ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΓΔΙΓΜΑ ΣΗ ΓΙΑΓΝΩΗ ΣΩΝ ΛΟΙΜΩΞΔΩΝ. Γκανηέπηρ Γεϊπγιορ Βιοπαθολψγορ Γιεςθςνηήρ ΔΤ ΓΝΑ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΓΔΙΓΜΑ ΣΗ ΓΙΑΓΝΩΗ ΣΩΝ ΛΟΙΜΩΞΔΩΝ. Γκανηέπηρ Γεϊπγιορ Βιοπαθολψγορ Γιεςθςνηήρ ΔΤ ΓΝΑ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»"

Transcript

1 ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΓΔΙΓΜΑ ΣΗ ΓΙΑΓΝΩΗ ΣΩΝ ΛΟΙΜΩΞΔΩΝ Γκανηέπηρ Γεϊπγιορ Βιοπαθολψγορ Γιεςθςνηήρ ΔΤ ΓΝΑ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»

2 Δπηπεθπθόηαο

3 Καηάηαμε νθζαικηθώλ ινηκώμεσλ Λοιμϊξειρ βλεθάπυν Ρινοδακπςφκοω ζωζηημαηορ Δπιπεθςκψηα Κεπαηοειδή Λοιμϊξειρ ηος οθθαλμικοω βολβοω (ενδοθθαλμίηιδα, παγοειδίηιδα) Λοιμϊξειρ μαλακϊν μοπίυν πος πεπιβάλλοςν ηον οθθαλμψ (πεπικογσικέρ και κογσικέρ)

4 Γενικέρ απσέρ λήτευρ δειγμάηυν Δπηθνηλσλία Μηθξνβηνιόγνπ Οθζαικηάηξνπ (επείγνπζα εμέηαζε) Ιζηνξηθό αζζελνύο (πξνέιεπζε δείγκαηνο, πηζαλή ινίκσμε, ηξόπνο ιήςεο δείγκαηνο) Λήςε πξηλ ηελ αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία θαη ελζηάιιαμε αλαηζζεηηθώλ Μηθξή πνζόηεηα (άκεζνο ελνθζαικηζκόο θαη άκεζε κεηαθνξά ζην Δξγαζηήξην) ήκαλζε δείγκαηνο Καηάιιεια πιηθά κεηαθνξάο Άκεζε ρξώζε Gram

5 Καηάηαξη οθθαλμικϊν δειγμάηυν Γείγμαηα απψ πεπιοσέρ με θςζιολογική σλυπίδα Γείγμαηα απψ πεπιοσέρ θωζει ζηείπερ Από βιέθαξα κε ζηπιεό Από επηπεθπθόηα Δθθξίζεηο ηνπ δαθξπτθνύ ζπζηήκαηνο Γείγκαηα θεξαηνεηδνύο (μέζκαηα θαη επηρξίζκαηα κε ζηπιεό) Δνδοθθάλμια δείγμαηα θαθνί ίξηο, ακθηβιεζηξνεηδήο, ζθιεξόο πδαηνεηδέο πγξό παινεηδέο πγξό Γείγκαηα ιεθζέληα ρεηξνπξγηθά (βηνςίεο) Γείγκαηα κεηακόζρεπζεο Ιζηνί Ξέλα ζώκαηα Γείγκαηα ιεθζέληα κε ρξήζε βεινλώλ Γείγκαηα πεξηθνγρηθά θαη θνγρηθά

6 Δπιπεθςκίηιρ: ςνήθη οθθαλμικά δείγμαηα 1. Δπίρξηζκα κε ζηπιεό Dacron θαη πιηθό κεηαθνξάο (ρξόλνο ελνθζαικηζκνύ <= 3 h) 2. Ξέζκαηα επηπεθπθόηα Κεπαηίηιδα Ξέζκαηα έιθνπο θεξαηνεηδνύο ιεθζέληα κε ζπάηνπια Kimura Δνδοθθαλμίηιδα 1.Ταινεηδέο πγξό (παξαθέληεζε ηνπ παιώδνπο ζώκαηνο) (ρξόλνο ελνθζαικηζκνύ <= 30 min) 2.Τδαηνεηδέο πγξό (παξαθέληεζε θαη αλαξξόθεζε από ηνλ πξόζζην ζάιακν)

7 Οθθαλμικά δείγμαηα (ζςνέσεια) Πεπικογσική και κογσική κςηηαπίηιδα 1. Αλνηθηό ηξαύκα: Αλαξξόθεζε ηνπ εθθξίκαηνο (κεηά αληηζεςία), βηνςία 2 Κιεηζηό: δηάλνημε θαη ιήςε κε αλαξξόθεζε Γακπχοκςζηίηιδα, Λοίμυξη δακπςφκϊν ζυληναπίυν Λήςε κε ζηπιεό ή αλαξξόθεζε ηνπ εθθξίκαηνο (κεηά δαθηπιηθή πίεζε ζηελ έζσ πιεπξά ηνπ βιεθάξνπ) Λήτη επισπίζμαηορ ςγιοωρ επιπεθςκψηα (καλλιέπγεια ελέγσος )

8 Φςζιολογική σλυπίδα επιπεθςκψηα Μικποοπγανιζμοί ςσνψηηηα % CONS Corynobacterium spp Propionibacterium acnes Staphylococcus aureus Streptococcus spp Moraxella spp Haemophilus influenza Gram negative rods Μύθεηεο Cumitech 13B Laboratory Diagnosis of Ocular Infections, ASM, 2010

9 Βακηηπιακή επιπεθςκίηιδα Yπεποξεία Αίηηα: N. gonorrhoeae N. meningitidis Κιηληθέο εθδειώζεηο Ππώδεο έθθξηκα, ππεξαηκία επηπεθπθόηα, νίδεκα βιεθάξσλ θαη επηπεθπθόηα κε αηκνξξαγίεο Οξεία Αίηηα: S. aureus, S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella spp Xπψνια Αίηηα: Staphylococcus sp, Moraxella sp, αλαεξόβηα, επθαηξηαθά βαθηήξηα

10 ΑΙΣΙΑ ΒΛΔΦΑΡΙΣΙΓΑ - ΔΠΙΠΔΦΤΚΙΣΙΓΑ ΒΛΔΦΑΡΙΣΙΓΑ ΔΠΙΠΔΦΤΚΙΣΙΓΑ S. aureus S. pneumoniae CNS H. influenzae P. acnes S. aureus Demodex folliculorum Phthirus pubis S. pyogenes, Moraxella spp C. Trachomatis N. gonorrhoeae Enterobacteriaceae HSV, VZV, adenovirus πάνια αίηια: P. rettgeri, A. israelii Peptostreptococcus spp Prevotella spp, Fusobacterium spp Propionibacterium spp. Aspergillus spp, Fusarium spp. C. albicans Toxocara canis microfilariae microsporidia

11 Διάγνωζη βακηηριακής επιπεθσκίηιδας Δπίρξηζκα επηπεθπθόηα κε 2 ζηπιενύο (Dacron) θαη θαηάιιεια πιηθά κεηαθνξάο (ιήςε θαη από ηνλ πγηή επηπεθπθόηα γηα ζύγθξηζε) Άκεζε ρξώζε Gram θαη Giemsa επηρξίζκαηνο Καιιηεξγεηηθά πιηθά: Αηκαηνύρν άγαξ (Ο C ) νθνιαηόρξσκν άγαξ, (CΟ 2 5%) Thayer Martin Agar (TMA) Thioglycolate broth Επώαζη >= 3ημέπερ έωρ 5-7 ημέπερ

12 Άκεζε ρξσζε: Gram (-) δηπιόθνθθνη ελδνθπηηάξηνη θαη εμσθπηηάξηνη

13 Νεογνική επιπεθςκίηιδα (Ophthalmia neonatorum ) Neisseria gonorrhoeae Ππώδεο εμίδξσκα 2-4 εκέξεο κεηά ηε γέλλεζε Chlamydia trachomatis Δπαθή κε κνιπζκέλν γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο κεηέξαο, ππώδεο εμίδξσκα ηηο πξώηεο 3-10 εκέξεο H.influenzae S. pneumoniae, S.aureus, Gram(-) βαθηεξίδηα HSV 1,2 Γιάγνυζη: Υξώζε Gram ζε μέζκαηα ή επηρξίζκαηα επηπεθπθόηα DFA Giemsa Καιιηέξγεηα

14 Λοίμυξη απψ Chlamydia Δπιπεθςκίηιδα απψ έγκλειζηα C.trachomatis (D, Da, E, F, G, H, I, J, -Κ) πλδέεηαη κε νπξεζξίηηδα ή ηξαρειίηηδα από Chlamydia ζε λεαξά άηνκα Υξόληα αληίδξαζε ηνπ επηπεθπθόηα Σπάσυμα Οξόηππνη (A,Β,Βα, C) Γπλεηηθά ηύθισζε Γιάγνυζη (ζε μέζκαηα επηπεθπθόηα ή επηρξίζκαηα) DFA Κπηαξνθαιιηέξγεηα Giemsa ( ελδνθπηηαξνπιαζκαηηθά έγθιεηζηα) PCR

15 Οξεία ιογενήρ κεπαηοεπιπεθςκίηιρ Adenovirus(8,19,11,3), HSV, Enterovirus, Coxsackie (influenza, εξπζξά, αλεκνβινγηά, παξσηίηηδα, ινηκώδεο κνλνππξήλσζε) Μικποβιολογική διάγνυζη Κλινικά δείγμαηα: Ξέζκαηα ή επηρξίζκαηα επηπεθπθόηα ή θεξαηνεηδνύο (ζηπιεόο Dacron κε πιηθό κεηαθνξάο γηα ηνύο) Άμεζη μικποζκοπική εξέηαζη Άμεζορ ανοζοθθοπιζμψρ Καλλιέπγεια: Καηάιιειεο θπηηαξηθέο ζεηξέο (Κέληξα Αλαθνξάο) Μοπιακέρ ηεσνικέρ: PCR

16

17 Λοιμϊξειρ ηος δακπςφκοω ζςζηήμαηορ Φλεγμονή ηυν δακπςφκϊν πψπυν (canaliculitis) Γακπωπποια, κιηπινοππάζινο εξίδπυμα απψ δακπςφκά ζημεία Αίηηα: A. israelii A. odontolyticus Fusobacterium sp Nocardia sp Streptococci Γιάγνυζη: Άκεζε ρξώζε Gram ζε ππώδεο δείγκα κεηά πίεζε ησλ δακπςφκϊν πψπυν Kαιιηέξγεηα ζε ζξεπηηθά πιηθά (αηκαηνύρν, αηκαηνύρν αλαεξόβην, Thio, Sab)

18 A. odontolyticus

19 Οξεία βλεθαπίηιδα Επιπεθςκίηιδα

20 πάληα ζε πγηή άηνκα Κεπαηίηιδερ Αίηηα: Βαθηήξηα, κύθεηεο, ριακύδηα, παξάζηηα, ηνί Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο Δμσγελείο παξάγνληεο (θαθνί επαθήο, ηξαύκα) Γπζιεηηνπξγία ησλ νθζαικηθώλ εμαξηεκάησλ (έιιεηςε δαθξύσλ, αλσκαιίεο ηεο αλαηνκίαο ησλ βιεθάξσλ) πζηεκαηηθά λνζήκαηα Αλνζνθαηαζηνιή Κιηληθέο εθδειώζεηο Ομεία έλαξμε ηνπ πόλνπ, ειάηησζε ηεο όξαζεο, ππεξαηκία ηνπ επηπεθπθόηα θαη θσηνθνβία, έιθνο ηνπ θεξαηνεηδή, ππόππνλ

21 Αίηηα θεξαηίηηδαο Βακηήπια Μωκηηερ Ιοί P. aeruginosa, (ρξήζηεο θαθώλ επαθήο) S. aureus S. pyogenes S. viridans CNS S. pneumoniae Propionibacterium spp Enterobacteriaceae Άηππα mycobacteria ( LASIK) Nocardia Listeria C. albicans Fusarium spp Aspergillus spp Acremonium spp Paecilomyces spp Cryptococcus neoformans Scedosporium spp Curvularia spp Alternaria Phialophora HSV VZV Adenovirus EBV

22 Γιάγνυζη βακηηπιακήρ κεπαηίηιδαρ Λήτη δείγμαηορ Aπψξεζη ηος έλκοςρ γηα θαιιηέξγεηα θαη ρξώζεηο (Gram, Ομεάληνρε) Δπίσπιζμα επιπεθςκψηα κε ζηπιεό Dacron Δπίζηξσζε ζε 3-5 ζεηξέο δίθελ C Άμεζη σπϊζη Gram, Giemsa, Ziehl-Neelsen Θξεπηηθά πιηθά: Αηκαηνύρν άγαξ 5-7 εκ. νθνιαηόρξσκν 5-7 εκ. CO2 Αηκαηνύρν αλαεξόβην, 5-7 εκ Θεηνγιπθνιηθόο δσκόο 5 εκ. Lovenstein 6 εβδ. Sabouraud agar κε ρισξακθεληθόιε 4 εβδ

23 Κεπαηίηιδα από S. pneumoniae

24 Κερατίτιδα- υπόπυον S.aureus

25 Nocardia spp: άκεζε ρξώζε Gram ζε δείγκα θεξαηνεηδνύο

26 Nocardia spp Σξνπνπνηεκέλε ρξώζε Ziehl- Neelsen ζε δείγκα θεξαηνεηδνύοnocardia

27 Nocardia

28 M. chelonae

29 M. chelonae

30 Άμεζο παπαζκεύαζμα ξεζμάηων κεπαηοειδούρ (Candida spp, χπώζη Gram)

31 Fusarium spp (κηθξνζθνπηθή εηθόλα θαιιηεξγήκαηνο x 400)

32 Άκεζν παξαζθεύαζκα μεζκάησλ θεξαηνεηδύο κε λεκαηνεηδείο πθέο (ρξώζε Gram) Νσπό παξαζθεύαζκα Alternaria spp Υ400

33 Παπαζιηική κεπαηίηιδα Κωπιο αίηιο: Acanthamoeba spp Παπάγονηερ κίνδςνος: θαθνί επαθήο (94% καιαθνί Μειέηε θαθνί, 6% κε ρξήζηεο θαθώλ), ηξαύκα Γείγμαηα Ξέζκαηα θεξαηνεηδνύο Τιηθό βηνςίαο Φαθνί επαθήο Τγξά θαθώλ επαθήο Δκβνιηαζκόο ζε κε ζξεπηηθό άγαξ κε E.coli (επώαζε εκέξεο ) Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε (Gram, Giemsa, IFA) Μηθξνζθόπεζε x 100

34 Κύζηεηο θαη ηξνθσδσΐηεο Acanthamoeba από θαιιηέξγεκα (λσπό παξαζθεύαζκα x400)

35 Γαθηπιηνεηδήο δηήζεζε ηνπ ζηξώκαηνο ζε αζζελή κε ινίκσμε από Acanthamoeba

36 Ραγνεηδίηηδα Ππψζθια: (ιπιδοκςκλίηιρ ) 90 % ηδηνπαζήο ή απηνάλνζε (αγθπισηηθή ζπνλδπιίηηδα HLA B-27, Reiter s) 10% ηνγελήο (HSV, VZV), Syphilis, Lyme disease, Mycobacteria) Οπίζθια: (σοπιοαμθιβληζηποειδίηιδα) Αίηηα: Ινί, παξάζηηα, κύθεηεο, βαθηήξηα Candida spp Histoplasma Treponema pallidum Nocardia spp Cryptococcus spp Aspergillus Mycobacterium tubeculosis

37 Μικποβιολογική διάγνυζη Γείγμαηα: Έθπιπκα βηηξεθηνκήο Αίκα /νξόο ΔΝΤ Μέθοδοι Μικποζκοπική εξέηαζη (Gram, Giemsa) Καλλιέπγεια: αηκαηνύρν, Sabouraud Αηκνθαιιηέξγεηεο Οξνινγηθέο ζύθηιεο (FTA Abs) Mantoux Έιεγρνο αληηζσκάησλ γηα HIV Αθηηλνγξαθία ζώξαθα Δμέηαζε ΔΝΤ (θύηηαξα, θ/α-έιεγρνο αληηγόλσλ)

38 Αμθιβληζηποειδίηιδα Ινγελήο HSV1,2 VZV, CMV Παξαζηηηθή Toxoplasma gondii Pneumocystis carinii (AIDS) Toxocara canis Taenia solium (Cysticercosis) Γείγμαηα: Έθπιπκα βηηξεθηνκή Τιηθό βηνςίαο ακθηβιεζηξνεηδνύο Οξόο αζζελνύο Μέθοδοι: Αλνζνθζνξηζκόο ELISA Κπηηαξνθαιιηέξγεηα PCR Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε (Gram,Giemsa) Πξνζδηνξηζκόο αληηζσκάησλ νξνύ IFA Elisa (IgM)

39 Δνδοθθαλμίηιδερ Φιεγκνλή ηνπ οπιζθίος ηκήκαηνο ηνπ νθζαικνύ (ζπκκεηνρή παινεηδνύο ζώκαηνο) Πξνθαιεί κεξηθή ή πιήξε απώιεηα ηεο όξαζεο Δξυγενήρ ενδοθθαλμίηιδα Μεηεγρεηξεηηθή Μεηαηξαπκαηηθή Δνδογενήρ Αηκαηνγελήο δηαζπνξά ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ

40 Δξυγενήρ ενδοθθαλμίηιδα Οξεία μεηεγσειπηηική (0,1-0,2%) 1-6 εβδνκάδεο (κεηά επέκβαζε) (90% ζε 1 εβδνκάδα) Αίηια: CoNS, 70%, S. aureus 10%, S. viridans, S. pneumoniae H. influennzae, Bacillus sp, P.aeruginosa Proteus sp, Klebsiella sp, Serratia sp. αλαεξόβηα (ζπαλίσο) Υπψνια μεηεγσειπηηική 1-12 κήλεο (κεηά ηελ επέκβαζε) Αίηια: P. acnes, CoNS, Candida spp

41 Μεηαηπαςμαηική ενδοθθαλίηιδα (5%) Αίηια : Staphylococcus spp Bacillus cereus Πνιπκηθξνβηαθέο ινηκώμεηο P. aeruginosa Clostridia spp Penicillium, Fusarium, Acremonium, Aspergillus

42 Δνδογενήρ ενδοθθαλμίηιδα Αηκαηνγελήο δηαζπνξά πάληα (2% -8% ησλ πεξηπηώζεσλ ελδνθζαικίηηδαο) Παξάγνληεο θηλδύλνπ Αλνζνθαηαζηνιή Μαθξά παξακνλή ελδνθιεβίσλ θαζεηήξσλ Υξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ Αίηια: S. aureus, Bacillus cereus E. coli, N. meningitidηs, Klebsiella sp H. influenzae Nocardia sp, Candida spp, Cryptococcus spp, Aspergillus, Fusarium spp

43 Γιάγνυζη ενδοθθαλμίηιδαρ Κιηληθά δείγκαηα: Yαινεηδέο πγξό (ζπρλόηεξα ε απνκόλσζε ηνπ κηθξνβίνπ) Έθπιπκα βηηξεθηνκήο Οθζαικηθά πγξά, μέλα ζώκαηα Τδαηνεηδέο πγξνύ Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε Xξώζε Gram, Giemsa Θξεπηηθά πιηθά: αηκαηνύρν, αηκαηνύρν αλαεξόβην, ζνθνιαηόρξσκν, Sabouroud άγαξ, ζεηνγιπθνιηθόο δσκό,θηάιε Peds Καλλιέπγειερ αίμαηορ, νύξσλ, ΔΝΤ, θαζεηήξσλ γηα δηάγλσζε ελδνγελνύο ελδνθζαικίηηδαο

44 Καλλιέργεια δακησλίοσ μοζτεύμαηος κεραηοειδή Αίηια: Staphylococcus sp, P. aeruginosa, Streptococcus spp Κλινικψ δείγμα: Γαθηύιηνο κνζρεύκαηνο ζε απνζηεηξσκέλν δνρείν κε αληηζεπηηθό πγξό (πεξηέρεη αληηβηνηηθά) Αθαηξείηαη ην πγξό θαη πξνζηίζεηαη ζεηνγιπθνιηθόο δσκόο

45 Κλινική εικψνα Κογσική κςηηαπίηιδα Τπεξαηκία, νίδεκα επηπεθπθόηα, πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα νθζαικνύ, πξόπησζε ηνπ βνιβνύ θαη νπηηθή λεπξνπάζεηα, (ειαηησκέλε όξαζε) Πποδιαθεζικοί παπάγονηερ Ομεία παξαξξηλνθνιπίηηδα Δπέθηαζε ηεο πεξηθνγρηθήο θπηηαξίηηδαο Αίηια: Streptococcus νκάδαο Α, S. aureus, S. pneumoniae H. influenzae, Gram-αξλεηηθά βαθηεξίδηα Πνιπκηθξνβηαθή ινίκσμε κε αλαεξόβηα (Bacteroides sp, Peptostreptococcus spp θαη άιια) Λήτη καλλιεπγειϊν αίμαηορ

46 Νεκπωηική κςηηαπίηιδα S. pyogenes Νεκπωηική πεπιηονιΐηιδα

47 Ευχαριστώ πολύ

ΛΟΙΜΩΞΔΙ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ. Εύη Πεηπίδος Επιμελήηπια Α Νοζοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΛΟΙΜΩΞΔΙ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ. Εύη Πεηπίδος Επιμελήηπια Α Νοζοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΛΟΙΜΩΞΔΙ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ Εύη Πεηπίδος Επιμελήηπια Α Νοζοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΝΑΣΟΜΙΑ θιεξή ππεξώα Μαιαθή ππεξώα Δπζηαρηαλή ζάιπηγγα ηαθπιή Γιώζζα Δπηγισηίδα Φσλεηηθέο ρνξδέο Σξαρεία Οηζνθάγνο

Διαβάστε περισσότερα

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen Bartlett RC, Medical Microbiology: Quality Cost and Clinical Relevance To

Διαβάστε περισσότερα

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 2, σελ. 64-74 2011 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ Οι μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΧΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΔΕΙΓΜΑΣΨΝ ΣΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΟΔΗΓΟ ΛΗΧΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΔΕΙΓΜΑΣΨΝ ΣΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΗΜΑΣΨΝ ΘΨΡΑΚΟ ΑΘΗΝΨΝ «Η ΨΣΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΑΘΗΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΔΙΨΝ υντονιστής Δ/ντής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεψξγηνο Α. Λανπηάξεο Δηδηθφο Παζνιφγνο (251 ΓΝΑ) Δμεηδηθεπφκελνο ζηε Λνηκσμηνινγία (Γ ΠΠΚ ΑΣΣΙΚΟΝ ) Αζήλα 2011

Γεψξγηνο Α. Λανπηάξεο Δηδηθφο Παζνιφγνο (251 ΓΝΑ) Δμεηδηθεπφκελνο ζηε Λνηκσμηνινγία (Γ ΠΠΚ ΑΣΣΙΚΟΝ ) Αζήλα 2011 Γεψξγηνο Α. Λανπηάξεο Δηδηθφο Παζνιφγνο (251 ΓΝΑ) Δμεηδηθεπφκελνο ζηε Λνηκσμηνινγία (Γ ΠΠΚ ΑΣΣΙΚΟΝ ) Αζήλα 2011 Α. Μνλάδεο αηκνθάζαξζεο Β. Μνλάδεο εγθαπκάησλ Γ. Θάιακνη νπδεηεξνπεληθώλ Α. Μνλάδεο αηκνθάζαξζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο. Παζνινγηθή Κιηληθή

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο. Παζνινγηθή Κιηληθή ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Παζνινγηθή Κιηληθή 2 Παζηεξηδίαζε πρλή λφζνο ησλ θνπλειηψλ Pasteurella multocida = Gram-αξλεηηθό βαθηεξίδην Κνπλέιηα = αξθεηνί νξφηππνη ηεο P. multocida ηαπηφρξνλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο Ναύπιην 2011 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (ΠΚ) Ζ νμεία ινίκσμε ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε άηνκν ην νπνίν: δε δηακέλεη ζε νίθν επγεξίαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ (Πάκμξ Κ. Δενμγηάκκεξ, Ζαηνηθέξ Γθδόζεηξ Σεπκόγναμμα, 2005) Φ.Χ. ημο θόιπμο ζηεκ ακαπαναγςγηθή ειηθία (ζε θζίκμοζα ζεηνά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Παζνινγηθή Κιηληθή Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Παζνινγηθή Κιηληθή Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγηθή Κιηληθή Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Γεληθά ζηνηρεία Oryctolagus cuniculus Σάμε: Lagomorpha Παξαγσγηθά δψα Παξαγσγή θξέαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 Δπγαζηηπιακή διάγνυζη γπίπηρ δεν απαιηείηαι για ηην σοπήγηζη ανηιφικήρ θεπαπείαρ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ»

«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ» Σεμηκάνημ Γιέγπμο Λμημώλεςκ Γκόηεηα 4 ε Απνίιημξ 2011 «Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ» Καξαΐζθνπ Αγγειηθή Ννζειεύηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκώμεσλ MSc ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο & ζηελ Δθεξκνζκέλε Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

Γείγκαηα από κσθεηηαθές βιάβες δέρκαηος - ολύτφλ - ηρητώλ

Γείγκαηα από κσθεηηαθές βιάβες δέρκαηος - ολύτφλ - ηρητώλ Γείγκαηα από κσθεηηαθές βιάβες δέρκαηος - ολύτφλ - ηρητώλ (Κ.Α. 70/3/6915 Κ. Α. 70/4/5905) Δργαζηήρηο Μηθροβηοιογίας Ηαηρηθή τοιή Δζληθό θαη Καποδηζηρηαθό Παλεπηζηήκηο Αζελώλ Πνηνη κχθεηεο πξνζβάιινπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων

Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων METEKΠAI AIΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων Δρ Σοφία Τσιπλάκου Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α Μικροβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 ΟΞΕΙΑ ΕΜΠΤΡΕΣΗ ΚΕΥΑΛΑΛΓΙΑ 14 ο Πεξηερόκελα 14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 14.2 ΜΖΝΗΓΓOΚΟΚΚΗΚΖ ΝΟΟ... 342 14.2.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΟΚΟΚΚΟΤ... 343

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύντρια Μικροβιολογικού

ιευθύντρια Μικροβιολογικού Η συμβολή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στη ιάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων ανοσοκατασταλμένων ασθενών Α θ η ν ά Α υ λ ά μ η ιευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. Λαϊκό Τα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

5/27/2010 ΠΑΡΑΚΔΝΣΗΔΙ ΑΝΟΙΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΔΙΣΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΘΩΡΑΚΟ. Παξαθεληήζεηο. Ση είλαη παξαθέληεζε. Γηάθξηζε παξαθεληήζεσλ. Θσξαθηθό ηνίρσκα (ηνκή)

5/27/2010 ΠΑΡΑΚΔΝΣΗΔΙ ΑΝΟΙΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΔΙΣΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΘΩΡΑΚΟ. Παξαθεληήζεηο. Ση είλαη παξαθέληεζε. Γηάθξηζε παξαθεληήζεσλ. Θσξαθηθό ηνίρσκα (ηνκή) ΠΑΡΑΚΔΝΣΗΔΙ ΑΝΟΙΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΔΙΣΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΘΩΡΑΚΟ Παξαθεληήζεηο Παξαθέληεζε ζώξαθα (ρξνληθή δηάξθεηα 30 ιεπηά) *Παξνρέηεπζε ζώξαθα (ρξνληθή δηάξθεηα κεξηθά 24σξα) Ομάδα Δπγαζηηπίων Γκοβίνα, Παπιζζόποςλορ,

Διαβάστε περισσότερα