ΛΟΙΜΩΞΔΙ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ. Εύη Πεηπίδος Επιμελήηπια Α Νοζοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΙΜΩΞΔΙ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ. Εύη Πεηπίδος Επιμελήηπια Α Νοζοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»"

Transcript

1 ΛΟΙΜΩΞΔΙ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ Εύη Πεηπίδος Επιμελήηπια Α Νοζοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

2 ΑΝΑΣΟΜΙΑ θιεξή ππεξώα Μαιαθή ππεξώα Δπζηαρηαλή ζάιπηγγα ηαθπιή Γιώζζα Δπηγισηίδα Φσλεηηθέο ρνξδέο Σξαρεία Οηζνθάγνο

3 ΛΟΙΜΩΞΔΙ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ Κνηλό θξπνιόγεκα Φαξπγγίηηδα Ομεία ιαξπγγίηηδα Ομεία ιαξπγγνηξαρεηνβξνγρίηηδα (croup) Δμσηεξηθή - Μέζε σηίηηο & Μαζηνεηδίηηδα Παξαξξηλνθνιπίηηδα

4 ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Ινί Βαθηήξηα Μύθεηεο

5 ΚΛΙΝΙΚΟ ΓΔΙΓΜΑ (CDC Guidelines) Καηάιιεινο ρξόλνο ιήςεο 1-3 εκ. από έλαξμεο ζπκπησκάησλ ΟΧΙ > 7 ημέρες πξν ρνξήγεζεο αληηβηνηηθώλ ηπιενί Dacron, rayon όρη μύιηλνη βακβαθνθόξνη όρη calcium alginate γηα PCR (πεπιέσει αναζηαληικούρ παπάγονηερ κςπίωρ αν ζηην εξαγωγή DNA σπηζιμοποιείηαι ππωηεϊνάζη Κ) Μεηαθνξά ζην εξγαζηήξην 2h ζε Θ ν C δσκαηίνπ

6 ΚΛΙΝΙΚΟ ΓΔΙΓΜΑ Ρηληθό επίρξηζκα Φαξπγγηθό επίρξηζκα Ρηλνθαξπγγηθό έθθξηκκα Ρηλνθαξπγγηθό έθπιπκα Ωηηθό έθθξηκκα Γείγκα παξαξξηλίσλ θόιπσλ

7 ΡΙΝΙΚΟ ΔΠΙΥΡΙΜΑ Δηζαγσγή ζηπιενύ 1-2 εθ. παξάιιεια κε ηελ ππεξώα Πεξηζηξνθή ζην ξηληθό βιελλνγόλν Έιεγρνο θνξείαο Ππώδεο ξηλίηηδα

8 ΦΑΡΤΓΓΙΚΟ ΔΠΙΥΡΙΜΑ Πίεζε γιώζζαο κε γισζζνπίεζηξν ηπιεόο ζε νπίζζην θάξπγγα, ακπγδαιέο θαη θιεγκνλώδεηο πεξηνρέο Αποθσγή επαθής με γλώζζα, δόνηια, ούλα

9 ΡΙΝΟΦΑΡΤΓΓΙΚΟ ΔΚΚΡΙΜΑ Δηζαγσγή εύθακπηνπ, πνιπεζηεξηθνύ ζηπιενύ, ζηνλ νπίζζην ξηλνθάξπγγα Πεξηζηξνθή γηα 5 sec ΡΙΝΟΦΑΡΤΓΓΑ

10 ΡΙΝΟΦΑΡΤΓΓΙΚΟ ΔΚΠΛΤΜΑ Ηιηθία <1 έηνπο Δηζαγσγή πιαζηηθνύ θαζεηήξα Έγρπζε 2-3 ml θ.ν Αλαξξόθεζε

11 ΤΛΙΚΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΑΚΣΗΡΙΩΝ Amies Transport Medium Aerobic /anaerobic sodium hydrogen phosphate sodium chloride potassium chloride sodium thioglycolate calcium chloride agar ± charcoal Stuart Transport Medium: sodium glycerophosphate sodium thioglycollate methylene blue calcium Chloride agar 4-22 o C σο ηξία 24σξα

12 AMIES vs STUART Αλόξγαλν θσζθνξηθό Na Υισξηνύρν Na Charcoal (εμνπδεηέξσζε ηνμηλώλ θαη αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ) AMIES Καιύηεξε δηαηήξεζε απαηηεηηθώλ βαθηεξίσλ π.ρ. Neisseria Bordetella

13 ΤΛΙΚΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΙΩΝ Viral Transport Medium (VTM) Veal infusion broth Bovine albumin fraction Gentamicin sulphate Amphotericin B < 4 24σξα ζηνπο 4 0 C > 4 24σξα ζηνπο C

14 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ Απαξαίηεηε ε απνκάθξπλζε βιέλλεο γηαηί: ΑΝΟΟΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ: δπζθνιία απνξξόθεζεο ζηελ κεκβξάλε ειέγρνπ DFA: - εκπνδίδεη κνληκνπνίεζε θπηηάξσλ - δίλεη κε εηδηθό θζνξηζκό Δπηηπγράλεηαη κε: - αλαξξόθεζε κε πηπέηηα θαη απόξξηςε - αλάκεημε κε γπάιηλεο κπίιηεο Vortex

15 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΙΟΓΔΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΔΩΝ (1) Δξγαζηήξην αλαθνξάο: Κπηηαξνθαιιηέξγεηα Γηαγλσζηηθό εξγαζηήξην: Αλίρλεπζε αληηγόλνπ αληηζσκάησλ γνληδηώκαηνο

16 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΙΟΓΔΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΔΩΝ (2) Αλίρλεπζε αληηγόλνπ: Αλνζνθζνξηζκόο Αλνζνρξσκαηνγξαθία

17 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΙΟΓΔΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΔΩΝ (4) Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ αληηζσκάησλ Αλνζνελδπκηθή ELISA Έκκεζνο αλνζνθζνξηζκόο

18 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΙΟΓΔΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΔΩΝ (3) Πξνζδηνξηζκόο αληηζσκάησλ IgM, IgA, IgG Αμηνιόγεζε - ΙgA ινηκώμεηο βιελλνγόλσλ (εθθξηηηθή) - αλαδξνκηθή δηάγλσζε - επηδεκηνινγηθόο έιεγρνο - δηαζηαπξνύκελεο αληηδξάζεηο ηώλ ίδηαο νηθνγέλεηαο - παξάηαζε παξακνλήο IgM - 2 δείγκαηα ζε νμεία θάζε θαη θάζε αλάξξσζεο γηα νξνκεηαηξνπή

19 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΙΟΓΔΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΔΩΝ (5) Αλίρλεπε ηηθνύ γνληδηώκαηνο κε κνξηαθέο ηερληθέο: Δπαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα PCR Multiplex PCR Real time PCR DNA microarray technology (κηθξνζπζηνηρίεο)

20 DNA Microarray technology (κηθξνζπζηνηρίεο) Influenza A Influenza B Influenza C Parainfluenza 1 Parainfluenza 2 Parainfluenza 3 Parainfluenza 4a Parainfluenza 4b RSV A RSV B Rhinovirus Adenovirus Echovirus Bocavirus Coronavirus Metapneumovirus A Metapneumovirus B Τςειό θόζηνο

21 Κνηλό θξπνιόγεκα (1) Αίηηα Ινί Ιοί % Rhino Influenzae Corona Adeno 5-10 Parainfluenzae 5 RSV 5 Metapneumovirus 5 Entero-boca

22 Κνηλό θξπνιόγεκα (2) Η εξγαζηεξηαθή ηαπηνπνίεζε ηνπ ππεύζπλνπ ηνύ ΓΔΝ είλαη απαξαίηεηε Δπηδεκηνινγηθόο έιεγρνο Γ.Γ Αιιεξγηθή ξηλίηηδα ξηληθό επίρξηζκα γηα εσζηλόθηια ηξεπηνθνθθηθή λόζνο Καηαξξντθή θάζε θνθθύηε Γηθζεξίηηδα

23 Φαξπγγίηηδα Αίηηα - Ινί Δίδε ηώλ Ρηλνηνί Corona Αδελντνί Απιόο έξπεηαο ηύπνπ 1,2 Παξατλθινπέληδα Caxsackie A Ebstein Barr CMV HIV Γξίππεο Α, Β πζρεηηδόκελεο Νόζνη Κνηλό θξπνιόγεκα Κνηλό θξπνιόγεκα Φαξπγγνεπηπεθπθίηηο / εκπύξεην Φαξπγγίηηο, νπινζηνκαηίηηο Κ.Κξπνιόγεκα, ιαξπγγόζπαζκνο Δξπεηηθή θπλάγρε Λνηκώδεο κνλνππξήλσζε Μνλνππξήλσζε CMV Πξσηνπαζήο HIV ινίκσμε Γξίππε Μπθόπιαζκα Υιακύδηα

24 Φαξπγγίηηδα (ζσνέτεια) Αίηηα Βαθηήξηα ηξεπηόθνθθνο νκάδνο Α ηξεπηόθνθθνο νκάδνο C,G Μηθηά αλαεξόβηα Fusobacterium necrophorum Neisseria gonorrhoeae Corynobacterium diphtheriae Arcanobacterium haemolyticus Yersinia enterocolitis Yersinia pestis Francisella tularensis Treponema pallidum Νόζνη Φαξπγγίηηο, επηγισηηίηηο, νζηξαθηά Φαξπγγίηηο, επηγισηηίηηο Κπλάγρε Vincent Φαξπγγίηηο, επηγισηηίηηο, ύλδξνκν Lemierre s Φαξπγγίηηο, επηγισηηίηηο Γηθζεξίηηο Φαξπγγίηηο, νζηξαθνεηδέο εμάλζεκα Φαξπγγίηηο, εληεξνθνιίηηο Παλώιε Σνπιαξεκία, ζηνκαηνθαξπγγηθή κνξθή Γεπηεξνπαζήο ζύθηιε

25 Φαξπγγίηηδα από GAS (1)

26 Φαξπγγίηηδα από GAS (2) Απαξαίηεηε Γ.Γ. από ηελ ηνγελή θαξπγγίηηδα. Δπηπινθέο: - Άκεζεο: πεξηακπγδαιηθό απόζηεκα νμεία κέζε σηίηηδα ηγκνξίηηδα - Απώηεξεο: ξεπκαηηθόο ππξεηόο νμεία ζπεηξακαηνλεθξίηηδα νδώδεο εξύζεκα

27 Φαξπγγίηηδα από GAS (3) Γείγκα: θαξπγγηθό επίρξηζκα Αλίρλεπζε Ag (αλνζνρξσκαηνγξαθία): επαηζζεζία 70-90% εηδηθόηεηα 99%

28 Φαξπγγίηηδα από GAS (3) Καιιηέξγεηα: - επί αξλεηηθνύ strep test (θπξίσο ζε παηδηά κε ηππηθή θιηληθή εηθόλα) - γηα έιεγρν επαηζζεζίαο: ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο αιιεξγία ζηελ πεληθηιιίλε αληνρή ζηηο καθξνιίδεο (22-26%) CR-MLSB IR-MLSB M

29 Φαξπγγίηηδα από C. diphtheriae/ulcerans (1) Δξγαζηεξηαθή δηεξεύλεζε: Γείγκα: θαξπγγηθό κεηά από αλάζπαζε δηθζέξαο Μεηαθνξά: Amies transport medium

30 Φαξπγγίηηδα από C. diphtheriae/ulcerans (2) Καιιηέξγεηα: 24 έσο 48 ώξεο, 35 ν C, 5% CO 2 Αηκαηνύρν agar: αξγή αλάπηπμε Löffler: νξόο βνόο 25% ζαθραξνύρνο δσκόο Hoyle: αηκαηνύρν + ηειινπξηνύρν θάιην (καύξεο απνηθίεο) κυστινάση Tinsdale: L θπζηίλε H 2 S (θαηνθάζηαλεο απνηθίεο κε ηεθξόρξσκε θαζηαλή άισ) ύζηεκα ηαπηνπνίεζεο: API Coryne

31 Φαξπγγίηηδα από C. diphtheriae/ulcerans (3) Έιεγρνο γηα ηνμίλε Κιαζηθή / ηξνπνπνηεκέλε Elek Αλίρλεπζε γνληδίσλ ηνμίλεο - PCR

32 Φαξπγγίηηδα από B. pertussis / parapertussis (1) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε Γείγκα Τιηθό κεηαθνξάο ξηληθό έθπιπκα (πξνηηκόηεξν) ξηλνθαξπγγηθό επίρξηζκα Amies medium κε άλζξαθα Regan-Lowe (charcoal άγαξ, αίκα ίππνπ κε θεθαιεμίλε) ηελ πξάμε: - θπζηνινγηθόο νξόο - άκεζε κεηαθνξά ζην εξγαζηήξην Δμεηάζεηο αλίρλεπζε αληηγόλνπ (DFA) θαιιηέξγεηα PCR πξνζδηνξηζκόο αληηζσκάησλ

33 Φαξπγγίηηδα από B. pertussis / parapertussis (2) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε Άκεζε αλίρλεπζε αληηγόλνπ κε αλνζνθζνξηζκό (DFA) Μνλνθισληθό αληίζσκα έλαληη ιηπνπνιπζαθραξηδηθνύ επηηόπνπ κε θζνξίδνπζα ρξσζηηθή Δπαηζζεζία 60% Γηαζηαπξνύκελεο αληηδξάζεηο κεηαμύ ησλ εηδώλ

34 Φαξπγγίηηδα από B. pertussis / parapertussis (3) Καιιηέξγεηα Δπαηζζεζία <20% Bordet - Gengou agar Regan - Lowe charcoal agar (πεπηόλε, γιπθεξόιε, εξπζξά πξνβάηνπ ή αιόγνπ cefalexin) 35 ν C, πγξαζία, O 2, 5-7 εκέξεο Βηνρεκηθέο δνθηκέο

35 Φαξπγγίηηδα από B. pertussis / parapertussis (4) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε Μνξηαθέο ηερληθέο Κιαζηθή PCR Real Time PCR Δπαηζζεζία έσο 90% (εμαξηάηαη από ηε θάζε ηεο λόζνπ)

36 Φαξπγγίηηδα από B. pertussis / parapertussis (5) Πξνζδηνξηζκόο αληηζσκάησλ IgG, IgM, IgA ELISA (Αληηγόλα: PT, FHA, νιόθιεξν θύηηαξν) Δπηδεκηνινγηθόο έιεγρνο Αλαδξνκηθή δηάγλσζε Έιεγρνο αλνζίαο

37 Αίηηα Ινί RSV Influenza Entero- Coronα- Rhino- Ωηίηηο (1) Μηθξόβηα Streptococcus Pneumoniae Haemophilus Influenzae Moraxella cattarhalis Streptococcus group A Pseudomonas aeruginosa πλδπαζκόο ηνγελώλ & βαθηεξηαθώλ ινηκώμεσλ Μπθόπιαζκα Pneumoniae Chlamydia trachomatis Άηππα κπθνβαθηεξίδηα Μύθεηεο Candida Aspergillus

38 Δμσηεξηθή Ομεία Ωηίηηο (2) Δληνπηζκέλε (S.aureus, GAS) Γηάρπηε (Swimmer s ear, κπθεηηαζηθή) Υξόληα Μέζε Ομεία Υξόληα Δπηπινθή ΜΩ καζηνεηδίηηδα

39 Υξόληα σηίηηδα Βηνκεκβξάλε πλάζξνηζε κηθξνβηαθώλ θπηηάξσλ, πξνζηαηεπκέλε κε γιπθνθάιπθα & πξνζθνιιεκέλε ζηε βιελλώδε επηθάλεηα ηνπ κέζνπ σηόο πλέπεηεο ξπζκνύ αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκώλ αληνρήο in vivo ζηα αληηβηνηηθά Με αλάπηπμε ζε ζξεπηηθά πιηθά Μόληκε εζηία ινίκσμεο Γηάγλσζε PCR CLSM (Confocal laser scanning microscopy)

40 Δμσηεξηθή σηίηηδα Ωηίηηο (3) Λήςε δείγκαηνο Απνκάθξπλζε πεξηερνκέλνπ αθνπζηηθνύ πόξνπ Πεξηζηξνθή ηνπ ζηπιενύ Μέζε σηίηηδα - Ρήμε ηπκπάλνπ: ζηπιεόο κε εύθακπην ζηέιερνο θάηνπηξν (μόνο αεπόβια) - Άζηθην ηύκπαλν: θαζαξηζκόο ηπκπαλνθέληεζε κε ζύξηγγα (ζςνθήκερ σειποςπγείος)

41 Ωηίηηο (4) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε Άκεζν παξαζθεύαζκα - ρξώζε Καιιηέξγεηα ζε 36 ν C 48h» Αηκαηνύρν + νπηνρίλε» νθνιαηόρξσκν + βαθηηξαθίλε 10 U» Mac Conkey» Chapman» Sabouraud άγαξ» Αηκαηνύρν γηα αλαεξόβηα» Θεηνγιπθνιηθόο εκπινπηηζηηθόο δσκόο Σαπηνπνίεζε - αληηβηόγξακκα PCR

42 Παξαξξηλνθνιπίηηδεο (1) Αίηηα Streptococcus Pneumoniae Haemophilus Influenzae Moraxella cattarhalis Streptococcus group A Αλαεξόβηα

43 Παξαξξηλνθνιπίηηδεο (2) Δξγαζηεξηαθή δηεξεύλεζε Λήςε δείγκαηνο παξαθέληεζε όρη ξηληθό - όρη ξηλνθαξπγγηθό άκεζε κεηαθνξά ζην εξγαζηήξην Gram ρξώζε Καιιηέξγεηα όπσο πύν

44 Εσταριστώ για την προσοτή σας

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen Bartlett RC, Medical Microbiology: Quality Cost and Clinical Relevance To

Διαβάστε περισσότερα

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 2, σελ. 64-74 2011 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ Οι μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο Ναύπιην 2011 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (ΠΚ) Ζ νμεία ινίκσμε ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε άηνκν ην νπνίν: δε δηακέλεη ζε νίθν επγεξίαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Δρ Γεωργία Κουππάρη Βιοπαθολόγος- Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ/ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 Δπγαζηηπιακή διάγνυζη γπίπηρ δεν απαιηείηαι για ηην σοπήγηζη ανηιφικήρ θεπαπείαρ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο. Παζνινγηθή Κιηληθή

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο. Παζνινγηθή Κιηληθή ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Παζνινγηθή Κιηληθή 2 Παζηεξηδίαζε πρλή λφζνο ησλ θνπλειηψλ Pasteurella multocida = Gram-αξλεηηθό βαθηεξίδην Κνπλέιηα = αξθεηνί νξφηππνη ηεο P. multocida ηαπηφρξνλε

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηεξηαθή Δηεξεύλεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο Φπκαηίσζεο. Δξ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΙΡΗ Αλ. Δ/ληξηα Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο

Εξγαζηεξηαθή Δηεξεύλεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο Φπκαηίσζεο. Δξ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΙΡΗ Αλ. Δ/ληξηα Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο Εξγαζηεξηαθή Δηεξεύλεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο Φπκαηίσζεο Δξ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΙΡΗ Αλ. Δ/ληξηα Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο Σύπνη κπθνβαθηεξηδηαθήο Φπζηθή αληνρή εηδηθή ηνπ είδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Παζνινγηθή Κιηληθή Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Παζνινγηθή Κιηληθή Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγηθή Κιηληθή Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Γεληθά ζηνηρεία Oryctolagus cuniculus Σάμε: Lagomorpha Παξαγσγηθά δψα Παξαγσγή θξέαηνο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΩΝ ΘΗΛΩΜΑΣΩΝ 5η Σύνοδος HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV Σωκράτης Καταφσγιώτης Βιολόγος Μοριακός Ιολόγος Δξγαζηήξην Μνξηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σποροηρίτφζη Μια άγνφζηη μσκηηίαζη;

Σποροηρίτφζη Μια άγνφζηη μσκηηίαζη; Σποροηρίτφζη Μια άγνφζηη μσκηηίαζη; Οη κπθεηηαζηθέο ινηκώμεηο απνηεινύλ κηα δηαξθώο απμαλόκελε απεηιή γηα ηελ δεκόζηα πγεία. Ζ απμεκέλε επίπησζε ηεο HIV/AIDS ινίκσμεο θαη ε ρξήζε αλνζνθαηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γείγκαηα από κσθεηηαθές βιάβες δέρκαηος - ολύτφλ - ηρητώλ

Γείγκαηα από κσθεηηαθές βιάβες δέρκαηος - ολύτφλ - ηρητώλ Γείγκαηα από κσθεηηαθές βιάβες δέρκαηος - ολύτφλ - ηρητώλ (Κ.Α. 70/3/6915 Κ. Α. 70/4/5905) Δργαζηήρηο Μηθροβηοιογίας Ηαηρηθή τοιή Δζληθό θαη Καποδηζηρηαθό Παλεπηζηήκηο Αζελώλ Πνηνη κχθεηεο πξνζβάιινπλ

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ»

«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ» Σεμηκάνημ Γιέγπμο Λμημώλεςκ Γκόηεηα 4 ε Απνίιημξ 2011 «Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ» Καξαΐζθνπ Αγγειηθή Ννζειεύηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκώμεσλ MSc ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο & ζηελ Δθεξκνζκέλε Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΩΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΩΝ ΝΟΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΟΡΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεξκναληίδξαζε θπκαηίλεο Mantoux. Καηεπίνα Δημάκος

Γεξκναληίδξαζε θπκαηίλεο Mantoux. Καηεπίνα Δημάκος Γεξκναληίδξαζε θπκαηίλεο Mantoux Καηεπίνα Δημάκος Φςμαηίυζη Το ⅓ ηος πληθςζμού έσει μολςνθεί από ηο μςκοβακηηπίδιο ηηρ θςμαηίυζηρ 2 εκαηομμύπια άνθπυποι πεθαίνοςν κάθε σπόνο από TBC Το 10% θα εμθανίζει

Διαβάστε περισσότερα