Saules starojuma enerģijas izmantošana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Saules starojuma enerģijas izmantošana"

Transcript

1 Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes reakcijas, kas ir enerģijas avots. Saules izstarotā starojuma intensitāti un spektru nosaka virsmas raksturlielumi. Saules starojuma spektrs atbilst absolūti melna ķermeņa ar temperatūru 6000 K starojuma spektram. Spektra maksimums atrodas pie 550 nm /apt. 2 ev kvanta enerģija/ jeb atbilstoši zaļi-dzeltenajai krāsai, tam pielāgojusies arī dzīvība uz Zemes, piem., pēc fotosintēzes vai cilvēka acs jutības maksimuma. Arī lielākās daļas pusvadītāju aizliegtās zonas platums ir robeţās 0,5 5 ev, tas labi saskaņojas ar Saules starojuma kvantu enerģiju. Pusvadītāju materiāli ļauj realizēt reizē gan ļoti jutīgas, gan augsti efektīvas gaismas starojuma uztveršanas ierīces. Saules baterijas ļauj Saules starojuma enerģiju tieši pārveidot elektroenerģijā. Saules baterijas pamatelements ir pusvadītāju diode. Apgaismojot p-n pāreju ar īso viļņu garumu gaismu, uz p-n pārejas rodas spriegumu starpība, tā var uzturēt strāvu noslēgtā ķēdē un raţot enerģiju. Daudzveidīgajās parastajās diodēs p-n pāreju cenšas izveidot pēc iespējas mazu izmēros un ievieto gaismas necaurlaidīgā korpusā. Toties fotodiodēs, un Saules baterijās kā to paveidā, p-n pārejas izmērus maksimalizē pat līdz daţiem metriem, pusvadītāju materiālu pārklāj ar gaismas caurlaidīgu aizsargslāni. Saules baterijas izgatavo mikroelektroniskā rūpniecība; tā savas visai plašās iespējas un varēšanu apliecinājusi daudzkārt, piem., nodrošinot jau divas desmitgades nepārtrauktu procesoru un personālo datoru jaudu pieaugumu un izmaksu kritumu. Lai arī šobrīd Saules bateriju cena ir visai augsta apt eiro/m2 /Latvijas apstākļos 1 m2 var dot maksimāli 160 W/; to cena aizvien samazinās un var prognozēt, ka nākošās desmitgades laikā iegūtās enerģijas pašizmaksa varētu tuvoties ar tradicionālām energotehnoloģijām raţotās enerģijas cenai. Saules baterijas parasti izvieto uz ēku jumtiem, fasādēm utl. arhitektoniskiem elementiem, līdz ar to enerģijas piegādes ceļš līdz lietotājam ir minimāls secīgi piegāde ir ļoti droša. Ēkā atrodas pārveidotājs /var būt arī sareţģītāka vadības un kontroles iekārta/, kas Saules baterijas raţoto līdzstrāvu pārveido maiņstrāvā pašpatēriņam un enerģijas pārpalikuma ievadīšanai el.tīklā. Aizvien lielāku nozīmi gūst informāciju tehnoloģijas, var pat teikt, ka bez interneta, utl. iespējām vairs nav domājama normāla ikdiena. Serveru, pat individuālu datoru, normālas darbības nodrošināšanai raksturīgā tīkla sprieguma kvalitāte bieţi nav pietiekoša un tiek uzstādīti nepārtrauktas barošanas avoti /UPS/. To neatņemama sastāvdaļa ir parastais, ķīmiskais akumulators elektroenerģijas uzkrāšanai. UPS akumulatorus varētu izmantot Saules elektroenerģijas uzkrāšanai dienas gaišajā periodā, lai tā segtu pašpatēriņu naktīs vai tīkla elektroenerģijas piegādes pārtraukuma brīţos. Izmantojot Saules baterijas, tas ir iespējams jebkurā vietā uz Zemes, ikkatrs šodienas individuālais tīkla elektroenerģijas patērētājs kļūtu par enerģijas raţotāju dienas gaišajā laikā, bet patērētu to no tīkla, ja individuāli vai tuvumā nav uzstādīts akumulators, laikā, kad Saules enerģijas nepietiek.

2 Šādai nākotnes energoapgādes vīzijai ir ļoti daudz priekšrocību salīdzinot ar pašreizējo, centralizēto energoapgādi, kas galvenokārt izmanto fosīlos energonesējus. Tā līdzekļi par enerģiju vairs neaizplūstu no reģiona vai valsts, mazinātos atkarība no importa energonesēju piegādēm. Pašreizējā valstu tautsaimniecības un to perspektīvas lielā mērā atkarīgas no naftas cenām, pārkārtojot energoapgādi uz vietējo enerģijas avotu izmantošanu, tautsaimniecību stabilitāte /veselīgums/ ievērojami pieaugtu. Samazinātos arī pašreizējais lielais, jau Zemes klimatu un arī cilvēka veselību apdraudošais izmešu daudzums un augtu dzīves kvalitāte. Protams, būtu arī zaudētāji lielo spēkstaciju uc. centralizēto struktūru īpašnieki, kuri jau pašlaik jūtas apdraudēti un visiem spēkiem cenšas aizkavēt decentralizētas energoapgādes veidošanos. Piemērs. Lai segtu visa Ropaţu pagasta elektroenerģijas patēriņu Ep = 16,3 mio. kwh pie Saules starojuma vidējās enerģijas Latvijā K1 = 1000 kwh/m2 gada laikā teorētiski nepieciešami S = Ep / K1 = m2. Tā kā pagastā ir 6500 iedzīvotāju, katra elektroenerģijas patēriņu teorētiski varētu nodrošināt m2/ = 2,5 m2 Saules baterijas. Jāievēro, ka pašlaik komerciāli pieejamo Saules bateriju lietderības koeficients nav augsts, η= 0,20; tādēļ nepieciešamā platība pieaug 1/η reizes, mūsu gadījumā - 5 reizes. Tātad pie pašreizējo komerciālo silīcija Saules bateriju raksturlielumiem, Ropaţu pagasta katra iedzīvotāja elektroenerģijas patēriņa segšanai būtu nepieciešami 12,5 m2 Saules bateriju. Ja ievēro, ka Ropaţos dominē individuālā apbūve, Saules baterijas ģimenes elektroenerģijas patēriņa nodrošināšanai var pilnībā izvietot uz ēkas jumta. Jānorāda, ka tuvākajos gados varam gaidīt komerciālo Saules bateriju lietderības koeficienta kāpumu un secīgi - nepieciešamās bateriju platības samazināšanos, jo laboratorijas paraugos jau sasniegtas lietderības koeficienta vērtības 0,45 0,50 līmenī. Speciālisti uzskata, ka jau ir apzināti arī citi, visai perspektīvi pusvadītāju materiāli, kas varētu ļaut sasniegt pat 0,80 0,90 robeţu.

3 Hidropotenciāls Ūdens uz Zemes virsmas un atmosfērā atrodas nepārtrauktā apritē, ko sauc arī par ūdens ciklu. Saules tiešā starojuma un apkārtnes siltumenerģijas iedarbībā it visur uz Zemes ūdens iztvaiko. Ūdens tvaiku molekulmasa ir zemāka nekā gaisam un daļa ūdens tvaika atmosfērā ceļas augšup. Vairāku kilometru augstumā ūdens tvaiks daļēji sāk kondensēties veidojot redzamus mākoņus, tos vēji var pārnest pat tūkstošiem kilometru tālu. Daţādu iemeslu dēļ ūdens kondensējas vēl tālāk, nespēj vairs noturēties mākoņos un izkrīt uz Zemes virmas nokrišņu /lietus, sniega/ veidā. Nokrišņi ūdens paaugstinājumos Zemes gravitācijas lauka iedarbībā krīt - cenšas nonākt zemākā vietā, ikdienā šo koncentrēto dabas parādību sauc par upju straumi. Kalnos straumju vietas mēdz pārvietoties, veidot ūdenskritumus, tapēc upju apzīmējuma vietā lieto vispārīgāku ūdensteces. Apritē piedalās tikai saldūdens, jo okeānos un jūrās esošie sāļi praktiski nespēj iztvaikot. Jānorāda, ka vismaz 99 % uz Zemes esošā saldūdens, kas koncentrēti Antarktīdas, Grenlandes uc. polāros ledājos, apritē nepiedalās, jo praktiski nekūst un neiztvaiko. Cilvēki jau pasen iemācījušies ar aizsprostiem koncentrēt un izmantot ūdensteču nesto enerģiju. Hidroturbīnas un elektrotehniskās iekārtas HESos augsti efektīvi pārveido ūdens enerģiju ērti pārvadāmā un izmantojamā formā elektroenerģijā. Pamatsakarība, ko izmanto hidroenerģētiskos aprēķinos, seko no objekta pārvietošanās /krišanas/ gravitācijas spēka lauka iedarbības rezultātā. Objektam ar masu m pārvietojoties/krītot par augstumu H gravitācijas spēka laukā ar brīvās krišanas paātrinājumu g, atbrīvojas enerģija E E = m. H. g Tā kā hidroloģiskos datus tradicionāli uzdod kā caurplūdi laika vienībā /visbieţāk m3/sekundē vai km3/gadā/, tad augstākpievestā formula jāmodificē. /Ievērosim, ka enerģija laika t vienībā ir jauda, P = E/t./ P = (m. H. g)/t = m/t. H. g Apskatīsim ūdens /ar blīvumu ρ = 1000 kg/m3/ plūsmu Q /m3/s/. Ūdens plūsmai Q atbilstošā masas plūsma būs m/t = Q. ρ, ievietojot to formulā iegūstam P = Q. ρ. H. g /W/ Tā kā ūdenim skaitliski ρ = 1000, to atmetot iegūstam jaudu kw P = Q. H. g /kw/ Tā kā jūras līmeni, kā arī nelielos augstumos g = 9,8 m/s2 10 m/s2, formula tālāk vienkāršojas P = 10. Q. H /kw/ Ja Q uzdots kā km3/gadā Qg, lai pārietu uz pierastajām mērvienībām m3/s, jāievēro, ka 1 km = 1000 m = 10 3 m, bet gadā ir apt sekunţu. Tad

4 Q = Qg (10 3 ) 3 / Qg 30. Qg /m3/s/ Lai iegūtu gadā maksimāli saraţojamās/iegūstamās enerģijas vērtību /hidropotenciālu/, pieņemam, ka hidroiekārtu lietderības koeficients ir maksimālais, t.i. 1, iegūtās jaudas vērtības jāpareizina ar gada sekunţu skaitu jeb s, E = P s /J/ Izsakot jaudu vatos W, iegūtās enerģijas E mērvienība būs dţouli J. Lai iegūtu tradicionālo elektroenerģijas mērvienību kwh, jāievēro, ka gadā vidēji ir 8760 h /stundas/. Tad izsakot jaudu kw un reizinot ar stundu skaitu, maksimāli saraţojamo enerģiju /hidropotenciālu/ iegūstam pēc izteiksmes E = P h /kwh/.

5 Aprēķinu piemērs: Hidropotenciāls Ropažu pag. esošai Lielai Juglai un tās pietekām Īss upes baseina un tuvinājumu raksturojums. L.Jugla veidojas satekot Mergupei un Sudai (Sudei), abu šo L.Jugla baseina upju hidropotenciāls jānosaka atsevišķi. Upes posmā no sateces līdz apt. Silakrogam, sprieţot pēc digitālās kartes ir vairākas nelielas pietekas (vērtēju, ka katras no tām noteces baseina laukums nepārsniedz km2, - secīgi - to vidējā notece nepārsniedz 0,3-0,5 m3/s (vadoties no apt. raksturlieluma Latvijas apstākļiem, ka 100 km2 baseina platība dod vidējo noteci 0,5-1,0 m3/s)). Pieteku kritums nav liels - orietējoši nepārsniedzot m, tādēļ to hidropotenciāls ir niecīgs salīdzinot ar pārējo L.Jugla baseina upju hidropotenciālu un to tālāk neapskatu/neievēroju. Caurplūdes pieaugumu pa L.Juglas garumu apskatu atsevišķos, manis izvēlētos 3 posmos - pieņemu, ka katrā posmā visā garumā upes līmenis ir nemainīgs (atbilst situācijai, ja uz upes būtu uzcelti 3 aizsprosti, kuru radītā uzpludinājuma kopējais augstums atbilst kopējam L.Juglas kritumam). Pieņemu, ka katrā šajā posmā visā tā garumā caurplūde ir nemainīgs lielums, tāpat pieņemu, ka caurplūde palielinās katrā posmā palielinās lēcienveidīgi par manis izvēlētu vērtību (apt. 2 m3/s - skat. tālāk), jo L.Juglas sateces baseina laukums palielinās apt. lineāri pa L.Juglas garumu. Aprēķinos izmantoju vidējās noteces vērtības - līdz ar to uzskatu, ka visa pavasara palos atbrīvotā ledus sega tiek aizturēta attiecīgos upes posmos līdz pilnīgai izkušanai un viss atbrīvotais ūdens var tikt izmantots hidroenerģijas iegūšanai. L.Juglā netālu no grīvas, praktiski jūras līmenī ietekošās Tumšupe un Krievupe, nedod vērā ņemamu ieguldījumu L.Juglas hidropotenciālā, abu pieteku hidropotenciāls jānosaka atsevišķi. Ūdens zudumus (noteces samazināšanos) iztvaikošanas, ieplūdes pazemē, saimnieciskās darbības uc. iemeslu dēļ neapskatu. Visos aprēķinos pieņemu, ka lietderības koeficienti ir maksimālie, t.i. 1. Tātad jāaprēķina hidropotenciāls šādām upēm: 1. Mergupei. 2. Sudai. 3. Krievupei. 4. Tumšupei. 5. L.Juglai. Izejas datus izmantoju no šādiem avotiem: 1. I.Lukss, Ar laivu Latvijas ūdeņos, 1991; lielākā daļa grāmatā minēto datu pievesti arī internetā: sadaļā Laivas. 2. Enciklopēdija: Latvijas daba, 6 sējumos, Rīga, g. 3. Varētu izmantot arī: Latvijas Elektifikacijas pamati, Rīga,1931. Hidropotenciāla aprēķini

6 1. Mergupe, vidējā caurplūde grīvā Q1 = 3,2 m3/s; sateces baseina laukums S1 = 285 km2; kritums H1 = 157 m. Tā kā caurteces sadalījums pa upes garumu nav zināms, hidropotenciāla jaudu aprēķinu pēc tuvinātās formulas (integrēju upes modeli, pieņemot, ka kritums pa upes garumu samazinās lineāri, bet notece pieaug kvadrātiski); tapēc parādās reizinātājs 1/3 P1 ~ 1/3. Q1. g. H1 2. Suda, vidējā caurplūde grīvā nav atrodama. Sateces baseina laukums S2 = 170 km2; kritums H2 = 50 m. Pieņemu, ka hidroloģiskais reţīms Sudai ir līdzīgs kā Mergupei, līdz ar to noteci Sudas grīvā aprēķinu ievērojot sateces baseinu laukumu atšķirības: Q2 = S2/S1. Q1 P2 ~ 1/3. Q2. g. H2 = 1,9 m3/s 3. Krievupe, vidējā caurplūde grīvā Q3 = 1,3 m3/s; kritums H3 = 70 m. Tā kā caurteces sadalījums pa upes garumu nav zināms, hidropotenciāla jaudu aprēķinu pēc tuvinātās formulas P3 ~ 1/3. Q3. g. H3 4. Tumšupe, vidējā caurplūde grīvā Q4 = 1,8 m3/s; kritums H4 = 69 m. Tā kā caurteces sadalījums pa upes garumu nav zināms, hidropotenciāla jaudu aprēķinu pēc tuvinātās formulas P4 ~ 1/3. Q4. g. H4 5. L.Juglas notece grīvā Q5 = 14 m3/s, kritums no sateces līdz jūras līmenim H51 = 70 m L.Juglas visā tās garumā hidropotenciālā dod ieguldījumu Sudas un Mergupes notece, kas satekot kopā veido L.Juglu P51 ~ (Q1 + Q2). g. H Tumšupes un Krievupes pietece (Q3 + Q4) netālu no L.Juglas grīvas, praktiski jūras līmenī, nedod ieguldījumu L.Juglas hidropotenciālā. L.Juglas garumā no citām, mazajām pietekām nonāk pieplūdums Q52 un tas dod papildus ieguldījumu hidropotenciālā Q52 = Q5 - (Q1 + Q2) - (Q3 + Q4) (= Q53 + Q54 + Q55 -sk.tālāk) ~ 6 m3/s 5.3. Apskatu L.Juglas hidropotenciālu 3 manis izvēlētos posmos; pieņēmumivērtējumi un aprēķini atsevišķos posmos 1. posmam - kritums no H53 = 70 m, pieplūde Q53 = 2 m3/s, P53 ~ Q53. g. H53

7 posmam - kritums no H54 = 40 m, pieplūde Q54 = 2 m3/s, P54 ~ Q54. g. H posmam - kritums no H55 = 20 m, pieplūde Q55 = 1,8 m3/s, P55 ~ Q55. g. H55 6. Kopējo L.Juglas baseina hidropotenciālu (enerģiju) nosaku summējot visus atsevišķi noteiktos hidropotenciālus (jaudas) un reizinot to ar gada vidējo stundu skaitu 8760 h Pkop = P1 + P2 + P E = P kop h / vēlams izteikt kwh/ Skaitliski L.Juglas baseina hidropotenciāls Pkop = 6060 kw /L.Jugla/ kw /pietekas/ = 8900 kw E = 8900 kw h = kwh = 78 mio. kwh Hidropotenciāla vērtība E=78 mio.kwh atbilst 1,2 % Latvijas pēdējo gadu elektroenerģijas patēriņam /6500 mio.kwh/. Ropaţu pagasta 6500 iedzīvotāji sastāda tikai 0,27 % no Latvijas iedzīvotāju skaita; varētu pieņemt, ka to elektroenerģijas patēriņš būtu atbilstošs, t.i. arī 0,27 % jeb 20 mio.kwh. Tātad statistiski skatot, veidojot mazās HES un izmantojot tikai nelielu daļu no Lielās Juglas baseina hidropotenciāla varētu segt it visu Ropaţu pagasta elektroenerģijas patēriņu. Zināms, ka atjaunotas: Skuķīšu dzirnavas, tagad HES, uz Tumšupes, kritums 5 m, instalēto agregātu jauda nav zināma; Ropaţu HES uz Lielās Juglas, kritums 6 m, instalēto agregātu jauda nav zināma. Jau dati par izmantoto kritumu vien liecina, ka pašlaik Ropaţu pag. tiek izmantota pavisam niecīga daļa no pieejamā hidropotenciāla.

8 Vēja enerģijas izmantošana Zemes virsmas laukuma vienību sasniegušā Saules starojuma enerģija ir visai atšķirīga vislielākā tā ir uz ekvatora, viszemākā pie poliem, Saulei pretējā Zemes puse nesaņem nekādu starojuma enerģiju. Zemes virskārta ir ar visai atšķirīgām īpašībām piem. ūdeņi okeāni un jūras salīdzinot ar sauszemi. Šo un vēl daudzu citu faktoru dēļ Zemes virsma un tai pieguļošais gaisa slānis sasilst nevienmērīgi. Nevienmērīgi uzsildītajos gaisa slāņos parādās arī spiediena starpības, kas izsauc gigantisku gaisa masu pārvietošanos vēju. Pievirsmas /augstumā līdz daţiem simtiem metru/ vēji ir visai nepastāvīgi gan laikā, gan arī pēc virziena. Šie vēji ir arī visai jutīgi pret Zemes virsmas negludumiem un vislielāko ātrumu sasniedz virs līdzenajiem ūdens klajumiem. Augstāk sāk dominēt visai pastāvīgie un spēcīgie ģeostrofie vēji, kuri saistīti ar gaisa masu kustību Koriolisa spēka iedarbībā no ekvatora uz poliem. Gaisa balonu ceļotāji izmanto tieši šos vējus, kuru ātrums reti nokrīt zem 100 km/h /30 m/s atbilst vētras definīcijai uz Zemes virsmas/, bet bieţi sasniedz pat 250 km/h /70 m/s/ vērtības. Augstumam pieaugot, neskatoties uz gaisa blīvuma samazināšanos, aizvien pieaug vēju nestā enerģija. Tapēc arī vējenerģētiku raksturo tendence aizvien kāpināt torņu augstumu, pašlaik sasniegti jau 160 m. Enerģijas daudzums, ko var iegūt no vēja, ir proporcionāls vēja plūsmas iedarbības laukumam un vēja ātrumam trešajā pakāpē. E ~ S. v 3, kur - E- iegūstamā enerģija - S- vēja iedarbības laukums - v- vēja ātrums. Ja vēja ātrums pieaug divas reizes, tad enerģijas daudzums palielinās kubiski - astoņas reizes. Vispiemērotākās vietas vēģeneratoru uzstādīšanai ir kaili pakalni vai jūras piekraste un šelfs, jo vēja ātrums ir visai jutīgs pret virsmas nelīdzenumiem. Nav racionāli vējģeneratorus izvietot šķēršļotā apkārtnē, piem., meţā, starp ēkām, pat atsevišķu koku tuvumā. Kādreizējās idejas, ka katrs saimnieks uzstādīs savu vējģeneratoru, nav attaisnojušās, jo šādas nelielas iekārtas spētu izmantot tikai visai nepastāvīgos pievirsmas vējus. Maģistrālā vējenerģētikas attīstības tendence ir aizvien lielākas iekārtas šobrīd jau sasniegti 5 MW un aizvien augstākos torņos, lai izmantotu pastāvīgos ģeostrofos vējus, līdz ar to saraţotās enerģijas pašizmaksa aizvien samazinās. Aprēķinos jāievēro, ka vēja ātrums mainās pieaugot augstumam. Mūsdienās vēja ģeneratora torņa augstums h parasti var sasniegt m, bet standarta metereoloģiskajos novērojumos vēja ātrumu mēra m augstumā. Līdzenā reljefā vēja ātrums, pieaugot augstumam h, palielinās pēc eksponenciālas sakarības /Helmana formula/: v h = v 0. (h/ho) α kur - v h - vidējais vēja ātrums augstumā h [m/s]

9 - v 0 - vidējais vēja ātrums novērošanas augstumā h 0 [m/s] - ho- novērošanas augstums [m] - α koeficients /Helmana eksponente/, kas ievēro apvidus reljefu (atklātai jūrai - 0,1, meţiem, ēkām - 0,4) Ropažos vidējais, meteorologu noteiktais vēja ātrums ir apt. 4 m/s (v 0 ). Torņa augstumu pieņemam vienādu ar 120 m (h), meteoroloģiskos novērojumus uzskatām par veiktiem 10 metru augstumā (h 0 ). Koeficientu α pieņemam vienādu ar 0,3, jo Ropaţu pagastā ir daudz meţu masīvu, kas mijas ar laukiem. Tātad vēja ātrums vēja ģeneratora torņa augstumā būs vienāds ar : v h = 4. (120/10) 0,3 = 8,43 m/s Mūsu gadījumā vēja enerģijas aprēķinam izmantojam Vācijas firmas Enerkon raţotā un izplatītā vējģeneratora E-66 raksturlīkni, kura dota attēlā /66 atbilst vējģeneratora spārnu aprakstītā riņķa diametram metros/. Pēc Enerkon ģeneratora raksturlīknes vidējā jauda pie 8,4 m/s apt. 600 kw, gada laikā 8760 stundās - iegūstamā enerģija 5,2 mio. kwh. Lai segtu aprēķināto Ropaţu pagasta elektroenerģijas patēriņu 16,3 mio. kwh nepieciešami vismaz 3 Enerkon E-66 vējģeneratori. Vējģeneratorus varētu novietot pie Ropaţiem vai Kangariem, jo šajos rajonos ir vispiemērotākais reljefs klajas vietas ar paaugstinājumiem pauguriem.

10 Nodrošinājums ar siltumenerģiju un motordegvielām Galvenie siltumenerģijas patērētāji ir ēkas un raţošanas procesi. Latvijā abās sfērās pēdējā desmitgadē notiek un arī turpmāk nenovēršamas būtiskas pārmaiņas. Raţošanas procesos novecojušās padomju tehnoloģijas nomaina Rietumu tehnoloģijas un iekārtas, kuras izstrādājot, liela vērība tiek pievērsta enerģijas patēriņa samazināšanai. Līdz ar to mazvarbūtīgs ir enerģijas, t.sk. arī siltumenerģijas, patēriņa pieaugums būtiski augot raţošanas apjomiem. Parasti pieņemts ēkas un pilsētas uzskatīt par enerģijas patērētājiem. Rietumeiropā jau izplatās ēkas ar enerģijas patēriņu tuvu 0, ir izstrādātas arī ēku konstrukcijas un aprīkojums, kas ļauj,izmantojot ēkas, pat raţot enerģiju virs pašpatēriņa. Ir izstrādātas arī augsti efektīvas, mūsdienīgas koksnes apkures iekārtas ar lietderības koeficientu % līmenī salīdzinot ar 30 %, kas raksturīgi 30-o gadu krāšņu konstrukcijām. Ievērojama daļa ēku Latvijā ir celtas vēl pirms kariem vai padomju periodā, kad siltumenerģijas taupīšanai un patēriņa samazināšanai tikpat kā nepievērsa uzmanību. Ēku siltumizolācijas uzlabošana /siltināšana/ uzsākta tikai nesen, atšķirībā no Rietumeiropas valstīm Latvijā tam vēl nav piešķirta valstiska nozīmē. ES toties tiek pieņemta jau direktīva, kas liek ES kandidātvalstīm paaugstināt enerģijas izmantošanas efektivitāti. Arī ēku apsaimniekotāju interese samazināt izdevumus par siltumenerģiju un tās patēriņu tikai aug, tā ka nākotnē visdrīzāk gaidāma siltumenerģijas patēriņa samazināšanās, neskatoties uz masveidīgu jaunu, toties labi siltinātu ēku celtniecību un kopumā ekspluotācijā esošo ēku skaita pieaugumu. Latvijā par tuvākajā nākotnē nozīmīgiem atjaunojamiem siltumenerģijas avotiem jāuzskata koksne visdaţādākajos veidos un kūdra, meţi aizņem 48 %, bet purvi 11 % valsts teritorijas, kas ir visai daudz salīdzinot ar vairumu Eiropas valstu. Saules enerģijas siltuma kolektori, ģeotermiskā enerģija utl. tehnoloģijas Latvijas apstākļos kopumā ir un tuvākā nākotnē paliks vēl pārāk eksotiskas un dārgas iekārtas. Kūdras ieguve un izmantošana Latvijā maksimumu sasniedza ap 1965.g., kad Rīgas TEC-1 darbināja ar frēzkūdru, bet individuālajā apkurē plaši izmantoja presētas kūdras briketes. Kopš tā laika kūdru aizvien vairāk aizstāj citi, lietošanā ērtāki energonesēji, galvenokārt dabas gāze. Daudzās, kādreiz uzceltās kūdras ieguves fabrikas, tajās parasti ir uzstādīti arī koģeneratori ar elektrisko jaudu līdz 10 MW, faktiski stāv dīkā, to noslogošanai un kūdras plašai izmantošanai energoapgādē nepieciešama valstiska ievirze. Pašlaik kūdras izmantošanā Latvijā dominē tās eksports uz Rietumeiropu mazdārziņu mēslošanai. Koksne malkas veidā tradicionāli dominē individuālās apbūves apkurē Latvijā. Kokrūpniecības uzplaukums pēdējā pārmaiņu desmitgadē veicinājis arī jaunu enerģētiskās koksnes sagatavošanas veidu /šķelda, granulas/ apgūšanu. Parasti kā izejvielas tiek izmantoti lietkoksnes apstrādē nenovēršami radušies atlikumi mizas, nomaļi, skaidas utl. Latvija aizvien kāpina enerģētiskās koksnes eksportu, pašlaik ikgadējais apjoms jau ir apt. 1 mio. tonnu. Atšķirībā no malkas, šķeldas un granulu izmantošanu apkurē var viegli automatizēt. Aizvien vairāk kādreiz ar importēto mazutu un oglēm darbinātās centralizētās apkures katlumājas rajonu pilsētās uc. centros aizstāj ar vietējās koksnes apkuri, it īpaši tajos Latvijas reģionos, kur nav

11 pieejas dabas gāzei. Jānorāda, ka kvalitatīvu koksnes granulu siltumspēja ir visai augsta - 23 MJ/kg, t.i. apt. puse no akmeņogļu vai dīzeļdegvielas masas vienības siltumspējas. Ilgtspējība koksnes un kūdras izmantošanā nozīmē, ka to izmantošanas apjomi nepārsniedz ikgadējo pieaugumu. Kūdras pieaugumu aprēķina visai pašvaldības purvu platībai, tās ieguve parasti notiek vienā vai daţās koncentrētās/centralizētās vietās. Koksnes ieguve iespējama gan izcērtot vienkopus platību, gan veicot meţa retināšanu. Šajā darbā uzskatām, ka koksni iegūst no vienkopus kailcirtes. Izcirtuma normas Latvijā /parasti 0,5 1,5 % robeţās/ noteiktas zem pieauguma, t.i. meţkopībā tiek nodrošināta ilgtspējība. Uzskatām, ka koksne lietošanai tiek izţāvēta, apkures iekārtu lietderības koeficientu pieņemam maksimālo, t.i. 1. Individuālās mobilitātes un autotransporta lomas pieaugums vērojams it visur pasaulē. Pašlaik kā enerģijas avots nospiedoši dominē naftas produkti, tomēr neatlaidīgi tiek meklētas diversifikācijas iespējas, lai samazinātu naftas īpatsvaru. Rietumeiropā masveidā veicina benzīna auto papildināšanu ar otru - saspiestas dabas gāzes barošanas iekārtu. Perspektīvā dabas gāzi var aizstāt atjaunojams avots - biogāze. Tropiskos rajonos mēģina izmantot cukurniedres un no tām iegūto bioetanolu. Ziemeļeiropas klimatiskajos apstākļos kā komerciāli izdevīgu līdz šim sevi apliecinājusi tikai rapša eļļa kā dīzeļdegvielas aizstājējs. Praktiski katrā Vācijas auto uzpildes stacijā ir atsevišķa uzpildes kolonna ar apzīmējumu BIODIESEL. Aizvien bieţāk Vācijas lauksaimnieki ar izaudzēto rapša eļļu darbina arī koģeneratorus elektro- un siltumenerģijas pašpatēriņa segšanai. Rapša eļļu iespējams pārveidot arī lietošanai benzīna motoros, tomēr plašu izplatību šī tehnoloģija pašlaik nav guvusi. Latvijā arī uzsākta un strauji iet plašumā rapša audzēšana, pašlaik gan apt. 90 % raţas tiek eksportēts, vietējās izmantošanas apjomi autotransportā vēl ir niecīgi. ES paredz, ka 2010.g. apt. 6 % no autotransporta degvielas jābūt biodegvielai. Latvijā pēc ilgas nenoteiktības nesen pieņemta Biodegvielu nacionālā programma galvenais uzsvars tuvākajos gados: rapša audzēšanas veicināšana un pārstrādes rūpnīcu veidošana. Latvijas apstākļos rapša audzēšana var izrādīties visienesīgākais zemes apstrādāšanas veids. Daudzās šobrīd pamestās vai mazintensīvi izmantotās lauksaimnieciskās platības var izmantot rapša audzēšanai, novērtējums liecina, ka it visu Latvijā patērēto auto degvielu varētu šeit arī izaudzēt, t.i. realizēt ilgtspējību apgādē un neatkarību no ārējām piegādēm. Jānorāda, ka uzkrājot agrotehnisko pieredzi biodegvielu ieguvums no hektāra var būtiski pieaugt pat līdz 2 reizēm. Aprēķinu secība Primārās enerģijas veids: kvalitatīva koksne Mērķis Aprēķināt meţa izcirtuma platību, lai ar koksni segtu siltumenerģijas patēriņu pašvaldībā

12 Nepieciešamie izejas dati Aprēķinu etapi Meţu platība pašvaldībā Sm Vidējā krāja Latvijas meţos 300 m3/ha Pieļaujamais izcirtums 1 % no krājas Koksnes blīvums 800 kg/m3 Ţāvētas koksnes siltumspēja 15 MJ/kg Siltumenerģijas patēriņš pašvaldībā Es Nosaka koksnes patēriņu dalot siltumenerģijas patēriņu Es ar koksnes siltumspēju Pārrēķina gada patēriņu m3 patēriņu dalot ar koksnes blīvumu Aprēķina izcērtamo platību Si Salīdzina izcērtamo platību Si ar vidējo pieļaujamo izcirtuma normu pašvaldībā 1 %. Sm Primārās enerģijas veids: kvalitatīvi sagatavota kūdra Mērķis Nepieciešamie izejas dati Aprēķinu etapi Aprēķināt ikgadus izmantojamo purva platību, lai ar kūdru segtu siltumenerģijas patēriņu pašvaldībā Purvu platība pašvaldībā Sp Vidējais kūdras slāņa biezums Latvijas purvos 2 m2 Ikgadējais vidējais kūdras slāņa pieaugums 1 mm Kūdras blīvums 800 kg/m3 Kūdras siltumspēja 15 MJ/kg Siltumenerģijas patēriņš pašvaldībā Es Nosaka kūdras patēriņu dalot siltumenerģijas patēriņu Es ar kūdras siltumspēju Pārrēķina gada patēriņu m3 patēriņu dalot ar kūdras blīvumu Aprēķina izsmeļamo platību Si patēriņu dalot arvidējo biezumu Salīdzina izsmeļamo platību Si ar purvu platību pašvaldībā Sp Primārās enerģijas veids: rapsis Mērķis Nepieciešamie izejas dati Aprēķinu etapi siltumspēju Aprēķināt cik sējumu hektāru /ha/ sedz it visu vidējo motordegvielu patēriņu pašvaldībā Lauksaimnieciskās zemes platība pašvaldībā Sz pieņemam, ka rapsim var izmantot pusi Sz Rapša eļļas ieguvums pašlaik vidēji Latvijā kg/ha Rapša eļļas siltumspēja 40 MJ/kg Pašvaldības visu iedzīvotāju motordegvielu patēriņš Em /J/ Nosaka rapša eļļas patēriņu dalot Em ar rapša eļļas Nosaka nepieciešamo platību dalot rapša eļļas patēriņu ar rapša eļļas pašreizējo vidējo ieguvumu Latvijā kg/ha Salīdzina nepieciešamo platību ar pieejamo ½ Sz

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) ΜορφέςτέχνηςκαιΚινήματα /Art Styles and Movements / Mākslasstili un kustības GREEK ENGLISH LATVIAN Εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ: Διαφζρουν από τισ καλζσ

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

technologie moderního bydlení

technologie moderního bydlení Objednací kód CZ_06_2014 (SZ) 0037-02.300 003702300 521 Termost. vrchní díl pro jednotrubkový ventil 13 D THE 5 001 048 5001048 585 99 D PAG 5 001 060 5001060 741 99 D PAG 5 011 037 5011037 701 99 D PAG

Διαβάστε περισσότερα

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 9 10 1 8 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

: B. -.

: B. -. 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670..: mp-ojs@opoce.cec.eu.int & : http://simap.eu.int :.1), (- ) :... : 30-32 :. : 104 33 : (- ) : :-. -. - B. -. : + 30210 88 19 139 + 30210 88 19 139

Διαβάστε περισσότερα

5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA. Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane

5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA. Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane 5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA ZIEDS...2 MIKROSPORANGIJS, MIKROGAMETOFĪTS...3 SĒKLAIZMETNIS, MEGASPORA, MEGAGAMETOFĪTS...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-03 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04// ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ερωτησεις -4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā to izdarīt? Latvijas vispārizglītojošās skolās pamatizglītības satura reformas ieviešana tika pabeigta 2007./2008. māc./g.

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē J. Dravieks Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē Mācību grāmata LSPA studetiem, maģistratiem, doktoratiem RĪGA - 004 Juris Dravieks, 004. Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē SATURS IEVADS...

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

Αληηθείκελν : Παξάδεηγκα (Demo) ππνινγηζκνύ απηόλνκνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο εμνρηθήο θαηνηθίαο

Αληηθείκελν : Παξάδεηγκα (Demo) ππνινγηζκνύ απηόλνκνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο εμνρηθήο θαηνηθίαο Αληηθείκελν : Παξάδεηγκα (Demo) ππνινγηζκνύ απηόλνκνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο εμνρηθήο θαηνηθίαο Έξγν : Δγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζηε άκν (Διιάδα, Γεωγξαθηθό Πιάηνο θ=38 ν ) Πεξηγξαθή Μνληέινπ

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 12 July 2012 12546/12 Interinstitutional File: 2012/0176 ( LE) JUR 400 ECOFI 702 UEM 265 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11 LATVIJAS SORTA EDAGOĢIJAS AKADĒMIJA Juris Dravieks MS EXCEL pievieojumprogramma STATISTIKA 3.11 Mācību līdzeklis - rokasgrāmata LSA studetiem, maģistratiem, doktoratiem apildiāts RĪGA - 013 Juris Dravieks,

Διαβάστε περισσότερα

Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija

Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija Didzis Tjarve Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija Metodiski materiāli lauka kursiem botānikā un ekoloăijā 2007 Latvijas Universitāte MEŽA FITOCENOZES RAKSTUROJUMS Meža fitocenozes struktūra

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟPTIONAL) ΦΟΡΕΙΟ ΠΑΛΑΓΚΩΝ Συνοδεύονται με την τροχαλία ÊÙÄÉÊOÓ: 63017 ÔÉÌÇ: 150 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÔÁ ÕÔÇÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА Верзија 1.0 децембар 2009. године На основу члана 107. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Србије'' број 84/04) и чл. 32. ст. 1. т. 9. Одлуке о измени

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 010 1 ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. δ 1.. α 1.. γ 1.4. β 1.5. α. ΛΑΘΟΣ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ δ. ΣΩΣΤΟ ε. ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑ ο Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.1. α. Για το Α: 1s s p 6 s p 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΝΓΔΗ ΑΓΩΓΩΝ AMPACT

ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΝΓΔΗ ΑΓΩΓΩΝ AMPACT ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΝΓΔΗ ΑΓΩΓΩΝ AMPACT ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΠΑΡΑΘΑΛΑΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ME ΑΓΩΓΟΤ Cu-Al 1. Γενικά Οη ζύλδεζκνη απνηεινύλ ην αζζελέο ζεκείν ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο. Πνιινί ηύπνη ζπλδέζκσλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αιινίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ revision 00, 25/02/2014 1. ΧΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 1.1 Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου 6 Αντίσταση Αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

RENAULT MEGANE HATCH drive THE CHANGE

RENAULT MEGANE HATCH drive THE CHANGE RENAULT MEGANE HATCH drive the change ΕΔΩ ΚΑΙ 111 ΧΡΟΝΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙ- ΘΗΣΗ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑ- ΝΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣ- ΣΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ. μια δεσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΘ/ΤΜΜΒ/ΕΘΘΜ - ΜΜ802 Γραπτή Δοκιμασία ώρα 12:00-14:30

ΠΘ/ΤΜΜΒ/ΕΘΘΜ - ΜΜ802 Γραπτή Δοκιμασία ώρα 12:00-14:30 ΠΘ/ΤΜΜΒ/ΕΘΘΜ - ΜΜ80 Γραπτή Δοκιμασία.06.07 ώρα 1:00-14:30 Επισυνάπτεται διάγραμμα με ισουψείς ειδικής κατανάλωσης καυσίμου [g/psh] στο πεδίο λειτουργίας του κινητήρα Diesel με προθάλαμο καύσης, OM61 της

Διαβάστε περισσότερα

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses Pakauða ârçjais paugurs Pakauða augstâkâ lînija Pakauða ârçjâ ðíautne Pakauða augðçjâ lînija Locîtavpaugura bedrîte Jûga izaugums Jûga ierobs Rîkles pauguriòð Pakauða lielâ atvere No ârpuses Pamatdaïa

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙ ENVECO A.E «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙ Εκτίµηση διασποράς σωµατιδίων και αέριων ρύπων 1 EKTIMHΣH

Διαβάστε περισσότερα

Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)

Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) Projekts nr. 3 Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) R.Galoburda, A.Ruža, I.Skrabule, E.Kaufmane, A.Jemeļjanovs, T.Rakčejeva

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Διάδρομος MT-142 Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης

Ηλεκτρικός Διάδρομος MT-142 Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης Ηλεκτρικός Διάδρομος MT-142 Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης Ειδικές Συμβουλές: 1. Πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά. 2. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē LIETOŠANAS INSTRUKCIJA HUMULIN N PEN 100 SV/ml SUSPENSIJA INJEKCIJĀM PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ (Insulinum isophanum) (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα λέβητα pellet. Pelletsave-Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Συγκρότημα λέβητα pellet. Pelletsave-Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Συγκρότημα λέβητα pellet Pelletsave-Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή)

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή) ιπλό δισκοπρίονο DG 79/4,5 m + Ε 111 ίσκος Φ 380 mm Μήκος κοπής 4500 mm Ρύθµιση κοπής (περιστροφή βάσης) 45-90 -45 και ενδιάµεσες µοίρες Μπλοκάρισµα στις 15, 22,5, 30 και 45 Υδροπνευµατική πτώση δίσκων

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Ισολογισµός ισχύος στο Λέβητα Καυσαερίων: (1)

Λύση: Ισολογισµός ισχύος στο Λέβητα Καυσαερίων: (1) 6 η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση 6.1 Η πρόωση πλοίου επιτυγχάνεται µε Βραδύστροφο, -Χ κινητήρα Dieel µέγιστης συνεχούς ισχύος στον άξονα 6100 PS. Η ειδική κατανάλωση του κινητήρα είναι 15 gr/psh σε φορτίο 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. α.μ. 74/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. α.μ. 74/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών α.μ. 74/2013 Πράξη: «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ DUCATO. MBA Μηχανική Υποβοήθηση Φρεναρίσματος. EBD Ηλεκτρονική Κατανομή δύναμης Φρεναρίσματος. ESP Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας

ΝΕΟ DUCATO. MBA Μηχανική Υποβοήθηση Φρεναρίσματος. EBD Ηλεκτρονική Κατανομή δύναμης Φρεναρίσματος. ESP Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας ΝΕΟ DUTO EBD Ηλεκτρονική Κατανομή δύναμης Φρεναρίσματος BA Μηχανική Υποβοήθηση Φρεναρίσματος Το ηλεκτρονικό σύστημα κατανέμει τη δύναμη φρεναρίσματος μεταξύ του εμπρόσθιου και του οπίσθιου άξονα, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 2

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 2 Αυτό είναι το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Προώθηση στο διαδίκτυο της εξοικονόμησης ενέργειας από τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμότητας ψύξης και ηλεκτρισμού (CHCP) Βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

% -20 % -20 % MUTES HIGIĒNAS LĪDZEKĻIEM

% -20 % -20 % MUTES HIGIĒNAS LĪDZEKĻIEM 2014. gada janvāris veselıgs padoms MUTES HIGIĒNAS LĪDZEKĻIEM -25 līdz % -25 % ALOEDENT AloeDent Aloe Vera Cool Strawberry Children s bērnu zobu pasta ar koenzīmu Q10, tējas koka eļļu un silīciju. Saudzīgi

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display

Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display Σχηματικό Διάγραμμα μιας Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων To Lcd εσωτερικά έχει έναν controller που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία τον δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα