Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ"

Transcript

1 Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ

2 (Πάκμξ Κ. Δενμγηάκκεξ, Ζαηνηθέξ Γθδόζεηξ Σεπκόγναμμα, 2005)

3 Φ.Χ. ημο θόιπμο ζηεκ ακαπαναγςγηθή ειηθία (ζε θζίκμοζα ζεηνά ζοπκόηεηαξ) Γαιαθημβάθηιιμη S. epidermidis G. vaginalis Δηθζενμεηδή Πεπημζηνεπηόθμθθμη Bacteroides spp Αενόβημη ζηνεπηόθμθθμη (εθηόξ μμάδαξ Α) E. coli Veillonella spp Fusobacterium spp Clostridium spp Candida spp Άιια Gram-ανκεηηθά βαθηενίδηα S. aureus S. agalactiae (Reese RE & Betts RF: A practical approach to infectious diseases, 1991)

4 Δηαθομάκζεηξ ζηε Φ.Χ. ημο γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηεξ γοκαίθαξ Πνμεθεβεία Γκηενμβαθηενηαθά Γαιαθημβάθηιιμη Ακαπαναγςγηθή ειηθία: - 1 μ μηζό ημο θύθιμο - 2 μ μηζό ημο θύθιμο Ακαενόβηα, Γκηενμβαθηενηαθά, ηνεπ. μμάδαξ Β Γαιαθημβάθηιιμη, Gram (+) αενόβηα Γγθομμζύκε Γαιαθημβάθηιιμη, Candida spp Ακαενόβηα Γμμεκόπαοζε Αενόβηα Gram (-) βαθη (θονίςξ E. coli) Γαιαθημβάθηιιμη Υνήζε ακηηζοιιεπηηθώκ - δηάθναγμα - εκδμμεηνηθά ζπεηνάμαηα - per os E. coli Ακαενόβηα, ηνεπηόθμθθμη μμάδαξ Β Γαιαθημβάθηιιμη, Candida Υνήζε ακηηβημηηθώκ Γκηενμβαθηενηαθά, Ιύθεηεξ Γαιαθημβάθηιιμη Υεην/θή γοκαηθμιμγηθή επέμβαζε Γκηενμβαθηενηαθά, Bacteroides Γαιαθημβάθηιιμη (Reese RE & Betts RF: A practical approach to infectious diseases, 1991)

5 Παναπεμπηηθό Οκμμαηεπώκομμ Θάιαμμξ ΑΙ Ειηθία Γγθομμζύκε ΣΓΡ Πηζακή δηάγκςζε ή θιηκηθά ζομπηώμαηα Δείγμα πμο απμζηέιιεηαη Πηζακά παζμγόκα πμο ακαδεημύκηαη

6 Κμιπίηηδεξ (ακαπαναγςγηθή ειηθία) Αίηηα Ιε εηδηθή: G. vaginalis, ακαενόβηα (Prevotella, Bacteroides, Mobiluncus, Peptostreptococcus), M. hominis Ιοθεηηαζηθή: C. albicans + non albicans είδε Σνηπμμμκαδηθή: T. vaginalis S. pyogenes S. aureus Γκηενμβαθηενηαθά H. influenzae N. gonorrhoeae (Isenberg H, 2004 / Health Protection Agency, 2005)

7 Αηδημθμιπίηηδεξ-πνμεθεβηθή ειηθία Αίηηα S. pyogenes S. aureus H. influenzae Enterococcus Shigella Salmonella Enterobius vermicularis Candida G. vaginalis, ακαενόβηα, M. hominis Άιια μοθμπιάζμαηα N. gonorrhoeae πηζακή C. trachomatis ζελμοαιηθή T. vaginalis θαθμπμίεζε (Joishy et al, 2005 / Health Protection Agency, 2005 / Dei et al, 2010 / Matytsina et al, 2010)

8 Enterobius vermicularis (Joishy et al, BMJ, 2005)

9 Κμιπίηηδεξ (μεηεμμεκμπαοζηαθή ειηθία) Αίηηα Ιοθεηηαζηθή: C. albicans + non albicans είδε Ιε εηδηθή: G. vaginalis, ακαενόβηα, M. hominis C. trachomatis E. coli Klebsiella Proteus Enterococcus (Burton & Reid, 2002 /Devillard et al, 2004 / Health Protection Agency, 2005) (Stika C, 2010)

10 Κμιπηθό δείγμα Λήρε (EME, 2001)

11 ph ημο θόιπμο

12 Κμιπηθό Άμεζμ κςπό: θ.μ.

13 Κμιπηθό Άμεζμ κςπό: θ.μ. (<30 ), KOH 10% (>2 ) Πομζθαίνηα Clue cells Trichomonas vaginalis: θίκεζε Mύθεηεξ

14 Με εηδηθή θμιπίηηδα Κνηηήνηα Amsel (Amsel et al: Am J Med, 1983) Δεκ πνεηάδεηαη θ/α! Υνεηάδμκηαη 3 από ηα αθόιμοζα 4: ιεπηό, γθνηδόαζπνμ έθθνημα ph ημο θόιπμο > 4,5 μζμή «ρανίιαξ» ζημ θμιπηθό έθθνημα μεηά από πνμζζήθε ΗΟΕ 10% παναγςγή πηεηηθώκ αμηκώκ (Whiff test) «clue cells» ζε κςπό παναζθεύαζμα

15 Με εηδηθή θμιπίηηδα Κνηηήνηα Hay/Ison (Hay & Ison, Sex Transm Infect, 2002), Gram πνώζε x1000 Grade I: θοζημιμγηθό (επηθνάηεζε ηςκ γαιαθημβαθίιιςκ) Grade II: εκδηάμεζμ (μηθηή ακάπηολε γαιαθημβαθίιιςκ με άιια είδε μηθνμβίςκ αλημιόγεζε με θιηκηθά ζημηπεία ή/θαη επακάιερε) Grade III: παζμιμγηθό BV (απμοζία ή ειάπηζημη γαιαθημβάθηιιμη + ανηζμό G. vaginalis θαη άιιςκ εηδώκ μηθνμβίςκ)

16 Με εηδηθή θμιπίηηδα Κνηηήνηα Nugent (Nugent et al, J Clin Microbiol, 1991), Gram πνώζε x1000 Ανηζμόξ γαιαθημβαθίιιςκ Βαζμόξ Ανηζμόξ Gardnerella + Prevotella Βαζμόξ Ανηζμόξ Mobiluncus Βαζμόξ >30 0 >30 4 > Αλημιόγεζε: 0-3: θοζημιμγηθό 4-6: εκδηάμεζμ: πηζακή με-εηδηθή θμιπίηηδα (BV) κα αλημιμγεζεί με θιηκηθά ζημηπεία > 6: παζμιμγηθό: με-εηδηθή θμιπίηηδα

17

18 Τεζη γηα ηαπεία ακίπκεοζε Test Methodology: Colorimetric Units in which test result is reported: Positive or Negative Time to result: 2 minutes

19 Τνηπμμμκαδηθή θμιπίηηδα ph 5 Κςπό παναζθεύαζμα (<30 ) Ηαιιηένγεηα ( gold standard ): ογνό ζνεπηηθό οιηθό Diamond, 37 C, αενμβίςξ, 4 μένεξ Έημημα ζοζηήμαηα θ/αξ

20 ph <4,5 Μοθεηηαζηθή θμιπίηηδα Κςπό παναζθεύαζμα KOH 10% (>2 ) Gram πνώζε Ηαιιηένγεηα

21 Καιιηένγεηεξ Απαναίηεηα ζνεπηηθά οιηθά Αημαημύπμ άγαν MacConkey agar Chocolate agar Thayer-Martin Sabouraud Dextrose agar

22 Κμιπηθό δείγμα Γγθομμζύκε S. agalactiae θύεζε: μεηάδμζε ζημ κεμγκό: θμνεία (θόιπμ θαη μνζό): εβδ θύεζεξ Gram πνώζε: Gram (+) θόθθμη ζε ζηνεπημύξ Ηαιιηένγεηα: αημαημύπμ άγαν, 35 C, 24-48h Ιμνηαθέξ ηεπκηθέξ: NAAT Listeria monocytogenes Gram πνώζε: Gram (+) βαθηενίδημ Ηαιιηένγεηα: αημαημύπμ άγαν, 35 C, 24-48h

23 Κμιπηθό δείγμα Μοθμπιάζμαηα U. urealyticum, M. hominis, M. genitalium, M. fermentans Θήρε: πιαζηηθό ζηοιεό, ημπμζέηεζε ζε οιηθό μεηαθμνάξ θαη ζοκηήνεζεξ (1 ml Hanks) αθήκμκηαξ ημ ζηοιεό μέζα ζημ ζςιεκάνημ ζοκηήνεζε: 48 h, 2-8 C Ηαιιηένγεηα: δςμόξ μονίαξ (Uu), αενμβίςξ, h, 37 C. DNA-PPLO άγαν (Mh) ή Α7 (Mh θαη Uu), 37 C, 5-10% CO 2, 48h Απμηθίεξ: Uu = μηθνέξ θαη μαύνεξ, Mh «ζακ αογά μάηηα» Έημημα ζοζηήμαηα ηαοημπμίεζεξ Ιμνηαθέξ ηεπκηθέξ: NAAT (ηεπκηθή εκίζποζεξ κμοθιεσθμύ μλέμξ)

24 Τναπειίηηδα Κύνηα αίηηα Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Ιοθμπιάζμαηα (U. urealyticum, M. hominis) (Isenberg H, 2004 / Health Protection Agency, 2005)

25 Τναπειηθό δείγμα Λήρε έθθνημα θαη θύηηανα από ημκ εκδμηνάπειμ με θοηηανμιμγηθή βμύνηζα ή ζηοιεό (από dacron, rayon ή αιγηκηθό αζβέζηημ με πιαζηηθέξ ή με αιμομηκέκηεξ ζονμάηηκεξ ιαβέξ), με πενηζηνμθηθέξ θηκήζεηξ γηα 3-5, απμθεύγμκηαξ ηεκ επαθή με ηα ημηπώμαηα ημο θόιπμο. (EME, 2001)

26 Τναπειίηηδα Neisseria gonorrhoeae Ιεηαθμνά: οιηθό ηύπμο Stuart, δηαηενείηαη γηα 6-12 h Γκαιιαθηηθά: άμεζε θ/α + επώαζε 24 h πνηκ ηε μεηαθμνά άμεζε μηθνμζθμπηθή ελέηαζε μεηά από Gram πνώζε: ζεηηθή ζε 50 %: εκδμθοηηάνημη Gram ( ) δηπιόθμθθμη Ιηα ανκεηηθή Gram πνώζε δεκ απμθιείεη ηε ιμίμςλε! Ηαιιηένγεηα: Thayer-Martin, C γηα 72 ώνεξ ζε 5-7% CO 2 Ακμζμεκδομηθή μέζμδμξ: μμκμθιςκηθά Ab γηα ακίπκεοζε Ng Ag Ιμνηαθέξ ηεπκηθέξ: DNA probe θαη NAAT

27 Τναπειίηηδα Chlamydia trachomatis Δείγμαηα γηα θοηηανμθαιιηένγεηα ζε οιηθό μεηαθμνάξ: sucrose-phosphate, γεκηαμοθίκε, βακθμμοθίκε, κοζηαηίκε μεηαθένμκηαη ζε πάγμ εμβμιηαζμόξ μέζα ζε 24h εκαιιαθηηθά: -70 C μέπνη ημκ εμβμιηαζμό Δείγμαηα γηα μμνηαθέξ ηεπκηθέξ μδεγίεξ ηεξ εηαηνείαξ ζηοιεόξ ζε 1 ml οιηθό μεηαθμνάξ (STM) μεηά από έκημκε πενηζηνμθή γηα 20 θαη πίεζε ζηα ημηπώμαηα ημο ζςιεκανίμο, απμννίπηεηαη ζοκηήνεζε: 10 μένεξ, C

28 Τναπειίηηδα Chlamydia trachomatis Χνώζε Giemsa: έγθιεηζηα μπιε-νμδ δεκ πνεζημμπμηείηαη, παμειή εοαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα Κοηηανμθαιιηένγεηα: θύηηανα Mc Coy ή Hela: δαπακενή θαη επίπμκε

29 Τναπειίηηδα Chlamydia trachomatis Άμεζμξ ακμζμθζμνηζμόξ: 98-99% εηδηθόηεηα, 75-85% εοαηζζεζία, γνήγμνε μέζμδμ, μμκμθιςκηθά Ab Ακμζμεκδομηθή μέζμδμξ: μμκμθιςκηθά ή πμιοθιςκηθά Ab γηα ηεκ ακίπκεοζε ημο πιαμοδηαθμύ LPS

30 Τναπειίηηδα Chlamydia trachomatis Ιμνηαθέξ μέζμδμη DNA probe: οβνηδηζμόξ ηςκ κμοθιεσθώκ μλέςκ: 98-99% εηδηθόηεηα, 85% εοαηζζεζία PACE 2 (Gen-Probe, San Diego, CA) ειέγπεη N. gonorrhoeae θαη C. trachomatis NAAT: ηεπκηθή εκίζποζεξ κμοθιεσθμύ μλέμξ: PCR Amplicor (Roche Molecular Systems, USA) Transcription-mediated amplification AMP-CT (Gen-Probe, USA) Transcription-mediated amplification APTIMA Combo2 (Gen-Probe, USA) Strand displacement amplification ProbeTec (BD Diagnostic Systems,USA)

31 Τναπειηθό δείγμα Human Papillomavirus (HPV) μμνηαθέξ ηεπκηθέξ, δεκ θαιιηενγμύκηαη εύθμια εκδμηναπειηθά θύηηανα ζε δηάιομα PreservCyt (θηαιίδημ ThinPrep liquid Pap) μ ζηοιεόξ ή ε θοηηανμιμγηθή βμύνηζα απμννίπημκηαη οκηήνεζε: 3 εβδ, ζ δςμαηίμο ή 12 εβδ, 2-8 C

32 Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Οονεζνίηηδα Κύνηα αίηηα Ιοθμπιάζμαηα (U. urealyticum, M. hominis, M. genitalium) (Isenberg H, 2004 / Health Protection Agency, 2005)

33 Οονεζνηθό δείγμα Οονεζνηθό έθθνημα: με πνμζμπή, θαζανηζμό με απμζηεηνςμέκμ θ. μ., με ζηοιεό (όπη βαμβαθμθόνμξ dacron, rayon ή αιγηκηθό αζβέζηημ με πιαζηηθέξ ή με αιμομηκέκηεξ ζονμάηηκεξ ιαβέξ) Οονεζνηθό επίπνηζμα: ιεπηό ζηοιεό, βάζμξ 2 εθ ζηεκ μονήζνα με πενηζηνμθηθέξ θηκήζεηξ γηα ηεκ ζοιιμγή επηζειηαθώκ θοηηάνςκ, 2 ώνεξ μεηά ηεκ μύνεζε (EME, 2001)

34 Οονεζνηθό δείγμα Gram πνώζε: dg ζημ 95% ηςκ ΓΟ (ζομπηςμαηηθμύξ αζζεκείξ) πμιομμνθμπύνεκα με Gram (-) δηπιόθμθθμη Ιηα ανκεηηθή Gram πνώζε δεκ απμθιείεη ηε ιμίμςλε. N. gonorrhoeae: μονεζνηθό επηζήιημ πνμζηαηεοηηθό δεκ ακηπκεύεηαη γηα 40 ώνεξ, μέπνη πμο ανπίδεη ημ έθθνημα Thayer-Martin, C, 72h, 5-7% CO 2

35 Οονεζνίηηδα Ιεηά από ζεναπεία ε θιηκηθή εηθόκα ηςκ αζζεκώκ με ΓΟ βειηηώκεηαη αιιά μεηά από 1 2 εβδμμάδεξ πηζακόκ κα επακένζμοκ ηόζμ ημ έθθνημα θαη ε δοζμονία μεηα γμκμθμθθηθή μονεζνίηηδα δηθαημιμγείηαη από ηεκ ζοκύπανλε από ηεκ ανπή θαη άιιμο παζμγόκμο μαδί με ημ γμκόθμθθμ. οκήζςξ εοζύκμκηαη: Chlamydia trachomatis θαη Ιοθμπιάζμαηα (U. urealyticum, M. hominis, M. genitalium)

36 Γκδμμεηνηθά ζπεηνάμαηα άζεπηε θιεγμμκώδε ακηίδναζε ζημ εκδμμήηνημ ζηεκ ημπμζέηεζε θαη μεηά: μηθνόβηα θηάκμοκ ζημ εκδμμήηνημ Αίηηα: πμιομηθνμβηαθέξ ιμημώλεηξ Gram (+) θόθθμη Gram (-) βαθηήνηα ακαενόβηα: Bacteroides, Prevotella, πεπημζηνεπηόθμθθμη, Actinomyces israelii Ηαιιηενγμύκηαη μόκμ όηακ οπάνπμοκ θιηκηθέξ εκδείλεηξ μλείαξ ποειηθήξ θιεγμμκώδμοξ κόζμο! (Health Protection Agency, 2005

37 Πνμζηαηίηηδα Κύνηα αίηηα Σεμακηηθά παζμγόκα Γκηενμβαθηενηαθά (θονίςξ E. coli) Pseudomonas aeruginosa Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae Cryptococcus neoformans (ζε HIV+) Δοκεηηθά παζμγόκα Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Ιοθμπιάζμαηα Ακαενόβηα Candida Ημαγθμοιάζε (-) ζηαθοιόθμθθμη (Isenberg H, 2004 / Health Protection Agency, 2005 / Wagenlehner et al, 2008)

38 Πνμζηαηηθό ογνό Τεπκηθή Meares-Stamey (1968) όπη ακηηβημηηθά έκα μήκα πνηκ ηεκ ελέηαζε όπη εθζπενμάηηζε γηα 2-5 μένεξ όπη μάιαλε πνμζηάηε ζε οπμρία μονεζνίηηδαξ, μονμιμίμςλεξ ή μλείαξ βαθηενηαθήξ πνμζηαηίηηδαξ. κα μεκ μονήζεη γηα 3 ώνεξ: μονμδόπμξ θύζηε κα είκαη γεμάηε μηζή ώνα πνηκ ηεκ ελέηαζε πίκεη 2 πμηήνηα κενό πιύζημμ πενηώκ θαη βαιάκμο με ζαπμύκη αθαηνμύκηαη ηα θαπάθηα ηςκ 4 δμπείςκ: VB1, VB2, EPS, VB3 ε ελέηαζε ανπίδεη όηακ εμθακίδεη επείλε πνμξ μύνεζε

39 Πνμζηαηηθό ογνό Τεπκηθή Meares-Stamey (1968) Άμεζε μηθνμζθμπηθή ελέηαζε: WBC Πμζμηηθή θαιιηένγεηα

40 Αλημιόγεζε Meares-Stamey θαη «ηεπκηθή ηςκ 2 δμπείςκ» Διάγνωζη Οξεία βακηηπιακή πποζηαηίηιδα Χπόνια βακηηπιακή πποζηαηίηιδα Φλεγμονώδερ ζύνδπομο σπόνιος πςελικού άλγοςρ Μη θλεγμονώδερ ζύνδπομο σπόνιος πςελικού άλγοςρ Παπάμεηπο WBC Αποικίερ WBC Αποικίερ WBC Αποικίερ WBC Αποικίερ Meares Stamey (Τεσνική ηων 4 δοσείων) VB 1 VB 2 EPS VB 3 ηη μάλαξη Ούπα ππιν +++ >10 5 /ml Τεσνική ηων 2 δοσείων Ούπα μεηά ηη μάλαξη +++ >10 5 /ml Απαγοπεύεηαι η μάλαξη πποζηάηη >10 4 /ml >10 4 /ml /- +/- +/- +/- +/ >10 4 /ml

41 Σπένμα Απμηειείηαη από ηα εθθνίμαηα δηαθόνςκ αδέκςκ δύζθμιε ε αλημιόγεζε ηεξ θαιιηένγεηαξ Πηζακή ιμίμςλε ζημ γεκκεηηθό ζύζηεμα Ε ελέηαζε ημο ζπένμαημξ (μηθνμζθμπηθή θαη θ/α) εκδείθκοηαη ζε επηδηδομίηηδα θαη μνπίηηδα, ιμημώλεηξ πμο ζοκήζςξ ζοκδέμκηαη με xνόκηα βαθηενηαθή πνμζηαηίηηδα Πομζθαίνηα ζημ ζπενμμδηάγναμμα (WHO, 2010)

42 Αενόβηα Ακαενόβηα Σπένμα Σεμακηηθά παζμγόκα Ιοθμπιάζμαηα (Uu, Mh, Mg) M. spermatophilum ζε οπμγόκημμοξ άκδνεξ: επενεάδεη θηκεηηθόηεηα θαη μμνθμιμγία ηςκ ζπενμαημδςανίςκ C. trachomatis (Gdoura et al, 2007)

43 Chlamydia trachomatis EB (arrows) on a spermatozoon. (Vigil et al: Chlamydia trachomatis infection in male partners of infertile couples: incidence and sperm function, Andrologia, 2002)

44 Λήρε ημο ζπένμαημξ πνηκ ηε ζοιιμγή μ αζζεκήξ πνέπεη κα μονήζεη θαζανηζμό ηεξ πόζζεξ θαη ηςκ πενηώκ αοκακηζμό απμζηεηνςμέκμ δμπείμ, εονύ ζηόμημ, βηδςηό πώμα. (EME, 2001, WHO, 2010)

45 Gram πνώζε Σπένμα Ηαιιηένγεηα: αενόβηεξ θαη ακαενόβηεξ ζοκζήθεξ Τρειόηενε εοαηζζεζία από ηηξ θαιιηένγεηεξ ηςκ EPS θαη VB3 γηα ηε δηάγκςζε ηεξ πνόκηαξ βαθηενηαθήξ πνμζηαηίηηδαξ (Kermes et al, 2003/Budia et al, 2006)

46 Με απμδεθηά δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ Ηακέκα δείγμα δεκ απμννίπηεηαη πνηκ κα εηδμπμηεζεί μ θιηκηθόξ! Όπη θ/α «γηα έιεγπμ» ζε ακαπαναγςγηθήξ ειηθίαξ απμδεθηό μόκμ γηα πνμεθεβηθά θμνίηζηα θαη μεηεμμεκμπαοζηαθέξ Απμννίπημομε δείγμαηα πμο απμζηέιιμκηαη πςνίξ κα έπμοκ ημπμζεηεζεί ζε οιηθό μεηαθμνάξ

47 Αλημιόγεζε θαη απακηεηηθό ζεμείςμα Ακαθένμομε μόκμ ηα θιηκηθά ζεμακηηθά παζμγόκα Υεηνμονγηθά δείγμαηα από πενημπέξ ζηείνεξ μηθνμβίςκ: ακαθένμομε όια ηα παζμγόκα πμο απμμμκώζεθακ Δεκ απμμμκώζεθακ παζμγόκα, οπάνπεη ΦΥ: «Ακεπηύπζε ΦΥ ημο γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ» Απμοζία ακάπηολεξ: «Οοδεμία ακάπηολε» Isenberg H, 2004 / Health Protection Agency, 2005

48 Αλημιόγεζε θαη απακηεηηθό ζεμείςμα Ακαθένμομε απμοζία ζογθεθνημέκμο παζμγόκμο πμο δεηήζεθε, π.π. γμκόθμθθμ: «Δεκ απμμμκώζεθε N. gonorrhoeae» Γκεμενώκμομε άμεζα γηα ηεκ πανμοζία N. gonorrhoeae, L. monocytogenes, S. agalactiae N. gonorrhoeae, S. pyogenes, Shigella: ζεςνμύκηαη πάκηα ζεμακηηθά παζμγόκα ζε όια ηα δείγμαηα Isenberg H, 2004 / Health Protection Agency, 2005

49 Αλημιόγεζε πάκηα με θιηκηθά ζημηπεία!

50

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Σταυρούλα Μπάκα Επ. Καθηγήτρια 12 2-2013 Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο

λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο Εργαστηριακή μεθοδολογία διερευνήσεως λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Σταυρούλα Μπάκα Σταυρούλα Μπάκα Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο Ανησυχητικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Αρεταίειο Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευαγγελία Κουσκούνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ιευθύντρια Μικροβιολογικ ικροβιολογικού, ού, Bιοχημικού, ού, Ορμονολογικού Εργαστηρίου Αξιολόγηση Εργαστηριακής Διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Υπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι Στάκθ, B.sc., Ph.D., Ελζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Σταυρούλα Μπάκα Επ. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο 8 12-2010 Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ»

«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ» Σεμηκάνημ Γιέγπμο Λμημώλεςκ Γκόηεηα 4 ε Απνίιημξ 2011 «Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ» Καξαΐζθνπ Αγγειηθή Ννζειεύηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκώμεσλ MSc ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο & ζηελ Δθεξκνζκέλε Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ. Δήμηηρα Υούτοσλα. Δρ. Xημικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ. Δήμηηρα Υούτοσλα. Δρ. Xημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ Δήμηηρα Υούτοσλα Δρ. Xημικός 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΩΝΤΜΟ: μύπμοια ONOMA: Δήμεηνα ONOMA ΠΑΣΡΟ: Νακαγηώηεξ ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ: Δςή ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΓΓΝΝΗΗ: 18-5-1973 ΣΟΠΟ ΓΓΝΝΗΗ: Αζήκα ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ DX CT/NG/MG ASSAY 96 εξετάσεις 37005 Άμεση ανίχνευση των μικροοργανισμών Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae και Mycoplasma genitalium μέσω εξέτασης PCR σε πραγματικό χρόνο 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ιωάννης Γ. Ρούτσιας Επικουρος καθηγητης Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ιωάννης Γ. Ρούτσιας Επικουρος καθηγητης Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Ιωάννης Γ. Ρούτσιας Επικουρος καθηγητης Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας Ακόμα και μικρός αριθμός επαφών μπορεί να έχει σημαντικό κίνδυνο www.realitytraining.co.za/news.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα