζ ηα δεϋμν κν πζαέ δκν ηδαμν έαδ αμν ξαηβζάμν Ν εκλ ηϋθαν ζέπβ (Brown L 1999)έΝ Ν πλσ ζβοβν κν ΰλαηηΪλδπθ αθϊνβηϋλαν,ν δαζυ άμ έθαμ η δυθ δν βθνκζδεάνξκζβ λσζβνεαδνη δυθ δν κν ζσΰκ LDLμΝ ώϊδν ξκζβ λσζβμ (K. C. Jenkins DJ 2002)έΝ ΟδΝ έαδ μν υοβζϋμν Ν π ι λΰα ηϋθκυμν υ α Ϊθγλαε μν ΧπέξέΝ Ϊ πλκν αζ τλδψν ηπκλκτθν θαν αυιά κυθ δμν υΰε θ λυ δμν πθν λδΰζυε λδ έπθν κυνπζϊ ηα κμν,ν κναθ έγ κν ηφαθέα αδν υθάγπμν η Ν έαδ μνη ΝυοβζάΝπ λδ ε δεσ β αν Νη Ν π ι λΰα ηϋθ μνεαδ η ΝξαηβζσΝΰζυεαδηδεσΝ έε βνπβΰϋμνυ α αθγλϊεπθν,νσππμν ανσ πλδανεαδν α πλκρσθ α κζδεάμνϊζ βμ (W. T. JenkinsDJ1999). 34

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ Κ δ. Υπο ηφ. 1ο Γ Λ ο Πτο αΐ ας(λ0%) Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α 15054502 ΚΡΙΣΙ ΟΤ Ρ Ψ ΛΙ Μ Λ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ 15054478 Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΙΛΙΚ ΙΛ ΙΟ Θ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας

Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Καρδιαγγειακά Επεισόδια : Πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγµένες χώρες Πολλοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 : Άλλο πεδίο Κ..: Κωδικός μηχανογραφικού : Θέσεις 90% 2015 : ιδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 Κ ΝΙΤΜΙ 127 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΝ) - Κ... 189 129 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΛΝΙΚ) - Θ... 144

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακή*υγεία! Διατροφή!&!Αντιγήρανση! Δημήτρης!Συκιανάκης! Gerontology & Antiaging Medicine!

Καρδιαγγειακή*υγεία! Διατροφή!&!Αντιγήρανση! Δημήτρης!Συκιανάκης! Gerontology & Antiaging Medicine! Καρδιαγγειακή*υγεία Διατροφή&Αντιγήρανση ΔημήτρηςΣυκιανάκης Gerontology & Antiaging Medicine Χτυπώ&χτυπώ,&δίχως&να&σε&πονώ,&μ'&αν&πάψω& να&χτυπώ,&χάθηκες&στο&λεπτό. && &Τι&είναι&; Μαφυσικά ηκαρδιά. -Τοόργανοτης«ζωής»όλωνμας,τοόργανοπουσυμπάσχει&μετοάγχοςμας,

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός σφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΗ ΔΗΜ ΥΥΓΕ ΔΕΣ Δ ΒΥ ΜΘΗΣΗΣ ΘΗΣΕΥΜΩΝ ----- ΕΝΣ ΔΗΣ ΜΕΣ ΝΕΣΗ ΕΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΔΩΝ & ΦΗΗΣ ΜΕΜΝΣ ΜΗΜ Β ----- αχ. Δ/νση: Aνδρέα απανδρέου 37.. όλη: 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 20/04/2013-21/04/2013

Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 20/04/2013-21/04/2013 Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ /04/13-21/04/13 GENERAL RESULTS From Class : INT 1 To Class : INT 3 Pos Sail nr. Class Yacht Skipper Club 1 2 Points 1 GRE1111 INT

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ Μθάηβ Ο υ Ϋα Θ. ΜπΫ ου Α φοληά ΰδα βν ανά χεέλαμ ελΰα έα απο Ϋζε ε, ευλέωμ, ο εν οπδ ηόμ δμ αλχεδαεϋμ υζζοΰϋμ βμ δίζδογάεβμ Houghton (Χάω

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα