«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ on line παξαθνινύζεζε ησλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ γηα Γεκνηηθέο, Πεξηθεξεηαθέο, Βνπιεπηηθέο θαη Δπξσεθινγέο ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΣΗΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΥΟΤΒΑΡΓΑ Α.Μ Σει. Δπηθνηλσλίαο (+30) , (+30) ΟΝΟΜΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Γξ. Δπζηξάηηνο Φ. Γεσξγόπνπινο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θαη Σει. επηθνηλσλίαο: (+30) , (+30) Μέιε επηηξνπήο Γξ. Γιεληήο Γηώξγνο, Γξ. Σξύθσλα Νεθηαξία ΠΑΣΡΑ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2010

2 ΔΑΠ, 2010 Η παξνύζα δηαηξηβή, ε νπνία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ΘΔ «Γηπισκαηηθή Δξγαζία» ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήµαηα» (ΠΛΗ), απνηειεί ζπληδηνθηεζία ηνπ ΔΑΠ θαη ηνπ θνηηεηή, ν θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο έρεη ην δηθαίσµα αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο (ζην ζύλνιν ή ηµεµαηηθά) γηα δηδαθηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο, ζε θάζε πεξίπησζε αλαθέξνληαο ηνλ ηίηιν θαη ην ζπγγξαθέα θαη ην ΔΑΠ, όπνπ εθπνλήζεθε ε δηπισκαηηθή Δξγαζία, θαζώο θαη ηνλ επηβιέπνληα θαη ηελ επηηξνπή θξίζεο. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 2

3 Πεξηερόκελα Δπραξηζηίεο... 8 Πεξίιεςε... 9 Abstract Δηζαγσγή θνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Δηζαγσγή Μέζνδνη ζπιινγήο απαηηήζεσλ Αλαδήηεζε θαη ζπιινγή Πιεξνθνξηώλ - Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Γηεξεύλεζε έηνηκσλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Αλάιπζε Λεηηνπξγηώλ θαη Απαηηήζεσλ Λεηηνπξγία Δπηινγή Σύπνπ εθινγώλ Λεηηνπξγία Δηζαγσγή θαη Γηαρείξηζε ησλ Γήκσλ Λεηηνπξγία Δηζαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ Παιαηώλ Γήκσλ Λεηηνπξγία Δηζαγσγή - Γηαρείξηζε πλδπαζκώλ γηα Πεξηθεξεηαθέο, Γεκνηηθέο, Δζληθέο θαη Δπξσεθινγέο Λεηηνπξγία Δηζαγσγή θαη Γηαρείξηζε πλδπαζκώλ γηα Γεκνηηθέο Δθινγέο Λεηηνπξγία Καηαρώξεζε Σκεκάησλ Λεηηνπξγία Καηαρώξεζε Γηαρείξηζε Τπνςεθίσλ Γεκνηηθέο Λεηηνπξγία Καηαρώξεζε ςεθνδειηίνπ γηα ηελ πεξίπησζε Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ Λεηηνπξγία Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ Σειεγξαθήκαηνο ππέξ πλδπαζκώλ Λεηηνπξγία πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα Δζληθώλ Δθινγώλ, Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ θαη Δπξσεθινγώλ Λεηηνπξγία πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα Γεκνηηθώλ Δθινγώλ Λεηηνπξγία πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ππνςεθίσλ ζπλδπαζκνύ Λεηηνπξγία Απνηειέζκαηα ππνςεθίσλ αλά εθινγηθό ηκήκα Λεηηνπξγία Απνηειέζκαηα αλά ώξα εηζαγσγήο ηκήκαηνο ζην ζύζηεκα Παξαθνινύζεζε ηκεκάησλ πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζύζηεκα Λεηηνπξγία Δπαλαιεπηηθώλ Δθινγώλ ζηηο Γεκνηηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Δθινγέο ρεδηαζκόο κε ηελ κεζνδνινγία ICONIX Δηζαγσγή ρεδηαζκόο Πεξηγξαθή θαη παξαδνρέο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 3

4 ηνηρεία από ηνλ Νόκν 3852 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο.» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο Άξζξν 26 Πεξηερόκελν ησλ ςεθνδειηίσλ Άξζξν 27, ηαπξνί Πξνηίκεζεο Παξάδεηγκα γηα ηνλ Νέν Γήκν Κνκνηελήο Μνληέιν ηνπ πεδίνπ πξνβιήκαηνο Αξρηθό πεδίν Πξνβιήκαηνο Πηζαλνί Υεηξηζηέο (Actors) ηνπ Πεδίνπ ηνπ Πξνβιήκαηνο Σν ζπλνιηθό κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ Γηαρεηξηζηή Σν ζπλνιηθό κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ δηαπηζηεπκέλν ππάιιειν ηεο Ννκαξρίαο πνπ ζα θαηαρσξήζεη ηα ηειεγξαθήκαηα Σν ζπλνιηθό κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ ρξήζηε internet όπνπ παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα Πεξηπηώζεηο ρξήζεο Πεξίπησζε ρξήζεο Menu Δπηινγώλ Πεξηπηώζεηο ρξήζεο login σο Administrator Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ εηζαγσγή ζε Administrator mode Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ εηζαγσγή ζε Administrator mode Πεξίπησζε ρξήζεο Administrator mode Πεξίπησζε ρξήζεο Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη πλδπαζκώλ» Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη πλδπαζκώλ» Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη πλδπαζκώλ» Πεξίπησζε ρξήζεο Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη Τπνςεθίσλ» Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη Τπνςεθίσλ» Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη Τπνςεθίσλ» Πεξίπησζε ρξήζεο Δηζαγσγή Γηαρείξηζε Σκεκάησλ ζην Administrator mode Γηάγξακκα Robustness γηα ηε Δηζαγσγή Γηαρείξηζε Σκεκάησλ ζην Administrator mode 62 Πεξίπησζε ρξήζεο Δηζαγσγή Γηαρείξηζε πλδπαζκώλ ζην Administrator mode Γηάγξακκα Robustness γηα Δηζαγσγή Γηαρείξηζε πλδπαζκώλ ζην Administrator mode. 64 Πεξίπησζε ρξήζεο Δηζαγσγή Γηαρείξηζε Τπνςεθίσλ ζην Administrator mode Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Δηζαγσγή Γηαρείξηζε Τπνςεθίσλ ζην Administrator mode Πεξίπησζε Υξήζεο : Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. (Ιζρύεη γηα όια ηα είδε ησλ εθινγώλ) Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 4

5 Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο Πεξίπησζε Υξήζεο : Δηζαγσγή ςήθσλ ππνςεθίσλ πλδπαζκώλ Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο ππέξ ππνςεθίσλ θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο ππέξ ππνςεθίσλ θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο Πεξίπησζε Υξήζεο : Απνηειέζκαηα Σκήκαηνο Πεξίπησζε Υξήζεο : πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα πλδπαζκώλ θαη Τπνςεθίσλ Πεξίπησζε Υξήζεο : Απνηειέζκαηα πλδπαζκώλ & Τπνςεθίσλ αλά Γήκν Η δηαδηθαζία ιήςε ππνςεθίσλ Αλαπαξάζηαζε ζε Γηάγξακκα Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ To Μνληέιν Αιιειεπίδξαζεο (Interaction Modeling) Οη Πίλαθεο θαη ην ζρεζηαθό ζρήκα ηεο βάζεο e1 (Πίλαθας ηκεκάηφλ) Dimos (Πίλαθας Νέοσ Γήκοσ κε βάζε ηολ Καιιηθράηε) old_dimos (Πίλαθας Παιαηώλ Γήκφλ) Synd (Πίλαθας Σσλδσαζκώλ) top_koin (Πίλαθας Γεκοηηθές- Τοπηθές Κοηλόηεηες) Ypoc (Πίλαθας Υπουεθίφλ) chfoi Τινπνίεζε Δθαξκνγήο Πεξηγξαθή πζηαηηθώλ Γεληθά H Αξρηηεθηνληθή ηνπ πζηήκαηνο - Δπίπεδα (Tiers) Λεηηνπξγίαο Πξώην Δπίπεδν (First Tier) - Database Server Γεύηεξν Δπίπεδν (Second Tier) - Application Server Σξίην Δπίπεδν (Third Tier) - Client Όγθνο Γεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ζύζηεκα Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ ηνπ πζηήκαηνο Δκπηζηεπηηθόηεηα Αθεξαηόηεηα Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 5

6 Reverse proxy κε firewall ηξηώλ δσλώλ Reverse proxy κε firewall δπν δσλώλ Γηαζεζηκόηεηα Γλσζηέο απεηιέο αζθάιεηαο - SQL injection, Σαπηνινγίεο Μελύκαηα ιάζνπο Δξσηήκαηα έλσζεο Απόθξηζε ηνπ πζηήκαηνο πκπεξάζκαηα Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα Οδεγόο Υξήζεο Αξρηθό menu εθαξκνγήο (από εζσηεξηθή ip) Οζόλε Δηζαγσγήο Γήκσλ Οζόλε ηκεκάησλ Οζόλε εηζαγσγήο γηα Data Entry o ρξήζηεο εηζάγεη username & password Οζόλε Δηζαγσγήο ππέξ ππνςεθίσλ Οζόλεο ζπγθεληξσηηθώλ Απνηειεζκάησλ πλδπαζκώλ & Τπνςεθίσλ Παξάξηεκα Δλδεηθηηθόο Κώδηθαο ηεο εθαξκνγήο ζε php Db_open.php Ekl_view_d.php Ekl_view_ypoc_d.php ekl_view_ypoc_tm_d.php Diax_tmimatos.php Chouvi_ajax_tmimata.php Create_2_table.php Παξάξηεκα Πίλαθεο Mysql Παξάξηεκα Τπόδεηγκα ηειεγξαθήκαηνο πξνεγνύκελσλ Γεκνηηθώλ Δθινγώλ Παξάξηεκα Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 6

7 Πσο ιεηηνπξγεί ην SSL Παξάξηεκα Δγθαηάζηαζε ηνπ mowes (Windows, Apache, MySQL and PHP) Παξάξηεκα Παξακεηξνπνίεζε ηνπ db_open.php Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 7

8 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Δπζηξάηην Γεσξγόπνπιν γηαηί κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζώ κε έλα ελδηαθέξνλ ζέκα θαη αθεηέξνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Δπραξηζηώ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ Ννκαξρία Ρνδόπεο γηα ηα ζηνηρεία ησλ πξνεγνύκελσλ εθινγηθώλ αλακεηξήζεσλ, γηα ηελ παξνρή ηεο Ννκνζεζία θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σέινο, επραξηζηώ γηα ηνλ ρξόλν πνπ «έθιεςα» από αγαπεκέλα κνπ πξόζσπα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ κνπ αιιά θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο. Ο «ρξόλνο» είλαη πάληα ακείιηθηνο ζε όηη θάλνπκε θαη όπσο είπε θαη ν Ο Gladys Tabler : «Έτοσμε ανάγκη από τρόνο για όνειρα, Χρόνο για αναμνήσεις, Χρόνο για να αντιληυθούμε το άπειρο, Χρόνο για να σπάρτοσμε.» Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 8

9 Πεξίιεςε Η on line παξαθνινύζεζε νπνηνπδήπνηε εθινγηθνύ απνηειέζκαηνο ηελ εκέξα ησλ Δθινγώλ (Δζληθέο, Δπξσεθινγέο, Δθινγέο «Καιιηθξάηε») είλαη κηα ζεκαληηθή πξόθιεζε γηα θάζε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε γηα ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ Πνιηηώλ, ησλ ππνςεθίσλ, ησλ δεκνζηνγξάθσλ αιιά θαη θάζε ελδηαθεξόκελνπ. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνςεθίσλ Βνπιεπηώλ, Γεκνηηθώλ Ννκαξρηαθώλ - Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ, αλαθνηλώλνληαη επίζεκα από ηα αληίζηνηρα πξσηνδηθεία ησλ Ννκώλ αξθεηέο εβδνκάδεο αξγόηεξα από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο. Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθνξά ηελ αλάιπζε, ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ on line παξαθνινύζεζεο ησλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν Ννκνύ ή Πεξηθέξεηαο γηα Ννκαξρηαθέο - Πεξηθεξεηαθέο, Γεκνηηθέο, Βνπιεπηηθέο θαη Δπξσπατθέο Δθινγέο. Η εθαξκνγή είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ICONIX. Η γξαθηθή δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ζρεδηάζηεθε ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ θπιινκεηξεηώλ ηζηνύ (web browsers). Έκθαζε δόζεθε ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε αλεμαξηεζία από ζπγθεθξηκέλν θπιινκεηξεηή ηζηνύ. Η εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε αθινπζώληαο three-tier αξρηηεθηνληθή θαη πινπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ, αλνηθηνύ θώδηθα. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ: ν δηαθνκηζηήο ηζηνζειίδσλ Apache, ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PHP, ε νπνία είλαη εηδηθά θαηάιιειε γηα αλάπηπμε ζε πεξηβάιινλ Web (ε ηερλνινγία δέζκεο ελεξγεηώλ δηαθνκηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί, επηηπγράλεη ηε δεκηνπξγία δπλακηθώλ αιιειεπηδξαζηηθώλ εθαξκνγώλ Web), ε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ΜySQL ελώ παξάιιεια κε ηελ ρξήζε ηεο PHP ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιώζζα javascript γηα ηελ εθηέιεζε θώδηθα ηεο εθαξκνγήο ζηελ δηεπαθή ρξήζηε. Η εθαξκνγή ιεηηνπξγεί ζε δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ. Απαηηεί όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο γηα δηαβαζκηζκέλε είζνδν αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα πνπ έρεη ν θάζε ρξήζηεο. Η αθεξαηόηεηα ηεο εθαξκνγήο επηηπγράλεηαη θαη κε ηε ρξήζε session cookies. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 9

10 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ 1. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ, Δθινγέο, Δθινγηθά Απνηειέζκαηα, ICONIX, Γηάγξακκα Sequence, Domain Model, Γηάγξακκα Robustness, Γηάγξακκα θιάζεσλ, Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο, LAMP, PHP, MYSQL, APACHE, three-tier architecture Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 10

11 Abstract The online monitoring of the electoral results during the Elections day (European, National, Local- Kallikratis elections) is a hard challenge for every Prefectural Administration. The valid and on time information of citizens, candidates, journalists and everyone else interested in it, is a crucial issue. It is worth mentioning that most of the times the regional Courts officially announce the results of the candidate Parliament Members, Local-Regional-Prefectural Consultants several weeks after the elections day. The current project concerns the analysis, design and creation of an information system for the implementation of the online monitoring of the electoral results in regional or prefectural level, specially designed for Regional-Prefectural, Local, Parliamentary and European Elections. The application is designed in accordance with the ICONIX methodology. The graphical user s interface is designed to be accessible through the technology of web browsers, ensuring the independence of access through a specific web browser. The application is developed based on a three-tier architecture and is implemented with freeware and open source tools. Specifically: Apache web browser, the PHP programming code which is ideal for web development (it is technology of browser actions, leads to the creation of dynamic Web applications), MySQL database, while with the use of PHP along with javascripts for the execution of the application s code in the user s interface. The application operates on an inter-based environment. It demands user name and password for scaled access depending on the user s rights. The integrity of the application is achieved with session cookies. KEYWORDS 1. Completed Information System for the monitoring of the electoral results, Elections, Electoral Results, ICONIX, Diagram Sequence, Domain Model, Diagram Robustness, Diagram of Rates, Diagram of occasions of use ρξήζεο, LAMP, PHP, MYSQL, APACHE, three-tier architecture. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 11

12 Δηζαγσγή θνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. θνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε κειέηε, ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ελόο Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ on line παξαθνινύζεζεο ησλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν Ννκνύ ή Πεξηθέξεηαο γηα Γεκνηηθέο - Πεξηθεξεηαθέο, Βνπιεπηηθέο θαη Δπξσεθινγέο ώζηε λα βνεζεζνύλ νη Ννκαξρίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπο. ηελ εθαξκνγή έρεη ιεθζεί ππόςε ν Νόκνο γηα ηνλ «Καιιηθξάηε» (Ν.3852 ηνπ 2010) Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Δηζαγσγή Οη βαζηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ απνηεινύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη αλάινγα κε ην ηη πεξηγξάθνπλ δηαθξίλνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο. Οπζηαζηηθά απαίηεζε είλαη κηα δήισζε ηνπ ηη πξέπεη λα θάλεη ην ζύζηεκα. Οη απαηηήζεηο πεξηγξάθνληαη από ηνλ θνξέα (επηρείξεζε νξγαληζκό) θαη δηαρσξίδνληαη ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο : ηηο Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πεξηγξάθνπλ ην ηη ζα πξέπεη λα θάλεη έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα. Αληίζεηα νη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο αθνξνύλ ην πώο ζα πξέπεη λα ην θάλεη, πεξηγξάθνπλ ηδηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλήζσο εθθξάδνληαη βάζεη ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο κνξθήο: Απόδνζε (performance) Υξεζηηθόηεηα (usability) Αζθάιεηα (security) Ννκηκόηεηα (legislative) Ιδησηηθόηεηα (privacy) Δπειημία Γπλαηόηεηα πληήξεζεο - Δύθνιε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ απαηηήζεσλ (Maintainability) Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 12

13 Δπαιεζεπζηκόηεηα - (Verifiability) Γπλαηόηεηα Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο (Reusability) Φνξεηόηεηα - Γπλαηόηεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα (ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ) (Portability) Η αλάιπζε απαηηήζεσλ είλαη ε πξώηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο θάζε ζπζηήκαηνο. Οξίδεηαη σο ην ζύλνιν όισλ εθείλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε πεξηγξαθή ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο θαη ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε. Μέζνδνη ζπιινγήο απαηηήζεσλ Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ είλαη νη παξαθάησ: πλέληεπμε: Δίλαη ε πνην ρξεζηκνπνηεκέλε κέζνδν ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ. Οη ρξήζηεο ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινληαη ζε εξσηήζεηο κε ζθνπό λα απνθηήζνπλ γλώζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηύπνη ζπλεληεύμεσλ, κε ρξήζε κε δνκεκέλσλ, εκηδνκεκέλσλ θα πιήξσο δνκεκέλσλ εξσηήζεσλ. Πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ ησλ ρξεζηώλ: θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ν θάζε ππάιιεινο από ηε ζηηγκή πνπ έξρνληαη ηα ηειεγξαθήκαηα γηα ηελ έθδνζε ησλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ. Εύρεση καλών λύσεων μέσω brainstorming : Δίλαη κηα δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ. ε απηή ηε κέζνδν, ζπγθεληξώλεηαη κηα νκάδα εηδηθώλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξσηόηππεο θαη έμππλεο ηδέεο. Τπάξρεη ειεπζεξία έθθξαζεο απνζθνπώληαο ζε πεξηζζόηεξε δεκηνπξγηθόηεηα. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 13

14 Αλαδήηεζε θαη ζπιινγή Πιεξνθνξηώλ - Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Θα αλαπηπρηεί νινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ on line παξαθνινύζεζεο ησλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν Ννκνύ ή Πεξηθέξεηαο γηα Ννκαξρηαθέο - Πεξηθεξεηαθέο, Γεκνηηθέο, Βνπιεπηηθέο θαη Δπξσεθινγέο Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ. Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ ηα πην δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα πινήγεζεο ζην WWW, Mozilla Firefox θαη MS Internet Explorer, Google Chrome, Opera. Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε δύν βαζηθά ππνζπζηήκαηα: o Σν βαζηθό ππνζύζηεκα ησλ εθινγώλ νπνπ ζα απνηειείηαη από ηελ πξνεηνηκαζία, παξακεηξνπνίεζε, θαηαρώξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ o Σν ππνζύζηεκα ηεο online ελεκέξσζεο ζην internet ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα απαηηεί όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο γηα δηαβαζκηζκέλε είζνδν αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα πνπ ζα έρεη ν ρξήζηεο. Με ηε ρξήζε cookies ην ζύζηεκα ζα πξνζηαηεύεηαη θαη από ηελ είζνδν κε εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε ζε νπνηαδήπνηε ζειίδα ηεο εθαξκνγήο. Η Γηαβάζκηζε ζα αθνξά ηνλ ρξήζηε Administrator θαη ηνλ δηαπηζηεπκέλν ρξήζηε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ηειεγξαθεκάησλ ππέξ ζπλδπαζκώλ θαη ππέξ ππνςεθίσλ πνπ θέξλνπλ νη δηθαζηηθνύ αληηπξόζσπνη. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξώηνπ γύξνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε απηνδπλακία. ηελ πεξίπησζε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ ε εηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ππέξ ζπλδπαζκώλ θαη ππέξ ππνςεθίσλ ζα γίλνληαη από ηηο αληίζηνηρεο Ννκαξρίεο όπνπ νη δηθαζηηθνί αληηπξόζσπνη ζα θέξλνπλ ηα ηειεγξαθήκαηα. Με βάζε ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ έγηλαλ κε ηνλ Ννκάξρε, ηνπο Αληηλνκάξρεο θαη ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηνπ ηκήκαηνο εθινγώλ ηεο Ννκαξρίαο Ρνδόπεο πξνέθπςαλ νη παξαθάησ αλάγθεο απνηεινύλ θαη γεληθέο πεξηπηώζεηο ρξήζεο: Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 14

15 Πιήξε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξηλ από θάζε εθινγηθή αλακέηξεζε. Η παξακεηξνπνίεζε αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ ηκεκάησλ, ηνπο πλδπαζκνύο θαη ηνπο ππνςεθίνπο θάζε πλδπαζκνύ. Δπίζεο δεηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξνήο ησλ ηειεγξαθεκάησλ (δειαδή ηεο παξάδνζεο από ηνλ δηθαζηηθό αληηπξόζσπν θαη ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην ζύζηεκα) ν θάζε ρξήζηεο ηνπ internet λα κπνξεί λα εκθαλίζεη : πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα αλά Γήκν Απνηειέζκαηα ππνςεθίσλ αλά εθινγηθό ηκήκα πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ππνςεθίσλ παξάηαμεο Απνηειέζκαηα αλά ώξα εηζαγσγήο ηκήκαηνο ζην ζύζηεκα Παξαθνινύζεζε ηκεκάησλ πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζύζηεκα Από ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ έγηλαλ ζε δεκνζηνγξάθνπο πξνθύπηεη όηη ζέινπλ ηξία επίπεδα πιεξνθόξεζεο ζηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα. ην πξώην επίπεδν ζα ππάξρνπλ ηα ζπγθεληξσηηθά ησλ ζπλδπαζκώλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά ςήθσλ. ην δεύηεξν επίπεδν θαη εθόζνλ ν ρξήζηεο επηιέμεη έλαλ ζπλδπαζκό ηόηε ην ζύζηεκα ζα ηνπ εκθαλίδεη ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ ζπλδπαζκνύ πνπ επέιεμε ζε θζίλνπζα ζεηξά ςήθσλ. ην ηξίην επίπεδν πιεξνθόξεζεο ν ρξήζηεο ζα επηιέγεη ηνλ ππνςήθην ηεο αξεζθείαο ηνπ θαη ην ζύζηεκα ζα ηνπ εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ηηο ςήθνπο πνπ πήξε ζε θάζε εθινγηθό ηκήκα. Από ηελ Πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ ησλ ρξεζηώλ πξνθύπηεη ε δηαδηθαζία πνπ εθαξκόδεηαη κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηειεγξαθήκαηνο θαη ηνπ πξαθηηθνύ απνηειέζκαηνο από ηνλ Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν ηνπ ηκήκαηνο. Σν ηειεγξάθεκα ειέγρεηαη γηα ηελ ηπρόλ ύπαξμε ιαζώλ. Σν ζύλνιν ςήθσλ ησλ ζπλδπαζκώλ πξέπεη λα είλαη ίζν κε ηα έγθπξα ςεθνδέιηηα Σα έγθπξα ςεθνδέιηηα είλαη Φεθίζαληεο - (Αθπξα + Λεπθά) Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 15

16 Γηεξεύλεζε έηνηκσλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ. ηελ αγνξά ππάξρνπλ 2 πξνγξάκκαηα ην έλα απεπζύλεηαη ζε Ννκαξρηαθέο Απηνδηνίθεζεο θαη είλαη ηεο εηαηξίαο OTS. (Γεο ζηνλ ηζηόηνπν %C1.+%CA%DD%F1%EA%F5%F1%E1%F2) θαη ην άιιν απεπζύλεηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη είλαη ηεο εηαηξίαο Singular Logic (δεο ζην To software ηεο OTS θηάλεη κέρξη ην επίπεδν λα παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ππνςεθίσλ ρσξίο λα δίλεη αλαιπηηθά γηα ηηο ςήθνπο πνπ πήξε ν θάζε ππνςήθηνο. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 16

17 Σν software ηεο Singular Logic δελ δίλεη ζην Internet ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ππνςεθίσλ. Γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο θαη γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζύκθσλα κε ηνλ ρέδην Καιιηθξάηεο δελ ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο software πνπ λα ηηο ππνζηεξίδεη. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 17

18 Αλάιπζε Λεηηνπξγηώλ θαη Απαηηήζεσλ ηε ιεθηηθή πεξηγξαθή ησλ πεξηπηώζεσλ ρξήζεο πνπ ζα αθνινπζεί γίλεηαη αλαθνξά ζε νζόλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ. Η πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ (νζνλώλ) απνηειεί ηκήκα ηεο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ, όπνπ επηρεηξνύκε λα δείμνπκε ζηνλ κειινληηθό ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππό αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνύ. Σα ζρέδηα απηά δελ απνηεινύλ κηα ιεπηνκεξή θαη αθξηβή απνηύπσζε ηεο γξαθηθήο δηαζύλδεζεο ρξήζηε πνπ ζα έρεη ηειηθά ην ινγηζκηθό πνπ ζα αλαπηπρζεί. Απιά ζεσξείηαη όηη απνηεινύλ έλα κέζν γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή ζπλελλόεζε κεηαμύ ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε θαη ηνπ αλαιπηή κε ζθνπό ηελ απνζαθήληζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηε δηεπθξίληζε ηπρόλ αζαθεηώλ ζηηο απαηηήζεηο. 1 Η αλάιπζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηώλ έγηλε κεηά από ζπλεξγαζία κε ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο, Ννκαξρηαθνύο πκβνύινπο, Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη Γεκνζηνγξάθνπο. 1 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνύ βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ICONIX, Αιέμαλδξνο Ν. Υαηδεγεσξγίνπ Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 18

19 Λεηηνπξγία Δπηινγή Σύπνπ εθινγώλ Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 1 Ο System Administrator επηιέγεη ην είδνο ησλ εθινγώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξόγξακκα Οη δηαζέζηκεο εθινγέο είλαη Δζληθέο Δθινγέο Δπξσεθινγέο Γεκνηηθέο (Πεξηθεξεηαθέο κε βάζε ηνλ «Καιιηθξάηε») Πεξηθεξεηαθέο (Πεξηθεξεηαθέο κε βάζε ηνλ «Καιιηθξάηε») Μεηά ηελ επηινγή ησλ ηύπνπ ησλ εθινγώλ, δεηείηαη ν αξηζκόο ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ. Σν ζύζηεκα δεκηνπξγεί ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο : Γήκσλ, Παιαηώλ Γήκσλ, Σνπηθώλ πκβνπιίσλ, Σκεκάησλ, πλδπαζκώλ, Τπνςεθίσλ. Σν ζύζηεκα δεκηνπξγεί (Ν) εγγξαθέο εθινγηθώλ ηκεκάησλ όπνπ ν αξηζκόο ηνπ εθινγηθνύ ηκήκαηνο είλαη θαη unique key. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 19

20 Δπίζεο νξίδεη εάλ είλαη επαλαιεπηηθέο εθινγέο θαη πνηνη είλαη νη 2 ζπλδπαζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ πξνεηνηκαζίαο ησλ εθινγώλ Δζληθέο Δθινγέο 1. Δηζάγνληαη ηα εθινγηθά ηκήκαηα γηα ηνλ Ννκό ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηνπ Ννκάξρε. Γηα θάζε εθινγηθό ηκήκα εηζάγνληαη : ν αξηζκόο ησλ εγγεγξακκέλσλ, ν δήκνο, ην δεκνηηθό δηακέξηζκα ζην νπνίν αλήθεη θαη ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 2. Δηζάγνληαη ζην πίλαθα «πλδπαζκνί», ηα θόκκαηα ζύκθσλα κε ηελ αλαθήξπμε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 3. Δηζάγνληαη ζηνλ πίλαθα «Τπνςήθηνη» νη ππνςήθηνη βνπιεπηώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδπαζκνύο κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθεξύρηεθαλ. 4. Γεκηνπξγείηαη ν πίλαθαο ησλ ςήθσλ γηα θάζε πλδπαζκό (Δθινγηθά ηκήκαηα * πλδπαζκνί ). Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό ζπλδπαζκνύ» θαη «ςήθνη». 5. Γεκηνπξγείηαη ην αξρείν ησλ ςήθσλ γηα θάζε ππνςήθην (Δθινγηθά ηκήκαηα * πλδπαζκνί * Τπνςήθηνη). Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό ζπλδπαζκνύ», «Κσδηθό Τπνςεθίνπ» θαη «ςήθνη» Δπξσεθινγέο 1. Δηζάγνληαη ηα εθινγηθά ηκήκαηα γηα ηνλ Ννκό ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηνπ Ννκάξρε.. Γηα θάζε εθινγηθό ηκήκα εηζάγνληαη : ν αξηζκόο ησλ εγγεγξακκέλσλ, ν δήκνο, ην δεκνηηθό δηακέξηζκα ζην νπνίν αλήθεη θαη ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 2. Δηζάγνληαη ζην πίλαθα «πλδπαζκνί», ηα θόκκαηα ζύκθσλα κε ηελ αλαθήξπμε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 3. Δηζάγνληαη ζηνλ πίλαθα «Τπνςήθηνη» νη ππνςήθηνη επξσβνπιεπηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδπαζκνύο κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθεξύρηεθαλ. (Σν αξρείν δεκηνπξγείηαη κόλν σο πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν κηαο θαη δελ ππάξρεη ζηαπξνδνζία επξσβνπιεπηώλ) Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 20

21 4. Γεκηνπξγείηαη ν πίλαθαο ησλ ςήθσλ γηα θάζε πλδπαζκό (Δθινγηθά ηκήκαηα * πλδπαζκνί ). Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό ζπλδπαζκνύ» θαη «ςήθνη». Γεκνηηθέο Δθινγέο 1. Δηζάγνληαη ηα εθινγηθά ηκήκαηα γηα ηνλ Ννκό ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηνπ Ννκάξρε.. Γηα θάζε εθινγηθό ηκήκα εηζάγνληαη : ν αξηζκόο ησλ εγγεγξακκέλσλ, ν δήκνο, ν παιηόο δήκνο πνπ άλεθε ην ηκήκα, ην δεκνηηθό δηακέξηζκα ζην νπνίν αλήθεη θαη ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 2. Δηζάγνληαη ζην πίλαθα «πλδπαζκνί», νη πλδπαζκνί ζύκθσλα κε ηελ αλαθήξπμε ηνπ Πξσηνδηθείνπ 3. Δηζάγνληαη ζηνλ πίλαθα «Τπνςήθηνη» νη ππνςήθηνη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θαη ηνπηθνί ύκβνπινη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδπαζκνύο γηα θάζε Γήκν ή (πξώελ Γήκν). 4. Γεκηνπξγείηαη ν πίλαθαο ησλ ςήθσλ γηα θάζε πλδπαζκό (Δθινγηθά ηκήκαηα * πλδπαζκνί ). Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό ζπλδπαζκνύ» θαη «ςήθνη». 5. Γεκηνπξγείηαη ην αξρείν ησλ ςήθσλ γηα θάζε ππνςήθην (Δθινγηθά ηκήκαηα * πλδπαζκνί * Τπνςήθηνη). Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό ζπλδπαζκνύ», «Κσδηθό Τπνςεθίνπ» θαη «ςήθνη» Πεξηθεξεηαθέο εθινγέο γηα επίπεδν πεξηθέξεηαο 1. Δηζάγνληαη ηα εθινγηθά ηκήκαηα γηα θάζε Ννκό ζύκθσλα κε ηηο Απνθάζεηο ησλ Ννκαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Σν θάζε εθινγηθό ηκήκα έρεη ηνλ αξηζκό ησλ εγγεγξακκέλσλ, Ννκό, ηνλ Γήκν θαη ην δεκνηηθό δηακέξηζκα ζην νπνίν αλήθεη 2. Δηζάγνληαη ζην πίλαθα «πλδπαζκνί», νη πλδπαζκνί ζύκθσλα κε ηελ αλαθήξπμε 3. Δηζάγνληαη ζηνλ πίλαθα «Τπνςήθηνη» νη ππνςήθηνη πεξηθεξεηαθνί ζύκβνπινη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδπαζκνύο κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθεξύρηεθαλ. Δπίζεο νξίδεηαη ζε πνηνλ Ννκό αλήθνπλ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 21

22 4. Γεκηνπξγείηαη ν πίλαθαο ησλ ςήθσλ γηα θάζε πλδπαζκό (Δθινγηθά ηκήκαηα * πλδπαζκνί ). Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό ζπλδπαζκνύ» θαη «ςήθνη». 5. Γεκηνπξγείηαη ην αξρείν ησλ ςήθσλ γηα θάζε ππνςήθην (Δθινγηθά ηκήκαηα * πλδπαζκνί * Τπνςήθηνη). Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό ζπλδπαζκνύ», «Κσδηθό Τπνςεθίνπ» θαη «ςήθνη» Λεηηνπξγία Δηζαγσγή θαη Γηαρείξηζε ησλ Γήκσλ. Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 2 ηελ ιεηηνπξγία απηή εκθαλίδνληαη όινη νη δήκνη πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί καδί κε ην id ηνπο. Ο administrator κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ην id ελόο θαηλνύξγηνπ Γήκνπ θαη λα παηήζεη ην πιήθηξν «Καηαρώξεζε». Αθνύ θαηαρσξεζεί ε λέα εγγξαθή αλαλεώλεηαη ε ιίζηα κε ηνπο θαηαρσξεκέλνπο Γήκνπο. ηελ ιίζηα κε ηνπο Γήκνπο, δίπια ζε θάζε θαηαρώξεζε πξέπεη λα ππάξρεη ππεξζύλδεζε δηαγξαθήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί θάπνηνο Γήκνο λα δηαγξαθεί από ηνλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μεηά από επηβεβαίσζε ε εγγξαθή δηαγξάθεηαη. Δπίζεο ζην όλνκα θάζε Γήκνπ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο πνπ όηαλ παηεζεί, ε εγγξαθή εκθαλίδεηαη πξνο δηόξζσζε. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 22

23 Λεηηνπξγία Δηζαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ Παιαηώλ Γήκσλ. Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 3 ηελ ιεηηνπξγία απηή εκθαλίδνληαη όινη νη παιηνί δήκνη πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί καδί κε ην id ηνπο. Γηα εηζαγσγή ν Αdministrator κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ην id ελόο παιηνύ Γήκνπ θαη λα δειώζεη ζε πνηνλ από ηνπο λένπο Γήκνπο αλήθεη. Η εγγξαθή απνζεθεύεηαη εάλ ν Administrator παηήζεη ην πιήθηξν «Καηαρώξεζε». Αθνύ θαηαρσξεζεί ε λέα εγγξαθή αλαλεώλεηαη ε ιίζηα κε ηνπο θαηαρσξεκέλνπο παιηνύο Γήκνπο. ηελ ιίζηα κε ηνπο παιηνύο Γήκνπο, δίπια ζε θάζε θαηαρώξεζε πξέπεη λα ππάξρεη ππεξζύλδεζε δηαγξαθήο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί θάπνηνο Γήκνο λα δηαγξαθεί από ηνλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μεηά από επηβεβαίσζε ν Γήκνο δηαγξάθεηαη. Δπίζεο ζην όλνκα θάζε Γήκνπ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο πνπ όηαλ παηεζεί, ε εγγξαθή εκθαλίδεηαη πξνο δηόξζσζε. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 23

24 Λεηηνπξγία Δηζαγσγή - Γηαρείξηζε πλδπαζκώλ γηα Πεξηθεξεηαθέο, Γεκνηηθέο, Δζληθέο θαη Δπξσεθινγέο. Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 4 ηελ ιεηηνπξγία απηή πξέπεη λα εκθαλίδνληαη όινη νη πλδπαζκνί πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί κέρξη ζηηγκήο, ν αύμσλ αξηζκό πνπ έρεη ν πλδπαζκόο θαηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ θαη ην όλνκα ηνπ επηθεθαιή ηνπ πλδπαζκνύ. Γηα εηζαγσγή λένπ πλδπαζκνύ ν Administrator κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη ζηελ ζπλέρεηα λα παηήζεη ην πιήθηξν «Καηαρώξεζε». Αθνύ θαηαρσξεζεί ε λέα εγγξαθή αλαλεώλεηαη ε ιίζηα κε ηνπο θαηαρσξεκέλνπο πλδπαζκνύο. ηελ ιίζηα κε ηνπο πλδπαζκνύο δίπια από θάζε εγγξαθή πξέπεη λα ππάξρεη θαη ππεξζύλδεζκνο γηα δηαγξαθή ηνπ πλδπαζκνύ από ηνλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μεηά από επηβεβαίσζε ν πλδπαζκόο δηαγξάθεηαη. Δπίζεο ζην όλνκα θάζε πλδπαζκνύ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο πνπ όηαλ παηεζεί, ε εγγξαθή εκθαλίδεηαη πξνο δηόξζσζε. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 24

25 Λεηηνπξγία Δηζαγσγή θαη Γηαρείξηζε πλδπαζκώλ γηα Γεκνηηθέο Δθινγέο. Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 5 ηελ ιεηηνπξγία απηή πξέπεη λα εκθαλίδνληαη όινη νη πλδπαζκνί πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί κέρξη ζηηγκήο, ν αύμσλ αξηζκό πνπ έρεη ν πλδπαζκόο θαηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ, ην όλνκα ηνπ επηθεθαιή ηνπ πλδπαζκνύ, ν Γεκνο ζηνλ νπνίν θαηεβαίλεη θαζσο θαη ην πεδίν B Γύξνο. Γηα εηζαγσγή λένπ πλδπαζκνύ ν Administrator κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη ζηελ ζπλέρεηα λα παηήζεη ην πιήθηξν «Καηαρώξεζε». Αθνύ θαηαρσξεζεί ε λέα εγγξαθή αλαλεώλεηαη ε ιίζηα κε ηνπο θαηαρσξεκέλνπο πλδπαζκνύο. ηελ ιίζηα κε ηνπο πλδπαζκνύο δίπια από θάζε εγγξαθή πξέπεη λα ππάξρεη θαη ππεξζύλδεζκνο γηα δηαγξαθή ηνπ πλδπαζκνύ από ηνλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μεηά από επηβεβαίσζε ν πλδπαζκόο δηαγξάθεηαη. Δπίζεο ζην όλνκα θάζε πλδπαζκνύ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο πνπ όηαλ παηεζεί, ε εγγξαθή εκθαλίδεηαη πξνο δηόξζσζε. Σν πεδίν «Β Γύξνο» ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε πξώην γύξν ζε όινπο ηνπο πλδπαζκνύο παίξλεη ηελ ηηκή 0. Δλώ εάλ ππάξρεη δεύηεξνο γύξνο ην πεδίν «Β Γύξνο» παίξλεη ηηκή δηαθνξεηηθή ηνπ κεδελόο κόλν ζηνπο πλδπαζκνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ γύξν απηό. Σν λνύκεξν 1 Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 25

26 έρεη ν πξώηνο ζε ςήθνπο πλδπαζκόο ηνπ πξώηνπ γύξνπ θαη ην λνύκεξν 2 ην έρεη ν δεύηεξνο ζπλδπαζκόο ζε ςήθνπο ηνπ πξώηνπ γύξνπ. Λεηηνπξγία Καηαρώξεζε Σκεκάησλ. Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 6 Ο Administrator πιεθηξνινγεί ην ηκήκα πνπ ζέιεη λα θαηαρσξήζεη θαη παηάεη «Αλαδήηεζε» εάλ ην ηκήκα είλαη θαηαρσξεκέλν ηόηε ζα ην αλαθηήζεη θαη ζα ην παξνπζηάζεη γηα δηόξζσζε. Δάλ δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ν Administrator θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ αξηζκό ηνπ ηκήκαηνο, ηε πεξηγξαθή ηνπ, ηε δηεύζπλζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ην Γήκν ζηνλ νπνίν αλήθεη, ην παιηό Γήκν ζηνλ νπνίν αλήθεη, ην Σνπηθό Γηακέξηζκα ζην νπνίν αλήθεη θαη ηνλ αξηζκό ησλ εγγεγξακκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ ζην ηκήκα απηό. Μεηα ηελ πιεθηξνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ ν Administrator παηάεη ην πιήθηξν απνζήθεπζε θαη ηα δεδνκέλα θαηαρσξνύληαη ζηνλ πίλαθα «ηκήκαηα» Δάλ γηα θαπνην ιόγν ν Administrator ζέιεη λα δηαγξάςεη έλα ηκήκα ηόηε ην αλαδεηεί θαη ζηελ ζπλέρεηα παηάεη δηαγξαθή. Μεηα από επηβεβαίσζε ε εγγξαθή δηαγξάθεηαη. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 26

27 Λεηηνπξγία Καηαρώξεζε Γηαρείξηζε Τπνςεθίσλ Γεκνηηθέο. Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 7 ύκθσλα κε ηνλ «Ννκν 3852» ζε δήκνπο πνπ απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζην ςεθνδέιηην κεηά ηελ νλνκαζία ηνπ ζπλδπαζκνύ αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ θαη: α. ζην πξώην κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ πξνηάζζνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά, νη ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο αληίζηνηρεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο. β. ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ αθνινπζνύλ νη ππνςήθηνη, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ ππόινηπσλ εθινγηθώλ πεξηθεξεηώλ, κε ζεκείσζε παξαπιεύξσο θαη εληόο παξελζέζεσο ε εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία είλαη ππνςήθηνη. γ. ζην ηξίην κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ αθνινπζεί ε νλνκαζία ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαγξάθνληαη ηα νλόκαηα ησλ αληίζηνηρσλ ππνςεθίσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 27

28 Καηά ζπλέπεηα ζηελ θαηαρώξεζε ππνςεθίσλ πξέπεη λα εηζάγνπκε ην Ολνκαηεπώλπκν ηνπ Τπνςεθίνπ, ηνλ Γήκν πνπ είλαη ππνςήθηνο (Νένο Καιιηθξαηηθόο Γήκνο), ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα πνπ εθιέγεηαη (παιηόο Γήκνο) θαη εάλ είλαη ππνςήθηνο δεκνηηθόο ζύκβνπινο ή ππνςήθηνο δεκνηηθήο ή ηνπηθή θνηλόηεηαο. είλαη: Η πξόηαζε κνπ κε βάζε ηα παξαπάλσ πνπ θαίλεηαη θαη ζηελ πξόρεηξε δηεπαθή 7 Οη πλδπαζκνί λα εκθαλίδνληαη κε κνξθή compo box. O Administrator επηιέγεη ηνλ ζπλδπαζκό πνπ επηζπκεί γηα λα πεξάζεη ηνπο ππνςεθίνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιέγεη «Αλαδήηεζε». ηελ νζόλε παξνπζηάδνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ πεξαζηεί κέρξη ζηηγκήο. Δάλ ν Administrator ζέιεη λα εηζάγεη θάπνηνλ πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηα παξαθάησ πεδία : Σν Ολνκαηεπώλπκν ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ ζεηξά πνπ έρεη ζην ςεθνδέιηην, εάλ είλαη ππνςήθηνο Γεκνηηθόο ή ηνπηθόο ύκβνπινο θαη πνηα ρσξηθή ελόηεηα (Παιηό Γεκν) είλαη ππνςήθηνο. O Administrator παηώληαο «Καηαρώξεζε» ή εγγξαθή θαηαρσξείηαη ζην table «Τπνςήθηνη». ηελ ιίζηα κε ηνπο Τπνςεθίνπο δίπια από θάζε εγγξαθή πξέπεη λα ππάξρεη θαη ππεξζύλδεζκνο γηα δηαγξαθή ηνπ Τπνςεθίνπ από ηνλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μεηά από επηβεβαίσζε ν πλδπαζκόο δηαγξάθεηαη. Δπίζεο ζην όλνκα θάζε Τπνςεθίνπ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο πνπ όηαλ παηεζεί, ε εγγξαθή εκθαλίδεηαη πξνο δηόξζσζε. Δδώ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη γηα ηελ εθινγή δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζε δήκνπο πνπ απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ππέξ ελόο ή δύν ή ηξηώλ ππνςεθίσλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηνπο θαηαιόγνπο ηεο νπνίαο είλαη γξακκέλνο θαη ππέξ ελόο ππνςεθίνπ ζε κία από ηηο άιιεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 28

29 Λεηηνπξγία Καηαρώξεζε ςεθνδειηίνπ γηα ηελ πεξίπησζε Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ. Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 8 ύκθσλα κε ηνλ «Ννκν 3852» ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα ν ζπλδπαζκόο εθηππώλεη ηδηαίηεξν ςεθνδέιηην, ζην επάλσ κέξνο ηνπ νπνίνπ ζεκεηώλεηαη ην ηπρόλ έκβιεκα θαη ην όλνκα ηνπ ζπλδπαζκνύ, θαη αθνινπζεί ην επώλπκν, ην όλνκα θαη ην παηξώλπκν ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε κε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε, ε νπνία ηίζεηαη είηε δίπια είηε θάησ από ην όλνκα ηνπ ππνςήθηνπ, αθνινπζεί ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζηε ζπλέρεηα ην επώλπκν, ην όλνκα θαη ην παηξώλπκν ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνύισλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 29

30 Καηά ζπλέπεηα ζηελ θαηαρώξεζε ππνςεθίσλ πξέπεη λα εηζάγνπκε ην Ολνκαηεπώλπκν ηνπ Τπνςεθίνπ, ηνλ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα πνπ είλαη ππνςήθηνο δειαδή ηνλ Ννκό πνπ είλαη ππνςήθηνο. Η πξόηαζε κνπ κε βάζε ηα παξαπάλσ πνπ θαίλεηαη θαη ζηελ πξόρεηξε δηεπαθή 7 είλαη: Οη πλδπαζκνί λα εκθαλίδνληαη κε κνξθή compo box. O Administrator επηιέγεη ηνλ ζπλδπαζκό πνπ επηζπκεί γηα λα πεξάζεη ηνπο ππνςεθίνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιέγεη «Αλαδήηεζε». ηελ νζόλε παξνπζηάδνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ πεξαζηεί κέρξη ζηηγκήο. Δάλ ν Administrator ζέιεη λα εηζάγεη θάπνηνλ πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηα παξαθάησ πεδία : Σν Ολνκα ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ ζεηξά πνπ έρεη ζην ςεθνδέιηην ηνπ Ννκνύ, θαη ζε πνηα ρσξηθή ελόηεηα (Ννκαξρία) είλαη ππνςήθηνο. O Administrator παηώληαο «Καηαρώξεζε» ή εγγξαθή θαηαρσξείηαη ζην table «Τπνςήθηνη». ηελ ιίζηα κε ηνπο Τπνςεθίνπο δίπια από θάζε εγγξαθή πξέπεη λα ππάξρεη θαη ππεξζύλδεζκνο γηα δηαγξαθή ηνπ Τπνςεθίνπ από ηνλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μεηά από επηβεβαίσζε ν πλδπαζκόο δηαγξάθεηαη. Δπίζεο ζην όλνκα θάζε Τπνςεθίνπ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο πνπ όηαλ παηεζεί, ε εγγξαθή εκθαλίδεηαη πξνο δηόξζσζε. Δδώ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή κόλν γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηνπο θαηαιόγνπο ηεο νπνίαο είλαη γξακκέλνο. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 30

31 Λεηηνπξγία Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ Σειεγξαθήκαηνο ππέξ πλδπαζκώλ Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 9 Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 10 Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα εκθαλίζεη όια ηα ηκήκαηα ζηα νπνία δηεμάγνληαη εθινγέο. Δίλαη επηζπκεηό εάλ έλα ηκήκα έρεη θαηαρσξεζεί από θάπνηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν, κπξνζηά από ην ηκήκα λα ππάξρεη έλαο αζηεξίζθνο (*) Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 31

32 Ο Δμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ζα επηιέμεη ην ηκήκα ην νπνίν πξέπεη λα θαηαρσξήζεη. Σνηε ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ηνπ εκθαλίζεη ην ηκήκα, ηνλ Γήκν πνπ αλήθεη ην ηκήκα θαη ηνλ ρώξν νπνπ ζηεγάδεηαη ην ηκήκα απηό. Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία : Δγγεγξακκέλνπο Φήθηζαλ Άθπξα Λεπθά Έγθπξα θαη ηνπο Φήθνπο πνπ πήξε θάζε ζπλδπαζκόο πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο Δθινγέο Σν ζύζηεκα πξέπεη λα θάλεη ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο γηα ηελ ζσζηή εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ: Σν ζύλνιν ςήθσλ ησλ ζπλδπαζκώλ πξέπεη λα είλαη ίζν κε ηα έγθπξα ςεθνδέιηηα Σα έγθπξα ςεθνδέιηηα πξέπεη λα είλαη Φεθίζαληεο - (Αθπξα + Λεπθά) Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 32

33 Λεηηνπξγία πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα Δζληθώλ Δθινγώλ, Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ θαη Δπξσεθινγώλ Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 11 ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα αζξνίδεη ην ζύλνιν ησλ ςήθσλ ησλ ζπλδπαζκώλ ζηα θαηαρσξεκέλα ηκήκαηα. Δπίζεο ην ζύζηεκα πξέπεη λα εκθαλίζεη κήλπκα γηα ην πόζα ηκήκαηα από ην ζύλνιν ησλ ηκεκάησλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζπγθεληξσηηθό απνηέιεζκα θαη λα εκθαλίδεη ηνπο ζπλδπαζκνύο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ςήθσλ θαη λα ππνινγίδεη ην πνζνζηό ηνπο. Λεηηνπξγία πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα Γεκνηηθώλ Δθινγώλ. Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 12 Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 33

34 Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 13 Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ Γήκν ζηνλ νπνίν ζέιεη λα δεη ηα απνηειέζκαηα. Σν ζύζηεκα αλαδεηά ηνπο ζπλδπαζκνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γήκν απηό. Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα αζξνίζεη ην ζύλνιν ησλ ςήθσλ ησλ ζπλδπαζκώλ ζηα θαηαρσξεκέλα ηκήκαηα. Δπίζεο εκθαλίδεη κήλπκα γηα ην πόζα ηκήκαηα από ην ζύλνιν ησλ ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζπγθεληξσηηθό απνηέιεζκα θαη εκθαλίδεη ηνπο ζπλδπαζκνύο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ςήθσλ θαη λα ππνινγίδεη ην πνζνζηό ηνπο. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 34

35 Λεηηνπξγία πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ππνςεθίσλ ζπλδπαζκνύ. ηηο ιεηηνπξγίεο πγθεληξσηηθά πλδπαζκώλ ν θάζε πλδπαζκόο ζα πξέπεη λα έρεη hyperlink ην νπνίν όηαλ ην παηήζεηο εκθαλίδεη ηα ζπγθεληξσηηθά ησλ ππνςήθησλ ζε θζίλνπζα ζεηξά ςήθσλ. Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 14 Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 35

36 Λεηηνπξγία Απνηειέζκαηα ππνςεθίσλ αλά εθινγηθό ηκήκα Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 15 ηελ ιεηηνπξγία «πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ππνςεθίσλ» ν θάζε ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη hyperlink ην νπνίν όηαλ ην παηήζεηο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη ςήθνη πνπ πήξε ζε θάζε εθινγηθό ηκήκα. Λεηηνπξγία Απνηειέζκαηα αλά ώξα εηζαγσγήο ηκήκαηνο ζην ζύζηεκα Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ 16 Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 36

37 Κάζε απνηέιεζκα πνπ πεξληέηαη ζα πξέπεη λα έρεη time stamp. Με βάζε ηνπ time stamp ζα εκθαλίδνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά ηα ηκήκαηα πνπ ερνπλ εηζαρζεί ζην ζύζηεκα. Παξαθνινύζεζε ηκεκάησλ πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζύζηεκα Παξνπζηάδνληαη ηα ηκήκαηα πνπ δελ έρνπλ time stump. Λεηηνπξγία Δπαλαιεπηηθώλ Δθινγώλ ζηηο Γεκνηηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Δθινγέο. Η ιεηηνπξγία απηή ζα εθαξκνζηεί εθόζνλ ζηηο εθινγέο θαλέλαο ζπλδπαζκόο δελ ζπγθεληξώζεη απηνδπλακία. ηελ πεξίπησζε ησλ επαλαιεπηηθώλ εθινγώλ ζα αλακεηξεζνύλ νη δπν πξώηεο παξαηάμεηο. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 37

38 ρεδηαζκόο κε ηελ κεζνδνινγία ICONIX Δηζαγσγή Η UML απνηειεί κηα γιώζζα απεηθόληζεο ή κνληεινπνίεζεο ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζε αληηθείκελα (αληηθεηκελνζηξεθνύο ζπζηήκαηνο). Όπσο ζε όια ηα ζύλζεηα έξγα, έηζη θαη ζηα έξγα πιεξνθνξηθήο ε αλάγθε ηεο κνληεινπνίεζεο πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη επηηαθηηθή. Η κνληεινπνίεζε ελόο ζπζηήκαηνο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο αθαίξεζεο ησλ αζήκαλησλ γηα απηό ιεπηνκεξεηώλ θαη ηεο εζηίαζεο ζηηο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνεζνύλ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Δπίζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ πεηξακαηηζκνύ κε δηαθνξεηηθέο ιύζεηο ή πξνζεγγίζεηο γηα ην ίδην πξόβιεκα. Καζηζηά εθηθηή ηε δπλαηόηεηα αλάιπζεο, ζρεδηαζκνύ θαηαγξαθήο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο πξνόδνπ ελόο έξγνπ πιεξνθνξηθήο. Σέινο πξνζθέξεη κηα θνηλή γιώζζα γηα ηελ επηθνηλσλία όζσλ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο. Υσξίο έλα κνληέιν δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνζεγγίζεη θαλείο ηελ πνιππινθόηεηα ησλ ζπγρξόλσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. ρεδηαζκόο Ο ζρεδηαζκόο βαζίζηεθε ζηελ κεζνδνινγία αληηθεηκελνζηξεθνύο αλάπηπμεο ICONIX. Πξνηηκήζεθε ε κεζνδνινγία ICONIX δηόηη είλαη απινύζηεξε θαη ζπληνκόηεξε από ηελ πνιύ εθηελή ελνπνηεκέλε πξνζέγγηζε (UP). Η ICONIX ρξεζηκνπνηεί ηελ UML ζαλ γιώζζα έθθξαζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ, ηνπ ππό ζρεδηαζκό ινγηζκηθνύ θαη ζηεξίδεηαη πάξα πνιύ ζηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεηο Πεξηιακβάλεη 3 θάζεηο: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ (Δληνπηζκόο, ζρεδηαζκόο θαη πιήξεο θαηαγξαθή ησλ πεξηπηώζεσλ ρξήζεο, Δπηζθόπεζε Απαηηήζεσλ) Αξρηθόο ρεδηαζκόο (Αλάιπζε Δπξσζηίαο (Γηαγξάκκαηα Robustness), Πξνθαηαξθηηθή Δπηζθόπεζε ζρεδηαζκνύ) ρεδηαζκόο πζηήκαηνο (Λεπηνκεξήο ρεδηαζκόο, Κξίζηκε επηζθόπεζε ζρεδηαζκνύ) Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 38

39 Πεξηγξαθή θαη παξαδνρέο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο Κάζε ηέηνηα αλάιπζε απαηηήζεσλ πεξηιακβάλεη θαη θάπνηα εξσηήκαηα - παξαδνρέο ζηα νπνία ζηεξίδνπκε ηε πεξαηηέξσ αλάιπζε. Οπόηε ην αξρηθό θείκελν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε κεηαηξέπεηαη θαη παξνπζηάδνληαη θαηλνύξγηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην ζρεδηαζκό. Η εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην Ο.Π.. ησλ εθινγώλ πξνζηαηεύεηαη κε username θαη password ν νπνίνο δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο από ην Γηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο Σν ζύζηεκα θαηαγξάθεη κε time stump θάζε δεδνκέλν ηεο ςεθνθνξίαο. ηνηρεία από ηνλ Νόκν 3852 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο.» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο. Για Δημοτικές Εκλογές Άξζξν 25 Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο Χο πεξηθέξεηα γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ νξίδεηαη ε πεξηθέξεηα: α) ηνπ δήκνπ, ν νπνίνο δελ πξνήιζε από ζπλέλσζε πξώελ ΟΣΑ θαηά ην άξζξν 1 ηνπ παξόληνο, β) ηνπ ζπλελνύκελνπ δήκνπ ή θνηλόηεηαο, δειαδή ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξόληνο λόκνπ, γ) νη δεκνηηθέο θνηλόηεηεο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 ηνπ παξόληνο λόκνπ, δειαδή ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία δηαηξνύληαη νη δήκνη άλσ ησλ εθαηό ρηιηάδσλ ( ) θαηνίθσλ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 39

40 Άξζξν 26 Πεξηερόκελν ησλ ςεθνδειηίσλ 1. ην επάλσ κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ ζεκεηώλνληαη ην έκβιεκα θαη ην όλνκα ηνπ ζπλδπαζκνύ, όπσο έρνπλ δεισζεί θαη αλαγξάθνληαη ζηελ απόθαζε αλαθήξπμεο. 2. ε δήκνπο πνπ απνηεινύλ εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα ζην ςεθνδέιηην κεηά ηελ νλνκαζία ηνπ ζπλδπαζκνύ, αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ θαη αθνινπζνύλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά νη ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη. Σε δήκοσς ποσ αποηειούληαη από περηζζόηερες εθιογηθές περηθέρεηες ζηο υεθοδέιηηο κεηά ηελ ολοκαζία ηοσ ζσλδσαζκού αλαγράθεηαη ηο όλοκα ηοσ σπουήθηοσ δεκάρτοσ θαη: α. ζηο πρώηο κέρος ηοσ υεθοδειηίοσ προηάζζοληαη κε αιθαβεηηθή ζεηρά, οη σπουήθηοη δεκοηηθοί ζύκβοσιοη ηες αληίζηοητες εθιογηθής περηθέρεηας. β. ζηο δεύηερο κέρος ηοσ υεθοδειηίοσ αθοιοσζούλ οη σπουήθηοη, κε αιθαβεηηθή ζεηρά, ηφλ σπόιοηπφλ εθιογηθώλ περηθερεηώλ, κε ζεκείφζε παραπιεύρφς θαη εληός παρελζέζεφς ε εθιογηθή ηοσς περηθέρεηα, ζηελ οποία είλαη σπουήθηοη. γ. ζηο ηρίηο κέρος ηοσ υεθοδειηίοσ αθοιοσζεί ε ολοκαζία ηες δεκοηηθής ή ηοπηθής θοηλόηεηας θαη ζηε ζσλέτεηα αλαγράθοληαη ηα ολόκαηα ηφλ αληίζηοητφλ σπουεθίφλ κε αιθαβεηηθή ζεηρά. Άξζξν 27, ηαπξνί Πξνηίκεζεο Ο εθινγέαο εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζε ππνςήθην ζπλδπαζκνύ, ζεκεηώλνληαο ζην ςεθνδέιηην ζηαπξό παξαπιεύξσο ηνπ νλόκαηόο ηνπ. Γηα ηελ εθινγή δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζε δήκνπο πνπ απνηεινύλ εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ππέξ ελόο ή δύν ή ηξηώλ ππνςεθίσλ. Γηα ηελ εθινγή δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζε δήκνπο πνπ απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 40

41 ππέξ ελόο ή δύν ή ηξηώλ ππνςεθίσλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηνπο θαηαιόγνπο ηεο νπνίαο είλαη γξακκέλνο θαη ππέξ ελόο ππνςεθίνπ ζε κία από ηηο άιιεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ. ηηο κνλνεδξηθέο, δηεδξηθέο θαη ηξηεδξηθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ κόλν ππέξ ελόο ππνςεθίνπ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηνπο θαηαιόγνπο ηεο νπνίαο είλαη γξακκέλνο θαη ππέξ ελόο ππνςεθίνπ ζε κία από ηηο άιιεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Ο εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ππέξ ελόο ή ππέξ δύν ππνςεθίσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο θαη ππέξ ελόο ππνςεθίνπ ζπκβνύινπ ή εθπξνζώπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο. ε δήκνπο πνπ απνηεινύλ εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα, ςεθνδέιηην πνπ θέξεη πεξηζζόηεξνπο από ηνπο επηηξεπόκελνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο, είλαη έγθπξν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε θαλέλαο ζηαπξόο πξνηίκεζεο. ε δήκνπο πνπ απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ςεθνδέιηην πνπ θέξεη πεξηζζόηεξνπο από ηνπο επηηξεπόκελνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ζε θάπνην κέξνο ηνπ, είλαη έγθπξν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε θαλέλαο ζηαπξόο πξνηίκεζεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ηνπ κέξνπο απηνύ. Για Περιυερειακές Εκλογές Άξζξν 129 Πεξηερόκελν ςεθνδειηίσλ ε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα ν ζπλδπαζκόο εθηππώλεη ηδηαίηεξν ςεθνδέιηην, ζην επάλσ κέξνο ηνπ νπνίνπ ζεκεηώλεηαη ην ηπρόλ έκβιεκα θαη ην όλνκα ηνπ ζπλδπαζκνύ, θαη αθνινπζεί ην επώλπκν, ην όλνκα θαη ην παηξώλπκν ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε κε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε, ε νπνία ηίζεηαη είηε δίπια είηε θάησ από ην όλνκα ηνπ ππνςήθηνπ, αθνινπζεί ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζηε ζπλέρεηα ην επώλπκν, ην όλνκα θαη ην παηξώλπκν ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνύισλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 41

42 Δγγξαθέο θαη δηαγξαθέο δελ επηηξέπνληαη θαη αλ γίλνπλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αθπξόηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ. Η πξνηίκεζε ηνπ εθινγέα εθθξάδεηαη κε ζηαπξό, πνπ ζεκεηώλεηαη κε ζηπινγξάθν καύξεο ή θπαλήο απόρξσζεο δίπια ζην νλνκαηεπώλπκν θάζε ππνςεθίνπ. ηαπξόο πξνηίκεζεο πνπ ζεκεηώλεηαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, ζεσξείηαη όηη δελ είλαη γξακκέλνο θαη ε εγθπξόηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ εξεπλάηαη, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ παξόληνο. Ο εθινγέαο ζηηο πεξηθέξεηεο κε 41κειή πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο έλαλ ή δύν ππνςεθίνπο, ζηηο πεξηθέξεηεο κε 51κειή πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή πξνο έλαλ ή δύν ή ηξεηο ππνςεθίνπο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο κε 71κειή πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο έλαλ ή δύν ή ηξεηο ή ηέζζεξηο ππνςεθίνπο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο κε 101κειή πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο έλαλ ή δύν ή ηξεηο ή ηέζζεξηο ή πέληε ππνςεθίνπο. ε θάζε πεξίπησζε ν κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ζηαπξώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό ησλ εδξώλ ηεο αληίζηνηρεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο. Φεθνδέιηην ζπλδπαζκνύ κε πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο από ηνπο αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε νξηδόκελνπο είλαη έγθπξν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε θαλέλαο ζηαπξόο πξνηίκεζεο. Γηα ηνλ ππνςήθην πεξηθεξεηάξρε ή αληηπεξηθεξεηάξρε πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο, δελ ρξεηάδεηαη ζηαπξόο πξνηίκεζεο. Αλ ζεκεησζεί, δελ ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ. Όινο ν Νόκνο βξίζθεηαη ζην Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 42

43 Παξάδεηγκα γηα ηνλ Νέν Γήκν Κνκνηελήο Με βάζε ηνλ Νόκν 3852 ηνπ 2010 θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα θαηαιήγνπκε γηα ηνλ Γήκν Κνκνηελήο ζηα παξαθάησ ζηνηρεία ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ηαπξνί γηα ππνςήθηνπο ηνπ Γήκνπ ηνπ Φεθνθόξνο ηαπξνί ππνςήθηνπο ησλ άιισλ Γήκσλ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΛΗΘΤΜΟ ΔΓΡΔ ΑΙΓΔΙΡΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΝΔΟΤ ΙΓΗΡΟΥΧΡΙΟΤ ΤΝΟΛΟ Μνληέιν ηνπ πεδίνπ πξνβιήκαηνο Από ηελ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Νόκνπ 3852 πνπ παξαζέηνπκε παξαπάλσ πξνθύπηνπλ νη αθόινπζεο ππνςήθηεο θιάζεηο ηνπ πεδίνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή ηα θύξηα ελλνηνινγηθά αληηθείκελα πνπ πξόθεηηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηό ην ζύζηεκα. Οη θιάζεηο απηέο είλαη ππνςήθηεο ππό ηελ έλλνηα όηη ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θιάζεηο ζε θάπνηα ζρεδίαζε, αιιά πξνθαλώο δελ ζα είλαη όιεο θιάζεηο ζε θάζε ζρεδίαζε. Δπίζεο θάπνηεο από απηέο ηειηθά ζα επηιεγνύλ σο κέζνδνη θαη όρη σο θιάζεηο. Δίλαη απηνλόεην όηη ζα ππάξρνπλ πνιιέο ζσζηέο ιύζεηο θαη ζε θάζε κηα ζα κπνξνύζαλ λα επηιεγνύλ δηαθνξεηηθέο θιάζεηο. Σκήκα: Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε Γήκνο : Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε. (Η Κιάζε Γήκνο είλαη ν λένο δήκνο κε βάζε ηνλ «Καιιηθξάηε») Παιηόο Γήκνο : Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε. Σνπηθά πκβνύιηα : Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 43

44 πλδπαζκνί : Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε Τπνςήθηνη : Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε Φήθνη πλδπαζκώλ : Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε. Φήθνη Τπνςεθίσλ: Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε. Όλνκα Γήκνπ θαη Κσδηθόο Γήκνπ είλαη πεδία ηεο θιάζεο Γήκνο Όλνκα παιηνύ Γήκνπ θαη Κσδηθόο παιηνύ Γήκνπ είλαη πεδία ηεο θιάζεο Γήκνο Όλνκα Σκήκαηνο πεδίν ζηελ θιάζε Σκήκα Δγγεγξακκέλνη πεδίν ζηελ θιάζε Σκήκα Φήθηζαλ πεδίν ζηελ θιάζε Σκήκα Λεπθά Φεθνδέιηηα πεδίν ζηελ θιάζε Σκήκα Άθπξα Φεθνδέιηηα πεδίν ζηελ θιάζε Σκήκα Έγθπξα Φεθνδέιηηα πεδίν ζηελ θιάζε Σκήκα Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 44

45 Αξρηθό πεδίν Πξνβιήκαηνο Με βάζε ηα παξαπάλσ ζρεδηάδνπκε ην Αξρηθό Γηάγξακκα Πεδίνπ Πξνβιήκαηνο Δήμος Νέος Δήμος Παλιός Τμήμα Δημοηικά Διαμερίζμαηα Υπουήθιοι Χήθοι Σσνδσαζμών Σσνδσαζμοί Χήθοι Υπουηθίφν Γηάγξακκα Γ 1 Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 45

46 Πηζαλνί Υεηξηζηέο (Actors) ηνπ Πεδίνπ ηνπ Πξνβιήκαηνο Κάζε ρεηξηζηήο (actor) αληηπξνζσπεύεη έλα ξόιν πνπ κπνξεί λα παίμεη έλαο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή κηα νληόηεηα (όπσο έλα άιιν ζύζηεκα ή κηα βάζε δεδνκέλσλ) πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εμεηάδνπκε. Σν ζύλνιν ησλ ρεηξηζηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζην κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο αληηθαηνπηξίδεη νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη λα αληαιιάζεη πιεξνθνξίεο κε ην ζύζηεκα. Με βάζε ηελ παξνύζα αλάιπζε ηνπ πεδίνπ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ ππό ζρεδίαζε ζπζηήκαηνο πξνθύπηνπλ νη παξαθάησ ηξείο ρεηξηζηέο. Γηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο : Δίλαη ν ρξήζηεο πνπ νξίδεη ην είδνο ησλ Δθινγώλ, ηνπο Γήκνπο, ηα ηκήκαηα, ηνπο ζπλδπαζκνύο, θαη ηνπο ππνςεθίνπο. Τπάιιεινο Ννκαξρίαο δηαπηζηεπκέλνο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ : Δίλαη ν ρξήζηεο εηζάγεη ζην ζύζηεκα ηα απνηειέζκαηα αλα ηκήκα πνπ θέξλνπλ νη δηθαζηηθνί αληηπξόζσπνη. Υξήζηεο ηνπ Internet: Δίλαη ν ρξήζηεο πνπ κπαίλεη γηα λα παξαθνινπζήζεη ηα απνηειέζκαηα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη απηά πνπ αθνξνύλ ηνπο ζπλδπαζκνύο αιιά θαη ηνπο ππνςεθίνπο ησλ ζπλδπαζκώλ. Διατειριζηής Υπάλληλος Νομαρτίας ποσ ειζάγει ηα Αποηελέζμαηα ποσ θέρνοσν οι δικαζηικοί ανηιπρόζφποι Εθαρμογή Φρήζηης ηοσ Internet ποσ παρακολοσθεί ηα αποηελέζμαηα Γηάγξακκα Γ 2 Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 46

47 Σν ζπλνιηθό κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ Γηαρεηξηζηή 1.Ειζαγφγή είδος εκλογών 2.Ειζαγφγή Τμημάηφν 3.Ειζαγφγή δήμφν 4.Ειζαγφγή παλαιών δήμφν 5.Ειζαγφγή Τοπικών Σσμβοσλίφν(μονο δημοηικές) 6.Ειζαγφγή Σσνδσαζμών 7.Ειζαγφγή Υπουηθίφν Διατειριζηής Γηάγξακκα Γ 3 ηελ πεξίπησζε ησλ Γεκνηηθώλ εθινγώλ πξνζηίζεηαη ε 5 ε πεξίπησζε. Δλώ ε 7 πεξίπησζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο Δπξσεθινγέο. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 47

48 Σν ζπλνιηθό κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ δηαπηζηεπκέλν ππάιιειν ηεο Ννκαξρίαο πνπ ζα θαηαρσξήζεη ηα ηειεγξαθήκαηα Δηζαγφγή ζηοητείφλ σπέρ ζσλδηαζκώλ Δηζαγφγή ζηοητείφλ σπέρ σπουεθίφλ Διαπιζηεσμένος Υπάλληλος Νομαρτίας ποσ ειζάγει ηα ηηλεγραθήμαηα ποσ θέρνοσν οι δικαζηικοί ανηιπρόζφποι Γηάγξακκα Γ 4 Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 48

49 Σν ζπλνιηθό κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ ρξήζηε internet όπνπ παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα. Σσγκενηρφηικά Αποηελέζμαηα, Σσνδσαζμών & Υπουηθίφν Αποηελέζμαηα Σσνδσαζμών & Υπουηθίφν ανα Δήμο Αποηελέζμαηα Αναλσηικά Σσνδσαζμών ανα Τμήμα Αποηελέζμαηα Αναλσηικά Υπουηθίφν ανα Τμήμα Φρήζηης ηοσ Internet ποσ παρακολοσθεί ηα αποηελέζμαηα Γηάγξακκα Γ 5 Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 49

50 Πεξηπηώζεηο ρξήζεο ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο. Πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηώζεηο ρξήζεο κε ηελ αλάιπζε επξσζηίαο θαη ηα δηαγξάκκαηα αθνινπζίαο όπνπ ρξεηάδνληαη. Πεξίπησζε ρξήζεο Menu Δπηινγώλ Βαζηθή Ρνή. 1. Σν ζύζηεκα ειέγρεη εάλ ε δηεύζπλζε ηνπ client (browser) είλαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή 2. Σν ζύζηεκα ηππώλεη ην Βαζηθό menu Δπηινγώλ πνπ πεξηιακβάλεη, πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα, Απνηειέζκαηα Αλα Γήκν, Απνηειέζκαηα ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, Σκήκαηα πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζύζηεκα Δλαιιαθηηθέο ξνέο 1. Δθόζνλ ε ip είλαη εζσηεξηθή ην ζύζηεκα εκθαλίδεη ηνπο ππεξζπλδέζεηο Administrator mode θαη Data Entry mode Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 50

51 Πεξηπηώζεηο ρξήζεο login σο Administrator Βαζηθή Ρνή. 1. Η εθαξκνγή εκθαλίδεη ηε θόξκα εηζαγσγήο ζε απηό, κε ηελ νπνία δεηάεη από ην ρξήζηε λα δώζεη ην όλνκα ρξήζηε (username) θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο (password). 2. Ο ρξήζηεο εηζάγεη ην όλνκα ρξήζηε (username) θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο (password). 3. Η εθαξκνγή ειέγρεη αλ ην δεπγάξη ησλ ηηκώλ username/password αληηζηνηρεί ζε ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. 4. Γεκηνπξγείηε cookies γηα ηελ εύθνιε ηαπηνπνίεζε ζηηο επόκελεο ζειίδεο. 5. Ο ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζην ζύζηεκα απνθηώληαο πξόζβαζε ζην menu επηινγώλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Δλαιιαθηηθέο ξνέο 1. 3.α. Η εθαξκνγή δελ κπόξεζε λα αλαγλσξίζεη ην ζπλδπαζκό/ username/password θαη παξνπζηάδεη ζην ρξήζηε ζρεηηθό κήλπκα γ. Η ξνή κεηαθέξεηαη ζην βήκα 1 ηεο βαζηθήο ξνήο. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 51

52 Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ εηζαγσγή ζε Administrator mode Δηζάγεη Δηζαγφγή Username & Password Φρήζηης Οζόλε εηζαγφγής Username & Password γηα Administrator Τασηοποίεζε ζηοητείφλ Administrators Με ηασηοποίεζε ζηοητείφλ Τασηοποίεζε ζηοητείφλ Δκθάληζε Δκθάληζε Γεκηοσργία coocies Δκθάληζε κελύκαηος ιάζοσς Δκθάληζε Οζόλε Δπηιογώλ Administrator Γηάγξακκα Γ 6- Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ εηζαγσγή ζε Administrator mode Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 52

53 Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ εηζαγσγή ζε Administrator mode Φρήζηης Οζόλε Δηζαγφγής username & pass Administrators Μήλσκα Λάζοσς Οζόλε Δπηιογώλ Administrator 1. Δηζαγφγή username & pass 2. Δπηιογή Submit 3. Τασηοποίεζε ALT ιάζος ζηοητεηα 4. Δκθάληζε 5. Δκθάληζε 6. Δκθάληζε Γηάγξακκα Γ 7 - Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ εηζαγσγή ζε Administrator mode Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 53

54 Πεξίπησζε ρξήζεο Administrator mode ηελ Οζόλε Administrator mode ππάξρνπλ νη παξαθάησ επηινγέο Δίδνο Δθινγώλ - Γεκηνπξγία Βάζεο θαη Πηλάθσλ (Γήκσλ, Παιαηώλ Γήκσλ, Σνπηθώλ πκβνπιίσλ, Σκεκάησλ, πλδπαζκώλ, Τπνςεθίσλ.) Δηζαγσγή δεδνκέλσλ πξνεηνηκαζίαο εθινγώλ Οινθιήξσζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ πξνεηνηκαζίαο θαη Γεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ «ςήθνη ζπλδπαζκώλ» θαη «ςήθνη ππνςεθίσλ» Βαζηθή Ρνή. 1. Ο Administrator επηιέγεη «Δίδνο Δθινγώλ - Γεκηνπξγία Βάζεο θαη Πηλάθσλ» 2. Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη ηελ νζόλε επηινγή ηύπνπ εθινγώλ 3. Ο Administrator επηιέγεη ηνλ ηύπν (Βνπιεπηηθέο, Γεκνηηθέο, Πεξηθεξεηαθέο, Δπξσεθινγέο) 4. Σν ζύζηεκα θαιεί ηελ ρξήζε «Γεκηνπξγία ηελ Βάζε δεδνκέλσλ θαη Πηλάθσλ». 5. Ο Administrator επηιέγεη ηελ ππεξζύλδεζε «Δηζαγσγή δεδνκέλσλ πξνεηνηκαζίαο εθινγώλ» 6. Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη ηελ Οζόλε «Δηζαγσγή δεδνκέλσλ πξνεηνηκαζίαο εθινγώλ» 7. Ο Administrator επηιέγεη ηελ ππεξζύλδεζε «Οινθιήξσζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ πξνεηνηκαζίαο θαη αξρηθνπνίεζε ησλ πηλάθσλ ςήθσλ πλδπαζκώλ θαη ςήθσλ Τπνςεθίσλ» Δλαιιαθηηθή ξνή 1 3.α.1 Δπηινγή Τπεξζπλδέζκνπ «Δζληθέο Δθινγέο» 3.α.2 Δλεκέξσζε γηα ηνλ ηύπν ησλ εθινγώλ 3.α.3 Καιείηαη ε πεξίπησζε ρξήζεο «Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ» 3.β.1 Δπηινγή Τπεξζπλδέζκνπ «Γεκνηηθέο Δθινγέο» 3.β.2 Δλεκέξσζε γηα ηνλ ηύπν ησλ εθινγώλ 3.β.3 Καιείηαη ε πεξίπησζε ρξήζεο «Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ» Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 54

55 3.γ.1 Δπηινγή Τπεξζπλδέζκνπ «Πεξηθεξεηαθέο Δθινγέο» 3.γ.2 Δλεκέξσζε γηα ηνλ ηύπν ησλ εθινγώλ 3.γ.3 Καιείηαη ε πεξίπησζε ρξήζεο «Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ» 3.δ.1 Δπηινγή Τπεξζπλδέζκνπ «Δπξσεθινγέο» 3.δ.2 Δλεκέξσζε γηα ηνλ ηύπν ησλ εθινγώλ 3.δ.3 Καιείηαη ε πεξίπησζε ρξήζεο «Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ» Δλαιιαθηηθή ξνή 2 6.α.1 Δπηινγή Τπεξζπλδέζκνπ «Δηζαγσγή Γήκσλ» 6.α.2 Καιείηαη ε πεξίπησζε ρξήζεο «Δηζαγσγή Γήκσλ» 6.β.1 Δπηινγή Τπεξζπλδέζκνπ «Δηζαγσγή Παιαηώλ Γήκσλ» 6.β.2 Καιείηαη ε πεξίπησζε ρξήζεο «Δηζαγσγή Παιαηώλ Γήκσλ» 6.γ.1 Δπηινγή Τπεξζπλδέζκνπ «Δηζαγσγή Σνπηθώλ πκβνπιίσλ» 6.γ.2 Καιείηαη ε πεξίπησζε ρξήζεο «Δηζαγσγή Σνπηθώλ πκβνπιίσλ» 6.δ.1 Δπηινγή Τπεξζπλδέζκνπ «Δηζαγσγή Σκεκάησλ» 6.δ.2 Καιείηαη ε πεξίπησζε ρξήζεο «Δηζαγσγή Σκεκάησλ» 6.ε.1 Δπηινγή Τπεξζπλδέζκνπ «Δηζαγσγή πλδπαζκώλ» 6.ε.2 Καιείηαη ε πεξίπησζε ρξήζεο «Δηζαγσγή πλδπαζκώλ» 6.ε.1 Δπηινγή Τπεξζπλδέζκνπ «Δηζαγσγή Τπνςεθίσλ» 6.ε.2 Καιείηαη ε πεξίπησζε ρξήζεο «Δηζαγσγή Τπνςεθίσλ» Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 55

56 Υπερζύλδεζκος Δζληθές Υπερζύλδεζκος Δίδνο Δθινγώλ - Γεκηνπξγία Βάζεο θαη Πηλάθσλ εκθάληζε εκθάληζε Οζόλε Δπηιογής Τύποσ Δθιογώλ Μήλσκα Λάζοσς Υπερζύλδεζκος Γεκοηηθές Υπερζύλδεζκος Περηθερηαθές Δπηιογή Υπεζσλδέζκοσ θαη Δλεκέρφζε «ηύποσ Δθιογώλ» «invokes» Γεκηοσργία βάζες Γεδοκέλφλ Administrator Υπερζύλδεζκος Οιοθιήρφζες Γηαδηθαζίας θαη δεκηοσργία πηλάθφλ Γ1,Γ2 Administrator Mode λαη Υπερζύλδεζκος Δηζαγφγή δεδοκέλφλ προεηοηκαζίας εθιογώλ εκθάληζε ότη Δπηβεβαίφζε εκθάληζε ότη ειεγτος εάλ δεκηοσργήζεθε ε Βαζε Υπερζύλδεζκος Δσρφεθιογές εκθάληζε Υπερζύλδεζκος «Δηζαγφγή Γήκφλ» δηεπαθή Δηζαγφγή Γήκφλ Υπερζύλδεζκος «Δηζαγφγή Παι. Γήκφλ» Οζόλε Δηζαγφγή δεδοκέλφλ προεηοηκαζίας εθιογώλ Υπερζύλδεζκος «Δηζαγφγή Υπουεθίφλ» Υπερζύλδεζκος Υπερζύλδεζκος «Δηζαγφγή Τοπ. Σσκβοσιίφλ» δηεπαθή «Δηζαγφγή Σσλδηαζκώλ» δηεπαθή δηεπαθή δηεπαθή Δηζαγφγή Παι. Γήκφλ «Αρτηθοποίεζε πηλάθφλ Γ1,Γ2» (Αρτηθοποίεζε ηφλ πηλάθφλ : «Ψήθοη Σσλδσαζκώλ» θαη «Ψήθοη Υπουεθίφλ» «Δηζαγφγή Σσλδηαζκώλ» «Δηζαγφγή Υπουεθίφλ» «Δηζαγφγή Τκεκάηφλ» δηεπαθή Υπερζύλδεζκος «Δηζαγφγή Τκεκάηφλ» δηεπαθή «Δηζαγφγή Τοπ. Σσκβοσιίφλ» Γηάγξακκα Γ 8 Γηάγξακκα Robustness - Πεξίπησζε ρξήζεο Administrator mode

57 Πεξίπησζε ρξήζεο Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη πλδπαζκώλ» Βαζηθή Ρνή. 1. Ο Administrator επηιέγεη «Αξρηθνπνίεζε πηλάθα Φήθνη πλδπαζκώλ» 2. Σν ύζηεκα ζαξώλεη ην Πίλαθα πλδπαζκνί 3. Σν ύζηεκα ζαξώλεη ηνλ Πίλαθα Σκεκάησλ 4. Σν ζύζηεκα δεκηνπξγεί κεδεληθή εγγξαθή ζην πεδην «ςήθνο πλδπαζκνύ» ζηνλ πίλαθα «Φήθνη πλδπαζκώλ» γηα θάζε δεπγάξη πλδπαζκνύ-σκήκαηνο Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη πλδπαζκώλ» επηιέγεη αλαδήηεζε id Σσλδηαζκώλ Σσλδσαζκοί αλαδήηεζε id Τκεκάηφλ ηκήκα Administrator Υπερζύλδεζκος «Αρτηθοποίεζε πηλάθα Φήθνη πλδπαζκώλ» υήθοη Σσλδηαζκώλ Γεκηοσργία θελφλ εγγραθφλ Administrator Mode Γηάγξακκα Γ 9 Γηάγξακκα Robustness -Πεξίπησζε ρξήζεο Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη πλδπαζκώλ»

58 Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη πλδπαζκώλ» Administrator Administrator Mode Υπερζύλδεζκος «Αρτηθοποίεζε πηλάθα Φήθνη πλδπαζκώλ» Σσλδσαζκοί Τκήκα Ψήθοη Σσλδσαζκώλ 1. Δπηιογή loop [γηα οιες ηης εγγραθές ηοσ «Σσλδσαζκοί»] loop [γηα οιες ηης εγγραθές ηοσ «Τκήκα»] Γεκηοσργία κεδεληθή εγγραθής ζηο πεδίο chf INSERT INTO chfsyn VALUES ($no, $aa, 0) Γηάγξακκα Γ 10 - Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη πλδπαζκώλ» Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 58

59 Πεξίπησζε ρξήζεο Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη Τπνςεθίσλ» Βαζηθή Ρνή. 1. Ο Administrator επηιέγεη «Αξρηθνπνίεζε πηλάθα Φήθνη Τπνςεθίσλ» 2. Σν ύζηεκα ζαξώλεη ην Πίλαθα πλδπαζκνί 3. Σν ύζηεκα ζαξώλεη ηνλ Πίλαθα Σκεκάησλ 4. Σν ύζηεκα ζαξώλεη ηνλ Πίλαθα Τπνςεθίσλ 5. Σν ζύζηεκα δεκηνπξγεί κεδεληθή εγγξαθή ζην πεδίν «Φήθνο Τπνςεθίνπ» ζηνλ πίλαθα «Φήθνη Τπνςεθίσλ» γηα θάζε ζπλδπαζκό, πλδπαζκνύ, Σκήκαηνο θαη Τπνςεθίνπ. Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη Τπνςεθίσλ» επηιέγεη αλαδήηεζε id Σσλδηαζκώλ Σσλδηαζκοί αλαδήηεζε id Τκεκάηφλ ηκήκα Administrator Υπερζύλδεζκος «Αρτηθοποίεζε ηοσ πίλαθα «Ψήθοη Υπουεθίφλ»» αλαδήηεζε id Υπουεθίφλ Administrator Mode Υπουήθηοη υήθοη Υπουεθίφλ Γεκηοσργία θελφλ εγγραθφλ Γηάγξακκα Γ 11 Γηάγξακκα Robustness -Πεξίπησζε ρξήζεο Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη Τπνςεθίσλ» Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 59

60 Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη Τπνςεθίσλ» Administrator Administrator Mode Υπερζύλδεζκος «Δηζαγφγή εγγραθώλ ζηολ πίλαθα υήθοη ζσλδσαζκώλ» Σσλδσαζκοί Τκήκα Υπουήθηοη Ψήθοη Υπουεθίφλ 1. Δπηιογή loop γηα οιες ηης εγγραθές ηοσ «Σσλδσαζκοί» loop γηα οιες ηης εγγραθές ηοσ «Τκήκα» loop γηα οιες ηης εγγραθές ηοσ «Υπουήθηοη» Γεκηοσργία κεδεληθή εγγραθής ζηο πεδίο chfoi INSERT INTO chfsyn VALUES ($no, $aa, $yy, 0) Γηάγξακκα Γ 12 Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη Τπνςεθίσλ» Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 60

61 Πεξίπησζε ρξήζεο Δηζαγσγή Γηαρείξηζε Σκεκάησλ ζην Administrator mode Βαζηθή Ρνή. 1. H Δθαξκνγή εκθαλίδεη ηελ νζόλε «Σκήκαηα» 2. Ο Administrator πιεθηξνινγεί ην ηκήκα πνπ ζέιεη λα θαηαρσξήζεη 3. Ο Administrator παηάεη ην πιήθηξν «Αλαδήηεζε» 4. To ζύζηεκα θάλεη αλάθηεζε ηεο εγγξαθήο από ηελ βάζε δεδνκέλσλ 5. O Administrator εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο ζηελ νζόλε «Σκήκαηα» 6. O Administrator επηιέγεη θαηαρώξεζε. 7. Σα δεδνκέλα θαηαρσξνύληαη ζην table «ηκήκα» Δλαιιαθηηθέο ξνέο 2.α.1 Ο Administrator Δπηιέγεη Γηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηκήκαηνο 2.α.2 Σα ζύζηεκα δηαγξάθεη ην ηκήκα. 2.α.3 Σν ζύζηεκα επηζηξέθεη ζηελ βαζηθή Ρνή 1 2.α.2.α Σν ζύζηεκα δελ επηβεβαηώλεη ηελ δηαγξαθή 2.β.1. O Administrator επηιέγεη logout 2.β.2 Η εθαξκνγή επαλέξρεηαη ζηελ νζόλε login Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 61

62 Γηάγξακκα Robustness γηα ηε Δηζαγσγή Γηαρείξηζε Σκεκάησλ ζην Administrator mode Πιήθηρο «Αλαδήηεζε» Αλαδήηεζε Τκήκα Administrator Πιεθηροιογεί ηκήκα Οζόλε Τκήκαηα Δκθάληζε Αλάθηεζε ζηοητείφλ ηκήκαηος οτη Πιήθηρο «Αποζήθεσζε» Αδσλακία Καηατώρηζες Πιήθηρο «logout» Πιήθηρο «Γηαγραθή» Καηατώρεζε οθ Δκθάληζε Μήλσκα ιάζοσς λαη Δκθάληζε Δπηβεβαίφζε Τκήκα οζόλε «login» Γηάγξακκα Γ 13 Γηάγξακκα Robustness - Δηζαγσγή Γηαρείξηζε Σκεκάησλ ζην Administrator mode Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 62

63 Πεξίπησζε ρξήζεο Δηζαγσγή Γηαρείξηζε πλδπαζκώλ ζην Administrator mode Βαζηθή Ρνή. 1. H Δθαξκνγή εκθαλίδεη ηελ νζόλε «πλδπαζκνί» 2. Σν ζύζηεκα Αλαδεηά, αλαθηά θαη εκθαλίδεη ηνπ ζπλδπαζκνύο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 3. O Administrator θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ πλδπαζκό. 4. O Administrator επηιέγεη θαηαρώξεζε. 5. Σα δεδνκέλα θαηαρσξνύληαη ζην table «ηκήκα» Δλαιιαθηηθέο ξνέο 3.α.1 Ο Administrator Δπηιέγεη έλαλ από ηνπο «πλδπαζκνύο» γηα δηόξζσζε 3.β.1. Ο Administrator επηιέγεη Γηαγξαθή πλδπαζκνύ. 2.β.2 Σα ζύζηεκα δηαγξάθεη ηνλ πλδπαζκό 2.β.3 Σν ζύζηεκα επηζηξέθεη ζηελ βαζηθή Ρνή 1 2.β.2.α Σν ζύζηεκα δελ επηβεβαηώλεη ηελ δηαγξαθή 2.γ.1. O Administrator επηιέγεη logout 2.γ.2 Η εθαξκνγή επαλέξρεηαη ζηελ νζόλε login Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 63

64 Γηάγξακκα Robustness γηα Δηζαγσγή Γηαρείξηζε πλδπαζκώλ ζην Administrator mode Λίζηα Σσλδσαζκώλ επηιογή Αλαδήηεζε Σσλδσαζκώλ Δκθάληζε Administrator Οζόλε Σσλδηαζκώλ οθ Δκθάληζε Αλάθηεζε λαη οτη Πιήθηρο «Αποζήθεσζε» Αδσλακία Καηατώρηζες Πιήθηρο «logout» Πιήθηρο «Γηαγραθή» Καηατώρεζε Δκθάληζε Μήλσκα ιάζοσς Δπηβεβαίφζε Δκθάληζε οζόλε «login» Γηάγξακκα Γ 14 - Γηάγξακκα Robustness γηα Γηαρείξηζε πλδπαζκώλ ζην Administrator mode Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 64

65 Πεξίπησζε ρξήζεο Δηζαγσγή Γηαρείξηζε Τπνςεθίσλ ζην Administrator mode Βαζηθή Ρνή. 1. H Δθαξκνγή εκθαλίδεη ηελ νζόλε «Τπνςήθηνη» 2. Σν ζύζηεκα Αλαδεηά, αλαθηά θαη εκθαλίδεη ηνπ ζπλδπαζκνύο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 3. Ο Administrator επηιέγεη ην πλδπαζκό πνπ ζέιεη γηα λα εηζάγεη ππνςήθηνπο 4. Σν ζύζηεκα Αλαδεηά, αλαθηά θαη εκθαλίδεη ηνπο ππνςήθηνπο ηνπ ζπλδπαζκνύ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 5. Ο Administrator εηζάγεη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνπο Τπνςεθίνπο. 6. Ο Administrator επηιέγεη θαηαρώξεζε. 7. Σα δεδνκέλα θαηαρσξνύληαη ζην table «Τπνςήθηνη» Δλαιιαθηηθέο ξνέο 5.α.1 Ο Administrator Δπηιέγεη έλαλ από ηνπο «πλδπαζκνύο» γηα δηόξζσζε 5.β.1. Ο Administrator επηιέγεη Γηαγξαθή πλδπαζκνύ. 5.β.2 Σα ζύζηεκα δηαγξάθεη ηνλ πλδπαζκό 5.β.3 Σν ζύζηεκα επηζηξέθεη ζηελ βαζηθή Ρνή 1 5.β.2.α Σν ζύζηεκα δελ επηβεβαηώλεη ηελ δηαγξαθή 5.γ.1. O Administrator επηιέγεη logout 5.γ.2 Η εθαξκνγή επαλέξρεηαη ζηελ νζόλε login Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 65

66 Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Δηζαγσγή Γηαρείξηζε Τπνςεθίσλ ζην Administrator mode Δπηιέγεη Σσλδσαζκό Administrator Λίζηα Σσλδσαζκώλ Αλαδήηεζε Αλαδήηεζε Σσλδσαζκώλ Δκθάληζε Οζόλε Υπουήθηοη Δκθάληζε Αλάθηεζε οτη Πιήθηρο «Αποζήθεσζε» Αδσλακία Καηατώρηζες Πιήθηρο «logout» Πιήθηρο «Γηαγραθή» Καηατώρεζε Δκθάληζε οθ Μήλσκα ιάζοσς λαη Δπηβεβαίφζε Δκθάληζε Υπουήθηοη οζόλε «login» Γηάγξακκα Γ 15 - Γηάγξακκα Robustness γηα Δηζαγσγή Γηαρείξηζε Τπνςεθίσλ ζην Administrator mode Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 66

67 Πεξίπησζε Υξήζεο : Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. (Ιζρύεη γηα όια ηα είδε ησλ εθινγώλ) Βαζηθή Ρνή 1. Ο Γηαπηζηεπκέλνο ππάιιεινο ηεο Ννκαξρίαο επηιέγεη από ιίζηα ή πιεθηξνινγεί ην ηκήκα ην νπνίν ζέιεη λα θαηαρσξήζεη 2. Σν ζύζηεκα δηαβάδεη από ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο (Γήκνο πνπ αλήθεη, ρώξνο, Γεκνηηθό Γηακέξηζκα, Σνπνζεζία ηκήκαηνο, εγγεγξακκέλνη θ.α.) θαζώο θαη ηνπο ζπλδπαζκνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο 3. Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη ηελ νζόλε «Σκήκα». 4. Ο Γηαπηζηεπκέλνο ππάιιεινο ηεο Ννκαξρίαο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηειεγξαθήκαηνο (Δγγεγξακκέλνη, Άθπξα, Λεπθά, Φήθηζαλ, θαζώο θαη ηνπο ςήθνπο ησλ πλδπαζκώλ) 5. Σν ζύζηεκα ππνινγίδεη θαη ελεκεξώλεη κεηά ηελ πιεθηξνιόγεζε γηα ηελ Απνρή, γηα ην ύλνιν Άθπξσλ + Λεπθώλ 6. Το ζύζηεκα ειέγτεη ηστόλ ιάζε θαηά ηελ πιεθηροιόγεζε. 7. Ο Γηαπηζηεπκέλνο ππάιιεινο ηεο Ννκαξρίαο επηιέγεη θαηαρώξεζε 8. Το ζύζηεκα ειέγτεη εάλ ηο άζροηζκα ηφλ υήθφλ ηφλ ζσλδσαζκώλ είλαη ίζο κε ηα έγθσρα υεθοδέιηηα 9. Σν ζύζηεκα ελεκεξώλεη ηελ νληόηεηα Σκήκα θαη Φήθνη πλδπαζκώλ 10. Ο Γηαπηζηεπκέλνο ππάιιεινο ηεο Ννκαξρίαο επηιέγεη ην πιήθηξν + δίπια από έλαλ ζπλδπαζκό (Ιζρύεη εθηόο ηεο πεξίπησζεο ησλ Δπξσεθινγώλ) Δλαιιαθηηθή Ρνή 1 6.α.1 Σν ζύζηεκα δηαπηζηώλεη είηε όηη απηνί πνπ ςήθηζαλ είλαη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εγγεγξακκέλνπο είηε όηη ηα έγθπξα είλαη αξλεηηθόο αξηζκόο (ηα έγθπξα πξνθύπηνπλ από ηνπο ςεθίζαληεο κείνλ ην ύλνιν Άθπξσλ θαη Λεπθώλ) 6.α.2. Δκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο 6.α.3. Η πεξίπησζε ρξήζεο ζπλερίδεηαη από ην βήκα 3 ηεο βαζηθήο ξνήο Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 67

68 Δλαιιαθηηθή Ρνή 2 8.α.1. Σν ζύζηεκα δηαπηζηώλεη όηη ην άζξνηζκα ησλ ςήθσλ ησλ ζπλδπαζκώλ δελ είλαη ίζν κε ηα έγθπξα ςεθνδέιηηα 8.α.2. Δκθαλίδεη ην κήλπκα «Σα έγθπξα δελ ηαπηίδνληαη κε ην ζύλνιν ησλ ςήθσλ ησλ ζπλδπαζκώλ» Δλαιιαθηηθή Ρνή 3 10.α.1. Καιείηε ε πεξίπησζε ρξήζεο «Δηζαγσγή ςήθσλ ππνςεθίσλ» Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 68

69 Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. Καηατώρεζε υήθφλ σπουεθίφλ Πιήθηρο + Σσλδσαζκοί Λήυε Σσλδηαζκώλ Δκθάληζε Δηζαγφγή ζηοητείφλ Οθόνη Τμήμα Πιήθηρο Καηατώρεζε οτη Δκθάληζε Υποιογίδεη θαη ελεκερώλεη ζηοητεία ζηελ οζόλε Δκθάληζε Διαπιζηεσμένος σπάλληλος ηης Νομαρτίας Δπηιογή ηκήκαηος Οζόλε Λίζηα Τκεκάηφλ Διέγτεη γηα ιάζε λαη λαη Μήλσκα ιάζοσς Μήλσκα ιάζοσς Αζροίζκαηος Δκθάληζε Δκθάληζε ότη λαη Καηατώρεζε- Δλεκέρφζε έιεγτος εάλ άζροηζκα υήθφλ ζσλδσαζκώλ είλαη ηζο κε έγθσρα υεθοδέιηηα Φήθνη πλδπαζκώλ Σκήκα Γηάγξακκα Γ 16 - Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 69

70 Γηάγξακκα Sequence ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο θαη εκθάληζε Γηαπηζηεσκέλος Οζόλε Καηατώρεζε σπάιιειος Νοκαρτίας 1. Δπηιογή ηκήκαηος Οζόλε Τκήκα Μήλσκα Λάζοσς θαηατώρηζες Μήλσκα Λάζοσς Άζροηζκα Σσλδσαζκώλ δηαθορεηηθό από Έγθσρα Ψεθοδέιηηα Σσλδσαζκοί Ψήθοη Σσλδσαζκώλ Τκήκα 2. Δκθάληζε 3. Λήυε Σσλδηαζκφλ Υποιογίδεη θαη εκθαλίδεη ζηοητεία ALT Υπάρτοσλ ιάζε [λαη] [ότη] Δπηιογή πιήθηροσ «Καηατώρηζε» ALT έιεγτος εάλ άζροηζκα υήθφλ ζσλδσαζκώλ είλαη ηζο κε έγθσρα υεθοδέιηηα [λαη] Καηατώρηζε - Δλεκέρφζε Καηατώρηζε - Δλεκέρφζε [ότη] εκθάληζε Γηάγξακκα Γ 17 Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 70

71 Πεξίπησζε Υξήζεο : Δηζαγσγή ςήθσλ ππνςεθίσλ πλδπαζκώλ Βαζηθή Ρνή 1. Ο Γηαπηζηεπκέλνο ππάιιεινο ηεο Ννκαξρίαο επηιέγεη ην πιήθηξν + δίπια από έλαλ ζπλδπαζκό 2. Σν ζύζηεκα αλαθηά ηνπο ππνςήθηνπο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκό 3. Δκθαλίδεηαη ε νζόλε Καηαρώξεζεο ησλ ςήθσλ ησλ ππνςεθίσλ ηνπ πλδπαζκνύ πνπ επηιέρζεθε 4. Ο Γηαπηζηεπκέλνο ππάιιεινο ηεο Ννκαξρίαο εηζάγεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη παηάεη θαηαρώξεζε 5. Σν ζύζηεκα ελεκεξώλεη ην αξρείν Φήθνη Τπνςεθίσλ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 71

72 Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο ππέξ ππνςεθίσλ θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. Υπουήθηοη Λήυε Υπουεθίφλ Οζόλε θαηατώρεζε υήθφλ σπουεθίφλ ηοσ Σσλδσαζκού ποσ επηιέτηεθε Δπηιογή εκθάληζε επηιογή Πιήθηρο Καηατώρεζε Διαπιζηεσμένος σπάλληλος ηης Νομαρτίας Πιήθηρο + δηπια ζηο ολοκα ηοσ ζσλδηαζκοσ Καηατώρεζε Φήθνη ππνςεθίσλ Γηάγξακκα Γ 18 Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο ππέξ ππνςεθίσλ θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 72

73 Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο ππέξ ππνςεθίσλ θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. Γηαπηζηεσκέλος σπάιιειος Νοκαρτίας πιήθηρο + δίπια ζηο όλοκα ηοσ Σσλδσαζκού Οζόλε Καηατώρεζες υήθφλ σπουεθίφλ ηοσ Σσλδσαζκού ποσ επηιετηεθε Υπουήθηοη Ψήθοη Υπουεθίφλ 1. Δπηιογή 2. Λήυε Υπουεθίφλ Σσλδσαζκού 3. Δκθάληζε 4.Δπηιογή πιήθηροσ «Καηατώρηζε» 5. Καηατώρηζε Γηάγξακκα Γ 19 - Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο ππέξ ππνςεθίσλ θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 73

74 Πεξίπησζε Υξήζεο : Απνηειέζκαηα Σκήκαηνο 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ Τπεξζύλδεζκν (Hyperlink) «Απνηειέζκαηα ηκήκαηνο.» 2. Ο ρξήζηεο εηζάγεη ην ηκήκα πνπ ζέιεη λα δεί ηα απνηειέζκαηα. 3. Σν ζύζηεκα ππνινγίδεη ηα πνζνζηά Απνρήο, Άθπξσλ, Λεπθώλ. Δπίζεο βξίζθεη ην άζξνηζκα ησλ ςήθσλ πνπ πήξαλ όινη νη ζπλδπαζκνί 4. Σν ζύζηεκά εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ ζπλδπαζκώλ κε ηνπο ςήθνπο πνπ πήξε ν θάζε ζπλδπαζκόο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε ην αληίζηνηρν πνζνζηό πνπ πήξε ν ζπλδπαζκόο. ην όλνκα θάζε ζπλδπαζκνύ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο ν νπνίνο εάλ επηιεγεί ην ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη ηηο ςήθνπο πνπ πήξαλ νη ππνςήθηνη. Δπίζεο ζην Ολνκα θάζε ππνςεθίνπ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο ν νπνίνο αλ επηιερζεί ζνπ παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα πνπ πήξε ηνπο ςήθνπο Πεξίπησζε Υξήζεο : πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα πλδπαζκώλ θαη Τπνςεθίσλ. 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ Τπεξζύλδεζκν (Hyperlink) «πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα πλδπαζκώλ θαη Τπνςεθίσλ.» 2. Σν ζύζηεκα ππνινγίδεη ηα πνζνζηά Απνρήο, Άθπξσλ, Λεπθώλ. Δπίζεο βξίζθεη ην άζξνηζκα ησλ ςήθσλ πνπ πήξαλ όινη νη ζπλδπαζκνί 3. Σν ζύζηεκα ππνινγίδεη ηα πνζνζηά Απνρήο, Άθπξσλ, Λεπθώλ. Δπίζεο βξίζθεη ην άζξνηζκα ησλ ςήθσλ πνπ πήξαλ όινη νη ζπλδπαζκνί 4. Σν ζύζηεκά εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ ζπλδπαζκώλ κε ηνπο ςήθνπο πνπ πήξε ν θάζε ζπλδπαζκόο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε ην αληίζηνηρν πνζνζηό πνπ πήξε ν ζπλδπαζκόο. ην όλνκα θάζε ζπλδπαζκνύ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο ν νπνίνο εάλ επηιεγεί ην ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη ηηο ςήθνπο πνπ πήξαλ νη ππνςήθηνη. Δπίζεο ζην Όλνκα θάζε ππνςεθίνπ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο ν νπνίνο αλ επηιερζεί ζνπ παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα πνπ πήξε ηνπο ςήθνπο Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 74

75 Πεξίπησζε Υξήζεο : Απνηειέζκαηα πλδπαζκώλ & Τπνςεθίσλ αλά Γήκν 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ Τπεξζύλδεζκν (Hyperlink) «πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα πλδπαζκώλ θαη Τπνςεθίσλ.» 2. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ Γήκν γηα ηνλ νπνίν ελδηαθέξεηαη 3. Σν ζύζηεκα ππνινγίδεη ηα πνζνζηά Απνρήο, Αθπξσλ, Λεπθώλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν Γεκν. Δπίζεο βξίζθεη ην άζξνηζκα ησλ ςήθσλ πνπ πήξαλ όινη νη ζπλδπαζκνί 4. Σν ζύζηεκα ππνινγίδεη ηα πνζνζηά Απνρήο, Αθπξσλ, Λεπθώλ. Δπίζεο βξίζθεη ην άζξνηζκα ησλ ςήθσλ πνπ πήξαλ όινη νη ζπλδπαζκνί 5. Σν ζύζηεκά εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ ζπλδπαζκώλ κε ηνπο ςήθνπο πνπ πήξε ν θάζε ζπλδπαζκόο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε ην αληίζηνηρν πνζνζηό πνπ πήξε ν ζπλδπαζκόο. ην όλνκα θάζε ζπλδπαζκνύ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο ν νπνίνο εάλ επηιεγεί ην ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη ηηο ςήθνπο πνπ πήξαλ νη ππνςήθηνη. Δπίζεο ζην Ολνκα θάζε ππνςεθίνπ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο ν νπνίνο αλ επηιερζεί ζνπ παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα πνπ πήξε ηνπο ςήθνπο Η δηαδηθαζία ιήςε ππνςεθίσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ Γεκνηηθώλ εθινγώλ ε ιήςε ππνςεθίσλ ζπκπεξηιακβάλεη κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία. Το ζύζηεκα αλητλεύεη ζε ποηολ παιαηό δήκο αλήθεη ηο ηκήκα θαη εκθαλίδεη ηο υεθοδέιηηο ζε δύο κέρε, Το πρώηο κέρος αποηειείηαη από ηοσς σπουήθηοσς ηες παιηάς τφρηθής ελόηεηας θαη ηο δεύηερο κέρος αποηειείηε από ηοσς σπόιοηποσς σπουεθίοσς (από ηοσς άιιοσς παιηούς δήκοσς ποσ αποηειούλ ηολ λέο «Καιιηθραηηθό» δήκο) θαηά αιθαβεηηθή ζεηρά. Επίζες αλητλεύεηαη εάλ ηο ηκήκα ποσ θαηατφρείηαη αλήθεη ζε θάποηο ηοπηθό ζσκβούιηο. Εάλ αλήθεη ηόηε ηο ζύζηεκα αλαθηά θαη ηοσς σπουήθηοσς ηοπηθούς ζσκβούιοσς ώζηε λα θαηατφρεζούλ Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 75

76 Αλαπαξάζηαζε ζε Γηάγξακκα Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ. Κωδικός Σσνδσασμοσ Όνομα Σσν Κωδικός Δήμοσ Κωδικός Υποψηυίοσ Όνομα Υποψ. Κωδικός Σσνδσαζμοσ Σσλδηαζκοη 1 έτοσλ Ν Υπουεθίοσς Ν Ν Ν παηρλοσλ παηρλοσλ ζσκκεηέτοσλ Κωδικός Π.Δήμοσ Κωδικός Δήμοσ Όνομα Π.Δήμοσ Ν Ν 1 Κωδικός Δήμοσ Όνομα Δήμοσ υήθοη Υπου. Κωδικός Υποψηυίοσ υήθοη Σσλδ, Γήκος 1 αλήθοσλ Ν παιηοί Γήκοη Κωδικός Σσνδσασμοσ Αριθ. Ψηφων Κωδικός Σσνδσασμοσ Αριθμός Τμήματος 1 έτεη 1 έτοσλ Αριθ. Ψηφων Αριθμός Τμήματος Ν ηκήκαηα Ν Αριθμός Τμήματος Εγγεγραμένοι Λεσκά Ακσρα Εγκσρα Δημος Π.Δημος Ψήφιζαν Γηάγξακκα Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ 1 Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 76

77 To Μνληέιν Αιιειεπίδξαζεο (Interaction Modeling) Μέζα από ην δπλακηθό κνληέιν θαη ηηο κεζόδνπο πνπ εληνπίζηεθαλ, ην ζηαηηθό κνληέιν εκπινπηίδεηαη κε θιάζεηο κε πεδία. Σν ζπλνιηθό κνληέιν επεθηείλεηαη ώζηε λα πεξηιάβεη όιεο ηηο νληόηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα δηαγξάκκαηα αθνινπζίαο. Οπόηε πξνθύπηεη ην παξαθάησ δηάγξακκα θιάζεσλ (class diagram): Δήμος Νέος (dimos) Δήμος Παλιός (odimos) di_old di dimos_old eisagogi() +diagrafi() +enimerosi() Δημοηικά Διαμερίζμαηα (dimd) zz di dimdiam eisagogi() +diagrafi() +enimerosi() Χήθοι Σσνδσαζμών no aa chs di dimos eisagogi() +diagrafi() +enimerosi() Σσνδσαζμοί (synd) aa di nn syndias bgyros eisagogi() +diagrafi() +enimerosi() +add_chfs() +edit_chfs() Τμήμα (e1) no di di_old zz xoros eggegr eisagogi() +diagrafi() +enimerosi() Υπουήθιοι (ypoc) ypocid aa yp zz fname eisagogi() +diagrafi() +enimerosi() +add_chfy() +edit_chy() Χήθοι Υπουηθίφν no aa yp ypocid chy Γηάγξακκα Γ 20 -Μνληέιν Αιιειεπίδξαζεο (Interaction Modeling) Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 77

78 Οη Πίλαθεο θαη ην ζρεζηαθό ζρήκα ηεο βάζεο. Με βάζε ην δηαγξάκκαηνο Ο- θαη ην κνληέιν αιιειεπίδξαζεο κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ MYSQL. e1 (Πίνακας ημημάηφν) Πεδίν Σύπνο Κελό ρόιην DI smallint(5) Όρη KOIN tinyint(3) Ναη Ο Γήκνο πνπ αλήθεη ην ηκήκα Η ηνπηθή θνηλόηεηα πνπ ηπρόλ αλήθεη ην ηκήκα NAME varchar(30) Όρη Σν όλνκα ηνπ Σκήκαηνο X varchar(18) Όρη Βνεζεηηθό πεδίν XOROS varchar(60) Όρη Σνπνζεζίαο - Γηεύζπλζε ηνπ ηκήκαηνο. EGGEG mediumint(7) Όρη Δγγεγξακκέλνη CHF mediumint(7) Όρη Φήθηζαλ CAK mediumint(7) Όρη Άθπξα Φεθνδέιηηα CLE mediumint(7) Όρη Λεπθά Φεθνδέιηηα CAL mediumint(7) Όρη ύλνιν Άθπξσλ - Λεπθώλ EGR mediumint(7) Όρη Έγθπξα ST char(1) Όρη NO smallint(4) Όρη oora timestamp Ναη Status όηη ην ηκήκα έρεη πεξαζηεί ζην ζύζηεκα Αξηζκόο ηνπ ηκήκαηνο (unique key) Η ώξα πνπ θαηαρσξήζεθε ην απνηέιεζκα ζην ηκήκα. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 78

79 Dimos (Πίνακας Νέοσ Δήμοσ με βάζη ηον Καλλικράηη) Πεδίν Σύπνο Κελό ρόιην di tinyint(2) Όρη Id Γήκνπ (unique key) dimos varchar(40) Ναη Όλοκα Δήκοσ ar_st tinyint(3) Ναη Αρηζκός Σηασρώλ old_dimos (Πίνακας Παλαιών Δήμφν) Πεδίν Σύπνο Κελό ρόιην ύλδεζε κε di_old tinyint(2) Όρη dimos_old varchar(40) Ναη di tinyint(2) Ναη Id παιηνύ δήκνπ (unique key) Σν όλνκα ηνπ παιηνύ Γήκνπ Σε ποηολ λέο δήκο αλήθεη dimos -> di Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 79

80 Synd (Πίνακας Σσνδσαζμών) Πεδίν Σύπνο Κελό ρόιην ύλδεζε κε AA tinyint(2) Όρη Id πλδπαζκνύ (unique key) SYNDIAS varchar(25) Όρη πληνκνγξαθία πλδπαζκνύ FSYND varchar(58) Όρη BGYROS tinyint(1) Όρη DI tinyint(2) Όρη NN tinyint(2) Όρη DHMARX varchar(40) Όρη Πιήξεο Ολνκαζία πλδπαζκνύ ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλδπαζκόο πεξάζεη ζε επαλαιεπηηθέο εθινγέο Ο Γήκνο πνπ ζπκκεηέρεη ν ζπλδπαζκόο Αύμσλ αξηζκόο αλαθήξπμεο ηνπ ζπλδπαζκνύ από ην Πξσηνδηθείν. Σν Όλνκα ηνπ Δπηθεθαιήο ηνπ πλδπαζκνύ dimos -> di top_koin (Πίνακας Δημοηικές- Τοπικές Κοινόηηηες) Πεδίν Σύπνο Κελό ρόιην KOIN int(11) Όρη top_koinotita varchar(40) Όρη Id Σνπηθήο Κνηλόηεηαο (unique key) Όλνκα Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 80

81 Ypoc (Πίνακας Υπουηθίφν) Πεδίν Σύπνο Κελό ρόιην YPOCID int(5) Όρη Id Τπνςεθίνπ (unique key) AA tinyint(2) Όρη YP smallint(3) Όρη ZZ int(11) Όρη Σν id ηνπ ζπλδπαζκνύ πνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο O αύμνλ αξηζκόο ηνπ ππνςεθίνπ ζην ςεθνδέιηην Αλ είλαη ππνςήθηνο ζε θάπνηα ηνπηθή θνηλόηεηα FNAME varchar(55) Όρη Όλνκα Τπνςεθίνπ Chfsyn (Πίνακας Χήθοι Σσνδσαζμού) Πεδίν Σύπνο Κελό ρόιην ύλδεζε κε no int(5) Όρη Αξηζκόο Σκήκαηνο e1 -> NO aa int(5) Όρη Id πλδπαζκνύ synd -> AA chs int(8) Ναη Ψήθοη Σσλδσαζκού ST char(1) Όρη Status θαηαρώξεζεο chfoi Πεδίν Σύπνο Κελό ρόιην ύλδεζε κε NO smallint(4) Όρη Αξηζκόο Σκήκαηνο e1 -> NO AA tinyint(2) Όρη Id πλδπαζκνύ ypoc -> AA YP smallint(3) Όρη Α.Α. Τπνςεθίνπ ζηνλ πλδπαζκό ypoc -> YP CHFOI mediumint(7) Όρη Φήθνη πνπ πήξε ST char(1) Όρη Status θαηαρώξεζεο Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 81

82 Σν ζρήκα ηεο βάζεο κε βάζε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο είλαη ην αθόινπζν Σν πξάζηλν ρξώκα ζηνπο πίλαθεο δειώλεη όηη ην πεδίν είλαη unique key Σν θίηξηλν ρξώκα δειώλεη όηη ηα πεδία έρνπλ δεισζεί θαη σο index γηα βέιηηζηε ηαρύηεηα ζηελ εθαξκνγή Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 82

83 Τινπνίεζε Δθαξκνγήο Πεξηγξαθή πζηαηηθώλ. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ κνληέινπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο: Web Server: Δίλαη ε πύιε εηζόδνπ ηνπ ρξήζηε πξνο ην ζύζηεκα. Παξέρεη ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα ζηα ππόινηπα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο (πρ δηακεζνιαβεί γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ πξνο ην user interface ηεο web εθαξκνγήο) θαη παξνπζηάδεη ηε θαζνξηζκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ρξήζηε από άιια εμσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο. Βάζε Γεδνκέλσλ: Δίλαη ππεύζπλν γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο επηηεινύληαη όιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη κε ηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ δεδνκέλσλ. Παξνπζίαζε ρξήζηε: Δίλαη ππεύζπλν γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ρξήζηεο. Δθαξκνγή: Δίλαη ππεύζπλν γηα ην ρεηξηζκό ηεο ινγηθήο ηνπ έξγνπ. Γεληθά Η εθαξκνγή έρεη αλαπηπρζεί κε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PHP ε νπνία κε ηε ηερλνινγία δέζκεο ελεξγεηώλ δηαθνκηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί, επηηπγράλεη ηε δεκηνπξγία δπλακηθώλ αιιειεπηδξαζηηθώλ εθαξκνγώλ Web. H PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ web κε δπλακηθό πεξηερόκελν. Μηα ζειίδα PHP πεξλά από επεμεξγαζία από έλα ζπκβαηό δηαθνκηζηή ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (π.ρ. Apache), ώζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ην ηειηθό πεξηερόκελν, πνπ ζα ζηαιεί ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ ζε κνξθή θώδηθα HTML. 2 Η PHP είλαη κηα HTML-embedded scripting γιώζζα. Μεγάιν κέξνο ηεο ζύληαμεο ηεο είλαη δαλεηζκέλε από ηελ C, Java θαη Perl κε κηα ζεηξά από κνλαδηθά PHP-εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ξίρλνληαη; Η ζηόρνο ηεο γιώζζαο είλαη λα επηηξέπεη ζε web developers 2 Wikipedia ιήκκα php Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 83

84 λα γξάθνπλ δπλακηθά παξαγόκελεο ζειίδεο γξήγνξα. PHP ζεκαίλεη PHP: Hypertext Preprocessor Η εθαξκνγή ιεηηνπξγεί ζε δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ. Απαηηεί όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο γηα δηαβαζκηζκέλε είζνδν αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα πνπ έρεη ν ρξήζηεο θαη κε ηε ρξήζε cookies πξνζηαηεύεηαη θαη από ηελ είζνδν ζε νπνηαδήπνηε ζειίδα ηεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα είδνο WAMP (Windows, Apache, MySQL θαη PHP), o MOWES Portable II server O MoWeS Portable II είλαη έλα δσξεάλ ινγηζκηθό πνπ ζαο επηηξέπεη λα ξπζκίζεηε γξήγνξα έλα WAMP (Windows, Apache, MySQL θαη PHP), ζε πεξηβάιινλ Windows Οη version ησλ εθαξκνγώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη παξαθάησ: Apache2 (Version ) MySQL5 (Version ) PHP5 (Version 5.3.0) PHPMyAdmin (Version 3.1.2) Οη παξαπάλσ servers είλαη Διεύζεξν Λνγηζκηθό / Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα. Διεύζεξν Λνγηζκηθό / Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ) είλαη ην ινγηζκηθό πνπ ν θαζέλαο κπνξεί ειεύζεξα λα ρξεζηκνπνηεί, λα αληηγξάθεη, λα δηαλέκεη θαη λα ηξνπνπνηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Δίλαη έλα ελαιιαθηηθό κνληέιν αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ινγηζκηθνύ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ειεύζεξε δηάζεζε ηνπ πεγαίνπ θώδηθα, ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αιιαγώλ ή βειηηώζεσλ ώζηε λα θαιύπηνληαη νη αλάγθεο απηνύ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. Με βάζε απηή ηε θηινζνθία δεκηνπξγήζεθε κηα κεγάιε θνηλόηεηα ρξεζηώλ θαη πξνγξακκαηηζηώλ, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ινγηζκηθνύ, Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 84

85 παξέρνληαο γλώζεηο θαη εξγαζία. ήκεξα ιεηηνπξγεί έλα παγθόζκην αλνηθηό δίθηπν πξνγξακκαηηζηώλ, νη νπνίνη παξάιιεια αλαπηύζζνπλ θαη δηνξζώλνπλ ηνλ θώδηθα ησλ πξνγξακκάησλ, θπθινθνξώληαο ηαρύηαηα λέεο βειηησκέλεο εθδόζεηο ινγηζκηθνύ. Με απηό ηνλ ηξόπν ζπκβάιινπλ θαζεκεξηλά ζηελ δεκηνπξγία λέσλ θνηλώλ αγαζώλ. Σν Λνγηζκηθό Αλνηρηνύ Κώδηθα, κε ζπλερείο βειηηώζεηο θαη απμεκέλε πιένλ θηιηθόηεηα πξνο ην ρξήζηε, θεξδίδεη δηαξθώο λένπο θίινπο παγθνζκίσο. ηελ εθπαίδεπζε, ζηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, νη ελδηαθεξόκελνη ελεκεξώλνληαη θαη απνθηνύλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθά εξγαιεία, αμηόπηζηα, ζηαζεξά ζηε ιεηηνπξγία, θαη απαιιαγκέλα από ηα ζεκαληηθά θόζηε απόθηεζεο θαη ζπλερνύο αλαβάζκηζεο πνπ απαηηνύλ ηα θιεηζηά ινγηζκηθά. Έηζη πιένλ όιν θαη πην πνιινί πόξνη δηαηίζεληαη ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ ηνπηθή θαη εζληθή νηθνλνκία. Ο Apache HTTP γλσζηόο θαη απιά ζαλ Apache είλαη έλαο εμππεξεηεηήο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ (web). Όπνηε έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη έλα ηζηόηνπν ην πξόγξακκα πινήγεζεο (browser) επηθνηλσλεί κε έλαλ δηαθνκηζηή (server) κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP, ν νπνίνο παξάγεη ηηο ηζηνζειίδεο θαη ηηο απνζηέιιεη ζην πξόγξακκα πινήγεζεο. O Apache είλαη έλαο από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο, ελ κέξεη γηαηί ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξεο πιαηθόξκεο όπσο ηα Windows, ην Linux, ην Unix θαη ην Mac OS X. πληεξείηαη ηώξα από κηα θνηλόηεηα αλνηθηνύ θώδηθα κε επηηήξεζε από ην Ίδξπκα Λνγηζκηθνύ Apache (Apache Software Foundation). Ο Apache ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε ηνπηθά δίθηπα ζαλ δηαθνκηζηήο ζπλεξγαδόκελνο κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ Η MySQL είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) ην νπνίν κεηξά πεξηζζόηεξεο από 11 εθαηνκκύξηα εγθαηαζηάζεηο. Έιαβε ην όλνκά ηνπ από ηελ θόξε ηνπ Μόληπ Βηληέληνπο, ηελ Μάη. Σν πξόγξακκα ηξέρεη έλαλ εμππεξεηεηή (server) παξέρνληαο πξόζβαζε πνιιώλ ρξεζηώλ ζε έλα ζύλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 85

86 Ο θώδηθαο είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ηεο GNU General Public License, θαζώο θαη κέζσ νξηζκέλσλ ηδηόθηεησλ ζπκθσληώλ. Αλήθεη θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ηε ζνπεδηθή MySQL AB, ε νπνία αλήθεη ζηελ Sun Microsystems, ε νπνία είλαη ζπγαηξηθή ηεο Oracle Corporation. H Αξρηηεθηνληθή ηνπ πζηήκαηνο - Δπίπεδα (Tiers) Λεηηνπξγίαο Σν ζύζηεκα ησλ εθινγώλ βαζίδεηαη ζε Three Tier αξρηηεθηνληθή Σν ζύζηεκα απνηειείηαη από ηξία δηαθξηηά επίπεδα: Database Server Application Server Client. Πξώην Δπίπεδν (First Tier) - Database Server Απνηειώληαο ην βαζηθόηεξν επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο, ν Database Server παξέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ απνζήθεπζε, αλάθηεζε, ελεκέξσζε θαη ζπληήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο επίζεο θαη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνύο γηα ηελ αθεξαηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ (Data Integrity). Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 86

87 Γεύηεξν Δπίπεδν (Second Tier) - Application Server Απνηειεί ην θύξην ηκήκα ηνπ ινγηζκηθνύ, ζην νπνίν εθηεινύληαη νη πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο, εθηόο εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηακόξθσζε ησλ νζνλώλ εξγαζίαο. Τπάξρεη δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο Application Servers ζε δηαθνξεηηθά κεραλήκαηα, αμηνπνηώληαο, κε ηνλ ηξόπν απηό, νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε ππνινγηζηηθή ηζρύ θαη εμαζθαιίδνληαο εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα αληαπόθξηζεο, αμηνπηζηίαο θαη επεθηαζηκόηεηαο. Με ηελ θαηαλνκή ησλ Application Servers ζε αλεμάξηεηα κεραλήκαηα, επηηπγράλεηαη απνζπκθόξεζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόξηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνύ θάζε Application Server είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη έλα ππνζύλνιν ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ Remote Clients (π.ρ. Ο Application Server A ζα εμππεξεηεί ηνπο Clients ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο Α, ελώ o Application Server B ζα εμππεξεηεί ηνπο Clients ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο Β). Σξίην Δπίπεδν (Third Tier) - Client To ηξίην επίπεδν ηνπ ινγηζκηθνύ απνηειεί ηε επαθή ηνπ ρξήζηε κε ην ζύζηεκα (User Interface). ην επίπεδν απηό, πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε ησλ Οζνλώλ Δξγαζίαο (User Screens) θαζώο επίζεο θαη ε κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη. H επηθνηλσλία ηνπ Client κε ηνλ Application ή ηνπο Application Servers πξαγκαηνπνηείηαη θάλνληαο ρξήζε ελόο κόλν παθέηνπ δεδνκέλσλ θάζε θνξά. Έηζη, επηηπγράλεηαη ν βέιηηζηνο ρξόλνο απόθξηζεο κεηαμύ ηνπ Client θαη ηνπ Application Server, δεδνκέλνπ όηη ηα δπν απηά επίπεδα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πάλσ ζε κηα ηειεπηθνηλσληαθή γξακκή (LAN, Leased Line, Dialup, Internet Connection), εμαζθαιίδνληαο έηζη κηθξνύο ρξόλνπο απόθξηζεο ζε όιν ην ζύζηεκα. Η αξρηηεθηνληθή ηξηώλ επηπέδσλ (Three Tier) έρεη δηεζλώο απνδεηρζεί σο ε πιένλ θαηάιιειε γηα δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 87

88 Η ζπγθξόηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηξία επίπεδα εμαζθαιίδεη: Σελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ δηθηύνπ ιόγσ κεηαθνξάο κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ π.ρ. ε εθηέιεζε ελόο Query γηα ηελ αλάθηεζε κεξηθώλ εγγξαθώλ από έλαλ πίλαθα κε δεθάδεο ρηιηάδεο εγγξαθέο γίλεηαη ζην δηαθνκηζηή εθαξκνγήο (Application Server), από ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ζην ρξήζηε κόλν ην απνηέιεζκα Σε δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ ηνπ δηαθνκηζηή δεδνκέλσλ (Database Server) από ην δηαθνκηζηή ή ηνύο δηαθνκηζηέο εθαξκνγήο (Application Servers), ώζηε λα εθηεινύληαη ζε δηαθνξεηηθά κεραλήκαηα. Καηά ζπλέπεηα, ν θαζνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ κεγεζώλ απόδνζεο ησλ αληίζηνηρσλ κεραλώλ (sizing) κπνξεί λα γίλεηαη αλεμάξηεηα, ελώ παξάιιεια εμαζθαιίδεηαη απεξηόξηζηε επεθηαζηκόηεηα, ρσξίο αλαθαηαζθεπή, ηνπ ινγηζκηθνύ Σε κέγηζηε επειημία ζηελ επηινγή ηνπ δηαθνκηζηή δεδνκέλσλ, θαζώο επηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε κεραλήκαηνο κε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα (π.ρ. Windows NT ή UNIX etc), κε κνλαδηθή απαίηεζε ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο δηα κέζνπ TCP/IP πξσηνθόιινπ. Έηζη, είλαη δπλαηή ε κεηαγελέζηεξε αλαβάζκηζε σο πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ αιιαγή / αλαβάζκηζε ηνπ κεραλήκαηνο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ην ππόινηπν ζύζηεκα. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 88

89 Όγθνο Γεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ζύζηεκα. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εηζήρζεζαλ ζηελ εθαξκνγή ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαθάησ εθινγηθώλ αλακεηξήζεσλ γηα ηνλ Ννκό Ρνδόπεο. Βνπιεπηηθώλ Δθινγώλ 2009 Γεκνηηθέο Δθινγέο 2006 Ννκαξρηαθέο Δθινγέο 2006 Ο Ννκόο Ρνδόπεο έρεη πεξίπνπ ςεθνθόξνπο νη νπνίνη ςεθίδνπλ ζε 214 εθινγηθά ηκήκαηα ζπλ κεξηθά ηκήκαηα εηεξνδεκνηώλ. Σα απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο εγγξαθέο θαη ηνλ όγθν ησλ ζηνηρείσλ είλαη: Γεκνηηθέο Δθινγέο Ρνδόπε 2006 Πίλαθαο Δγγξαθέο Σύπνο Μέγεζνο chfoi 53,519 MyISAM 2,1 MB chfsyn 776 MyISAM 22,9 KB dimos 12 MyISAM 2,3 KB e1 256 MyISAM 31,6 KB e2 256 MyISAM 36,5 KB old_dimos 12 MyISAM 2,3 KB synd 33 MyISAM 4,9 KB top_koin 0 MyISAM 1,0 KB ypoc 1,653 MyISAM 115,3 KB 9 Πίλαθεο 56, ~2,3 MB Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 89

90 Ννκαξρηαθέο Δθινγέο Γηεπξπκέλεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ρνδόπεο - Έβξνπ 2006 (Δδώ είλαη εληαία ηα απνηειέζκαηα γηα Ρνδόπε θαη Έβξν κε εγγεγξακκέλνπο πνιίηεο) Πίλαθαο Δγγξαθέο Σύπνο Μέγεζνο chfoi 216,145 MyISAM 8,1 MB chfsyn 3,475 MyISAM 94,1 KB e1 695 MyISAM 98,5 KB synd 5 MyISAM 3,4 KB ypoc 311 MyISAM 88,7 KB 5 Πίλαθαο/Πίλαθεο 220, ~ 8,4 MB Δζληθέο Δθινγέο Ρνδόπε 2009 Πίλαθαο Δγγξαθέο Σύπνο Μέγεζνο chfoi 9,417 MyISAM 368,0 KB chfsyn 5,256 MyISAM 142,7 KB e1 219 MyISAM 47,3 KB synd 24 MyISAM 4,8 KB ypoc 43 MyISAM 387,0 KB 5 Πίλαθαο/Πίλαθεο 14, ~1,0 MB Σν πιήζνο ησλ εγγξαθώλ γηα ηηο εθινγέο όπσο θαίλνληαη θαη από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ν όγθνο ησλ δεδνκέλσλ είλαη εύθνια δηαρεηξίζηκνο από κηα βάζε δεδνκέλσλ όπσο ε Mysql. Η δηαρείξηζε ηνπ πιήζνπο ησλ queries πνπ κπνξεί λα δεηεζεί θαηά ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ θαη νη ιύζεηο πνπ πξνηείλνπκε ζα ζπδεηεζνύλ ζηα επόκελα θεθάιαηα. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 90

91 Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ ηνπ πζηήκαηνο Η αζθάιεηα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο ζπληζηώζεο Αθεξαηόηεηα (Integrity) Γηαζεζηκόηεηα (Αvailability) Δκπηζηεπηηθόηεηα (Confidentiality) Η αθεξαηόηεηα αλαθέξεηαη ζηε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ζε κηα γλσζηή θαηάζηαζε ρσξίο αλεπηζύκεηεο ηξνπνπνηήζεηο, αθαηξέζεηο ή πξνζζήθεο από κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα, θαζώο θαη ηελ απνηξνπή ηεο πξόζβαζεο ή/θαη ρξήζεο ησλ ππνινγηζηώλ θαη δηθηύσλ ηνπ ζπζηήκαηνο από άηνκα ρσξίο άδεηα. Η δηαζεζηκόηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππνινγηζηηθώλ πόξσλ είλαη ε εμαζθάιηζε όηη νη ππνινγηζηέο, ηα δίθηπα θαη ηα δεδνκέλα ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηώλ όπνηε απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο. Η εκπηζηεπηηθόηεηα ζεκαίλεη όηη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ ζα έπξεπε λα απνθαιύπηνληαη ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Δκπηζηεπηηθόηεηα Αο μεθηλήζνπκε από ην ηειεπηαίν ηελ Δκπηζηεπηηθόηεηα. Σα δεδνκέλα ησλ εθινγώλ είλαη δεκόζηα (public) νπόηε δηθαίσκα αλάγλσζεο (read access) ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ όινη νη users ηεο database. Βέβαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάκε επηιέμακε Three-tier αξρηηεθηνληθή νπόηε κόλν ν application server επηθνηλσλεί κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Αθεξαηόηεηα Reverse proxy κε firewall ηξηώλ δσλώλ Γηα ην ζέκα ηεο αθεξαηόηεηαο κπνξνύκε λα επηιέμνπκε πνιιέο ιύζεηο κηα από ηηο πνην αζθαιήο είλαη κε ηελ ρξήζε ελόο reverse proxy, δπν web server ελόο external θαη ελόο internal θαη ελόο database server. Σν ζύζηεκα απηό έρεη 3 δώλεο θίλεζεο κε 3 firewall όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 91

92 Γηάγξακκα Γ 21 O reverse proxy είλαη έλαο proxy server πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε έλα δηαθνκηζηή δηθηύνπ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά από ηνλ Web server. Όιεο νη ζπλδέζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ην Internet, πεξλάλε ζηνλ Web server κέζσ ηνπ reverse proxy. Σν firewall (ηείρνο πξνζηαζίαο) είλαη ην πξώην ζηάδην άκπλαο απέλαληη ζε θαθόβνπιεο επηζέζεηο. Έλα firewall κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε ζε κνξθή software είηε ζε κνξθή hardware. To Firewall αλαιύεη ηα παθέηα πνπ κεηαθέξνληαη κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ. Δίλαη πξνγξακκαηηζκέλν έηζη ώζηε λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο, ν νπνίνη ηνπ επηηξέπνπλ λα απνθαζίδεη γηα ην αλ ζα επηηξέπεη ή όρη ηε δηέιεπζε απηώλ ησλ παθέησλ. Αλ έλα παθέην δελ είλαη ζπκβαηό κε ηνπο θαλόλεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζην ηείρνο πξνζηαζίαο, ηόηε απνξξίπηεηαη. ην ζύζηεκα πνπ πξνηείλνπκε ηα php-scripts γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ησλ εθινγώλ ζα ππάξρνπλ κόλν ζηνλ internal server θαη κόλν ν internal server ζα έρεη read- Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 92

93 write account ζηνλ database server. Ο External web server ζα επηθνηλσλεί κόλν κε read access account κε ηελ database. Οπόηε αθόκα θαη αλ έλαο cracker θαηαθέξεη θαη πεξάζεη από ηελ δώλε 1 θαη κπεη ζηελ δώλε 2 δελ ζα έρεη πξόζβαζε write ζηελ database. Reverse proxy κε firewall δπν δσλώλ ηελ πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεη κνλν κε έλαλ webapplication server (δελ ππάξρεη εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθόο web server) ηόηε πξνηείλεηαη εθηόο από ηελ πξόζβαζε κε username θαη password θαηά ηελ θαηαρώξεζε λα γίλεη ρξήζε ηεο ππνδνκήο Γεκόζηνπ Κιεηδηνύ ή ηεο ρξήζεο e-token. Υξήζε Γεκόζηνπ Κιεηδηνύ (Public Key Infrastructure, PKI) Η Τπνδνκή Γεκόζηνπ Κιεηδηνύ (Public Key Infrastructure, PKI) απνηειεί έλα ζπλδπαζκό ινγηζκηθνύ, ηερλνινγηώλ αζύκκεηξεο θξππηνγξαθίαο θαη δηαδηθαζηώλ, ν νπνίνο θαηά βάζε πηζηνπνηεί ηελ εγθπξόηεηα θάζε εκπιεθόκελνπ ζε κηα ςεθηαθή ζπλαιιαγή. 3 Η Τπνδνκή Γεκόζηνπ Κιεηδηνύ πηζηνπνηεί ηελ ηαπηόηεηα κηαο πηζηνπνηεκέλεο νληόηεηαο ππνγξάθνληαο ην δεκόζην θιεηδί ηεο θαη δεκνζηεύνληάο ην, καδί κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηόηεηα ηεο νληόηεηαο, ζε έλα πηζηνπνηεηηθό. Παξάιιεια δηαηεξεί θαηαιόγνπο κε ηα έγθπξα, ηα ιεγκέλα αιιά θαη ηα αλαθιεζέληα πηζηνπνηεηηθά. Οη θπξηόηεξνη κεραληζκνί αζθάιεηαο ηνπο νπνίνπο θαιύπηεη ε Τπνδνκή Γεκόζηνπ Κιεηδηνύ είλαη ε εμήο: Απόξξεην ηεο επηθνηλσλίαο (Confidentiality): Σα δεδνκέλα πξνζηαηεύνληαη από κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε κε κεραληζκνύο ειέγρνπ πξόζβαζεο ζηελ πεξίπησζε απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη κέζσ θξππηνγξάθεζεο θαηά ηελ απνζηνιή ηνπο. Αθεξαηόηεηα (Integrity): Σα δεδνκέλα πξνζηαηεύνληαη από κε εμνπζηνδνηεκέλε ηξνπνπνίεζε κέζσ κεραληζκώλ θξππηνγξάθεζεο όπσο νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. Πηζηνπνίεζε (Authentication): Πξαγκαηνπνηείηαη επηβεβαίσζε ηεο ηαπηόηεηαο ελόο αηόκνπ ή ηεο πεγήο απνζηνιήο δεδνκέλσλ 3 Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 93

94 ην ζύζηεκα καο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ εθηόο από ηελ εηζαγσγή θσδηθνύ ρξήζηε, ζα ρξεηάδεηαη θαη ε επίδεημε θάπνηνπ πξνζσπηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ από ηνλ πινεγό ηνπ ρξήζηε, ειέγρνληαο όρη κόλν ηελ ηαπηόηεηά ηνπ, αιιά θαη ηελ Αξρή πνπ ην εμέδσζε. Ο ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη από ηνλ πινεγό ηνπ, ώζηε λα ππνδείμεη ην πξνζσπηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ είζνδν ηνπ, θαη αλ πεξάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ web site, ηνπ επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε. Υξήζε Δ-Token. Σν e-token είλαη κηα πξόζθιεζε γηα ρξήζε ηεο εθαξκνγήο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ κέζσ ηεο παξαγσγήο πξνζσπηθώλ θσδηθώλ κηαο ρξήζεο (one time password). Σν ζύζηεκα ζα κπνξνύζε λα παξάγεη token ηδηνπ αξηζκνύ κε ηα ηεξκαηηθά πνπ ζα εηζάγνπλ ηα ζηνηρεία ζην ζύζηεκα Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 94

95 Γηαζεζηκόηεηα Γηάγξακκα Γ 22 ηνλ web server Γηα ην ζέκα ηεο δηαζεζηκόηεηαο κία ηππηθή απεηιή πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζύγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη ε επίζεζε άξλεζεο ππεξεζηώλ (DOS attack), πνπ έρεη σο ζθνπό λα ηεζνύλ εθηόο ιεηηνπξγίαο νη ζηνρεπκέλνη πόξνη είηε πξνζσξηλά είηε κόληκα. Η άξλεζε ππεξεζηώλ δελ πξνθαιείηαη αλαγθαία από ερζξηθή επίζεζε. Σν θαηλόκελν Slashdot, θαηά ην νπνίν έλαο ζύλδεζκνο πξνο κηα ηζηνζειίδα θηινμελνύκελε ζε δηαθνκηζηή κε ζύλδεζε ρακειήο ρσξεηηθόηεηαο δεκνζηεύεηαη ζε δεκνθηιή ηζηόηνπν, κε ζπλέπεηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αλαγλώζηεο λα ππεξθνξηώζνπλ ηε ζύλδεζε ηεο αλαθεξνκέλεο ηζηνζειίδαο, πξνθαιεί ην ίδην απνηέιεζκα. Η ιύζε πνπ πξνηείλεηαη εδώ είλαη έλα reverse proxy ή έλαο router λα θαηαλέκεη ην θνξηίν ζε άιινπο reverse proxy πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο internal ζα επηθνηλσλνύλ κε Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 95

96 Γλσζηέο απεηιέο αζθάιεηαο - SQL injection,. Σαπηνινγίεο Ο γεληθόο ζηόρνο κηαο επίζεζεο βαζηζκέλεο ζε ηαπηνινγία (tautology) είλαη λα εηζαρζεί θώδηθαο ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο δειώζεηο ζπλζήθεο έηζη ώζηε απηέο λα απνηηκώληαη πάληα ζε αιεζείο. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο επίζεζεο εμαξηώληαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζηελ εθαξκνγή. Οη πην θνηλέο ρξήζεηο είλαη ε παξάθακςε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο θαη ε εμαγσγή δεδνκέλσλ. 4 Μελύκαηα ιάζνπο Απηόο ν ηύπνο επίζεζεο επηηξέπεη ηελ απνθάιπςε ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο ηζηνύ, κέζσ κελπκάησλ ζθάικαηνο πνπ επηζηξέθνληαη από ηελ εθαξκνγή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνλ επηηηζέκελν λα ζπκπεξάλεη ηα νλόκαηα ησλ πηλάθσλ, ηα νλόκαηα θαη ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ ησλ πεδίσλ ελόο πίλαθα θαη γεληθά λα πξνζδηνξίζεη ηε δηακόξθσζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δξσηήκαηα έλσζεο ηηο επηζέζεηο κε εξσηήκαηα έλσζεο (UNION), έλαο επηηηζέκελνο εθκεηαιιεύεηαη κηα ηξσηή παξάκεηξν γηα λα αιιάμεη ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηζηξέθνληαη από έλα ζπγθεθξηκέλν SQL εξώηεκα. Με απηήλ ηελ ηερληθή, έλαο επηηηζέκελνο κπνξεί λα εμαπαηήζεη ηελ εθαξκνγή αλαγθάδνληαο ηελ λα επηζηξέςεη δεδνκέλα από έλαλ πίλαθα δηαθνξεηηθό από απηόλ πνπ αξρηθά ζρεδίαζε ν ππεύζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Οη επηηηζέκελνη κπνξνύλ λα ην πεηύρνπλ απηό κε ηελ έγρπζε κηαο δήισζεο ηεο κνξθήο UNION SELECT <ππόινηπν ηεο εγρεόκελεο εξώηεζεο> Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 96

97 Απόθξηζε ηνπ πζηήκαηνο Έλα ζεκαληηθό ζέκα πνπ πξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε είλαη θαη ε απόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα report αιιά θαη ζηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ. Υξόλνο Απόθξηζεο είλαη ν ρξόλνο πνπ έλα ζύζηεκα ή κηα ιεηηνπξγηθή κνλάδα ρξεηάδεηαη γηα λα αληηδξάζνπλ ζε έλα δεδνκέλν εηζόδνπ πνπ ζα έρεη ην ζύζηεκα εθηειώληαο δηεξγαζίεο. Ο ρξόλνο απόθξηζεο (response time) ζε δηαινγηθά ζπζηήκαηα είλαη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη κέρξη ην ζύζηεκα λα δώζεη ηελ πξώηε έμνδν-απόθξηζε γηα κηα δηεξγαζία. Με βάζε ηνπο ρξόλνπο απόθξηζεο αιιά θαη ηνλ όγθν ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζηέιλεη ν Apache server ζηνλ browser (client) κπνξνύκε λα πξνηείλνπκε ιύζεηο γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. ύκθσλα κε ην Miller 6 ε βαζηθή ζπκβνπιή ζρεηηθά κε ηνπο ρξόλνπο απόθξηζεο παξακέλεη ίδηα εδώ ηξηάληα ρξόληα. 0,1 δεπηεξόιεπηα είλαη πεξίπνπ ην όξην γηα λα έρνπλ νη ρξήζηεο ηελ αίζζεζε όηη ην ζύζηεκα αληηδξά αθαξηαία. πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο αλαηξνθνδόηεζε είλαη αλαγθαία. 1,0 δεπηεξόιεπην είλαη πεξίπνπ ην όξην γηα λα κελ απνζπαζηεί ε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε, παξόιν πνπ ν ρξήζηεο ζα παξαηεξήζεηε ηελ θαζπζηέξεζε. 10 δεπηεξόιεπηα είλαη πεξίπνπ ην όξην γηα ηε δηαηεξεζεί ε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε ζην πιαίζην δηαιόγνπ πνπ έρεη αιιειεπηδξάζεη. Γηα κεγαιύηεξεο θαζπζηεξήζεηο, νη ρξήζηεο δελ είλαη βέβαηνη όηη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη νπόηε ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη αλαηξνθνδόηεζε πνπ λα εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε γηα πόζν ρξόλν πξέπεη λα πεξηκέλεη αθόκα. Με ηελ ρξήζε ηνπ κεηξήζακε ηελ απόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο πνην ρξεζηκνπνηνύκελεο δηεξγαζίεο. 6 Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 97

98 URL (Δκθαλίδεη όινπο ησλ Γήκσλ) Document Complete Fully Loaded Lo ad Ti me Fir st Byt e Star t Ren der Resu lt (erro r code) Ti me Requ ests By tes In Ti me Requ ests By tes In s s s s 2 5 K B s 2 5 K B URL: Host: chouvi.net IP: Location: Arlington Heights, IL* Error/Status Code: 200 Start Offset: 0 s DNS Lookup: 381 ms Initial Connection: 162 ms Time to First Byte: 271 ms Content Download: 99 ms Bytes In (downloaded): 1.4 KB Bytes Out (uploaded): 0.5 KB Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 98

99 Php Script : ekl_view_d.php (πγθεληξσηηθά ζπλδπαζκώλ γηα έλαλ δήκν) Document Complete Fully Loaded Lo ad Ti me Fir st Byt e Star t Ren der Resu lt (erro r code) Ti me Requ ests By tes In Ti me Requ ests By tes In s s s s 1 3 K B s 1 3 K B URL: Host: chouvi.net IP: Location: Arlington Heights, IL* Error/Status Code: 200 Start Offset: 0 s DNS Lookup: 434 ms Initial Connection: 165 ms Time to First Byte: 804 ms Content Download: 205 ms Bytes In (downloaded): 3.5 KB Bytes Out (uploaded): 0.5 KB Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 99

100 Php Script : ekl_view_ypoc_d.php (πγθεληξσηηθά ππνςεθίσλ ελόο πλδπαζκνύ) Document Complete Fully Loaded Lo ad Ti me Fir st Byt e Star t Ren der Resu lt (erro r code) Ti me Requ ests Byt es In Ti me Requ ests Byt es In s s s s 1 12 KB s 1 12 KB URL: ΠΟΡΔΙΑ (ΒΑΒΑΣΙΚΛΗ ΑΝΑΣΑΙΟ)&name= Host: chouvi.net IP: Location: Arlington Heights, IL* Error/Status Code: 200 Start Offset: 0 s DNS Lookup: 402 ms Initial Connection: 162 ms Time to First Byte: 265 ms Content Download: 359 ms Bytes In (downloaded): 12.1 KB Bytes Out (uploaded): 0.6 KB Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 100

101 Php Script : ekl_view_ypoc_tm_d.php (Αλαιπηηθό report αλά ηκήκα γηα ηνπο ςήθνπο πνπ πήξε έλαο ππνςήθηνο) Document Complete Fully Loaded Lo ad Ti me Fir st Byt e Star t Ren der Resu lt (erro r code) Ti me Requ ests Byt es In Ti me Requ ests Byt es In s s s s 1 17 KB s 1 17 KB URL: ξίδεο Γεώξγηνο ηνπ Απνζηόινπ&fsynd=ΝΔΑ ΠΟΡΔΙΑ (ΒΑΒΑΣΙΚΛΗ ΑΝΑΣΑΙΟ) Host: chouvi.net IP: Location: Arlington Heights, IL* Error/Status Code: 200 Start Offset: 0 s DNS Lookup: 427 ms Initial Connection: 165 ms Time to First Byte: 287 ms Content Download: 543 ms Bytes In (downloaded): 16.8 KB Bytes Out (uploaded): 0.7 KB Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 101

102 Php Script eklu.php (Δηζαγσγή ηειεγξαθήκαηνο ππέξ ζπλδπαζκώλ) Document Complete Fully Loaded Lo ad Ti me Fir st Byt e Star t Ren der Resu lt (erro r code) Ti me Requ ests Byt es In Ti me Requ ests Byt es In s s s s 1 14 KB s 1 14 KB URL: Host: chouvi.net IP: Location: Arlington Heights, IL* Error/Status Code: 200 Start Offset: 0 s DNS Lookup: 469 ms Initial Connection: 160 ms Time to First Byte: 261 ms Content Download: 339 ms Bytes In (downloaded): 13.6 KB Bytes Out (uploaded): 0.5 KB Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 102

103 Php Script ajax_chouvi1.php (Γηαρείξηζε ζηνηρείσλ ηκεκάησλ) Document Complete Fully Loaded Lo ad Ti me Fir st Byt e Star t Ren der Resu lt (erro r code) Ti me Requ ests By tes In Ti me Requ ests By tes In s s s s 1 4 K B s 1 4 K B URL: Host: chouvi.net IP: Location: Arlington Heights, IL* Error/Status Code: 200 Start Offset: 0 s DNS Lookup: 314 ms Initial Connection: 163 ms Time to First Byte: 294 ms Content Download: 175 ms Bytes In (downloaded): 3.5 KB Bytes Out (uploaded): 0.5 KB Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 103

104 Μειεηώληαο ηνπο ρξόλνπο απόθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ όγθν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζειίδσλ κπνξνύκε λα θάλνπκε πξόβιεςε γηα ηo bandwith πνπ ρξεηάδεηαη ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγήζεη απξόζθνπηα. Σελ εκέξα ησλ εθινγώλ αλακέλεηαη ν reverse proxy λα έρεη πάλσ από θιήζεηο. Αθόκα θαη ζε πεξίπησζε επίζεζεο ή ππεξθόξησζεο νη εζσηεξηθνί servers (web θαη database) πξέπεη πάληα λα ιεηηνπξγνύλ απξόζθνπηα. Η ιύζε πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ γηα εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ είλαη κηα ηερληθή γηα ηε δηαλνκή ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο νκνηόκνξθα ζε δύν ή πεξηζζόηεξνπο reverse proxy θαη απνζθνπεί ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ, ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο, θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ απόθξηζεο, ώζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξθόξησζε. πκπεξάζκαηα ην πιαίζην ηεο Γηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο αθνινπζήζεθε ε ζπλήζεο πνξεία ελόο έξγνπ Πιεξνθνξηθήο. Αξρηθά πξνζδηνξίζηεθε ν ζηόρνο. Απηόο πξνέθπςε από ηελ επαθή θαη ζπδήηεζε κε ην ηκήκα εθινγώλ ηνπ Ννκαξρηαθνύ Γηακεξίζκαηνο Ρνδόπεο. Γηεξεπλήζεθε από ζεσξεηηθήο άπνςεο ε πνξεία ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο Μειεηήζεθε επηζηακέλα ν Νένο Ννκόο 3852 ηνπ 2010 γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο ηελ ζπλέρεηα έγηλε ζπιινγή θαη αλάιπζε απαηηήζεσλ ηνπ πξνο πινπνίεζε ζπζηήκαηνο. Αθνινύζσο έγηλε ν ηειηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αμηνινγήζεθε ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ ηα εξγαιεία αλάπηπμεο, πνπ κεηέπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Με ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο Iconix, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεο, έγηλε ν ζρεδηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 104

105 Με ηε ρξήζε ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα έγηλε ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. Υξεζηκνπνηήζεθε σο web server o Apache, ε εθαξκνγή αλαπηύρζεθε ζε php θαη έγηλε ρξήζε javascripts. Πιενλεθηήκαηα. Μεγάιν πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο είλαη ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ζα εθδώζεη ε Ννκαξρία ηα απνηειέζκαηα θαη ε real time παξαθνινύζεζε ηνπο από ηνπο Δλδηαθεξόκελνπο. Με ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θαη κε ηζηνξηθό ζηνηρείσλ ζα κπνξνύλ νη αλαιπηέο λα βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεζπζκνύ. Η εθαξκνγή απαηηείηαη λα εγθαηαζηαζεί κία θαη κόλν θνξά ζην server ηεο Ννκαξρίαο, αθνύ παξακεηξνπνηεζεί, απνηειεί ην θεληξηθό ζεκείν δηάζεζεο ηεο εθαξκνγήο ζηα ινηπά ηεξκαηηθά (Application Server). Η εθαξκνγή γηα ηνπο ρξήζηεο ελεξγνπνηείηαη κέζα από ην δηαδίθηπν, ρσξίο θακία ξύζκηζε, επνκέλσο είλαη άκεζα πξνζβάζηκε από ηνλ ρξήζηε ηνπ internet κέζσ ελόο web browser Η εθαξκνγή ηόζν ζε επίπεδν server νζν θαη ζε επίπεδν client είλαη αλεμάξηεηε από ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. O apache, ε Mysql θαη ε php ηξέρνπλ ζηα πεξηζζόηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα όπσο Linux, Windows, MacOS, SunOS. Διάρηζην σο κεδεληθό θόζηνο εγθαηάζηαζεο, αλαβάζκηζεο θαη ηελ απεκπινθή από θαηαζθεπαζηέο πιηθνύ. Η εθαξκνγή βξίζθεηαη ζε θάζε νινθιήξσζεο, θαη ειέγρεηαη ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Η ηειηθή εθαξκνγή ζα κπεη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 105

106 Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο. Μειινληηθέο πξνζζήθεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ: ηαηηζηηθά θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κε πξνεγνύκελεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε πίηεο θαη ξαβδνγξάκκαηα. Πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο γηα ην traffic, θαη ηνπ response time θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 106

107 Βηβιηνγξαθία 1. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνύ βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ICONIX, Αιέμαλδξνο Υαηδεγεσξγίνπ Δηζαγσγή ζηελ Δπηθνηλσλία Αλζξώπνπ - Τπνινγηζηή, Νηθόιανο Αβνύξεο, Δθδόζεηο Γίαπινο, Αζήλα Αληηθεηκελνζηξεθήο Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ κε ηε UML, Γεξνγηάλλεο Β., Καθαξόληδαο Γ., Κακέαο Αρ., ηακέινο Γ., Φηηζηιήο Π., ΚΛΔΙΓΑΡΙΘΜΟ, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language», Third Edition, M. Fowler, Addison-Wesley Νόκνο 3852 ηνπ Σερλνινγία Λνγηζκηθνύ I, Β. Βεζθνύθεο, EAΠ, Πάηξα Σερλνινγία Λνγηζκηθνύ IΙ, Β. Βεζθνύθεο, EAΠ, Πάηξα Αζθάιεηα δηθηύσλ ππνινγηζηώλ, σθξάηεο Κ. Κάηζηθαο- ηέθαλνο Γθξίηδαιεο- Γεκήηξεο Α. Γθξίηδαιεο, Παπαζσηεξίνπ,2003 Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 107

108 Παξάξηεκα 1 Οδεγόο Υξήζεο Αξρηθό menu εθαξκνγήο (από εζσηεξηθή ip) O Υξήζηεο επηιέγεη Administrator mode γηα λα παξακεηξνπνηήζεη ην ζύζηεκα. Μεηά ηελ επηινγή ζα ηνπ δεηεζεί username θαη password όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 108

109 Οζόλε Δηζαγσγήο Γήκσλ Δδώ ν Administrator πεξλάεη ηνπο Νένπο «Καιιηθξαηηθνύο Γήκνπο» Δδώ ν Administrator πεξλάεη ηνπο παιηνύο Γήκνπο θαη ηνπο Αληηζηνηρεί ζηνπο Νένπο «Καιιηθξαηηθνύο Γήκνπο» Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 109

110 Οζόλε ηκεκάησλ Δδώ ν Administrator πεξλάεη ζην ζύζηεκα όια ηα ηκήκαηα πνπ ζα δηεμαρζεί ε εθινγηθή δηαδηθαζία. O Administrator εηζάγεη ηνλ αξηζκό ηνπ ηκήκαηνο θαη ην ζύζηεκα αλαθηά ην ηκήκα. Μεηά ηελ πιεθηξνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ ν Υξήζηεο πξέπεη λα παηήζεη Απνζήθεπζε Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 110

111 Οζόλε εηζαγσγήο γηα Data Entry o ρξήζηεο εηζάγεη username & password ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο επηιέγεη ην ηκήκα πνπ ζέιεη λα εηζάγεη ή απιά ην πιεθηξνινγεί θαη παηάεη submit Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 111

112 Απηή είλαη ε βαζηθή νζόλε θαηαρώξεζεο ηνπ ηειεγξαθήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο θαζώο θαη ηνπο ςήθνπο ππέξ ζπλδπαζκώλ. Αθνύ ν ρξήζηεο απνζεθεύζεη ηελ ζηαπξνδνζία ππέξ ζπλδπαζκώλ, κπνξεί λα παηήζεη ην + δίπια από ηνλ ζπλδπαζκό θαη λα εηζάγεη ζην ζύζηεκα ηα απνηειέζκαηα ππέξ ππνςεθίσλ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 112

113 Οζόλε Δηζαγσγήο ππέξ ππνςεθίσλ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 113

114 Οζόλεο ζπγθεληξσηηθώλ Απνηειεζκάησλ πλδπαζκώλ & Τπνςεθίσλ Ο ρξήζηεο κπνξεί λα παηήζεη πάλσ ζην όλνκα ηνπ θάζε ζπλδπαζκνύ γηα λα ηνπ εκθαληζηνύλ νη ςήθνη πνπ έρνπλ πάξεη νη ππνςήθηνη ηνπ πλδπαζκνύ ηνπ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 114

115 Παηώληαο πάλσ ζην Όλνκα θάζε ππνςεθίνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζηαπξνδνζίαο γηα θάζε ππνςήθην Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 115

116 Παξάξηεκα 2 Δλδεηθηηθόο Κώδηθαο ηεο εθαξκνγήο ζε php. Db_open.php //Σν αξρείν απηό ελζσκαηώλεηαη ζε θάζε αξρείν php πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ βάζε //δεδνκέλσλ νπόηε όηαλ ρξεηαζηεί λα αιιάμεη server ε βάζε δεδνκέλσλ, αιιάδεηο //απηό κόλν ην αξρείν. <?php //$conn = mysql_connect("localhost", "chouvi_ekloges", "ekl357"); $conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); if (!$conn) { die('could not connect: '. mysql_error()); } mysql_select_db("ekl06b",$conn);?> Ekl_view_d.php <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html xmlns=" <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1253" /> <title>δθινγέο by chouvi</title> <style type="text/css"> #customers { font-family:"trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse:collapse; } #customers td, #customers th Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 116

117 { font-size:1em; border:1px solid #98bf21; padding:3px 7px 2px 7px; } #customers th { font-size:1.1em; text-align:left; padding-top:5px; padding-bottom:4px; background-color:#a7c942; color:#ffffff; } #customers tr.alt td { color:#000000; background-color:#f7f4ee; } </style> </head> <body> <?php function curpageurl() { $pageurl = 'http'; if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {$pageurl.= "s";} $pageurl.= "://"; if ($_SERVER["SERVER_PORT"]!= "80") { Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 117

118 $pageurl.= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["RE QUEST_URI"]; } else { $pageurl.= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"]; } return $pageurl; } function curpagename() { return substr($_server["script_name"],strrpos($_server["script_name"],"/")+1); } function PageURL() { $pageurl = $_SERVER['HTTPS'] == 'on'? ' : ' $pageurl.= $_SERVER['SERVER_PORT']!= '80'? $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["RE QUEST_URI"] : $_SERVER['SERVER_NAME']. $_SERVER['REQUEST_URI']; return $pageurl; } $var1 = $_GET["tmima"]; $var2 = $_GET["sort"]; $di = $_GET["di"]; $varn = $var1+0; $pgp = $var1 + 1 ; if($var1==1) { $pgm = 1; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 118

119 } else { $pgm = $var1-1 ; } if (varn>0) { echo "<table width=\"600\" border=\"5\">"; echo "<tr>"; echo "<td> <a href=\"ekl_view_d.php?tmima=$pgm\"> Πξνεγνύκελν ηκήκα</a> </td>" ; echo "<td> <a href=\"ekl_view_d.php?tmima=$pgp\">δπόκελo ηκήκα </a> </td>" ; // echo "<td> <a href=\"tmima_view.php\">δπηζηξνθή ζηα ηκήκαηα</a> </td>" ; echo "</tr>"; echo "</table>"; } include("db_open.php"); if (varn==0) { $sql= "select count(*) as posa_apo from e1 where st='*' and di=$di"; $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); $posa_apo = mysql_result($result,0); $sql= "select count(*) as posa_apo from e1 where di=$di"; $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); $posa_all = mysql_result($result,0); $sql = "select count(*) as jc from synd where di=$di" ; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 119

120 $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); $nj = mysql_result($result,0); } // Βξίζθσ ην άζξνηζκα ησλ ςήθσλ όισλ ησλ θνκκάησλ είηε ζε ελα ηκήκα είηε ζε νιν ηνλ δήκν. if ($varn>0) { $sql ="SELECT sum(chs) AS qsyn from chfsyn where no=$var1"; } else { $sql ="SELECT sum(chs) AS qsyn from chfsyn where no in (select no from e1 where di=$di)"; } $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); $qsyn = mysql_result($result,0); // $sql = "SELECT idc, date_format(cdate,'%d/%m/%y') as qdate,cdesc FROM cont where idp=$id"; if ($varn>0) { $sql = "SELECT no,di,name,x,xoros,eggeg,chf,apox,cak,cle,ple,pak,ple,pal,cal,egr,oora,st FROM e1 where no=$var1"; } else { Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 120

121 $sql = "SELECT sum(eggeg) as eggeg,sum(chf) as chf,sum(apox) as apox,sum(cak) as cak,sum(cle) as cle,sum(cal) as cal,sum(egr) as egr FROM e1 WHERE st='*' and di=$di"; } $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); //go through each row in the result set and display data $cyfsynd = array(39); while ($newarray = mysql_fetch_array($result)) { // give a name to the fields $no = $newarray['no']; // $ddi = $newarray['di']; $name = $newarray['name']; $x = $newarray['x']; $xoros = $newarray['xoros']; $eggeg = $newarray['eggeg']; $chf = $newarray['chf']; $cak = $newarray['cak']; $cle = $newarray['cle']; $cal = $newarray['cal']; $egr = $newarray['egr']; $apox = round(($eggeg-$chf)*100/$eggeg,2); $pak = round($cak*100/$chf,2); $ple = round($cle*100/$chf,2); $pal = round($cal*100/$chf,2); $st = $newarray['st']; $oora = $newarray['oora']; } // echo "<script>alert('ύλνιν ςεθσλ $nsynchf');</script>"; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 121

122 mysql_free_result($result);?> <?php if ($varn>0) { echo "<br><br>δθινγηθό Σκήκα :<b> $name </b><br>" ; echo "Γήκνο <b> $x </b>υώξνο : <b>$xoros </b> <br> Δγγεγξακέλνη <b>$eggeg </b> "; } else { $time_offset ="0"; // Change this to your time zone $time_a = ($time_offset * 3600); $time = date("h:i:s",time() + $time_a); echo "<br><br><b>πγθεληξνηηθά Απνηειέζκαηα. Σκήκαηα $posa_apo/$posa_all Δγγεγξακέλνη <b>$eggeg Χξα : $time </b><br> "; } // echo pageurl()."<br>";?> <table width="600" border="1"> <tr> <td>φήθηζαλ</td> <td><?php print $chf?> </td> <td>αθπξα</td> <td><?php print $cak?></td> Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 122

123 <td><span class="style1"> <?php print $pak?>% </span></td> <td>δγγπξα</div></td> </tr> <tr> <td>απνρή</td> <td> <?php print $apox?>%</td> <td>λεπθά</td> <td><?php print $cle?></td> <td><span class="style1"> <?php print $ple?>% </span> </td> <td><?php print $egr?></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>ύλνιν Αθπξσλ/Λεπθώλ</td> <td><?php print $cal?></td> <td><span class="style2"> <?php print $pal?>% </span></td> <td> </td> </tr> </table> <br> Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 123

124 <table id="customers"> <?php if ($varn>0) { $sql = "select synd.aa,synd.syndias,concat(synd.fsynd,' (',synd.dhmarx,')') as fsyn,synd.nn,sum(chfsyn.chs) as totvotes from synd inner join chfsyn using (aa) where synd.di=$di and chfsyn.no=$var1 group by chfsyn.aa order by totvotes desc,fsyn"; } else { $sql = "select synd.aa,synd.syndias,concat(synd.fsynd,' (',synd.dhmarx,')') as fsyn,synd.nn,sum(chfsyn.chs) as totvotes from synd inner join chfsyn using (aa) where synd.di=$di group by chfsyn.aa order by totvotes desc,fsyn"; } // echo $sql; $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); echo "<tr>"; echo "<th><b>πλδηαζκνί</b> </th>" ; echo "<th><b>φήθνη</b></th>"; echo "<th><b>πνζνζηo</b></th>"; echo "</tr>"; for ($ccnt=1; $ccnt<=$nj; $ccnt++) { $newarray = mysql_fetch_array($result); $fsyn = $newarray['fsyn']; $aa = $newarray['aa']; $totvotes = $newarray['totvotes']; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 124

125 if (($ccnt%2)==0){ echo "<tr class=\"alt\">"; } else { echo "<tr>"; } echo "<td><a href=\"ekl_view_ypoc_d.php?di=$di&tmima=$var1&aa=$aa&fsynd=$fsyn&name=$na me\" TARGET=\"_blank\" > $ccnt. $fsyn </a> "; if ($var1==0) { echo "<a href=\"ekl_view_anal.php?di=$di&tmima=$var1&aa=$aa&fsynd=$fsyn&name=$name\" TARGET=\"_blank\"> >> </td>" ; } echo "<td><div align=\"right\"> $totvotes </td>"; $qpososto = round($totvotes*100/$qsyn,2) ; echo "<td><div align=\"right\"> $qpososto% </td>"; echo "</tr>"; } mysql_free_result($result);?> </table> <p> </p> </body> </html> Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 125

126 Ekl_view_ypoc_d.php <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html xmlns=" <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1253" /> <title>δθινγέο by chouvi</title> <style type="text/css"> <!--.style1 {color: #0000CC}.style2 {color: #0000FF} --> #customers { font-family:"arial", Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse:collapse; } #customers td, #customers th { font-size:1em; border:1px solid #98bf21; padding:3px 7px 2px 7px; } #customers th { font-size:1.1em; text-align:left; padding-top:5px; padding-bottom:4px; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 126

127 background-color:#a7c942; color:#ffffff; } #customers tr.alt td { color:#000000; background-color:#eaf2d3; } </style> </head> <body> <?php $di = $_GET["di"]; $var1 = $_GET["tmima"]; $var2 = $_GET["sort"]; $aa = $_GET["aa"]; $fsynd = $_GET["fsynd"]; $varn = $var1+0; $name = $_GET["name"]; include("db_open.php"); //$sql= "select count(*) as posa_apo from e1 where st='*'"; //$result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); //$posa_apo = mysql_result($result,0); //$sql= "select count(*) as posa_apo from e1 "; //$result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); //$posa_all = mysql_result($result,0); Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 127

128 //$sql = "select count(*) as jc from synd" ; //$result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); //$nj = mysql_result($result,0,"jc"); //$nj = mysql_result($result,0); if ($varn>0) { $sql = "SELECT ypoc.yp,ypoc.fname,sum(chfoi.chfoi) AS votes FROM ypoc,chfoi WHERE chfoi.no=$var1 AND chfoi.aa = $aa AND ypoc.fname <> '' AND ypoc.zz='00' AND ypoc.aa = chfoi.aa AND ypoc.yp = chfoi.yp GROUP BY ypoc.aa,ypoc.yp ORDER BY VOTES DESC,ypoc.FNAME"; } else { $sql = "SELECT ypoc.yp,ypoc.fname,sum(chfoi.chfoi) AS votes FROM ypoc,chfoi WHERE chfoi.st='*' AND chfoi.aa = $aa AND ypoc.fname <> '' AND ypoc.zz='00' AND ypoc.aa = chfoi.aa AND ypoc.yp = chfoi.yp GROUP BY ypoc.aa,ypoc.yp ORDER BY VOTES DESC,ypoc.FNAME"; } $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); $pgp = $var1 + 1 ; if($var1==1) { $pgm = 1; } else { $pgm = $var1-1 ; } Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 128

129 if ($varn>0) { echo "Δθινγηθό Σκήκα : $var1, $name "; echo "<table width=\"60\" border=\"0\">"; echo "<tr>"; echo "<td> <a href=\"ekl_view_ypoc_d.php?tmima=$pgm&aa=$aa&fsynd=$fsynd\"> << </a> </td>" ; echo "<td> <a href=\"ekl_view_ypoc_d.php?tmima=$pgp&aa=$aa&fsynd=$fsynd\"> >> </a> </td>" ; echo "</tr>"; echo "</table>"; echo "<br><br>"; } else { echo "πγγεληξσηηθά Απνηειέζκαηα Τπνςεθίσλ<br><br>"; } echo "<b>$fsynd </b><br><br>"; echo "<table id=\"customers\">"; echo "<tr>"; echo "<td><b>αα</b></td>"; echo "<td><b>πλδηαζκνί </b> </td>" ; echo "<td><b>φήθνη</b></td>"; echo "</tr>"; $aaa=0; $synolo=0; while ($newarray = mysql_fetch_array($result)) { Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 129

130 $aaa++; $yp = $newarray['yp']; $fname = $newarray['fname']; $votes = $newarray['votes']; echo "<tr>"; echo "<td> $aaa </td>" ; echo "<td> <a href=\"ekl_view_ypoc_tm_d.php?di=$di&aa=$aa&yp=$yp&fname=$fname&fsynd= $fsynd\"> $fname </a> </td>" ; echo "<td align=right> $votes </td>"; echo "</tr>"; $synolo+= $votes ; } echo "<tr>"; echo "<td> </td>" ; echo "<td> <b> ΤΝΟΛΟ </b> </td>" ; echo "<td align=right><b> $synolo </b></td>"; echo "</tr>"; echo "</table>"; mysql_free_result($result);?> </body> </html> Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 130

131 ekl_view_ypoc_tm_d.php <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html xmlns=" <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1253" /> <title>δθινγέο by chouvi</title> <style type="text/css"> #customers { font-family:"arial", Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse:collapse; } #customers td, #customers th { font-size:1em; border:1px solid #98bf21; padding:3px 7px 2px 7px; } #customers th { font-size:1.1em; text-align:left; padding-top:5px; padding-bottom:4px; background-color:#a7c942; color:#ffffff; } #customers tr.alt td { Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 131

132 color:#000000; background-color:#eaf2d3; } </style> </head> <body> <?php $di = $_GET["di"]; $var1 = $_GET["tmima"]; $var2 = $_GET["sort"]; $aa = $_GET["aa"]; $yp = $_GET["yp"]; $fsynd = $_GET["fsynd"]; $fname = $_GET["fname"]; $varn = $var1+0; $name = $_GET["name"]; include("db_open.php"); $array = array(); for ($k = 0; $k < 10000; $k++) $array[$k] = array(); for ($j = 0; $j < 10000; $j++) for ($k = 0; $k < 3; $k++) $array[$j][$k] = 0; if ($varn>0) { $sql = ""; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 132

133 } else { $sql = "select chfoi.chfoi as votes,e1.no,e1.name,e1.xoros,e1.di,dimos.dimos,chfoi.st from chfoi,e1,dimos where chfoi.aa = $aa and chfoi.yp = $yp and chfoi.no = e1.no and e1.di=$di and e1.di = dimos.di order by e1.di,e1.no"; } $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); $pgp = $var1 + 1 ; if($var1==1) { $pgm = 1; } else { $pgm = $var1-1 ; } if ($varn>0) { echo "Δθινγηθό Σκήκα : $var1, $name "; echo "<table width=\"60\" border=\"0\">"; echo "<tr>"; echo "<td> <a href=\"ekl_view_ypoc.php?tmima=$pgm&aa=$aa&fsynd=$fsynd\"> << </a> </td>" ; echo "<td> <a href=\"ekl_view_ypoc.php?tmima=$pgp&aa=$aa&fsynd=$fsynd\"> >> </a> </td>" ; echo "</tr>"; echo "</table>"; echo "<br><br>"; } Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 133

134 else { echo "<u>αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα Τπνςεθίσλ αλα ηκήκα</u><br><br> <b>$fsynd </b><br>τπνςήθηνο : <b>$fname</b><br><br>"; } echo "<table id=\"customers\">"; echo "<tr>"; echo "<th><b>α.σ.</b></td>"; echo "<th><b>σκήκα </b> </td>" ; echo "<th><b>υώξνο </b> </td>" ; echo "<th><b>φήθνη</b></th>"; echo "</tr>"; $aaa=0; $synolo=0; while ($newarray = mysql_fetch_array($result)) { $aaa++; $no = $newarray['no']; $name = $newarray['name']; $xoros = $newarray['xoros']; $votes = $newarray['votes']; if (($aaa%2)==0){ echo "<tr class=\"alt\">"; } else { echo "<tr>"; } echo "<td> $aaa </td>" ; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 134

135 ; } echo "<td> <a href=\"ekl_view_d.php?tmima=$no&di=$di\"> $name </a> </td>" echo "<td> $xoros </td>" ; echo "<td align=right> $votes </td>"; echo "</tr>"; $synolo+= $votes ; echo "<tr>"; echo "<td> </td>" ; echo "<td> <b> ΤΝΟΛΟ </b> </td>" ; echo "<td> </td>" ; echo "<td align=right><b> $synolo </b></td>"; echo "</tr>"; echo "</table>";?> mysql_free_result($result); </body> </html> Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 135

136 Diax_tmimatos.php <html> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <head> <title>δηζαγσγή ζηνηρείσλ ηκήκαηνο</title> </head> <script language="javascript"> var HttPRequest = false; function docallajax(search,page) { HttPRequest = false; if (window.xmlhttprequest) { // Mozilla, Safari,Opera,Chrome... HttPRequest = new XMLHttpRequest(); if (HttPRequest.overrideMimeType) { HttPRequest.overrideMimeType('text/html'); } } else if (window.activexobject) { // IE try { HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch (e) { try { HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch (e) {} } } if (!HttPRequest) { alert('cannot create XMLHTTP instance'); return false; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 136

137 } var url = 'chouvi_ajax_tmima.php'; var pmeters = 'mysearch='+search; var pmeters = "mysearch=" + Search + "&mypage=" + Page; HttPRequest.open('POST',url,true); HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/xwww-form-urlencoded"); HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length); HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close"); HttPRequest.send(pmeters); HttPRequest.onreadystatechange = function() { "Now is Loading..."; if(httprequest.readystate == 3) // Loading Request { document.getelementbyid("myspan").innerhtml = } HttPRequest.responseText; if(httprequest.readystate == 4) // Return Request { document.getelementbyid("myspan").innerhtml = Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 137

138 var x = document.getelementbyid("myspan").getelementsbytagname("script"); for(var i=0;i<x.length;i++) { eval(x[i].text); } } } } </script> <h1>δηζαγσγή Σκεκάησλ</h1> <form name="frmmain"> Αλαδήηεζε Σκήκαηνο <input type="text" name="txtsearch" id="txtsearch"> <input type="button" name="btnsearch" id="btnsearch" value="αλαδήηεζε" OnClick="JavaScript:doCallAjax(document.getElementById('txtSearch').value,'1');"> <input type="button" name="btnsearch" id="btnsearch" value="γηαγξαθή" OnClick="JavaScript:doCallAjax(document.getElementById('txtSearch').value,'1');"> <br><hr><br> Σκήκα Οινγξάθνο : <input name="tmima" type="text" id="tmima" size="40" /> <br /> <br /> Γήκνο <select name="di" id="di" > <?php include("db_open.php"); $sql = "select di,dimos FROM dimos order by di"; $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); while ($newarray = mysql_fetch_array($result)) { Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 138

139 $di = $newarray['di']; $dimos = $newarray['dimos']; echo "<option value=\"$di\"> $dimos </option> "; }?> </select> </p> Παιηόο Γήκνο <select name="di" id="di" > <?php include("db_open.php"); $sql = "select di,dimos FROM dimos order by di"; $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); while ($newarray = mysql_fetch_array($result)) { $di = $newarray['di']; $dimos = $newarray['dimos']; echo "<option value=\"$di\"> $dimos </option> "; }?> </select> </p> <p>υώξνο Φεθνθνξίαο <input name="tmima4" type="text" id="xoros" size="70" /> </p> </p> <p>σνπηθό Γηακέξηζκα <input name="tmima4" type="text" id="xoros" size="70" /> </p> Δγγεγξακέλνη <strong> </strong> Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 139

140 <input name="tmima5" type="text" id="eggeg" size="6" /> <br /> <br /> <input type="submit" name="button" id="button" value="απνζήθεπζε" /> </p> <span id="myspan"></span> </form> <span id="myspan"></span> </form> </body> </html> Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 140

141 Chouvi_ajax_tmimata.php <?php header("content-type: text/javascript; charset=iso "); $strsearch = $_POST["mySearch"]; $strpage = $_POST["myPage"]; include("db_open.php"); $strsql = "SELECT no,name,di,dimos,xoros,eggeg FROM e1 WHERE no = $strsearch "; $objquery = mysql_query($strsql,$conn) or die ("Error Query [".$strsql."]"); $Num_Rows = mysql_num_rows($objquery); echo "Αξηζκόο απνηειεζκάησλ $Num_Rows <br>"; $row = mysql_fetch_row($objquery); $no = $row[0]; $name = $row[1]; $di = $row[2]; $dimos = $row[3]; $xoros = $row[4]; $eggeg = $row[5]; echo "Αξηζκόο Δθινγηθνύ ηκήκαηνο $no <br> $name, Γήκνο $dimos, ($di), Υώξνο $xoros, Δγγεγξακέλνη $eggeg <br><br>"; echo "<script> document.getelementbyid('xoros').value = \"$xoros\" ; document.getelementbyid('tmima').value = \"$name\" ; document.getelementbyid('tmima').value = \"$name\" ; document.getelementbyid('di').value = \"$di\" ; document.getelementbyid('eggeg').value = \"$eggeg\" ; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 141

142 </script>" ; mysql_free_result($objquery) // mysql_close($objconnect);?> Create_2_table.php <?php $conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); if (!$conn) { die('could not connect: '. mysql_error()); } mysql_select_db("b2009test",$conn); $sql = "select count(*) as jc from chfoi" ; $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); $nj = mysql_result($result,0,"jc"); if ($nj<>0) { exit("σν αξρείν ςήθνη έρεη εγγξαθέο. Μεδελίζηε ην αξρείν θαη ηξέμηε μαλα ην script"); } echo "Η δηαδηθαζία αξρηθνπνίεζεο μεθηλάεη... <br> <br>"; $sql = "SELECT no,di FROM e1 order by no"; $sql1 = "select aa,di from synd order by aa" ; $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); while ($newarray = mysql_fetch_array($result)) { $no = $newarray['no']; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 142

143 $di0 = $newarray['di']; $result1 = mysql_query($sql1, $conn) or die(mysql_error()); while ($newarray1 = mysql_fetch_array($result1)) { $aa = $newarray1['aa']; $di1 = $newarray1['di']; if($di0==$di1 $di1==0) { $sqlu = "INSERT INTO chfsyn VALUES ($no, $aa, 0) "; $resultu = mysql_query($sqlu, $conn) or die(mysql_error()); } } } $sql2 = "select yp from ypoc where aa=$aa order by yp" ; $result2 = mysql_query($sql2, $conn) or die(mysql_error()); while ($newarray2 = mysql_fetch_array($result2)) { $yp = $newarray2['yp']; if($di0==$di1 $di1==0) { $sqlu = "INSERT INTO chfoi VALUES ( $no, $aa, $yp, 0, ' ') "; $resultu = mysql_query($sqlu, $conn) or die(mysql_error()); } } echo " νθ δεκηνπξγήζεθε..."; mysql_free_result($result);?> Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 143

144 Παξάξηεκα 3 Πίλαθεο Mysql -- phpmyadmin SQL Dump -- version ύζηεκα: localhost -- Έθδνζε Γηαθνκηζηή: Έθδνζε PHP: # # Table structure for table chfoi # CREATE TABLE `chfoi` ( `NO` smallint(4) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `AA` tinyint(2) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `YP` smallint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `CHFOI` mediumint(7) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `ST` char(1) NOT NULL DEFAULT '', PRIMARY KEY (`NO`,`AA`,`YP`), KEY `caa` (`AA`), KEY `cyp` (`YP`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 144

145 # # Table structure for table chfsyn # CREATE TABLE `chfsyn` ( `no` int(5) NOT NULL DEFAULT '0', `aa` int(5) NOT NULL DEFAULT '0', `chs` int(8) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`no`,`aa`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek; # # Table structure for table dimos # CREATE TABLE `dimos` ( `di` tinyint(2) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `dimos` varchar(40) DEFAULT NULL, `ar_st` tinyint(3) unsigned zerofill DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`di`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=greek; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 145

146 # # Table structure for table e1 # CREATE TABLE `e1` ( `DI` smallint(5) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `KOIN` tinyint(3) unsigned DEFAULT NULL, `NAME` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '', `X` varchar(18) NOT NULL DEFAULT '', `XOROS` varchar(60) NOT NULL DEFAULT '', `EGGEG` mediumint(7) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `CHF` mediumint(7) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `CANDR` mediumint(7) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `CGYN` mediumint(7) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `APOX` decimal(5,2) NOT NULL DEFAULT '0.00', `CAK` mediumint(7) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `CLE` mediumint(7) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `CAL` mediumint(7) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `EGR` mediumint(7) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `ST` char(1) NOT NULL DEFAULT '', `NO` smallint(4) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `oora` timestamp NULL DEFAULT ' :00:00', PRIMARY KEY (`NO`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=257 DEFAULT CHARSET=greek; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 146

147 # # Table structure for table old_dimos # CREATE TABLE `old_dimos` ( `di_old` tinyint(2) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `dimos_old` varchar(40) DEFAULT NULL, `di` tinyint(2) unsigned DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`di_old`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=greek; # # Table structure for table synd # CREATE TABLE `synd` ( `AA` tinyint(2) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `SYNDIAS` varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', `FSYND` varchar(58) NOT NULL DEFAULT '', `BGYROS` tinyint(1) unsigned zerofill NOT NULL DEFAULT '0', `DI` tinyint(2) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `NN` tinyint(2) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `CLR1` smallint(3) unsigned zerofill NOT NULL DEFAULT '000', `CLR2` smallint(3) unsigned zerofill NOT NULL DEFAULT '000', `CLR3` smallint(3) unsigned zerofill NOT NULL DEFAULT '000', `CLR0` int(10) unsigned zerofill NOT NULL DEFAULT ' ', `DHMARX` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', PRIMARY KEY (`AA`), UNIQUE KEY `DINN` (`DI`,`NN`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=34 DEFAULT CHARSET=greek; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 147

148 # # Table structure for table top_koin # CREATE TABLE `top_koin` ( `KOIN` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `top_koinotita` varchar(40) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`KOIN`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek; # # Table structure for table ypoc # CREATE TABLE `ypoc` ( `YPOCID` int(5) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `AA` tinyint(2) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `YP` smallint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `ZZ` char(2) NOT NULL DEFAULT '', `FNAME` varchar(55) NOT NULL DEFAULT '', `CHFOI` mediumint(7) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `PST` decimal(7,3) NOT NULL DEFAULT '0.000', PRIMARY KEY (`YPOCID`), UNIQUE KEY `aayp` (`AA`,`YP`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=9871 DEFAULT CHARSET=greek; Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 148

149 Παξάξηεκα 4 Τπόδεηγκα ηειεγξαθήκαηνο πξνεγνύκελσλ Γεκνηηθώλ Δθινγώλ ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ΣΗ ΝΟΜΟ... ΓΗΜΟ ΔΚΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ...(αξηζκόο) Πξνο Ννκάξρε... ΓΡΑΜΜΔΝΟΙ... ΦΗΦΙΑΝΣΔ... ΑΚΤΡΑ... ΛΔΤΚΑ... ΤΝΟΛΟ ΑΚΤΡΧΝ/ΛΔΤΚΧΝ... ΔΓΚΤΡΑ ΦΗΦΟΓΔΛΣΙΑ... ΔΛΑΒΑΝ ΚΑΣΑ ΤΝΓΤΑΜΟ 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... ΤΝΟΛΟ... Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 149

150 ΣΑΤΡΟΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΘΔ ΤΝΓΤΑΜΟΤ Α' ΤΝΓΤΑΜΟ... ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟ... ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ θ.ιπ. ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ... ΣΟΠΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ θ.ιπ. Β' ΤΝΓΤΑΜΟ... θ.ιπ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 150

151 Παξάξηεκα 5 Πσο ιεηηνπξγεί ην SSL Σα Πηζηνπνηεηηθά Αζθαιείαο δηθηπαθώλ ηόπσλ ρξεζηκνπνηνύλ ηε ηερλνινγία SSL (Secure Socket Layer). Σν SSL είλαη ζήκεξα ην παγθόζκην standard ζην Γηαδίθηπν θαη πξνζθέξεη ζηνλ ειεθηξνληθό επηζθέπηε ηνπ web site, θξππηνγξαθεκέλε SSL επηθνηλσλία 128 bit. Δίλαη εύθνιν λα αλαγλσξίζεηε πόηε πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε κία θξππηνγξαθεκέλε SSL επηθνηλσλία, από ην κηθξό ρξπζό ινπθέην πνπ ζα εκθαληζηεί ζην θάησ δεμί κέξνο ηνπ browser ζαο θαη απηόκαηα ζα κεηαθεξζείηε ζε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο κνξθήο 1. Με ην SSL, o ππνινγηζηήο ηνπ ρξήζηε, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θξππηνγξαθεκέλε SSL επηθνηλσλία, ζηέιλεη ην αίηεκα ηνπ ζην sever, ν νπνίνο θάλεη ρξήζε ςεθηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ αζθαιείαο θαη θηινμελεί ην web site κε ην νπνίν πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή. 2. Ο Server ζηέιλεη: α) ην πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ επηβεβαηώλεη πσο έρεη επηζθεθηεί ηελ ζσζηή ζειίδα θαη β) ην δεκόζην θιεηδί ηνπ (θσδηθόο) Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 151

152 3. Ο ππνινγηζηήο ηνπ ρξήζηε, ρξεζηκνπνηεί ην δεκόζην θιεηδί γηα λα θξππηνγξαθήζεη απόξξεηεο πιεξνθνξίεο (πρ. ηνλ αξηζκό ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο). 4. ηε ζπλέρεηα νη πιεξνθνξίεο απηέο απνζηέιινληαη ζηνλ server πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ηδησηηθό ηνπ θιεηδί γηα λα ηηο απνθξππηνγξαθήζεη. Παξάξηεκα 6 Δγθαηάζηαζε ηνπ mowes (Windows, Apache, MySQL and PHP) Αληηγξάθνπκε ηνλ θαηάινγν mowes από ην cd-rom ζηνλ ζθιεξό καο δίζθν, αθαηξνύκε ηα read-only attributes πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ ιόγν όηη ηα αξρεία βξίζθνληαη ζην cdrom θαη ζηελ ζπλέρεη εθηεινύκε ην mowes.exe. Θα εθθηλεζεί απηόκαηα ν apache server θαη ε mysql. ηνλ browser καο γξάθνπκε θαη ζα εθθηλεζεί ε εθαξκνγή. Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ ) ειίδα 152

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα