Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ"

Transcript

1 Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project Manager-Site Administrator My Blog, Twitter, Linkedin 08/10/2015 Π ΡΙΛΗΦΗ βθν η ζϋ β αυ άν γαν παλκυ δϊ κυη η λδεκτμ ία δεκτμ εαθσθ μ εαδν έε μ ΰδαΝ ξθδεά αθϊζυ β η κξυθ- δε υθνεαδνγ η ζδυ β αθϊζυ β αδλδυθ. ΘαΝζΪίκυη δμν παλ ζγκτ μ δηϋμ ΰδαΝηδαΝη κξά εαδνϋπ δ α η Ν ανεα Ϊζζβζα λΰαζ έα εαδνη γσ κυμ βμν χθδεάμ αθϊζυ βμ (Technical Analysis) γαν πλκ δκλέ κυη βθν πκλ έα βμν η κξάμ. ΠαλΪζζβζα γαν ι Ϊακυη εαδνη λδεϊ κδεκθκηδεϊ η ΰΫγβ βμν αδλέαμ υ Ν θαν πλκίκτη Ν γ η ζδυ β αθϊζυ β (Fundamental Analysis), Ϋξκθ αμ Ϋ δ ηδαν κζκεζβλπηϋθβ δεσθα ΰδαΝ βθν πκλ έα πθν κδεκθκηδευθ εαδν ξλβηα δ βλδαευθ η ΰ γυθ βμέ Ν αδλέα εαδνβνη κξά πκυνγαναθαζτ κυη έθαδν πθν ζζβθδευθ Π λ ζαέπθ έ έν ( ΛΠ Ν έ έ). Ν ΛΠ Ν λα βλδκπκδ έ αδν κθν ξυλκ πθν π λ ζαδκ δ υθ απσν κν 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ βμν δτζδ βμνπ λ ζαέκυνεαδν θϋλΰ δαμέ ΣκΝ τλκμν πθν λΰα δυθ βμνπ λδζαηίϊθ δ λα βλδσ β μ σππμνβν δτζδ β,ν ηπκλέα εαδν δαθκηά π λ ζαέκυ, ξβηδεϊ- π λκξβηδεϊ, λ υθϊ εαδν παλϊΰπΰβ υ λκΰκθαθγλϊεπθ, παλαΰπΰά θαζζαε δευθ πβΰυθ θϋλΰ δαμ, ξθδεϋμ υπβλ έ μ ΰδαΝ γϋηα α θϋλΰ δαμ ε ζέν ΟδΝ υπβλ έ μ εαδν αν πλκρσθ α κυν κηέζκυ εαζτπ κυθ ξ σθ σζβ βθνπ λδκξάμ βμνθκ δκαθα κζδεάν υλυπβμ. ΟδΝ αδλ έ μ πκυνυπϊΰκθ αδ κθνσηδζκ πθν ΛΠ Ν έθαδ 1) ζζβθδεϊ Π λϋζαδα έ έν( δτζδ β) β)ν ΚΟΝ έ έ έ έ, ΚαζυοπΝ έπέ έν ζζβθδεϊ Κατ δηα έ έ έν( ηπκλέα)ν 3) ζζβθδεϊ Π λϋζαδα έ έ,ννν δαικθν έ έ έ έν(χβηδεϊ) 4) ζζβθδεϊνπ λϋζαδαν έ έ,νεelroseνkuwaitνenergyνωoντνν ΛέΠ έ,νvegasντilντν GAS - ΛέΠ έν( λ υθϊνεαδνπαλϊΰπΰβνυ λκΰκθαθγλϊεπθ) 5) Elpedison BV (ΠαλΪΰπΰβ εαδν ηπκλέα βζ ε λδεάμ θϋλΰ δαμ) 1

2 6) ζζβθδεϊ Π λϋζαδα, θαθ υ δη μ ΠβΰΫμ θϋλΰ δαμ έ έν ( θαθ υ δη μ ΠβΰΫμ θϋλΰ δαμ) ι)ν ΠΡΟΦΟΝ έ έν(σ ξθδεϋμ η ζϋ μ) κ)ν Π Ν έ έν(φυ δεσναϋλδκ) Ν η κξάν πθν ΛΠ Ν δαπλαΰηα τ αδν κν ξλβηα δ άλδκν γβθυθν εαδν κυν Λκθ έθκυέ Keywords: technical analysis, fundamental analysis, stock market, corporation, MACD, William %R, SMA, EMA, Stochastic Oscillator, RSI, CCI, Bollinger Bands, ROE, ROA, Current Ratio, EPS, EBITDA, EBT Ι ΓΧΓΗ Σ ξθδεά αθϊζυ β (Technical Analysis) έθαδν ηδαν ηϋγκ κμ πλκ δκλδ ηκτ βμν η αίκζάμ βμν δηάμν ηδαμν η κξάμ βν κπκέα ία έα αδ ευλέπμ Ν ΰλαφάηα α εαδν έε μ. ΛαηίΪθ δ κηϋθα κυνπαλ ζγσθ κμ ΰδαΝ βθν δηά βμνη κξάμ άν κυν έε β, η Ν ανκπκέα πλκ παγ έ θανπλκίζϋο δ βθνπκλ έα κνηϋζζκθ. α δεϋμ παλα κξϋμ ΰδαΝ ΫθαθΝ ξθδεσ αθαζυ ά έθαδνκδν ιάμ. 1) ΟΝ αθαζυ άμ θν α ξκζ έ αδ η Ν αν γ η ζδυ β η ΰΫγβ βμν αΰκλϊμ άν βμν αδλέαμ (δ κζκΰδ ηκέ, έε βμ Σδηάμ/ ΚΫλ β, Ϋ κ α,ν Ϋικ α,ν εϋλ β, υπκξλ υ δμ ε ζ)ν παλϊ ησθκ η Ν ανΰλαφάηα α βμνη κξάμ εαδν δμνπαλ ζγκτ μ δηϋμ βμέ 2) Ν ξθδεά αθϊζυ β υπκγϋ δ σ δν αν αθγλυπδθα υθαδ γάηα α εαδν υηπ λδφκλϋμ πλκ δκλέακυθ Νη ΰΪζκ ίαγησ δμν δηϋμ πθνη κξυθ. 3) Ν δηά ηδαμνη κξάμ κνξλβηα δ βλδαεσ αηπζσ απ δεκθέα δ σζ μ δμνκδεκθκηδεϋμ πζβλκφκλέ μ εαδνθϋα βμ πδξ έλβ βμ. 4) ΟΝ αθαζυ άμ υπκγϋ δ σ δν ι Ϊακθ αμ αν κηϋθα εαδν αν απκ ζϋ ηα α κυν παλ ζγσθ κμ ΰδαΝ βθν η κξά- έε β,ν έθαδν Ν γϋ β θαν πλκίζϋο δ αθϊζκΰ μ υηπ λδφκλϋμ κνηϋζζκθ εαγυμ υπϊλξ δ βν Ϊ β ανΰ ΰκθσ α θαν παθαζαηίϊθκθ αδ η Νπαλσηκδκ λσπκ. Θ η ζδυ βμ αθϊζυ β (Fundamental Analysis) έθαδ βν η γκ κζκΰέα η Ν βθν κπκέα πλκ δκλέακυη κθν ίαγησ αιδκπδ έαμ ηδαμν αδλέαμέν ΟΝ γ η ζδυ βμ αθαζυ άμ ία έα αδ αν ιάμ κηϋθα 2

3 1) ζϋΰξ δ κυμνδ κζκΰδ ηκτμ, απκ ζϋ ηα α ξλά βμ εαδνΰ θδεσ λα δμνκδεκθκηδεϋμ εα α Ϊ δμ βμν αδλέαμέ 2) ζϋΰξ δ δμν βη δυ δμ εαδν υπκ έι δμ κυν κλεπ κτ ζ ΰε ά,ν κν κπκέκμ ζϋΰξ δ, πδ κπκδ έ εαδνυπκΰλϊφ δ δμνεα α Ϊ δμέ 3) ΛαηίΪθ δ υπσοβ βμναθαεκδθυ δμ εαδν αν π θ υ δεϊ ξ έα βμν πδξ έλβ βμ. 4) βλέα αδ πέ βμ Ν πκδκ δεϊ ξαλαε βλδ δεϊ βμν αδλέαμ,ν σππμν βν αδλδεά δαευίϋλθβ β, ξϋ β αδλέαμ η Νπ ζϊ μ εαδνυπαζζάζκυμ ε ζ. 5) ι Ϊα δ πκζζϋμ φκλϋμ εαδν βθνΰ θδεσ λβ πκλ έα κυνεζϊ κυ πκυν θ Ϊ αδ βν αδλέα αζζϊ εαδν ανηαελκκδεκθκηδεϊ η ΰΫγβ βμνκδεκθκηέαμ. α δεϋμ δαφκλϋμ η αιτ Σ χθδεάμ εαδνθ η ζδυ κυμ θϊζυ βμ 1) Ν γ η ζδυ βμ αθϊζυ β βλέα αδ ευλέπμ δμν κδεκθκηδεϋμν εα α Ϊ δμν εαδν απκ ζϋ ηα αν βμν αδλέαμν θυνβν ξθδεάν βθν δηάν βμνη κξάμ. β)ν Νγ η ζδυ βμναθϊζυ β κξ τ δνπ λδ σ λκν κθνηαελκπλσγ ηκνκλέακθ α εαδν πδξ δλβηα δεϋμν λα βΰδεϋμ βμν αδλέαμ,ν θυν βν ξθδεάν αν ίλαξυπλσγ ηαν απκ ζϋ ηα α. γ)ν βθνγ η ζδυ β αθϊζυ β,νκναθαζυ άμ ία έα αδ ευλέπμ βθν δεσθα βμν αδλέαμ, βθν πκλ έα πθν Ν αΰκλυθ εαδν βθν ΰ θδεσ λβν ιϋζδιβν βμ κδεκθκηέαμέν Ο ξθδεσμ αθαζυ άμ ία έα αδν αν άηα ανπκυνζαηίϊθ δ απσν κυμν έε μ εαδν αν δαΰλϊηηα α βμνη κξάμ. ζ)ν ΟΝ γ η ζδυ βμ αθαζυ άμ ηπκλ έ θαν ε δηά δ η Ν δμ η γσ κυμ κυ, πκδαν έθαδν βν π ά Ν δηά βμν η κξάμ. θ δγϋ πμ,ν κν ξθδεσμ αθαζυ άμ θν έθαδν Ν γϋ β θαν πλκ δκλέ δ ΝπκδκΝ πέπ κ γανφ Ϊ δ βνη κξά,νσηπμνηπκλ έ θανΰθπλέα δ σ δ, σ αθν φ Ϊ δ Ναυ σν κν πέπ κ,ναθνγαν υθ ξδ έ άνγαναθα λαφ έ βνπκλ έα βμέ βθν λΰα έα ηαμ,ν θνγαν π ε αγκτη βθνφδζκ κφέα πθν υκναυ υθναθαζτ πθ κτ γαναθαπ τικυη ΝίΪγκμΝ κνηαγβηα δεσ εαδν ξθδεσ υπσίαγλκ βμνεα α ε υάμ πθν δε υθέν ΘαΝ παλκυ δϊ κυη η λδεϊ ία δεϊν κδξ έα εαδν ξθδεϋμ υ Ν κν αθαΰθυ βμ θανεα αθκά δ Νπλπ αλξδεσ πέπ κ βθνζ δ κυλΰέα εαδν βηα έα πθν υκναυ υθ αθαζτ πθέ 3

4 ΙΚΣ ΝΣ ΥΝΙΚΗΝ Ν ΛΤΗ Έθαμ έε βμ ξθδεάμ αθϊζυ βμ έθαδν Ϋθαμ ηαγβηα δεσμ τπκμ πκυν αθαφϋλ αδ ευλέπμ έ βθν δηά βμνη κξάμ έ κθνσΰεκ υθαζζαΰυθ. Χπλέακθ αδ Ν υκνετλδ μ εα βΰκλέ μέν Νπλυ β εα βΰκλέα π λδζαηίϊθ δ κυμν έε μ σπκυ πλκβΰκτθ αδ βμν Ϊ βμ (leading) θυν βν τ λβ π λδζαηίϊθ δ ε έθκυμ πκυν αεκζκυγκτθν η Ν υ Ϋλβ βν (lagging)έν βθν πλυ β π λέπ π β κδ έε μ έθκυθ ηδαν πλσίζ οβ ΰδαΝ βθν δηά βμνη κξάμ, θυν βθν τ λβ έθκυθ βθν πδί ίαέπ β ΰδαΝ βθνπκλ έα βμνη κξάμ. H ξθδεά αθϊζυ β ία έα αδν βθ Ϊ β πκυναεκζκυγ έ Ϋθαμ έε βμ,νβνκπκέα έξθ δ βθνΰ θδεά εα τγυθ β βμν αδλέαμ-εζϊ κυ- αΰκλϊμέν Ν Ϊ β ηπκλ έ θαν έθαδναθκ δεά (bull market- uptrend), εαγκ δεά (bear market- downtrend) άνπζϊΰδα/ κλδασθ δα (sideways trend). Ν δϊλε δα βμν Ϊ βμνηπκλ έ θαν έθαδνίλαξυπλσγ ηβ (ηϋξλδ λ δμν ί κηϊ μ), η κπλσγ ηβ (απσν λ δμν ί κηϊ μ ηϋξλδ η λδεκτμ ηάθ μ)ν εαδν ηαελκπλσγ ηβ (πϊθπ απσνϋθανϋ κμ). Ν Ϊ β παλαεκζκυγ έ αδ η Ν υκν λσπκυμέν ΟΝ πλυ κμ έθαδν αν ηκ έία (patterns 1 ), σπκυ βναθϊζυ β έθαδνΰλαφδεά, βζα ά κναθαζυ άμ παλα βλ έ κνΰλϊφβηα βμν δηάμ ηδαμ η κξάμ εαδν πλκ παγ έ θαν θ κπέ δ εϊπκδα ηκ έίαν άν αεκζκυγέ μ υ Ν θαν απκφα έ δναθνβν δηά γαναθϋί δ άνγαν πϋ δένον τ λκμ λσπκμ έθαδνβνεα α ε υά δε υθ (indicators),ν σπκυν π λδζαηίϊθκθ αδν ΰλαφάηα αν εαγυμν εαδν κδεκθκηδεϋμν πζβλκφκλέ μνπκυν π ιβΰκτθ η Ναθαζυ δεσ λκ λσπκ βθνπκλ έα βμνη κξάμ. εα α ε υά πθν δε υθ αθ ζ έν κηϋθα 1) πσν βθν Ϊ βν (trend) πκυν Ϋξ δ βν δηά κυν αιδσΰλαφκυ (η κξά-εζϊ κμ-αΰκλϊ)ν Σκτ β βν ξθδεάν έθ δν πζβλκφσλβ βν εαδν πδί ίαδυθ δν βθν πκλ έα βμν δηάμ κυν αιδσΰλαφκυέν 2) πσν κθνσΰεκ πθν υθαζζαΰυθ (volume). 3) πσν βθν δαετηαθ βν πθν δηυθ (volatility). 4) πσν βθν δα άλβ β άναζζαΰάν βμν Ϊ βμν(momentum). Σκτ β βν ξθδεά τθα αδ θανπλκίζϋο δ αθνβν δηά κυναιδσΰλαφκυ γαν υθ ξέ δ βθ πκλ έαν βμ άνγαναζζϊι δ Ϊ β. 1 ζ. Π Ρ ΡΣ Μ 4

5 Νεα α ε υά βλέα αδ Ν υκνευλέπμ η γσ κυμέν ΝηδαΝηΫγκ κμ έθαδνκν έε βμ θαν π λδζαηίϊθ δ ΫθαΝ κλδκγ βηϋθκ φϊ ηα δηυθ εαδν κθκηϊα αδν αζαθ π άμν (oscillator), θυν βν τ λβν ηϋγκ κμ θν κν εϊθ δ αυ σέν ΟΝ αζαθ π άμ κλδκγ έ αδν η αιτ ηδαμναθυ λβμ εαδνηδαμ εα υ λβμ δηάμ εαδνκν έε βμ εδθ έ αδ ηϋ α Ναυ άν βμν π λδκξάέν θν κν έε βμ πζβ δϊα δ κν αθυ λκ σλδκ, σ υπϊλξ δ υπ λαΰκλϊ (overbought),ν βν κπκέα θν βλέα αδ υθάγπμ αν γ η ζδυ β κδεκθκηδεϊ βμν αδλέαμ,ννη Ναπκ Ϋζ ηα θανυπ λ δηϊ αδ κναιδσΰλαφκέν υ σν έθαδνϋθ διβ σ δνβν δηάν γαν υπκξπλά δ εαδν κν αιδσΰλαφκ πλϋπ δ θαν ππζβγ έ τθ κηα (sell signal). ΣκΝ αθ έγ κ υηίαέθ δ σ αθν κν έε βμ πζβ δϊα δ κν εα υ λκ σλδκ, σπκυ σ υπϊλξ δ υπ λπυζβ β (oversell), κπσ βν δηά κυν αιδσΰλαφκυ γαν αθαεϊηο δ εαδν κν αιδσΰλαφκ πλϋπ δ θαναΰκλα έ τθ κηα (buy signal) ΟδΝ αζαθ π Ϋμ ξλβ δηκπκδκτθ αδ σ αθν θνυπϊλξ δ ι εϊγαλβ Ϊ β άνσ αθνβναΰκλϊ ηφαθέα δ πζϊΰδα Ϊ β. ΟδΝ έε μ πκυν θν αθάεκυθ κυμν αζαθ π Ϋμ ξλβ δηκπκδκτθ αδ σ αθν υπϊλξ δ ι εϊγαλβ Ϊ β βθναΰκλϊ, κπσ βνπλσίζ οβ έθαδν ξ δεϊ πδκν τεκζβ. ΟδΝ έε μ ξθδεάμ αθϊζυ βμ έθαδναλε κέ εαδν πέ βμ υθ υϊακθ αδ η αιτ κυμνΰδαν πδκνκζκεζβλπηϋθα απκ ζϋ ηα α. η έμ βθν λΰα έα ηαμνγανξλβ δηκπκδά κυη κυμν ιάμ έε μ. (Π λδ σ λα ΰδαΝ δμνεα βΰκλέ μ πθν δε υθ ω εαδ ω) 1) πζσμ Κδθβ σμ ΜΫ κμ (Simple Moving Average- SMA) 2) εγ δεσμ Κδθβ σμ ΜΫ κμ (Exponential Moving Average- EMA) 3) MACD (Moving Average Convergence/Divergence). 4) Bollinger Bands 5) Commodity Channel Index 6) Relative Strength Index 7) William %R 8) Stochastic Oscillator 5

6 1) SMA (Simple Moving Average) Σκτ κμ κν έε βμ έθαδν αθ δ ηϋθκμ απσν βθν α δ δεά, ξλβ δηκπκδ έ αδ σηπμν ιέ κυ δεαθκπκδβ δεϊ ανκδεκθκηδεϊνεαδ βθναθϊζυ β πθνξλκθκζκΰδευθ δλυθ. πκ ζ έ κθν πδκν απζσ εαδν εα αθκβ σ έε β, εαγυμ βν εα α ε υά κυ θν απαδ έ ι δ δε υηϋθ μ ΰθυ δμ. πέ βμ έθαδν κν γ ηϋζδκμν ζέγκμ εα α ε υάμ ΰδαΝ ΫθαΝ πζάγκμ πδκν υθγϋ πθ ξθδευθ δε υθ,νσππμνγα κτη παλαεϊ π ΟΝSMA αθάε δ βθνεα βΰκλέα πθν δε υθνπκυν πδί ίαδυθκυθ βθν Ϊ β βμν δηάμ η Νυ Ϋλβ β (lagging) εαδν θν τθα αδ θαν υ δ πλσίζ οβ ΰδαΝ βθνη Ϋπ δ α πκλ έα βμν δηάμ. Άλα,ΝΰδαΝ κθν ξθδεσ αθαζυ ά κνsma θναπκ ζ έν λΰαζ έκνπλσίζ οβμ Μαγβηα δεάνχϋ β SMA λξδεϊ ξλ δαασηα δμν δηϋμ εζ δ έηα κμ κυναιδσΰλαφκυ (Close Price), εαγυμ εαδ πθναλδγησ πθνβη λυθ (Ν),Νη Ν κθνκπκέκ γανυπκζκΰέ κυη κθνεδθβ σ ηϋ κ (SMA) SMA= (P= Close Price, N= λδγησμνβη λυθ) Μ Ν κθν παλαπϊθπ τπκ,ν ΰδαΝ εϊγ Ν θϋα δηά πκυν πλκ γϋ κυη, αφαδλκτη βθν παζαδσ λβ,νυ Ν κνννθαν έθαδνπϊθ α αγ λσ. θαζσΰπμ αν κηϋθα πκυνξλβ δηκπκδκτη, κλέακυη εαδν κθναλδγησ πθνβη λυθ (Ν)έΝυθάγπμ,ΝΰδαΝβη λά δ μ δηϋμ ζαηίϊθκυη ΰδαΝΝ δμ ηνάν1ί άη λ μ. ΩμΝ έε μ αθαφκλϊμ, ζαηίϊθκθ αδ υθάγπμ κνsma πθνηί,ν1ίίνεαδνβίίνβη λυθ. Ν ξθδεά ΰδαΝθαΝ ζϋΰικυη βθν Ϊ β,ν έθαδνθαν υΰελέθκυη κθνευζδση θκ ηϋ κ βμν ίλαξυπλσγ ηβμ π λδσ κυ,νη Ν κθνευζδση θκ ηϋ κ βμνηαελκπλσγ ηβμ π λδσ κυ. ΓδαΝπαλΪ δΰηα, ηπκλκτη θανζϊίκυη ΫθαθΝSMA 5 βη λυθ (5-days SMA),ΝΝεαδΝΫθαθΝ SMA 50 βη λυθ (50-days SMA),ΝΝ κνέ δκ ΰλΪφβηαέΝΌ αθνκν5-days SMA αλξέα δ θαν ίλέ ε αδ πϊθπ απσν κθν 50-days SMA, σ αυ σν έθαδν άηα (signal) σ δν αλξέα δ αθκ δεά πκλ έα (uptrend)ένό αθνκν5-days SMA αλξέα δ θανίλέ ε αδ εϊ π απσν κθν 50-days SMA, σ αυ σν έθαδν άηα (signal) σ δν αλξέα δ εαγκ δεά πκλ έα (downtrend). 6

7 Μ Ν παλσηκδκ λσπκ ι Ϊακυη βθν Ϊ β ζαηίϊθκθ αμ κν έ δκ ΰλΪφβηα δμν δηϋμ κυναιδσΰλαφκυ εαδ κθνsma. ΓδαΝπαλΪ δΰηα, ηπκλκτη θανζϊίκυη ΫθαθΝSMA 10 βη λυθ (10-days SMA)έΝΌ αθνκδν δηϋμ εδθκτθ αδ πϊθπ απσν κθν1ί-days SMA σ αυ σν έθαδν άηα (signal) σ δν αλξέα δ αθκ δεά πκλ έα (uptrend)έν Ό αθν κδν δηϋμ εδθκτθ αδ εϊ π απσν κθν 1ί-days SMA σ αυ σν έθαδν άηα (signal) σ δν αλξέα δ εαγκ δεά πκλ έα (downtrend). ΝαΝυπ θγυηέ κυη ί ίαέπμ σ δ, π δ ά κνsma αθάε δ βθνεα βΰκλέα πθν δε υθ πκυνζ δ κυλΰκτθ η Νυ Ϋλβ β (lagging), αν άηα α θν έθαδνπϊθ α ι εϊγαλα, κπσ γαν πλϋπ δ θαν υθ υϊα αδ εαδν η Ν Ϊζζκυμ έε μ ΰδαΝ βθν τλ β πδκν αιδσπδ πθ απκ ζ ηϊ πθ. 2) EMA (Exponential Moving Average) Ο EMA, έθαδνϋθαμ ιέ κυ απζσμ εαδνεα αθκβ σμ έε βμ κνκπκέκμ απκ ζ έ βθνίϊ β ΰδαΝ βθν τθγ β πδκν πκζτπζκεπθ δε υθ. ΌππμΝ κν SMA Ϋ δ εαδν κν Μ, αθάε δ βθν εα βΰκλέα πθν δε υθν πκυν πδί ίαδυθκυθ βθν Ϊ β βμν δηάμ η Ν υ Ϋλβ β (lagging) εαδν θν τθα αδ θαν υ δ πλσίζ οβ ΰδαΝ βθνη Ϋπ δ α πκλ έα βμν δηάμ. Νία δεά δϊφκλα κυμν έθαδνσ δ κθνema, ξλβ δηκπκδκτθ αδ αγηέ δμ δμν δηϋμ, αθαζσΰπμ η Ν κν δν πδγυηκτη θαν πδ τξκυη. ΓδαΝ παλϊ δΰηα, πκζζϋμ φκλϋμ ξλβ δηκπκδκτη η ΰαζτ λβ Ϊγηδ β δμνπδκνπλσ φα μ δηϋμ εαδνηδελσ λβ δμν παζαδσ λ μ, δσ δ γ πλκτη σ δνκδνπδκνπλσ φα μ δηϋμ πβλ Ϊακυθ π λδ σ λκ αν απκ ζϋ ηα Ϊ ηαμέ ---- Μαγβηα δεάνχϋ β EMA λξδεϊ ξλ δαασηα δμν δηϋμ εζ δ έηα κμ κυναιδσΰλαφκυ (Close Price), εαγυμ εαδν πθναλδγησ πθνβη λυθ (Ν),Νη Ν κθνκπκέκ γανυπκζκΰέ κυη κθν εγ δεσ εδθβ σ ηϋ κν (EMA) Πλυ κ ίάηα έθαδνθανυπκζκΰέ κυη κθνsma ΰδαΝΝΝάη λ μ. Γδα t=1 EMA 1 =SMA 7

8 EMA t = +, ΰδα t>1, (P= Close Price) εαδ 0<α<1 ΟΝ υθ ζ άμ α, απκ ζ έ βθν Ϊγηδ β πκυνξλβ δηκπκδκτη εαδνυπκζκΰέα αδ πμν ιάμ αο + Ν αλε ΫμΝ π λδπ υ δμν αθα δαλγλυθκυη Ν κυμν παλϊΰκθ μν βμν παλαπϊθπν ξϋ βμν εαδν βθν δα υπυθκυη ΝπμΝ ιάμ EMA t = + Μ Ν αυ άν βθν ηκλφάν κν αθαζυ άμν Ϋξ δν η ΰαζτ λβν υ ζδιέαν βθν Ϊγηδ βν πθν παλαΰσθ πθέ Ό κναφκλϊν βθναθϊζυ βν κυνema, θνγανα ξκζβγκτη Νπ λαδ ΫλπΝΝ δσ δνδ ξτ δνσ δν εαδ κθνsma. 3) Moving Average Convergence/Divergence (MACD). ΟΝ έε βμ αυ σμ πδθκάγβε απσν κθνgerald Appel αν Ϋζβ βμν εα έαμ κυν1λιίέν ΟΝ έε βμ απκ ζ έ ΫθαθΝευζδση θκ ηϋ κ σλκ (moving average),νκνκπκέκμ έξθ δ βθν η αίκζά βμν δηάμ εαγυμ εαδν βθν δϊλε δα βμν Ϊ βμ πκυνυπϊλξ δ. Τπκζκΰέα αδ πμνβν δαφκλϊνη αιτ κυν εγ δεκτ Κυζδση θκυ ΜΫ κυ (EMA 2 )Ν βμν ΰλάΰκλβμ- ίλαξυπλσγ ηβμ π λδσ κυ εαδν κυν εγ δεκτ Κυζδση θκυ ΜΫ κυ (EMA) βμν αλΰάμ- ηαελκπλσγ ηβμν π λδσ κυ. υθάγπμ ζαηίϊθκυη πμν θ δε δεϋμ δηϋμ βθν 1β β ηϋλα εαδ βθν βθ β ηϋλα αθ έ κδξα. πέ βμ,ν κν MACD απκ ζ έ αδ απσν βθν ΰλαηηά πκυν κθκηϊα αδ άηα Ν (signal) β κπκέα έθαδν Ϋθαμ εγ δεσμ ευζδση θκμ MACD 9 άη λπθ (9 days EMA of MACD). ΣΫζκμ, Ϋξκυη εαδν βθνΰλαηηά απσεζδ βμ (divergence),νβνκπκέα έθαδ βν δαφκλϊ κυνmacd εαδν βμνΰλαηηάμ Signal 2 EMA= Exponential Moving Average 8

9 ---- Μαγβηα δεά χϋ β MACD λξδεϊ ξλ δαασηα δμν δηϋμ εζ δ έηα κμν κυναιδκΰλϊφκυ (Close Price) MACD= EMA(Close Price, 12 days) - EMA(Close Price, 26 days) Signal= EMA(MACD, 9 days) Divergence = MACD Signal Ό αθ β ΰλαηηά κυ MACD έθαδν εϊ π απσν βθν ΰλαηηά Signal, σ κδν δηϋμ βθν αΰκλϊ παλκυ δϊακυθν π υ β (bear market), κπσ υπϊλξ δν β Ϋθ διβ σ δν κν αιδσΰλαφκ πλϋπ δ θανππζβγ έ. Ό αθ β ΰλαηηά κυ MACD έθαδνπϊθπ απσν βθνΰλαηηά Signal, σ βναΰκλϊ έθαδν αθκ δεά (bull market), κπσ κτ κ έθαδ Ϋθ διβ σ δν κν αιδσΰλαφκ πλϋπ δ θαν αΰκλα έ. Ό αθνκνmacd αυιβγ έ απσ κηα Ν τθ κηκ ξλκθδεσ δϊ βηα, σ αυ σναπκ ζ έν Ϋθ διβ σ δν κν αιδσΰλαφκ έθαδνυπ λαΰκλα ηϋθκ εαδν τθ κηα βν δηά γαν πδ λϋο δ ανφυ δκζκΰδεϊ πέπ α 4) Bollinger Bands θαπ τξγβε ΝαπσΝ κθνjohn Bollinger, κν1λκί εαδναπκ ζκτθ αυθ μ η αίζβ σ β αμν (volatility bands)νκδνκπκέ μ κπκγ κτθ αδνπϊθπνεαδ εϊ πναπσνϋθανεδθβ σ ηϋ κνσλκ. Νη αίζβ σ β α ία έα αδν βθ υπδεάναπσεζδ β,νβνκπκέαναζζϊα δνεαγυμναζζϊα δ βν η αίζβ σ β α. ΟδΝ αυθ μ δ υλτθκθ αδ αυ σηα α σ αθ αυιϊθ αδ βν η αίζβ σ β α εαδν θ τκυθ εαγυμ η δυθ αδ βνη αίζβ σ β α. υ άν βν υθαηδεά φτ β πθ Bollinger Bands βηαέθ δν πέ βμν σ δ ηπκλ έν θαν ξλβ δηκπκδβγκτθ δαφκλ δεϋμν εδθβ ΫμΝ αιέ μ εαδν αιδσΰλαφα. Γδα αθκ δεϊ άν εαγκ δεϊ άηα α,ν κδν Bollinger Bands ηπκλκτθ θα ξλβ δηκπκδβγκτθ ΰδαΝ κθν θ κπδ ησ Μ-Tops(*) εαδνw-bottoms(*) ά ΰδαΝ κθνεαγκλδ ησ βμν Ϊ βμ. 9

10 ΟδΝ ψollingerν ψands απκ ζκτθ αδν απσ ηέαν η αέαν αυθβ (middle zone) εαδ τκ ιπ λδεϋμ (upper zone, lower zone). η αέαναυθβ έθαδνϋθαμναπζσμ εδθβ σμ ηϋ κμν σλκμν(sma 3 ), υθάγπμ πθν20 βη λυθ. H ηδα ιπ λδεά αυθβ υθάγπμνκλέα αδ +2 υπδεϋμναπκεζέ δμ (upper zone) πϊθπ απσν β η αέαναυθβ (middle zone), θυνβν ΪζζβΝκλέα αδ -2 υπδεϋμ απκεζέ δμ (lower zone) εϊ π απσν β η αέαναυθβ. *Μ-Tops: έθαδν ηδαν ΰλαφδεά αεκζκυγέα,ν η Ν ξάηα Μ,Ν σπκυ πλκ δκλέα δ υκν δα κξδεϋμ εκλυφϋμ, η Ϊ δμν κπκέ μ έθαδν πδγαθσ θαν αζζϊι δ βν Ϊ β (πκλ έα)ν βμν δηάμ κυναιδκΰλϊφκυ. *W-Bottoms: έθαδνηδανΰλαφδεά αεκζκυγέα,νη Ν ξάηα W,Νσπκυ πλκ δκλέα δ υκν δα κξδεϋμ πυγηϋθ μ, η Ϊ κυμνκπκέκυμ έθαδνπδγαθσ θαναζζϊι δ βν Ϊ β (πκλ έα)ν βμν δηάμ κυναιδσΰλαφκυ. ΠαλΪ δΰηα W- Bottom M-Tops 3 SMA= Simple Moving Average 10

11 ---- Μαγβηα δεά χϋ β Bollinger Bands λξδεϊ ξλ δαασηα δμν δηϋμ εζ δ έηα κμν κυναιδκΰλϊφκυ (Close Price) εαδνϋπ δ α υπκζκΰέακυη βθν υπδεά απσεζδ β πθν δηυθ (Standard Deviation) Middle Zone= 20 days SMA of Close Price Upper Zone= Middle Zone + 2*Standard Deviation(20 days) of Close price Lower Zone= Middle Zone - 2*Standard Deviation(20 days) of Close price Μ λδεϋμ φκλϋμ αθ έ κυν πζκτ Κδθβ κτ ΜΫ κυ Όλκυ (SMA) ξλβ δηκπκδκτη κν πζσ εγ δεσ ΜΫ κ Όλκ ( Μ )έν ΝαΝ πδ βηϊθκυη πέ βμ σ δν κ αλδγησμ πθν βη λυθ πκυν γαν ξλβ δηκπκδβγ έ ΰδαΝ βθν τλ β κυν Ν SMA,Ν κθν έ δκ γαν ξλβ δηκπκδά κυη ΰδαΝ κθν πλκ δκλδ ησ βμν υπδεάμ απσεζδ βμ βμν δηάμ κυν αιδκΰλϊφκυ 5) Commodity Channel Index (CCI) θαπ τξγβε απσν κθν ϊonald Lambert π λέπκυ κν 1λκί εαδν απκ ζ έ ΫθαθΝ ία δεσ έε βμν ΰδαΝ δμν δηϋμ πθν ία δευθν ηπκλ υηϊ πθέ Χλβ δηκπκδ έ αδ ευλέπμ ΰδαΝ θαν πλκ δκλέ δ ηδαν θϋαν Ϊ β ά θαν πλκ δ κπκδά δ ΰδα αελαέ μν η αίκζϋμ. λξδεϊ αθαπ τξ βε ΰδαΝ κθν θ κπδ ησ ευεζδευθ Ϊ πθ Ν ηπκλ τηα α, αζζϊ φαλησα αδ ιέ κυ εαζϊ εαδν Ϊζζκυμ έ ζκυμ (ETFs, αιδσΰλαφα, η κξϋμ ε ζ). ΟΝCCI η λϊν κ λϋξκθν πέπ κ πθν δηυθ Ν ξϋ βνη Ν κ ηϋ κν πέπ κ πθν δηυθ Ν ηδαν κηϋθβ ξλκθδεάνπ λέκ κ. ΟΝCCI έθαδν ξ δεϊ υοβζσμ,νσ αθνκδν δηϋμν έθαδ πκζτν πϊθπναπσ κθνηϋ κνσλκν κυμ. θ έγ α, κνcci έθαδν ξ δεϊ ξαηβζσμ,νσ αθνκδν δηϋμ έθαδνπκζτνξαηβζσ λ μναπσ κθνηϋ κνσλκν κυμ. Μ Ν αυ σθν κθν λσπκ, κν CCI ηπκλ έ θα ξλβ δηκπκδβγ έν ΰδαΝ κθν θ κπδ ησ θσμν υπ λαΰκλα ηϋθκυν(overbought), άνυπ λπκυζβηϋθκυν έ ζκυ (oversell). 11

12 Μαγβηα δεϊ δα υπυθ αδ πμν ιάμ ---- Μαγβηα δεά χϋ β CCI λξδεϊ ξλ δαασηα δμν δηϋμ εζ δ έηα κμ κυν αιδκΰλϊφκυ (Close Price), βθν υοβζσ λβ δηβν(high Price) εαδν βθνξαηβζσ λβ δηά (Low Price). Τπκζκΰέακυη Ν βθνσυπδεάνσδηάν(typical Price)Ν κυναιδσΰλαφκυ Typical Price= + + CCI=, Ό αθν κν CCI ίλέ ε αδ πϊθπ απσν κν πέπ κ πθ +100 ηκθϊ πθ, σ αυ σν έθαδν Ϋθ διβ σ δν κναιδσΰλαφκ αεκζκυγ έ αθκ δεά Ϊ β, κπσ έθαδν υεαδλέα ΰδαΝαΰκλΪ. Ό αθνκνcci ίλέ ε αδ εϊ π απσν δμν-100 ηκθϊ μ, σ αυ σναπκ ζ ένϋθ διβ σ δν κν αιδσΰλαφκ αεκζκυγ έ εαγκ δεά Ϊ β, κπσ έθαδν υεαδλέα ΰδαΝπυζβ β. Ν π λδπ υ δμ σπκυ κδν δηϋμ +1ίίΝ εαδν -100 κυν CCI έθαδν αλε Ϊ υξθϋμ Ν ΫθαΝ αιδσΰλαφκ, σ υθάγπμ δ υλτθκθ αδ κν+βίίνεαδν-200,νυ ΝθαΝ ζϋΰικυη αεσηα πδκναελαέ μ δηϋμ. 6) Relative Strength Index (RSI) πδθκάγβε απσν κθν Welles Wilder,Ν κν 1λικΝ εαδν ηπέπ δ βθν εα βΰκλέα πθν αζαθ π υθ (oscillator). Σκτ κμ κν έε βμ η λϊ δν βθν αξτ β α εαδν βθναζζαΰά πθν δαευηϊθ πθν πθν δηυθέν έθαδνϋθανδ δαέ λα βηκφδζάμ έε βμ πκυνξλβ δηκπκδ έ αδ υλϋπμ βθν ξθδεά αθϊζυ β. 12

13 ---- Μαγβηα δεά χϋ β RSI RSI= + RS= ΓδαΝ βθν τλ β κυνμϋ κυ ΚΫλ κυμ εαδνμϋ β βηδϊμ υπκζκΰέακυη ΫθαθΝπλ υ δεσ Κυζδση θκ ΜΫ κ 4 14 βη λυθ (14 days CMA). λξδεϊ, Ϋξκθ αμ δμν δηϋμ εζ δ έηα κμ (Close Price) υπκζκΰέακυη δμν αθσ κυμ βμν δηάμ (upward) εαδν δμν εαγσ κυμ (downward) Ν ξϋ β η Ν βθνπλκβΰκτη θβ δηά πμν ιάμ άηα 1. Τπκζκΰδ ησμ Close Price (t) Close Price (t-1). θ Close (t) Close (t-1). >0 Upward (U) (Gain) θ Close (t) Close (t-1). <0 Downward (D) (Loss) ΛαηίΪθκυη δμναπσζυ μ δηϋμ πθνη ΰ γυθ Upward(U) εαδνdownward(d) υ ΝθαΝ ια φαζέ κυη σ δνγανϋξκυη πϊθ α γ δεκτμ αλδγηκτμ. άηα 2. Τπκζκΰδ ησμ κυνη ΰΫγκυμ RS η Ν βθνίκάγ δα κυ πλ υ δεκτ Κυζδση θκυ ΜΫ κυ 14 βη λυθ (14 days CMA). RS=, 4, 4 Γδα t=1: CMA= 14 days SMA + 1 Γδα t>1: CMA (t) = 4 βθνκδεκθκηδεάνκλκζκΰέα,νη λδεϋμνφκλϋμναθαφϋλ αδνπμν ικηαζυηϋθκμνκυζδση θκμνμϋ κμν (Smoothing Moving Average) 13

14 ΝαΝ βη δυ κυη σ δν θαζζαε δεϊ ηπκλ έ θαν ξλβ δηκπκδβγ έ ιέ κυ εαζϊ εαδν Ϋθαμ εγ δεσμ ευζδση θκμ ηϋ κμ άηα 3. Τπκζκΰδ ησμν κυν έε β RSI= 5 + ΟδΝ δηϋμ κυνrsi ευηαέθκθ αδ η αιτ ίνεαδν1ίίένυθάγπμ ξλβ δηκπκδκτη πμν βη έα αθαφκλϊμ δμν δηϋμ ιίν εαδν γίν ΰδαΝ θαν ξαλαε βλέ κυη ΫθαΝ αιδσΰλαφκ πμν υπ λαΰκλα η θκν (overbought) άν υπ λπκυζβηϋθκν (oversell) αθ έ κδξαέν Ό αθ κν RSI υπ λίαέθ δ δμν ιίν ηκθϊ μ αυ σν έθαδν Ϋθ διβ σ δν τθ κηα βν δηά γαν υπκξπλά δ. θ δγϋ πμ σ αθν έθαδνεϊ π απσν δμνγίνηκθϊ μ βν δηά τθ κηα γαναθαεϊηο δέν θνκδν δηϋμ αθαφκλϊμ ιίν εαδν γίν έθαδν αλε Ϊ υξθϋμ ΰδαΝ ΫθαθΝ αιδσΰλαφκ, σ ξλβ δηκπκδκτη δμν δηϋμ κίνεαδνβίέ ΝαΝ πδ βηϊθκυη σ δν π δ ά κν RSI ηπέπ δν βθν εα βΰκλέα πθν αζαθ π υθ (oscillator) αναπκ ζϋ ηα α κυν έθαδνπδκναιδσπδ α σ αθνυπϊλξ δ πζϊΰδα Ϊ βένό αθν βν Ϊ β πκυναιδσΰλαφκυ έθαδνι εϊγαλβ (αθκ δεά άνεαγκ δεά) σ κνrsi έθαδνπδγαθσ θαν ηφαθέ δ αθ δελκυση θ μ θ έι δμ. 7) William %R ΟΝ έε βμ αυ σμ εα α ε υϊ βε απσν κθν Larry William,ΝκΝκπκέκμ α ξκζάγβε η Ν βθν ξλβηα δ βλδαεά αΰκλϊ πθν ηπκλ υηϊ πθ. ηπέπ δ βθν εα βΰκλέα πθν αζαθ π υθ (oscillator) εαδν έθαδ κν αθ έ λκφκμ έε βμ κυν Fast Stochastic Oscillator. O William %R, έξθ δ βθν ξϋ β πκυν υπϊλξ δ η αιτ βμν λϋξκυ αμ δηάμ εζ δ έηα κμ,νη Ν βθνυοβζσ λβ δηά πθνπλκβΰκτη θπθ N βη λυθ. 5 κν θ ξση θκνσπκυνεϊπκδκνcma(d,1ζ)οίν(ίζνπαλαπϊθπ),ν σ ΝRS θνκλέα αδέν Ν κτ βν βθν π λέπ π βνγϋ κυη ΝRSI=

15 ---- Μαγβηα δεά χϋ β William %R λξδεϊ ξλ δαασηα δμν δηϋμ εζ δ έηα κμ κυν αιδσΰλαφκυ (Close Price), βθν υοβζσ λβ δηά (High Price) εαδν βθνξαηβζσ λβ δηά (Low Price). Νπ λέκ κμ πκυν ξλβ δηκπκδκτη έθαδν υθάγπμ 14 βηϋλ μ (Νο1ζΝβηΫλ μ). %R= -100* ΟδΝ δηϋμ πκυν ζαηίϊθ δ κν έε βμ έθαδν απσν -1ίίΝ πμν ίέ κν τλκμ (-βί,ί)ν κν αιδσΰλαφκ γ πλ έ αδ υπ λαΰκλα ηϋθκν (overbought) εαδν τθ κηαν βν δηάν γαν υπκξπλά δέν κν τλκμ (-100,-κί)Ν κν αιδσΰλαφκ γ πλ έ αδ υπ λπκυζβηϋθκ (oversell),νκπσ ΝβΝ δηάν τθ κηα γαναθαεϊηο δ. Ν δηά -50 έθαδ ΫθαΝ βη έκ αθαφκλϊμ ΰδαΝ βθν πκλ έα κυν αιδσΰλαφκυέν Ό αθν κν αιδσΰλαφκ εδθ έ αδ ΰδαΝ αλε σ ξλκθδεσ δϊ βηα βθν π λδκξά (-50,0), γ πλ έ αδ Ϋθ διβ αθκ δεάμ πκλ έαμ. θ δγϋ πμ σ αθνεδθ έ αδ βθνπ λδκξά (-100,-50) γ πλ έ αδ Ϋθ διβ εαγκ δεάμ πκλ έαμ Ναλε Ϋμ π λδπ υ δμ ξλβ δηκπκδ έ αδνεαδνκν έε βμ 125-days %R, σπκυ ζαηίϊθ δ δμν δηϋμ κυναιδκΰλϊφκυ ΰδαΝΫθα ιϊηβθκ η Ν εκπσ θαν θ κπδ έ ηδανίλαξυξλσθδα αθκ δεά άνεαγκ δεά Ϊ β. ΟδΝ δηϋμ έθαδνπϊθπ απσν κνηϋ κ σλκ κυν ιαηάθκυ σ αθνκν125-days %R έθαδνπϊθπ απσν κν-50. Σκτ κ απκ ζ ένϋθ διβ ΰδαΝαθκ δεά Ϊ β. ΟδΝ δηϋμ έθαδνεϊ π απσν κνηϋ κ σλκ κυν ιαηάθκυ σ αθνκν125-days %R έθαδνεϊ π απσν κν-50. Σκτ κ έθαδνϋθ διβ ΰδαΝεαγκ δεά Ϊ β. 15

16 8) Stochastic Oscillator ηπθ υ άμ αυ κτ κυν έε β ά αθ κν George Lane, αθαζυ άμν εαδν ξλβηα δ άμ,ν κν κπκέκμ κθν εα α ε τα κν 1ληίέΝ ηπέπ δ βθν εα βΰκλέα πθν αζαθ π υθ (oscillator) εαδν τηφπθα η Ν κθνgeorge Lane θνζαηίϊθ δνυπσοβ κτ βθν δηά κυν αιδσΰλαφκυ κτ κθν σΰεκ υθαζζαΰυθέν εκζκυγ έ βθν αζζαΰά βμν Ϊ βμ (momentum) κυν αιδσΰλαφκυ, κπσ απκ ζ έ ΫθαθΝ εα Ϊζζβζκ έε β ΰδαΝ κθν θ κπδ ησ βμναζζαΰά η αιτ πθναθκ δευθ εαδνεαγκ δευθ Ϊ πθ Μαγβηα δεά χϋ β Stochastic Oscillator. λξδεϊ ξλ δαασηα δμν δηϋμ εζ δ έηα κμ κυν αιδσΰλαφκυ (Close Price), βθν υοβζσ λβ δηά (High Price) εαδν βθνξαηβζσ λβ δηά (Low Price). Νπ λέκ κμ πκυν ξλβ δηκπκδκτη έθαδν υθάγπμ 14 βηϋλ μ (Νο1ζΝβηΫλ μ). %K= %D=(3 days SMA) of %K Παλα βλκτη σ δνκνstochastic Oscillator, απκ ζ έ αδ απσν υκνΰλαηηϋμ,ν βθν%k εαδν βθν%d. Νΰλαηηά %D, κθκηϊα αδ ΰλαηηά άηα κμ (signal) εαδνβνζ δ κυλΰέα βμν έθαδνσηκδα η Ναυ άν κυν έε β MACD. Ό αθ β ΰλαηηά %K έθαδν εϊ π απσν βθν ΰλαηηά %D (signal), σ κδν δηϋμ βθν αΰκλϊ πϋφ κυθ (bear market), κπσ κτ κ έθαδνϋθ διβ σ δν κναιδσΰλαφκ πλϋπ δ θαν ππζβγ έ. Ό αθ β ΰλαηηά %K έθαδν πϊθπ απσν βθν ΰλαηηά %D (signal), σ βν αΰκλϊ έθαδν αθκ δεά (bull market), κπσ κτ κ έθαδ Ϋθ διβν σ δν κν αιδσΰλαφκν πλϋπ δ θαν αΰκλα έ. εσηα Ϋθαμ λσπκμ ληβθ έαμ κυνstochastic Oscillator,Ν έθαδνκνπλκ δκλδ ησμ πθν δηυθ αθαφκλϊμέν ΝαθΪζυ β έθαδνσηκδα η Ν κθν έε β %R. ΟδΝ δηϋμ πκυνζαηίϊθ δ 16

17 Stochastic Oscillator έθαδ απσ 0 Ϋπμ +1ίίέΝ ΌππμΝ εαδν κν έε βμ %R Ϋ δ εαδν κν Stochastic Oscillator, Ϋξ δ δηϋμ αθαφκλϊμ σ αθν κναιδσΰλαφκ έθαδνυπ λαΰκλα ηϋθκ (overbought) εαδνσ αθ έθαδννυπ λπκυζβηϋθκ (oversell). Ό αθν κν %K εδθ έ αδ βθ π λδκξά (κί,1ίί)ν κν αιδσΰλαφκ γ πλ έ αδ υπ λαΰκλα ηϋθκ (overbought) εαδν τθ κηανβν δηάνγανυπκξπλά δέν κν τλκμ (0,20) κν αιδσΰλαφκ γ πλ έ αδ υπ λπκυζβηϋθκ (oversell),ν κπσ Ν βν δηάν κυν αιδσΰλαφκυν τθ κηα γαναθαεϊηο δ. Γ θδεϊ,νσ αθνκν έε βμ εδθ έ αδ βθνπ λδκξά (80,100), απκ ζ έ Ϋθ διβ σ αθνβν δηά ίλέ ε αδ εκθ Ϊ αν υοβζά βμν εϊ κ Ν π λδσ κυ,ν θυν βθν π λδκξά (ί,βί)ν αν ξαηβζϊ βμν εϊ κ Νπ λδσ κυ. Ν δηά 50 έθαδ ΫθαΝ βη έκ αθαφκλϊμ ΰδαΝ βθν πκλ έα κυν αιδσΰλαφκυέν Ό αθν κν αιδσΰλαφκ εδθ έ αδ ΰδαΝ αλε σ ξλκθδεσ δϊ βηα βθν π λδκξά (50,100), γ πλ έ αδ Ϋθ διβ αθκ δεάμ πκλ έαμ. θ δγϋ πμ σ αθν εδθ έ αδ βθν π λδκξά (0,50) γ πλ έ αδ Ϋθ διβ εαγκ δεάμ πκλ έαμ. Ν αυ σν κν βη έκ αιέα δ θαν αθαφϋλκυη εαδν η λδεϋμ παλαζζαΰϋμ κυν Stochastic Oscillator. Μ Ν η λδεϋμ πλκ γάε μ εαδν παλαη λκπκδά δμ κν Stochastic Oscillator η α λϋπ αδ Ν υκναεσηα έε μ. 1) Fast Stochastic Oscillator (ά Stochastic Oscillator). Σκτ κμ έθαδν κν ία δεσμ έε βμ,νκνκπκέκμ πδθκάγβε απσν κθννgeorge LaneέΝΣβθΝηαγβηα δεά κυν κηά βθν αθαπ τιαη πλσ λα,νκπσ θνγαναθαφ λγκτη Νπ λαδ ΫλπΝΰδαΝ βθνζ δ κυλΰέα κυέ 2) Slow Stochastic Oscillator. υ σμ κ έε βμ ία έα αδ πλκ αληκΰά κυ Fast Stochastic Oscillator. Ν δα δεα έανΰδαν βθν τλ β κυν έε β έθαδν ιαδλ δεϊναπζά. α) λξδεϊ υπκζκΰέακυη κθ Fast Stochastic Oscillator (Fast %Κ) Fast %Κ= Cl e c e cl e ce L w P ce H P ce L w P ce ί) Τπκζκΰδ ησμ κυνευζδση θκυ ηϋ κυ 3 άη λπθ κυνfast Stochastic Oscillator, κ κπκέκ απκ ζ έ βθνΰλαηηά Slow ΣΚέ 17

18 ΰ) Τπκζκΰδ ησμ κυνευζδση θκυ ηϋ κυ 3 άη λπθ κυνslow %K, κ κπκέκ απκ ζ έ βθνΰλαηηά Slow %D (signal) Slow %K= (3 days SMA) of Fast Stochastic Oscillator Slow %D=(3 days SMA) of Slow %K Ο Slow Stochastic Oscillator Ϋξ δ παλα βλβγ έ σ δ παλϋξ δ εαζτ λα απκ ζϋ ηα α, δσ δ β ζ έαθ β (smoothing) Ν πκυ φαλησα δ κ ευζδση θκμ ηϋ κμ (SMA) κθ έε β Fast Stochastic Oscillator παλϋξ δ εαζτ λα άηα α ΰδα βθ αζζαΰά βμ Ϊ βμ (momentum) κυ αιδκΰλϊφκυ. 3) Full Stochastic Oscillator. ΟΝ έε βμ αυ σμ έθ δ βθν υθα σ β α παλαη λκπκέβ βμ πθ π λδσ πθ ΰδαΝ βθν τλ β πθνΰλαηηυθ %K εαδν%d. λξδεϊ υπκζκΰέακυη κθν Fast Stochastic OscillatorέΝ ΌππμΝ Ϋξκυη πλκαθαφϋλ δ, υθάγπμ ζαηίϊθκυη ηδαν π λέκ κ 14 βη λυθ, π σ κ βθν υΰε ελδηϋθβ π λέπ π β,ν ΰδαΝ βθν τλ β κυν Full Stochastic Oscillator, ηπκλκτη θαν πλκ αλησακυη κθναλδγησ πθνβη λυθ. α) Τπκζκΰδ ησμ Fast Stochastic Oscillator (Fast %Κ) ΰδα Ν βηϋλ μ Fast %Κ= Cl e c e cl e ce L w P ce H P ce L w P ce ί) Τπκζκΰδ ησμ κυνευζδση θκυ ηϋ κυ M 1 βη λυθ κυνfast Stochastic Oscillator, βν κπκέα απκ ζ έ βθνΰλαηηά Full ΣΚέ ΰ) Τπκζκΰδ ησμ κυνευζδση θκυ ηϋ κυ M 2 βη λυθ κυνfull ΣΚ,ΝβΝκπκέα απκ ζ έ βθνΰλαηηά Full %D (signal) Full %K= (M 1 days SMA) of Fast Stochastic Oscillator Full %D=(M 2 days SMA) of Full %K 18

19 ΙΚΣ ΝΘ Μ ΛΙΧ ΟΤ Ν ΛΤΗ βθν θσ β α αυ άν γαν αθαπ τικυη η λδεκτμ έε μ πκυν ξλβ δηκπκδκτθ αδ βθν γ η ζδυ β αθϊζυ β,ν κδν κπκέκδ αθ ζκτθ αδ ευλέπμ απσν βθν ξλβηα κκδεκθκηδεά ζκΰδ δεά. ε σμ πθν δε υθ αυ υθ,ν κν αθαζυ άμ ηπκλ έ θαν ζϊί δν κηϋθα πκυν αφκλκτθ κθν εζϊ κ κθν κπκέκ υπϊΰ αδ βν αδλέα, εαγυμ εαδ κν ΰ θδεσ λκ κδεκθκηδεσ εζέηα, υ Ν θαν ε δηά δ η Ν η ΰαζτ λβ αελέί δα βθν πκλ έα βμν αδλέαμέν (πέξέν Π,Ν Ι κατΰδκ Σλ ξκυ υθ υθαζζαΰυθ, έε μ ξλϋκυμ, έε μ ζζ έηηα κμ- πζ κθϊ ηα κμ, πέπ κ πζβγπλδ ηκτ,ν πδ σεδκνκηκζσΰπθ ε ζ). πέ βμ,ν υθέ α αδνεαδνβν ιϋ α βνπκδκ δευθν δε υθνσππμν κν πδξ δλβηα δεσν ξϋ δκν βμ αδλέαμν (business plan), βν πδξ δλβηα δεάν λα βΰδεάν (business strategy), βν αθαΰθπλδ δησ β α- ππθυηέαν (trademark), βν ξϋ βν η Ν κυμν π ζϊ μν (customer relationships), βν φάηβν (reputation) βν υπ λαιέαν (goodwill),ν βν Ϋλ υθα εαδν αθϊπ υιβν (R&D) ε ζένσκτ α αν κηϋθαναπκ ζκτθνϋθαν έ κμνϊυζκυνπ λδκυ δαεκτν κδξ έκυν ΰδαΝ βθν αδλέα,ν α κπκέανκν ιπ λδεσμναθαζυ άμνπκζζϋμνφκλϋμ θνϋξ δ πλσ ία β,ν κπσ α υθα έ θαν αν πκ κ δεκπκδά δ. ΜΪζδ α,ν πκζζϊν απσν αυ ΪΝ αν κηϋθαν απκ ζκτθνεαδνίδκηβξαθδεϊνηυ δεϊν βμνεϊγ Ν αδλέαμνεαδνπαλϋξκθ αδνησθκνΰδαν βθν π λδεάνπζβλκφσλβ βν πθνη ζυθν βμν αδλέαμέ ΟδΝ έε μ πκυνγανξλβ δηκπκδκτη ΰδαΝ βθνγ η ζδυ β αθϊζυ β έθαδνκδν ιάμ 1) λδγηκ έε βμνγ θδεάμνρ υ σ β αμ ( ΓΡ) 2) λδγηκ έε βμνκαγαλκτνκϋλ κυμ ( ΚΚ)Ν 3) λδγηκ έε βμν πκ κ δεσ β αμν θ λΰβ δεκτν(aae ROA) 4) λδγηκ έε βμν πκ κ δεσ β αμνι έπθνκ φαζαέπθ (AAΙΚ-ROE) 5) λδγηκ έε βμνι έπθνκ φαζαέπθνπλκμνυθκζδεϊνκ φϊζαδα (AΙΚ) 6) ΚΫλ βήνμ κξά (EPS) 7) λδγηκ έε βμνσαξτ β αμνκυεζκφκλέαμνί δπθνκ φαζαέπθν( ΣΚΙΚ) 8) Ππζά δμν 9) ΚΫλ βνπλκνφσλπθν( Σ) 10) ΚΫλ βνη ΪΝΝφσλπθΝ(ΚαγαλΪΝΚΫλ β) 19

20 1) λδγηο έε βμνγ θδεάμνρ υ σ β αμ Χ ΓΡΨ ΟΝαλδγηκ έε βμναυ σμν έξθ δνπσ μνφκλϋμν κνευεζκφκλκτθν θ λΰβ δεσν βμν αδλέαμν ηπκλ έν θαν εαζτο δν δμν ίλαξυπλσγ η μν υπκξλ υ δμέν έθαδν ΫθαμΝ απσν κυμν πδκν ξλά δηκυμν αλδγηκ έε μν δσ δ θν έξθ δν ησθκν κν ίαγησν λ υ σ β αμν βμν πδξ έλβ βμν αζζϊν εαδν κν ίαγησν α φϊζ δαμν πκυν δα βλ έν βν δκέεβ βν Ϋθαθ δν αθ πδγτηβ πθν ι ζέι πθ βμν λκάμν πθν ε φαζαέπθν εέθβ βμέ ΣκΝ ηϋΰ γκμν κυν αλδγηκ έε βν εαγκλέα αδν απσν πκδεέζκυμν παλϊΰκθ μν σππμν βν πκδσ β αν πθν ευεζκφκλδαευθν κδξ έπθ,ν δμν λϋξκυ μν αθϊΰε μν εαδν Ν υπκξλ υ δμν βμν αδλέαμέν ε σμναυ υθν πθνπαλαΰσθ πθνκναθαζυ άμνγανπλϋπ δνθανζαηίϊθ δνυπσοβνεαδνη λδεϊν αεσηβν κδξ έαν πκυν αφκλκτθν βθν αδλέα,ν σππμν κυμν σλκυμν ξκλάΰβ βμν πθν πδ υ πθ,ν βθν τπαλιβν πκξδεσ β αμν βμν αδλέαμ,ν βθν πκλ έαν πθν λ ξκυ υθν υθαζζαΰυθ,ν πθν ευεζκφκλδαευθν κδξ έπθν εαδν πθν απκγ ηϊ πθ, ΰδαΝ πϋθ Ν Ϋ βν κυζϊξδ κθ, εαδν κντοκμν πθναπαδ ά πθέ ---- Μαγβηα δεάνχϋ βν λδγηκ έε β Γ θδεάμνρ υ σ β αμ. ΓΡο + + 2ΨΝ λδγηο έε βμνκαγαλοτ ΚΫλ ουμ Χ ΚΚΨΝ ΟΝ αλδγηκ έε βμν αυ σμν έξθ δν κν πκ κ σν εαγαλκτν εϋλ κυμν πκυν πδ υΰξϊθ δν βν πδξ έλβ βναπσν δμνζ δ κυλΰδεϋμν λα βλδσ β μ (ππζά δμ)ένό κνη ΰαζτ λκμν έθαδν κν ΚΚΝ σ κν πδκν πδε λ άμν έθαδν βν αδλέαέν έθαδν έ πμν απσν κυμν πδκν ξλά δηκυμν αλδγηκ έε μ,ν κηϋθκυν σ δν βν δκέεβ βν αιδκζκΰ έ δμν πλκίζϋο δμν βμν ΰδαΝ αν η ζζκθ δεϊν εϋλ βν ία δαση θβν δμν ε δηά δμν ΰδαΝ δμν ππζά δμν εαδν Ν αυ σθν κθν έε βέν Μ Ν α δ δεϋμ- ηαγβηα δεϋμν η γσ κυμν έηα Ν Ν γϋ βν θαν πλκ ΰΰέ κυη Ν δεαθκπκδβ δεϊν ανη ζζκθ δεϊνεϋλ βναπσν αν κηϋθαν πθνππζά πθέ 20

21 ---- Μαγβηα δεάνχϋ βν λδγηκ έε β ΚαγαλκτΝΚΫλ κυμ. ΚΚο 3ΨΝ λδγηο έε βμν πο ο δεσ β αμν θ λγβ δεοτν(aae ROA) ΟΝ Ν έξθ δν κν ίαγησν απκ κ δεσ β αμν κυν θ λΰβ δεκτ,ν βζα άν κν ίαγησν αιδκπκέβ βμν πθνπ λδκυ δαευθν κδξ έπθν βμν αδλέαμένμ Ν κθν έε βναυ σνϋξκυη Ν βθν υθα σ β ανν α)ν ΝαΝ ι Ϊακυη Ν δαξλκθδεϊν βθν απκ κ δεσ β αν κυν θ λΰβ δεκτν εαδν θαν βν υΰελέθκυη Νη ΝΪζζ μνκηκ δ άμν πδξ δλά δμ,νυ ΝθαΝπαλαεκζκυγκτη ΝαθΝ έηα Ν Ν υθκρεσ λβνγϋ βνν ί)ν ΝαΝ υΰελέθκυη Ν βθν απκ κ δεσ β αν βμν αδλέαμν η Ν θαζζαε δεϋμν ηκλφϋμν π θ τ πθνν ΰ)ΝΝαΝ δ λ υθκτη Ν δαξλκθδεϊν βθν υθαηδεσ β αν βμν αδλέαμνκυ δα δεσ λανεαδνπδκνν αθ δε δη θδεϊ,ν εαγυμν κν Ν έθαδν πδκν αιδσπδ κμν έε βμν τΰελδ βμν Ν ξϋ βν η Ν ΪζζκυμΝ έε μέ Ν ΰ θδεϋμν ΰλαηηΫμ,Ν σ κν η ΰαζτ λκμν έθαδν κν,ν σ κν πδκν απκ ζ ηα δεϊν αιδκπκδκτθ αδν ανπ λδκυ δαεϊν κδξ έαν βμν αδλέαμ ---- Μαγβηα δεάνχϋ βν λδγηκ έε β πκ κ δεσ β αμν θ λΰβ δεκτ. ROA= 21

22 4) λδγηο έε βμν πο ο δεσ β αμνι έωθνκ φαζαέωθ ΧAAΙΚ-ROE) ΟΝ ΙΚΝ εφλϊα δν κν ίαγησν απκ κ δεσ β αμν πθν δ έπθν ε φαζαέπθ,ν βζα άν πσ κν παλαΰπΰδεϊν ξλβ δηκπκδβγάεαθν αν ε φϊζαδαν πκυν δϋγ αθν κδν ηϋ κξκδέν Ό κν υοβζσ λκμν έθαδν κν ΙΚΝ σ κν απκ ζ ηα δεσ λαν ΫξκυθΝ ξλβ δηκπκδβγ έν αν ε φϊζαδαν πθν αέλπθέν ΟΝ Ν εαδν κν ΙΚΝ έθαδν απσν κυμν πκυ αδσ λκυμν αλδγηκ έε βμν ηϋ λβ βμν βμν απκ κ δεσ β αμν ηδαμν αδλέαμέν Ν δκέεβ βν εαδν κδν αθαζυ ΫμΝ κφ έζκυθν θαν κυμν ι ΪακυθΝ δαξλκθδεϊν υ Ν θαν ζϋΰξκυθν βν υθαηδεσ β αν βμν αδλέαμ,ν αζζϊν εαδν παλϊζζβζαν θαν δ λ υθκτθν αθν κδν απκφϊ δμν πκυν ΫξκυθΝ ζϊί δν έθαδν κδν κλγσ λ μν ΰδαΝ βθνπκλ έανεαδνίδπ δησ β αν βμνκδεκθκηδεάμνηκθϊ αμένν ---- Μαγβηα δεάνχϋ βν λδγηκ έε β πκ κ δεσ β αμνι έωθνκ φαζαέωθέ ROE= ηψν λδγηο έε βμνι έωθνκ φαζαέωθνπλομνυθοζδεϊνκ φϊζαδα ΟΝαλδγηκ έε βμναυ σμν έξθ δν κνπκ κ σν κυνπ λδκυ δαευθν κδξ έπθν κνκπκέκ Ϋξ δν ξλβηα κ κ βγ έν απσν κυμν η σξκυμέν Ό κν η ΰαζτ λκν έθαδν κν αυ σν πκ κ σν σ κν η ΰαζτ λβνπλκ α έανπαλϋξ αδν κυμν αθ δ Ϋμέ Ν βηα έαν κυν ΙΚΝ έθαδνπκζτν πκυ αέα,ν δσ δν ηφαθέα δν βθν υθα σ β αν εαδν βθν πδ κζβπ δεάν δεαθσ β αν βμν πδξ έλβ βμνΰδαν βθν ιυπβλϋ β βν πθνυπκξλ υ υθν βμέ ---- Μαγβηα δεάνχϋ βν λδγηκ έε β Ι έανκ φϊζαδανπλκμνυθκζδεϊνκ φϊζαδα. ΙΚ= 22

23 θψνκϋλ βήνμ οχάν(eps) ΟΝ EPS έθαδν απσν κυμν βηαθ δεσ λκυμν αλδγηκ έε μ κδεκθκηδεάμν αθϊζυ βμν εαδν ζάοβμν απκφϊ πθ,ν εαγυμν έξθ δν κν τοκμν πθν εαγαλυθν ε λ υθν πκυν αθ δ κδξ έν Ν εϊγ Νη κξάένω σ κ,ν έθαδνεαδναπσν κυμνπδκνπαλαπζαθβ δεκτμν έε μναθν θνυπϊλι δν βν π άν ληβθ έανεαδνβν π άναθϊζυ βένοδνπαλϊΰκθ μνπκυν κθναπαλ έακυθ έθαδν υκ,ν σππμν παλα βλκτη Ν απσν κθν παλαεϊ πν τπκν (εαγαλϊν εϋλ βν εαδν αλδγησμν η κξυθ)έν κηϋθκυνσ δνκναλδγησμν πθνη κξυθν έθαδν τεκζκνθανη αίζβγ έναπσνϋ κμν ΝΫ κμ,ν εα αθκκτη Ν σ δν έθαδν υη Ϊίζβ κμν έε βμ,ν η Ν υθϋπ δαν θαν υπκπϋ κυη Ν Ν ζαθγα ηϋθβν ληβθ έαναθν θνζϊίκυη ΝυπσοβΝ σ κν πθναλδγησν πθνη κξυθ,ναζζϊνεαδν Ν τ λβνφϊ βν κντοκμν πθνε λ υθένπαλα έΰηα κμνξϊλδθ,ναθν κνϋ κμν t βν αδλέαν έξ Ν ΧΝ αλδγησν η κξυθν Ν ευεζκφκλέαν εαδν κν Ϋ κμν t+1 απκφϊ δ Ν θαν δμν δα πϊ δν (split), υ ΝΰδαΝεΪγ Νη κξάνθανπλκ φϋλ δν υκ,ναθ δζαηίαθσηα Νσ δνκνθϋκμναλδγησμν η κξυθνγαν έθαδνβχέν θνυπκγϋ κυη Νσ δν αντοκμν πθνε λ υθν έθαδνπαλσηκδκνΰδαναυ ΪΝ αν υκν Ϋ β,ν εα αθκκτη Ν σ δν κν EPS γαν υπκ δπζα δα έέν θν θν ζϊίκυη Ν υπσοβν κν ΰ ΰκθσμΝσ δνκναλδγησμν πθνηϋ κξπθναυιάγβε,ν σ ΝκΝβΝ ληβθ έαν κυνeps έθαδν ζζδπάμν εαδνπαλαπζαθβ δεάέ ΈθαμΝ αεσηαν παλϊΰκθ αμν πκυν πλϋπ δν θαν ζαηίϊθκυη Ν υπσοβν έθαδν βν η λδ ηα δεάν πκζδ δεάν πκυν αεσζκυγβν βν δκέεβ β,ν βν κπκέαν ηπκλ έν θαν ηβθν παλαη έθ δν αγ λάν δαξλκθδεϊ,ν αζζϊν θαν αζζϊι δν εα ΪΝ βν δϊλε δαν πθν υθν (πέξέν Ν δκέεβ βν έ πμν απκφα έ δν θαν παλαελα ά δν ΫθαΝ πκ κ σν κυν η λέ ηα κμν ΰδαΝ υκν Ϋ βν εαδν θαν κν απκ υ δν πλ υ δεϊνη ΪΝαπσΝ υκνξλά δμ)έν πδπζϋκθν κν δκδεβ δεσν υηίκτζδκνέ πμν απκφα έ δνθανπλκί έν ΝΫε κ βνθϋπθνηϋ κξπθνη Νατιβ βν κυνη κξδεκτνε φαζαέκυνάν η Ν πλ ΪθΝ δαθκηά,ν κν κπκέκν γαν Ϋξ δν πμν απκ Ϋζ ηαν θαν η αίζβγ έν κν αλδγησμν πθν η κξυθέν Ν δαξλκθδεάνζκδπσθν τΰελδ βνεαδναθϊζυ βν κυνeps γανπλϋπ δνθανΰέθ αδνη Ν πκζτνπλκ κξάνεαδν πδφτζαιβέ Ν ΰ θδεϋμν ΰλαηηΫμ,Ν κν EPS έθαδν ξλά δηκμν ΰδαΝ θαν εαγκ βΰ έν κθν εϊ κ Ν θ δαφ λση θκν η Ν ελδ άλδκν βθν αδλέαν πκυν δαθϋη δν αν η ΰαζτ λαν εϋλ βν αθϊν η κξάέν ΓδαΝ κυ δα δεσ λβν αθϊζυ βν γαν πλϋπ δν θαν ζαηίϊθκυη Ν υπσοβν εαδν κυμν αλδγηκ έε μν απκ κ δεσ β αμν (πέξέν πκ κ δεσ β αμν Ι έπθν Κ φαζαέπθ,ν πκ κ δεσ β αμν θ λΰβ δεκτνε ζ)έ 23

24 ---- Μαγβηα δεάνχϋ βν λδγηκ έε β Κ λ βναθανμ κχβ. EPS= 7) λδγηο έε βμνσαχτ β αμνκυεζοφολέαμνί δωθνκ φαζαέωθνχ ΣΚΙΚΨ ΟΝ ΣΚΙΚΝ έξθ δν βν ξλά βν πθν δ έπθν ε φαζαέπθν Ν ξϋ βν η Ν δμν ππζά δμέν Ό κν η ΰαζτ λκμν έθαδν κν αλδγηκ έε βμν σ κν π λδ σ λ μν ππζά δμν πλαΰηα κπκδ έν βν πδξ έλβ βνη Νζδΰσ λανε φϊζαδαένω σ κ,ναπσνπζ υλϊμνα φϊζ δαμνσ κνη ΰαζτ λκμν έθαδνκν ΣΚΙΚ,Ν σ κνζδΰσ λκν υθκρεάν έθαδνβνγϋ βν δμν πδξ έλβ βμ,ν δσ δνβν αδλέαν ία έα αδνευλέπμν ΝιΫθαΝε φϊζαδαέν βθναθ έγ βνπ λέπ π β,νϋθαμνξαηβζσμν ΣΚΙΚΝ έ πμν έξθ δν υπ λ π θ τ δμν Ν πϊΰδαν κδξ έαέν Ν τΰελδ βν ί ίαέπμ,ν σππμν Ϋξκυη Ν αθαφϋλ δ,ν πλαΰηα κπκδ έ αδν η αιτν έ δπθν πδξ δλά πθν κπσ Ν απσν κτ βν γαν πλκετοκυθν αναθϊζκΰαν υηπ λϊ ηα αέ ---- Μαγβηα δεάνχϋ βν λδγηκ έε β Ι έανκ φϊζαδανπλκμνυθκζδεϊνκ φϊζαδα. ΣΚΙΚ= 24

25 8) Πωζά δμ ΧΚτεζομΝ λγα δυθψ ΟδΝ πυζβ βμ (ΚτεζκμΝ λΰα δυθ)ν απκ ζκτθν αν Ϋ κ αν πκυν πλκετπ κυθν απσν βθν ζ δ κυλΰέαν βμν αδλέαμένονετεζκμν λΰα δυθν υθάγπμ ι Ϊα αδ απσν κυμν π θ υ Ϋμ ΰδαΝ δϊφκλκυμ ζσΰκυμνη λδεκέναπσν κυμνκπκέκυμν έθαδνκδν ιάμέ α) θ κπδ ησμν πκξδεσ β αμ- ευεζδεσ β αμέν Μ λδεϋμ πδξ δλά δμ παλκυ δϊακυθ πκξδεσ β αν αν πλκρσθ αν πκυν ππζκτθν (πέξέν κδν αδλέ μ παΰπ υθ παλκυ δϊακυθ αυιβηϋθα Ϋ κ α βθν δϊλε δα πθνεαζκεαδλδθυθ ηβθυθ)ένμ Ν βθνν δαξλκθδεά η ζϋ β πθν ππζά πθν έθαδν πδγαθσ θαν θ κπδ έν εϊπκδκν έ κυμν πκξδεσ β αμ,ν κπσ Ν κν π θ υ άμνθανΰθπλέα δν εν πθνπλσ λπθνπκ Ϋ αυιϊθ αδνβνζ δ κυλΰέαν βμν αδλέαμ εαδν θαν π θ τ δ ε έθβ βθνξλκθδεά δΰηά ΰδαΝη ΰαζτ λκνεϋλ κμέ ί) θ κπδ ησμν Ϋθ κθβμν η αίζβ σ β αμν ππζά πθέν έθαδν πδγαθσ εϊπκδα ξλκθδεά π λέκ κ βν αδλέα θανπαλκυ δϊ δ Ϋθ κθβ η αίζβ σ β α δμνππζά δμ βνκπκέα θν υθϊ δ η Ν κνπλκβΰκτη θκ δ κλδεσ βμένσκτ κ έθαδνϋθ διβ σ δνκναθαζυ άμ πλϋπ δ θαν ι Ϊ δ δμν κδεκθκηδεϋμ εα α Ϊ δμ βμν αδλέαμ, κθν ζσΰκ κτ πθ πθ δαευηϊθ πθ. η αίζβ σ β ανηπκλ έ θανπλκάζγ απσνθϋ μ παλαΰπΰδεϋμ ηκθϊ μ άν εα α λκφά ηκθϊ πθ, Ϊλα αλησα δν θα ελδγ έ αθϊζκΰα βν η ζζκθ δεά ιϋζδιβ βμν ζ δ κυλΰέαμ βμν αδλέαμ. ΰ) θϊζυ βνν ελκτνβη έκυν(break Event Point). ΝαθΪζυ β θ ελκτ βη έκυ έθαδν ηδαν πκυ αέα αθαζυ δεά ξθδεά ΰδαΝ βθνη ζϋ β βμν ξϋ βμ η αιτ πθν σ πθνεαδν πθν αγ λυθ- η αίζβ υθ ισ πθ ηδαμν αδλέαμ. ΣκΝθ ελσ βη έκ έθαδν ε έθκ κν πέπ κ παλϊΰπΰβμ σπκυ ανϋ κ α δ κτθ αδ η Ν ανϋικ α. ΚΪγ Ν πδξ έλβ β πλϋπ δνθαν η ζ Ϊ δν βθν ξϋ β σ πθ- ισ πθ εαγυμ εαδν κυμνπαλϊΰκθ μ πκυν πβλ Ϊακυθ αν η ΰΫγβ αυ Ϊ,Νυ ΝθαΝζαηίΪθ δ δμνεα Ϊζζβζ μ απκφϊ δμ. ΟΝ έε βμ αυ σμ πλκ δκλέα δ Ν πκζτν ΰ θδεϋμ ΰλαηηΫμ κν ζϊξδ κ πέπ κ παλϊΰπΰβμ υ ΝβΝ πδξ έλβ β θανηβθνπαλκυ δϊα δ αβηδϋμέν έθαδν ξ δεϊ τεκζκνθαν φαληκ έ Ν ηδελκη αέ μ πδξ δλά δμ άν πδξ δλά δμν πκυν παλϊΰκυθν ζϊξδ αν πλκρσθ α, δσ δ βν ε έηβ βν πθ αγ λυθ, η αίζβ υθ ισ πθ εαγυμν εαδν πθν σ πθν έθαδν φδε ά. θ κτ κδμ έθαδ ιαδλ δεϊ πκζτπζκεκ Ϋπμ α τθα κ θαν φαληκ έ Ν η ΰΪζ μ αδλέ μ ΰδαΝ κυμν ιάμ ευλέπμ ζσΰκυμ. 1)Ν ΠαλΪΰκυθΝ πζάγκμν πλκρσθ πθ αν κπκέα υπϊλξ δ δαφκλ δεάν δηκζσΰβ β εαδν αθκηκδκΰϋθ δαν β)ν ΣαΝ Ϋικ α θν ηπκλκτθ θαν δαξπλδ κτθ Ν αγ λϊ-η αίζβ Ϊ, γ)ν ΣαΝ Ϋ κ α πλκϋλξκθ αδ απσν πκζζϋμ λα βλδσ β μ ζ)ν θν υπϊλξ δ ΰλαηηδεά ξϋ β η αιτ σ πθ- ισ πθ εαγυμ αν 25

26 η ΰΫγβ αυ ΪΝη αίϊζζκθ αδν βηαθ δεϊνεαγυμναζζϊα δνβνπαλϊΰπΰβ η)νοδν δηϋμν θν έθαδν πϊθ αν αγ λϋμέ πέ βμν έθαδν ξ σθ αθ φϊληκ κ Ν αδλέ μν παλκξάμν υπβλ δυθ. 9ΨΝΚΫλ βνπλονφσλωθν(ebt). Σκτ κμνκν έε βμ,ν ι Ϊα δν βθν δαξλκθδεά πκλ έαν πθνε λ υθνπλκνφσλπθ (Earnings Before Taxes- EBT). έθαδν ΫθαΝ δ δαέ λαν βηαθ δεσν ηϋΰ γκμν εαγυμν έξθ δν βθν πλυ βν ε έηβ βν ΰδαΝ βθν ε λ κφκλέαν βμν αδλέαμ. ΜδαΝ υοβζάν ε λ κφκλέαν υθ πϊΰ αδνσ δνβν δκέεβ βνϋξ δ εϊθ δν δμνκλγϋμ πδζκΰϋμνΰδαν βθνζ δ κυλΰέα εαδν βθν ίδπ δησ β α βμν πδξ έλβ βμ,ν κπσ Ν έθαδν πδγαθσν κδν ηϋ κξκδν θαν ζϊίκυθν υοβζσν ηϋλδ ηαέν θ δγϋ πμ σ αθνπαλκυ δϊακθ αδναβηδϋμ,νπλϋπ δ θαν ι Ϊα αδ κνζσΰκμ πκυν πλσ ευο Ν κυ κν κν απκ Ϋζ ηα,ν αθν πλκάζγ Ν απσν ζαθγα ηϋθ μ πδζκΰϋμ βμν δκέεβ βμ άν αθν υθ λϋξκυθ Ϊζζκδ ζσΰκδ σππμν ζσΰκυν ξϊλβν κν υ η θϋμν κδεκθκηδεσν εζέηα,ν απλσίζ π αν ΰ ΰκθσ αν (εα α λκφάν παλαΰπΰδεάμν ηκθϊ αμ),ν θκηκγ δεϋμφκλκζκΰδεϋμναζζαΰϋμ 10ΨΝΚΫλ βνη ΪΝΝφσλωθ ΧΚαγαλΪΝΚΫλ βψ Σκτ κμνκν έε βμν παλϋξ δ πζβλκφκλέ μ ΰδαΝ βθν ζδεάν ε λ κφκλέαν βμν αδλέαμ εαδν απκ ζ έ, πμν πδν κν πζ έ κθ,ν κν πδκν τθβγ μν λΰαζ έκ πκυν ξλβ δηκπκδ έ Ϋθαμ η ζζκθ δεσμ π θ υ άμν ΰδαΝ θαν αιδκζκΰά δν ηδαν αδλέα. Ν υοβζάν ε λ κφκλέαν έθαδν Ϋθ διβν σ δν βν δκέεβ βν Ϋξ δ ζϊί δν κλγϋμν απκφϊ δμ,ν κπσ Ν έθαδν πδγαθσν θαν πλκ ζετ δν π λδ σ λκυμν π θ υ ΫμΝ εαδν θϋαν ε φϊζαδα,ν ΪλαΝ αθκέΰκθ αδν θϋ μν πλκκπ δεϋμνΰδαν βθνπκλ έανεαδν βθνζ δ κυλΰέαν βμέν 26

27 Λκΰδ δεάναπ δεσθδ β Κα Ϊ α βμν πκ ζ ηϊ ωθνχλά βμ τηφωθανη Ν δ γθάν Πλσ υπανχλβηα κκδεκθκηδεάμνπζβλκφσλβ βμν(ΰ θδεσντπσ δΰηα). Ππζά δμ (Έ κ α) η έκθν Κσ κμ ΠπζβγΫθ πθ Μ δε σ πκ Ϋζ ηαν(μ δε ΪΝΚΫλ βνήν βηδϋμ) η έκθ Έικ α δκδεβ δεάμ Λ δ κυλΰέαμ η έκθ Έικ α Έλ υθαμ, θϊπ υιβμ η έκθ Έικ α Ππζά πθ εαδνλ δ κυλΰέαμ δϊγ βμ η έκθ ΛκδπΪ Έικ α υθ ΛκδπΪ Έ κ α, Έ κ α υηηϋ κξπθ Λ δ κυλΰδεσ πκ Ϋζ ηα ( πκ Ϋζ ηα πλκνφσλωθ, Σσεωθ εαδν πκ ίϋ ωθ EBITDA) η έκθ Χλβηα κκδεκθκηδεϊνέικ α υθ Χλβηα κκδεκθκηδεϊνέ κ α η έκθήν υθ ΛκδπΪΝΧλβηα κκδεκθκηδεϊν πκ ζϋ ηα α,νολΰαθδεϊν πκ ζϋ ηα α πκ Ϋζ ηαν εη Ϊζζ υ βμνπλκνφσλωθνεαδν πκ ίϋ ωθ (ΟλΰαθδεσΝ πκ Ϋζ ηαν εη Ϊζζ υ βμ) υθ Έε αε ανεαδν θσλΰαθανέ κ α η έκθ Έε αε ανεαδν θσλΰαθανέικ α ΟλΰαθδεσΝεαδΝ θσλΰαθκν πκ Ϋζ ηα η έκθ πκ ίϋ δμ ΚαγαλσΝ πκ Ϋζ ηανχλά βμνπλκνφσλωθ (EBT) η έκθ ΦσλκμΝ δ κ άηα κμ (Καγαλσ πκ Ϋζ ηα χλά βμ η ΪΝΦσλωθ) (ΚΫλ βν/ βηδϋμνχλά βμ) Χλά δη μ υθ κηκΰλαφέ μ εαδνϋθθκδ μ 1. EBITDA: Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization (EBITDA: ΚΫλ β πλκ Σσεπθ, Φσλπθ εαδ πκ ίϋ πθένοθκηϊα αδνεαδ Λ δ κυλΰδεσν πκ Ϋζ ηα) 2. EBIT (ά ΚΠΣΦ): Earnings Before Interest and Taxes (EBIT: ΚΫλ β Πλκ Σσεπθ εαδνφσλπθ (ΚΠΣΦ) ) EBIT= Λ δ κυλΰδεσν πκ Ϋζ ηαν- πκ ίϋ δμν 3. ΚΫλ β Μ Ϊ Σσεωθ Φσλωθ (ΚΜΣΦ)έΝ ΟθκηΪα αδν εαδ ΚαγαλσΝ πκ Ϋζ ηαν χλά βμν η ΪΝ Φσλωθ ΚΜΣΦΝοΝΚΠΣΦΝ- ΣσεκδΝ(ΧλβηέΝΈικ α)ν- Φσλκδ 27

28 ΟΜ Ν Ν αδλέα εαδνβνη κξά πκυνγαναθαζτ κυη έθαδν πθν ζζβθδευθ Π λ ζαέπθ έ έν ( ΛΠ έ έ) ΰδαΝ βθνπ λέκ κ 01/01/ /12/2014έΝ Ν ΛΠ Ν λα βλδκπκδ έ αδν κθν ξυλκ πθν π λ ζαδκ δ υθ απσν κν 1ληηΝ εαδν κν τλκμ πθν λΰα δυθ βμν π λδζαηίϊθ δ λα βλδσ β μ σππμν βν δτζδ β, ηπκλέα εαδν δαθκηά π λ ζαέκυ, ξβηδεϊ- π λκξβηδεϊ, λ υθϊ εαδν παλϊΰπΰβ υ λκΰκθαθγλϊεπθ, παλϊΰπΰβ θαζζαε δευθ πβΰυθ θϋλΰ δαμ, ξθδεϋμ υπβλ έ μ ΰδαΝ γϋηα α θϋλΰ δαμ ε ζέν ΟδΝ υπβλ έ μ εαδν αν πλκρσθ α κυν κηέζκυ εαζτπ κυθ ξ σθ σζβ βθν π λδκξάμ βμν θκ δκαθα κζδεάν υλυπβμ. Ν η κξά πθν ΛΠ Ν δαπλαΰηα τ αδ κν ξλβηα δ άλδκ γβθυθ εαδν κυν Λκθ έθκυ. ΓδαΝ αν κηϋθαν κυνexcel πα ά υ άν υ κ αλξ έκ excel βμν ξθδεάμ αθϊζυ βμ,ν αν φτζζα (sheet)ν η Ν κυμν έε μ, (technical_analysis_elpe.xls) σπκδα ε φαζέ α έθαδνη Νπκλ κεαζέ ξλυηα, αθ δ κδξ έ αν κηϋθα πκυνϋξκυη αθ ζά δ απσν κνξλβηα δ άλδκ εαδνϋξκυη ξλβ δηκπκδά δ ΰδαΝ κθνυπκζκΰδ ησ κυναθ έ κδξκυ έε β. Ν ΛΤΗ- ΠΟΣ Λ Μ Σ Έξκθ αμναθαπ τι δν κνγ πλβ δεσνία δεσνυπσίαγλκ,νγαν υθ ξέ κυη Νπαλκυ δϊακθ αμν αν απκ ζϋ ηα αν βμν αθϊζυ άμν ηαμ,ν πλκ γϋ κθ αμ αν απαλαέ β αν ξσζδαν υ Ν θαν εα αθκά κυη Ν βθνζ δ κυλΰέα πθν δε υθέ ΠαλαεΪ πν παλαγϋ κυη Ν δαΰλϊηηα αν η Ν κυμν ξθδεκτμν έε μν εαδν θν υθ ξ έαν πέθαε μνη Ναπκ ζϋ ηα αν βμνγ η ζδυ κυμναθϊζυ βμέ Νπαλκυ έα β πθναπκ ζ ηϊ πθ γαν έθαδν τθ κηβ, εαγυμ κν εκπσμ ηαμν έθαδνθαν αθαπ τικυη δμν ία δεϋμ εαδν κυ δα δεϋμ Ϋθθκδ μ βμν ξθδεάμ εαδν γ η ζδυ κυμ αθϊζυ βμ. Έξκθ αμ κτ α πμνκ βΰσ,νκναθαΰθυ βμν έθαδν ΝγΫ β θανεα αθκά δ κν υπσίαγλκ πκυνξλβ δηκπκδκτθνκδναθαζυ ΫμΝΰδαΝ βθν ε έηβ βν βμνπκλ έαμνηδαμνη κξάμν εαγυμνεαδν ανγ η ζδυ βνη ΰΫγβΝεαδΝ έε μνηδαμν πδξ έλβ βμέ 28

29 1) ΠΟΣ Λ Μ Σ SMA κν ΰλΪφβηα παλα βλκτη κθν έε β 10-DAY SMA Ν τΰελδ β η Ν βθν δηά εζ δ έηα κμν βμν η κξάμ πθν ΛΠ. Ν πκλ έα κυμν έθαδν φαθ λσ σ δν έθαδν εκδθά, εαγυμ, σππμνά β πλκαθαφϋλαη, κνsma πδί ίαδυθ δ βθνπκλ έα βμνη κξάμ. Παλα βλυθ αμ πλκ ε δεϊ κν ΰλΪφβηα,Ν γαν δαπδ υ κυη σ δν κν SMA,Ν αεκζκυγ έ βθν πκλ έα βμν η κξάμ η Ν υ Ϋλβ β (lagging) εαδν πδπζϋκθ βν πκλ έα κυν έθαδν κηαζά, εαγυμ αθ ζ έ αν κηϋθα πθν10 πλκβΰκτη θπθ βη λυθ. ΣΫζκμ,Ν δμνπ λδσ κυμ σπκυ κδν δηϋμνεδθκτθ αδνπϊθπναπσν κθν1ί-days SMA σ Ναυ σν έθαδν άηα σ δν αλξέα δν αθκ δεάν πκλ έαέν Ν Ό αθν κδν δηϋμν εδθκτθ αδν εϊ πν απσν κθν 1ίdays SMA σ Ναυ σν έθαδν άηα σ δναλξέα δνεαγκ δεάνπκλ έαέν πσν ανΰλϊφβηα φαέθκθ αδ υκνι εϊγαλ μ π λδπ υ δμέν Νπλυ β έθαδν βθνπ λέκ κ 06/ /2014 σπκυ βν δηά έθαδν πϊθπ απσν κθν 1ί-days SMA,Ν θυν απσν κθν 04/2014 Ϋπμ κθνίθήβί1ζνβν δηά έθαδνεϊ π απσν κθν1ί-days SMA SMA Close Price 10-DAY SMA 29

30 2) ΠΟΣ Λ Μ Σ EMA κν ΰλΪφβηα παλα βλκτη Ν κθν έε β 10-DAY EMA Ν τΰελδ β η Ν βθν δηά εζ δ έηα κμν βμνη κξάμ πθν ΛΠ έ θαζτκθ αμνπλκ ε δεϊ κνΰλϊφβηα,νγαν δαπδ υ κυη σ δνκνema,ναεκζκυγ έ βθν πκλ έα βμν η κξάμ η Ν υ Ϋλβ β (lagging) εαδν πδπζϋκθ βν πκλ έα κυν έθαδν κηαζά, εαγυμ αθ ζ έ αν κηϋθα πθν1ίνπλκβΰκτη θπθ βη λυθ. ΣΫζκμ,Ν δμνπ λδσ κυμ σπκυ κδν δηϋμνεδθκτθ αδνπϊθπναπσν κθν1ί-days EMA σ Ναυ σν έθαδν άηα σ δν αλξέα δν αθκ δεάν πκλ έαέν Ν Ό αθν κδν δηϋμν εδθκτθ αδν εϊ πν απσν κθν 1ίdays EMA σ Ναυ σν έθαδν άηα σ δναλξέα δνεαγκ δεάνπκλ έαέν πσν ανΰλϊφβηα φαέθκθ αδ υκνι εϊγαλ μ π λδπ υ δμέν Νπλυ β έθαδν βθνπ λέκ κ 06/ /2014 σπκυ βν δηά έθαδν πϊθπ απσν κθν 1ί-days EMA,Ν θυν απσν κθν 04/2014 Ϋπμ κθνίθήβί1ζνβν δηά έθαδνεϊ π απσν κθν1ί-days EMA. υΰελέθκθ αμν κθν EMA η Ν κθν SMA, θν δαελέθκθ αδ δ δαέ λ μ δαφκλϋμέν ΟΝ αθαζυ άμ έθαδν ΝγΫ β θαν πδζϋι δ σπκδα απσν δμν υκνη γσ κυμ πδγυη έ, εαγυμ αν απκ ζϋ ηα αν έθαδνπαλ ηφ λά EMA Close Price 10-DAY EMA 30

31 3) ΠΟΣ Λ Μ Σ MACD. ΟΝ λέ κμ εα ΪΝ δλϊ έε βμ έθαδνκ MACD, σπκυ η Ν κτ κθ Ϋξκυη βθν υθα σ β α θανπλκίζϋπκυη βθνπκλ έα βμνη κξάμ. Νία δεά αλξά κυν MACD υθκοέα αδ αν ιάμ Ό αθ β ΰλαηηά κυ MACD έθαδν εϊ πν απσν βθν ΰλαηηάΝ Signal,Ν σ Ν κδν δηϋμν βθν αΰκλϊν παλκυ δϊακυθν π υ βν (bear market), εαδν απκ ζ έ Ϋθ διβν σ δν κν αιδσΰλαφκν πλϋπ δνθανππζβγ έέν Ό αθ β ΰλαηηά κυ MACD έθαδνπϊθπναπσν βθνΰλαηηάνsignal,ν σ ΝβΝαΰκλΪΝ έθαδν αθκ δεάν (bull market),ν κπσ Ν κτ κν έθαδν Ϋθ διβν σ δν κν αιδσΰλαφκν πλϋπ δν θαν αΰκλα έέν πσν κν ΰλΪφβηα φαέθ αδ ι εϊγαλα β πκλ έα πθν υκν ΰλαηηυθ εαδν Ν αλε Ϋμ π λδπ υ δμ ηπκλκτη Ν θαν ιϊΰκυη τεκζα υηπ λϊ ηα αέν δμν π λδσ κυμ σπκυ δαελέθκυη ηδαν υθ ξση θβ, έ αθκ δεά έ εαγκ δεά πκλ έα, εδθκτηα αθαζσΰπμ,ν τηφπθανη Ν δμναλξϋμναθϊζυ βμ κυν MACD. πσν ανηϋ α κυνίβήβί1ζνϋπμ ανηϋ α κυνίγήβί1ζνπαλα βλκτη σ δν σ κ κνmacd σ κ εαδνβνΰλαηηά Signal εδθκτθ αδ π π δεϊ,νη κθ MACD θαν έθαδνεϊ π απσν βθν ΰλαηηά Signal, Ϊλα κτ κ έθαδν Ϋθ διβ σ δν βν η κξά πλϋπ δ θαν ππζβγ έ. ηϋ πμ η Ϊ παλκυ δϊα αδ ηδανηδελά αθϊεαηοβ εαδν δα κξδεϊ αεκζκυγ έ ηδαναεσηβ π υ β ΰδαΝηδ σ ηβθϊ π λέπκυ (αλξϋμ 04/2014 Ϋπμ ηϋ α 04/2014),Νη Ν κθ MACD θαν έθαδν εϊ π απσν βθνΰλαηηά Signal. πσν αν ηϋ α κυν ίζήβί1ζν Ϋπμ αν ηϋ α κυν ίηήβί1ζ, σ κ κν MACD σ κ εαδν βν ΰλαηηά Signal εδθκτθ αδ αθκ δεϊ,ν η Ν κθν MACD θαν έθαδν πϊθπ απσ βθν ΰλαηηά Signal, Ϊλα υηπ λαέθκυη σ δνβνη κξά πλϋπ δ θαναΰκλα έ. πσν ανηϋ ανίηήβί1ζν ΫπμΝ ηϋ αν ίθήβί1ζ, παλκυ δϊα αδ π υ β ΰδαΝ δϊ βηα θσμν ηάθα π λέπκυ η Ν κθ MACD θαν έθαδνεϊ π απσν βθνΰλαηηά Signal. ΜδαΝπ λέπ π β σπκυ βν ξθδεά θν ηφαθέα δ ι εϊγαλαναπκ ζϋ ηα α έθαδναπσ δμν αλξϋμ 09/2014 Ϋπμ δμν αλξϋμ 10/2014, σπκυ κν MACD η Ν βθν ΰλαηηά Signal θαζζϊ κθ αδν υξθϊέν Ν Ϋ κδ μ π λδπ υ δμν εαζσ έθαδν θαν ελα Ϊη Ν αηυθ δεάν Ϊ β,νηϋξλδ θανι εαγαλδ ένβν Ϊ βν βμνη κξάμέν Κα ΪΝ αν δα άηα α σπκυ βν Ϊ β έθαδν ι εϊγαλβ, Ϋξκυη βθν υεαδλέαν θαν υθαζζα σηα Νη Να φϊζ δα εαδνθαναπκεκηέ κυη βηαθ δεϊ εϋλ β. 31

32 0.2 MACD & SIGNAL MACD SIGNAL ) ΠΟΣ Λ Μ Σ ΝBollinger Bands κν παλαεϊ π ΰλΪφβηα απ δεκθέακθ αδ κδν Bollinger Bands. Παλα βλυθ αμ κθ λσπκμ πκυνεδθκτθ αδ, δαπδ υθκυη σ δνβνη αέα αυθβ έθαδνπϊθ α θ σμ πθν υκν αελαέπθ απθυθ εαδν πέ βμ κν τλκμ πθναπθυθ ιαλ Ϊ αδ απσν βθν δαετηαθ β πθν δηυθ, βζα άν Νη λδεϋμ π λδσ κυμ κν τλκμ αυιϊθ δ θυν ΝΪζζ μνη δυθ δ. Παλα βλκτη πέ βμ σ δν Νη λδεϋμ π λδπ υ δμ έθκθ αδ ι εϊγαλα άηα αέν πσν αν ηϋ α πλδζέκυ Ϋπμ κν Ϋζκμ ΜΪδκυ υπϊλξ δ ηδαναεκζκυγέα W- Bottom, σπκυ Ϋπ δ α απσν αυ ά,ν αεκζκυγ έ ΰδαΝ ζέΰκ ξλκθδεσ δϊ βηα ηδαν αζζαΰά βμν Ϊ βμέν Ν ΰ θδεά δεσθα π σ κ ΰδαΝ βθνυπσ ιϋ α β π λέκ κ έθαδνϋθ κθα εαγκ δεά Ϊ β,νη Ν κθνηϋ κ σλκ πθν δηυθ θανι εδθϊ δ απσν ανι,ην υλυ εαδνθανεα αζάΰ δ ανζν υλυ. ΠδκΝ υΰε ελδηϋθα, κδν αυθ μ Bollinger έθαδν ξλά δη μ ΰδαΝ θαν κλδκγ έ αδ κν τλκμ πθν δηυθ αζζϊ εαδνθαν θ κπέακθ αδ αεκζκυγέ μ M- Tops εαδνw-bottoms 32

33 BOLLINGER BANDS MIDDLE BAND UPPER BAND LOWER BAND 5) ΠΟΣ Λ Μ Σ Commodity Channel Index (CCI) ΌππμΝαθαπ τιαη βθνγ πλέα,νκνcci η λϊν κ λϋξκθν πέπ κ πθν δηυθ Ν ξϋ βν η Ν κ ηϋ κν πέπ κ πθν δηυθ ΝηδαΝ κηϋθβ ξλκθδεάνπ λέκ κ. ΟΝCCI έθαδν ξ δεϊν υοβζσμ,νσ αθνκδν δηϋμν έθαδ πκζτνπϊθπ απσ κθνηϋ κνσλκν κυμέν θ έγ α,νκνcci έθαδν ξ δεϊ ξαηβζσμ,νσ αθνκδν δηϋμ έθαδνπκζτνξαηβζσ λ μναπσ κθνηϋ κνσλκν κυμ. ΟδΝ δηϋμ αθαφκλϊμ έθαδν κν +1ίίΝ ΰδαΝ Ϋθ διβ αθκ δεάμ πκλ έαμ εαδν κν Ν -100 ΰδαΝ Ϋθ διβνεαγκ δεάμ πκλ έαμ. κν παλαεϊ π ΰλΪφβηα παλα βλκτη σ δν κδν δηϋμ +1ίίΝ εαδν -1ίίΝ έθαδν ηϊζζκθ υξθϋμ, δ δεϊ ΰδαΝ κνεϊ π σλδκ, Ϊλα γανηπκλκτ αη θανζϊίκυη πμνηϋ λαναθαφκλϊμ ανσλδα +βίίνεαδν-200. Ν πκλ έα πέ βμ κυν Ν CCI έθαδν ξ δεϊ κηαζά ξπλέμ απσ κη μ η αίκζϋμ. δαελέθκυη Νσ δ,νσ αθ κν CCI φ Ϊ δ κνεα υφζδ πθν+1ίίνάν-100 ηκθϊ πθ, κδν δηϋμ εδθκτθ αδ ΰδαΝαλε σ ξλκθδεσ δϊ βηα πϊθπ άνεϊ πναπσν κνηϋ κ σλκ κυμν(π λέπκυ πϊθπ απσν1ίνηϋλ μ), Ϊλα έθαδν ξ δεϊ τεκζκ θαν θ κπδ έ αθν έθαδν υεαδλέανΰδαν αΰκλϊνάνπυζβ βν βμνη κξάμ 33

34 300 CCI CCI LINE +100 LINE ) ΠΟΣ Λ Μ Σ Relative Strength Index (RSI) πσν βθν γ πλέα, ΰθπλέακυη σ δν κδν δηϋμν κυν RSI ευηαέθκθ αδν η αιτν ίν εαδν 1ίίέΝ υθάγπμν ξλβ δηκπκδκτη Ν πμν βη έαν αθαφκλϊμν δμν δηϋμν ιίν εαδν γίν ΰδαΝ θαν ξαλαε βλέ κυη ΝΫθαΝαιδσΰλαφκΝπμΝυπ λαΰκλα η θκν(overbought) άνυπ λπκυζβηϋθκν (oversell) αθ έ κδξαέν ΝαΝ υπ θγυηέ κυη σ δν π δ άν κν Ν RSI ηπέπ δν βθν εα βΰκλέαν πθν αζαθ π υθν (oscillator) αναπκ ζϋ ηα αν κυν έθαδνπδκναιδσπδ ανσ αθνυπϊλξ δνπζϊΰδαν Ϊ βένό αθν βν Ϊ βνπκυναιδσΰλαφκυν έθαδνι εϊγαλβν(αθκ δεάνάνεαγκ δεά) σ ΝκΝRSI έθαδνπδγαθσν θαν ηφαθέ δναθ δελκυση θ μν θ έι δμνέ κνπαλαεϊ π ΰλΪφβηα δαελέθκυη σ δνκδν δηϋμ +γίνεαδν+ιίν θν έθαδν υξθϋμ Ϊλα ηπκλκτθ θανξλβ δηκπκδβγκτθ πμν δηϋμ αθαφκλϊμ βθνπ λέπ π ά ηαμέ Παλα βλκτη πέ βμ σ δνκδν δηϋμ πλκ Ϋΰΰδ αθ αζζϊ κυ Ϋπκ Ϋφ α αθ κνϊθπ σλδκ (+70) βθν δϊλε δα βμνυπσ ιϋ α β π λδσ κυ,ν θυν κνεϊ π σλδκ (+30) πζβ δϊ βε Ν ζέΰ μ φκλϋμ, ΰ ΰκθσμ πκυν έξθ δ σ δν κν αιδσΰλαφκ ά αθ υπ λπκυζβη θκν η Ν απκ Ϋζ ηα βν δηά κυν θαν αλξέ δ θαν αθαεϊηπ δ,ν η Ϊ απσν τθ κηκ ξλκθδεσ δϊ βηα 34

35 Νΰ θδεϋμ ΰλαηηΫμ ί ίαέα,νκνrsi εδθ έ αδ θ κμ πθνκλέπθ, υθ πυμ θνπλκετπ κθ ι εϊγαλα απκ ζϋ ηα α ΰδαΝ βθν Ϊ β κυναιδσΰλαφκ RSI RSI +30 LINE +70 LINE ) ΠΟΣ Λ Μ Σ William %R κνπαλαεϊ π ΰλΪφβηα, κν%r έξθ δν βθν ξϋ βνπκυνυπϊλξ δνη αιτν βμν λϋξκυ αμν δηάμνεζ δ έηα κμ,νη Ν βθνυοβζσ λβν δηάν πθνπλκβΰκτη θπθν14 βη λυθέ ΟδΝ δηϋμν πκυν ζαηίϊθ δν κν έε βμν έθαδν απσν -100 Ϋπμ 0. κν τλκμν (-βί,ί)ν κν αιδσΰλαφκν γ πλ έ αδν υπ λαΰκλα ηϋθκν (overbought) εαδν τθ κηαν βν δηάν γαν υπκξπλά δέν κν τλκμν(-100,-κί)ν κναιδσΰλαφκνγ πλ έ αδνυπ λπκυζβηϋθκ (oversell), κπσ ΝβΝ δηάν τθ κηανγαναθαεϊηο δέν Ν δηάν -ηίν έθαδν ΫθαΝ βη έκν αθαφκλϊμν ΰδαΝ βθν πκλ έαν κυν αιδσΰλαφκυέν Ό αθν κν αιδσΰλαφκν εδθ έ αδν ΰδαΝ αλε σν ξλκθδεσν δϊ βηαν βθ π λδκξάν (-ηί,ί),ν γ πλ έ αδν Ϋθ διβναθκ δεάμνπκλ έαμέν θ δγϋ πμνσ αθνεδθ έ αδν βθνπ λδκξάν(-100,-50) γ πλ έ αδν Ϋθ διβνεαγκ δεάμνπκλ έαμ. Γ θδεϊ δαπδ υθκυη Νσ δνβνη κξά εδθ έ αδ ΰδαΝαλε σ ξλκθδεσ δϊ βηα κν τλκμ (-100,-κί)Ν εαδν (-βί,ί),ν θυν αλε Ϋμ φκλϋμ θ κπέακθ αδ αελαέ μ η αίκζϋμ,ν βζα άν απσν βθνηδαναελαέαν δηά η αίαέθ δ βθνϊζζβναελαέα δηά ξπλέμ θανπαλαηϋθ δ κν τλκμ (-80,-βί)ΝΰδαΝαλε σ ξλκθδεσ δϊ βηα. Σκτ κ κνΰ ΰκθσμ θν έθαδνδ δαέ λα υθκρεσνΰδανϋθαθν π θ τ β δσ δν έθαδν τ εκζκ θανεαγκλδ ένβνπκλ έαν βμνη κξάμ. 35

36 ΣαΝαπκ ζϋ ηα α κυνσr έθαδνπαλσηκδα η Ναυ σν κυ CCI, η Ν βθν δαφκλϊ σ δν κθν CCI κδνη αίκζϋμν βμν Ϊ βμ έθαδνζέΰκνπδκνκηαζϋμνεαγυμ εαδνσ δνκ CCI εδθ έ αδ ΰδαΝ αλε Ϊ η ΰΪζκ ξλκθδεσ δϊ βηα πθνπλκεαγκλδ ηϋθπθνκλέπθ κυνέ 0 WILLIAM %R William R -80LINE -20 LINE -50 LINE ) ΠΟΣ Λ Μ Σ Stochastic Oscillator ΟΝStochastic Oscillator,ΝσππμΝαθαπ τιαη,ν ηπέπ δν βθνεα βΰκλέαν πθν αζαθ π υθν (oscillator) εαδν θν ζαηίϊθ δν υπσοβν κτ Ν βθν δηάν κυν αιδσΰλαφκυν κτ Ν κθν σΰεκν υθαζζαΰυθέν εκζκυγ έν βθναζζαΰάν βμν Ϊ βμν(momentum) κυναιδσΰλαφκυ,νκπσ Ν απκ ζ ένϋθαθνεα ΪζζβζκΝ έε βνΰδαν κθν θ κπδ ησν βμναζζαΰάνη αιτν πθναθκ δευθν εαδνεαγκ δευθν Ϊ πθ. ΟΝ Stochastic Oscillator,Ν απκ ζ έ αδν απσν υκν ΰλαηηΫμ,Ν βθν %K εαδν βθν %DέΝ Ν ΰλαηηάΝ%D,ΝκθκηΪα αδνΰλαηηάν άηα κμν(signal) εαδνβνζ δ κυλΰέαν βμν έθαδνσηκδαν η Ναυ άν κυν έε βνmacd. Ό αθ β ΰλαηηά %K έθαδν εϊ πν απσν βθν ΰλαηηάΝ %D (signal),ν σ Ν κδν δηϋμν βθν αΰκλϊνπϋφ κυθν(bear market),νκπσ Ν κτ κν έθαδνϋθ διβνσ δν κναιδσΰλαφκνπλϋπ δνθαν ππζβγ έέν 36

37 Ό αθ β ΰλαηηά %K έθαδν πϊθπν απσν βθν ΰλαηηάΝ %D (signal),ν Ν σ Ν βν αΰκλϊν έθαδν αθκ δεάν (bull market),ν κπσ Ν κτ κν έθαδν Ϋθ διβν σ δν κν αιδσΰλαφκν πλϋπ δν θαν αΰκλα έέν εσηανϋθαμν λσπκμν ληβθ έαμν κυνstochastic Oscillator,Ν έθαδνκνπλκ δκλδ ησμν πθν δηυθναθαφκλϊμένοδν δηϋμνπκυνζαηίϊθ δνstochastic Oscillator έθαδναπσνίνϋπμν+1ίίέν Ό αθν κν %K εδθ έ αδν βθν π λδκξάν (κί,1ίί)ν κν αιδσΰλαφκν γ πλ έ αδν υπ λαΰκλα ηϋθκ (overbought) εαδν τθ κηανβν δηάνγανυπκξπλά δέν κν τλκμν(ί,βί)ν κν αιδσΰλαφκν γ πλ έ αδν υπ λπκυζβηϋθκ (oversell),ν κπσ Ν βν δηάν κυν αιδσΰλαφκυν τθ κηανγαναθαεϊηο δέν Ν δηάν ηίν έθαδν ΫθαΝ βη έκν αθαφκλϊμν ΰδαΝ βθν πκλ έαν κυν αιδσΰλαφκυέν Ό αθν κν αιδσΰλαφκν εδθ έ αδν ΰδαΝ αλε σν ξλκθδεσν δϊ βηαν βθν π λδκξάν (ηί,1ίί),ν γ πλ έ αδν Ϋθ διβν αθκ δεάμν πκλ έαμέν θ δγϋ πμν σ αθν εδθ έ αδν βθν π λδκξάν (ί,ηί) γ πλ έ αδν Ϋθ διβνεαγκ δεάμνπκλ έαμ. α παλαεϊ π ΰλαφάηα α αθαζτκθ αδν αναπκ ζϋ ηα αν κυν έε β κνπλυ κ ΰλΪφβηα Ϋξκυη δμνΰλαηηϋμ ΣΚΝεαδΝΣD (signal), σπκυ υν ι Ϊακθ αδ κδνξλκθδεϋμνπ λέκ κδ πκυνβνσκν έθαδνπϊθπ απσν βθνσd, Ϊλα βναΰκλϊ έθαδναθκ δεά εαδν κν αιδσΰλαφκ πλϋπ δ θαν αΰκλα έέν Ν αθ έγ β π λέπ π β, σπκυ βν ΣΚΝ έθαδν εϊ π απσν βθνσd,νβναΰκλϊ έθαδνεαγκ δεά εαδν κναιδσΰλαφκ πλϋπ δ θανππζβγ έ. ΣαΝ απκ ζϋ ηα α η Ν κτ β βθν ηϋγκ κ θν έθαδν δ δαέ λα ι εϊγαλα, εαγυμ κδν ΰλαηηΫμ πκζζϋμ φκλϋμ φαέθ αδ θαν υηπέπ κυθ, υθ πυμ θν έηα Ν γϋ β θαν απκφα έ κυη αθν κναιδσΰλαφκ πλϋπ δ θανππζβγ έ άνθαναΰκλα έ. Σκτ κ υηίαέθ δ δσ δ βθνπ λέπ π β ηαμ, βνζ έαθ β απσν βθνσd (3 Days SMA) θν έθαδναλε ά ΰδαΝ θαν παλϋξ δ ι εϊγαλα απκ ζϋ ηα αέν Ί πμ κν Slow Stochastic Oscillator θαν παλ έξ εαζτ λ μ θ έι δμ ΰδαΝ βθναζζαΰά βμν Ϊ βμ. κ τ λκ ΰλΪφβηα π σ κ,ν αν άηα α έθαδν πδκν δαελδ Ϊ. Παλα βλκτη σ δν βνν ΣΚ,Ν υπ λίαέθ δ αν σλδα +βίν εαδν +κίν αλε Ϋμ φκλϋμ εαδν ΰδαΝ η ΰΪζκ ξλκθδεσ δϊ βηα, υθ πυμ υφέ α αδ ξλσθκμ ΰδαΝθαΝ ε δηβγ έ β πκλ έα βμνη κξάμ. πέ βμ βν η Ϊία β βμν ΣΚΝ η αιτν πθν κλέπθ ΰέθ αδ η Ν κηαζσ λσπκ, ΰ ΰκθσμ πκυν δ υεκζτθ δ δμναιδκζκΰά δμ κυν π θ τ βένθανηπκλκτ αη πέ βμ θανγϋ κυη πδκν αυ βλϊ σλδα (+10, +90) ΰδαΝθαΝΫξκυη αεσηα εαζτ λ μ θ έι δμ ΰδαΝ βθναζζαΰά βμν Ϊ βμ. πέ βμ,νβνΰλαηηά πθν+ηίνηκθϊ πθ έθαδναλε Ϊ α φαζάμ, εαγυμ απαιν 37

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν Μ αφ α αφ αφ α έ ω πα α π υ ω αφ α π α Louis Vuitton υ Κ υ Πα π Θ α Résumé δeνchampνduνmarketingνetνdeνlaνpublicitéνestνconstituéνdeνmultiplesνuniversνconceptuelsν posantνlesνfondementsνd uneνsémiotiqueνquiνdépasseνlargementνlaνsémiotiqueνclassiqueέν

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Α Η- ο Νέα Υ ρκη (5, 6, ό, ύ, 9 διαν. ) - ή Ξεναγ σεις π λης Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York by night E σοδος &

Διαβάστε περισσότερα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα > πλ Ϊηβ Π λδ ξη θμ Ά πλβνϊξλβ(ελυ ζζδεά) ζ 2 ΆξθβΝΪξλβ ζ 3 Κ ζ 3 θάνϊξλβ ΜτλβΝΪξλβ ΪξλβΝ ζ 3 Νετκυμ ζ 5 Ν η λϊλ ζ 4 Jeggery ζ 4 ΓζυεβΝ ζ 6 Φλκυε β ζ 5 πλ ΪηβΝ ζ 7 Ϋδ ζ 12 Λ ηθδνεδν δλπδ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ Α Η Η ίθ ασ ί αι φαι ό ο ς ιά οσ ς ά. ί αι ία α ό ις ι ώσ ις σ ις ο οί ς ο φ ς έ αι α ό θ ία ο ία ο. Ό α ο φ ς ιέ αι έσα α ό ία ή σ ισ ή ή ο ή φα ί αι έ α α ό φ ι όα ού α σ ία οθό ο οθ έ ίσ α ό σ ισ ή

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ Υ δλκυλΰσμνουλκζσΰκμ λέν λδ κ Ϋζ δκυνπαθ πδ άηδκυνθ αζκθέεβμ Ο Ρ Φ Ο ΣΗΜΕ ΩΜ ΠΟΤ Ν- Σ ΙΟ ΡΟΜΙ ΠΙΣ ΜΟΝΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ ΙκτζδκμΝβί1ί ΙΟΓΡ ΦΙΚΟΝ Μ ΙΧΜ ΙΟΓΡ ΦΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι Οθκηα πυθυηκμ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ ΦλΪΰµ (λκφλϊε βμ) Γλ θβμ.π. ΜλκθδεκζΪκ µ χ ξ δ µσμ, Ε Ε : λκφλϊε βμ, ε ε ά, γλκφλϊΰµ, δ- δφϊθ δ, ζκίδεϊ δάµ, ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σκ σ ε ε ά φλϊΰµ Γλ θβμ ίλέ ε δ κθ κ µσ Πβθ δσ ε Ϊθ β βμ ΛΪλδ μ. εκσμ κ φλϊΰµ κμ έθδ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ ΡΙΣΟΣ Λ ΙΟΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΝΘ ΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗΝΘ ΣΙΚΩΝΝ ΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΝΓ ΩΛΟΓΙ ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ Σδηβ δεάνϋε κ βν βνηθάηβν κυν ων αν ίνουμ ρ.μ ολδά ου Καγβΰβ άν κυνσηάηα κμνγ πζκΰέαμν βμνξκζάμνθ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Ν11θγΝ/Ν07-10-β01γ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 4SYMV00247654 204-2-5 ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΝΑΥΑΨΑ ΗΜΟΝΑΙΓΙΑΛ ΙΑ ήνηνοικονομικχνντπηρ ΙΧΝ ΣΜΗΜΑΝΠΡΟΜΗΘ ΙΧΝ ΑέΰδκΝ 5 ε ηίλέκυνβί4 ΑλέΝΠλω έμ4822 Τ Μ Φ Χ Ν Η Σ Ι Κ Ο κν έΰδκν εαδ κν βηκ δεσν Κα Ϊ βηα,ν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα Λδγσλλδ ΦλΪΰµ µ θϊθ β ζϊε ελκ Ϋµ κ : µ δλέ σ κθ Θ ζδεσ ξλκ εδ τΰξλκθβ ξθκΰθ έ Ι. Θθσκζκ λ. Ποζδ δεσ Μβχνδεσ, Κ. θ σκζκ Ποζ. Μβχνδεσ MSc, / Υ Π/Κ Ψ Θ ΣΣ ΛΙ Σ. / Υ Π Π ΡΙΛ Φ : κ Ϊλγλκ θ τ κθ δ ετλδ βµ έ

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ά θ οι ο ί ο α ί ς ύ ς αι φ ιά ο δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ

Οι ά θ οι ο ί ο α ί ς ύ ς αι φ ιά ο δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ α ασ ί, ό ι ί ασ Α ό α! σ Kizomba! Α ά & ι ία Οι ά θ οι ο ί ο αι φ ιά ο α ί ς ύ ς - δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ Α οι ο α ι ή α ί : ά οιος ά ος ά οιος οι ο ι ι οί, η ε ός α ό εύθ ος ό ως ο ησία, η Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM. η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ. Καγβΰβ άμκν ΜκναΪμΝΙπΪθθβμ

Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM. η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ. Καγβΰβ άμκν ΜκναΪμΝΙπΪθθβμ Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ι Η ΙΟ Η Η Κ Α οο ογ α Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM IV). Φν δκζκΰδεϊν κηϋθανΰδαν κναζεκσζν(απκλλσ β β,ν Ϊ βν κνκν,ν η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις 1 ου Διαγωνίσματος Θέμα 1 ο α) Από μία κορυφή, π.χ. την Α, φέρουμε ευθεία xy ΒΓ. Τότε ω = Β και φ = Γ, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων xy και ΒΓ με τέμνουσες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κόρινθος, 25 Μαΐου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 963 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ. υ(m/s) Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ. υ(m/s) Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο για ένα σώμα μάζας m = 2 kg που κινείται σε οριζόντιο ευθύγραμμο δρόμο. υ(m/s) 30 Δ1) Αντλώντας

Διαβάστε περισσότερα