3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums"

Transcript

1 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas beigās aplūkosim arī, kā likumus iegūt, izmantojot elektronu teoriju Strāvas stiprums un blīvums Par elektrisko strāvu sauc elektrisko lādiņu virzītu kustību. Ja elektriskā strāva plūst vadītājos un pusvadītājos, to sauc par vadītspējas strāvu. Lādētas daļiņas - lādiņnesēji, pārvietojoties rada strāvu, vadītājos ir vai nu elektroni metālos, vai pozitīvi un negatīvi joni elektrolītos, kā arī elektroni un joni vienlaikus jonizētā gāzē un plazmā. Pusvadītājos lādinnesēji ir elektroni vai caurumi (par caurumu sauc brīvu, elektrona neaizņemtu vietu. Ja kāds no elektroniem šo vietu aizņem, brīvā vieta caurums izveidojas citur un notiek cauruma pārvietošanās, kas norisinās elektronu kustībai pretējā virzienā). Brīvo elektrisko lādiņu pārvietošanās cēlonis vadītājā ir elektriskais lauks, kura iedarbības dēļ pozitīvie lādiņi kustas lauka intensitātes virzienā, bet negatīvie laukam pretējā virzienā (3.. att.), tāpēc, lai nodrošinātu nepārtrauktu lādiņnesēju virzītu kustību, vadītājā jārada un jāuztur elektriskais lauks. Par elektriskās strāvas virzienu ir pieņemts pozitīvo lādiņnesēju kustības virziens. Pozitīva lādiņa pārnese vienā virzienā un tikpat liela negatīva lādiņa pārnese pretējā virzienā ir ekvivalenta. Lādiņu virzīta kustība var notikt arī, pārvietojoties uzlādētiem makroķermeņiem, piemēram, putekļiem, šķidruma pilieniem, lādētiem dielektriķiem vai vadītājiem (3.3. att.). Šo strāvu sauc par konvekcijas strāvu. Neliela virzīta lādiņu pārvietošanās notiek, dielektriķim polarizējoties vai depolarizējoties, vai arī mainoties tā polarizētībai. Strāvu, kas saistīta ar šādu lādiņu nobīdi dielektriķī, sauc par nobīdes strāvu. Nobīdes strāva pilnīgāk tiks aplūkota elektromagnētisma sadaļā. Fizikālu lielumu, kas rāda, cik liels lādiņš izplūst caur virsmu laika vienībā sauc par strāvas stiprumu jeb vienkārši par strāvu un apzīmē I. Ja elementāri mazā laika sprīdī dt caur virsmu izplūst lādiņš dq, tad strāva aprēķināma: dq I. (3.78) dt + v - E v 3.. att att. v

2 sakarība Strāvu, kuras stiprums un virziens laikā nemainās, sauc par līdzstrāvu. Līdzstrāvai derīga q I. (3.79) t Strāvas mērvienība SI sistēmā ir ampērs [A=C/s]. Ampērs ir pamatvienība, un to definē, pamatojoties uz divu paralēlu vadītāju mijiedarbību, ja pa tiem plūst strāva. Elektriskās strāvas raksturošanai var lietot arī citu - vektoriālu lielumu j, ko sauc par strāvas blīvumu. Ja caur lādiņnesēju kustības virzienam perpendikulāru virsmas elementu ar laukumu ds plūst strāva di, tad strāvas blīvums ir Strāvas blīvums rāda, cik liels lādiņš izplūst caur laukuma vienību, kas perpendikulāra lādiņnesēju pārneses virzienam, laika vienībā. Vektora j virziens sakrīt ar pozitīvo lādiņnesēju virzītās kustības ātruma vektora virzienu (3.4. att.). No izteiksmes (3.8) var iegūt strāvas blīvuma di j. (3.8) ds mērvienību SI sistēmā, un tā ir A/m. Tā kā di jnds, tad, strāvu caur virsmu ar laukumu S, ja zināms j visos šīs virsmas ds + v n 3.4. att. j punktos, var noteikt integrājot: I S jnds. (3.8) 3... Strāvas avoti. Elektrodzinējspēks. Spriegums Lai notiktu nepārtraukta lādiņnesēju virzīta kustība, vadītājā ir jārada un jāuztur elektriskais lauks attēlā parādītais vadītājs a savieno ķermeņus A un B ar pretēju zīmju lādiņiem, tādēļ vadītājā a pastāv elektriskais lauks. Negatīvie lādiņnesēji spēka F e ietekmē pārvietojas no ķermeņa 3.5. att. A uz ķermeni B, līdz to potenciāli izlīdzinās. Tad lauks vadītājā a izzūd, un lādiņnesēju kustība tajā izbeidzas. Lai nodrošinātu nepārtrauktu strāvu vadītājā a, negatīvie lādiņnesēji no ķermeņa B _ A b E F F e E a B

3 jāpārnes atpakaļ uz ķermeni A, izmantojot citu vadītāju b, pretēji elektrostatiskā lauka spēku virzienam. Tas iespējams tikai tad, ja šajā noslēgtajā ķēdē darbojas vēl kāds neelektrostatiska rakstura spēks F (ārējais spēks), t.i., ķēdē jāieslēdz kāds ārējs enerģijas avots. Tādu enerģijas avotu sauc par ģeneratoru jeb strāvas avotu. Spēkam F var būt mehānisks raksturs (piemēram, spēks, kas darbina elektrostatisko mašīnu); ķīmisks raksturs, kas novērojams(galvaniskajos elementos; var pastāvēt divu dažādu metālu vai pusvadītāju kontakts, kas rada termoelektrisko efektu, u. c. Tātad, pašā vienkāršākajā līdzstrāvas elektriskajā ķēdē jābūt savienotājvadītājam un strāvas avotam, kas nepārtraukti uzlādē vadītājus A un B, ko sauc par strāvas avota poliem. Ja neelektriskas dabas spēki padara darbu A, lādiņu q pārvietojot noslēgtā ķēdē vai kādā ķēdēs posmā, tad attiecību A, (3.8) q sauc par elektrodzinējspēku (EDS). Tātad, elektrodzinējspēks ir fizikāls lielums, kas raksturo neelektrostatisko spēku veikto darbu, pārvietojot pozitīvu lādiņa vienību noslēgtā ķēdē vai kādā ķēdes posmā. Neelektriskās dabas spēku F var izteikt šādi: F qe, kur E radītā elektriskā lauka intensitāte. Darbu ķēdes posmā var aprēķināt: - neelektrisko spēku A F dl q E dl. (3.83) No izteiksmēm (3.8) un (3.83) iegūstam, ka ķēdes posmā elektrodzinējspēks E dl. (3.84) Kopējais spēks F, kas noteiktā ķēdes punktā darbojas uz lādiņu q, ir elektrisko un neelektrisko spēku summa: F F F qe qe. Pārnesot lādiņu ķēdes posmā, kopējais spēks e pastrādā darbu A A e A. Šeit (saskaņā ar formulu 3.39) elektrostatiskā spēka darbs A e q( ), tādēļ darbs Fizikālu lielumu A q ) ( q. (3.85) ) A U (, (3.86) q

4 kas vienāds ar darbu, ko pastrādā kopā elektriskas un neelektriskas dabas spēki, pārnesot pozitīva lādiņa vienību, sauc par sprieguma kritumu jeb spriegumu. Ja kādā ķēdes posmā uz lādiņnesējiem darbojas neelektrostatiski spēki ( ), to sauc par nehomogēnu ķēdes posmu, bet, ja šādu spēku nav ( = ), tad ķēdes posms ir homogēns. Homogēnam ķēdes posmam U, (3.87) tātad, sprieguma kritums ir vienāds ar potenciālu starpību starp posma sākuma punktu un galapunktu. Noslēgtas ķēdes gadījumā tās galapunkts sakrīt ar sākuma punktu, tādēļ potenciāls, un. Iegūstam un noslēgtā ķēdē sprieguma kritums sakrīt ar elektrodzinējspēku. U, (3.88) No izteiksmēm (3.86) (3.88) redzams, ka EDS un spriegumam SI sistēmā ir tādas pašas mērvienības kā potenciālu starpībai - volti (V) Oma likums ķēdes posmam 86. gadā vācu fiziķis G. Oms ( ) eksperimentāli novēroja, ka homogēnā ķēdes posmā strāvas stiprums I ir proporcionāls potenciālu starpībai starp šī posma sākuma punktu un galapunktu. Potenciālu starpība ir vienāda ar spriegumu: U I ~ U, jeb, ieviešot proporcionalitāts koeficientu,, tādēļ I = U. (3.89) Proporcionalitātes koeficients kas raksturo ķēdes posma īpašības, un to sauc par elektrisko vadītspēju, tās mērvienība SI sistēmā ir sīmenss (S). Vadītspēja ir sīmensu liela tādam ķēdes posmam, kurā plūst A stipra strāva, ja posmam pielikts V liels spriegums: S = A/V. Oma likumā vadītspēju bieži aizstāj ar apgrieztu lielumu, ko sauc par vadītāja elektrisko pretestību: un R, (3.9) U I. (3.9) R Sakarība (3.9) izsaka Oma likumu homogēnam ķēdes posmam (kurā nav strāvas avota): vadītājā strāvas stiprums ir tieši proporcionāls pieliktajam spriegumam un apgriezti proporcionāls vadītāja pretestībai. Pretestības mērvienība SI sistēmā ir oms (). = S - = V/A.

5 Līdzstrāvas ķēdes elementus, kuriem piemīt elektriskā pretestība (izņemot savienotājvadītājus), sauc par rezistoriem. Saskaņā ar sakarību (3.86), nehomogēnam ķēdes posmam, kura pretestība ir R, Oma likumu var uzrakstīt: I U ( ). (3.9) R R Vadītāju pretestība Metāla vadītāja pretestību strāvai nosaka brīvo elektronu mijiedarbība (sadursmes) ar metāla joniem, tāpēc var pieņemt, ka šī pretestība ir atkarīga no vadītāja formas, izmēriem un materiāla. Kā rāda G. Oma eksperimentālie pētījumi, vadītāja pretestība ir tieši proporcionāla tā garumam l un apgriezti proporcionāla šķērsgriezuma laukumam S: l R, (3.93) S kur proporcionalitātes koeficientu, kas raksturo materiālu, no kura izgatavots vadītājs, sauc par vadītāja vielas (materiāla) īpatnējo pretestību. Tās mērvienība SI sistēmā ir m. Vadītāja pretestība un īpatnējā pretestība ir atkarīga no ārējiem apstākļiem, it īpaši - no temperatūras. Līdz ar temperatūras paaugstināšanos pastiprinās metāla režģa jonu haotiskā kustība, kas rada šķēršļus virzītajai elektronu kustībai, tāpēc metālu pretestība palielinās, ja paaugstinās temperatūra. Eksperiments parāda, ka pirmajā tuvinājumā visu metālu pretestību un temperatūru saista šāda lineāra sakarība: kur R vadītāja pretestība C temperatūrā, t temperatūra, α pretestības termiskais koeficients (3.6. att.). Tāda pati lineāra sakarība pastāv arī starp temperatūru un metālu īpatnējo pretestību: R R ( t), (3.94) ( ), (3.95) t kur materiāla īpatnējā pretestība C temperatūrā. Īpatnējās pretestības termiskā koeficienta fizikālo būtību izsaka formula:, (3.96) t R R 3.6. att. t

6 tādēļ α ir īpatnējās pretestības relatīvā izmaiņa, ja temperatūra izmainās par C. Tās mērvienība SI sistēmā ir K -. Lielākajai daļai metālu (ja temperatūra nav ļoti zema) α,4 K -. Pretestības atkarību no temperatūras izmanto, izgatavojot pretestības elektrotermometrus: pēc vadītāja pretestības lieluma tiek noteikta temperatūra, kura atbilst šai pretestībai. Ļoti zemā temperatūrā, kas zemāka par 8 K, dažu metālu (alumīnija, cinka, svina, u. c.) un sakausējumu pretestība lēcienveidā samazinās līdz nullei; metāls kļūst par absolūtu vadītāju. Šo parādību sauc par supravadītspēju. Noslēgtā supravadītājā ierosinātai strāvai nav pretestības, tāpēc tā pastāv ļoti ilgu laiku (vairākas diennaktis). Supravadītspējas parādību 9. gadā atklāja H. Kamerlings-Onness Rezistoru slēgumi Rezistoru slēguma pamatveidi ir virknes slēgums (3.7. att.) un paralēlais slēgums (3.8. att.). Virknes slēgumā rezistoru pretestības summējas: R R R N N R R R... R N R i, (3.97) i bet paralēlajā slēgumā summējas pretestības apgrieztie R R R N lielumi - rezistoru vadītspējas:, N.... (3.98) R N R R R R i i Parasti sarežģītākus rezistoru slēgumus var 3.8. att. aizstāt ar virknes slēguma un paralēlā slēguma kombināciju. Jāpiebilst, ka visos virknē saslēgtos rezistoros strāvas stiprums ir vienāds: I I... I I N, (3.99) bet U U U... U N. (3.) Ja rezistori saslēgti paralēli, tad uz visiem rezistoriem ir vienāds spriegums: U U att. U U N, (3.) bet I I I... I N. (3.)

7 3..6. Oma likums diferenciālā formā Vadam ar bezgalīgi mazu garumu dl un galīgu šķērsgriezumu S Oma likums ir šāds: Ievietojot šajā izteiksmē dabūjam, ka du Edl, Šeit - vadītāja īpatnēja elektriskā vadītspēja. Vektoriem j un E ir vienāds virziens, tādēļ var rakstīt: homogēns, tad formā. du I. (3.3) dr dr dl un dalot to ar S, ka arī ņemot vērā formulu (3.8), S I Edl E j E. (3.4) S dl S S j E E. (3.5) Strāvas blīvums j vadītājā ir tieši proporcionāls elektriskā lauka intensitātei E. Ja lauks ir U E un l U j. Sakarības (3.3) - (3.5) sauc par Oma likumu diferenciālā l Oma likums noslēgtai ķēdei Noteiksim sakarību starp strāvas avota elektrodzinējspēku ε un strāvas stiprumu I noslēgtā elektriskā ķēdē (3.9. att.), kuras pilnā pretestība ir R p. Starp strāvas avota poliem ieslēgtā vadītāja pretestību R pieņemts saukt par ārējo pretestību, bet paša strāvas avota pretestību r par iekšējo pretestību. Kā jau ir zināms, noslēgtai ķēdei, tāpēc, no sakarības (3.9), var iegūt I R p. (3.6) R r I + ε r R 3.9. att. Sakarība (3.6) ir Oma likums noslēgtai elektriskajai ķēdei: strāvas stiprums ir tieši proporcionāls elektrodzinējspēkam un apgriezti proporcionāls ķēdes pilnajai pretestībai. Sakarību (3.6) var uzrakstīt arī šādā veidā: IR Ir (3.7) vai izteikt vārdos:

8 noslēgtā elektriskajā ķēdē strāvas avota elektrodzinējspēks vienāds ar sprieguma kritumu summu visos ķēdes posmos Sazarotas ķēdes. Kirhofa likumi Līdz šim aplūkojām vienkāršas elektriskās ķēdes, kas sastāv tikai no viena noslēgta kontūra (3.9. att.). Tādas ķēdes sauc par nesazarotām ķēdēm. Strāvas stiprums visos nesazarotās ķēdes posmos ir vienāds. Nesazarotās ķēdes aprēķināšana (t. i., strāvas stipruma, EDS un pretestības noteikšana) viegli veicama, izmantojot Oma likumus (3.9) un (3.6). Sarežģītāka ir sazarota ķēde. Tā sastāv no vairākiem noslēgtiem vadītāju kontūriem ar kopīgiem posmiem; katrā kontūrā var būt vairāki strāvas avoti. Atsevišķos sazarotās ķēdes noslēgtā kontūra posmos strāvas stiprums var būt dažāds gan pēc vērtības, gan pēc virziena. Aprēķināt sazaroto ķēdi, izmantojot tikai Oma likumus ir sarežģīti; daudz vienkāršāk to izdarīt, izmantojot Kirhofa likumus, kurus 847. gadā formulēja vācu zinātnieks G. Kirhofs (84 887). Tādus ķēdes punktus, kuros savienoti vismaz trīs vadītāji (piemēram, punkts A 3.3. att.), nosauksim par ķēdes mezgliem. Uzskatīsim, ka mezglā ieplūstošā strāva ir pozitīva, bet no tā izplūstošā strāva negatīva. Par ķēdes zaru sauc ķēdes posmu starp diviem mezgliem, kas nesatur citus mezgla punktus. Par noslēgtu kontūru sauc ķēdes zaru kopumu, kurus secīgi izejot, un pa katru zaru ejot tikai vienu reizi, var atgriezties sākuma punktā (piemēram, kontūri ACDB un ALKB 3.3. att.). L + ε r I 3 I R 3 R K B 3.3. att. Pirmais Kirhofa likums uzrakstīts mezglu punktiem: mezglam caurplūstošo strāvu algebriskā summa ir vienāda ar nulli: A + ε r R C I D Ii. (3.8) i No sakarības (3.8) var secināt, ka mezglos nenotiek lādiņu uzkrāšanās. Otrais Kirhofa likums rakstāms noslēgtiem kontūriem. Lai to uzrakstītu, jāizvēlas kontūra apiešanas virziens, piemēram, pulksteņa rādītāja kustības virziens. Pieņem, ka strāvas, kas plūst kontūra apiešanas virzienā, ir pozitīvas, bet pretējās strāvas negatīvas. Pieņem arī, ka tie EDS,

9 kuri darbojas kontūru apiešanas virzienā (kas rada strāvu kontūra apejas virzienā), ir pozitīvi, bet pārējie EDS - negatīvi attēlā EDS strāvas virzieni parādīti ar zaļas krāsas bultiņām. Tā kā strāvas stipruma un ķēdes zara pilnās pretestības reizinājums ir vienāds ar sprieguma kritumu, otro Kirhofa likumu var formulēt šādi: noslēgtā kontūrā sprieguma kritumu algebriskā summa ir vienāda ar tā zaros ieslēgto elektrodzinējspēku algebrisko summu: i I, (3.9) i R i kur I i posma strāvas stiprums, R i tā pilnā pretestība (ieskaitot arī strāvas avota iekšējo pretestību r). k Aplūkosim piemēru, kas parādīts 3.3. attēlā. Lai aprēķinātu strāvas I, I un I 3 (sk..), var uzrakstīt šādus vienādojumus (apejas virziens sakrīt ar pulksteņa rādītāju kustības virzienu): ) I I + I 3 = mezglam B; ) I R I r + I 3 R 3 = ε kontūram ALKB; 3) I R I r I 3 R 3 = ε kontūram ACDB. Vispirms vienādojumos ievieto visus zināmos lielumus, tad risina vienādojumu sistēmu. Ja atrisinājumā kāda no iegūtajām strāvas vērtībām ir negatīva, tas nozīmē, ka patiesais šīs strāvas virziens nesakrīt ar risinājumā izvēlēto un shēmā uzrādīto Strāvas darbs un jauda Izvēlēsimies ķēdes posmu (3.3. att.), kurā plūst strāva I. Laika sprīdī dt caur katru vada šķērsgriezuma laukumu izplūst lādiņš dq Idt. Sākotnēji caur šķērsgriezumu ķēdes posmā ieplūst lādiņš dq, kas atrodas vada elementā ar garumu dl vdt, kur v lādiņnesēju virzītās kustības ātrums. Tālāk lādiņš pārvietojas šķērsgriezuma virzienā, bet caur šķērsgriezumu jāizplūst tādam pašam lādiņam k dq Idt, tādēļ lādiņa kustību visā apskatāmajā posmā var aizstāt ar lādiņa dq pārnešanu no šķērsgriezuma uz. Ja potenciālu starpība starp šķērsgriezumiem un ir U, tad darbs, kas tiek pastrādāts lādiņa pārnešani, ir da Udq. (3.) Aizstājot dq ar Idt, redzams, ka laika sprīdī dt strāva I ķēdes posmā, kura potenciālu starpība ir U, padara darbu I dq dl 3.3. att.

10 da I Udt. (3.) Darbs, ko padara nemainīga elektriskā strāva (I = const; U = const) laika sprīdī t, ir: A I U t. (3.) Ja IU const, tad darbu iegūst integrējot izteiksmi (3.): A t I Udt. (3.3) Jaudu P, ko strāva attīsta ķēdes posmā, saskaņā ar jaudas definīciju ( P da dt) var aprēķināt, izmantojot formulu P I U. (3.4) Ja strāvas stiprumu mēra ampēros, spriegumu voltos, pretestību omos un laiku sekundēs, tad strāvas darbs ir izteikts džoulos, bet jauda vatos ([J = AVs] un [W = A V]). Apskatāmajā ķēdes posmā enerģijas var izdalīties dažādos veidos. Piemēram, rezistorā enerģija izdalās siltuma veidā, līdzstrāvas motorā elektriskā enerģija tiek pārvērsta mehāniskajā enerģijā, akumulatorā uzkrājas ķīmiskā enerģija, ja akumulatoru uzlādē. Potenciāla kritumu kompensē elektrodzinējspēka iedarbībs uz lādiņiem EDS avotos rezultātā radītais potenciuāla pieaugums, pie tam elektrodzinējspēks padara zināmu darbu. Var teikt, ka elektriskā strāva veic darbu vai izdala enerģiju uz EDS avota enerģijas rēķina. Elektrotehnikā darbu izsaka ne tikai SI vienībās, bet plaši izmanto arī tādas ārpussistēmas vienības kā vatstunda (W h) un kilovatstunda (kw h); W h atbilst strāvas darbam vienā stundā, ja strāvas jauda ir W: W h = 36 W s = 3,6 3 J kw h = 3 W h = 3,6 6 J Džoula-Lenca likums Ja elektriskā strāva plūst nekustīgā vadītājā, un tajā nenotiek ķīmiski procesi, strāvas darba rezultātā notiek tikai vadītāja sasilšana, tādēļ izdalītais siltuma daudzums ir vienāds ar pastrādāto darbu dq = da jeb Q = A, resp., dq IUdt un Q IUt, jeb Q t IUdt Saskaņā ar Oma likumu, aizvietojot U ar IR, iegūst dq I Rdt un Q I Rt, jeb Q I t. (3.5) Rdt. (3.6)

11 Sakarību Q I Rt (3.7) pirmais 84. gadā eksperimentāli ieguva angļu fiziķis Dž. Džouls (88 889), bet gadu vēlāk neatkarīgi no viņa arī krievu fiziķis E. Lencs (84 865), tādēļ izteiksmi (3.7) sauc par Džoula-Lenca likumu. Strāvas siltumdarbību izmanto daudzos elektriskos aparātos un ierīcēs termoelektriskajos mēraparātos, elektriskajās krāsnīs, sadzīvē lietojamās elektriskajās sildierīcēs, u. tml Metālu elektrovadītspējas elementārā klasiskā teorija Ja apskata elektrisko strāvu metālos un elektrolītos, ir redzamas būtiskas atšķirības. Eelektrolītu šķīdumos vienmēr notiek ar vielas pārnešana starp elektrodiem (to sauc par elektrolīzi), un ar to ir saistīta strāva, bet metālos vielas pārnese nenotiek. Tātad, metālos lādiņnesēji ir daļiņas, kas ir pašu atomu sastāvā. Pētot katodstaru nolieci magnētiskajā un elektriskajā laukā, 897. gadā angļu fiziķis Dž. Tomsons (856 94) pierādīja, ka katodstari ir negatīvi lādētu daļiņu plūsma. Kad bija noteikts šo daļiņu īpatnējais lādiņš q m, Tomsons konstatēja, ka daļiņu masa ir apmēram reižu mazāka par ūdeņraža atoma masa, tātad,. katodstari ir atomā ietilpstošu daļiņu plūsma, un šīs daļinās ir elektroni gadu var uzskatīt par pirmās elementārdaļiņas elektrona atklāšanas gadu. Pēc elektrona atklāšanas sāka veidoties elektrovadītspējas elementārā klasiskā teorija, saskaņā ar kuru metāla elektrovadītspēju nodrošina brīvie elektroni, kuru kustība metālā bez elektriskā lauka klātbūtnes ir līdzīga daļiņu kustībai ideālā gāzē, tādēļ saka, ka metālā ir brīvo elektronu gāze. Atšķirībā no ideālas gāzes, elektroni parasti saduras ar metāla kristāliskā režģa joniem nevis ar citiem līdzīgiem elektroniem.. Ja metālā eksistē elektriskais lauks, tad elektroni iegūst virzītas kustības ātrumu (u ) un papildu kinētisko enerģiju. Ja notiek sadursmes ar režģa joniem, elektroni pilnībā zaudē iegūto virzītās kustības ātrumu un enerģiju, un, strāvai plūstot metālā, uz šīs enerģijas rēķina pieaug režģa jonu termiskās svārstību kustības enerģija un vadītājs sasilst. Lai pārliecinātos, vai elektriskā strāva metālos nav saistīta ar vielas pārnesi, 9. gadā vācu fiziķis K. Rīke (845 95), veselu gadu, laida ap, A stipru līdzstrāvu caur ķēdi, kurā bija virknē saslēgti trīs cilindri divi vara un, starp tiem, viens alumīnija cilindrs. Pilnais caur ķēdi izplūdušais lādiņš visā eksperimenta laikā bija q 3,5 6 C. Konstatētā vielas pārnese

12 kontaktos nepārsniedza difūzijas procesā notiekošo, tātad, metālos plūstot strāvai, vielas pārnese nenotiek. Daudz pārliecinošāks bija krievu fiziķu L. Mandelštama ( ) un N. Papaleksi (88 947) eksperiments (9), kurā tika konstatēta elektronu inerce, bet tas nedeva iespēju noteikt ne lādiņa zīmi, ne arī skaitlisko vērtību. Vēlāk amerikāņu fiziķi T. Stjuarts un R. Tolmens pēc H. Lorenca ieteikuma 96. gadā izdarīja tādu pašu eksperimentu un ieguva kvantitatīvus rezultātus. Viņi izmērīja lādiņa un masas attiecību daļiņām, kas rada strāvu spoles tinumā. Izrādījās, ka šī attiecība ir tāda pati, kāda ar citām metodēm bija iegūta elektroniem. Lai aprēķinātu elektronu ātrumu strāvā v, izvēlēsimies cilindriskas formas metāla vadītāju, kura šķērsgriezuma laukums ir S. Iedomāsimies, ka vadītājā izdalīts posms, kura garums ir l. Acīmredzot, laika intervālā t = l/v visi šī posma tilpumā esošie brīvie elektroni izplūst caur posma šķērsgriezumu S, pārnesot summāro lādiņu q en Sl en Svt, (3.8) kur n brīvo elektronu koncentrācija. Tad, ievērojot, ka I = q/t, iegūstam: I en vs, (3.9) no kurienes I j v. (3.) en S en Elektronu ātrums strāvā (v,8 mm/s), salīdzinot ar to siltumkustības ātrumu, ir ļoti niecīgs (istabas temperatūrā (aptuveni 3 K) siltumkustības ātrums aptuveni vienāds ar 5 m/s). No elektronu teorijas viedokļa viegli izprast metālu elektriskās pretestības dabu un cēloni, kādēļ tā ir atkarīga no temperatūras. Pretestība vadītājam piemīt tādēļ, ka elektroni, kustoties strāvā, saduras ar metāla kristālrežģa joniem. Šīs sadursmes bremzē elektronu virzīto kustību, radot it kā savdabīgus berzes spēkus, tādēļ strāva ļoti ātri izbeidzas, ja tiek izslēgts elektriskais lauks, kas uztur elektronu virzīto kustību. Palielinot metāla vadītāja temperatūru, tā iekšējā enerģija, un līdz ar to arī metāla kristālrežģa jonu svārstību enerģija, kļūst lielāka. Vienlaikus palielinās jonu svārstību amplitūda un frekvence, kā arī strāvas elektronu sadursmju skaits ar joniem, t. i., palielinās vadītāja pretestība.

13 Elektronu teorija uzskatāmi izskaidro arī aplūkoto eksperimentāli iegūto likumu fizikālo būtību. Atbilstoši formulai (3.9) strāvas stiprums ir tieši proporcionāls elektronu virzītās kustības ātrumam. Šis ātrums kļūst lielāks, ja vadītājā tiek palielināta elektriskā lauka intensitāte, t. i., palielināts vadītājam pieliktais spriegums. Ātrums var palielināties arī tad, ja samazinās elektronu un jonu sadursmju skaits, t. i., samazinās vadītāja pretestība. Tātad, metāla vadītājā strāvas stiprums pieaug, ja tiek palielināts pieliktais spriegums vai samazināta vadītāja pretestība. Šis secinājums kvalitatīvi atbilst Oma likumam. Brīvie elektroni, elektriskā lauka iedarbībā pārvietodamies metāla vadītājā ar ātrumu v, iegūst virzītās kustības kinētisko enerģiju. Sadursmēs ar joniem elektroni atdod šo papildenerģiju joniem un tādējādi vadītāja iekšējā enerģija kļūst lielāka, respektīvi, vadītājs sasilst. Tātad, visu laiku, kamēr pa metāla vadītāju plūst strāva, elektronu virzītās kustības enerģija, t. i., strāvas enerģija, pārvēršas vadītāja kristālrežģa daļiņu haotiskās kustības enerģijā, respektīvi, siltumā, ko sauc par Džoula siltumu. Metālā brīvie elektroni pārnes ne tikai savu elektrisko lādiņu, nodrošinot metāla elektrovadītspēju, bet arī savas haotiskās kustības kinētisko enerģiju, nodrošinot metāla siltumvadītspēju. Tāpēc var sagaidīt, ka, jo lielāka ir metāla siltumvadītspēja, jo lielākai jābūt tā elektrovadītspējai. Citiem vārdiem, ir sagaidāms, ka metālu siltumvadītspēja ir proporcionāla īpatnējai elektrovadītspējai. Šis secinājums kvalitatīvi atbilst Videmana-Franca likumam, kuru 853. gadā eksperimentāli noteica vācu fiziķi G. Videmans un R. Francs: metāliem siltumvadītspējas koeficienta attiecība pret īpatnējo elektrovadītspēju ir tieši proporcionāla termodinamiskajai temperatūrai T, bet proporcionalitātes koeficients visiem metāliem ir aptuveni vienāds (vairākumam metālu tā ir robežās no, līdz 3,5 V /K ). Matemātiski šo likumu var pierakstīt šādi: T. (3.) Nobeigumā jāpiebilst, ka metālu vadītspējas klasiskās elektronu teorijas pozitīvās īpašības ir acīmredzamas, taču tai piemīt arī vairāki būtiski trūkumi (daži metālu vadītspējas klasiskās elektronu teorijas secinājumi ir pretrunā ar eksperimentu rezultātiem). Tā, piemēram, metālu īpatnējā pretestība ir tieši proporcionāla nevis termodinamiskajai temperatūrai (saskaņā ar eksperimentāli iegūto sakarību), bet gan kvadrātsaknei no tās (secinājums no teorijas).

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Elektrozinību teorētiskie pamati

Elektrozinību teorētiskie pamati LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības enerăētikas institūts.galiħš Elektrozinību teorētiskie paati Elektrisko ėēžu aprēėini Jelgava 8 LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte datorzinātņu nodaļa

Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte datorzinātņu nodaļa Latvijas Univesitāte Fizikas un matemātikas fakultāte datozinātņu nodaļa Eksāmena biļešu atbildes Fizikā (Teoētiskā mehānika, elektomagnētisms, optika) NEPABEIGTS Rīga,. Šis dabs i nācis no http://datzb.intelctuals.net/

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbi elektrotehnikā

Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļānu 4.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļāni 2006 zdots ESF projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža un elektromehānika uzlabošana un

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Saturs 1. ATOMA UZBŪVE UN PERIODISKAIS LIKUMS... 2 2. VIELU UZBŪVE... 6 3. OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS... 7 4. ELEKTROLĪTISKĀ

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā?

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā? Latvijas 45. nacionālā ķīmijas olimpiāde ( 2004) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei 9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas 2004. gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 9. klases teorētiskie uzdevumi Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 2012. gada 28. martā 9. klases Teorētisko uzdevumu atrisinājumi 1. uzdevums 7 punkti Molekulu skaitīšana Cik molekulu skābekļa rodas,

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽA I.Klotņa IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ 011. 1 1. FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA Peredze apstprna, ka dažādus tpskus objektus var savā starpā salīdznāt tka pēc tādām īpašībām, kuras raksturo ar

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS. Laboratorijas darbi Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS. Laboratorijas darbi Uzdevumi patstāvīgai risināšanai ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS Lortorijs dri Uzdevumi ptstāvīgi risināšni RTU Elektrotehniks institūts 1 Krājumā ievietoti priekšmet «Elektrī un mgnētisms» (EuM) lortorijs dru prksti, kurus RTU Elektrotehniks

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Saules starojuma enerģijas izmantošana

Saules starojuma enerģijas izmantošana Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI WWW.BIOSAN.LV 5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI Atrisināt tālāk dotos uzdevumus un atbildes ierakstīt MS Word atbilžu datnē, ko kā pievienoto dokumentu

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI FOTO TEHNIKAS JAUNUMI PAVASARIS / VASARA 2016 α6300 Jauna E-bajonetes kamera ar pasaulē ātrāko autofokusu Jaunā bezspoguļa kamera ir aprīkota ar pasaulē ātrāko AF ar lielāko AF fokusa punktu skaitu, kā

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI 2008. gads 1. variants, 1. daļa Maksimālais punktu skaits par 1. daļu 30 p. Aizpilda skolotājs: 1. uzdevums. Vai apgalvojums ir

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/ C Praktisko darbu modulis 1. laboratorijas darbs Nodarbība. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā Priekšstatu veidošanās par mikroskopiju Mikroskopēšana ir viena svarīgākajām bioloăijā pielietojamām

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Modelēšanas paņēmieni hidroģeoloģijā

Modelēšanas paņēmieni hidroģeoloģijā Modelēšanas paņēmen droģeoloģā Jurs Seņņovs LU Vdes un Tenoloģso procesu matemātsās modelēšanas laboratora 1. Ievads 2. Gruntsūdens plūsmas pamatsaarības 1. Darsī lums 2. Ūdens blances venādoums 3. Ūdens

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts:

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: dabasgåze måjås Ûurnåls a/s «Latvijas Gåze» klientiem 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: «Gåzes cenas pieaugums Latvijå nebüs tik liels kå Rietumos» Rîcîbas plåns tiem, kuri nolémußi gazificét

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI BÈSTAMO VIELU KONTROLE BALTIJAS JËRAS REÌIONÅ VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI PUBLIKÅCIJA Baltijas Vides Forums Autori: Hanna Andersson, Zviedrijas Vides Pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Convulex 100 mg/ml šķīdums injekcijām Natrii valproas Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams,

Διαβάστε περισσότερα

Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību

Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību 1;2 Balode M., 1;2 Purviņa S., 1;2 Puriņa I., 2 Pfeifere M., 2 Jurkovska V., 1;2 Bārda I., 1;2 Strode E., 2 Balodis J., 1;2 Putna I. LU Bioloģijas Fakultātes

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) ΜορφέςτέχνηςκαιΚινήματα /Art Styles and Movements / Mākslasstili un kustības GREEK ENGLISH LATVIAN Εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ: Διαφζρουν από τισ καλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Council of the European Union Brussels, 25 June 2015

Council of the European Union Brussels, 25 June 2015 Council of the European Union Brussels, 25 June 2015 Interinstitutional File: 2011/0361 (COD) 8725/15 JUR 309 EF 87 ECOFIN 312 CODEC 684 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē J. Dravieks Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē Mācību grāmata LSPA studetiem, maģistratiem, doktoratiem RĪGA - 004 Juris Dravieks, 004. Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē SATURS IEVADS...

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα