Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ. Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ. Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»"

Transcript

1 Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»

2 Θξφκβσζε Ππιαίαο Φιέβαο (ΠΦ) δεκηνπξγία ζξφκβνπ ζηελ πςλαία θιέβα (Γ ή Α θιάδν) +/- μεσεντέπια θιέβα +/- σπληνική θιέβα απφθξαμε κεξηθή πιήξεο παξνπζία ή φρη θίξξσζεο / λενπιάζκαηνο

3 Θξφκβσζε ΠΦ - επηδεκηνινγία επηπνιαζκφο: 3.7 αλά % - 26% ζε θηξξσηηθνχο 1% ζε αληηξξνπνχκελε θίξξσζε 8-25% ζε πξνκεηακνζρεπζέληεο 35% ζε θηξξσηηθνχο κε ΗΚΚ

4 Θξφκβσζε ΠΦ - παζνθπζηνινγία ΘΡΟΜΒΩΗ arterial rescue venous rescue επέθηαζε ζξφκβνπ ΜΔΔΝΣΔΡΙΑ ΙΥΑΙΜΙΑ αξηεξηαθή δηαζηνιή παξάπιεπξν δίθηπν ΠΤΛΑΙΑ ΤΠΔΡΣΑΗ

5 Θξφκβσζε ΠΦ - αηηηνινγία παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπηθνί (ήπαξ-ρνιεθφξα) ζπζηεκαηηθνί (ζξνκβνθηιία) θιεξνλνκηθνί επίθηεηνη 8-15% ησλ πεξηπηψζεσλ ραξαθηεξίδνληαη ηδηνπαζείο!!

6 Θξφκβσζε ΠΦ - αηηηνινγία τοπικοί παπάγοντερ θίξξσζε ήπαηνο θαθνήζεηα ήπαηνο-ρνιεθφξσλ ρνινθπζηίηηδα ζπιελεθηνκή ΙΦΝΔ ρεηξνπξγείν ΓΔ παγθξεαηίηηδα ζθσιεθνεηδίηηδα

7 Θξφκβσζε ΠΦ - αηηηνινγία σςστηματικοί παπάγοντερ θιεξνλνκηθνί Factor V Leiden mutation G20210A prothrombin gene mutation Protein C, S deficiency antithrombin III deficiency TAFI κεηάιιαμε επίθηεηνη Myeloproliferative disorders: Janus Kinase 2 (JAK 2) V617F κεηάιιαμε Antiphospholipid sy Anticardiolipin antibody Hyperhomocysteinaemia Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria πςειά επίπεδα παξάγνληα VIII

8 Θξφκβσζε ΠΦ - αηηηνινγία ζπρλά σςνςπάπσοςν παξάγνληεο θηλδχλνπ 30% 40% 70% 60% ζξφκβσζε ζε κε θηξξσηηθνχο, άλεπ λενπιάζκαηνο ζξφκβσζε ζε θηξξσηηθνχο

9 Θξφκβσζε ΠΦ - αηηηνινγία ΠΡΟΟΥΗ ΣΗΝ ΚΙΡΡΩΗ!!! ζε θηξξσηηθνχο κε ζξφκβσζε ΠΦ - ΗΚΚ!! ε επαηηθή αλεπάξθεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεπηεξνπαζή έιιεηςε πξσηεΐλεο S & C ραξαθηεξηζηηθά MPD κπνξεί λα απνπζηάδνπλ ιφγσ ζπιελνκεγαιίαο

10 Θξφκβσζε ΠΦ - θιηληθή εηθφλα ΟΞΔΙΑ εκθάληζε ζπκπησκάησλ ηειεπηαίεο 60 κέξεο θνηιηαθφ άιγνο, λαπηία, ππξεηφο, αζθίηεο, CRP ΥΡΟΝΙΑ εθδειψζεηο ππιαίαο ππέξηαζεο θηξζνξξαγία, θνηιηαθή ελφριεζε, αζθίηεο, (ππνθιηληθή) εγθεθαινπάζεηα

11 Θξφκβσζε ΠΦ - δηάγλσζε

12 Θξφκβσζε ΠΦ - δηάγλσζε HIGH INDEX OF SUSPICION Doppler U/S CT νμεία vs ρξφληα (cavernoma) MRI Endoscopic U/S (81% επαηζζεζία θαη 93% εηδηθφηεηα) απφθξαμε ΠΦ ή θαη ησλ 2 θιάδσλ - 87% απφθξαμε κεζεληέξηαο θιέβαο - 58% απφθξαμε ζπιεληθήο θιέβαο - 43% Plessier A et al. Hepatology 2010

13 Θξφκβσζε ΠΦ - δηάγλσζε

14 Θξφκβσζε ΠΦ - δηάγλσζε 57-year-old man with a history of recurrent acute pancreatitis and benign portal vein thrombosis Lee W et al. Radiographics 2011;31:

15 Θξφκβσζε ΠΦ - ζεξαπεία ΟΞΔΙΑ ΚΙΡΡΩΗ ΥΡΟΝΙΑ

16 Ομεία Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε μη κιρρωτικούς θνπφο πεξηνξηζκφο επέθηαζεο (εληεξηθή ηζραηκία) απνθπγή επηπινθψλ ηεο ρξφληαο ζξφκβσζεο (αηκνξξαγία ΓΔ, επαλαζξφκβσζε ή απφθξαμε ρνιεθφξσλ)

17 Ομεία Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε μη κιρρωτικούς Plessier A, Darwish-Murad S, Hernandez-Guerra M et al. European Network for Vascular Disorders of the Liver (EN Vie). Acute portal vein thrombosis unrelated to cirrhosis: A prospective multicenter follow-up study HEPATOLOGY Δπξσπατθέο ρψξεο 95 αζζελείο κε νμεία ζξφκβσζε ΠΦ παξαθνινχζεζε 242 κέξεο

18 Ομεία Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε μη κιρρωτικούς superior mesenteric - 61% splenic - 54% portal - 38% Recanalization: πιήξεο βαηφηεηα ηεο ΠΦ θαη ηνπιάρηζηνλ ελφο θχξηνπ θιάδνπ ηεο Plessier et al. Hepatology 2010

19 Ομεία Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε μη κιρρωτικούς 9/95: αηκνξξαγία άλεπ ζλεηφηεηαο 2/95: εληεξηθφ έκθξαθην 2 ζάλαηνη: ζήςε & ρνιαγγεηνca Plessier et al. Hepatology 2010

20 Ομεία Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε μη κιρρωτικούς TG Hall et al. Wold J Surg systematic review αληηπεθηηθά γηα 6 κήλεο ζξνκβφιπζε / ζξνκβεθηνκή (κεηά απφ επέθηαζε ζξφκβνπ ή έληνλν άιγνο) άξζξα (no.) αζζελείο (no.) f/up (κήλεο) έλαξμε ζεξαπείαο απφ ζπκπηψκαηα (κέξεο) απνθαηάζηαζε (%) 116 (52.3) (πιήξεο) 85 (38.3) 29 (40.8) (κεξηθή) 31 (14) 32 (45.1) επηπινθέο (αηκνξξαγία) 12 (1 ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε) 15 (θαη 1 ζάλαηνο)

21 Ομεία Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε μη κιρρωτικούς TG Hall et al. Wold J Surg systematic review ζπληεξεηηθή ζεξαπεία - απηφκαηε επαλαζεξαγγνπνίεζε ζπάληα - ζε 2 απφ 12 αζζελείο (16%) παγθξεαηίηηδα, Nissen ζνινπιαζηηθή φρη άιιε αηκαηνινγηθή λφζν

22 Ομεία Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε μη κιρρωτικούς ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ζπλεθηίκεζε ηνπηθψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ παξαγφλησλ πξηλ ηε ιήςε απφθαζεο γηα ζεξαπεία άκεζε ζεξαπεία κε LMWH (έλαληη UFH) ζεξαπεία γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πεξηνξηζκέλεο αηκνξξαγηθέο επηπινθέο αξλεηηθνί πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο επαλαζεξαγγνπνίεζεο ζξνκβφιπζε??

23 Υξφληα Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία ην φθεινο ησλ αληηπεθηηθψλ ακθηζβεηείηαη ιηγφηεξα λέα επεηζφδηα ζξφκβσζεο ΠΦ no consensus: αληηπεθηηθά ζπληζηψληαη ζε ππνθείκελε ζξνκβνθηιία Baveno V, J Hepatol 2010

24 Υξφληα Θξφκβσζε ΠΦ Γαζηξννηζνθαγηθνί θηξζνί θαηά ηε δηάγλσζε ζεξαπεία μη κιππωτικοί 74 κιππωτικοί Sogaasd BMC Gastroenterology 2007, Amitrano J of Hepatology 2004, Condat Gastroenterology 2001

25 Υξφληα Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία πξψηε εθδήισζε κε θηξζνξξαγία θηξζνξξαγία θαηά ηελ παξαθνινχζεζε μη κιππωτικοί κιππωτικοί μη κιππωτικοί κιππωτικοί Sogaasd BMC Gastroenterology 2007, Amitrano J Hepatol 2004, Condat Gastroenterology 2001

26 Υξφληα Θξφκβσζε ΠΦ ΚΙΡΟΙ-ΚΙΡΟΡΡΑΓΙΑ κειέηεο ζε αζζελείο κε θίξξσζε θαη ππιαία ππέξηαζε ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ αλεπαξθή ζηνηρεία b-blockers vs ελδνζθνπηθήο ζεξαπείαο ΚΙΡΟΡΡΑΓΙΑ ελδνζθνπηθή ζεξαπεία Baveno V, 2010

27 Υξφληα Θξφκβσζε ΠΦ ΚΙΡΟΙ-ΚΙΡΟΡΡΑΓΙΑ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ελδνζθνπηθή απνιίλσζε b-blockers απνηειεζκαηηθνί φπσο θαη ε ελδνζθνπηθή απνιίλσζε επαλαηκνξξαγία 23% --- ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία Spaander, GI Endoscopy 2008, Baveno V, 2010, Sarin, Gastroenterology 2010

28 Γηαηί; Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε κιρρωτικούς απμεκέλνο θίλδπλνο θηξζνξξαγίαο & αδπλακία ειέγρνπ απηήο απμεκέλε ζλεηφηεηα κεηά OLT Ponziani et al, World J Gastroenterol 2010 Hoekstra et al, Neth J Med 2009 D Amico et al, Hepatology 2003 ζλεηφηεηα αλεμαξηήηνπ ηνπ MELD score επηδείλσζε επαηηθήο ιεηηνπξγίαο Englesbe et al, Liver Transplant 2010 Wanless et al, Hepatology 2005

29 Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε κιρρωτικούς επαλαζεξαγγνπνίεζε πιήξεο 40-70% αζζελείο επαλαζεξαγγνπνίεζε (%) Francoz 2005 prospective LMWH-VKA Amitrano LMWH Delgado 2012 multicenter Senzolo 2012 prospective LMWH-VKA LMWH

30 Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε κιρρωτικούς Francoz 2005 prospective αζζελείο EBL ΔΠΙΠΛΟΚΔ αζζελείο 19 NAI 1 Amitrano previous bleeding Delgado 2012 multicenter Senzolo 2012 prospective 55 OXI /33 3 αηκνξξαγία < 5.9% (αηκνπεηάιηα < /κl, VKA) κηθξφο αιιά ππαξθηφο θίλδπλνο αηκνξξαγίαο απφ post-evl έιθε 2

31 Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε κιρρωτικούς Πνηνη; αζζελείο ζε ιίζηα γηα OLT Francoz, Gut 2005 ξφινο πξνιεπηηθήο ρνξήγεζεο LMWH? Zecchini et al. J Hepatol 2010 επέθηαζε ζηελ άλσ κεζεληέξην Valla, Hepatology 2008

32 Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε κιρρωτικούς Πνην ζθεχαζκα; VKA - επαλαζεξαγγνπνίεζε 42-45% (INR: 2-3, ειάηησζε επηπέδσλ πξσηεΐλεο C) LMWH - επαλαζεξαγγνπνίεζε 75% κεηά 1 έηνο (θαξκαθνδπλακηθή; Β; λεθξηθή ιεηηνπξγία;) αλαζηνιείο ζξνκβίλεο; αλαζηνιείο ζε πεξίπησζε αηκνξξαγίαο; Πφηε θαη γηα πφζν; λσξίο: < 6 κήλεο πηζαλψο παξάηαζε πέξαλ ηνπ 6κήλνπ

33 Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε κιρρωτικούς TIPS 1. κεξηθή απφθξαμε 2. πιήξε απφθξαμε (ππφ πξνυπνζέζεηο) 3. επηηπρή ηνπνζέηεζε % 4. δπζιεηηνπξγία ζε 21-38% ζε 12 κήλεο 5. επαλαηκνξξαγία θηξζψλ ζε % κεηά απφ 1 έηνο 6. επηβίσζε 86-89% ζηνπο 12 κήλεο Han et al. J Hepatol 2011 Luca et al. Gut 2011

34 Υξφληα Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε κιρρωτικούς και μη ζξνκβφιπζε, ζξνκβεθηνκή, αγγεηνπιαζηηθή ρεηξνπξγηθέο ππιαηνζπζηεκαηηθέο επηθνηλσλίεο (mesocaval, splenorenal) επί απνηπρίαο ελδνζθφπεζεο - TIPS

35 Υξφληα Θξφκβσζε ΠΦ ΠΤΛΑΙΑ ΥΟΛΑΓΓΔΙΟΠΑΘΔΙΑ αλσκαιίεο ρνιεθφξνπ δέληξνπ απφ ππιαία ππέξηαζε πίεζε ησλ ρνιεθφξσλ απφ «cavernoma, ηζραηκηθή ζηέλσζε MRCP:αθηηλνινγηθά επξήκαηα >80% 10-20% ζπκπησκάησλ ιφγσ ρνιαγγεηνπάζεηαο

36 Υξφληα Θξφκβσζε ΠΦ επηβίσζε ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλππάξρνπζα λφζν MPD επεξεάδεη ηελ καθξνρξφληα επηβίσζε Hoekstra, Thromb & Haemost 2011 ζλεηφηεηα απφ θηξζνξξαγία ρακειή Janssen et al. Gut 2001

37 Υξφληα Θξφκβσζε ΠΦ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ θίξξσζε, ΗΚΚ θαη MPD ζεκαληηθφηεξα αίηηα ζπρλά πνιππαξαγνληηθή θηξζνξξαγία είλαη ε θπξηφηεξε επηπινθή αιιά ζπάληα αηηία ζλεηφηεηαο ελδνζθνπηθή ζεξαπεία θηξζψλ σο επί θίξξσζεο αληηπεθηηθά θαηά πεξίπησζε ζηνπο θηξξσηηθνχο: ζε ππνςήθηνπο γηα OLT θαη ζε θίλδπλν γηα εληεξηθή λέθξσζε ζε ζξνκβνθηιία πξφγλσζε αλάινγε ηεο ππνθείκελεο λφζνπ

38 ΕΥΦΑΡΙΣΤΩ

39 Ομεία Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε μη κιρρωτικούς ΘΡΟΜΒΩΗ ΜΔΔΝΣΔΡΙΟΤ

40 Ομεία Θξφκβσζε ΠΦ ζεξαπεία σε μη κιρρωτικούς ΘΡΟΜΒΩΗ ΜΔΔΝΣΔΡΙΟΤ- ΔΝΣΔΡΔΚΣΟΜΗ

41 Υξφληα Θξφκβσζε ΠΦ επηβίσζε

42 Θξφκβσζε Ππιαίαο Φιέβαο (ΠΦ) επηδεκηνινγία αηηηνινγία θιηληθή εηθφλα - δηάγλσζε ζεξαπεία νμεία ζξφκβσζε ΠΦ ρξφληα ζξφκβσζε ΠΦ θηξξσηηθνχο επηβίσζε