Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου"

Transcript

1 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει αναφερθεί, ένας τρόπος είναι να χρησιµοποιηθεί η έννοια της αξίας των µελλοντικών εισπράξεων, µε άλλα λόγια της εκτίµησης. Εάν ένα εµπόρευµα, ένα οµόλογο η γραµµάτιο, ή ένα κοµµάτι πραγµατικής περιουσίας εκτιµάται ότι θα έχει απόδοση χρηµάτων σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές την περίοδο που το κατέχουµε, η τιµή του παραπάνω στοιχείου µπορεί να θεωρηθεί ως η παρούσα αξία όλων αυτών των χρηµάτων. Αυτή η παρούσα αξία έχει να κάνει µε το βαθµό απόδοσης που έχουµε προσδιορίσει. Αυτός ο βαθµός ονοµάζεται κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου. Αν το δούµε από την άλλη οπτική γωνία, η παρούσα αξία είναι το ποσό εκείνο, το οποίο, αν επενδύσουµε µε το συγκεκριµένο κόστος ευκαιρίας, θα µας επιστρέψει αυτά τα κέρδη σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία της περιόδου που το κατέχουµε. Το νόηµα όλων αυτών φαίνεται στην παρακάτω περίπτωση εκτίµησης ενός οµολόγου Παράδειγµα Η εταιρία Santa Rosa Water εξέδωσε οµόλογα ονοµαστικής αξίας 1.5 εκατ. δραχµών, µε καταβολή ονοµαστικού επιτοκίου 8% και διάρκειας 20 χρόνων. Οι τόκοι θα πληρώνονται δύο φορές το χρόνο και το πρώτο ποσό θα καταβληθεί έξη µήνες µετά την αγορά του οµολόγου. Πόσα πρέπει να πληρώσει για αυτά τα οµόλογα ένας επενδυτής που έχει προσδιορίσει το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου του να είναι 10% µε εξαµηνιαίο ανατοκισµό; Λύση Η λύση χωρίζεται σε δύο µέρη: 1.Yπολογισµός των εισπράξεων του οµολόγου. Η ουσιαστική τιµή του επιτοκίου του οµολόγου για περίοδο έξη µηνών είναι: i = r/m = 0.08/2 = 0.04 Τα 20 χρόνια αντιστοιχούν σε 40 περιόδους. Στο τέλος κάθε περιόδου ο κάτοχος του οµολόγου θα εισπράττει: A = (0.04)(1.5) = 0.06 εκατ. δραχµές. Μετά το πέρας της εικοσαετίας θα εισπράξει την ονοµαστική αξία, που είναι 15. Το διάγραµµα χρηµατοροών του οµολόγου φαίνεται στο παρακάτω σχήµα:

2 Εκτίµηση και Οµόλογα P=? ιάγραµµα χρόνια 40 περίοδοι Αυτά τα ποσά θα εισπράξει ο κάτοχος του οµολόγου ανεξάρτητα από την τιµή που θα το αγοράσει. Τα παραπάνω στοιχεία, δηλαδή προσδιορίζονται µόνο από τα χαρακτηριστικά του οµολόγου αυτού καθ αυτού. 2.Εκτίµηση του οµολόγου. Η τιµή του οµολόγου για κάποιον συγκεκριµένο αγοραστή µε συγκεκριµένη ονοµαστική τιµή του κόστους ευκαιρίας του (10%) είναι η παρούσα αξία των εισπράξεών του: P = A(P/A, i, Ν) = F(P/F, i, N) (1) Όπου το i είναι η ουσιαστική τιµή του κόστους ευκαιρίας του επενδυτή και όχι το επιτόκιο του οµολόγου. i = r /Μ = 0.10/2 = 0.05 Η σχέση (1) στο συγκεκριµένο παράδειγµα γίνεται: P = 0.06(P/A, 5, 40) + 1.5(P/F, 5, 40)= = 0.06(17.159) + 1.5( ) = Αυτή είναι και η µέγιστη τιµή του οµολόγου για κάποιον αγοραστή µε κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου ίσο µε 10% µε εξαµηνιαίο ανατοκισµό. Αυτή τιµή θα ήταν µικρότερη για κάποιον επενδυτή µε φράγµα κόστους ευκαιρίας υψηλότερο από 10% και µεγαλύτερη για κάποιον µε φράγµα χαµηλότερο των 10%. Αν υποθέσουµε, δηλαδή, ότι το συγκεκριµένο οµόλογο πουλιέται στην αγορά σήµερα εκατ. δραχµές, ένας επενδυτής µε το παραπάνω κόστος ευκαιρίας θα ζηµιωνόταν µε την αγορά του, αφού υπολογίσαµε ότι η τιµή του, για τον επενδυτή, είναι µικρότερη. Χρειάζεται, µε άλλα λόγια, να επενδύσει µικρότερο ποσό για να έχει τις παραπάνω εισπράξεις. Ένα πιο πολύπλοκο παράδειγµα υπολογισµού παρούσας αξίας που παρουσιάζει χρήσιµες τεχνικές είναι το επόµενο: Παράδειγµα Από τις 10 προτάσεις, που έχουν κατατεθεί για την κατασκευή ενός µεγαλυτέρου υπογείου συστήµατος για κάποια µεγάλη πόλη, έχουν παραµείνει µόνο δύο. Μία πρέπει οπωσδήποτε να επιλεγεί. 67

3 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Η πρώτη έχει να κάνει µε την εγκατάσταση ενός µεγάλου σιδηροδροµικού δικτύου µέσα στα επόµενα 9 χρόνια. Το κόστος σχεδιασµού είναι 3 δισεκατοµµυρίων ετησίως συν µία δαπάνη 16.5 δισεκ. ταυτόχρονα µε την έγκριση του σχεδίου, δηλαδή τη χρονική στιγµή 0. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης θα είναι 6 δισεκ. ετησίως για την περίοδο µεταξύ του τρίτου και του εβδόµου έτους, 12 δισεκ ετησίως µεταξύ του ογδόου και δεκάτου έτους και 18 δισεκ από το ενδέκατο έτος και µετά. Τα οφέλη µεταξύ του τρίτου και εβδόµου έτους θα είναι 9 δισεκ ετησίως, µεταξύ του ογδόου και δεκάτου έτους 10.5 δισεκ και από το ενδέκατο και µετά 15 δισεκ. Όλα αυτά φαίνονται στον πίνακα 1. Η δεύτερη εναλλακτική λύση συνεπάγεται ένα σταδιακά και χρονικά διαρθρωµένο τρόπο κατασκευής του συστήµατος. Κατά την περίοδο των έξη πρώτων χρόνων θα χρησιµοποιούνται τρόλεϊ. Τα οφέλη αυτής της λειτουργίας θα εµφανιστούν τον τρίτο χρόνο και θα συνεχιστούν µέχρι και τον έκτο. Από τον έβδοµο χρόνο µέχρι και τον δέκατο τέταρτο, οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται µε σύστηµα ελαφριού σιδηροδρόµου. Από τον ενδέκατο χρόνο και µετά θα τεθεί σε λειτουργία µεγάλο σιδηροδροµικό δίκτυο. Αναλυτικά τα οφέλη και τα κόστη φαίνονται στον πίνακα 1. Με τη βοήθεια της µεθόδου της παρούσας αξίας για κάθε εναλλακτική ξεχωριστά, επιλέξτε το καταλληλότερο σχέδιο δράσης. Υποθέστε ότι δεν πληρώνονται φόροι, αφού η επιχείρηση είναι δηµόσια και ότι ο πληθωρισµός έχει ληφθεί υπόψη. Το κόστος ευκαιρίας που θα χρησιµοποιηθεί κάτω από τις προηγούµενες συνθήκες είναι 4%. Λύση Στη συνέχεια φαίνονται, µαζί µε τον πίνακα 6.2, τα διαγράµµατα χρηµατορροών για τις δύο εναλλακτικές λύσεις. ΕΤΗ ΚΟΣΤΟΣ ΟΦΕΛΗ Εναλλακτική λύση 1: Μεγάλο σιδηροδροµικό δίκτυο Εναλλακτική λύση 2: Σταδιακή επέκταση ιάγραµµα 6-2: Πίνακας Οικονοµικών στοιχείων για τις δύο εναλλακτικές 68

4 Εκτίµηση και Οµόλογα (1) (2) ιάγραµµα 6-3 Χρηµατοροές για τις δύο λύσεις 18 Η λύση 1. µπορεί να παρουσιαστεί ως εξής: ΕΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ(δισεκατοµµύρια δραχµές) = = =-3 ιάγραµµα 6-4: Πίνακας Συνολικών χρηµατοροών εναλλακτικής 1 69

5 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Η παρούσα αξία της 1 είναι: NPV 1 = (P/A, 4 9)+3(P/A, 4, 5)(P/F, 4, 2)-1.5(P/A, 4, 3)(P/F, 4, 7)-3(1/0.04)(P/F, 4, 10) Η µορφή που έχουν τα γινόµενα, όπως, για παράδειγµα αυτό της δεύτερης γραµµής, εξηγείται ως εξής: Στο τέλος των ετών από το τρίτο έως το έβδοµο υπάρχουν 5 βέλη, ίσα µε +3 το καθένα. Η παρούσα τους αξία στο τέλος του δευτέρου χρόνου είναι ίση µε +3(P/A, 4, 5), όπου Α=+3. Στη συνέχεια βρίσκουµε την παρούσα αξία αυτής της ποσότητας για τη χρονική 0, πολλαπλασιάζοντάς την µε τον συντελεστή παρούσας αξίας µοναδικού ποσού (P/F/, 4, 2). Το ίδιο αποτέλεσµα θα είχαµε αν πολλαπλασιάζαµε επί +3 την παράσταση [(P/A, 4, 7)-(P/A, 4, 2)]. Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι πολλαπλασιασµοί γραφικά: ιάγραµµα 6-5 : Γραφική απεικόνιση των πολλαπλασιασµών 3(P/A, 4, 5)= (P/F, 4, 2)= ιάγραµµα 6-6 : Γραφική απεικόνιση των πολλαπλασιασµών Κάνοντας τους υπολογισµούς, βρίσκουµε ότι: ΝPV 1 = (7.435)+3(4.452)(0.9246) -1.5(2.775)(0.9246)-3(1/0.04)(0.6756) -281 Κάνοντας τα ίδια και για την άλλη λύση, έχουµε: 70

6 Εκτίµηση και Οµόλογα ΕΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ(δισεκατοµµύρια δραχµές) = =-3 ιάγραµµα 6-7: Πίνακας συνολικών χρηµατοροών εναλλακτικής 2 Η παρούσα αξία της 2 είναι: NPV 2 = (P/F, 4, 1) -7.5(P/A, 4, 5)(P/F, 4, 1) -4.5(P/A, 4, 8)(P/F, 4, 6)-3(1.0.04)(P/F, 4, 14)= = Όπως βλέπουµε, η εναλλακτική λύση µε τα λιγότερα κόστη είναι η 2. Εδώ χρησιµοποιήσαµε την ξεχωριστή οφέλη δαπάνες ανάλυση, γιατί ταιριάζει περισσότερο µε το µοντέλο των χρηµατοροών. Η οριακή ανάλυση δεν εφαρµόστηκε γιατί υπεισέρχεται ένα ιδιαίτερο πρόβληµα, το οποίο εξετάζεται καλύτερα µε το λόγο κερδών προς δαπάνες. Είναι το πρόβληµα της αντιµετώπισης δύο ίσων αρχικών επενδύσεων, όπου η χρήση της οριακής ανάλυσης είναι επιτακτική. 6.2 Μελλοντική Αξία Αυτή η µέθοδος επιλογής ανάµεσα σε δύο αµοιβαίως αποκλειόµενες εργασίες εφαρµόζεται σπάνια, ωστόσο η γνώση και η εξήγησή της είναι χρήσιµες. Αντί, λοιπόν, να µεταφέρουµε τα οφέλη και κόστη στη χρονική αφετηρία, όπως µε τη µέθοδο της παρούσας αξίας, εδώ τα µεταφέρουµε στο τέλος του δεδοµένου χρονικού ορίζοντα. Αν τα µελλοντικά κέρδη ξεπερνούν τις µελλοντικές δαπάνες ή είναι ίσα µε αυτές, η εργασία εγκρίνεται, αλλιώς απορρίπτεται. ηλαδή, αν ( B C )( F / P, i, j) 0 j η λύση είναι δεκτή Παράδειγµα j Ο φίλος σας, κύριος. Άρµπουθνοτ, αξιολογεί τη λογική σας και σας ζητάει να υπολογίσετε τη µελλοντική αξία µιας ποσότητας πλυντηρίων που πρόκειται να αγοράσετε. Επιµένετε ότι σε 10 χρόνια εκτιµάται στα 90 εκατοµµύρια δραχµές. Η τιµή αγοράς του είναι τώρα 19.5 εκατ. δραχµές. Οι αναµενόµενοι τόκοι είναι 0.9 εκατοµµύρια δραχµές το χρόνο. Ποια είναι η µελλοντική αξία, συµπεριλαµβανοµένων των οφελών και δαπανών µαζί, αυτής 71

7 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας της αγοράς στο τέλος της περιόδου των 10 χρόνων, εάν το εµπόρευµα πουλιέται για 0.9 εκατ. δραχµές; Το κόστος ευκαιρίας σας για ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις είναι 12%. Λύση Μεταφέροντας τα οφέλη και τις επενδύσεις στο τέλος του δεκάτου έτους: F 10 = -19.5(F/P, 12, 10) + 0.9(F/A, 12, 10) + 90 = = -19.5(3.1058) (17.549) + 90= Η µελλοντική αξία της επένδυσης είναι περίπου 45 εκατοµµύρια δραχµές. Επειδή είναι θετική ποσότητα, η επένδυση γίνεται αποδεκτή. 6.3 Λυµένες Ασκήσεις Πρόβληµα αγοράς αεροσκάφους (Aviation Taxi) Η εταιρία σας, Aviation Taxi, προσπαθεί να αποφασίσει εάν θα αγοράσει ένα αεροσκάφος. Το αρχικό του κόστος είναι $29,000 και η διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων είναι $5,500 ετησίως. Στο τέλος της πενταετίας, που είναι και ο χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης, µπορεί να πουληθεί για $12,000. Φόροι και πληθωρισµός έχουν συµπεριληφθεί σε αυτά τα νούµερα. Ο κατόπιν φόρων και πληθωρισµού ελάχιστος βαθµός απόδοσης της εταιρίας σας είναι 10%. 1. Συµφέρει την εταιρία η αγορά του αεροσκάφους; 2. Όποια και αν είναι η απάντηση του (α), η εταιρία σας αγοράζει το σκάφος. Μετά από δύο χρόνια, λαµβάνεται µια προσφορά των $20,000 για το σκάφος. Θεωρώντας τις αρχικές σας προβλέψεις σωστές, θα το κρατούσατε ή θα το πουλούσατε; Λύση 1) Το διάγραµµα χρηµατοροών για την αγορά του αεροσκάφους είναι το παρακάτω: Α ιάγραµµα 6-8 Χρηµατοροές αγοράς αεροσκάφους 72

8 Εκτίµηση και Οµόλογα Εφαρµόζοντας τη µέθοδο της παρούσας αξίας υπολογίζουµε την παράσταση PW 1 = -29, ,500(P/A, 10, 5) + 12,000(P/F, 10, 5) = -29, ,500(3.791) + 12,000(0.621) = -29, = Όπως βλέπουµε, το αποτέλεσµα είναι αρνητικό, άρα η αγορά του σκάφους δεν κρίνεται σωστή. 2) Το διάγραµµα χρηµατοροών για την περίπτωση που η εταιρία πουλάει το σκάφος στο τέλος της δεύτερης περιόδου είναι το παρακάτω: Β ιάγραµµα 6-9 : Χρηµατοροές στην περίπτωση πώλησης του σκάφους Για να αποφασίσουµε αν πρέπει η εταιρία να πουλήσει το σκάφος ή να το κρατήσει, στην ουσία πρέπει να συγκρίνουµε τις δύο λύσεις Α και Β- µε τη µέθοδο της παρούσας αξίας. Για να γίνει αυτό, όµως, πρέπει να εξισώσουµε του δύο οικονοµικούς ορίζοντες. Έτσι, η Α πρέπει να επαναληφθεί µία φορά και η Β τέσσερις. Έχουµε, δηλαδή, τα εξής διαγράµµατα: Α ιάγραµµα 6-10 : Χρηµατοροές που έχουν αναχθεί στα 40 χρόνια για την εναλλακτική Α 73

9 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Β ιάγραµµα 6-11: Χρηµατοροές που έχουν αναχθεί στα 40 χρόνια για την εναλλακτικήβ Αφού πρόκειται να διαλέξουµε µία εκ των δύο, µια και η Α βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, θα χρησιµοποιήσουµε οριακή ανάλυση. Έτσι, PW = PW 1 PW 2 = =(29,000 29,000) + 12,000(P/F, 10 5) + (12,000 20,000)(P/F, 10, 10) 20,000[(P/F, 10, 2) + (P/F, 10, 4) + (P/F, 10, 6) + (P/F, 10, 8)] = =12,000(0.621) + (-8,000)(0.386) 20,000( )= = = Το αποτέλεσµα είναι αρνητικό άρα η λύση Β είναι προτιµότερη, δηλαδή η εταιρία πρέπει να δεχτεί την προσφορά Πρόβληµα πώλησης εκσκαφέα Ακριβώς πριν τέσσερα χρόνια η εταιρία σας, η J&B Constructions Leasing Associates, αγόρασε έναν εκσκαφέα στην τιµή των $95,000. Τότε οι προβλεπόµενες χρηµατοροές αυτής της αγοράς ήταν: ΕΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ 0 -$95,000 Αρχικό κόστος $25,000 Έσοδα 10 +$10,000 Αξία πώλησης ιάγραµµα 6-12: Πίνακας χρηµατοροών αγοράς εκσκαφέα Η εταιρία έχει λάβει µία προσφορά των $50,000 για τον εκσκαφέα. Θα ήταν καλό για την εταιρία να δεχτεί την προσφορά, αγνοώντας, για την ώρα, τον πιθανό πληθωρισµό και 74

10 Εκτίµηση και Οµόλογα τους φόρους; Το κατάλληλο κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου είναι 15%. Όλες οι προβλέψεις που έγιναν πριν τέσσερα χρόνια ισχύουν ακόµη για το µέλλον. Λύση Το διάγραµµα για το αρχικό σχέδιο καθώς και για το εναλλακτικό φαίνονται στη συνέχεια: Α ιάγραµµα 6-13: ιάγραµµα αρχικού σχεδίου Β ιάγραµµα 6-14: ιάγραµµα εναλλακτικού σχεδίου Επειδή θα επιλεγεί η µία από τις δύο λύσεις οπωσδήποτε, µια και η πρώτη είναι ήδη σε εφαρµογή, θα χρησιµοποιήσουµε οριακή ανάλυση στην εφαρµογή της µεθόδου της παρούσας αξίας. Για να δούµε αν θα επιλέξουµε τη Β ή θα παραµείνει η κατάσταση ως έχει, δηλαδή να συνεχιστεί η Α θα υπολογίσουµε την παρούσα αξία του Β-Α. Πρώτα, όµως, πρέπει να εξισώσουµε τους δύο οικονοµικούς ορίζοντες. Έτσι, η Α θα επαναληφθεί µία φορά και η Β τέσσερις. Ακολουθούν τα διαγράµµατα µε τους νέους οικονοµικούς ορίζοντες. 75

11 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας ιάγραµµα 6-15 : ιάγραµµα νέων οικονοµικών οριζόντων για αρχικό σχέδιο Β ιάγραµµα 6-16 : ιάγραµµα νέων οικονοµικών οριζόντων για εναλλακτικό σχέδιο Έτσι, έχουµε: PW = PW 2-1= = -95,000 (-95,000) + 25,000(P/A, 15, 20) 25,000(P/A, 15, 20) +50,000(P/F, 15, 4) + 50,000(P/F, 15, 8) + 50,000(P/F, 15, 12) + 50,000(P/F, 15, 16) + (50,000 10,000)(P/F, 15, 20) 10,000(P/F, 15, 10) = 50,000( ) + 40,000(0.061) 10,000(0.247) = =59, = Το αποτέλεσµα είναι θετικό, άρα η λύση 2 είναι προτιµότερη, δηλαδή η εταιρία πρέπει να δεχτεί την προσφορά Πρόβληµα υποτροφιών Elizabeth Hollister Η Elizabeth Hollister επιθυµεί να καθιερώσει 20 υποτροφίες για τους φοιτητές του τοπικού πανεπιστηµίου. Τέσσερις υποτροφίες θα ισχύουν για τέσσερα χρόνια. Μια άλλη οµάδα, τότε από τέσσερις φοιτητές θα χρηµατοδοτηθεί και ούτω καθ εξής µέχρι να ολοκληρωθούν τα 20 χρόνια. Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τα έξοδα για τις υποτροφίες. 76

12 Εκτίµηση και Οµόλογα ΕΤΟΣ/ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ιάγραµµα 6-17: Πίνακας εξόδων για υποτροφίες Κάθε χρόνο υπάρχουν 250$ επιπλέον για να αντισταθµιστεί η αύξηση του πληθωρισµού. Πόσα χρήµατα θα χρειαστεί να δώσει στο πανεπιστήµιο η Elizabeth Hollister, εάν το ασφαλιστήριο µπορεί να επενδυθεί µε ονοµαστικό επιτόκιο 11.4%, ανατοκιζόµενο κάθε µήνα., χωρίς φόρους; Λύση Το χρονοδιάγραµµα εξόδων της παραπάνω επένδυσης φαίνεται στο επόµενο διάγραµµα: P=? ιάγραµµα 6-18 : Χρονοδιάγραµµα της επένδυσης 77

13 Β.Μουστάκης - Γ. ούνιας Κάθε χρονιά, δηλαδή, προσθέτουµε τα ποσά των επιµέρους υποτροφιών και έχουµε τις συνολικές απολαβές για κάθε έτος. Για να υπολογίσουµε το ποσό που χρειάζεται να επενδυθεί από τον δωρητή, πρέπει να υπολογίσουµε την παρούσα αξία αυτών των απολαβών. Έτσι, σύµφωνα µε το επόµενο ισοδύναµο διάγραµµα, έχουµε: P=? ιάγραµµα 6-19: Ισοδύναµο διάγραµµα PV = 20000(P/A, i, 20) (P/G, i, 20)= = 20000(7.74) (47.66)= = = = $ Άρα, η Elizabeth Hollister πρέπει να προσφέρει στο πανεπιστήµιο $. 78

0-942,000 5-578,000 10 267,000 15 0 20 232200 25 435,000 30 613,500 1000 2,868,600

0-942,000 5-578,000 10 267,000 15 0 20 232200 25 435,000 30 613,500 1000 2,868,600 1. Κεφάλαιο 12 άνεια 12.1 Εισαγωγή Όταν κάποιος δανείζεται λεφτά από κάποιον τρίτο για οποιοδήποτε σκοπό, σηµαίνει ότι ο δανειζόµενος αποκτά πλεονέκτηµα στην αρχή της περιόδου δανεισµού (time-zero) και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Αξία (Annual Worth)

Ετήσια Αξία (Annual Worth) 1. Κεφάλαιο 7 Ετήσια Αξία (Annual Worth) 7.1 Εισαγωγή Η µέθοδος της ετήσιας αξίας έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα να γίνεται αµέσως κατανοητή µε µια απλή ανάγνωση από απλό κόσµο. Απλά σηµαίνει ετήσιο κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων Κ3.1 Μέθοδο της παρούσας αξίας Η παρούσα αξία έχει μεγάλη πρακτική αξία σε περιπτώσεις εκτίμησης ιδιοκτησίας (ακίνητης περιουσίας, κλπ.). Υπολογίζουμε την παρούσα αξία που αντιπροσωπεύουν τα καθαρά οριακά

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κ2.1 Βασικές έννοιες Μέθοδοι λήψης οικονομοτεχνικών αποφάσεων Οι βασικές μέθοδοι για να παρθεί μια απόφαση με βάση οικονομοτεχνικά κριτήρια είναι: 1. Η μέθοδος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο & Μετασχηµατιστές P/F

Επιτόκιο & Μετασχηµατιστές P/F Κεφάλαιο 4 Επιτόκιο & Μετασχηµατιστές P/ 4. Εισαγωγή Όπως έχει αναλυθεί µέχρι τώρα, το χρήµα έχει διττή αξία, ήτοι την αριθµητική τιµή του καθώς και την χρονική στιγµή κατά την οποία αναφερόµαστε. Γύρω

Διαβάστε περισσότερα

Πληθωρισµός. Κεφάλαιο. 11.1 Γενικά

Πληθωρισµός. Κεφάλαιο. 11.1 Γενικά 1. Κεφάλαιο 11 Πληθωρισµός 11.1 Γενικά Ο πληθωρισµός (inflation) εκφράζει την αύξηση των τιµών, ενώ αντίθετα ο αντιπληθωρισµός τη µείωση. Έτσι για παράδειγµα λέγοντας 2% αύξηση του πληθωρισµού το µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ)

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 Βασικές Ικανότητες της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης... 23 Κατανόηση των Οικονομικών Παραγόντων... 23 Σημασία της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη Διπλωματική Εργασία Θέμα : «Ζήτηση Προθεσμιακών Καταθέσεων» Όνομα : Ελένη Ζίττη Αριθμός Μητρώου : Μ 08/04 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος του κεφαλαίου

Το κόστος του κεφαλαίου Κεφάλαιο 16 Το κόστος του κεφαλαίου 16.1 Ορισµοί Το κεφάλαιο (capital) θεωρείται συχνά σαν ένα ποσό χρηµάτων διαθέσιµο για επένδυση., ή ένα ποσό χρηµάτων δεσµευµένο σε µια επιχείρηση. Το κεφάλαιό µου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών Ενότητα 3 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών 3. 1 Εισαγωγή Η Αντικειμενική Συνάρτηση είναι το κριτήριο αξιολόγησης με βάση το οποίο διενεργούμε την αριστοποίηση. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Νίκος Χαριτωνίδης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Νίκος Χαριτωνίδης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια της επιχείρησης ή του επιχειρηματία ενέχει το νόημα της απόπειρας κάποιας καλύτερης αξιοποίησης ενός κεφαλαίου (επένδυσης), σε σχέση με τους «ελεύθερους κινδύνου» τρόπους επενδύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων Mια Έκδοση του Επιμέλεια Έκδοσης: Nίκος Σακκάς Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Ι: Βασική Θεωρία Υλικό που διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο του LEI Crete http://talos.stef.teiher.gr/nsak Καλοκαίρι 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0. Ασκήσεις προθέρµανσης. Επιτόκια και παρούσα αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0. Ασκήσεις προθέρµανσης. Επιτόκια και παρούσα αξία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Ασκήσεις προθέρµανσης Επιτόκια και παρούσα αξία. (οι παρακάτω ασκήσεις είναι από το βιβλίο του Sheldo Ross: A elemetary itroductio to mathematical fiace, d ed.). Ποιο είναι το πραγµατικό επιτόκιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Γιώργος Παπαγιαννάκης, Ph.D Επιστημονικός Συνεργάτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Εγχειρίδιο Χρήσης 2 ης Εικονικής Πλατφόρμας Έκδοση 3 η, Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 Εγχειρίδιο Χρήσης 2ης Εικονικής Πλατφόρμας- Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα