L A TEX babel. dvips. TÇ EÚtupon TeÜqoc 4, >AprÐlioc 2000 ISSN Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L A TEX babel. dvips. TÇ EÚtupon TeÜqoc 4, >AprÐlioc 2000 ISSN1108-4170 Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ:"

Transcript

1 ISSN TÇ EÚtupon TeÜqoc 4, >AprÐlioc 2000 TEX Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: W Επιφυλλίδα... iii Σημειώσειςτοῦτυπογράφου... iv Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου Βελτιωμένοι κώδικες συλλαβισμοῦ πολυτονικῶν καὶ μονοτονικῶνκειμένωνγιὰτὸ TEXκαὶτὸ L A TEX... 1 L A TEX babel Εὐθύμιος Μαυρογεωργιάδης Ετοιμάζονταςἕνασχολικὸἐγχειρίδιομὲτὸ L A TEX Βασίλειος Τσάγκαλος Μια έκθεση, μια ιστορία: Βουλή των Ελλήνων 500 χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού.. 37 Ιωάννης Δημάκος Απότο TEXστο pdf...55 Απόστολος Συρόπουλος DSSSLκαι TEX...63 Σωτήριος Κοντογιάννης jpeg2ps:μετατροπήαρχείων JPEGσε PostScript...71 TEXνικές:Αναδρομικέςμακροεντολές μέρος1ο Βιβλίο-Παρουσίαση dvips Μία περιοδικὴ ἔκδοση τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σὲ συνεργασία μὲ τὸν Σύλλογο Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX ΞANJH

2 TÇ EÚtupon ISSN EÚtupon (Eutupon) is a publication of the Democritus University of Thrace (Greece) in collaboration with the Greek TEX Friends ( εϕτ ) Group. It is published twice a year and it is distributed free to the members of the εϕτ Group and to the public in general through Internet. Its articles deal with TEX and, in general, with tools for the electronic typesetting of printed matter. Editor-in-Chief of EÚtupon is Prof. Basil K. Papadopoulos of the Department of Civil Engineering, Democritus University of Thrace, Greece. The address of EÚtupon is: Greek TEX Friends (c/o A. Syropoulos) 366, 28th October Street GR Xanthi Greece URL: obelix.ee.duth.gr/eft The membership fees to the εϕτ Group are: Admission: GRD (15 ) 6-month subscription: GRD (6 ) (All cheques should be made payable to Apostolos Syropoulos.) Articles already published in EÚtupon may be copied and redistributed for free, provided their origin is mentionned. However, neither EÚtupon nor the εϕτ Group assume any responsibity for methods, products, instructions or ideas described or expressed in articles published herein. The content of articles published herein is the sole responsibility of the respective authors. Tä EÚtupon ĆpoteleØ mða periodikÿ êkdosh toü DhmokriteÐou Panepisthmiou JrĹkhc sà sunergasða mà tän SÔllogo <Ellănwn FÐlwn toü TEX ( εϕτ ). KukloforeØ ĆnĂ áxĺmhno kaè dianèmetaidwreănstămèlhtoüsullìgoukaèstäeírôtero koinä mèsú toü DiadiktÔou. StÈc selðdec tou dhmosieôontai Łrjra sqetikă mà tä TEX kaè tÿn ŽlektronikŸ stoiqeiojesða ântôpwn genikÿtera. >ArqisuntĹkthc kaè ÍpeÔjunoc kată tän nìmo giă tä EÚtupon eúnai å k. BasÐleioc K. Papadìpouloc, kajhghtÿc toü Tmămatoc PolitikÀn MhqanikÀn toü DhmokriteÐou PanepisthmÐou JrĹkhc. <H dieôjunsh toü EÙtÒpou eúnai: SÔllogoc <Ellănwn FÐlwn toü TEX (Ípfl íyh: >A. Surìpouloc) 28hc >OktwbrÐou XĹnjh URL: obelix.ee.duth.gr/eft Sundromàc mèlouc stän SÔllogo εϕτ : >Eggrafă: 5.000drq.(15 ) SundromŸ áxĺmhnh: 2.000drq.(6 ) (>Epitagàc jă prèpei nă Ćpostèllontai stä înoma toü >Apostìlou Surìpoulou.) >Epitrèpetai Ź ĆnadhmosÐeush kaè dianomÿ Łrjrwn poì êqoun ćdh dhmosieujeø stä EÚtupon, ÍpätäníroítijĂĆnafèretaiŹproèleusătouc. <Wstìso, tìso tä EÚtupon íso kaè å SÔllogoc εϕτ dàn ĆnalambĹnoun kamða eîjônh giă mejìdouc, proðìnta, ådhgðec kaè Êdèec poì perigrĺfontai ń âkfrĺzontai ântäc Łrjrwn dhmosieumènwn stä periodikì. Tä perieqìmeno tàn Łrjrwn poì dhmosieôontai ântäc toü periodikoü ĆpoteleØ eîjônh tàn ĆntistoÐqwn suggrafèwn.

3 TEXνίτριες καὶ TEXνίτες! E P I F U L L I D A Μ ἑτοῦτοτὸτεῦχος,τὸ EÚtuponμπαίνεισὲμίανέαἐποχή. Μὲ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Πρυτανικοῦ Συμβουλίου του, τὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ἀνέλαβε τὴν κυκλοφορία τοῦ EÙtÒpou ἀπὸ τὸ παρὸν τεῦχος. Μάλιστα, ἀπὸ τὸ παρὸν τεῦχος, ὁ καθηγητὴς τοῦ ΔΠΘ κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος ἀναλαμβάνει ὡς ὑπεύθυνος τοῦ περιοδικοῦ. Ετσι, κατ ἀρχάς, τὸ περιοδικό μας παίρνει μία ἀνάσα οἰκονομική. Ελπίζουμε ἐπίσης ὅτι μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ΔΠΘ, τὸ ἐπιστημονικὸ κύρος τοῦ EÙtÒpou θὰ ἀνέβει μερικὰ σκαλοπάτια. Ο Σύλλογός μας χρωστάει πολλὲς εὐχαριστίες στὸ ΔΠΘ, στὸ Πρυτανικὸ Συμβούλιο τοῦ ΔΠΘ καὶ στὸν κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο. Στὰ περιεχόμενα ἑτούτου τοῦ τεύχους θὰ βρεῖτε ἕνα ἄρθρο γιὰ τὸν αὐτόματο συλλαβισμὸ πολυτονικῶν καὶ μονοτονικῶν νεοελληνικῶν κειμένων. Ο Εὐθύμιος Μαυρογεωργιάδης μᾶς ἐξηγεῖ πῶςστοιχειοθέτησεἕνασχολικὸἐγχειρίδιομὲτὸ L A TEX ποιός εἶπεὅτιτὸ L A TEXεἶναιμόνογιὰἐπιστημονικὰἔντυπα; ΟΒασίλης Τσάγκαλος μᾶς περιγράφει τὶς ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἔκθεση τῆς Βουλῆς τῶν Ελληήνων γιὰ τὰ«500 Χρόνια Εντυπης Παράδοσης τοῦ Νέου Ελληνισμοῦ». Στὸ τέταρτο κύριο ἄρθρο τοῦ τεύχους, ὁ Γιάννης Δημάκος συνεχίζει τὴν παρουσίαση τεχνικῶνγιὰτὴνπαραγωγὴἀρχείων PDFμὲτὸ TEX.Γιὰὅσους ἀγαποῦντὸ WEB,ὑπάρχεικιἕναἄρθρογιὰτὴνγλώσσαἐπισήμανσης DSSSL, ἐνῶ ὁ Σωτήρης Κοντογιάννης μᾶς ἐξηγεῖ πῶς θὰ μετατρέψουμε εὔκολα ἀρχεῖα γραφικῶν JPEG σὲ ἀρχεῖα Post- Script. Τὸ τεῦχος κλείνει μὲ τὰ τακτικὰ ἄρθρα τῶν TEXχνικῶν καὶ τῆς Βιβλιο-Παρουσίασης. Αὐτὰλοιπὸντὰνέαμας.Μὴνξεχνᾶτεὅτιπεριμένουμετὰἄρθρασας,ἀλλὰκαὶὅτιὁΣύλλογόςμαςπαραμένειφτωχὸςκαὶἔχει ἀνάγκηἀπὸτὸνὀβολὸὅλωνμας! Εως τὴν ἑπόμενη ἐπικοινωνία μας, σᾶς εὐχόμαστε ὅ,τι καλύτερο καὶ TEXνικώτερο! Ἀπόστολος Συρόπουλος Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου

4 OÉ shmeiÿseic toü tupogrĺfou Τὸ EÚtuponστοιχειοθετήθηκεμὲτὸ L A TEX. Ωςβασικὰπακέταχρησιμοπιοιήθηκαν τὸ cah-gut.cls(τὸ πακέτο τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ Les Cahiers GUTenberg)καὶτὸ babelμὲτὴνἀγγλικὴκαὶτὴνἑλληνικὴἐπιλογή.γιὰτὶςδιάφορες γραφικὲς παραστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν ἐπίσης τὰ πακέτα graphicx καὶ color. Ο γραμμικὸς κώδικας τοῦ ὀπισθόφυλλου εἶναι μιὰ εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ Γιάννη Χαραλάμπους. Η ἐκτύπωση ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα Ghostscript σὲ ἐκτυπωτὴ HP Laser- Jet V (1200 dpi), ἐνῶ ἡ βιβλιοδεσία ἔγινε στὸ Τυπογραφεῖο τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στὴν Ξάνθη.

5 EÖtupon TeÜqoc No. 4 >AprÐlioc Beltiwmènoi kÿdikec sullabismoü polutonikàn kaè monotonikàn neoellhnikàn keimènwn giă tä TEX kaè tä L A TEX Dhmătrioc >A. FilÐppou Κάτω Γατζέα 38500Βόλος Καλοί μου φιλόλογοι, μὴ βαρᾶτε, ποὺ τόλμησα καὶ μπῆκα στ ἀμπελοχώραφά σας! Ενοχος ἐξ ἀμελείας Abstract Existing TEX hyphenation patterns for typesetting modern Greek texts do not take into accound the grammatical differences between the old polytonic (multi-accent) writing system and the new monotonic (uniaccent) writing system. Also, those patterns have been found to contain several hyphenation mistakes. To correct this, new hyphenation patterns were written from scratch based on the rules of the Greek grammar. This paper describes the logic behind the new hyphenation patterns and the inherent difficulties in automatic hyphenation of Greek texts. The new hyphenation patterns, which can be used with the greek option of babel or Dryllerakis GreeKTEX, are available for free from CTAN. 1. EÊsagwgŸ Οσοιστοιχειοθετοῦνἑλληνικὰκείμεναμὲτὸ TEXἢτὸ L A TEX,ἴσωςδοῦν τὴνλέξηπυκνότητακομμένημεταξὺτοῦκάππακαὶτοῦνῦ,δηλ.ὡς πυκ-νότη-τα. Ισως ἐπίσης νὰ ἐκπλαγοῦν βλέποντας τὴν λέξη ἰσθμὸς κομμένη μεταξὺ

6 2 Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου τοῦ δευτέρου καὶ τοῦ τρίτου συμφώνου ὡς ἰσθ-μός. Σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς ἑλληνικῆς γραμματικῆς, ἡ πρώτη λέξη συλλαβίζεται ὡς πυ-κνό-τη-τα, γιατὶ ὑπάρχει λέξη ἑλληνικὴ ποὺ νὰ ἀρχίζει ἀπὸ κάππα-νῦ, π.χ., κνήμη. Οσο γιὰ τὴν δεύτερη λέξη, ὁ σωστὸς συλλαβισμός της εἶναι ἰ-σθμός, ἐπειδὴ ἕνα σύμπλεγμα τριῶν ἢ περισσοτέρων συμφώνων δὲν διασπᾶται ἐὰν ὑπάρχει λέξη ἑλληνικὴ ποὺ νὰ ἀρχίζει ἔστω ἀπὸ τὰ δύο πρῶτα σύμφωνα τοῦ συμπλέγματος, π.χ., σθένος. Στὸ Internet βρίσκουμε τέσσερα ἀρχεῖα μὲ κώδικες(patterns) γιὰ τὸν συλλαβισμὸ ἑλληνικῶν κειμένων μὲ τὸ TEX: τὸ rgrhyph.tex τοῦ Γ. Χαραλάμπους[1], τὸ grkhyphen.tex τοῦ Κ. Δρυλλεράκη[2], τὸ gehyphen.tex τοῦ Γ. Μοσχοβάκη[3] καὶ τὸ grhyph.tex τοῦ C. Beccari[4]. Παρακάτω δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲτὸἀρχεῖοτοῦδρυλλεράκη[2],ἐφ ὅσοναὐτὸδὲνἀποτελεῖτίποταἄλλοἀπὸ μία περιορισμένη ἔκδοση τοῦ rgrhyph.tex(σὲ κάποια γραμμὴ τοῦ ἀρχείου αὐτοῦ παρεμβάλλεται ἡ ἐντολὴ \endinput καὶ ἕνα σχόλιο ὅτι τὸ TEX παρουσιάζει πρόβλημα μνήμης). Επίσης δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ ἀρχεῖο κωδίκων συλλαβισμοῦ τοῦ Μοσχοβάκη[3], ἐπειδὴ οἱ κώδικες αὐτοὶ εἶναι πολὺ περιορισμένοι καὶ ἐπειδὴ τὸ ὅλο πακέτο greektex τοῦ ἴδιου συγγραφέα εἶναι φτιαγμένο κυρίως γιὰ τὸ λειτουργικὸ σύστημα DOS, ποὺ τώρα πιὰ εἶναι ξεπερασμένο. Εκτὸς ἀπὸ τὰ παραδείγματα πού προαναφέραμε, οἱ κώδικες συλλαβισμοῦ ἑλληνικῶν ὅλων αὐτῶν τῶν ἀρχείων παρουσιάζουν πολλὰ ἄλλα λάθη καὶ ἐλλείψεις. Οἱ κώδικες τοῦ Beccari[4] χωρίζουν λανθασμένα ὁρισμένα συμπλέγματα ἐκ τῶν ὁποίων ἀρχίζουν ἀρχαῖες ἑλληνικὲς λέξεις δμ(δμώς = δοῦλος), δν(δνοφερός = ζοφερός ἢ σκοτεινός), τλ(τλημωσύνη = φτώχια ἢ μιζέρια). Οἱ ἴδιοι κώδικες δὲν ἐπιτρέπουν τὸν χωρισμὸ ἀρχικῶν φωνηέντων. Τέλος, δὲν λαμβάνεται καμία μέριμνα γιὰ συμπλέγματα τριῶν ἢ περισσοτέρων συμφώνων. Παρομοίως, στοὺς κώδικες τοῦ Χαραλάμπους[1] δὲν περιλαμβάνεται κανένα σύμπλεγμα τριῶν ἢ περισσοτέρων συμφώνων, μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὸ σθμ, τὸ ὁποῖο παρουσιάζεται ὀρθῶς ὡς ἀδιάσπαστο. Τὰ ρινικὰ συμπλέγματα γκ, μπ καὶ ντ παρουσιάζονται ὡς ἀδιάσπαστα, κάτι ποὺ δὲν ἰσχύει στὴν γραμματικὴ τοῦ πολυτονικοῦ[5]. Στοὺς κώδικες τοῦ Χαραλάμπους βρίσκουμε ἀκόμα τὸν λανθασμένο χωρισμὸ τοῦ συμπλέγματος τμ(τμῆμα) καὶ τὴν παράθεση πλήθους κωδίκων γιὰ τὴν ἀπαγόρευση(χωρὶς ἐμφανὴ λόγο) τοῦ συλλαβισμοῦ τῶν δύο τελευταίων γραμμάτων κάθε λέξης. Γιὰ νὰ διορθωθεῖ ἡ κατάσταση αὐτή, οἱ κώδικες συλλαβισμοῦ ἑλληνικῶν γιὰ τὸ TEXκατὰτὴντυποποίηση 7-bitτοῦ Levy[6]ἔπρεπενὰξαναγραφοῦν.(Οἱ ἐλάχιστες διαφορὲς μεταξὺ τῶν κωδικοποιήσεων τῶν ἑλληνικῶν χαρακτήρων κατὰ Χαραλάμπους[1], Δρυλλεράκη[2] ἢ κατὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιλογὴ τῆς babel[7] δὲν ἐπηρεάζουν τοὺς κώδικες συλλαβισμοῦ.) Παρακάτω, θὰ δοῦμε πῶς συλλαβίζει τὸ TEX, πῶς σχεδιάσθηκαν οἱ νέοι κώδικες συλλαβισμοῦ τῶν νεοελληνικῶν(μὲ τὶς ἰδιαιτερότητες τοῦ μονοτονικοῦ καὶ τοῦ πολυτονικοῦ), καθὼς καὶ ἕνα πείραμα ποὺ ἀποδεικνύει τὴν ἀνωτερότητα τῶν νέων κωδίκων.

7 Βελτιωμένοι κώδικες συλλαβισμοῦ τῆς νεοελληνικῆς 3 2. PÀcsullabÐzeitä TEX Ο τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο συλλαβίζει τὸ TEX ἕνα ὁποιοδήποτε κείμενο περιγράφεται στὸ TEXbook [8]. Ο Χαραλάμπους[9] ὡστόσο ἐξηγεῖ καλύτερα τὸν ἀλγόριθμο συλλαβισμοῦ τοῦ TEX: «Οταντὸ TEXδημιουργεῖμίαφόρμαὅπωςτὴν plainἢτὴν latex, διαβάζει ὁρισμένες πληροφορίες ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο hyphen.tex(ἢ ἀπὸ τὸ UShyphen.tex, τὸ FRhyphen.tex, κ.ἄ.ὅ.), τὸ ὁποῖο περιέχει τοὺς κώδικες συλλαβισμοῦ μίας συγκεκριμένης γλώσσας. Οἱ κώδικες αὐτοὶ εἶναι σειρὲς γραμμάτων ποὺ χωρίζονται ἀπὸ ἀριθμούς, ὅπως x1y2z. Η ἀρχὴ εἶναι ἡ ἀκόλουθη: Εὰντὸσύνολοτῶνκωδίκωνεἶναικενό,τότεὁσυλλαβισμὸςδὲν ἐπιτρέπεται. Εὰν ὑπάρχει ὁ κώδικας x1y, τότε ἐπιτρέπεται ὁ χωρισμὸς τῶν x-yσὲὅλεςτὶςλέξειςποὺπεριέχουντὸσύμπλεγμα xy. Εὰνὁ κώδικας ἔχει τὴν μορφὴ x1yzw, τότε ἐπιτρέπεται ὁ χωρισμὸς τῶν x-yμόνοστὴνπερίπτωσηἐκείνηὅπουμετὰτὸ xyἀκολουθεῖτὸ σύμπλεγμα zw. Εὰνὑπάρχειὁκώδικας x1yκαὶὁκώδικας x2yabc,τότετὸ σύμπλεγμα xy χωρίζεται πάντοτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περίπτωση ὅπου μετὰτὸ xy ἀκολουθεῖτὸσύμπλεγμα abc. Μὲἄλλαλόγια,ὁ ἀριθμὸς 2 δείχνει μία ἐξαίρεση στὸν κανόνα τὸ x χωρίζεται ἀπὸ τὸ y. Τὸ ἴδιο ἰσχύει μὲ μεγαλύτερους ἀριθμούς: ὁ ἀριθμὸς 3 δείχνει μίαἐξαίρεσησὲκώδικεςσυλλαβισμοῦμὲἀριθμὸ 2,κ.ο.κ.[...] Μίατελείαἐμπρός(ἢμετά)ἀπὸἕνανκώδικαδείχνειὅτιὁκώδικαςαὐτὸςἰσχύειστὴνἀρχή(ἢστὸτέλος)μίαςλέξης.Κατὰτὸν τρόπο αὐτό, ὁ κώδικας.xy2z. ἰσχύει μόνο στὴν περίπτωση τῆς λέξης xyz.» Ας ὑποθέσουμε λοιπὸν ὅτι ἔχουμε ἔχουμε μία σειρὰ ἀπὸ κώδικες γιὰ τὸν συλλαβισμὸ ἑλληνικῶν προσαρμοσμένους στὴν τυποποίηση 7-bit κατὰ Levy[6] (τὸ πῶς δημιουργοῦμε ἀυτοὺς τοὺς κώδικες, θὰ τὸ ἐξηγήσουμε παρακάτω): a1 e1... 2l1l...

8 4 Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου καὶ ἂς ὑποθέσουμε ἐπιπλέον ὅτι θέλουμε νὰ στοιχειοθετήσουμε ἕνα κείμενο ἑλληνικὸ ποὺ περιέχει τὴν λέξη ἀλλά. Ἀρχικῶς, μὲ τοὺς κώδικες, ἑτοιμάζουμε μία κατάλληλη φόρμα, π.χ., τὴν φόρμα mygreek.fmt. Κατόπιν, ἑτοιμάζουμε τὸ ἀρχεῖο μὲ τὸ κείμενο ποὺ θέλουμε νὰ στοιχειοθετήσουμε, π.χ., mytext.tex. Επειδὴ στὴν ἑλληνικὴ τυπογραφία ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάληψη ἑνὸς καὶ μόνου χαρακτήρα στὸ δεξιὸ ἢ στὸ ἀριστερὸ ἄκρο τῆς ἀράδας, στὸ ἀρχεῖο mytext.tex, πρῶτα ἐπιλέγουμε τὴν γλώσσα ἐργασίας \selectlanguage{greek} καὶ κατόπιν ὁρίζουμε: \righthyphenmin=1 \lefthyphenmin=1 Μετὰ ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο... >all a... Τρέχουμε κατόπιν τὸ ἀρχεῖο mytext.tex μὲ τὸ TEX: tex &mygreek.fmt mytext.tex Οταντὸ TEXσυναντήσειτὴνλέξηἀλλά(>all a),μὲβάσητὸνκώδικα a1ἀποφασίζεινὰτὴνκόψειμεταξὺτοῦἀκαὶτοῦπρώτουλ. Ομωςὁκώδικας 2l1l ἐμποδίζειτὸκόψιμοπρὶνἀπὸδύολάμβδα. Εφ ὅσοντὸ2εἶναιμεγαλύτεροτοῦ1, ὁ δεύτερος κώδικας-κανόνας ὑπερισχύει καὶ τὸ TEX εἶναι τελικῶς ἀναγκασμένο νὰ συλλαβίσει τὴν λέξη ὡς ἀλ-λά, ποὺ εἶναι καὶ γραμματικῶς ὁρθό. 3. <H dhmiourgða beltiwmènwn kwdðkwn sullabismoü giă tă nèa állhnikĺ Η δημιουργία κωδίκων συλλαβισμοῦ εἶναι μία ἐπίπονη προσπάθεια. Κάθε γλώσσα ἔχει τὶς ἰδιαιτερότητές της. Επιπλέον, διαφορὲς στὸν τρόπο συλλαβισμοῦ παρουσιάζονται καὶ μεταξὺ διαφορετικῶν διαλέκτων τῆς ἴδιας γλώσσας. Τὸ

9 Βελτιωμένοι κώδικες συλλαβισμοῦ τῆς νεοελληνικῆς 5 πλέον γνωστὸ παράδειγμα εἶναι ἡ ἀγγλικὴ γλώσσα, λέξεις τῆς ὁποίας συλλαβίζονται κατὰ ἕναν τρόπο σύμφωνα μὲ τὴν βρετανικὴ γραμματική καὶ κατὰ ἄλλο τρόπο σύμφωνα μὲ τὴν ἀμερικανικὴ γραμματική. Στὴν περίπτωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ διαφέρουν ἀναλόγως μὲ τὸ ἐὰν πρόκειται γιὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά ἢ καθαρεύουσα[10], νέα ἑλληνικὰ στὸ πολυτονικὸ σύστημα τοῦ Τριανταφυλλίδη[5], ἢ νέα ἑλληνικὰ στὸ περιορισμένο πολυτονικὸ σύστημα τῆς περιόδου [11] ἢ στὸ σύγχρονο μονοτονικὸ σύστημα[12]. Μία λύση γιὰ τὴν δημιουργία κωδίκων συλλαβισμοῦ εἶναι μὲ τὴν χρήση τοῦ προγράμματος PATGEN[13], ποὺ ὅμως ἀπαιτεῖ τὴν τροφοδοσία ἑνὸς ὁλοκλήρου λεξικοῦ σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ προκειμένου νὰ δώσει σωστοὺς κώδικες μὲ ὅλες τὶς πιθανὲς ἐξαιρέσεις. Μία ἄλλη λύση λιγώτερο χρονοβόρα(ἄρα πιὸ πρακτική) εἶναι ἡ «ἐξέταση τῶν κρυφῶν μηχανισμῶν συλλαβισμοῦ καὶ ἡ συγγραφὴ κωδίκων ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὰ ἀναλυτικὰ βήματα[τῶν γραμματικῶν κανόνων] συλλαβισμοῦ»[9]. Τὴν λύση αὐτή, ποὺ ἐπέλεξαν ὅλοι ὅσοι συνέταξαν κώδικες συλλαβισμοῦ ἑλληνικῶν γιὰ τὸ TEX, ἀκολουθοῦμε ἐδῶ γιὰ τὴν δημιουργία νέων βελτιωμένων κωδίκων γιὰ τὸ πλῆρες πολυτονικὸ σύστημα τοῦ Τριανταφυλλίδη καὶ γιὰ τὸ σύγχρονο μονοτονικὸ σύστημα. Τὸ περιορισμένο πολυτονικὸ σύστημα τῆς Μεταπολίτευσης θὰ τὸ ἀγνοήσουμε μιᾶς καὶ οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ τοῦ συστήματος αὐτοῦ εἶναι ὅ- μοιοι μ αὐτοὺς τοῦ μονοτονικοῦ. Αλλωστε, εἶναι πιὸ ἔντιμο να χρησιμοποιοῦμε τὸ πολυτονικὸ σύστημα στὴν πλήρη μορφή του καὶ ὄχι κουτσουρεμένο! Οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ καὶ οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες ἔχουν ὡς ἐξῆς: (α) Ενα σύμφωνο ἀνάμεσα σὲ δύο φωνήεντα συλλαβίζεται μὲ τὸ δεύτερο φωνῆεν Μὲἄλλαλόγια,μίαἁπλὴλέξηχωρίζεταισὲσυλλαβὲςμετὰἀπὸκάθεφωνῆεν: π.χ., τη-λε-ό-ρα-ση. Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: a1 e1 h1 i1 o1 u1 w1. Γιὰ τὸ πολυτονικὸ προσθέτουμε μερικοὺς ἀκόμα κώδικες γιὰ τὴν ἀποφυγὴ χωρισμοῦ μεταξὺ φωνήεντος καὶ ὑποδιαστολῆς: a4 1 h4 1 w4 1. (β) Τὰ δίψηφα φωνήεντα δὲν χωρίζονται Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: a2i a2 i... u2< i u2<~i. Μεταξὺ τῶν κωδίκων αὐτῶν παρεμβάλλουμε ὁρισμένες ἐξαιρέσεις: a3u e3u o3u u3i. (γ) Οἱ καταχρηστικοὶ δίφθογγοι δὲν χωρίζονται Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν χωρίζονται συνδυασμοί φωνηέντων ποὺ προφέρονται σὲ μία συλλαβή. Οἱ φθογγικοὶ συνδυασμοὶ τῶν καταχρηστικῶν διφθόγγων εἶναι συνήθως

10 6 Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου τὰα-ι,ε-ικαὶο-ιποὺεἴτεεἶναιἄτοναεἴτετονίζονταιστὸνπρῶτοφθόγγο(π.χ., ἀη-δό-νι, ζεϊ-μπέ-κης, ἀ-πόει-δα, ρόι-δι, κ.ἄ.ὅ.), καὶ τὰ ι-α, ι-ε καὶ ι-ο ποὺ εἴτε εἶναι ἄτονα εἴτε τονίζονται στὸν δεύτερο φθόγγο(π.χ., ἀ-μυα-λιά, θη-λιές, Μα-ριώ, κ.ἄ.ὅ.). Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες συλλαβισμοῦ γιὰ τὸ TEX εἶναι: a2h a2"i... i2a i2 a... u2~w. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν κανόνων παρεμβάλλονται κάποιες ἐξαιρέσεις: a3h... <u3. Ορισμένοι συνδυασμοί φωνηέντων ἄλλοτε ἀποτελοῦν καταχρηστικὸ δίφθογγο καὶ ἄλλοτε ὄχι, ὁπότε προφέρονται χωριστὰ σὲ δύο συλλαβές: π.χ., βόη-θα καὶ ἀ-πό-η-χος, ποιός καὶ ἠ-θο-ποι-ός. Δυστυχῶς, τὸ TEX δὲν μπορεῖ νὰ διακρίνει τέτοια λιγώτερο ἐμφανὴ παιχνιδίσματα τῆς γλώσσας μας. Ομως εἶναι προτιμώτερο νὰ συλλαβίσει τὴν λέξη κακοποιὸς ὡς τρισύλλαβη(κα-κο-ποιὸς) ἀντὶ γιὰ τετρασύλλαβη(κα-κο-ποι-ὸς), παρὰ νὰ συλλαβίσει τὴν λέξη μιὰ ὡς δισύλλαβη (μι-ὰ) ἀντὶ γιὰ μονοσύλλαβη. (δ)τὰσύμφωνα ἁπλὰκαὶδίψηφα στὴνἀρχήἢστὸτέλοςλέξεωνδὲν ἀποτελοῦν συλλαβές Οἱἀντίστοιχοικώδικεςεἶναι: 6b. 6g. 6gk.... 6y..b6.g6.gk6....y6. Στοὺς κώδικες αὐτούς, προσθέτουμε μερικοὺς ἀκόμα γιὰ τὴν περίπτωση ἐλλειπῶν λέξεωνποὺτελειώνουνμὲἀπόστροφο: 6 6b 6g... 6y. (ε) Τὰ διπλὰ σύμφωνα χωρίζονται Οἱἀντίστοιχοικώδικεςεἶναι: 4b1b 4g1g... 4r1r 4>r1<r 4s1s... 4y1y. (ϛ) Συνδυασμοὶ δύο ἢ περισσοτέρων συμφώνων, ἐκ τῶν ὁποίων δύο πρώτων δὲν ἀρχίζει ἑλληνικὴ λέξη, χωρίζονται μετὰ τὸ πρῶτο σύμφωνο Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: 4b1z... 4y1q. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν κωδίκων, παρεμβάλλονται κάποιοι ἄλλοι γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ὁρισμένων τριπλῶν συμφωνικῶν συνδυασμῶν: 4r5g2m (ἔρ-γμα) tz2m (μάνα-τζμεντ) 4r5j2m (πορ-θμός) sj2m (ἰ-σθμός) 4l5k2m (Ἀλ-κμήνη) 4g5k2f (Φραγ-κφούρτη) 4n5k2f (Φραν-κφούρτη) 4r5k2m (δαρ-κμά) 4g5x2t (ἐ-λέγ-ξτε) 4r5x2t (ὑ-πάρ-ξτε) st2f (φα-στφουντάδικο) 4r5q2m (δαρ-χμά) 4m5y2t (λάμ-ψτε) Στοὺς παραπάνω κώδικες γιὰ τὰ τριπλὰ σύμφωνα, θὰ μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε καὶ ἄλλους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση κυρίως ξενικῶν λέξεων. Γιὰ παράδειγμα, θὰ

11 Βελτιωμένοι κώδικες συλλαβισμοῦ τῆς νεοελληνικῆς 7 μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε τὸν κώδικα 4r5l2s γιὰ νὰ συλλαβισθεῖ τὸ ὄνομα Κάλρσον ὡς Κάρ-λσον. Ομως κάτι τέτοιο εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπίπονο(ὑπάρχουν πάμπολλες ξενικὲς λέξεις ποὺ περιέχουν συνδυασμοὺς τριπλῶν συμφώνων ποὺ δὲν ὑπάρχουν στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα), ἀλλὰ ἴσως καὶ ἄσκοπο(ἴσως νὰ εἶναι πιὸ φυσικὸ νὰ χωριστεῖ ἡ λέξη τοῦ προηγουμένου παραδείγματος ὡς Κάρλ-σον). (ζ) Στὴν περίπτωση πολυτονικοῦ κειμένου, τὰ ρινικὰ συμλέγματα γ-κ, μ-π καὶ ν-τ χωρίζονται. Ἀντιθέτως, τὰ δίψηφα(ἄρρινα) γκ, μπ καὶ ντ δὲν χωρίζονται Αὐτὴ εἶναι ἡ μοναδικὴ ουσιαστικὴ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ πολυτονικοῦ καὶ τοῦ μονοτονικοῦ. Στὸ περιορισμένο πολυτονικὸ[11] καὶ στὸ μονοτονικὸ[12], οἱ συνδυασμοὶ γκ,μπκαὶντδὲνχωρίζονταιποτέ. Ετσι, στὴν περίπτωση τοῦ πολυτονικοῦ καὶ μόνο, ἔχουμε τοὺς κώδικες 4g1k, 4m1pκαὶ 4n1t.Τὰγκ,μπκαὶντεἶναιγενικῶςἔρρινα[5]. Ομως,ὅτανβρίσκονται μετὰ ἀπὸ ἄλλα σύμφωνα εἶναι ἄρρινα: π.χ., ἀρ-γκό, ἄλ-μπου-ρο, σεβ-ντάς. Παρομοίως εἶναι ἄρρινα σὲ λέξεις ξενικῆς προέλευσης: π.χ., κα-ρα-γκιό-ζης(τουρκ.), Ι-μπρα-ήμ(ἀραβ.), μπι-ντές(γαλλ.), κ.ἄ.ὅ. Τὶς λέξεις ξενικῆς προέλευσης μὲ τὰ ἄρρινα γκ, μπ καὶ ντ τὶς ἀντιμετωπίζουμε ὅπως ὁ Χαραλάμπους[9] ἀντιμετωπίζει τὶς σύνθετες λέξεις τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν: Μὲ βάση τὸ ἐτυμολογικὸ λεξικὸ τοῦ Ἀνδριώτη[14] καταστρώνουμε ἕναν κατάλογο ἀπὸ κώδικες ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὰ ἀρχικὰ μέρη τέτοιων λέξεων:.giou5g2ko γιου-γκοσλάβος.kara5g2ki καρα-γκιόζης qa5n2tr χάντρα.qa5n2tr χαντρῶν Τὶς ἄκλιτες ξενικὲς λέξεις μὲ ἄρρινα γκ, μπ καὶ ντ, π.χ., ἀ-μπα-ζούρ, τί-γκα, κ.λπ., τὶς συγκεντρώνουμε στὸ σύνολο τῶν ἐξαιρέσεων \hyphenation{...}. Ο πλήρης κατάλογος αὐτῶν τῶν ξενικῶν λέξεων, κλιτῶν καὶ ἄκλιτων, μὲ ἄρρινα γκ,μπκαὶντδίνεταιστὸπαράρτηματοῦἄρθρου.εἶναιπολὺπιθανὸὅτικάποιες λέξεις ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὸν κατάλογο. Ομως εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ προστεθοῦν σὲ μελλοντικὲς ἐκδόσεις τῶν κωδίκων συλλαβισμοῦ. Γιὰ τὸ μονοτονικό, οἱ μόνοι κώδικες ποὺ προσθέτουμε εἶναι γιὰ ὁρισμένες ἐμφανεῖς περιπτώσεις ἔρρινων τριπλῶν συνδυασμῶν: 4g1kt(ἐ-λεγ-κτής), 4m1pt (ά-μεμ-πτος), 4n1tz(νε-ραν-τζιά) κὰι 4n1ts(βιο-λον-τσέ-λο). (η) Καταλήξεις διπλῶν ἢ τριπλῶν συμφώνων δὲν ἀποτελοῦν συλλαβές Πρόκειται γιὰ ὁρισμένες ἀρχαϊκὲς καταλήξεις ἢ καταλήξεις ξενικῶν λέξεων ποὺ ἔ- χουν εἰσέλθει ἄκλιτες στὴν γλώσσα μας, ὅπως-κλ(πι-νάκλ),-νς(ἕλ-μινς), κ.ἄ.ὅ.

12 8 Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου Οἱ καταλήξεις αὐτὲς συνήθως ἀποτελοῦνται ἀπὸ δύο σύμφωνα, ἐκ τῶν ὁποίων ἴ- σως ἀρχίζει ἑλληνικὴ λέξη. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις, σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα(α) θὰ εἴχαμε λανθασμένους συλλαβισμοὺς ὅπως: τά-κτ, κ.λπ. Γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τέτοια λάθη, ἐλέγξαμε ὅλες τὶς καταλήξεις τῆς Νέας Ελληνικῆς Γλώσσας στὸ ἀντίστροφο λεξικὸ τοῦ Κουρμούλη[15] καὶ προσθέσαμε τοὺς ἀκόλουθους κώδικες: 6br. 6kl. 6kt.... 6tr. 6ft.. (θ) Συνδυασμοὶ διψήφων συμφώνων χωρίζονται Πρόκεται γιὰ ὁρισμένους σπάνιους συνδυασμοὺς ξενικῆς προέλευσης ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ δύο δίψηφα σύμφωνα ὅπως, π.χ., μπ-ντ(ρομπ-ντε-σάμπρ). Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, προσθέτουμε τοὺς κώδικες: 6g2k5m2... 6ts5n2t.(Οἱ κώδικες αὐτοὶ διαφέρουν κάπως στὴν περίπτωση τοῦ μονοτονικοῦ ἐξ αἰτίας τῆς διαφορετικῆς ἀντιμετώπισης τῶν ρινικῶν συμπλεγμάτων.) 4. VEna peðrama Μὲ τοὺς βελτιωμένους κώδικες συλλαβισμοῦ, δημιουργήσαμε μία νέα φόρμα bplainγιὰτὰἀγγλικὰκαὶτὰἑλληνικά(ἡ bplainεἶναιμίαφόρμασὰντὴν plain, μὲ τὴν διαφορά ὅτι ἐπιτρέπει τὴν συνύπαρξη πολλῶν γλωσσῶν[16]). Δημιουργήσαμε ἐπίσης ἕνα ἀρχεῖο ποὺ περιέχει τὶς παρακάτω γραμμές: \lefthyphenmin=1 \righthyphenmin=1 \language=1 \def\mygreektext{>eke inh t hn P empth to~u Ma "iou.} \showhyphens{\mygreektext} \vfill\eject\end (ΤὸπλῆρεςκείμενοδίνεταιστὸΣχ.1.)Τέλος,τρέξαμετὸἀρχεῖομὲτὸ TEX: tex ἀρχεῖο &bplain hy-test Ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο.log μετρήσαμε τὶς ἀστοχίες(δηλ., θέσεις στὶς ὁποῖες τὸ TEX δὲνἔβαλεἑνωτικό)καὶτὰσφάλματα(δηλ.,θέσειςστὶςὁποῖεςτὸ TEXἔβαλεκατὰ

13 Βελτιωμένοι κώδικες συλλαβισμοῦ τῆς νεοελληνικῆς 9 λάθος ἑνωτικό). Κατόπιν, ἐπαναλάβαμε τὸ ἴδιο πείραμα μὲ τοὺς κώδικες συλλαβισμοῦ τοῦ Χαραλάμπους[1] καὶ τοῦ Beccari[4]. Τὰ ἀποτελέσματα, ποὺ παρουσιάζονται στὸν Πίνακα 1, δείχνουν σαφῶς τὴν ἀνωτερότητα τῶν νέων κωδίκων. Οἱ νέοι κώδικες δὲν παρουσίασαν κανένα σφάλμα. Οἱ ἐλάχιστες ἀστοχίες(3%) ποὺ παρουσίασαν οἱ νέοι κώδικες ὀφείλονται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο σὲ ὁρισμένους συνδυασμοὺς φωνηέντων ποὺ ἐκλαμβάνονται ὡς καταχρηστικοὶ δίφθογγοι, ἐνὼ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι. Οπως ἐξηγήσαμε παραπάνω, μὲ τοὺς νέους κώδικες συλλαβισμοῦ, τὸ TEX ἐκλαμβάνει ὡς καταχρηστικοὺς διφθόγγους ὅλους τοὺς συνδυασμοὺς φωνηέντων ποὺ ἀπὸ τὴν γραφὴ εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατο νὰ διακρίνουμε ἐὰν πρόκειται γιὰ καταχρηστικοὺς διφθόγγους ἢ μή. >EkeÐnh tÿn Pèmpth, å kôrioc >Iwsăf, å mparmpèrhc kaè mìnimoc âqjrìc mac, mpĺke să sðfounac stÿn aîlă mac ki Łrqise nă oîrliĺzei íti tä trellä katsðki mac, Ź âponomazìmenh{>amĺljeia}, êfage tă nerĺntzia tou. <H lĺmyh stä moustĺki toü{taqusbarnistĺ} ń ĆlliÀc{Êsopedwtĺ} geðtonĺ mac eúqe â- xafanisteø kaè tä gìhtrì tou êmoiaze nă êqei traumatisteø Ćnepanìrjwta.{JĂ sřc kĺmw mănusin!}, gkĺrize,{diă tä dèndro mou tä rhmagmènon!}. TŸn ápomènh, gôreue śc ĆpozhmÐwsh miă dwdekĺda ĆbgĹ. <O mpĺrmpac mac å >Alèkoc, poì eòqe ĆnalĹbei ânmèreitärìlotoüpatèra macćpätìte poìâkeønoc qĺjhke stÿn >AlbanÐa, toü eúpe mà tÿ qarakthristikÿ qwriĺtikh proforĺ tou: {Dàfl mfl làc bràłnjrwpe,tðsflêkameitoìkatsðkfl?toìkatsðkfldàntrÿeinirĺtziaâliàc trÿei!} <O aêsqräc geðtonac âpèmene stä biolð tou kað, stÿn komporumwsônh kaè tä jumì tou, mpèrdeue lèxeic pantelàc Łsqetec:{Dàn eòmeja ĆltrouðstaÐ, kôrioi! NĹêbgùŹoÊkÐaÍmÀneÊctäsfurÐ!JĂsŘcmhnÔsweÊctäÍpojhkofulĹkeion, eêc tä ÍpourgeØon! Dàn eúnai dunatän tă proðìnta ÍmÀn nă gðnontai bràsic mðac aêgìc!} EÒde kićpìeide Ź mĺna mac daneðsthke pènte ĆbgĂ Ćpä tän jeiì mac, êbalekiłlla áftă dikĺmackaètăpĺgestä{kakopoiämðasma},ípwcsunăjizenă ĆpokaleØtänkÔrio>Iwsăf... TŸnjumŘmaiĆkìma màtămaüra roüqa kaè tä ĆsfrĹgisto panèri stă qèria thc, âmpräc Ćpä tä{ćnupèrblhton} platôskalo toü ĆrqontoqwriĹth mparmpèrh źra poì êdue å ąlioc stÿ jĺlassa, éna Žlektrofìro ŹliobasÐlema toü Maòou. Σχῆμα 1: Τὸ κείμενο ποὺ χρησιμοποιήθηκε κατὰ τὴν δοκιμὴ τῶν κωδίκων συλλαβισμοῦ. Πίνακας 1: Συγκριτικὰ ἀποτελέσματα δοκιμῆς κωδίκων συλλαβισμοῦ νέων ελληνικῶν. Σφάλματα Ἀστοχίες Ἀρχεῖοκωδίκων (%) (%) rgr-hyph.tex[1] grhyph.tex[4] 3 16 Νέοι βελτιωμένοι κώδικες 0 3

14 10 Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου 5. PoÜ jă breøte toìc nèouc kÿdikec sullabismoü Οἱ νέοι κώδικες συλλαβισμοῦ βρίσκονται σὲ δύο ἀρχεῖα ποὺ φέρουν τὰ ὀνόματα GRPhyph?.tex γιὰ τὸ πολυτονικὸ κὰι GRMhyph?.tex, ὅπου? εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῆςτρέχουσαςἔκδοσήςτους(2).τὰἀρχεῖααὐτὰμπορεῖτενὰτὰλάβετεμὲ ftp ἀπὸ τὸν κατάλογο pub/tex/greek/hyphen στὸν κόμβο τοῦ ǫϕτ (obelix.ee. duth.gr). Θὰ τὰ βρεῖτε ἐπίσης στοὺς ἀντίστοιχους καταλόγους τοῦ CTAN. Ελπίζουμε ὅτι τὰ ἀρχεῖα τῶν βετιωμένων κωδίκων συλλαβισμοῦ γιὰ τὰ νέα ἑλληνικὰ θὰ ἐνσωματωθοῦν στὶς μελλοντικὲς ἐκδόσεις τῆς ἑλληνικῆς ἐπιλογῆς τῆς babel καὶ τοῦ Ωμέγα. Εὐελπιστοῦμε ἐπίσης ὅτι σύντομα θὰ μᾶς δωθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ παρουσιάσουμε καὶ τοὺς κώδικες συλλαβισμοῦ γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά. EÎqaristÐec Οσυγγραφέαςθὰἤθελενὰἐκφράσειτὶςεὐχαριστίεςτουπρὸςτὸνκ.Σπύρο Κωνσταντᾶτο, λέκτορα Κλασικῶν Σπουδῶν στὸ Πανεπιστήμιο McGill τοῦ Καναδᾶ, γιὰ τὶς πολύτιμες συμβουλές του. BibliografÐa [1] Γ. Χαραλάμπους(1990), rgrhyph.tex, vers CTAN: tex-archive/ language/greek/yannis. [2] Κ. Ι. Δρυλλεράκης (1994), grkhyphen.tex, GreeKTEX, vers. 4.0α. ftp://laotzu.doc.ic.ac.uk/pub/tex. [3] Γ. Μοσχοβάκης(1994), gehyphen.tex. CTAN: tex-archive/language/ greek/greektex. [4] C. Beccari (1997), grhyph.tex (1997). CTAN: tex-archive/language/ greek/package-babel/hyphenation. [5]Μ.Α.Τριανταφυλλίδης(1975),ΜικρὴΝεοελληνικὴΓραμματική,β ἔκδ. Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Ινστιτοῦτον Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, [6] S. Levy (1988), Using Greek fonts with TEX. TUGboat 9, [7] C. Beccariκαὶ A. Syropoulos (1998), New Greek fonts and the greek option of the babel package. TUGboat 19,

15 Βελτιωμένοι κώδικες συλλαβισμοῦ τῆς νεοελληνικῆς 11 [8] D. E. Knuth, The TEXbook (1989). Addison-Wesley, Reading, Massachussets, USA, pp [9] Y. Haralambous (1992), Hyphenation patterns for ancient Greek and Latin. TUGboat 13, [10]Μ.Χ.Οἰκονόμου(1987),Γραμματικὴτῆς Ἀρχαίας Ελληνικῆς,ε ἔκδ. Οργανισμὸς Εκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, Ἀθήνα, [11]ΝεοελληνικὴΓραμματική,δ ἔκδ.(1979). Οργανισμὸς ΕκδόσεωςΔιδακτικῶν Βιβλίων, Αθήνα, σελ καὶ 211. Prìkeitai giă ĆnaprosarmogŸ tĺc Mikrĺc Neoellhnikĺc Grammatikĺc toü TriantafullÐdh[5]. KatĂ tÿn ĆnaprosarmogŸ aîtă, katargăjhke Ź bareða( ) kaè Ąplopoiăjhkan polloè kanìnec sullabismoü, tonismoü kaè ærjografðac. [12]ΝεοελληνικὴΓραμματική,η ἔκδ.(1985). Οργανισμὸς ΕκδόσεωςΔιδακτικῶν Βιβλίων, Αθήνα, σελ καὶ 211. [13] F. M. Liang, P. Breitenlohner and K. Berry (1996), PATGEN: PATern GENeration Program, vers CTAN: tex-archive/systems/knuth/ unsupported/texware/patgen.web. VEnac mikräc ådhgäc giă tÿn qrăsh toü progrĺmmatoc PATGEN dðnetai stä ĆrqeØo: Y. Haralambous (1993), A small tutorial on the multilingual features of PatGen2. CTAN: tex-archive/info/patgen2.tutorial. >EpÐshc, plhroforðec giă tä PATGEN jă breøte stä Łrjro: P. Sojka (1999), Hyphenation on demand, TUGboat 20, [14] N. P. Andri wthc (1967), Etumologik o Lexik o t hc Koin hc Neoellhnik hc, b ekd. Aristot eleion Panepist hmion Jessalon ikhc, Instito uton Neoellhnik wn Spoud wn, Idruma Man olh Triantafull idh, Jessalon ikh. [15] G. I. Kourmo ulhc (1967), Ant istrofon Lexik on t hc N eac Ellhnik hc, Aj hnai. [16] J. Braams (1998), bplain.tex, babel, vers CTAN: tex-archive/ macros/latex/required/babel.

16 12 Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου ParĹrthma Κατάλογος συμπλεγμάτων ἀπὸ κλιτές λέξεις ξενικῆς προέλευσης ποὺ περιέχουν ἄρρινα δίψηφα σύμφωνα γκ, μπ καὶ ντ. Μερικὲς ἀπαραίτητες ἐξαιρέσεις παρουσιάζονται μὲ ἐσωτερικὴ ὀδόντωση. γκ bg2k 4l5g2k 4n5g2k 4r5g2k sg2k 4t5g2k.giou5g2ko 5g2krant. >emi5g2kr >i5g2kou > intri5g2k >intri5g2k.kara5g2ki.ma5g2ki o.mpa5g2k.mpi5g2k.nt a5g2kl.nta5g2kl.xe5g2k.x e5g2k.saltip a5g2k.si5g2k.sp a5g2k.spa5g2k.fi o5g2k.fio5g2k.qo uli5g2k.qouli5g2k μπ 4z5m2p 4l5m2p 4n5m2p 4r5m2p sm2p >ala5m2pou > a5m2ak >a5m2p ak >a5m2pan >a5m2p ar >a5m2p~ar >a5m2par >a6m3p ari >a6m3pari >a5m2pr >ara5m2p >arlo u5m2p >arlo~u5m2p >arlou5m2p.b o5m2pir.bo5m2pir.g a5m2pi.ga5m2pi.ze"i5m2p giou-gkoslĺboc Bìlgko-gkrant âmi-gkrèc Ê-gkouĹna Òntri-gka kara-gkiìzhc ma-gkiìroc mpa-gkatèla mpa-gkèta mpi-gkìnia ntĺ-gkla nta-gklarĺc xe-gkĺstri saltipĺ-gkoc si-gkoôna spĺ-gkoc spa-gkorammènoc fiì-gkoc fio-gkĺki qoôli-gkan qouli-gkanismìc Ćla-mpournèzika Ł-mpakoc Ć-mpanìzi Ć-mpĹra Ć-mparÿnw Ćm-pĹri Ć-mprÐ Ćra-mpĹc ĆrloÔ-mpa bì-mpirac bo-mpiriasmènoc gĺ-mpia zeð-mpèkikoc

17 Βελτιωμένοι κώδικες συλλαβισμοῦ τῆς νεοελληνικῆς 13 >i5m2pra.kala5m2pa.kal i5m2pr.kali5m2pr.ka5m2p ad.ka5m2par e.ka5m2par e.ka5m2pare.ka5m2p in.ka5m2p~in.ka5m2pin.k a5m2pot.ka5m2p ot.ka5m2pot.kara5m2p.kara6m3p ol.kara6m3pol.karna5m2p.ke5m2p.koli5m2pr.kolo u5m2pr.kolo~u5m2pr.kolou5m2pr.k o5m2pr.ko5m2pr.ko6m3pr ess.ko6m3press.kontra5m2p.koulo u5m2pr.koulo~u5m2pr.koulou5m2pr.kou5m2po u.kou5m2po~u.kou5m2pou.kwlo u5m2pr.kwlo~u5m2pr.kwlou5m2pr.li5m2pr.l o5m2p.manit o5m2p 5m2pa5m2p 5m2p a5m2p.mpa6m3p aki.mpa6m3paki.mpasketm2p.mpasi5m2pouz 5m2p ehc. 5m2pehc. 5m2p ehs. 5m2pehs. 5m2p eh. 5m2peh. 5m2p ehdec. 5m2p ehdes. 5m2p ehdwn. 5m2p e5m2p 5m2pe5m2p.mpi5m2p 5m2pogi.mp o5m2pir.mpo5m2pir.mpo5m2p ot.mpo5m2pot.mpou5m2po un.mpou5m2po~un.mpou5m2poun.n o5m2pel.no5m2pel.nt o5m2pr.nto5m2pr.x e5m2p.xe5m2p > o5m2po >o5m2po.re5m2p.r e5m2p.repo u5m2pl.repou5m2pl.ro5m2p r o5m2pa r o5m2pe r o5m2pw ro5m2p~w ro5m2pa ro5m2pe ro5m2pw tro6m3p tr o6m3p.rou5m2p.sa2m5pot.s e5m2pr.ska5m2pab Ê-mpraăm kala-mpalðki kalð-mpra kali-mprĺrw ka-mpĺdikoc ka-mpa-rè ka-mparetzoô ka-mpðna ka-mpinèc kĺ-mpoto ka-mpotðnoc kara-mpðna kara-mpinièroc karam-pìla karna-mpðti ke-mpĺp ke-mpaptzăc ke-mpèc koli-mprð koloô-mpra kì-mpra kom-prèssa kontra-mpĺso kontra-mpĺnto kouloô-mpra kou-mpoôri kou-mpoôrac kwloô-mpra li-mprèto lì-mpu lì-mpi manitì-mpa mpa-mpĺc mpa-mpĺkac mpa-mpèshc qazo-mpa-mpĺc mpĺ-mpw mpam-pĺki mpaske-tmpwlðstac mpasi-mpouzoükoc Petrì-mpehc k.ł.í. mpè-mphc mpè-mpa mpe-mpèkoc bouturo-mpe-mpèc mpi-mperì mpi-mpelì nero-mpogiĺ lado-mpogiĺ mpì-mpirac mpo-mpiriasmènoc mpo-mpìta mpou-mpoônac mpou-mpounðzw nì-mpel no-mpelðstac ntì-mproc nto-mprosônh xè-mparkoc î-mpoeæ-mpoòstac re-mpèthc rè-mpeloc repoô-mplika repou-mplikĺnoc ro-mpìt ro-mpotikă rì-mpagkarntarì-mpa paliìro-mpa trom-pìnitrìm-pa rou-mpðni sa-mpotĺz sa-mpotĺrw sè-mproc ska-mpabða

18 14 Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου.sno5m2p s o5m2pa s o5m2pe s o5m2pw so5m2pa so5m2pe so5m2pw so5m2p~w.so u5m2p.sou5m2p.tabla5m2p.ta5m2p.ta6m3peram.ta6m3po~url.ta6m3po url.te5m2pes.tz a5m2p.tza5m2p.tzana5m2p.tzi5m2p.tzou5m2p.t o5m2pr.to5m2pr.tra5m2p al.tra5m2pal.tra5m2po~uk.tra5m2po uk.tra5m2pouk.ts a5m2pa.tsa5m2pa.tsi5m2po uk.tsi5m2pouk.tsi5m2po us.tsi5m2pous.f a5m2prik.fa5m2prik.fra5m2p.qa5m2p.q o5m2p.qontro5m2pa ντ b5n2t z5n2t l5n2t mn2t r5n2t sn2t >a5n2t atz >atra5n2t e >atra5n2t e.b i5n2te.bi5n2te.giaqou5n2t.gibe5n2t.gk ai5n2t.gk a"i5n2t.gka"i5n2t.likbi5n2tar.ka5n2ta" i.ka5n2ta"i.ka5n2tr.ma"i5n2t.ma5n2t am.ma5n2t am.ma5n2tam.ma5n2t em.ma5n2tem.me"i5n2t a.me"i5n2ta.mo5n2t el.mo5n2tel mo5n2t ern mo5n2tern.mpal a5n2t.mpala5n2t.mpa5n2tan.mpe5n2t.mpi5n2t sno-mparða sno-mpismìc sì-mpa xulì-sompa soô-mpitoc tabla-mpĺc ta-mpoôri ta-mpoô ta-mplĺc ta-mpèla ta-mpakièra tam-peramènto tam-poürlo te-mpesðri tzĺ-mpa tza-mpatzăc tzana-mpèthc tzana-mpetiĺ Tzi-mpoutÐ Tzi-mpalÐ tzou-mpèc tì-mproc to-mprosônh tra-mpĺla tra-mpalðzomai tra-mpoükoc tra-mpoukismìc tsĺ-mpa tsa-mpatzăc tsi-mpoôki tsi-mpoôsi fĺ-mprika fra-mpalĺc qa-mpĺri qa-mpèri qì-mpu qì-mpi qontro-mpalĺc Ć-ntĹtzio Ćtra-ntèc bð-nteo bi-nteokĺmera giaqou-ntăc gibe-ntðzw gkĺi-nta likbi-ntarismìc ka-ntaòfi ka-ntrðlia mað-ntanìc ma-ntĺm ma-ntamðtsa ma-ntèmi með-ntĺni mo-ntèlo mo-ntelismìc mo-ntèrno metamo-nternismìc mpalĺ-nta mpa-ntanĺc mpe-ntèli mpe-ntèni mpi-ntèc

19 Βελτιωμένοι κώδικες συλλαβισμοῦ τῆς νεοελληνικῆς 15.mpou5n2ta.mpou5n2tr.nisa5n2t.nta5n2t.ntermpe5n2t 5n2t iban.ntou5n2to uk.ntou5n2to~uk.ntou5n2touk.xe5n2t x e5n2t >o5n2t a >o5n2t a >o5n2t~a.reze5n2t.re5n2t i.re5n2ti.ro~u5n2t.ro u5n2t.se5n2t ef.se5n2tef.se5n2to~u.se5n2to u.se5n2tou.tsa5n2t i.tsa5n2ti.fastfou5n2t.qa5n2to.q a5n2tr.qa5n2tr mpou-ntalĺc mpou-ntroômi nisa-ntðri nta-ntĺ ntermpe-ntèrhc mpaoulo-ntðbano ntou-ntoôka xe-ntônwxè-ntutoc æ-ntĺc reze-ntĺ re-ntðkolo roü-ntoc se-ntèfi se-ntoüki tsa-ntðla tsa-ntðri fastfou-ntĺdiko qa-ntoômhc qĺ-ntra qa-ntràn

20 16 Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου Κατάλογος ἄκλιτων λέξεων ξενικῆς προέλευσης ποὺ περιέχουν ἄρρινα δίψηφα σύμφωνα γκ, μπ καὶ ντ. Οἱ λέξεις αὐτὲς περιέχονται στὸ σύνολο \hyphenation{...} to u arqe iou GRPhyph?.tex. ἀ-λέ-γκρο ἀ-μπα-ζοὺρ ἀ-μπα-ζούρ ἀ-μπα-ζοῦρ ἀ-ντί-ο ἀ-ουτ-σάι-ντερ ἀ-ουτ-σάϊ-ντερ γιά-ντες Ζιμ-πά-μπου-ε κα-σκα-ντὲρ κα-σκα-ντέρ κο-με-ντὶ κο-με-ντί Λα-μπρα-ντὸρ Λα-μπρα-ντόρ λί-μπι-ντο λου-μπὲν λου-μπέν λοῦ-μπεν μα-ρα-μποὺ μα-ρα-μπού μα-ρα-μποῦ με-ντα-γιὸν με-ντα-γιόν μέ-ντι-ουμ μέ-ντι-α νε-γκλιζὲ νε-γκλιζέ ντε-μο-ντὲ ντε-μο-ντέ πο-γκρὸμ πο-γκρόμ ρα-ντὰρ ρα-ντάρ σα-μπὸ σα-μπό σλό-γκαν στού-ντι-ο τί-γκα

21 EÖtupon TeÜqoc No. 4 >AprÐlioc <EtoimĹzontac éna sqolikä âgqeirðdio mà tä L A TEX EÎjÔmioc MaurogewrgiĹdhc Πλαταιών Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Abstract This is an article about the making of what is probably the first Greek junior high school textbook created with L A TEX: Prof. Savvas Patsalidis Introduction to Theatre. We set off with our original considerations about the software package that was going to be used and the reasons that tipped the balance in favor of L A TEX. Then, the preparatory stage of picture scanning is tackled with a short defense of the merits of EPS and JPEG picture formats. The geometry package is proposed as the best solution for those who seek to set their margins right, followed by a description of the code behind the book s title page. The advantages of the fancyhdr package are then presented as a means of controlling the header and the footer on each page. Ulf Lindgren s fncychap package and the problems that come with it are also examined and a change of code that fixes these problems is considered. The lettrine and epigraph packages come next as enhancements that improve the overall appearance of a book with the enlarged initials of the former and the memorable sayings inserted with the latter. A workaround is then suggested for the problem of the insertion of sayings on the pages dividing the parts of the book by means of the epigraph and sectsty packages. Finally, the problems encountered, while attempting to tie a large number of pictures with the text of the book, and the solutions offered by the graphicx and wrapfig packages are described. Κάθε φυσικομαθηματικὸς ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό του, ἀκόμη κι ἂν δὲν τὸ ἔχει ποτὲχρησιμοποιήσειὁἴδιος,γνωρίζειπὼςτὸ L A TEXἀποτελεῖἕναἐξαίρετοἐργαλεῖο γιὰ τὴ συγγραφὴ ἐργασιῶν, ἄρθρων, διατριβῶν ἢ καὶ ὁλόκληρων βιβλίων ποὺ περιέχουν μαθηματικὰ σύμβολα, ἐξισώσεις, καὶ λοιπὰ ἄλλα ἐξωτικὰ τοιαῦτα.

22 18 Εὐθύμιος Μαυρογεωργιάδης Μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει ὀπτικὰ τὸ καλύτερο ἀποτέλεσμα μὲ τὸ λιγότερο δυνατὸ κόπο. Η ὑπόθεση, βεβαίως, περιπλέκεται ὅταν ἀπὸ τὶς θετικὲς σπουδὲς μεταπηδᾶ κανεὶς στὶς θεωρητικὲς καὶ ὅταν, ἀντὶ γιὰ τὸ κλασικὸ ἄρθρο, χρειάζεται κανεὶς νὰ συγγράψει ἕνα σχολικὸ ἐγχειρίδιο τὸ ὁποῖο, αἰσθητικὰ τουλάχιστον, θὰ πρέπει νὰ μὴν προκαλεῖ ἀποστροφὴ στοὺς μαθητὲς ποὺ θὰ τὸ χρησιμοποιήσουν. 1. GiatÐ L A TEX? Εν προκειμένῳ, τὸ βιβλίο ποὺ ἔπρεπε νὰ διαμορφωθεῖ ἦταν ἕνα σχολικὸ ἐγχειρίδιο ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ διδάξει στοὺς μαθητὲς τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης τὶς βασικὲς ἔννοιες καὶ τὴν ἱστορία τοῦ θεάτρου καὶ συνοδεύεται ἀπὸ μιὰ ἀνθολογίαθεατρικῶνκειμένωνκαὶμιὰσειράἀνάλογωνἀσκήσεων-δραστηριοτήτων. 1 Τὸ κείμενοἦτανἤδηδιαθέσιμοσὲἠλεκτρονικὴμορφήκαὶδὴσὲφόρμα MS Word. Αὐτὸτὸἄρθρο,λοιπόν,ἴσωςνὰμὴχρειαζότανποτὲνὰγραφτεῖἂντὸ MS Word μποροῦσε νὰ ἀντέξει τὸ«βάρος» περίπου 200 φωτογραφιῶν, ὅπως ἀπαιτοῦσε τὸ Υπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἐγχειρίδιο. Προηγούμενη θλιβερὴ ἐμπειρία ἔδειχνε πὼς ἡ χρήση ὁποιουδήποτε κλασικοῦ ἐπεξεργαστὴ κειμένου θὰ γινόταν ἀφόρητη μετὰ τὶς δέκα φωτογραφίες. Η μνήμη τοῦ ὑπολογιστὴ θὰ καταβροχθιζόταν σὰν ξερολούκουμο, οἱ φωτογραφίες θὰ ἐπισκέπτονταν κάθε μέρα καὶ κάποια διαφορετικὴ σελίδα, ἡ ἐκτύπωση, καὶ συνεπῶς ἡ σελιδοποίηση, θὰ διέφερε ἀπὸ ἐκτυπωτὴ σὲ ἐκτυπωτὴ καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ θὰ εἶχαν τυχὸν μετέπειτα διορθώσεις στὸ κείμενο θὰ βρισκόταν, κατὰ πάσα βεβαιότητα, πολὺ κοντὰ«στὰ σύνορα τῆς φαντασίας». Ἀντιθέτως,τὸ L A TEXπροσφέρειτὴδυνατότηταταχύτατηςἐπεξεργασίας. Η μνήμη δὲν καταπονείται καθὼς τὸ μόνο πρόγραμμα ποὺ χρειάζεται νὰ φορτωθεῖ εἶναι ἕνας κειμενογράφος, ἴσως καὶ κάποιο πρόγραμμα παρουσίασης τοῦ τελικοῦ ἀποτελέσματος σὲ DVI ἢ PostScript μορφή. Στὴν προκειμένη περίπτωση, καθὼς ἐπιλέχθηκε ἡ ἐργασία σὲ περιβάλλον Windows 98 γιὰ λόγους συμβατότητας, ὁ κειμενογράφος ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἦταν τὸ WinEdt ποὺ συνεργάζεται ἄψογα μὲ τὸ ΜΙΚTEX, τὴ δημοφιλὴ διανομὴ τοῦ TEX γιὰ MS DOS. Επιπλέον, ὑπάρχει πληθώρα πακέτων ποὺ διευκολύνουν τὴν εἰσαγωγὴ φωτογραφιῶνσὲκείμεναποὺἔχουνδημιουργηθεῖμὲτὸ L A TEX.Καθὼςκαὶσὲαὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ ἀποκοπὴ, ἐπικόλληση, καὶ ἐπεξεργασία τῶν φωτογραφιῶν(ἀλλαγὴ μεγέθους, προσανατολισμοῦ, κλπ.) γίνεται μέσῳ τοῦ κειμενογράφου μπορεῖ 1 Prìkeitai giă tä biblðo EÊsagwgŸ stä Jèatro toü kajhg. SĹbba PatsalÐdh. Tä biblðo ĆpeujÔnetai sà majhtàc tĺc Aþ, Bþ kaè Gþ GumnasÐou kaè êqei ćdh ÍpoblhjeØ stÿn Ąrmìdia âpitropÿ toü <UpourgeÐou PaideÐac. >EĂn âgkrijeø, jă eúnai Òswc tä pràto állhnikä sqolikä âgqeirðdio poì êqei stoiqeiojethjeø mà tä LATEX. >EpÈ tň eîkairðø, jă ćjela nă eîqaristăsw tän k. PatsalÐdh giă tÿn Łdeia poì moü parèsqe nă qrhsimopoiăsw kĺpoiec Ćpä tèc selðdec toü biblðou tou giă tèc ĆnĹgkec toü parìntoc Łrjrou.

23 L A TEXκαὶσχολικὰἐγχειρίδια 19 κανεὶς νὰ κάνει μὲ ἀκρίβεια καὶ ταχύτητα τὶς διορθώσεις ποὺ ἐπιθυμεῖ. Επίσης ἡδυνατότηταδημιουργίαςμακροεντολῶνποὺπροσφέρειτὸ L A TEXἐπιτρέπειτὴν ταυτόχρονη ἀλλαγὴ διαφόρων χαρακτηριστικῶν ὅλων τῶν φωτογραφιῶν. Φυσικά, οἱ φωτογραφίες παραμένουν ἐκεῖ ὅπου τοποθετοῦνται καὶ ἡ ἐκτύπωση εἶναι πανομοιότυπη σὲ ὅποιον ἐκτυπωτὴ κι ἂν ἀποστέλλεται τὸ κείμενο. Προσοχή, βεβαίως, πρέπει νὰ δοθεῖ ὅποτε δίνεται ἡ δυνατότητα στὸ TEX νὰ ἀποφασίσει τὸ ἴδιο ποῦ νὰ τοποθετήσει τὶς φωτογραφίες. Οπως συμβαίνει συχνά, οἱ ἐπιλογὲς τῶν ὑπολογιστῶν δὲ συμφωνοῦν πάντα μὲ τὰ ἀνθρώπινα γοῦστα. Ἀκόμη, ἡ ἐξαίρετη στοιχειοθετικὴ δυνότητα τοῦ TEX ἀποτελοῦσε ἐγγύηση ὅτι τὸ βιβλίο ποὺ τελικὰ θὰ παραγόταν δὲ θὰ προκαλοῦσε ἀποστροφὴ λόγῳ τῶν διαφόρων ἀνακολουθιῶν ποὺ συχνὰ ἀνακαλύπτει κανεὶς σὲ κείμενα ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ μὲ τοὺς διαφόρους ἐπεξεργαστὲς κειμένων ποὺ κυκλοφορῦν στὴν ἀγορά. Τέλος, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἔκαναν δυνατὴ τὴ δημιουργία τοῦ ἐν λόγῳ ἐγχειριδίου, οἱ ἑλληνικὲς γραμματοσειρὲς τοῦ Claudio Beccari, ἡ ἑλληνικὴ ἐπιλογὴ τοῦ πακέτου Babel τοῦ Ἀπόστολου Συρόπουλου καὶ οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ τοῦ Δημήτριου Φιλίππου προσέφεραν τὴ δυνατότητα ὁμοιόμορφης μίξης ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν χαρακτήρων, κατέστησαν τὸ παραχθέν ἐγχειριδίο συμβατὸ μὲ τοὺς κλασικοὺς στοιχειοθετικοὺς κανόνες τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας καὶ μᾶς ἀπάλλαξαν ἀπὸ τὸ ἄγχος τοῦ ὀρθοῦ συλλαβισμοῦ τῶν λέξεων στὸ τέλος τῶν γραμμῶν. 2. <H âkkðnhsh Τὸ ἐναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε μὲ μία στοίβα φωτογραφιῶν ποὺ ἔπρεπε νὰ μετατραποῦν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. Η μετατροπὴ ἔπρεπε νὰ γίνει μὲ τέτοιον τρόπο ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν, ὅσο τὸ δυνατόν, προβλήματα τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ ἀνακύψουν ἀργότερα. Ἀποφασίστηκε, λοιπόν, νὰ ἀκολουθηθοῦν τὰ παρακάτω βήματα >EpilogŸ pakètou diaqeðrishc grafikàn Ηεἰσαγωγὴκαὶδιαχείρισηφωτογραφιῶνμέσαἀπὸτὸ L A TEXγίνεταιἐξαιρετικὰ εὔκολη ἐὰν χρησιμοποιηθεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ δημοφιλῆ πακέτα graphics ἢ graphicx. Επιλέχθηκε τὸ δεύτερο λόγῳ τῶν περισσότερων εὐκολιῶν ποὺ προσφέρει, ὅπως εἶναι ἡ σμίκρυνση καὶ ἡ μεγέθυνση τῶν φωτογραφιῶν SĹrwsh->EpexergasÐa Καθὼς τὸ πακέτο graphicx δέχεται μόνο φωτογραφίες σὲ μορφὴ EPSF(δηλαδὴ PostScript) καὶ JPEG ἔπρεπε κατὰ τὴ σάρωση νὰ ἀποφασιστεῖ ποιὸς ἀπὸ τοὺς δύο τύπους ἀρχείων θὰ προκρινόταν. Εὰν ἐπιλεγόταν ἡ λύση EPSF τότε

24 20 Εὐθύμιος Μαυρογεωργιάδης τὰ σωζόμενα ἀρχεία θὰ ἦταν ἀρκετὰ μεγάλα σὲ μέγεθος καὶ ἡ ἐπεξεργασία τους (ἀποκοπὴ ἄχρηστων περιθωρίων, ἀλλαγὴ φωτεινότητας, χρωμάτων κλπ.) θὰ ἀ- παιτοῦσε περισσότερο χρόνο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὅμως, φαίνεται ὅτι τὸ TEX ἀντιμετωπίζει πολὺ λιγότερα προβλήματα ὅταν ἔχει νὰ κάνει μὲ αὐτοῦ τοῦ εἶδους τὰ ἀρχεῖα. Τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τῶν ἀρχείων JPEG, βεβαίως, εἶναι ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα: εἶναι μικρὰ σὲ μέγεθος καὶ εὔκολα στὴν ἐπεξεργασία ἀλλὰ, παρότι ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὸ πακέτο graphicx, μπορεῖ νὰ προκαλέσουν μηνύματα λάθους. Οπωςπάντα,ὁμεσαῖοςδρόμοςἔμοιαζεκαὶσὲαὐτὴτὴνπερίπτωσηνὰεἶναι ὁ σωστός. Προκρίθηκε μία ὑβριδικὴ λύση ἡ ὁποία, πιστεύω, συνδυάζει τὰ πλεονεκτήματα καὶ τῶν δύο προαναφερθέντων ἐπιλογῶν. Οἱ φωτογραφίες σαρώθηκαν καὶ σώθηκαν σὲ μορφὴ JPEG. Ἀφοῦ ὑπέστησαν τὴν κατάλληλη«καλλωπιστικὴ» ἐπεξεργασία ὥστε νὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν, οἱ φωτογραφίες μετατράπηκαν σὲ μορφὴ EPSF MetatropŸ Η μετατροπὴ τῶν ἀρχείων JPEG σὲ EPSF ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα jpeg2ps. Ηταν μιὰ βαρετὴ διαδικασία καθὼς οἱ περιορισμένες γνώσεις προγραμματισμοῦ ποὺ ἔχω δὲν μοῦ ἐπέτρεψαν νὰ αὐτοματοποιήσω τὴν ἐργασία. Ετσι, ἔπρεπε νὰ δώσω καμιὰ διακοσαριὰ φορὲς τὴν ἐντολή jpeg2ps -h example.jpg > example.ps Ἀσφαλῶς, ὅσοι έχουν γνώσεις Perl μποροῦν νὰ γράψουν ἕνα προγραμματάκι ποὺ νὰ μετατρέπει αὐτόματα μὲ τὴν παραπάνω ἐντολὴ ὅσα ἀρχεῖα ἐπιθυμοῦν. 3. Diamorfÿnontac tä keðmeno Τὸμόνοποὺἔμενετώραἦταννὰδιαμορφωθεῖτὸβιβλίοκατὰτὶςἐπιθυμίες τοῦ συγγραφέα καὶ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Υπουργείου Παιδείας. Ἀφοῦ προστέθηκαν οἱ ἁπαραίτητες ἐντολὲς στὰ σημεῖα τοῦ κειμένου ὅπου χρειάζονταν(\textbf γιὰ ἔντονα γράμματα, \textlatin ὅπου ὑπήρχαν ξένα ὀνόματα κλπ.) ἔμενε νὰ δεθεῖ τὸ κείμενο μὲ τὶς φωτογραφίες σὲ ἕνα ἑνιαῖο σύνολο καὶ νὰ μορφοποιηθεῖ κατάλληλα >Afănontac perijÿria Οπως διαπίστωσα πρὸς τὸ μέσον τῆς διαδικασίας διαμόρφωσης τῆς Εἰσαγωγῆς στὸ Θέατρο, τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ πρέπει νὰ κάνει κανεὶς ξεκινῶντας τὴν ἐπεξερ-

25 L A TEXκαὶσχολικὰἐγχειρίδια 21 γασία τῆς τελικῆς μορφῆς κάθε βιβλίου εἶναι νὰ ἀποφασίσει ποιὸ καὶ πόσο μέρος τῆς σελίδας θὰ παραμείνει λευκό ἰδίως ἂν τὸ κείμενο συνοδεύεται ἀπὸ πληθώρα φωτογραφιῶν, ὅπως στὴν περίπτωσή μας. Τὸ καταλληλότερο πακέτο γι αὐτὴ τὴ δουλειὰαὐτὴφαίνεταινὰεἶναιτὸ geometry. 2 Μὲμίαἁπλὴἐντολὴστὸνπρόλογο τοῦ ἀρχείου μας μποροῦμε νὰ καθορίσουμε ἀρκετὲς παραμέτρους ποὺ φαντάζουν ἀπρόσιτεςστοὺςἀρχάριουςχρήστεςτοῦ L A TEX,π.χ. \usepackage[text={6in,8in},top=1.2in,left=2cm,nohead]{geometry} Δυστυχῶς, ὅταν ξεκινοῦσα τὴν ἐπεξεργασία τοῦ βιβλίου δὲ γνώριζα τὴν ὕπαρξη τοῦ προαναφερθέντος πακέτου. Ἀναγκάστηκα, λοιπόν, νὰ χρησιμοποιήσω τὶς παλιὲς καλὲς ἐντολὲς \setlength καὶ \addtolength. Ετσι, προκειμένου νὰ ἀφαιρέσωτὰπαραπανήσιαπεριθώριαποὺἀφήνειτὸ L A TEXἀλλὰδὲνχρειάζονταν στὴν προκειμένη περίπτωση, εἰσήγαγα τὶς παρακάτω ἐντολὲς στὸν πρόλογο τοῦ ἀρχείου: \setlength\topmargin{1.5cm} \addtolength\topmargin{-\headheight} \addtolength\topmargin{-\headsep} \setlength\textheight{23cm} \setlength\oddsidemargin{0cm} \setlength\evensidemargin{0cm} \setlength\marginparwidth{2cm} \setlength\textwidth{16cm} 3.2. Dhmiourgÿntac tÿn prÿth selðda Αν καὶ συνήθως ἡ πρώτη σελίδα δημιουργεῖται τελευταία, θὰ ἤθελα στὴν προκειμένη περίπτωση νὰ ξεκινήσω μὲ αὐτὴν καθὼς ἡ κατασκευή της ἦταν σχετικὰ ἁπλή. Σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου, ποὺ σχεδιάστηκε μὲ τὸ PaintShop καὶ νομίζω πὼς εἶναι ἀρκετὰ ἐξεζητημένο ἀπὸ καλλιτεχνικῆς ἀπόψεως, ἡ πρώτη σελίδα τοῦ βιβλίου, ὅπου καὶ ὁ τίτλος, ὅπως βλέπετε παρακάτω, χαρακτηρίζεται ἀπὸ σχετικὴ λιτότητα. 2 VOla tă pakèta poì Ćnafèrontai sà aîtä tä Łrjro (mazè kaè tä geometry) mporeø kaneècnă tăbreøstä CD-ROM TEX Live 4poÌdianemăjhke stămèlhtoüsullìgou<ellănwn FÐlwn toü TEX prèn Ćpä perðpou éna qrìno. TÈc neìterec âkdìseic ílwn tàn pakètwn mporeø kaneèc nă breø stoìc diktuakoìc tìpouc ftp://ctan.tug.org/tex-archive/, ftp://ftp.tex.ac.uk/tex-archive/, ftp://ftp.dante.de/tex-archive/ klp.

26 22 Εὐθύμιος Μαυρογεωργιάδης ÁË Ï À Â ÌÊÇ ËÌÇ Á ÌÀÆ Ã Á Ì À ÍÅÆ ËÁÇÍ Á ÄÁÇÅ ÂÀÌÀ \begin{titlepage} \ \addvspace{4.5cm}\reghuge \begin{center} \rule{\linewidth}{3.5pt} \\ \medskip\smallskip EISAGWGH\\ \bigskip STO\\ \bigskip JEATRO \rule{\linewidth}{3.5pt} \addvspace{1.5cm}\large GIA THN \Greeknumeral{1}, \Greeknumeral{2} KAI \Greeknumeral{3} TAXH GUMNASIOU\\ \bigskip BIBLIO MAJHTH \end{center} \end{titlepage} Οπως βλέπετε, πρόκειται γιὰ μιὰ πολὺ τραχιὰ μορφὴ κώδικα, ἀφοῦ χρησιμοποίησα μιὰ ποικιλία ἐντολῶν προκειμένου νὰ πετύχω τὸ ὀπτικὸ ἀποτέλεσμα ποὺ φαίνεται στὴν παρακείμενη εἰκόνα. Ἀσφαλῶς, ὁ κώδικας στὸ συγκεκριμένο σημεῖοθὰμποροῦσενὰγραφτεῖπολὺπιὸὄμορφαἀλλὰ,ἀπὸτὴστιγμὴποὺπῆρα αὐτὸ ποὺ ἤθελα, προτίμησα νὰ μὴν τὸν ἀγγίξω περαιτέρω. Αὐτὸ ποὺ ἀξίζει νὰ προσεχθεῖ πάντως εἶναι πὼς, γιὰ λόγους ποὺ οἱ περιορισμένες TEXνικές μου γνώσεις δὲν μοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ἀναλύσω, ἡ δεύτερη γραμμὴ τοῦπιὸπάνωκώδικαεἶναιἀπαραίτητηἂνθέλεικανεὶςνὰἀφήσεικενὸἀπὸτὴν ἀρχὴτῆςσελίδαςγιὰνὰξεκινήσεινὰγράφεικάπουστὸμέσον DiaqwrÐzontac tèc ânìthtec Καθὼς τὸ βιβλίο εἶναι χωρισμένο σὲ τέσσερις ἐνότητες, ἔπρεπε ἐπίσης νὰ δημιουργηθοῦν οἱ ἀντίστοιχες σελίδες ποὺ θὰ χώριζαν τὴ μία ἐνότητα ἀπὸ τὴν ἄλλη. Γιὰ νὰ διαφέρουν ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπὲς σελίδες τοῦ βιβλίου σκεφτήκαμε νὰ τὶς χρωματίσουμε γκρί. Αὐτὸ ἔγινε ἀρκετὰ εὔκολα μὲ τὸ πακέτο color καὶ τὴν ἐντολὴ \pagecolor{grey}. Τὰ δύσκολα γιὰ ἕναν ἀνίδεο TEXνίτη σὰν καὶ μένα ξεκίνησαν ὅταν διαπίστωσα πὼς ἀντὶ γιὰ«ενότητα Αʹ: Γενικὰ περὶ θεάτρου» αὐτὸ ποὺ δημιουργοῦσε ὁ κώδικάς μου ἦταν«μέρος Ι: Γενικὰ περὶ θεάτρου». Γρήγορα κατέληξα στὸ συμπέρα-

27 L A TEXκαὶσχολικὰἐγχειρίδια 23 σμα πὼς αὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς πὼς ἡ ἑλληνικὴ ἐπιλογὴ τοῦ πακέτου Babel μεταφράζει τὸν ἀγγλικὸ ὅρο part ὡς μέρος. Λογικό, βεβαίως, ἀλλὰ ἀνεπιθύμητο στὴ συγκεκριμένη περίπτωση. Τὸ ἴδιο ἀνεπιθύμητη ἦταν καὶ ἡ ἀρίθμηση τῶν ἐνοτήτων μὲ λατινικὰ στοιχεία(i, II, III, IV κλπ.) καθὼς τὸ ἑλληνικὸ κείμενο μοιάζει νὰ ἀπωθεῖ τοὺς λατινικοὺς ἀριθμοὺς ὅταν αὐτοὶ ἕπονται ἑλληνικῶν λέξεων. Μετὰ ἀπὸ σχετικὴ μελέτη, ἡ λύση δόθηκε μόλις προστέθηκαν οἱ κάτωθι γραμμὲς στὸν πρόλογο τοῦ ἀρχείου. \addto\captionsgreek{ \def\partname{en othta} } \renewcommand{\thepart}{\alph{part}} 3.4. Dhmiourgÿntac kefalðdec kaè Íposèlida Η χρήση κεφαλίδων καὶ ὑποσελίδων ἦταν ἕνα ἀκόμη χαρακτηριστικὸ ποὺ θελήσαμε νὰ ἀξιοποιήσουμε προκειμένου νὰ διευκολύνουμε τὴν εὕρεση τῶν κεφαλαίων ἀπὸ τοὺς μικρούς μας ἀναγνώστες. Καθὼς θέλαμε ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου νὰ ἐμφανίζεται στὸ δεξὶ μέρος τῆς κεφαλίδας τῶν ζυγῶν σελίδων καὶ, ἀντιστρόφως, ὁ τίτλος τοῦ κεφαλαίου νὰ ἐμφανίζεται στὸ ἀριστερὸ μέρος τῆς κεφαλίδας τῶν μονῶν σελίδων, ἀποφασίστηκε νὰ κάνουμε τὴ ζωή μας εὔκολη καὶ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ πακέτο fancyhdr. Ἀκολουθώντας τὶς ὁδηγίες τοῦ ἐγχειριδίου ποὺ συνοδεύει τὸ πακέτο, δώσαμε τὶς ἐντολὲς \usepackage{fancyhdr} \pagestyle{fancy} στὸν πρόλογο τοῦ ἀρχείου καὶ ἐπανακαθορίσαμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ ἐμφανίζονται οἱ κεφαλίδες καὶ ὑποσελίδες στὸ σώμα τοῦ ἀρχείου ὡς ἀκολούθως: \fancyhead[re]{\bfseries\greektext{eisagwgh STO JEATRO}} \fancyhead[lo]{\bfseries\leftmark} \fancyhead[ro,le]{\thepage} \fancyfoot{} Οπως φαίνεται, οἱ δύο πρῶτες σειρὲς εἰσάγουν τὸν τίτλο τοῦ βιβλίου καὶ τοῦ κεφαλαίου ὅπως περιγράφηκε πιὸ πάνω. Η τρίτη σειρὰ εἰσάγει τὸν ἀριθμὸ τῆς σελίδας στὴ δεξιὰ καὶ ἀριστερὴ πάνω γωνία τῶν μονῶν καὶ ζυγῶν σελίδων ἀντιστοίχως ἐνῶ ἡ τελευταία γραμμὴ ἁπλῶς ἀφήνει τὰ ὑποσέλιδα κενά.

28 24 Εὐθύμιος Μαυρογεωργιάδης Τὸ ἀποτέλεσμα μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε στὶς φωτογραφίες ποὺ ἀκολουθοῦν. ¾ ¼ ÐÐ Ý ØÓÙ ÔÖÓÙ Ó Ô ØÓÒ Ð ÖÓ Ñ Ø ÔÓÙÞ Ø Ò ÓÙÒºÄ ÔÓÙÒ ÑÛ ÓÖ Ñ Ò Ô ÔÛÔºÕº ÐÓÔ ØÓÙÑ Ó Õ ÖØÓÙ Ñ Õ ÑÔÖÓ Ø ØÓÑÓÒ Ø Ö ØÓÜ Ò ÑÜ ÑÓ Ø ÁË Ï ÀËÌÇ ÌÊÇ ØÓÙ ÒØÖ Ø Ñ Ô Ð Ò Ø ØÖ Ý ÓÐ Ð Ö Ø ÒÔÓÐ Ø Ò ÒÓÔ Ý Ò Ø Ò Ô º Ò ÖôÔÓÙ ÕÓÙÑ Ñ ÙÒ ÔÓÙ Ô ØÓÒ ÒØÖ Ø ØÓÙ Ò Ô Ø ØÓÒ Ó Ò Ö Ø Ø Ñ º³ÇÑÛ ÙØ Õ ÔÓ Õ Ö Ø Ö Ø ØÓÙØ Ö ØÓ ÙØÓ Ø ÔÓ Ñ Ð Õ Ö ËÔ Ñ Ò ÙÖ º ÜÞ Ò Ñ Û ÔÛ ÙØ ØÓ Ñ ÒÓ Ø Ô Ò Ø Ö ÔÓÙ Ø ÖÓÕ Þ Ô Ö Ø ºËØ ÙÒ Ø ØÛÒÌ Ò ½ Ñ Ø ÑÓÖ ØÓÙÐ Ó Ö Ñ ØÓ ÑÔ Ð ÒØ ºÅ ÒÓ ØÓ Ø Ñ Ø Ð ØÓÙÌ ÒÄÓÙÒ ³ Ò Ð ÓØ ÙÒ Ø ØÛÒÅ Ò ÙØ ØÓÒÑ Ó Ö Ñ ØÓ Û ØÖ Ñ Ò ÙÖ Ø ÒØ Ð Ø ØÖÓ Ø È Ô ØÓÈÖ ÒÓ ºÅ ÙØ Ø ÔÖÓ Ü Ð Õ Ô Ö Ø ÖÓ Ð Ô Ö ÕÓÙÒØ Ò ÐÓÔ ØÓÙÑ Ó Õ ÖØÓÙ Ø Ñ Õ Ø ÙÒ ÒØ Ø ËÔ ¹ ½ ½ µ ÕÓÙÑ ØÖ ÒÓ Ö Ô Ö Ô ÒÛ ØÓ Ó Ñ ºË ÙØ Ø Ô Ö ÐÐ ÔÐÓ Õ ½ ½½µÔÓÐÐ Ô Ö ÐÐ ÙØÓ ØÓÙ Ö ÐÓÙ Ñ Ò Ø Ò ÒØÓÕ ÔÓ Ø Ø Ø ØÓÙÄ Ù Ó Ó Ö Þ Ø Ö Ø Ö ÙÒ ÙØ Ñ ÒÞ Ø Ø Ô Ø º³ Õ ÔÓ Ø Ø Ò Ö Ø Ø ØÖÙ Ö Ø Ø Ø ÐÓ Ò Õ Õ Ð Ø Ô Ó Ò ÖôÔ Ò ÔÖ ÙÑ Ò ÙÔÓ Ø ÐÓ Ù ØÙÕ Ñ Ø ÞÛ Ø Ò Ò ÙÒ Ý Õ Ö Ì ÒÉ ÒºÌÓ Ö Ó ÙØ Ù Ø ÓÖ ô ÔÓÐÐ ÓÖ Ø Ø ÒØ Ð ÙØ Ø ØÓÙÔ Ö ÐÐ Ø ÒÔ ÖÓÙ ØÓÙÔ Ð Ó ÙØÓ Ö ÐÓÙº Ð ØØôÑ Ø ÔÓÙ Õ Ò Ø Ö º Ô Ö Ø Ð Ø ÒÃÒ Ñ Ò ÙÑ Òô Ø Ø Ò ÙÖôÔ Ø ÒÁ ÔÛÒ º ÌÓ ØÓ ÛØÓÐ ÑÔÖ ØÓØ Ô Ö ØÓÙÈ ÒÓÙ Ò Ö ÑÑ ÒÓ Ô ØÓÒ ÒÛ Ø Ø ØÓ Ö Ñ Ø Ù Ö ¹ ÀÃÒ Õ ÔÓÐÐ ÓÖ ÑÓÖ ØÓÔ Ô Ö Ó Ô Ö Ø Ö Ô ÙØ ÕÓÙÒØ Ì ÒÉ Ò ÌÓÄ Ù Ò º Ü ½ ¾µ Å Ø Ö ÃÛ ØÓ Ð Å ØÖÓÔÓ ÐÓÙ ÌÓ ÒÓ ÔØ ÓÒØ Ø ÐÑÒ ºµ Ë Ò Ø Ö Ç ÑÓ ÅÔ Ò ÈÖ Ò ÓÐÓÙ Ñ Ò Ô ØÓÒÉ Ó ºµ ÈÖ Ò ÉÛÖÒ Ò Ø µ Ô ÛÔ Ö Ø Ö É Ó º ËØÓÒÉ Ó µè Ö Ðô Ø º ÅÔ Ò Ø Ø Ò ÐÐ Ñ Ö ºµ ÈÖ Ò Ã ô Ö Þ Ø Ò Ó Ó ØÓ ÔØ Ñ ØÓÒ Ò ÖÛÔÓÔÓÙÔ Ö Ñ Ò Ð É ÓÙ Ó Ø ÞÓÒØ ÖÛØÓÙµÅ Ò Ö ÐÓ Ô ÒÑ Ò ÔÐ ØÓÒ ØÓÙÌ Ó ÙØ ØÓ ÒÓÔ ÖÔØ ÖÓ ÓÒØ Ø ÒÐÑÒ º ÑÓÙº ÀÈÖ Ò Ó Ö ÓÖ Ø Ä Ù ØÓ ÛÑ Ø Óºµ Ä Ù É ÖÓ Ñ Ò µ ÔÓ Ò Ó Ö Ó ÅÔ Ò ØÓ ÛÑ Ø ÓÙÔÓ ÓÕ ºµÈÓ ººº É ÓÙÃ Ð Ñ Ö ÙÖ º ÈÖ Ò É ÑÓ ÐôÒØ Ý ÙÖÞ µ³àö Ä Ù Ì ÙÑ Ò Ä Ù Ã Ð Ñ Ö Ö ºÈ Ö Ðô Ø º Ì ØÖ ØÓÙ ÑÓÙ ³ ÐÐ Ø Ô Ö Ã ÓÒØ ÈÖ Ò Ö Ö Ø ºµ Ä Ù ÉØ ÔÓÙÑ Ö ÖÓÕ Ø ÐÑÒ Ò ÒÑ Ò Ø Ø ÒÓÑÔÖ ÐÐ ¾ ½ É ÓÙÇ Ò Ò ØÓ Ó Ø ÑÓÙº Ò ÜÞ Ò ØÓ ÙÞ Ø Ñ º Ä Ù Ö Ö ÈÖ ÒÓ Ð ºÂ Ô ÛÐ ÓÑ ØÓÒ Ö Ó Ò ØÓÙ Ö Û Ø Ø Ò Ù ÒÛ¹ ÈÖ Ò Å Ð Ø ÙÖ º Ò Ø ºµ ÑÓ Ò Ñ º Ò ÛÒ Þ Ø Ø Ö ÒÜ ÖÛØ Ò Ñ Ø Ò ô ÙÒØÖ ÑÓÙº Ä Ù Ò Ò Ö º ÀÈÖ Ò ÖÒ ÔÓØ Ö Ô Ø Ñ Ø Ö Ö ØÓ Ö ºµ É ÓÙÅ Ò Ò Ø Ö Ñ Ò º Ä Ù ÈÒÛ Ø ÒÙ É ÓÙËØ Ò Ð Ù Ä Ù Å ÙÑÔ µ Ó ÓÙÐ Ø ÖÑ Ó ÔÛ Ö Ø Õ ØÓÒ Ö Ò Ö Ø Ä Ù ÅÔÓÖôÒ Ñ ÛÔ ÓÑ Ð Ò Ó Ó Ò É ÓÙÇ ÓÒ ÑÓÙÔ Ò Ò Ø Ò ÑÓÙÒ Ô ØôÖ ÞÛÑ Ø Ò Ð ÑÓÙºÇ ÑÔÖ É ÓÙ Ò Õ Ö Ò ÒÛÔ ÖÔ ØÓ Ø ÒÐÑÒ ºÇØ ÓØ Ñ Ø Ö ÑÓÙ Ö Ø Ø ÐÑÒ Ó Ó ÖÑ Óº ÑÓÙ Ò Ñ ÞÑÓÙ Ù Ò ÐÐ Ô ÒÓ Ò Ò ÔÓÖÓ ÑÓÙ Ö Ñ Ô Û Ô ØÓÄ ÓÄÒ ÓÙ Ò ÕØ Ø Ò Ô Ø ÓØÓÙ Ò ØÓÙØ ¹ Ø Þ Ø Ñ Ñ Ö Ò Ô ÛÒ ÔÖÓ ÙÒ ÛØÓÒØ ÓØ º³ÇØ Ò ÖÕ ÙØ Ó Ö ÖÓÕ Ä Ù ÈÖ ÒÓ Ð É ÓÙÈ Ø Ñ ÞÑÓÙ Ô Ö Ðôº Ó Ô ÓÙÒØÓ Ö Ä Ù ôò Ø Ö Ä Ù Ì Ð ÓÔÓÙ Ø Ë ôò ØÓÔÓØ Ö Ø µè Ö ÐôÔ Ø º Ô ÖÒ Ø Ñ ÖÓØ ÒÈÖ Ò ºµ Ô ØÖ ÔØ ÑÓÙÔ ÖÒôÒØ Ô ØÓÑôÐÓØÓÙËÓÙ Ø Ø ÙÒ ÒØ º Ä Ù Â ÐÛÒ ÓÙÔÛ Ø º Ì Ý ÙÖÞ Ø Ó ÒÞÓÒØ ºµ ÈÖ Ò Å ÔôÑÔÓÖôÒ ØÓÒÖÛØ Û Ø Ø ØÓ Ó ÀÄ Ù Ø Ò ÔÖôÕÒ Ð Ö ºµ ÈÖ Ò Ý ÙÖ Ø µ Ø ÒØÓÒÖÛØ Ø ÑÓÒ Õ ÈÖ Ò Å Ð Ø ÙÖ º ÈÖ Ò ÙÖÞÓÒØ ØÓÒÉ ÓÙµ Ã Ö É ÓÙ ÙÖ ÑÓÙ Ð Ò Ñ Ò Ø Ô ÒØÖ ¹ Ä Ù Ë Ô Ö Ðô Ð ÑÓÙººº ÙÖÞ Ô ØÓÑ Ó ÒÞÓÒØ Ò ÜÛºµ É ÓÙ Ñ ÓÖ Ò ØÛÕ ĐÔôÑÔÓÖôÒ Øô ÑÓ ÈÖ Ò ³ Ø ÐÓ Ô Ò Ö É Ó Ó Ò Ø Ô ÒØÖ Ñ ÒÓ Ò Ò Ó Ø ÙÖ Ñ ÒÓººº É ÓÙ ÙØ Ò Ø ÔÓÙÜ Ô ÖÒ Ø Ò Ö ÑÓÙ ÐÐ ÔÛ ÕÛÔ Ð Ñ ÑÓÙÔ ÒØÖ Ñ Ò ººº ÞÓ Ñ ÓÐÓÑ Ò Õ Ó ÙÓÑ ºººÀ ÙÖ ÑÓÙ Ô ÙÑÓ Ò ÈÖ Ò Ò ÔÓÐ ÓÐÓº Ò Ñ Ô ÕÓÐÓ ÒÓ Ñ Ö Ò Ñ Ò º³ÇØ Ò Ò ÔÐ Ó ÖÑ Ó Ó Ø ÔØ ÑÓÙ ÕÛĐÔô ÑÔÓÖ ÛÒ Ò ØÓÖ ÞÙ ÓºÌ Õ Ø Ò Ô Ø ÙÒØ Ö Û Ø ÙÓ ÈÖ Ò ØÒ Ø Ø Ø Ó Ò Ø Ò Ô Ó Ð Ò Ô ÒØÖ Ù Ø ÒÔÖôØ Ø Ö É ÓÙ ÔÖÓØ ÑÓ Ò ØÓÔÛÔÖôØ Ø Ò Ð ÑÓÙº ÖÑ Ó ÙÖ ÑÓÙ Ø Ð Ò ÙØ Ô ÖÑ Ñ Ø ØÓ ÑÓ ÑÔÓÖ Ø Ô Ò ÓÔ Ø Ö Ø ÙÖ ÑÓÙ Ø Ö Ø Ô Ö ÓÙ º Ó Ö Þ Ø Ò Ô Ö Ø ÔØ Ø ÙÒ Ò ÒÛÖ Ø Ò Ð ØÓÒ ÒØÖ Ø Ò Ö Þ Ø Ñ ÞºÌ ÐÐÓÑÔÓÖ Ò Ô ÕÓÐ ÐÓ Ô Ò 3.5. >EntupwsiĹzontac mà toìc tðtlouc kefalaðwn Αν καὶ ἡ ἐντολὴ \chapter προσφέρεται ὡς εὔκολη λύση γιὰ τὴ δημιουργία τίτλωνκεφαλαίωνστὸ L A TEX,τὸπαραγόμενοἀποτέλεσμαδὲνφαίνεταινὰεἶναι ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακὸ μέσα σὲ ἕνα σχολικὸ ἐγχειρίδιο. Ἀποφασίστηκε, λοιπόν, ἡ «ἐνίσχυσή» της μὲ τὸ πακέτο fncychap τοῦ Ulf A. Lindgren. Οἱ ἕξι καλοσχεδιασμένες ἐπιλογὲσ-στὺλ τοῦ πακέτου δίνουν μιὰ πιὸ ἐπαγγελματικὴ καὶ ἐλκυστικὴ ὄψη στοὺς τίτλους τῶν κεφαλαίων. Επιπλέον, μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀλλάξει τὴ μορφὴ τῶν τίτλων τῶν κεφαλαίων ὁλοκλήρου τοῦ βιβλίου ἁπλῶς διαμορφώνοντας κατὰ τὴν ἐπιθυμία του τὴν ἐντολὴ εἰσαγωγῆς τοῦ πακέτου ποὺ ἔχει προηγουμένως συμπεριλάβει στὸν πρόλογο τοῦ ἐγγράφου ὡς ἐξῆς: \usepackage[glenn]{fncychap} Οπως βλέπετε, ἡ ἐπιλογὴ ποὺ προτιμήσαμε ἦταν ἡ Glenn. Τὰ ἀποτελέσματα, ὅμως, δὲν ἦταν καθόλου ὅπως τὰ περιμέναμε. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἦταν ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτα. Καθὼς θέλαμε ὁ πρόλογος νὰ ἐμφανίζεται στὸν πίνακα περιεχομένων ἀλλὰ νὰ μὴν ἀριθμεῖται ὡς Κεφάλαιο 1, δώσαμε ἐντολὲς παρόμοιες μὲ αὐτὲς ποὺ ἀκολουθοῦν:

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX EÖtupon TeÜqoc No. 5 >Oktÿbrioc 2000 7 Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX Dhmătrioc >A. FilÐppou Κάτω Γατζέα 38500Βόλος Καλοί μου φιλόλογοι, βαρᾶτε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωµένοι κώδικες συλλαβισµοῦ πολυτονικῶν καὶ µονοτονικῶν νεοελληνικῶν

Βελτιωµένοι κώδικες συλλαβισµοῦ πολυτονικῶν καὶ µονοτονικῶν νεοελληνικῶν Βελτιωµένοι κώδικες συλλαβισµοῦ πολυτονικῶν καὶ µονοτονικῶν νεοελληνικῶν κειµένων γιὰ τὸ TEX καὶ τὸ L A TEX ηµήτριος Ἀ. Φιλίππου Kˆtw Gatzèa 385 00 Bìloc Καλοί µου φιλόλογοι, µὴ βαρᾶτε, ποὺ τόλµησα καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία L A TEX

Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία L A TEX Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειµένων µὲ τὸ TEX καὶ τὸ L A TEX ηµήτριος Ἀ. Φιλίππου Kˆtw Gatzèa 385 00 Bìloc Καλοί µου φιλόλογοι, βαρᾶτε µε, ἀλλὰ λίγο λαφρύτερα ποὺ µπῆκα

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ÔÖÓØ Ô ØÓ ESO (M. Sarazin and F. Roddier, A&A 227, 294-300, 1990) Õ Ò ¹

ÔÖÓØ Ô ØÓ ESO (M. Sarazin and F. Roddier, A&A 227, 294-300, 1990) Õ Ò ¹ Seeing-GR Å ØÖôÒØ Ø Ø Ö Õ Ø ØÑ Ö Ø Ò ÐÐ Å Ð Ñ ØÖ 1 Æ ØÓÖ ÒÒ 2 È ÖÞ ËØ Ð Ó 3 ÌÖ ÑÓÙ Ù Ð 4 Ã Ö Ñ Ò Ð 5 ÒØÛÒ ÒÒ 5 ÓÙÐ ÒÒ 5 ÃÓÙÖÓÙÑÔ ØÞ Ãô Ø 5 Ë Ö ÒÒ 5 1 Hamburger Sternwarte, Gojenbergsweg 112, 21029 Hamburg,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2 ¾ λ¹ ÐÓÒ Ó ÙÖ ½ ¼ º õ ¹ ¹ ÙÖ ¾ ÙÖ º ÃÐ ¹ ½ ¼º ¹ Ð Ñ ÐÙÐÙ µ λ¹ λ¹ ÐÙÐÙ µº λ¹ º ý ½ ¼ ø λ¹ ÃÐ º λ¹ ÌÙÖ Ò ÌÙÖ º ÌÙÖ Ò ÚÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ¹ ÇÊÌÊ Æ Ä Çĺ ý λ¹ ¹ º Ö ÙØ ÓÒ Ñ Ò µ Ø ¹ ÓÛ ÓÑÔÙØ Ö µ ¹ λ¹ º λ¹ ÙÒØ ÓÒ Ð

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ: dfilipp@hotmail.com

Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ: dfilipp@hotmail.com ØÙÔÓÒ Ø ÕÓë½ ½ Đ Ç Øô Ö Ó»October¾¼¼ 75 Å ôò Helvetica Ò ôò grotesque eutypon1619 2007/10/3 12:47 page 75 #79 Ñ ØÖ º ÐÔÔÓÙ Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ: dfilipp@hotmail.com ÐÛÒØüÒ üòø Ñ ÔØÒ ÒØÙÔÓÌ ÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

Egkatastash Newn Grammatoseirwnsto L A TEX2ε

Egkatastash Newn Grammatoseirwnsto L A TEX2ε EÖtupon TeÔqoc No. 3 >Oktÿbrioc 1999 57 Egkatastash Newn Grammatoseirwnsto L A TEX2ε ApìstolocSurìpouloc kaiantÿnhctsolomôthc 28ηςΟκτωβρίου366 67100Ξάνθη E-mail: apostolo@obelix.ee.duth.gr ΠανεπιστήμιοΑιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Montreal - Quebec, Canada.

Montreal - Quebec, Canada. ÂÆÁÃÇ Å ÌËÇ ÁÇ ÈÇÄÍÌ ÉÆ ÁÇ ËÉÇÄÀ ÀÄ ÃÌÊÇÄÇ ÏÆ ÅÀÉ ÆÁÃÏÆ Ã Á ÅÀÉ ÆÁÃÏÆ ÍÈÇÄÇ ÁËÌÏÆ ÌÇÅ Ë ËÀÅ ÌÏÆ Ä ÉÇÍ Ã Á ÊÇÅÈÇÌÁÃÀË ËÙÑ ÓÐ Ø Ò Ò ÔØÙÜ ÈÓÐÙÔÖ ØÓÖ ÖÕ Ø ØÓÒ Ò ÔØÙÜ Ó ÊÓÑÔÓØ Ó Ð ÕÓÙ Ø Ó Ò ÕÙØ Å : ÖÑÓ ØÓÒ

Διαβάστε περισσότερα

Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X

Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 13 #17 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 13 Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου 366 671 00 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos

Διαβάστε περισσότερα

ÍÆÁÎ ÊËÁ Ë ÆÌÁ Ç ÇÅÈÇËÌ Ä ÍÄÌ ËÁ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ È ÖØ ÙÐ Ó Ý ÈÖÓ Ö Ñ Ò ÓÖ ÒØ Ó Ç ØÓ Ð Ê ÓÒ ØÖÙ Ò ËÙ Ó Ò Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ À Ë ÓÐ ÓÒ Æ Ð Ó¹Æ Ð Ó Å ÑÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ó Ä Ò Ó Ò Ò ÔÓÖ Å ÒÙ Ð Ë Ò Þ Ö Å ÖÞÓ ½ ¾

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Qairetismìc tou kajhghtă Knuth

Qairetismìc tou kajhghtă Knuth 2 EÖtupon TeÔqoc No. 1 Septèmbrioc 1998 Qairetismìc tou kajhghtă Knuth Donald E. KNUTH Stanford University Computer Science Department - Gates 4B Stanford, CA 94305-9045,Η.Π.Α Greetings to the people who

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto

Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto EÖtupon TeÔqoc No. 1 Septèmbrioc 1998 9 Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto Apìstoloc Surìpouloc 28ης Οκτωβρίου 366 67100Ξάνθη 1. Eisagwgă Το PICTEX είναι μια συλλογή από μακροεντολές του TEX με τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration. DTU Wind Energy - PhD

Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration. DTU Wind Energy - PhD Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration DTU Wind Energy - PhD Leonardo Bergami DTU Wind Energy PhD-0020(EN) August 2013 DTU Vindenergi Active Load Alleviation

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ 362 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗ ΛΕΙΨΙΑ εἶχε ζήσει καὶ δράσει ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800), σημαντικὸς ὀρθόδοξος κληρικὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex

Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex i Τεκμηρίωση Tetravex ii Copyright 2001 Rob Bradford Copyright 2007-2008 Χρήστος Μπούνταλης (mpounta@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Dhmătrioc A. FilÐppou

Dhmătrioc A. FilÐppou EÖtupon TeÜqoc No. 11/12 >AprÐlioc 2004 55 Biblío-Parousíash Dhmătrioc A. FilÐppou KĹtw Gatzèa 38500Bìloc Duä lìgia giă tÿn Biblío-Parousíash

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού Δια Βιου Μάθηση: Πολιτικές και Πρόγραμμα Συντονισμός του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS Το Σύστημα Διαπίστευσης της

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας epublications

Δημιουργώντας epublications eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 13 #17 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 13 Δημιουργώντας epublcatons Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου 366 671 00 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

A Threshold Model of the US Current Account *

A Threshold Model of the US Current Account * Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper No. 202 http://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/wpapers/2014/0202.pdf A Threshold Model of the US Current

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L mma thc 'Antlhshc. A. K. Kapìrhc

L mma thc 'Antlhshc. A. K. Kapìrhc L mma thc 'Antlhshc A. K. Kapìrhc 12 MartÐou 2009 2 Perieqìmena 1 Το Λήμμα της Άντλησης για μη κανονικές γλώσσες 5 1.1 Μη κανονικές γλώσσες..................................... 5 1.2 Λήμμα άντλησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα