Πλεόναςμα Καταναλωτι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλεόναςμα Καταναλωτι"

Transcript

1 Ηιτθςθ τθσ αγοράσ

2 Πλεόναςμα Καταναλωτι Η ατομική καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει τις μέγιστες ποσότητες από ένα αγαθό/υπηρεσία που ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει Η τιμή της αγοράς προσδιορίζει την πραγματική ποσότητα του αγαθού/υπηρεσίας για την οποία ο καταναλωτής θα καταβάλλει τιμή ώστε να την αποκτήσει 2

3 Πλεόναςμα Καταναλωτι Ορισμός: Το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι το καθαρό οικονομικό όφελος για τον καταναλωτή από την αγορά ενός αγαθού Υπολογίζεται από τη διαφορά μεταξύ της μέγιστης ποσότητας που ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να αγοράσει και της πραγματικής ποσότητας τελικά πληρώνει για να αποκτήσει 3

4 Πλεόναςμα Καταναλωτι Παράδειγμα: πλεόνασμα καταναλωτή Συνάρτηση ζήτησης: Q = 40-4P X Έστω P X = 3 Πιο είναι το πλεόνασμα καταναλωτή; Για P X = 3 => Q = 28 4

5 P X Παράδειγμα: πλεόνασμα καταναλωτή 10 X = 40-4P X... Ζήτηση 40 X 5

6 P X Παράδειγμα: πλεόνασμα καταναλωτή X 6

7 P X Παράδειγμα: πλεόνασμα καταναλωτή 10 ΠΚ = (0.5) (10-3) (28) = 98 G X 7

8 Από τισ ςυναρτιςεισ τθσ ατομικισ ηιτθςθσ ςε εκείνεσ τθσ ηιτθςθσ τθσ αγοράσ Αναλογιςτείτε μια οικονομία που ζχει n καταναλωτζσ και που παριςτάνεται από τθν = 1,,n. Θ ςυνάρτθςθ τθσ κοινισ ηιτθςθσ του καταναλωτι για το αγακό j είναι x ( p, p, m ) j 1 2

9 Από τισ ςυναρτιςεισ τθσ ατομικισ ηιτθςθσ ςε εκείνεσ τθσ ηιτθςθσ τθσ αγοράσ Όταν όλοι οι καταναλωτζσ είναι λιπτεσ τιμών, θ ςυνάρτθςθ τθσ ηιτθςθσ τθσ αγοράσ για το αγακό j είναι 1 n n Xj p1 p2 m m xj p1 p2 m 1 (,,,, ) (,, ). Αν όλοι οι καταναλωτζσ είναι ίδιοι j 1 2 j 1 2 όπου M = nm. X ( p, p, M) n x ( p, p, m)

10 Από τισ ςυναρτιςεισ τθσ ατομικισ ηιτθςθσ ςε εκείνεσ τθσ ηιτθςθσ τθσ αγοράσ Θ καμπφλθ ηιτθςθσ τθσ αγοράσ είναι το «οριηόντιο άκροιςμα» των ατομικών καμπυλών ηιτθςθσ των καταναλωτών. π.χ. ασ υποκζςουμε ότι υπάρχουν μόνο δφο καταναλωτζσ = A,B.

11 Από τισ ςυναρτιςεισ τθσ ατομικισ ηιτθςθσ ςε εκείνεσ τθσ ηιτθςθσ τθσ αγοράσ p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p x1 A x1 B

12 Από τισ ςυναρτιςεισ τθσ ατομικισ ηιτθςθσ ςε εκείνεσ τθσ ηιτθςθσ τθσ αγοράσ p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p p 1 x1 A x1 B x A B 1 x1

13 Από τισ ςυναρτιςεισ τθσ ατομικισ ηιτθςθσ ςε εκείνεσ τθσ ηιτθςθσ τθσ αγοράσ p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p p 1 p 1 x1 A x1 B x A B 1 x1

14 Από τισ ςυναρτιςεισ τθσ ατομικισ ηιτθςθσ ςε εκείνεσ τθσ ηιτθςθσ τθσ αγοράσ p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 x x1 A p p 1 p 1 35 A B 1 x1 x1 B Τν «νξηδόληην άζξνηζκα» ηωλ θακππιώλ δήηεζεο ηωλ αηόκωλ A θαη B.

15 Ελαςτικότθτεσ Θ ελαςτικότθτα μετρά τθν «ευαιςκθςία» μιασ μεταβλθτισ ςε ςχζςθ με μια άλλθ. Θ ελαςτικότθτα τθσ μεταβλθτισ X ςε ςχζςθ με τθ μεταβλθτι Y είναι x, y %x % y

16 Οικονομικζσ εφαρμογζσ τθσ ελαςτικότθτασ Οι οικονομολόγοι χρθςιμοποιοφν τισ ελαςτικότθτεσ για να μετριςουν τθν ευαιςκθςία τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ του αγακοφ ςε ςχζςθ με τθν τιμι του αγακοφ (ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι) τθσ ηιτθςθσ του αγακοφ ςε ςχζςθ με τθν τιμι του αγακοφ j (ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθ ςχζςθ των τιμών).

17 Οικονομικζσ εφαρμογζσ τθσ ελαςτικότθτασ τθσ ηιτθςθσ για το αγακό ςε ςχζςθ με το ειςόδθμα (ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ το ειςόδθμα) τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ του αγακοφ ςε ςχζςθ με τθν τιμι του αγακοφ (ελαςτικότθτα τθσ προςφοράσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι)

18 Οικονομικζσ εφαρμογζσ τθσ ελαςτικότθτασ τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ του αγακοφ ςε ςχζςθ με το ποςοςτό αφξθςθσ του μιςκοφ (ελαςτικότθτα τθσ προςφοράσ ςε ςχζςθ με τθν τιμι τθσ εργαςίασ) και πολλών άλλων.

19 Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Ε: Γιατί να μθν χρθςιμοποιιςουμε μια κλίςθ τθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ για να μετριςουμε τθν ευαιςκθςία τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ςε μια αλλαγι τθσ ίδιασ τιμισ του αγακοφ;

20 Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι p 1 p 1 θιίζε 10 = θιίζε = X 50 1 X 1 Σε πνηα πεξίπηωζε ε δεηνύκελε πνζόηεηα X 1 είλαη πην επαίζζεηε ζηηο αιιαγέο ηεο p 1 ;

21 Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι p 1 p 1 θιίζε 10 = θιίζε = X 1 X 1 Σε πνηα πεξίπηωζε ε δεηνύκελε πνζόηεηα X 1 είλαη πην επαίζζεηε ζηηο αιιαγέο ηεο p 1 ;

22 Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Παθέηα ηωλ 10 p 1 p 1 θιίζε 10 = Αλεμάξηεηεο κνλάδεο θιίζε = X 1 X 1 Σε πνηα πεξίπηωζε ε δεηνύκελε πνζόηεηα X 1 είλαη πην επαίζζεηε ζηηο αιιαγέο ηεο p 1 ;

23 Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Παθέηα ηωλ 10 p 1 p 1 θιίζε 10 = Αλεμάξηεηεο κνλάδεο θιίζε = X 1 X 1 Σε πνηα πεξίπηωζε ε δεηνύκελε πνζόηεηα X 1 είλαη πην επαίζζεηε ζηηο αιιαγέο ηεο p 1 ; Είλαη ίδηα θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο.

24 Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Ε: Γιατί να μθν χρθςιμοποιιςουμε τθν κλίςθ μιασ καμπφλθσ ηιτθςθσ για να μετριςουμε τθν ευαιςκθςία τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ςε μια αλλαγι τθσ ιδίασ τιμισ του αγακοφ; A: Διότι τότε θ αξία τθσ ευαιςκθςίασ εξαρτάται από τισ (αυκαίρετεσ) μονάδεσ μζτρθςθσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα.

25 Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι % x1 x 1, p 1 % p είλαη έλαο ιόγνο ηωλ επί ηνηο εθαηόλ πνζνζηώλ θαη γη απηό δελ έρεη κνλάδεο κέηξεζεο. Άξα, ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή είλαη έλα κέηξν επαηζζεζίαο αλεμάξηεην ηωλ κνλάδωλ κέηξεζεο. 1

26 Τοξοειδισ και ςτιγμιαία ελαςτικότθτα Μια «μζςθ» ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι του αγακοφ για ζνα διάςτθμα αξιών για τθν p είναι μια τοξοειδισ ελαςτικότθτα, που ςυνικωσ υπολογίηεται με ζναν μεςοςτακμικό τφπο. Θ ελαςτικότθτα, που υπολογίηεται για μια μοναδικι αξία τθσ p, είναι μια ςτιγμιαία ελαςτικότθτα.

27 Τοξοειδισ ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p p +h p p -h Πνηα είλαη ε «κέζε» ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή γηα ηηκέο ζε έλα δηάζηεκα επηθεληξωκέλωλ ζηελ p ; X

28 Τοξοειδισ ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p p +h p p -h Πνηα είλαη ε «κέζε» ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή γηα ηηκέο ζε έλα δηάζηεκα επηθεληξωκέλωλ ζηελ p ; X " X '" X

29 Τοξοειδισ ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p p +h p p -h X " Πνηα είλαη ε «κέζε» ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή γηα ηηκέο ζε έλα δηάζηεκα επηθεληξωκέλωλ ζηελ p ; X '" % X X, p % p X

30 Τοξοειδισ ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p p +h p p -h % p X " 100 2h p ' Πνηα είλαη ε «κέζε» ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή γηα ηηκέο ζε έλα δηάζηεκα επηθεληξωκέλωλ ζηελ p ; X '" % X X, p % p X

31 Τοξοειδισ ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p p +h p p -h Πνηα είλαη ε «κέζε» ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή γηα ηηκέο ζε έλα δηάζηεκα επηθεληξωκέλωλ ζηελ p ; % X X, p % p % p X " 100 2h p ' X '" % X X 100 ( X" X'") ( X " X '") / 2

32 Τοξοειδισ ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι % X X, p % p % X % p h p ' ( X" X'") ( X " X '") / 2

33 Τοξοειδισ ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι % X X, p % p Έηζη, X X % p % X % p 100 p' (X " X '")/ h p ' %,p ( X" X'") ( X " X '") / 2 Είλαη ε ηνμνεηδήο ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή. (X " X '"). 2h

34 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p p +h p p -h Πνηα είλαη ε ειαζηηθόηεηα ηεο Ζήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή ζε έλα πνιύ κηθξό δηάζηεκα ηηκώλ επηθεληξωκέλωλ ζηελ p ; X X " X % p X '" X % p' (X " X '")/ 2,p (X " X '"). 2h

35 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p p +h p p -h Πνηα είλαη ε ειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή ζε έλα πνιύ κηθξό δηάζηεκα ηηκώλ επηθεληξωκέλωλ ζηελ p ; Καζώο ην h 0, X X " X % p X '" X % p' (X " X '")/ 2,p (X " X '"). 2h

36 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p p +h p p -h Πνηα είλαη ε ειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή ζε έλα πνιύ κηθξό δηάζηεκα ηηκώλ επηθεληξωκέλωλ ζηελ p ; As h 0, X X " X % p X '" X % p' (X " X '")/ 2,p (X " X '"). 2h

37 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p p +h p p -h Πνηα είλαη ε ειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή ζε έλα πνιύ κηθξό δηάζηεκα ηηκώλ επηθεληξωκέλωλ ζηελ p ; As h 0, X X ' X % p X % p' (X " X '")/ 2,p (X " X '"). 2h

38 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p p X Πνηα είλαη ε ειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή ζε έλα πνιύ κηθξό δηάζηεκα ηηκώλ επηθεληξωκέλωλ ζηελ p ; X ' X % p As h 0, p ' dx X, p X' dp X % p' (X " X '")/ 2,p (X " X '"). 2h

39 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p p Πνηα είλαη ε ειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή ζε έλα πνιύ κηθξό δηάζηεκα ηηκώλ επηθεληξωκέλωλ ζηελ p ; X ' p ' dx X, p X' dp Είλαη ε ειαζηηθόηεηα ζην ζεκείν ( X ', p '). X

40 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p dx X p X dp π.ρ. αο ππνζέζνπκε όηη p = a - bx. Τόηε, X = (a-p )/b θαη, dx dp X p 1 b. Άξα, p 1 a p b b, ( ) / a p p.

41 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p p = a - bx a a/b X

42 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p a p = a - bx X p p, a p a/b X

43 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p a p = a - bx X p p, a p p 0 0 a/b X

44 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p a p = a - bx X p p, a p p a/b X

45 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p a p = a - bx X p p, a p a a / 2 2 a a 2 1 / p 0 a/b X

46 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p a a/2 p = a - bx X p p, a p a a / 2 2 a a 2 1 / 1 0 p a/2b a/b X

47 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p a a/2 p = a - bx X p p, a p a a a a 1 0 p a/2b a/b X

48 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p a a/2 p = a - bx X p p, a a p a a a 1 0 p a/2b a/b X

49 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p a p = a - bx X p ειαζηηθή ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή p, a p a/2 1 αλειαζηηθή ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή 0 a/2b a/b X

50 p a Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p = a - bx X p ειαζηηθή ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή p, a p a/2 1 (κνλαδηαία ειαζηηθή ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή) αλειαζηηθή ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή 0 a/2b a/b X

51 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι π.ρ. Έηζη, X p dx X, p X dp dx ap a 1 kp a. Τόηε, dp X p a a a p 1 kap a p kp p a a.,

52 Στιγμιαία ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν ίδια τιμι p X kp 2 kp a k p 2 2 νπνπδήπνηε θαηά κήθνο ηεο θακπύιεο δήηεζεο. X

53 Ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Αν θ αφξθςθ τθσ τιμισ ενόσ αγακοφ προκαλεί μικρι μείωςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ, τότε, τα ζςοδα των πωλθτών αυξάνονται. Γι αυτό και θ ανελαςτικι ωσ προσ τθν ίδια τιμι ηιτθςθ προκαλεί αφξθςθ των εςόδων των πωλθτών κακώσ αυξάνεται θ τιμι.

54 Ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Αν θ αφξθςθ τθσ τιμισ ενόσ αγακοφ προκαλεί μεγάλθ μείωςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ, τότε, τα ζςοδα των πωλθτών μειώνονται. Γι αυτό και θ ελαςτικι ωσ προσ τθ ηιτθςθ προκαλεί τθ μείωςθ των εςόδων των πωλθτών κακώσ θ τιμι αυξάνεται.

55 Ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Τν έζνδν ηωλ πωιεηώλ είλαη R( p) p X ( p).

56 Ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Τν έζνδν ηωλ πωιεηώλ είλαη R( p) p X ( p). Έηζη, dr dp X ( p ) pdx dp

57 Ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Τν έζνδν ηωλ πωιήηώλ είλαη Έηζη X R( p) p X ( p). dr dp X ( p ) pdx dp p dx (p) 1 X (p) dp

58 Ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Τν έζνδν ηωλ πωιεηώλ είλαη R( p) p X ( p). Έηζη, dr dp X ( p ) pdx dp p dx X (p) 1 X (p) dp X ( p ) 1.

59 Ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι dr dp X ( p ) 1

60 Ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Έηζη, αλ dr dp X ( p ) 1 1 ηόηε dr dp 0 θαη κηα αιιαγή ηεο ηηκήο δελ κεηαβάιιεη ην έζνδν ηωλ πωιεηώλ.

61 Ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι dr dp X ( p ) 1 Αιιά αλ 1 0 ηόηε dr dp 0 θαη κηα αύμεζε ηεο ηηκήο νδεγεί ζηελ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηωλ πωιεηώλ.

62 Ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι dr dp X ( p ) 1 Καη αλ 1 ηόηε dr dp 0 θαη κηα αύμεζε ηεο ηηκήο νδεγεί ζηε κείωζε ηνπ εζόδνπ ηωλ πωιεηώλ.

63 Ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν Σπλνπηηθά: ίδια τιμι 1 0 Αλειαζηηθή δήηεζε ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή ε αύμεζε ηεο ηηκήο πξνθαιεί ηελ αύμεζε ηνπ εζόδνπ ηωλ πωιεηώλ. 1 Ζήηεζε κνλαδηαίαο ειαζηηθόηεηαο ε αύμεζε ηεο ηηκήο δελ πξνθαιεί θακία αιιαγή ζην έζνδν ηωλ πωιεηώλ. 1 Ειαζηηθή δήηεζε ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή ε αύμεζε ηεο ηηκήο πξνθαιεί ηε κείωζε ηνπ εζόδνπ ηωλ πωιεηώλ.

64 Οριακό ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Οριακό ζςοδο είναι το ποςοςτό, βάςει του οποίου το ζςοδο αλλάηει αναλόγωσ του αρικμοφ των μονάδων που πουλάει ο πωλθτισ. MR( q) dr( q). dq

65 Οριακό ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Η p(q) ππνδειώλεη ηε ζπλάξηεζε αληίζηξνθεο δήηεζεο ηνπ πωιεηή δειαδή ηελ ηηκή, ζηελ νπνία ν πωιεηήο κπνξεί λα πνπιήζεη q κνλάδεο. Τόηε, R( q) p( q) q Έηζη, MR ( dr q dp q q ) ( ) ( ) dq dq q p ( q ) q p( q) 1 p( q) dp( q) dq.

66 Οριακό ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι MR( q) p( q) 1 θαη q p( q) dq dp dp( q). dq p q Έηζη, MR( q) p( q) 1 1.

67 Οριακό ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι MR( q) p( q) 1 1 ιέεη όηη ην πνζνζηό, βάζεη ηνπ νπνίνπ αιιάδεη ην εηζόδεκα ηνπ πωιεηή αλαιόγωο ηνπ αξηζκνύ ηωλ κνλάδωλ πνπ πνπιάεη, εμαξηάηαη από ηελ επαηζζεζία ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο έλαληη ηεο ηηκήο δηλαδή από ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ίδηα ηηκή.

68 Οριακό ζςοδο και Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι MR(q) p(q) 1 1 Αλ 1 ηόηε MR( q) 0. Αλ 1 0 ηόηε MR( q) 0. Αλ 1 ηόηε MR( q) 0.

69 Οριακό ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Αλ 1 ηόηε, MR( q) 0. Η πώιεζε κηαο επηπιένλ κνλάδαο δελ κεηαβάιιεη ην έζνδν ηνπ πωιεηή. ηόηε, MR( q) 0. Αλ 1 0 Η πώιεζε κηαο επηπιένλ κνλάδαο κεηώλεη ην έζνδν ηνπ πωιεηή. MR( q) 0. Αλ 1 ηόηε, Η πώιεζε κηαο επηπιένλ κνλάδαο απμάλεη ην έζνδν ηνπ πωιεηή.

70 Οριακό ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι Έλα παξάδεηγκα κε γξακκηθή αληίζηξνθε δήηεζε. p( q) a bq. Τόηε, R( q) p( q) q ( a bq) q θαη MR( q) a 2bq.

71 Οριακό ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν ίδια τιμι p a p( q) a bq a/2b a/b q MR( q) a 2bq

72 Οριακό ζςοδο και ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ p a προσ τθν ίδια τιμι MR( q) a 2bq p( q) a bq $ R(q) a/2b a/b q a/2b a/b q

73 Ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ηηκή γηα επηιεγκέλα πξνϊόληα παληνπωιείνπ, ηε δεθαεηία ηνπ 1990 Κατηγορία Αναψυκτικά -3,18 Κονσέρβες με θαλασσινά -1,79 Κονσέρβες με σούπα -1,62 Μπισκότα -1,6 Δημητριακά προγεύματος -0,2 Χαρτί τουαλέτας -2,42 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων -1,58 Οδοντόκρεμα -0,45 Κρακεράκια -0,86 Κατεψυγμένα έτοιμα φαγητά -0,77 Χαρτί κουζίνας -0,05 Απορρυπαντικό πιάτων -0,74 Μαλακτικό για το πλύσιμο -0,73 Εκτιμηθείσα ελαστικότητα Q,P

74 Παξάδεηγκα: Eιαζηηθόηεηεο δήηεζεο δηαθόξωλ κνληέιωλ απηνθηλήηωλ πξνο ηελ ηηκή, Μοντέλο Τιμή (σε δολάρια) Εκτιμηθείσα ελαστικότητα Q,P Mazda ,358 Nssan Sentra ,528 Ford Escort ,031 Lexus LS ,085 BMW ,515 ΠΗΓΗ: Berry, Levnsohn and Pakes, Automoble Prce n Market Equlbrum, Econometrca 63 (Θνύιηνο 1995),

75 Παξάδεηγκα: Ειαζηηθόηεηεο δήηεζεο ηεο Coca- Cola θαη ηεο Peps Ελαστικότητα Coca-Cola Peps Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή Εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης -1,47-1,55 0,52 0,64 0,58 1,38 ΠΗΓΗ: Gasm, Laffont and Vuong, «Econometrc Analyss of Collusve Behavor n a Soft Drnk Market», Journal of Economcs and Management Strategy 1 (Καινθαίξη, 1992),

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 Γηδάζθωλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθωλν: 99616199 Δ-mail: alazarou@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων

Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΑΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ημειώςεισ για το μάθημα Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ Πρόλογοσ Ρϊσ λειτουργεί το ςφςτθμα τθσ αγοράσ; Ρϊσ μεγιςτοποιοφν οι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Τν ζπλνπηηθό απηό εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS ζηελ Κνηλσληθή Εξεπλα. Δελ απνζθνπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηική Παιδεία (Οικονομία, Πολιηικοί Θεζμοί & Απσέρ Γικαίος και Κοινωνιολογία) ηηρ Α ηάξηρ Ημεπηζίος Η ύλη διακπίνεηαι ζε ηπία μέπη:

Πολιηική Παιδεία (Οικονομία, Πολιηικοί Θεζμοί & Απσέρ Γικαίος και Κοινωνιολογία) ηηρ Α ηάξηρ Ημεπηζίος Η ύλη διακπίνεηαι ζε ηπία μέπη: 1 Πολιηική Παιδεία (Οικονομία, Πολιηικοί Θεζμοί & Απσέρ Γικαίος και Κοινωνιολογία) ηηρ Α ηάξηρ Ημεπηζίος Η ύλη διακπίνεηαι ζε ηπία μέπη: ΜΔΡΟ Α - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ (ώπερ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011

Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011 Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011 Σοφία Πζρπερα I. Αμερικανική Οινική Αγορά Δομή Αμερικανικήσ Αγοράσ Με τθ λιξθ τθσ ποταπαγόρευςθσ δόκθκε θ δυνατότθτα ςε κάκε Πολιτεία των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Οι τιµές Στην οικονοµία οι τιµές παίζουν βασικό ρόλο. Κατανέµουν τους παραγωγικούς πόρους στις τοµείς όπου υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση µε το πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτό το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα