φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ"

Transcript

1 Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), 8(4), φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό α Panagiotes S. Anastasiades, Department of Education, University of Crete, Rethimno, Greece Konstantinos Kotsidis, Department of Education, University of Crete, Rethimno, Greece Νπαδ αΰπΰδεάναιδκπκέβ βν πθ ΣέΠέ Ν κν τΰξλκθκν ξκζ έκν υθδ ΪΝ βηαθ δεάνπλκ λαδσ β αν β βη λδθάν πκξάν πθν δα δε υαευθνπ λδίαζζσθ πθνηϊγβ βμ. To δα έε υκν ι ζέ αδν υθ ξυμνεαδν απσν Ϋθα ξυλκν αθααά β βμν πζβλκφκλδυθν (web 1έί),Ν η α ξβηα έα αδ Ν ξυλκν βηδκυλΰέαμν π λδ ξκηϋθκυνεαδ υθ λΰα έαμνη αιτν πθνξλβ υθ (web 2.0). βθνπαλκτ αν λΰα έαν πδξ δλ έ αδν αλξδεϊνβνν θθκδκζκΰδεάναπκ αφάθδ βν κυνσλκυνwebνβέίνεαδνβνεα βΰκλδκπκέβ β πθν φαληκΰυθν κυ. ΣκΝ θ δαφϋλκθν γαν δα έν β ίδίζδκΰλαφδεάν πδ εσπβ βν λ υθυθν πκυ ξ έακθ αδν η Ν δμν φαληκΰϋμνwebνβέίν βθν ζζβθδεάν επαδ υ δεάνπλαΰηα δεσ β αέν Abstract. TheΝpedagogicalΝuseΝofΝIέωέTέΝinΝtheΝmodernΝschoolΝisΝanΝimportantΝconcernΝinΝtoday sνeraνofνonlineν learning environments. Internet is constantly evolving and it is transformed from a space of searching for information into a space of content creation and collaboration among users. This essay attempts initial conceptual clarification of the term Web 2.0 and the categorization of applications. Interest will focus on the bibliographical review of researches, relevant with Web 2.0 applications in the Greek educational reality μ Web 2έί, πα υ, α α απ α α 1έ αγ γ ΟδΝ ΪθγλππκδΝ πζϋκθν ΫξκυθΝ πλσ ία βν Ν πζβγυλαν πζβλκφκλδυθν εαδν υηη ΫξκυθΝ Ν δϊφκλ μν εκδθσ β μν πκυν απαλ έακθ αδν απσν ηϋζβν η Ν εκδθϊν θ δαφϋλκθ αν άν εκδθκτμν σξκυμν (ωrook,ν βίίκ)έν Έ δνϋξ δνπλκετο δν κν θ δαφϋλκθνΰδαναθϊπ υιβντnlineνπ λδίαζζσθ πθνηϊγβ βμν(ώwang, Tseng & ώwang,νβίίκννtu,νshih,ντνtsai,νβίίκ)ένοδν επαδ υ δεϋμναυ ΫμΝ φαληκΰϋμνπαλκυ δϊακυθνϋθανπζάγκμν απσνηαγβ δαεϋμν υεαδλέ μννΰδαν βθναθαεϊζυοβν βμνΰθυ βμένπαλκηκέπμ,νη λδεϊν υ άηα ανηϊγβ βμν πδε θ λυθκθ αδν βθν παλκξάν ίκάγ δαμν πθν ηαγβ υθ, υ Ν θαν εαζζδ λΰά κυθν δμν ιδσ β ΫμΝ κυμν εαδν θαν απκε ά κυθν π λδ σ λ μν εαδ πδκν πκδκ δεϋμν ΰθυ δμ,ν ηϋ αν απσν βν υηη κξάν εαδν βν υθ λΰα έαένσϋ κδα δα δε υαεϊν(web based) π λδίϊζζκθ ανηϊγβ βμνπκυ δ υεκζτθκυθν βν δϊ λα βν η αιτν πθν υηη ξσθ πθνεαζκτθ αδ φαληκΰϋμν κυνwebνβέίν(hui-chun, Gwo-Jen, Chin-Chung & Nian-Shing, 2009). πσν βθ Ϋθ αιβν πθν λΰαζ έπθν WebΝ βέίν βν ξκζδεάν εαγβη λδθσ β αν πζϋκθ,ν πλκετπ δν κν θ δαφϋλκθν ΰδαΝ η ζϋ βν πθν απκ ζ ηϊ πθν αυ άμν βμν Ϋθ αιβμέν εκπσμν βμν λΰα έαμν απκ ζ έν βν πδ εσπβ βν βμν ζζβθδεάμν ίδίζδκΰλαφέαμν ξ δεϊν η Ν βθν παδ αΰπΰδεάν αιδκπκέβ βν πθν φαληκΰυθν κυν WebΝ β.ίν εαδν αν ηαγβ δαεϊν απκ ζϋ ηα αν κυμν υηη Ϋξκθ μέν ΠαλΪζζβζα,Ν Ν ΫθαΝ τ λκν πέπ κ,νβν λΰα έαν κξ τ δν βθναθϊ διβν θ ξκηϋθπθνη ζζκθ δευθνπλκ ε Ϊ πθνΰδανπ λαδ ΫλπΝ δ λ τθβ βέ κηάν βμν λΰα έαμνϋξ δνπμν ιάμ: βθνπλυ βν θσ β αν πδξ δλ έ αδνβν θθκδκζκΰδεάναπκ αφάθδ βν κυν σλκυν WebΝ βέίέν υΰε ελδηϋθα,ν αθαφϋλκθ αδν αν λΰαζ έαν αν κπκέαν π λδζαηίϊθκθ αδν κθν σλκ,ν αζζϊν εαδν αν ία δεϊν ξαλαε βλδ δεϊν πκυν αυ ΪΝ δαγϋ κυθέν Ν αθαφκλϊν αν ία δεϊν ξαλαε βλδ δεϊν

2 αυ υθν πθν λΰαζ έπθνελέθ αδν εσπδηβνπλκε δηϋθκυνθανεα α έν αφάμνκν λσπκμ, πκυν αν λΰαζ έαν ηπκλκτθνθαν θ αξγκτθν β ηαγβ δαεάν δα δεα έαέν βν τ λβν θσ β α,νπαλκυ δϊακθ αδναθαζυ δεϊν κδν επαδ υ δεϋμν Ν ξλά δμν πθν φαληκΰυθν κυν WebΝ βέίέν ΣΫζκμ,Ν βν λέ βν θσ β αν αθαφϋλ αδν Ν Ϋλ υθ μνπκυνϋξκυθνπλαΰηα κπκδβγ έν κθν ζζβθδεσνξυλκνεαδνκδνκπκέ μναθα δεθτκυθνπλκ πϊγ δ μνΰδαν βθναιδκπκέβ βν κυνwebνβέίν Νσζ μν δμνίαγηέ μν επαέ υ βμέν 2έ γ π γγ Ν δα δεα έαν βμν η ζϋ βμν πθν πδ βηκθδευθν λ υθυθν ιαλ Ϊ αδν απσν κθν εϊ κ Ν λ υθβ δεσν εκπσέν Ν υΰε ελδηϋθβνη γκ κζκΰέανία έ βε Ν βν δα δε υαεάνϋλ υθανβζ ε λκθδευθνπ λδκ δευθ,ν δ σ κππθν υθ λέπθν εαδν ίϊ πθν κηϋθπθν εαγυμν εαδν Ν ίδίζδκΰλαφδεάν αθααά β βν Ϋθ υππθν π λδκ δευθ,ν ίδίζέπθν εαδν πλαε δεϊν υθ λέπθέν λξδεϊν ηϋ πν βμ ίδίζδκΰλαφδεάμν πδ εσπβ βμν πδ δυε αδνβν θθκδκζκΰδεάναπκ αφάθδ βν κυνσλκυνwebνβέίνπκυν ξ έακθ αδνη Ν δμν φαληκΰϋμνwebν 2.0 εαδν αθαζτκθ αδν κδν επαδ υ δεϋμν φαληκΰϋμν κυέν Μ Ν ετλδκν ηϋζβηα βν δ λ τθβ βν πθν υθα κ ά πθναιδκπκέβ βμναυ υθν πθν φαληκΰυθν βθν ζζβθδεάν επαδ υ δεάνπλαΰηα δεσ β α,νηϋ πν βμν δα δε υαεάμνϋλ υθαμ,νεα βΰκλδκπκδάγβεαθνκδνϋλ υθ μν τηφπθανη Ν κν ελδ άλδκνπκυναφκλκτ δμν ίαγηέ μν επαέ υ βμ,ν σπκυν εαδν κδν λ υθβ δεϋμν πλκ πϊγ δ μν κλΰαθυγβεαθν αθϊν ίαγηέ α επαέ υ βμ (πλπ κίϊγηδα,ν υ λκίϊγηδα,ν λδ κίϊγηδα,ν επαέ υ βν θβζέεπθ). ξ δεϊν βν ξλκθκζκΰέαν βηκ έ υ βμ πθν υΰε ελδηϋθπθν λ υθυθ,ν αφκλϊν βθν ζ υ αέαν π θ α έα, εαγυμν βν δ αΰπΰάν πθν φαληκΰυθν κυνwebνβέίν βθν ζζβθδεάν επαδ υ δεάνπλαΰηα δεσ β α έθαδνπλσ φα β. ΣΫζκμ,Ν β έα βν δμν υΰε ελδηϋθ μν λ υθβ δεϋμν πλκ πϊγ δ μν πλκϋευο Ν ηϋ αν απσν ελδ δεάν π ι λΰα έαν πθν π λδ ξκηϋθπθν κυμ,ν θυν ηϋ αν απσν Ν βν υθκπ δεάν παλκυ έα βν κυμν ΰέθ αδν πλκ πϊγ δανΰδαναθϊ διβναθ δπλκ ππ υ δευθνπαλα δΰηϊ πθ,νπκυν υθϊΰκυθν αν υηπ λϊ ηα αν βμν λΰα έαμ. 3έ Web 2έίμ ό Τ Χα α 3έ1Ν πσν κνwebν1έίν κνwebνβέί ΟΝ Παΰεσ ηδκμν Ι σμν (WorldΝ WideΝWebΝ WWW)Ν έθαδν βν η ΰαζτ λβν ίϊ βν π λδ ξκηϋθκυν σπκυνκν ξλά βμν αθααβ ΪΝ εαδν δαξ δλέα αδν πζβλκφκλέ μν (χl-khalifa & Al-Salman,Ν βίίθ)έν ΟΝ TimΝ ψerners- LeeΝ (1λλλ)Ν άγ ζ Ν κν Παΰεσ ηδκμν Ι σμν θαν ΰέθ δν ΫθαΝ λΰαζ έκν βηδκυλΰέαμν εαδν υΰεϋθ λπ βμν βμν ΰθυ βμ,νηϋ αναπσν βθναζζβζ πέ λα βνεαδν υθ λΰα έαν πθνξλβ υθένσκνwebνβέίν έθαδνϋθαν Ϊ δκν αθϊπ υιβμ, κνκπκέκν κνwebνπλκξπλϊνπλκμναυ άν βθνεα τγυθ βένπλδθνΰέθ δνσηπμ βναθϊζυ βν κυν WebΝβέίΝεαδΝΰδαΝθαΝαθ δζβφγ ένεαθ έμν βν βηα έανεαδν κυμνζσΰκυμν βμνη Ϊία βμναπσν κνwebν1έίν κνwebνβέί,νελέθ αδν εσπδηκνθανΰέθ δναθαφκλϊν ανξαλαε βλδ δεϊνΰθπλέ ηα αν κυνwebν1έίέ λξδεϊ,ν κν δα έε υκν ξλβ δηκπκδάγβε Ν πμν Ν ηϋ κν ε τππ βμν εαδν βζ ε λκθδεκτν αξυ λκη έκυν Ν εκδθπθδεάν δϊ α βν κυν WebΝ 1έίΝ π λδκλδασ αθν βν υθα σ β αν πθν ξλβ υθν θαν ίζϋπκυθν εαδν θαν δαίϊακυθνδ κ ζέ μ,νεαδνθαν δαξ δλέακθ αδν βνΰθυ βνπκυναπκε κτθνξπλέμ,νσηπμ,νθανηπκλκτθνθαν πδ λϊ κυθν κν π λδ ξση θσν κυμν (WikipediaΝ WebΝ 1έί)έΝ ΟδΝ βηδκυλΰκέν ά αθν ζέΰκδν εαδν κδν ξλά μν ζ δ κυλΰκτ αθν πμν απζκέν εα αθαζπ ΫμΝ κυν π λδ ξκηϋθκυ,ν η Ν ετλδαν λα βλδσ β α, βθν αθααά β βν πζβλκφκλδυθν(ωormodeντνkrishnamurthy,νβίίκ)έ Καγυμ,Ν σηπμ,ν κν Παΰεσ ηδκμν Ι σμν ι ζδ σ αθ,ν παλϊζζβζαν η Ν βθν ατιβ βν πθν ξλβ υθν παλα βλάγβε Ν εαδν βηδκυλΰέαν εα ΪζζβζπθΝ λΰαζ έπθν πκυν θέ ξυαθν βν υηη κξάν πθν ξλβ υθν βθνπαλαΰπΰάνυζδεκτν(anderson, βίίι)ένοδνξλά μνϊλξδ αθνθαναθ αζζϊ κυθνπζβλκφκλέ μνη αιτν κυμνεαδνθανΰέθκθ αδνϋ δνηϋλκμνηδαμνη ΰΪζβμΝεκδθσ β αμένάλξδ αθνθανπαέλθκυθνηϋλκμν Νblogs,Ν Ν φσλκυην εαδν θαν ξκζδϊακυθν εϊγ Ν δν πκυν ΰθπλέακυθ,Ν θαν ΰέθκθ αδν κδν έ δκδν υθ δαηκλφπ ΫμΝ εαδν

3 δαηκδλα ΫμΝ κυνυζδεκτν(ωrookνetνalέ,νβίίκ), γϋ κθ αμνϋ δν δμνίϊ δμνΰδαν βνη Ϊία βναπσν κνwebν 1.0 κνweb έβΝWebΝβέίμΝΟλδκγΫ β β ΣαΝ ζ υ αέανξλσθδα,ν κνwebνβέίνΰέθ αδνΰθπ σναεσηβνεαδν κυμναπζκτμνξλά μν κυν δα δε τκυ,ν εαγυμνν πδ λϋπ δν κυμναθγλυπκυμνθαν βηδκυλΰκτθ,νθαν βηκ δ τκυθ,νθαναθ αζζϊ κυθνπ λδ ξση θκν (πξένε έη θκ,ν δεσθανεέϊέ)ένμδαν Ϋ κδαν ξθκζκΰέανσξδνησθκν πδ λϋπ δν βθνϋε κ βνεαδν βθνπ λδάΰβ βν κυν π λδ ξκηϋθκυν κν Web,Ν αζζϊν ευλέπμν θγαλλτθ δν βν υθ λΰα δεάν βηδκυλΰέαν αυ υθν πθν π λδ ξκηϋθπθνπλκπγυθ αμν βθναζζβζ πέ λα βνεαδν βθν πδεκδθπθέανη αιτν πθνξλβ υθν(τυreilly,ν 2005; Hwang, Yin, Hwang & Tsai, 2008). ΟΝτ ReillyΝ(βίίη)ΝαθαφΫλ δνξαλαε βλδ δεϊνσ δν«παλσ δνκνσλκμνwebνβέίνφαέθ αδν αθνθαναθαφϋλ αδν Ν ηδανθϋα Ϋε κ βν κυν WorldΝWideΝ Web,Ν βθν πλαΰηα δεσ β αν θν π λδΰλϊφ δν εϊπκδαν αθαθϋπ βν δμν ξθδεϋμν πλκ δαΰλαφϋμέν ΌηπμΝ π λδΰλϊφ δν αζζαΰϋμν κυμν λσπκυμν η Ν κυμν κπκέκυμν κδν ξλά μν ξλβ δηκπκδκτθν κθνπαΰεσ ηδκνδ σ»έν πκηϋθπμ,ν τηφπθανη Ν κθντ ReillyΝ(βίίη)ΝκΝσλκμΝ«WebΝβέί»Ν αθαφϋλ αδν βθν έα βν κν ξλά β,ν βν ξ έα βν ζκΰδ ηδεκτ,ν πκυν ιαλ Ϊ αδν ευλέπμν απσν κυμν έ δκυμν κυμν ξλά μν κυ,ν εαδν κν π λδ ξση θκ,ν κν κπκέκν έθαδν απκ Ϋζ ηαν υθ δ φκλϊμν ξδζδϊ πθν ξλβ υθέν υ σνπκυνγανπλϋπ δνθανΰέθ δνεα αθκβ σν έθαδνσ δνκνξλά βμν κυνwebνβέίν θν έθαδνπζϋκθν ΫθαμΝγ α άμνπκυνπ λδβΰ έ αδναπζϊν Νδ κ ζέ μ,νκτ Νεα αθαζπ άμνεϊπκδκυνυζδεκτέν θ δγϋ πμνκν ξλά βμν έθαδν θ λΰσμν εαδν υηπ λδφϋλ αδν υθ λΰα δεϊν εαδν αζζβζ πδ λα δεϊν ηκδλααση θκμν κν υζδεσ, πκυνπαλάΰαΰ Νη ΝΪζζκυμΝξλά μένπλκξπλυθ αμνϋθανίάηανπαλαπϊθπ,νσλδ Ν κνwebνβέίνπμν «χ α υ ω π υ γ α α α π α α α χ π»ν(τ Reilly,Ν 2008). ΜΪζδ α,ν κν JenkinsΝ (βίίθ)ν αθαφϋλ δν σ δν «Web 2έί α υ χ υ α π α υπ χ υ π υ α γ α π α υ γ α α υ χ υ γα α α γ α παγ π (π υ υ υ), α α π ω α α γ α αφ π α α»ν έν Έ δ,ν σζκδν υηη ΫξκυθΝ εαδν υθ δ φϋλκυθν η Ν κθν λσπκν κυμν κθν παΰεσ ηδκν δ σν Ν εαδν ηϋ πν αυ κτν κυν δαηκδλα ηκτν εαδν βμν υηη κξάμν αυιϊθκθ αδν Ν κδν υεαδλέ μνΰδανΰθυ βέ εσηβ,ν εα ΪΝ κυμν όranklinν εαδν VanΝ ώarmelenν (βίίι)ν κν WebΝ βέίν π λδζαηίϊθ δν ηδαν πκδεδζέαν απσν Ϋθθκδ μ, πκυν έθκυθνϋηφα βν κνπ λδ ξση θκνπκυν βηδκυλΰ έ αδναπσν κνξλά β,ν βθναθ αζζαΰάν πθν πζβλκφκλδυθνεαδν βν υθ λΰα δεάνπλκ πϊγ δανπαλϊζζβζανη ΝθΫκυμΝ λσπκυμναζζβζ πέ λα βμνηϋ πν πθν δα δε υαευθν φαληκΰυθνεαδν βνξλά βν θσμνδ κτνπμνπζα φσληανΰδαν βηδκυλΰέανπ λδ ξκηϋθκυν απσν κυμνξλά μέ θνεαδνκνόryνγ πλ ένσ δν«web 2έί α π α α υα ω α πω πα α π αγ α α»,νπ σ κν τηφπθανη Ν ανπαλαπϊθπν δαφαέθ αδνσ δνκνπυλάθαμν κυνwebνβέίν έθαδν κν δα έε υκνεαδνβνε θ λδεάνδ ΫαΝ κυν κξ τ δν βν δ υεσζυθ βν βμν βηδκυλΰδεσ β αμ,ν βν υθ λΰα έαν εαδν βθν αθ αζζαΰάν δ υθν η αιτν πθν ξλβ υθ,ν εϊθκθ αμν Ϋ δν υ δϊελδ βν βν υηη κξδεάν κυν εκυζ κτλαέ ΣκΝWebΝβέίΝαπκ ζ έν βθνδ κζκΰδεάνεαδν ξθκζκΰδεάνίϊ βνπκυν πδ λϋπ δν κνξλά βνθαν δαξ δλδ έν κνπ λδ ξση θκ, πκυνϋξ δν βηδκυλΰβγ έ, εαδν ηπκλ ένθανγ πλβγ ένπμν κνϊγλκδ ηανσζπθν πθν λσππθ, η Ν κυμν κπκέκυμν κδν ΪθγλππκδΝ εϊθκυθν ξλά βν πθν SocialΝ εediaέν ΣαΝ socialν mediaν κλέακθ αδν πμν ηδαν κηϊ αν λΰαζ έπθή φαληκΰυθ, βν κπκέαν ία έα αδν εαδν έθαδν δαγϋ δηβν ηϋ πν κυν δα δε τκυέν ΣαΝ λΰαζ έαναυ ΪΝπλκΫλξκθ αδναπσν βθν υλτ λβνϋθθκδαν κυνwebνβέίνεαδν πδ λϋπκυθν βν βηδκυλΰέανεαδν κ δαηκδλα ησνπ λδ ξκηϋθκυνη αιτν πθνξλβ υθν(kaplanντνώaenlein, 2010).

4 Ν λϊ δαν απάξβ βν πκυν δαπδ υθ αδν αθαφκλδεϊν η Ν βν ξλά βν κυν WebΝ βέίν ξ έα αδν η Ν δμν ία δεϋμναλξϋμν κυν(τ ReillyΝ,βίίη), πκυνεϊθκυθνζσΰκνΰδαμ Α ό ό μν ΣκΝ ξαλαε βλδ δεσν βμν Ϊη βμν πλσ ία βμν απσν σζκυμν κυμν θν υθϊη δν ξλά μνϋΰε δ αδν βθν παθα-ξλβ δηκπκέβ βν κυνπ λδ ξκηϋθκυνεαδναφκλϊν κνεα ΪΝπσ κνκνξλά βμν έθ δν κν δεαέπηαν Ν ΪζζκυμΝ θαν ξλβ δηκπκδά κυθν κν υζδεσν κυν (ωonoleν ΤΝ χlevizou,ν βί1ί)έν Πλσε δ αδνΰδαν κνελέ δηκνξαλαε βλδ δεσν κυνwebνβέί,νεαγυμν πδ λϋπ δν κυμνξλά μνθαν υθγϋ κυθν π λδ ξση θκν εαδν θαν κν παλαγϋ κυθν Ν ΪζζκυμΝ ξλά μν ΰδαΝ αθαγ υλβ β,ν ξκζδα ησν εαδν παθαξλβ δηκπκέβ β,ννυ ΝθαΝπαλαξγ ένθϋκνυζδεσ,νη Νη ΰαζτ λβναιέαναπσν κναλξδεσν(rollett, Lux, Strohmaier, Dosinger & Tochtermann, 2007). α α ό υ α υ γα αμν κν WebΝ βέίν υπϊλξ δν υηη κξδεσ β α,ν βν κπκέαν π λδζαηίϊθ δν κν δαηκδλα ησν οβφδαευθν ξθκυλΰβηϊ πθν απσν κηϊ μν εαδν Ϊ κηαέν ΜΫ πν βμν υθ λΰα έαμν ΰέθ αδν ζσΰκμν ΰδαΝ υζζκΰδ δεά,ν η Ν πλκ ΰΰέ δμν πκυν υπκ βλέακυθν σ δν σ αθν λΰαασηα υζζκΰδεϊ εαδνηκδλαασηα Νδ Ϋ μ,νκδνεκδθσ β μνηπκλκτθνθαν έθαδνπκζτνπ λδ σ λκν παλαΰπΰδεϋμναπσνσ δνσ αθν κυζ τκυη Να κηδεϊν(rollettνetνalέ,νβίίι)ένπδκναθαζυ δεϊ,νβναλξδ ε κθδεάν βμν υηη κξάμν υηίαέθ δ, σ αθν βν υπβλ έαν ί ζ δυθ αδ, σ κν π λδ σ λκν ξλβ δηκπκδ έ αδέν ΚαδΝ αυ σ πδ υΰξϊθ αδ σ αθν έθαδν ξ δα ηϋθβν θαν δ υεκζτθ δν βθν πλσ ία βν πθν ξλβ υθν Ν αυ άν (τ ReillyΝΤΝψattelle,Νβίίλ)έΝ π α εαδν Α π α μ Ν πδεκδθπθέαν εαδν βν αζζβζ πέ λα βν η αιτν πθν ξλβ υθν απκ ζ έν ΫθαΝ ΰΰ θϋμν ξαλαε βλδ δεσν πθν λΰαζ έπθν WebΝ βέίέν ΟδΝ ξλά μν πζβλκφκλκτθ αδ,ν ηϋ αν απσν βν υηη κξάνεαδν βθναζζβζ πέ λα β,νΰδανγϋηα α, ανκπκέαν θ ξκηϋθπμν κυμν θ δαφϋλκυθ, εαδν κυμν παλϋξκθ αδν υεαδλέ μν ΰδαΝ πλσ ία βν εαδν πδεκδθπθέαν βθν αθααά β βν βμν ΰθυ βμν (ωonoleν ΤΝ Alevizou, 2010). 3έγΝΚα βΰκλδκπκέβ βνwebνβέίν λΰαζ έπθ ΟδΝαλξΫμΝπκυΝπαλκυ δϊ βεαθνπαλαπϊθπνΰδαν κνwebνβέίν έθαδνεϊπκδ μν θ δε δεϋμνεαδννγ πλκτθ αδν απσν δμν πδκν ία δεϋμν (Παζαδΰ πλΰέκυ,ν βί11),ν τηφπθαν η Ν δμν κπκέ μν βηδκυλΰάγβεαθν αν WebΝ βέίν λΰαζ έαέ ΚαγυμΝ κδν ξλά δμν πθν ηϋ πθν εκδθπθδεάμν δε τπ βμν αζζϊν εαδν αν έ δαν αν ηϋ αν ( λΰαζ έα)ν πκζζαπζα δϊακθ αδν η Ν αξτ α κυμν λυγηκτμν εαδν ιαπζυθκθ αδν η Ν πκζζϋμν δα Ϊ δμ,ν υπϊλξκυθν δαφσλπθν δ υθν Ν εα βΰκλδκπκδά δμν (ψardν,βί1ίνν Zhang,Ν βί1ίνν KaplanΝ ΤΝ ώaenlein,βί1ί)έν ΠαλαεΪ π,ν π λδΰλϊφκθ αδν η λδεϋμν απσν δμν ευλδσ λ μν εα βΰκλέ μν WebΝ βέίν λΰαζ έπθ,ν η Ν ετλδκν ελδ άλδκν βνξλβ δησ β ΪΝ κυμν κν επαδ υ δεσνwebνβέίν(kaplan & Haenlein, 2010; Παζαδΰ πλΰέκυ,ν 2011). BlogsμΝΣαΝδ κζσΰδαν(weblogs)ναπκ ζκτθν ζέ μν δα δε τκυνεαδν υθάγπμνηκδϊακυθνη Νπλκ ππδεϊν βη λκζσΰδαένονwinerν(βίίγ)νπαλϋξ δνϋθαθνπδκν ξθκζκΰδεσνκλδ ησ,ν βη δυθκθ αμνππμν κνδ κζσΰδκν έθαδν α α χ α υ, ω, π υ ω α ω, π υ α α χ γ α πα υ α ω π γ α π γ (browser) έντηφπθαν η Ν κυμν WangΝ εαδν WooΝ (βίίκ)ν βηαθ δεϊν ξθκζκΰδεϊν πζ κθ ε άηα αν πθν δ κζκΰέπθν έθαδν βν onlineν δαγ δησ β αν εαδν πλκ ία δησ β ΪΝ κυμν εαδν βν δα λα δεσ β αν πκυν παλϋξκυθέν Μ λδεϊν παλα έΰηα αν WebΝ βέίν λΰαζ έπθνπκυν πδ λϋπκυθν βθν βηδκυλΰέανεαδν βθνφδζκι θέανδ κζκΰέπθν έθαδν αμνψlogger,νϋdublogs,ν δivejournal,νtumblrνεαδνposterousέ WikisμΝ Πλσε δ αδν ΰδαΝ onlineν λΰαζ έαν υζζκΰδεάμν ΰλαφάμΝ άν ΰδαΝ υζζκΰδεoτμν δε υαεκτμν ξυλκυμν σπκυν κν εαγϋθαμν ηπκλ έν θαν πλκ γϋ δν π λδ ξση θκν εαδν κν εαγϋθαμν ηπκλ έν θαν π ι λΰα έν κν π λδ ξση θκ, πκυν Ϋξ δν ά βν βηκ δ υ έν (WestΝ ΤΝ West,Ν βίίλ)έν πέν βμν κυ έαμν πλσε δ αδν ΰδαΝ

5 π ι λΰα ΫμΝ ε δηϋθκυν κδν κπκέκδν έθαδν αθαλ βηϋθκδ Ν κν δα έε υκέν ΣαΝ wikisν ξαλαε βλέακθ αδν ευλέπμν απσν βν υθα σ β ΪΝ κυμν ΰδαΝ αθϊπ υιβν υθκρευθν υθγβευθν υθ λΰα δεάμν ηϊγβ βμ,ν εαγυμν παλϋξκυθν βν υθα σ β αν ανηϋζβνηδαμνκηϊ αμνξλβ υθ,νθαναζζβζ πδ λϊ κυθνπϊθπν ΝΫθαΝγΫηα, πκυναθαλ Ϊ αδ, θανπλκξπλά κυθν Ναθ αζζαΰάνδ υθνεαδνθαν υθ δαηκλφυ κυθν κνπ λδ ξση θσν κυ,ν εη αζζ υση θκδν αν ία δεϊν ξαλαε βλδ δεϊν πθν φαληκΰυθν κυν WebΝ βέίν σππμν έθαδν κν δαηκδλα ησμν εαδν βν υθ λΰα έαέν (τ Reilly,Ν βίίη)έν Χαλαε βλδ δεσν παλϊ δΰηαν θσμν wikiν έθαδν βν Wikipedia,Ν βν κπκέαν απκ ζ έν ηδαν δα δε υαεάν ΰευεζκπαέ δα, βμν κπκέαμν βν τθ αιβν πλαΰηα κπκδ έ αδν υθ λΰα δεϊν απσν κυμν ξλά μέν Μ λδεϊν παλα έΰηα αν WebΝ βέίν λΰαζ έπθν πκυν πλκ φϋλκυθν υπβλ έ μν βηδκυλΰέαμ εαδν φδζκι θέαμν wikiν έθαδν κ Wikispaces,Ν κν όoswikiν εαδν κν Mediawiki. Micro-bloggingμΝ ΣαΝ ηδελκ-δ κζσΰδαν έθαδν εκδθπθδεϋμν πζα φσλη μν bloggingν κδν κπκέ μν πδ λϋπκυθν βθν παφάνεαδνθαναζζβζ πδ λϊ δμνη ΝΪζζαΝηΫζβέΝΟΝσλκμΝηδελκ-bloggingΝ δϊα δν κνσ δνκνξλά βμν εαζ έ αδνθαν βηκ δκπκδά δν βθνεα Ϊ α άν κυνηϋ αν Ν1ζίΝξαλαε άλ μνε δηϋθκυ,ν έξπμν βθνξλά βν δεσθπθν άν ΪζζπθΝ πκζυηϋ πθν (Stevens,Ν βίίκ)έν ΜΫ αν απσν αν ηδελκ-δ κζσΰδαν κν ξλά βμν Ϋξ δν βν υθα σ β ανθαν Ϋζθ δν τθ κηανηβθτηα αναζζϊνεαδνθανίζϋπ δν ανηβθτηα α, σ πθνϋξ δν πδζϋι δνθαν αεκζκυγ έν(rinaldκ, Tapp & Laverie, 2011). θ δε δεσνπαλϊ δΰηαν έθαδν κνtwitterέ Social NetworksμΝβηαθ δεϋμν φαληκΰϋμν κυνwebνβέίναπκ ζκτθν ανεκδθπθδεϊν έε υα,ν ανκπκέανεαδν κλέακυη ΝπμΝ δα δε υαεϋμνυπβλ έ μ, πκυν πδ λϋπκυθν ανϊ κηανθαν(1)νεα α ε υϊ κυθνϋθαν βησ δκν άν βηδ- βησ δκν πλκφέζν ηϋ αν Ν ΫθαΝ φλαΰηϋθκν τ βηα,ν (β)ν θαν Ν βηδκυλΰά κυθν ηδαν ζέ αν ΪζζπθΝ ξλβ υθν η Ν κυμν κπκέκυμν ηκδλϊακθ αδν ηδαν τθ β,ν εαδν (γ)ν θαν ίζϋπκυθν αν πλκφέζν πθν ΪζζπθΝ ξλβ υθν δα ξέακθ αμν δμν ζέ αν πθν υθ Ϋ υθν κυμν (ψoydν ΤΝ ϋllison,ν βίίκ)έν Ολδ ηϋθαν παλα έΰηα ανεκδθπθδευθν δε τπθναπκ ζκτθν ανόacebook,νεyspace,νώi,ννεαδν κνδinkedinέν Content communities (multimedia-sharing): τηφπθα η κυμ Crook et al. (βίίκ)ν ΫθαΝ αεσηβν βηαθ δεσνπαλϊ δΰηαν πθν φαληκΰυθν κυνwebνβέίν έθαδνβνεκδθάνξλά βν πθνηϋ πθν(mediaνsharing),ν η Ν Ν ετλδκν σξκν αυ υθν πθν εκδθκ ά πθν βθν αθ αζζαΰάν Ν κυν π λδ ξκηϋθκυν η αιτν πθν ξλβ υθν (KaplanΝ Τώaenlein,Ν βί1ί),ν σππμν ΰδαΝ παλϊ δΰηαν επαδ υ δεϊν ίέθ κν εαδν παλκυ δϊ δμ,ν φπ κΰλαφέ μν εαγυμν πέ βμν εαδν αλξ έαν άξκυν η Ν ηκυ δεϋμν πδζκΰϋμέν τηφπθαν η Ν κυμν ϊieuν εαδν StevensΝ (βίίι)ν κδν εκδθσ β μν π λδ ξκηϋθκυν θυθκυθν κυμν αθγλυπκυμν πκυν ηκδλϊακθ αδν εκδθϊν θ δαφϋλκθ α,ν κυμν έθκυθν αν λΰαζ έα,ν θαν υζζϋΰκυθν εαδν θαν παλϊΰκυθν θϋαν αθ δε έη θαέν Μ Ν κθν λσπκναυ σνεα αφϋλθκυθνεαδν έθκυθν κνλσζκν κνξλά β, σξδνησθκν κυνεα αθαζπ ά,ναζζϊνεαδν κυν παλαΰπΰκτένσανπδκνΰθπ ΪΝπαλα έΰηα αναυ υθν πθνεκδθκ ά πθν έθαδν κνyoutubeν( δαηκδλα ησμν ίέθ κ),ν κνslideshareν( δαηκδλα ησμνπαλκυ δϊ πθ)νεαδνtoνόlickrν( δαηκδλα ησμνφπ κΰλαφδυθ)έ Online games and virtual wordsμν ΟδΝ δεκθδεκέν εσ ηκδν έθαδν πζα φσλη μν πκυν αθαπαλϊΰκυθν ΫθαΝ λδ δϊ α κν π λδίϊζζκθν κν κπκέκν κδν ξλά μν ηπκλκτθν θαν ηφαθδ κτθν υπσν ηκλφάν ια κηδε υηϋθπθν δ υζπθν(avatars)νεαδνθαναζζβζ πδ λκτθνη ΝκΝΫθαμΝ κθνϊζζκθ,νσππμνγανϋεαθαθνεαδν βθνπλαΰηα δεάναπά,νπαλϋξκθ αμνϋ δν κνυοβζσ λκν πέπ κν βμνεκδθπθδεάμνπαλκυ έαμν(kaplanντν ώaenlein,ν βί1ί)έν ΟδΝ δεκθδεκέν εσ ηκδν απκ ζκτθ αδν απσν τκν ξβηα δ ηκτμέν ΟΝ πλυ κμν αφκλϊν αν δεκθδεϊν δα δε υαεϊν παδξθέ δαν αν κπκέαν απαδ κτθν απσν κυμν ξλά μν θαν υηπ λδφϋλκθ αδν η Ν αυ βλκτμ εαθσθ μέν Χαλαε βλδ δεσν παλϊ δΰηαν έθαδν κν WordΝ ofν WarcraftέΝ Ν ΟΝ τ λκμν αφκλϊν κυμνεκδθπθδεκτμν δεκθδεκτμνεσ ηκυμ,νκδνκπκέκδν πδ λϋπκυθν κυμνεα κέεκυμν κυμνθαν πδζϋικυθνπδκν ζ τγ λαν βν υηπ λδφκλϊν κυμν εαδν θαν ακυθν ηδαν δεκθδεάν απάν παλσηκδαν η Ν βθν πλαΰηα δεάέν θαηφδ ίά β α,ν κν πδκν ξαλαε βλδ δεσν παλϊ δΰηαν πθν δεκθδευθν εσ ηπθν έθαδν κν SecondΝ δifeν (Kaplan & Haenlein, 2010).

6 ΣαΝ ξαλαε βλδ δεϊν πθν λΰαζ έπθν αυ ΪΝ αδλδϊακυθν π λδ σ λκν Ν ΫθαΝ θ λΰβ δεσν ηαγβ δαεσν π λδίϊζζκθ,ν υπσν βθν πλκςπσγ βν Ν βμν οβφδαεάμν υξϋλ δαμν πθν δ α εσθ πθν εαδν πθν επαδ υκηϋθπθνεαδν πθνεα ΪζζβζαΝ ξ δα ηϋθπθν δ αε δευθν λα βΰδευθν(redecker, Ala-Mutka, Bacigalupo, Ferrari & Punie, 2009). ΣΫζκμ,Ν εσπδηκν έθαδν θαν αθαφ λγ έν ππμν αν λΰαζ έαν αυ ΪΝ δαγϋ κυθν υθα σ β μν(affordances)νκδνκπκέ μναθνεαδν φσ κθναιδκπκδβγκτθνη Ν κθνεα ΪζζβζκΝ λσπκν (πξένκλΰαθπηϋθκνπζαέ δκνϋθ αιβμνη Ναυ βλάν σηβ β),νηπκλκτθνθανπλκ φϋλκυθν κυμνξλά μν βθν υεαδλέαν θαν αθαπ τικυθν ιδσ β μν υοβζκτν πδπϋ κυν (πξέν η αΰθπ δεάν δεαθσ β α,ν αθϊπ υιβν ελδ δεάμν εϋοβμν εέϊέ),ν σππμν εαδν εκδθπθδεϋμν ιδσ β μν (πξέν αθϊπ υιβν υζζκΰδεκτν πθ τηα κμ,ν πδεκδθπθέανεέϊέ)ν(webb,νβίίη)έ 4έ Η πα υ φα γώ υ Web 2έί ΣαΝ λΰαζ έανwebνβέί,νσππμνά βναθαφϋλγβε Ν Νπλκβΰκτη θβν θσ β α,νηπκλκτθνθανξλβ δηκπκδβγκτθν βθν επαδ υ δεάν δα δεα έαένφυ δεϊ,νβνξλά βναυ άνπλκε δηϋθκυνθανξαλαε βλδ έν«επαδ υ δεά» ιαλ Ϊ αδν απσν κυμν σξκυμ, πκυν γϋ δν κν επαδ υ δεσμ, ά απσν κν βζδεδαεσν εκδθσ, κν κπκέκν απ υγτθ αδνεϊγ Ν δ αε δεάνπαλϋηία β, βνκπκέαν ηπζϋε δν λΰαζ έανwebνβέίένάναπσν βθνναιδκπκέβ βν πθν υθα κ ά πθ, πκυνϋξ δν κνεϊγ Ν λΰαζ έκ,νάνεαδναπσ ηδαν δλϊνπαλσηκδπθνπαλαΰσθ πθν(westντ West,Ν βίίλ)έν βθν θσ β αν αυ ά,ν γαν ΰέθ δν ζσΰκμν ΰδαΝ εϊπκδαν ία δεϊν λΰαζ έαν κυν WebΝ βέίν εαδν πδγαθκτμν λσπκυμν επαδ υ δεάμναιδκπκέβ άμν κυμν βθν επαδ υ δεάνπλαΰηα δεσ β αέ 4έ1Ν Ν επαδ υ δεάνξλά βν πθνδ κζκΰέπθν(blogs) ΣκΝ δ κζσΰδκ,ν πμν π λδίϊζζκθ,ν βηκ δκπκέβ βμν πθν δ υθ,ν εϋο πθ,ν απσο πθν εαδν ΰθυ πθν πθν ξλβ υθν θγαλλτθ δν κθν αθα κξα ησν πέν κυν π λδ ξκηϋθκυ,ν υπκ βλέακθ αμν βν δα δεα έαν κδεκ σηβ βμν βμν ΰθυ βμν Ν εκδθπθδεσν πζαέ δκν ηϋ πν βμν αζζβζ πέ λα βμν η αιτν βηδκυλΰκτν εαδν ξλβ υθ- πδ ε π υθ,ναπκ ζυθ αμνϋθανΰθπ δεσ α τΰξλκθκνπ λδίϊζζκθν(stahl,νβίίθ)έν θαφκλδεϊν η Ν βν υθα σ β αν βμνπαδ αΰπΰδεάμναιδκπκέβ βμν θσμνδ κζσΰδκυ,νηπκλ ένθαν ι α έν έ ΝπμΝΫθαΝ δα δε υαεσν πλκ ππδεσν βη λκζσΰδκν έ Ν πμν ΫθαΝ φσλκυην υαβ ά πθέν δμν π λδπ υ δμν αυ Ϋμ,Ν ζ δ κυλΰ έν πμν λΰαζ έκν αζζβζ πέ λα βμν εαδν αθα λκφκ σ β βμ,ν εαγυμν κδν ηαγβ ΫμΝ ηπκλκτθν θαν ΰλΪοκυθΝ ζ τγ λαν βθνπλκ ππδεάν κυμνϊπκοβνεαδνησθκνκδν επαδ υ δεκένϋξκυθν βν υθα σ β ανθαν ΫξκυθΝ πλσ ία βν πλκε δηϋθκυν θαν παλϋξκυθν αθα λκφκ σ β β,ν θγϊλλυθ βν εαδν θαν απαθ ά κυθν Ν θ ξση θ μν λπ ά δμνκδνκπκέ μν έγ θ αδένμ Ν κθν λσπκναυ σν ανδ κζσΰδανξλβ δηκπκδκτθ αδναλξδεϊνν ΰδαΝ θαν θγαλλτθκυθν κυμν ηαγβ ΫμΝ εαδν θαν ι Ϊ κυθν αυ σν κν κπκέκν ηαγαέθκυθν ηϋ πν βμν αζζβζ πέ λα άμν κυμ,ν πθν απκ ζ ηϊ πθν εαδν πθν θ λΰ δυθν κυμν υπσν κν πλέ ηαν βμν παλαΰπΰάμν απ υθναπκ ζ ηϊ πθν(jenkinsνetνal, βί1β),νυπ λγ ηα έακθ αμ Ϋ δν κυνλσζκυν βμναζζβζ πέ λα βμν πμνϋθανετλδκν υ α δεσν βν δα δεα έαν βμνηϊγβ βμέν πδπζϋκθ,νκν επαδ υ δεσμνξλβ δηκπκδυθ αμν κν δ κζσΰδκν πμν εαθϊζδν πδεκδθπθέαμν ΰδαΝ βθν παλκξάν αθα λκφκ σ β βμ,ν υπκ βλέα δν εαδν θγαλλτθ δνν κυμνηαγβ ΫμΝ θυν αυ σξλκθαν κυμνπαλϋξ δνϋθαθνπλκ δ σνεαδνϊη κν λσπκνΰδαν βθνεα αθσβ βνθϋπθν κηϋθπθν βθνπλϊιβν(jenkins et al, 2012). ΣΫζκμ, ανδ κζσΰδανπμν ξθκζκΰδεϊνπ λδίϊζζκθ αν έθαδν δ αθδεϊνεαδν βθν επαέ υ βν πθν επαδ υ δευθνεαγυμν βηδκυλΰκτθνπλυδηαν δα άηα α, ανκπκέαν κδν πδηκλφκτη θκδν π ι λΰϊακθ αδν αν πέπ αναζζαΰυθν κυμνηϋ πν βμνεα αθσβ βμν κυμ,νζσΰπν βμν υ ζδιέαμν πθν υΰε ελδηϋθπθν λΰαζ έπθν(philνwood,νβί1β)έν 4έβΝ Ν επαδ υ δεάνξλά βν κυνmicroblogging ΠαλΪζζβζαΝ η Ν αν δ κζσΰδα,ν ΫθαμΝ αεσηβν λσπκμ, κν κπκέκμν Ϋξ δν βηαθ δεσν αθ έε υπκν ΰδαΝ βθν θέ ξυ βν βμν ηϊγβ βμ, έθαδν κν microbloggingν (Ebner, Lienhardt, Rohs & Meyer, 2010). κνν επαδ υ δεσν τ βηα κν TwitterΝ έθαδν ΫθαΝ λΰαζ έκν Ν microblogging,ν πκυν θδ ξτ δν βθν εκδθπθδεάν αζζβζ πέ λα βν ΰδαΝ ηδαν δλϊν ηαγβηϊ πθν ε σμν Ϊιβμ,Ν αν κπκέαν τθαθ αδν θαν ΫξκυθΝ Ν δ ξυλάν

7 επαδ υ δεάν αιέαν (ϊunlapν ΤΝ δowenthal,ν βίίλb)έν Ν ΫθαΝ π λδίϊζζκθ, κν κπκέκν ι ζέ αδν Ν πλαΰηα δεσν ξλσθκ,ν κδν εαγβΰβ ΫμΝ ηπκλκτθν θαν ξλβ δηκπκδά κυθν κν Twitter, β δα δεα έαν βμν εηϊγβ βμ, ΰδαΝ βθν Ϊη βν πδεκδθπθέαν η Ν κυμν ηαγβ ΫμΝ Ϋ δ,ν υ Ν θαν παλϊΰκυθν γϋηα αν πλκμν υαά β βν αυιϊθκθ αμν κν θ δαφϋλκθν ΰδ Ν αυ ΪΝ εαδν η Ν β ξλά βν παλα δΰηϊ πθέν Σαυ σξλκθαν κδν ηαγβ ΫμΝπαλαεδθκτθ αδνπ λδ σ λκ, υ ΝθαΝαθαπ τικυθνηδανκυ δα δεάν ξϋ βν πδεκδθπθέαμν σ κν η Ν κθνεαγβΰβ άνσ κνεαδνη Ν κυμν υθκηβζέεκυμν κυμν(junco, Heiberger& Loken, 2011). ΟδΝϊunlapΝΤ δowenthalν(βίίλ)ν βθνϋλ υθϊν κυμνυπκ βλέακυθνσ δνκδνηαγβ Ϋμ,Νη Ν βθν δ αΰπΰάν κυν TwitterΝ βθν Ϊιβ, ηπκλκτθν θαν αθαπ τ κυθν βηαθ δεϋμν δεαθσ β μέν ΣαΝ υηπ λϊ ηα αν εα α δεθτκυθν σ δν η Ν βθν δ αΰπΰάν κυν TwitterΝ πμν λΰαζ έκν ΰδαΝ βθν Ϋ η υ βν πθν ηαγβ υθ,ν κ βΰκτθ αδν Νη ΰαζτ λκυνίαγηκτν ικδε έπ βνη Ν κν επαδ υ δεσνυζδεσ,ν Νη ΰαζτ λβν ηπζκεάν η Ν κ δ Ϊ εκθ ανεαδνεαζτ λβνκλΰϊθπ βν βμν κηάμν πθνηαγβηϊ πθ,νεαγδ υθ αμνϋ δν κνtwitterν πμνηδανΰλάΰκλβνεαδν τεκζβνηϋγκ κ ΰδαΝ δμναθαεκδθυ δμν πθνεαγβΰβ υθ,ν κυμνπλκίζβηα δ ηκτμνεαδν δμνυπκγϋ δμν πθνηαγβ υθ εαδν βν δ επ λαέπ β ΰ θδευθναβ βηϊ πθέ 4έγΝ Ν επαδ υ δεά ξλά βν πθνεκδθπθδευθν δε τπθ Ν υθαηδεάν πθνεκδθπθδευθν δε τπθν δαφαέθ αδν ιαδλ δεϊν βηαθ δεάν(ψoydντνϋllison,νβίίκ)νεαδν Ϋξ δναθαΰθπλδ ένπμνηδαναθα υση θβν ξθκζκΰέανΰδαν βν δ α εαζέανεαδν βνηϊγβ βέν έθαδνδ δαέ λαν βηκφδζάνη αιτν πθνηαγβ υθνεαδν πθνφκδ β υθ,ν Ν βη έκνπκυνβνπαδ αΰπΰδεάν κυμναιδκπκέβ βνθαν απκ ζ ένϋθαν βηαθ δεσναά βηαν βθν πδ βηκθδεάνεκδθσ β αν(τphusντχbbitt,νβίίλ)έν θαηφδ ίά β αν βν πδκν βηκφδζάμν δ κ ζέ αν εκδθπθδεάμν δε τπ βμ,ν κν όacebook, πμν πζα φσληα, υπ λϋξ δν Ν παλϋξκθ αμν ΫθαθΝ τεκζκν ηβξαθδ ησν η Ν κθν κπκέκν κηϊ μν αθγλυππθν ηπκλκτθν θαν πδεκδθπθκτθ,νθαν υθ δαζϋΰκθ αδνεαδνθανπλκξπλκτθν ΝεκδθάΝξλά βνπκζυηϋ πθνη Ν κυμν δεκτμν κυμν λυγηκτμέν ΣαΝξαλαε βλδ δεϊναυ ΪΝηπκλκτθΝθαΝπλκ αληκ κτθν τεκζανεαδ Ν επαδ υ δεκτμν εκπκτμ,ναφκτ κδν ηαγβ ΫμΝ έθαδν ά βν ικδε δπηϋθκδν η Ν Ν βν ξλά βν αυ υθν πθν λΰαζ έπθν (τphusν Τχbbitt,Ν βίίλ)έν Ι δαέ λαν βθν λδ κίϊγηδαν επαέ υ β,νκδνφκδ β ΫμΝαθαφΫλκυθΝππμΝ κνόacebookν κυμν πδ λϋπ δνθαν δε υπγκτθν ΝκηΪ μνεκδθυθνπαθ πδ βηδαευθν θ δαφ λσθ πθ εαδνθανηϊγκυθναπσνπλκΰ θϋ λκυμν φκδ β ΫμΝξλά δη μνπζβλκφκλέ μνΰδαν κνπαθ πδ άηδσν κυμέν πέ βμ, ηπκλκτθν εαδν κδν πδκν θ λκπαζκέν φκδ β Ϋμ,Ν ι π λθυθ αμν αν ΰζπ δεϊν ηπσ δαν εαδν δμν εκδθπθδεϋμναθα κζϋμ, θανϋξκυθν πδεκδθπθέανη Νεαγβΰβ ΫμΝΪη α γϋ κθ αμν λπ άηα α,ν ΝηδαΝΪ υπβν εαδν ζδΰσ λκν πδ ηϋθβν α ησ φαδλαν Ν ξϋ βν η Ν αν πλκΰλαηηα δ ηϋθαν δαν αυ βμν λαθ ίκτν (McCarthy, 2010). εσηβ,ν ίζϋπκθ αμν δμν αθαεκδθυ δμν πθν ηαγβηϊ πθ,ν Ϋλξκθ αδν πλκ κδηα ηϋθκδν αν ηαγάηα α,ν ΰθπλέακθ αμνπκδανπ έαν κυνηαγάηα κμνεαδν κυνυζδεκτνγανπαλκυ δϊ δνκνεαγβΰβ άμ,ν θυνπαλϊζζβζαν ΫξκυθΝπκζζαπζΪΝκφΫζβΝεαδΝ βθν εηϊγβ βν κυνπ λδ ξκηϋθκυ,ναφκτνκδνφκδ β ΫμΝπκζτΝπδκΝ ζ τγ λαν εαδν Ϊη αν εα ίϊακυθν δμν βη δυ δμν ηαγβηϊ πθν η Ν ΫθαΝ ησθκν εζδεν κυν πκθ δεδκτν κν όacebookν (ψosch,ν βίίλ)έν Έ δ,ν κδν π λδ σ λκδν απσν κυμν πκυ α ΫμΝ υηη ΫξκυθΝ θ λΰϊν ηϋ αν απσν κν δεκθδεσν π λδίϊζζκθν βν δα δεα έαν βμν ηϊγβ βμν αζζϊν εαδν υθ δαηκλφυθκυθν κν υζδεσ,ν εϊθκθ αμν πλϊιβν βθν πκδεκ κηβ δεάν πλκ Ϋΰΰδ βν (KayriΝ ΤΝ Çak,Ν βί1ί)έ ΜαγαέθκυθΝ κν ΫθαμΝ απσν κθν Ϊζζκ,Ν θδ ξτ αδνβνκηα δεάν λΰα έανεαδνκδεκ κηκτθν βνΰθυ βν(νshih,νβί11)έ 4έζΝ Ν επαδ υ δεάνξλά βν κυνwikiέ

8 ΆζζβΝηδαΝ φαληκΰάν κυνwebνβέίν έθαδν κνwikiέν Ν βηκ δεσ β ΪΝ κυμνϋξ δναλξέ δνθανπλκ ζετ δν βθν πλκ κξάνεαδν κν θ δαφϋλκθν πθν επαδ υ δευθ,νκδνκπκέκδνπδ τκυθνππμν ανwikisνγαν δ υεκζτθκυθν σξδνησθκν βθν πδεκδθπθέα,ναζζϊνεαδν βν υθ λΰα δεά αθαεϊζυοβ,ν δαησλφπ β,νεαδν δαηκέλα βν βμν ΰθυ βμ,ν δ δσ β μν πκυν έθαδν κδξ δυ δμν εαδν απαλαέ β μν Ν ΫθαΝ επαδ υ δεσν πζαέ δκν έ Ν βν ξκζδεάν επαέ υ βν έ Ν κνπαθ πδ άηδκν σ κν Νπλκπ υξδαεσνσ κνεαδν Νη απ υξδαεσν πέπ κν (Cress & Kimmerle, 2008; Grant, 2009; Wheeler & Wheeler, 2009; Cole, 2009), αεσηβνεαδ βθν ιν απκ Ϊ πμν επαέ υ βνν(greenhow, Robelia, & Hughes, 2010; Choy & Ng, 2007) εαγυμν ανwikisν ίλέ εκυθν πζϋκθν φαληκΰάν εαδν ε λ έακυθν σζκν εαδν π λδ σ λκν Ϋ αφκμν ευλέπμν βθν λδ κίϊγηδαν επαέ υ βέν δ δεσ λα,ν κν απζσμν ξ δλδ ησμν κυν WikiΝ υηίϊζζ δν βθν απκ ζ ηα δεάν υθ λΰα έαν η αιτν πθν η ζυθν βμν κηϊ αμν (Σ ΫζδκμΝ εέϊέ,ν βί11)έν πδπζϋκθ,ν κν wikiν έθ δν βν υθα σ β αν κυμν ηαγβ Ϋμ- πκυ α ΫμΝθαΝ ηπζϋεκθ αδν Ν υθ λΰα δεϋμν λα βλδσ β μ,νπκυνυπ λίαέθκυθν ανσλδαν βμν εζα δεάμν ΪιβμΝ εαδν κδν ηαγβ Ϋμ- πκυ α ΫμΝ αλξέακυθν θαν εα αζαίαέθκυθν πσ κν δ ξυλκέν εαδν απκ ζ ηα δεκέν ηπκλκτθν θαν ΰέθκυθΝ η Ν βν υζζκΰδεάν λΰα έαν (JenkinsΝ etν al, βί1β),ν η Ν βθν πλαΰηα δεάνν κυν τθαηβνθαν θ κπέα αδν βθναη σ β αν βμν υθ λΰα έαμνεαδν κνΰ ΰκθσμΝσ δ, σ κν π λδ σ λκδνϊθγλππκδνν ηπζϋεκθ αδ, σ κνπδκν θ δαφϋλκθνπλκετπ δν κναπκ Ϋζ ηαένμϊζδ α,νoδν υηη Ϋξκθ μν Ν ΫξκυθΝ βν υθα σ β αν θαν δκλγυ κυθν εαδν θαν πδη ζβγκτθν κν π λδ ξση θκέν Ν δα δεα έαν αυ άν βμν η ζϋ βμ,ν κυν θ κπδ ηκτν εαδν βμν δσλγπ βμν κυν π λδ ξκηϋθκυν ηϋ αν απσν αθα κξα δεϋμν δα δεα έ μν πλκ φϋλ δν βν υθα σ β αν ΰδαΝ επαδ υ δεϋμν πλκ ΰΰέ δμν κν πζαέ δκν βμνεκδθπθδεκΰθπ δεάμνηϊγβ βμν 4έηΝ Ν επαδ υ δεάνξλά βν πθνεκδθπθδευθνηϋ πθν δαηκδλα ηκτνπ λδ ξκηϋθκυ τηφπθανη Ν κθνεcεartinν(βίίκ)ν έθαδνδ δαέ λανπφϋζδηκν κθν κηϋαν βμν επαέ υ βμνβνξλά βν πθν αθκδε υθν επαδ υ δευθνπσλπθ,νσπκυνη Ν κθνσλκνοαθκδε σμονθκ έ αδννσ δν έθαδν ζ τγ λαν δαγϋ δηκμν θαν ξλβ δηκπκδβγ έν απσν ΪζζκυμΝ εαδν Ν δαφκλ δεϊν π λδίϊζζκθ αν Μ Ν ίϊ βν αν παλαπϊθπ,ν δαφαέθ αδνβν επαδ υ δεάνξλά βνν Ϋ κδπθνεκδθπθδευθνηϋ πθν δαηκδλα ηκτναλξ έπθνεαδν δ δεσ λαν φπ κΰλαφδυθ,ν σππμν ΰδαΝ παλϊ δΰηαν έθαδν κν όlickrέν ΟδΝ επαδ υ δεκέν ΫξκυθΝ βν υθα σ β αν θαν υ κυθν κυμν ηαγβ ΫμΝ βθν ζ υγ λέαν θαν ι λ υθά κυθν εαδν θαν πδζϋικυθν βν δεάν κυμν αυ κεα υγυθση θβν ηϊγβ βν Ν απ υγ έαμν τθ βν η Ν δμν λα βλδσ β μ,ν ξλβ δηκπκδυθ αμν δμν φπ κΰλαφέ μνπμνϋθανηϋ κνΰδανθαν πϊ κυθνσξδνησθκνΰ πΰλαφδεϊν ηπσ δα,ναζζϊν επαδ υ δεϊν ηπσ δαν πκυν υπϊλξκυθν Ν ηδαν παλα κ δαεάν αέγκυ αν δ α εαζέαμν (ωhuν ΤΝ VanΝ ϊusen,ν βίίκ)έν ΆζζκΝ ΫθαΝ λΰαζ έκν δαηκδλα ηκτν αλξ έπθν video,ν κν YouTube,Ν φαέθ αδν σ δν ηπκλ έν θαν αιδκπκδβγ έν βθν επαδ υ δεάν δα δεα έαέν ΠδκΝ υΰε ελδηϋθα,ν βθν Ϊιβ,Ν κν YouTubeΝ ΰέθ αδν ΫθαΝ επαδ υ δεσν λΰαζ έκν ΰδαΝ βθν θέ ξυ βν βμν ηϊγβ βμν η Ν εαδθκ σηκυμν λσπκυμ,ν σππμν κθν θ κπδ ησν δ κλδευθν ίέθ κ,ν βθναθϊλ β βνίέθ κν πθνηαγβ υθνθαν ε ζκτθν πδ βηκθδεϊνπ δλϊηα αναζζϊνεαδν βνξλά βν κυν πμν λΰαζ έκν ΰδαΝ βθν θβηϋλπ βν πθν ηαγβ υθν εαδν forumν ΰδαΝ ελδ δεάν αθϊζυ βν εαδν ξκζδα ησν (ψloom,ν βίίλνν White,Ν βίίλνν Park,Ν βίίλ)έν ΣΫζκμ,Ν κν ίέθ κν ια ε έν εαδν αν τκν βηδ φαέλδαν κυν ΰε φϊζκυν πθν ηαγβ υθν εαγυμν δεσθ μ,ν ΰλαπ σν ε έη θκ,ν δϊζκΰκδ,ν βξβ δεϊν φϋν εαδν ηκυ δεϋμν υπκελκτ δμν δ ΰ έλκυθν κθν ΰεΫφαζκ,Ν βηδκυλΰυθ αμν βθν δ αθδεάν εα Ϊ α βν ηϊγβ βμ,ν εαγδ υθ αμνϋ δν κνίέθ κνεαδνεα πϋε α βν κντoutubeνπμνϋθανπκζτ δηκν λΰαζ έκν βν δα δεα έαν βμνηϊγβ βμν(ψerk,νβίίλ)έ 4έθΝ Ν επαδ υ δεάνξλά βν πθν δεκθδευθνεσ ηπθνεαδν πθνonlineνπαδξθδ δυθ ΚαγυμΝ βν onlineν πδεκδθπθέαν εαδν υθ λΰα έαν ΰέθ αδν κζκϋθα εαδν πδκν τθβγ μν φαδθση θκ,ν αν παθ πδ άηδαν δ λ υθκτθν δμν επαδ υ δεϋμν υθα σ β μν πθν δεκθδευθνπ λδίαζζσθ πθν(papp,νβί1ί)έν θαηφδ ίά β α,ν κνπδκνξαλαε βλδ δεσνπαλϊ δΰηαν πθν δεκθδευθνεσ ηπθν έθαδν κνsecondνδifeν,ν κν κπκέκν πδ λϋπ δν βθν ι λ τθβ βνθϋπθν σππθνηϋ πν βμν δεκθδεάμνπλαΰηα δεσ β αμ,νκδνκπκέκδνηπκλκτθν θανϋξκυθνδ κλδεσ,νπκζδ δ ηδεσνάνεαδν επαδ υ δεσν θ δαφϋλκθν(όalloon,νβί1ί)ένι δαέ λανξλβ δεσν

9 έθαδν ΰδαΝ αλε ΪΝ παθ πδ βηδαεϊν δ λτηα α,ν αν κπκέαν ΫξκυθΝ αθαπ τι δν δμν δεκθδεϋμν π λδβΰά δμ,ν πλκ κηκδϊακθ αμν δϊφκλαν ε άλδαν εαδν ηθβη έαν Ϋ δ,ν υ Ν κν πκυ α άμ, ξπλέμν εσ κμ,ν θαν π λδβΰ έ αδν εαδν θαν υζζϋΰ δν πζβλκφκλέ μν ΰδαΝ αν παλαπϊθπ,ν θυν κυν παλϋξκθ αδ υθαλπα δεϋμν υεαδλέ μνΰδανθαν ηπζκυ έ δν δμνΰθυ δμν κυνηϋ πν βμν ηπ δλδεάμνηϊγβ βμν(papp,νβί1ί)έν πδπζϋκθ,νν ηϋ πν πθν δεκθδευθνεσ ηπθ,νκδνεαγβΰβ ΫμΝΫξκυθΝπλκ ππδεϋμν υθαθ ά δμνη Ν κυμνφκδ β ΫμΝ κυμ,ν πλκ φϋλκθ αμν βν υθα σ β α βμναζζβζ πέ λα βμ ΝΫθαΝ δεκθδεσνπ λδίϊζζκθ ΝπδκΝίκζδεΫμΝυλ μν (Li & Pitts, 2009). πέ βμ,ν ηπκλκτθν θαν εαζϋ κυθν υθα ΫζφκυμΝ κυμ,ν κδν κπκέκδν θαν παλκυ δϊακυθν δαζϋι δμν Ν δεκθδεϋμν Ϊι δμ,νσπκυν ε ένκνεϊγ Νφκδ β άμνπμνavatarνθανεϊθ δν λπ ά δμ,νϋξκθ αμνϋ δν κνπζ κθϋε βηαν βμνπλκ ία δησ β αμ,νξπλέμνθαν κθν η τκυθνκδνΰ πΰλαφδεκένπ λδκλδ ηκέένέ δ,ν κν ηϊγβηανΰέθ αδναθκδξ σνΰδανσζκυμ,ν θγαλλτθ αδνπ λδ σ λκνβν υηη κξάνεαδνβναθ αζζαΰάνδ υθν εαδν έθ αδν βν υθα σ β αν κυμν πκυ α ΫμΝ θαν υθ λΰα κτθν η αιτν κυμν τεκζα,ν πϋλαν απσν αν θϊνσλδαν βμ αέγκυ αμν(ώarrisντνrea,νβίίλ)ένσανonlineνπαδξθέ δα ηϊζδ α φαέθ αδνσ δνπλκ φϋλκυθν ηδαν α φαζάν κ σν ΰδαΝ βθν πέ υιβν πθν σξπθν βμν επαέ υ βμν παλϋξκθ αμν εέθβ λαν κυμν επαδ υση θκυμνθαν υηη ΫξκυθΝ Ν τθγ αναβ άηα ανη Ν θγκυ δα ησν(psotka,νβί1β)έν Ν αθκδξ άν φτ βν βμν ξθκζκΰέαμν βηδκυλΰ έν βηαθ δεϋμν ηαγβ δαεϋμν υεαδλέ μν (εindelν ΤΝ Verma,Ν 2006; Raman, Ryan & Olfman, 2005). Νφτ βνζκδπσθν βμν ξθκζκΰέαμ,ν πθν λΰαζ έπθν κυνwebνβέίν πλκ φϋλ δν β υθα σ β ανΰδαναθϊπ υιβν επαδ υ δευθν φαληκΰυθνκδνκπκέ μν ξ έακθ αδνη Ν πέ βμν αθκδξ ΪΝ πζαέ δαν ηϊγβ βμν σππμν κν πζαέ δκν βμν εκδθπθδεκπκζδ δ ηδεάμν γ πλέαμν ηϊγβ βμν (ωressν ΤΝ Cimerlie, 2008). υηπ λα ηα δεϊ,ναπσν ανπαλαπϊθπνφαέθ αδνππμν αν λΰαζ έανwebνβέί,ν δαγϋ κυθνϋθαν υλτνφϊ ηαν υθα κ ά πθ,ν κδν κπκέ μν ηπκλκτθν θαν αιδκπκδβγκτθν βθν επαδ υ δεάν δα δεα έαέν Πλκε δηϋθκυν θαν αιδκπκδβγκτθν η Ν κθν εα ΪζζβζκΝ λσπκν ελέ δηκν έθαδν θαν ζαηίϊθκθ αδν υπσοβν ΰευλκπκδβηΫθαΝ απκ ζϋ ηα αν απσν λ υθβ δεϋμν παλ ηίϊ δμ,ν πλκε δηϋθκυν θαν υπϊλξ δν πδεαδλκπκδβηϋθκν πζαέ δκν Ϋθ αιβμν εαδν ξλά βμν πθν λΰαζ έπθν αυ υθ,ν ηϋ αν Ν ΫθαΝ αφϋμν παδ αΰπΰδεσν πζαέ δκν η Ν αφ έμν δ αε δεκτμν σξκυμέ 5έ Web 2έί πα υ ΟδΝ ΣΠ Ν ΫξκυθΝ πζϋκθν ΫξκυθΝ ιαπζπγ έν Ν σζ μν δμν ίαγηέ μν βμν επαέ υ βμέν ΣαΝ εκδθπθδεϊν ηϋ αν έθαδνπζϋκθν υλϋπμν δα κηϋθαν κθνεκδθπθδεσνδ σνεαδν κνΰ ΰκθσμΝαυ σν γανηπκλκτ ΝθαΝαφά δν αθ πβλϋα κν κθν επαδ υ δεσν ξυλκέν π δ άν κν γϋηαν βμν Ϋθ αιβμν πθν λΰαζ έπθν WebΝ βέίν έθαδν ξ δεϊν θϋκ, θν υπϊλξ δν αιδκ βη έπ κμν αλδγησμν λ υθυθν βθν ζζβθδεάν ίδίζδκΰλαφέαέν ΟδΝ π λδ σ λ μνϋλ υθ μναθαφϋλκθ αδν βθνσλδ κίϊγηδαν επαέ υ βέντπϊλξκυθνεϊπκδανπλυ αν έΰηα αν απσν Ϊζζ μν ίαγηέ μν επαέ υ βμ,ν αν κπκέαν τθα αδν θαν πδφϋλκυθν ΰ θδε τ δηαν απκ ζϋ ηα α, αφ θσμν ΰδα έν κδν Ϋλ υθ μν πλαΰηα κπκδάγβεαθν Ν ηδελσν αλδγηβ δεσν έΰηαν εαδν αφ ΫλκυΝ π δ άν αν κηϋθαν θνϋξκυθναθαζυγ έν παλευμνη Ναπκ Ϋζ ηανθανηβθνπλκετπ κυθναθαζυ δεϊν υηπ λϊ ηα αν απσν δμν λΰα έ μναυ ΫμέΝ βθν θσ β αν αυ άν πδξ δλ έ αδν βν πδ εσπβ βν πθν πλυ πθν λ υθβ δευθν πλκ παγ δυθν ΰδαΝ βθν αιδκπκέβ βν πθν φαληκΰυθνwebνβέίνν Νσζ μν δμνίαγηέ μν κυν ζζβθδεκτν επαδ υ δεκτν υ άηα κμέν Ν δλϊν πκυν παλα έγ θ αδν κδν λΰα έ μν ξ έα αδν η Ν βν ίαγηέ αν επαέ υ βμν (Νβπδαΰπΰ έκν - βηκ δεσν- ΓυηθΪ δκν- Λτε δκν- Παθ πδ άηδκν- ΠλσΰλαηηαΝΝ πδησλφπ βμν επαδ υ δευθ)έ 5.1 To WebΝβέίΝ βθνπλπ κίϊγηδαν επαέ υ β ΟδΝ δηα έ κυν εαδν αεαλ έαθκυν (201β)Ν Ν Ϋλ υθαν πκυν πλαΰηα κπκέβ αθ,ν α ξκζάγβεαθν η Ν βν βηδκυλΰέαν θσμν wikiν η Ν σξκν βθν παλκξάν πθν εα ΪζζβζπθΝ ίβηϊ πθ,ν υ Ν θαν υζκπκδά δν κν επαδ υ δεσμνηδαν δ αε δεάνπαλϋηία βν ξ δεϊνη Ν κνγϋηαν πθν λκφδευθναζυ έ πθένσκν έΰηαν βμν Ϋλ υθαμν απκ Ϋζ αθν 1θΝ παδ δϊν πλκ ξκζδεάμν βζδεέαμν τκν θβπδαΰπΰ έπθν βμν ΠΪ λαμέν σξκμν βμν Ϋλ υθαμν έθαδνβνπαλκξάνεα ΪζζβζπθΝίβηΪ πθνΰδαν κυμν επαδ υ δεκτμνπλκε δηϋθκυνθανυζκπκδά κυθν

10 ηδαν δ αε δεάν παλϋηία βν η Ν βν ίκάγ δαν κυν Wiki, βν κπκέαν ξ έα αδν η Ν κν γϋηαν πθν λκφδευθν αζυ έ πθέν υΰε ελδηϋθα,ν αν παδ δϊν υΰε θ λυθκθ αθν βν ΰπθδΪΝ κυν υπκζκΰδ άν εαδν κυμν παλκυ δαασ αθν βν γ πλέαν ξ δεϊν η Ν αν φυ κφϊΰαν εαδν αλεκφϊΰαν αυαν εαδν πα υθ αμν πϊθπν δμν δεσθ μν ηφαθέακθ αθν ξ δεϊν Ν ίέθ κ,ν ηϋ πν κυyoutube,ν πκυν παλϋπ ηπαθν κν εϊ κ Ν αυκέν ΣαΝ απκ ζϋ ηα αν βμν υΰε ελδηϋθβμνϋλ υθαμν έθαδν θγαλλυθ δεϊ,νεαγυμνκδνηαγβ ΫμΝαθ δζάφγβεαθνππμν κν wikiν απκ ζ έν ηδαν δ δαέ λαν ξλά δηβν ξθκζκΰέαέν Ϋίαδα,Ν ζσΰπν βμν δ δαέ λβμν βζδεέαμν κυν έΰηα κμννυπάλξ Νπλκίζβηα δ ησμνπμνπλκμν βθν ικδε έπ β, πκυνγαν δϋγ αθ ανθάπδανη Ν δμνία δεϋμν ξλά βμν κυν υπκζκΰδ ά, εαδν αθν ζδεϊν γαν ηπκλκτ αθν θαν αθ απκελδγκτθν Ν ηδαν ξθκζκΰέα, σππμν αυ άν πθνwikisένσ ζδεϊ,ν αν υΰε ελδηϋθανθάπδανά αθνδ δαέ λαν ικδε δπηϋθανη Ν κυμνυπκζκΰδ Ϋμ,Ν κπσ Ν θν παλκυ δϊ βεαθν δ δαέ λαν πλκίζάηα α ξ δλδ ηκτν κυμέν Ω σ κ,ν βν Ϋλ υθαν θν έθαδν ε αηϋθβνκπσ ΝεαδΝ αν υηπ λϊ ηα αν βμν θνηπκλκτθνθανΰ θδε υ κτθέν θ δαφϋλκθνπαλκυ δϊα δνβν π λαδ ΫλπΝ δ λ τθβ βν ξ δεϊν η Ν βθν αιδκπκέβ βν κυν υΰε ελδηϋθκυν λΰαζ έκυν απσν παδ δϊν πλκ ξκζδεάμνβζδεέαμνεαδνβνπδκν δα ηϋθβνεαδν ΝίΪγκμΝαθΪζυ βν πθν λ υθβ δευθν κηϋθπθνπκυν γανπλκετοκυθέν πέ βμ,ν κν θ δαφϋλκθνΰδαν βθνπ λέπ π βν βμνπλκ ξκζδεάμν επαέ υ βμ,ν θ έθ αδν αθν ζβφγ έν υπσοβν κν βζδεδαεσν πέπ κν πθν παδ δυθν εαδν κδν δ δαδ λσ β μν πκυν αυ σν Ϋξ δν (πξέν πλκίζάηα ανη φπθκζκΰδεάν πέΰθπ β,ναθϊΰθπ β,νΰλαφάνεέϊέ)έ ΜδαΝαεσηβΝ βηαθ δεάνπλκ πϊγ δανά αθνν κν «ΧκυξκυθΪεδ»,ΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝ υθ λΰα έαμνηαγβ υθν τκν βηκ δευθν ξκζ έπθ,ν κνκπκέκνπλκ παγ ένθαν υθ υϊ δν βθν αξτ β ΪΝ βθν πδεκδθπθέανεαδν βθν παφάν πθνηαγβ υθνπκυνίλέ εκθ αδν Ν δαφκλ δεϋμνπ λδκξϋμν βμν ζζϊ αμν(σ λαέ βμντνφδζδππδϊ βμ,ν βίίκ)έν ΟδΝ βηαθ δεσ λκδν σξκδν κυν πλκΰλϊηηα κμν ά αθν βν εαζζδϋλΰ δαν κυν ΰλαπ κτν ζσΰκυ,ν βν ικδε έπ βνη Ν βνη γκ κζκΰέαν βμνϋλ υθαμνεαδνβν πδεκδθπθέαν πθνηαγβ υθνπϋλαναπσν κνξυλκν κυν ξκζ έκυνη ΝετλδκΝ λυ βηανπυμνηπκλ έν κνδ κζσΰδκνθαναιδκπκδβγ έν κν ζζβθδεσν βηκ δεσν ξκζ έκέν ΩμΝ λΰαζ έκν ηϊγβ βμν ξλβ δηκπκδάγβε Ν κν δ κζσΰδκ,ν κν κπκέκν ξλβ δηκπκδκτθ αθν πμν πλκ ππδεσν βη λκζσΰδκναπσν κυμνηαγβ ΫμΝεαδΝ κνκπκέκνϋΰλαφαθν σ κνΰδαν ανξαλαε βλδ δεϊν κυ σπκυν κυμν σ κνεαδνΰδαν δμνεαγβη λδθϋμν κυμν λα βλδσ β μέντηφπθανη Ν βθνϋλ υθαν αναπκ ζϋ ηα ανά αθν θγαλλυθ δεϊ,ν αφκτν κν δ κζσΰδκν πμν δα δε υαεσν βη λκζσΰδκν ηπκλ έν θαν απκ ζϋ δν ξλά δηκν λΰαζ έκν κνξυλκν βμνπλπ κίϊγηδαμν επαέ υ βμ,ν έθκθ αμνη Ναπζσ, ΰλάΰκλκΝεαδΝ τξλβ κν λσπκν βθν υεαδλέαν θαν ΫλγκυθΝ αεσηβν εαδν αλξϊλδκδν ηαγβ ΫμΝ Ν παφάν η Ν δμν ΣέΠέ έ,ν ηϋ αν απσν λα βλδσ β μ,νκδνκπκέ μναυιϊθκυθν ανεέθβ λϊν κυμέν ΝΣ έΰεκυν(βί1β)νπαλκυ έα ΝΫθαΝ υθ λΰα δεσνπ λδίϊζζκθνηϊγβ βμνΰδανηαγβ ΫμΝ βηκ δεκτνη Ν βν ίκάγ δαν θσμνwikiένεκπσμν βμν επαδ υ δεάμν λα βλδσ β αμνά αθνκδνηαγβ ΫμΝθαΝπλκ ΰΰέ κυθνϋλΰαν απΰλϊφπθν βμν θαΰϋθθβ βμ,νεαζζδ λΰυθ αμνϋ δν κθνκπ δεσν ΰΰλαηηα δ ησ,ν βζα άν βθνδεαθσ β αν πθνηαγβ υθνθαναθαΰθπλέακυθν δμν δεσθ μνπκυνίζϋπκυθνΰτλπν κυμ,νη Ν β ίκάγ δαν βμν ξθκζκΰέαμν wikiέν δ δεσ λα,νεϊγ ΝκηΪ αν πθνβνάνγνηαγβ υθν έξ ΝπμΝ λΰα έαν βθνϋλ υθαν κν δα έε υκνΰδαν βν απάν εαδν κν ΫλΰκΝ λν πκυ αέπθν απΰλϊφπθν βμν θαΰϋθθβ βμν εαδν βν υθϋξ δαν βθν εα αΰλαφάν εαδν παλκυ έα βν κυνπκζυη δεκτνυζδεκτν δμν ζέ μν κυνwiki,νπκυν βηδκυλΰάγβε ΝΰδαΝ δμν λΰα έ μν βμν ΪιβμέΝΣκΝ έΰηαν βμνϋλ υθαμνά αθνηαγβ ΫμΝ βμν Ν ΪιβμΝπκυΝ έξαθναπκε ά δνεαζάν παφάνη Ν δμν ΣΠ ΝαπσΝ βθν Ν ΪιβέΝ ανπζαέ δαν βμν λα βλδσ β αμ,νκδνβίνηαγβ ΫμΝ κυνν βηδκτλΰβ αθνλνκηϊ μν βμν πδζκΰάμν κυμένκϊγ ΝκηΪ αν πθνβνάνγνηαγβ υθν έξ ΝπμΝ σξκν βθναθααά β βνπζβλκφκλδυθνΰδαν βν απάνεαδν κνϋλΰκνλν πκυ αέπθναπΰλϊφπθν βμν θαΰϋθθβ βμνεαδν βθνεα αΰλαφάν κυμν κνwikiέν πέ βμ,ν βνεϊγ ΝκηΪ ανηπκλκτ ΝθαΝπαλαεκζκυγά δν βθνπκλ έαν πθνϊζζπθνκηϊ πθναζζϊνεαδνθαν ξκζδϊ δν σζ μν δμν λΰα έ μένσκν υηπϋλα ηανά αθνδ δαέ λαν θγαλλυθ δεσν φσ κθνκδνηαγβ ΫμΝσξδΝησθκΝΫ διαθν δ δαέ λκν θ δαφϋλκθ,ν αζζϊν άζπ αθν σ δν γ πλκτθν δ δαέ λαν ξλά δηβν βν υΰε ελδηϋθβν ξθκζκΰέα, αφκτν απκ Ϋζ Ν ξλά δηκν λΰαζ έκν ΰδαΝ βν υθ λΰα έαν πθν η ζυθν βμν κηϊ αμν εαδν ίκάγβ Ν βθν πδεκδθπθέαν εαδν αζζβζ πέ λα βν η αιτν κυμέν ΣΫζκμΝ βη έπ αθν σ δ ίκβγάγβεαθν ίζϋπκθ αμ λΰα έ μν ΪζζπθΝ κηϊ πθν εαδν αυ σμν κν δαφκλ δεσμν λσπκμν αθϊΰθπ βμν δεσθπθν κυμν Ϋ π Ν βν υθα σ β ανθαναθαπ τικυθν ιδσ β μνκπ δεκτν ΰΰλαηηα δ ηκτέ 5έβΝToΝwebΝβέίΝ β υ λκίϊγηδαν επαέ υ β

11 Ν πση θβν Ϋλ υθαν πθν Μαυ κηηα ΪεβΝ εαδν δ βλκπκτζκυ (βίίλ)ν έξ Ν δ σν εκπσ,ν αφ θσμν θαν παλκυ δϊ δν ΫθαΝ επαδ υ δεσν θϊλδκν αιδκπκδυθ αμν βθν ξθκζκΰέαν πθν WikisΝ εαδν αφ ΫλκυΝ θαν η ζ ά δν δν εαδθκ κηέ μν ηπκλκτθν θαν δ ΪΰκυθΝ β δ α εαζέαν θσμν υΰε ελδηϋθκυν επαδ υ δεκτν αθ δε δηϋθκυέν ΣκΝ ηϊγβηαν κν κπκέκν αθαφϋλ αδν κν επαδ υ δεσν θϊλδκν έθαδν βν δκζκΰέαν Γ Ν Γυηθα έκυ,ν θυνβνπαδ αΰπΰδεάνπλκ Ϋΰΰδ βνπϊθπν βθνκπκέαναθαπ τξγβεαθνκδν λα βλδσ β μνά αθν κνηκθ ΫζκΝ δ υλ θβ δεάμνηϊγβ βμνη Ν έΰηανηαγβ ΫμΝ κυνγυηθα έκυέν λξδεϊ,ν σγβε Νεέθβ λκν αν παδ δϊνπλκε δηϋθκυνθαν υηη Ϊ ξκυθν κν επαδ υ δεσν θϊλδκέν βν υθϋξ δα,νϋΰδθ Ν υαά β βνεαδν βηδκυλΰάγβε Ν κνυζδεσν κναλξδεσνwikiένέπ δ α,νπλαΰηα κπκδάγβε ΝβΝπαλκυ έα βν κυνΰθπ δεκτν αθ δε δηϋθκυν εαδνϋΰδθ Ν Ϋζ ΰξκμΝ εαδν αθαγ υλβ βν κυναλξδεκτν WikiέΝΣΫζκμ,Ν κδν ηαγβ ΫμΝ ηααέν η Ν κθν επαδ υ δεσν παλκυ έα αθν αν απκ ζϋ ηα αν εαδν αν υηπ λϊ ηα αν πκυν ιάΰαΰαθν απσν βθν δα δεα έαένσαν υηπ λϊ ηα ανά αθν θγαλλυθ δεϊ, αφκτνβν θ πηϊ π βν βμν ξθκζκΰέαμν πθνwikisν βθν επαδ υ δεάν δα δεα έα,ν ζσΰπν βμν υξλβ έαμν κυμ,ν ηπκλκτ Ν θαν πλαΰηα κπκδβγ έν ξπλέμν ηπσ δαέν πδπζϋκθ,νκδνηαγβ ΫμΝ έξαθν βν υθα σ β ανΰδαναθα κξα ησνεαδν ηπζκυ δ ησν πθν εϋο πθν κυμ,νξ έακθ αμνϋ δν βνΰθυ βνηϋ αν ΝΫθαΝ υθ λΰα δεσνπ λδίϊζζκθ,ναζζβζ πδ λυθ αμνη αιτν κυμέ ΝΫλ υθαν πθνσαπλ αϊεβ εαδν υθ. (βίίλ)ν εκπσν έξ Ν βθναθϊ διβν βμ υηίκζάμν πθν δα δε υαευθν λΰαζ έπθν WebΝ βέί,ν πκυν υπκ βλέακυθν εα ΪζζβζαΝ επαδ υ δεϊν θϊλδα,ν βν δαγ ηα δεάν δ α εαζέαν κν Λτε δκέν Ν δ α εαζέα,ν πλκ ΰΰέ γβε Ν δαγ ηα δεϊν εαδν κηα κ υθ λΰα δεϊ,ν υζκπκδάγβε Ν η Ν βν ηϋγκ κν projectν εαδν υπκ βλέξγβε Ν η Ν βν ξλά βν ξθκζκΰδυθν WebΝ βέίν εαδν υΰε ελδηϋθανψlogνεαδνwikiένγδαν βθνυζκπκέβ βν κυνproject,νκδνεαγβΰβ ΫμΝεα Ϋθ δηαθν κυμνηαγβ ΫμΝ ΝκηΪ μν πθν λδυθνη ζυθέν βν υθϋξ δα,νηκδλϊ βεαθνλσζκδν κυμνηαγβ ΫμΝπλκε δηϋθκυνκνεαγϋθαμν θαν υθ δ φϋλ δν δαφκλ δεϊν κνprojectέν πσν βθν ηπ δλέαν βμν δαγ ηα δεάμν δ α εαζέαμνη Νξλά βν πθν ξθκζκΰδυθνwebνβέί,νπλκϋευο Νσ δνβν υΰε ελδηϋθβν δ αε δεάνπλαε δεάνά αθναπκ ζ ηα δεάν εαγυμν θ πηϊ πθ Ν δα λα δεϋμ,ν ηαγβ κε θ λδεϋμ,ν υθ λΰα δεϋμν εαδν δαγ ηα δεϋμν πλαε δεϋμέν ΟδΝ εαγβΰβ ΫμΝ ηπκλκτ αθν θαν πδ τξκυθν υεκζσ λαν κυμν δ αε δεκτμν κυμν σξκυμ,ν ζσΰπν κυν σ δν κδν ηαγβ ΫμΝ λΰϊακθ αδν Ν ΫθαΝ τΰξλκθκν εαδν ΰ ηϊ κν ΰθπ δεϊν λ γέ ηα αν π λδίϊζζκθν ηϊγβ βμ,ν πκυν κυμν θ λΰκπκδκτ Ν βηδκυλΰδεϊέν πδπζϋκθ,ν κν δεκθδεσν π λδίϊζζκθν πθν WebΝ βέί,ν δ υεσζυθ Ν βν υθ λΰα έαν πθν ηαγβ υθν απσν απσ α β,ν γϋηαν βηαθ δεσν ΰδαΝ κυμν ηαγβ ΫμΝ κυν Λυε έκυν πκυν θν ΫξκυθΝ δαγϋ δηκν ξλσθκέν ε σμν απσν βθν ηπζκεάν πθν ηαγβ υθν Ν κηϊ μν λΰα έαμ,ν βηαθ δεσν κδξ έκναπκ ζ ένβν ηπζκεάν κυμνηϋ αν Νπζαέ δαν πέζυ βμνπλκίζβηα δευθνεα α Ϊ πθ, εϊ δνπκυν φϊθβε ΝθαΝ θδ ξτ δν ιδσ β μνυοβζκτν πδπϋ κυν(αθϊπ υιβνελδ δεάν εϋοβνεέϊ)έ ΟδΝ Μαε υθν εαδν υθέν (βί11)ν βθν Ϋλ υθϊν κυμν παλκυ έα αθν κθν λσπκν η Ν κθν κπκέκν ξλβ δηκπκδάγβε ΝβΝπζα φσληανζκΰδ ηδεκτνϊokuwikiναπσνκηϊ αν επαδ υ δευθένον εκπσμν κυμνά αθν δ σμ,νάγ ζαθν σ κνθαν βηδκυλΰά κυθνϋθανπ λδίϊζζκθν δεκθδεάμνα τΰξλκθβμν υθ λΰα έαμ,νυ ΝθαΝ κλΰαθυ κυθν κν οβφδαεσν κυμν υζδεσν ( ξ δεσν η Ν κν ηϊγβηαν βμν Φυ δεάμν κν Λτε δκ)ν Ν ηδαν βζ ε λκθδεάν ίϊ β, σ κν εαδν θαν δ λ υθά κυθν βθν υξλβ έαν βμν φαληκΰάμν βμν ξθκζκΰέαμν wikiν εα ΪΝ βθν επαδ υ δεάν δα δεα έαέν ΣκΝ ηάηαν πκυν υηη έξ Ν βθν υζκπκέβ βν κυν επαδ υ δεκτν θαλέκυνά αθν κν ηάηαν ινγ θδεάμνπαδ έαμν βμν ΥΝ ΪιβμΝ κυν1κυν Π έλνπ λκτπκζβμένγδαν κν εκπσν αυ σ,ν ηδαν κηϊ αν επαδ υ δευθν βηδκτλΰβ αθν β υθ λΰα δεάν πζα φσληα,ν Ϋξκθ αμν παλϊζζβζαν κν λσζκν Ν κυν δαξ δλδ άέν θν υθ ξ έαν υζκπκέβ αθν Ν κν επαδ υ δεσν θϊλδκν κν λΰα άλδκνφυ δευθν πδ βηυθνη Ν βν υηη κξάν πθνηαγβ υθν θσμν ηάηα κμν βμνάν ΪιβέΝξ δεϊν η Ν βθναιδκζσΰβ βν βμνϋλ υθαμν ζάφγβν έΰηανεαδναπσνηαγβ ΫμΝ θνξλβ δηκπκέβ αθν βθνπζα φσληαν εαδν αναπκ ζϋ ηα ανϋ διαθνσ δνκδνηαγβ ΫμΝπκυΝ δ Ϊξ βεαθν δμνϋθθκδ μνηϋ πν κυνwikiνπαλκυ έα αθν εαζτ λανηαγβ δαεϊναπκ ζϋ ηα αν Ν ξϋ βνη Ν κυμνυπσζκδπκυμνηαγβ ΫμέΝ εσηβν υηπϋλαθαθννππμν βν ξλά βν βμν πζα φσληαμν βμν φαληκΰάμν Ϋ π Ν βν υθα σ β αν Ν π λδ σ λκυμν ηαγβ ΫμΝ θαν υηη Ϊ ξκυθν θ λΰϊν βν δα δεα έαν βμνηϊγβ βμνέ 5έγΝToΝwebΝβέίΝ βθν λδ κίϊγηδανν επαέ υ β ΟδΝ δυΰεκυνεαδν βηβ λδϊ βμν(βί1ί)νπλαΰηα κπκέβ αθνηδανϋλ υθανΰδαν βθναπκ ζ ηα δεσ β αν βμν ξλά βμν ξθκζκΰέαμνwikiν βθν επαδ υ δεάν δα δεα έαέν ΝΫλ υθαν δ ιάξγβν κνηϊγβηαν«υϋζδε βν ΜΪγβ βνη Νξλά βνσπ Ν βθν επαέ υ β»ν κυν ηάηα κμνπζβλκφκλδεάμν κυν ΠΘΝη Ν βν υηη κξάν βινπλκπ υξδαευθ,νκδνκπκέκδνϋπλ π ΝθαΝ βηδκυλΰά κυθνκηϊ μν λδυθνα σηπθνεαδνθαν υθ λΰα κτθν

12 ηϋ αναπσν κνwikiνΰδαν βθνκζκεζάλπ βν βμν λΰα έαμν κυμένσανηϋζβν βμνεϊγ ΝκηΪ αμν πδεκδθπθκτ αθν η αιτν κυμν η Ν βν ίκάγ δαν κυν λΰαζ έκυν wiki,ν η Ν κν wikiν θαν απκ ζ έν κν ηκθα δεσν λΰαζ έκν πδεκδθπθέαμνη αιτν πθνη ζυθν βμνκηϊ αμνμ ΪΝ βθναιδκζσΰβ βν βμνσζβμν δα δεα έαμ,νκδν λ υθβ ΫμΝ δαπέ π αθνσ δνβνξλά βν θσμν Ϋ κδκυν λΰαζ έκυν ΝηδαΝεαζΪΝ ξ δα ηϋθβν λα βλδσ β α,ν πδφϋλ δν γ δεϊν απκ ζϋ ηα αν εαδν θδ ξτ δν βθν επαδ υ δεάν δα δεα έαέν ΠδκΝ υΰε ελδηϋθα,ν βν ξλά βν βμν ξθκζκΰέαμν wikiν εέθβ Ν κν θ δαφϋλκθν πθν φκδ β υθν εαδν θέ ξυ Ν βν υθ λΰα έαν βμν κηϊ αμέν εσηβ,νκδνφκδ β ΫμΝ έξαθν βν υθα σ β ανθανπαλαεκζκυγκτθν βθνπκλ έαν πθνυπσζκδππθνκηϊ πθ,νεϊ δν πκυν κυμνίκάγβ Ναλε ΪΝ βνί ζ έπ βν βμν δεάμν κυμν λΰα έαμέ ΟδΝ Καλα αίίέ βμν εαδν Θ κ κ έκυν (βί1ί)ν πδξ έλβ αθν κθν ξ δα ησν ηδαμν λα βλδσ β αμν η Ν βθν φαληκΰάν θσμν wikiν αν πζαέ δαν κυν πλκπ υξδαεκτν ηαγάηα κμν Ν «ΜΪγβ βν η Ν δμν Σ ξθκζκΰέ μν βμν ΠζβλκφκλέαμΝ εαδν πδεκδθπθέαμ»,πκυν δ Ϊ ε αδν Ν παδ αΰπΰδεσν ηάηαν πλκ ξκζδεάμν επαέ υ βμν π λδφ λ δαεκτν παθ πδ βηέκυ,ν η βν υηη κξάν ηθν φκδ β υθέν σξκν βμν Ϋλ υθαμν απκ ζ έν βν ί ζ έπ βν βμν υηη κξάμνεαδν βμν υθ λΰα έαμν πθνφκδ β υθν βν λα βλδσ β αέν Ν λα βλδσ β αν π λδζϊηίαθ Ν βν υζζκΰδεάν ΰλαφάμΝ α)ν ζ ιδεκτν σλπθ,ν ί) υξθυθν λπ ά πθ,ν ΰ)Ν αθϊζυ βμν ίδθ κ εκπβηϋθπθν δ α εαζδυθν εαδν )Ν θαλέπθν δ α εαζέαμέν λξδευμ,ν κδν φκδ β ΫμΝ Ν Ϋπλ π Ν θαν υθ βηδκυλΰά κυθν ΫθαΝ θϊλδκν δ α εαζέαμν ΰδαΝ εϊγ γ πλέαν ηϊγβ βμν εαδν θν υθ ξ έα θαν ξκζδϊ κυθν κυζϊξδ κθν Ν ΫθαΝ επαδ υ δεσν θϊλδκν ΪζζβμΝ κηϊ αμέν ΣαΝ απκ ζϋ ηα αν βμν η ζϋ βμν Ϋ διαθν σ δν βν υηη κξάν πθν φκδ β υθν βν λα βλδσ β αν ά αθν πδ υξβηϋθβ,ν ευλέπμν πμν πλκμν κν ίαγησν βμν π ι λΰα έαμν πθν ζέ πθ. Ω σ κνυπάλιαθνηβνδεαθκπκδβ δεϊναπκ ζϋ ηα αναθαφκλδεϊν η Ν δμναθαΰθυ δμνεαδν δμναθαγ πλά δμν πθν θαλέπθν πθνϊζζπθνφκδ β υθέ ΟδΝ αίλϊακμν εαδν υθέν (βί11)ν εϊθκυθν αθαφκλϊν Ν τκν Ϋλ υθ μ,ν κδν κπκέ μν πλαΰηα κπκδάγβεαθν Ν πκυ α ΫμΝ βμν θυ α βμν ξκζάμν Παδ αΰπΰδεάμν εαδν Σ ξθκζκΰδεάμν επαέ υ βμν εαδν Ν πλκπ υξδαεκτμν φκδ β ΫμΝ κυν Σηάηα κμν πδ βηυθν βμν επαέ υ βμν εαδν βμν ΰπΰάμ,Ν βθν Πλκ ξκζδεάν ζδεέαέν βθν πλυ βν Ϋλ υθαν υηη έξαθν 1ίΝ επαδ υ δεκέν βμν δ δεσ β αμν βμν πζβλκφκλδεάμν κνπζαέ δκν πθνπλαε δευθν εά πθν δ α εαζέαμνεαδν εκπσμν βμν υΰε ελδηϋθβμν Ϋλ υθαμν ά αθν θαν δ λ υθβγ έν αθν ηπκλ έν θαν ξλβ δηκπκδβγ έν η Ν πδ υξέαν βν υθ λΰα δεάν ξθκζκΰέαν wikiνΰδαν βθναπσνεκδθκτν βηδκυλΰέαν ξ έπθνηαγάηα κμναπσν κυμν επαδ υ δεκτμ. ΠλδθΝ βθνϋθαλιβν κυν π δλϊηα κμν Ϋΰδθ Ν ηδαν τθ κηβν παλκυ έα βν βμν ξθκζκΰέαμν wiki,ν βμν λα βλδσ β αμ, πκυν γαν αεκζκυγκτ αθνκδν πκυ α ΫμΝεαγυμΝεαδΝ κυνεδθά λκυνΰδαν βν υηη κξάν κυμν βθνσζβν δα δεα έα, πκυνά αθνβν ικδεκθσηβ βνξλσθκυνηϋ πν βμν υθ λΰα έαμν κυμένω σ κ,ν αναπκ Ϋζ ηαν βμνϋλ υθαμν θν ά αθν θγαλλυθ δεϊ,ν δσ δν κδν πκυ α ΫμΝ θν Ϋ διαθ θ δαφϋλκθν η Ν απκ Ϋζ ηαν θαν ηβ υηη ΫξκυθΝ βν λα βλδσ β αέν ΟδΝ ζσΰκδν βμν απκξάμν ά αθν ευλέπμν βν Ϋζζ δοβν εαγκλδ ηϋθκυν δ αε δεκτν πζαδ έκυν αζζϊν εαδν Ν βν ηβν πδγυηέαν κυμν θαν υθ λΰα κτθν ΰδαΝ βν βηδκυλΰέαν ξ έπθν ηαγάηα κμν ξαλαε βλέακθ αμν βν δα δεα έαν πμν εαγαλϊν πλκ ππδεάέν ΫίαδαΝ κν ηδελσμν αλδγησμν πθν υηη ξσθ πθν υπκ βζυθ δν σ δν αν υηπ λϊ ηα αν θν έθαδν ΰ θδε τ δηαέν βν τ λβν Ϋλ υθαν υηη έξαθν γίν φκδ β ΫμΝ πκυν παλαεκζκυγκτ αθν κν λΰα άλδκν κυν ηαγάηα κμν «δ αΰπΰάν βθν πδ άηβν Ι κτ»ν κυν Σ Π Ν εαδν εκπσμν βμν Ϋλ υθαμ ά αθν θαν δ λ υθβγ έν εα ΪΝ πσ κν γαν ξλβ δηκπκδά κυθν κδν φκδ β ΫμΝ βθν ξθκζκΰέαν wikiν ΰδαΝ βθν επσθβ βν βμν λΰα έαμν κυμέν λξδεϊν βηδκυλΰάγβεαθνθν ζέ μν κνwiki,νηδανΰδανεϊγ ΝγΫηα,ΝεδΝ ε ένεζάγβεαθνθανπλκ γϋ κυθν κνυζδεσν κυμν κδν φκδ β ΫμέΝ ΣαΝ απκ ζϋ ηα αν ά αθν γ δεϊ,ν αφκτν υπάλι Ν Ϋθ κθκν θ δαφϋλκθν εαδν η ΰΪζβΝ υηη κξάν απσν κυμ φκδ β ΫμέΝ ΜΪζδ αν Ν ΫθαΝ τ λκν πέπ κν τΰελδ βμν πθν τκν λ υθυθ,ν απκ έξγβε Ν σ δν βν ξ δεάν πδ υξέαν βμν υΰε ελδηϋθβμν Ϋλ υθαμν κφ έζ αδν κν σ δν υπάλξ Ν εαγκλδ ηϋθκνπαδ αΰπΰδεσνπζαέ δκν επσθβ βμν βμν λα βλδσ β αμ,νεϊ δνπκυνφϊθβε ΝθαΝζ έπ δναπσν βθνπλυ βνϋλ υθαέ ΣκΝ ΪλγλκΝ πθν Σ ΫζδκυΝ εαδν υθέν (βί11)ν π λδΰλϊφ δν ηδαν Ϋλ υθαν πκυν πλαΰηα κπκδάγβε Ν Ν βλν φκδ ά λδ μν κυν ηαγάηα κμν «δ αΰπΰάν βθν πδ άηβν κυν Ι κτ»ν κυν Σηάηα κμν πδ βηυθν βμν επαέ υ βμν εαδν βμν ΰπΰάμΝ βθν Πλκ ξκζδεάν ζδεέαν κυν Παθ πδ βηέκυν Πα λυθέν εκπσμν Ν βμν

13 Ϋλ υθαμνά αθνβνη ζϋ βν κυν θ ξση θκυνηαγβ δαεκτνκφϋζκυμν πθνφκδ β υθνη ΪΝ βθν ηπζκεάν κυμν βν λα βλδσ β αν πκυν δαη κζαί έ αδν απσν wikiέν λξδεϊ,ν κδν φκδ ά λδ μν παλαεκζκτγβ αθν δ α εαζέαν κν λΰα άλδκνν ξ δεϊνη Ν δμνία δεϋμνϋθθκδ μνεαδνζ δ κυλΰέ μν κυνwikiνεαδν βν υθϋξ δαν Ϋΰδθ Ν πλκ πϊγ δαν ικδε έπ άμν κυμν η Ν κν λΰαζ έκέν εκζκτγπμ,ν κδν φκδ ά λδ μν ξπλέ βεαθν Ν κηϊ μ,νη Ν κνεϊγ ΝηΫζκμΝ βμνκηϊ αμνθανϋξ δν δαελδ σνλσζκν βθνκηϊ ανεαδν κυμν σγβεαθνκδν λΰα έ μν κυμ,ν δμνκπκέ μνγανϋπλ π Νκηα κ υθ λΰα δεϊνθαναθαπ τικυθν κν δεσν κυμνwiki,ν υθ δαηκλφυθ αμν ΫθαΝ ε έη θκν εαδν πδξ δλβηα κζκΰυθ αμν αθ έ κδξαν υπϋλν άν εα ΪΝ βμν υπβλ έαμν κυν όacebookέν ΣαΝ απκ ζϋ ηα αν Ϋ διαθν βηαθ δεάν ί ζ έπ βν κυν ηαγβ δαεκτν απκ ζϋ ηα κμ,ν εαγυμν αυιάγβε Ν κν θ δαφϋλκθν ΰδαΝ υηη κξά,ν δ δαέ λαν ΰδαΝ δμν φκδ ά λδ μν η Ν ξαηβζάν αλξδεάν πέ κ β,ν θυν εαδν βν απκ κξάν βμν δαη κζαίκτη θβμν απσν wikiν λα βλδσ β αμν ευηϊθγβε Ν Ν υοβζϊν πέπ αέν δαπδ υγβε Ν αεσηβν σ δν κν απζσμν λσπκμν ξ δλδ ηκτν πθν wikisν σξδν ησθκν βηδκυλΰκτ Ν εαθϋθαν πλσίζβηαν βν δ επ λαέπ βν βμν υθ λΰα έαμν αζζϊν υθϋίαζ Ν βθν απκ ζ ηα δεάν υθ λΰα έαν η αιτν πθνη ζυθν βμνκηϊ αμέν ΫίαδαΝ αναπκ ζϋ ηα αν θνϋ διαθνη ΝπκδκΝ λσπκνεαδν ΝπδκΝίαγησΝ ππφ ζάγβεαθν κδ φκδ ά λδ μν απσν βθν σζβν δα δεα έα,ν δαπέ π βν βν κπκέαν ξλάα δν π λαδ ΫλπΝ δ λ υθά πμέ 5έζΝToΝwebΝβέίΝ βθν επαέ υ βν θβζέεπθ ΣΫζκμ,Ν κδν VrettakosΝ etν al,ν (βίίλ)ν παλκυ δϊακυθν ηδαν ηπ δλδεάν η ζϋ βν ξ δεϊν η Ν βν ξλά βν πθν φαληκΰυθν WebΝ βέίν απσν Έζζβθ μν επαδ υ ΫμΝ θβζέεπθν Ν επαδ υ δεϋμν δα δεα έ μέν Ν η ζϋ βν δ ιάξγβνη Ν εκπσνθαν δαπδ υ κυθναθνκδνέζζβθ μν επαδ υ ΫμΝηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδκτθνεαδνθαν υδκγ ά κυθν βθν επαδ υ δεάν δα δεα έαν δμν φαληκΰϋμν κυν WebΝ βέίέν Κα ΪΝ βν δϊλε δαν κυν π δλϊηα κμνϋζαίαθνηϋλκμ γίν επαδ υ ΫμΝ θβζέεπθνεαδνξλβ δηκπκδάγβεαθν λΰαζ έαν κυνwebνβέίν,ν σππμνblog,νwikiνεαδν λΰαζ έανεκδθπθδεάμν δε τπ βμέν πσν βνη ζϋ βναυ άνπλκϋευο ΝβΝαθΪΰεβΝΰδαΝ η ΰαζτ λβν δϊ κ βναυ υθν πθν ξθκζκΰδυθ, εαγυμνεαδνβναθϊΰεβν βμν βηδκυλΰέαμνπλκΰλαηηϊ πθν εα Ϊλ δ βμνη Ναθ δε έη θκν κνwebνβέίνεαδν βθνπαδ αΰπΰδεάν κυναιδκπκέβ β,νυ ΝθαΝ πδηκλφπγκτθν π λδ σ λκδν επαδ υ ΫμέΝ εσηβ,νκδνεα αλ δ ηϋθκδν επαδ υ ΫμΝγ υλβ αθνσ δνβνυδκγϋ β βναυ υθν πθν ξθκζκΰδυθνγαν έθαδν τεκζβνεαδνπλκ δ άν φ σ κθνπλαΰηα κπκδβγκτθν αναθ έ κδξαν ηδθϊλδαέ 6έ υ - υ π α α βθν παλκτ αν λΰα έαν Ϋΰδθ Ν ηδαν πλκ πϊγ δαν ΰδαΝ απκ αφάθδ βν κυν σλκυν WebΝ βέίν εαδν πθν υθα κ ά πθν αιδκπκέβ άμν κυμν βθν επαέ υ βέν φκτ,ν απκ αφβθέ βεαθν κδν σλκδν κδν κπκέκδν ξ έακθ αδνη Ν κνwebνβέίνεαδνϋΰδθ Νεα βΰκλδκπκέβ βν πθνηϋ πθ,ν βν υθ ξ έαν Ϋγβε Ν κναά βηαν βμν αιδκπκέβ βμν κυμν βθν επαδ υ δεάν δα δεα έα,ν ηϋ αν απσν βθν πδ εσπβ βν βμν δ γθκτμν ίδίζδκΰλαφέαμν εαδν βθν παλϊγ βν ζζβθδευθν λ υθυθν εαδν παλα δΰηϊ πθέν πσν βθν αθααά β βν ζζβθδεάμνίδίζδκΰλαφέαμνπλκετπ δνσ δνν κν θνζσΰπνπ έκνίλέ ε αδναεσηβν ΝπκζτΝπλυδηκΝ Ϊ δκν κυζϊξδ κθν Ν λ υθβ δεσν πέπ κν εαδν ξλ δϊα αδν αεσηβ ξλσθκμν ΰδαΝ θαν δαφαθκτθν θ ξση θαν ηαγβ δαεϊναπκ ζϋ ηα αν(σ λαέ βμντνφδζδππδϊ βμ,νβίίκννvrettakos etνalέ,νβίίλννσαπλ αϊεβμνεέϊέ,ν βίίλνν Μαυλκηηα ΪεβΝ Τδ βλσπκυζκυ,ν βίίλνν δυΰεκυν ΤΝ βηβ λδϊ βμ,ν βί1ίν νν Καλα αίίέ βμν ΤΝ Θ κ κ έκυ,βί1ίνν αίλϊακμν εέϊέ,ν βί11νν Μαε υθν εέϊέν,βί11νν Σ ΫζδκμΝ εέϊέ,ν βί11νν δηα έ κυν εαδν αεαλ Ϊθκυ,Νβί1βνΝΣ έΰεκυ,νβί1β)έ βθνπλπ κίϊγηδαν επαέ υ βν θ κπέ βεαθν λ δμ Ϋλ υθ μ πκυ ξ έακθ αδ η δμν φαληκΰϋμν Web βέίν εαδν βθν Ϋθ αιάν κυμν δμν Ϊι δμν θβπδαΰπΰ έπθν εαδν βηκ δευθέν Μ Ν ίϊ βν δμν Ϋλ υθ μ πκυν θ κπέ βεαθν Ϋΰδθ Ν ευλέπμν ξλά βν blogs εαδν wikis πλκε δηϋθκυν κδν Ϊ εαζκδν θαν αθαγϋ κυθ λσζκυμν κυμνηαγβ ΫμΝεαδΝ βν υθϋξ δανκδνηαγβ ΫμΝθαΝξλβ δηκπκδά κυθ αν λΰαζ έα,ν πδ υΰξϊθκθ αμνϋ δ θαν υθ λΰα κτθ εαδν θαν πδεκδθπθά κυθν εαδν ε σμν κυν π λδίϊζζκθ κμν βμν Ϊιβμ (Σ λαέ βμν ΤΝ ΦδζδππδΪ βμ,νβίίκ). ΟδΝηαγβ ΫμΝεα Ϊφ λαθνθαναθαπ τικυθν ιδσ β μναθααά β βμνπζβλκφκλδυθνεαδν θαν εαζζδ λΰά κυθν κ υθ λΰα δεσν ΰλαπ σν ζσΰκ,ν αφκτν η ΪΝ βθν αθααά β βν πθν πζβλκφκλδυθν πλκξπλκτ αθν βν υηη κξδεάν υΰΰλαφάνηϋ πν πθν υΰε ελδηϋθπθν λΰαζ έπθ (Σ έΰεκυ,νβί1β). ΣαΝ απκ ζϋ ηα αν πθν λ υθυθ έξθκυθν ππμν κδν ηαγβ ΫμΝ ά αθν γ δεϊν δαε έη θκδνπλκμν δμν ξθκζκΰέ μν

14 αυ ΫμΝεαδΝ θν κυμν υ εσζ οαθν Ν ξθδεσναζζϊνεαδν θθκδκζκΰδεσν πέπ κναφκτν κνπζαέ δκνεαδν κν επαδ υ δεσν υζδεσν ά αθν αθαπ υιδαεϊν εα Ϊζζβζκ,Ν υπάλξαθν αφ έμν ηαγβ δαεκέν σξκδν εαδν αεκζκυγάγβεαθν υΰε ελδηϋθανίάηα αν δμν λα βλδσ β μν( δηα έ κυντναεαλ Ϊθκυ,Νβί1βΝ)έΝΣαΝ παλαπϊθπ υλάηα αν έξθκυθνθαν υηφπθκτθνη Ναθ έ κδξ μνϋλ υθ μν βθν δ γθάνίδίζδκΰλαφέαναφκτν κν τεκζκμν εαδν Ϊη κμν δαηκδλα ησμν π λδ ξκηϋθκυν η αιτν πθν ξλβ υθν (πκδκ δεσν ξαλαε βλδ δεσ)ν ίκβγϊν βθνπλκυγβ βν υθ λΰα δεκτ πθ τηα κμνη αιτν πθνηαγβ υθνν(reinhold,νβίίθνννwopereis, Sloep & Poortman, 2010). βν υ λκίϊγηδα επαέ υ βν θ κπέ βεαθν λ δμν ξ δεϋμν Ν Ϋλ υθ μέν Μ Ν ίϊ βν δμν Ϋλ υθ μ πκυν θ κπέ βεαθ,ν εα ΪΝ βθν επαδ υ δεάν δα δεα έα,ν Ϋΰδθ Ν ευλέπμν ξλά βν δ κζκΰέπθ εαδ wikis πλκε δηϋθκυνκδν Ϊ εαζκδ θαν βηδκυλΰά κυθν υθ λΰα δεϋμνπζα φσλη μνΰδαν κυμνηαγβ Ϋμ,ΝπαλΫξκθ ΪμΝ κυμνϋθαν τΰξλκθκ,ν υθ λΰα δεσ εαδνΰ ηϊ κνΰθπ δεϊν λ γέ ηα ανπ λδίϊζζκθνηϊγβ βμένοδνηαγβ ΫμΝ θ λΰκπκδάγβεαθν βηδκυλΰδεϊ,ν Ϋξκθ αμν βν υθα σ β αν ΰδαΝ αθα κξα ησν εαδν ηπζκυ δ ησν πθν εϋο πθν κυμ,ναζζβζ πδ λυθ αμνη αιτν κυμ (Μαυλκηηα ΪεβΝΤΝδ βλσπκυζκυ,νβίίλ)έ ΠαλΪζζβζα η Ν κν δαηκδλα ησνλσζπθν κυμνηαγβ ΫμΝ δαπδ υγβε ΝππμΝ σγβε ΝβΝ υθα σ β αν Νπ λδ σ λκυμν ηαγβ ΫμΝ θαν ε βζυ κυθν η ΰΪζκΝ θ δαφϋλκθν εα ΪΝ βθν ηπζκεάν κυμν η Ν αν θϋαν λΰαζ έαν εαδν θαν πδ δυικυθν βθν θ λΰάν υηη κξάν κυμν Ν αυ ΪΝ (Μαε υθν εέϊέ, 2011)έΝ εσηβ ε σμν απσν αν ηαγβ δαεϊν κφϋζβν πκυν πλκϋευοαθ, βν δ υεσζυθ βν πκυν παλ έξ Ν κ δεκθδεσν π λδίϊζζκθν πθν δ κζκΰέπθνεαδνwikis βν υθ λΰα έαν πθνηαγβ υθναπσναπσ α β,νφϊθβε ΝππμΝ έθαδν υθα σθνθαν θδ ξτ δνάνθαν π ε έθ δνεαδν δμνεκδθπθδεϋμν ιδσ β μνπκυν δαγϋ κυθνκδνηαγβ ΫμέΝ(Σαπλ αϊεβμνεέϊέ,ν 2009).Σα υλάηα αν πθν ζζάθπθν λ υθβ υθν έξθκυθν θαν υηφπθκτθ η Ν αθ έ κδξ μν Ϋλ υθ μν βθν δ γθάν ίδίζδκΰλαφέα, εαγυμν β αζζβζ πέ λα βν εαδν βν υθ λΰα έα, πκυν αθαπ τ κθ αδν απσν βν υηη κξάν ανθϋαν λΰαζ έα,ν θδ ξτ δν βθναυ κ ε έηβ βν κυνα σηκυ,ν βθναυ κπ πκέγβ άν κυ,νεαγυμν κνέ δκν κνϊ κηκν υηη Ϋξ δν θ λΰϊν βθνκδεκ σηβ βν κυνπ λδ ξκηϋθκυ,ν Ϋξ αδνελδ δεϋμναπσνϊζζαν ηϋζβνεαδν υαβ ΪΝη Ναυ ΪΝαθ αζζϊ κθ αμναπσο δμν(westντνwest,νβίίλννωonoleντνχlevizou,νβί1ί)έ βθν Σλδ κίϊγηδαν επαέ υ β θ κπέ βεαθν πϋθ Ν Ϋλ υθ μν πκυν ξ έακθ αδν η Ν δμν επαδ υ δεϋμν φαληκΰϋμν κυν Web βέίέν ΠδκΝ υΰε ελδηϋθα,ν δμν Ϋλ υθ μν πκυν πλαΰηα κπκδάγβεαθν oδν δ Ϊ εκθ μνν ξλβ δηκπκέβ αθν ανwikis,ν έθκθ αμνϋ δν βν υθα σ β ανν κυμνφκδ β ΫμΝθαΝαζζβζ πδ λϊ κυθνεαδνθαν υθ λΰα κτθν η αιτν κυμν η Ν απυ λκν εκπσν βθν βηδκυλΰέαν π λδ ξκηϋθκυν ( δυΰεκυν ΤΝ βηβ λδϊ βμ,νβί1ί)ένμϊζδ αν δαηκδλϊ βεαθν υΰε ελδηϋθκδνλσζκδν κυμνφκδ β ΫμΝπλκε δηϋθκυνθαν ια φαζδ έν βν υηη κξάν σζπθν πθν η ζυθν βμν κηϊ αμν (Καλα αίίέ βμν ΤΝ Θ κ κ έκυ,ν βί1ί). ΠαλΪζζβζαΝη Ν βθναζζβζ πέ λα βν πθνφκδ β υθνη αιτν κυμ,ν εκπσμν πθν δ α εσθ πθνά αθνεαδνθαν αζζβζ πδ λϊ κυθν κδν φκδ β Ϋμ η Ν αν λΰαζ έαν αζζϊν εαδν η Ν κυμν έ δκυμν πλκε δηϋθκυν θαν αθα κξα κτθνπϊθπν ΝεΪγ ΝίάηαΝπκυΝ ε ζκτ αθναπσνεκδθκτ (Σ ΫζδκμΝεέΪέΝ,Νβί11)έΝΟδ φκδ β ΫμΝ αθ απκελέγβεαθνγ δεϊν βθνϋθ αιβν πθνθϋπθν λΰαζ έπθ,ν Ν βη έκνπκυν θανπλκ δηκτθν βθνξλά βν λΰαζ έπθν WebΝ βέίν παλϊν δμν παλα κ δαεϋμν η γσ κυμν δ α εαζέαμέν υ σν θν ηϋλ δν έ πμν κφ έζ αδν κθν θ λΰσν λσζκν πκυν ΫξκυθΝ βν ηαγβ δαεάν κυμν πκλ έαν αζζϊν εαδν βν ίκάγ δαν πκυν θδυγκυθν σ δν υπϊλξ δ, σ αθν λΰϊακθ αδν Ν υθ λΰα δεϊν π λδίϊζζκθ αν ηϊγβ βμ,ν Ϋξκθ αμν πλκεαγκλδ ηϋθκν παδ αΰπΰδεσν πζαέ δκν ( αίλϊακμν εέϊέ,ν βί11)έσαν απκ ζϋ ηα αν πθν λ υθυθν ξ έακθ αδν Ϊη αν η Ν υηπ λϊ ηα αν πκυν πλκετπ κυθν απσν Ϋλ υθ μν βμν δ γθκτμ ίδίζδκΰλαφέαμ, αφκτν αν Ϊ κηαν πκυν υηη ΫξκυθΝ ΝκλΰαθπηΫθαΝεαδΝ κηβηϋθανπζαέ δανηϊγβ βμ,ν ανκπκέαν θ πηα υθκυθ λΰαζ έανwebν βέί,ν φαέθ αδν υπσν παδ αΰπΰδεϋμν πλκςπκγϋ δμν φαέθ αδν ππμν αθαπ τ κυθν ιδσ β μν υοβζκτν πδπϋ κυ,νσππμν έθαδνβναθϊπ υιβν βμνελδ δεάμν εϋοβμν κυμ,νβνη αΰθπ δεάν κυμνδεαθσ β α,ναζζϊν εαδνβν υθα σ β ανθαν πδζτκυθναπζϊνάν τθγ ανπλκίζάηα ανπκυνπλκετπ κυθν(westντνwest,νβίίλ)έ ΣΫζκμ,Ν κν π έκν βμν επαέ υ βμ θβζέεπθ θ κπέ βε Ν ηδαν Ν ξ δεάν λΰα έαν πκυν αφκλϊν βθ επαδ υ δεάνξλά βν κυνwebνβέίένκα ΪΝ βν δϊλε δαν βμνϋλ υθαμνξλβ δηκπκδάγβεαθνδ κζσΰδα,νwikis εαγυμνεαδν λΰαζ έανεκδθπθδεάμν δε τπ βμνπλκε δηϋθκυ κδν επαδ υ ΫμΝ θβζέεπθνθαν ικδε δπγκτθνη Ν δμν φαληκΰϋμν κυμέν ΣαΝ υλάηα αν Ϋ διαθν ππμν βν Ϊ βν κυμν έξ Ν γ δεϋμν αθαφκλϋμ πμν πλκμν αν λΰαζ έαν(vrettakos etνalέ,νβίίλ),νεαγυμναθα έξγβε ΝΝβΝαζζβζ πδ λα δεσ β ΪΝ κυμνη Ν κνξλά β,ν ΫθαΝπκδκ δεσνξαλαε βλδ δεσνπκυ δαγϋ κυθν αν λΰαζ έανwebνβέίν(westντνwest,νβίίλ)ένμϊζδ ανκδν επαδ υ ΫμΝ γ πλκτθν ππμν βν Ϋθ αιβν πθν λΰαζ έπθν εαδν υπβλ δυθν WebΝ βέί,ν γαν έθαδν πλκ δ άν Ν η ΰΪζκΝ πκ κ σν επαδ υ δευθν αεσηβν εαδν απσν κυμν επαδ υ δεκτμ, κδν κπκέκδν έθαδν αλξϊλδκδν βν

15 ξλά βν πθν ΣΠ,Ν πλϊΰηαν πκυν υθϊ δν η Ν αν δ γθάν πδ βηκθδεϊν κηϋθα, εαγυμν ΫθαΝ ία δεσν πζ κθϋε βηαν πθν λΰαζ έπθν κυνweb βέίν έθαδνβν υξλβ έαν κυν(wopereis et al., 2010). δίζδκΰλαφδεϋμν θαφκλϋμ Al-Khalifa, H.S., & Al-Salman, A.S. (2006). From Web 1.0 to Web 2.0 and Beyond: Is the Web becoming more accessible for people with visual impairments. Austrian Computer Society, 214, Anderson, P. (2007). What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education. Bristol: JISC. Retrieved on August 7, 2012 fromhttp://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf Bard, M. (2010). 15 categories of Social Media. Retrieved August 12, 2012 from: Berk, R. A. (2009). Multimedia teaching with video clips: TV, movies, YouTube, and mtvu in the college classroom. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 5(1), Berners-Lee, Tim. (1999). Weaving the Web. San Francisco: HarperCollins. Bloom, N. (2009). Ya gotta love video. Tooling & Production, 75(3/4), Bosch, Tanja E. (2009). "Using online social networking for teaching and learning: Facebook use at the University of Cape Town." Communication: South African Journal for Communication Theory & Research,35(2), Boyd, D.M. & Ellison N.B. (2008). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer- Mediated Communication 13, Bower, P., Gilbody, S., Richards, D., Fletcher, J. and Sutton, A. (2006). Collaborative Care for depression in primary care. Making sense of a complex intervention: systematic review and meta regression. British Journal of Psychiatry, 189, Cain, J. & Policastri, A. (2011). INSTRUCTIONAL DESIGN AND ASSESSMENT.Using Facebook as an Informal Learning Environment. American Journal of Pharmaceutical Education,75 (10). Carroll, F., Jenkins, A., Woodward, C, Kop R and Jenkins E. (2012).Exploring how social media can enhance the teaching of action research. Action Research, 10, Choy, S. & Ng, K. (2007). Implementing wiki software for supplementing online learning. Australasian Journal of Educational Technology, 23(2), Cole, M. (2009). Using Wiki technology to support student engagement: Lessons from the trenches. Computers & Education, 52 (1), Conole, G. & Alevizou, P. (2010). A literature review of the use of Web 2.0 tools in Higher Education. Higher Education Academy commissioned report. Available at: Cook-Sather, A. (2006). Newly betwixt and between: Revising liminality in the context of a teacher preparation program. Anthropology and Education Quarterly, 37, Cormode, G., & Krishnamurthy, B. (2008). Key differences between web 1.0 and web 2.0. First Monday, 13(6). Crook, C., Cummings, J., Fisher, T., Graber, R., Harrison, C., Lewin, C., et al. (2008). Becta Report: Web 2.0 technologies for learning: The current landscape opportunities, challenges and tensions. London: BECTA.

16 Cress, U., & Kimmerle, J. (2008). A systemic and cognitive view on collaborative knowledge building with wikis. Computer-Supported Collaborative Learning, 3(2), Dieu, B. & Stevens, V. (2007). Pedagogical affordances of syndication, aggregation, and mashup of content on the Web. TESL-EJ, 11(1). Doherty, I. (2011). Evaluating the Impact of Educational Technology Professional Development Upon Adoption of Web 2.0 Tools in Teaching. Australasian Journal of Educational Technology, 27(3), Γτwσκs, Σ.. Αρτμs ξσ Lκζχσξσμ ξσ Σtζλλ Τχζξσξσμ ζσι Rκsκζχθν Θσstξtutκ τλ Γξstζσθκ Διuθζtξτσ. (STRIDE), 8,. Dunlap, J. C. & Lowenthal, P. R. (2009b). Tweeting the night away: Using Twitter to enhance social presence. Journal of Information Systems Education, 20, Ebner, M., Lienhardt C, Rohs M. and Meyer I. (2010). Microblogs in Higher Education A chance to facilitate informal and process-oriented learning?. Computers and Education, (55), Δρμτχt, Θ., ρζstζξχ, Σ. ζσι Ιζσκt,Τ.. Θs wξπξ ζσ κλλκθtξvκ υρζtλτχς λτχ μχτuυ θτuχsκ wτχπ?. Australasian Journal of Educational Technology, 24(2), Facebook Fact Sheet. (2008) Retrieved August 12, 2012 from: Floon, G. (2010). Using avatars and virtual environments in learning. What do they have to offer?.british Journal of Educational Technology, 41(1), Franklin, T., & van Harmelen, M. (2007). Web 2.0 for Content for Learning and Teaching in Higher Education. London: Joint Information Systems Committee. Fry, S. Web 2.0 Retrieved August 4, 2012 from Ζχζσt, L.. Θ ΓOΝ Τ Β RΔ ΓO UR OΧΝ Ο ΖΔ! θζsκ stuιy τλ usξσμ wξπξs λτχ θτρρζητχζtξvκ wτχπ ξσ ζ UK secondary school. Learning, Media and Technology, 34 (2), 105. Greenhow, C., Robelia, B., & Hughes, J. E. (2009). Web 2.0 and classroom research: What path should we take now?.educational Researchers, 38(4), Harris, A., & Rea, A.(2009). Web 2.0 and Virtual World Technologies: A Growing Impact on IS Education. Journal of Information Systems Education, 20(2), Harrison, D. (2009). Second Life: Engaging Virtual Campuses. Campus Technology (March 4, 2009). Retrieved August 4, 2012 from Campuses.aspx?Page=1 Hilton, J & Wiley, D (2009):.The Creation and Use of Open Educational Resources in Christian Higher Education. Christian Higher Education, 9(1), Huang, W.H.D.& Kazuaki Nakazawa, K. (2010). An empirical analysis on how learners interact in wiki in a graduate level online course. Interactive Learning Environments, 18(3), Hui-Chun Chu, Gwo-Jen Hwang, Chin-Chung Tsai & Nian-Shing Chen (2009): An innovative approach for promoting information exchanges and sharing in a Web 2.0-based learning environment. Interactive Learning Environments, 17(4), Hwang, G.J., Yin, P.Y., Hwang, C.W., & Tsai, C.C. (2008). An enhanced genetic approach to composing cooperative learning groups for multiple grouping criteria. Educational Technology and Society, 11(1),

17 Hwang, G.J., Yin, P.Y., Wang, T.T., Tseng, J.C.R., & Hwang, G.H. (2008). An enhanced genetic approach to optimizing auto-reply accuracy of an e-learning system. Computers and Education, 51(1), Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press. Jones, T. & Cuthrell K. (2011). YouTube: Educational Potentials and Pitfalls. Computers in the Schools, 28(1), Judd, T., Kennedy, G. and Cropper, S. (2010). Using wikis for collaborative learning: Assessing collaboration through contribution. Australasian Journal of Educational Technology, 26(3), Junco, R., Heiberger, G. & Loken, E. (2011). The effect of Twitter on college student engagement and grades. Journal of Computer Assisted Learning, 27 (2), Kaplan, A. & Haenlein, M. (2009). The fairyland of Second Life: Virtual social worlds and how to use them. Business Horizons, 52(6), Kaplan, A. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons 53 (1), Karasavvidis, I. (2010). Wiki uses in higher education: exploring barriers to successful implementation. Interactive Learning Environments, 18(3), Kayri,. & Çζπ,. (2010). An applied study on educational use of Facebook as a Web 2.0 tool: The sample lesson of computer networks and communication. International journal of computer science & information Technology (IJCSIT), 2(4), Li, L. and Pitts, J. (2009). Does It Really Matter? Using Virtual Office Hours to Enhance Student-Faculty Interaction. Journal of Information Systems Education, 20(2), McMartin, F. (2008). Open educational content: Transforming access to education. In T. Iiyoshi &M. S. V. Kumar (Eds.), Opening up education (pp ). Cambridge, MA: MIT Press. McCarthy, J. (2010). Blended learning environments: Using social networking sites to enhance the first year experience. Australasian Journal of Educational Technology, 26(6), Mindel, J., & Verma, S. (2006). Wikis for teaching and leading. Communications of the Association for Information Systems, 18(1), Ophus, J. & Abbitt, J. (2009). Exploring the Potential Perceptions of Social Networking Systems in University Courses. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching,5,(4). Oravec, J.A. (2003). Blending by blogging: Weblogs in blended learning initiatives. Journal of Educational Media, 28, O Rκξρρy, Τ.. Χνζt Θs Χκη. : Γκsξμσ υζttκχσs ζσι ηusξσκss ςτικρs λτχ tνκ σκxt μκσκχζtξτσ τλ sτλtwζχκ. Retrieved on August 10, 2012, from Web-20.html O'Reilly, T. & Battelle, J. (2009). Web Squared: Web 2.0 Five Years On', Web 2.0 Summit. Retrieved on August 10, 2012, from Papp, R. (2010). Virtual worlds and social networking: reaching the millennials. Journal of Technology Research, (2), Park, J. C. (2009). Video allows young scientists new ways to be seen. Learning and Leading with Technology, 36(8),

18 Psotka, J. (2012): Interactive learning environments and games, Interactive Learning Environments, 20(4), Raman, M., Ryan, T., & Olfman, L. (2005). Designing knowledge management systems for teaching and learning with wild technology. Journal of Information Systems Education, 16(3), Redecker, C., K. Ala-Mutka, M. Bacigalupo, A. Ferrari and Y. Punie (2009). Learning 2.0: The Impact of Web 2.0 Innovations on Education and Training in Europe. Final Report. JRC Scientific and Technical Report. Retrieved on August 10, 2012, from Reinhold, S. (2006). WikiTrails: Augmenting wiki structure for collaborative, interdisciplinary learning.proceedings of the 2006 International Symposium on Wikis, Odense, Denmark: August 21 23, Rinaldo, S. B., Tapp, S., & Laverie, D. A. (2011). Learning by tweeting: Using Twitter as a pedagogical tool. Journal of Marketing Education, 33(2), Rollett, H., Lux, M., Strohmaier, M., Dosinger, G., & Tochtermann, K. (2007). The Web 2.0 way of learning with technologies. Int. J. Learning Technology, 3(1), Shih, R.C. (2011). Can Web 2.0 technology assist college students in learning English writing? Integrating Facebook and peer assessment with blended learning. Australasian Journal of Educational Technology, 27(5), Shoffner, M. (2009). The place of the personal: Exploring the affective domain through reflection in teacher preparation. Teaching and Teacher Education, 25, Siegle, D. (2009). Literacy in the 21st century: The fourth r-video recording. Gifted Child Today, 32(2), Stahl, G. (2006). Group cognition: Computer support for building collaborative knowledge. Cambridge, MA: MIT Press. Σtκvκσs, Φ.. Τχξζρ ηy Τwξttκχ: Τνκ χξsκ ζσι sρξικ τλ tνκ yκζχ s ςτst vξχζρ ςξθχτηρτμμξσμ υρζtλτχς. TESLEJ: Teaching English as a Second or Foreign Language,12(1). Τκχäs, Η., Μyρρyρä, Μ. & Νκvζρζξσκσ, T. (2010). Teacher Training in the Knowledge Society: Web 2.0 And New Professionalism. In J. Sanchez & K. Zhang (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2010 (pp ). Chesapeake, VA: AACE. Τu, Y.Χ., Σνξν, Μ.L., & Τsζξ, Β.Β.. Δξμνtν μχζικχs Χκη sκζχθνξσμ stχζtκμξκs ζσι τutθτςκs: Τνκ χτρκ τλ tζsπ types, Web experiences and epistemological beliefs. Computers and Education, 51(3), Vrettaros, J., Tagoulis,., Giannopoulou,.& Drigas,. (2009). An Empirical Study on the Use of Web 2.0 by Greek Adult Instructors in Educational Procedures. WSKS (2) Wang, Q.Y., & Woo, H.L. (2008). The affordances of Weblogs and discussion forums for learning: A comparative analysis. Educational Technology, 48, West, J. A. & West, M. L. (2009). Using Wikis for Online Collaboration. The Power of the Read-Write Web. San Fransisco: Jossey Bass. Webb, M. (2005). Affordances of ICT in science learning: implications for an integrated pedagogy. International Journal of Science Education, 27(6), Wheeler, S. & Wheeler, D. (2009). Using wikis to promote quality learning in teacher training. Learning, Media and Technology, 34 (1), White, J. W. (2009). Coffy, YouTube, and Uncle Ben: The use of film and new media in the teaching of African American Studies at the University of Hawai. New Media in Higher Education, 42(1/2), Web 1.0. Wikipedia. Retrieved on August 13, 2012 from:

19 Wood, P. (2012). Blogs as liminal space: student teachers at the threshold. Technology, Pedagogy and Education, 21(1), Wopereis, I., Sloep, P. & Poortman, S. (2010). Weblogs as instruments for reflection on action in teacher education. Interactive Learning Environments, 18(3), Zhang, J. (2010). Social media and distance education. Retrieved on August 12, 2012 from: Szabo, Z. & Schwartz, J. (2011): Learning methods for teacher education: the use of online discussions to improve critical thinking. Technology, Pedagogy and Education, 20(1), ί,. & ά,. (2012). ί Wiki ά ή ί ( ά ω ώ ί ω ). α ά 6 α ή ί α ή ή. ώ, ί,. Ά, ά,., ό,. & έ,. (2011). ί ί Wiki ή ό ώ ά ά ί. α ά 2 α ή ί Έ α α ή ω α ή α α ία. ά, ί,.ά, ώ,. & ά,. (2010). ή ίω ύ wiki ί : έ ί ω ά ί. α ά α ώ 7 α ή ί ή ή αί, α ή ή, ό, ί,., ί,. & ί,.. ή ώ Χκη. ά ί : ί ω ύ ό Χξπξ. α ά α ώ α ή ί ή ή αί. ή ή, ό, -26 ί,., ώ,., ό,. & ά,.. ί ό Γτπuwξπξ ά ά ή ί ώ. α ά α ώ α ή ί ω α ώ α Α ί ω ώ ία α ω ία α ή ά,. -. ύ, - ΐ. ύ. & ύ.,, ω ά ί έ ω ή ύω ά ω ά ί. α ά α ή ί Έ α α ή ω α ή α α ία. ά, - ί,. Ά, ά,. & ύ,.. Χξπξs, έ ό ό ί ά ή ά. α ά α ύ ί Έ α α ή ω α ή α α ία. ό, - ί. ί, & ά,.. ώ ό Χκηρτμ ό ί. α ά α ί α ύ ί Η α ία «α ό ό α ή α α ω ύ έ ω α ώ». ά,, ΐ,., ω ά,., ω ά, & ύ,.. ί Χκη. α α α ή α α ία Λύ. έ ό: έ,. ω ύ,. & ω ά,.. ύ ή ό έ wξπξ ό ί ί. α ά α ή

20 ί Έ α α ή ω α ή α α ία. ά, - ί,. Ά, ί,.. ό ό ώ ύ ή ύ ά ά wξπξ. α ά α ή ί α ή ή. ώ, -22 ί,. Ά, ό ί. έ ό ό α α ώ α ή - ώ ή Η ία. ή ύ ό νttυ://ιξμξtζρsθνττρ.ςξσκιu.μτv.μχ/

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ Μθάηβ Ο υ Ϋα Θ. ΜπΫ ου Α φοληά ΰδα βν ανά χεέλαμ ελΰα έα απο Ϋζε ε, ευλέωμ, ο εν οπδ ηόμ δμ αλχεδαεϋμ υζζοΰϋμ βμ δίζδογάεβμ Houghton (Χάω

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ. 50329, 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671:

Διαβάστε περισσότερα