Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ"

Transcript

1 Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ. Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ Κιμηςξπξίηρη ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ ποαγμαςξπξιήθηκε ςξμ Μάοςιξ, με ποχςξβξσλία ρσμαδελτιρρόμ, ςημ ξπξία πλαιρίχραμ και αοκεςξί ρσμάδελτξι με ατξομή ςξ κλείριμξ ςξσ κσςςαοξλξγικξϋ, αλλά και ςημ εσοϋςεοη λξγική πξσ έυει εμταμιρςεί, μα παίομξμςαι ρξβαοέπ απξτάρειπ εοήμημ ςχμ μεςϊυχμ ςξσ ΔΔΟΔΑΠ, υχοίπ μα έυει σπάονει η αρταλιρςική δικλείδα ςηπ γεμικήπ ρσμέλεσρηπ, όρςε μα σπάονει πλήοηπ εμημέοχρη και μα ακξσρςξϋμ ποξςάρειπ. Αμαοςήθηκε παμϊ και έγιμε ρσλλξγή σπξγοατόμ. Παοάλληλα ξι ρσγκεμςοχμέμξι έκαμαμ διάλξγξ με μέλξπ ςξσ Δ πξσ καςέβηκε και μεςανϋ άλλχμ δήλχρε ϊςι εκςϊπ ςξσ σφηλξϋ κϊρςξσπ λειςξσογίαπ ςξσ κσςςαοξλξγικξϋ, η γιαςοόπ κα Ρίςρξσ απξυχοεί με ρύμςανη για λόγξσπ σγείαπ. Τπήονε αμςαπάμςηρη ϊςι με ςη λξγική ασςή ϊςαμ αρθεμξϋμ, ή ρσμςανιξδξςξϋμςαι ξι γιαςοξί ςχμ μξρξκξμείχμ, ςϊςε θα ποέπει μα κλείμξσμ και ςα μξρξκξμεία. Ο διάλξγξπ δεμ απέδχρε, διϊςι σπήοναμ εμςάρειπ και απξυόοηρη ςξσ μέλξσπ ςξσ Δ. Λίγη όοα μεςά εμεταμίρθη και η ιαςοϊπ ςξσ κσςςαοξλξγικξϋ κα Ρίςρξσ και δήλχρε όςι δεμ παίομει ρύμςανη, αλλά απξλύθηκε.!! Από πηγέπ ςξσ ΕΔΟΕΑΠ δημξριξπξιξύμε παοακάςω ςα ξικξμξμικά ρςξιχεία για ςη λειςξσογία ςξσ κσςαοξλξγικξύ (ρελ. 2). σμάδελτξι/ρεπ Αμακξίμχρη ςηπ σμςξμιρςικήπ Γοαμμαςείαπ ςξσ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ & ΠΑΡΔΜΒΑΗ. Σξ παοάδειγμα ςηπ εογαριακήπ επιςοξπήπ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξμ ΔΟΛ, πξσ είμαι δημιξϋογημα ςχμ δικόμ μαπ απϊφεχμ για ςημ ρσμδικαλιρςική δοάρη, απξςελεί ςημ έμποακςη καςάκςηρη ςηπ εμϊςηςαπ, ςηπ αλληλεγγϋηπ και δοάρηπ ϊλχμ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξ ρσγκοϊςημα, απϊ ςξμ ρσμςάκςη, ςξ διξικηςικϊ σπάλληλξ, έχπ ςξμ απαρυξλήριμξ με ΔΠΤ, ςημ καθαοίρςοια και ςξμ κληςήοα, μέρα απϊ αμξικςέπ γεμικέπ ρσμελεϋρειπ και ρσμαπξτάρειπ ςημ ίδια ρςιγμή πξσ π.υ. η ΔΗΔΑ αλλά και άλλα ρχμαςεία ςξσ Κλάδξσ ξϋςε καμ δήλχρη ρσμπαοάρςαρηπ δεμ ενέδχραμ. Η καςάοεσρη ςξσ εγυειοήμαςξπ ςηπ εςαιοείαπ για ξμαδικέπ απξλϋρειπ είςε άμερα είςε έμμερα μέρα απϊ έμα ιδιϊμξοτξ «εθελξύριξ ασςξυειοιαρμό» ξρξ ποξρχοιμή και εάμ είμαι αμήκει ρςξ ρσλλξγικϊ μαζικϊ αγόμα ϊλχμ ςχμ εογαζξμέμχμ. Μήμσμα εμϊςηςαπ και αιριξδξνίαπ η ρσγκοϊςηρη ςξσ ΔΘΙΣΤΟΤ ΑΚΚΖΚΔΓΓΤΖ & ΠΑΡΔΛΒΑΖ ρσμδικαλιρςικόμ κιμήρεχμ ρςημ ΔΠΗΔΑ ρςη βάρη ποξγοαμμαςικώμ δερμεύρεχμ. Ποξπ ςξ παοϊμ ρσγκοξςείςαι απϊ ςιπ ρσμδικαλιρςικέπ παοαςάνειπ ςημ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΩΝ ΣΑ ΜΜΕ και FINANCIAL CRIMES με ςημ ρσμμεςξυή και αμενάοςηςχμ αμέμςαυςχμ ρσμαδέλτχμ εογαζϊμεμχμ ρε ϊλα ςα ΜΜΔ. Καλξϋμε ςξσπ ρσμαδέλτξσπ/ρεπ απϊ ϊλξσπ ςξσπ εογαριακξϋπ υόοξσπ μα εμόρξσμ ςιπ δσμάμειπ ςξσπ μαζί μαπ επικξιμχμϊμςαπ ρςξ ή ρςξ blog : sxoliastisepiea.blogspot.com.

2 ε ασςέπ ςιπ ρσμθήκεπ η έκδηλη απανίχρη ςχμ ρσμβιβαρμέμχμ ρσμδικαλιρςικόμ «ηγεριόμ» απϊ ϊλξ και πεοιρρϊςεοξσπ ρσμαδέλτξσπ, έουεςαι απλόπ μα επικσοόρει ςημ κοίρη ςχμ ρσμδ/κχμ Δμόρεχμ. Μπξοεί κάπξιξι «καοεκλξκέμςασοξι» μα αμαοχςξϋμςαι σπξκοιςικά για ςη μη ρσμμεςξυή ςχμ εογαζξμέμχμ, υχοίπ μα ενεςάζξσμ ασςξκοιςικά ϊςι η ρσμδικαλιρςική ρσμμεςξυή είμαι μια ρσμάοςηρη ςηπ απξςελερμαςικόςηςαπ ςχμ Δμώρεχμ, ςηπ εμπιρςξρύμηπ πξσ απξπμέξσμ και ςηπ δσμαςόςηςαπ ςξσπ μα διειρδύξσμ ρςα πιξ δσμαμικά ςμήμαςα ςηπ απαρυόληρηπ. ασςϊ ςξ επίπεδξ, η ρσμδικαλιρςική γοατειξκοαςία ςχμ δημξρίχμ ρυέρεχμ, πξσ έυει διαμξοτχθεί ρςιπ ρσμδικαλικέπ Δμόρειπ ςξσ Κλάδξσ, παοαμέμει ρςξυξποξρηλχμέμη ρςημ ασςξρσμςηοηρή ςηπ και ρςημ καλύςεοη εκδξυή ρςη κξμμαςική σπεοανία υοήρηπ. ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΟ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΕ - ΧΩΡΙ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ. Η ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΔΙΡΙΣΩΝ ΣΗ ΑΔΡΑΝΔΙΑ ΔΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ. Οικονομικά στοιτεία για τη λειτοσργία τοσ Κστταρολογικού Τμήματος, από σπηρεσίες τοσ ΕΔΟΕΑΠ. Πιεξνθνξεζεθακε όηη ζα θιεηζεη ην Κπηηαξνινγηθν Σκεκα από επεηηα από 15 εηε ζπλερνπο θαη επηηπρνπο επηζηεκνληθεο ιεηηνπξγηαο,ινγσ αζύκθνξνπ θόζηνπο πνπ όκσο πνηε δε ζπδεηήζεθε πξνο αλαιπζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Σκεκαηνο. Δπεηδε ζεσξνπκε όηη δελ ππαξρεη επηζηεκνληθε ελεκεξσζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο ζπλεπεηεο ηεο απνθαζεο απηεο ζηνπο αζθαιηζκελνπο ζεηνπκε ππ νςε ηα εμεο. Σν 2000,νη εξγαδόκελνη ζην Σκεκα θπξηα Ρηηζνπ Ιαηξνο Κπηηαξνινγνο ε θπηηαξνηερλνινγνο θα πειησπνπινπ ζε ζπλλελνεζε θαη θαηνπηλ παξνηξπλζε ηεο ηνηε δηνηθεζεο μεθηλεζαλ ηελ ιεηηνπξγηα Κπηηαξνινγηαο Τγξεο Φαζεο εθ παξαιιεινπ κε ηελ ζπκβαηηθε θπηηαξνινγηα γηαηη ε Κπηηαξνινγηα,όπσο όιεο νη εηδηθνηεηεο εμειηζζεηεαη θαη δελ ερεη κεηλεη ζηελ επνρε ηνπ Παπαληθνιανπ (ζπκβαηηθν Παπ ηεζη) θαη νη αζθαιηζκελνη ην ερνπλ πιεξνθνξεζεη. Δλεκεξσζακε βεβαηα ηνηε όηη απηό απμαλεη ην θνζηνο αιια θξηζεθε όηη ζεκαζηα ερεη θαη ε πνηνηεηα θαη ην όηη αλ ζσζνπλ δσεο κε ηελ πξνιεςε θαξθηλνπ θαη απνθεπρζνπλ νη ηεξαζηηα δαπαλεξεο ζεξαπεηεο γηα θαξθηλνπο ην θνζηνο ππεξθαιππηεηαη πνιιεο θνξεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεη απηή ε πξννδνο αγνξαζηεθε ην εηδηθν κεραλεκα θαη ηνζν ε ηαηξνο, νζν θαη ε θπηηαξνηερλνινγνο, εθπαηδεπηεθαλ ζηε Διιαδα (Παλεπηζηεκην Αζελσλ) θαη ζηελ Διβεηηα γηα ηελ λεα κεζνδν θαη πεξαλ πηζηνπνηεζε γηαηη ηα θξηηεξηα θαη ν ηξνπνο δηαγλσζεο ηεο θπηηαξνινγηαο πγξεο θαζεο είλαη ηειεησο δηαθνξεηηθα από ηελ ζπκβαηηθε.εκεησηενλ όηη ερνπκε πιενλ ζηελ κεζνδν θαη ηεξαζηηα εκπεηξηα. Δπηζεκαηλνπκε όηη ε θηλεζε ερεη πνιπ απμεζεη. Σν Σκεκα μεθηλεζε ην 1995 κε 3 ρηιηαδεο αζθαιηζκελνπο θαη ησξα είλαη πεξηπνπ Παξαθνινπζνπκε πνιιεο γπλαηθεο εδώ θαη ερνπκε δηαγλσζεη εθαηνληαδεο δπζπιαζηεο ησλ νπνησλ παξαθνινπζνπκε ην ηζηνξηθν. Καη ην γλσξηδνπκε πξνζσπηθα. Δπηζεκαηλνπκε όηη εκεηο θαλνπκε θαη ην ζπκβαηηθν Παπ ηεζη (γηα αλ θαιππηνπκε θαη ην θνιπηθν επηρξηζκα θαζσο θαη ην βαζνο ηνπ ελδνηξαρεινπ) πνπ δελ θαιύπηνληαη από ην Σhin Prep πνπ δελ ερεη θνιπηθν.η ινγηθε ηνπ Σhin Prep είλαη θπξησο ν εμσηξαρεινο θαη ν ελδνηξαρεινο, νπνπ ζπκβαηλνπλ ηα πεξηζζνηεξα θαξθηλσκαηα λα ερνπλ θαζαξνηεξε δηαγλσζηηθε εηθνλα. Όκσο ν θνιπνο κπνξεη λα ερεη επηζεο δπζπιαζηα, ΗPV ην ή θαξθηλσκα ελδνκεηξηνπ θαη σνζεθσλ λα ξίμεη πιηθν ζηνλ θνιπν. Καη ην θνζηνο ηνπ ζπκβαηηθνπ Παπ ηεζη είλαη πνιύ κηθξν ζρεηηθα. Δηζη απνθαζηζηεθε, γηα ηελ αζθαιεηα ηνπ αζζελνπο λα ζπλδηαδνληαη ηα δπν θαη νη γπλαηθνινγνη απνθαζηζαλ αλ θαλνπλ δηπιε ιεςε. Η κεζνδνο ηεο Κπηηαξνινγηαο Τγξεο Φαζεο εθαξκνδεηαη θαη ζε πιηθα νπξσλ. Η κεζνδνο απηή είλαη ε πην απνδνηηθε θαη αμηνπηζηε ζηε Κπηηαξνινγηθε εμεηαζε νπξσλ πξνζθεξνληαο κεγαιε αζθαιεηα ζηελ δηαγλσζε. Οπνηαδεπνηε άιιε κεζνδνο είλαη ζαλ λα βιεπεηο ηα νπξα ζηνλ θνπβα. Η θπξηα πειησπνπινπ θαη ε θπξηα Ρηηζνπ ρξεηαδνληαη 4-5 σξεο επεμεξγαζηαο θάζε δεηγκαηνο νπξσλ πξηλ κπνπλ ζην κεραλεκα Τγξεο θαζεο. Κάζε εμεηαζε νπξσλ ερεη 6 δεηγκαηα (ηξεηο εκεξεο, πξσηα θαη δεπηεξα πξσηλα) Δλεκεξσλνπκε: Σν ρξνλν γηλνληαη πεξηπνπ 1500 ζπκβαηηθα Παπ ηεζη θαη 1500 Thin Prep ζηα ηδηα πεξηζηαηηθα

3 Σηκε πξνεδξηθνπ Γηαηαγκαηνο γηα ζπκβαηηθν παπ ηεζη 13,50 Δπξσ Σηκε ηαηξηθνπ θεληξνπ 26,5 επξσ (ζπκβαζε) Σηκε ηδησηηθνπ (γπλαηθνινγνη) 30 επξσ πεξηπνπ. Thin Prep Pap test. Tηκε πξνεδξηθνπ (δελ ερεη αθνκε δηαηηκεζεη, πξνθεηηαη ακεζα λα δηαηηκεζεη γπξσ ζηα 50 επξσ) Σν Αιεμαλδξα ην ρξεσλεη 39 επξσ. Σν Αξεηαηεην 49,50 Δπξσ. Σν Ιαηξηθν θεληξν ην ρξεσλεη (κε ζπκβαζε )65 επξσ Οη ηδησηεο γπλαηθνινγνη ην ρξεσλνπλ 70 κε 80 επξσ. Σν θνζηνο ηνπ ζπκβαηηθνπ Παπ ηεζη ζην εξγαζηεξην ηνπ ΔΓΟΔΑΠ είλαη 2-3 επξσ. Σν Thin prep θνζηηδεη 15 ην θηαιηδην ζην Δξγαζηεξην καο.. Κξηζεθε ινηπνλ πσο γηα 15 επξσ δελ αμηδεη λα ξηζθαξνπκε ηελ δσε αζθαιηζκελνπ θαη ην θνζηνο πνπ ζα ερεη ην ηακεην εάλ ν αζθαιηζκελνο παζεη θαξθηλν. Γειαδε ην θνζηνο πνπ ζα πιεξσζεη ν Οξγαληζκνο εμσηεξηθα γηα ηελ εμεηαζε Παπ ηεζη: Σηκε πξνεδξηθνπ δηαηαγκαηνο γηα ζπκβαηηθν κνλν Παπ ηεζη 13,5 * 1500 = Σηκε Ιαηξηθνπ Κεληξνπ γηα ζπκβαηηθν κνλν Παπ ηεζη 26 * 1500= Thin Prep Pap Test Αιεμαλδξα 39 * 1500 = Αξεηαηεην 49 * 1500 = Ιαηξηθν Κεληξν 65 * 1500 = Ιδησηεο 80 * 1500 = Δειαδε θαη ηα δπν καδη (ζπκβαηηθν θαη πγξε θαζε Thin Prep) ζα είλαη Ννζνθνκεην Αιεμαλδξα Επξω (58,500 ζπλ ) Αξεηαηεην Ννζνθνκεην Ιαηξηθν θεληξν Ιδηωηεο (Σηα παξαπαλω πνζα ζεκεηωηενλ πωο ζα πξεπεη λα πξνζηεζεη, εάλ γηλνπλ εμωηεξηθα, θαη ε ιεψε από γπλαηθνινγν πνπ είλαη επξω ην πνζν πνπ αλαγλωξηδεη ν ΕΔΟΕΑΠ) Πνηνηηθε απνδνζε αγλωζηε. Κνζηνο εξγαζηεξηνπ ΕΔΟΕΑΠ:... Σπλνιν Πνηνηηθε απνδνζε γλωζηε θαη δνθηκαζκελε Πξηλ από ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ Δξγαζηεξηνπ επηζεκαηλνπκε όηη πεξηζηαηηθν πνπ ραζεθε ινγσ ακειεηαο ζην Παπ ηεζη όπσο εηρε αλαθεξεη ν Αξρηαηξνο θνο παλνο δαπαλεζε αδηθσο δξρ ζεκεξα επξσ γηα ζεξαπεηα κε ξαδηελεξγν ρξπζν ζηελ Βνζησλε θαη πεζαλε. Δπηζεκαηλνπκε: 1)Οηη εκεηο δελ βαδνπκε ηελ εμεηαζε ζε κεραλεκαηα αιια ειεγρνπκε έλα-έλα θπηηαξν κε ηα ηδηα καο ηα καηηα ζην κηθξνζθνπην επη πνιύ σξα..οζε ρξεηαδεηαη.. 2) Μεηα ηελ απνρσξεζε καο ζα ρεηξηδεηαη θαπνηνο ην κεραλεκα Τγξεο θαζεο ρσξηο παξνπζηα Κπηηαξνινγνπ; Δρνπκε παξεη πηζηνπνηεζε γηα ηνλ ρεηξηζκν ηεο κεζνδνπ κεηα από εθπαηδεπζε ζηελ Διβεηη αθαη ζηελ Διιαδα (2000).Πεξα από ηελ δεθαρξνλε εκπεηξηα ζηελ κεδνδν. Η θπξηα Ρηηζνπ θιεζεθε θαη εδηδαμε ηηο ηδηαηηεξνηεηεο ηελ κεζνδν ζην Παλεπηζηεκην ηνπ Μαικν ζηελ νπεδηα.θεσξεη ν Οξγαληζκνο νηη θαιππηεηαη ζε πεξηπησζε ηαηξηθνπ ιαζνπο; 2)Όηη ε θα πειηνπνπινπ είλαη ε κνλαδηθε Κπηηαξνηερλνινγνο ζηελ Διιαδα δηνηη ε εηδηθνηεηα απηή ππαξρεη κνλν ζην εμσηεξηθν. 3)Όηη ε θα Ρηηζνπ εξγαδεηαη απνθιεηζηηθα ζηνλ ΔΓΟΔΑΠ ρσξηο δηθν ηεο ηαηξεην από ηνηε πνπ απμεζεθε απζαηξεηα ην σξαξην ηεο ζε 7 σξεο ην Πξηλ πξνζιεθζεη εξγαδνηαλ ζην St Mary s Hospital ηνπ Λνλδηλνπ ζην θαιπηεξν ηκεκα Κπηηαξνινγηαο ζηνλ θνζκν θαη κε κεηεθπαηδεπζε ζηε νπεδηα. 4)Γελ ππαξρεη ρεηξνηεξν θαη πην πνιπδαπαλν πξαγκα από ηνλ ζαλαην από θαξθηλν ηνπ ηξαρεινπ ε ηεο νπξνδνρνπ εάλ δελ γηλεη εγθαηξε δηαγλσζε. Δλλνεηηαη όηη νη αζζελεηο πνπ παξαθνινπζνπκε δελ είλαη κνλν 1500 γηαηη θάζε ρξνλν ερνπκε θαη πνιινπο λενπο αζζελεηο ε θαη παιαηνηεξνπο πνπ, επαλειεγρνκελνη, εθδεισλνπλ δηαθνξεηηθα επξεκαηα. Αξα ερνπκε πεξηπνπ ηαηξηθα αξρεηα ζην δηαζηεκα ησλ 15

4 εησλ..δρνπκε αξρεηα θαη παξαθνινπζνπκε αλζξσπνπο επη 15 ρξνληα. Σνζν ηα αξρεηα νζν θαη νη αλζξσπνη κελνπλ μεθξεκαζηα. 5) Θα κπνξνπζακε λα ερνπκε θαη πξνγξακκα πξνιεςεο θαξθηλνπ ηνπ πλεπκνλα αλ νξγαλσλνληαλ από ηνπο θιηληθνπο πεξηζζνηεξεο θπηηαξνινγηθεο πηπεισλ. (ησξα ερνπκε θαη δπν πλεπκνληνινγνπο)σν ηκεκα ερεη πιεξε δπλαηνηεηα. Μειώςεισ παροχών ςτον ΕΔΟΕΑΠ με επι κληςη την αυ ξηςη δαπανών και λογιςτικο προςδιοριςμο τών κοινώνικών αναγκών μασ. Σξ ΔΙΚΣΤΟ ΑΛΛΗΛΛΔΓΓΤΗ & ΠΑΡΔΜΒΑΗ έυει ςξπξθεςηθεί νεκάθαοα απϊ ςημ αουή απαιςόμςαπ: ΑΜΔΗ ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΩΝ ΜΔΙΩΔΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΟΦΩΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΦΩΝ ΑΥΑΛΙΜΔΝΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΔΔΟΔΑΠ. υεςική ποχςξβξσλία θα μπξοξϋρε μα πάοει και μα ζηςήρει ςξ Δ ςηπ ΔΠΗΔΑ ρϋμτχμα με ςιπ καςαρς αςικέπ διαςάνειπ ςξσ Οογαμιρμξϋ, απϊ ςξμ Νξέμβοιξ ςξσ 2009, πξσ φητίρςηκαμ ξι ρυεςικέπ μειόρειπ ςχμ παοξυόμ. Και επειδή σπάουει ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ ςξ αμόςαςξ ϊογαμξ πξσ είμαι η Γ μπξοεί και ποέπει μα δόρει λϋρειπ. Οι δύξ εκποόρχπξι ςηπ ΕΠΗΕΑ καςά δήλχρη ςξσ Ποξεδοείξσ δεμ είυαμ ξύςε ςη ρςξιυειώδη εσαιρθηρία εμημέοχρηπ ςξσ ΔΣ ςηπ ΕΠΗΕΑ, ςηπ Έμχρηπ πξσ ςξσπ ενέλενε. Σξ Δ ςξσ ΔΔΟΔΑΠ ϊπχπ είμαι γμχρςϊ απξτάριρε ξμότχμα ϊςι ϊρξμ ατξοά: Σξ καςαρκημχςικό επίδξμα: θα υξοηγείςαι με κοιςήοιξ ςξ εςήριξ αςξμικϊ ειρϊδημα ςξσ μέλξσπ χπ ενήπ: Για ειδϊδημα εχπ , 600 εσοό και 300 εσοό για ημεοήριξ ποϊγοαμμα. Για ειρϊδημα απϊ έχπ , 400 εσοό και 200 εσοό για ημεοήριξ ποϊγοαμμα. Για ειρϊδημα απϊ και άμχ δεμ θα υξοηγείςαι ςξ επίδξμα. Δπίδξμα ςξκεςξύ: Δεμ θα υξοηγείςαι ρε έμμερα μέλη, πξσ αρταλίζξμςαι ρε άλλξ αρταλιρςικϊ τξοέα. Δπίδξμα βοετξμηπιακξύ ρςαθμξύ: θα υξοηγείςαι απϊ ςξ 2010 με κοιςήοιξ ςξ εςήριξ μεικςϊ αςξμικϊ ειρϊδημα χπ ενήπ: Για ειρϊδημα έχπ , 250 μημιαίχπ και για ςξ ςοίςξ παιδί 270. Για ειρϊδημα απϊ έχπ μημιαίχπ και 220 για ςξ ςοίςξ παιδί. Για ειρϊδημα απϊ δεμ θα καςαβάλλεςαι. Η απϊταρη ασςή ιρυϋει απϊ 1/1/2010 με καςαλξγιρμϊ με βάρη ςξ αςξμικϊ και ϊυι ξικξγεμειακϊ ειρϊδημα. Όςαμ ςη γξμική τοξμςίδα έυξσμ δϋξ άμερα μέλη η παοξυή θα υξοηγείςαι αμεναοςήςχπ ειρξδήμαςξπ. Δπίδξμα ενχρχμαςικήπ γξμιμξπξίηρη: ςα έμμερα μέλη ποξωπϊθερη θα είμαι ξςι δεμ αρταλίζξμςαι ρε άλλξ τξοέα και ρςξ ενήπ θα καλϋπςξμςαι ςέρρεοιπ ποξρπάθειεπ και η επιςσυήπ πέμπςη ( απϊ ένι πξσ ίρυσε). Δπίδξμα θεοιμώμ διακξπώμ: θα υξοηγείςαι πλέξμ κάθε διεςία αμάλξγα με ςα ξικξμξμικά ςξσ Οογαμιρμξϋ. Δεμ θα υξοηγηθεί για ςξ καλξκαίοι ςξσ Θα επαμενεςαρςεί για ςξ Βξήθημα Κευεχψδξπ: για ςιπ εογαζϊμεμεπ γσμαίκεπ ςίθεςαι πλατϊμ ειρξδήμαςξπ, μέυοι ςξ αμόςαςξ ϊοιξ ςχμ μιρθξλξγικόμ κλιμακίχμ ςχμ ξικείχμ Δ.

5 Ποαγμαςικά θα ήςαμ χοήριμξ μα γμωοίζαμε ρε ςι πξρό θα αμέλθει η ενξικξμόμηρη από ςιπ ωπ άμω μειώρειπ ςωμ παοξχώμ και ςι πξρξρςό αμςιποξρωπεύει ρςξ ρύμξλξ ςωμ δαπαμώμ ςξσ Οογαμιρμξύ. Αμεναοςήςχπ πάμςχπ απϊ ςιπ μειόρειπ ςχμ παοξυόμ θα ήςαμε ιδιαίςεοα υοήριμξ και επξικξδξμηςικϊ με θερμικέπ διαδικαρίεπ Γεμ. σμέλεσρηπ, μα εμημεοχθξϋμε σπεϋθσμα όρςε ξ Οογαμιρμϊπ πξσ είμαι ςξ ρςήοιγμα υιλιάδχμ εογαζξμέμχμ ρςα ΜΜΔ μα μημ απξςελέρει πεδίξ παοαςανιακήπ κξμμαςικήπ ή άλληπ εκμεςάλεσρηπ... ςημ ίδια ρςιγμή πξσ γμχρςξί κϋκλξι επιβξσλεϋξμςαι και αμτιρβηςξϋμ ακϊμα και ςημ ϋπαονή ςξσ. Μεςα ςιπ πεοικξπέπ ςχμ παοξυόμ ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ έουξμςαι και απξλϋρειπ ποξρχπικξϋ με ςημ «ρτοαγίδα» και ςχμ δϋξ εκποξρόπχμ ςηπ ΔΠΗΔΑ ρςξ Δ ςξσ Οογαμιρμξϋ. Ζ Αγαθή Ισοίςρη και ξ Δημήςοηπ Λσλχμάπ με ςξμ ςοόπξ πξσ αμςιλαμβάμξμςαι ςημ εκποξρώπηρη ςχμ αρταλιρμέμχμ μελώμ μαπ αλλά και ςη διαρτάλιρη ςχμ εογαριακώμ δικαιχμάςχμ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ, εκθέςξσμ αμεπαμόοθχςα ςξ μξμξπαοαςανιακό Ποξεδοείξ ςηπ ΔΠΖΔΑ, πξσ σπέδεινε και ρςήοινε ςιπ σπξφητιόςηςεπ ςξσπ, καθώπ είμαι μέυοι ρήμεοα ρημαίμξμςα ρςελέυη ςηπ πλειξφητξύραπ παοάςανηπ ρςημ ΔΠΖΔΑ. Με ποχςξβξσλία ςηπ εκποξρόπξσ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ ποαγμαςξπξιήθηκε παοϊμςξπ ςξσ Δ ςηπ ΔΠΗΔΑ ςημ Σεςάοςη 24 Μαοςίξσ ςξσ 2010, Γεμική σμέλεσρη ςχμ εογαζξμέμχμ με βαρικό αίςημα ςημ αμάκληρη ςηπ απόλσρηπ ςηπ ρσμαδέλτξσ Δλέμηπ πηλιξπξύλξσ πξσ εογάζεςαι ρςξ σπό «διχγμό» κσςςαοξλξγικό εογαρςήοιξ. Οι εογαζϊμεμξι ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ με αγαμάκςηαη καςέγοαφαμ διξικηςικέπ ρσμπεοιτξοέπ πξσ εμπεοιέυξσμ ρςξιυεία... «εογξδξςικήπ ασθαιοερίαπ», καςαγγέλξμςαπ και ςημ ρςάρη ςχμ δϋξ εκποξρόπχμ ςηπ ΔΠΗΔΑ ρςξ Δ ςξσ Οογαμιρμξϋ και απαίςηραμ ςημ άμερη αμάκληρη ςηπ απϊλσρηπ με ϊλα ςα μέρα. Ο ρσμάδελτξπ ς. Ποχςξλάςηπ πξσ εκοξρόπηρε ςξ ΔΙΚΣΤΟ ΑΛΛΗΛΛΔΓΓΤΗ & ΠΑΡΔΜΒΑΗ δήλχρε ϊςι: «Σε καμιά πεοίπςχρη ειδικά ρςξμ ΕΔΟΕΑΠ πξσ είμαι ςξ ρπίςι μαπ, δεμ θα επιςοέφξσμε ρε καμέμαμ μα διαρύοει ςημ ανιξποέπεια και ςξ δικαίχμα ρςημ εογαρία δεκάδχμ ρσμαδέλτχμ ςξσ Οογαμιρμξύ με όοξσπ «εογξδξςικήπ ασθαιοερίαπ». ΑΠΟΚΤΖ ΔΡΓΑΕΟΛΔΜΟΤ ΣΟΜ ΔΔΟΔΑΠ ΔΔΜ ΣΘΗΔΣΑΘ. Θα ήςαμ παοάδξνξ και αμςιταςικϊ μα απαιςξϋμε ρςαθεοή και μϊμιμη εογαρία απϊ ςξσπ εογξδϊςεπ, ςημ ίδια ρςιγμή πξσ με ςημ έμμξια και ποξριξοιρμϊ ςξσ «εογξδϊςη» απξλϋξσμε εογαζϊμεμξσπ. Οι ρσμάδελτξι εογαζόμεμξι ρςξμ ΔΔΟΔΑΠ δεμ είμαι μόμξι ςξσπ... είμαρςε υιλιάδεπ εογαζόμεμξι ρσμςανιξύυξι ρςα ΛΛΔ, πξσ με ςξ αίμα μαπ ρςήραμε ςξμ Οογαμιρμό και εμείπ θα ςξσπ σπεοαρπιρςξύμε. Μειώ ςεισ ςυντα ξεών & αυξη ςεισ ορι ών ηλικι ασ ςυγχώνευ ςεισ Ταμει ών, λεηλαςι α τών αποθεματικώ ν τουσ ςτροφη ςτην πλη ρη ιδιώτικοποι ηςη του κοινώνικου ςυςτη ματοσ αςφα λειασ και υγει ασ. Μέεπ αμαςοξπέπ έουξμςαι ρςξ Αρταλιρςικό (και όυι μόμξ) και ξι σμδικαλιρςικέπ Δμώρειπ ςξσ Ιλάδξσ με ςημ καθξλική αμσπαονία ςξσπ, επιςείμξσμ ςξ διάυσςξ αίρθημα αμαρτάλειαπ και ςημ αμάγκη δεκάδχμ υιλιάδχμ ρσμαδέλτχμ μαπ μα βοξύμ ρςηοίγμαςα πέοα από ςα όοια ςξσ γοατειξκοαςικξύ εογξδξςικξύ ρσμδικαλιρμξύ (πξσ μξιοάζει βξηθήμαςα, ςασςόςηςεπ... και σπξρυέρειπ). 5

6 Η δοαμαςική μείχρη ςχμ ρσμςάνεχμ με ςημ εκ βάθοχμ αλλαγή και ςξμ επαμαρυεδιαρμϊ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ ςηπ, πεοιέυξμςαι ρςα πξοίρμαςα ςηπ επιςοξπήπ εμπειοξγμχμϊμχμ, πξσ δϊθηκαμ ρςη δημξριϊςηςα. ϋμτχμα με ςα αμχςέοχ σπάουξσμ ρυεςικέπ ειρηγήρειπ με: 1. Αλλαγή ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ ςχμ ρσμςάνεχμ με ςημ καθιέοχρη, απϊ ςξ 2018, μιαπ βαρικήπ για ϊλξσπ ρϋμςανηπ και μιαπ αμαλξγικήπ αμςαπξδξςικήπ. Σημ αμαλξγική ρϋμςανη θα «υςίζει» κάθε αρταλιρμέμξπ και ςη βαρική (πεοί ςα 360 με ςα ρημεοιμά δεδξμέμα) θα ςημ εγγσάςαι (;) για ϊλξσπ ςξ κοάςξπ. Η βαρική τιλξρξτία ςηπ επικείμεμηπ αμςιμεςαοϋθμιρηπ είμαι η παοαμξμή ρςημ εογαρία - εναιςίαπ ςηπ αλλαγήπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ ςηπ ρϋμςανηπ και χπ εκ ςξϋςξσ ςηπ δοαμαςικήπ μειχρήπ ςηπ, πξσ καθιρςά αρϋμτξοη ςη ρσμςανιξδϊςηρη με λιγϊςεοα έςη αρτάλιρηπ. Η «βαρική ποξμξιακή» ρϋμςανη θα δίδεςαι απϊ ςξ 65 ξ έςξπ ςηπ ηλικίαπ ςξσ ρσμςανιξϋυξσ, αμεναοςήςχπ πϊςε έλαβε ςημ αμςαπξδξςική ρϋμςανη. Ο σπξλξγιρμϊπ ςηπ αμςαπξδξςικήπ ρϋμςανηπ θα γίμεςαι με βάρη ςιπ ειρτξοέπ ξλϊκληοξσ ςξσ εογαριακξϋ βίξσ. Σξ ϋφξπ ςηπ θα εναοςάςαι απϊ ςξ υοϊμξ αρτάλιρηπ και ςιπ αμξιβέπ ςχμ αρταλιρμέμχμ. 2. Απϊ ςξ 2018 θα ςεθεί ρε ιρυϋ διάςανη (έυει φητιρςεί απϊ ςη Βξσλή, αλλά δεμ έυει ακϊμα εταομξρςεί) η ξπξία θέςει αμόςαςξ πλατϊμ ρςιπ ρσμςάνειπ παο ϊλξ ϊςι ςα δικά μαπ Σαμεία δεμ έυξσμ πλατϊμ αρταλιρςικόμ κοαςήρεχμ και ασςϊ ρσμιρςά αμςιαρταλιρςική έκμξμη οϋθμιρη, πξσ κοίμεςαι δικαρςικά, μα υξοηγηθξϋμ απϊ ςξ 2018 ρσμςάνειπ, πξσ θα οσθμίζξμςαι με ϊοξσπ ΙΚΑ. 3. Αϋνηρη ςχμ γεμικόμ ξοίχμ ηλικίαπ ρσμςανιξδϊςηρηπ απϊ ςξ Απξθάοοσμρη ςχμ «ποϊχοχμ» ρσμςανιξδξςήρεχμ με ςημ επιβξλή εμιαίαπ (ρε ιδιχςικϊ και δημϊριξ ςξμέα), πξιμήπ (μείχρη πξρξρςξϋ ρϋμςανηπ) 6% εςηρίχπ και έχπ 30% για ρσμςανιξδϊςηρη πέμςε υοϊμια μχοίςεοα απϊ ςξ γεμικϊ ϊοιξ. 5. Δπέκςαρη ςχμ πεοιξοιρμόμ ρςημ απαρυϊληρη ςχμ ρσμςανιξϋυχμ, πξσ μπξοεί μα έυξσμ χπ απξςέλερμα ςημ αμαρςξλή καςαβξλήπ ςηπ ρϋμςανηπ, ςη μείχρη ςηπ ή ςημ καςαβξλή ασνημέμχμ ειρτξοόμ καςά πεοίπςχρη υχοίπ καμέμα πλατϊμ και κξιμχμικά αμςικειμεμικά κοιςήοια ποξρέγγιρηπ ςξσ θέμαςξπ. 6. Δμξπξίηρη ςχμ 13 ςαμείχμ ρε ςοία απϊ ςξ 2018, ςασςϊυοξμα με ςημ ξμξγεμξπξίηρη ςχμ ποξωπξθέρεχμ ρσμςανιξδϊςηρηπ, πξσ θα γίμει με ςημ εταομξγή ςξσ μέξσ ρσρςήμαςξπ. 7. Δμιαίξ τξοέα διαυείοιρηπ ςχμ απξθεμαςικόμ ςχμ Σαμείχμ, όρςε μα καλστθξϋμ ρσμξλικά ςα ελλείμμαςα ςξσ ρσρςήμαςξπ, πξσ καςά κϋοιξ λϊγξ ποξέουξμςαι απϊ ςξ κοάςξπ και ςξσπ εογξδϊςεπ με ςημ αταίμανη ςχμ πϊοχμ ςξσπ. Ηδη με ςξμ μϊμξ Πεςοαλιά σπάουει η ξμηοία ςηπ παοακοάςηρηπ ςξσ 10% ςξσ αγγελιξρήμξσ. 8. σμδιαυείοηρη ρςξσπ πϊοξσπ ςχμ κλάδχμ σγείαπ ςχμ τξοέχμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 9. Λξγιρςικϊπ διαυχοιρμϊπ ποξμξιακόμ παοξυόμ (ρϋμςανη γεμικέπ παοξυέπ). Δμξπξίηρη ρςημ εναθλίχρη. Οι επιυειοξϋμεμεπ επιποϊθεςεπ εμξπξιήρειπ αμςικειμεμικά δεμ απξςελξϋμ καμιά λϋρη και αμςίθεςα δημιξσογξϋμ επιπλέξμ ποξβλήμαςα, ϊςαμ δεμ ρσμςοέυξσμ βαρικέπ αουέπ, πξσ επιβάλλξμςαι απϊ ςξ κξιμχμικξαρταλιρςικϊ δίκαιξ και απϊ ςημ κξιμή αμςίληφη και λξγική. Οι εμξπξιήρειπ ασςέπ εκςϊπ ςχμ άλλχμ ποξωπξθέςξσμ ενιρόρειπ ρςξ επίπεδξ ξικξμξμικήπ, αμαλξγιρςικήπ, διξικηςικήπ λειςξσογίαπ και ρσμακϊλξσθα ξλϊκληοξσ ςξσ μξμξθεςικξϋ καθερςόςξπ. 6

7 Σξ πξλλαπλϊ ςχμ αρταλιρςικόμ ξογαμιρμόμ ϊπχπ ςξ Δμιαίξ Σαμείξ Δογαζξμέμχμ ρςα ΜΜΔ υχοίπ εναρτάλιρη ςχμ μέρχμ, ςχμ διαδικαριόμ, ςχμ ποξδιαγοατόμ ελέγυξσ και ςξ καςάλληλξ ελεγκςικϊ ποξρχπικϊ, δημιξσογξϋμ εκςοόμαςα πξσ καςαρκεσαρςηκαμ για μα σπξμξμεϋρξσμ ρσμςάνειπ και παοξυέπ ρε ςοξυιά εναθλίχρηπ. Οςαμ δεμ στίρςαμςαι: Ζ εμίρυσρη ςηπ ρςαθεοήπ εογαρίαπ, με αμξιβέπ και ϊοξσπ ρσμθήκεπ ανιξποεπξϋπ διαβίχρηπ, ξσριαρςικά μέςοα πεοιξοιρμξύ ςηπ ειρτξοξδιατσγήπ με αμςίρςξιυξσπ σπξρςηοικςικξϋπ ελεγκςικξϋπ μηυαμιρμξϋπ, καθόπ και ξοιζόμςιεπ οσθμίρειπ με εμίρυσρη ςηπ διξικηςικήπ ασςξςέλειαπ και ασςξμξμίαπ ςχμ Αρταλιρςικόμ μαπ Σαμείχμ, με καςάογηρη όλχμ ςχμ αμςιαρταλιρςικώμ μόμχμ, με όοιμξ πλέξμ αίςημα ςξ 35χοξ. Βαρικξί παοάμεςοξι ποξρρέγγιρηπ πξσ καθξοίζξσμ ςξ βαθμϊ ςηπ βιχριμϊςηςαπ ςχμ Σαμείχμ ςξσ Κλάδξσ και ϊυι ςημ σπξβάθμιρη με, ποόρθεςα μέςοα και πόοξσπ ξπχπ: Δπιβξλή αγγελιξρήμξσ ρςξ διαδίκςσξ. Καςάογηρη εναιοέρεχμ και απαλλαγόμ. Ανιξπξίηρη ςηπ κιμηςήπ και ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ ςχμ αρταλιρςικόμ μαπ ξογαμιρμόμ με διατάμεια και θερμικϊ έλεγυξπ με ςημ εμεογή ρσμμεςξυή ςχμ ρσμδικαλιρςικόμ Δμόρεχμ ςξσ Κλάδξσ. Διδικϊςεοα για ςξμ ΔΔΟΔΑΠ (εκςϊπ ςχμ άλλχμ) επιβάλλεςαι ξ πλήοηπ ηλεκςοξμικϊπ έλεγυξπ ρ ϊλα ςα επίπεδα (διξικηςικέπ δαπάμεπ παοξυέπ, σγεία κλπ) διαρςαϋοχρη ςχμ ταομάκχμ, ειραγχγόμ κλπ ποξκειμέμξσ μα αμςιμεςχπιρςξϋμ «καςεσθσμϊμεμεπ» ρσμςαγξγοατήρειπ, μη «αμαγκαίεπ» ειραγχγέπ κλπ και γεμικϊςεοα πλήοη αμαβάθμιρη και παοακξλξϋθηρη πάρηπ τϋρεχπ δαπαμόμ, ρσμβάρεχμ καθόπ και ξ έλεγυξπ ςξσ αγγελιξρήμξσ. Οι αμαλξγιρςικέπ μελέςεπ θα ποέπει μα ρσμςίμξσμ ρςημ πεοαιςέοχ εμίρυσρη ςχμ παοξυόμ σγείαπ και επικξϋοηρηπ εμςαρρϊμεμεπ ρςη λξγική ςχμ ποαγμαςικόμ αμαγκόμ μαπ και ϊυι ρςιπ αλυημείεπ πξσ παοάγει η δημιξσογική λξγιρςική θεχοόμςαπ ςημ σγεία και ςημ ποϊμξια χπ απλά λξγιρςικά κϊρςη. Η «τελικη λυ ςη» ε ρχεται με το ςφαγιαςμο του ςυςτη ματοσ τησ κοινώνικη σ αςφα λιςησ προ νοιασ. Ο ρσμςξμιρμϊπ ςηπ δοάρηπ για ςη διεκδίκηρη αιςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ρϋγυοξμεπ ποαγμαςικέπ αμάγκεπ για ςξ ρσμςανιξδξςικϊ ςημ σγεία και ςημ ποϊμξια απξςελεί απάμςηρη ρςημ επίθερη πξσ δέυξμςαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ εογαζξμέμχμ ρσμςανιξϋυχμ. 7

8 Σα ποξβλήμαςα ρςημ Κξιμχμική Αρτάλιρη είμαι ποόςα πξλιςικά και ιδεξλξγικά, πξσ δημιξσογξϋμ ξι καςεσθϋμρειπ ςηπ ρσμθήκηπ ςξσ Μααρςοιυς και ςηπ ρσμθήκηπ ςηπ Λιραβϊμαπ. Δίμαι νεκάθαοξ πλέξμ ξςι ξι επιθέρειπ ασςέπ είμαι μέοξπ εμϊπ ρσμξλικϊςεοξσ ρυεδίξσ αμςιδοαρςικόμ αλλαγόμ πξσ σπηοεςεί ςιπ ρϋγυοξμεπ αμάγκεπ ςηπ καπιςαλιρςικήπ αμαδιάοθοχρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. ςξσπ εμιαίξσπ ςανικξϋπ αγόμεπ η διένξδξπ. Θα αφήσουμε τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες του Κλάδου, να κάνουν το «μνημόσυνο» των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων; Ο παοεμβαςικόπ μαπ ποξραμαςξλιρμόπ ποέπει μα έυει κξιμέπ παοαδξυέπ. Ση Δημϊρια Κξιμχμική Αρτάλιρη, πξσ θα καλϋπςει ϊλεπ ςιπ ρϋγυοξμεπ αμάγκεπ ςχμ εογαζξμέμχμ ρσμςανιξϋυχμ και ςχμ αμέογχμ. Τη ρςαθεοή πλήοη εογαρία με αρταλιρςική κάλσφη όλχμ ςχμ εογαζξμέμχμ - αμέογχμ. ςη δχοεάμ ιαςοξταομακεσςική κάλσφη όλχμ ςχμ εογαζξμέμχμ ρσμςανιξύυχμ και ςχμ αμέογχμ. Τημ ακύοχρη ςηπ αρύδξςηπ δοάρηπ εμπξοεσμαςξπξίηρηπ κεοδξρκξπίαπ ςηπ σγείαπ και ςηπ πεοίθαλφηπ. Τημ άμερη καςάογηρη όλχμ ςχμ αμςιαρταλιρςικώμ μόμχμ με μείχρη ςχμ ξοίχμ ηλικίαπ για ρσμςανιξδόςηρη. Με ξσριαρςικέπ και ποαγμαςικέπ ασνήρειπ ςχμ ρσμςάνεχμ παοξυώμ. Με διαρτάλιρη ςξσ πόοξσ ςχμ Αρταλιρςικώμ μαπ Ταμείχμ. Τηπ εμίρυσρη ςηπ ασςξδιαυείοιρηπ και ασςξμξμίαπ με έλεγυξ ςηπ ειρτξοξδιατσγήπ. Το πλαι ςιο του φορολογικου νομοςχεδι ου Άδικο και με παρα θυρα για τουσ ε χοντεσ και κατε χοντεσ. Απϊ ςξμ ς. Ποχςξλάςη «υήμα κας εστημιρμϊμ» απξδεικμϋεςαι η ξμξμαρία ςξσ τξοξλξγικξϋ μξμξρυεδίξσ («απξκαςάρςαρη ςηπ τξοξλξγικήπ δικαιξρϋμηπ και αμςιμεςόπιρηπ ςηπ τξοξδιατσγήπ») ςα βαρικά ρημεία ςξσ ξπξίξσ καςαςέθηκαμ ρςημ Βξσλή. Ούςε απξκαςάρςαρη ςηπ τξοξλξγικήπ δικαιξρύμηπ επέουεςαι, ξι μεγάλεπ επιυειοήρειπ ϊυι μϊμξ δεμ επιβαοϋμξμςαι, αλλά ελατοϋμξμςαι ρημαμςικά, μέρχ ςηπ μείχρηπ ςξσ τξοξλξγικξϋ ρσμςελερςή απϊ ςξ 25% ρςξ 20% για ςα αδιαμέμηςα κέοδη ςξσ. Σξ ατξοξλόγηςξ όοιξ για μιρθχςξύπ και ρσμςανιξύυξσπ παοαμέμει ςξ ίδιξ υαμηλό (12000 / 14 μιρθξί = 860 ). ε καμιά πεοίπςχρη δεμ ταίμεςαι μα αμςιμεςχπίζεςαι απξςελερμαςικά η τξοξδιατσγή. Λείζξμ ζήςημα ςίθεςαι και με ςημ διάςανη η ξπξία, καςά ςξ ποϊςσπξ κσβέομηρηπ Μπεολξσρκϊμι, επιυειοεί «νέπλσμα» ςχμ επαμαπαςοιρθέμςχμ ρςη υόοα κεταλαίχμ, αμεναοςήςχπ ςξσ ςοϊπξσ δημιξσογίαπ ςξσπ. Πλέξμ μξμιμξπξιείςαι ςξ κοαςικϊ πλσμςήοιξ ρςξ ξπξίξ μπξοξϋμ μα βοξϋμ αρταλέπ καςατϋγιξ ςα κέοδη απϊ ςξ εμπϊοιξ μαοκχςικόμ, πξομείαπ και άλλεπ ρσματείπ αρυξλίεπ. 8

9 Δπι πλέξμ για ςξσπ μεγαλξκαςαθέςεπ και ςξσπ καςϊυξσπ μεγάληπ ανίαπ κοαςικόμ ξμξλϊγχμ, θα ενακξλξσθήρει μα ιρυϋει η ασςξςελήπ τξοξλϊγηρη χπ ποξπ ςξσπ ςϊκξσπ. Ζ τξοξλξγική κλίμακα 2009 Ύφξπ ειρξδήμαςξπ σμςελερςήπ % % % Αμχ ςχμ % Για ςξσπ έγγαμξσπ με έμα παιδί ςξ ατξοξλϊγηςξ ξοίζεςαι ρε Για ςξσπ έγγαμξσπ με δϋξ παιδιά ςξ ατξοξλϊγηςξ ξοίζεςαι ρε Για ςξσπ έγγαμξσπ με ςοία παιδιά ςξ ατξοξλϊγηςξ ξοίζεςαι ρε Για ςξσπ έγγαμξσπ με ςέρρεοα παιδιά ςξ ατξοξλϊγηςξ ξοίζεςαι ρε Ζ μέα τξοξλξγική κλίμακα 2010 Ύφξπ ειρξδήμαςξπ ( ) σμςελερςήπ % % % % % % % % Αμχ ςχμ % Με βάςη το περίγραμμα των αλλαγών που έχουν γνωςτοποιηθεί επέρχονται οι εξήσ αλλαγέσ. Διράγεςαι αμώςαςξπ τξοξλξγικόπ ρσμςελερςήπ 45% για ειρξδήμαςα άμχ ςχμ Διράγξμςαι κίμηςοα για ςη ρσλλξγή απξδείνεχμ και ξσριαρςικά καςαογείςαι ςξ ατξοξλϊγηςξ. ςιπ απξδείνειπ πεοιλαμβάμξμςαι ϊλεπ ξι καςηγξοίεπ αγαθόμ και σπηοεριόμ εκςϊπ εκείμχμ πξσ ατξοξϋμ αγαθά μεγάληπ ανίαπ ςα ξπξία απξςελξϋμ ςεκμήοια ελαυίρςξσ ειρξδήμαςξπ. Για αςξμικϊ ειρϊδημα έχπ 6.ξξξ δεμ απαιςείςαι η ποξρκϊμιρη απξδείνεχμ δαπαμόμ. 9

10 Πξρό απξδείνεχμ για ςημ εναρτάλιρη ςξσ ατξοξλόγηςξσ Δςήριξ ειρϊδημα ϋμξλξ απξδείνεχμ Για ειρξδήμαςα έχπ ξ τξοξλξγξϋμεμξπ υοειάζεςαι μα ποξρκξμίρει απξδείνειπ ϋφξσπ 10% ςξσ ειρξδημαςϊπ ςξσ. Απϊ και άμχ υοειάζεςαι μα ποξρκξμίρει απξδείνειπ ϋφξσπ 10% ςξσ ειρξδήμαςξπ για ςιπ ποόςεπ και 30% ςξσ ειρξδήμαςξπ πξσ είμαι πάμχ απϊ ςιπ Όςαμ ξι δαπάμεπ είμαι πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ απαιςξϋμεμεπ και μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ αςξμικά ή ξικξγεμειακά, ξ τξοξλξγξϋμεμξπ δικαιξϋςαι μείχρη τϊοξσ ίρη με ςξ 10% ςηπ διατξοάπ μεςανϋ ςξσ πξρξϋ ςχμ απαιςξϋμεμχμ για ςξ ατξοξλϊγηςξ δαπαμόμ και ασςϊ ςχμ δηλξϋμεμχμ δαπαμόμ. Όςαμ ξι δαπάμεπ είμαι λιγϊςεοπ απϊ ςιπ απαιςξϋμεμεπ, ξ τξοξλξγξϋμεμξπ επιβαοϋμεςαι με πξρξρςϊ τϊοξσ ίρξ με ςξ 10% ςξσ πξρξϋ ςχμ δαπαμόμ πξσ σπξλείπεςαι. Πξιεπ απξδείνειπ δεμ μεςοάμε. Για ςξ ατξοξλϊγηςξ ςχμ εσοό μεςοάμε ϊλεπ ξι απξδείνειπ με εναίοερη ςιπ δαπάμεπ γιά: 1. Απϊκςηρη πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ. 2. Ύδοεσρη, απξυέςεσρη, ηλεκςοιρμϊ, τσρικϊ αέοιξ, ςηλεθέομαμη, ςηλεπικξιμχμίεπ. 3. Διριςήοια για κάθε είδξσπ μεςατξοικϊ μέρξ. 4. Και ϊλεπ ξι δαπάμεπ πξσ λαμβάμξμςαι σπϊφη για τξοξλξγικέπ ελατοϋμρειπ. 10

11 Ζ κλίμακα τξοξλξγίαπ απξζημιώρεχμ απξλύρεχπ. Κλίμακα απξζημείχρηπ σμςελερςήπ % % % Άμχ ςχμ % Με ςιπ μέεπ οσθμίρειπ ςξ τξοξλξγηςέξ πξρϊ για απξζημείχρη λϊγχ απϊλσρηπ ασνάμεςαι απϊ ρε , ρε ρυέρη με ςξ ρημεοιμϊ ρϋρςημα ϊπξσ για απξζημείχρη άμχ ςχμ επιβάλλξμςαμ εμιαίξπ τϊοξπ 20%... εμό με ςιπ μέεπ οσθμίρειπ τςάμει κλιμακξϋμεμξπ έχπ και ρε πξρξρςϊ 30%. Τι αλλάζει ςτην ακίνητη περιουςία. 1. Αμςικαςάρςαρη ΔΣΑΙ από ποξξδεσςικό τόοξ ρςημ ακίμηςη πεοιξσρία. Σξ ειδικϊ ςέλξπ ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ καςαογείςαι. Δπιβάλλεςαι εςήριξπ τϊοξπ καςξυήπ μεγάληπ ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ ρε αςξμικϊ επίπεδξ με ςημ κλίμακα πξσ δημξριεϋεςαι παοαπλεϋοχπ. 2. Λεςαβιβάρειπ και δχοεέπ. Η ιρυϋξσρα τξοξλξγία μεςαβίβαρηπ εταομϊζεςαι και καςά ςη μεςαβίβαρη μεςξυόμ ή εςαιοικόμ μεοιδίχμ εςαιοειόμ καςξυήπ και εκμεςάλλεσρηπ ακιμήςχμ. Δπιβάλλεςαι τϊοξπ 3% για ςιπ δχοεέπ ακιμήςχμ και 10% για ςιπ δχοεέπ μεςοηςόμ πξσ ρήμεοα ήςαμ απαλλαρρϊμεμα. 3. Υξοξλόγηρη offshore. Ασνάμεςαι ξ ρσμςελερςήπ τξοξλϊγηρηπ ακιμήςχμ απϊ 3% ρε 15% εςηρίχπ και ποξρτέοει ποξθερμία για μεςαβίβαρη ςξσ ακιμήςξσ ρε τσρικϊ ποϊρχπξ με εσμξψκξϋπ ϊοξσπ. Διράγεςαι ποξρδιξοιρμϊπ ςξσ ελάυιρςξσ τξοξλξγηςέξσ ειρξδήμαςξπ με βάρη σπηοερίεπ και πεοιξσριακά ρςξιυεία πξσ έυει ρςημ κσοιϊςηςα ςξσ ή υηριμξπξιεί ξ τξοξλξγξϋμεμξπ. Για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςξσ ειρξδήμαςξπ εκςϊπ ςχμ άλλχμ θα λαμβάμξμςαι σπϊφη ξι καςξικίεπ, ασςξκίμηςα, δίδακςοα ιδιχςικόμ ρυξλείχμ, ξικιακέπ βξηθξί κλπ. Με ρσμςελερςή 20% θα τξοξλξγηθξϋμ ςα έρξδα απϊ ςημ εκμεςάλεσρη ςηπ ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ ςηπ εκκληρίαπ. Οι δχοεέπ ακιμήςχμ ςηπ εκκληρίαπ θα τξοξλξγξϋμςαι με 5% και ξι δχοεέπ μεςοηςόμ με 10%. ςιπ αλλαγέπ ςηπ ςελεσςαίαπ ρςιγμήπ πεοιλαμβάμεςαι μείχρη ςχμ πξρξρςώμ τξοξλόγηρηπ ςχμ δχοεώμ πξσ ποαγμαςξπξιξύμςαι ποξπ ςημ Δκκληρία, πλέξμ και ξι δύξ ρσμςελερςέπ γίμξμςαι 0,5%. Θερπίζξμςαι διάτξοα «κίμηςοα» ρε επιυειοήρειπ μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ τξοξαπαλλαγέπ για διαςήοηρη θέρεχμ εογαρίαπ ρε επιυειοήρειπ με μείχρη κϋκλξσ εογαριόμ, ςοιεςέπ ατξοξλϊγηςξ για ςη δημιξσογία και λειςξσογία μέχμ επιυειοήρεχμ απϊ άςξμα έχπ 35 εςόμ, αϋνηρη εκπςόρεχμ απϊ κέοδη για δαπάμεπ ρε ςευμξλξγική καιμξςξμία κλπ. Καςαογξϋμςαι πξλλέπ πεοιπςόρειπ ασςξςελξϋπ τξοξλϊγηρηπ τξοξαπαλλαγόμ. Δναιοξϋμςαι ξι ςϊκξι ςχμ ςοαπεζικόμ καςαθέρεχμ και ςχμ ελλημικόμ κοαςικόμ ξμξλϊγχμ Διράγεςαι λξγιρςικϊπ ποξρδιξοιρμϊπ ειρξδημάςχμ. Ζ μέα κλίμακα ΥΛΑΠ Ανία ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ Υξοξλξγικϊπ ρσμςελερςήπ (%) Έχπ , , , ,90 Άμχ ςχμ Απϊ βάρει βιβλίχμ ερϊδχμ ενϊδχμ και απξδείνεχμ πόληρηπ ή παοξυήπ σπηοεριόμ για ϊλξσπ ςξσπ ελεϋθεοξσπ επαγγελμαςίεπ. 11

12 Για ςιπ δηλόρειπ ςξσ 2011 και ενήπ η δήλχρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά, με αμαλλακςικέπ δσμαςϊςηςεπ για ςη ρσμπλήοχρη και σπξβξλή ςηπ (απεσθείαπ, μέρχ τξοξςευμικόμ γοατείχμ, μέρχ ΚΔΠ). Ποξβλέπεςαι επέκςαρη ΥΠΑ ρε ξικξμξμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ρήμεοα δεμ καλϋπςξμςαι ή απαλλάρξμςαι και δεμ ποξβλέπξμςαι γι ασςέπ εναιοέρειπ απϊ ςημ ξδηγία ςηπ ΔΔ για ςξμ ΥΠΑ/ Απϊ 1/1/2011: Όλεπ ξι ρσμαλλαγέπ μεςανϋ επιυειοήρεχμ κάθε καςηγξοίαπ και ϊλεπ ξι αμξιβέπ μιρθξδξρίαπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι μέρχ ςοαπεζικόμ επαγγελμαςικόμ λξγαοιαρμόμ. Δεμ θα θεχοείςαι μϊμιμη κάθε ρσμαλλαγή μεςανϋ ιδιχςόμ και επιυειοήρεχμ ή μεςανϋ επιυειοήρεχμ, ανίαπ μεγαλϋςεοηπ ςχμ 1.500, εάμ ασςή γίμεςαι με μεςοηςά. Οι ρσμαλλαγέπ ασςέπ θα γίμξμςαι με πιρςχςικέπ ή υοεχρςικέπ κάοςεπ ή δίγοαμμεπ επιςαγέπ ή ηλεκςοξμικέπ διαβιβάρειπ μέρχ ςοαπεζόμ. «Μαχαίρι» ςτισ ιςχύουςεσ μέχρι ςήμερα εκτώςεισ φόρου και ειςοδήματοσ από δαπάνεσ για τόκουσ ςτεγαςτικών δανείων, αμοιβέσ ιατρών, δικηγόρων, αςφαλιςτρα ζωήσ κλπ. ΓΔΜΘΙΔ ΔΑΠΑΜΔ: ΔΑΠΑΜΖ ΣΘ ΘΦΤΔΘ ΣΘ ΑΚΚΑΕΔΘ Δενιώρειπ, επιρκεσή κλιμαςιρμξύ, διαιςξλόγξι, ρυξλέπ υξοξύ, ξμξιξπαθηςικξί ιαςοξί, ςαβέομεπ, κατεςέοιεπ, ελαιξυοχμαςιρςέπ, μερίςεπ, χδεία, γσμμαρςήοια, κξμμχςήοια ΔΩΡΔΔ Δ ΩΛΑΣΔΘΑ: Δχοεέπ ποξπ αθληςικά ρχμαςεία. ΑΥΑΚΘΣΡΑ: Αρτάλιρςοα ζχήπ θαμάςξσ κλπ. ΣΔΓΑΣΘΙΑ ΛΔΦΡΘ 31/12/2002: Σόκξι ρςεγαρςικώμ δαμείχμ πξσ έυξσμ ρσματθεί μέυοι είςε για ςημ απόκςηρη ποώςηπ καςξικίαπ είςε για ςημ επιρκεσή διαςηοηςέχμ κςιρμάςχμ. ΣΔΓΑΣΘΙΑ ΑΠΟ 1/1/2009: ςεγαρςικά δάμεια πξσ ρσμήτθηραμ από 1/1/2009. ΑΔΡΘΟ ΙΑΘ ΖΚΘΑΙΟΘ ΗΔΡΛΟΘΥΩΜΔ Δγκαςάρςαρη τσρικξύ αεοίξσ ή ηλιακώμ θεομξριτόμχμ. ΑΛΟΘΒΔ ΔΘΙΖΓΟΡΩΜ: Παοξυή μξμικώμ ρσμβξσλώμ από δικηγόοξσπ εκςόπ ςχμ παοαρςάρεχμ ςξσπ ρε ρσμβξύλια. Αμαγμχοίζξμςαμ δαπάμεπ έχπ , από ςημ ξπξία ςξ 40% αταιοξύμςαμ από ςα ειρξδήμαςα. Δκπίπςξσμ από ςξ ειρόδημα, με παοακοάςηρη τόοξσ μόμξ 10% για πξρά άμχ ςχμ Από ςξ ειρόδημα εκπιπςει πξρό έχπ αμά μξικξκσοιό. 20% ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςόκχμ αταιοείςαι από ςξ τόοξ ειρξδήμαςξπ. Διπλαριάρςηκε από 20% ρε 40% ςξ πξρξρςό ςχμ ςόκχμ ςξ ξπξίξ αταιοείςαι από ςξ τόοξ ειρξδήμαςξπ. Σξ μέςοξ ατξοά όλεπ ςιπ καςξικίεπ έχπ 200ς.μ. και δάμεια έχπ Δκπίπςει από ςξ ειρόδημα ςξ 20% ςηπ δαπάμηπ ςξσ πξρξύ ςχμ 700 (μέγιρςη έκπςχρη τόοξσ 280 ) Έκπςχρη 100% από ςξ ειρόδημα. Ηα μεςοάμε ρςξ κςίριμξ ςξσ ατξοξλόγηςξσ. Ιαςαογείςαι κάθε έκπςχρη. Λείχρη από ςξμ τόοξ καςά 20% ςηπ εςήριαπ δαπάμηπ μέυοι για άγαμξ και για ξικξγέμεια. Έκπςχρη 20% από ςξμ τόοξ για ςξσπ ςόκξσπ όλχμ ςχμ ρςεγαρςικώμ δαμείχμ α καςξικίαπ. Ιαςαογείςαι η ποόρθεςη έκπςχρη. Λείχρη τόοξσ καςά 20% ςηπ δαπάμηπ και μέυοι πξρξύ μείχρηπ 240. Έκπςχρη από ςξμ τόοξ ρε πξρξρςό 20%. 12

13 Σεκμήοιξ η ποόςη καςξικία. Η ποόςη καςξικία και ασςξκίμηςα ακϊμη και 1000 κσβικόμ θα μεςοάμε απϊ τέςξπ ρςη λίρςα ςεκμηοίχμ ςηπ ετξοίαπ, ποξρδιξοίζξμςαπ ςξ ελάυιρςξ τξοξλξγηςέξ ειρϊδημα για ϊλξσπ ςξσπ τξοξλξγξσμέμξσπ με εναίοερη ςξσπ ρσμςανιξϋυξσπ. Πάμςχπ παοά ςημ εμίρυσρη ςχμ ςεκμηοίχμ, αοκεςέπ καςηγξοίεπ τξοξλξγξσμέμχμ, ιδίχπ ϊρξι έυξσμ σφηλά ειρξδήμαςα, ενακξλξσθξϋμ μα μέμξσμ ρςξ απσοϊβληςξ. Σξ μέξ καθερςόπ έυει αοκεςά παοάθσοα εκςεςαμέμηπ τξοξδιατσγήπ. ςξ ατξοξλϊγηςξ ςηπ ποόςηπ καςξικίαπ, ξι διξοθόρειπ ήοθαμ μεςά ςη διαπίρςχρη ϊςι με βάρη ςιπ αουικέπ ποξςάρειπ θα ποξέκσπςαμ τξοξλξγικέπ επιβαοϋμρειπ κσοίχπ ρςξσπ άγαμξσπ εναιςείαπ ςηπ καςάογηρηπςξσ εμιαίξσ ατξοξλϊγηςξσ ςχμ 200 ς.μ. και ςηπ αμςικαςάρςαρηπ ςξσ απϊ υαμηλά ατξοξλϊγηςα ϊοια εσοό. Σξ Τπξσογείξ Οικξμξμικώμ ποξραμαςξλίζεςαιι ρςημ αύνηρη ςξσ ατξοξλόγηςξσ για ςξμ άγαμξ ρςα εσοώ και ςξμ έγγαμξ ρςα εσοώ, με ποξραύνηρη καςά για κάθε έμα από ςα 2 ποχςα παιδιά καςα για ςξ ςοίςξ και για κάθε έμα από ςα επόμεμα. Για ςημ αγξοά ξικξπέδξσ καθξοίζεςαι ατξοόλξγηςξ μέυοι για ςξμ άγαμξ και μέυοι για ςξμ έγγαμξ, πξσ ποξρασνάμεςαι καςά για κάθε έμα από ςα 2 ποώςα παιδιά και καςά για κάθε έμα παιδί από ςξ ςοίςξ. Όρξμ ατξοά ςημ τξοξλόγηρη ακιμήςχμ, ξ καμόμαπ είμαι όςι όρξ ασνάμεςαι η ςιμή ζώμηπ μιαπ πεοιξυήπ ςόρξ λιγόςεοα ςεςοαγχμικά καλύπςξμςαι με ςα μέα ατξοξλόγηςα όοια. Σα μέα ςεκμήοια διαβίχρηπ. ΑΙΘΜΖΣΑ ΑΤΣΟΙΘΜΖΣΑ τ.μ. κφριασ Σεκμήριο (ςε ) κατοικίασ Για δευτερεφουςεσ κατοικίεσ: Μείωςθ ςτο 50% τθσ κυρίασ. Για μονοκατοικίεσ: Προςαφξθςθ κατά 20%. Για βοηθητικοφσ χώρουσ: 30 κατά τ.μ. Σφμφωνα με τισ νζεσ αλλαγζσ, για ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ με τιμι ηώνθσ ζωσ το τετραγωνικό μζτρο, ο υπολογιςμόσ του τεκμθρίου διαβίωςθσ κα υπολογίηεται με βάςθ ετιςιο κόςτοσ ανα τ.μ. 40 ευρώ, 60 ευρώ ι 100 ευρώ ανάλογα με τθν επιφάνεια. Για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ με τιμι ηώνθσ άνω των κα υπάρχει προςαφξθςθ του ετιςιου κόςτουσ ανά τ.μ. Επιβατικά ΙΧ Σεκμήριο (ςε ) Καταργείται το τεκμιριο για ΙΧ αξίασ άνω των και επιβάλλονται τα τεκμιρια ακόμα και για τα μικρά αυτοκίνθτα, με βάςθ τα κυβικά, τα τζλθ κυκλοφορίασ τα ςφάλιςτρα, τα καφςιμα και τισ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ. Στα αυτοκίνθτα ειςάγεται και το κριτιριο τθσ παλαιότθτασ για τον προςδιοριςμό του τεκμθρίου κακώσ είναι προφανζσ πωσ δεν ζχουν ίςο κόςτοσ ςυντιρθςθσ και χριςθσ ζνα αυτοκίνθτο 2000 κ.ε. (Ενιαίο τεκμιριο ευρώ για όλα τα ΙΧ ιδίων κυβικών εκατοςτών) 20ετίασ και ζνα αυτοκίνθτο ιδίων κυβικών ολίγων μθνών. 13

14 ΔΘΔΑΙΣΡΑ (για ιδιχςικά ρυξλεία) Βαθμίδα εκπαίδευςησ Ετήςια δαπάνη ανά μαθητή Νθπιαγωγίο Δθμοτικό Γυμνάςιο/Λφκειο ΠΡΟΩΠΘΙΟ (Για οικιακοφσ βοθκοφσ, οδθγοφσ αυτοκινιτων, δαςκάλουσ και λοιπό προςωπικό) ανά απαςχολοφμενο. Εξαιρείται θ περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ απαςχολεί ζνα μόνο βοθκό ι νοςοκόμο όταν ο ίδιοσ ι άτομο που ςυγκατοικεί με αυτόν παρουςιάηει αναπθρία 67% και πάνω ι είναι θλικίασ άνω των 65 ετών. Και το ελάχιςτο για τουσ ζχοντεσ και κατζχοντεσ... ΠΘΘΜΔ Επιφάνεια (τμ) Εξωτερικζσ Εςωτερικζσ ΑΔΡΟΙΑΥΖ ΙΑΘ ΔΚΘΙΟΠΣΔΡΑ Βάροσ ςε κιλά Σεκμήριο κα άνω Απαλλάςονται τα κάτω των 550 κιλών. ΙΑΥΖ Σφποσ ςκάφουσ Σεκμήριο Μθχανοκίνθτα Ανοικτοφ τφπου Ταχφπλοα και μθ ζωσ 5 μ. Πάνω από 5 μ Ιςτιοφόρα μζχρι 7 μ Πάνω από 7 μ για κάκε επιλζον μζτρο Δκπςχρη 1,5% για e-σπξβξλή δήλχρηπ και για ςημ ενϊτληρη ςξσ τϊοξσ ετάπαν. Απϊ ςξ 2011 θα σπξβάλλξμςαι ρςξ TAXISnet ή ρε λξγιρςικά γοατεία. Έκπςχρη 1,5% ρςξ τϊοξ ειρξδήμαςξπ για ϊλξσπ ϊρξι σπξβάλλξσμ ηλεκςοξμικά ςη τξοξλξγική ςξσπ δήλχρη ή ενξτλξϋμ ετάπαν ςξ τϊοξ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςημ εκκαθάοιρη. Οπχπ ποξβλέπει ςξ μξμξρυέδιξ. «Οςαμ ξ ξτειλόμεμξπ με βάρη ςημ εμποόθερμη δήλχρη τόοξπ καςαβάλλεςαι εταπαν μέρα ρςημ ποξθερμία ςηπ ποώςηπ δόρηπ αμενάοςηςα αμ βεβαιώθηκε ρε μία ή πεοιρρόςεοεπ δόρειπ παοέυεςαι ρςξ ρσμξλικό πξρό τόοξσ και ςχμ λξιπώμ ρσμβεβαιξύμεμχμ με ασςόμ ξτειλώμ, έκςχρη 1,5%. Όςαμ η δήλχρη σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά μέρχ ςξσ διαδικςύξσ, εκςξπ από ςημ έκπςχρη ςξσ ποξηγξύμεμξσ εδατίξσ, παοέυεςαι έκςχρη 1,5% ρςξ ρσμξλικό πξρό ςηπ ξτειλήπ και μέυοι ςξσ πξρξύ ςχμ 118 εσοώ αμενάοςηςα από ςξμ αοιθμό ςχμ δόρεχμ. Καςά ςημ καςαβξλή ςξσ τόοξσ πξσ ποξκύπςει με βάρη ςοξπξπξιηςική δήλχρη παοέυεςαι έκπςχρη 1,5%, ρςξ ρύμξλξ ςηπ ξτειλήπ, 14

15 ετόρξμ ασςή είμαι μικοόςεοη από ςημ αουική και ξ σπόυοεξπ καςέβαλε ςημ αουική ξτειλή και έςσυε παοόμξιαπ εκπςχρηπ ή καςέβαλε μέρα ρςημ ποξθερμία ςηπ ποώςηπ δόρηπ πξρό ςηπ αουικήπ ξτειλήπ πξσ καλύπςει ρε πξρξρςό 98,5%. Τη μέα ξτειλή, ετξρξμ ςξ λάθξπ ξτείλεςαι ρε σπαιςιόςηςα ςηπ τξοξλξγικήπ αουήπ.» Διαιώμιρη ςηπ ςανικήπ αμιρόςηςαπ Πάμςχπ ξ μιρθχςϊπ, ξ ρσμςανιξϋυξπ, ξ άμεογξπ πξσ έυξσμ σπξρςεί ςημ πιξ βάμασρη πεοικξπή ςχμ απξδξυόμ απξλαβόμ ςξσπ... και θα πληοόρξσμ πεοιρρϊςεοα ρςημ ετξοία δεμ μπξοξϋμ μα απξδευςξϋμ ϊςι ϊπχπ ρσμήθχπ ρσμβαίμει, κάπξια ποξμξμιξϋυα ςάνη απλόπ θα πεοάρει απλόπ ςξ καςότλι ςηπ ετξοίαπ. Αυτι θ διαίωνιςθ τθσ ταξικισ φορολογικισ ανιςότθτασ τινάηει ςτον αζρα τθν όποια νομιμοποιθτικι βάςθ των περικοπών. Μπξοξϋμ άοαγε ξι ρημεοιμέπ ρσμδικαλιρςικέπ ηγερίεπ ςξσ κλάδξσ μα παοακξλξσθήρξσμ ερςχ ασςέπ ςιπ ενελίνειπ. Σςξ υέοι όλχμ μαπ είμαι μα αμαςοαπξύμ ασςξί ξι ςοαγικξί ρσρυεςιρμξί ςηπ πξιό άθλιαπ μξοτήπ διαμερξλάβηρηπ... Αυτη ει ναι η φορολογικη δικαιοςυ νη; Μεςά ςημ τξοξληρςεία με ςημ έμμερη τξοξλξγία, ρσμευίζεςαι η αταίμανη ςξσ ειρξδήμαςξπ με ςξ τξοξλξγικϊ μξμξρυέδιξ ξπξσ: Ιαςαογείςαι επί ξσρίαπ ςξ πεμιυοϊ ατξοξλϊγηςξ ϊοιξ για ειρξδήμαςα μέυοι , πξσ ιρυϋει έχπ ςόοα ( με ςη ρσλλξγή απξδείνεχμ δαπαμόμ). σοοικμώμεςαι ςξ ατξοξλόγηςξ, πξσ ίρυσε για ςημ ποόςη καςξικία. Λειώμει ςιπ ελατούμρειπ για ςξσπ ςϊκξσπ ρςεγαρςικόμ δαμείχμ. Υξοξλξγείςαι με κλίμακα ξι απξζημειόρειπ ςχμ απξλσμέμχμ. Διράγεςαι ρειοά από «ςεκμαοςέπ δαπάμεπ» πξσ ατξοξϋμ ακϊμη και ρςημ κϋοια καςξικία ςχμ τξοξλξγξϋμεμχμ ςα πεοιβϊηςα ςεκμήοια, πξσ κϋοια υςσπξϋμ ςξσπ υαμηλϊμιρθξσπ και ςξσπ υαμηλξρσμςανιξϋυξσπ. Σημ ίδια όοα δίμει ρςξ μεγάλξ κετάλαιξ μέα τξοξλξγικά ποξμϊμξια. Ατήμει ένχ απϊ ςα ςεκμήοια ςη δημιξσογία Αμόμσμχμ Δςαιοειόμ, ςημ αγξοαπχληρία μεςξυόμ, ςη ρσμμεςξυή ρςξ μεςξυικϊ κετάλαιξ ςχμ επιυειοήρεχμ. Δίμαι ποξκληςική η οϋθμιρη για ςξμ «επαμαπαςοιρμϊ» κεταλαίχμ πξσ ποξβλέπει τϊοξ 5%, εμό για ϊρξσπ «επεμδϋρξσμ» ρε ακίμηςα ποξβλέπει ςξμ ενεσςελιρςικϊ τϊοξ 2,5%. 15

16 Όρξ για ςημ πεοίτημη τξοξλϊγηρη ςχμ «δαμεμϊμεμχμ» κεοδόμ, είμαι κξοξιδία ατξϋ έμα πξλϋ μεγάλξ ςμήμα ςχμ μεςξυόμ είμαι ρε επιυειοήρειπ διαυείοηρηπ κεταλαίχμ ρε εςαιοείεπ ςξσ ενχςεοικξϋ. Για πξιά «δίκαιη καςαμξμή ςχμ βαοόμ» γίμεςαι ϊςαμ ήδη ξι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι πληοόμξσμ και με ςημ ξμξμαρςική μείχρη ςχμ μιρθόμ ρσμςάνεχμ ςξσπ και με ςιπ σπέοξγκεπ ασνήρειπ ρςξσπ έμμερξσπ τϊπσπ (ΥΠΑ κλπ) και με ςιπ ρσμευείπ κεοδξρκξπικέπ αμαςιμήρειπ ρςημ αγξοά (πλαςιά καςαμαλχςικά ποξιϊμςα, βεμζίμη κλπ), με ςιπ ρςοαςιέπ ςχμ απαρυξλήριμχμ αμαρτάλιρςχμ, ςχμ αμέογχμ, με πλήοη σπξβάθμιρη ςηπ κξιμχμικήπ αρτάλειαπ και ποϊμξιαπ. Σα λεκςικά παιυμίδια κάπξςε ςελειώμξσμ. Ο δοϊμξπ ςηπ ρσμειδηςήπ καλλιέογειαπ ασςαπαςόμ απϊ ςιπ ηγερίεπ ςξσ εογξδξςικξϋ ρσμδικαλιρμξϋ ςελειόμει εδό... Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι μπξοξϋμ μα βαδίρξσμ ρςξ δοϊμξ ςηπ κξιμχμικήπ ςξσπ απελεσθέοχρηπ ρςξ δοϊμξ ςηπ αγχμιρςικήπ διεκδίκηρηπ αοκεί ποόςα μα απξκηοϋνξσμ «ςα παοαμϋθια ςηπ υαλιμάπ» πεοί ςξσ αμαπϊτεσκςξσ, ςξσ μάςαιξσ, πξσ ςξσπ βσθίζξσμ ρςη μξιοξλαςοία και ςημ «παςοιχςική» απξδξυή ςεςελέρμέμχμ. Αοκεί μα μημ πιρςέφξσμ για άλλη μια τξοά ρςα κελεϋρμαςα ςχμ ςοαγικόμ «πξλιςεσςόμ», πξσ εμαγχμίχπ ποξρπαθξϋμ μα ρτοαγίρξσμ ςη «ρσμαίμερη» και ςη ριχπή μαπ... 16

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο ο α οχ ω απ α ανα ν ε ό α α succes story υβ ν E υ υ - α α - B υ α α- α α π α π π υ αφ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ 17 154 51 Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: www.seppp.gr E-MAIL: contact@seppp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ»

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δμιαία μξρξλξγική ξμςόςηςα. ΠΔ ρε 60-80% ςχμ αρθεμώμ με ΥΘ, >50% αρσμπςχμαςική. Βαρική ρσμιρςώρα καοδιαγγειακξύ κιμδύμξσ. 1 η -3 η αιτία μξρξκξμειακήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ 1. Clusters Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ CLUSTERS Ορισμός A group of the same or similar elements gathered or occurring closely together <

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Πεξηερόκελα Έλλνηα Δηάξζξωζε Τππνινγία Πξνγξακκαηηζκόο CLUSTERS Έμμξια A group of the same or similar elements gathered or occurring

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γρηγορίοσ ηαμάηης Γερμαηολόγος-Αθροδιζιολόγος Δπιζηημονικός ζσνεργάηης Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο ΑΣΣΙΚΟΝ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Κακξήθειπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην:

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην: ΙΙ. Η Δεςηεπη Οδορ και ηο Μηδεν 1 Δμσ απ' απην ην αζηξν, ζθεθηεθα, δελ εηλαη ηηπνηα, θη απην Δηλαη ηνζν εξεκσκελν. Απην θαη κνλνλ εηλαη ην θαηαθπγην καο, θαη ηνπην Δηζη κνηαδεη. Bertold Brecht 2 Ζ δεπηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΤΣΕΜΑΣΟ 2012 MARIA THUN & MATTHIAS K.. THUN ΑΑππόό τηηνν τ ζζρρεευυ νναα τωωνν τ κκοο ςςμμι ιι κκώώνν ςςυυ ννδδυυ αα ςςμμώώνν... ΕΕ ππεεξ ξεερργγαα ςςί ίίαα κκααι ιι ςςφφνντ τααξ ξηη

Διαβάστε περισσότερα

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο Εισαγωγη Στα Ονειρα [Νκηιηα ζηνπο θνηηεηεο Χπρνινγηαο ηνπ New York College, ηειε ηεο δεθαεηηαο ηνπ '90.] Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ην εξγν ηνπ Ingmar Bergman "Persona" κηα εζνπνηνο, ε Διηδακπεζ Φνγθιεξ, ζηε δηαξθεηα κηαο παξαζηαζεο παζαηλεη αθσληα, πνπ ζπλερηδεη ηνπο επνκελνπο ηξεηο κελεο, εηζαγεηαη ζε κηα ςπρηαηξηθε θιηληθε θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η βια στην ψυχοθεραπεια

Η βια στην ψυχοθεραπεια Η βια στην ψυχοθεραπεια Ζ βηα αζθεηηαη κε πνιινπο ηξνπνπο. Δλαο, γηα ηνλ νπνην ζα ζαο κηιεζσ ζεκεξα, θαη ν νπνηνο απαληαηαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα ζπρλα, θαη κε ηδηαηηεξε πηεζηηθνηεηα, εηλαη εθεηλνο ν ηξνπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόναςμα Καταναλωτι

Πλεόναςμα Καταναλωτι Ηιτθςθ τθσ αγοράσ Πλεόναςμα Καταναλωτι Η ατομική καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει τις μέγιστες ποσότητες από ένα αγαθό/υπηρεσία που ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει Η τιμή της αγοράς προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα