Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)"

Transcript

1 «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) Τομέας Επιμόρθφζης & Καηάρηιζης Πάηπα, Αππίλιορ 2011 Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 1 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ... 2 Εηζαγσγή... 3 Πνύ ζα γίλεηαη;... 3 Πώο ν εθπαηδεπηηθόο ζα επηιέγεη πνπ ζα πηζηνπνηεζεί;... 3 Πόζεο θνξέο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη;... 3 Δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο... 3 Τιηθό Πξνεηνηκαζίαο... 4 Σν αληηθείκελν ηεο εμέηαζεο... 4 Δείγκαηα ΕΡΩΣΗΕΩΝ πηζηνπνίεζεο... 7 ΣΕΣ Εμνηθείσζεο... 7 Οδεγόο Υξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο... 9 Απόθηεζε Κσδηθώλ Εηζόδνπ... 9 Δηαρείξηζε Αηηήζεσλ Πηζηνπνίεζεο Νέα Αίηεζε Σξνπνπνίεζε Αίηεζεο Δηαγξαθή Αίηεζεο Επηζθόπεζε Αίηεζεο Πξνβνιή απνηειεζκάησλ πηζηνπνίεζεο Οδεγίεο γηα ηε Πηζηνπνίεζε Γεληθέο Οδεγίεο Έιεγρνο ζηνηρείσλ εθπαηδεπηηθνύ Εηδηθέο Οδεγίεο γηα ηνπο εμεηαδόκελνπο Η απνρώξεζε ηνπ εμεηαδόκελνπ Σν Πεξηβάιινλ Εξγαζίαο ηνπ Λνγηζκηθνύ Πηζηνπνίεζεο Εηζαγσγή Εμεηαδόκελνπ ζην Πεξηβάιινλ Σν Πεξηβάιινλ ηνπ Λνγηζκηθνύ Πηζηνπνίεζεο Παξάξηεκα : ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΠΟΤ Π6α Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 2 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

3 Διζαγωγή Σν παξόλ θείκελν έρεη ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα: Σε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο ζηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ΣΠΔ. Σνλ ηξόπν πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε. Πού θα γίνεηαι; Η δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζα πινπνηεζεί ζε Κένηπα Πηζηνπνίεζεο (ΚΔ.ΠΙ.), ηα νπνία είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα Παλ/κίσλ θαη ΣΔΙ πνπ αλήθνπλ ζηα Μεηξώα ΚΔΠΙ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ Πξάμεσλ (α) «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε» ηνπ Μέηξνπ 1.2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη (β) «Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε» ηνπ Μέηξνπ 2.1 ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ Πώρ ο εκπαιδεςηικόρ θα επιλέγει πος θα πιζηοποιηθεί; Κάζε εθπαηδεπηηθόο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δηαδηθαζίεο, ζα ζςμπληπώνει ηλεκηπονικά αίηηζη ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηνπ έξγνπ ( επηιέγνληαο ην ΚΔ.ΠΙ. θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα πηζηνπνηεζεί. Η εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ζα ελεκεξώλεηαη θαηάιιεια από ηνλ θόκβν ηνπ έξγνπ γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. Πόζερ θοπέρ μποπεί να ζςμμεηάζσει; Ο εθπαηδεπηηθόο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηπειρ δπλαηόηεηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. Γιαδικαζία Πιζηοποίηζηρ Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. Δνημεπώνεηαι από ηον κόμβο ηος έπγος γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο πεξηόδνπ επηκόξθσζεο θαη ηελ ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ αιηήζεων ζςμμεηοσήρ. 2. Ακολοςθεί ηη διαδικαζία απόκηηζηρ κωδικών ειζόδος ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεη πσο δελ έρεη. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ζπκβνπιεύεηαη ην ζρεηηθό Οδεγό Απόθηεζεο Κσδηθώλ Πξόζβαζεο. Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 3 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

4 3. ςνδέεηαι ζηο Πληποθοπιακό ύζηημα ηος έπγος κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (ε πξόζβαζε κπνξεί λα γίλεη από ηελ ζρνιηθή κνλάδα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ή από νπνηνλδήπνηε Η/Τ πνπ έρεη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν κε ηελ ρξήζε θσδηθώλ πνπ είλαη κνλαδηθνί γηα θάζε εθπαηδεπηηθό) 4. ςμβοςλεύεηαι ηο ζσεηικό Οδηγό Υπήζηρ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο γηα ηελ ςποβολή ηλεκηπονικήρ αίηηζηρ ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο Πηζηνπνίεζεο. 5. Δνημεπώνεηαι γηα ηα διαθέζιμα ΚΔ.ΠΙ. θαζώο θαη γηα ηηο δηαζέζηκεο ημέπερ θαη ώπερ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ αλά ΚΔ.ΠΙ. 6. Τποβάλλει ηλεκηπονική αίηηζη θαη δεζκεύεηαη όηη ζα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ώξα ζην ΚΔ.ΠΙ. πνπ επέιεμε. Πποζέπσεηαι ζην ΚΔ.ΠΙ., ηαπηνπνηείηαη θαη θαηαιακβάλεη κηα ζέζε εξγαζίαο ζε ςπολογιζηή. 7. Δνημεπώνεηαι γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. 8. Απανηά ηλεκηπονικά ζε έλα ζύλνιν εξσηήζεσλ (test) πνπ πξνθύπηεη κε ηςσαίο ηξόπν θαη είλαη διαθοπεηικό γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθό. 9. Σα παξαγόκελα ζύλνια εξσηήζεσλ είλαη ηεο ίδηαο δπζθνιίαο θαη αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο. Ο εθπαηδεπηηθόο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην πνιύ ηξεηο (3) ώξεο γηα λα νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. 10. Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ, ηα δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαηαρσξίδνληαη ζε κηα θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ επηθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη από ηνλ θόκβν ηεο πηζηνπνίεζεο γηα ην αποηέλεζμα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηνλ αθνξά. Η πξόζβαζε ζηα απνηέιεζκα ηεο πηζηνπνίεζεο ζα επηηξέπεηαη κόλν ζηνλ ελδηαθεξόκελν εθπαηδεπηηθό θαη δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο πνπ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί. Τλικό Πποεηοιμαζίαρ Σο ανηικείμενο ηηρ εξέηαζηρ Οη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα απαληήζεη ν εθπαηδεπηηθόο, πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ, ζα έρνπλ άμεζη ζςνάθεια κε ηνπο ζηόσοςρ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ αθνξνύζε ζηα έξγα «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε» θαη «Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε» ην πιαίζην απηό πηζηνπνηείηαη ε απόθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γνώζεων θαη δεξιοηήηων όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ηνλ πίνακα ζηόσων ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο πνπ είλαη: Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 4 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

5 Σίηλορ Δνόηηηαρ Διζαγωγικέρ έννοιερ πληποθοπική ρ, σπήζη πποζωπικού Η/Τ Πεπιεσόμενο Γιάπκει α 1. Γεδνκέλα θαη Πιεξνθνξίεο 2. Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή 3. Τιηθό Τπνινγηζηή πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο(άλνηγκα/θ ιείζηκν Η/Τ, πιεθηξνιόγην, πνληίθη, modem, CD/DVD-ROM, δηζθέηα, ζπλδεζκνινγία θαισδίσλ βαζηθώλ ζπζθεπώλ [νζόλεο, πιεθηξνινγίνπ, πνληηθνύ, modem, θάξηαο δηθηύνπ, εθηππσηή]) 4. Γξαθηθό 9 ώξεο Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο (ρεηξηζκόο παξαζύξσλ, επηθάλεηα εξγαζίαο, εκεξνκελία θαη ώξα ζπζηήκαηνο) 5. Γηαρείξηζε θαηαιόγσλ θαη αξρείσλ (ηνπηθά θαη ζε πεξηβάιινλ δηθηύνπ) 6. πκπίεζε θαη απνζπκπίεζε αξρείσλ 7. Σν ινγηζκηθό θαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ ηόσοι Δμνηθείσζε/ρεηξηζκόο Η/Τ Να είλαη ν εθπαηδεπηηθόο ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη απιά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Η/Τ Γλώζε βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο Δμνηθείσζε κε ηελ εγθαηάζηαζε/απεγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ Πνιύ θαιή γλώζε ρεηξηζκνύ αξρείσλ θαη νξγάλσζήο ηνπο έηζη ώζηε ν εθπαηδεπηηθόο λα κπνξεί λα αξρεηνζεηεί θαη λα νξγαλώλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ. Δπεξεπγαζία κειμένος 1. Δμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 2. Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ (γξακκαηνζεηξέο, παξάγξαθνη) 3. Λεηηνπξγίεο cut/copy/paste 4. Δπηινγή 9 ώξεο Γηόξζσζε Αλαδήηεζε 5. Υξήζε νξζνγξαθηθνύ ειέγρνπ 6. Γηακόξθσζε ζειίδαο 7. Πξνεπηζθόπεζε Δθηύπσζε Να είλαη ν εθπαηδεπηηθόο ζε ζέζε λα εηνηκάζεη/επεμεξγαζηεί/εθηππώζεη έλα θείκελν, ην νπνίν λα πεξηέρεη πίλαθεο, εηθόλεο ή ζρεδηαγξάκκαηα, νύησο ώζηε λα κπνξεί: Να πξνεηνηκάζεη ζρέδην καζήκαηνο Να εηνηκάζεη θύιια δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε Να εηνηκάζεη αζθήζεηο ή δηαγσλίζκαηα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Να ζπληάζζεη αλαθνξέο, θαηαζηάζεηο θαη θαηαιόγνπο γηα δηνηθεηηθή ρξήζε ζην ζρνιείν Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 5 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

6 8. Πίλαθεο, πεξηγξάκκαηα, ζθίαζε 9. Δηζαγσγή αληηθεηκέλσλ (εηθόλεο ζρεδίαζε) θαη Τπολογιζηικά θύλλα 1. Δμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 2. Μνξθνπνίεζε πεξηερνκέλνπ θαη εκθάληζεο θειηώλ, γξακκώλ, ζηειώλ 3. Λεηηνπξγίεο cut/copy/paste 4. Αληηγξαθή- Μεηαθίλεζε- Γηαγξαθή 9 ώξεο πεξηερνκέλνπ θειηώλ 5. Σύπνη θαη βαζηθέο ζπλαξηήζεηο 6. Γηακόξθσζε θύιινπ εξγαζίαο 7. Πξνεπηζθόπεζε Δθηύπσζε 8. Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ Να είλαη ν εθπαηδεπηηθόο ζε ζέζε λα εηνηκάζεη/επεμεξγαζηεί/εθηππώζεη έλα θύιιν εξγαζίαο νύησο ώζηε λα κπνξεί: Να παξαθνινπζεί θαη λα νξγαλώλεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ θαη λα βγάδεη ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Β βάζκηαο εθπαίδεπζεο (θπξίσο απηνί ησλ εηδηθνηήησλ ζεηηθήο θαηεύζπλζεο) λα εηνηκάζνπλ δξαζηεξηόηεηεο γηα ρξήζε ζηελ ηάμε (εηζαγσγή πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ, δεκηνπξγία γξαθεκάησλ, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ). Λογιζμικό παποςζίαζηρ 1. Δμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 2. Μνξθνπνίεζε παξνπζίαζεο 3. Αληηγξαθή- Μεηαθίλεζε- Γηαγξαθή δηαθάλεηαο 4. Γηακόξθσζε δηαθάλεηαο 3 ώξεο 5. Πξνεπηζθόπεζε Δθηύπσζε 6. Πξνβνιή παξνπζίαζεο θαη εθέ πξνβνιήο 7. Δηζαγσγή αληηθεηκέλσλ (εηθόλεο θαη ζρεδίαζε) Να είλαη ν εθπαηδεπηηθόο ζε ζέζε λα εηνηκάζεη/επεμεξγαζηεί/εθηππώζεη/πξν βάιεη κηα παξνπζίαζε, νύησο ώζηε λα κπνξεί: Να παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε ην κάζεκά ηνπ είηε πξνβάιινληαο απ επζείαο ηελ παξνπζίαζε, είηε κέζσ δηαθαλεηώλ ηηο νπνίεο παξάγεη από ηελ παξνπζίαζε Γιαδίκηςο και επικοινωνίερ 1. Γίθηπα Τπνινγηζηώλ θαη δηαδίθηπν 2. Υξήζε πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο, πξόζβαζε ζε δηθηπαθό ηόπν αμηνπνίεζε ηεο δνκήο ππεξκέζσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ 12 ώξεο Υξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ σο πεγήο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Υξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα δξαζηεξηόηεηεο ζηελ ηάμε Υξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από ηνλ εθπαηδεπηηθό σο κέζν επηθνηλσλίαο Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 6 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

7 3. Πινήγεζε, αλάθηεζε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ 4. Μεραλέο αλαδήηεζεο 5. Υξήζε πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (πεδία κελύκαηνο, νξγάλσζε κελπκάησλ, ρεηξηζκόο ζπλεκκέλσλ αξρείσλ) 6. Πξνζηαζία από ηνύο ημείωζη: Σν επηκνξθσηηθό πιηθό δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ θόκβνπ ηνπ έξγνπ ( -> ΤΛΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ -> ΤΛΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Α ΔΠΙΠΔΓΟΤ) Δείγμαηα ΕΡΩΣΗΕΩΝ πιζηοποίηζηρ Γείγκαηα ΔΡΩΣΗΔΩΝ Πηζηνπνίεζεο δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ θόκβνπ ηνπ έξγνπ ( ζηελ πεξηνρή ηνπ ΤΛΙΚΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ -> ΤΛΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Α ΔΠΙΠΔΓΟΤ. Οη εξσηήζεηο πνπ δεκνζηεύνληαη δεν αποηελούν ένα πλήπερ δείγμα επωηήζεων, αιιά κόλν έλα κηθξό αξηζκό ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ. Οη εξσηήζεηο πνπ ζα πεξηιακβάλεη έλα ηεζη ζα είλαη θπξίσο Δπωηήζειρ Δθαπμογών αιιά θαη κηθξόο αξηζκόο Δπωηήζεων Κλειζηού Σύπος (σζηνύ / Λάζνπο, Πνιιαπιήο Δπηινγήο, πκπιήξσζεο θελνύ θιπ). ε θάζε εξώηεζε πνπ αθνξά δξαζηεξηόηεηα, εκθαλίδεηαη κόλν ε ζσζηή απάληεζε θαη όρη ν ηξόπνο επίιπζήο ηεο. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή νη εξσηήζεηο απηέο ζηνρεύνπλ ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηκνξθσζέλησλ, έηζη ώζηε λα γλσξίζνπλ αθόκα θαιύηεξα ηα αληηθείκελα ζηα νπνία επηκνξθώζεθαλ, θαη όρη απιά λα αλαπαξάγνπλ έηνηκεο δεμηόηεηεο. Πηζαλά δε, λα γλσξίζνπλ θαη δπλαηόηεηεο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ γλώξηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ ηεο επηκόξθσζεο. ΣΕΣ Εξοικείωζηρ Σν πιήξεο ηεζη πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη 60 εξσηήζεηο - αζθήζεηο ηεο Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 7 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

8 κνξθήο: 1. δξαζηεξηόηεηα εθαξκνγήο 2. θιεηζηνύ ηύπνπ (σζηνύ-λάζνπο, Πνιιαπιήο Δπηινγήο, πκπιήξσζεο Κελνύ) θαη 3. εξσηήζεηο κεηθηνύ ηύπνπ (ν ρξήζηεο θάλεη κία δξαζηεξηόηεηα εθαξκνγήο θαη βάζε απηήο απαληά ζε κία εξώηεζε θιεηζηνύ ηύπνπ). Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δνθηκάζνπλ έλα ππνζύλνιν 20 εξσηήζεσλ από έλα αληηπξνζσπεπηηθό ηεζη. ηα ηεζη εμνηθείσζεο ζπκκεηέρνπλ μόνον εξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη κεηθηνύ ηύπνπ. Γηα λα δνθηκάζεηε ην ηεζη εμνηθείσζεο κε ην πεξηβάιινλ πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδεζείηε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ έξγνπ ( Δάλ δελ έρεηε θσδηθό πξόζβαζεο ρξεζηκνπνηήζηε ηελ εηδηθή ιεηηνπξγία «Καηαρώξηζε ηνηρείσλ» γηα λα απνθηήζεηε. Αθνύ ζπλδεζείηε θάληε θιηθ ζηελ επηινγή ΣΔΣ ΔΞΟΙΚΔΙΩΗ ΜΔ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 8 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

9 Οδηγόρ Υπήζηρ ηος Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ Απόκηηζη Κωδικών Ειζόδος ηε παξνύζα ελόηεηα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζίαο θαηαρώξηζεο ζηνηρείσλ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ απόθηεζε θσδηθώλ ρξήζεο γηα ην πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηεο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε ( Οι ενδιαθερόμενοι θα πρέπει καηαρτήν να ελέγτοσν εάν έτοσν ήδη κφδικούς ειζόδοσ για ηο Πληροθοριακό Σύζηημα ηοσ έργοσ. Ο έλεγτος μπορεί να γίνει μέζφ ηης ειδικής λειηοσργίας «Ανάκηηζης Κφδικών». Εάν η λειηοσργία «Ανάκηηζης Κφδικών» επιζηρέυει κφδικούς ζημαίνει όηι ο τρήζηης έτει ήδη λογαριαζμό ζηο ζύζηημα. Εάν όμφς η προζπάθεια ειζόδοσ αποηύτει ηόηε θα πρέπει να ζηείλει ζτεηικό αίηημα ενεργοποίηζης ζηην σπηρεζία HELP DESK ηοσ έργοσ ( Επιλογή Υποζηηρικηικές Δομές -> HELPDESK). Η δηαδηθαζία θαηαρώξηζεο ζηνηρείσλ εθπαηδεπηηθνύ γηα απόθηεζε θσδηθώλ απνηειείηαη από 3 βήκαηα κε αληίζηνηρεο θόξκεο θαηαρώξηζεο ζηνηρείσλ. ην πξώην βήκα (εηθόλεο 1 & 2), ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζήο ηνπ κέζσ ηεο εηδηθήο ιεηηνπξγίαο «Καηαρώξηζε ηνηρείσλ» ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο. Ιδιαίηεπη πποζοσή ρξεηάδεηαη ζην ζεκείν εηζαγσγήο ηνπ . Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαρσξίζεη έγκςπο ην νπνίν ζα παπακολοςθεί ζςσνά, δηόηη ζε απηό ην , ζα απνζηαινύλ νη κωδικοί ενεπγοποίηζήρ ηνπ θαζώο θαη ζεκαληηθέο ελεκεξώζεηο ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο ηνπ έξγνπ εθόζνλ απηό ρξεηαζηεί. Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 9 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

10 Δηθόλα 1. Βήκα1: Πξνζσπηθά ηνηρεία ρξήζηε Δηθόλα 2 Βήκα1: Πξνζσπηθά ηνηρεία ρξήζηε (2) Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 10 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

11 ην δεύηεξν βήκα (εηθόλα 3), ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα ζηνηρεία δηεύζπλζήο ηνπ Δηθόλα 3 Βήκα2: ηνηρεία δηεύζπλζεο ρξήζηε ην ηξίην θαη ηειεπηαίν βήκα (εηθόλα 4), ν ρξήζηεο θαηαρσξεί ηα ππεξεζηαθά ηνπ ζηνηρεία -Δηδηθόηεηα, Οξγαληθή θαη ζέζε Απαζρόιεζεο. εκαληηθό είλαη ζε απηό ην ζεκείν πξνο ράξηλ βνήζεηαο πξνο ην ρξήζηε, λα ηνληζηεί πσο αλ δελ είλαη δπλαηό λα εληνπίζεη ηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα (Οξγαληθή ή Απαζρόιεζεο), λα επηιέμεη αξρηθά θάπνηα άιιε ρνιηθή Μνλάδα ηεο ίδηαο Γηεύζπλζεο (Α ή Β Βάζκηαο) θαη αθνύ θαηαρσξίζεη ηα ζηνηρεία ηνπ, λα απνζηείιεη άκεζα κήλπκα ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα γηα πξνζζήθε/δηόξζσζε ηεο ρνιηθήο ηνπ Μνλάδαο. Όηαλ ελεξγνπνηεζεί ν ινγαξηαζκόο ηνπ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα δηόξζσζεο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ. ηε θόξκα απηή, επηιέγνληαο «Δπόκελν Βήκα», ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαηαρσξνύληαη θαη απνζηέιεηαη κήλπκα ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο. Ο Γηαρεηξηζηήο αθνύ ειέγμεη: 1. ηα θαηαρσξηζκέλα ηνηρεία πνπ ππέβαιε ν ελδηαθεξόκελνο ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, 2. θαη ιακβάλνληαο ππόςε a. ην απαξαίηεην ΦΔΚ Γηνξηζκνύ γηα ηνπο κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ή b. ηε ζρεηηθή βεβαίσζε από ηελ νηθεία δηεύζπλζε εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ελ ελεξγεία αλαπιεξσηέο ή ηδησηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο (ζρέδηα βεβαηώζεσλ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ θόκβνπ ηνπ έξγνπ ( -> ΤΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΗ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ -> ΟΓΗΓΙΔ, ΔΝΣΤΠΑ, ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ -> ΥΔΓΙΑ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ / ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΗΛΩΔΙ) Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 11 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

12 πξνρσξά ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Μεηά ηε δηαδηθαζία απηή ν ρξήζηεο ιακβάλεη ηνπο θσδηθνύο εηζαγσγήο ηνπ ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε πνπ έρεη θαηαρσξήζεη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζε ζηα πξνεγνύκελα βήκαηα. Δηθόλα 4 Βήκα3 : Καηαρώξηζε ηνηρείσλ Δηδηθόηεηαο Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρώξεζε, πξνβάιινληαη ζηε θόξκα Πξνβνιήο ηνηρείσλ ώζηε ν ρξήζηεο λα έρεη ηε ζπλνιηθή εηθόλα ηεο θαηαρώξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ (εηθόλα 5). Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 12 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

13 Δηθόλα 5 Απεηθόληζε ηνηρείσλ θαηαρώξηζεο Διασείπιζη Αιηήζεων Πιζηοποίηζηρ ε απηή ηελ ελόηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε αηηήζεσλ πηζηνπνίεζεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο. ηελ αλαθνξά πεξηιακβάλεηαη ε εηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή θαη επηζθόπεζε αηηήζεσλ πηζηνπνίεζεο θαζώο θαη ε πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ πηζηνπνίεζεο. Η είζνδνο ζην πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Πηζηνπνίεζεο γίλεηαη κέζα από ην εληαίν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηεο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε ζηνλ θόκβν Ο ρξήζηεο επηιέγεη από ην θεληξηθό κελνύ ελεξγεηώλ ηε ιεηηνπξγία «Δίζνδνο». Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 13 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

14 Αθνύ εηζάγεη ηνπο θσδηθνύο εηζόδνπ ηνπ θαη παηήζεη «ύλδεζε», πξνσζείηαη ζην πεξηβάιινλ ππνςεθίνπ πηζηνπνίεζεο. Σν πεξηβάιινλ απηό πεξηέρεη κελνύ ελεξγεηώλ πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. ε απηή ηελ ελόηεηα ζα αλαιπζνύλ νη ελέξγεηεο απηέο πνπ αθνξνύλ ζηε Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ Πηζηνπνίεζεο. Νέα Αίτηςη Από ην κελνύ Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ Πηζηνπνίεζεο επηιέγεη «Νέα Αίηεζε» θαη κεηαθέξεηαη ζην 1 ν Βήκα ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο λέαο αίηεζεο. ε απηό ην Βήκα επηιέγεη δηαδνρηθά Πεξίνδν Πηζηνπνίεζεο, Ννκό, ζπλέρεηα Κέληξν θαη ηέινο Ηκεξνκελία Δμέηαζεο: ζηε Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 14 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

15 Η επηινγή Κέληξνπ Δμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθή ελώ είλαη δπλαηό λα κελ επηιέμεη Δπηζπκεηή Ηκεξνκελία θαη πξνρσξά ζην «Δπόκελν Βήκα». ημανηικό!!! ε απηό ην ζεκείν γίλεηαη έιεγρνο αλ ν ππνςήθηνο επηηξέπεηαη λα πάξεη κέξνο ζε πηζηνπνίεζε. Αλ ν ππνςήθηνο έρεη ελεξγή αίηεζε, έρεη ήδε πηζηνπνηεζεί, έρεη απνηύρεη ζε εμέηαζε πηζηνπνίεζεο 3 θνξέο, εθθξεκνύλ γη απηόλ απνηειέζκαηα εμέηαζεο ή δελ αλήθεη ζε θάπνηνλ από ηνπο θιάδνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηκόξθσζε Β Δπηπέδνπ δελ επηηξέπεηαη λα θάλεη λέα αίηεζε θαη εκθαλίδεηαη ην αλάινγν ελεκεξσηηθό κήλπκα. Δηθόλα 6: Ο Τπνςήθηνο έρεη ήδε πηζηνπνηεζεί Αλ ν ππνςήθηνο επηηξέπεηαη λα πάξεη κέξνο ζε πηζηνπνίεζε, κεηαθέξεηαη ζην 2 ν Βήκα, ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε ιίζηα δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ: Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 15 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

16 Δπηιέγεη ην πξόγξακκα πνπ επηζπκεί θαη παηά ην «Δπόκελν Βήκα». Αλ επηζπκεί λα θάλεη λέα αλαδήηεζε πξνγξάκκαηνο κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, παηά ην θνπκπί «Πξνεγνύκελν Βήκα» γηα λα κεηαθεξζεί ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα. Αλ επηιέμεη λα πξνρσξήζεη, εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ επέιεμε: Δπηιέγεη «Καηαρώξηζε» γηα λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. Αλ ην πξόγξακκα έρεη ήδε ζπγθεληξώζεη αηηήζεηο κέρξη ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθόηεηά ηνπ ηόηε δε δέρεηαη άιιεο αηηήζεηο θαη ην θνπκπί «Καηαρώξηζε» δελ εκθαλίδεηαη. ηε πεξίπησζε απηή επηιέγεη ην θνπκπί Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 16 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

17 «Πξνεγνύκελν Βήκα» γηα λα κεηαθεξζεί ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα θαη λα επηιέμεη άιιν πξόγξακκα πηζηνπνίεζεο. Αλ ην πξόγξακκα έρεη αθόκε δηαζέζηκεο ζέζεηο θαη επηιέμεη «Καηαρώξηζε», εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα κε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη ην ζρεηηθό κήλπκα επηηπρνύο ππνβνιήο: ε απηό ην ζεκείν κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ Κεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο παηώληαο «Δπηζηξνθή». Δπίζεο ζε πεξίπησζε όπνπ ε θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη «Οξηζηηθνπνηεκέλν» έρεη ηε δπλαηόηεηα έθδνζεο ηνπ εληύπνπ Π6α, παηώληαο ην αληίζηνηρν θνπκπί «Δθηύπσζε Δληύπνπ Π6α». Τροποποίηςη Αίτηςησ Η δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο αίηεζεο είλαη ελεξγνπνηεκέλε όηαλ ν ππνςήθηνο έρεη ππνβάιεη ήδε κηα αίηεζε γηα πξόγξακκα ην νπνίν βξίζθεηαη αθόκε ζε θαηάζηαζε «Δγθεθξηκέλν» - δειαδή δελ έρεη «Οξηζηηθνπνηεζεί». Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 17 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

18 Από ην κελνύ Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ Πηζηνπνίεζεο επηιέγεη Σξνπνπνίεζε Αίηεζεο. Αλ ν ππνςήθηνο δελ έρεη ελεξγή αίηεζε, εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ ζειίδα: Δπηιέγεη «Δπηζηξνθή» γηα λα επηζηξέςεη ζηελ Κεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ν ππνςήθηνο έρεη ελεξγή αίηεζε, εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θόξκα: Δπηιέγεη δηαδνρηθά Πεξίνδν Πηζηνπνίεζεο, Ννκό, ζηε ζπλέρεηα Κέληξν θαη ηέινο Ηκεξνκελία Δμέηαζεο: Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 18 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

19 Η επηινγή Κέληξνπ Δμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθή ελώ είλαη δπλαηό λα κελ νξίζεη Δπηζπκεηή Ηκεξνκελία. ηε ζπλέρεηα επηιέγεη «Δπηζηξνθή» γηα λα επηζηξέςεη ζηελ Κεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο ή «Δπόκελν Βήκα». ην Δπόκελν Βήκα εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ: Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 19 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

20 Δπηιέγεη ην πξόγξακκα πνπ επηζπκεί θαη ζηε ζπλέρεηα «Δπόκελν Βήκα». Αλ επηζπκεί λα θάλεη λέα αλαδήηεζε πξνγξάκκαηνο κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, παηά ην θνπκπί «Πξνεγνύκελν Βήκα» γηα λα κεηαθεξζεί ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα. Αλ επηιέμεη λα πξνρσξήζεη, εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο: Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 20 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

21 Παηά «Σξνπνπνίεζε» γηα λα ηξνπνπνηεζεί ε αίηεζή. Αλ ην πξόγξακκα έρεη ζπκπιεξώζεη ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηόηε δε δέρεηαη άιιεο αηηήζεηο νπόηε ην θνπκπί «Σξνπνπνίεζε» δελ εκθαλίδεηαη. ε απηή ηε πεξίπησζε παηά ην θνπκπί «Πξνεγνύκελν Βήκα» γηα λα κεηαθεξζεί ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα θαη λα επηιέμεη άιιν πξόγξακκα πηζηνπνίεζεο. Αλ επηιέμεη «Σξνπνπνίεζε», εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα κε ηα ηξνπνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη ην ζρεηηθό κήλπκα επηηπρνύο ππνβνιήο: ην ζεκείν απηό κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ Κεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο παηώληαο «Δπηζηξνθή». Δπίζεο ζε πεξίπησζε όπνπ ε θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη «Οξηζηηθνπνηεκέλν» έρεη ηε δπλαηόηεηα έθδνζεο ηνπ εληύπνπ Π6α, παηώληαο ην αληίζηνηρν θνπκπί «Δθηύπσζε Δληύπνπ Π6α». Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 21 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

22 Διαγραφή Αίτηςησ Από ην κελνύ Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ Πηζηνπνίεζεο επηιέγεη «Γηαγξαθή Αίηεζεο». Αλ ν ππνςήθηνο έρεη ελεξγή αίηεζε, εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ ζειίδα: Δπηιέγεη «Γηαγξαθή» γηα λα δηαγξάςεη ηελ αίηεζε. Σν ζύζηεκα ελεκεξώλεη γηα ηελ επηηπρία ηεο ελέξγεηαο. Παηά «Δπηζηξνθή» γηα λα επηζηξέςεη ζηελ Κεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο. Επιςκόπηςη Αίτηςησ Από ην κελνύ Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ Πηζηνπνίεζεο επηιέγεη «Δπηζθόπεζε Αίηεζεο». Αλ ν ππνςήθηνο έρεη ελεξγή αίηεζε, εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο: Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 22 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

23 ην ζεκείν απηό κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ Κεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο παηώληαο «Δπηζηξνθή». Δπίζεο ζε πεξίπησζε όπνπ ε θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη «Οξηζηηθνπνηεκέλν» έρεη ηε δπλαηόηεηα έθδνζεο ηνπ εληύπνπ Π6α, παηώληαο ην αληίζηνηρν θνπκπί «Δθηύπσζε Δληύπνπ Π6α». Προβολή αποτελεςμάτων πιςτοποίηςησ Από ην κελνύ Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ Πηζηνπνίεζεο επηιέγεη «Πξνβνιή απνηειεζκάησλ πηζηνπνίεζεο». Αλ ν ππνςήθηνο έρεη πηζηνπνηεζεί κε δηαδηθαζίεο πξνεγνύκελσλ έξγσλ πηζηνπνίεζεο, εκθαλίδεηαη ε ζειίδα ηεο παξαθάησ εηθόλαο: Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 23 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

24 Αλ ν ππνςήθηνο δελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε πηζηνπνίεζεο, εκθαλίδεηαη ε ζειίδα ηεο παξαθάησ εηθόλαο: Σέινο, αλ ν ππνςήθηνο ζπκκεηείρε ζε πηζηνπνίεζε, ηόηε εκθαλίδεηαη θόξκα κε ην απνηέιεζκα ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ (επηηπρήο ή κε) θαη ην ζπλνιηθό πνζνζηό απόδνζήο ηνπ. Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 24 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

25 Οδηγίερ για ηη Πιζηοποίηζη Γενικέρ Οδηγίερ Έλεγχοσ ςτοιχείων εκπαιδευτικού Καηά ηελ πξνζέιεπζε ζην θέληξν πηζηνπνίεζεο (ΚΕΠΙΣ) ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ: Ταπηόηεηα ή δηαβαηήξην Τν έληππν Π6α ην νπνίν εθηππώλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ πηζηνπνίεζεο θαη απνηειεί πξνζσπηθό έγγξαθν. Δελ ζα κπνξεί λα έρεη καδί ηνπ θαηά ηελ εμέηαζε: α) ηπρόλ ζεκεηώζεηο, β) βηβιία ή άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθό πιηθό ζρεηηθό κε ηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο. Τν πξνζσπηθό ηνπ ΚΕΠΙΣ επηβεβαηώλεη ηελ παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απηνί ππνγξάθνπλ ζην έληππν Π8. Αθνινύζσο νη επηηεξεηέο θξνληίδνπλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο. Ειδικέσ Οδηγίεσ για τουσ εξεταζόμενουσ Η δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ. Ο ρξόλνο εμέηαζεο κεηξάηαη ειεθηξνληθά θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ δε δίδεηαη παξάηαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηπρόλ εξσηήζεσλ πνπ εθθξεκεί ε απάληεζή ηνπο από ηνλ εμεηαδόκελν. Ο αξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ ελόο test είλαη 60. Εάλ ην ινγηζκηθό εμέηαζεο παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα ή δηαπηζησζεί όηη δε ζπκπεξηθέξεηαη «νκαιά» (δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ εμεηαδόκελνπ) ν ππνινγηζηήο ή ζπκβεί δηαθνπή ξεύκαηνο, ηόηε ν εμεηαδόκελνο νθείιεη άκεζα λα Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 25 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

26 ζηακαηήζεη θάζε ελέξγεηα θαη λα ελεκεξώζεη ηνλ/ ηνπο επηηεξεηή/ ηεο. Επηθεληξώζηε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε δηαηύπσζε ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζηε ζε ό,ηη αθξηβώο δεηείηαη. Βαζκνινγείηαη ην ηειηθό απνηέιεζκα θαη όρη ν ηξόπνο επίηεπμήο ηνπ (εθηόο αλ ζαθώο νξίδεηαη ν ηξόπνο επίηεπμεο ζην εξώηεκα). Επεηδή ν ρξόλνο εμέηαζεο είλαη θαζνξηζκέλνο κελ ηνλ ζπαηαιάηε ζε εξσηήζεηο ηνπ ηεζη πνπ ζαο δπζθνιεύνπλ ηδηαίηεξα, δηόηη ζην ηέινο ίζσο λα κελ είλαη αξθεηόο γηα λα πξνζπειάζεηε όιεο ηηο εξσηήζεηο. Βεβαησζείηε όηη νινθιεξώζαηε ηελ απάληεζε κηαο εξώηεζεο πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηελ επηινγή «Καταχώριση Απάντησης». Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηινγήο «Καταχώριση Απάντησης» δελ κπνξείηε λα επηζηξέςεηε ζηελ ίδηα εξώηεζε. Αλ θάλεηε ρξήζε ηνπ κελνύ «Βοήθεια» ησλ εθαξκνγώλ Office πνπ ελεξγνπνηνύληαη θαηά ηελ εμέηαζε, ηόηε ζα πξέπεη λα θιείζεηε ην παξάζπξν ηεο βνήζεηαο πξηλ ζπλερίζεηε κε ηελ απάληεζε ηεο εξώηεζεο. Βεβαησζείηε όηη νινθιεξώζαηε ηελ απάληεζε κηαο εξώηεζεο. Γηα παξάδεηγκα όηαλ πιεθηξνινγείηε δεδνκέλα ζε έλα θειί ηνπ Excel θξνληίζηε λα έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρώξηζε κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ «Enter» ή επηιέγνληαο κε ην πνληίθη έλα ιεπθό θειί. Αλ κηα εξώηεζε δελ εκθαλίδεηαη επθξηλώο ή εκθαληζηεί θάπνην κήλπκα ιάζνπο, ζηακαηήζηε ζην ζεκείν απηό θαη θαιέζηε ηνλ επηηεξεηή. Μελ «θιείλεηε» ηελ εθαξκνγή ηνπ Office πνπ ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ εμέηαζε ζε ηκήκα ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο ζηελ νζόλε Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 26 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

27 ηνπ ππνινγηζηή. Κιείζηκν ηεο εθαξκνγήο ζεκαίλεη απώιεηα ηεο εξώηεζεο θαη αδπλακία επαλαθνξάο ζε απηή. Έρεηε ην δηθαίσκα λα παξαθάκςεηε έλα εξώηεκα δηαηεξώληαο ηε δπλαηόηεηα λα επαλέιζεηε αξγόηεξα ζε απηό. Η δπλαηόηεηα απηή ελεξγνπνηείηαη κε ηε δηαζέζηκε επηινγή «Επόμενη Ερώτηση». Πξνζνρή: Η επηινγή ηνπ πιήθηξνπ «Τέινο Εμέηαζεο» νινθιεξώλεη ηε πξνζπέιαζεο ηνπ test. Η αποχώρηςη του εξεταζόμενου δηαδηθαζία θαη παύεη θάζε δπλαηόηεηα Ο εμεηαδόκελνο κπνξεί λα απνρσξήζεη κε ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο ή λσξίηεξα αλ ζεσξεί όηη νινθιήξσζε ηελ εμέηαζε. Καηά ηελ απνρώξεζε ιακβάλεη ην έληππν Π14α (Βεβαίσζε Σπκκεηνρήο) ππνγεγξακκέλν από ηνλ Επόπηε ηνπ ΚΕΠΙΣ θαη ηνλ Επηηεξεηή. Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 27 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

28 Σο Πεπιβάλλον Επγαζίαρ ηος Λογιζμικού Πιζηοποίηζηρ Σην εδάθην απηό παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο κέζσ ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη ε πηζηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ. Ειςαγωγή Εξεταζόμενου ςτο Περιβάλλον Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ πηζηνπνίεζεο (TCERT-Engine) από ηνλ εμεηαδόκελν εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε νζόλε εηζαγσγήο ζηνηρείσλ: Ο εμεηαδόκελνο εηζάγεη ηνλ αξηζκό αίηεζήο ηνπ. Ο αξηζκόο απηόο είλαη πξνζσπηθόο θαη βξίζθεηαη ζην έληππν Π6α. Εικόνα 7: Η οιόνη ειςαγωγθσ ςτοιχείων του εξεταζόμενου Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 28 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

29 Αλ ν αξηζκόο αίηεζεο πνπ πιεθηξνινγείηαη από ηνλ εμεηαδόκελν είλαη ζσζηόο, κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηινγήο απνδνρή ζα εκθαληζηεί ην νλνκαηεπώλπκό ηνπ. Εκθάληζε ζηνηρείσλ εμεηαδόκελνπ. Ο εθπαηδεπηηθόο εηζάγεη ηνλ θσδηθό ηνπ ηεζη. Ο θσδηθόο είλαη πξνζσπηθόο θαη βξίζθεηαη ζην έληππν Π6α. Εικόνα 8: Η οιόνη ειςαγωγθσ ςτοιχείων μετά την καταχώριςη του αριιμοφ αίτηςησ από τον εξεταζόμενο Η εηζαγσγή νινθιεξώλεηαη κε ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ κνλαδηθνύ θσδηθνύ από ηνλ εμεηαδόκελν ζην αληίζηνηρν πεδίν. Οδεγόο Ελεκέξσζεο Εθπαηδεπηηθώλ 29 από 35 ΕΑ.ΙΣΤ

30 Το Περιβάλλον του Λογιςμικού Πιςτοποίηςησ Τν πεξηβάιινλ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θύξηεο πεξηνρέο, όπσο θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζηηγκηόηππν: Γξακκή Καηάζηαζεο. Γξακκή Δηαρείξηζεο. Πεξηνρή Εξώηεζεο. Πεξηνρή Απάληεζεο. Εικόνα 9: Το περιβάλλον διεπαφθσ του λογιςμικοφ πιςτοποίηςησ που αντιςτοιχεί ςε ερωτθματα απλθσ θ πολλαπλθσ επιλογθσ θ ςυμπλθρωςησ κενοφ θ ςωςτοφ λάιουσ. 30

31 Η Γξακκή Καηάζηαζεο: παξνπζηάδεη α) ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο πνπ επεμεξγάδεηαη ν εμεηαδόκελνο, β) ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαρσξίζεη απάληεζε ν εμεηαδόκελνο, γ) ην ρξνλόκεηξν θαη δ) ηελ έλδεημε γιώζζαο. Η Γξακκή Δηαρείξηζεο: πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο εληνιέο ειέγρνπ «Επόκελε Εξώηεζε» δελ θαηαρσξείηαη απάληεζε θαη νδεγεί ηνλ εμεηαδόκελν ζηελ επόκελε εξώηεζε. Κάζε εξώηεζε πνπ πξνζπεξλά ν εμεηαδόκελνο κε απηή ηελ εληνιή ειέγρνπ, κπνξεί λα πξνζπειαζηεί θαη πάιη κόλν κεηά ηελ εκθάληζε θαη ηεο ηειεπηαίαο εξώηεζεο. «Καηαρώξηζε Απάληεζεο» θαηαρσξεί ηελ όπνηα απάληεζε ηνπ εμεηαδόκελνπ θαη ηνλ νδεγεί ζηελ επόκελε εξώηεζε. Η ελεξγνπνίεζε απηήο ηεο εληνιήο ειέγρνπ θαηαρσξεί νξηζηηθά σο απαληεκέλε ηελ εθάζηνηε εξώηεζε θαη δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα πξνζπειαζηεί αξγόηεξα. «Τέινο Εμέηαζεο» νινθιεξώλεη ηελ εμέηαζε θαη παύεη θάζε δπλαηόηεηα επαλέλαξμεο ηνπ ηεζη. Η Πεξηνρή Εξώηεζεο: είλαη ν ρώξνο ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε εθθώλεζε ηεο εξώηεζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εμεηαδόκελνπ. Η Πεξηνρή Απάληεζεο: είλαη ν ρώξνο εξγαζίαο πνπ δηαηίζεηαη ζην εμεηαδόκελν γηα λα επεμεξγαζηεί θαη λα απαληήζεη ζηελ αληίζηνηρε εξώηεζε. Ο ρώξνο απηόο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο εξώηεζεο όπσο δηαθξίλεηαη ζηηο εηθόλεο 3, 4 θαη 5. 31

32 Εικόνα 10: Το περιβάλλον διεπαφθσ του λογιςμικοφ πιςτοποίηςησ που αντιςτοιχεί ςε ερωτθματα απλθσ θ πολλαπλθσ επιλογθσ θ ςυμπλθρωςησ κενοφ θ και ςωςτοφ λάιουσ. Παξαηεξνύκε όηη εθηόο ηνπ ρώξνπ απάληεζεο ν νπνίνο έρεη πεξηνξηζηεί, εκθαλίδεηαη θαη ελεξγό παξάζπξν εθαξκνγήο κέζσ ηνπ νπνίνπ ν εμεηαδόκελνο έρεη ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζεη ηελ νξζόηεηα ηεο απάληεζεο πνπ ηειηθά ζα επηιέμεη. 32

33 Εικόνα 11: Το περιβάλλον διεπαφθσ του λογιςμικοφ πιςτοποίηςησ που αντιςτοιχεί ςε ερωτθματα δραςτηριότητασ. Παξαηεξνύκε όηη ζηελ πεξηνρή απάληεζεο έρεη ελεξγνπνηεζεί ε εθαξκνγή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην εξώηεκα. Σηελ πεξίπησζε απηή ε απάληεζε πινπνηείηαη κέζσ ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ππνδεηθλύεη ην εξώηεκα. 33

34 Παπάπηημα : ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΠΟΤ Π6α 34

35 ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αίηεζεο ν ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα εθηππώζεη ην έληππν Π6α ην νπνίν ζα θέξεη θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ζην ΚΕΠΙΣ. Τν έληππν έρεη ηελ αθόινπζε κνξθή: Πεξίνδνο Δηελέξγεηαο Πηζηνπνηήζεσλ Πεξηνρή αλαγξαθήο ζηνηρείσλ ππνςεθίνπ ηνηρεία ρνιηθώλ Μνλάδσλ Διεύθυνζη Εκπαίδευζης Σχολικής Μονάδας Απαζχόληζης: Κσδηθόο Πξνγξάκκαηνο Πηζηνπνίεζεο & ηνηρεία ΚΕΠΙ Αξηζκόο Αίηεζεο. εηξηαθόο Αξηζκόο Εμέηαζεο Κσδηθόο Σεζη. Οδεγόο Δλεκέξσζεο 35 από 35 ΔΑ.ΙΣΤ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα