4. Αντιδράσεις πολυμερισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Αντιδράσεις πολυμερισμού"

Transcript

1 4. Ατιδράσεις πολυμερισμού Ποια μόρια οομάζοται μακρομόρια Τα μακρομόρια είαι μόρια μεγάλου μοριακού βάρους που σχηματίζοται από τη συέωση (= πολυμερισμό) απλούστερω δομικά μορίω (= μοομερή) σύμφωα με τη ατίδραση: λ Μ μοομερές -Μ Μ Μ Μ - -Μ- πολυμερές Τι οομάζεται πολυμερισμός Πολυμερισμός οομάζεται η χημική ατίδραση της συέωσης τω μοομερώ Μ για το σχηματισμό του πολυμερούς Μ Μ Μ. Μ. Η ατίδραση στη γεική της μορφή γράφεται: λ Μ -Μ Μ Μ Μ - -Μ- Τι είαι τα πολυμερή Τα πολυμερή είαι τα προϊότα του πολυμερισμού, δηλαδή μακρομόρια που σχηματίζοται από τη συέωση πολλώ μικρώ ίδιω δομικά μορίω (τα μοομερή). Τα πολυμερή διακρίοται σε φυσικά πολυμερή σχηματίζοται κατά το πολυμερισμό σε ζωταούς οργαισμούς (π.χ το άμυλο), και σε τεχητά πολυμερή τα οποία σχηματίζοται στο εργαστήριο. Έα τέτοιο είαι το πολυβίυλοχλωρίδιο που χρησιμοποιήθηκε στη κατασκευή μουσικώ δίσκω. Τα πολυμερή βρίσκου εφαρμογή στη κατασκευή πολλώ χρήσιμω υλικώ. Τα Πααγιώτης Αθαασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Παεπιστημίου Πατρώ 311

2 περισσότερα από τα υφάσματα, χρώματα, γυαλιά που χρησιμοποιούμε σήμερα είαι συθετικά πολυμερή. Θα μελετήσουμε τρία (3) παραδείγματα ατιδράσεω πολυμερισμού. 1. Πολυμερισμός εώσεω που έχου το βιύλλιο : 2 = A Έα μεγάλο πλήθος συθετικώ πολυμερώ έχει ως μοομερές το μόριο 2 = A Δηλαδή τη ρίζα βιύλιο 2 = 2 στη οποία το έα άτομο Η έχει ατικατασταθεί από κάποιο άλλο υποκαταστάτη Α. το Α είαι μοοσθεές στοιχείο ή μοοσθεής ρίζα. Αάλογα με το ποιο είαι το Α προκύπτει και το ατίστοιχο πολυμερές. Ο πολυμερισμός του αιθυλείου, που αήκει σε αυτή τη κατηγορία μοομερώ, καθώς και πολλώ υποκατεστημέω παραγώγω του ακολουθεί έα αλυσιδωτό μηχαισμό μέσω ριζώ, ο οποίος περιλαμβάει τρία βασικά στάδια: τη έαρξη, τη διάδοση και το τερματισμό του πολυμερισμού. Η γεική ατίδραση πολυμερισμού του αιθυλείου και τω παραγώγω του είαι η: C Α πολυμερισμός C A Ο πολυμερισμός, πολλές φορές, σταματά με τη προσθήκη υπεροξειδικής εώσεως του τύπου: R-O-O-R + λm RO-M-M M-OR λ φορές Με το τρόπο αυτό μπλοκάρεται το μοομερές και δε συεχίζει α πολυμερίζεται. Πίακας Ααφέροται οι ομάδες Α, τ ατίστοιχα μοομερή και πολυμερή που προκύπτου και η χρήση τους.. Α Μοομερές Πολυμερές Χρήση Η- Aιθυλέιο 2 = 2 πολυαιθυλέιο ( ) Πααγιώτης Αθαασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Παεπιστημίου Πατρώ Πλαστικές σακούλες, πλαστικά παιχίδια 3 - Προπέιο πολυπροπέιο Πλαστικά σχοιιά 312

3 3 = 2 C 3 - Bιυλοχλωρίδιο C Πολυβιυλοχλωρίδιο C Δίσκοι, πλαστικά, χρώματα Φαιύλιο Ph- Στυρόλιο C Ph Πολυστυρόλιο C Ph Πλαστικά δάπεδα CN- Ακρυλοιτρίλιο C CN Πολυακρυλοιτρίλιο C CN Συθετική υφάσιμη ύλη (orlon) 2. Πολυμερισμός 1,4. Τη ατίδραση αυτή τη δίου τα συζυγή αλκαδιέια, δηλαδή υδρογοάθρακες που περιέχου στο μόριό τους εαλλάξ απλούς και διπλούς δεσμούς, καθώς και τα παράγωγά τους, σύμφωα με το σχήμα : C C 2 2 C 2 A A Πίακας Ααφέροται οι ομάδες Α, τ ατίστοιχα μοομερή και πολυμερή που προκύπτου και η χρήση τους. Α Μοομερές Πολυμερές Χρήση 2-μεθυλο-1,3-βουταδιέιο 3 - ή ισοπρέιο C C 2 3 H cis 1 δομή: φυσικό καουτσούκ και συθετικό καουτσούκ 1 Η cis και η trans είαι δομές που εμφαίζου οι ακόρεστες οργαικές εώσεις με διπλό δεσμό. Η μελέτη τους Δε περιλαμβάεται στη ύλη. Πααγιώτης Αθαασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Παεπιστημίου Πατρώ 313

4 C C 2 H trans δομή: γουταπέρκα. 3-2-χλωρο-1,3-βουταδιέιο C C 2 εοπρέιο C C 2 Τεχητό καουτσούκ. H- 1,3-βουταδιέιο 2 =CΗ-= 2 Buna C 2 Τεχητό καουτσούκ. 3. Τι οομάζεται συμπολυμερισμός; Ο πολυμερισμός που γίεται με δύο ή περισσότερα είδη μοομερούς οομάζεται συμπολυμερισμός. Η καταομή τω μοομερώ στο συμπολυμερές μπορεί α είαι είτε τυχαία, είτε αυστηρά εαλλασσόμεη κατά μήκος της αλυσίδας. Buna S Έα προϊό συμπολυμερισμού είαι το Buna S που χρησιμοποιείται ως τεχητό καουτσούκ. Τα μοομερή που συδυάζοται για το παραγωγή του είαι το 1,3-βουταδιέιο και το στυρόλιο. Η οομασία του Buna S προέρχεται από τα αρχικά Bu για το βουταδιέιο, na για το Na παρουσία του οποίου γίεται ο συμπολυμερισμός και S για το στυρόλιο. Buna N, Ατίστοιχα από το συμπολυμερισμό του 1,3-βουταδιείου και του ακρυλοιτριλίου ( 2 =-CN) παράγεται το Buna N, που χρησιμοποιείται ως τεχητό καουτσούκ. Πααγιώτης Αθαασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Παεπιστημίου Πατρώ 314

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ A. Το κεφάλαιο αυτό είαι σηματικό για τη θεωρία του. Πρέπει α ξέρεις πολύ καλά τους ορισμούς τω: 1. πολυμερισμός 2. πολυμερή 3. είδη πολυμερώ 4. γεική ατίδραση πολυμερισμού 5. πολυμερισμός εώσεω με ρίζα το βιύλιο (ποιες είαι, ποια είαι τα μοομερή, ποια τα πολυμερή και οι χρήσεις τους) 6. γεική ατίδραση πολυμερισμού εώσεω με ρίζα το βιύλιο 7. το ορισμό του πολυμερισμού 1,4 καθώς και α ξέρετε α ξεχωρίζετε α μία έωση μπορεί α δώσει ή όχι τέτοιο πολυμερισμό 8. το ορισμό τω συζυγώ αλκαδιείω 9. πολυμερισμός εώσεω συζυγώ αλκαδιείω (ποιες είαι, ποια είαι τα μοομερή, ποια τα πολυμερή και οι χρήσεις τους) 10. γεική ατίδραση πολυμερισμού συζυγώ αλκαδιείω 11. το ορισμό του συμπολυμερισμού 12. Τι είαι το Buna S και το Buna N B. Παραγωγή πολυμερώ. Στις ασκήσεις αυτές σας δίου κάποια αρχική ύλη, προκειμέου α παρασκευάσετε έα συγκεκριμέο πολυμερές. Ακλουθείτε τα γεικά βήματα: Αρχική ύλη κατάλληλες ατιδράσεις μοομερές πολυμερές Λυμέα παραδείγματα 1. Να κάετε σωστά τη ατιστοίχιση: Συμπολυμερές Συστατικά συμπολυμερούς Α Buna S 1. 1,3- βουταδιέιο και ακρυλοιτρίλιο Β Buna N 2. 1,3-βουταδιέιο και στυρόλιο Απάτηση: Πααγιώτης Αθαασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Παεπιστημίου Πατρώ 315

6 Α 2. και Β Με πρώτη ύλη τη αιθαόλη α παρασκευάσετε: i. πολυαιθυλέιο ii. πολυβιυλοχλωρίδιο Απάτηση: i. H 3 C 2 OH + SO 2 H 3 C 2 Αλκoόλη C 2 Πολυμερισμός 2 2 v ii. H 3 C 2 OH + SO 2 H 3 C 2 Αλκoόλη C C 2 Αλκoόλη HC + H C Πολυμερισμός 2 v Πααγιώτης Αθαασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Παεπιστημίου Πατρώ 316

7 Μάθημα 18 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να επιλέξετε τη σωστή απάτηση Ατίδραση πολυμερισμού 1,4 δίει: Α. το 1,2-βουταδιέιο Β. το 1,3-βουταδιέιο Γ. τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο Δ. καέα από τα δύο Το τεχητό καουτσούκ Buna Ν παράγεται με συμπολυμερισμό: Α. 1,3- βουταδιέιου και ακρυλοιτρίλιου Β. 2-μεθυλο-1,3- βουταδιέιου και ακρυλοιτρίλιου Γ. 1,3- βουταδιέιου και στυρόλιου Δ.. 2-χλώροι-1,3- βουταδιέιου και στυρολίου Το τεχητό καουτσούκ Buna S παράγεται με συμπολυμερισμό: Α. 1,3- βουταδιέιου και ακρυλοιτρίλιου Β. 2-μεθυλο-1,3- βουταδιέιου και ακρυλοιτρίλιου Γ. 1,3- βουταδιέιου και στυρόλιου Δ.. 2-χλώρο-1,3- βουταδιέιου και στυρολίου Να συμπληρωθού οι λέξεις που συμπληρώου σωστά τις προτάσεις Έα τμήμα του τεχητού πολυμερούς είαι το : - 2 -(CN)- 2 -(CN)- 2 (CN)-. To ατίστοιχο μοομερές είαι το Α Ο πολυμερισμός που γίεται με δύο ή περισσότερα είδη μοομερώ οομάζεται Ατιδράσεις πολυμερισμού 1,4 δίου τα αλκαδιέια και τα παράγωγα τους τα πολυμερή που είαι γιγατιαία μόρια παρουσιάζου εδιαφέρο για τις (μηχαικές ) τους ιδιότητες Ο πολυμερισμός του αιθυλείου καθώς και πολλώ υποκατεστημέω παραγώγω του ακολουθεί έα αλυσιδωτό μηχαισμό μέσω ριζώ, ο οποίος περιλαμβάει τρία βασικά στάδια: τη, τη και το του πολυμερισμού Στο παρακάτω πίακα α συμπληρώσετε τα οόματα και τους χημικούς τύπους τω μοομερώ. τύπος Χημικός 2 = 2 Οομασία αιθυλέιο Πααγιώτης Αθαασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Παεπιστημίου Πατρώ 317

8 2 =- προπέιο ακρυλοιτ ρίλιο 1,3- βουταδιέιο Στο παρακάτω πίακα α συμπληρώσετε τα οόματα και τους χημικούς τύπους τω μοομερώ πολυαιθυλέιο (- 2 --) Πολυβιυλοχλωρίδι ο Συμπληρώστε τη ατίδραση: 2 = Συμπληρώστε τη ατίδραση: 2 2 πολυμερισμός Η καταομή τω μοομερώ στο συμπολυμερές είαι είτε, είτε αυστηρά εαλλασσόμεη κατά μήκος της αλυσίδας Το αιθυλέιο ότα πολυμερίζεται σχηματίζει το πολυμερές και χρησιμοποιείται για α παράγοται διάφορα υλικά όπως και πλαστικά παιχίδια Συμπληρώστε τη ατίδραση: Τα προϊότα του πολυμερισμού 1, 4 προέρχοται από μοομερής εώσεις της μορφής. Στο μοομερές 1,3-βουταδιέιο που είαι αυτής της μορφής το Α είαι το. Πααγιώτης Αθαασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Παεπιστημίου Πατρώ 318

9 Το 1,3-πεταδιέιο μπορεί α δώσει ατίδραση πολυμερισμού 1,4. Σ Λ Το 1,4-πεταδιέιο μπορεί α δώσει ατίδραση πολυμερισμού 1,4. Σ Λ Ασκήσεις Δίεται ο συτακτικός τύπος του πολυμερούς: Το μοομερές, από το οποίο σχηματίστηκε, είαι: Να γραφεί η ατίδραση πολυμερισμού Πολυμερές προσθήκης, που αποτελείται μόο από άθρακα και υδρογόο, έχει σχετική μοριακή μάζα Ο αριθμός τω μορίω του μοομερούς που σχημάτισα έα μόριο πολυμερούς είαι Ο αριθμός τω ατόμω υδρογόου στο μόριο του μοομερούς είαι διπλάσιος από το αριθμό τω ατόμω του άθρακα. α. Να βρεθεί η σχετική μοριακή μάζα του μοομερούς. β. Να βρεθεί ποιο είαι το μοομερές. γ. Να γραφεί η εξίσωση πολυμερισμού Πολυμερές προσθήκης, που αποτελείται μόο από άθρακα και υδρογόο, έχει σχετική μοριακή μάζα Ο αριθμός τω μορίω του μοομερούς που σχημάτισα έα μόριο πολυμερούς είαι α. Να βρεθεί η σχετική μοριακή μάζα του μοομερούς. β. Να βρεθεί ποιο είαι το μοομερές, α είαι γωστό ότι η ατίδραση πολυμερισμού ακολουθεί το μηχαισμό του πολυμερισμού 1,4. γ. Να γραφεί η εξίσωση πολυμερισμού Σε ποσότητα αιθείου γίεται προσθήκη ισομοριακής ποσότητας 2 και το οργαικό προϊό της ατίδρασης κατεργάζεται με αιθαολικό διάλυμα ΚΟΗ. Το προϊό της τελευταίας ατίδρασης κατεργάζεται με ισομοριακή ποσότητα H Το έο οργαικό προϊό σε κατάλληλες συθήκες πολυμερίζεται με αποτέλεσμα α σχηματίζοται 1000 kg πολυμερούς. α. Να βρεθού η μάζα του αιθείου και η μάζα. του χλωρίου που ατέδρασα. β. Να γραφού οι σχετικές ατιδράσεις Να βρεθεί η μάζα κατάλληλου κορεσμέου διχλωροπαραγώγου τω υδρογοαθράκω που πρέπει α χρησιμοποιηθεί για τη παρασκευή 10,8 kg Buna. Πααγιώτης Αθαασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Παεπιστημίου Πατρώ 319

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Ιγάτιος Ιωαίδης Στατιστική Όριο - Συέχεια συάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Περιέχει: Συοπτική Θεωρία Μεθοδολογία Λύσης τω Ασκήσεω Λυμέα Παραδείγματα Ασκήσεις με τις απατήσεις τους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πραγματοποιείται το Α πραγματοποιείται και το Β.

Όταν πραγματοποιείται το Α πραγματοποιείται και το Β. Βασικές έοιες και τύποι πιθαοτήτω Πείραμα τύχης - Η έοια του τυχαίου Δειγματικός χώρος Ω εός πειράματος τύχης (πεπερασμέος, απείρως αριθμήσιμος, συεχής) Εδεχόμεα Α, Β, (απλά, σύθετα) Βέβαιο εδεχόμεο Αδύατο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2

Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2 Περιγραφική Στατιστική Όπως, ήδη έχουμε ααφέρει, στόχος της Περιγραφικής Στατιστικής είαι, «η αάπτυξη μεθόδω για τη συοπτική και τη αποτελεσματική παρουσίαση τω δεδομέω» Για το σκοπό αυτό, έχου ααπτυχθεί,

Διαβάστε περισσότερα

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ,

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ, Προβλήματα Πιθαοτήτω Προβλήματα Πιθαοτήτω Από εξετάσεις που έγια σε 5000 ζώα μιας κτηοτροφικής μοάδας, διαπιστώθηκε ότι 000 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Α, 800 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Β εώ 00

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011. 4 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη. Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις για λύση

2010-2011. 4 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη. Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις για λύση - 4 o Γεικό Λύκειο Χαίω Γ τάξη Μαθηματικά Γεικής Παιδείας γ Ασκήσεις για λύση Επιμέλεια: Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης http://users.sch.gr/mpapagr 4 ο Γεικό Λύκειο Χαίω ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 95 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Δεσμός υδρογόνου Κεφάλαιο 1ο 3 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4 Δεσμο ς η γε φυρα υδρογο νου Παναγιώτης Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία 6.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές 6.3 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 6.4 Ισομέρεια 6.5 Ανάλυση οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Βιοµόρια είναι: α. τα µόρια

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μαθηματιά Γειής Παιδείας Γ Λυείου Δημήτρης Αργυράης Γεράσιμος Κουτσαδρέας Μαθηματιά Γειής Παιδείας Στατιστιή Γ. Λυείου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

a lim x 1.7 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ( x ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ , a R * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ενώ αν f(x) < g(x) κοντά στο x 0, τότε lim f(x) lim g(x)

a lim x 1.7 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ( x ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ , a R * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ενώ αν f(x) < g(x) κοντά στο x 0, τότε lim f(x) lim g(x) 7 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ( ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ + - - a v α άρτιος α περιττός 0 ar * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Εώ α f() < g() κοτά στο 0 τότε f() g() ότα + εώ f()

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα