Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)"

Transcript

1 Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Ν. Πιαζηήξα 81 Ζκεξνκελία: 11 Μαξηίνπ 2014 Σαρ. Κψδηθαο: Αξ. Πξωη.: 5969 / Πιεξνθνξίεο: Κψζηαο ακνπξέιεο: Υξχζα απνπλνπνχινπ: Fax: , Πξνο: Τπνςήθηνπο Αλαδφρνπο (Πίλαθαο απνδεθηψλ) Θέκα: Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ γηα ηε κεηαθνξά πξνζωπηθνύ (εθπαηδεπηώλ, εθπαηδεπόκελωλ) γηα ηελ Πξάμε «Αλάπηπμε Μαθεδνληθνύ Κάκπνπ κέζα από ηελ Αμηνπνίεζε ηνπ Σνπηθνύ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΑΞΗΑ (θωδηθόο ΟΠ: )» Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «ΑΛΔΞΑΝΓΡΙΝΗ ΓΗ» πινπνηεί ηελ Πξάμε «Αλάπηπμε Μαθεδνληθνύ Κάκπνπ κέζα από ηελ Αμηνπνίεζε ηνπ Σνπηθνύ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΑΞΗΑ (θωδ. ΟΠ: )» ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7 «Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: «Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο», ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε» ηνπ Σνκεαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » ηνπ ΔΠΑ θαη ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν). ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο 1/18

2 Πξάμεο «Αλάπηπμε Μαθεδνληθνχ Κάκπνπ κέζα απφ ηελ Αμηνπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ΑΞΙΑ», απαηηείηαη ε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ (εθπαηδεπηψλ, εθπαηδεπφκελσλ) ζηνπο ηφπνπο πινπνίεζεο ησλ Τπνδξάζεσλ: 5.1 Πξφγξακκα Καηάξηηζεο «Σερληθνί Γηακφξθσζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλσλ Υψξσλ» - ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ 6.1 Πξφγξακκα Καηάξηηζεο «Γπλακηθέο Καιιηέξγεηεο (ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ ΦΤΣΑ)» - ΓΙΑΝΝΙΣΑ 7.1.Πξφγξακκα Καηάξηηζεο «Αλάπηπμε Δλαιιαθηηθψλ Σνπξηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» - ΚΤΓΡΑ 8.1.Πξφγξακκα Καηάξηηζεο «Γπλακηθέο Καιιηέξγεηεο (ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ ΦΤΣΑ)» - ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ 9.1 Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ - ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ 10.1 Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο ζηελ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ & ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΦΤΣΩΝ (3 ΚΤΚΛΟΙ) ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Απηεπηζηαζίαο ηεο Πξάμεο. Η κεηαθνξά ζα αλαηεζεί ζε Αλάδνρν ν νπνίνο ζα πξνθχςεη απφ Γηαδηθαζία Απεπζείαο Αλάζεζεο. Γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ πξνβιέπεηαη φηη ην θφζηνο ζα αλέιζεη έσο ην πνζφ ησλ 5.085,00, (θαζαξή αμία: 4.500,00, ΦΠΑ 13%: 585,00 ) θαη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξαπάλσ Πξάμεο. ην πιαίζην ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο, παξαθαινχκε φπσο καο ππνβάιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ ζαο απνζηέιινπκε ειεθηξνληθά. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θ. Βαζίιεηνο Κνξθίδεο Δπηζπλάπηνληαη: Γηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ Παξάξηεκα Α: Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 2/18

3 Γηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ κεηαθνξάο πξνζωπηθνύ (εθπαηδεπηώλ, εθπαηδεπόκελωλ) ηεο Πξάμεο «Αλάπηπμε Μαθεδνληθνύ Κάκπνπ κέζα από ηελ Αμηνπνίεζε ηνπ Σνπηθνύ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΑΞΗΑ» Τπνβνιή Πξνζθνξώλ: Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Κέληξν Αλάπηπμεο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ, ζηε δηεχζπλζε Ν. Πιαζηήξα 81, Αιεμάλδξεηα Ηκαζίαο, ΣΚ 59300), κέρξη ηελ Σξίηε 18 Μαξηίνπ 2014 θαη ώξα 13:00, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5. Υξόλνο θαη ηόπνο ηεο απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ: Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ Σξίηε 18 Μαξηίνπ 2014 θαη ώξα 13:00, ζην Παξάξηεκα ηνπ Κ.Α.ΔΛ.Δ., Ν. Πιαζηήξα 81, Αιεμάλδξεηα Ηκαζίαο. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Κξηηήξην θαηαθύξωζεο: Σν θξηηήξην επηινγήο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα απαηηνχκελα Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά (βιέπε παξαθάησ, άξζξν 5, παξ ). Kαηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε: α) Tηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α / ) Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.). β) Σελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. γ) Tνπο θαησηέξσ φξνπο: 1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ Ο αλάδνρνο ζα κεηαθέξεη ην πξνζωπηθό (εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπόκελνπο) ησλ Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο (Πξνγξάκκαηα 5.1, 6.1, 7.1 θαη 8.1) θαη Δπηκφξθσζεο (Πξνγξάκκαηα 9.1 θαη 10.1) απφ θαη πξνο ηνπο ηφπνπο πινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ. Αλαιπηηθά: 3/18

4 Α) ην πιαίζην ηεο Τπνδξάζεο 8.1 Πξόγξακκα Καηάξηηζεο «Γπλακηθέο Καιιηέξγεηεο (Αξωκαηηθά Φπηά) - Αιεμάλδξεηα, πξνβιέπνληαη νη παξαθάηω κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπνκέλωλ /εθπαηδεπηώλ: Αλεξάνδρεια Θζρμη Θες/νίκησ (Εργαςτήριο Προςταςίασ & Αξιοποίηςησ Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών ΕΛΓΟ Δήμητρα ) Αλεξάνδρεια ΗΜΕΡ/ΝΙΕ 21/03/ /03/ /03/ /03/ /03/2014 ΩΡΕ ΑΝΑΧΩΡΗΗ & ΕΠΙΣΡΟΦΗ 20 7:30 15:30 Β) ην πιαίζην ηεο Τπνδξάζεο 5.1 Πξόγξακκα Καηάξηηζεο «Σερληθνί Γηακόξθωζεο Πεξηβάιινληνο & Πξάζηλωλ Υώξωλ, Αιεμάλδξεηα», πξνβιέπεηαη ε παξαθάηω κεηαθίλεζε εθπαηδεπνκέλωλ / εθπαηδεπηώλ: Αλεξάνδρεια Μόδι Θες/νίκησ (επιχ/ςη «Φυτώρια MODAGRE» Αλεξάνδρεια ΗΜΕΡ/ΝΙΕ ΩΡΕ ΑΝΑΧΩΡΗΗ & ΕΠΙΣΡΟΦΗ 28/03/ :00 15:00 Γ) ην πιαίζην ηεο Τπνδξάζεο 6.1 Πξόγξακκα Καηάξηηζεο «Γπλακηθέο Καιιηέξγεηεο (Αξωκαηηθά Φπηά ) - Γηαλληηζά», πξνβιέπνληαη νη παξαθάηω κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπνκέλωλ / εθπαηδεπηώλ: Γιαννιτςά Θζρμη Θες/νίκησ (Εργαςτήριο Προςταςίασ & Αξιοποίηςησ Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών -ΕΛΓΟ Δήμητρα) Γιαννιτςά ΗΜΕΡ/ΝΙΕ 31/03/ /04/ /04/ /04/ /04/2014 ΩΡΕ ΑΝΑΧΩΡΗΗ & ΕΠΙΣΡΟΦΗ 20 7:30 15:30 4/18

5 Γ) ην πιαίζην ηεο Τπνδξάζεο 7.1 Πξόγξακκα Καηάξηηζεο «Αλάπηπμε Δλαιιαθηηθώλ Σνπξηζηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ, θύδξα», πξνβιέπεηαη ε παξαθάηω κεηαθίλεζε εθπαηδεπνκέλωλ / εθπαηδεπηώλ: κφδρα Κζντρο Ιππικήσ Σζχνησ Πζλλασ & Αρχαιολογικό Μουςείο Πζλλασ κφδρα ΗΜΕΡ/ΝΙΕ ΩΡΕ ΑΝΑΧΩΡΗΗ & ΕΠΙΣΡΟΦΗ 01/04/ :30 14:00 Δ) ην πιαίζην ηεο Τπνδξάζεο 10.1 Δπηκόξθωζε «Καιιηέξγεηα & Μεηαπνίεζε Διιεληθώλ Αξωκαηηθώλ Φπηώλ», πξνβιέπνληαη νη παξαθάηω κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπνκέλωλ / εθπαηδεπηώλ, (3 θύθινη): Α) ΚΤΚΛΟ Γιαννιτςά Θζρμη Θες/νίκησ (Εργαςτήριο Προςταςίασ & Αξιοποίηςησ Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών -ΕΛΓΟ Δήμητρα) Γιαννιτςά ΗΜΕΡ/ΝΙΕ 07/04/ /04/ /04/ /04/ /04/2014 ΩΡΕ ΑΝΑΧΩΡΗΗ & ΕΠΙΣΡΟΦΗ 9 8:30 15:30 Β) ΚΤΚΛΟ Αλεξάνδρεια Θζρμη Θες/νίκησ (Εργαςτήριο Προςταςίασ & Αξιοποίηςησ Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών -ΕΛΓΟ Δήμητρα) Αλεξάνδρεια ΗΜΕΡ/ΝΙΕ 28/04/ /04/ /04/ /05/ /05/2014 ΩΡΕ ΑΝΑΧΩΡΗΗ & ΕΠΙΣΡΟΦΗ 9 8:30 15:30 5/18

6 Γ) ΚΤΚΛΟ Αλεξάνδρεια Θζρμη Θες/νίκησ (Εργαςτήριο Προςταςίασ & Αξιοποίηςησ Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών -ΕΛΓΟ Δήμητρα) Αλεξάνδρεια ΗΜΕΡ/ΝΙΕ 06/05/ /05/ /05/ /05/ /05/2014 ΩΡΕ ΑΝΑΧΩΡΗΗ & ΕΠΙΣΡΟΦΗ 8 8:30 15:30 ΠΡΟΟΥΖ Οη ηειηθέο εκεξνκελίεο θαη πξννξηζκνί δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Ωξνιφγην Πξφγξακκα γηα ην θάζε ηκήκα Καηάξηηζεο / Δπηκφξθσζεο, θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο απηψλ, ελψ ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί. Δλδερφκελε αιιαγή πξννξηζκνχ ζα επηθέξεη ακειεηέα αιιαγή ζηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε. 2. ΔΤΘΤΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΚΤΡΩΔΗ Α) Σν κεηαθνξηθφ κέζν (ιεσθνξείν, Γ.Υ. επηβαηηθφ θ.ιπ.) 1 ζα παξαιακβάλεη ην πξνο κεηαθνξά πξνζσπηθφ απφ θεληξηθά ζεκεία ησλ πφιεσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί σο αθεηεξίεο. ε πεξίπησζε πνπ πξνζσξηλά ή θαη νξηζηηθά απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα νξηζζεί λέν ζεκείν επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο. Β) Ο ρξφλνο αλακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ζεκείν επηβίβαζεο ζα είλαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο θαη ν αλάδνρνο πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αθξίβεηα ηεο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ, γηαηί απφ απηήλ εμαξηάηαη ε έγθαηξε έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη ε αζθαιήο θαη απξφζθνπηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ. Γ) Γελ ζα επηβηβάδνληαη μέλα, πξνο ηα Πξνγξάκκαηα, άηνκα. Σα άηνκα πνπ ζα επηβηβάδνληαη ζα είλαη απηά πνπ πεξηιακβάλεη ε Καηάζηαζε εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο εθπαίδεπζεο. Γ) Όια ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, ζα θέξνπλ νπωζδήπνηε δώλεο αζθαιείαο θαη ζα θηλνύληαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εθαξκφδεη πηζηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κεηαθεξφκελσλ αηφκσλ. 1 Γηεπθξίληζε: νη φξνη ιεσθνξείν (κεγάιν-κηθξφ) θαη ΓΥ επηβαηηθφ έρνπλ ηελ έλλνηα φπσο απηή αλαιχεηαη ζηελ παξάγξαθν 2α ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο αξηζκ / (ΦΔΚ 1449/η.Β / ) ΚΤΑ. 6/18

7 Δ) Κάζε ιεσθνξείν ή άιιν φρεκα, θχξην ή εθεδξηθφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν γηα ην έξγν ηεο κεηαθνξάο, πξέπεη λα έρεη πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε φισλ ησλ επηβαηλφλησλ γηα αηπρήκαηα θαη πιηθέο δεκίεο, φπσο επίζεο θαη ηελ θαηά λφκν αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαη γηα πιηθέο δεκίεο. Η δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ αζθαιίζεσλ πξέπεη λα θαιχπηεη ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ηεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαιχπηνπλ ππνρξεσηηθά επηβαίλνληεο θαη ηξίηνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο εγγπάηαη φηη φια ηα ιεσθνξεία θαη ηα ινηπά νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν ειάρηζηε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ζσκαηηθέο βιάβεο επηβαηλφλησλ θαη ηξίησλ θαη γηα πιηθέο δεκίεο ηξίησλ. Σ) Σελ επζχλε ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ ηε ζηηγκή ηεο επηβίβαζήο ηνπ ζην κεηαθνξηθφ κέζν κέρξη ηελ απνβίβαζή ηνπ ζηα ζπκθσλεκέλα ζεκεία-ζηάζεηο, έρεη ν νδεγφο. Ε) Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ην πξνζσπηθφ, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα ηπρφλ ηξαπκαηηζκνχο, φζν απηνί βξίζθνληαη κέζα ζηα ιεσθνξεία θαη ινηπά νρήκαηα, αιιά θαη θαηά ηελ επηβίβαζε θαη απνβίβαζή ηνπο. Ζ) Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηλφλησλ αηφκσλ θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη φια φζα νξίδνληαη, απφ ηνλ λφκν, γηα ηηο θείκελεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο. Θ) ε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, ν αλάδνρνο αδπλαηεί λα εθηειέζεη δξνκνιφγην γηα ην νπνίν έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε, ηφηε απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Η εηδνπνίεζε απηή δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε θπξψζεηο. Η) Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξλνχλ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ηερληθφ έιεγρν νρεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ΗΑ) Απαγνξεχεηαη ε απαίηεζε θαηαβνιήο εηζηηεξίνπ απφ ηα κεηαθεξφκελα άηνκα. ΗΒ) Αλ απνδεδεηγκέλα δελ ηεξεζνχλ νη ζπκβαηηθνί φξνη απφ ηνλ αλάδνρν, ηφηε ε αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη κνλνκεξψο ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ε νπνία ηζνδπλακεί ηνπιάρηζηνλ κε ην ήκηζπ ηνπ εκεξεζίνπ θφζηνπο ηνπ δξνκνινγίνπ, ζην νπνίν εκθαλίζηεθε ε παξάβαζε. Η βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο ησλ φξσλ ζα θαζνξίζεη θαη ην ηειηθφ χςνο ηεο πνηληθήο ξήηξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαβάζεηο: Αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε άθημεο ιεσθνξείνπ ή άιινπ νρήκαηνο ζηελ αθεηεξία ή/θαη ζηνλ εθάζηνηε πξννξηζκφ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνζσπηθνχ. Με ηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο ηνπ ιεσθνξείνπ ή άιινπ νρήκαηνο θαη ησλ ζηάζεσλ, εθηφο απφ ηεθκεξησκέλεο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο. Απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ ζηνπο επηβαίλνληεο. Μεηαθνξά πξνζψπσλ, πνπ δελ δηθαηνχληαη λα κεηαθεξζνχλ. ΗΓ) ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. ΗΓ) ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξαγκαηνπνηήζεη δξνκνιφγην αδηθαηνινγήησο, ηφηε πέξαλ ηεο κε απφδνζεο ζε απηφ ηνπ θφζηνπο ηνπ δξνκνινγίνπ, επηβαξχλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ δξνκνινγίνπ θαη σο πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη ζε απηφλ ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηνπ θφζηνπο ηνπ δξνκνινγίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε κε 7/18

8 πξαγκαηνπνίεζε αδηθαηνινγήησο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο (1) δξνκνινγίνπ ηνπ ηκήκαηνο εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. ΗΔ) Η είζπξαμε ησλ πξνζηίκσλ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ αλαδφρνπ. ΗΣ) ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο πξνγξακκαηηζκέλνπ δξνκνινγίνπ κε φρεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ Αλαδφρνπ, απηφο νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηε δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ κε αληίζηνηρν ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο χκβαζεο φρεκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν. ΗΕ) Ζ κε ηήξεζε ηωλ πξνϋπνζέζεωλ, ηόζν ηνπ παξόληνο άξζξνπ, όζν θαη ηωλ άιιωλ άξζξωλ ηεο Πξόζθιεζεο, επηζύξεη ηηο πξνβιεπόκελεο δηνηθεηηθέο ή θαη πνηληθέο θπξώζεηο, θαζώο θαη ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεωο θαη ηωλ εμ απηήο απνξξενπζώλ ζπλεπεηώλ. Ο αλάδνρνο είλαη ν κόλνο ππεύζπλνο, απέλαληη ζην Νόκν θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ηελ ηήξεζε ηωλ παξαπάλω όξωλ θαη απηόο ζα θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηπρόλ επζύλεο. 3. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ Η εθάζηνηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ηεθκεξηψλεηαη κε βάζε ηελ ππνγξαθή εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ ζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν εθπξνζψπνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ H πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ παξαιαβήο (απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ) θαη ηε ζρεηηθή εληνιή ηνπ Τπεπζχλνπ Έξγνπ, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζην φλνκά ηνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ (ηηκνιφγην θαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ζε πεξίπησζε κε απηνπξνζψπνπ εκθάληζεο ηνπ δηθαηνχρνπ). Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, κε πξφηαζε ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ, λα θαηαγγείιεη θαη λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζρεηηθή ζχκβαζε εθφζνλ πθίζηαηαη ζνβαξφο ιφγνο κέρξη ηεο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ, δηα ζρεηηθήο αλαθνηλψζεσο πξνο ηνλ εξγνιήπηε. εκαληηθφο ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο απνηειεί ελδεηθηηθά ε δηαθνπή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ε εμάληιεζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ επηζπκεί ηα ρξήκαηα λα κεηαβηβαζζνχλ ζε ινγαξηαζκφ ηνπ κε εληνιή κεηαθνξάο ζε εκπνξηθή ηξάπεδα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη είλαη ηα εμήο: α) γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ππέξ A.E: Απφζπαζκα Πξαθηηθψλ πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο A.E. απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πνηα είλαη ηα εθπξνζσπνχληα ηελ Δηαηξεία θαη δεζκεχνληα απηήλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο πξφζσπα. β) γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ππέξ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Οκφξξπζκεο, Δηεξφξξπζκεο θαη EΠE): Tν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ θαη Βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ φηη δελ έρεη ζην κεηαμχ επέιζεη κεηαβνιή ζηα πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία. 8/18

9 5. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 5.1 KATAPTIH KAI YΠOBOΛH ΠPOΦOPΩN Mε πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο) δαθηπινγξαθεκέλεο ή θαζαξνγξακκέλεο, ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε αληίγξαθν Ο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( ) ηεο εηαηξείαο πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: Πξνζθνξά Γηα ηελ Πξόζθιεζε κε Αξ. Πξωη.: 5969 / ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, Ο ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΙ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤ ΚΑΜΠΟΤ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΞΙΑ (ΚΩΔ. ΟΠ: )» Αλαζέηνπζα Αξρή: Κέληξν Αλάπηπμεο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Παξάξηεκα Αιεμάλδξεηαο) Ν. Πιαζηήξα 81, Αιεμάλδξεηα Ηκαζίαο, Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ: Σξίηε 18 Μαξηίνπ 2014 «Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηο πρωηόκολλο» ηηο πεξηπηψζεηο θνηλνπξαμηψλ ή ελψζεσλ ζα αλαγξάθνληαη νη επσλπκίεο ησλ κειψλ ηνπο θαη ηα ζηνηρεία (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( ) ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο Ο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη, επηπιένλ, λα πεξηιακβάλεη ηνπο ηξεηο (3) παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 1. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαη έγγξαθν ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο Αξρήο πνπ λα απνδεηθλχεη ηε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ γίλεη ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ. ε πεξίπησζε ΑΔ θαη ΔΠΔ επηπιένλ ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ΑΔ, πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν Πξαθηηθφ Γ θαη ην αληίζηνηρν ΦΔΚ δεκνζίεπζεο απηνχ, απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ φια ηα κέιε ηνπ Γ θαη θάζε άιιν φξγαλν εθπξνζψπεζεο ηεο ΑΔ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, 9/18

10 πξνζθνκίδεηαη επηθαηξνπνηεκέλε βεβαίσζε έλαξμεο επαγγέικαηνο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή Αξρή. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο, πξνζθνκίδνληαη ηα αληίζηνηρα σο άλσ έγγξαθα γηα θάζε κέινο ηεο ζχκπξαμεο. 2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ππνβάινπλ πξνζθνξά, θαζψο θαη απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ λνκηθψλ πξφζσπσλ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο (Αξ. Πξση.: 5969 / ) γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά πξνζσπηθνχ γηα ηελ Πξάμε «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤ ΚΑΜΠΟΤ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΞΙΑ (ΚΩΔ. ΟΠ: )», θαη ζηελ νπνία δειψλνπλ φηη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο νη πξνζθέξνληεο: - απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, - ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθην γλψζε, - δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, - δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη, δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. (Πξνθεηκέλνπ δε γηα αιινδαπνχο απαηηείηαη δήισζε φηη ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο), - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή άιιν ηζνδχλακν νξγαληζκφ ή επαγγεικαηηθή έλσζε, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/ /18

11 Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: Α. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ππνβάινπλ πξνζθνξά, θαζψο θαη απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ λνκηθψλ πξφζσπσλ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο (Αξ. Πξση.: 5969 / ) γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά πξνζσπηθνχ γηα ηελ Πξάμε «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤ ΚΑΜΠΟΤ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΞΙΑ (ΚΩΔ. ΟΠ: )», θαη ζηελ νπνία δειψλνπλ ηα εμήο: 1) Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε. 2) Δάλ έρεη επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. 3) Σνπο ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 4) Σνπο αξηζκνχο θπθινθνξίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θάζε δξνκνινγίνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο έθαζηνπ. 5) Όηη θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκηζζνχλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: i. Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε δξνκνινγίνπ. ii. Πξφζθαηα θχιια ηερληθνχ ειέγρνπ Κ.Σ.Δ.Ο., απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ηα δηαηηζέκελα κεηαθνξηθά κέζα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά πξνζσπηθνχ. iii. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. iv. Δπηθπξσκέλεο άδεηεο νδήγεζεο ησλ νδεγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. v. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κεηαθνξηθφ κέζν δελ είλαη ηδηφθηεην, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ιεσθνξείνπ ή ηνπ Γ.Υ. επηβαηηθνχ (ΣΑΞΙ θιπ) πνπ λα δειψλεη φηη παξαρσξεί ην φρεκα ηνπ ζηνλ αλάδνρν, γηα ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε απηήο, θαζψο θαη ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη φηαλ θαη εάλ θιεζεί λα ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά, εάλ πξφθεηηαη λα γίλεη ζε απηφλ ε θαηαθχξσζε. 11/18

12 vi. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ γηα ηνπο νδεγνχο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δει. ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο απάηεο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, λα πξνθχπηεη απφ ην πνηληθφ ηνπο κεηξψν φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ιαζξεκπνξίαο, ηεο κεηαθνξάο ιαζξνκεηαλαζηψλ, ηεο παξάβαζεο ηεο λνκνζεζίαο «πεξί λαξθσηηθψλ», ηεο ζσκαηεκπνξίαο, ηεο καζηξνπείαο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο πνξλψλ, ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε, ηεο απφπεηξαο αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε, ηεο απάηεο, ηεο θινπήο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ρξήζεο πιαζηψλ εγγξάθσλ, ηεο ιεζηείαο, ηεο αιεηείαο, ηνπ βηαζκνχ, ηεο απνπιάλεζεο αλειίθσλ, ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απαγσγήο, ηεο ζχζηαζεο ζπκκνξίαο θαη ηεο κέζεο θαηά ηελ νδήγεζε. vii. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο γηα ηνπο νδεγνχο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθφζνλ γηα απηά απαηηείηαη ηέηνηα άδεηα θαη Δηδηθή Άδεηα Μεηαθνξέα Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλε ηε Φφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (βιέπε Παξάξηεκα Α) H απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Η ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη Η απφθιηζε απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (φπσο απηέο ηεθκεξηψλνληαη ζηελ παξάγξαθν ) απνηειεί αίηην απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο Δπηζεκαίλεηαη φηη: Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπησλ ηνπ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ 12/18

13 νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 6. TIME 6.1 Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΩ, ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 6.2 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ησλ δξνκνινγίσλ αλά Πξφγξακκα αλά νκάδα δξνκνινγίνπ ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 6.3 Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 6.4 Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: - Σηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηπρφλ επηβαξχλζεσλ) ρσξίο Φ.Π.A. γηα θάζε δξνκνιφγην ή επαλαιήςεηο δξνκνινγίσλ. - Πνζνζηφ Φ.Π.A. επί ηνηο % γηα θάζε δξνκνιφγην ή επαλαιήςεηο δξνκνινγίσλ (ζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.A. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). - πλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α γηα θάζε δξνκνιφγην ή επαλαιήςεηο δξνκνινγίσλ. - Σηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηπρφλ επηβαξχλζεσλ) ρσξίο Φ.Π.A. γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ. - Πνζνζηφ Φ.Π.A. επί ηνηο % γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ (ζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.A. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). - πλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ. 6.5 Η ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηελ ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) πνπ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ κεηαθνξψλ (φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ζηε Φφξκα Α), απ φπνπ ζα επηιέγεηαη ν αλάδνρνο. 6.6 H Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 6.7 Γεληθά ηζρχεη φηη νξίδεη ην άξζξν 16 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α / ) Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.). 7. ΠPOΦYΓE Γηα ηπρφλ πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α / ) Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.). 13/18

14 8. EIΓIKOI OPOI 8.1 Oη πξνζθνξέο θαηά θχιιν πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζπκκεηέρνληνο. 8.2 Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε απφ θάζε αηηία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν. 8.3 Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 8.4 Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, ζα επηιχεηαη απφ ηα εδξεχνληα ζηελ Αζήλα αξκφδηα δηθαζηήξηα ηα νπνία ζα δηθάδνπλ ακεηάθιεηα. 8.5 ηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ ππεξεζηψλ θαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 8.6 ε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλεη απνδνρή ππεξεζίαο ηνπ αλαδφρνπ αλ δελ δηαπηζησζεί θαη βεβαησζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή φηη ε ππεξεζία πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο. 6.8 Δθρψξεζε (κεξηθή ή νιηθή), ζχζηαζε ελέρπξνπ ή κεηαβίβαζε ηεο ζχκβαζεο νηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ή ππνρξέσζεο πνπ απνξξένπλ απφ απηή, απαγνξεχεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δπηζπλάπηνληαη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 14/18

15 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α Κάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ζπκπιεξψλεη ηνλ παξαθάησ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ κε ηελ απφιπηε επζχλε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο ζηήιεο «ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ», «ΦΠΑ» θαη «ΣΙΜΗ ΜΔ ΦΠΑ» ηνπ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ηφζν γηα θάζε δξνκνιφγην ή επαλαιήςεηο δξνκνινγίσλ μερσξηζηά, φζν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ. 15/18

16 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (Πξόζθιεζε κε Αξ. Πξωη.: 5969/ ) ΕΚΣΕΛΕΗ Τ ΣΤΠΟ ΟΧΗΜΑΣΟ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΦΠΑ (13%) ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ Αλεξάνδρεια Θζρμη Θες/νίκησ (Εργαςτήριο Προςταςίασ & Αξιοποίηςησ Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών ΕΛΓΟ Δήμητρα ) 5 φορζσ 20 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ Αλεξάνδρεια Αλεξάνδρεια ΕΚΣΕΛΕΗ Τ ΣΤΠΟ ΟΧΗΜΑΣΟ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (για 1 δρομολόγιο) ΦΠΑ (13%) (για 1 δρομολόγιο) ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (για 1 δρομολόγιο) Μόδι Θες/νίκησ (επιχ/ςη «Φυτώρια MODAGRE» 1 φορά 22 ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ Αλεξάνδρεια ΕΚΣΕΛΕΗ Τ ΣΤΠΟ ΟΧΗΜΑΣΟ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΦΠΑ (13%) ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ Γιαννιτςά Θζρμη Θες/νίκησ (Εργαςτήριο Προςταςίασ & Αξιοποίηςησ Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών -ΕΛΓΟ Δήμητρα) 5 φορζσ 20 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ Γιαννιτςά 16/18

17 ΕΚΣΕΛΕΗ Τ ΣΤΠΟ ΟΧΗΜΑΣΟ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (για 1 δρομολόγιο) ΦΠΑ (13%) (για 1 δρομολόγιο) ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (για 1 δρομολόγιο) κφδρα Κζντρο Ιππικήσ Σζχνησ Πζλλασ & Αρχαιολογικό Μουςείο Πζλλασ 1 φορά 21 ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ κφδρα ΕΚΣΕΛΕΗ Τ ΣΤΠΟ ΟΧΗΜΑΣΟ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΦΠΑ (13%) ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ Γιαννιτςά Θζρμη Θες/νίκησ (Εργαςτήριο Προςταςίασ & Αξιοποίηςησ Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών -ΕΛΓΟ Δήμητρα) 5 φορζσ 9 MINI BUS Γιαννιτςά ΕΚΣΕΛΕΗ Τ ΣΤΠΟ ΟΧΗΜΑΣΟ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΦΠΑ (13%) ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ Αλεξάνδρεια Θζρμη Θες/νίκησ (Εργαςτήριο Προςταςίασ & Αξιοποίηςησ Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών -ΕΛΓΟ Δήμητρα) 5 φορζσ 9 MINI BUS Αλεξάνδρεια 17/18

18 ΕΚΣΕΛΕΗ Τ ΣΤΠΟ ΟΧΗΜΑΣΟ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΦΠΑ (13%) ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ Αλεξάνδρεια Θζρμη Θες/νίκησ (Εργαςτήριο Προςταςίασ & Αξιοποίηςησ Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών -ΕΛΓΟ Δήμητρα) 5 φορζσ 8 MINI BUS Αλεξάνδρεια ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (για το ςφνολο των δρομολογίων) ΦΠΑ (13%) (για το ςφνολο των δρομολογίων) ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (για το ςφνολο των δρομολογίων) 18/18

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα