Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis"

Transcript

1 Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ και Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis European Research Institute Department of Social Policy, University of Bath, BA2 7AY, UK α,νκ Ν α ΝΕ π υ α π Ν ΝΕ α: α Ν Ν Family, State and Commodification in Greece: Aspects and trends of the current crisis Π λέζβοβ ΣκΝΪλγλκΝ ι Ϊα δν δμναζζαΰϋμν κ δ σνλσζκν βμνκδεκΰϋθ δαμν βθν ζζϊ α, πμνετλδκνξκλβΰσν φλκθ έ αμ εαδν πλκ α έαμ εαδν πμ ία δεσν γ ησν αθαπαλαΰπΰάμν βμν ζζβθδεάμν πκζδ δεάμν κδεκθκηέαμέν ΜΫξλδΝ πλσ φα αν ά αθν βν κδεκΰϋθ δα,ν αθ έν κυν ελϊ κυμν πλσθκδαμ,ν πκυν ζ δ κυλΰκτ Ν πμν κν ετλδκμν φκλϋαμ απκ- ηπκλ υηα κπκέβ βμν (de-commodification) πθν η ζυθν βμ ηϋ αν εαδν ιπν απκν βθν αΰκλϊ, υΰε θ λυθκθ αμν εαδν εδθβ κπκδυθ αμν πκζδ δεκκδεκθκηδεκτμν πσλκυμ. ΣκΝ ΪλγλκΝ ι Ϊα δν δμ Ϊ δμν παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βμ (recommodification) πκυνξαλαε βλέακυθν δμνπλσ φα μναζζαΰϋμν Ν λ έμν κη έμ βμνεκδθπθδεάμν πκζδ δεάμν βθν ζζϊ α - υθ αιδκ κ δεϊν δεαδυηα α,ν δαευίϋλθβ βν πθναπκγ ηα δευθν πθν αη έπθνεκδθπθδεάμνα φϊζδ βμνεαδ δεαδυηα α Ν ξϋ βνη Ν βθναΰκλϊ λΰα έαμ εαγυμνεαδν πλσ φα α ηπ δλδεϊν κδξ έα βμν κδεκθκηδεάμν εα Ϊ α βμν πθν ζζβθδευθν θκδεκευλδυθ. δαπδ υθ αδνσ δνκν δ σμνλσζκμν βμνκδεκΰϋθ δαμ ίλέ ε αδν Νελέ β εαδ, ηααέν κυ,νβνζκΰδεάν αθαπαλαΰπΰάμν κυ ζζβθδεκτ κδεκΰ θ δκ-ελα δεκτνεαπδ αζδ ηκτ. Abstract The article focuses on the double role that the family is called to play in Greece; namely, to be the main provider of welfare and protection to its members and a key institution in the reproduction of the Greek political economy. Until recently, the family in Greece acted as an agent of decommodification of its members in and out of the market via its capacity to consolidate and mobilise resources: as a property owner, employer, member of clientelistic networks and as a claimant of social insurance rights. The article explores the most recent reforms in Greek social policy with regards to pension rights, the governance of pension funds and labour market conditions and rights. A clear trend towards re-commodification is identified which, combined with analysis of recent socio-economic indicators, leads to the conclusion that the dual role of family is in crisis and, with it, the logic of reproduction of familistic welfare capitalism in Greece. ΛΫι δμν εζ δ δϊ: κδεκΰ θ δκ-ελα δεσνηκθ Ϋζκ, Νσ δκ- υλππαρεσμνπλκθκδαεσμνεαπδ αζδ ησμ,ν υπ λξλ υ βνθκδεκευλδυθ, παθ- ηπκλ υηα κπκέβ β Key words: familistic welfare regime, Southern European welfare capitalism, household indebtedness, recommodification 1

2 1. Ε α Η κδεκΰϋθ δανϋπαδα παλα κ δαεϊνϋθα δπζσνλσζκ δμναθαπαλαΰπΰδεϋμν δα δεα έ μν βμν ζζβθδεάμνεκδθπθέαμένη αθνκνετλδκμ ξκλβΰσμ φλκθ έ αμνεαδνπλκ α έαμνπλκμν αν ηϋζβν βμνεαδνία δεσμ γ ησμ αθαπαλαΰπΰάμν βμν ζζβθδεάμνπκζδ δεάμνκδεκθκηέαμέν ΗΝ εκδθπθδεάν υθκξάν βμν η απκζ ηδεάμν εαδν δ δαέ λαν βμν η απκζδ υ δεάμν π λδσ κυν ία έ βε Ν Ναυ σν κν δ σνλσζκνεαγυμνβνκδεκΰϋθ δα αθα έξγβε Ν εν πθνπλαΰηϊ πθν πμνετλδκμνγ ησμνεκδθπθδεάμν αθαπαλαΰπΰάμ θν ηϋ πν θσμνεα αε ληα δ ηϋθκυνεαδν Ϊθδ κυν υ άηα κμνεκδθπθδεάμνα φϊζδ βμ,ν θσμνπ ζα δαεκτνπκζδ δεκτνεαγ υ κμν ία δ ηϋθκυν Ν δ ξθϋμ υηηαξέ μν εκδθπθδεκ- παΰΰ ζηα δευθν κηϊ πθ εαδν ηδϊμν ελα δεκ έαδ βμν κδεκθκηέαμν πκυν υθ βλκτ Ν - εαδν Ν η ΰΪζκΝ ίαγησν υθ ξέα δν θαν υθ βλ έν - ηδαν αΰκλϊν βμν κπκέαμ ετλδκδν κη έμν έθαδν κζδΰκππζδαεϊν ζ ΰξση θκδ (Featherstone, 2008; Guillen and Petmezidou, 2008; Venieris, 1996). Η π λέπ π βν βμν ζζϊ αμν θν έθαδνηκθα δεάν βθνδ δαδ λσ β αν βμένσκνϊλγλκν βθναθ δη ππέα δν πμ υπκπ λέπ π βν θσμν τπκυ πκζδ δεάμνκδεκθκηέαμνπκυνξαλαε βλέακυη Νη Ν κθνσλκν α π α απ α (familistic welfare capitalism)έν έθαδ ΫθαΝ εκδθπθδεσν εαδν πκζδ δεκ-κδεκθκηδεσν ησλφπηα πκυ υθαθ Ϊ αδν εαδν Ν Ϊζζ μν Νσ δ μν ξυλ μν βμν υλππαδεάμν θπ βμναζζϊνεαδν δ γθυμ, Νξυλ μν βμνβηδ-π λδφϋλ δαμ σππμ Λα δθδεάν η λδεά εαδννσ δαν έα (Haggard and Kaufman, 2008). Ναυ σν κνπζαέ κν κν ΪλγλκΝ πδξ δλ έν βθν δατΰα βν βμν ελέ βμν αθαπαλαΰπΰάμν πκυν αθ δηπ ππέα δ β υΰε ελδηϋθβν ε κξάν κυνκδεκΰ θ δκελα δεκτνεαπδ αζδ ηκτ βθν ζζϊ α. ΣκΝ Ϊλγλκ κη έ αδν λέαν ηϋλβέν κν πλυ κν ηϋλκμν ι Ϊα αδν βν τΰξλκθβν ίδίζδκΰλαφέαν πθνν πλκθκδαευθνεαγ υ πθ Ν(welfare regime theories), βνγϋ βν κυν κδεκΰ θ δκελα δεκτ πλκθκδαεκτνεαπδ αζδ ηκτν δμν ξ δεϋμν υπκζκΰέ μνεαγυμνεαδ κδν η ζϋ μνπκυναθαφϋλκθ αδν βθν ζζβθδεάνπ λέπ π βέν κν τ λκνηϋλκμν ι Ϊακθ αδ κδν Ϊ δμν παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βμν (re-commodification) πκυν ξαλαε βλέακυθν δμν αζζαΰϋμν Ν λ έμν κη έμ βμν εκδθπθδεάμν πκζδ δεάμν βθν ζζϊ αν - υθ αιδκ κ δεϊν δεαδυηα α,ν δαευίϋλθβ βν απκγ ηα δευθν πθν αη έπθν εκδθπθδεάμν α φϊζδ βμν εαδν δεαδυηα αν Ν ξϋ βνη Ν βθναΰκλϊν λΰα έαμέν κν λέ κνηϋλκμ αθαζτκθ αδ πλσ φα α ηπ δλδεϊ κδξ έα βμν κδεκθκηδεάμν εα Ϊ α βμν πθν ζζβθδευθν θκδεκευλδυθέν ΣκΝ Ϊλγλκ κζκεζβλυθ αδ η Ν βθν Ν υαά β βν πθ αλθβ δεσ α πθ πδπ υ πθ βμν παθ ηπκλ υηα κπκέβ βμν σ κθν αφκλϊν δμν υθα σ β μν υΰεϋθ λπ βμν εαδν εδθβ κπκέβ βμν πσλπθν απκν δμν κδεκΰϋθ δ μ εαδν βμν υθαεσζκυγβμν ελέ βμν αθαπαλαΰπΰάμ κυνκδεκΰ θ δκελα δεκτνεαπδ αζδ ηκτ βθν ζζϊ α. 2. Απ - π υ α π Ν α Ν αν -Ευ πα Ν π α Κα αν βθν δϊλε δαν πθν ζ υ αέπθν τκν εα δυθ,ν υΰΰλαφ έμν υΰελδ δεάμν εκδθπθδεάμν πκζδ δεάμν πλσ δθαθν δαφκλ δεκτμ δ σ υπκυμν ΰδαΝ θαν ιβΰά κυθ δμν κηκδσ β μν αζζϊν εαδν δμν δαφκλϋμν η αιτν ελα υθν σ κθ αφκλϊν βθν αθϊπ υιβν εκδθπθδευθν πκζδ δευθ εαδν κυν λσζκυν κυμν βθν εκδθπθδεάν αθαπαλαΰπΰάέν ΗΝ πλσ φα βν ζζβθδεάνη Ϊφλα βν βμνεζα δεάμνη ζϋ βμν κυνesping-andersen (1990) δ άΰαΰ βθν ζζβθδεάν ίδίζδκΰλαφέα βθν υπκζκΰέα πλκθκδαευθν εαγ υ πθ (welfare regimes) εαδνσλκυμνσππμνπλκθκδαεσμνεαπδ αζδ ησμ (welfare capitalism) εαδν απκ ηπκλ υηα κπκέβ βν(decommodification). 2

3 ΠδκΝ υΰε ελδηϋθα,ν κν σλκμν πλκθκδαεϊν εαγ υ α αθαφϋλ αδ Ν λσπκυμν δαευίϋλθβ βμν πκυν γ ηκγ κτθν κυμ λσζκυμν κυν ελϊ κυμ,ν βμν αΰκλϊμν εαδν βμν κδεκΰϋθ δαμν βθν παλαΰπΰά,ν αθα δαθκηάν εαδν εα αθϊζπ βν αΰαγυθν εαδν υπβλ δυθν πλσθκδαμνεαδνφλκθ έ αμ. έθαδνεα Νκυ έανκδνγ ηκένεαδνηϋγκ κδν δαευίϋλθβ βμ πκυν κηκτθ δμν ξϋ δμν ικυ έαμ Ν (Korpi 2001: 9),Ν βζα άν κυμν πλκ πλδθκτμν υ ξ δ ηκτμνεκδθπθδευθν υθϊη πθνηϋ αν ΫθαΝεαπδ αζδ δεσνπλκθκδαεσν τ βηαέν ΣκΝ πλκθκδαεσν εαγ υμν λυγηέα δ κν π λδ ξση θκν πθν βησ δπθ πκζδ δευθ (public policies) εαδνεα πϋε α βν κν ηέΰηα ΝελΪ κυμ,νκδεκΰϋθ δαμνεαδναΰκλϊμν(welfare mix) κ πλκθκδαεσν τ βηα,ν κ τθκζκ βζα άν πθν πλκΰλαηηϊ πθν πκυν αφκλκτθν αθα δαθ ηβ δεϋμν πκζδ δεϋμν (πέξέν υθ Ϊι δμ,ν πδ σηα αν αθ λΰέαμ,ν κδεκΰ θ δαεϊν πδ σηα α,ν φκλκαπαζζαΰϋμν εζπέ)έν Η ξϋ βν η αιτν πλκθκδαεκτν υ άηα κμν εαδν εαγ υ κμν δθαδ αθα λα δεάν εαδν αζζβζκυπκ βλδξ δεά. ΟππμΝ ΰλΪφ δν εαδν κν Taylor Gooby (1996: 200)Ν πλκθκδαεϊν εαγ υ αν έθαδν κδ «υΰε ελδηϋθκδν υθ υα ηκένεκδθπθδεo-πκζδ δευθνεαδνκδεκθκηδευθν δ υγ ά πθννπκυναθαπαλϊΰκυθν ΫθαΝ υΰε ελδηϋθκν πλκθκδαεσν τ βηα»ν θυ,ν αυ σξλκθα,ν βν ζκΰδεά θσμν πλκθκδαεκτν εαγ υ κμν αθαπαλϊΰ αδν εαγσ κθν κδν ία δεκέν γ ηκέν ελϊ κμ,ν κδεκΰϋθ δα,ν αΰκλϊν υθ ξέακυθν θαν επζβλυθκυθν κυμ λσζκυμ κυμν ηϋ πν κυν πλκθκδαεκτν υ άηα κμέν βν η ζϋ βν κυ κ Esping-Andersen πλκ δσλδ Ν λέαν πλκθκδαεϊ εαγ υ α Ν - εα κυ δαθν λ δμν δ σ υπκυμν - πκυν κθσηα Ν εσ ηκυμ πλκθκδαεκτν εαπδ αζδ ηκτ Ν (worlds of welfare capitalism)μν κθν εαγκζδεσ- κ δαζ βηαελα δεσ, κθν εκλπκλα δ δεσ- υθ βλβ δεσ Ν εαδν κθ υπκζ δηηα δεσ-φδζ ζ τγ λκ έ Χλβ δηκπκδυθ αμν τθγ κυμν έε μν εαδν ηπ δλδεϊν κδξ έαν κ Esping-Andersen εα Ϋ αι αν γθδεϊν ελϊ βν πλσθκδαμν κυμν λ έμν τπκυμν η Ν ίϊ βν κν ίαγησ «απκ- ηπκλ υηα κπκέβ βμ» (de-commodification) εαδν «δα λπηϊ π βμ» (stratification) πκυν αθαπαλϊΰκυθν αν αθ έ κδξαν πλκθκδαεϊν κυμν υ άηα α. ΗΝ ΫθθκδαΝ βμν απκ- ηπκλ υηα κπκέβ βμν η λϊ δν βθν υθα σ β αν πθν πκζδ υθν θαν δαηκλφυ κυθν κν ίδκ δεσν κυμν πέπ κναθ ιϊλ β αναπσν δμν υθϊη δμν βμναΰκλϊμ,ν θυ βν δα λπηϊ π β αφκλϊν κνεα ΪΝπσ κνκδν παΰΰ ζηα δεϋμνεαδν αιδεϋμν δαφκλϋμν βθναΰκλϊν λΰα έαμν αθαπαλϊΰκθ αδν απκν κυμνπλκθκδαεκτμνγ ηκτμέ ΗΝ λΰα έαν κυνesping-andersen Ϋξ βε Ν αλε ΫμΝελδ δεϋμν ΰδαΝ βθνη γκ κζκΰέα βμν (Fawcett and Papadopoulos 1997; Allen and Scruggs 2004), ΰδαΝ κνπ λδ ξση θκν κυν σλκυν απκ- ηπκλ υηα κπκέβ βν (Papadopoulos, 2005), ΰδαΝ βθν αθαζυ δεάν βμν αθ πϊλε δαν βθν εα αθσβ βν πθν δαφκλυθν η ίϊ βν κν φτζκν (Lewis, 1992,1997). ΚυλέπμΝσηπμΝβΝπζ δκοβφέαν πθνελδ δευθν έα βθ κλγσ β ανεα Ϊ αιβμ ελα υθν πλσθκδαμν εαδν βθ εα α ε υά θαζζαε δευθν δ σ υππθν (Castles 1993; Bonoli 1997; Arts and Gelissen 2002; Korpi and Palme 2003)έΝΣκΝ θ δαφϋλκθνηαμνγανν πδε θ λπγ έν Ναυ ΫμΝπκυΝαθαφΫλκθ αδ βθναθϊΰεβν θθκδκζκΰδεάμνκλδκγϋ β βμ θσμνι ξπλδ κτν πλκθκδαεκτνεσ ηκυνΰδαν α Νσ δκ- υλππαρεϊνελϊ β. 2.1 αν -Ευ πα Ν Ν π α Ν α Ν Ν υπ Ν π α Ν α ξβηα δεϊν ηπκλκτη Ν θαν θ κπέ κυη υκν πλκ ΰΰέ δμ πκυν πλκ παγκτθν θαν εα αθκά κυθ βθν αθϊπ υιβν Νκ δκ- υλππαρευθν ελα υθν πλσθκδαμέν ΗΝ πλυ βν αεκζκυγ έ Νη ΰΪζκΝίαγησΝ κθνesping-andersen (1990) πκυνεα α Ϊ δν βθνι αζέανν εαδν εα Ϋπ ε α βν δμν θσ δκ- υλππαρεϋμν ξυλ μν κν εκλπκλα δ δεσ- υθ βλβ δεσ Ν πλκθκδαεσν εσ ηκέν υΰΰλαφ έμν πκυν λθέακθ αδν αυ άν βθν εα βΰκλδκπκέβ βν 3

4 υπκ βλέακυθν σ δν αν υ άηα αν Ν αυ ΫμΝ δμν ξυλ μν έ Ν ίλέ εκθ αδν Ν ίλ φδεάν βζδεέα Ν (Katrougalos 1996: ζί)ν έ Ν απκ ζκτθν ηδαν ζζ δπάν ε κξά πθν εκλπκλα δ δευθνηκθ Ϋζπθ (Abrahamson 1999)έΝΓδαΝαυ ά βνπλκ Ϋΰΰδ β,ναπκ ζ έν γϋηαν ξλσθκυν ΰδα αν α ζυμν αθ π υΰηϋθα Ν πλκθκδαεϊν υ άηα αν θα φ Ϊ κυθ, Ν πέπ κν εκδθπθδευθν απαθυθ, αν υΰΰ θδεϊ κυμ ελϊ βν πλσθκδαμ (Castles 1993; Gough 1996; Katrougalos and Lazarides 2003). ΗΝ πλκ Ϋΰΰδ β αυ βν έθαδν εα αν βν ΰθυηβΝ ηαμν η γκ κζκΰδεϊν πλκίζβηα δεά. Η υπκζκΰέαν κυν Esping-Andersen (1990) απϊθ β Ν αν βηαθ δεϊν πλκίζάηα αν πθν ι ζδε δευθ Ν υπκζκΰδυθνελα υθνπλκθκδαμν(ίζϋπ ΝTitmuss, 1974 )έν κνϋλΰκν κυνκδν πλκθκδαεκέν εσ ηκδ Ν πκυν πλκ δκλέα δν έθαδν ι ξπλδ κέέν ΗΝ υπκζκΰέαν κυ έθαδν κυ δα δεϊν ηδαν φπ κΰλαφέα Ν δαφκλ δευθ εαγ υ πθ Ν ηδαν υΰε ελδηϋθβν ξλκθδεάν π λέκ κ η Ν ΰθυηκθαΝ αν ΰΰ θάν ξαλαε βλδ δεϊν κυμν εαδν σξδν βη έαν ηδϊμν ι ζδε δεάμν ΰλαηηδεάμ πκλ έαμν κυμ πλκμν ΫθαΝ δ α σν πλσ υπκέν Μ γκ κζκΰδεϊ,ν βν Ϋθ αιβν πθνθσ δκ- υλππαρευθνξπλυθνπμνν ζζ δπ έμν ε κξϋμν κυν εκλπκλα δ δεκτ- υθ βλβ δεκτ Ν πλκθκδαεκτν εσ ηκυ Ν αθαπαλϊΰ δν ηέαν ΰλαηηδεάΝ αθ έζβοβν βμν ιϋζδιβμν πλκθκδαευθν υ βηϊ πθν ηϋ αν Ν αυ κν κθν τπκν εαδν εα αζβΰ έν Ν θαν θθκδκζκΰδεσ παλϊ κικέν θπνσζ μνκδνϊζζ μνξυλ μνν θ Ϊ κθ αδν βθν υπκζκΰέανη Ν ίϊ βν αν ΰΰ θάν ξαλαε βλδ δεϊν κυμ βν υΰε ελδηϋθβν ξλκθδεάν π λέκ κ,ν κδν θσ δ μν υλππαρεϋμνξυλ μν θ Ϊ κθ αδν βθν υπκζκΰέαν βθνίϊ βν βμν πλκ κηκέπ βμ Ν κυμν η Ν κθν εκλπκλα δ δεσ- υθ βλβ δεσ δ σ υπκνπλκμν κθ κπκέκ, γ πλβ δεϊ, έθκυθέ Ου δα δεϊν ανπλκίζάηα αν βμν ι ζδε δεάμ Ν υπκζκΰδεάμνπλκ Ϋΰΰδ βμν παθϋλξκθ αδν απκν βθν πδ πν πσλ α,ν πμν ΰλαηηδεάΝ ιϋζδιβν ηϋ αν κυμν δ σ υπκυμέν θν υπϊλξ δν αηφδίκζέαν κ δν εϊπκδαν α εκλπκλα δ δεκτ- υθ βλβ δεκτ Ν ξαλαε άλαν υπϊλξκυθν Ναυ Ϊ αν υ άηα α,ν υθυπϊλξκθ αμνσππμνη ΝΪζζα,Ν Νίαγησ πκυνεϊγ Ν ΰ θέε υ βν κνπζαέ δκνπκυναθαφϋλαη ΝθαΝΰέθ αδνπλκίζβηα δεά. Ν αυ σν κν πζαέ δκν θν έθαδν υξαέκν σ δν ηέαν τ λβν πλκ Ϋΰΰδ βν αθαπτξγβε Ν πκυν αθϋ δι δμν δαφκλ δεϋμνπκζδ δεϋμνφλκθ έ αμν ανθσ δκ- υλππαρεϊνελϊ βνπλσθκδαμν εαδν υπκ βλέι βθν αθϊΰεβ ΰδαΝ βθν αθϊ διβν θκμν Ϋ αλ κυν θσ δκ- υλππαρεκτν πλκθκδαεκτνεσ ηκυ πκυνπ λδζαηίϊθ δν βθνι αζέα,ν βθνι παθέα,ν βθνπκλ κΰαζέανεαδν βθν ζζϊ α (Leibfried 1992, Ferrera 1996). Ι δαέ λανκ Ferrera Ϋγ πμνπαλϊΰκθ μν αυ κτν κνπλκθκδαεκτνεαπδ αζδ ηκτ,ν κυμνπκζδ δεκτμνγ ηκτμ,νσππμνβντπαλιβν θσμν α τθαηκυνελϊ κυμ Ν(soft state) πκυν θναθϋπ υι ΝΫθαθΝκλγκζκΰδεσΝΰλαφ δκελα δεσν ηβξαθδ ησν πλδθν βθν αθϊπ υιβν κυν ελϊ κυμν πλσθκδαμ,ν κθν λσζκν πθν πκζδ δευθ εκηηϊ πθν πμ εφλα υθν εα αε ληα δ ηϋθπθν εκδθπθδευθν υηφ λσθ πθ,ν βθν α υθαηέαν βμν εκδθπθέαμν πθν πκζδ υθ Ν αζζϊ εαδν βθ Ϋθ κθβ αθ δπαζσ β α η αιτν αλδ λυθν εαδν ιδυθν πκζδ δευθν εκηηϊ πθέν πδπζϋκθ,ν κν Ferrera υπκ άλδι κ δν κν λσζκμν βμν ΚαγκζδεάμΝ εεζβ έαμ,ν βμν κδεκΰϋθ δαμ,ν πθν δε α κλδευθν εαγ υ πθν εαγυμν εαδν βν παλα αηϋθβν πκζδ δεάν α Ϊγ δαν πβλλϋα αθν κυμν κδεκθκηδεκτμν γϋ ηκυμν πθνθσ δκ- υλππαρευθνελα υθέ ΣαΝεκδθΪΝξαλαε βλδ δεϊναυ υθν πθνπλκθκδαευθν υ βηϊ πθν έθαδν ανεα α ηβηϋθαν α φαζδ δεϊν πλκΰλϊηηα αν (πέξν υθ Ϊι δμ)ν πκυν παλϋξκυθ δαφκλ δεϊν πκ κ ΪΝ αθαπζάλπ βμν δ κ άηα κμν ΪθαζκΰαΝ κθ παΰΰ ζηα δεσ εζϊ κέν ΗΝ τπαλιβν Ϊ υππθν ηκλφυθν λΰα έαμ Ν βηδκυλΰ έν αθδ σ β μν βθν εκδθπθδεάν φλκθ έ αν εαγυμν κδν αθα φϊζδ κδν ζαηίϊθκυθν π θδξλάν κδεκθκηδεάν ίκάγ δαν εαδν θν ηπκλκτθν θαν κδξ δκγ ά κυθν α φαζδ δεϊν δεαδυηα αέν ΠαλΪζζβζα,Ν βν τπαλιβν π ζα δαευθν ξϋ πθν η αιτ εκηηϊ πθ,ν υπκοβφέπθν εαδν οβφκφσλπθν βηδκυλΰ έν θαν υθ δκελα δεσ Ν ηβξαθδ ησν πκυν ιυπβλ έν αν υηφϋλκθ αν υΰε ελδηϋθπθν 4

5 παΰΰ ζηα δευθν εαδν εζκΰδευθν κηϊ πθ εαδν αθαπαλϊΰ δν θαν πδζ ε δεσν ηβξαθδ ησν αθ δη υπδ βμναθαΰευθνεαδνπαλκξάμνφλκθ έ αμ. πκν βθνϊζζβνη λδϊν ανθσ δκ- υλππαρεϊνελϊ βνπλκ φϋλκυθνεαγκζδεάνπλσ ία βν Ν υΰ δκθκηδεάν π λέγαζοβ,ν ξυλδμν σηπμν θαν π λδκλέακυθν κθν λσζκν κυν δ δπ δεκτν ση αέν υΰε ελδηϋθαν βθν ζζϊ α,ν κν λσζκμν κυν δ δπ δευθν υπβλ δυθν υΰ έαμν παλαηϋθ δν δ ξυλσμν εαδν υθ πδεκυλ έ αδν απκν βθν δϊγ βν κυν ελϊ κυμν θαν εαζτο δν κν εσ κμν δ δπ δεάμν π λέγαζοβμν κυμν βησ δκυμν υπαζζάζκυμέν ΠαλΪζζβζα,Ν βν αθ παλεάμ αθϊπ υιβν κυν ελα δεκτν κηϋαν υΰ έαμν θν ηπκλ έν θαν εαζτο δν δμν αθϊΰε μν εαδν αν πέπ ανυπβλ έπθνπκυνπλκ φϋλ δνκνδ δπ δεσν κηϋαμνη Ναπκ Ϋζ ηαν θαν βηαθ δεσν εκηηϊ δ απκν δμνη αέ μν Ϊι δμνθαν πδζϋΰ δνδ δπ δεϋμνυπβλ έ μνυΰ έαμέ Ο Ferrera πλσ φ λ Ν θαν βηαθ δεσνϋλΰκνπμνπλκμν βθνεα αθσβ βν πθνεκδθυθναδ έπθν εαδν ξαλαε βλδ δευθν πθν Ν Νσ δκ- υλππαρευθν ελα υθν πλσθκδαμέν ΌηπμΝ - σππμν Ϊζζπ Ν εαδν κν Esping-Andersen θν Ϋ π Ν Ϋηφα βν κτ Ν βν ξϋ βν η αιτν κυν εαγ υ κμν πλσθκδαμν εαδν κυν εαγ υ κμν παλαΰπΰάμ (production regime) εαδν ε φαζαδαεάμν υ υλ υ βμν (Jessop 2002) αζζϊν κτ Ν εαδν δμν ξϋ δμν η αιτν πθν πλκθκδαευθνεσ ηπθ σππμν δαηκλφυθκθ αδν δμν δα δεα έ μν θ πηϊ π βμν κυμν Ν υπ λ γθδεϋμν θσ β μνσππμνβν υλππαδεάν θπ βνάνεαδν δ γθυμ. Ι κλδεϊ,ν α θσ δκ- υλππαρεϊ ελϊ β υ λκτ αθν Ν ξϋ βν η Ν δμν υπσζκδπ μν υλππαρεϋμν ξυλ μν βθν αθϊπ υιβν ίδκηβξαθδευθν πδξ δλά πθν (η Ν ιαέλ βν κθν Ι αζδεσ εαδν Ι παθδεσν ίκλλϊ) εαδν κδν εδθβ άλδ μν πδξ δλβηα δεϋμν λα βλδσ β μν ξαλαε βλέακθ αθν απκ βθν αθϊπ υιβν ηδελκη αέπθν πδξ δλά πθ εαδν βθν Ϋζζ δοβν θσμν ηαελκ-πλσγ ηκυν ίδκηβξαθδεκτν ξ δα ηκτν απσ κυμν λΰκ σ μν πκυν γαν ηπκλκτ Ν θαν ίϊζ δν δμν ίϊ δμν ΰδαΝ ίδκηβξαθδεάν αθϊπ υιβν (Papadantonakis 1985; Andreooti et al 2001). Σαυ σξλκθα,νβνσπκδαναθ αΰπθδ δεσ β αν Ναυ ΫμΝ δμνξυλ μν ά αθνευλέπμνία δ ηϋθβν κνξαηβζσνεσ κμν λΰα έαμ πκυνπκζδ δεϊνη αφλαασ αθν Ν ηδαν δαλεάν πλκ πϊγ δαν ζαξδ κπκέβ βμν πθν υγυθυθν ΰδαΝ βθν εκδθπθδεάν αθαπαλαΰπΰά απσνελϊ κμνεαδν λΰκ σ μ (Papadopoulos 2006). Οηπμ, πκζζϊν απκν αυ ΪΝ αν ξαλαε βλδ δεϊν θν ά αθ απζυμν θ κΰ θάν πλκίζάηα αν αθαπ υιδαεάμν εαγυ Ϋλβ βμ αυ υθν πθνξπλυθναζζϊ απκ ζϋ ηα αν κυν λσπκυνη Ν κθνκπκέκνκδνπκζδ δεϋμν κυμνκδεκθκηέ μν θ πηα υγβεαθν βθν παΰεσ ηδανκδεκθκηέα εαδν βν δα δεα έαν βμν υλππαδεβμν θκπκέβ βμέν ΩμΝ βζα άν βηδ-π λδφ λ δαεϋμν κδεκθκηέ μν(marinakou 1997) πθνκπκέπθνβνϊθαπ υιβνά αθν ιαλ βηϋθκυν ξαλαε άλα εαδν εκδθπθδεϊν Ϊθδ βν (Φπ σπκυζκμ,ν 1λκθ)έΝ Σκ απκ Ϋζ ηαν β αθν β α υθαηέαν βηδκυλΰέαμ θσμν εαγκζδεκτν υ άηα κμν εκδθπθδεάμν πλκ α έαμ εαδνβ υθαεσζκυγβ αθαπαλαΰπΰάνεα α ηβηϋθπθνεαδνυπκζ δηα δευθνπλκΰλαηηϊ πθν πλσθκδαμν εαδν εκδθπθδευθν πκζδ δευθν (Petmesidou and Mossialos 2006). κθν υλππαδεσννσ κν κνελϊ κμν Νη ΰΪζκΝίαγησΝ εζ έ π (locked in) βθν υγτθβνΰδαν βθν φλκθ έ αν εαδν εκδθπθδεάν πλκ α έαν βθν κδεκΰϋθ δα ζαξδ κπκδυθ αμ ΰδαΝ δμν πδξ δλά δμν κν πκζδ δεκ-κδεκθκηδεσν εσ κμν αθαπαλαΰπΰάμ κυν υΰε ελδηϋθκυν τπκυνπλκθκδαεκτνεαπδ αζδ ηκτέν δν θνά αθν- σππμνεαηδϊνφκλϊνδ ξυλέα αδν- βν Ϋζζ δοβν ελϊ κυμν πλσθκδαμν Ν αυ ΫμΝ δμν ξυλ μν πκυν κ άΰβ Ν βθν κδεκΰϋθ δαν θαν αθαζϊί δν κνλσζκν κυνετλδκυνφκλϋανφλκθ έ αμνεαδνπλκ α έαμν πθνη ζυθν βμναζζϊνβν υΰε ελδηϋθβν πκζδ δεάν κδεκθκηέα πκυν θ πηϊ π Ν βθν ζκΰδεάν βμν κν λσζκν πκυν Ϋπαδα Ν παλα κ δαεϊν βν κδεκΰϋθ δα Ν αυ ΫμΝ δμν εκδθπθέ μέ ΟΝ κδεκΰ θ δαεσ-ελα δεσμν εαπδ αζδ ησμν κυ δα δεϊν βλέξγβε Ν βθν υθα σ β αν βμν κδεκΰϋθ δαμν θαν πλκ α τ δν αννηϋζβν βμναπκν κυμνεκδθπθδεκτμνεδθ τθκυμν(social risks). 5

6 2.2 Ν - α Ν o π α μνηνε Νπ π κθν υλππαρεσν Νσ κν βν κδεκΰϋθ δα απκ ζ έν κθν ετλδκν φκλϋα απκ- ηπκλ υηα δεκπκέβ βμ σ αθν αν ηϋζβν βμν ίλέ εκθ αδν ε σμν αΰκλϊμν λΰα έαμ άν θν δαγ κτθν παλεάμν πσλκυμν ΰδαΝ θαν δα βλά κυθν κν ίδκ δεσν κυμν πέπ κ. ιέα δν θαν βη δπγ ένσ δνκ λσζκμν βμνκδεκΰϋθ δαμν κνκδεκΰ θ δκ-ελα δεσνηoθ ΫζκΝπλσθκδαμ θν π λδκλέα αδν ησθκν αν ηϋζβν κυν θκδεκευλδκτν αζζϊν πλϋπ δν θαν εα αθκβγ έν πμν ΫθαμΝ ηβξαθδ ησμν πκυν ηπ λδϋξ δν θαν ε αηϋθκν έε υκν εκδθπθδευθν παφυθ ΰδαΝ βθν υθϊγλκδ β εαδν αθαεα αθκηάν πσλπθ,ν γϋ κθ αμν κυ δα δεϊν πμν ετλδαν ζκΰδεάν αθαεα αθκηάμν βθν αζζβζ ΰτβΝ η αιτν πθν η ζυθν βμ (Allen et al 2004: 112-6). υθ πυμν βν η ζϋ βν κυν κδεκΰ θ δαεκτ-ελα δεκτν ηκθ ΫζκυΝ πλσθκδαμν κφ έζ δν θαν ηίαγτθ δν δμν πλαε δεϋμν φλκθ έ αμν εαδν άλδιβμν πθν η ζυθν βμν αζζϊν παλϊζζβζαν εαδ θαν εα αθκά δν δμν αζζαΰϋμν δμν λα βΰδεϋμν υζζκΰάμν εαδν εδθβ κπκέβ βμν πθν πσλπθν πκυν πδ λϋπκυθν βθν κδεκΰϋθ δαν θαν αθαπαλϊΰ δν κν υΰε ελδηϋθκν τπκν πλκθκδαεκτνεαπδ αζδ ηκτ. ΣκΝ πδξ έλβηανηαμν Ναυ σ κνϊλγλκ δα βλ έν κθνε θ λδεσνλσζκ βμνκδεκΰϋθ δαμνπμν ετλδκν ξκλβΰσ φλκθ έ αμ εαδν πλκ α έαμν αζζϊν πλκ γϋ δν ηδαν ΪεκηβΝ βηαθ δεάν δϊ α βν κθν λσζκν βμν κδεκΰϋθ δαμ,ν βζα άν κν λσζκν βμ πμν ία δεσν γ ησν αθαπαλαΰπΰάμν βμν ζζβθδεάμν πκζδ δεάμν κδεκθκηέαμέν υ σμν κν δ σμν λσζκμ έθαδν Ϊη αν υθ ηϋθκμ η Ν βθν υθα σ β αν βμν κδεκΰϋθ δαμν θα υΰε θ λυθ δν εαδν θαν εδθβ κπκδ έ πσλκυμν πμνδ δκε ά βμ αεέθβ βμνεαδνεδθβ άμνπ λδκυ έαμ, πμν λΰκ σ βμ, πμνηκθϊ αν κυν υθ ξθδαεκτ-π ζα δαεκτν υ άηα κμνεαδν Ϋζκμ πμνφκλϋαμνεαδν δ ε δεβ άμν δεαδπηϊ πθνεκδθπθδεάμνα φϊζδ βμν(ηϋ πν βθνη ζυθν πκυνπαλα κ δαεϊνηπκλκτ αθνθαν α εα κξυλυ κυθ βθναΰκλϊν λΰα δαμ). Οδ πσλκδν πκυν υΰε θ λυθ δ ηπκλ έν θαν έθαδ ξλάηα αν (πέξέν θκέεδα,ν ηδ γυ δμ,ν πδ κ ά δμ) αζζανεαδνεα αθαζπ δεϊνπλκρσθ αν(πέξέν έ βν λκφέηπθ). ε σμνσηπμναπκν αν ξλάηα α άν κυμν πσλκυμν Ν έ κμ, ε θ λδεσν λσζκν κν κδεκΰ θ δαεκ-ελα δεσν ηκθ ΫζκΝ εα Ϋξ δ βν η αίέία βν αεέθβ βμν π λδκυ έαμν εαδν δ δαέ λαν βμν πα λδεάμ Ν εα κδεέαμν (patrimony) (Allen et al 2004)έΝ υ ά απκ ζ έ ηδαν ηκλφάν αθαεα αθκηάμ πσλπθν η αιτν πθνη ζυθν βμν κδεκΰϋθ δαμν αζζϊ αυ σξλκθαν εαδν κθν σπκν δαηκθάμ σπκυν β κδεκΰϋθ δαν αθ αζζϊ δν υπβλ έ μν φλκθ έ αμ,ν φδζκι θέαμν εαδν άλδιβμν αν ηϋζβν βμν (πέξ. ΪΰαηαΝ παδ δϊ,ν βζδεδπηϋθκδν ΰκθ έμ)ν σ αθν βθν ΫξκυθΝ αθϊΰεβν εαδν πδζ ε δεϊν(poggio 2008; Kohli and Albertini 2008). ΠαλΪζζβζα,Ν βν αθϊπ υιβν ηδελυθν εαδν η αέπθν κδεκΰ θ δαευθν πδξ δλά πθν κυμν κη έμν παλαΰπΰάμν εαδν υπβλ δυθν απκ ζ έ θαν βηαθ δεσν εκηηϊ δν κυν ζζβθδεάμν πκζδ δεάμνκδεκθκηέαμέν υ βνκδεκΰϋθ δανηπκλ ένεαδνζ δ κυλΰ ένπμν λΰκ σ βμνεαγυμν έθ δν βθν υθα σ β αν αν ηϋζβν βμν θαν απκ ξκζκτθ αδν Ν ησθδηβν έ Ν πλκ πλδθάν ίϊ βν Νπ λδσ κυμναθ λΰέαμένσανηϋζβν βμνκδεκΰϋθ δαμνηπκλ ένθαν υηη ΫξκυθΝ βθν κδεκΰ θ δαεάν πδξ έλβ βν αεσηαν εαδν πμν τ λβν υηπζβλπηα δεάν απα ξσζβ βν εαδν πμν πδν κνπζ έ κθναυ ά βνηκλφάν λΰα έαμνπαλαηϋθ δναθα φϊζδ βέν ΠαλΪζζβζα,Ν βν κδεκΰϋθ δαν απκ ζ έν βηαθ δεσν εκηηϊ δν κυν υθ ξθδαεκτν εαδν π ζα δαεκτν υ άηα κμνπκυν βηδκυλΰ ένεαδν δα βλ έν έε υαν παφυθνη Νπκζδ δεκτμ,ν εκδθπθδεκτμνεαδν βησ δκυμνφκλ έμνΰδαν βθν υθκρεάν ιυπβλϋ β βν πθνη ζυθν βμέν Μ Ν 6

7 αυ σθν κθν λσπκ,ν βν κδεκΰϋθ δαν Ϋξ δν πλσ ία βν Ν πζβλκφκλέ μν εαδν πσλκυμν πκυν πδ λϋπκυθν αν ηϋζβν βμν θαν απκζαηίϊθκυθν ηδαν υθκρεσ λβν αθ δη υπδ βν βθν εαγβη λδθάν εαδ παΰΰ ζηα δεάν απάν κυμέν ΣΫζκμ,Ν βν κδεκΰϋθ δαν ηπκλ έν ηϋ πν πθν η ζυθν βμν πκυν υηη ΫξκυθΝ Ν ησθδη μν γϋ δμν λΰα έαμν (πέξν βησ δκ)ν θαν ια φαζέακυθν ξλβηα δεάν άλδιβν αζζϊ εαδν πλσ ία βν Ν υπβλ έ μν υΰ έαμν εαδν πδ σηα α (δα λδεάνεϊζυοβνπαδ δυθ). ξβηα δεϊν δαελέθκυη Ν τκν π λδσ κυμν αθαπαλαΰπΰάμν κυν κδεκΰϋθ δκ-ελα δεκτν ηκθ Ϋζκυ βν η απκζ ηδεάν π λέκ κμν β πλυ βν φϊ βν βν κδεκΰϋθ δαν ά αθν κ ετλδκμν φκλϋαμ αθα δαθκηάμ πσλπθν πκυν ια φϊζδα Ν απκν δμ π ζα δαεϋμν βμν ξϋ δμν η Ν ελα δεκτμν φκλ έμν εαδν επλκ υπκυμν πκζδ δευθν εκηηϊ πθέν ΗΝ πϋε α βν αυ υθν πθν ' υθκρευθ-ξαλδ δευθ πκζδ δευθν ιαλ δσ αθν απκν βθν δ ξτν εϊγ Ν κδεκΰϋθ δαμν θαν δαπλαΰηα υ ένεαδνθαναιδκπκδά δν αν υθ ξθδαεϊν βμνηϋ ανΰδα θαν ππφ ζβγ έναπκν βθν αθα δαθκηάν πθν ελα δευθν πσλπθ άν βθν αθκξάν κυμν ελϊ κυμν Ν παλϊθκη μν λα βλδσ β μ (Petmesidou 1996). Χαλαε βλδ δεσνπαλϊ δΰηαναπκ Ϋζ ΝβΝαθκξάΝ κυν ελϊ κυμν Ν αυγαέλ μν ε ά δμ,ν βθν εα απϊ β βν βησ δαμν ΰβμ,Ν αθα φϊζδ βν λΰα έα,ν σζαν απσζυ αν υηία ΪΝ η Ν κυμ σλκυμν αθαπαλαΰπΰάμν βμ ζζβθδεάμν πκζδ δεάμνκδεκθκηέαμνεαδν κνε θ λδεσνλσζκν βμνκδεκΰϋθ δαμ Ναυ άθ. ΟδΝπλαε δεϋμν αυ ΫμΝ πϋ λ οαθ βθν βηδκυλΰέαν ηδαμ δ υλυηϋθβμν η αέαμν ΪιβμΝ εαδν Ϋ π αθν βν υθα σ β αν δμν ζζβθδεϋμ κδεκΰϋθ δ μν θαν αυιά κυθν κυμν πσλκυμν κυμν εαδν θαν παλϋξκυθ ηδαν δλϊναπκνϋηη μν πδ κ ά δμ ανηϋζβν κυμ Ν δ σ βηα,νπλκρσθ ανάν ηκλφάν ε φαζαέκυν (πέξν ΰδαΝ αΰκλαήε ά βν πλυ βμν εα κδεέαμ,ν ά δηκν πδξ έλβ βμ εζπέ). υ άνβνπ λέκ κμν«η ΰδ κπκέβ βμν πθνκδεκΰ θ δαευθνπσλπθ»ν δ άζγ Νκυ δα δεϊν Ν ΫθαΝ η αία δεσν Ϊ δκν εα Ϊ βθν δϊλε δαν κυν Ϋε υΰξλκθδ ηκτ Ν δμν αλξϋμν βμν εα έαμ κυν λίέν ΗΝ δ αΰπΰάν εαθσθπθν βμν αΰκλϊμ,ν β Ϋθ αιβν βθν υλππαρεά Νκηδ ηα δεάν θπ βν εζ έ π αθν δμν κδεκθκηδεϋμν πκζδ δεϋμν Ν θαν πζαέ δκν σπκυν κν βησ δκμν αθ δ ησμνεαδν υθ πυμν δαθκηά ελα δευθ πσλπθνπ λδκλέ βε Ναδ γβ ΪέΝΗΝ θαζζαε δεάν πκυν πλκ φϋλγβε Ν ά αθ κυ δα δεϊν βν η α λκπάν πθν ζζβθδευθν κδεκΰ θ έπθν απσ ηδελκ- πδξ δλβηα έ μν Ν η σξκυμ η Ν απκεκλτφπηαν βθν π λέκ κ σπκυν κδν κδεκΰϋθ δ μν πϋθ υ αθν θαν βηαθ δεσν ηϋλκμν πθν ξλβηα δευθν πσλπθ κυμν κν ξλβηα δ άλδκένοδν απυζ δ μν πθναπκ αηδ τ πθναζζϊν εαδνκνυπ λ- αθ δ ησμν πθνθκδεκευλδυθνπλκε δηϋθκυνθαν π θ τ κυθν ανξλάηα αν κυμν Νη κξϋμ,ν απ Ϋζ αθ βηαθ δεσν κηδεσν πζάΰηαν βθ υθα σ β αν κυμν η ζζκθδεϊν θαν εδθβ κπκδά κυθνπσλκυμνεαδνθανπλκ α ΫοκυθΝ ανηϋζβν κυμν Νπ λέπ π βναθϊΰεβμέ Σαυ σξλκθανβνπαΰέπ βν βμνελα δεάμνεκδθπθδεσ-κδεκθκηδεάμνπκζδ δεάμν πθν δ ξθυθν παλκξυθ ΝπκυΝγ ηκγϋ β αθνκδνπλσ φα μνευί λθά δμνπ λδσλδ αθ αδ γβ Ϊ - αζζϊν σξδνπζάλπμ - βθν υθα σ β αν πθνκδεκΰ θ δυθνθανίλκτθνπλσ ία βν ΝκδεκθκηδεκτμΝ πσλκυμ. βν πλυ βν π λδσ κν αθαπαλαΰπΰάμν κυν κδεκΰϋθ δκ-ελα δεκτν ηκθ ΫζκυΝ κ λσζκμν βμν κδεκΰϋθ δαμν ά αθν απκζτ πμν υηία σμν η Ν βν ζκΰδεά Ν αθαπαλαΰπΰάμν βμν ζζβθδεάμν πκζδ δεάμν κδεκθκηέαμν εαδν πμν πλσ φα α,ν κπκδα άπκ Ν ελέ βν ηϋ αν κν ζζβθδεσν πλκθκδαεσν τ βηανϋ δξθ ΝθαΝηπκλ ένθαναπκλλκφβγ έναπκν βθνκδεκΰϋθ δαέ ΜΪζδ α,ν εϊπκδκδν υΰΰλαφ έμν υθ ξέακυθν θαν κπκγ κτθ βθν κδεκΰ θ έαν πμν ία δεσν ηκξζσν απκλλσφβ βμν εκδθπθδευθν εδθ τθπθν (social risks) Ν ξυλ μν η Ν κδεκΰ θ δκ-ελα δεϊν πλκθκδαεϊν ηκθ Ϋζα,Ν εαδν ηϊζδ αν γ πλκτθν σ δν δμν θϋ μν εκδθπθδεκ-κδεκθκηδεϋμν υθγάε μνκνλσζκμν βμνκδεκΰϋθ δαμν θ υθαηυθ αδέντηφπθανη Ν κθνgonzalez (2002: 173) δμννκ δκ- υλππαρε μνξυλ μ 7

8 κδν υϋζδε μν αΰκλϋμν λΰα έαμ,ν βν ατιβ βν κυν αλδγηκτν πλκ πλδθυθν Ν γϋ πθν λΰα έαμννπκυνκδναθ δ δε τ κδνεα αζϊηίϊθκυθν Νδ δπ δεϋμν πδξ δλά δμνεαδνάν αθ δεα Ϊ α βν ησθδηπθν γϋ πθν λΰα έαμν η Ν πλκ πλδθϋμν υ α υ αεσηανπ λδ σ λκν κθνπ λδ ε δεσνλσζκν βμνκδεσΰ θ δαμ Ν( δεάνηαμν ηφα β)έ Οθ πμν κδν πλσ φα μν η αλλυγηέ δμν εαδν κδν εκδθπθδεκ-κδεκθκηδεϋμν αζζαΰϋμ πκυν ξαλαε βλέακθ αδναπσν αφ έμν Ϊ δμν παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βμνη ανεαδνϋιπναπκν δμν αΰκλϋμν λΰα έαμν (Papadopoulos, 2005) γϋ κυθν αεσηαν π λδ κ Ϋλ μν πλκεζά δμν ΰδαΝ βθν κδεκΰϋθ δαν εαδν κθν π λδ ε δεσν λσζκν βμν δμν Νκ δκ- υλππαρε μν ξυλ μέν Οηπμ,Ν η έμνυπκ βλέακυη Νσ δ, κυζϊξδ κνΰδαν βθν ζζβθδεάνπ λέπ π β,νκδναζζαΰϋμναυ ΫμΝ π λδκλέακυθ λαηα δεϊ βθν υθα σ β αν βμ κδεκΰϋθ δαμ θαν εδθβ κπκδά δν εαδν θαν υΰε θ λυ δνπσλκυμένου δα δεϊναυ ΫμΝκδΝαζζαΰΫμΝαθ ένθαν θ υθαηυ κυθν κθνλσζκν βμν κδεκΰϋθ δαμ, κθν υπκθκη τκυθν αεσηαν παλαπϊθπ, γϋ κθ αμν υπσν ίαγδϊν ελέ βν κν υΰε ελδηϋθκν τπκνκδεκΰ θ δκ-ελα δεκτνεαπδ αζδ ηκτέ γένα α Ν ΝΕ Ν Νπ Ν α Ν Ν Νπ Ν πα - π υ α π κν τ λκνηϋλκμν κυνϊλγλκυναθαζτκυη Ν δμν Ϊ δμνπλκμν παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βν Ν λ δμν κη έμνεκδθπθδεάμνπκζδ δεάμν βθν ζζϊ αμν δμν υθ Ϊι δμ,ν βθν δαευίϋλθβ βν πθν απκγ ηα δευθν πθν αη έπθν εαδν αν δεαδυηα αν πκυν ξ έακθ αδν η Ν δμν αΰκλϋμν λΰα έαμέν 3.1 υ ΗΝ ξϋ βν παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βμν εαδν υθ αιδκ κ δευθν δεαδπηϊ πθ ι Ϊα αδν βν ίϊ βν πθν αζζϊΰπθν αν γ ηδεϊν ξαλαε βλδ δεϊν κυν υθ Ϊιδκ κ δεκτν υ άηα κμ πκυν πδηβε έθκυθν βθνπαλαηκθάν πθν λΰαακηϋθπθν βθναΰκλϊν λΰα έαμν αζζϊν εαδν βθν υθα σ β αν κυν υ βηϊ κμν πλσθκδαμν θαν παλϋξ δν θαν ζϊξδ κν δ σ βηαν κυμν υθ αιδκτξκυμν Ϊθ ιϊλ β αν απκν βθν υθα σ β αν υηη κξάμν πθν πκζδ υθν βθν πέ βηβν αΰκλϊν λΰα έαμν (πξέν αΰλσ μ,ν ΰτθαδε μ,ν η αθϊ μ)έν θαζυ δεϊ,ν κδν αζζαΰϋμν αν γ ηδεϊν ξαλαε βλδ δεϊν πθν βησ δπθν πλκΰλαηηϊ πθν α φϊζδ βμν πδε θ λυθκθ αδν βθν ατιβ βν πθν κλέπθν βζδεέαμ,ν βθν αζζαΰάν κυν λσπκυν υπκζκΰδ ηκτν πθν υθ Ϊι πθ,ν βθν πδίκζάν πλκ έηπθ Ν Ν π λέπ π βν πλυδηβμν υθ αιδκ σ β βμναζζανεαδν κν έε βννυπκζκΰδ ηκτν πθν υθ αιδκ κ δευθν δεαδυηα πθέν ΣκΝ ζζβθδεσν υθ αιδκ κ δεσν τ βηαν γ πλκτ αθν κν ζ υ αέκν θκ δκ- υλππαρεσν υθ αιδκ κ δεσν τ βηανπκυν θν έξ Νη δυ δν κντοκμν πθνεκδθπθδευθν απαθυθννεαδν α υθα κτ ΝθαΝαθ δη ππέ δν δμν βηκΰλαφδεϋμνπλκεζά δμνπκυν πϋφ λ ΝβΝΰάλαθ βν κυνπζβγυ ηκτνεαδνκνφ πξσμνλυγησμνατιβ βμνΰ θθά πθν(ferrera 2005)έΝΠαλσζκΝ δμν πδϋ δμν σηπμν πκυν βηδκυλΰκτθν πδγαθϊν βηκΰλαφδεϊν πλκίζάηα αν απκν κν βίγίν εαδν η Ϊ,Ν βν αθαζκΰδ δεβν η ζϋ βν βμν ΙΝ -Γ (ΡκηπσζβμΝ εέαέν βίίη)ν ΰδαΝ κν αη δκν α φϊζδ βμν πθνηδ γπ υθνεαδν λαπ αδευθνυπαζζάζπθν ΙΚ - Σ ΜΝ δαπδ υθ δνά βν απκν κν βίίην τκν βηαθ δεϊν υλάηα αν πκυν αφκλκτθν βθν παγκΰ θάν α υθαηέαν κυν υθ αιδκ κ δεκτν υ άηα κμέν Πλυ κθ,ν βθν ξαηβζάν αθαπζάλπ βν δ κ άηα κμν πθν υθ Ϊι πθν ΰάλα κμν εαγυμν κν θζ,κσν πθν υθ αιδκτξπθν ΰάλα κμν ζαηίϊθ Ν τθ αιβν εϊ πν πθνηίίν υλυ,ν θυνησζδμν κνλσνζαηίϊθ ΝπΪθπΝαπκΝ1ίίίΝ υλυέν τ λκθνν βθν 8

9 α υθαηέαν κυν υθ αιδκ κ δεκτν υ άηα κμν θαν αιδκπκδά δ αν απκγ ηα δεϊν πθν αη έπθ εαγυμ κδν πδ λκφϋμν πθν π θ τ πθν έθαδν αλθβ δεϋμ, η Ν απκ Ϋζ ηαν βν η ζϋ βν θαν αθαεαζτο δν κν παλϊ κικν κ δν σ αν π λδ σ λαν ξλάηα αν δ λϋκυθν αν αη έα,ν σ κνβν πδίϊλυθ βν πθν ζ υ αέπθνγαναυιϊθ αδνζσΰπν βμνεα α πα Ϊζβ βμν πθν αη δαευθναπκγ ηϊ πθναπκν δμν εϊ κ Νευί λθά δμέν ΠαλΪζζβζα,Ν βν η ζϋ βν Ϋγ Ν πμν βηαθ δεάν πλκ λαδσ β αν κυν α φαζδ δεκτν τ βηα κμν βθν ατιβ βν δ φκλυθν απκ λΰααση θκυμν εαδν λΰκ σ μν αζζϊ αυ σξλκθανεα Ϋ δι Νκ δνβνξλσθδανηβ-εα αίκζάνελα δευθν υθ δ φκλυθν αν αη έαν γαν πδφϋλ δν βηαθ δεϋμν απυζ δ μν βθν υθα σ β αν πθν αη έπθν θαν απκ υ κυθν αν υθ αιδκ κ δεϊν πδ σηα αέν θπνζκδπσθνβνη ζϋ βν βμνιν -Γ Ν έξ Νά β εα αΰλϊο δν ηδαν δλϊν απκ δμν «πλαΰηα δεϋμ»ν πλκεζά δμν κυν ζζβθδεκτν υθ αιδκ κ δεκτν υ άηα κμ, βν ευίϋλθβ βν πλκ έηβ Ν θαν κθέ δν βθν αθϊΰεβν δκδεβ δεάμν η αλλτγηδ βμν πθν αη έπθνεαδν κναυιαθση θκνεσ κμνΰδαν δμν βησ δ μνεκδθπθδεϋμν απϊθ μν απκ βθν δαΰλαφση θβν βηκΰλαφδεάν ελέ β Ν (Π λαζδϊν βίίι)έν ΟδΝ βηαθ δεσ λ μναζζαΰϋμ πκυν πϋφ λ Ν κν υθ αιδκ κ δεσν τ βηα αθαφϋλκθ αδν κθν λσπκν υπκζκΰδ ηκτν πθν υθ Ϊι πθν εαδν βθν ατιβ βν πθν κλδυθν βζδεέαμ, εαγυμν εαδν βθν αδ γβ άν η έπ βν κυν πκζυε ληα δ ηκτ πθν ζζβθδευθν α φαζδ δευθν (η),ν πδεκυλδευθν (θ)ν εαδν ίκβγβ δευθν (β)ν αη έπθν εαδν βθν γ ηκγϋ β βν θσμν «αη έκυ αζζβζ ΰτβμ». ΗΝ πλσ φα βν υθ αιδκ κ δεάν η αλλτγηδ βν αυιϊθ δν κθν ξλσθκν παλαηκθάμν πθν λΰαακηϋθπθν Ν βθν αΰκλϊν Ν λΰα έαμν ηϋ πν βμνατιβ βμν πθν κλέπθν βζδεέαμν εαδν βμ αζζαΰάμν υπκζκΰδ ηκτν πθν υθ αιδκ κ δευθν πδ κηϊ πθν απκν κ βί1γέν ΠδκΝ υΰε ελδηϋθα,ν κδν αζζαΰϋμν αν σλδαν βζδεέαμν ιδ υ κυθν Ϊθ λ μν εαδν ΰυθαέε μν εαδν εαγδ λυθκυθν πμν ζϊξδ βν βζδεέαν ΰδαΝ βθν απκζαίάν υθ Ϊι πθν αν θίέν ΠαλΪζζβζα,Ν απαδ κτθ αδν πζϋκθν βην εαδν γην πζάλβν ξλσθδαν υθ δ φκλυθν ΰδαΝ θαν κδξ δκγ βγ έ εαέπηανπλσπλβμνεαδ πζάλκυμν υθ ΪιβμΝαθ έ κδξαένν πδπζϋκθ,νκ υπκζκΰδ ησμν βμν τθ αιβμν θνία έα αδνπζϋκθ βθν πδζκΰάν πθνηνεαζτ λπθνξλσθπθν λΰα έαμναπκν αν ζ υ αέαν ΫεαΝαζζΪΝκυ δα δεϊναπκν κνηϋ κνσλκν πθν ζ υ αέπθν1ίνξλσθπθένην αζζαΰάν αυ άν π λδκλέα δν κν πκ κ σν αθαπζάλπ βμν πθν υθ Ϊι πθν εαδν θ έθ δν βθν πλκ πϊγ δαν πθν λΰααση θπθνΰδανυοβζϋμναπκζαίϋμνεα αν βθν δϊλε δαν βμν ζ υ αέαμν λΰϊ δηβμν εα έαμέν Ν π λέπ π βν πλσπλβμν υθ αιδκ σ β βμ,ν κν α φαζδ εσν τ βηα πδίϊζ δν πλσ δηκν θσν αθϊ Ϋ κμν θυν παλϋξ δ πμν εέθβ λκν παλαηκθάμν βθν αΰκλϊ λΰα έαμν ηδαν ατιβ βν γ,γσν αθϊ Ϋ κμν πθν υθ αιδκ κ δευθν παλκξυθέν Ου δα δεϊν βν αζζαΰάν αυ άν ε σμν απκν κν θαν πλκίϊζ δν εέθβ λαν ΰδαΝ π λαδ ΫλπΝ παλαηκθάν βθν λΰα έα,ν πδφϋλ δν βηαθ δεάνη έπ βν πθν υθ ΪιδηπθΝαπκ κξυθν πθν ΰυθαδευθΝ εαγυμν αθν υθ αιδκ κ βγκτθν κν ηη κ Ϋ κμν βμν βζδεέαμν κυμν (σππμν έξ Ν εαγκλδ έ κν σλδκν πλδθν βθν η αλλτγηδ β)ν γαν ζϊίκυθν κυζϊξδ κθν 30% ξαηβζσ λ μναπκζαίϋμναπκν βθνετλδα τθ αιβέν ΠΫλαΝαπκΝ δμναζζαΰϋμν κθνυπκζκΰδ ησν πθν υθ Ϊι πθ,νβνπλσ φα βνη αλλτγηδ βν π λδσλδ Ν βθν υθα σ β αν πθν πδεκυλδευθν αη έπθν θαν πλκ φϋλκυθν πκ κ σν αθαπζάλπ βμνη ΰαζτ λκν κυνβίσνΰδανγίνξλσθδανπζάλκυμν λΰα έαμνεαδνεα αίκζάμν υθ δ φκλυθέν Ν π λέπ π βν πκυν βν υθ δ φκλϊν η δπγ έν αν 1ηΝ ά δαν ξλσθδα,ν κν λΰααση θκμνγανζϊί δνησθκνκσναπκν κν πδεκυλδεσν αη έκένγέθ αδν τεκζαναθ δζβπ σν κ δν θυνκνξλσθκμνπαλαηκθάμν βθναΰκλϊν λΰα έαμναυιϊθ αδ,νκδν υθ Ϊι δμνΰδαν κυμν ηδ γπ κτμν κυμνδ δπ δεκτν κηϋανη δυθκθ αδναδ γβ ΪέΝΣκΝελΪ κμνη Ναυ σν κθν λσπκ πλκ παγ έ θανπ λδκλέ δν κνκδεκθκηδεσνεαδν πκζδ δεσν κυνεσ κυμνεαδνη αφϋλ δν κν λέ εκνΰδανηδαν παλεά τθ αιβν κυμνπκζέ μένόππμνΰθπλέακυη Ναπκ δμν υπϊλξκυ μν 9

10 η ζϋ μνβν ζζβθδεάναΰκλϊν λΰα έαμνεαδν αν πδ σηα αναθ λΰέαμν πδφϋλκυθνεαδναυ ΪΝ ατιβ βν βμν αί ίαδσ β αμν εαδν κυν εδθ τθκυν πδίέπ βμν πθν η ζυθν βμν κδεκΰϋθ δαμέν θπνζκδπσθνβνκδεκΰϋθ δανεαζ έ αδνεαδνπϊζδνθανπαέι δν βηαθ δεσνλκζκ,νκδναπκζαίϋμν πθν η ζυθν βμν πκυν ηπσλ αθν Ν θαν κδξ δκγ ά κυθν υθ αιδκ κ δεϊν δεαδυηα αν η δυθκθ αδναδ γβ Ϊέ 3.2 Ν«α Να»Ν α Ν Να α Ν Ν α υ Ν Ν α ΠαλΪζζβζαΝσηπμΝβΝευίΫλθβ βν βμννϋαμν βηκελα έαμνπϋλα ΝεαδΝηδαΝ λκπκπκέβ βν πκυνπλκςπκγϋ δν βθν βηδκυλΰέαν θκμνεαδθκτλΰδκυν«αη έκυναζζβζ ΰτβμ»ΝΝΰδαΝ κυμν ξαηβζσ- υθ αιδκτξκυμν κνβί1λέ ΣκΝ «αη έκναζζβζ ΰτβμ»ΝγαΝαθ ζά δνπσλκυμναπκν 1ίΣΝ πθνδ δπ δεκπκέβ πθν πθνελα δευθν πδξ δλά πθνεαδνπ λδκυ δυθ,ν1ίσναπκν δμν π λδκυ έ μν πθν αη έπθν εαδν ζσν πθν σ πθν κυν ΦΠ έν Ου δα δεϊν βν ευίϋλθβ βν πλκε δηϋθκυν θαν ηβθν αυιά δν κν εσ κμν πθν βηκ δυθν απαθυθν αζζϊ εαδν θαν ζαξδ κπκέβ δ κνεσ κμνεαδν βθν υηίκζάν βμν βθν βησ δανεκδθπθδεάνπλκ α έαν υφαλπϊα δν αν ξλάηα αν πθν αη έπθν εαγυμν κδν δεακτξκδν εαδν κδν επλσ ππκδν κυμν ( υθ δεϊ α)ν θν έξαθν υθαδθϋ δν Ναυ άν βνη αφκλϊνξλβηϊ πθναπκν αν αη έα, κν ζκΰαλδα ησν κυνελϊ κυμέν ΟΝ λσζκμν κυν ελϊ κυμν βθν δαευίϋλθβ βν πθν αη έπθν παλαηϋθ δν ΫθαΝ δ κλδεϊ παγκζκΰδεσν πλσίζβηαν ΰδαΝ αν α φαζδ δεαν αη έαν εαγπμν ηϋξλδν εαδν δμν αλξϋμν κυν 1λλί,Ν αναπκγ ηα δεανεα αγϋ κθ αθν βθνσλϊπ ααν βμν ζζϊ κμνϊ κεαένηνπαγκΰϋθ δαν αυ άν Ϋξ δν εα αΰλαφ έν απκν δλϊν η ζ υθ πκυν εα αζκΰέακυθν δμν εϊ κ Ν ευί λθά δμν κ δν εα α πα αζκτ αθν αν απκγ ηα δεϊν υ Ν θαν εαζτοκυθν ζκΰδ δεϋμν αθϊΰε μ (ΡκηπσζβμΝ εέαέέ 2001)έΝ ΜΪζδ αν θαν ξαλαε βλδ δεσν παλϊ δΰηαν υθ ξθδαεάμν δαευίϋλθβ βμν πθναπκγ ηα δευθναπκεαζτφγβε ΝπλδθΝ τκνξλσθδαν η Ν δμν π θ τ δμν πθναπκγ ηα δευθν Ν κηβηϋθανκησζκΰα ΝπκυΝ πϋφ λαθν βηαθ δεϋμν απυζ δ μν αν απκγ ηα δεϊν πθν αη έπθν αζζϊν εαδν βηαθ δεϊν εϋλ βν Ν ΫθαΝ υθ ξθδαεσν έε υκν δαξ δλβ υθν δ δπ δευθν π θ υ δευθν ε φαζαέπθ (FT 2007). Ου δα δεϊν κδν εϊ κ Ν ευί λθά δμν θ πδ λϋπκυθν κν α φαζδ δεσν τ βηαν θαν θαν π θ τ δν αυ σθκηαν αν ξλάηα αν κυ,ν η Ν απκ Ϋζ ηαν αν αη έαν κξδν ησθκν θαν ηφαθέακυθν ζζ έο δμναζζανθανυπκθκηϋυ εαδνβναθαπαλαΰπΰάν κυμ. ΗΝ πλσ φα βν η αλλτγηδ βν πλκ πϊγβ Ν θαν υΰε θ λυ δν αν απκγ ηα δεϊν πθν αη δυθ η Ν βθν υθϋθπ βν πθν α φαζδ δευθν αη έπθέν Μ Ν αυ σν κθν λσπκν αν α φαζδ δεϊν αη έαν κλδ ηϋθπθν παΰΰ ζηα δευθν κηϊ πθν (πέξν ηβξαθκζσΰκδ)ν αθαηϋθ αδν θαν εαζτοκυθν αν ζζ έηα αν εαδν εαεκ δαξ δλέ δμν αη έπθν ΪζζπθΝ παΰΰ ζηα δευθνεζϊ πθ, ξπλέμνθανυπϊλξκυθνη ζϋ μνΰδα έν αν αη έαναυ Ϊ υπάλιαθν πλκίζβηα δεϊένου δα δεϊνβνευίϋλθβ βνγ ηκγ έναυ αλξδεϊν βθνη αφκλϊνπσλπθν απκν ΫθαΝ αη έκν κν Ϊζζκ,Ν υ Ν θαν π λδκλέ δν κν εσ κμν ΰδαΝ κν ελα δεσν πλκςπκζκΰδ ησένηνελα δεάνπλαε δεάν υθϋθπ βμν αη έπθν θναπκ Ϋζ εαδθκ κηέαν βμνπλσ φα βμνη αλλτγηδ βμ,νεαγυμν βθνπλκ πϊγ δαν βμνευίϋλθβ βμνθαναθ ίϊ δν βθναιέαν πθνη κξυθ ( shareholder value )Ν πθνελα δευθν λαπϋαπθ,ν ι φσλ π Ν κν εσ κμνεαδν δμναπαδ κτη θ μνξλβηα κ κ ά δμν πθν λαπeαυθν ανυπϊλξκθ αν αη έαέν ΗΝ δαηϊξβνη αιτν λαπ αυθ,νδ δπ δεκπκδβηϋθπθν(πλυβθνελα δευθ)ν πδξ δλά πθνεαδν α φαζδ δευθν αη έπθν ΰευηκθκτθΝκξδΝησθκΝεδθ τθκυμνΰδαν βθν πδίέπ βν πθν αη έπθν αζζϊναθα δεθτκυθνεαδν βθν γ ηδεάναπκ υξέαν δαξ έλδ βμ Ν πθναπκγ ηα δευθέ 10

11 ΣκΝ παλϊ κικν βμν δαευίϋλθβ βμν πθν ζζβθδευθν απκγ ηα δευθν αη έπθν έθαδν Ν κ δν θσηδηκδν δεαδκτξκδν πθν αη έπθν( λΰααση θκδνεαδν υθ δεϊ α)νπκυνεα αίϊζζκυθνεαδν δμν υθ δ φκλϋμν κυμν θνηπκλκτθναυ σθκηανθανα εά κυθν ικυ έανΰδαν βθν πϋθ υ βν πθν απκγ ηα δευθν κυμέν ΟΝ πλσ φα κμν θσηκμ απκ ζ έν ηδαν πλκ πϊγ δαν βμν ευίϋλθβ βμνθανεαγδ λυ δν θανγ ηδεσνπζαέ δκν δαευίϋλθβ βμν πθν αη έπθνηϋ πν εαθσθπθ δαησλφπ βμ θσμν π θ υ δεκτν πζαδ έκυν εαδν δαξ έλβ βμν πθν απκγ ηϊ δεπθέν Σκ θϋκν π θ υ δεσν γ ηδεσν πζαέ δκν εαγκλέα δν βθ πϋθ υ βν πθν απκγ ηα δευθν Ν δ δπ δεϊν ξλβηα κπδ π δεϊν πλκρσθ αν κν βγσν εαδν ησζδμν 1% π θ τ αδν Ν κηβηϋθαν σηκζκΰα ( ΚΝ βίίι). θυν ζκδπσθν βθν π λέπ π βν κυν υθ αιδκ κ δεκτν υ άηα κμν παλα βλκτη Ν ηδαν παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βν πθν λΰαακηϋθπθ,ν αν υθ αιδκ κ δεϊν αη έαν κν λσζκμν εαδν βν θ υθϊηπ βν βμν αΰκλϊμν πλσ λξ αδναπκν κθν λσπκν δαετί λθβ βμν πθναπκγ ηα δευθνεαδν βθν πϋθ υ βν πθν πθν απκγ ηα δευθν ε φαζαδκ π θ υ δεϊν πλκρσθ αν εαδν βθν απσ κ βν πθν ξλβηα α βλέαευθναΰκλυθ (Roumpakis 2009). πκ δηυθ αμν βθ βηα έα πθν αζζαΰυθν πκυν Ϋξκυη Ν εα αΰλϊο δν πμν υλα,ν β η αλλτγηδ βν βηα κ κ ένηδαν δλϊναζζαΰυθνη Ν σξκν βθνη έπ βν κυνλσζκυν πθν βησ δπθν υθ αιδκ κ δευθν πδ κηϊ πθν έ Ν αυ ΪΝ αφκλκτθν α ετλδαν άν πδεκυλδεϊν αη έαένσκν λυ βηανπκυν έγ αδν έθαδνεα ΪΝπκ σνκνδ δπ δεσμν κηϋαμν έθαδνϋ κδηκμνεαδν δεαθσμν θαν βηδκυλΰά δν π θ υ δεϊν πλκρσθ αν εαδν θαν απκλλκφά δν ΫθαΝ ηϋλκμν πθν υθ αιδκ κ δευθν υθ δ φκλυθ. Μ ξλδν κν βίίι,ν κν πκ κ σν πθν λΰααση θπθν πκυν έξ Ν υπκΰλϊο δν θαν υθ αιδκ κ δεσν υηίσζαδκ η Ν α φαζδ δεϋμν αδλ έ μν υπκζκΰέακθ αθν κν1θ,θσν( 2007) εαδν θανη ΰΪζκΝπκ κ σνατ πθν υηίκζαέπθν πδφϋλ δν βηαθ δεσνεσ κμν κνπλκ ππδεσνάνκδεκΰ θ δαεσνπλκυπκζκΰδ ησ. θ έγ αν η Ν δμν ευλέαλξ μν αθ δζάο δμν κν ηκθ ΫζκΝ κυν κδεκΰ θ δκ-ελα δεκτν εαπδ αζδ ηκτν θν υηία έα δνη Ν δμνναζζαΰϋμν υθνεκλπκλα δ δευθνηκθ ΫζπθΝσπκυΝκδΝ λΰααση θκδν δαγϋ κυθν ΫθαΝ υοβζσν δ σ βηαν ΰδαΝ θαν απκ αηδ τ κυθέν ΣκΝ κδεκΰ θ δκελα δεσν ηκθ ΫζκΝ ία έα αδν βθν π λδεκπκέβ βν κυν εσ κυμν αθαπαλαΰπΰάμ απκν βθν κδεκΰϋθ δαν η Ν κν λσζκν βμν αΰκλϊμν θαν παλαηϋθ δν κυ δα δεσμν ΰδα θαν πκ κ σν ζ τγ λπθν παΰΰ ζηα έπθνεαδνκδεκΰ θ έπθνη ΝυοβζΪΝ δ κ άηα αέ πκ Ϋζ ηαν πθν πλσ φα πθν η αλλυγηέ πθν έθαδν κυ δα δεϊν βν παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βν πθν λΰαακηϋθπθνεαγυμ βηαθ δεσ πκ κ σν θϋπθνγαναπκ αηδ τ δνη Ν υ ηϋθ λκυμν σλκυμν απκν σ δν κδν πλκβΰκτη θ μν ΰ θδϋμέν ΠαλΪζζβζαΝ κδν λΰααση θκδν θν ηπκλκτθν αυ σθκηανθαν πδζϋικυθν βθν π θ υ δεάνπκζδ δεά πθν αη έπθν κυμνεαδναεκζκυγκτθν πλαε δεϋμν δαευίϋλθβ βμνπκυνκδεκθκηδεϊνϋξκυθναπκ τξ δέ 3.3 Α α Ν Ν α α Ν ΗΝ Ϊ βν ΰδαΝ παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βν βμν λΰα έαμν υθ πυμν έθαδν Ϊη αν υθ θ ηϋθβν η Ν κυμν σλκυμν εαδν υθγάε μν υθ αιδκ σ β βμέν Παλκζα ατ αν έθαδ βηαθ δεσν θαν λ υθά κυη Ν Ϋ λδμν (ζ)ν υπκ-εα βΰκλέ μν ΰδαΝ βθν παθ- ηπκλ υηα κεκπκέβ β πθν λΰαακηϋθπθν ηϋ αν εαδν ΫιπΝ απκν βθν αΰκλϊν λΰα έαμέν θαζυ δεϊν ΣκΝ Ϊλγλκ αθαζτ δν βθν φαληκΰάν κυν flexicurity βθν ζζβθδεάν αΰκλϊν λΰα έαμ, βθνατιβ βν πθν πδ φαζυθνγϋ πθν λΰα έαμ,ν κυμνπλαΰηα δεκτμνηδ γκτμν αζζϊν εαδν βθν υθα κ ά αν πθ αθϋλΰπθν θαν πλκ α α υγκτθν εα αν κν δϊ βηαν βμν αθ λΰέαμέ 11

12 3.3.1 Flexicurity a la Greque ΗΝ φαληκΰάν κυν flexicurity δμν εαθ δθαίδεϋμν ξυλ μν εαδν ευλέπμν βν αθέαν αθαφϋλ αδν Ν υκν ία δεϊν ξαλαε βλδ δεϊν πκζδ δευθν απα ξσζβ βμμν υ ζδιέαν πθν λΰαακηϋθπθν βθν αΰκλϊν λΰα έαμν εαδν αυ σξλκθαν Ν πλκ Ϊ δαν πθν λΰαακηϋθπθν εα αν βν δϊλε δα εδθβ δεσ β αμνάναθϋλΰδαμναπκν κνελϊ κμνπλσθκδαμένην φαληκΰάν κυνν πλκςπκγϋ δ βθντπαλιβν θσμναθ π υΰηϋθκυν βησ δκυνηβξαθδ ηκτνυπκ άλδιβμν πθν λΰαακηϋθπθ,ν ηδα υθαηδεάν πκζδ δεάν π θ τ πθν απκν κυμν λΰκ σ μ αζζϊν εαδν εκδθπθδεσν δϊζκΰκνη αιτνδ ξπλυθνεκδθπθδευθν αέλπθ. ΟδΝ υθγάε μναυ ΫμΝαπΫξκυθΝ απκν βθνπλαΰηα δεσ β αν βμν ζζβθδεβμνπκζδ δεβμνκδεκθκηέαμ κπσ Νεαδ κπκδα άπκ Ν η έπ βν βμν α φϊζ δαμν πθν λΰαακηϋθπθν ηϋ αν βθν αΰκλϊν λΰα έαμν ξπλέμν βθν αθϊπ υιβν εκδθπθδευθν πκζδ δευθν γαν πδφϋλ δν αεσηαν η ΰαζτ λβν κδεκθκηδεάν εαδν παΰΰ ζηα δεάναθα φϊζ δαν κυμν λΰααση θκυμέν ΟδΝ πλκ Ϊ δμ βμν πδ λκπάμ Μαΰΰέθα-ΚκυεδΪ β ΰδαΝ βθν γ ηκπκέ βν βμν η λδεάμν απα ξσζβ βμν εαδν βθν φαληκΰάν υϋζδε πθν λυγηέ πθν Ν απκλλέφγβεαθν απσ κν Τπκυλΰ έκν πα ξσζβ βμν εαγυμνϋθαν Ϋ κδκνπλσΰλαηηαναπα ξσζβ βμνγανϋπλ π ΝθαΝ η υ έν ΰδαΝ ατιβ βν πθν εκδθπθδευθν πλκΰλαηηϊ πθν υμν αθ δ Ϊγηδ ηαν ΰδαΝ βθν παλ αέλπν σθπ βν βμν υ ζδιέαμ βθν αΰκλϊν λΰα έαμ ( Μαε κθέα Ν βίίκ). Ου δα δεϊν αν υλάηα ανπλκβΰκτη θπθνη ζ υθν(papadopoulos 2006) εαδνκδνζκΰδεϋμν πθνελα δευθνεκδθπθδεπθνπκζδ δεπθν βθν ζζϊ αν παζβγ τκθ αδνεαγυμν κνελϊ κμν πλκ παγ έν ΰδαΝ αεσηαν ηδαν φκλϊν θαν δα βλά δ βθν ζαξδ κπκέ βν κυν κδεκθκηδεκτν εαδνπκζδ δεκτν κυνεσ κυμέν Άζζπ ΝκδΝυπΪλξκυ μνϊ υπ μνηκλφϋμν λΰα έαμνηααένη Ν βθνατιβ βν πθν πδ φαζυθνγϋ πθν λΰα έαμν έθκυθν βθν υθα σ β αν κυμν λΰκ σ μν θαν δα βλά κυθν βθν υ ζδιέαν βμν αΰκλϊμν λΰα έαμν (Karantinos 2006; ΙΝ -Γ 2008) εαδνπαλϊζζβζανθανπ λδκλέακυθν κνεσ κμν πθνελα δευθνεκδθπθδευθν απαθυθέ γέγέβ π φα α α - α - α ΗΝ Ϊ βν ΰδαΝ παθ- ηπκλ υηα κπκέ βν ΰέθ αδν αθ δζβπ άν απκν βθν ατιβ βν πθν πδ φαζυθ γϋ πθν λΰα έαμν εαγυμν σ κν ξλκθδεϊν κ κν εαδν ξλβηα δεϊν πλσ φ λκυθν ζϊξδ β παΰΰ ζηα δεάν εαδν κδεκθκηδεβν α φϊζ δαν ηϋ αν βθν αΰκλαν λΰα έαμν θπν αυ σξλκθαν θν κδξ δκγ κτθν δεαδυηα αν α φϊζδ βμέν ΠδκΝ υΰε ελδηϋθαν κδν πδ φαζ έμν γϋ δμν λΰα έαμν αθαφϋλκθ αδν Ν γϋ δμν η λδεάμν απα ξσζβ βμ,ν Ν βθν υηη κξά πδ κ κτη θπθνπλκΰλαηηϊ πθ,ν βθνπλκ πλδθάναπα ξσζβ βναζζϊνεαδν Ν αυ κ-απα ξκζκτη θκυμν πκυνπλκ φϋλκυθν ζ έκν παλκξάμνυπβλ δυθένην δαφκλϊν Ν πέπ κν ηδ γυθν σ κν βμν πλκ πλδθάμν αζζϊν εαδν η λδεάμν απα ξσζβ βμν δαφϋλ δν βηαθ δεϊν απκν δμ γϋ δμ πζάλκυμν εαδν ησθδηκυμν απα ξσζβ βμν η Ν κν η ΰαζυ λκν πκ κ σν αυ υθν πθν λΰαακηϋθπθ θαν κυζ τ δν ΰδαΝ ζδΰσ λκν απκν ηίίν υλυν (Σλδαθ αφτζζκυνβίί7). ΠαλΪζζβζαΝ η Ν βθν ατιβ βν πδ φαζυθν γϋ πθν λΰα έαμ,ν βν ηφϊθδ βν ΰλαφ έπθν θκδεδααση θπθν λΰα υθν απκ ξκζ έ σζκν εαδν π λδ σ λκυμν λΰααση θκυμν πκυν αθαΰεϊακθ αδνθαν κυζ τκυθναθαν αε ΪΝξλκθδεΪΝ δα άηα αν Ν δαφκλ δεϋμν κυζ έ μν εαδν απκ Ϋξκθ αδν ηδ γκτμν εαδν πλϊλδαν πκυν κδν ησθδηκδν υθϊ ζφκδν κυμν θν γαν απκ Ϋξκθ αθέν ΗΝ θκδεέα βν πθν λΰαακηϋθπθ,ν δ πμν βν πδκν αελαέαν ηκλφάν βμν Ϊ βμν παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βμν βμν λΰα δαμν βθν ζζϊ α,ν ηαμν γυηέα δν αν ζσΰδαν κυν Polanyi πκυν αθαφϋλκθ αδν βν αΰκλαδκπκέ βν βμν λΰα έαμν α ξλσθδαν κυν πλυδηκυν εαπδ αζδ ηκτ: 12

13 «βν λΰα έανη α λϋπ αδν Ν θαν ηπσλ υηα,νσπκυν κν ζ υ αέκν θνηπκλ ένθαν απκφα έ δνπκυνηπκλ ένθανπλκ φ λγ ένΰδανπυζβ β,νΰδανπκέκνζσΰκνηπκλ ένθαν ξλβ δηκπκδβγ έ,ν Ν δηάνηπκλ έ θαναζζϊι δνξϋλδανεαδνη ΝπκδσΝ λσπκνηπκλ ένθαν εα αθαζπγ έν [έέέέ]ν Ν αυ σν εϊθ δν ι εϊγαλκν κ δν βν απαέ β βν κυν λΰκ σ βν ΰδαΝ εδθβ δεσ β αν βμν λΰα έαμνεαδν υ ζδιέαν πθνηδ γυθνπλαΰηα δεϊν βηαέθ δμν βθν η α λκπάν βμν λΰα έαμν Ν θαν ηπκλ τηα» (Polanyi 1957: 185) Π α α ΗΝ πλσ φα βν ά δαν η ζϋ βν ΙΝ -Γ (2008) θν αφάθ δν εαδν η ΰΪζαΝ π λδγπλέαν αδ δκ κιέαμν ΰδαΝ δμν αζζαΰϋμν βθν λΰα δαεάν πκζδ δεάν εαγυμ ββσν κυν λΰα δεκτν υθαηδεκτν (ββσ)ν παλαηϋθκυθν ξαηβζσηδ γκδν θυν ζν κυμν 1ίΝ λΰααση θκυμν ΫξκυθΝ η δε ΫμΝ απκ κξϋμ ζδΰσ λ μν απκ 11ίίΝ υλυέν ΠαλΪζζβζα,Ν ηϋξλδν εαδν κν βίίι κδν απκ κξϋμν πθν ζζάθπθν λΰαακηϋθπθνπαλαηϋθκυθν κνκγσν κυμν υλππαρεκτνηϋ κυν σλκυνεαδνκδνπλαΰηα δεϋμναπκ κξϋμν βθν ζ υ αέανβη έαναυιάγβεαθνεα αν1,λσέ (ΙΝ - Γ Ν βίίκμν 1θκ-188). ΗΝ ατιβ βν αυ άν υπ λε λϊ βε Ν απκν βθν ατιβ βν βμν παλαΰπΰδεσ β αμν (9%) πθν ζζάθπθν λΰαακηϋθπθν πλκ φϋλκθ αμν κυμν λΰκ σ μν βηαθ δεϊν κφϋζβέν ΣκΝ αιδκ βη έπ κν κδξ έκν βμν Ϋλ υθαμν έθαδν κ δν β ατιβ βν βμν παλαΰπΰδεσ β αμν υθκ τ βε Ν απκν η έπ βν πθν ιαΰπΰυθέν Ου δα δεαν βν η ζϋ βν ΙΝ -Γ έ αθα υεθτ δν βθν δαξλκθδεάνα υθαηέανεαδνϋζζ δοβν λα βΰδεάμν ενηϋλκυμν πθν λΰκ κ υθν θαν γ ηκγ ά κυθν κδεκθκηδεϋμν εαδν παλαΰπΰδεϋμν ίϊ δμν πκυν γαν ηπκλκτ αθ,ν η αιτν Ϊζζπθ, θαν πγά κυθν δμν ζζβθδεϋμν ιαΰπΰϋμέν θ έγ α,ν ΰέθ αδν αθ δζβπ σν κ δν αυ άν βν πλσ εαδλβν λα βΰδεάν απκ εκπ έν βθν πέ υιβν εϋλ κυμν σξδν απκνε φαζαδαεϋμν π θ τ δμνναζζϊναπκν βθ π λαδ ΫλπΝη έπ βν κυνεσ κυν λΰα έαμ. δϊΰλαηηα 1 δαξλκθδεβν ιϋζδιβνεα υ α πθνπλαΰηα δευθναπκ κξυθν(1λκζο1ίί) Πβΰάμ ΙΝ -Γ Ν(βίίκ)Ν ά δανη ζϋ β,ν ζν1κλ 13

14 υ ΪΝ αν υλάηα αν δα ε ΪακυθΝ αν πδξ έλβηα αν π λέν υΰΰ θυθν εκλπκλα δευθ Ν υ βηϊ πθν εαγυμν εαδν βθν πδξ δλβηα κζκΰέαν π λδν Ϊ ζυμν αθ π υΰηϋθπθν εκλπκλα δ δευθν ηκθ Ϋζπθ έν Ν έθαδν πλκφαθϋμν κ δν σ κν κδν π θ τ δμν Ν ξθδεϊν πλκΰλϊηηα αν εα Ϊλ δ βμν πθν λΰκ κ υθν σ κν εαδν κδν Ν πλαΰηα δεκέν ηδ γκέν υπκ βζυθκυθν βθν Ϋζζ δοβν ηδαμν ηαελκ-πλσγ ηβμν λα βΰδεάμν υθ λΰα έαμν εαδν υθαέθ βμν πκυν απαδ έν κν εκλπκλα δ δεσμν εαπδ αζδ ησμν (Hall and Soskice 2001, Thelen 2003)έΝ Χαλαε βλδ δεσν πθν ηαελκξλκθέπθν αζζϊν εαδν πλσ φα πθν αζζαΰυθν δμν λΰα δαεϋμν ξϋ δμν εαδν δ δαέ λαν βν υθα σ β αν πθν λΰαακηϋθπθν θαν δα βλά κυθν κν αΰκλα δεσν κυμν δ σ βηαν απκ ζ δν κν δϊΰλαηηα 1Ν σπκυν κδν πλαΰηα δεκένηδ γκέν πθν λΰαακηϋθπθν έξαθνεαγβζπγ έν αν ζ υ αέανξλσθδανεϊ πναπκν αν πέπ αν κυν 1λκζ!Ν εσηαν εαδν τηφπθαν η Ν δμν υθκδεϋμν πλκίζϋο δμν ΰδαΝ βθν κδεκθκηέα,νκνπλαΰηα δεσμνηδ γσμνγανπζβ δϊα δναζζϊν θνγανι π λϊ δν αν πέπ αν κυν 1λκζΝκτ Ν κνβίίλέ π α α α α Κα αν βθν δϊλε δαν πθν ζ υ αέπθν υθ,ν Ϋξ δν υπϊλι δν ηδαν βηαθ δεάν ατιβ βν πθν πδ κηϊ πθν λΰα έαμνεαγυμναπκνγ11ν υλυ (2006) κν πέ κηαναθϋίβε Ν ανζγίν υλυ (2008)έΝΗΝΪθκ κμναυ άνπζ σθν υ ξ έα αδνη Ν δμν υζζκΰδεϋμν υηίϊ δμν λΰα έαμνεαδν υπκζκΰέα αδν βνίϊ βν κυνηησν κυνϋζαξδ κυνηδ γκτνσππμναυ σμνϋξ δνεαγκλδ ένν απκν βθν υζζκΰδεάν τηία βν λΰα έαμν(karantinos βίίθ)ένπαλσζκνσηπμν βθνατιβ βν κυν πδ σηα κμν αθϋλΰδαμ,ν αν ελδ άλδαν απσ κ βμν πθν πδ κηϊ πθν παλαηϋθκυθν υθ θ ηϋθαν η Ν βθν λΰα δαεάν ηπ λέαέν ΗΝ ηϋΰδ βν δϊλε δαν ξκλάΰβ βμν κυν πδ σηα κμν παλαηϋθ δν κυμν 1βΝ ηάθ μν εαδν ιαλ Ϊ αδν απκν δμν βηϋλ μν λΰα έαμν πκυν Ϋξ δν υηπζβλυ δ β αδ κτ α ανπλκβΰκτη θαν τκνξλσθδα (Ο Νβίίκ). ΟδΝ υθγάε μν π σ β βμν κυ δα δεϊν υθ ξέακυθν θαν απκεζ έκυθν κυμν θϋκυμν Ϊθ λΰκυμν εαγυμν βν πκζδ δεάν «θέ ξυ βμ»ν πθν θϋπθν βί-βλν υθν π λδκλέα αδ βθν παλκξάν θκμν πδ σηα κμνέ κυνη Νιγ,ζΝ υλυνΰδανπϋθ Ν(η)Νηάθ μ (Ο 2008ί). ΟδΝ αζζαΰϋμν πκυν παλα βλκτη Ν δμν λΰα δαεϋμν ξϋ δμν έξθκυθν ηδαν δλϊν απσν βηαθ δεϋμν αζζαΰϋμν βθν ζζβθδεάν αΰκλϊ λΰα έαμέν έθαδν αφϋμν κ δν βν αθα φϊζ δαν εαδν βν θ α δεκπκέβ βν βμν λΰα έαμν εαδν βμ παλαΰπΰδεσ β αμν πθν ζζάθπθν λΰαακηϋθπθν αυιάγβεαθ ξπλέμν σηπμν κθν αθ έ κδξκν λυγησν ατιβ βμν πθν πλαΰηα δευθν ηδ γυθέν ΗΝ παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βν θ κπέα αδν βθν ατιβ βν πθν πδ φαζυθν γϋ πθν λΰα έαμ,ν βθν Ϋζζ δοβν παλεκτμν εκδθπθδεάμν πλκ α έαμν ΰδαΝΝ κυμν λΰααση θκυμ εαδ κυμναθϋλΰκυμένοδ ξαηβζκένηδ γκέν πθνη λδευμνάνπλκ πλδθυμν λΰαακηϋθπθν εαδν αν πδ σηα αν αθ λΰέαμν άν πδ σ β βμν ( τπκυν stage)ν ΰδαΝ κυμν αθϋλΰκυμ θν πλκ φϋλκυθν παλεάμν απκζαίϋμν ΰδαΝ βθν υθ άλβ βν κυν ίδκ δεκτν πδπϋ κυν αθν κδν κδεκΰϋθ δ μν θ υθ ξέ κυθν θαν π λδεκπκδκτθν κν εσ κμν αθαπαλαΰπΰβμν εαδν θαν παλϋξκυθν άλδιβν αν ηϋζβν κυμν (πέξέν πέ δ,ν δ σ βηα)έν ΟδΝ κδεκΰϋθ δμν ΰδαΝ αεσηαν ηδαν φκλϊν εαζκτθ αδν θαν παέικυθν κθν δ σν κυμν λσζκν εαδν θαν πλκ α τ κυθν αν ηϋζβν κυμ Ν ηδαν π λέκ κν σπκυ ία δεϋμν υθδ υ μν κυν κδεκΰ θ δκ-ελα δεκτν ηκθ ΫζκυΝ υπκ εϊπ κθ αδν απκν δμν πκζδ δεϋμν εαδν δα δεα έ μν παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βμέννν 14

15 4. Επ π Ν Ν πα - π υ α π υ Ν α Ν π Νπ κν λέ κνηϋλκμν βμν δ άΰβ βμν ι Ϊακυη Ν ηπ δλδεϊ δμν υθα κ ά μν πθν ζζβθδευθν θκδεκευλδυθν θαν αθ απ ιϋζγκυθν κθ ( δ σ) αθαπαλαΰπΰδεσ εαδν παλαΰπΰδεσ λσζκ κυμ ηϋ π, αφ θσμ,ν βμν δα άλβ βμν εαδν ατιβ βμν κυν εα αθϊζπ βμν εαδ,ν αφ Ϋλκυ,Ν πθν π θ υ πθνη Ν εκπσν βθνη ΰδ κπκέβ βν πθνπσλπθν κυμένηνπ λέκ κμν βμν παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βμν πκυν βηα κ κ έ αδν απκν βθν Ϊθκ κν κυν Ϋε υΰξλκθδ ηκτ Ν Ϊζζαι ΝλδαδεΪΝ κνπζαέ δκν κνκπκέκν ια εκτθ αθνκδνπαλα κ δαεϋμν λα βΰδεϋμν πθν θκδεκευλδυθ,ν εαδν ΪλαΝ κυν κδεκΰ θ δκ-ελα δ ηκτέν ΗΝ απ ζ υγϋλπ βν πθν ξλβηα αΰκλπθ,ν ανξαηβζϊν πδ σεδαναζζανεαδν κν σλαηα ΝΰδαΝεκδθπθδεάΝαθΫζδιβΝηΫ αν απκν κθν αθ αΰπθδ ησ βμν ζ τγ λβμναΰκλϊμ δαησλφπ αθ θανθϋκνπζαέ δκνσπκυν παλα κ δαεϋμν λα βΰδεϋμν ξαηβζκτν λέ εκυν εαδν υπκηκθ δεάμν υ υλ υ βμ Ν αθ δεα α Ϊγβεαθ απκν λα βΰδεϋμν ΰλάΰκλπθΝ απκ σ πθν εαδν πλαε δευθ εα αθϊζπ βμν π εαδν υλα. Τπκ βλέακυη Ν κ δν βν υθα σ β αν βμν η ΰΪζβμΝ πζ δκοβφέαμν πθν ζζβθδευθν κδεκΰϋθ δπθν θαν π λδε τ κυθν κν εκδθπθδεκκδεκθκηδεσ εσ κμν πθναζζαΰυθνπκυνπλκαθαφϋλαη Νπ λδκλέ βε Ν λαηα δεϊ εαγυμν κδνθ μνπκζδ δεϋμ κ άΰβ αθν ΝεαγαλάΝυπκθκη τ β πθνπαλα κ δαευθν λα βΰδευθν υΰεϋθ λπ βμ εαδνεδθβ κπκέβ βμ πθνπσλπθ κυμ. 4.1 Υπ υ λξδεϊν δϊακυη Ν βθν αθϊζυ βν ηπ δλδευθν κδξ έπθν πκυν ξ έακθ αδν η Ν βθν ατιβ βν βμν υπ λξλϋπ βμ. τηφπθαν η Ν κδξ έαν πλσ φα βμν Ϋλ υθαμν ΰδαΝ κν εα αθαζπ δεσν ξλϋκμν βθν έ έ (Rothemund, 2008),Ν βν ξλϋπ βν πθν ζζβθδευθν θκδεκευλδυθναπκνεα αθαζπ δεϊν Ϊθ δανεαδνεϊλ μνϊΰΰδα Ν κνβίίθν κν1γ,1σν κυν ΠΝ σ αθν κν ηϋ κμν σλκμν Ν ΰδαΝ βθν Ν ά αθν π λέπκυν γσέν αθν κν η ΰαζτ λκν πκ κ σν η αιτν πθνξπλυθν βμν υλπαυθβμν ε έθβν βθνξλκθδϊν θυν έξ Νά βνπλκβΰβγ έ ατιβ βν εα Ϊ ββ,γσν κνβίίηένσκνβίίθ Ϋεζ δ Νη Ν πδπζϋκθνατιβ βνββ,8% θυν κνβίίινη Ν 7.6%έΝΠαλσζκΝπκυΝβΝατιβ βν κνβίίινβ αθνηδελσ λβνπαλϋη δθ Ν υΰελδ δεϊνυοβζάν εαγυμν βθν έ δαν ξλκθδϊν αλε ΫμΝ ξυλ μν βμν Ν βη έπθαθν πκζτν ξαηβζσ λαν άν εαδν αλθβ δεϊνπκ κ ΪΝ(πέξέΝΓ ληαθέα,νοζζαθ έα)ένν ΟδΝ Ϊ δμν βμν πδ έθπ βμν κυνυπ λ αθ δ ηκτ εαδν υθαεσζκυγβμνυπ λξλϋπ βμν πθν ζζβθδευθν θκδεκευλδυθν απκεαζτπ αδν απκν αν κδξ έαν πκυν παλαγϋ κυη κθν ΠδθαεαΝ1ΝπκυΝ υΰελέθ δν ά δ μνπκ κ δαέ μναυιά δμνκφ δζυη θβμνεα αθαζπ δεάμν πέ βμ (consumer credit per capita) αθϊνεϊ κδεκ η αιτ ξπλυθν βμν υλπαυθβμννεα ΪΝ βθν π λέκ κν 1λλζ υΰε ελδηϋθα,ν εα αν βθν π λέκ κν βίίί-2006 βν ζζϊ αν εα Ϋΰλαφ Ν δαλευμ αν υοβζσ λαν πκ κ ΪΝ ά δαμν ατιβ βμν ξλ π κτη θβμ εα αθαζπ δεάμν πέ βμν η αιτν πθν υΰε ελδηϋθπθν ξπλυθέν ΜσθκΝ ΰδαΝ κν βίίί-1ν βν ατιβ βνά αθν βμν ΪιβμΝ κυνζβ,1σ!νηνηϋ βνατιβ βνΰδαν βθνπ λέκ κν1λλζ-200ζνά αθν γθέγσν αθαν Ϋ κμ,ν υπ λ δπζϊ δαμν βμν Ι αζέαμν πκυν β αθν τ λβν Ν πκ κ σν ά δαμν ατιβ βμένσβθνδ δανπ λέκ κ,νβν υθκζδεάνατιβ βν κυνεα αθαζπ δεκτνξλϋκυμνϊΰΰδι Ν κν α λκθκηδεσ Νπκ κ Ϊ κυνβέ1ίθσέν 15

16 ΠδθαεαμΝ1μ Πκ κ δαδαναυιβ βν βμνεα αθαζπ δεάμνπέ βμναθϊνεϊ κδεκ ζζα κμν (consumer credit per capita), Ε η δα υιη η Γ ληαθδα ζγδκ Ι παθδα Γαζζδα Εζζα α Ι αζδα 2006/ / /03 2,6 2,6 10,4 3,9 37,0 17,2 2003/02 2,8 1,2 1,6 4,2 27,0 12,7 2002/01 0,6 1,6 9,0 2,1 23,6 11,5 2001/00-0,2 8,2-5,6 4,8 42,1 10,6 Aυιη η εα δαμ 25,5 52,6 112,5 84,4 2105,6 229, (1994=100) Μ η αυιη η εα δαμ ,3 4,3 7,8 6,3 36,3 12,7 Πβΰ μ: Cofidis (2006, 2007) ΗΝ λαΰ αέαν ε έθαιβν κυ ξλϋκυμν πθν ζζβθδευθν θκδεκευλδυθν παλκυ δϊα αδν κν δϊΰλαηηα βν πκυν παλκυ δϊα δν κν τοκμν βμν ξλ π κτη θβμν εα αθαζπ δεάμ πέ βμν εα αν ε φαζά Ν υλυ ΰδαΝ βθν π λέκ κν 1λλγ-βίίθέΝ ΗΝ παλα κ δαεϊν υθ βλβ δεά Ν κδεκΰ θ δαεάν λα βΰδεάν κυν ξαηβζκτν ξλϋκυμν (ζην υλυν εα ΪΝ ε φαζά κν 1λλγ)Ν αθ δεαγέ α αδν βθνυπσζκδπβν π εα έαναπκνϋθαθν ξ σθνα αηϊ β κν αθ δ ησνπκυν Ϊΰΰδι Ν αν β,γίίν υλυν εα Ϊ ε φαζά κν βίίθέν ΣαΝ κδξ έαν αυ ΪΝ έθαδν βζπ δεϊ βμν λϊ δαμνη αίκζάμν βθνεα αθαζπ δεάν υηπ λδφκλϊ πθν ζζβθδευθνθκδεκευλδπθν πκυν βη δπγβε Ν βθν εα έανλζ-ίζναζζϊ εαδν βθν αυ σξλκθβνα υθαηέανεϊζυοβμν εα αθαζπ δευθν αθαΰευθν ηϋ πν βμν εδθβ κπκέβ βμν παλα κ δαευθν πσλπθ,ν εαγυμν κδν ηδ γκένπαλϋη δθαθνεαγβζπηϋθκδν ξαηβζϊν πέπ αέν υ σ ΰέθ αδνδ δαέ λαν ηφαθϋμν σ αθ παλα βλά κυη Ν βν δαξλκθδεάν ιϋζδιβν κυνεα αθαζπ δεκτνξλϋκυμνπμνπκ κ κτν κυν εαγϊλδ κυ εαδ δαγϋ δηκυ Οδεκΰ θ δαεκτ δ κ άηα κμ ( δϊΰλαηηα γ)έν πκν ξ σθν βσν κν 1996 κν πκ κ σν ε κι τ βε Ν κν 1ζΣΝ κν 2004έΝ Ν υ λβν η ζϋ β (Rothemund, 2008) δαπέ π σ δν κν πκ κ σν πθν εα αθαζπ δευθν απαθυθν πκυν εαζτπ κθ αθν ηϋ πν αθ έπθν εαδν πδ π δευθν εαλ υθν Ϊΰΰδα Ν κν βίσν πθν ά δπθν απαθυθν πθν ζζβθδευθ θκδεκευλδυθν κ βίίθένμ ΝΪζζαΝζσΰδα, κνβίίθνϋθαν ανπϋθ Ν υλυ πκυνισ υαθν αν ζζβθδεϊνθκδεκευλδϊνΰδανεα αθϊζπ βνά αθν αθ δεσ. ΠλΫπ δνθαν βη δυ κυη Νκ δν πέ βμνη ΰΪζκΝλσζκΝ βθνατιβ βν βμνυπ λξλϋπ βμν πθν θκδεκευλδυθν Ϋπαδι Ν βν λαηα δεάν ατιβ βν βμν ζάοβμν ΰα δευθν αθ έπθν πκυν ία έ βε Ν βθναπ ζ υγϋλπ βν πθνξλβηα αΰκλυθνεαδν ανξαηβζϊν πδ σεδανεα ΪΝ βθν π λέκ κνβίίί-ζέν πκνγσν κυν ΠΝ κν1λλη,ν αν ΰα δεϊν Ϊθ δανϋφ α αθν κνβίέισν κυν ΠΝ κν βίίζ 1 έν Ν ΣκΝ βίίιν αν ζζβθδεϊν θκδεκευλδϊν ξλπ κτ αθν Ν ΰα δεϊν Ϊθ δανθλ,ζν δ έ υλυ,ν κνβίίκνυπκζκΰέα αδνκ δνγανφ Ϊ κυθν ανκ1ν δ έ υλυν θυ κν 2009 ε δηϊ αδνσ δνγανφ Ϊ κυθν ανλγν δμν υλυν(ηη λβ έα,νβίίκ)έ 16

17 δϊΰλαηηα 2: Οφ δζυη θβνεα αθαζπ δεά πέ β αθϊ εϊ κδεκ ζζϊ κμν Ν υλυ (consumer credit per capita in Euros), ΠβΰΫμ: Consumer Credit in Europe in 2004, Le Cadran de Cofidis, Briefing Memo No 22, March δϊΰλαηηα 3: Οφ δζκη θβ εα αθαζπ δεά πέ β πμ % κυ εαγϊλδ κυ εαδ δαγϋ δηκυ Οδεκΰ θ δαεκτ δ κ άηα κμ (Outstanding consumer credit as a percentage of the Greek households Νgross disposable income (GDI)), Πβΰά: Consumer Credit in Europe in 2006, Le Cadran de Cofidis, Briefing Memo No 26, November

18 ΠέθαεαμΝβ: Κα αθκηάνυπσξλ πθνθκδεκευλδυθνεα ΪΝ δ κ βηα δεσνεζδηϊεδκ α)νόζαν αν Ϊθ δα δ κ βηα δεϊν εζδηϊεδα Κα αθκηάν πθνθκδεκευλδυθν υηίκζάν κν υθκζδεσν δϊη κμν κυνυπκζκέπκυν πκυνϋξκυθν αθ δ ένννννννννννννννννν υπσζκδπκν αθ έπθν κυν αθ έπθνπμνπκ κ σν κυν (ΣΝθκδεκευλδυθ) έΰηα κμν (ΣΝθκδεκευλδυθ) δ κ άηα κμ (%) ΜΫξλδΝιέηίί 2,9 5,4 8,3 1,9 3,4 3,5 101,6 61,2 25, ,1 28,2 27,8 14,1 22,5 19,0 59,3 37,7 29, ,4 34,5 33,5 24,5 26,9 32,8 45,1 29,4 22, ,7 19,0 16,3 28,1 27,1 19,6 69,6 34,2 15, ,8 12,9 14,1 31,5 20,1 25,1 33,9 28,1 11,0 τθκζκ* ,0 100,0 100,0 50,4 33,5 22,8 ί)ν ΰα δεϊν Ϊθ δα δ κ βηα δεϊν εζδηϊεδα Κα αθκηάν πθν θκδεκευλδυθνπκυνϋξκυθν αθ δ έν (ΣΝθκδεκευλδυθ) υηίκζάν κν υθκζδεσν υπσζκδπκν αθ έπθν κυν έΰηα κμν (ΣΝθκδεκευλδυθ) δϊη κμν κυνυπκζκέπκυν αθ έπθνπμνπκ κ σν κυν δ κ άηα κμν (%) ΜΫξλδΝιέηίί 2,2 4,8 5,9 1,8 3,4 3,0 446,5 262,0 252, ,1 24,1 23,5 13,2 22,9 17,0 260,6 272,7 103, ,7 31,1 32,7 22,2 24,3 32,7 140,0 123,1 86, ,2 23,1 17,1 29,3 29,0 20,8 142,2 106,2 74, ,9 16,9 20,8 33,6 20,4 26,6 80,1 61,2 38,3 τθκζκ* ,0 100,0 100,0 135,1 127,8 79,6 ΠβΰάμΝ Σλαπ ααν βμν ζζα κμν (βίίκ)ν αθ δ ησμν εαδν ξλβηα κκδεκθκηδεάν πέ βν αν θκδεκευλδϊμ πκ ζϋ ηα αναπσν βν δΰηα κζβπ δεάνϋλ υθαν κυνβίίι, δ υγυθ βν α δ δεάμ βη έπ βμν *Ν ΣαΝ πκ ΪΝ αθαφϋλκθ αδν κν τθκζκν πθν θκδεκευλδυθν πκυν ΫξκυθΝ αθ δ έν εαδν εα ΪΝ π λέπ π βν αφκλκτθν κθν αλδγησν πθν θκδεκευλδυθ,ν εαδν βν δϊη κν κυν ζσΰκυν κυν υπκζκέπκυν πθν αθ έπθν κυμνπλκμν κν δ σ βηϊν κυμέ 18

19 ΗΝ εα αθκηάν βμν υπ λξλϋπ βμν δθαδν φυ δεϊν δαφκλ δεάν η αιτν θκδεκευλδυθν δαφκλ δευθν δ κ βηα δευθνεζδηαεέπθένγδαν ανθκδεκευλδϊνξαηβζυθν δ κ βηϊ πθνβν Ϋεγ βν κν αθ δ ησν ά αθν εαδν παλαηϋθ δν ξ δεϊ ξαηβζάν η Ν Ϊ δμν η έπ βμν (ΠέθαεαμΝ β)έν έθαδν αν θκδεκευλδϊν πθν η αέπθν εαδν υοβζσ λπθν δ κ βηα δευθν εζδηαεέπθν πκυν ατιβ αθν βηαθ δεϊ βθν αθ δαεάν πδίϊλυθ άν κυμέν ΌππμΝ υπκ βλέα αδν Νπλσ φα βνϋλ υθαν βμνσλαπ ααμν ζζα κμν(βίίκμ1ί)νία δ ηϋθβν Ν έΰηανθέίίίνθκδευλδυθμν α α απ α π υ π α α π α α π α υ π υ α υ α υ α α α, απ α α αυ υ α α α υ [υπ ] υ (βίίιμ ζζ,η%, βίίημ γ1,λ%) α υπ π α (βίίιμ ηλ,θ%, βίίημ ζι,β%). βθνέ δαν λ υθαν δαπδ υγβε Νσ δν 2 α α π υ α υ αυ ηί,ζ% βίίι, απ γγ,η% βίίη α ββ,κ% βίίβ, α α α α υ α α π υ απ α αέ α, α α υπ υ υ α α α α π π υ υ υ α υ βίίι, απ 1ήγ α 1ήζ π π υ υ α υ βίίη α βίίβ α α. Ν ΪζζκΝ εκηϊ δν βμν έ δαμν Ϋλ υθαμν ι Ϊ βε Ν βν υ εκζέαν βθν ιυπβλϋ β βν πθν δϊφκλπθν αθ δαευθν υπκξλ υ πθν πθν θκδεκευλδυθν (Σ, 2008μΝ ΠέθαεαμΝ κ). υθκζδεϊ,ν βν υθ λδπ δεά πζ δκοβφέαν πθν εα βΰκλδυθν πζβλπηυθν πϊθπν απκν ηίσν πθν λπ βγϋθ πθνθκδεκευλδυθν άζπ αθνκ δναθ δη ππδααθν υ εκζέαν δμνπζβλπηϋμν κυμμν σ δμ ΰα δεκτν αθ έκυ (ηι,γσ),ν σ δμ ΪζζπθΝ λαπ αδευθν αθ έπθ (θκ,ζσ),ν σ δμ Ν εα α άηα α (η1,ζσ)ν εαδν πζβλπηάν θκδεέκυν (θθ,ισ)ν εαδν πζβλπηάν ζκΰαλδα ηυθ (ηι,λσ)έν ΣαΝ κδξ έαν αυ ΪΝ πδί ίαέπ αθν αθ έ κδξαν υλάηα αν βμν λ υθαμνοδεκΰ θ δαευθνπλκςπκζκΰδ ηυθνβίίζήβίίην βμν Τ ΝσπκυΝ κνιι,γσν πθν λπ βγϋθ πθνθκδεκευλδυθν άζπ αθνσ δναθ δη υπδααθ υ εκζέαν βθν ιυπβλϋ β βν πθνυπκξλ υ πθν κυμέν 4.2 Αυ α α α π υ α α α α ΗΝ υπ λξλϋπ βν πθ θκδεκευλδυθν κυ δα δεϊν υπκθση υ βθν πδκν βηαθ δεά πβΰάν πσλπθν εαδν εα βΰκλέαν πϋθ υθ βμν ΰδαΝ αν ζζβθδεϊν θκδεκευλδϊ: βθν δ δκε β έαν αεδθά βμνπ λδκυ έαμνεαδνδ δαδ λαν εα κδεέαμ (Allen et al 2006; Poggio 2008; Kohli and Albertini 2008)έΝ Πλσ φα αν κδξ έαν έξθκυθν βθν λαηα δεάν ατιβ βν κυμν πζ δ βλδα ηκτμν αεδθά πθν ζσΰπν α υθαηέαμν πθν Ν θκδευλδυθν θαν ιυπβλ ά κυθν αν ΰα δεϊν κυμν Ϊθ δαέν υΰε ελδηϋθα,ν β γθδεάν Οηκ πκθ έαν Πλκ α έαμν Κα αθαζπ υθν- αθ δκζβπ υθν ζζϊ αμν ε δηϊ σ δν κνβίίκνκδναδ ά δμνεα α ξϋ πθν πζ δ βλδα ηυθν εδθβ υθν εαδν αεέθβ πθν π λδκυ δαευθν κδξ έπθν γαν φ Ϊ κυθν δμν , πκυν αθ δπλκ ππ τ δ ατιβ βν εα αν ηίσν π λέπκυν ησθκν ΰδαΝ αυ ά βν ξλκθδϊν (Ηη λβ έα,νβίίκ)έ Τπκζκΰέα αδνκ δννησθκνκδναδ ά δμνΰδανπζ δ βλδα ηκτμν πδ δυθν εαδνΰλαφ έπθ γανφ Ϊ κυθν δμνβηέίίίν κνβίίκ,ννπκυναπκ ζ ένατιβ βνβησν Ν ξϋ β η Ν κν βίίζέ πέ βμν παλα βλ έ αδν ηδαν θ υππ δαεάν Ϊθκ κμν δμν «αθαΰεα δεϋμν ππζά δμ»ν αεδθά πθ,ν βζα ά ππζά δμν δμν κπκέ μν πλκξπλκτθν κδν δ δκε ά μ πλδθν 19

20 κυμ πζ δ βλδα ηκτμένντπκζκΰέα αδνκ δνησθκν βθν λδ έανβίίθ-8 π λέπκυν1ίίέίίίν πέ δανπκυζάγβεαθνη Ναυ σν κθν λσπκέν πδπλσ γ α,ν θυν ηϋξλδν πλσ δθκμν βν αΰκλϊν εα κδεέαμν απκ ζκτ Ν πϋθ υ β εαδν ε θ λδεκνηκξζσν βμνκδεκθκηδεάμναθϊπ υιβμν ανπλσ φα αν κδξ έαν βηα κ κ κτθνκ δν βν αΰκλϊν εα κδεέαμν ηϋ πν αθ δκζβοέαμν η α λϋπ αδν Ν κδεκθκηδεσν ίϊλκμν ( γαθα έκυ,νβίίθ)ένη αιέαν πθναεδθά πθνυπκζκΰέα αδνκ δν δθαδνυπ λ δηβηϋθβ εα αν 20%-30%. ΜέαΝ αθ έ κδξβν η έπ βν πθν δηυθν γαν ίλ δ η ΰΪζκυμΝ αλδγηκτμν θκδεκευλδυθνθαν ΰεζπίέακθ αδ Ν Ν ΰα δεϊν Ϊθ δανΰδαναεέθβ ανµ Ναλθβ δεάναιέαν (negative equity),ν πθνκπκέπθνβν λϋξκυ αναιέανγαν έθαδνηδελσ λβν βμναΰκλϊμν κυμέν Σαυ σξλκθαν βν παλα βλκτη θβν εαγέαβ βν βθν αΰκλϊν αεδθά πθ, πκυν υθκ τ δν βθν δσΰεπ βν βμν πλκ φκλϊμν ΫΰβμΝ εαδν παΰΰ ζηα δευθν ξυλπθν πλκμν θκδεέα β, υπκ εϊπ δν αεσηαν π λδ σ λκν βν υθα σ β αν βμν αεέθβ βμν π λδκυ έαμν θαν ζ δ κυλΰά δνπμνηϋ κναθαπαλαΰπΰάμν δ κ βηα δευθνπσλπθ. 5. υ π α α ΣκΝ Ϊλγλκ υπκ βλέα δν βθν τπαλιβν θκμν ι ξπλδ κτ ηκθ ΫζκυΝ πλκθκδαεκτν εαπδ αζδ ηκτ,ν κθ κδεκΰ θ δκελα δεσ εαπδ αζδ ησ. Ι κ υπδεϊ,ν αυ κν κνηκθ ΫζκΝ κδν κδεκΰϋθ δ μν παέακυθν θαν δ σν λσζκν πμν φκλ δμν πλκ α έαμν εαδν φλκθ έ αμν πθν η ζπθν κυμ εαδν αυ σξλκθαν πμν φκλ έμν αθαπαλαΰπΰβμν ηδαμν δ δϊακυ αμν πκζδ δεάμν κδεκθκηέαμ κπκυν ελϊ κμν εαδν λΰκ σ μν ιπ λδε τκυθ Ν κν εσ κμν εκδθπθδεάμν αθαπαλαΰπΰάμν ανέ δαν ανθκδεκευλδϊέν υ κένκδνλσζκδν έθαδνϊη αν υθ ηϋθκδνη Ν βθν υθα σ β αν βμν κδεκΰϋθ δαμν θαν υΰε θ λυθ δν εαδν θαν εδθβ κπκδ έν πσλκυμν πμν δ δκε ά βμ,ν λΰκ σ βμ, ηκθϊ αν κυν υθ ξθδαεκτ-π ζα δαεκτν υ άηα κμνεαδν Ϋζκμ πμνφκλϋαμνεαδν δ ε δεβ άμν δεαδπηϊ πθνεκδθπθδεάμνα φϊζδ βμν(ηϋ πν βθνη ζυθνπκυν παλα κ δαεϊνηπκλκτ αθνθαν ανεα κξυλυ κυθν βθναΰκλϊν λΰα δαμ)έ δαελέθαη Ν υκνπ λδσ κυμν βθν ιϋζδιβν κυνκδεκΰ θ δκελα δεκυ εαπδ αζδ ηκτ βθν ζζϊ α. ΜΫξλδΝ π λέπκυν εαδν αν ηϋ αν βμ εα έαμ κυν λί,ν βν κδεκΰϋθ δαν Ϋπαδα Ν βηαθ δεσνλκζκν βθναθαπαλαΰπΰάν θκμ τπκυνκδεκΰ θ δκελα δεκυνεαπδ αζδ δεκτν πκυνά αθν ηπ πηϋθκν Ν(αζζαΝεαδΝαθαπαλάΰαΰ )Ν θανεα αε ληα δ ηϋθκνπλκθκδαεσν εαγ υμν Ν εαδν ηδαν υπκζζ δηα δεάν εκδθπθδεάν πκζδ δεάέν Ν αυ ά βν π λδκ κν κδν λα βΰδεϋμ «η ΰδ κπκέβ βμνπσλπθ»νπκυναεκζκυγκτ αθνκδν ζζβθδεϋμν κδεκΰϋθ δ μ ά αθν ξαηβζκτν κδεκθκηδεκτν λέ εκυ εαδν πλσ ίζ παθν κν ελϊ κμν εαδν Ν ηβν αΰκλαέαν ηϋ αέν ιδκπκδκτ αθ υθ ξθδαεϊ έε υα ΰδαΝ θαν απκε κτθ πλσ ία βν Ν π λαδ ΫλπΝ πσλκυμ,ν βλέακθ αθν βθν εα Ϊε β βν δεαδυηα πθν πκυν εα αξυλυθκθ αθν ηϋ πν βμν απα ξσζβ βμνη ζυθν κυμν βθν πέ βηβναΰκλϊν λΰα έαμ εαδν Ναλε ΫμΝπ λδπ υ δμν δ τλυθαθ κυμν πσλκυμν κυμν ηϋ πν βμν αθα φϊζδ βμν λΰα έαμν η ζυθν Ν κδεκΰ θ δαεϋμν πδξ δλά δμέ πκν ανη α βμν εα έαμν κυνλίνκνκδεκΰ θ δκελα δεκμνεαπδ αζδ ηκμν βθν ζζϊ αν ε υΰξλκθέα αδ έν έθαδν ηδαν π λέκ κμν Ϋθ κθβμν αΰκλαδκπκέβ βμν εαδν παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βμν βμν λΰα έαμν κπκυν Ϊζζαι Ν λδαδεϊν κν πζαέ δκν κν κπκέκν ια εκτθ αθνκδνπαλα κ δαεϋμν λα βΰδεϋμν πθνθκδεκευλδυθ,νεαδνϊλαν κυνκδεκΰ θ δκελα δ ηκτέν Ν αυ άν βν π λέκ κν κδν λα βΰδεϋμν «η ΰδ κπκέβ βμν πσλπθ»ν πκυν αεκζκτγβ αθν κδν ζζβθδεϋμν Ν κδεκΰϋθ δ μν Ν ά αθν υοβζκτν κδεκθκηδεκτν λέ εκυν εαδν πλσ ίζ παθν Ν αΰκλαέαν ηϋ αν ΰδαΝ δμν π θ τθ δμν εαδν βθν εα αθϊζπ βν κυμν (η Ν ελϊ κμν εαδν λϊπ α μν ία δεκτμν υπκ βλδξ Ϋμ)έΝ δμν υθ Ϊι δμν κν απκ Ϋζ ηαν πθν πλσ φα πθν η αλλυγηέ πθν β αθ κυ δα δεϊν βν παθ- ηπκλ υηα κπκέβ βν πθν 20

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν Μ αφ α αφ αφ α έ ω πα α π υ ω αφ α π α Louis Vuitton υ Κ υ Πα π Θ α Résumé δeνchampνduνmarketingνetνdeνlaνpublicitéνestνconstituéνdeνmultiplesνuniversνconceptuelsν posantνlesνfondementsνd uneνsémiotiqueνquiνdépasseνlargementνlaνsémiotiqueνclassiqueέν

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Α Η- ο Νέα Υ ρκη (5, 6, ό, ύ, 9 διαν. ) - ή Ξεναγ σεις π λης Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York by night E σοδος &

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα > πλ Ϊηβ Π λδ ξη θμ Ά πλβνϊξλβ(ελυ ζζδεά) ζ 2 ΆξθβΝΪξλβ ζ 3 Κ ζ 3 θάνϊξλβ ΜτλβΝΪξλβ ΪξλβΝ ζ 3 Νετκυμ ζ 5 Ν η λϊλ ζ 4 Jeggery ζ 4 ΓζυεβΝ ζ 6 Φλκυε β ζ 5 πλ ΪηβΝ ζ 7 Ϋδ ζ 12 Λ ηθδνεδν δλπδ

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ Υ δλκυλΰσμνουλκζσΰκμ λέν λδ κ Ϋζ δκυνπαθ πδ άηδκυνθ αζκθέεβμ Ο Ρ Φ Ο ΣΗΜΕ ΩΜ ΠΟΤ Ν- Σ ΙΟ ΡΟΜΙ ΠΙΣ ΜΟΝΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ ΙκτζδκμΝβί1ί ΙΟΓΡ ΦΙΚΟΝ Μ ΙΧΜ ΙΟΓΡ ΦΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι Οθκηα πυθυηκμ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ ΦλΪΰµ (λκφλϊε βμ) Γλ θβμ.π. ΜλκθδεκζΪκ µ χ ξ δ µσμ, Ε Ε : λκφλϊε βμ, ε ε ά, γλκφλϊΰµ, δ- δφϊθ δ, ζκίδεϊ δάµ, ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σκ σ ε ε ά φλϊΰµ Γλ θβμ ίλέ ε δ κθ κ µσ Πβθ δσ ε Ϊθ β βμ ΛΪλδ μ. εκσμ κ φλϊΰµ κμ έθδ

Διαβάστε περισσότερα

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ Α Η Η ίθ ασ ί αι φαι ό ο ς ιά οσ ς ά. ί αι ία α ό ις ι ώσ ις σ ις ο οί ς ο φ ς έ αι α ό θ ία ο ία ο. Ό α ο φ ς ιέ αι έσα α ό ία ή σ ισ ή ή ο ή φα ί αι έ α α ό φ ι όα ού α σ ία οθό ο οθ έ ίσ α ό σ ισ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ ΡΙΣΟΣ Λ ΙΟΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΝΘ ΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗΝΘ ΣΙΚΩΝΝ ΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΝΓ ΩΛΟΓΙ ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ Σδηβ δεάνϋε κ βν βνηθάηβν κυν ων αν ίνουμ ρ.μ ολδά ου Καγβΰβ άν κυνσηάηα κμνγ πζκΰέαμν βμνξκζάμνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 4SYMV00247654 204-2-5 ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΝΑΥΑΨΑ ΗΜΟΝΑΙΓΙΑΛ ΙΑ ήνηνοικονομικχνντπηρ ΙΧΝ ΣΜΗΜΑΝΠΡΟΜΗΘ ΙΧΝ ΑέΰδκΝ 5 ε ηίλέκυνβί4 ΑλέΝΠλω έμ4822 Τ Μ Φ Χ Ν Η Σ Ι Κ Ο κν έΰδκν εαδ κν βηκ δεσν Κα Ϊ βηα,ν

Διαβάστε περισσότερα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα Λδγσλλδ ΦλΪΰµ µ θϊθ β ζϊε ελκ Ϋµ κ : µ δλέ σ κθ Θ ζδεσ ξλκ εδ τΰξλκθβ ξθκΰθ έ Ι. Θθσκζκ λ. Ποζδ δεσ Μβχνδεσ, Κ. θ σκζκ Ποζ. Μβχνδεσ MSc, / Υ Π/Κ Ψ Θ ΣΣ ΛΙ Σ. / Υ Π Π ΡΙΛ Φ : κ Ϊλγλκ θ τ κθ δ ετλδ βµ έ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Ν11θγΝ/Ν07-10-β01γ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Οι ά θ οι ο ί ο α ί ς ύ ς αι φ ιά ο δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ

Οι ά θ οι ο ί ο α ί ς ύ ς αι φ ιά ο δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ α ασ ί, ό ι ί ασ Α ό α! σ Kizomba! Α ά & ι ία Οι ά θ οι ο ί ο αι φ ιά ο α ί ς ύ ς - δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ Α οι ο α ι ή α ί : ά οιος ά ος ά οιος οι ο ι ι οί, η ε ός α ό εύθ ος ό ως ο ησία, η Ε

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κόρινθος, 25 Μαΐου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 963 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM. η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ. Καγβΰβ άμκν ΜκναΪμΝΙπΪθθβμ

Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM. η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ. Καγβΰβ άμκν ΜκναΪμΝΙπΪθθβμ Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ι Η ΙΟ Η Η Κ Α οο ογ α Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM IV). Φν δκζκΰδεϊν κηϋθανΰδαν κναζεκσζν(απκλλσ β β,ν Ϊ βν κνκν,ν η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%&#4) ) 5.&0 + %.6.!7 %&#4&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

Μ θο ο ο ία Ε αι ι ής Έ νας , Msc, PhD

Μ θο ο ο ία Ε αι ι ής Έ νας , Msc, PhD Μ θο ο ο ία Ε αι ι ής Έ νας, Msc, PhD α υ α 1έ υ α - θ κπδ ησμ κυ γϋηα κμ - Πλκ δκλδ ησμ κυ πλκίζάηα κμ - Σ εηβλέπ β κυ πλκίζάηα κμ (ΰδα έν) - Χλβ δησ β α βμ αθ δη υπδ άμ κυ (ΰδα πκδκτμ;) βέ α π αφ α -

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα