Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΓΙΩΡΓΟ ΑΝΔΡΔΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΤΝΙΟ 2014

2 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απξμακοσρμέμξπ έλεγυξπ τχςιρμξύ μέρχ ςηπ πλαςτόομαπ Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΓΙΩΡΓΟ ΑΝΔΡΔΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΤΝΙΟ 2014

3 Περιεχόμενα Ευχαριςτίεσ... 4 Περίλθψθ... 5 Abstract... 6 Ειςαγωγι ΑRDUINO... 8 Ειςαγωγι Arduino Το λογιςμικό τθσ πλατφόρμασ Arduino Arduino Uno Γενικά Μζρθ ενόσ Arduino Uno Σειριακι Θφρα Χαρακτθριςτικά του Arduino Βαςικζσ μνιμεσ Τροφοδοςία Επικοινωνία Γλϊςςα Προγραμματιςμοφ Ολοκλθρωμζνο Περιβάλλον Ανάπτυξθσ του Arduino Σειριακι οκόνθ (Serial Monitor) H Δομι του προγράμματοσ Βαςικζσ δομζσ και λειτουργίεσ προγραμματιςμοφ Ακίδεσ(Pins) Υποςτιριξθ Βιβλιοκθκϊν (Libraries) Tinkerkit Αιςκθτιρεσ Ενεργοποιθτζσ Arduino Shields Ethernet Shield Wifi Shield Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ διεπαφισ με το Arduino(Interface) Ειςαγωγι Τα βαςικά τθσ Html

4 2.1.1 Δομι ενόσ εγγράφου Html Επικεφαλίδεσ Διαχωριςτικά Ετικζτεσ ςτυλ κειμζνου Λίςτεσ Εικόνεσ εςµοί υπερκειµζνου εςµοί ςε τοπικά αρχεία εςµοί Υπερκειµζνου ςε τοποκεςίεσ του ιαδικτφου εςµοί Υπερκειµζνου ςε τµιµατα τθσ ίδιασ ςελίδασ εςµοί Γραµµατοςειρζσ Τα βαςικά τθσ Processing Το περιβάλλον ανάπτυξθσ Η Δομι του προγράμματοσ Βαςικά ςχιματα και απλό κείμενο Επεξεργαςία εικόνασ χριςθ πλθκτρολογίου Δθμιουργία stand-alone εφαρμογϊν Βιβλιοκικεσ και εργαλεία Υλοποίθςθ ςυςτιματοσ Ειςαγωγι Ενεργοποίθςθ ρελζ ανάλογα με το φωτιςμό ενόσ χϊρου Κφκλωμα Ανάλυςθ του κϊδικα του προγράμματοσ Αποκικευςθ τιμϊν φωτεινότθτασ ςτο Excell Υλοποίθςθ ςε τοπικό δίκτυο μζςω του Ethernet Shield Κφκλωμα Ανάλυςθ κϊδικα του προγράμματοσ με Html interface Ανάλυςθ κϊδικα του προγράμματοσ με Processing interface Υλοποίθςθ ςε τοπικό δίκτυο μζςω Wifi Shield Κφκλωμα Ανάλυςθ κϊδικα του προγράμματοσ με Html interface Ανάλυςθ κϊδικα του προγράμματοσ με Processing interface Υλοποίθςθ με απομακρυςμζνθ διαχείριςθ

5 Σχόλια-Συμπεράςματα Συμπεράςματα Σχόλια-πικανζσ βελτιϊςεισ τθσ εργαςίασ Βιβλιογραφία Παράρτθμα Κϊδικασ υποενότθτασ Κϊδικασ υποενότθτασ Κϊδικασ υποενότθτασ Arduino sketch Processing Sketch Κϊδικασ υποενότθτασ Κϊδικασ υποενότθτασ Arduino Sketch Processing Sketch

6 Δσυαοιρςίεπ Θα ήθελα καςαουήμ μα εσυαοιρςήρχ ςξμ επιβλέπξμςα καθηγηςή ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ, κ. Αμδοέξσ Γιόογξ για ςημ απίρςεσςη επίδεινη σπξμξμήπ και ςημ αμέοιρςη βξήθειά ςξσ, ρε ϊςι ατξοά ςημ ρυεδίαρη και σλξπξίηρη ασςήπ ςηπ διπλχμαςικήπ. Ακϊμη για ςημ ρσυμά αιριϊδξνη και γεμάςη καςαμϊηρη ρςάρη ςξσ, πξσ μξσ έδχρε ςη δσμαςϊςηςα μα ξλξκληοόρχ ασςή ςημ εογαρία ρε ςϊπξ και υοϊμξ πξσ ςξμ καθϊοιρα η ίδια με βάρη ςιπ αμάγκεπ και ςξ καθημεοιμϊ ποϊγοαμμά μξσ. Δπίρηπ έμα μεγάλξ εσυαοιρςό ρςξσπ Μεμέλαξ και Μϊοιπ και πξλλξϋπ άλλξσπ αγαπημέμξσπ τίλξσπ, για ςημ ρσμευή βξήθειά ςξσπ ρε ϊλα ςα ρςάδια σλξπξίηρηπ ςηπ εογαρίαπ. Σέλξπ, πξλλά εσυαοιρςό ρςξσπ γξμείπ μξσ πξσ ρςήοιναμ ςϊρα υοϊμια ϊλεπ ςιπ επιλξγέπ μξσ αδιακοίςχπ κ βξήθηραμ φσυικά και ξικξμξμικά για μα τςάρχ ρςξ ρςάδιξ ρσγγοατήπ ασςήπ ςηπ διπλχμαςικήπ. 4

7 Πεοίληφη Η εογαρία ασςή γίμεςαι ρςα πλαίρια ςηπ διπλχμαςικήπ πξσ ξοίζεςαι για ςξσπ ρπξσδαρςέπ ςξσ ςμήμαςξπ ΗΜΜΤ ςξσ Αοιρςξςελείξσ Παμεπιρςημίξσ Θερραλξμίκηπ. κξπϊπ ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ είμαι ξ έλεγυξπ εμϊπ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ μέρχ εμϊπ ρσρςήμαςξπ επενεογαρίαπ πξσ βαρίζεςαι ρςημ πλαςτϊομα ςξσ Arduino. Φοηριμξπξιήθηκαμ δϋξ βαρικά πεοιτεοειακά εογαλεία, πξσ επέςοεφαμ ρςξ ρϋρςημα ποόςξμ μα λαμβάμει πληοξτξοίεπ απϊ ςξ ενχςεοικϊ πεοιβάλλξμ, μέρχ εμϊπ αιρθηςήοα τχςϊπ και δεϋςεοξμ μα ελέγυει ςξ τχςιρςικϊ ϊπξςε ασςϊ είμαι επιθσμηςϊ μέρχ εμϊπ ηλεκςοικξϋ διακϊπςη(οελέ). Ο έλεγυξπ ςξσ τξοςίξσ ποαγμαςξπξιήθηκε με διάτξοξσπ ςοϊπξσπ πξσ ταίμξμςαι παοακάςχ. 1. Μέρχ ρειοιακήπ ρϋμδερηπ με ςημ πλακέςα ςξσ Arduino, εμεογξπξιόμςαπ ςξ τχςιρςικϊ ρόμα ϊςαμ ξ τχςιρμϊπ ςξσ πεοιβάλλξμςα υόοξσ δεμ είμαι επαοκήπ και απξθηκεϋξμςαπ ςιπ ςιμέπ πξσ λαμβάμει ξ αιρθηςήοα τχςϊπ ρε έμα αουείξ κειμέμξσ για πεοαιςέοχ επενεογαρία. 2. ςα πλαίρια εμϊπ ςξπικξϋ δικςϋξσ με ςη βξήθεια πεοιτεοειακόμ εογαλείχμ ϊπχπ ςξ Ethernet και ςξ Wifi Shield, δίμξμςαπ ςη δσμαςϊςηςα ρε ξπξιξδήπξςε υοήρςη βοίρκεςαι ρςξ ίδιξ δίκςσξ μα ελέγυει ςξ τχςιρςικϊ ρόμα εμρϋομαςα ή ϊυι. 3. Μέρχ απξμακοσρμέμηπ διαυείοιρηπ, παοέυξμςαπ ςη δσμαςϊςηςα ελέγυξσ ςξσ τξοςίξσ απϊ ξπξιξμδήπξςε υοήρςη ρςξμ κϊρμξ έυει ποϊρβαρη ρςξ ίμςεομες. Οι γλόρρεπ ποξγοαμμαςιρμξϋ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςημ επατή ςξσ υοήρςη με ςξ ρϋρςημα είμαι ξι Html και η Processing. 5

8 Abstract This work is carried out with respect to the Graduate Thesis of the Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki. The purpose of this work is to control a luminaire, through a processing system, based on the Arduino platform. Two key peripheral tools were used in this thesis; a light sensor, which would first of all allow the system to receive information from the external environment and secondly, an electrical switch (relay), as to control the luminaire whenever it is desired. The load s control was carried out as explained below: 1. Through a serial connection to the Arduino board, turning the luminaire on, whenever the ambient lighting of the environment is insufficient and storing the values received by the light sensor in a text file for further processing. 2. Within a local network supported by peripheral tools, such as the Ethernet and the Wifi Shield, allowing any user on the same network to control the luminaire, either wirelessly or not. 3. Via remote management, allowing the load to be controlled by anyone in the world, who has internet access. The programming languages used as an interface, are Html and Processing. 6

9 Διραγχγή Σξ ρϋρςημα πξσ αμαλϋεςαι ρςημ παοξϋρα διπλχμαςική εογαρία(ξ έλεγυξπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ), απξςελεί μία μικοή εταομξγή πξσ εμςάρρεςαι ρςα πλαίρια ςξσ ςξμέα πξσ θα μπξοξϋραμε μα ξμξμάρξσμε «Ένσπμεπ εταομξγέπ». Ο ςξμέαπ ασςϊπ ςα ςελεσςαία υοϊμια, καλϋπςει μεγάλξ μέοξπ ςηπ έοεσμαπ ρςη υόοα και έμα κξμμάςι ςξσ είμαι ξι ένσπμεπ λϋρειπ διαυείοιρηπ και ελέγυξσ ςχμ ξικιακόμ ρσρκεσόμ. Δταομξγέπ ςέςξιξσ ςϋπξσ έυξσμ ρκξπϊ είςε έμα καλϋςεοξ επίπεδξ ζχήπ, διεσκξλϋμξμςαπ ςημ οξή ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ, π.υ ρε εσπαθείπ ξμάδεπ πληθσρμξϋ(άςξμα με Αμαπηοία, σπεοήλικεπ κ.α) πξσ δσρκξλεϋξμςαι μα επιβιόρξσμ υχοίπ ενχςεοική βξήθεια, είςε απλόπ ςημ δσμαςϊςηςαπ μιαπ ζχήπ με αμέρειπ ρςα πλαίρια μίαπ ξικίαπ, νεμξδξυειακήπ μξμάδαπ κλπ. Δπιποξρθέςχπ, θα μπξοξϋραμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ και ρςημ παοαγχγή ϊπχπ ήδη ρσμβαίμει(τχςξβξλςαψκέπ καςαρκεσέπ, ρσρςήμαςα ρσμαγεομξϋ και παοακξλξϋθηρηπ κ.α) ακϊμη και ρςα πλαίρια βιξμηυαμικόμ εγκαςαρςάρεχμ, έυξμςαπ ϊμχπ ραμ τξοςία έλεγυξσ μηυαμέπ ϊπχπ ξι κιμηςήοεπ κλπ. Σέλξπ, δεμ μπξοεί μα παοαλητθεί ϊςι ςέςξιξσ ςϋπξσ εταομξγέπ θα μπξοξϋραμ μα έυξσμ ραμ ρςϊυξ ςημ ξικιακή ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ ή εμ γέμει ςη μείχρη ςηπ καςαμάλχρηπ. ςημ παοξϋρα εογαρία ςξ ρϋρςημα επενεογαρίαπ λειςξσογεί μέρχ ςηπ πλαςτϊομαπ Arduino. Η ρσγκεκοιμέμη πλαςτϊομα σπεοςεοεί, ρε ρυέρη με άλλεπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι εδό και καιοϊ, για πξλλξϋπ λϊγξσπ. Ο κσοιϊςεοξπ είμαι ϊςι βαρίζεςαι πάμχ ρε ςευμξλξγίεπ αμξιυςξϋ κόδικα. Η δξμή ςηπ, ςξ πεοιβάλλξμ αμάπςσνήπ και η γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ πξσ υοηριμξπξιεί, ςημ καθιρςξϋμ αοκεςά εϋκξλη ρςημ εκμάθηρη ςξσ ςοϊπξσ λειςξσογίαπ ςηπ, ακϊμη και απϊ αμθοόπξσπ πξσ δεμ είυαμ πξςέ επατή με ασςά ςα πεδία γμόρηπ. Ο καθέμαπ μπξοεί μα ρσμβάλλει ρςημ αμάπςσνη ςηπ ρε πξλλά επίπεδα, ποάγμα πξσ ςημ κάμει μα ενελίρρεςαι με γξογξϋπ οσθμξϋπ. Σέλξπ είμαι άνιξ μα αματεοθεί, ϊςι ςξ ςεοάρςιξ δίκςσξ αμθοόπχμ πξσ έυει δημιξσογηθεί και ρσμεογάζεςαι πάμχ ρε ασςή ςημ πλαςτϊομα, απξςελεί μια ελπιδξτϊοα ποξρέγγιρη για ςξ πόπ μπξοξϋμε μα καλσςεοέφξσμε ςξσπ ϊοξσπ ζχήπ και καθημεοιμϊςηςάπ μαπ μέρα απϊ ρσλλξγικέπ διαδικαρίεπ αλληλξεκμάθηρηπ και αλληλξβξήθειαπ. 7

10 1 ΑRDUINO Διραγχγή Όλα ςα εογαλεία πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςημ σλξπξίηρη ςηπ παοξϋραπ διπλχμαςικήπ εογαρίαπ, αμαλϋξμςαι ρε ασςϊ ςξ κετάλαιξ. Αουικά παοξσριάζεςαι μία γεμική πεοιγοατή ςξσ Arduino και ςχμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσ. Έπειςα κάπξια πλεξμεκςήμαςα πξσ έυει ρε ρυέρη με άλλεπ πλαςτϊομεπ και ςέλξπ, ςξ λξγιρμικϊ πξσ υοηριμξπξιεί ραμ πεοιβάλλξμ αμάπςσνηπ. ςιπ σπϊλξιπεπ σπξεμϊςηςεπ ςξσ κεταλαίξσ ασςξϋ, παοξσριάζξμςαι αοκεςά αμαλσςικά ξ ςϋπξπ ςηπ πλακέςαπ πξσ υοηριμξπξιήθηκε ρε ασςή ςημ εογαρία και ξ ςοϊπξπ λειςξσογίαπ ςηπ, ϊπχπ επίρηπ και ςα σπϊλξιπα εογαλεία(αιρθηςήοεπ, οελέ, shields) με ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά ςξσπ. 1.2 Arduino Tξ Arduino εμταμίρςηκε ςξ 2005 ρςημ Ιςαλία. To Ιμρςιςξϋςξ Αλληλεπίδοαρηπ υεδίαρηπ Ivrea έδχρε με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςη δσμαςϊςηςα ρςξσπ τξιςηςέπ ςξσ μα αμαπςϋρρξσμ εμρχμαςχμέμα ρσρςήμαςα ξικξμξμικά και απξδξςικά, ανιξπξιόμςαπ ςα πλεξμεκςήμαςα και ςιπ εσκαιοίεπ πξσ μπξοεί μα ποξρτέοει ςξ ελεϋθεοξ λξγιρμικϊ. Γεμικϊςεοα, ςξ Arduino θα λέγαμε ϊςι είμαι έμα εογαλείξ με βάρη ςξ ξπξίξ μπξοεί μα καςαρκεσάρει κάπξιξπ έμα σπξλξγιρςικϊ ρϋρςημα πξσ θα ελέγυει ρσρκεσέπ ςξσ τσρικξϋ κϊρμξσ. Βαρίζεςαι ρε εσέλικςξ, απλϊ ρςη υοήρη σλικϊ και λξγιρμικϊ, ρε μια πλακέςα πξσ πεοιλαμβάμει έμαμ μικοξελεγκςή, ρσμδέεςαι με ςξμ Η/Τ και ποξγοαμμαςίζεςαι μέρα απϊ έμα απλϊ πεοιβάλλξμ αμάπςσνηπ. Με ςξ Arduino δημιξσογξϋμςαι ρσρςήμαςα ςα ξπξία ενσπηοεςξϋμ διάτξοξσπ ρκξπξϋπ έυξμςαπ ςημ δσμαςϊςηςα μα δέυξμςαι εοεθίρμαςα απϊ ςξ πεοιβάλλξμ ςξσπ (μέρχ αιρθηςήοχμ) και μα επεμεογξϋμ επί ασςξϋ αμάλξγα με ςξ πχπ έυξσμ ποξγοαμμαςιρςεί. Τπάουξσμ και άλλεπ πλαςτϊομεπ και σλξπξιήρειπ με ςιπ ίδιεπ δσμαςϊςηςεπ. Η βαρική διατξοά ασςόμ με ςξ Arduino, είμαι ϊςι ςξ ςελεσςαίξ βαρίζεςαι ρε ςευμξλξγίεπ αμξιυςξϋ κόδικα. Μπξοεί μα καςαρκεσαρςεί απϊ ςξμ καθέμα- 8

11 μία, εμρχμαςόμεςαι ρε ρσρκεσέπ ακϊμα και για εμπξοικξϋπ ρκξπξϋπ και ςξ ρημαμςικϊςεοξ είμαι ϊςι σπάουει έμα μεγάλξ δίκςσξ αμθοόπχμ πξσ υοηριμξπξιεί ςξ Arduino ρε καςαρκεσέπ, άοα σπάουει μεγάλξπ ϊγκξπ ελεϋθεοηπ πληοξτξοίαπ ρςξ διαδίκςσξ. Γεμικά, ςα Projects ρςξμ μικοξελεγκςή ςξσ Arduino μπξοξϋμ μα είμαι ασςϊμξμα (ρε επίπεδξ hardware) ή μα επικξιμχμξϋμ με κάπξιξ λξγιρμικϊ ρςξμ Η/Τ ςξσ ποξγοαμμαςιρςή (ποξγοάμμαςα ϊπχπ ςα Flash, Processing κ.α). Σξ Arduino πεοιλαμβάμει έμα ειδικά ποξγοαμμαςιζϊμεμξ Atmega382 αμςί ςξσ μικοξελεγκςή FTDI όρςε μα είμαι δσμαςή η πιξ γοήγξοη ςαυϋςηςα μεςατξοάπ δεδξμέμχμ και η γοήγξοη ρειοιακή επικξιμχμία. Ο μικοξεπενεογαρςήπ ςξσ Arduino ρσμήθχπ ποξγοαμμαςίζεςαι εκ ςχμ ποξςέοχμ όρςε μα παοέυει κάπξιξ τξοςχςή εκκίμηρηπ (BootLoader). Με ςη βξήθεια ςξσ ςελεσςαίξσ απλξπξιείςαι η διαδικαρία ςηπ απξθήκεσρηπ ςχμ ποξγοαμμάςχμ ρςημ Flash Memory ςξσ Arduino μέρχ ςηπ ρειοιακήπ USB θϋοαπ. Δπιποξρθέςχπ, η γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ, ςξ ξλξκληοχμέμξ πεοιβάλλξμ αμάπςσνηπ και ξι διάτξοεπ βιβλιξθήκεπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ ςηπ πλαςτϊομαπ Arduino είμαι αμξιυςξϋ λξγιρμικξϋ, ποξρτέοξμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ελεϋθεοη γμόρη ρε ϊλξσπ ςξσπ υοήρςεπ. Κϋοια Πλεξμεκςήμαςα ςηπ πλαςτϊομαπ Arduino: Οικξμξμική: Η πλαςτϊομα Arduino απξςελεί ξικξμξμική λϋρη διϊςι είμαι τθημϊςεοη. Δπιπλέξμ, καθϊςι αμξιυςξϋ λξγιρμικξϋ, μπξοεί ξ καθέμαπ μα ςημ αμαπςϋνει απϊ μϊμξπ ςξσ. Μεςατέοριμη: Παοέυει πλήοη μεςατεοριμϊςηςα και άοα σπάουει η δσμαςϊςηςα μα ποξγοαμμαςίζεςαι ρςα πεοιρρϊςεοα λειςξσογικά ρσρςήμαςα. Δπεκςάριμη: Η ποϊρβαρη ρςξ σλικϊ και ςξ λξγιρμικϊ ςηπ πλαςτϊομαπ είμαι αμξιυςά και ελεϋθεοα για ϊλξσπ. Καθημεοιμά, μέρχ υιλιάδχμ σπξρςηοικςόμ ςξσ ελεϋθεοξσ λξγιρμικξϋ αμαπςϋρρξμςαι διάτξοεπ βιβλιξθήκεπ και παοάλληλα, ςϊρξ η αουιςεκςξμική ϊρξ και ςξ σλικϊ ςηπ πλαςτϊομαπ ενελίρρξμςαι ρσμευόπ. Παοακάςχ εμταμίζξμςαι μεοικέπ απϊ ςιπ πιξ γμχρςέπ πλαςτϊομεπ ςξσ Arduino : Arduino Diecimila Arduino Duemilanove Arduino Uno Arduino Mega 9

12 ςξμ παοακάςχ πίμακα ταίμξμςαι ςα βαρικά υαοακςηοιρςικά ςξσ σλικξϋ μέοξσπ ςχμ παοαπάμχ ςερράοχμ πλαςτξομόμ. Πλαςτόομα Arduino Μικοξελεγκςήπ Atmel AVR Flash KiB EEPROM KiB SRAM KiB Ψητιακέπ Δπατέπ Δ / Δ PWM Diecimila ATmega Duemilanove ATmega168/ Uno ATmega Mega ATmega Πίνακασ 1 Πλακζτεσ Arduino 1.3 Τξ λξγιρμικό ςηπ πλαςτόομαπ Arduino Σξ πεοιβάλλξμ αμάπςσνηπ ςξσ Arduino (IDE) έυει βαριρςεί ρςη γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ Java και γι ασςϊ ακοιβόπ μπξοεί μα λειςξσογήρει ρςα πεοιρρϊςεοα λειςξσογικά ρσρςήμαςα. Πιξ ρσγκεκοιμέμα, η γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ πξσ υοηριμξπξιείςαι για ςημ ρσγγοατή ποξγοαμμάςχμ ρςξ Arduino είμαι η Wiring (C, C++). Σξ IDE ςξσ Arduino μέρχ ςχμ εογαλείχμ GNU toolchain και AVR Libc παοέυει ςημ μεςαγλόςςιρη ποξγοαμμάςχμ απϊ C, C++ ρε καςάλληλεπ AVR εμςξλέπ γλόρραπ μηυαμήπ, καθόπ και ςξ εογαλείξ avrudude υοηριμξπξιείςαι για ςημ απξρςξλή ςξσ εκςελέριμξσ ποξγοάμμαςξπ ρςημ Flash memory ςξσ Arduino. Η φητιακή ρυεδίαρη ςξσ σλικξϋ μέοξσπ ςξσ Arduino είμαι αμξιυςή και ποξρβάριμη απϊ ϊλξσπ μια και είμαι δημξριεσμέμη σπϊ ςημ άδεια Creative Commons Attribution Share-Alike 2.5. Δπίρηπ, ςξ πεοιβάλλξμ αμάπςσνηπ (IDE) ςξσ Arduino είμαι ελεϋθεοξ λξγιρμικϊ και είμαι δημξριεσμέμξ σπϊ ςημ άδεια GNU General Public License Version2. 10

13 1.4 Arduino Uno Γεμικά Σξ βαρικϊςεοξ μέοξπ ςξσ Arduino Uno είμαι τσρικά έμαπ μικοξεπενεογαρςήπ. Ασςϊπ είμαι ςξ «μσαλϊ» ςξσ Arduino και είμαι ποξγοαμμαςιζϊμεμξπ όρςε μα ελέγυει ςιπ 14 φητιακέπ input/output ακίδεπ (pins) και ςιπ 6 αμαλξγικέπ πξσ σπάουξσμ πάμχ ρςημ πλακέςα. Μέρχ ασςόμ ςχμ 20 pins διαρσμδέεςαι η πλακέςα με ενχςεοικά ρςξιυεία (κιμηςήοεπ, LEDs, LCD ξθϊμεπ κλπ) και αιρθηςήοεπ (τχςϊπ, θεομϊμεςοα, accelometers κ.α). Δπίρηπ πάμχ ρςημ πλακέςα αμάπςσνηπ σπάουει μια θϋοα USB. Μέρχ ασςήπ γίμεςαι η μεςατξοά δεδξμέμχμ ποξπ άλλεπ ρσρκεσέπ, ρσμήθχπ έμαμ σπξλξγιρςή, αλλά και ςξ αμςίρςοξτξ. Παοϊλα ασςά, η κϋοια υοήρη ςηπ ρςα ποόςα ρςάδια εκμάθηρηπ, είμαι η μεςατξοά ςξσ ποξγοάμμαςξπ απϊ ςξμ σπξλξγιρςή ρςξμ μικοξεπενεογαρςή ςηπ πλακέςαπ, αλλά και η εμτάμιρη ςχμ δεδξμέμχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ λειςξσογία ςηπ ρσρκεσήπ μεςά απϊ ςξ ποξγοαμμαςιρμϊ Μέοη εμόπ Arduino Uno Πάμχ ρςημ πλαςτϊομα ςξσ Arduino σπάουξσμ 14 φητιακξί ακοξδέκςεπ Διρϊδξσ/Δνϊδξσ ξι ξπξίξι μπξοξϋμ μα ςεθξϋμ χπ είρξδξι ή χπ ένξδξι μέρχ διατϊοχμ εμςξλόμ-ρσμαοςήρεχμ πξσ θα αμαλσθξϋμ παοακάςχ. Λειςξσογξϋμ με ςάρη 5 Volts και έυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα μα παοέυξσμ ή μα καςαβσθίζξσμ έμςαρη ςηπ ςάνεχπ ςχμ 40mA. ε κάθε ακοξδέκςη σπάουει ερχςεοικά έμαπ Pull-up αμςιρςάςηπ ρςα 20-50KΩ. Δπιπλέξμ, σπάουξσμ 6 αμαλξγικξί ακοξδέκςεπ Διρϊδξσ. Ασςξί μπξοξϋμ μα διαβάρξσμ αμαλξγικέπ ςιμέπ και μα ςιπ μεςαςοέφξσμ ρε έμαμ αοιθμϊ απϊ Η μέςοηρη ςηπ ςάρηπ γίμεςαι ποξκαθξοιρμέμα απϊ 0 έχπ 5 volts. Δκςϊπ ασςξϋ, 6 εκ ςχμ 14 φητιακόμ ακοξδεκςόμ ξι P3, P5, P6, P9, P10 και P11 έυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα μα λειςξσογήρξσμ και χπ αμαλξγικέπ Ένξδξι. Κάπξιξι ακοξδέκςεπ έυξσμ ρσγκεκοιμέμεπ λειςξσογίεπ. ειοιακή Λειςξσογία: 0 (RX) και 1 (TX). Φοηριμξπξιξϋμςαι για λήφη (RX) και εκπξμπή (TX) TTL ρειοιακόμ δεδξμέμχμ. Δνχςεοικέπ Διακξπέπ: 2 και 3. Ασςξί ξι ακοξδέκςεπ μπξοξϋμ μα εμεογξπξιξϋμ διακξπέπ αμ αμιυμεσθεί παλμϊπ υαμηλήπ ςάρηπ. 11

14 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, και 11 pins. Παοέυξσμ Ένξδξ 8-bit PWM με ςημ ρσμάοςηρη analogwrite(). SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Ασςξί ξι ακοξδέκςεπ επιςοέπξσμ επικξιμχμία SPI, η ξπξία αμ και παοέυεςαι απϊ ςξ hardware δεμ είμαι ακϊμα διαθέριμη ρςημ γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ ςξσ Arduino. LED: 13. ςξμ ακοξδέκςη 13 σπάουει έμα εμρχμαςχμέμξ LED. Ασςϊ αμάβει ϊςαμ ξ ακοξδέκςηπ έυει ςιμή HIGH, ϊςαμ ςξ pin είμαι LOW δεμ αμάβει. Εικόνα 1 Πλακζτα Arduino Uno Σειοιακή Θύοα Φοηριμξπξιείςαι για επικξιμχμία μεςανϋ ςηπ πλαςτϊομαπ Arduino και εμϊπ σπξλξγιρςή ή με άλλεπ ρσρκεσέπ. Όλεπ ξι πλακέςεπ έυξσμ ςξσλάυιρςξμ μια ρειοιακή θϋοα. Δπικξιμχμεί μέρχ ςχμ φητιακόμ ακίδχμ 0 (RX) και 1 (TX), καθόπ και με ςξμ σπξλξγιρςή μέρχ USB. Αμ υοηριμξπξιείςαι η λειςξσογία(usb), δεμ μπξοξϋμ ςασςϊυοξμα μα υοηριμξπξιηθξϋμ ξι ακίδεπ 0 και 1 για φητιακή είρξδξ ή ένξδξ. ημειόμεςαι ϊςι, η ρειοιακή ξθϊμη ρςξ πεοιβάλλξμ ςξσ Arduino μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί για μα επικξιμχμεί με ςημ πλακέςα. Κάμξμςαπ κλικ ρςξ κξσμπί Serial Monitor ρςημ γοαμμή εογαλείχμ και επιλέγξμςαπ ςημ ίδια ςαυϋςηςα πξσ υοηριμξπξιείςαι ρςημ κλήρη ςηπ Serial.begin() Παοακάςχ εμταμίζξμςαι ξι βαρικέπ ρσμαοςήρειπ ςηπ ρειοιακήπ θύοαπ: 12

15 begin() end() available() (αουικξπξίηρη ςηπ ρειοιακήπ) (κλείριμξ ςηπ ρειοιακήπ) (έλεγυξπ αμ σπάουξσμ δεδξμέμα μα διαβαρςξύμ) read() (αμάγμχρη ςχμ ειρεουόμεμχμ ρειοιακώμ δεδξμέμχμ) peek() (επιρςοέτει ςξ επόμεμξ byte από ςημ ρειοιακή) flush() (άδειαρμα ςξσ buffer ςηπ ρειοιακήπ από δεδξμέμα πξσ έυει) print() (γοάφιμξ δεδξμέμχμ ρςη ρειοιακή) println() write() (ςξ ίδιξ με ςημ Print(), αλλά με αλλαγή γοαμμήπ ρςξ ςέλξπ) (γοάτει δσαδικά δεδξμέμα ρςη ρειοιακή) Πίνακασ 2 Βαςικζσ υναρτήςεισ ειριακήσ φνδεςησ Χαοακςηοιρςικά ςξσ Arduino Microcontroller: ATmega328 5V Σάρη λειςξσογίαπ: 7-12V Σάρη ειρϊδξσ: Σάρη ειρϊδξσ (ϊοιξ): 6-20V Digital I/O Pins: 14 (εκ ςχμ ξπξίχμ 6 πεοιέυξσμ PWM Analog Input Pins: 6 ενϊδξσπ) DC οεϋμαςξπ I/O Pin: DC ςοέυξσρα για 3.3V Pin: 40mA 50mA 13

16 Flash Memory: SRAM: EEPROM: Clock Speed: 32 KB εκ ςχμ ξπξίχμ 0,5 KB πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι απϊ ςξμ bootloader 2KB 1KB 16MHz Πίνακασ 3 Χαρακτηριςτικά Arduino Uno Βαρικέπ μμήμεπ Πάμχ ρςιπ πλαςτϊομεπ ςξσ Arduino σπάουξσμ ςοείπ βαρικέπ μμήμεπ: Flash memory (32 Kbytes) ρςημ ξπξία ςξπξθεςείςαι κάθε τξοά ςξ ποϊγοαμμα πξσ ποϊκειςαι μα εκςελερςεί καθόπ και ξ τξοςχςήπ εκκίμηρηπ πξσ διεσκξλϋμει ςημ διαδικαρία ςξσ ποξγοαμμαςιρμξϋ ςηπ πλαςτϊομαπ. SRAM memory (ρςαςική μμήμη ςσυαίαπ ποξρπέλαρηπ ςχμ 2 Kbytes) η ξπξία υοηριμξπξιείςαι για ςημ ποξρχοιμή απξθήκεσρη ςχμ ρςαςικόμ και ςχμ μεςαβληςόμ δεδξμέμχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ πξσ εκςελείςαι. ΔEPROM memory (1 Kbytes) ρςημ ξπξία απξθηκεϋξμςαι ξι ςιμέπ ςχμ μεςαβληςόμ ϊςαμ η πλαςτϊομα ρβήρει(off). Φοηριμξπξιείςαι για ςημ απξθήκεσρη οσθμίρεχμ και άλλχμ παοαμέςοχμ αμάμερα ρςα Reset ςξσ Arduino. ημειόμεςαι ϊςι, ξι μμήμεπ Flash και ΔEPROM είμαι ρςαθεοέπ (ξι πληοξτξοίεπ παοαμέμξσμ μεςά ςημ απεμεογξπξίηρηπ ςξσ οεϋμαςξπ). Η μμήμη SRAM είμαι αρςαθήπ και ξι πληοξτξοίεπ υάμξμςαι ϊςαμ εμαλλάρρεςαι ςξ οεϋμα. Δπίρηπ, αμ η μμήμη SRAM ςελειόρει(δεμ είμαι αοκεςή), ςξ ποϊγοαμμα μπξοεί μα απξςϋυει με διάτξοξσπ ςοϊπξσπ. Δμό μπξοεί μα ταίμεςαι ϊςι τξοςόμει με επιςσυία, ίρχπ μα μημ ςοέυει, ή μα ςοέυει παοάνεμα. Για μα απξτεσυθεί η παοαπάμχ καςάρςαρη, μία λϋρη είμαι, μα μειχθξϋμ ςα ρυϊλια ή ξι ρειοέπ ή άλλεπ δξμέπ δεδξμέμχμ ρςξ sketch (υχοίπ μα αλλάνει ξ κόδικαπ). Δάμ λειςξσογεί με επιςσυία ρςη ρσμέυεια, καςά πάρα πιθαμϊςηςα έυει εναμςληθεί η SRAM. Έμαπ δεϋςεοξπ ςοϊπξπ για 14

17 μα αμςιμεςχπιρςεί ασςϊ ςξ ποϊβλημα είμαι αμ σπάουξσμ πίμακεπ αμαζήςηρηπ ή γεμικά μεγάλξι πίμακεπ, μα υοηριμξπξιξϋμ ςξ μικοϊςεοξ ςϋπξ δεδξμέμχμ πξσ είμαι αμαγκαίξπ για ςημ απξθήκεσρη ςχμ ςιμόμ Τοξτξδξρία Σξ Arduino Uno ςοξτξδξςείςαι είςε απϊ ενχςεοική ςοξτξδξρία μέρχ μιαπ σπξδξυήπ ςχμ 2.1mm, είςε απεσθείαπ απϊ ςημ θϋοα USB ςξσ σπξλξγιρςή. H επιλξγή ςηπ πηγήπ γίμεςαι απϊ ςξ υοήρςη. Ωπ ενχςεοική ςοξτξδξρία ξοίζεςαι είςε μια μπαςαοία, είςε μεςαρυημαςιρςήπ ςχμ 9Volt απϊ 230V. Τπάουει δσμαςϊςηςα η μπαςαοία μα ρσμδεθεί ρςιπ σπξδξυέπ ςξσ Arduino Vin και GND ϊπξσ ςξπξθεςξϋμςαι ξ θεςικϊπ πϊλξπ και ξ αομηςικϊπ αμςίρςξιυα. Η πλακέςα λειςξσογεί με ενχςεοική πηγή απϊ 6 έχπ 20 Volts. Αμ χρςϊρξ ςοξτξδξςηθεί με λιγϊςεοα απϊ 7 Volts ςα pin ενϊδξσ ςχμ 5Volts δεμ θα καςατέοξσμ μα ενάγξσμ ςάρη. Αμςίθεςα, αμ εταομξρςεί ςάρη πάμχ απϊ 12 Volts θα σπεοθεομαμθεί ξ ρςαθεοξπξιηςήπ ςάρηπ ρςημ πλακέςα και εμδευξμέμχπ μα καςαρςοατεί. σμεπόπ, μια ιδαμική ςάρη είμαι ςα 9 Volts. Οι ακοξδέκςεπ ςοξτξδξρίαπ είμαι ξι ενήπ: VIN. Ακοξδέκςηπ για μη ρςαθεοξπξιημέμη ςάρη. σμήθχπ εδό ρσμδέεςαι μια ενχςεοική πηγή ςοξτξδξρίαπ. 5V. Ακοξδέκςηπ ρςαθεοξπξιημέμηπ ςάρηπ 5Volt. Η οσθμιζϊμεμη παοξυή ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ η ξπξία υοηριμξπξιείςαι για ςημ ςοξτξδξρία ςξσ μικοξελεγκςή ή άλλχμ ηλεκςοξμικόμ ρςξιυείχμ ςηπ πλακέςαπ. Η ςάρη μπξοεί μα ποξέουεςαι είςε απϊ ςξ Vin με εμρχμαςχμέμξ οσθμιρςή, ή μα παοέυεςαι απϊ USB ή άλλη οσθμιζϊμεμη παοξυή 5V 3.3V. Μέγιρςη καςαμάλχρη οεϋμαςξπ είμαι 50mA. GND. Γειχμέμεπ ακίδεπ Δπικξιμχμία Σξ Αrduino Uno δϋμαςαι μα επικξιμχμεί με ςξμ Ηλεκςοξμικϊ Τπξλξγιρςή, μία άλλη πλαςτϊομα Arduino ή άλλξσπ μικοξελεγκςέπ. Σξ ξλξκληοχμέμξ ATMega382 παοέυει ρειοιακή επικξιμχμία, η ξπξία είμαι διαθέριμη απϊ 15

18 ςξσπ ακοξδέκςεπ (λήφη RX) 0 και (εκπξμπή TX) 1 ςηπ πλακέςαπ. Δπιπλέξμ, η επιλξγή ςξσ ειδικά ποξγοαμμαςιζϊμεμξσ εμρχμαςχμέμξσ ξλξκληοχμέμξσ ATmega382 αμςί ςξσ chip FTDI, επιςοέπει ςημ πιξ γοήγξοη ςαυϋςηςα μεςατξοάπ δεδξμέμχμ και γοήγξοη ρειοιακή επικξιμχμία. Αμέρχπ μεςά ςημ ρϋμδερη ςξσ Arduino μέρχ ςηπ θϋοαπ USB ασςϊ εμταμίζεςαι χπ εικξμική ρειοιακή θϋοα COM ρςξ λξγιρμικϊ ςξσ σπξλξγιρςή. Σξ firmware ATmega382 υοηριμξπξιεί ςα ποξγοάμμαςα ξδήγηρηπ USB COM και δεμ υοειάζεςαι μα σπάουει ενχςεοικϊπ παοάγξμςαπ. Δπξμέμχπ, ρςα Windows απαιςείςαι μϊμξ έμα αουείξ.inf. Οι πλαςτϊομεπ ςξσ Arduino πεοιλαμβάμξσμ έμα ςμημαςικϊ ϊογαμξ ελέγυξσ ςξ ξπξίξ επιςοέπει ςημ απξρςξλή ποξπ και απϊ ςημ πλακέςα απλξϋ κειμέμξσ δεδξμέμχμ. Οι RX και TX λσυμίεπ LED ρςημ πλακέςα αμαβξρβήμξσμ ϊςαμ γίμεςαι ρειοιακή μεςάδξρη δεδξμέμχμ μέρχ ςξσ USBto-chip και USB ρϋμδερη με ςξμ σπξλξγιρςή (αλλά ϊυι για ρειοιακή επικξιμχμία ρςιπ ακίδεπ 0 και 1) Γλώρρα Ποξγοαμμαςιρμξύ Σξ Arduino Uno ποξγοαμμαςίζεςαι με ςη γλόρρα Wiring (ξσριαρςικά ποϊκειςαι για ςη C++ με κάπξιεπ μεςαςοξπέπ). Πεοιλαμβάμει έμα τξοςχςή εκκίμηρηπ πξσ επιςοέπει ρςξ υοήρςη μα αμεβάζει μέξ κόδικα υχοίπ ςη υοήρη ενχςεοικξϋ σλικξϋ ποξγοαμμαςιρςή. Δπικξιμχμεί υοηριμξπξιόμςαπ ςξ αουικϊ ποχςϊκξλλξ αμαπςσνιακήπ κάοςαπ STK500. Σξ πεοιβάλλξμ αμάπςσνηπ ςξσ λξγιρμικξϋ βαρίζεςαι ρςημ γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ Processing και ςημ γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ Wiring, ξι ξπξίεπ είμαι αμξιυςξϋ κόδικα (ξpen source) και μπξοεί ξ υοήρςηπ μα ςιπ «καςεβάρει» δχοεάμ ϊπχπ και ςξ πεοιβάλλξμ αμάπςσνηπ. 1.5 Ολξκληοχμέμξ Πεοιβάλλξμ Αμάπςσνηπ ςξσ Arduino ςξ πεοιβάλλξμ αμάπςσνηπ ςξσ Arduino σπάουει μια πεοιξυή επενεογαρίαπ κειμέμξσ για ςη ρσγγοατή κόδικα, μια πεοιξυή μημσμάςχμ, έμα μεμξϋ, μια γοαμμή εογαλείχμ με κξσμπιά για κξιμέπ λειςξσογίεπ, καθόπ και μια ρειοά απϊ μεμξϋ. Φοηριμξπξιείςαι για ςη ρϋμδερη με ςξ σλικϊ Arduino, για ςη τϊοςχρη ποξγοαμμάςχμ και για μα επικξιμχμξϋμ μεςανϋ ςξσπ. Έμα ξλξκληοχμέμξ ποϊγοαμμα ξμξμάζεςαι sketch. Δίμαι γοαμμέμξ με ςξ ποϊγοαμμα επενεογαρίαπ κειμέμξσ. Έυει δσμαςϊςηςεπ για ςημ αμςιγοατή/επικϊλληρη και για ςημ αμαζήςηρη/αμςικαςάρςαρη κειμέμξσ. Η κξμρϊλα απεικξμίζει ςημ ένξδξ ςξσ κειμέμξσ απϊ ςξ πεοιβάλλξμ Arduino 16

19 ρσμπεοιλαμβάμξμςαπ πλήοη μημϋμαςα λάθξσπ και άλλεπ πληοξτξοίεπ. Σα κξσμπιά ςηπ γοαμμήπ εογαλείχμ επιςοέπξσμ διάτξοεπ λειςξσογίεπ ϊπχπ ξ έλεγυξπ και ςξ αμέβαρμα ςχμ ποξγοαμμάςχμ, η δημιξσογία μέξσ sketch, ςξ άμξιγμα και η απξθήκεσρη ςχμ sketch και άμξιγμα ςηπ ρειοιακήπ ξθϊμηπ. Εικόνα 2 Περιβάλλον Ανάπτυξησ Arduino Σα κξσμπιά ςηπ γοαμμήπ εογαλείχμ: κόδικα Verify/Compile (Έλεγυξπ/Μεςαγλόςςιρη): Έλεγυξπ για λάθη ρςξμ Upload: Αμέβαρμα ςξσ κόδικα ρςξμ μικοξελεγκςή. New(Νέξ): Δημιξσογεί έμα μέξ sketch. 17

20 Open(Άμξιγμα): Παοξσριάζει έμα μεμξϋ με ϊλα ςα sketch, κάμξμςαπ κλικ ρε έμα απϊ ασςά θα αμξίνει μέρα ρςξ ςοέυξμ παοάθσοξ. Save(Απξθήκεσρη): Απξθηκεϋει ςξ sketch. Serial Monitor(ειοιακή ξθϊμη): Αμξίγει ςημ ρειοιακή ξθϊμη όρςε μα είμαι δσμαςή η ρειοιακή επικξιμχμία και μεςατξοά δεδξμέμχμ Σειοιακή ξθόμη (Serial Monitor) Φοηρμξπξιείςαι για μα εμταμίρει ςα ρειοιακά δεδξμέμα πξσ απξρςέλλξμςαι απϊ και ποξπ ςημ πλακέςα Arduino. Πιξ ρσγκεκοιμέμα, η απξρςξλή δεδξμέμχμ ρςημ πλακέςα γίμεςαι, ειράγξμςαπ κείμεμξ και παςόμςαπ ςξ κξσμπί send ή παςόμςαπ ςξ Enter. Δπίρηπ, ρςξ κάςχ μέοξπ ςηπ ρειοιακήπ ξθϊμηπ, μπξοεί μα γίμει η επιλξγή ςηπ καςάλληληπ ςαυϋςηςαπ μεςατξοάπ ςχμ δεδξμέμχμ(baud) απϊ ςημ λίρςα πξσ εμταμίζεςαι αμάλξγα με ςημ ςιμή πξσ θα επιλευθεί ρςξ ποξγοαμμαςιρμϊ ςξσ Arduino με ςξ Serial.begin(). Εικόνα 3 ειριακή Οθόνη Arduino 18

21 1.5.2 H Δξμή ςξσ ποξγοάμμαςξπ Έμα ςσπικϊ ποϊγοαμμα Arduino έυει ςημ παοακάςχ δξμή: //δήλχρη μεςαβληςόμ void setup () { //αουικξπξιήρειπ void loop () { //Κόδικαπ Τπάουξσμ δσξ βαρικέπ ρσμαοςήρειπ πξσ είμαι μέοξπ ςξσ κάθε sketch ςξσ Arduino ξι ξπξίεπ είμαι η setup() και η loop(). Η setup() καλείςαι μια τξοά, ϊςαμ ςξ sketch νεκιμά ή ϊπξςε κάμει επαματξοά (reset) η πλαςτϊομα Arduino. Κσοίχπ, ρε ασςήμ γίμξμςαι ξι αουικξπξιήρειπ ςχμ μεςαβληςόμ, η οϋθμιρη ςηπ καςάρςαρηπ ςχμ ακίδχμ (pins) και η ειραγχγή ςχμ βιβλιξθηκόμ. Αμςιθέςχπ, η ρσμάοςηρη loop() καλείςαι ναμά και ναμά επιςοέπξμςαπ έςρι ρςξ ποϊγοαμμα μα αμςαπξκοιθεί ρε ενχςεοικά εοεθίρμαςα. Και ξι δσξ ρσμαοςήρειπ είμαι σπξυοεχςικϊ μα πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ sketch, ακϊμα και αμ δεμ πεοιέυξσμ κάςι και μα είμαι κεμέπ Βαρικέπ δξμέπ και λειςξσογίεπ ποξγοαμμαςιρμξύ Παοακάςχ, ακξλξσθξϋμ μεοικέπ απϊ ςιπ πιξ βαρικέπ ρσμαοςήρειπ και λειςξσογίεπ πξσ μπξοξϋμ μα ανιξπξιηθξϋμ καςά ςημ ρσγγοατή εμϊπ ποξγοάμμαςξπ Arduino : 19

22 σμαοςήρειπ ειρϊδξσ και ενϊδξσ : pinmode() (ξοίζει μια επατή χπ είρξδξ ή ένξδξ) σμαοςήρειπ φητιακήπ ειρϊδξσ και ενϊδξσ : digitalwrite() (γοάτει ρε μία φητιακή επατή ενϊδξσ) digitalread() (διαβάζει απϊ μία φητιακή επατή ειρϊδξσ) σμαοςήρειπ αμαλξγικήπ ειρϊδξσ και ενϊδξσ : analogreference() (ξοίζει ςημ ςάρη αμαλξγικήπ αματξοάπ) analogwrite() (γοάτει PWM ρήμαςα ρε μία επατή ενϊδξσ) analogread() (διαβάζει απϊ μία αμαλξγική επατή ειρϊδξσ) ςαθεοέπ : HIGH (ςιμή σφηλήπ ρςάθμηπ για μία επατή ειρϊδξσ ή ενϊδξσ) LOW (ςιμή υαμηλήπ ρςάθμηπ για μία επατή ειρϊδξσ ή ενϊδξσ) false (λξγικϊ επίπεδξ φεϋδξσπ ρε μία ρσμθήκη) true (λξγικϊ επίπεδξ αλήθειαπ ρε μία ρσμθήκη) INPUT (υοηριμξπξιείςαι για ςξμ ξοιρμϊ μίαπ επατήπ χπ είρξδξ) OUTPUT (υοηριμξπξιείςαι για ςξμ ξοιρμϊ μίαπ επατήπ χπ ένξδξ) A0,..., Α5 (ρσμβξλξρςαθεοέπ για ςιπ αμαλξγικέπ επατέπ ειρϊδξσ) σμαοςήρειπ υοϊμξσ : millis() (διάοκεια εκςέλερηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρε ms) micros() (διάοκεια εκςέλερηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρε μs) delay() (παϋρη ποξγοάμμαςξπ - η διάοκεια δίδεςαι ρε ms) delaymicroseconds() (παϋρη ποξγοάμμαςξπ - η διάοκεια δίδεςαι ρε μs) Τπξρςήοινη ρειοιακήπ επικξιμχμίαπ : Serial (αμςικείμεμξ ρειοιακήπ επικξιμχμίαπ με υοήριμεπ μεθϊδξσπ) Ακίδεπ(Pins) Οι φητιακέπ ακίδεπ(digital pins) ρςξ Arduino μπξοξϋμ μα οσθμιρςξϋμ είςε χπ είρξδξι είςε χπ ένξδξι, ϊμχπ απϊ ποξεπιλξγή είμαι οσθμιρμέμεπ χπ είρξδξι. Δπίρηπ ρημειόμεςαι, ϊςι η πλειξφητία ςχμ αμαλξγικόμ ακίδχμ ςξσ Arduino (Atmega), μπξοεί μα οσθμιρςεί και μα υοηριμξπξιηθεί, με ςξμ ίδιξ ακοιβόπ ςοϊπξ ϊπχπ ξι φητιακέπ ακίδεπ. Ο μικοξελεγκςήπ Atmega πξσ υοηριμξπξιείςαι για ςημ πλαςτϊομα Arduino πεοιέυει έμαμ αμαλξγικϊ-ρε-φητιακϊ μεςαςοξπέα 6 καμαλιόμ. Ο ςελεσςαίξπ διαθέςει αμάλσρη 10 bit, επιρςοέτξμςαπ ακέοαιξσπ απϊ 0 έχπ Αμ και η κϋοια λειςξσογία ςηπ αμαλξγικήπ ακίδαπ για ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ υοήρςεπ Arduino είμαι 20

23 μα διαβάζει αμαλξγικξϋπ αιρθηςήοεπ, ξι αμαλξγικέπ ακίδεπ διαθέςξσμ επίρηπ ϊλεπ ςιπ λειςξσογίεπ ςχμ γεμικόμ ακίδχμ ειρϊδξσ/ενϊδξσ. Παοακάςχ ταίμξμςαι ξι ρσμαοςήρειπ αμαλξγικήπ(και φητιακήπ) ειρϊδξσ και ενϊδξσ: pinmode(): Ρσθμίζει ςη ρσγκεκοιμέμη ακίδα μα ρσμπεοιτέοεςαι χπ είρξδξπ/ ένξδξπ. ϋμςανη: pinmode(pin, mode) Παοάμεςοξι: pin: Ο αοιθμϊπ ςηπ ακίδαπ ςηπ ξπξίαπ η λειςξσογία είμαι επιθσμηςϊ μα αλλάνει. mode: INPUT/OUTPUT digitalwrite(): Γοάτει μια σφηλή (HIGH) ή μια υαμηλή (LOW) ςιμή ρε μια φητιακή ακίδα. Αμ η ακίδα έυει οσθμιρςεί χπ ένξδξπ με ςημ ρσμάοςηρη pinmode(), ςϊςε η ςάρη ςηπ θα καθξοίρει ρςημ αμςίρςξιυη ςιμή: 5V για HIGH και 0V για LOW. Αμ η ακίδα έυει οσθμιρςεί χπ είρξδξπ, γοάτξμςαπ HIGH ρςημ ρσμάοςηρη digitalwrite() θα εμεογξπξιηθεί η ερχςεοική pullup-αμςίρςαρη ςχμ 20 Κ εμό γοάτξμςαπ LOW θα απεμεογξπξιηθεί. ϋμςανη: digitalwrite(pin,value) Παοάμεςοξι: pin: Ο αοιθμϊπ ςηπ ακίδαπ ςηπ ξπξίαπ η λειςξσογία είμαι επιθσμηςϊ μα αλλάνει. Value: INPUT/OUTPUT digitalread(): Διαβάζει ςημ ςιμή απϊ μια ρσγκεκοιμέμη φητιακή ακίδα, πξσ είμαι είςε HIGH είςε LOW. ϋμςανη: digitalread(pin) Παοάμεςοξι: pin: Ο αοιθμϊπ ςηπ ακίδαπ ςηπ ξπξίαπ η λειςξσογία είμαι επιθσμηςϊ μα αλλάνει. Δπιρςοέτει: HIGH/LOW analogwrite(): Γοάτει μια αμαλξγική ςιμή (PWM κϋμα) ρε μια ακίδα. Μεςά ςημ κλήρη ςηπ analogwrite(), η ακίδα θα δημιξσογήρει έμα ρςαθεοϊ ςεςοαγχμικϊ κϋμα ςξσ καθξοιρμέμξσ κϋκλξσ λειςξσογίαπ μέυοι ςημ επϊμεμη κλήρη ςηπ analogwrite() (ή μια κλήρη ςηπ digitalwrite() ή digitalread() για ςημ ίδια ακίδα). Η ρσυμϊςηςα ςξσ ρήμαςξπ PWM είμαι πεοίπξσ 490 Hz. ςιπ πεοιρρϊςεοεπ πλαςτϊομεπ Arduino η ρσμάοςηρη ασςή λειςξσογεί ρςιπ ακίδεπ 3, 5, 6, 9, 10, 11. ϋμςανη: analogwrite(pin, value) 21

24 Παοάμεςοξι: pin: Ο αοιθμϊπ ςηπ ακίδαπ ςηπ ξπξίαπ θα γοάφει επάμχ value: ξ κϋκλξπ λειςξσογίαπ μεςανϋ 0 και 255 analogread(): Διαβάζει ςημ ςιμή απϊ ςημ καθξοιρμέμη αμαλξγική ακίδα. ϋμςανη: analogread(pin) Παοάμεςοξι: pin: Ο αοιθμϊπ ςηπ αμαλξγικήπ ακίδαπ ειρϊδξσ απϊ ϊπξσ θα διαβάζει Δπιρςέτει: ακέοαιξ απϊ 0 έχπ Υπξρςήοινη Βιβλιξθηκώμ (Libraries) Η υοήρη βιβλιξθηκόμ ποξρτέοει επιπλέξμ λειςξσογικϊςηςα ρε ρσμεογαρία με ςξ σλικϊ και ςξμ υειοιρμϊ ςχμ δεδξμέμχμ. Για μα ειραυθεί μια βιβλιξθήκη ρε έμα sketch, μπξοεί μα επιλεγεί απϊ ςξ μεμξϋ Sketch Import Library. Ασςϊ θα ειράγει μια ή πεοιρρϊςεοεπ βιβλιξθήκεπ #include δηλόρειπ ρςημ κξοστή ςξσ sketch. Δπειδή ξι βιβλιξθήκεπ τξοςόμξμςαι ρςημ πλακέςα με ςξ sketch, ασνάμξσμ ςξ μέγεθξπ ςξσ υόοξσ πξσ καςαλαμβάμεςαι. Δάμ έμα sketch δεμ υοειάζεςαι πλέξμ μια βιβλιξθήκη, απλά διαγοάτεςαι απϊ ςημ κξοστή ςξσ κόδικα. Για ςημ εγκαςάρςαρη ςχμ βιβλιξθηκόμ πξσ δεμ σπάουξσμ ήδη ρςξ λξγιρμικϊ, μπξοεί μα δημιξσογηθεί έμαπ καςάλξγξπ με ςημ ξμξμαρία libraries (βιβλιξθήκεπ), μέρα ρςξμ καςάλξγξ ςξσ sketchbook. Παοακάςχ εμταμίζξμςαι μεοικέπ απϊ ςιπ βιβλιξθήκεπ πξσ σπξρςηοίζξμςαι απϊ ςξ Arduino: Δπικξιμχμίαπ (δικςϋχρη και ποχςϊκξλλα): Ethernet για ςη ρϋμδερη ρςξ ίμςεομες μέρχ ςξσ Ethernet Shield. Wifi για ςη ρϋμδερη ρςξ ίμςεομες μέρχ ςξσ Wifi Shield. TinkerKit για ςημ επικξιμχμία ςηπ πλακέςαπ με ςα σπϊλξιπα εογαλεία (οελέ,αιρθηςήοεπ) μέρχ ςξσ TinkerKit Shield. Messenger - για ςημ επενεογαρία κειμέμξσ με βάρη ςα μημϋμαςα απϊ ςξμ σπξλξγιρςή. NewSoftSerial - βελςιχμέμη έκδξρη ςηπ βιβλιξθήκηπ SoftwareSerial. OneWire - ρσρκεσέπ ελέγυξσ (ςηπ Dallas Semiconductor) πξσ 22

25 υοηριμξπξιξϋμ ςξ ποχςϊκξλλξ one Wire. PS2Keyboard - διαβάζει υαοακςήοεπ απϊ έμα πληκςοξλϊγιξ PS2. Simple Message System - ρςέλμει μημϋμαςα μεςανϋ Arduino και ςξσ σπξλξγιρςή SSerial2Mobile - απξρςξλή μημσμάςχμ κειμέμξσ ή υοηριμξπξιόμςαπ έμα κιμηςϊ ςηλέτχμξ (μέρχ εμςξλόμ AT μέρχ ρειοάπ λξγιρμικξϋ) Webduino - επεκςάριμη βιβλιξθήκη web server (για υοήρη με ςξ Arduino Ethernet Shield) X10 - Απξρςξλή ρημάςχμ X10 μέρχ γοαμμόμ εμαλλαρρϊμεμξσ οεϋμαςξπ Xbee - για ςημ επικξιμχμία με XBees ρε λειςξσογία API SerialControl - Σηλευειοιρςήοιξ άλλεπ Arduino πάμχ απϊ μια ρειοιακή ρϋμδερη Servo για ςξμ έλεγυξ κιμηςήοχμ ςϋπξσ Servo. Φοξμξδιάγοαμμα: DateTime - μια βιβλιξθήκη για ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ ςοέυξσραπ ημεοξμημίαπ και όοαπ. MsTime2 - υοηριμξπξιεί ςξ υοξμϊμεςοξ διακξπήπ 2 για μα εμεογξπξιήρει μια δοάρη κάθε υιλιξρςά ςξσ δεσςεοξλέπςξσ Ν. 23

26 1.6 Tinkerkit Εικόνα 4 TinkerKit Shield Σξ TinkerKit είμαι έμα εογαλείξ πξσ υοηριμξπξιείςαι για ςημ καςαρκεσή διαδοαρςικόμ ποξψϊμςχμ, με έμαμ απλξπξιημέμξ ςοϊπξ και ρε ρϋμςξμξ υοξμικϊ διάρςημα. Λειςξσογεί με ςημ πλακέςα Arduino, με ςημ διατξοά ϊςι δεμ υοειάζεςαι μα τςιάνξσμε κσκλόμαςα με τσρικϊ ςοϊπξ, υοηριμξπξιόμςαπ ρςξιυεία ϊπχπ αμςιρςάρειπ και breadboards.σξ μϊμξ πξσ υοειάζεςαι μα γίμει, είμαι μα ρσμδεθξϋμ απεσθείαπ πάμχ ρςημ πλακέςα(μέρχ ςχμ ειδικόμ καλχδίχμ) ςα διάτξοα ρςξιυεία ςξσ κσκλόμαςϊπ μαπ(αιρθηςήοεπ, οελέ κ.α). Σξ TinkerKit διαθέςει 12 βϋρμαςα ςχμ ςοιόμ ακίδχμ(pins) ςξ καθέμα. Σα ένι πξσ έυξσμ ςημ ρημείχρη Ι0 έχπ Ι5, είμαι αμαλξγικέπ είρξδξι. Ασςά με ςη ρημείχρη Ο0 έχπ Ο5 είμαι αμαλξγικέπ ένξδξι και ρσμδέξμςαι με ςιπ ενϊδξσπ PWM ςηπ πλακέςαπ ςξσ Arduino. Σα ςελεσςαία είμαι δσμαςϊμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ και ραμ φητιακέπ ένξδξι. ε ασςή ςημ πεοίπςχρη θα εμταμίζξσμ ραμ απξςέλερμα είςε HIGH είςε LOW, αλλά καμιά άλλη ςιμή εμδιάμερα. Παοακάςχ ακξλξσθεί έμαπ πίμακαπ πξσ αμςιρςξιυίζει ςιπ ακίδεπ ςξσ TinkerKit με ασςέπ ςηπ πλακέςαπ ςξσ Arduino. 24

27 Ακίδα(Pin) ρςημ πλακέςα ςξσ Arduino Ακίδα(Pin) πάμχ ρςξ TinkerKit 11 O0 10 O1 9 O2 6 O3 5 O4 3 O5 Πίνακασ 4 Αντιςτοιχία Pins μεταξφ Arduino Uno και TinkerKit Shield Έμα ποάριμξ LED πάμχ ρςξ TinkerKit δείυμει ϊςι ςοξτξδξςείςαι ρχρςά, εμό έμα κξσμπί 6mm επιςοέπει ςημ επαμεκκίμηρη ςηπ πλακέςαπ ϊπξςε ασςϊ κοίμεςαι αμαγκαίξ. Η ςεςοαπλή σπξδξυή TWI(4pin ΣWI socket) επιςοέπει ςημ επικξιμχμία με ξπξιαδήπξςε ρσρκεσή σπξρςηοίζει ςξ ποχςϊκξλλξ Ι2C μέρχ ςηπ βιβλιξθήκηπ Wire για Arduino. Σάρη 5V και γείχρη(ground) παοέυξμςαι ρςημ σπξδξυή ασςή. ημειόμεςαι ϊςι, πάμχ ρςημ πλακέςα ςξσ Arduino ξ δίασλξπ I2C 1, υοηριμξπξιεί ςιπ αμαλξγικέπ ειρϊδξσπ 4 και 5. Άοα με ςη υοήρη ςηπ ςεςοαπλήπ σπξδξυήπ, απξκλείεςαι η ξπξιαδήπξςε άλλη υοήρη ασςόμ ςχμ δϋξ αμαλξγικόμ ειρϊδχμ. Ακϊμη η ςεςοαπλή σπξδξυή SERIAL(4pin SERIAL socket) επιςοέπει ρςημ πλακέςα μα επικξιμχμεί με ξπξιαδήπξςε ρσρκεσή σπξρςηοίζει ρειοιακή επικξιμχμία. ημειόμεςαι πχπ, αμ ρςέλμξμςαι ή λαμβάμξμςαι δεδξμέμα απϊ και ποξπ ςξμ σπξλξγιρςή, ασςή η ρειοιακή ρϋμδερη δεμ λειςξσογεί. Με ςη βξήθεια δϋξ ςοσπόμ και ϊλχμ ςχμ ακίδχμ ςξ TinkerKit εταομϊζει πλήοχπ πάμχ ρε μία πλακέςα Arduino, ϊπξςε πάμχ ςξσ ρσμδέξμςαι και ϊλα ςα σπϊλξιπα ρςξιυεία ςξσ κσκλόμαςξπ. Σέλξπ, για μα μπξοεί ςξ TinkerKit μα επικξιμχμήρει με ςημ πλακέςα ςξσ Arduino, είμαι απαοαίςηςη η βιβλιξθήκη ςξσ ςημ ξπξία «καςεβάζει δχοεάμ» κάπξιξπ απϊ ςη διεϋθσμρη 1 I2C : Ο δίαυλοσ I²C είναι ζνασ ςειριακόσ δίαυλοσ που δθμιουργικθκε από τθ Philips και χρθςιμοποιείται για τθν ςφνδεςθ περιφερειακϊν μικρισ ταχφτθτασ ςε μθτρικζσ κάρτεσ, ενςωματωμζνα ςυςτιματα, κινθτά τθλζφωνα ι άλλεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. Ο δίαυλοσ I2C δεν χρθςιμοποιείται μόνο για τθν επικοινωνία ςυςκευϊν που βρίςκονται πάνω ςε ζνα τυπωμζνο κφκλωμα, αλλά και για τθν επικοινωνία ςυςκευϊν που ςυνδζονται με καλϊδια. 25

28 1.7 Αιρθηςήοεπ Δίμαι εκείμα ςα ρςξιυεία εμϊπ ηλεκςοικξϋ κσκλόμαςξπ, ςα ξπξία λαμβάμξσμ πληοξτξοίεπ απϊ ςξ πεοιβάλλξμ και ςιπ μεςατέοξσμ ρςξσπ επενεογαρςέπ ςξσ κσκλόμαςξπ για πεοαιςέοχ υοήρη. Με ςη βξήθεια ςηπ πλακέςαπ TinkerKit και κάπξιχμ απλόμ καλχδίχμ, ρσμδέξμςαι με ςξ Arduino και μεςατέοξσμ δεδξμέμα ρε ασςϊ. Παοακάςχ ταίμξμςαι κάπξια είδη αιρθηςήοχμ, πξσ είμαι εσοέχπ διαδεδξμέμα και υοηριμξπξιξϋμςαι αοκεςά(ατήπ, τχςϊπ, θεομξκοαρίαπ κ.α) Εικόνα 5 Είδη Αιςθητήρων ςυμβατών με το TinkerKit Shield Θα παοξσριαρςξϋμ ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά μϊμξ ςξσ αιρθηςήοα τχςϊπ(light Sensor LDR), επειδή υοηριμξπξιείςαι και ρςημ σλξπξίηρη ςξσ κσκλόμαςξπ ασςήπ ςηπ διπλχμαςικήπ εογαρίαπ. 26

29 Παοακάςχ ταίμεςαι η ποαγμαςική τχςξγοατία ςξσ αιρθηςήοα. Εικόνα 6 Αιςθητήρασ Φωτόσ Ο ρσγκεκοιμέμξπ αιρθηςήοαπ τχςϊπ είμαι μία μεςαβληςή αμςίρςαρη. Σξ τχπ πξσ πέτςει πάμχ ςξσ μειόμει ςημ αμςίρςαρη. Όςαμ δεμ λαμβάμει τχπ, βγάζει ραμ ένξδξ 5V(ςξ κϋκλχμα είμαι αμξιυςϊ).αμςίθεςα ϊςαμ λαμβάμει κάπξια τχςειμϊςηςα απϊ ςξμ υόοξ, ςξ κϋκλχμα είμαι κλειρςϊ και βγάζει 0V. Αμ ρσμδεθεί μέρχ ςξσ TinkerKit με ςημ πλακέςα ςξσ Arduino μεςατέοει ςιμέπ απϊ 0(για μηδεμική τχςειμϊςηςα) έχπ 1023 για μέγιρςη τχςειμϊςηςα. Φοηριμξπξιείςαι η ρσμάοςηρη sensor.read() για μα διαβαρςεί η ςιμή τχςειμϊςηςαπ πξσ λαμβάμει ξ αιρθηςήοαπ. Σέλξπ, πάμχ ρςη μξμάδα ςξσ αιρθηςήοα εκςϊπ απϊ ςημ μεςαβληςή αμςίρςαρη, σπάουει έμαπ εμιρυσςήπ ρήμαςξπ, η ςοιπλή σπξδξυή(για ςη ρϋμδερη με ςξ TinkerKit), έμα ποάριμξ LED πξσ δείυμει ϊςι η μξμάδα ςοξτξδξςείςαι ρχρςά και έμα κίςοιμξ ςξσ ξπξίξσ η τχςειμϊςηςα αλλάζει, αμάλξγα με ςξ πξρϊ τχςϊπ ςξσ πεοιβάλλξμςα υόοξσ. 27

30 1.8 Δμεογξπξιηςέπ Έμαπ εμεογξπξιηςήπ είμαι ξ μηυαμιρμϊπ με ςξμ ξπξίξ έμα ρϋρςημα ελέγυξσ επεμεογεί επί εμϊπ πεοιβάλλξμςξπ. Σξ ρϋρςημα ελέγυξσ μπξοεί μα είμαι απλϊ (έμα ρςαθεοϊ μηυαμικϊ ή ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα), πξσ βαρίζεςαι ρε κάπξιξ λξγιρμικϊ (π.υ. έμα ποϊγοαμμα ξδήγηρηπ εκςσπχςή, ςξ ρϋρςημα ελέγυξσ οξμπϊς κλπ). Παοακάςχ ταίμξμςαι διάτξοα, εσοέχπ διαδεδξμέμα είδη εμεογξπξιηςόμ πξσ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ TinkerKit (http://www.tinkerkit.com/modules-2/) και μπξοξϋμ μέρχ ασςξϋ μα ρσμδεθξϋμ με μια πλακέςα Arduino. Εικόνα 7 Είδη Ενεργοποιητών ςυμβατών με το TinkerKit Θα παοξσριαρςξϋμ ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά μϊμξ ςξσ οελέ(κάςχ δενιά ρςημ εικϊμα), επειδή υοηριμξπξιείςαι και ρςημ σλξπξίηρη ςξσ κσκλόμαςξπ ασςήπ ςηπ διπλχμαςικήπ εογαρίαπ. Παοακάςχ ταίμεςαι η ποαγμαςική τχςξγοατία ςξσ οελέ. 28

31 Εικόνα 8 Ρελζ Σξ οελέ είμαι έμαπ ηλεκςοικϊπ διακϊπςηπ πξσ μαπ επιςοέπει μα εμεογξπξιήρξσμε ή μα απεμεογξπξιήρξσμε έμα κϋκλχμα. Για μα ςξ κάμει ασςϊ ξ παοαπάμχ ςϋπξπ οελέ, υοηριμξπξιεί ςάρη ή/και οεϋμα αοκεςά σφηλϊςεοξ απϊ ασςϊ πξσ ςξ Arduino μπξοεί μα «αμςένει». Δεμ σπάουει καμία ρϋμδερη μεςανϋ ςξσ κσκλόμαςξπ υαμηλήπ ςάρηπ(πξσ ςξ Arduino διαυειοίζεςαι) και ςξσ κσκλόμαςξπ σφηλήπ ιρυϋξπ. Σξ ίδιξ ςξ οελέ ποξρςαςεϋει ςξ έμα κϋκλχμα απϊ ςξ άλλξ. Για μα εμεογξπξιηθεί ςξ ρσγκεκοιμέμξ οελέ, ποέπει ρςημ είρξδϊ ςξσ μα τςάρξσμ 5V, εμό για μα απεμεογξπξιηθεί ποέπει η είρξδϊπ ςξσ μα έυει 0V. Μπξοεί μα ελεγυθεί μέρχ ςηπ ρσμάοςηρηπ digitalwrite() ςξσ Arduino πξσ αμαλϋθηκε ρςιπ παοαπάμχ σπξεμϊςηςεπ. ςημ παοξϋρα διπλχμαςική εογαρία, επειδή υοηριμξπξιείςαι ςξ TinkerKit Shield, ςξ οελέ μπξοεί μα ελεγυθεί μέρχ ςχμ παοακάςχ ρσμαοςήρεχμ πξσ είμαι μέλη ςηπ βιβλιξθήκηπ TinkerKit. relay.on() relay.off() Δμεογξπξιεί ςξ οελέ Απεμεογξπξιεί ςξ οελέ relay.state() Δπιρςοέτει ςιμή «true»/ «false» αμ ςξ οελέ είμαι εμεογξπξιημέμξ ή ϊυι. 29

32 Σξ ρσγκεκοιμέμξ οελέ παοέυει ςοειπ ρσμδέρειπ ξι ξπξίεπ ρημειόμξμςαι πάμχ ςξσ χπ COM, NC και NO. Εικόνα 9 φνδεςη Ρελζ με το TinkerKit Shield NC ρημαίμει «καμξμικά κλειρςϊ». Δηλαδή, ϊςαμ ςξ οελέ δεμ έυει ρήμα (LOW ή 0V απϊ έμα Arduino), ςξ ρσμδεδεμέμξ κϋκλχμα θα είμαι εμεογϊ. Αμςιρςοϊτχπ, αμ ιρυϋξσμ 5V, ςξ ρσμδεδεμέμξ κϋκλχμα μεςαςοέπεςαι ρε αμεμεογϊ. NO ρημαίμει «καμξμικά αμξικςϊ», και λειςξσογεί με ςξμ αμςίθεςξ ςοϊπξ. Όςαμ εταομϊζξμςαι 5V ςξ κϋκλχμα εμεογξπξιείςαι και ϊςαμ 0V ςξ κϋκλχμα απεμεογξπξιείςαι. Σξ οελέ ασςϊ μπξοεί μα αμςικαςαρςήρει έμα υειοξκίμηςξ διακϊπςη. Αμ ρσμδεθξϋμ ςα καλόδια ρςιπ σπξδξυέπ COM και ΝΟ ϊπχπ ταίμεςαι ρςξ παοακάςχ ρυήμα, ϊςαμ είμαι εμεογξπξιημέμξ ςξ οελέ ςξ κϋκλχμα είμαι κλειρςϊ και ςξ οεϋμα μπξοεί μα οέει ποξπ ςη ρσρκεσή πξσ ελέγυεςαι(μία ςσπική λάμπα γοατείξσ ρςημ πεοίπςχρη ασςήπ ςηπ εογαρίαπ). Σέλξπ, ρημειόμεςαι ϊςι ξ ρσγκεκοιμέμξπ ςϋπξπ οελέ αμςέυει μέυοι 240V και 10 Α, εμό πάμχ ςξσ σπάουξσμ και δϋξ LEDS. Σξ ποάριμξ μαπ δείυμει ϊςι ςξ οελέ ςοξτξδξςείςαι ρχρςά, εμό ςξ κίςοιμξ αμάβει ϊπξςε ςξ οελέ εμεογξπξιείςαι. 1.9 Arduino Shields Σα Shields, είμαι πλακέςεπ πξσ μπξοξϋμ μα ρσμδεθξϋμ ρςημ κξοστή εμϊπ μικοξελεγκςή Arduino, επεκςείμξμςαπ ςιπ δσμαςϊςηςέπ ςξσ. Σα διατξοεςικά shields, ακξλξσθξϋμ ςημ ίδια τιλξρξτία, δηλαδή ςημ εσκξλία 30

33 ρςημ ςξπξθέςηρη και ςξ μικοϊ κϊρςξπ ρςημ παοαγχγή ςξσπ. Μεοικά απϊ ασςά ταίμξμςαι ρςξμ ακϊλξσθξ πίμακα. Εικόνα 10 Διάφορα Είδη Shields ςημ παοξϋρα εογαρία υοηριμξπξιήθηκαμ αοκεςά ςα Ethernet και Wifi Shields. Γι ασςϊμ ακοιβόπ ςξ λϊγξ, θα αμαλϋρξσμε ςα υαοακςηοιρςικά ασςόμ ςχμ εναοςημάςχμ ρςιπ επϊμεμεπ δϋξ εμϊςηςεπ. 31

34 1.9.1 Ethernet Shield Εικόνα 11 Ethernet Shield Σξ Ethernet Shield ρσμδέει ςημ πλακέςα ςξσ Arduino ρςξ ίμςεομες μέρα ρε λίγα λεπςά. Σξ μϊμξ πξσ υοειάζεςαι είμαι μα ςξ ςξπξθεςηθεί πάμχ απϊ ςημ πλακέςα και μα ρσμδθεί ρε ασςϊ έμα καλόδιξ RJ45(καλόδιξ έθεομες). Όπχπ πάμςα με ςξ Arduino, κάθε ρςξιυείξ ασςξϋ ςξσ Shield ( hardware, λξγιρμικϊ και ςεκμηοίχρη ) είμαι ελεϋθεοα διαθέριμξ και open-source. Βαρίζεςαι ρςξ ςριπ Wiznet W5100, ςξ ξπξίξ σπξρςηοίζει ςϊρξ ςξ ποχςϊκξλλξ TCP 2 ϊρξ και ςξ UDP. 3 Πεοιέυει επίρηπ και μία SD κάοςα μμήμηπ, η ξπξία υοηριμεϋει για μα απξθηκεϋει αουεία. Ακϊμη πάμχ ρςξ Shield εμπεοιέυεςαι και έμαπ ελεγκςήπ επαματξοάπ, ξ ξπξίξπ εναρταλίζει ϊςι ςξ ςριπ λειςξσογεί ρχρςά ρε κάθε επαμεκκίμηρη. Σξ Arduino επικξιμχμεί με ςξμ επενεογαρςή και ςημ κάοςα μμήμηπ μέρχ ςξσ διαϋλξσ SPI 4. Ποϊκειςαι για ςιπ φητιακέπ ακίδεπ(digital pins) 11, 12 και 13 πάμχ ρςημ πλακέςα ςξσ Αrduino Uno. Η ακίδα 10, υοηριμξπξιείςαι για ςξ Wiznet W5100 και η 4 για ςημ κάοςα μμήμηπ, ξπϊςε και δεμ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ξπξιαδήπξςε άλλη μεςατξοά δεδξμέμχμ. ημειόμεςαι επίρηπ ϊςι, επειδή ςξ ςριπ και η κάοςα μμήμηπ 2 TCP( Πξωηόθνιιν Ειέγρνπ Μεηάδνζεο): είλαη έλα αμηόπηζην ζπλδεζκνζηξεθέο πξωηόθνιιν, ην νπνίν επηηξέπεη ζε κία ξνή byte πνπ πξνέξρεηαη από κία κεραλή λα παξαδίδεηαη ρωξίο ζθάικαηα, ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεραλή ζην δηαδίθηπν. 3 UDP(Πξωηόθνιιν Απηνδύλακωλ Παθέηωλ Υξήζηε): είλαη έλα αλαμηόπηζην αζπλδεζκηθό πξωηόθνιιν, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα εθαξκνγέο πνπ δελ ρξεηάδνληαη ηελ παξάδνζε ηωλ παθέηωλ κε ηε ζωζηή ζεηξά, ή ηνλ έιεγρν ξνήο ηνπ TCP. Υξεζηκνπνηείηαη επξέωο γηα κεκνλωκέλα κελύκαηα ηύπνπ αίηεζεο-απάληεζεο, ζην κνληέιν πειάηε-δηαθνκηζηή, θαζώο θαη γηα εθαξκνγέο όπνπ ε γξήγνξε παξάδνζε είλαη πην ζεκαληηθή από ηελ «αθξηβή» παξάδνζε, όπωο ε κεηάδνζε νκηιίαο θαη βίληεν. 4 SPI : Είναι ζνασ απλόσ ςειριακόσ δίαυλοσ επικοινωνίασ μεταξφ ςυςκευϊν. 32

35 μξιοάζξμςαι ςξμ δίασλξ SPI, μϊμξ έμα μπξοεί μα υοηριμξπξιείςαι κάθε τξοά. Παοακάςχ σπάουει έμαπ πίμακαπ πξσ μαπ δείυμει ςη ρημαρία ςχμ κξσμπιόμ και ςχμ διατϊοχμ LEDS πάμχ ρςξ Shield. Δναοςήμαςα πάμχ ρςξ Shield Κξσμπί επαματξοάπ(reset) PWR Λειςξσογία ςχμ εναοςημάςχμ Δπαμεκκιμεί ςημ πλακέςα και ςξ ςριπ. Δείυμει ϊςι η πλακέςα και ςξ ςριπ είμαι εμεογά LINK Δείυμει ςημ παοξσρία εμϊπ ρσμδέρμξσ δικςϋξσ και αμαβξρβήμει ϊςαμ η αρπίδα μεςαδίδει ή λαμβάμει δεδξμέμα FULLD 100M RX TX Δείυμει ϊςι η ρϋμδερη δικςϋξσ μπξοεί μα λαμβάμει και μα ρςέλμει δεδξμέμα ςασςϊυοξμα(full duplex). Δείυμει ςημ παοξσρία μιαπ ρϋμδερηπ δικςϋξσ100 Mb / s Αμαβξρβήμει ϊςαμ ςξ Shield λαμβάμει δεδξμέμα Αμαβξρβήμει ϊςαμ ςξ Shield ρςέλμει δεδξμέμα COLL Αμαβξρβήμει ϊςαμ εμςξπίζξμςαι ρσγκοξϋρειπ δικςϋξσ Πίνακασ 5 ημαςία ςτοιχείων του Ethernet Shield Για μα μπξοέρει η πλακέςα ςξσ Αrduino μα ρσμδεθεί ρςξ ίμςεομες μέρχ ςξσ Ethernet Shield ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί η αμςίρςξιυη βιβλιξθήκη(ethernet Library). Μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί είςε ραμ διακξμιρςήπ(server) πξσ δέυεςαι ειρεουϊμεμεπ ρσμδέρειπ είςε χπ «πελάςηπ» πξσ ρςέλμει δεδξμέμα με ςξμ αμςίθεςξ ςοϊπξ. 33

36 Παοακάςχ παοξσριάζεςαι έμαπ πίμακαπ με ςιπ διάτξοεπ κλάρειπ ξι ξπξίεπ πεοιέυξμςαι ρςημ βιβλιξθήκη ασςή. Όμξμα κλάρηπ Λειςξσογία κλάρηπ Ethernet class Αουικξπξιεί ςημ βιβλιξθήκη και ςιπ οσθμίρειπ ςξσ δικςϋξσ IPAddress class Δξσλεϋει με ςξπικέπ και απξμακοσρμέμεπ IP Server class Client class EthernetUDP class Δημιξσογεί έμαμ server ξ ξπξίξπ μπξοεί μα ρςέλμει/λαμβάμει δεδξμέμα ποξπ/απϊ ςξσπ πελάςεπ Δημιξσογεί πελάςεπ ξι ξπξίξι μπξοξϋμ μα ρςέλμξσμ/λαμβάμξσμ δεδξμέμα ποξπ/απϊ ςξσπ servers Δμεογξπξιεί ςημ απξρςξλή και λήφη UDP μημσμάςχμ Πίνακασ 6 Κλάςεισ τησ βιβλιοθήκησ Ethernet Σέλξπ αμ υοηριμξπξιείςαι η κάοςα μμήμηπ ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί και η αμςίρςξιυη βιβλιξθήκη(sd library). Οι δσξ βιβλιξθήκεπ ςξσ Ethernet Shield είμαι ελεϋθεοα ποξρβάριμεπ μέρχ ςχμ παοακάςχ σπεορσμδέρμχμ. 34

37 1.9.2 Wifi Shield Εικόνα 12 Wifi Shield Σξ Arduino WiFi Shield επιςοέπει ρε μια πλακέςα Arduino μα ρσμδεθεί ρςξ Internet υοηριμξπξιόμςαπ ςημ αρϋομαςη ποξδιαγοατή (WiFi). Δίμαι βαριρμέμξ ρςξ ποϊςσπξ HDG104 Wireless LAN b/g 5. Έμαπ μικοξελεγκςήπ Atmega 32UC3 παοέυει ςημ ποϊρβαρη ρςξ δίκςσξ και σπξρςηοίζει ςϊρξ ςξ ποχςϊκξλλξ TCP ϊρξ και ςξ UDP. Σξ WiFi Shield μπξοεί μα ρσμδεθεί με αρϋομαςα δίκςσα πξσ λειςξσογξϋμ ρϋμτχμα με ςα ποϊςσπα b και g. Τπάουει μια σπξδξυή κάοςαπ micro-sd, η ξπξία μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί για μα απξθηκεϋρει ςα αουεία για ςημ ενσπηοέςηρη μέρχ ςξσ δικςϋξσ. Η κάοςα είμαι επίρηπ ποξρβάριμη μέρχ ςηπ βιβλιξθήκηπ SD. Σξ Arduino επικξιμχμεί ςϊρξ με ςξμ επενεογαρςή ςξσ Wi-Fi Shield ϊρξ και με ςημ κάοςα SD υοηριμξπξιόμςαπ ςξμ δίασλξ SPI. Ποϊκειςαι για ςιπ φητιακέπ ακίδεπ 11, 12, και 13 ρςξ Arduino Uno. Η ακίδα 10, υοηριμξπξιείςαι για ςξμ επενεογαρςή(hdg104) και η 4 για ςημ κάοςα μμήμηπ, ξπϊςε και δεμ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ξπξιαδήπξςε άλλη μεςατξοά δεδξμέμχμ. ημειόμεςαι επίρηπ ϊςι, επειδή ξ επενεογαρςήπ και η κάοςα μμήμηπ μξιοάζξμςαι ςξμ δίασλξ SPI, μϊμξ έμα μπξοεί μα υοηριμξπξιείςαι κάθε τξοά. Η ακίδα 7 υοηριμξπξιείςαι για ςημ επικξιμχμία μεςανϋ ςξσ Wi-Fi Shield και ςηπ πλακέςαπ ςξσ Arduino, γι ασςϊ δεμ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί για ξςιδήπξςε άλλξ. Δπίρηπ σπάουει μια σπξδξυή Mini-USB. Ασςή δεμ είμαι για ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ ςξσ Arduino, είμαι για ςημ εμημέοχρη ςξσ ATMEGA 32U υοηριμξπξιόμςαπ ςξ ποχςϊκξλλξ Atmel DFU. Σέλξπ, μια ρϋμδερη FTDI : Πρότυπο για τθν λειτουργία των αςφρματων LAN(Local Area Network). Υπάρχουν διάφορεσ εκδόςεισ του προτφπου (a ζωσ g), θ κάκε μία από τισ οποίεσ ζχει διαφορετικά χαρακτθριςτικά. 35

38 επιςοέπει ρειοιακή επικξιμχμία με ςξμ 32U για debugging ρκξπξϋπ. Σξ WiFi Shield μπξοεί μα ρσμδεθεί με κοσπςξγοατημέμα δίκςσα πξσ υοηριμξπξιξϋμ είςε WPA2 6 Personal ή κοσπςξγοάτηρη WEP 7. Μπξοεί επίρηπ μα ρσμδεθεί με μη κοσπςξγοατημέμα δίκςσα. Έμα δίκςσξ ποέπει μα μεςαδίδει ςξ SSID 8 ςξσ για μα μπξοέρει μα ςξ Shield μα ρσμδεθεί ρε ασςϊ. Παοακάςχ σπάουει έμαπ πίμακαπ πξσ μαπ δείυμει ςη ρημαρία ςχμ κξσμπιόμ και ςχμ διατϊοχμ LEDS πάμχ ρςξ Shield. Δνάοςημαςα πάμχ ρςξ Wifi Shield Κξσμπί επαματξοάπ(reset) L9 (κίςοιμξ LED) LINK (ποάριμξ LED) ERROR (κϊκκιμξ LED) Λειςξσογία ςχμ εναοςημάςχμ Δπαμεκκιμεί ςημ πλακέςα και ςξ ςριπ. Δίμαι ρσμδεδεμέμξ με ςημ φητιακή ακίδα 9 Τπξδηλόμει ρϋμδερη ρε δίκςσξ Τπξδηλόμει ρτάλμα επικξιμχμίαπ DATA (μπλε LED) Τπξδηλόμει ςη μεςατξοά δεδξμέμχμ(λήφη και απξρςξλή) Πίνακασ 7 ημαςία ςτοιχείων του Wifi Shield Για μα μπξοέρει η πλακέςα ςξσ Αrduino μα ρσμδεθεί ρςξ ίμςεομες μέρχ ςξσ Wifi Shield ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί η αμςίρςξιυη βιβλιξθήκη(wifi Library). Η βιβλιξθήκη σπξρςηοίζει WEP και WPA2 κοσπςξγοάτηρη, αλλά ϊυι WPA2 Enterprise. Μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί είςε ραμ διακξμιρςήπ(server) πξσ δέυεςαι ειρεουϊμεμεπ ρσμδέρειπ είςε χπ «πελάςηπ» πξσ ρςέλμει δεδξμέμα με ςξμ αμςίθεςξ ςοϊπξ. 6 Wi-Fi Protected Access (WPA) και Wi-Fi Protected Access II (WPA2) είναι δφο πρωτόκολλα αςφάλειασ και προγράμματα πιςτοποίθςθσ αςφαλείασ που αναπτφχκθκαν από τθν Wi-Fi Alliance για τθν αςφαλι ςφνδεςθ μεταξφ αςφρματων δικτφων υπολογιςτϊν. 7 Wired Equivalent Privacy (WEP) είναι ζνασ αλγόρικμοσ αςφαλείασ για IEEE αςφρματα δίκτυα, που «ςπάει» εφκολα, γι αυτό και αντικαταςτάκθκε από τα πρωτόκολλα WPA. 8 SSID : Είναι μία αναγνϊςιμθ ςειρά που αποτελείται από 1 ζωσ 32 byte και χαρακτθρίηει ζνα δίκτυο. Αποκαλείται κοινϊσ ωσ «όνομα δικτφου» και χρθςιμοποιείται ςτα αςφρματα δίκτυα. 36

39 Παοακάςχ παοξσριάζεςαι έμαπ πίμακαπ με ςιπ διάτξοεπ κλάρειπ ξι ξπξίεπ πεοιέυξμςαι ρςημ βιβλιξθήκη ασςή. Όμξμα κλάρηπ Wifi class Λειςξσογία κλάρηπ Αουικξπξιεί ςημ βιβλιξθήκη και ςιπ οσθμίρειπ ςξσ δικςϋξσ IPAddress class Παοέυει πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη διαμϊοτχρη ςξσ δικςϋξσ Server class Client class EthernetUDP class Δημιξσογεί έμαμ server ξ ξπξίξπ μπξοεί μα ρςέλμει/λαμβάμει δεδξμέμα ποξπ/απϊ ςξσπ πελάςεπ Δημιξσογεί πελάςεπ ξι ξπξίξι μπξοξϋμ μα ρςέλμξσμ/λαμβάμξσμ δεδξμέμα ποξπ/απϊ ςξσπ servers Δμεογξπξιεί ςημ απξρςξλή και λήφη UDP μημσμάςχμ Πίνακασ 8 Κλάςεισ τησ βιβλιοθήκησ Wifi 37

40 2 Γλώρρεπ ποξγοαμμαςιρμξύ διεπατήπ με ςξ Arduino(Interface) Διραγχγή ςξ παοϊμ κετάλαιξ αμαλϋξμςαι ξι γλόρρεπ ποξγοαμμαςιρμξϋ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ επικξιμχμία ςξσ υοήρςη με ςα ποξγοάμμαςα ςξσ Arduino. ςημ ποόςη εμϊςηςα παοξσριάζεςαι η γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ HTML.Γίμεςαι μία εκςεμήπ αματξοά ρςη δξμή, ςη ρϋμςανή ςηπ ϊπχπ επίρηπ, εμταμίζξμςαι και κάπξια παοαδείγμαςα για ςημ καλϋςεοη καςαμϊηρη ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ. ςημ δεϋςεοη και ςελεσςαία παοάγοατξ ςξσ κεταλαίξσ ασςξϋ παοξσριάζεςαι η γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ Processing ή ξπξία επίρηπ αμαλϋεςαι διενξδικά χπ ποξπ ςα υαοακςηοιρςικά και ςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ ςηπ, με ςη βξήθεια μικοόμ παοαδειγμάςχμ. Τπάουξσμ και άλλεπ γμχρςέπ γλόρρεπ ποξγοαμμαςιρμξϋ, ϊμχπ ασςέπ ξι δϋξ μαπ εμδιατέοξσμ γιαςί υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ σλξπξίηρη ασςήπ ςηπ διπλχμαςικήπ εογαρίαπ. Σέλξπ αμάλξγα με ςη τϋρη ςχμ ποξγοαμμάςχμ Arduino πξσ θέλξσμε μα ελέγνξσμε, υοηριμξπξιείςαι ασςή πξσ καθιρςά ασςϊ ςξμ έλεγυξ πιξ ποξριςϊ και εϋκξλξ ποξπ ςξμ υοήρςη. 38

41 2.1 Τα βαρικά ςηπ Html Η γλόρρα HTML (HyperText Markup Language) είμαι ξ ςοϊπξπ µε ςξμ ξπξίξ ξ browser απεικξμίζει ςα έγγοατα ϊπχπ αουεία κειμέμξσ, εικϊμεπ, animation και βίμςεξ. Σα αουεία ςηπ HTML είμαι απλά αουεία κειµέμξσ ρςα ξπξία σπάουξσμ ειδικξί κόδικεπ, ξι εςικέςεπ (tags) μέρχ ςχμ ξπξίχμ δηλόμεςαι ρςξμ browser ξ ςοϊπξπ µε ςξμ ξπξίξ θα εµταμιρςξϋμ ςα αουεία ασςά. Οι εςικέςεπ έυξσμ ςημ παοακάςχ γεμική δξµή: <όμξµα_εςικέςαπ>κείµεμξ</όμξµα_εςικέςαπ> Σξ όμξµα_εςικέςαπ δηλόμει ρςξμ browser ςημ εμέογεια πξσ θα εκςελερςεί ρςξ κείµεμξ. Για μα δηλχθεί ςξ ρηµείξ πξσ θα ρςαµαςήρει μα εκςελείςαι η εμέογεια ασςή υοηριµξπξιείςαι η αμςίρςξιυη εςικέςα κλειρίµαςξπ </όμξµα_εςικέςαπ>. Τπάουξσμ ϊμχπ και πεοιπςόρειπ εςικεςόμ HTML πξσ δεμ έυξσμ εςικέςα κλειρίµαςξπ, π.υ. ϊςαμ υοειάζεςαι μα ειραυθεί µία εικϊμα, απλά δηλόμεςαι η εμέογεια ασςή µε ςημ αμςίρςξιυη HTML εςικέςα η εςικέςα κλειρίµαςξπ ρςημ πεοίπςχρη ασςή δεμ έυει καμέμα μϊηµα. Αμςίθεςα, ϊςαμ υοειάζεςαι έμα κείµεμξ μα έυει έμςξμη γοατή ςϊςε ποέπει μα ρσµπεοιλητθεί ςξ κείµεμξ εμςϊπ ςηπ αμςίρςξιυηπ HTML εςικέςαπ. ςξ ϊμξµα εςικέςαπ δε γίμεςαι διάκοιρη αμάµερα ρε πεζξϋπ και κεταλαίξσπ υαοακςήοεπ. Οπξιξρδήπξςε ρσμδιαρµϊπ απϊ ςξσπ επϊμεμξσπ <html>, <HTML> ή <HtMl> είμαι απξδεκςϊπ Δξμή εμόπ εγγοάτξσ Html ςημ εςικέςα <HTML> </HTML> πεοιλαμβάμεςαι ςξ αουείξ ςηπ Html και απξςελείςαι απϊ δϋξ νευχοιρςά µέοη: ςξ <HEAD> </HEAD> ρςξ ξπξίξ πεοιέυξμςαι πληοξτξοίεπ πξσ ατξοξϋμ ςξ ίδιξ ςξ αουείξ και ςξ <BODY> </BODY> ρςξ ξπξίξ πεοιέυεςαι ϊςι θα εµταμιρςεί ρςημ ρελίδα. Όπχπ αματέοθηκε και παοαπάμχ έμα αουείξ HTML είμαι έμα αουείξ κειµέμξσ (ASCII). Δπξµέμχπ, για μα δηµιξσογήρει κάπξιξπ ςξ ποόςξ ςξσ παοάδειγµα HTML αοκεί μα αμξίνει έμαμ επενεογαρςή κειµέμξσ, μα πληκςοξλξγήρει ςξ κείµεμo, μα ςξ απξθηκεϋρει ρε έμα αουείξ µε καςάληνη.htm ή.html και ρςη ρσμέυεια μα ςξ εµταμίρει κάμξμςαπ υοήρη ςξσ browser. ςξ παοακάςχ παοάδειγµα εµταμίζεςαι ςξ κείµεμξ «Μέρα ρςημ εςικέςα body γοάτξσµε ςξ κείµεμξ πξσ θέλξσµε μα εµταμίζεςαι ρςη ρελίδα.» ρςξμ browser. Δπίρηπ, ρςη µπάοα ςίςλξσ εµταμίζεςαι ςξ κείµεμξ «Σίςλξπ... Δµταμίζξµαι µϊμξ ρςη µπάοα ςίςλξσ». ςημ αουή γοάτει κάπξιξπ ρε έμαμ επενεογαρςή κειµέμξσ ςξ παοακάςχ κείµεμξ: 39

42 <html> <head> <title> Τίτλος... Εµφαμίζοµαι µόμο στη µπάρα τίτλου </title> </head> <body> Μέσα στημ ετικέτα body γράφουµε το κείµεμο που θέλουµε μα εµφαμίζεται στη σελίδα. </body> </html> Αμ εµταμίρει ςξ παοαπάμχ κείµεμξ ρε έμαμ browser θα µξιάζει κάπχπ έςρι: Εικόνα 13 Παράδειγμα 1ο Html Αμάλξγα µε ςξμ browser πξσ υοηριµξπξιείςαι και ςξ µέγεθξπ ςξσ παοαθϋοξσ ςξσ, η εµτάμιρη ςηπ ρελίδαπ πξσ δηµιξσογήθηκε μϊλιπ, µπξοεί μα διατέοει ρε µεοικά ρηµεία. Ασςϊ ρσµβαίμει γιαςί η HTML λέει ρςξμ browser ςιπ εμέογειεπ πξσ ποέπει μα εκςελέρει (π.υ. ϊςι έμα κείµεμξ ποέπει μα ταίμεςαι µε έμςξμη γοατή) και ϊυι ςημ ακοιβή εµτάμιρη πξσ θα έυει η ρελίδα. Ασςϊ είμαι πλεξμέκςηµα, και ϊυι µειξμέκςηµα, ατξϋ κάμει ςη ρελίδα ικαμή μα εµταμίζεςαι, µέρχ ςξσ browser, ρε ξπξιξδήπξςε µηυάμηµα, µε ξπξιξδήπξςε λειςξσογικϊ ρϋρςηµα και µε ξπξιαδήπξςε αμάλσρη ξθϊμηπ Δπικεταλίδεπ Για μα δηµιξσογηθεί µία επικεταλίδα υοηριµξπξιείςαι η εςικέςα <hn> </hn>, ϊπξσ ςξ N είμαι έμαπ αοιθµϊπ απϊ ςξ 1 έχπ και ςξ 6. Η επικεταλίδα <h1> </h1> είμαι η πιξ ρηµαμςική. Όρξ ασνάμεςαι ςξ N ςϊρξ λιγϊςεοξ ρηµαμςική γίμεςαι η επικεταλίδα. Παοακάςχ ταίμεςαι µε έμα παοάδειγµα, ξ ςοϊπξπ µε ςξμ ξπξίξ εµταμίζξμςαι διάτξοα επίπεδα 40

43 επικεταλίδχμ ρςξμ Internet Explorer. <html> <head> <title>πίμακαπ Πεοιευξµέμχμ</title> </head> <body> <h1>κετάλαιξ 1: Σα βαρικά ςηπ HTML</h1> <h2>δμϊςηςα 1.1: Δςικέςεπ (tags)</h2> <h2>δμϊςηςα 1.2: ξµή εμϊπ εγγοάτξσ HTML</h2> <h2>δμϊςηςα 1.3: Δπικεταλίδεπ</h2> <h2>δμϊςηςα 1.4: ιαυχοιρςικά</h2> <h3>παοάγοατξπ 1.4.1: Παοάγοατξι</h3> <h3>παοάγοατξπ 1.4.2: Οοιζϊμςιεπ γοαµµέπ</h3> <h3>παοάγοατξπ 1.4.3: Αλλαγή γοαµµήπ</h3> </body> </html> Εικόνα 14 Παράδειγμα 2ο Html 41

44 2.1.3 Διαυχοιρςικά Η HTML γεμικά αγμξεί ςα κεμά διαρςήµαςα ή και ςιπ αλλαγέπ γοαµµήπ. Για ςη δηµιξσογία ςµηµάςχμ κειµέμξσ, ςα ξπξία θα είμαι ασςξδϋμαµα, γίμεςαι υοήρη διαυχοιρςικόμ. Έμα διαυχοιρςικϊ ςξσ κειµέμξσ είμαι ξι παοάγοατξι. Οι παοάγοατξι δηλόμξμςαι µέρχ ςηπ εςικέςαπ <p> </p>. ςιπ επικεταλίδεπ δεμ είμαι απαοαίςηςη η υοήρη ςηπ εςικέςαπ παοαγοάτξσ, ατξϋ η επικεταλίδα είμαι απϊ µϊμη ςηπ έμα νευχοιρςϊ κξµµάςι κειµέμξσ. Σέλξπ, αμ και η εςικέςα ςεοµαςιρµξϋ </p> είμαι ποξαιοεςική καλϊ είμαι μα υοηριµξπξιείςαι. Έμαπ άλλξπ ςοϊπξπ διαυχοιρµξϋ ςξσ κειµέμξσ είμαι και ξι ξοιζϊμςιεπ γοαµµέπ (horizontal rules). Ασςέπ δηλόμξμςαι µέρχ ςηπ εςικέςαπ <hr>. Η εςικέςα ασςή δεμ έυει αμςίρςξιυη εςικέςα ςεοµαςιρµξϋ. Παοϊµξια λειςξσογία µε ςημ παοάγοατξ έυει και η εςικέςα αλλαγήπ γοαµµήπ <br>. Όµχπ, ρε αμςίθερη µε ςημ παοάγοατξ, δεμ ατήμεςαι κεμή γοαµµή. Σξ παοάδειγµα πξσ ακξλξσθεί απξςελείςαι απϊ δϋξ ςµήµαςα, ςα ξπξία υχοίζξμςαι µέρχ µίαπ ξοιζϊμςιαπ γοαµµήπ. Και ςα δϋξ ςµήµαςα εµταμίζξσμ ςξ ίδιξ κείµεμξ, αλλά µε υοήρη διατξοεςικόμ εςικεςόμ µξοτξπξίηρηπ - διαυχοιρµξϋ. ςξ ποόςξ ςµήµα γίμεςαι υοήρη παοαγοάτχμ, εμό ρςξ δεϋςεοξ αλλαγή γοαµµήπ και επικεταλίδχμ. ςξμ κόδικα ςξσ παοαδείγµαςξπ ασςξϋ ειράγεςαι και η έμμξια ςξσ ρυϊλιξσ.έμα ρυϊλιξ είμαι έμα κείµεμξ ςξ ξπξίξ για ςξμ browser είμαι ραμ μα µημ σπάουει, αλλά υοηριµξπξιείςαι απϊ κάπξιξμ χπ διεσκοίμιρη για ασςϊμ πξσ διαβάζει ςξμ κόδικα. Έμα ρυϊλιξ πεοιέυεςαι µέρα ρςα <!-- και --> και µπξοεί μα καςαλαµβάμει πεοιρρϊςεοεπ απϊ µία γοαµµέπ. <html> <head> <title> ιαυχοιρµϊπ κειµέμξσ </title> </head> <body> <!-- Ποόςξ ςµήµα... Σξ κείµεμξ διαυχοίζεςαι µέρχ παοαγοάτχμ --> Η ρελίδα ασςή πεοιέυει δϋξ ςµήµαςα. <p> ςξ ποόςξ ςµήµα ξ διαυχοιρµϊπ ςξσ κειµέμξσ γίμεςαι µέρχ υοήρηπ παοαγοάτχμ, <p> εμό ρςξ δεϋςεοξ ξ διαυχοιρµϊπ γίμεςαι µέρχ ςηπ επικεταλίδαπ 3 και αλλαγήπ γοαµµήπ. <!-- Οοιζϊμςια γοαµµή --> <hr> 42

45 <!-- εϋςεοξ ςµήµα... Σξ κείµεμξ διαυχοίζεςαι µέρχ αλλαγόμ γοαµµήπ και επικεταλίδχμ --> <h3> Η ρελίδα ασςή πεοιέυει δϋξ ςµήµαςα. </h3> ςξ ποόςξ ςµήµα ξ διαυχοιρµϊπ ςξσ κειµέμξσ γίμεςαι µέρχ υοήρηπ παοαγοάτχμ, <br> εμό ρςξ δεϋςεοξ ξ διαυχοιρµϊπ γίμεςαι µέρχ ςηπ επικεταλίδαπ 3 και αλλαγήπ γοαµµήπ. </body> </html> Εικόνα 15 Παράδειγμα 3ο Html Δςικέςεπ ρςσλ κειμέμξσ Όςαμ υοειάζεςαι μα δόθεί έµταρη ρε κάπξιξ κείµεμξ µπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ ξι εςικέςεπ ρςσλ ςηπ HTML. Οι πιξ βαρικέπ είμαι ξι <b> </b>, πξσ κάμει ςξ κείµεμξ μα εµταμίζεςαι µε έμςξμη γοατή, η <i> </i> πξσ κάμει ςξ κείµεμξ μα εµταμίζεςαι µε πλάγια γραφή, και η <tt> </tt> πξσ κάμει ςξ κείµεμξ μα εµταμίζεςαι ραμ κείµεμξ γοατξµηυαμήπ. ςξ παοάδειγµα πξσ ακξλξσθεί γίμεςαι υοήρη και ςχμ ςοιόμ εςικεςόμ ρςσλ, για μα δξθεί έµταρη ρςξ κείµεμξ. 43

46 <html> <head> <title> Δςικέςεπ ρςσλ </title> </head> <body> ςημ HTML µπξοεί ςξ κείµεμξ μα εµταμίζεςαι ρε <b> έμςξμη </b> γοατή, ρε <i> πλάγια </i> γοατή, χπ <tt> κείµεμξ γοατξµηυαμήπ, </tt> αλλά και ρε διάτξοξσπ ρσμδσαρµξϋπ, ϊπχπ <b> <i> έμςξμξ και πλάγιξ </i> </b> ςασςϊυοξμα. </body> </html> Εικόνα 16 Παράδειγμα 4ο Html Όπχπ ταίμεςαι και απϊ ςξ παοαπάμχ παοάδειγµα ξι εςικέςεπ ρςημ HTML µπξοεί μα είμαι έμθεςεπ, δηλαδή μα βοίρκξμςαι µέρα ρε άλλεπ εςικέςεπ. αμ παοάδειγµα µπξοεί μα αματεοθεί η <body>...</body> εμςϊπ ςηπ <html> <html> και η <title> </title> εμςϊπ ςηπ <head> </head>. Ιδιαίςεοη ποξρξυή ποέπει μα δξθεί ρςη ρειοά ςχμ εςικεςόμ ςεοµαςιρµξϋ, η ξπξία ποέπει μα είμαι η αμςίρςοξτη ςηπ ρειοάπ δήλχρηπ, π.υ. <head> <title> </title> </head> Λίρςεπ Η HTML παοέυει επίρηπ και διάτξοεπ µξοτέπ λιρςόμ, για ςημ καςάςανη ςχμ αμςικειµέμχμ. Η µη αοιθµηµέμη λίρςα (unordered list) δηλόμεςαι µε ςημ εςικέςα <ul> </ul>, εμό κάθε ρςξιυείξ ςηπ ποέπει μα πεοικλείεςαι µέρα ρε µία εςικέςα <li> </li>. Κάθε ρςξιυείξ ςηπ εµταμίζεςαι µε µία βξϋλα (ή µε κάπξιξ άλλξ κξιμϊ ρϋµβξλξ) µποξρςά ςξσ. ςιπ αοιθµηµέμεπ λίρςεπ (ordered lists) εµταμίζεςαι έμαπ αοιθµϊπ µποξρςά απϊ κάθε ρςξιυείξ ςηπ λίρςαπ. Η µϊμη διατξοά ρςη δηµιξσογία ςξσπ, ρε ρυέρη µε ςιπ µη αοιθµηµέμεπ λίρςεπ, είμαι ϊςι υοηριµξπξιείςαι η εςικέςα <ξl> </ξl> αμςί ςηπ <ul> </ul>. Οι λίρςεπ µπξοξϋμ μα είμαι έμθεςεπ, δηλαδή µία λίρςα µπξοεί μα πεοιέυεςαι εμςϊπ κάπξιαπ άλληπ. ε πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ έμθεςεπ λίρςεπ ςξσ ίδιξσ ςϋπξσ, ςξ διακοιςικϊ µποξρςά απϊ κάθε λίρςα αλλάζει, όρςε μα µπξοεί μα γίμεςαι διάκοιρη αμάµερα ρςα ρςξιυεία ςηπ κάθε λίρςαπ. 44

47 ε ποξηγξϋμεμη εμϊςηςα δόθηκε έμα παοάδειγµα πίμακα πεοιευξµέμχμ. ςημ εμϊςηςα ασςή ςοξπξπξιείςαι ςξ παοάδειγµα ασςϊ κάμξμςαπ υοήρη λιρςόμ. σγκεκοιµέμα, υοηριµξπξιείςαι µία αοιθµηµέμη λίρςα για ςιπ εμϊςηςεπ ςξσ κεταλαίξσ και µία µη αοιθµηµέμη λίρςα για ςιπ παοαγοάτξσπ ςηπ κάθε εμϊςηςαπ. Η µη αοιθµηµέμη λίρςα είμαι έμθεςη εμςϊπ ςηπ αοιθµηµέμηπ λίρςαπ. <html> <head> <title> Πίμακαπ Πεοιευξµέμχμ </title> </head> <body> <h2>κετάλαιξ 1: Σα βαρικά ςηπ HTML</h2> <ol> <li>δςικέςεπ (tags)</li> <li> ξµή εμϊπ εγγοάτξσ HTML</li> <li>δπικεταλίδεπ</li> <li> ιαυχοιρςικά</li> <ul> <li>παοάγοατξι</li> <li>οοιζϊμςιεπ γοαµµέπ</li> <li>αλλαγή γοαµµήπ</li> </ul> <li>δςικέςεπ ρςσλ</li> </ol> </body> </html> Εικόνα 17 Παράδειγμα 5ο Html 45

48 Δκςϊπ απϊ ςιπ αοιθµηµέμεπ και ςιπ µη αοιθµηµέμεπ λίρςεπ, η HTML διαθέςει και µία ςοίςη καςηγξοία λιρςόμ, ςιπ λίρςεπ ξοιρµόμ (definition lists), ξι ξπξίεπ επιςοέπξσμ ςημ δηµιξσογία επενηγήρεχμ για διάτξοξσπ ξοιρµξϋπ. ςιπ λίρςεπ ασςέπ δεμ εµταμίζεςαι κάπξιξ διακοιςικϊ ρηµάδι, αλλά αμςίθεςα η επενήγηρη ςξσ κάθε ξοιρµξϋ εµταμίζεςαι πιξ µέρα απϊ ςξ σπϊλξιπξ κείµεμξ. Η λίρςα ξοιρµόμ δηλόμεςαι µε ςημ εςικέςα <dl> </dl>, και πεοιέυει ζεϋγη ξοιρµξϋ ςίςλχμ, µέρχ ςηπ εςικέςαπ <dt> </dt>, και αμςίρςξιυηπ επενήγηρηπ, µέρχ ςηπ εςικέςαπ <dd> </dd>. ςξ παοακάςχ παοάδειγµα δηµιξσογξϋµε µία λίρςα ξοιρµόμ για ςοία ακοόμσµα ρυεςικά µε ςιπ ιρςξρελίδεπ: HTML, WWW και HTTP. <html> <head> <title> Λίρςα Οοιρµόμ </title> </head> <body> <dl> <dt>www</dt> <dd>world Wide Web</dd> <dt>http</dt> <dd>hypertext Transfer Protocol</dd> <dt>html</dt> <dd>hypertext Markup Language</dd> </dl> </body> </html> Εικόνα 18 Παράδειγμα 6ο Html 46

49 2.1.6 Δικόμεπ ςιπ παοαπάμχ εμϊςηςεπ έγιμε αματξοά ρςιπ δσμαςϊςηςεπ ςηπ HTML για ςη µξοτξπξίηρη ςξσ κειµέμξσ. ςημ εμϊςηςα ασςή παοξσριάζεςαι η εμρχµάςχρη εικϊμχμ ρςιπ ιρςξρελίδεπ. Ο browser (ρσμήθχπ) έυει ςη δσμαςϊςηςα εµτάμιρηπ εικϊμχμ και γοατικόμ. Σξ µϊμξ πξσ ποέπει μα δηλόμεςαι ρςημ ιρςξρελίδα είμαι η ςξπξθερία ρςημ ξπξία βοίρκεςαι η ποξπ εµτάμιρη εικϊμα. Ιδιαίςεοη ποξρξυή ποέπει μα δξθεί ρςξμ ςϋπξ ςηπ εικϊμαπ (ξ ξπξίξπ δηλόμεςαι και απϊ ςημ καςάληνη ςξσ αουείξσ ςηπ εικϊμαπ). Ο ρςάμςαο ςϋπξπ πξσ µπξοεί μα εµταμίρει ξ browser είμαι ξ GIF (Graphics Interchange Format), αλλά ξι πεοιρρϊςεοξι browser σπξρςηοίζξσμ και ςξμ ςϋπξ JPEG (Joint Photographic Expert Group). Όςαμ γίμεςαι υοήρη εικϊμχμ ρε ιρςξρελίδεπ ποέπει μα δίμεςαι ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςξ ρσμξλικϊ µέγεθξπ ςχμ αουείχμ εικϊμχμ πξσ βοίρκξμςαι ρε µία ιρςξρελίδα. Όρξ µεγαλϋςεοξ µέγεθξπ έυξσμ ξι εικϊμεπ και ϊρξ πιξ πξλλά υοόµαςα πεοιέυξσμ ςϊρξ ασνάμεςαι ςξ µέγεθξπ ςξσ αουείξσ ςξσπ. Ασςϊ έυει χπ απξςέλερµα µία ρελίδα πξσ πεοιέυει πξλλέπ εικϊμεπ μα αογεί μα τξοςχθεί ρςξμ browser, µε απξςέλερµα ξι υοήρςεπ μα πεοιµέμξσμ µεγάλξ υοξμικϊ διάρςηµα µέυοι μα καςέβει η ιρςξρελίδα. Μία καλή ςευμική για ςημ απξτσγή ςξσ παοαπάμχ ποξβλήμαςξπ, είμαι η εμρχµάςχρη δερµόμ σπεοκειµέμξσ ποξπ ςιπ εικϊμεπ (επϊμεμη εμϊςηςα). Διδάλλχπ, ρελίδα απλά µπξοεί μα πεοιέυει ςημ εικϊμα ρε αοκεςά µικοϊςεοξ µέγεθξπ - ρε µικοξγοατία (thumbnail). Για ςημ εμρχµάςχρη µίαπ εικϊμαπ ρε µία ιρςξρελίδα υοηριµξπξιείςαι η εςικέςα <img src=ϊμξµα αουείξσ εικϊμαπ>. ςημ εςικέςα ασςή δηλόμεςαι ςξ ϊμξµα ςξσ αουείξσ ςηπ εικϊμαπ, αλλά µπξοξϋμ μα δηλχθξϋμ και άλλα υαοακςηοιρςικά, ϊπχπ ςξ ϋφξπ και ςξ πλάςξπ ςηπ. Π.υ. για ςημ εμρχµάςχρη ςξσ αουείξσ contents.gif, υοηριµξπξιείςαι ξ ακϊλξσθξπ κόδικαπ: <img src= contents.gif>. ςημ HTML κάθε εςικέςα µπξοεί μα έυει διάτξοα υαοακςηοιρςικά (attributes). Σα υαοακςηοιρςικά ασςά πεοιγοάτξσμ µε µεγαλϋςεοη ακοίβεια ςξμ ςοϊπξ µε ςξμ ξπξίξ θα εµταμιρςεί ςξ αμςίρςξιυξ κξµµάςι ςηπ ιρςξρελίδαπ ρςξμ browser. Σξ υαοακςηοιρςικϊ src ςηπ εςικέςαπ <img> είμαι έμα παοάδειγµα για ςξμ ςοϊπξ δήλχρηπ ςχμ υαοακςηοιρςικόμ: ςα υαοακςηοιρςικά κάθε εςικέςαπ βοίρκξμςαι εμςϊπ ςχμ < και > ςηπ αουικήπ δήλχρηπ ςηπ εςικέςαπ (και ϊυι ςηπ εςικέςαπ ςεοµαςιρµξϋ), ποέπει μα διαυχοίζξμςαι απϊ ςξ ϊμξµα ςιπ εςικέςαπ αλλά και απϊ ςα άλλα υαοακςηοιρςικά πξσ ςσυϊμ σπάουξσμ ρςημ ίδια εςικέςα, και είμαι ςηπ µξοτήπ: ϊμξµα_υαοακςηοιρςικξϋ=ςιµή_υαοακςηοιρςικξϋ. Έμα απϊ ςα ρηµαμςικϊςεοα υαοακςηοιρςικά ςηπ εςικέςαπ <img> είμαι ςξ alt. Με ςξ υαοακςηοιρςικϊ ασςϊ δηλόμεςαι ςξ κείµεμξ πξσ θα εµταμιρςεί ρςη θέρη ςηπ εικϊμαπ ρε browsers πξσ δεμ σπξρςηοίζξσμ γοατικά. Σέλξπ, δϋξ άλλα υαοακςηοιρςικά ςηπ εςικέςαπ <img> πξσ υοηριµξπξιξϋμςαι ρσυμά είμαι ςα height και width, µε ςα ξπξία δηλόμεςαι αμςίρςξιυα ςξ ϋφξπ και ςξ πλάςξπ ςηπ εµταμιζϊµεμηπ εικϊμαπ. 47

50 2.1.7 ερµξί σπεοκειµέμξσ ςιπ ποξηγξϋμεμεπ εμϊςηςεπ έγιμε αματξοά ρςα βαρικά ρςξιυεία ςηπ HTML για ςη µξοτξπξίηρη ςξσ εµταμιζϊµεμξσ κειµέμξσ, αλλά και ρςημ εμρχµάςχρη εικϊμχμ. Όµχπ η ποαγµαςική δϋμαµη ςηπ HTML είμαι η δσμαςϊςηςα δηµιξσογίαπ δερµόμ σπεοκειµέμξσ (hypertext links) ποξπ άλλα έγγοατα (ϊπχπ ιρςξρελίδεπ, γοατικά, βίμςεξ και animation). Ο υοήρςηπ, µε έμα απλϊ κλικ ςξσ πξμςικιξϋ, µπξοεί μα µεςαβεί ρε ξπξιαδήπξςε ςξπξθερία ςξσ ιαδικςϋξσ. Ο Παγκϊρµιξπ Ιρςϊπ (World Wide Web) υοηριµξπξιεί έμα ρυήµα διεσθϋμρεχμ πξσ είμαι γμχρςϊ χπ URL (Uniform Address Locator). Όςαμ υοηριµξπξιείςαι browser µε γοατικϊ πεοιβάλλξμ, ξι δερµξί σπεοκειµέμξσ, ρσμήθχπ, εµταμίζξμςαι σπξγοαµµιρµέμξι και µε µπλε υοόµα, π.υ Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ ε πεοίπςχρη πξσ έυξσµε επιρκετςεί ήδη ςξμ δερµϊ σπεοκειµέμξσ, ςϊςε ςξ υοόµα ςξσ αλλάζει ερµξί ρε ςξπικά αουεία Ο ϊοξπ «Δερμξί ρε ςξπικά αουεία» αματέοεςαι ρε δερµξϋπ σπεοκειµέμξσ ποξπ αουεία πξσ βοίρκξμςαι ρςξ ίδιξ µηυάμηµα µε ασςϊ ςηπ ιρςξρελίδαπ πξσ πεοιέυει ςξ δερµϊ σπεοκειµέμξσ. Ο απλξϋρςεοξπ δερµϊπ ρε ςξπικά αουεία είμαι ξ δερµϊπ ποξπ έμα άλλξ αουείξ HTML πξσ βοίρκεςαι ρςξμ ίδιξ σπξκαςάλξγξ. Για ςξ δερµϊ ασςϊ υοηριµξπξιείςαι η εςικέςα <a href=ϊμξµα αουείξσ>κείµεμξ δερµξϋ</a>. ςξ κείµεμξ δερµξϋ µπξοξϋµε μα υοηριµξπξιηθξϋμ εςικέςεπ µξοτξπξίηρηπ, ακϊµη και εικϊμεπ. Για μα δηµιξσογηθξϋμ δερµξί ποξπ αουεία ρε άλλξσπ σπξκαςαλϊγξσπ ποέπει εκςϊπ απϊ ςξ ϊμξµα ςξσ αουείξσ μα δηλόθεί και ξ καςάλξγξπ ρςξμ ξπξίξ βοίρκεςαι. Αμ βοίρκεςαι ρε σπξκαςάλξγξ πξσ πεοιέυεςαι ρςξμ καςάλξγξ ςηπ ιρςξρελίδαπ, ςϊςε αοκεί μα δηλχθεί ςξ ϊμξµα ςξσ σπξκαςαλϊγξσ, μα υοηριµξπξιηθεί ςξ ρϋµβξλξ / και ρςη ρσμέυεια μα δηλχθεί ςξ ϊμξµα ςξσ αουείξσ. ε πεοίπςχρη πξσ σπάουει δερµϊπ ποξπ ρελίδα αμόςεοξσ επιπέδξσ, ςϊςε ποέπει μα υοηριµξπξιηθεί η ακξλξσθία «.../», για κάθε έμα επίπεδξ ςηπ ιεοαουίαπ ςχμ καςαλϊγχμ ερµξί Υπεοκειµέμξσ ρε ςξπξθερίεπ ςξσ ιαδικςύξσ Για ςη δηµιξσογία εμϊπ δερµξϋ ρε ςξπξθερίεπ ςξσ Internet υοηριµξπξιείςαι η εςικέςα <a>, ϊπχπ και ρςημ πεοίπςχρη ςχμ δερµόμ ρε ςξπικά αουεία. ςημ πεοίπςχρη ασςή, ρςη θέρη ςξσ ξμϊµαςξπ_αουείξσ υοηριµξπξιείςαι ςξ URL ςηπ ςξπξθερίαπ ρςημ ξπξία είμαι επιθσμηςϊ μα δείυμει ξ δερµϊπ: <a href= URL >Κείµεμξ δερµξϋ</a> Π.υ Για μα δηλχθεί έμαπ δερµϊπ πξσ μα δείυμει ρςημ κεμςοική ρελίδα ςξσ 48

51 ΑΠΘ, µε κείµεμξ ζεϋνηπ ςξ «Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ», ξ υοήρςηπ γοάτει : <a href= > Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ </a> ερµξί Υπεοκειµέμξσ ρε ςµήµαςα ςηπ ίδιαπ ρελίδαπ Πξλλέπ τξοέπ δημιξσογείςαι µία ιρςξρελίδα η ξπξία πεοιέυει µεγάλη πξρϊςηςα κειµέμξσ. Έμαπ ςοϊπξπ ξογάμχρήπ ςηπ είμαι ξ υχοιρµϊπ ςηπ ρε επιµέοξσπ ιρςξρελίδεπ, και η δηµιξσογία εμϊπ πίμακα πεοιευξµέμχμ. Δκςϊπ απϊ ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ξογάμχρηπ, η HTML παοέυει ςη δσμαςϊςηςα δηµιξσογίαπ δερµόμ σπεοκειµέμξσ ποξπ κάπξιξ ςµήµα ςηπ ίδιαπ ρελίδαπ. Δναιςίαπ ςηπ δσμαςϊςηςαπ ασςήπ µπξοεί μα ξογαμχθεί μία ιρςξρελίδα διατξοεςικά: ρςημ αουή µπξοεί μα δηµιξσογηθεί έμαπ πίμακαπ πεοιευξµέμχμ πξσ θα υοηριµξπξιεί δερµξϋπ ποξπ άλλα ςµήµαςα ςηπ ιρςξρελίδαπ, και ρςη ρσμέυεια μα γοάτςεί ςξ κείµεμξ. Ασςϊ ποξρτέοει ρςξ υοήρςη ςηπ ιρςξρελίδαπ µεγαλϋςεοη εσκξλία αμάγμχρηπ ςξσ πεοιευξµέμξσ ςηπ ιρςξρελίδαπ, αλλά και ςη δσμαςϊςηςα απξθήκεσρηπ ϊλξσ ςξσ κειµέμξσ υχοίπ ςημ αμάγκη απξθήκεσρηπ πξλλόμ διατξοεςικόμ ιρςξρελίδχμ. Η HTML παοέυει ςη δσμαςϊςηςα, κοστόμ διακοιςικόμ ξμξμάςχμ ρε µέοη ςξσ κειµέμξσ και ρςη ρσμέυεια ςημ ϋπαονη αματξοόμ (δερµόμ) ρε ασςά. Για μα δχθεί έμα διακοιςικϊ κοστϊ ϊμξµα, π.υ. ΝΑΜΔ, ρε έμα κείµεμξ, υοηριµξπξιείςαι η εςικέςα <a name= NAME >κείµεμξ</a>. Για ςημ αματξοά ρςξ ςµήµα ςηπ ρελίδαπ µε ςξ κοστϊ διακοιςικϊ ϊμξµα NAME υοηριµξπξιείςαι η εςικέςα <a href= #NAME>Κείµεμξ δερµξϋ</a>. Σέλξπ, µπξοξϋμ μα δηµιξσογηθξϋμ και δερµξί ποξπ ςµήµαςα άλλχμ ιρςξρελίδχμ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ υοηριµξπξιείςαι πάλι η εςικέςα <a> µε ςξ υαοακςηοιρςικϊ href μα έυει ρϋμςανη URL#NAME. ςξμ παοαπάμχ ρσµβξλιρµϊ ςξ URL µπξοεί μα αματέοεςαι ρε έμα αουείξ ρςξ ςξπικϊ µηυάμηµα ή ρε έμα αουείξ ρςξ Internet, και ςξ NAME αματέοεςαι ρςξ κοστϊ ρσµβξλικϊ ϊμξµα µίαπ εμϊςηςαπ ςξσ αουείξσ ερµξί Πξλλέπ τξοέπ είμαι επιθσμηςή η ποξρθήκη ρςημ ιρςξρελίδα μίαπ διεϋθσμρηπ , όρςε ξ αμαγμόρςηπ μα έοθει π.υ ρε επατή με κάπξιξμ σπεϋθσμξ για ςημ ρσμςήοηρή ςηπ.η HTML παοέυει ασςή ςη δσμαςϊςηςα και ϊςαμ ξ υοήρςηπ κάμει κλικ µε ςξ πξμςίκι πάμχ ςηπ μα αμξίγει ςξ έμα παοάθσοξ ή έμα ποϊγοαµµα (αμάλξγα µε ςημ επιλξγή πξσ έυει επιλένει ξ κάθε υοήρςηπ ρςξμ κάθε browser). Η δηµιξσογία εμϊπ δερµξϋ γίμεςαι µε ςξμ ίδιξ ςοϊπξ µε ςξμ ξπξίξ δηµιξσογξϋμςαι και ξι δερµξί σπεοκειµέμξσ. σγκεκοιµέμα, υοηριµξπξιείςαι η εςικέςα <a> µε ςξ υαοακςηοιρςικϊ href μα έυει ςιµή mailto:διεύθσμρη_ . Η διεϋθσμρη απξςελείςαι απϊ έμα ϊμξµα υοήρςη και ςξμ ενσπηοεςηςή: Π.υ. <a href= >XXX</a> 49

52 2.1.8 Γοαµµαςξρειοέπ ςημ σπξεμϊςηςα ασςή θα παοξσριαρςξϋμ πεοιρρϊςεοεπ ςευμικέπ µξοτξπξίηρηπ ςξσ εµταμιζϊµεμξσ κειµέμξσ. Η εςικέςα πξσ υοηριµξπξιείςαι για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ είμαι η <font> </font>. Αμάλξγα µε ςη επιθσμηςή µξοτξπξίηρη ςξσ κειµέμξσ πξσ βοίρκεςαι ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ, υοηριµξπξιξϋμςαι αμςίρςξιυα υαοακςηοιρςικά ςηπ. Φοηριµξπξιόμςαπ ςξ υαοακςηοιρςικϊ size αλλάζει ςξ µέγεθξπ ςξσ ποξπ εµτάμιρη κειµέμξσ. Σξ υαοακςηοιρςικϊ ασςϊ µπξοεί μα πάοει ςιµέπ απϊ 1 έχπ και 7, µε ςημ ςιµή 3 μα αμςιρςξιυεί ρςξ καμξμικϊ µέγεθξπ ςηπ γοαµµαςξρειοάπ. Οι ςιµέπ 1 και 2 αμςιρςξιυξϋμ ρε µικοϊςεοα µεγέθη, εμό ξι ςιµέπ 4, 5, 6 και 7 ρε µεγαλϋςεοα µεγέθη. Δπίρηπ ρςξ υαοακςηοιρςικϊ ασςϊ µπξοεί μα δχθεί ςξ ρυεςικϊ µέγεθξπ ςηπ γοαµµαςξρειοάπ (απϊ ςξ καμξμικϊ ςηπ µέγεθξπ). Για ςημ εμτάμιρη εμϊπ κειμέμξσ µε µικοϊςεοη γοαµµαςξρειοά καςά δϋξ ςάνειπ µεγέθξσπ απϊ ςξ καμξμικϊ µέγεθξπ ποέπει μα γοατςεί: <font size=- 2> </font>. Αμςίρςξιυα,για ςημ εμτάμιρη εμϊπ κειμέμξσ µε µεγαλϋςεοη γοαµµαςξρειοά καςά ςοειπ ςάνειπ µεγέθξσπ ρε ρυέρη µε ςξ καμξμικϊ µέγεθξπ ποέπει μα γοατςεί: <font size=+3> </font>. Όπχπ αματέοθηκε ποξηγξσµέμχπ η HTML για ςξ καμξμικϊ µέγεθξπ ςξσ κειµέμξσ υοηριµξπξιεί ςημ ςιµή 3. Για ςημ αλλαγή ςηπ παοαπάμχ ςιµήπ, ποέπει μα υοηριµξπξιηθεί η εςικέςα <basefont> µε ςξ υαοακςηοιρςικϊ size μα έυει ςημ επιθσµηςή ςιµή. Π.υ. <basefont size=4> για ςημ ςιμή 4. Για μα δχθεί κάπξιξ ρσγκεκοιµέμξ υοόµα ρε έμα κξµµάςι κειµέμξσ ςηπ ιρςξρελίδαπ υοηριµξπξιξϋµε ςημ εςικέςα <font> </font> και ςξ υαοακςηοιρςικϊ ςηπ color. Σξ υαοακςηοιρςικϊ ασςϊ είμαι αμςίρςξιυξ µε ςξ υαοακςηοιρςικϊ text ςηπ εςικέςαπ <body> </body>, και ρσμςάρρεςαι µε ςξμ ίδιξ ςοϊπξ. Π.υ. Για μα εµταμιρςεί έμα κείµεμξ µε κϊκκιμξ υοόµα γοάτξσµε: <font color=#aa0000> </font> ςημ HTML µπξοξϋμ μα γοάτςξϋμ δείκςεπ και εκθέςεπ, πξσ υοηριµξπξιξϋμςαι ρσυμά ρε µαθηµαςικξϋπ ςϋπξσπ. Για μα δηλχθεί έμαπ εκθέςη (superscript) υοηριµξπξιείςαι η εςικέςα <sup> </sup>, εμό για έμαμ δείκςη (subscript) η εςικέςα <sub> </sub>. Για ςημ εµτάμιρη ςξσ κειµέμξσ ξ browser υοηριµξπξιεί κάπξιεπ ποξκαθξοιρµέμεπ γοαµµαςξρειοέπ. Αμ θέλει ξ υοήρςηπ μα υοηριμξπξιήρει κάπξια ρσγκεκοιµέμη γοαµµαςξρειοά,ασςϊ θα γίμει μέρχ ςξσ υαοακςηοιρςικξϋ face ςηπ εςικέςαπ <font> </font>. Σξ υαοακςηοιρςικϊ ασςϊ δέυεςαι χπ ςιµή µία λίρςα απϊ ξμϊµαςα γοαµµαςξρειοόμ. Ο browser ενεςάζει αμ είμαι εγκαςερςηµέμεπ ρςξ ρϋρςηµα ςξσ υοήρςη ξι γοαµµαςξρειοέπ πξσ δηλόμξμςαι ρςξ υαοακςηοιρςικϊ ασςϊ, µε ςημ ίδια ρειοά µε ςημ ξπξία δηλόμξμςαι ε πεοίπςχρη πξσ βοεθεί κάπξια απϊ ςιπ επιθσµηςέπ γοαµµαςξρειοέπ ςϊςε υοηριµξπξιείςαι για ςημ απεικϊμιρη ςξσ κειµέμξσ πξσ βοίρκεςαι ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ εςικέςαπ font, αλλιόπ υοηριµξπξιείςαι η γοαµµαςξρειοά µε ςημ ξπξία εµταμίζεςαι η σπϊλξιπη ιρςξρελίδα. ςημ πεοίπςχρη πξσ δηλόμξμςαι, µε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ, γοαµµαςξρειοέπ ποέπει μα δξθεί ιδιαίςεοη ποξρξυή όρςε μα επιλεγξϋμ γοαµµαςξρειοέπ πξσ μα είμαι κξιμέπ ρςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ υοήρςεπ. 50

53 Σέλξπ, εκςϊπ απϊ ςιπ εςικέςεπ ρςσλ <b> </b> και <i> </i>, η HTML µαπ παοέυει και δϋξ άλλεπ: ςημ εςικέςα σπξγοάµµιρηπ (underline) <u> </u> και ςημ εςικέςα διαγοατήπ κειµέμξσ (Strike through) <strike> </strike>. Π.υ. Για μα εµταμίζεςαι έμα κείµεμξ σπξγοαµµιρµέμξ και µε έμςξμη γοατή ποέπει μα γοατςεί <b><u>κείµεμξ</u></b>. 2.2 Τα βαρικά ςηπ Processing H Processing είμαι μία γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ αμξιυςξϋ κόδικα και παοάλληλα έμα ποξγοαμμαςιρςικϊ πεοιβάλλξμ ςξ ξπξίξ παοέυει πξλλέπ δσμαςϊςηςεπ ρςξ υοήρςη ρυεςικά με ςημ επενεογαρία εικϊμχμ, ςξ ρυεδιαρμϊ βίμςεξ animation κ.α. Δτεσοέςεπ ςιπ γόρραπ είμαι δϋξ απϊτξιςξι ςξσ παμεπιρςημίξσ ΜΙΣ oι Benjamin Fry και Casey Reas ξι ξπξίξι ςξ 2001 νεκίμηραμ ςημ αμάπςσνη ςηπ γλόρραπ Processing πάμχ ρε Java. Παοϊλξ πξσ η γλόρρα αμαπςϋυθηκε ρε Java, ςξ ρσμςακςικϊ ςηπ είμαι απλξσρςεσμέμξ και ςξ ποξγοαμμαςιρςικϊ ςηπ μξμςέλξ βαρίζεςαι ρςα γοατικά. Απόςεοξπ ρκξπϊπ ςχμ δϋξ δημιξσογόμ είμαι η εκμάθηρη ποξγοαμμαςιρμξϋ απϊ αουάοιξσπ υοήρςεπ, μέρχ εμϊπ ξπςικξϋ πλαιρίξσ καθόπ και η παοξυή εμϊπ επαγγελμάςικξϋ εογαλείξσ παοαγχγήπ πξλσμερικόμ εταομξγόμ.ασςή ςημ ρςιγμή σπάουξσμ δεκάδεπ υιλιάδεπ ρπξσδαρςέπ, καλλιςέυμεπ, ρυεδιαρςέπ, εοεσμηςέπ, μηυαμικξί και υξμπίρςεπ πξσ υοηριμξπξιξϋμ ςη Processing για διδαρκαλία, ποξςσπξπξίηρη και παοαγχγή. Κάπξια απϊ ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ Processing είμαι: Δίμαι ελεϋθεοξ/αμξικςϊ λξγιρμικϊ με άδεια υοήρηπ GPL/LGPL. Δίμαι πξλσπλαςτξομική, μπξοεί μα ςοένει ρε λειςξσογικά ρσρςήμαςα GNU/Linux, Mac OS X και Windows. Δημιξσογεί διαδοαρςικά ποξγοάμμαςα υοηριμξπξιόμςαπ διρδιάρςαςα (2D) ή ςοιρδιάρςαςα (3D) γοατικά. Δημιξσογία stand-alone desktop εταομξγόμ και web-based εταομξγόμ (applets). Τπάουξσμ αοκεςέπ βιβλιξθήκεπ επέκςαρηπ ςηπ γλόρραπ, για εταομξγέπ ήυξσ, βίμςεξ, ςευμηςήπ ϊοαρηπ,απξμακοσρμέμηπ διαυείοιρηπ κ.α Τξ πεοιβάλλξμ αμάπςσνηπ Απϊ ςημ ρελίδα μπξοεί κάπξιξπ μα «καςεβάρει» ςημ ςελεσςαία έκδξρη ςηπ Processing. Για ςα παοαδείγμαςα ασςήπ ςηπ εογαρίαπ υοηριμξπξιήθηκε η έκδξρη ςηπ Processing. ςη ρσμέυεια, ατξϋ απξρσμπιέρει ςξ αουείξ, ςοέυει ςξ εκςελέριμξ αουείξ 'processing'. Παοακάςχ ταίμεςαι η αουική εικϊμα ςξσ πεοιβάλλξμςξπ αμάπςσνήπ ςηπ, εμό ρςξμ πίμακα ταίμξμςαι ξι βαρικέπ λειςξσογίεπ ςηπ εογαλειξθήκηπ ςξσ. 51

54 Εικόνα 22 Περιβάλλον ανάπτυξησ τησ Processing-1 Εικόνα 23 Περιβάλλον ανάπτυξησ τησ Processing-2 52

55 2.2.2 Η Δξμή ςξσ ποξγοάμμαςξπ Έμα ςσπικϊ ποϊγοαμμα ρςη Processing έυει ςημ παοακάςχ δξμή: void setup() { //αουικξπξιήρειπ void draw() { //κώδικαπ Όπχπ παοαςηοείςαι σπάουξσμ δσξ βαρικέπ ρσμαοςήρειπ ρε έμα ςσπικϊ ποϊγοαμμα ςηπ Processing. Η ρσμάοςηρη setup() εκςελείςαι ρςημ αουή ςξσ ποξγοάμμαςξπ και για μία μϊμξ τξοά. Φοηριμξπξιείςαι για ςιπ αουικξπξιήρειπ ιδιξςήςχμ και βιβλιξθηκόμ, ϊπχπ για παοάδειγμα: ςξ μέγεθξπ ςηπ ξθϊμηπ, ςξ υοόμα τϊμςξσ, ςξ τϊοςχμα εικϊμχμ κ.α. Οι μεςαβληςέπ πξσ δηλόμξμςαι ρςη setup() δεμ είμαι ποξρβάριμεπ απϊ άλλεπ ρσμαμςήρειπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ και ςηπ draw() πξσ θα ενηγήρξσμε αμέρχπ μεςά. Η ρσμάοςηρη draw() εκςελείςαι αμέρχπ μεςά ςημ setup() και ξ κόδικαπ πξσ γοάτεςαι μέρα ρςη ρσμάοςηρη ασςή επαμαλαμβάμεςαι ρσμευόπ μέυοι μα ςεομαςιρςεί η εταομξγή ή μέυοι μα κληθεί η ρσμάοςηρη noloop() Βαρικά ρυήμαςα και απλό κείμεμξ ε ασςήμ ϊπχπ και ρςιπ επϊμεμεπ σπξεμϊςηςεπ θα υοηριμξπξιηθξϋμ παοαδείγμαςα, για μα γίμει πιξ καςαμξηςή ρςξμ αμαγμόρςη η λειςξσογία βαρικόμ ρσμαοςήρεχμ ςηπ Processing. ςξ ποόςξ παοάδειγμα, παοξσριάζεςαι η δημιξσογία βαρικόμ ρυημάςχμ ϊπχπ, ςεςοάγχμα, κϋκλξι, ςοίγχμα και γοαμμέπ. Δπίρηπ ταίμεςαι πόπ μπξοεί μα ςξπξθεςηθεί απλϊ κείμεμξ πάμχ ρςημ εικϊμα πξσ δημιξσογήθηκε. 53

56 Εικόνα 24 Κώδικασ Processing-1 Εικόνα 25 Απεικόνιςη Kώδικα Processing-1 Για μα ςοένει ξ υοήρςηπ ςημ εταομξγή, επιλέγεςαι απϊ ςξ μεμξϋ Sketch -> Run. Αμέρχπ θα εμταμιρςξϋμ ςα ςοία ρυήμαςα πξσ ταίμξμςαι ρςημ εικϊμα 2. Παοακάςχ εμταμίζξμςαι ξι εμςξλέπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ ρςξ παοαπάμχ sketch και η λειςξσογία ςηπ καθεμιάπ. size(x,y,renderer) Οοίζει ςξ μέγεθξπ ςξσ παοαθϋοξσ και ςξμ renderer πξσ θα υοηριμξπξιηθεί για ςξμ ρυεδιαρμϊ ςχμ αμςικειμέμχμ. ςξ παοάδειγμα υοηριμξπξιείςαι η JAVA2D για redering γοατικόμ δσξ διαρςάρεχμ (x,y) colormode(rgb, 255) Οοίζει ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ η Processing μεςατοάζει ςα υοόμαςα. ςϊ παοάδειγμα ξοίζει ςα υοόμαςα βάρη ςξσ μξμςέλξσ RGB (Red, Green, Blue) και ςιμέπ υοόμαςξπ απϊ 0 χπ

57 noloop() - Σεομαςίζει ςημ επαμαληπςική εκςέλερη ςχμ εμςξλόμ πξσ βοίρκξμςαι εμςϊπ ςηπ ρσμάοςηρηπ draw(). fill(r,g,b) υοηριμξπξιεί ςιμέπ ςξσ μξμςέλξσ RGB για ςξ γέμιρμα αμςικειμέμχμ με υοόμα. rectmode() - Ποξρδιξοίζει ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ θα ρυεδιαρςεί έμα ςεςοάγχμξ. Τπάουξσμ ξι μέθξδξι CORNER, CENTER, CENTERS και RADIUS. ςξ παοάδειγμα υοηριμξπξιείςαι η μέθξδξπ CORNERS πξσ υοηριμξπξιεί δσξ ρημεία για ςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ ςεςοαγόμξσ, ςξ ρημείξ πάμχ αοιρςεοά (x1,y1) και ςξ ρημείξ κάςχ δενιά (x2,y2). rect(x1,y1,x2,y2) υεδιάζει ρςημ ξθϊμη έμα ςεςοάγχμξ υοηριμξπξιόμςαπ ςη μέθξδξ CORNER πξσ είδαμε πξιξ πάμχ. ellipsemode() - Ποξρδιξοίζει ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ θα ρυεδιαρςεί μία έλλειφη. Τπάουξσμ ξι μέθξδξι CORNER, CENTER, CENTERS και RADIUS. ςξ παοάδειγμα υοηριμξπξιείςαι η μέθξδξπ CORNERS πξσ υοηριμξπξιεί δσξ ρημεία για ςξμ ρυεδιαρμϊ ςηπ έλλειφηπ, ςξ ρημείξ πάμχ αοιρςεοά (x1,y1) και ςξ ρημείξ κάςχ δενιά (x2,y2). ellipse(x1,y1,x2,y2) - υεδιάζει ρςημ ξθϊμη μία έλλειφη υοηριμξπξιόμςαπ ςη μέθξδξ CORNERS πξσ είδαμε πιξ πάμχ. triangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3) - υεδιάζει ρςημ ξθϊμη έμα ςοίγχμξ υοηριμξπξιόμςαπ ςοία ρημεία (x1,y1), (x2,y2) και (x3,y3), ςξ κάθε ρημείξ αμςιρςξιυεί και ρε μία ακμή ςξσ ςοιγόμξσ. line(x1,y1,x2,y2) - υεδιάζει ρςημ ξθϊμη μία γοαμμή υοηριμξπξιόμςαπ δϋξ ρημεία (x1,y1), (x2,y2). text(text, x, y) - Σσπόμει απλϊ κείμεμξ ρςημ ξθϊμη, ρςξ ρημείξ (x,y). save(filename) Απξθηκεϋει ςημ ςελική εικϊμα ρςξ ρκληοϊ δίρκξ. Δέυεςαι ραμ ϊοιρμα ςξ ϊμξμα και ςξμ ςϋπξ ςξσ αουείξσ. Η Processing απξθηκεϋει φητιακέπ εικϊμεπ ρε μξοτή TIFF, TARGA, JPEG, και PNG Δπενεογαρία εικόμαπ υοήρη πληκςοξλξγίξσ ε ασςϊ ςξ δεϋςεοξ παοάδειγμα θα παοξσριαρςξϋμ ςα τίλςοα φητιακήπ εικϊμαπ πξσ σπξρςηοίζει η Processing. Δπίρηπ θα γίμει υοήρη ςξσ πληκςοξλξγίξσ για ςημ εταομξγή και εμτάμιρη ςχμ τίλςοχμ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ποξγοαμμαςίρςηκαμ ςα αοιθμηςικά πλήκςοα απϊ 1-8 όρςε παςόμςαπ ςα μα εταομϊζξσμ και απϊ έμα τίλςοξ. 55

58 Εικόνα 26 Κώδικασ Processing-2 Εικόνα 2 Απεικόνιςη Κώδικα Processing-2 56

59 Παοακάςχ ταίμξμςαι ξι μέεπ εμςξλέπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ: loadimage(filename) - Υξοςόμει ςημ εικϊμα ρε μία μεςαβληςή ςϋπξσ Pimage. Τπξρςηοίζξμςαι ξι ςϋπξι αουείχμ εικϊμαπ:.tga,.gif,.png και.jpeg. Για μα τξοςχθξϋμ ρχρςά ξι εικϊμεπ, ποέπει μα ςξπξθεςηθξϋμ ρςξμ τάκελξ data ςξσ έογξσ μαπ. Image(img, x, y) Δμταμίζει ςημ εικϊμα ρςημ ξθϊμη ρε ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ ςξσ παοαθϋοξσ (x,y). keypressed() - Δπιρςοέτει '1' (αληθήπ) κάθε τξοά πξσ πιέζεςαι κάπξιξ πλήκςοξ. key - Δπιρςοέτει ςξμ υαοακςήοα πξσ πληκςοξλξγήθηκε filter(filter) Γίμεςαι εταομξγή ςξσ τίλςοξσ ρςημ εικϊμα. Σα τίλςοα πξσ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ μέυοι ασςή ςη ρςιγμή είμαι ςα: GRAY, INVERT, POSTERIZE, BLUR, THRESHOLD, OPAQUE, ERODE και DILATE. Σέλξπ, παοαςίθεμςαι κάπξιεπ ακϊμη πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ σλξπξίηρη ασςήπ ςηπ εογαρίαπ. background() - Δήλχρη Φοόμαςξπ τϊμςξσ παοαθϋοξσ. loadfont() - Υξοςόμει ςημ γοαμμαςξρειοά απϊ ςξμ τάκελξ data. Γοαμμαςξρειοέπ για ςημ Processing μπξοεί μα δημιξσογήρει ξ υοήρςηπ ασςϊμαςα με ςξ εογαλείξ Create Font απϊ ςξ μεμξϋ Tools. textfont() - Δηλόμει ςη γοαμμαςξρειοά πξσ θα υοηριμξπξιηθεί. nostroke() - Απεμεογξπξιεί ςξ πεοίγοαμμα γϋοξ απϊ ςα ρυήμαςα. MouseDragged() - Καλείςαι κάθε τξοά πξσ έμα κξσμπί ςξσ mouse μέμει παςημέμξ και ρέομεςαι πάμχ ρςξ παοάθσοξ nofill() - Απεμεογξπξιεί ςξ γέμιρμα ςχμ ρυημάςχμ με κάπξιξ υοόμα. stroke() - Δμεογξπξιεί ςξ πεοίγοαμμά γϋοξ απϊ ςα ρυήμαςα. loop() - Ποξκαλεί ςημ επαμειλημμέμη εκςέλερη ςηπ ρσμάοςηρηπ draw(). color() - Σϋπξπ δεδξμέμχμ για ςημ απξθήκεσρη ςιμόμ υοόμαςξπ. mousepressed() - Καλείςαι για μία τξοά ϊςαμ παςηθεί έμα απϊ ςα κξσμπιά ςξσ mouse. mousebutton() -Φοηριμξπξιείςαι για μα διαπιρςχθεί πξιξ κξσμπί ςξσ mouse έυει παςηθεί(δενί ή αοιρςεοϊ). mousereleased() - Καλείςαι κάθε τξοά πξσ έμα κξσμπί ςξσ mouse απελεσθεοόμεςαι. mousex Δίμει ςξ ςοέυξμ ρημείξ ςξσ mouse ρςξμ άνξμα X. mousey - Δίμει ςξ ςοέυξμ ρημείξ ςξσ mouse ρςξμ άνξμα Y Δημιξσογία stand-alone εταομξγώμ Η Processing επιςοέπει ςημ εκςέλερη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρε ξπξιξδήπξςε ρϋρςημα χπ ασςϊμξμη εταομξγή, κάμξμςαπ ςξ export (File->Export Application). Ατξϋ επιλεγεί λειςξσογικϊ ρϋρςημα (Windows, Mac OS X ή 57

60 Linux), ρςη ρσμέυεια ξ υοήρςηπ παςάει ςξ κξσμπί Export. Αμέρχπ δημιξσογξϋμςαι ρςξ τάκελξ ςξσ έογξσ δσξ τάκελξι:ξ τάκελλξπ applet πεοιέυει ςξ έογξ ςξσ υοήρςη ρε μξοτή java applet, πξσ μπξοεί εϋκξλα μα ςξ αμεβάρει ρε κάπξιξ web server και μα ςξ ςοένει μέρχ web browser, εμό ξ τάκελξπ application.os (ϊπξσ 'OS' ςξ ϊμξμα ςξσ λειςξσογικξϋ ρσρςήμαςξπ) πεοιέυει έμα εκςελέριμξ script και ςηπ απαιςξϋμεμεπ βιβλιξθήκεπ για μα εκςελερςεί ςξ έογξ ςξσ υοήρςη υχοίπ ςημ υοήρη ςηπ Processing, ραμ ασςϊμξμη εταομξγή. Σξ μϊμξ πξσ απαιςείςαι μα σπάουει εγκαςερςημέμξ ρςξ ρϋρςημα είμαι ξ JRE (Java runtime environment) Βιβλιξθήκεπ και εογαλεία Η Processing ρσμξδεϋεςαι απϊ μία πληθόοα βιβλιξθηκόμ και εογαλείχμ αμξικςξϋ κόδικα, πξσ ρκξπϊ έυξσμ μα επεκςείμξσμ ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςηπ γλόρραπ. Τπάουξσμ βιβλιξθήκεπ για κάθε ρκξπϊ ϊπχπ για δημιξσογία ςοιρδιάρςαςχμ γοατικόμ, δημιξσογία κιμξσμέμχμ ρυεδίχμ, ςευμηςή ϊοαρη, μαθημαςικά, επενεογαρία ήυξσ, δημιξσογία ποξρξμξιόρεχμ,επικξιμχμία μέρχ ίμςεομες ή ρειοιακή κ.ά. Ο υοήρςηπ μπξοεί μα καςεβάρει αοκεςέπ βιβλιξθήκεπ απϊ ςη διεϋθσμρη Δπίρηπ σπάουξσμ εογαλεία ρςξ μεμξϋ Tools, ςα ξπξία βξηθξϋμ ρε πξλλέπ εογαρίεπ ϊπχπ: ασςϊμαςη μξοτξπξίηρη κόδικα, δημιξσογία γοαμμαςξρειοόμ, επιλξγή υοόμαςξπ, δημιξσογία ρσμπιερμέμξσ αουείξσ ςξσ έογξσ μαπ κ.α. Παοακάςχ αμαλϋξμςαι κάπξιεπ απϊ ςιπ βιβλιξθήκεπ και ξι λειςξσογίεπ ςξσπ μιαπ και υοηριμξπξιήθηκαμ ρςημ σλξπξίηρη ςξσ ρσρςήμαςϊπ ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ. Serial Library : Η βιβλιξθήκη ασςή υοηριμεϋει για ςημ αμάγμχρη και ςημ εγγοατή δεδξμέμχμ, απϊ και ποξπ ενχςεοικέπ ρσρκεσέπ, ρςέλμξμςαπ έμα byte ςη τξοά. Δπιςοέπει ρε δϋξ σπξλξγιρςέπ μα ρςέλμξσμ και δέυξμςαι δεδξμέμα. Ασςή η βιβλιξθήκη έυει ςημ εσελινία μα επικξιμχμεί με διάτξοεπ ρσρκεσέπ μικοξελεγκςόμ και μα ςξσπ υοηριμξπξιεί ραμ ειρϊδξσπ ή ενϊδξσπ ρςα ποξγοάμμαςα ςηπ Processing. H ρειοιακή θϋοα απξςελείςαι απϊ 9 ακίδεπ(pins) πξσ σπάουει ρε πξλλξϋπ σπξλξγιρςέπ και μπξοεί μα αμςικαςαρςαθεί με έμα απλϊ usb. Κάπξιεπ απϊ ςιπ βαρικέπ ρσμαοςήρειπ ςηπ βιβλιξθήκηπ είμαι ξι παοακάςχ : available() : Δπιρςοέτει ςξμ αοιθμϊ ςχμ bytes πξσ βοιρκξμςαι διαθέριμα ρςξμ buffer. 58

61 readstring() : Δπιρςοέτει ϊλα ςα δεδξμέμα απϊ ςξμ buffer ραμ string. clear() : Αδειάζει ςξμ buffer, απξμακοϋμει απϊ ασςϊμ ϊλα ςα απξθηκεσμέμα δεδξμέμα. Network Library : H βιβλιξθήκη ασςή υοηριμεϋει για ςημ αμάγμχρη και εγγοατή δεδξμέμχμ, μεςανϋ ρσρκεσόμ μέρχ ίμςεομες. Δπιςοέπει ςη δημιξσογία πελαςόμ(clients) και διακξμιρςόμ(servers). Έμαπ διακξμιρςήπ μπξοεί μα ρσμδεθεί με ςξσπ πελάςεπ ςξσ για μα λάβει ή μα ρςείλει δεδξμέμα. Έμαπ πελάςηπ λειςξσογεί με ςξμ αμάπξδξ ςοϊπξ. Κάπξιεπ απϊ ςιπ βαρικέπ ρσμαοςήρειπ ςηπ βιβλιξθήκηπ είμαι ξι παοακάςχ : Κλάρη Client : readbytesuntil() : Δημιξσογεί έμαμ πελάςη ξ ξπξίξπ δέυεςαι δεδξμέμα μέυοι ςημ αλλαγή γοαμήπ.αμ λάβει ςα δεδξμέμα ςα απξθηκεϋει ρε έμαμ buffer. Αμ δεμ βοεθεί ξ υαοακςήοαπ αλλαγήπ γοαμμήπ επιρςοέτει ςημ ςιμή null. available() : Δπιρςοέτει ςξμ αοιθμϊ ςχμ bytes πξσ βοίρκξμςαι διαθέριμα ρςξμ buffer.αμ κάπξιξπ πελάςηπ έυει δεδξμέμα για αμάγμχρη απϊ καπξιξμ διακξμιρςή, επιρςοέτεςαι ξ αοιθμϊπ ςχμ bytes. Κλάρη Server : Server : Έμαπ διακξμιρςήπ ρςέλμει και λαμβάμει δεδξμέμα, απϊ και ποξπ ςξσπ πελάςεπ ςξσ(άλλα ποξγοάμμαςα ή ρσρκεσέπ). Όςαμ έμαπ διακξμιρςήπ δημιξσογείςαι, αμαμέμει για ρσμδέρειπ με ςξσπ πελάςεπ ςξσ, ρςημ θϋοα πξσ είμαι ποξξοιρμέμη απϊ ςιπ παοαμέςοξσπ ςχμ θσοόμ (port parameter). Οι σπξλξγιρςέπ έυξσμ πξλλέπ θϋοεπ για ςημ μεςατξοά δεδξμέμχμ και κάπξιεπ απϊ ασςέπ υοηριμξπξιξϋμςαι εσοέχπ για ρσγκεκοιμέμξσπ ρκξπξϋπ, ξπϊςε δεμ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ απϊ ςξμ υοήρςη. Π.υ, ξι ιμςεομεςικξί διακξμιρςέπ(web servers) ρσμήθχπ υοηριμξπξιξϋμ ςημ θϋοα 80. write() : ςέλμει δεδξμέμα ποξπ αμάγμχρη ρε ϊλξσπ ςξσ ρσμδεδεμέμξσπ πελάςεπ. disconnect() : Απξρσμδέει έμαμ ρσγκεκοιμέμξ πελάςη. 59

62 3 Υλξπξίηρη ρσρςήμαςξπ Διραγχγή ςξ παοϊμ κετάλαιξ παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ςα διάτξοα κσκλόμαςα πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςξμ έλεγυξ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. ςημ αουή κάθε εμϊςηςαπ αμαλϋξμςαι ξι ρσρκεσέπ πξσ απαοςίζξσμ ςξ κάθε κϋκλχμα, ξ ςοϊπξπ λειςξσογίαπ ςξσ και ξι δσμαςϊςηςεπ ελέγυξσ πξσ παοέυξμςαι, αμάλξγα με ςξ ρκξπϊ για ςξμ ξπξίξ υοηριμξπξιείςαι. Σέλξπ παοξσριάζξμςαι ξι διάτξοεπ εκδξυέπ ςχμ γλχρρόμ ποξγοαμμαςιρμξϋ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ, για ςημ επατή ςξσ υοήρςη με ςξ κϋκλχμα(interface). 3.1 Δμεογξπξίηρη οελέ αμάλξγα με ςξ τχςιρμό εμόπ υώοξσ. ε ασςή ςημ εμϊςηςα υοηριμξπξιήθηκαμ η πλακέςα ςξσ Arduino Uno ςξ TinkerKit Shield, έμαπ αιρθηςήοαπ τχςϊπ και έμα οελέ. Όλα ςα μέοη ςξσ κσκλόμαςξπ, ϊπχπ και ςα υαοακςηοιρςικά λειςξσογίαπ ςξσπ, έυξσμ αμαλσθεί ρςα ποόςα δϋξ κετάλαια ασςήπ ςηπ εογαρίαπ. κξπϊπ ασςξϋ ςξσ κσκλόμαςξπ είμαι ξ ενήπ: Να εμεογξπξιείςαι(απεμεογξπξιείςαι) ςξ οελέ και άοα ςξ τχςιρςικϊ ρόμα αμάλξγα με ςξμ αμ ξ τχςιρμϊπ εμϊπ υόοξσ είμαι επαοκήπ(ή ϊυι). Η πλακέςα μπξοεί μα ςοξτξδξςηθεί, είςε μέρχ καλχδίξσ(usb), απϊ ςξμ σπξλξγιρςή είςε μέρχ μίαπ μπαςαοίαπ 9V Κύκλχμα ςιπ παοακάςχ τχςξγοατίεπ εμταμίζεςαι ςξ κϋκλχμα, έςξιμξ ποξπ λειςξσογία. Η ποόςη απεικξμίζει ςημ πλακέςα ςξσ Arduino Uno πάμχ απϊ 60

63 ςημ ξπξία έυει ρσμδεθεί ςξ TinkerKit Shield. ςημ είρξδξ Ι0(input 0) ςξσ ςελεσςαίξσ, είμαι ρσμδεδεμέμξπ ξ αιρθηςήοαπ τχςϊπ εμό αμςίρςξιυα ρςημ ένξδξ 05(output 5) είμαι ρσμδεδεμέμξ ςξ οελέ πξσ εμεογξπξιεί(απεμεογξπξιεί) ςξ τχςιρςικϊ ρόμα. Εικόνα 28 Κφκλωμα φωτογραφία1 Εικόνα 29 Κφκλωμα φωτογραφία2 61

64 3.1.2 Αμάλσρη ςξσ κώδικα ςξσ ποξγοάμμαςξπ ε ασςή ςημ σπξεμϊςηςα αμαλϋεςαι ξ κόδικαπ πξσ υοηριμξπξιήθηκε και τξοςόθηκε ρςξ Arduino. Ασςϊπ ϊπχπ και ϊλξι ϊρξι θα παοξσριαρςξϋμ ρςη ρσμέυεια ςξσ κεταλαίξσ ασςξϋ, εμταμίζξμςαι αμαλσςικά ρςξ παοάοςημα ασςήπ ςηπ εογαρίαπ. Εικόνα 30 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ Αουικά δηλόμεςαι ϊςι υοηριμξπξιείςαι η βιβλιξθήκη TinkerKit ϊπχπ επίρηπ ϊςι ξ αιρθηςήοαπ τχςϊπ είμαι ρσμδεδεμέμξπ ρςημ είρξδξ 0(Ι0 input 0) και ςξ οελέ ρςημ ένξδξ 5(05 output 5).Σέλξπ δηλόμεςαι μια ακέοαια μεςαβληςή η ξπξία υοηριμξπξιείςαι ρςη ρσμέυεια. Εικόνα 31 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ Έπειςα εκςελείςαι η ρσμάοςηρη void setup(), η ξπξία ςοέυει μϊμξ μία τξοά, ϊςαμ τξοςόμεςαι ξ κόδικαπ ρςημ πλακέςα. Δδό δηλόμεςαι ϊςι ςα δεδξμέμα θα μεςατέοξμςαι ρειοιακά με ςαυϋςηςα 9600bits/sec. Εικόνα 32 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ ςξ ςελεσςαίξ κξμμάςι ςξσ κόδικα ςξσ ποξγοάμμαςξπ εκςελείςαι η ρσμάοςηρη void loop() η ξπξία ςοέυει ρσμευϊμεμα απϊ ςη ρςιγμή πξσ ςξ ποϊγοαμμα τξοςόμεςαι ρςημ πλακέςα. Απξθηκεϋεςαι ρςημ μεςαβληςή val η ςιμή τχςειμϊςηςαπ(0-1023)πξσ διαβάζει ξ αιρθηςήοαπ απϊ ςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ.με ςη ρσμάοςηρη delay καθσρςεοεί ςξ ποϊγοαμμα δϋξ δεσςεοϊλεπςα. Έπειςα εκςσπόμεςαι μέρχ ςηπ ρειοιακήπ θϋοαπ ασςή η ςιμή.σέλξπ, αμ ασςή η ςιμή είμαι υαμηλϊςεοη απϊ μία ρσγκεκοιμέμη(η ςιμή 550 θεχοείςαι μεραίξσ επιπέδξσ τχςειμϊςηςα ρε 62

65 έμαμ υόοξ) ςξ οελέ εμεογξπξιείςαι(relay.on Τξ τχςιρςικό ρώμα αμάβει).αμ η παοαπάμχ ρσμθηκη δεμ ικαμξπξιείςαι ςξ οελέ απεμεογξπξιείςαι(relay.off Τξ τχςιρςικό ρώμα ρβήμει) Απξθήκεσρη ςιμώμ τχςειμόςηςαπ ρςξ Excell Γεμικά για ςημ απξθήκεσρη δεδξμέμχμ απϊ ςξ Arduino ρςξμ σπξλξγιρςή υοηριμξπξιείςαι η ρειοιακή θϋοα πξσ ρσμδέει ςα δϋξ. Για ασςϊ ςξ ρκξπϊ σπάουξσμ διάτξοα ποξγοάμμαςα ςα ξπξία διαβάζξσμ ςα δεδξμέμα πξσ σπάουξσμ ρςημ ρειοιακή θϋοα και έπειςα ςα απξθηκεϋξσμ ρςημ εκάρςξςε επιθσμηςή μξοτή(word, Excell κ.α).σα πεοιρρϊςεοα απϊ ασςά είμαι δχοεάμ διαθέριμα ρςξ ίμςεομες και κάπξια επίρηπ είμαι αμξιυςξϋ λξγιρμικξϋ(open source). ςημ παοξϋρα εογαρία υοηριμξπξιήθηκε ςξ CoolTerm για λϊγξσπ απλϊςηςαπ και ποξριςξϋ interface.ςημ παοακάςχ τχςξγοατία ταίμεςαι η εικϊμα πξσ εμταμίζεςαι ρςημ ξθϊμη εμϊπ σπξλξγιρςή, ϊςαμ κάπξιξπ υοήρςηπ καςεβάρει και «ςοένει» ςξ ποϊγοαμμα. Εικόνα 33 Περιβάλλον Ανάπτυξησ CoolTerm 63

66 Απϊ ςημ επιλξγή Options ςξσ μεμξϋ επιλέγεςαι η ρειοιακή θϋοα ςημ ξπξία θα παοακξλξσθεί ςξ ποϊγοαμμα. Δπίρηπ, ξ οσθμϊπ δεδξμέμχμ ρε bits αμά δεσςεοϊλεπςξ (baudrate) για ςη ρειοιακή μεςάδξρη δεδξμέμχμ(9600 για ςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη). Σέλξπ, απϊ ςημ επιλξγή Receive και έπειςα απϊ ςημ επιλξγή Add timestamps to received data, δίμεςαι η δσμαςϊςηςα απξθήκεσρηπ ςχμ δεδξμέμχμ ρςημ ακοιβή όοα και ημεοξμημία ρςημ ξπξία λαμβάμξμςαι για ςημ καλϋςεοη πεοαιςέοχ υοήρη ςξσπ. ςημ παοακάςχ τχςξγοατία εμταμίζξμςαι ξι ςιμέπ τχςειμϊςηςαπ ϊπχπ ασςέπ ταίμξμςαι μέρχ ςηπ ρειοιακήπ θϋοαπ ρςξ ποϊγοαμμα CoolTerm. Εικόνα 34 ειριακή αποθήκευςη τιμών φωτεινότητασ Καθ ϊλη ςη διάοκεια ρςημ ξπξία η ρειοιακή θϋοα είμαι αμξιυςή και ςξ CoolTerm λαμβάμει δεδξμέμα η παοαπάμχ ρςήλη με αοιθμξϋπ ασνάμεςαι.για ςημ απξθήκεσρη ασςόμ ςχμ δεδξμέμχμ ρε έμα έγγοατξ κειμέμξσ για πεοαιςέοχ υοήρη, απϊ ςημ επιλξγή Connection Capture to Text File Start δημιξσογείςαι έμα ςέςξιξ ςξ ξπξίξ αμαμεόμεςαι ϊρξ η θϋοα είμαι αμξιυςή, κάθε τξοά πξσ ξ υοήρςηπ ςξ αμξίγει. ςημ επϊμεμη τχςξγοατία, ρςημ ςελεσςαία ρςήλη, ταίμξμςαι ξι ςιμέπ τχςειμϊςηςαπ απξθηκεσμέμεπ με ςημ ακοιβή ημεοξμημία και όοα πξσ λήτθηραμ. 64

67 Εικόνα 35 Σιμζσ φωτεινότητασ από το CoolTerm ςε ζγγραφο κειμζνου 3.2 Υλξπξίηρη ρε ςξπικό δίκςσξ μέρχ ςξσ Ethernet Shield. ε ασςή ςημ εμϊςηςα, παοξσριάζεςαι η σλξπξίηρη εμϊπ κσκλόμαςξπ, μέρχ ςξσ ξπξίξσ ελέγυεςαι ςξ οελέ(ρσμεπόπ και ςξ τχςιρςικϊ ρόμα) μέρχ ςξσ Ethernet Shield, ρςα πλαίρια εμϊπ ςξπικξϋ ξικιακξϋ δικςϋξσ. Ο υοήρςηπ μπξοεί μα ποξρπελάρει ςξ κϋκλχμα είςε μέρχ Html είςε μέρχ Processing interface. Και ξι δϋξ εκδξυέπ παοξσριάζξμςαι ρςιπ επϊμεμεπ σπξεμϊςηςεπ Κύκλχμα ςημ παοακάςχ τχςξγοατία εμταμίζεςαι ςξ κϋκλχμα και ϊλα ςα μέοη πξσ ςξ απαοςίζξσμ. Φοηριμξπξιείςαι η πλακέςα ςξσ Arduino Uno πάμχ απϊ ςημ ξπξία έυει ρσμδεθεί ςξ Δthernet Shield. Ακοιβόπ πάμχ απϊ ςξ ςελεσςαίξ είμαι ρσμδεδεμέμξ και ςξ TinkerKit Shield ϊπξσ ςξπξθεςείςαι ξ αιρθηςήοαπ τχςϊπ και ςξ οελέ ρςιπ ίδιεπ ειρϊδξσπ και ενϊδξσπ με ςημ ποξηγξϋμεμη εμϊςηςα. Η πλακέςα μπξοεί μα ςοξτξδξςηθεί, είςε μέρχ καλχδίξσ, απϊ ςξμ σπξλξγιρςή είςε μέρχ μίαπ μπαςαοίαπ 9V. Σξ Ethernet Shield για μα λειςξσογήρει ποέπει μα ρσμδεθεί με καλόδιξ RJ45(καλόδιξ έθεομες). 65

68 Εικόνα 36 Κφκλωμα Αμάλσρη κώδικα ςξσ ποξγοάμμαςξπ με Html interface. Εικόνα 37 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ 66

69 Αουικά δηλόμξμςαι ξι βιβλιξθήκεπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςξ ποϊγοαμμα. Έπειςα δηλόμεςαι ξ κχδικϊπ mac ςξσ Ethernet Shield, πξσ υοηριμεϋει για ςημ αμαγμόοιρή ςξσ χπ νευχοιρςή ρσρκεσή ρςξ ςξπικϊ δίκςσξ. ςη ρσμέυεια δημιξσογείςαι έμαπ εικξμικϊπ web server, μέρχ ςηπ κλάρηπ EthernetServer, ρςη θϋοα 80(υοηριμξπξιείςαι εσοέχπ ασςή η θϋοα γι ασςϊ ςξ ρκξπϊ). Καςϊπιμ ασςξϋ, δημιξσογείςαι μέρχ ςηπ κλάρηπ EthernetClient, ξ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ θα μπξοξϋμ ξι πελάςεπ μα ποξρπελάρξσμ ςξμ server. Σέλξπ δηλόμεςαι η ένξδξπ ρςημ ξπξία είμαι ρσμδεδεμέμξ ςξ οελέ. Εικόνα 38 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ ςη ρσμάοςηρη void setup δηλόμεςαι αουικά ςημ ςαυϋςηςα μεςατξοάπ δεδξμέμχμ (9600bits/sec). Έπειςα ελέγυεςαι αμ ςξ Ethernet Shield είμαι ποξρπελάριμξ μέρχ ςηπ διεϋθσμρηπ mac πξσ έυει δηλχθεί ποξηγξσμέμχπ. Σέλξπ μέρχ ςηπ ρσμάοςηρηπ for, εκςσπόμεςαι ρςημ ρειοιακή ξθϊμη ςξσ Arduino, η ςξπική διεϋθσμρη ςξσ Ethernet Shield και μέρχ ςηπ ρσμάοςηρηπ server.begin() εκκιμείςαι ξ server για μα μπξοεί μα είμαι ποξρπελάριμξπ απϊ ςξσπ πελάςεπ. 67

70 Εικόνα 39 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ Μπαίμξμςαπ ρςημ ρσμάοςηρη void loop (παοαπάμχ τχςξγοατία), μέρχ ςηπ ρσμάοςηρηπ server.available(), δηλόμεςαι ϊςι ξι διάτξοξι πελάςεπ θα ρσμδεθξϋμ ρςξμ ρσγκεκοιμέμξ server για ςημ απξρςξλή και λήφη δεδξμέμχμ. Καςϊπιμ, ελέγυεςαι αμ έυει ρσμδεθεί κάπξιξπ πελάςηπ. Όςαμ ρσμβεί ασςϊ, δημιξσογείςαι μία ρελίδα ρε κόδικα html απϊ ςημ ξπξία θα μπξοεί μα ποξρπελάρει ςξ οελέ. Ασςϊ γίμεςαι μέρχ δϋξ σπεορσμδέρεχμ (links). ςη ρσμέυεια, υοηριμξπξιείςαι η ρσμάοςηρη client.print(sensor.read()),για μα εμταμιρςεί ρςημ ρελίδα η ςιμή τχςειμϊςηςαπ πξσ λαμβάμει ξ αιρθηςήοαπ τχςϊπ. Απϊ ςημ ρσμέυεια ςξσ κόδικα πξσ ταίμεςαι παοακάςχ, ελέγυεςαι αμ ξ υοήρςηπ έυει παςήρει ςξ link πξσ εμεογξπξιεί ςξ οελέ ή ςξ αμςίθεςξ. Και ρςιπ 68 Εικόνα 40 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ

71 δϋξ πεοιπςόρειπ, μέρχ ςξμ αμςίρςξιυχμ εμςξλόμ (relay.on ή relay.off) αμάβει (ή ρβήμει) ςξ τχςιρςικϊ ρόμα. Σέλξπ μέρχ ςηπ ρσμάοςηρηπ, client.stop() απξρσμδέεςαι ξ πελάςηπ απϊ ςξμ server. Υξοςόμξμςαπ ςξ ποϊγοαμμα ρςξ Arduino, αμ ξ υοήρςηπ αμξίνει ςη ρειοιακή ξθϊμη θα εμταμςιρςεί μία ςξπική διεϋθσμρη. ςημ επϊμεμη τχςξγοατία ταίμεςαι έμα παοάδειγμα. Εικόνα 41 ειριακή οθόνη-εκτφπωςη ip Αμςιγοάτξμςαπ ασςή ςη διεϋθσμρη ρε έμα ξπξιξδήπξςε ποϊγοαμμα πεοιήγηρηπ, έμαπ πελάςηπ πξσ υοηριμξπξιεί ςξ ίδιξ ςξπικϊ δίκςσξ, μπξοεί μα ποξρπελάρει ςξ οελέ και μα αμάφει ή μα ρβήρει ςξ τχςιρςικϊ ρόμα. ςημ επϊμεμη τχςξγοατία ταίμεςαι η ρελίδα html πξσ εμταμίζεςαι, αμ εκςελέρξσμε ςημ παοαπάμχ διαδικαρία. 69 Εικόνα 42 Ζλεγχοσ μζςω Html ιςτοςελίδασ

72 3.2.3 Αμάλσρη κώδικα ςξσ ποξγοάμμαςξπ με Processing interface. ε ασςή ςημ πεοίπςχρη πξσ ξ υοήρςηπ υοηριμξπξιεί ςημ Processing για μα ελέγυει ςξ οελέ, σπάουξσμ δϋξ κόδικεπ. Ο έμαπ ςξσ Arduino και ασςϊπ ςηπ processing. Αουικά αμαλϋεςαι ξ ποόςξπ. Η βαρική διατξοά ασςξϋ με ςξμ κόδικα ςηπ ποξηγξϋμεμηπ σπξεμϊςηςαπ βοίρκεςαι ρςημ ρσμάοςηρη void loop. Όςαμ κάπξιξπ πελάςηπ ρσμδεθεί ρςξμ server, ξ ςελεσςαίξπ διαβάζει έμα byte πξσ ρςέλμεςαι απϊ ςξμ πελάςη (client.read). Αμ ασςϊ είμαι ςξ γοάμμα «n» ςξ οελέ εμεογξπξιείςαι. Αμ είμαι ςξ γοάμμα «f», ςξ αμάπξδξ.μϊλιπ ξ πελάςηπ ξλξκληοόρει ςιπ κιμήρειπ ςξσ, απξρσμδέεςαι μέρχ ςηπ ρσμάοςηρηπ client.stop. Εικόνα 43 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ Ο υοήρςηπ(πελάςηπ) υοηριμξπξιόμςαπ ςξμ παοακάςχ κόδικα μπξοεί μα ελέγνει ςξ οελέ μέρχ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ςηπ Processing. 70

73 Αουικά ειράγεςαι η βιβλιξθήκη net. ςημ ρσμάοςηρη void setup, δημιξσογείςαι έμαπ πελάςηπ, ρςημ ςξπική διεϋθσμρη πξσ έυει πάοει ξ υοήρςηπ απϊ ςξ ποϊγοαμμα ςξσ Arduino και ρςη θϋοα ρςημ ξπξία βοίρκεςαι ξ web server. Καςϊπιμ καθαοίζεςαι ξ buffer απϊ ςσυϊμ παλαιά δεδξμέμα πξσ ποξωπάουξσμ(c.clear() ) και δημιξσογείςαι έμα ςεςοάγχμξ με μέγεθξπ(200 επί 200) ρε pixels. Εικόνα 44 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ ςημ ρσμάοςηρη void draw, η ξπξία εκςελείςαι ρσμευϊμεμα απϊ ςη ρςιγμή πξσ θα ςοένει ςξ ποϊγοαμμα, δημιξσογείςαι έμα ςεςοάγχμξ με διαρςάρειπ (50 επί 50) ρε pixels. Δπίρηπ δηλόμεςαι μία γοαμμαςξρειοά η ξπξία υοηριμξπξιείςαι ρςη ρσμέυεια. Καςϊπιμ ελέγυεςαι αμ ξ κέορξοαπ ςξ πξμςικιξϋ πεομά πάμχ απϊ ρσγκεκοιμέμεπ ρσμςεςαγμέμεπ(είμαι ξι ρσμςεςαγμέμεπ πξσ καλϋπςει ςξ ςεςοάγχμξ πξσ μϊλιπ δημιξσογήθηκε). Αμ ασςϊ ρσμβαίμει και παςήρει ξ υοήρςηπ αοιρςεοϊ κλικ, ςϊςε μέρχ ςηπ ρσμάοςηρηπ c.write( n ), ξ πελάςηπ ρςέλμει ρςξμ server ςξ γοάμμα «n», άοα εμεογξπξιείςαι ςξ οελέ. Αμέρχπ μεςά εμταμίζεςαι η ειδξπξίηρη μέρχ κειμέμξσ ϊςι ςξ τχςιρςικϊ ρόμα άμαφε(«lamp on»). Αμςίρςξιυα αμ παςήρει δενί κλικ, ξ πελάςηπ ρςέλμει ςξ γοάμμα «f» και άοα απεμεογξπξιείςαι ςξ οελέ, ξπϊςε και εμταμίζεςαι η έμδεινη «Lamp off». Παοακάςχ εμταμίζξμςαι δϋξ τχςξγοατίεπ λειςξσογία ςξσ ποξηγξϋμεμξσ ποξγοάμμαςξπ. για μα γίμει καςαμξηςή η 71

74 Εικόνα 45 Ζλεγχοσ μζςω Processing Interface 1 Εικόνα 46 Ζλεγχοσ μζςω Processing Interface Υλξπξίηρη ρε ςξπικό δίκςσξ μέρχ Wifi Shield. ε ασςή ςημ εμϊςηςα, παοξσριάζεςαι η σλξπξίηρη εμϊπ κσκλόμαςξπ, μέρχ ςξσ ξπξίξσ ελέγυεςαι ςξ οελέ(ρσμεπόπ και ςξ τχςιρςικϊ ρόμα) μέρχ ςξσ Wifi Shield, ρςα πλαίρια εμϊπ ςξπικξϋ ξικιακξϋ δικςϋξσ. Ο υοήρςηπ μπξοεί μα ποξρπελάρει ςξ κϋκλχμα είςε μέρχ Html, είςε μέρχ Processing interface Κύκλχμα ςιπ παοακάςχ τχςξγοατίεπ εμταμίζεςαι ςξ κϋκλχμα και ϊλα ςα μέοη πξσ ςξ απαοςίζξσμ. Απξςελείςαι απϊ ςημ πλακέςα ςξσ Arduino Uno, πάμχ ρςημ ξπξία έυει ςξπξθεςηθεί ςξ Wifi Shield. Ακοιβόπ πάμχ απϊ ςξ ςελεσςαίξ είμαι ρσμδεδεμέμξ και ςξ TinkerKit Shield ϊπξσ ςξπξθεςείςαι ξ αιρθηςήοαπ τχςϊπ και ςξ οελέ ρςιπ ίδιεπ ειρϊδξσπ και ενϊδξσπ με ςημ ποξηγξϋμεμη εμϊςηςα. Η πλακέςα μπξοεί μα ςοξτξδξςηθεί, είςε μέρχ καλχδίξσ, απϊ ςξμ σπξλξγιρςή είςε μέρχ μίαπ μπαςαοίαπ 9V. Σξ αρϋομαςξ ςξπικϊ δίκςσξ πξσ υοηριμξπξιήθηκε για ςημ σλξπξίηρη ασςή έυει κοσπςξγοάτηρη WPA2, ξπϊςε και ξι παοακάςχ κόδικεπ είμαι ποξραομξρμέμξι αμαλϊγχπ. 72

75 Εικόνα 47 Κφκλωμα Αμάλσρη κώδικα ςξσ ποξγοάμμαςξπ με Html interface. Εικόνα 48 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ ρςη θϋοα 80. ςημ αουή ςξσ ποξγοάμμαςξπ ειράγξμςαι ξι απαοαίςηςεπ βιβλιξθήκεπ. Έπειςα δηλόμεςαι ςξ ϊμξμα(ssid) ςξσ αρϋομαςξσ ξικιακξϋ δικςϋξσ και ςξ password, για μα μπξοεί ςξ Wifi Shield μα ρσμδεθεί ρε ασςϊ. Καςϊπιμ, δηλόμεςαι η ένξδξπ ρςημ ξπξία είμαι ρσμδεδεμέμξ ςξ οελέ και δημιξσογείςαι μια ακέοαια μεςαβληςή η ξπξία θα υοηριμξπξιηθεί ρςη ρσμέυεια. Σέλξπ δημιξσογείςαι και έμαπ εικξμικϊ web server 73

76 Εικόνα 49 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ ςη ρσμέυεια μέρχ ςηπ ρσμάοςηρηπ void setup, ελέγυεςαι αμ ςξ Wifi Shield μπξοεί μα ρσμδεθεί ρςξ αρϋομαςξ ξικιακϊ δίκςσξ. Μέρχ ςηπ ρσμάοςηρηπ WiFi.begin(ssid,pass) ποαγμαςξπξιείςαι η ρϋμδερη ςελικά. ςη ρσμέυεια εκκίμείςαι ξ server μέρχ ςηπ ρσμάοςηρηπ server.begin() και ςέλξπ, εκςσπόμξμςαι ρςη ρειοιακή ξθϊμη ςξσ arduino ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ αρϋομαςξσ δικςϋξσ ρςξ ξπξίξ ςξ Wifi Shield έυει ρσμδεθεί. Η ρσμάοςηρη void loop() έυει ρυεδϊμ ςημ ίδια δξμή με ασςή ςηπ σπξεμϊςηςαπ 3.2.2, με ςη διατξοά ϊςι εδό δημιξσογξϋμςαι πελάςεπ ξι ξπξίξι θα επικξιμχμξϋμ με ςξμ server, μέρχ ςηπ ρσμάοςηρηπ WiFiClient. ςη 74 Εικόνα 50 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ

77 ρσμέυεια δημιξσογείςαι η ίδια ρελίδα html για μα μπξοεί ξ εκάρςξςε υοήρςηπ μα εμεογξπξιεί ή ϊυι ςξ οελέ. Υξοςόμξμςαπ ςξ ποϊγοαμμα ρςξ Arduino, αμ αμξίνει ξ υοήρςηπ ςη ρειοιακή ξθϊμη θα εμταμιρςξϋμ ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ δικςϋξσ και μία ςξπική διεϋθσμρη. ςημ επϊμεμη τχςξγοατία ταίμεςαι έμα παοάδειγμα. Εικόνα 51 ειριακή οθόνη-χαρακτηριςτικά Wifi δικτφου Αμςιγοάτξμςαπ ςημ ςξπική διεϋθσμρη ρε έμα ξπξιξδήπξςε ποϊγοαμμα πεοιήγηρηπ, έμαπ πελάςηπ πξσ υοηριμξπξιεί ςξ ίδιξ ςξπικϊ δίκςσξ, μπξοεί μα ποξρπελάρει ςξ οελέ και μα αμάφει ή μα ρβήρει ςξ τχςιρςικϊ ρόμα. ςημ επϊμεμη τχςξγοατία ταίμεςαι η ρελίδα html πξσ εμταμίζεςαι, με ςημ παοαπάμχ διαδικαρία. 75 Εικόνα 52 Ζλεγχοσ μζςω ιςτοςελίδασ Html

78 3.3.3 Αμάλσρη κώδικα ςξσ ποξγοάμμαςξπ με Processing interface. ε ασςή ςημ πεοίπςχρη πξσ ξ υοήρςηπ υοηριμξπξιεί ςημ Processing για μα ελέγυει ςξ οελέ, σπάουξσμ δϋξ κόδικεπ. Ο έμαπ ςξσ Arduino και ασςϊπ ςηπ processing. Αουικά αμαλϋεςαι ξ ποόςξπ. Η βαρική διατξοά ασςξϋ με ςξμ κόδικα σπξεμϊςηςαπ βοίρκεςαι ρςημ ρσμάοςηρη void loop. Εικόνα 53 Κώδικασ υποενότητασ ο μζροσ Όςαμ κάπξιξπ πελάςηπ ρσμδεθεί ρςξμ server, ξ ςελεσςαίξπ διαβάζει έμα byte πξσ ρςέλμεςαι απϊ ςξμ πελάςη(client.read). Αμ ασςϊ είμαι ςξ γοάμμα «n» ςξ οελέ εμεογξπξιείςαι. Αμ είμαι ςξ γοάμμα «f», ςξ αμάπξδξ. Μϊλιπ ξ πελάςηπ ξλξκληοόρει ςιπ κιμήρειπ ςξσ, απξρσμδέεςαι μέρχ ςηπ ρσμάοςηρηπ client.stop. Ο κόδικαπ ςηπ processing πξσ υοηριμξπξιεί ξ υοήρςηπ για μα ελέγνει ςξ οελέ είμαι ακοιβόπ ίδιξπ με ασςϊμ ςηπ σπξεμϊςηςαπ 3.2.3, για ασςϊ και θεχοείςαι πεοιςςϊ μα αμαλσθεί ναμά. 76

79 3.4 Υλξπξίηρη με απξμακοσρμέμη διαυείοιρη. ςιπ ποξηγξϋμεμεπ δϋξ εμϊςηςεπ παοξσριάρςηκαμ ξι διάτξοξι ςοϊπξι με ςξσπ ξπξίξσπ ξ υοήρςηπ μπξοεί μα ελέγνει ςξ οελέ ϊμςαπ ρσμδεδεμέμξπ ρςξ ίδιξ ςξπικϊ δίκςσξ. ε ασςή ςημ εμϊςηςα θα δειυςεί με πξιξμ ςοϊπξ είμαι δσμαςή η ποξρπέλαρη ασςή απϊ ξπξιαδήπξςε ρσρκεσή ρςξμ κϊρμξ έυει ποϊρβαρη ρςξ ίμςεομες. Θα υοηριμξπξιηθεί ραμ παοάδειγμα η σλξπξίηρη μέρχ ςξσ Wifi Shield μιαπ και η λξγική είμαι ίδια και δεμ αλλάζει ακϊμη και αμ υοηριμξπξιηθεί ςξ Ethernet Shield. Ποόςα απ ϊλα, για μα μπξοεί ςξ κϋκλχμά μα ποξρπελαρςεί απϊ ξπξιαδήπξςε ρσρκεσή ποέπει ςξ Arduino μα διαθέςει μϊμιμη ip διεϋθσμρη ή ξπξία θα είμαι ρςαςική και δεμ θα αλλάζει. Για μα ποαγμαςξπξιηθεί ασςϊ ποέπει μα ειρέλθει ξ υοήρςηπ ρςη αουική ρελίδα ςξσ router ςξσ ςξπικξϋ ςξσ δικςϋξσ. Παςόμςαπ ρε κάπξιξμ browser ςημ διεϋθσμρη ή (ασςέπ ξι 2 είμαι ξι πιξ ρσμηθιρμέμεπ διεσθϋμρειπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι γι ασςϊ ςξ ρκξπϊ), θα εμταμιρςεί μια ρελίδα ραμ ςημ παοακάςχ ρςημ ξπξία θα ποέπει μα ειράγει έμα ϊμξμα υοήρςη και έμαπ κχδικϊ. Εικόνα 54 Αρχική ςελίδα οικιακοφ router 77

80 ςη ρσμέυεια θα εμταμιρςεί η αουική ρελίδα ςξσ router, με ϊλεπ ςιπ επιλξγέπ και οσθμίρειπ για ςξ δίκςσξ. ημειόμεςαι, ϊςι ξι παοακάςχ ξδηγίεπ ατξοξϋμ έμα ρσγκεκοιμέμξ router, ασςϊ ςξσ ςξπικξϋ ξικιακξϋ δικςϋξσ ςξσ ρσγγοατέα ασςήπ ςηπ εογαρίαπ. Έυει επξμέμχπ ςξ ρσγκεκοιμέμξ, μία επιλξγή virtual server η ξπξία εμταμίζει ςημ παοακάςχ ρελίδα. ε ασςή δηλόμεςαι ϊςι, η ρσρκεσή με ςημ ςξπική διεϋθσμρη (ασςή ςξσ Arduino), έυει δημιξσογήρει έμαμ εικξμικϊ server πξσ λειςξσογεί ρςη θϋοα 80 και η ξπξία είμαι επιθσμηςϊ, μα είμαι δημξρίχπ αμξιυςή και ποξρπελάριμη απϊ ξπξιξμδήπξςε ποξρπαθεί μα ρσμδεθεί ρςξ ςξπικϊ δίκςσξ. Δπίρηπ σπξρςηοίζει ςα ποχςϊκξλλα TCP και UDP. Εικόνα 55 Ρυθμίςεισ router Μεςά απϊ ασςή ςη οϋθμιρη ξπξιαδήπξςε ρσρκεσή ρςξμ κϊρμξ ποξρπαθήρει μα ποξρπελάρει ςξ ρσγκεκοιμέμξ ςξπικϊ δίκςσξ μέρχ ςηπ μξμαδικήπ ip ςξσ router(είμαι μια ip ςηπ μξοτήπ ) ασςϊμαςα θα έυει ποϊρβαρη ρςημ αμξιυςή θϋοα 80 ςξσ Arduino και άοα ρςξ ρϋρςημα. Σελικά ρςημ πεοίπςχρή ασςή αμ παςήρει κάπξιξπ υοήρςηπ, ςημ διεϋθσμρη ςξσ router θα εμταμιρςεί η παοακάςχ ρελίδα. 78

81 Εικόνα 56 Απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ μζςω τησ ip του router Με ασςϊ ςξμ ςοϊπξ μπξοεί ξπξιαδήπξςε ρσρκεσή ρςξμ κϊρμξ έυει ποϊρβαρη ρςξ διαδίκςσξ, μα ελέγνει ςξ οελέ ςξσ παοαπάμχ κσκλόμαςξπ. Σημειώμεςαι όςι η παοαπάμχ μέθξδξπ δεμ είμαι ποξταμώπ καθόλξσ αρταλήπ, καθόςι επιςοέπει ςημ ποόρβαρη ξπξιξσδήπξςε, ρςξμ έλεγυξ ςξσ ρσρςήμαςόπ. Γίμεςαι μία εκςεμήπ αματξοά γι ασςό ςξ ζήςημα ρςα ρυόλια-ρσμπεοάρμαςα ςηπ παοξύραπ διπλχμαςικήπ εογαρίαπ. 79

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή Εργασία Θέμα : «Επαναπρογραμματιζόμενο Σύστημα ασφάλειας με χρωματικό κώδικα» Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή συστήματος ελέγχου ηλεκτρικών συσκευών μέσα από το διαδίκτυο (System manufacture for electrical appliance control via internet)

Κατασκευή συστήματος ελέγχου ηλεκτρικών συσκευών μέσα από το διαδίκτυο (System manufacture for electrical appliance control via internet) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κατασκευή συστήματος ελέγχου ηλεκτρικών συσκευών μέσα από το διαδίκτυο (System manufacture for electrical appliance control via internet)

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino Arduino Workshop LAB 1 : Παιχνίδι με έναν αισθητήρα φωτός Τι θα χρειαστούμε: 1 LED

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιωάννης Δημητρίου. Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιωάννης Δημητρίου. Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενσωματωμένου συστήματος απεικόνισης μηνυμάτων στην αρχιτεκτονική Arduino με δυναμική υποστήριξη ιστοχώρου διαχείρισης Design and construction of an embedded

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένος Έλεγχος Μικροελεγκτή Arduino μέσω Διασύνδεσης Web

Απομακρυσμένος Έλεγχος Μικροελεγκτή Arduino μέσω Διασύνδεσης Web Πτυχιακή Εργασία HOU-CS-UGP-2013-06 Απομακρυσμένος Έλεγχος Μικροελεγκτή Arduino μέσω Διασύνδεσης Web ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2013-06 1 ΕΑΠ, 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Εμμανουήλ Πουλάκης Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Ηράκλειο Ιανουάριος 2015 Έκδοση 1η Ηράκλειο, Ιανουάριος 2015 ISBN 978-960-93-6760-8 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Arduino applications for drone development & programming 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Η Ομάδας μας Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γουλής Γεώργιος Τσαγκρινός Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

O Arduino στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών

O Arduino στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών O Arduino στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών Β. Νούσης 1, Β. Νούση 2 1 Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας bill1961gr@yahoo.gr 2 Φοιτήτρια Πληροφορικής ΑΠΘ vivinousi@yahoo.gr Περίληψη Στην παρούσα εργασία διερευνώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΜ 1064 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΜ 1064 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΜ 1064 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ FINANCIAL AND STUDY OF REMOTE MONITORING OF PATEINTS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ 17 154 51 Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: www.seppp.gr E-MAIL: contact@seppp.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4

1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4 Τευμικέπ ποξδιαγοατέπ διεπατώμ δικςύξσ hellas online 2011 Περιεχόμεμα 1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4 2.1. Τεχμολογίας SDH... 4 2.2. Τεχμολογίας Ethernet...

Διαβάστε περισσότερα

Τροφοδοσία : 3,3V, 5V Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με

Τροφοδοσία : 3,3V, 5V Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΒ002 Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με βίδες. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΒ003 Αυτή η πινακίδα E-block

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και κατασκευή ενσωματωμένου συστήματος συναγερμού στην αρχιτεκτονική Arduino με υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναγνώριση κινήσεων (gestures) με χρήση επιταχυνσιόμετρου και Arduino

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΝ846914Η-Π12. Μεσολόγγι 19-1-2012 Αριθµ πρωτ Φ 8.12/199 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Α: ΒΟΝ846914Η-Π12. Μεσολόγγι 19-1-2012 Αριθµ πρωτ Φ 8.12/199 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Α: ΒΟΝ846914Η-Π12 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Μεσολόγγι 19-1-2012 Αριθµ πρωτ Φ 8.12/199 Ταχ. /νση: ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο ο α οχ ω απ α ανα ν ε ό α α succes story υβ ν E υ υ - α α - B υ α α- α α π α π π υ αφ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η /ΔΙ Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η /ΔΙ Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η /ΔΙ Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α «ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΙΟ-ΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino

Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino Οι εργασίες που ακολουθούν, εκπονήθηκαν από τους μαθητές και παρουσιάστηκαν μέσα στην τάξη. Η κάθε ομάδα μαθητών, ανέλαβε κάποια εργασία και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ 1. Clusters Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ CLUSTERS Ορισμός A group of the same or similar elements gathered or occurring closely together <

Διαβάστε περισσότερα

PLC 14E Powerline Camera

PLC 14E Powerline Camera PLC 14E Powerline Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Η PLC 14E Powerline Camera 2 2.1 Χαρακτηριστικά προϊόντος 3 2.2 Περιγραφή Hardware 3 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Arduino μετρήσεων και καταγραφής μετεωρολογικών μεγεθών

Εφαρμογή Arduino μετρήσεων και καταγραφής μετεωρολογικών μεγεθών Εφαρμογή Arduino μετρήσεων και καταγραφής μετεωρολογικών μεγεθών Πτυχιακή εργασία Διομήδης Παναγιώτης (ΑΜ: 4411020) Μέγα Αναστασία (ΑΜ: 4412246) Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Χαϊκάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

TRACKER V1.0 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

TRACKER V1.0 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TRACKER V1.0 Το TRACKER είναι ένα interface που συνδέει ένα δέκτη GPS µε ένα ποµποδέκτη VHF. Π.χ. αν έχετε κάποιο παλιό φορητό VHF, είναι µια χαρά για χρήση µε το TRACKER! Με αυτόν τον τρόπο, ο ποµποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01

Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01 Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01 Αίγιο, Απρίλιος 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ο Stylitis-10+WiFi για να λειτουργήσει, πρέπει να συνδεθεί σε ένα access point. Η μονάδα WiFi έχει την προκαθορισμένη IP: 169.254.228.4. Για να είναι στο ίδιο υποδίκτυο με το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ v ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα έξυπνα φανάρια με Arduino Intelligent lanterns with

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Ονόματα φοιτητών 3469 ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3474 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 23: Εισαγωγή στην Δικτύωση (Networking) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Διευθύνσεις και Θύρες - Sockets και ServerSockets Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ARDUINO ΜΕΣΩ ΙΝΤΕRΝΕΤ» LOAD CONTROL COTTAGE WITH ARDUINO VIA INTERNET

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ARDUINO ΜΕΣΩ ΙΝΤΕRΝΕΤ» LOAD CONTROL COTTAGE WITH ARDUINO VIA INTERNET Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ARDUINO ΜΕΣΩ ΙΝΤΕRΝΕΤ» LOAD CONTROL COTTAGE WITH ARDUINO VIA INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος. Design and implementation of a power measurement device

Διπλωματική εργασία. Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος. Design and implementation of a power measurement device Διπλωματική εργασία Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Design and implementation of a power measurement device Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

XTC45 universal timer

XTC45 universal timer XTC45 universal timer Περιγραφή Ο XTC45 είναι ένας χρονοδιακόπτης γενικής χρήσης ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί και να προγραμματιστεί με το λογισμικό που τον συνοδεύει, μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Αυτοματισμού

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Αυτοματισμού ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Αυτοματισμού Πτυχιακή Εργασία ΤΗΛΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Live update feed using latest technologies Στέφανος Βαρδάλος Ιωάννης Παπαχαραλάμπους Α.Μ. : 37442

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth Design and Implementation of a remote control vehicle using Bluetooth ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35 Crystal Line Crystal 35 1/1/2014 Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 chip DMD 1080p, Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens, Contrast >30.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Aspect Ratio 16:9 (4 aspect ratio selectable),

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

Ροδολάκης Κωνσταντίνος (ΑΜ:1348)

Ροδολάκης Κωνσταντίνος (ΑΜ:1348) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Ανάπτυξη Android εφαρμογής για έλεγχο μέσω internet ενός microcontroller που θα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045 µ ALCO EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α α α α µ α µα µ α µα α µ (rack) µ α µ. α α α α µ α α µ α µα α µ α µ. α µα µ α µα µ α, µ : TCP/IP Ethernet µ α α µ LON Echelon. TCP/IP µα µ α α α µ µ α α α α α. µ LON

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN

Διαβάστε περισσότερα

Draytek Vigor 2700VG Annex A

Draytek Vigor 2700VG Annex A Draytek Vigor 2700VG Annex A Από το Forum του http://www.adslgr.com/forum Όπως βλέπουμε η σύνδεσμολογία του είναι απλή και αφού το τοποθετήσουμε κάπου (είναι λίγο μεγάλο σε μέγεθος και μιάζει με σαλάχι)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ... 10 Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Β Σγαρδώνη Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Εισαγωγικές Έννοιες Τι είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ; Ιστορία των Η/Υ Αρχιτεκτονική των

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Καζαρλής, Χειμώνας 2014-2015 1

Σπύρος Καζαρλής, Χειμώνας 2014-2015 1 Κάθε ενσωματωμένο σύστημα έχει ένα σύνολο θυρών εισόδου / εξόδου, ψηφιακές ή και αναλογικές. Οι ψηφιακές θύρες μπορεί να είναι: Παράλληλες θύρες Σειριακές θύρες Θύρες επικοινωνίας άλλων πρωτοκόλλων όπως

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. WL / ACT Αναμμένο Υποδηλώνει ότι η σύνδεση του ασύρματου μόντεμ είναι ενεργοποιημένη.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. WL / ACT Αναμμένο Υποδηλώνει ότι η σύνδεση του ασύρματου μόντεμ είναι ενεργοποιημένη. MO251 / MO251UK Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2 CMe2+ Series II Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. CMe2+ Series II Web Camera...

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ»

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δμιαία μξρξλξγική ξμςόςηςα. ΠΔ ρε 60-80% ςχμ αρθεμώμ με ΥΘ, >50% αρσμπςχμαςική. Βαρική ρσμιρςώρα καοδιαγγειακξύ κιμδύμξσ. 1 η -3 η αιτία μξρξκξμειακήπ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

PowerShell Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015

PowerShell Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015 PowerShell Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015 Ανδρέας Καστανάς Μιχάλης Σαματάς Παναγιώτης Αχιλλέως Ιάκωβος Στυλιανού Λίγα λόγια για την Microsoft PowerShell Η PowerShell αποτελείται από ένα κέλυφος γραμμής εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ

Διπλωματική Εργασία ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων : Καλλίγερος Μανόλης Επίκουρος Καθηγητής ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα