Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ"

Transcript

1 Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ. Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ Κιμηςξπξίηρη ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ ποαγμαςξπξιήθηκε ςξμ Μάοςιξ, με ποχςξβξσλία ρσμαδελτιρρόμ, ςημ ξπξία πλαιρίχραμ και αοκεςξί ρσμάδελτξι με ατξομή ςξ κλείριμξ ςξσ κσςςαοξλξγικξϋ, αλλά και ςημ εσοϋςεοη λξγική πξσ έυει εμταμιρςεί, μα παίομξμςαι ρξβαοέπ απξτάρειπ εοήμημ ςχμ μεςϊυχμ ςξσ ΔΔΟΔΑΠ, υχοίπ μα έυει σπάονει η αρταλιρςική δικλείδα ςηπ γεμικήπ ρσμέλεσρηπ, όρςε μα σπάονει πλήοηπ εμημέοχρη και μα ακξσρςξϋμ ποξςάρειπ. Αμαοςήθηκε παμϊ και έγιμε ρσλλξγή σπξγοατόμ. Παοάλληλα ξι ρσγκεμςοχμέμξι έκαμαμ διάλξγξ με μέλξπ ςξσ Δ πξσ καςέβηκε και μεςανϋ άλλχμ δήλχρε ϊςι εκςϊπ ςξσ σφηλξϋ κϊρςξσπ λειςξσογίαπ ςξσ κσςςαοξλξγικξϋ, η γιαςοόπ κα Ρίςρξσ απξυχοεί με ρύμςανη για λόγξσπ σγείαπ. Τπήονε αμςαπάμςηρη ϊςι με ςη λξγική ασςή ϊςαμ αρθεμξϋμ, ή ρσμςανιξδξςξϋμςαι ξι γιαςοξί ςχμ μξρξκξμείχμ, ςϊςε θα ποέπει μα κλείμξσμ και ςα μξρξκξμεία. Ο διάλξγξπ δεμ απέδχρε, διϊςι σπήοναμ εμςάρειπ και απξυόοηρη ςξσ μέλξσπ ςξσ Δ. Λίγη όοα μεςά εμεταμίρθη και η ιαςοϊπ ςξσ κσςςαοξλξγικξϋ κα Ρίςρξσ και δήλχρε όςι δεμ παίομει ρύμςανη, αλλά απξλύθηκε.!! Από πηγέπ ςξσ ΕΔΟΕΑΠ δημξριξπξιξύμε παοακάςω ςα ξικξμξμικά ρςξιχεία για ςη λειςξσογία ςξσ κσςαοξλξγικξύ (ρελ. 2). σμάδελτξι/ρεπ Αμακξίμχρη ςηπ σμςξμιρςικήπ Γοαμμαςείαπ ςξσ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ & ΠΑΡΔΜΒΑΗ. Σξ παοάδειγμα ςηπ εογαριακήπ επιςοξπήπ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξμ ΔΟΛ, πξσ είμαι δημιξϋογημα ςχμ δικόμ μαπ απϊφεχμ για ςημ ρσμδικαλιρςική δοάρη, απξςελεί ςημ έμποακςη καςάκςηρη ςηπ εμϊςηςαπ, ςηπ αλληλεγγϋηπ και δοάρηπ ϊλχμ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξ ρσγκοϊςημα, απϊ ςξμ ρσμςάκςη, ςξ διξικηςικϊ σπάλληλξ, έχπ ςξμ απαρυξλήριμξ με ΔΠΤ, ςημ καθαοίρςοια και ςξμ κληςήοα, μέρα απϊ αμξικςέπ γεμικέπ ρσμελεϋρειπ και ρσμαπξτάρειπ ςημ ίδια ρςιγμή πξσ π.υ. η ΔΗΔΑ αλλά και άλλα ρχμαςεία ςξσ Κλάδξσ ξϋςε καμ δήλχρη ρσμπαοάρςαρηπ δεμ ενέδχραμ. Η καςάοεσρη ςξσ εγυειοήμαςξπ ςηπ εςαιοείαπ για ξμαδικέπ απξλϋρειπ είςε άμερα είςε έμμερα μέρα απϊ έμα ιδιϊμξοτξ «εθελξύριξ ασςξυειοιαρμό» ξρξ ποξρχοιμή και εάμ είμαι αμήκει ρςξ ρσλλξγικϊ μαζικϊ αγόμα ϊλχμ ςχμ εογαζξμέμχμ. Μήμσμα εμϊςηςαπ και αιριξδξνίαπ η ρσγκοϊςηρη ςξσ ΔΘΙΣΤΟΤ ΑΚΚΖΚΔΓΓΤΖ & ΠΑΡΔΛΒΑΖ ρσμδικαλιρςικόμ κιμήρεχμ ρςημ ΔΠΗΔΑ ρςη βάρη ποξγοαμμαςικώμ δερμεύρεχμ. Ποξπ ςξ παοϊμ ρσγκοξςείςαι απϊ ςιπ ρσμδικαλιρςικέπ παοαςάνειπ ςημ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΩΝ ΣΑ ΜΜΕ και FINANCIAL CRIMES με ςημ ρσμμεςξυή και αμενάοςηςχμ αμέμςαυςχμ ρσμαδέλτχμ εογαζϊμεμχμ ρε ϊλα ςα ΜΜΔ. Καλξϋμε ςξσπ ρσμαδέλτξσπ/ρεπ απϊ ϊλξσπ ςξσπ εογαριακξϋπ υόοξσπ μα εμόρξσμ ςιπ δσμάμειπ ςξσπ μαζί μαπ επικξιμχμϊμςαπ ρςξ ή ρςξ blog : sxoliastisepiea.blogspot.com.

2 ε ασςέπ ςιπ ρσμθήκεπ η έκδηλη απανίχρη ςχμ ρσμβιβαρμέμχμ ρσμδικαλιρςικόμ «ηγεριόμ» απϊ ϊλξ και πεοιρρϊςεοξσπ ρσμαδέλτξσπ, έουεςαι απλόπ μα επικσοόρει ςημ κοίρη ςχμ ρσμδ/κχμ Δμόρεχμ. Μπξοεί κάπξιξι «καοεκλξκέμςασοξι» μα αμαοχςξϋμςαι σπξκοιςικά για ςη μη ρσμμεςξυή ςχμ εογαζξμέμχμ, υχοίπ μα ενεςάζξσμ ασςξκοιςικά ϊςι η ρσμδικαλιρςική ρσμμεςξυή είμαι μια ρσμάοςηρη ςηπ απξςελερμαςικόςηςαπ ςχμ Δμώρεχμ, ςηπ εμπιρςξρύμηπ πξσ απξπμέξσμ και ςηπ δσμαςόςηςαπ ςξσπ μα διειρδύξσμ ρςα πιξ δσμαμικά ςμήμαςα ςηπ απαρυόληρηπ. ασςϊ ςξ επίπεδξ, η ρσμδικαλιρςική γοατειξκοαςία ςχμ δημξρίχμ ρυέρεχμ, πξσ έυει διαμξοτχθεί ρςιπ ρσμδικαλικέπ Δμόρειπ ςξσ Κλάδξσ, παοαμέμει ρςξυξποξρηλχμέμη ρςημ ασςξρσμςηοηρή ςηπ και ρςημ καλύςεοη εκδξυή ρςη κξμμαςική σπεοανία υοήρηπ. ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΟ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΕ - ΧΩΡΙ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ. Η ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΔΙΡΙΣΩΝ ΣΗ ΑΔΡΑΝΔΙΑ ΔΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ. Οικονομικά στοιτεία για τη λειτοσργία τοσ Κστταρολογικού Τμήματος, από σπηρεσίες τοσ ΕΔΟΕΑΠ. Πιεξνθνξεζεθακε όηη ζα θιεηζεη ην Κπηηαξνινγηθν Σκεκα από επεηηα από 15 εηε ζπλερνπο θαη επηηπρνπο επηζηεκνληθεο ιεηηνπξγηαο,ινγσ αζύκθνξνπ θόζηνπο πνπ όκσο πνηε δε ζπδεηήζεθε πξνο αλαιπζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Σκεκαηνο. Δπεηδε ζεσξνπκε όηη δελ ππαξρεη επηζηεκνληθε ελεκεξσζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο ζπλεπεηεο ηεο απνθαζεο απηεο ζηνπο αζθαιηζκελνπο ζεηνπκε ππ νςε ηα εμεο. Σν 2000,νη εξγαδόκελνη ζην Σκεκα θπξηα Ρηηζνπ Ιαηξνο Κπηηαξνινγνο ε θπηηαξνηερλνινγνο θα πειησπνπινπ ζε ζπλλελνεζε θαη θαηνπηλ παξνηξπλζε ηεο ηνηε δηνηθεζεο μεθηλεζαλ ηελ ιεηηνπξγηα Κπηηαξνινγηαο Τγξεο Φαζεο εθ παξαιιεινπ κε ηελ ζπκβαηηθε θπηηαξνινγηα γηαηη ε Κπηηαξνινγηα,όπσο όιεο νη εηδηθνηεηεο εμειηζζεηεαη θαη δελ ερεη κεηλεη ζηελ επνρε ηνπ Παπαληθνιανπ (ζπκβαηηθν Παπ ηεζη) θαη νη αζθαιηζκελνη ην ερνπλ πιεξνθνξεζεη. Δλεκεξσζακε βεβαηα ηνηε όηη απηό απμαλεη ην θνζηνο αιια θξηζεθε όηη ζεκαζηα ερεη θαη ε πνηνηεηα θαη ην όηη αλ ζσζνπλ δσεο κε ηελ πξνιεςε θαξθηλνπ θαη απνθεπρζνπλ νη ηεξαζηηα δαπαλεξεο ζεξαπεηεο γηα θαξθηλνπο ην θνζηνο ππεξθαιππηεηαη πνιιεο θνξεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεη απηή ε πξννδνο αγνξαζηεθε ην εηδηθν κεραλεκα θαη ηνζν ε ηαηξνο, νζν θαη ε θπηηαξνηερλνινγνο, εθπαηδεπηεθαλ ζηε Διιαδα (Παλεπηζηεκην Αζελσλ) θαη ζηελ Διβεηηα γηα ηελ λεα κεζνδν θαη πεξαλ πηζηνπνηεζε γηαηη ηα θξηηεξηα θαη ν ηξνπνο δηαγλσζεο ηεο θπηηαξνινγηαο πγξεο θαζεο είλαη ηειεησο δηαθνξεηηθα από ηελ ζπκβαηηθε.εκεησηενλ όηη ερνπκε πιενλ ζηελ κεζνδν θαη ηεξαζηηα εκπεηξηα. Δπηζεκαηλνπκε όηη ε θηλεζε ερεη πνιπ απμεζεη. Σν Σκεκα μεθηλεζε ην 1995 κε 3 ρηιηαδεο αζθαιηζκελνπο θαη ησξα είλαη πεξηπνπ Παξαθνινπζνπκε πνιιεο γπλαηθεο εδώ θαη ερνπκε δηαγλσζεη εθαηνληαδεο δπζπιαζηεο ησλ νπνησλ παξαθνινπζνπκε ην ηζηνξηθν. Καη ην γλσξηδνπκε πξνζσπηθα. Δπηζεκαηλνπκε όηη εκεηο θαλνπκε θαη ην ζπκβαηηθν Παπ ηεζη (γηα αλ θαιππηνπκε θαη ην θνιπηθν επηρξηζκα θαζσο θαη ην βαζνο ηνπ ελδνηξαρεινπ) πνπ δελ θαιύπηνληαη από ην Σhin Prep πνπ δελ ερεη θνιπηθν.η ινγηθε ηνπ Σhin Prep είλαη θπξησο ν εμσηξαρεινο θαη ν ελδνηξαρεινο, νπνπ ζπκβαηλνπλ ηα πεξηζζνηεξα θαξθηλσκαηα λα ερνπλ θαζαξνηεξε δηαγλσζηηθε εηθνλα. Όκσο ν θνιπνο κπνξεη λα ερεη επηζεο δπζπιαζηα, ΗPV ην ή θαξθηλσκα ελδνκεηξηνπ θαη σνζεθσλ λα ξίμεη πιηθν ζηνλ θνιπν. Καη ην θνζηνο ηνπ ζπκβαηηθνπ Παπ ηεζη είλαη πνιύ κηθξν ζρεηηθα. Δηζη απνθαζηζηεθε, γηα ηελ αζθαιεηα ηνπ αζζελνπο λα ζπλδηαδνληαη ηα δπν θαη νη γπλαηθνινγνη απνθαζηζαλ αλ θαλνπλ δηπιε ιεςε. Η κεζνδνο ηεο Κπηηαξνινγηαο Τγξεο Φαζεο εθαξκνδεηαη θαη ζε πιηθα νπξσλ. Η κεζνδνο απηή είλαη ε πην απνδνηηθε θαη αμηνπηζηε ζηε Κπηηαξνινγηθε εμεηαζε νπξσλ πξνζθεξνληαο κεγαιε αζθαιεηα ζηελ δηαγλσζε. Οπνηαδεπνηε άιιε κεζνδνο είλαη ζαλ λα βιεπεηο ηα νπξα ζηνλ θνπβα. Η θπξηα πειησπνπινπ θαη ε θπξηα Ρηηζνπ ρξεηαδνληαη 4-5 σξεο επεμεξγαζηαο θάζε δεηγκαηνο νπξσλ πξηλ κπνπλ ζην κεραλεκα Τγξεο θαζεο. Κάζε εμεηαζε νπξσλ ερεη 6 δεηγκαηα (ηξεηο εκεξεο, πξσηα θαη δεπηεξα πξσηλα) Δλεκεξσλνπκε: Σν ρξνλν γηλνληαη πεξηπνπ 1500 ζπκβαηηθα Παπ ηεζη θαη 1500 Thin Prep ζηα ηδηα πεξηζηαηηθα

3 Σηκε πξνεδξηθνπ Γηαηαγκαηνο γηα ζπκβαηηθν παπ ηεζη 13,50 Δπξσ Σηκε ηαηξηθνπ θεληξνπ 26,5 επξσ (ζπκβαζε) Σηκε ηδησηηθνπ (γπλαηθνινγνη) 30 επξσ πεξηπνπ. Thin Prep Pap test. Tηκε πξνεδξηθνπ (δελ ερεη αθνκε δηαηηκεζεη, πξνθεηηαη ακεζα λα δηαηηκεζεη γπξσ ζηα 50 επξσ) Σν Αιεμαλδξα ην ρξεσλεη 39 επξσ. Σν Αξεηαηεην 49,50 Δπξσ. Σν Ιαηξηθν θεληξν ην ρξεσλεη (κε ζπκβαζε )65 επξσ Οη ηδησηεο γπλαηθνινγνη ην ρξεσλνπλ 70 κε 80 επξσ. Σν θνζηνο ηνπ ζπκβαηηθνπ Παπ ηεζη ζην εξγαζηεξην ηνπ ΔΓΟΔΑΠ είλαη 2-3 επξσ. Σν Thin prep θνζηηδεη 15 ην θηαιηδην ζην Δξγαζηεξην καο.. Κξηζεθε ινηπνλ πσο γηα 15 επξσ δελ αμηδεη λα ξηζθαξνπκε ηελ δσε αζθαιηζκελνπ θαη ην θνζηνο πνπ ζα ερεη ην ηακεην εάλ ν αζθαιηζκελνο παζεη θαξθηλν. Γειαδε ην θνζηνο πνπ ζα πιεξσζεη ν Οξγαληζκνο εμσηεξηθα γηα ηελ εμεηαζε Παπ ηεζη: Σηκε πξνεδξηθνπ δηαηαγκαηνο γηα ζπκβαηηθν κνλν Παπ ηεζη 13,5 * 1500 = Σηκε Ιαηξηθνπ Κεληξνπ γηα ζπκβαηηθν κνλν Παπ ηεζη 26 * 1500= Thin Prep Pap Test Αιεμαλδξα 39 * 1500 = Αξεηαηεην 49 * 1500 = Ιαηξηθν Κεληξν 65 * 1500 = Ιδησηεο 80 * 1500 = Δειαδε θαη ηα δπν καδη (ζπκβαηηθν θαη πγξε θαζε Thin Prep) ζα είλαη Ννζνθνκεην Αιεμαλδξα Επξω (58,500 ζπλ ) Αξεηαηεην Ννζνθνκεην Ιαηξηθν θεληξν Ιδηωηεο (Σηα παξαπαλω πνζα ζεκεηωηενλ πωο ζα πξεπεη λα πξνζηεζεη, εάλ γηλνπλ εμωηεξηθα, θαη ε ιεψε από γπλαηθνινγν πνπ είλαη επξω ην πνζν πνπ αλαγλωξηδεη ν ΕΔΟΕΑΠ) Πνηνηηθε απνδνζε αγλωζηε. Κνζηνο εξγαζηεξηνπ ΕΔΟΕΑΠ:... Σπλνιν Πνηνηηθε απνδνζε γλωζηε θαη δνθηκαζκελε Πξηλ από ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ Δξγαζηεξηνπ επηζεκαηλνπκε όηη πεξηζηαηηθν πνπ ραζεθε ινγσ ακειεηαο ζην Παπ ηεζη όπσο εηρε αλαθεξεη ν Αξρηαηξνο θνο παλνο δαπαλεζε αδηθσο δξρ ζεκεξα επξσ γηα ζεξαπεηα κε ξαδηελεξγν ρξπζν ζηελ Βνζησλε θαη πεζαλε. Δπηζεκαηλνπκε: 1)Οηη εκεηο δελ βαδνπκε ηελ εμεηαζε ζε κεραλεκαηα αιια ειεγρνπκε έλα-έλα θπηηαξν κε ηα ηδηα καο ηα καηηα ζην κηθξνζθνπην επη πνιύ σξα..οζε ρξεηαδεηαη.. 2) Μεηα ηελ απνρσξεζε καο ζα ρεηξηδεηαη θαπνηνο ην κεραλεκα Τγξεο θαζεο ρσξηο παξνπζηα Κπηηαξνινγνπ; Δρνπκε παξεη πηζηνπνηεζε γηα ηνλ ρεηξηζκν ηεο κεζνδνπ κεηα από εθπαηδεπζε ζηελ Διβεηη αθαη ζηελ Διιαδα (2000).Πεξα από ηελ δεθαρξνλε εκπεηξηα ζηελ κεδνδν. Η θπξηα Ρηηζνπ θιεζεθε θαη εδηδαμε ηηο ηδηαηηεξνηεηεο ηελ κεζνδν ζην Παλεπηζηεκην ηνπ Μαικν ζηελ νπεδηα.θεσξεη ν Οξγαληζκνο νηη θαιππηεηαη ζε πεξηπησζε ηαηξηθνπ ιαζνπο; 2)Όηη ε θα πειηνπνπινπ είλαη ε κνλαδηθε Κπηηαξνηερλνινγνο ζηελ Διιαδα δηνηη ε εηδηθνηεηα απηή ππαξρεη κνλν ζην εμσηεξηθν. 3)Όηη ε θα Ρηηζνπ εξγαδεηαη απνθιεηζηηθα ζηνλ ΔΓΟΔΑΠ ρσξηο δηθν ηεο ηαηξεην από ηνηε πνπ απμεζεθε απζαηξεηα ην σξαξην ηεο ζε 7 σξεο ην Πξηλ πξνζιεθζεη εξγαδνηαλ ζην St Mary s Hospital ηνπ Λνλδηλνπ ζην θαιπηεξν ηκεκα Κπηηαξνινγηαο ζηνλ θνζκν θαη κε κεηεθπαηδεπζε ζηε νπεδηα. 4)Γελ ππαξρεη ρεηξνηεξν θαη πην πνιπδαπαλν πξαγκα από ηνλ ζαλαην από θαξθηλν ηνπ ηξαρεινπ ε ηεο νπξνδνρνπ εάλ δελ γηλεη εγθαηξε δηαγλσζε. Δλλνεηηαη όηη νη αζζελεηο πνπ παξαθνινπζνπκε δελ είλαη κνλν 1500 γηαηη θάζε ρξνλν ερνπκε θαη πνιινπο λενπο αζζελεηο ε θαη παιαηνηεξνπο πνπ, επαλειεγρνκελνη, εθδεισλνπλ δηαθνξεηηθα επξεκαηα. Αξα ερνπκε πεξηπνπ ηαηξηθα αξρεηα ζην δηαζηεκα ησλ 15

4 εησλ..δρνπκε αξρεηα θαη παξαθνινπζνπκε αλζξσπνπο επη 15 ρξνληα. Σνζν ηα αξρεηα νζν θαη νη αλζξσπνη κελνπλ μεθξεκαζηα. 5) Θα κπνξνπζακε λα ερνπκε θαη πξνγξακκα πξνιεςεο θαξθηλνπ ηνπ πλεπκνλα αλ νξγαλσλνληαλ από ηνπο θιηληθνπο πεξηζζνηεξεο θπηηαξνινγηθεο πηπεισλ. (ησξα ερνπκε θαη δπν πλεπκνληνινγνπο)σν ηκεκα ερεη πιεξε δπλαηνηεηα. Μειώςεισ παροχών ςτον ΕΔΟΕΑΠ με επι κληςη την αυ ξηςη δαπανών και λογιςτικο προςδιοριςμο τών κοινώνικών αναγκών μασ. Σξ ΔΙΚΣΤΟ ΑΛΛΗΛΛΔΓΓΤΗ & ΠΑΡΔΜΒΑΗ έυει ςξπξθεςηθεί νεκάθαοα απϊ ςημ αουή απαιςόμςαπ: ΑΜΔΗ ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΩΝ ΜΔΙΩΔΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΟΦΩΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΦΩΝ ΑΥΑΛΙΜΔΝΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΔΔΟΔΑΠ. υεςική ποχςξβξσλία θα μπξοξϋρε μα πάοει και μα ζηςήρει ςξ Δ ςηπ ΔΠΗΔΑ ρϋμτχμα με ςιπ καςαρς αςικέπ διαςάνειπ ςξσ Οογαμιρμξϋ, απϊ ςξμ Νξέμβοιξ ςξσ 2009, πξσ φητίρςηκαμ ξι ρυεςικέπ μειόρειπ ςχμ παοξυόμ. Και επειδή σπάουει ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ ςξ αμόςαςξ ϊογαμξ πξσ είμαι η Γ μπξοεί και ποέπει μα δόρει λϋρειπ. Οι δύξ εκποόρχπξι ςηπ ΕΠΗΕΑ καςά δήλχρη ςξσ Ποξεδοείξσ δεμ είυαμ ξύςε ςη ρςξιυειώδη εσαιρθηρία εμημέοχρηπ ςξσ ΔΣ ςηπ ΕΠΗΕΑ, ςηπ Έμχρηπ πξσ ςξσπ ενέλενε. Σξ Δ ςξσ ΔΔΟΔΑΠ ϊπχπ είμαι γμχρςϊ απξτάριρε ξμότχμα ϊςι ϊρξμ ατξοά: Σξ καςαρκημχςικό επίδξμα: θα υξοηγείςαι με κοιςήοιξ ςξ εςήριξ αςξμικϊ ειρϊδημα ςξσ μέλξσπ χπ ενήπ: Για ειδϊδημα εχπ , 600 εσοό και 300 εσοό για ημεοήριξ ποϊγοαμμα. Για ειρϊδημα απϊ έχπ , 400 εσοό και 200 εσοό για ημεοήριξ ποϊγοαμμα. Για ειρϊδημα απϊ και άμχ δεμ θα υξοηγείςαι ςξ επίδξμα. Δπίδξμα ςξκεςξύ: Δεμ θα υξοηγείςαι ρε έμμερα μέλη, πξσ αρταλίζξμςαι ρε άλλξ αρταλιρςικϊ τξοέα. Δπίδξμα βοετξμηπιακξύ ρςαθμξύ: θα υξοηγείςαι απϊ ςξ 2010 με κοιςήοιξ ςξ εςήριξ μεικςϊ αςξμικϊ ειρϊδημα χπ ενήπ: Για ειρϊδημα έχπ , 250 μημιαίχπ και για ςξ ςοίςξ παιδί 270. Για ειρϊδημα απϊ έχπ μημιαίχπ και 220 για ςξ ςοίςξ παιδί. Για ειρϊδημα απϊ δεμ θα καςαβάλλεςαι. Η απϊταρη ασςή ιρυϋει απϊ 1/1/2010 με καςαλξγιρμϊ με βάρη ςξ αςξμικϊ και ϊυι ξικξγεμειακϊ ειρϊδημα. Όςαμ ςη γξμική τοξμςίδα έυξσμ δϋξ άμερα μέλη η παοξυή θα υξοηγείςαι αμεναοςήςχπ ειρξδήμαςξπ. Δπίδξμα ενχρχμαςικήπ γξμιμξπξίηρη: ςα έμμερα μέλη ποξωπϊθερη θα είμαι ξςι δεμ αρταλίζξμςαι ρε άλλξ τξοέα και ρςξ ενήπ θα καλϋπςξμςαι ςέρρεοιπ ποξρπάθειεπ και η επιςσυήπ πέμπςη ( απϊ ένι πξσ ίρυσε). Δπίδξμα θεοιμώμ διακξπώμ: θα υξοηγείςαι πλέξμ κάθε διεςία αμάλξγα με ςα ξικξμξμικά ςξσ Οογαμιρμξϋ. Δεμ θα υξοηγηθεί για ςξ καλξκαίοι ςξσ Θα επαμενεςαρςεί για ςξ Βξήθημα Κευεχψδξπ: για ςιπ εογαζϊμεμεπ γσμαίκεπ ςίθεςαι πλατϊμ ειρξδήμαςξπ, μέυοι ςξ αμόςαςξ ϊοιξ ςχμ μιρθξλξγικόμ κλιμακίχμ ςχμ ξικείχμ Δ.

5 Ποαγμαςικά θα ήςαμ χοήριμξ μα γμωοίζαμε ρε ςι πξρό θα αμέλθει η ενξικξμόμηρη από ςιπ ωπ άμω μειώρειπ ςωμ παοξχώμ και ςι πξρξρςό αμςιποξρωπεύει ρςξ ρύμξλξ ςωμ δαπαμώμ ςξσ Οογαμιρμξύ. Αμεναοςήςχπ πάμςχπ απϊ ςιπ μειόρειπ ςχμ παοξυόμ θα ήςαμε ιδιαίςεοα υοήριμξ και επξικξδξμηςικϊ με θερμικέπ διαδικαρίεπ Γεμ. σμέλεσρηπ, μα εμημεοχθξϋμε σπεϋθσμα όρςε ξ Οογαμιρμϊπ πξσ είμαι ςξ ρςήοιγμα υιλιάδχμ εογαζξμέμχμ ρςα ΜΜΔ μα μημ απξςελέρει πεδίξ παοαςανιακήπ κξμμαςικήπ ή άλληπ εκμεςάλεσρηπ... ςημ ίδια ρςιγμή πξσ γμχρςξί κϋκλξι επιβξσλεϋξμςαι και αμτιρβηςξϋμ ακϊμα και ςημ ϋπαονή ςξσ. Μεςα ςιπ πεοικξπέπ ςχμ παοξυόμ ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ έουξμςαι και απξλϋρειπ ποξρχπικξϋ με ςημ «ρτοαγίδα» και ςχμ δϋξ εκποξρόπχμ ςηπ ΔΠΗΔΑ ρςξ Δ ςξσ Οογαμιρμξϋ. Ζ Αγαθή Ισοίςρη και ξ Δημήςοηπ Λσλχμάπ με ςξμ ςοόπξ πξσ αμςιλαμβάμξμςαι ςημ εκποξρώπηρη ςχμ αρταλιρμέμχμ μελώμ μαπ αλλά και ςη διαρτάλιρη ςχμ εογαριακώμ δικαιχμάςχμ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ, εκθέςξσμ αμεπαμόοθχςα ςξ μξμξπαοαςανιακό Ποξεδοείξ ςηπ ΔΠΖΔΑ, πξσ σπέδεινε και ρςήοινε ςιπ σπξφητιόςηςεπ ςξσπ, καθώπ είμαι μέυοι ρήμεοα ρημαίμξμςα ρςελέυη ςηπ πλειξφητξύραπ παοάςανηπ ρςημ ΔΠΖΔΑ. Με ποχςξβξσλία ςηπ εκποξρόπξσ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ ποαγμαςξπξιήθηκε παοϊμςξπ ςξσ Δ ςηπ ΔΠΗΔΑ ςημ Σεςάοςη 24 Μαοςίξσ ςξσ 2010, Γεμική σμέλεσρη ςχμ εογαζξμέμχμ με βαρικό αίςημα ςημ αμάκληρη ςηπ απόλσρηπ ςηπ ρσμαδέλτξσ Δλέμηπ πηλιξπξύλξσ πξσ εογάζεςαι ρςξ σπό «διχγμό» κσςςαοξλξγικό εογαρςήοιξ. Οι εογαζϊμεμξι ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ με αγαμάκςηαη καςέγοαφαμ διξικηςικέπ ρσμπεοιτξοέπ πξσ εμπεοιέυξσμ ρςξιυεία... «εογξδξςικήπ ασθαιοερίαπ», καςαγγέλξμςαπ και ςημ ρςάρη ςχμ δϋξ εκποξρόπχμ ςηπ ΔΠΗΔΑ ρςξ Δ ςξσ Οογαμιρμξϋ και απαίςηραμ ςημ άμερη αμάκληρη ςηπ απϊλσρηπ με ϊλα ςα μέρα. Ο ρσμάδελτξπ ς. Ποχςξλάςηπ πξσ εκοξρόπηρε ςξ ΔΙΚΣΤΟ ΑΛΛΗΛΛΔΓΓΤΗ & ΠΑΡΔΜΒΑΗ δήλχρε ϊςι: «Σε καμιά πεοίπςχρη ειδικά ρςξμ ΕΔΟΕΑΠ πξσ είμαι ςξ ρπίςι μαπ, δεμ θα επιςοέφξσμε ρε καμέμαμ μα διαρύοει ςημ ανιξποέπεια και ςξ δικαίχμα ρςημ εογαρία δεκάδχμ ρσμαδέλτχμ ςξσ Οογαμιρμξύ με όοξσπ «εογξδξςικήπ ασθαιοερίαπ». ΑΠΟΚΤΖ ΔΡΓΑΕΟΛΔΜΟΤ ΣΟΜ ΔΔΟΔΑΠ ΔΔΜ ΣΘΗΔΣΑΘ. Θα ήςαμ παοάδξνξ και αμςιταςικϊ μα απαιςξϋμε ρςαθεοή και μϊμιμη εογαρία απϊ ςξσπ εογξδϊςεπ, ςημ ίδια ρςιγμή πξσ με ςημ έμμξια και ποξριξοιρμϊ ςξσ «εογξδϊςη» απξλϋξσμε εογαζϊμεμξσπ. Οι ρσμάδελτξι εογαζόμεμξι ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ δεμ είμαι μόμξι ςξσπ... είμαρςε υιλιάδεπ εογαζόμεμξι ρσμςανιξύυξι ρςα ΛΛΔ, πξσ με ςξ αίμα μαπ ρςήραμε ςξμ Οογαμιρμό και εμείπ θα ςξσπ σπεοαρπιρςξύμε. Μειώ ςεισ ςυντα ξεών & αυξη ςεισ ορι ών ηλικι ασ ςυγχώνευ ςεισ Ταμει ών, λεηλαςι α τών αποθεματικώ ν τουσ ςτροφη ςτην πλη ρη ιδιώτικοποι ηςη του κοινώνικου ςυςτη ματοσ αςφα λειασ και υγει ασ. Μέεπ αμαςοξπέπ έουξμςαι ρςξ Αρταλιρςικό (και όυι μόμξ) και ξι σμδικαλιρςικέπ Δμώρειπ ςξσ Ιλάδξσ με ςημ καθξλική αμσπαονία ςξσπ, επιςείμξσμ ςξ διάυσςξ αίρθημα αμαρτάλειαπ και ςημ αμάγκη δεκάδχμ υιλιάδχμ ρσμαδέλτχμ μαπ μα βοξύμ ρςηοίγμαςα πέοα από ςα όοια ςξσ γοατειξκοαςικξύ εογξδξςικξύ ρσμδικαλιρμξύ (πξσ μξιοάζει βξηθήμαςα, ςασςόςηςεπ... και σπξρυέρειπ). 5

6 Η δοαμαςική μείχρη ςχμ ρσμςάνεχμ με ςημ εκ βάθοχμ αλλαγή και ςξμ επαμαρυεδιαρμϊ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ ςηπ, πεοιέυξμςαι ρςα πξοίρμαςα ςηπ επιςοξπήπ εμπειοξγμχμϊμχμ, πξσ δϊθηκαμ ρςη δημξριϊςηςα. ϋμτχμα με ςα αμχςέοχ σπάουξσμ ρυεςικέπ ειρηγήρειπ με: 1. Αλλαγή ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ ςχμ ρσμςάνεχμ με ςημ καθιέοχρη, απϊ ςξ 2018, μιαπ βαρικήπ για ϊλξσπ ρϋμςανηπ και μιαπ αμαλξγικήπ αμςαπξδξςικήπ. Σημ αμαλξγική ρϋμςανη θα «υςίζει» κάθε αρταλιρμέμξπ και ςη βαρική (πεοί ςα 360 με ςα ρημεοιμά δεδξμέμα) θα ςημ εγγσάςαι (;) για ϊλξσπ ςξ κοάςξπ. Η βαρική τιλξρξτία ςηπ επικείμεμηπ αμςιμεςαοϋθμιρηπ είμαι η παοαμξμή ρςημ εογαρία - εναιςίαπ ςηπ αλλαγήπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ ςηπ ρϋμςανηπ και χπ εκ ςξϋςξσ ςηπ δοαμαςικήπ μειχρήπ ςηπ, πξσ καθιρςά αρϋμτξοη ςη ρσμςανιξδϊςηρη με λιγϊςεοα έςη αρτάλιρηπ. Η «βαρική ποξμξιακή» ρϋμςανη θα δίδεςαι απϊ ςξ 65 ξ έςξπ ςηπ ηλικίαπ ςξσ ρσμςανιξϋυξσ, αμεναοςήςχπ πϊςε έλαβε ςημ αμςαπξδξςική ρϋμςανη. Ο σπξλξγιρμϊπ ςηπ αμςαπξδξςικήπ ρϋμςανηπ θα γίμεςαι με βάρη ςιπ ειρτξοέπ ξλϊκληοξσ ςξσ εογαριακξϋ βίξσ. Σξ ϋφξπ ςηπ θα εναοςάςαι απϊ ςξ υοϊμξ αρτάλιρηπ και ςιπ αμξιβέπ ςχμ αρταλιρμέμχμ. 2. Απϊ ςξ 2018 θα ςεθεί ρε ιρυϋ διάςανη (έυει φητιρςεί απϊ ςη Βξσλή, αλλά δεμ έυει ακϊμα εταομξρςεί) η ξπξία θέςει αμόςαςξ πλατϊμ ρςιπ ρσμςάνειπ παο ϊλξ ϊςι ςα δικά μαπ Σαμεία δεμ έυξσμ πλατϊμ αρταλιρςικόμ κοαςήρεχμ και ασςϊ ρσμιρςά αμςιαρταλιρςική έκμξμη οϋθμιρη, πξσ κοίμεςαι δικαρςικά, μα υξοηγηθξϋμ απϊ ςξ 2018 ρσμςάνειπ, πξσ θα οσθμίζξμςαι με ϊοξσπ ΙΚΑ. 3. Αϋνηρη ςχμ γεμικόμ ξοίχμ ηλικίαπ ρσμςανιξδϊςηρηπ απϊ ςξ Απξθάοοσμρη ςχμ «ποϊχοχμ» ρσμςανιξδξςήρεχμ με ςημ επιβξλή εμιαίαπ (ρε ιδιχςικϊ και δημϊριξ ςξμέα), πξιμήπ (μείχρη πξρξρςξϋ ρϋμςανηπ) 6% εςηρίχπ και έχπ 30% για ρσμςανιξδϊςηρη πέμςε υοϊμια μχοίςεοα απϊ ςξ γεμικϊ ϊοιξ. 5. Δπέκςαρη ςχμ πεοιξοιρμόμ ρςημ απαρυϊληρη ςχμ ρσμςανιξϋυχμ, πξσ μπξοεί μα έυξσμ χπ απξςέλερμα ςημ αμαρςξλή καςαβξλήπ ςηπ ρϋμςανηπ, ςη μείχρη ςηπ ή ςημ καςαβξλή ασνημέμχμ ειρτξοόμ καςά πεοίπςχρη υχοίπ καμέμα πλατϊμ και κξιμχμικά αμςικειμεμικά κοιςήοια ποξρέγγιρηπ ςξσ θέμαςξπ. 6. Δμξπξίηρη ςχμ 13 ςαμείχμ ρε ςοία απϊ ςξ 2018, ςασςϊυοξμα με ςημ ξμξγεμξπξίηρη ςχμ ποξωπξθέρεχμ ρσμςανιξδϊςηρηπ, πξσ θα γίμει με ςημ εταομξγή ςξσ μέξσ ρσρςήμαςξπ. 7. Δμιαίξ τξοέα διαυείοιρηπ ςχμ απξθεμαςικόμ ςχμ Σαμείχμ, όρςε μα καλστθξϋμ ρσμξλικά ςα ελλείμμαςα ςξσ ρσρςήμαςξπ, πξσ καςά κϋοιξ λϊγξ ποξέουξμςαι απϊ ςξ κοάςξπ και ςξσπ εογξδϊςεπ με ςημ αταίμανη ςχμ πϊοχμ ςξσπ. Ηδη με ςξμ μϊμξ Πεςοαλιά σπάουει η ξμηοία ςηπ παοακοάςηρηπ ςξσ 10% ςξσ αγγελιξρήμξσ. 8. σμδιαυείοηρη ρςξσπ πϊοξσπ ςχμ κλάδχμ σγείαπ ςχμ τξοέχμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 9. Λξγιρςικϊπ διαυχοιρμϊπ ποξμξιακόμ παοξυόμ (ρϋμςανη γεμικέπ παοξυέπ). Δμξπξίηρη ρςημ εναθλίχρη. Οι επιυειοξϋμεμεπ επιποϊθεςεπ εμξπξιήρειπ αμςικειμεμικά δεμ απξςελξϋμ καμιά λϋρη και αμςίθεςα δημιξσογξϋμ επιπλέξμ ποξβλήμαςα, ϊςαμ δεμ ρσμςοέυξσμ βαρικέπ αουέπ, πξσ επιβάλλξμςαι απϊ ςξ κξιμχμικξαρταλιρςικϊ δίκαιξ και απϊ ςημ κξιμή αμςίληφη και λξγική. Οι εμξπξιήρειπ ασςέπ εκςϊπ ςχμ άλλχμ ποξωπξθέςξσμ ενιρόρειπ ρςξ επίπεδξ ξικξμξμικήπ, αμαλξγιρςικήπ, διξικηςικήπ λειςξσογίαπ και ρσμακϊλξσθα ξλϊκληοξσ ςξσ μξμξθεςικξϋ καθερςόςξπ. 6

7 Σξ πξλλαπλϊ ςχμ αρταλιρςικόμ ξογαμιρμόμ ϊπχπ ςξ Δμιαίξ Σαμείξ Δογαζξμέμχμ ρςα ΜΜΔ υχοίπ εναρτάλιρη ςχμ μέρχμ, ςχμ διαδικαριόμ, ςχμ ποξδιαγοατόμ ελέγυξσ και ςξ καςάλληλξ ελεγκςικϊ ποξρχπικϊ, δημιξσογξϋμ εκςοόμαςα πξσ καςαρκεσαρςηκαμ για μα σπξμξμεϋρξσμ ρσμςάνειπ και παοξυέπ ρε ςοξυιά εναθλίχρηπ. Οςαμ δεμ στίρςαμςαι: Ζ εμίρυσρη ςηπ ρςαθεοήπ εογαρίαπ, με αμξιβέπ και ϊοξσπ ρσμθήκεπ ανιξποεπξϋπ διαβίχρηπ, ξσριαρςικά μέςοα πεοιξοιρμξύ ςηπ ειρτξοξδιατσγήπ με αμςίρςξιυξσπ σπξρςηοικςικξϋπ ελεγκςικξϋπ μηυαμιρμξϋπ, καθόπ και ξοιζόμςιεπ οσθμίρειπ με εμίρυσρη ςηπ διξικηςικήπ ασςξςέλειαπ και ασςξμξμίαπ ςχμ Αρταλιρςικόμ μαπ Σαμείχμ, με καςάογηρη όλχμ ςχμ αμςιαρταλιρςικώμ μόμχμ, με όοιμξ πλέξμ αίςημα ςξ 35χοξ. Βαρικξί παοάμεςοξι ποξρρέγγιρηπ πξσ καθξοίζξσμ ςξ βαθμϊ ςηπ βιχριμϊςηςαπ ςχμ Σαμείχμ ςξσ Κλάδξσ και ϊυι ςημ σπξβάθμιρη με, ποόρθεςα μέςοα και πόοξσπ ξπχπ: Δπιβξλή αγγελιξρήμξσ ρςξ διαδίκςσξ. Καςάογηρη εναιοέρεχμ και απαλλαγόμ. Ανιξπξίηρη ςηπ κιμηςήπ και ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ ςχμ αρταλιρςικόμ μαπ ξογαμιρμόμ με διατάμεια και θερμικϊ έλεγυξπ με ςημ εμεογή ρσμμεςξυή ςχμ ρσμδικαλιρςικόμ Δμόρεχμ ςξσ Κλάδξσ. Διδικϊςεοα για ςξμ ΔΔΟΔΑΠ (εκςϊπ ςχμ άλλχμ) επιβάλλεςαι ξ πλήοηπ ηλεκςοξμικϊπ έλεγυξπ ρ ϊλα ςα επίπεδα (διξικηςικέπ δαπάμεπ παοξυέπ, σγεία κλπ) διαρςαϋοχρη ςχμ ταομάκχμ, ειραγχγόμ κλπ ποξκειμέμξσ μα αμςιμεςχπιρςξϋμ «καςεσθσμϊμεμεπ» ρσμςαγξγοατήρειπ, μη «αμαγκαίεπ» ειραγχγέπ κλπ και γεμικϊςεοα πλήοη αμαβάθμιρη και παοακξλξϋθηρη πάρηπ τϋρεχπ δαπαμόμ, ρσμβάρεχμ καθόπ και ξ έλεγυξπ ςξσ αγγελιξρήμξσ. Οι αμαλξγιρςικέπ μελέςεπ θα ποέπει μα ρσμςίμξσμ ρςημ πεοαιςέοχ εμίρυσρη ςχμ παοξυόμ σγείαπ και επικξϋοηρηπ εμςαρρϊμεμεπ ρςη λξγική ςχμ ποαγμαςικόμ αμαγκόμ μαπ και ϊυι ρςιπ αλυημείεπ πξσ παοάγει η δημιξσογική λξγιρςική θεχοόμςαπ ςημ σγεία και ςημ ποϊμξια χπ απλά λξγιρςικά κϊρςη. Η «τελικη λυ ςη» ε ρχεται με το ςφαγιαςμο του ςυςτη ματοσ τησ κοινώνικη σ αςφα λιςησ προ νοιασ. Ο ρσμςξμιρμϊπ ςηπ δοάρηπ για ςη διεκδίκηρη αιςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ρϋγυοξμεπ ποαγμαςικέπ αμάγκεπ για ςξ ρσμςανιξδξςικϊ ςημ σγεία και ςημ ποϊμξια απξςελεί απάμςηρη ρςημ επίθερη πξσ δέυξμςαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ εογαζξμέμχμ ρσμςανιξϋυχμ. 7

8 Σα ποξβλήμαςα ρςημ Κξιμχμική Αρτάλιρη είμαι ποόςα πξλιςικά και ιδεξλξγικά, πξσ δημιξσογξϋμ ξι καςεσθϋμρειπ ςηπ ρσμθήκηπ ςξσ Μααρςοιυς και ςηπ ρσμθήκηπ ςηπ Λιραβϊμαπ. Δίμαι νεκάθαοξ πλέξμ ξςι ξι επιθέρειπ ασςέπ είμαι μέοξπ εμϊπ ρσμξλικϊςεοξσ ρυεδίξσ αμςιδοαρςικόμ αλλαγόμ πξσ σπηοεςεί ςιπ ρϋγυοξμεπ αμάγκεπ ςηπ καπιςαλιρςικήπ αμαδιάοθοχρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. ςξσπ εμιαίξσπ ςανικξϋπ αγόμεπ η διένξδξπ. Θα αφήσουμε τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες του Κλάδου, να κάνουν το «μνημόσυνο» των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων; Ο παοεμβαςικόπ μαπ ποξραμαςξλιρμόπ ποέπει μα έυει κξιμέπ παοαδξυέπ. Ση Δημϊρια Κξιμχμική Αρτάλιρη, πξσ θα καλϋπςει ϊλεπ ςιπ ρϋγυοξμεπ αμάγκεπ ςχμ εογαζξμέμχμ ρσμςανιξϋυχμ και ςχμ αμέογχμ. Τη ρςαθεοή πλήοη εογαρία με αρταλιρςική κάλσφη όλχμ ςχμ εογαζξμέμχμ - αμέογχμ. ςη δχοεάμ ιαςοξταομακεσςική κάλσφη όλχμ ςχμ εογαζξμέμχμ ρσμςανιξύυχμ και ςχμ αμέογχμ. Τημ ακύοχρη ςηπ αρύδξςηπ δοάρηπ εμπξοεσμαςξπξίηρηπ κεοδξρκξπίαπ ςηπ σγείαπ και ςηπ πεοίθαλφηπ. Τημ άμερη καςάογηρη όλχμ ςχμ αμςιαρταλιρςικώμ μόμχμ με μείχρη ςχμ ξοίχμ ηλικίαπ για ρσμςανιξδόςηρη. Με ξσριαρςικέπ και ποαγμαςικέπ ασνήρειπ ςχμ ρσμςάνεχμ παοξυώμ. Με διαρτάλιρη ςξσ πόοξσ ςχμ Αρταλιρςικώμ μαπ Ταμείχμ. Τηπ εμίρυσρη ςηπ ασςξδιαυείοιρηπ και ασςξμξμίαπ με έλεγυξ ςηπ ειρτξοξδιατσγήπ. Το πλαι ςιο του φορολογικου νομοςχεδι ου Άδικο και με παρα θυρα για τουσ ε χοντεσ και κατε χοντεσ. Απϊ ςξμ ς. Ποχςξλάςη «υήμα κας εστημιρμϊμ» απξδεικμϋεςαι η ξμξμαρία ςξσ τξοξλξγικξϋ μξμξρυεδίξσ («απξκαςάρςαρη ςηπ τξοξλξγικήπ δικαιξρϋμηπ και αμςιμεςόπιρηπ ςηπ τξοξδιατσγήπ») ςα βαρικά ρημεία ςξσ ξπξίξσ καςαςέθηκαμ ρςημ Βξσλή. Ούςε απξκαςάρςαρη ςηπ τξοξλξγικήπ δικαιξρύμηπ επέουεςαι, ξι μεγάλεπ επιυειοήρειπ ϊυι μϊμξ δεμ επιβαοϋμξμςαι, αλλά ελατοϋμξμςαι ρημαμςικά, μέρχ ςηπ μείχρηπ ςξσ τξοξλξγικξϋ ρσμςελερςή απϊ ςξ 25% ρςξ 20% για ςα αδιαμέμηςα κέοδη ςξσ. Σξ ατξοξλόγηςξ όοιξ για μιρθχςξύπ και ρσμςανιξύυξσπ παοαμέμει ςξ ίδιξ υαμηλό (12000 / 14 μιρθξί = 860 ). ε καμιά πεοίπςχρη δεμ ταίμεςαι μα αμςιμεςχπίζεςαι απξςελερμαςικά η τξοξδιατσγή. Λείζξμ ζήςημα ςίθεςαι και με ςημ διάςανη η ξπξία, καςά ςξ ποϊςσπξ κσβέομηρηπ Μπεολξσρκϊμι, επιυειοεί «νέπλσμα» ςχμ επαμαπαςοιρθέμςχμ ρςη υόοα κεταλαίχμ, αμεναοςήςχπ ςξσ ςοϊπξσ δημιξσογίαπ ςξσπ. Πλέξμ μξμιμξπξιείςαι ςξ κοαςικϊ πλσμςήοιξ ρςξ ξπξίξ μπξοξϋμ μα βοξϋμ αρταλέπ καςατϋγιξ ςα κέοδη απϊ ςξ εμπϊοιξ μαοκχςικόμ, πξομείαπ και άλλεπ ρσματείπ αρυξλίεπ. 8

9 Δπι πλέξμ για ςξσπ μεγαλξκαςαθέςεπ και ςξσπ καςϊυξσπ μεγάληπ ανίαπ κοαςικόμ ξμξλϊγχμ, θα ενακξλξσθήρει μα ιρυϋει η ασςξςελήπ τξοξλϊγηρη χπ ποξπ ςξσπ ςϊκξσπ. Ζ τξοξλξγική κλίμακα 2009 Ύφξπ ειρξδήμαςξπ σμςελερςήπ % % % Αμχ ςχμ % Για ςξσπ έγγαμξσπ με έμα παιδί ςξ ατξοξλϊγηςξ ξοίζεςαι ρε Για ςξσπ έγγαμξσπ με δϋξ παιδιά ςξ ατξοξλϊγηςξ ξοίζεςαι ρε Για ςξσπ έγγαμξσπ με ςοία παιδιά ςξ ατξοξλϊγηςξ ξοίζεςαι ρε Για ςξσπ έγγαμξσπ με ςέρρεοα παιδιά ςξ ατξοξλϊγηςξ ξοίζεςαι ρε Ζ μέα τξοξλξγική κλίμακα 2010 Ύφξπ ειρξδήμαςξπ ( ) σμςελερςήπ % % % % % % % % Αμχ ςχμ % Με βάςη το περίγραμμα των αλλαγών που έχουν γνωςτοποιηθεί επέρχονται οι εξήσ αλλαγέσ. Διράγεςαι αμώςαςξπ τξοξλξγικόπ ρσμςελερςήπ 45% για ειρξδήμαςα άμχ ςχμ Διράγξμςαι κίμηςοα για ςη ρσλλξγή απξδείνεχμ και ξσριαρςικά καςαογείςαι ςξ ατξοξλϊγηςξ. ςιπ απξδείνειπ πεοιλαμβάμξμςαι ϊλεπ ξι καςηγξοίεπ αγαθόμ και σπηοεριόμ εκςϊπ εκείμχμ πξσ ατξοξϋμ αγαθά μεγάληπ ανίαπ ςα ξπξία απξςελξϋμ ςεκμήοια ελαυίρςξσ ειρξδήμαςξπ. Για αςξμικϊ ειρϊδημα έχπ 6.ξξξ δεμ απαιςείςαι η ποξρκϊμιρη απξδείνεχμ δαπαμόμ. 9

10 Πξρό απξδείνεχμ για ςημ εναρτάλιρη ςξσ ατξοξλόγηςξσ Δςήριξ ειρϊδημα ϋμξλξ απξδείνεχμ Για ειρξδήμαςα έχπ ξ τξοξλξγξϋμεμξπ υοειάζεςαι μα ποξρκξμίρει απξδείνειπ ϋφξσπ 10% ςξσ ειρξδημαςϊπ ςξσ. Απϊ και άμχ υοειάζεςαι μα ποξρκξμίρει απξδείνειπ ϋφξσπ 10% ςξσ ειρξδήμαςξπ για ςιπ ποόςεπ και 30% ςξσ ειρξδήμαςξπ πξσ είμαι πάμχ απϊ ςιπ Όςαμ ξι δαπάμεπ είμαι πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ απαιςξϋμεμεπ και μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ αςξμικά ή ξικξγεμειακά, ξ τξοξλξγξϋμεμξπ δικαιξϋςαι μείχρη τϊοξσ ίρη με ςξ 10% ςηπ διατξοάπ μεςανϋ ςξσ πξρξϋ ςχμ απαιςξϋμεμχμ για ςξ ατξοξλϊγηςξ δαπαμόμ και ασςϊ ςχμ δηλξϋμεμχμ δαπαμόμ. Όςαμ ξι δαπάμεπ είμαι λιγϊςεοπ απϊ ςιπ απαιςξϋμεμεπ, ξ τξοξλξγξϋμεμξπ επιβαοϋμεςαι με πξρξρςϊ τϊοξσ ίρξ με ςξ 10% ςξσ πξρξϋ ςχμ δαπαμόμ πξσ σπξλείπεςαι. Πξιεπ απξδείνειπ δεμ μεςοάμε. Για ςξ ατξοξλϊγηςξ ςχμ εσοό μεςοάμε ϊλεπ ξι απξδείνειπ με εναίοερη ςιπ δαπάμεπ γιά: 1. Απϊκςηρη πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ. 2. Ύδοεσρη, απξυέςεσρη, ηλεκςοιρμϊ, τσρικϊ αέοιξ, ςηλεθέομαμη, ςηλεπικξιμχμίεπ. 3. Διριςήοια για κάθε είδξσπ μεςατξοικϊ μέρξ. 4. Και ϊλεπ ξι δαπάμεπ πξσ λαμβάμξμςαι σπϊφη για τξοξλξγικέπ ελατοϋμρειπ. 10

11 Ζ κλίμακα τξοξλξγίαπ απξζημιώρεχμ απξλύρεχπ. Κλίμακα απξζημείχρηπ σμςελερςήπ % % % Άμχ ςχμ % Με ςιπ μέεπ οσθμίρειπ ςξ τξοξλξγηςέξ πξρϊ για απξζημείχρη λϊγχ απϊλσρηπ ασνάμεςαι απϊ ρε , ρε ρυέρη με ςξ ρημεοιμϊ ρϋρςημα ϊπξσ για απξζημείχρη άμχ ςχμ επιβάλλξμςαμ εμιαίξπ τϊοξπ 20%... εμό με ςιπ μέεπ οσθμίρειπ τςάμει κλιμακξϋμεμξπ έχπ και ρε πξρξρςϊ 30%. Τι αλλάζει ςτην ακίνητη περιουςία. 1. Αμςικαςάρςαρη ΔΣΑΙ από ποξξδεσςικό τόοξ ρςημ ακίμηςη πεοιξσρία. Σξ ειδικϊ ςέλξπ ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ καςαογείςαι. Δπιβάλλεςαι εςήριξπ τϊοξπ καςξυήπ μεγάληπ ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ ρε αςξμικϊ επίπεδξ με ςημ κλίμακα πξσ δημξριεϋεςαι παοαπλεϋοχπ. 2. Λεςαβιβάρειπ και δχοεέπ. Η ιρυϋξσρα τξοξλξγία μεςαβίβαρηπ εταομϊζεςαι και καςά ςη μεςαβίβαρη μεςξυόμ ή εςαιοικόμ μεοιδίχμ εςαιοειόμ καςξυήπ και εκμεςάλλεσρηπ ακιμήςχμ. Δπιβάλλεςαι τϊοξπ 3% για ςιπ δχοεέπ ακιμήςχμ και 10% για ςιπ δχοεέπ μεςοηςόμ πξσ ρήμεοα ήςαμ απαλλαρρϊμεμα. 3. Υξοξλόγηρη offshore. Ασνάμεςαι ξ ρσμςελερςήπ τξοξλϊγηρηπ ακιμήςχμ απϊ 3% ρε 15% εςηρίχπ και ποξρτέοει ποξθερμία για μεςαβίβαρη ςξσ ακιμήςξσ ρε τσρικϊ ποϊρχπξ με εσμξψκξϋπ ϊοξσπ. Διράγεςαι ποξρδιξοιρμϊπ ςξσ ελάυιρςξσ τξοξλξγηςέξσ ειρξδήμαςξπ με βάρη σπηοερίεπ και πεοιξσριακά ρςξιυεία πξσ έυει ρςημ κσοιϊςηςα ςξσ ή υηριμξπξιεί ξ τξοξλξγξϋμεμξπ. Για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςξσ ειρξδήμαςξπ εκςϊπ ςχμ άλλχμ θα λαμβάμξμςαι σπϊφη ξι καςξικίεπ, ασςξκίμηςα, δίδακςοα ιδιχςικόμ ρυξλείχμ, ξικιακέπ βξηθξί κλπ. Με ρσμςελερςή 20% θα τξοξλξγηθξϋμ ςα έρξδα απϊ ςημ εκμεςάλεσρη ςηπ ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ ςηπ εκκληρίαπ. Οι δχοεέπ ακιμήςχμ ςηπ εκκληρίαπ θα τξοξλξγξϋμςαι με 5% και ξι δχοεέπ μεςοηςόμ με 10%. ςιπ αλλαγέπ ςηπ ςελεσςαίαπ ρςιγμήπ πεοιλαμβάμεςαι μείχρη ςχμ πξρξρςώμ τξοξλόγηρηπ ςχμ δχοεώμ πξσ ποαγμαςξπξιξύμςαι ποξπ ςημ Δκκληρία, πλέξμ και ξι δύξ ρσμςελερςέπ γίμξμςαι 0,5%. Θερπίζξμςαι διάτξοα «κίμηςοα» ρε επιυειοήρειπ μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ τξοξαπαλλαγέπ για διαςήοηρη θέρεχμ εογαρίαπ ρε επιυειοήρειπ με μείχρη κϋκλξσ εογαριόμ, ςοιεςέπ ατξοξλϊγηςξ για ςη δημιξσογία και λειςξσογία μέχμ επιυειοήρεχμ απϊ άςξμα έχπ 35 εςόμ, αϋνηρη εκπςόρεχμ απϊ κέοδη για δαπάμεπ ρε ςευμξλξγική καιμξςξμία κλπ. Καςαογξϋμςαι πξλλέπ πεοιπςόρειπ ασςξςελξϋπ τξοξλϊγηρηπ τξοξαπαλλαγόμ. Δναιοξϋμςαι ξι ςϊκξι ςχμ ςοαπεζικόμ καςαθέρεχμ και ςχμ ελλημικόμ κοαςικόμ ξμξλϊγχμ Διράγεςαι λξγιρςικϊπ ποξρδιξοιρμϊπ ειρξδημάςχμ. Ζ μέα κλίμακα ΥΛΑΠ Ανία ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ Υξοξλξγικϊπ ρσμςελερςήπ (%) Έχπ , , , ,90 Άμχ ςχμ Απϊ βάρει βιβλίχμ ερϊδχμ ενϊδχμ και απξδείνεχμ πόληρηπ ή παοξυήπ σπηοεριόμ για ϊλξσπ ςξσπ ελεϋθεοξσπ επαγγελμαςίεπ. 11

12 Για ςιπ δηλόρειπ ςξσ 2011 και ενήπ η δήλχρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά, με αμαλλακςικέπ δσμαςϊςηςεπ για ςη ρσμπλήοχρη και σπξβξλή ςηπ (απεσθείαπ, μέρχ τξοξςευμικόμ γοατείχμ, μέρχ ΚΔΠ). Ποξβλέπεςαι επέκςαρη ΥΠΑ ρε ξικξμξμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ρήμεοα δεμ καλϋπςξμςαι ή απαλλάρξμςαι και δεμ ποξβλέπξμςαι γι ασςέπ εναιοέρειπ απϊ ςημ ξδηγία ςηπ ΔΔ για ςξμ ΥΠΑ/ Απϊ 1/1/2011: Όλεπ ξι ρσμαλλαγέπ μεςανϋ επιυειοήρεχμ κάθε καςηγξοίαπ και ϊλεπ ξι αμξιβέπ μιρθξδξρίαπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι μέρχ ςοαπεζικόμ επαγγελμαςικόμ λξγαοιαρμόμ. Δεμ θα θεχοείςαι μϊμιμη κάθε ρσμαλλαγή μεςανϋ ιδιχςόμ και επιυειοήρεχμ ή μεςανϋ επιυειοήρεχμ, ανίαπ μεγαλϋςεοηπ ςχμ 1.500, εάμ ασςή γίμεςαι με μεςοηςά. Οι ρσμαλλαγέπ ασςέπ θα γίμξμςαι με πιρςχςικέπ ή υοεχρςικέπ κάοςεπ ή δίγοαμμεπ επιςαγέπ ή ηλεκςοξμικέπ διαβιβάρειπ μέρχ ςοαπεζόμ. «Μαχαίρι» ςτισ ιςχύουςεσ μέχρι ςήμερα εκτώςεισ φόρου και ειςοδήματοσ από δαπάνεσ για τόκουσ ςτεγαςτικών δανείων, αμοιβέσ ιατρών, δικηγόρων, αςφαλιςτρα ζωήσ κλπ. ΓΔΜΘΙΔ ΔΑΠΑΜΔ: ΔΑΠΑΜΖ ΣΘ ΘΦΤΔΘ ΣΘ ΑΚΚΑΕΔΘ Δενιώρειπ, επιρκεσή κλιμαςιρμξύ, διαιςξλόγξι, ρυξλέπ υξοξύ, ξμξιξπαθηςικξί ιαςοξί, ςαβέομεπ, κατεςέοιεπ, ελαιξυοχμαςιρςέπ, μερίςεπ, χδεία, γσμμαρςήοια, κξμμχςήοια ΔΩΡΔΔ Δ ΩΛΑΣΔΘΑ: Δχοεέπ ποξπ αθληςικά ρχμαςεία. ΑΥΑΚΘΣΡΑ: Αρτάλιρςοα ζχήπ θαμάςξσ κλπ. ΣΔΓΑΣΘΙΑ ΛΔΦΡΘ 31/12/2002: Σόκξι ρςεγαρςικώμ δαμείχμ πξσ έυξσμ ρσματθεί μέυοι είςε για ςημ απόκςηρη ποώςηπ καςξικίαπ είςε για ςημ επιρκεσή διαςηοηςέχμ κςιρμάςχμ. ΣΔΓΑΣΘΙΑ ΑΠΟ 1/1/2009: ςεγαρςικά δάμεια πξσ ρσμήτθηραμ από 1/1/2009. ΑΔΡΘΟ ΙΑΘ ΖΚΘΑΙΟΘ ΗΔΡΛΟΘΥΩΜΔ Δγκαςάρςαρη τσρικξύ αεοίξσ ή ηλιακώμ θεομξριτόμχμ. ΑΛΟΘΒΔ ΔΘΙΖΓΟΡΩΜ: Παοξυή μξμικώμ ρσμβξσλώμ από δικηγόοξσπ εκςόπ ςχμ παοαρςάρεχμ ςξσπ ρε ρσμβξύλια. Αμαγμχοίζξμςαμ δαπάμεπ έχπ , από ςημ ξπξία ςξ 40% αταιοξύμςαμ από ςα ειρξδήμαςα. Δκπίπςξσμ από ςξ ειρόδημα, με παοακοάςηρη τόοξσ μόμξ 10% για πξρά άμχ ςχμ Από ςξ ειρόδημα εκπιπςει πξρό έχπ αμά μξικξκσοιό. 20% ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςόκχμ αταιοείςαι από ςξ τόοξ ειρξδήμαςξπ. Διπλαριάρςηκε από 20% ρε 40% ςξ πξρξρςό ςχμ ςόκχμ ςξ ξπξίξ αταιοείςαι από ςξ τόοξ ειρξδήμαςξπ. Σξ μέςοξ ατξοά όλεπ ςιπ καςξικίεπ έχπ 200ς.μ. και δάμεια έχπ Δκπίπςει από ςξ ειρόδημα ςξ 20% ςηπ δαπάμηπ ςξσ πξρξύ ςχμ 700 (μέγιρςη έκπςχρη τόοξσ 280 ) Έκπςχρη 100% από ςξ ειρόδημα. Ηα μεςοάμε ρςξ κςίριμξ ςξσ ατξοξλόγηςξσ. Ιαςαογείςαι κάθε έκπςχρη. Λείχρη από ςξμ τόοξ καςά 20% ςηπ εςήριαπ δαπάμηπ μέυοι για άγαμξ και για ξικξγέμεια. Έκπςχρη 20% από ςξμ τόοξ για ςξσπ ςόκξσπ όλχμ ςχμ ρςεγαρςικώμ δαμείχμ α καςξικίαπ. Ιαςαογείςαι η ποόρθεςη έκπςχρη. Λείχρη τόοξσ καςά 20% ςηπ δαπάμηπ και μέυοι πξρξύ μείχρηπ 240. Έκπςχρη από ςξμ τόοξ ρε πξρξρςό 20%. 12

13 Σεκμήοιξ η ποόςη καςξικία. Η ποόςη καςξικία και ασςξκίμηςα ακϊμη και 1000 κσβικόμ θα μεςοάμε απϊ τέςξπ ρςη λίρςα ςεκμηοίχμ ςηπ ετξοίαπ, ποξρδιξοίζξμςαπ ςξ ελάυιρςξ τξοξλξγηςέξ ειρϊδημα για ϊλξσπ ςξσπ τξοξλξγξσμέμξσπ με εναίοερη ςξσπ ρσμςανιξϋυξσπ. Πάμςχπ παοά ςημ εμίρυσρη ςχμ ςεκμηοίχμ, αοκεςέπ καςηγξοίεπ τξοξλξγξσμέμχμ, ιδίχπ ϊρξι έυξσμ σφηλά ειρξδήμαςα, ενακξλξσθξϋμ μα μέμξσμ ρςξ απσοϊβληςξ. Σξ μέξ καθερςόπ έυει αοκεςά παοάθσοα εκςεςαμέμηπ τξοξδιατσγήπ. ςξ ατξοξλϊγηςξ ςηπ ποόςηπ καςξικίαπ, ξι διξοθόρειπ ήοθαμ μεςά ςη διαπίρςχρη ϊςι με βάρη ςιπ αουικέπ ποξςάρειπ θα ποξέκσπςαμ τξοξλξγικέπ επιβαοϋμρειπ κσοίχπ ρςξσπ άγαμξσπ εναιςείαπ ςηπ καςάογηρηπςξσ εμιαίξσ ατξοξλϊγηςξσ ςχμ 200 ς.μ. και ςηπ αμςικαςάρςαρηπ ςξσ απϊ υαμηλά ατξοξλϊγηςα ϊοια εσοό. Σξ Τπξσογείξ Οικξμξμικώμ ποξραμαςξλίζεςαιι ρςημ αύνηρη ςξσ ατξοξλόγηςξσ για ςξμ άγαμξ ρςα εσοώ και ςξμ έγγαμξ ρςα εσοώ, με ποξραύνηρη καςά για κάθε έμα από ςα 2 ποχςα παιδιά καςα για ςξ ςοίςξ και για κάθε έμα από ςα επόμεμα. Για ςημ αγξοά ξικξπέδξσ καθξοίζεςαι ατξοόλξγηςξ μέυοι για ςξμ άγαμξ και μέυοι για ςξμ έγγαμξ, πξσ ποξρασνάμεςαι καςά για κάθε έμα από ςα 2 ποώςα παιδιά και καςά για κάθε έμα παιδί από ςξ ςοίςξ. Όρξμ ατξοά ςημ τξοξλόγηρη ακιμήςχμ, ξ καμόμαπ είμαι όςι όρξ ασνάμεςαι η ςιμή ζώμηπ μιαπ πεοιξυήπ ςόρξ λιγόςεοα ςεςοαγχμικά καλύπςξμςαι με ςα μέα ατξοξλόγηςα όοια. Σα μέα ςεκμήοια διαβίχρηπ. ΑΙΘΜΖΣΑ ΑΤΣΟΙΘΜΖΣΑ τ.μ. κφριασ Σεκμήριο (ςε ) κατοικίασ Για δευτερεφουςεσ κατοικίεσ: Μείωςθ ςτο 50% τθσ κυρίασ. Για μονοκατοικίεσ: Προςαφξθςθ κατά 20%. Για βοηθητικοφσ χώρουσ: 30 κατά τ.μ. Σφμφωνα με τισ νζεσ αλλαγζσ, για ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ με τιμι ηώνθσ ζωσ το τετραγωνικό μζτρο, ο υπολογιςμόσ του τεκμθρίου διαβίωςθσ κα υπολογίηεται με βάςθ ετιςιο κόςτοσ ανα τ.μ. 40 ευρώ, 60 ευρώ ι 100 ευρώ ανάλογα με τθν επιφάνεια. Για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ με τιμι ηώνθσ άνω των κα υπάρχει προςαφξθςθ του ετιςιου κόςτουσ ανά τ.μ. Επιβατικά ΙΧ Σεκμήριο (ςε ) Καταργείται το τεκμιριο για ΙΧ αξίασ άνω των και επιβάλλονται τα τεκμιρια ακόμα και για τα μικρά αυτοκίνθτα, με βάςθ τα κυβικά, τα τζλθ κυκλοφορίασ τα ςφάλιςτρα, τα καφςιμα και τισ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ. Στα αυτοκίνθτα ειςάγεται και το κριτιριο τθσ παλαιότθτασ για τον προςδιοριςμό του τεκμθρίου κακώσ είναι προφανζσ πωσ δεν ζχουν ίςο κόςτοσ ςυντιρθςθσ και χριςθσ ζνα αυτοκίνθτο 2000 κ.ε. (Ενιαίο τεκμιριο ευρώ για όλα τα ΙΧ ιδίων κυβικών εκατοςτών) 20ετίασ και ζνα αυτοκίνθτο ιδίων κυβικών ολίγων μθνών. 13

14 ΔΘΔΑΙΣΡΑ (για ιδιχςικά ρυξλεία) Βαθμίδα εκπαίδευςησ Ετήςια δαπάνη ανά μαθητή Νθπιαγωγίο Δθμοτικό Γυμνάςιο/Λφκειο ΠΡΟΩΠΘΙΟ (Για οικιακοφσ βοθκοφσ, οδθγοφσ αυτοκινιτων, δαςκάλουσ και λοιπό προςωπικό) ανά απαςχολοφμενο. Εξαιρείται θ περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ απαςχολεί ζνα μόνο βοθκό ι νοςοκόμο όταν ο ίδιοσ ι άτομο που ςυγκατοικεί με αυτόν παρουςιάηει αναπθρία 67% και πάνω ι είναι θλικίασ άνω των 65 ετών. Και το ελάχιςτο για τουσ ζχοντεσ και κατζχοντεσ... ΠΘΘΜΔ Επιφάνεια (τμ) Εξωτερικζσ Εςωτερικζσ ΑΔΡΟΙΑΥΖ ΙΑΘ ΔΚΘΙΟΠΣΔΡΑ Βάροσ ςε κιλά Σεκμήριο κα άνω Απαλλάςονται τα κάτω των 550 κιλών. ΙΑΥΖ Σφποσ ςκάφουσ Σεκμήριο Μθχανοκίνθτα Ανοικτοφ τφπου Ταχφπλοα και μθ ζωσ 5 μ. Πάνω από 5 μ Ιςτιοφόρα μζχρι 7 μ Πάνω από 7 μ για κάκε επιλζον μζτρο Δκπςχρη 1,5% για e-σπξβξλή δήλχρηπ και για ςημ ενϊτληρη ςξσ τϊοξσ ετάπαν. Απϊ ςξ 2011 θα σπξβάλλξμςαι ρςξ TAXISnet ή ρε λξγιρςικά γοατεία. Έκπςχρη 1,5% ρςξ τϊοξ ειρξδήμαςξπ για ϊλξσπ ϊρξι σπξβάλλξσμ ηλεκςοξμικά ςη τξοξλξγική ςξσπ δήλχρη ή ενξτλξϋμ ετάπαν ςξ τϊοξ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςημ εκκαθάοιρη. Οπχπ ποξβλέπει ςξ μξμξρυέδιξ. «Οςαμ ξ ξτειλόμεμξπ με βάρη ςημ εμποόθερμη δήλχρη τόοξπ καςαβάλλεςαι εταπαν μέρα ρςημ ποξθερμία ςηπ ποώςηπ δόρηπ αμενάοςηςα αμ βεβαιώθηκε ρε μία ή πεοιρρόςεοεπ δόρειπ παοέυεςαι ρςξ ρσμξλικό πξρό τόοξσ και ςχμ λξιπώμ ρσμβεβαιξύμεμχμ με ασςόμ ξτειλώμ, έκςχρη 1,5%. Όςαμ η δήλχρη σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά μέρχ ςξσ διαδικςύξσ, εκςξπ από ςημ έκπςχρη ςξσ ποξηγξύμεμξσ εδατίξσ, παοέυεςαι έκςχρη 1,5% ρςξ ρσμξλικό πξρό ςηπ ξτειλήπ και μέυοι ςξσ πξρξύ ςχμ 118 εσοώ αμενάοςηςα από ςξμ αοιθμό ςχμ δόρεχμ. Καςά ςημ καςαβξλή ςξσ τόοξσ πξσ ποξκύπςει με βάρη ςοξπξπξιηςική δήλχρη παοέυεςαι έκπςχρη 1,5%, ρςξ ρύμξλξ ςηπ ξτειλήπ, 14

15 ετόρξμ ασςή είμαι μικοόςεοη από ςημ αουική και ξ σπόυοεξπ καςέβαλε ςημ αουική ξτειλή και έςσυε παοόμξιαπ εκπςχρηπ ή καςέβαλε μέρα ρςημ ποξθερμία ςηπ ποώςηπ δόρηπ πξρό ςηπ αουικήπ ξτειλήπ πξσ καλύπςει ρε πξρξρςό 98,5%. Τη μέα ξτειλή, ετξρξμ ςξ λάθξπ ξτείλεςαι ρε σπαιςιόςηςα ςηπ τξοξλξγικήπ αουήπ.» Διαιώμιρη ςηπ ςανικήπ αμιρόςηςαπ Πάμςχπ ξ μιρθχςϊπ, ξ ρσμςανιξϋυξπ, ξ άμεογξπ πξσ έυξσμ σπξρςεί ςημ πιξ βάμασρη πεοικξπή ςχμ απξδξυόμ απξλαβόμ ςξσπ... και θα πληοόρξσμ πεοιρρϊςεοα ρςημ ετξοία δεμ μπξοξϋμ μα απξδευςξϋμ ϊςι ϊπχπ ρσμήθχπ ρσμβαίμει, κάπξια ποξμξμιξϋυα ςάνη απλόπ θα πεοάρει απλόπ ςξ καςότλι ςηπ ετξοίαπ. Αυτι θ διαίωνιςθ τθσ ταξικισ φορολογικισ ανιςότθτασ τινάηει ςτον αζρα τθν όποια νομιμοποιθτικι βάςθ των περικοπών. Μπξοξϋμ άοαγε ξι ρημεοιμέπ ρσμδικαλιρςικέπ ηγερίεπ ςξσ κλάδξσ μα παοακξλξσθήρξσμ ερςχ ασςέπ ςιπ ενελίνειπ. Σςξ υέοι όλχμ μαπ είμαι μα αμαςοαπξύμ ασςξί ξι ςοαγικξί ρσρυεςιρμξί ςηπ πξιό άθλιαπ μξοτήπ διαμερξλάβηρηπ... Αυτη ει ναι η φορολογικη δικαιοςυ νη; Μεςά ςημ τξοξληρςεία με ςημ έμμερη τξοξλξγία, ρσμευίζεςαι η αταίμανη ςξσ ειρξδήμαςξπ με ςξ τξοξλξγικϊ μξμξρυέδιξ ξπξσ: Ιαςαογείςαι επί ξσρίαπ ςξ πεμιυοϊ ατξοξλϊγηςξ ϊοιξ για ειρξδήμαςα μέυοι , πξσ ιρυϋει έχπ ςόοα ( με ςη ρσλλξγή απξδείνεχμ δαπαμόμ). σοοικμώμεςαι ςξ ατξοξλόγηςξ, πξσ ίρυσε για ςημ ποόςη καςξικία. Λειώμει ςιπ ελατούμρειπ για ςξσπ ςϊκξσπ ρςεγαρςικόμ δαμείχμ. Υξοξλξγείςαι με κλίμακα ξι απξζημειόρειπ ςχμ απξλσμέμχμ. Διράγεςαι ρειοά από «ςεκμαοςέπ δαπάμεπ» πξσ ατξοξϋμ ακϊμη και ρςημ κϋοια καςξικία ςχμ τξοξλξγξϋμεμχμ ςα πεοιβϊηςα ςεκμήοια, πξσ κϋοια υςσπξϋμ ςξσπ υαμηλϊμιρθξσπ και ςξσπ υαμηλξρσμςανιξϋυξσπ. Σημ ίδια όοα δίμει ρςξ μεγάλξ κετάλαιξ μέα τξοξλξγικά ποξμϊμξια. Ατήμει ένχ απϊ ςα ςεκμήοια ςη δημιξσογία Αμόμσμχμ Δςαιοειόμ, ςημ αγξοαπχληρία μεςξυόμ, ςη ρσμμεςξυή ρςξ μεςξυικϊ κετάλαιξ ςχμ επιυειοήρεχμ. Δίμαι ποξκληςική η οϋθμιρη για ςξμ «επαμαπαςοιρμϊ» κεταλαίχμ πξσ ποξβλέπει τϊοξ 5%, εμό για ϊρξσπ «επεμδϋρξσμ» ρε ακίμηςα ποξβλέπει ςξμ ενεσςελιρςικϊ τϊοξ 2,5%. 15

16 Όρξ για ςημ πεοίτημη τξοξλϊγηρη ςχμ «δαμεμϊμεμχμ» κεοδόμ, είμαι κξοξιδία ατξϋ έμα πξλϋ μεγάλξ ςμήμα ςχμ μεςξυόμ είμαι ρε επιυειοήρειπ διαυείοηρηπ κεταλαίχμ ρε εςαιοείεπ ςξσ ενχςεοικξϋ. Για πξιά «δίκαιη καςαμξμή ςχμ βαοόμ» γίμεςαι ϊςαμ ήδη ξι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι πληοόμξσμ και με ςημ ξμξμαρςική μείχρη ςχμ μιρθόμ ρσμςάνεχμ ςξσπ και με ςιπ σπέοξγκεπ ασνήρειπ ρςξσπ έμμερξσπ τϊπσπ (ΥΠΑ κλπ) και με ςιπ ρσμευείπ κεοδξρκξπικέπ αμαςιμήρειπ ρςημ αγξοά (πλαςιά καςαμαλχςικά ποξιϊμςα, βεμζίμη κλπ), με ςιπ ρςοαςιέπ ςχμ απαρυξλήριμχμ αμαρτάλιρςχμ, ςχμ αμέογχμ, με πλήοη σπξβάθμιρη ςηπ κξιμχμικήπ αρτάλειαπ και ποϊμξιαπ. Σα λεκςικά παιυμίδια κάπξςε ςελειώμξσμ. Ο δοϊμξπ ςηπ ρσμειδηςήπ καλλιέογειαπ ασςαπαςόμ απϊ ςιπ ηγερίεπ ςξσ εογξδξςικξϋ ρσμδικαλιρμξϋ ςελειόμει εδό... Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι μπξοξϋμ μα βαδίρξσμ ρςξ δοϊμξ ςηπ κξιμχμικήπ ςξσπ απελεσθέοχρηπ ρςξ δοϊμξ ςηπ αγχμιρςικήπ διεκδίκηρηπ αοκεί ποόςα μα απξκηοϋνξσμ «ςα παοαμϋθια ςηπ υαλιμάπ» πεοί ςξσ αμαπϊτεσκςξσ, ςξσ μάςαιξσ, πξσ ςξσπ βσθίζξσμ ρςη μξιοξλαςοία και ςημ «παςοιχςική» απξδξυή ςεςελέρμέμχμ. Αοκεί μα μημ πιρςέφξσμ για άλλη μια τξοά ρςα κελεϋρμαςα ςχμ ςοαγικόμ «πξλιςεσςόμ», πξσ εμαγχμίχπ ποξρπαθξϋμ μα ρτοαγίρξσμ ςη «ρσμαίμερη» και ςη ριχπή μαπ... 16

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου.

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 573 / Σάββατο 7 Ιουνίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο.. ε Ε ε γ 2014 H E α Έ η α ό η Κα α ό α γ Λ, E - K T N - - E -, - - - (0,15%).,, - E. T

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Κεφάλαιο Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γˊ Λυκείου Κεφάλαιο ο Στατιστική ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστική είαι έα σύολο αρχώ και μεθοδολογιώ για: το σχεδιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

σ. Ππωσξλάσηρ. Εδώ και τώρα ανατροπή. Οι μεγάλερ αμασπξοέρ ςσξ Αςυαλιςσικό (γεμικέρ διασάνειρ).

σ. Ππωσξλάσηρ. Εδώ και τώρα ανατροπή. Οι μεγάλερ αμασπξοέρ ςσξ Αςυαλιςσικό (γεμικέρ διασάνειρ). Οι μεγάλερ αμασπξοέρ ςσξ Αςυαλιςσικό (γεμικέρ διασάνειρ). Καμία σύνταξη κάτω των 60 παραμένει το όριο ηλικίας στα 65. Πλήρης σύνταξη στα 40 έτη ασφάλισης. Από το 2020 θα αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πεοιτέοεια Πελξπξμμήρξσ Σεπςέμβοιξπ 2015 Λάσκος Κωμσταμτίμος, πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δμπύοεςξ με επίμξ με επ ίμξ διάυσςξ διάυ κξιλιακό άλγ κξιλιακό άλγ και ρσγυ και ιςικά ρσγυ ταιμόμεμα ΑΡΗΓΑΚΖ Κ.

Δμπύοεςξ με επίμξ με επ ίμξ διάυσςξ διάυ κξιλιακό άλγ κξιλιακό άλγ και ρσγυ και ιςικά ρσγυ ταιμόμεμα ΑΡΗΓΑΚΖ Κ. * Δμπύοεςξ με επίμξμξ διάυσςξ κξιλιακό άλγξπ και ρσγυιςικά ταιμόμεμα *Γσμαίκα 41 εςώμ *Από 12h επίμξμη κεταλαλγία *Πσοεςξ39.5C *Έμςξμξ διάυσςξ κξιλιακό άλγξπ *Μασςία *Λσαλγίεπ * Ιλιμική ενέςαρη ςξιυεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2.

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. 1. αη. π.υ. epm.gr/src_images/m2_2_4_0.jpg 01. Ο πνηεηεο Φεξλαδεο ην ζπνπδαηνλ κεξνο 02. ηνπ επηθνπ πνηεκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Co-enzyme Q10 Update Report

Co-enzyme Q10 Update Report Co-enzyme Q10 Update Report Δπαμαρςαςικέπ Δπιρςημξμικέπ Δνελίνειπ Ιαθσρςεοώμςαπ ςη Διαδικαρία ςηπ Γήοαμρηπ Αμξρία ρε ρξβαοέπ αρθέμειεπ Ηεοαπεία Αλςρυάιμεο και Πάοκιμρξμ Δναιοεςικά Οτέλη για ςημ καοδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ

Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ Είδξπ έοεσμαπ Ποσοτική έρευμα με τη χρήση δομημέμου ερωτηματολογίου Χοξμική διάοκεια Παρασκευή 14 Ιουμίου

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα