Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ)"

Transcript

1 Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε (DVT) Πλεπκνληθή εκβνιή (ΡΔ) Δπηπινθέο: Α) κεηαθιεβηηηθφ ζχλδξνκν Β) πλεπκνληθή ππέξηαζε, ΓΚΑ Γ) ζάλαηνο 2-3 ζηνπο 1000 ζην γεληθφ πιεζπζκφ αλά έηνο αλαπηχζζεη DVT θαη απφ απηνχο 1-2% ζαλαηεθφξν ΡΔ Η ΦΘΝ κπνξεί λα ζπκβεί: απηόκαηα σο επηπινθή άιισλ λόζσλ ή ρεηξνπξγηθώλ παξεκβάζεσλ

2 Η ΦΘΝ απνηειεί ηελ ηξίηε ζε ζπρλφηεηα αγγεηαθή λφζν Δηήζηα επίπησζε (δεδνκέλα ΗΠΑ) Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε (DVT) Πλεπκνληθή εκβνιή (PE) κε ή ρσξίο DVT 145/ /

3 Παξάγνληεο Κηλδχλνπ γηα ΦΘΝ Απνηειεί ζχλζεηε πνιππαξαγνληηθή δηαηαξαρή θαη πξνέξρεηαη απφ αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζπγγελψλ θαη επηθηήησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ Μφληκνη Παξνδηθνί Κιεξνλνκηθνί Δπίθηεηνη Μηθηνί Δπίθηεηνη Αλεπάξθεηα ATIII, PC, PS Παξάγσλ V Leiden Αιιήιην G20210 ηεο πξνζξνκβίλεο Ηιηθία Αληηθσζθνιηπηδηθά αληηζώκαηα Καξθίλνο Ιζηνξηθό πξνεγνύκελεο ΦΘΝ PNH Τπεξνκνθπζηετλαηκία Τςειά επίπεδα FVIII Τςειά επίπεδα FIX Τςειά επίπεδα FXI Τςειά επίπεδα TAFI Τςειά επίπεδα ηλσδνγόλνπ Δπέκβαζε Μεγάιν ηξαύκα Κύεζε θαη ινρεία Αθηλεηνπνίεζε Αληηζπιιεπηηθά δηζθία Οξκνληθή ππνθαηάζηαζε Άιια αίηηα

4 Παζνγέλεηα ΦΘΝ: Σξηάδα ηνπ Virchow Αγγεηαθφ ηνίρσκα Αληηαηκνπεηαιηαθέο αγγεηνδηαζηαιηηθέο ηδηόηεηεο Απώιεηα αληηζξνκβσηηθώλ ηδηνηήησλ & έθζεζε ππελδνζειίνπ Ρνή ηνπ αίκαηνο Αλεκπόδηζηε ξνή ηάζε ηέλσζε Τπεξγινηόηεηα χζηαζε ηνπ αίκαηνο Θξνκβίλε PAI-I Αληηπιαζκίλε Αληηζξνκβίλε Πξσηετλε C/S HC-II t-pa, u-pa F XII

5 Παζνγέλεηα ηεο θιεβηθήο ζξφκβσζεο: Σξηάδα ηνπvirchow α) θιεβηθή ζηάζε (κεηώλεη ηελ θάζαξζε ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ παξαγόλησλ ηεο πήμεο θαη απμάλεη ηε ζπγθέληξσζή ηνπο) β) ππεξπεθηηθφηεηα (π.ρ. παξαγσγή ζξνκβίλεο κεηά από εγρείξεζε, κεησκέλε δξαζηηθόηεηα ησλ ελδνγελώλ αληηπεθηηθώλ ιόγσ γελεηηθώλ δηαηαξαρώλ [επίθηεηε ή θιεξνλνκηθή ζξνκβνθηιία]) γ) βιάβε ηνπ αγγεηαθνχ ηνηρψκαηνο (ζεκαληηθόο ξόινο επί ηξαπκαηηζκνύ ηνπ αγγείνπ [π.ρ. κείδνλεο νξζνπεδηθέο εγρεηξήζεηο] όπνπ ε απνθόιιεζε ησλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ εθζέηεη ηζηηθό παξάγνληα θαη αιιά ππελδνζειηαθά ζπζηαηηθά ζην αίκα πνπ ελεξγνπνηνύλ ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο)

6 Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα (Ι) Η επίπησζε 1 νπ ζξνκβνεκβνιηθνύ επεηζνδίνπ απμάλεη γεσκεηξηθά κε ηελ ειηθία, θπκαηλόκελε από 0.005% αλά έηνο ζηα παηδηά κέρξη 0.5% αλά έηνο ( αλά αλά έηνο) ζηνπο ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 80 εηώλ ε άηνκα ειηθίαο κεηαμύ εηώλ ε επίπησζε είλαη 62/ , ελώ ζε άηνκα ειηθίαο κεηαμύ ε επίπησζε είλαη 316/

7 Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα (ΙΙ) ην 26-47% ησλ αζζελώλ κε 1 ν επεηζόδην ΦΘΝ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηνο πξνδηαζεζηθόο παξάγνληαο Γλσζηόο θαξθίλνο θαίλεηαη λα ππάξρεη ζην 15% ησλ αζζελώλ Η ππνηξνπή ηεο ΦΘΝ είλαη ζπρλή Η πηζαλόηεηα είλαη κεγαιύηεξε ηνπο πξψηνπο 6-12 κήλεο Δληόο ηεο 2εηίαο πνπ αθνινπζεί 1 ν επεηζόδην DVT ε ζπρλόηεηα ππνηξνπήο είλαη 17%, κεηά 5εηία 24% θαη κεηά από ρξόληα 30%

8 Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Πην πνιύ ζύλδξνκν παξά θαζνξηζκέλε λόζνο Δπηπινθή πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πρλφηεηα 0.5/1000 ζην Γπηηθφ θφζκν (1/1000 ε DVT) Θλεηφηεηα 20-30% ρσξίο ζεξαπεία (2-8% κε ζσζηή ζεξαπεία) Η πςειή ζλεηφηεηα νθείιεηαη θπξίσο ζε ιαλζαζκέλε δηάγλσζε θαη φρη ζε απνηπρία ηεο ζεξαπείαο! Αζπκπησκαηηθή ζε κεγάιν βαζκφ ή κε άηππε ζπκπησκαηνινγία Κίλδπλνο ππνηξνπήο ηηο πξψηεο 4-6 εβδνκάδεο

9

10 Μαδηθή ΠΔ πλνδεύεηαη από αηκνδπλακηθή αζηάζεηα (ΑΠ<90mmHg ή πηώζε ΑΠ 40mmHg ) Δθόζνλ δηαξθεη >15 ιεπηα θαη δελ εμεγεηηαη αιιησο Θλεηόηεηα 20-30% εληόο 1-2 ώξεο Λνγσ Ομείαο Γεμηαο Καξδηαθήο Αλεπαξθεηαο

11 Παζνγέλεηα ΠΔ Θξφκβνη απν ην ελ ησ βάζεη θιεβηθφ δίθηπν θάησ άθξσλ (65-90%) Θξφκβνη απφ θιεβηθφ δίθηπν ππέινπ, λεθξψλ, άλσ άθξσλ, απφ δεμηά θαξδία Με ζξνκβσηηθή πλεπκνληθή εκβνιή (απφ ιίπνο, θαξθηληθά θχηηαξα, αέξα, ακληαθφ πγξφ, μέλεο νπζίεο ζηνπο ρξήζηεο νπζηψλ)

12

13 Παζνθπζηνινγία Θξόκβνο ζηελ πλεπκνληθή αξη. Αύμεζε πλεπκνληθώλ αληηζηάζεσλ (απόθξαμε Πλ. Αξη. θαη απειεπζέξσζε ζεξνηνλίλεο θαη άιισλ αγγεηνζπζπαζηηθώλ νπζηώλ από αηκνπεηάιηα) αληηδξαζηηθόο βξνγρόζπαζκνο απμεζε αληηζηαζεσλ ησλ αεξαγσγώλ Θξόκβνο ζηελ πλεπκνληθή αξη. Κπςειηδηθόο λεθξόο ρώξνο mismatch αεξηζκνύ-αηκάησζεο δηαηαξαρή αληαιιαγήο αεξίσλ ππνμαηκία θπςειηδηθόο ππεξαεξηζκόο Αύμεζε ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο ΓΔ θνηιίαο απμεζε ηεο ηεινδηαζηνιηθήο πίεζεο δηαηαζε, ππνιεηηνπξγία, ηζραηκία ηεο ΓΔ θνηιίαο Μείσζε πξνθνξηίνπ Αξ.θνηιίαο κείσζε θαξδηαθήο παξνρήο Αλ αλνηθηή κεζνθνιπηθή επηθνηλσλία αλαζηξνθή ηεο ξνήο από ΓΔ πξνο ΑΡ θαη επηδείλσζε ηεο ππνμπγνλαηκίαο

14 Πλεπκνληθή εκβνιή- Παξάγνληεο θηλδχλνπ πγγελείο ή πξσηνπαζείο Έιιεηςε αληηζξνκβίλεο, Πξσηείλεο C, ή S Τπεξνκνθπζηετλαηκία Αληηζψκαηα έλαληη θαξδηνιηπίλεο Παξάγσλ V Leiden Μεηάιιαμε πξνζξνκβίλεο G20210A ΑΔΔ Σξαχκα/θάηαγκα Μεγάιε ειηθία Υεηξνπξγηθή επέκβαζε Αθηλεηνπνίεζε Δπίθηεηεο ή δεπηεξνπαζείο Καθνήζεηεο/ρεκεηνζεξαπεία Παρπζαξθία Καξδηαθή αλεπάξθεηα Μαθξηλά ηαμίδηα Αληηζπιιεπηηθά Πξνζθαηε DVT Ξέλα ζψκαηα ΥΝΑ Κάπληζκα Κχεζε/ινρεία Νφζνο CROHN Νεθξσζηθφ ζχλδξνκν χλδξνκα ππεξγινηφηεηαο Αλσκαιίεο αηκνπεηαιίσλ ΔΛ

15 πκπηψκαηα θαη ζεκεία ΠΔ Γύζπλνηα 73% Πιεπξηηηθόο πόλνο 66% Βήραο 37% Αηκόπηπζε 13% Σαρύπλνηα 70% Ρόγρνη 50% Σαρπθαξδία 30% 4νο θαξδηαθόο ηόλνο 24% Απμεκέλε έληαζε πλεπκνληθνύ ζηνηρείνπ 2νπ ηόλνπ 23% Ππξεηόο σο 38.5 C (εκθξαθην) 14% Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα 8%

16 Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Κιηληθή εηθφλα Μαδηθή Μέηξηα έσο ζνβαξή Αζπκπησκαηηθή Γύζπλνηα + ζσξαθηθό άιγνο ή ζπγθνπηηθό επεηζόδην 90% ζπκπησκαηηθήο ΠΔ Βήραο, πιεπξηηηθό άιγνο, αηκόπηπζε Ππξεηόο, ηαρύπλνηα, ηαρπθαξδία, θπάλσζε

17 Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) ΠΔ ΥΡΟΝΙΑ ΘΡΟΜΒΟ ΔΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟ Ομεία ησπειέο, ππνηξνπηάδνπζεο ΠΔ Γχζπλνηα Πλεπκνληθή ππέξηαζε Γεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα

18 Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Γηαγλσζηηθή θιίκαθα WELLS Κιηληθά ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα DVT (ηνπιάρηζηνλ νίδεκα άθξνπ θαη άιγνο κε ηελ ςειάθεζε) βαζκνί 3.0 Δλαιιαθηηθή δηάγλσζε ιηγόηεξν πηζαλή βαζκνί 3.0 θύμεηο >100/ιεπηό βαζκνί 1.5 Αθηλεηνπνίεζε ή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηηο πξνεγνύκελεο 4 εβδνκάδεο βαζκνί 1.5 Ιζηνξηθό DVT/ΠΔ βαζκνί 1.5 Αηκόπηπζε βαζκόο 1.0 Καθνήζεηα (ππό ζεξαπεία,κε ζεξαπεία ην ηειεπηαίν 6κελν ή ζε παξεγνξεηηθή θάζε) βαζκόο 1.0

19 Score >6 Πνιύ πςειόο θίλδπλνο πηζαλόηεηα >70% Score 2-6 Δλδηάκεζνο θίλδπλνο πηζαλόηεηα 30% Score <2 Υακειόο θίλδπλνο πηζαλόηεηα <10%

20 Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Γηαθνξηθή δηάγλσζε Ομχ ζηεθαληαίν επεηζφδην, δηαρσξηζκφο ανξηήο Πλεπκνλία, βξνγρίηηο, παξφμπλζε άζζκαηνο ή ΥΑΠ πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα Πεξηθαξδίηηδα Πιεπξίηηδα, πιεπξνρνλδξίηηδα, κπνζθειεηηθά ζχλδξνκα Κάηαγκα πιεπξψλ, πλεπκνζψξαθαο Πξσηνπαζήο πλεπκνληθή ππέξηαζε Καηάζηαζε άγρνπο

21 Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Γηαγλσζηηθά εξγαιεία Αέξηα αίκαηνο (ππνμαηκία, ππνθαπλία, ζην 20% απνπζηάδνπλ) ΗΚΓ(strain δ. θνηιίαο) Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο D-Dimers triplex θιεβψλ πηλζεξνγξάθεκα αεξψζεσο- αηκαηψζεσο SPIRAL CT ζψξαθνο Αγγεηνγξαθία πλεπκνληθήο: gold standard ππεξερνγξάθεκα θαξδηάο

22 Πλεπκνληθή εκβνιή Αιινηψζεηο ζηε καδηθή ή πνιχ ζνβαξή ΠΔ

23 Πλεπκνληθή εκβνιή πλήζσο κε δηαγλσζηηθή : θπξίσο απνθιείεη άιια πλεπκνληθά αίηηα

24 Πλεπκνληθή εκβνιή πλήζσο κε δηαγλσζηηθή : θπξίσο απνθιείεη άιια πλεπκνληθά αίηηα

25 Triplex Φιεβψλ ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ΠΔ (90%) ν ζξόκβνο πξνέξρεηαη από ηηο θιέβεο θάησ άθξσλ Η DVT δελ ζπλνδεύεηαη πάληα από θιηληθή ζπκπησκαηνινγία! Triplex ζεηηθό ζε 75% ησλ ΠΔ (2/3 απηώλ ζε εγγύο θιέβεο) ε 40% ησλ DVT ησλ εγγύο θιεβώλ πνπ ζπλνδεύνληαη από θιηληθή ζπκπησκαηνινγία έρνπλ scan πςειήο ππνςίαο γηα ΠΔ Σν αξλεηηθό Triplex δελ απνθιείεη ηελ ΠΔ Σν ζεηηθό Triplex πξέπεη λα εξκελεύεηαη κε πξνζνρή: πλεγνξεί γηα ΠΔ αλ ππάξρεη πςειή θιηληθή ππνςία ΠΔ ε αζζελείο κε κέηξηα ή πςειή ππνςία ΠΔ θαη κε δηαγλσζηηθό V/Q scan, ην triplex θιεβώλ πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ζε 1-2 εβδνκάδεο αλ είλαη αξρηθά αξλεηηθό

26 Τπεξερνγξάθεκα θαξδηάο Δπαηζζεζία 50% θαη εηδηθόηεηα 90% γηα παξακέηξνπο όπσο δπζιεηηνπξγία δηάηαζε ηεο ΓΔ θνηιίαο, αλεπάξθεηα ηξηγιώρηλαο ΣΣΔcho δηαθξίλεη ελδνθαξδηαθνύο ζξόκβνπο ζε 5% TEEcho επαηζζεζία 30%, εηδηθόηεηα 90% γηα ζξόκβνπο ζε θεληξηθά ζηειέρε ε καδηθή εκβνιή >80% επξήκαηα ε κέηξηαο βαξύηεηαο ΠΔ επξήκαηα 30-40% ΓΓ Μαδηθήο εκβνιήο θαη άιιεο αηηίαο αηκνδπλακηθήο αζηάζεηαο Η δπζιεηηνπξγία ηεο Γε θνηιίαο έρεη δπζκελή πξνγλσζηηθή ζεκαζία

27 D-Dimers Πξντόληα απνδνκήο ηλώδνπο Τςειή επαηζζεζία (Elisa) γηα ζξόκβσζε Υακειή εηδηθόηεηα Απμεζε ζε ειηθησκέλνπο θύεζε ηξαύκα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θιεγκνλέο θαθνήζεηεο Yςειή αξλεηηθή πξνγλσζηηθή αμία=ζε αζζελείο κε ρακειή θιηληθή ππνςία, ην αξλεηηθό ΑΠΟΚΛΔΙΔΙ ηελ ΠΔ

28 Αμηνιόγεζε ησλ D-Dimers tests Η εμέηαζε ραξαθηεξίδεηαη από ρακειή εηδηθόηεηα (ηξαύκα, θαθνήζεηεο, θιεγκνλή) Οη δηάθνξεο κέζνδνη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ επαηζζεζία, negative likelihood ratio, variability (sens>98% sens 85%-95%) Η αμία κεγαιύηεξε ζε εμσλνζνθνκεηαθνύο αζζελείο Η πνζνηηθή ηαρεία ELISA δηαζέηεη αξλεηηθή πξνγλσζηηθή αμία παξόκνηα κε έλα αξλεηηθό scanning πλεπκόλσλ ή έλα αξλεηηθό Doppler θάησ άθξσλ

29 Πλεπκνληθή εκβνιή Απνθιείεη ζην 25% θαη επηβεβαηψλεη ζε 25% ησλ πεξηπηψζεσλ ηελ ΠΔ Αξλεηηθφ ζπηλζεξνγξάθεκα απνθιείεη κε αζθάιεηα ηελ ΠΔ

30 Δμέιημε ηνπ ζξόκβνπ Μεηά ζεξαπεία γηα ΠΔ ην 50% ησλ ειιεηκάησλ ζθηαγξάθεζεο ζην scan απνθαζίζηαληαη ζε 2-4 εβδνκάδεο Σειηθά ζε 2/3 ησλ αζζελώλ απνθαζίζηαηαη ε ζπηλζεξνγξαθηθή εηθόλα Μεηά ζεξαπεία γηα DVT ζξόκβνο αληρλεύεηαη ζην triplex ζην 50% ησλ αζζελώλ γηα 1 έηνο Πώο αμηνινγνύκε ηηο εμεηάζεηο απηέο ζε ππνηξνπή??

31 Διηθνεηδήο αμνληθή ηνκνγξαθία ζώξαθνο Δηδηθή ηερληθή (νινθιήξσζε ιήςεο εηθόλσλ ζε 20 sec) Απεηθνληδεη ην ζξνκβν θαη ην παξεγρπκα Τςειή ζεηηθή πξνγλσζηηθή αμία (>85%) γηα ειιείκκαηα πιήξσζεο ζε ινβαίνπο θαη βαζηθνύο θιάδνπο ησλ πλεπκνληθώλ αξηεξηώλ=v/q scan πςειήο πηζαλόηεηαο Γηα ηκεκαηηθά ή ππνηκεκαηηθά ειιείκκαηα, απαηηνύληαη ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο Αξλεηηθή εμέηαζε απνκαθξύλεη ζεκαληηθά από ηελ ΠΔ, αιιά δελ ηελ απνθιείεη

32 Πλεπκνληθή εκβνιή Φπζηνινγηθή SPIRAL CT δελ απνθιείεη ηελ πλεπκνληθή εκβνιή Δπαηζζεζία % Αλ CT αξλεηηθή θαη triplex θιεβψλ αξλεηηθφ ζε αζζελή κε κέηξηα ή ρακειή θιηληθή ππνςία: κελ αξρίδεηο αληηπεθηηθά

33 Πλεπκνληθή εκβνιή

34

35 Πλεπκνληθή αγγεηνγξαθία Gold standard?? Θλεηόηεηα 0.5% Σερληθέο δπζθνιίεο Γελ είλαη εθηθηή ζε βαξηά πάζρνληεο 1% ησλ αζζελώλ κε αξλεηηθή αγγεηνγξαθία έρνπλ έλα επεηζόδην DVT ζηνπο επόκελνπο 6 κήλεο Standard for withholding therapy

36 Πλεπκνληθή εκβνιή

37

38

39

40 ΠΙΘΑΝΗ MH MAZIKH ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ Αζζελήο ζηα επείγνληα Αζζελήο λνζειεπόκελνο ή πνιύ πςειή ππνςία ΠΔ D-Dimers < 500 κg/l 500 κg/l Triplex θιεβώλ Απεηθόληζε Νεθξνί θ.θ. Καη ρσξίο αιιεγία Νεθξηθή αλεπάξθεηα ή αιιεξγία ζην ζθηαγξαθηθό εκαληηθή ε θιηληθή ππνςία ηεο ΠΔ Spiral CT ζώξαθνο Με δηαγλσζηηθά πηλζεξνγξάθεκα πλεπκόλσλ Αγγεηνγξαθία

41 Θεξαπεία ΠΔ Υνξήγεζε Ομπγόλνπ ή κεραληθή ππνζηήξημε αλαπλνήο Αηκνδπλακηθή ππνζηήξημε αλ θαξδηνγελέο shock (πγξά ελδνθιεβίσο κε πξνζνρή, ηλόηξνπα) Αληηπεθηηθά (επαξίλε ΥΜΒ ή θιαζζηθή επαξίλε αλ αηκνδπλακηθή αζηάζεηα ή ΝΑ) Θξνκβόιπζε αλ Μαδηθή ΠΔ (θίλδπλνο γηα αηκνξξαγία) Σνπνζέηεζε θίιηξνπ ζηελ ΚΚΦι (αλ αληέλδεημε, απνηπρία ή επηπινθή αληηπεθηηθήο αγσγήο) Δκβνιεθηνκή αλ Μαδηθή ΠΔ θαη ε ζξνκβόιπζε απνηύρεη ή αληελδείθλπηαη

42 ηφρνη ηεο ζεξαπείαο ηεο ΦΘΝ Άκεζνη Πξόιεςεο επέθηαζεο ηνπ ζξόκβνπ Πξόιεςεο ηεο ζαλαηεθόξνπ ΡΔ Πξόιεςε ησλ πξώηκσλ ππνηξνπώλ Μαθξνρξφληνη Πξόιεςε ησλ απώηεξσλ ππνηξνπώλ θαη επηπινθώλ όπσο ε πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη ην κεηαθιεβηηηθφ ζχλδξνκν (πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα εκθαλίδεη πξαγκαηηθή κείσζε ιόγσ ηεο εθαξκνγήο γηα καθξό ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ειαζηηθώλ θαιηζώλ δηαβαζκηδόκελεο πίεζεο, ηεο απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο ηνπ αξρηθνύ επεηζνδίνπ θαη ηεο δεπηεξνγελνύο πξόιεςεο)

43 Φάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ηεο ΦΘΝ Κιαζζηθή επαξίλε (UFH) Υακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο επαξίλεο (LMWHs) Πεληαζαθραξίηεο Fondaparinux (Arixtra) Αληηπεθηηθά απφ ην ζηφκα ή αληηβηηακίλεο-κ (ΑΒ-Κ) Grade 1A Consensus Conference on Antithrombotic Therapy of the American College of Chest Physicians 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2008 British Society of Haematology

44 VIII VIIIa XIIa XIa V Va IXa Xa IIa AT/Ηπαρίνη Ινωδογόνο Ινώδες Το ζύμπλεγμα Ηπαρίνης/ΑΤ αδρανοποιεί ηοσς παράγονηες XIIa, XIa,IXa,Xa, και ηην θρομβίνη (IΙa). Η θρομβίνη και ο Xa είναι περιζζόηερο εσαίζθηηοι.

45 Θεξαπεία DVT θαη ΡΔ κε UFH (ΑCCP 2008) 5000 U IV bolus, αθνινπζνύκελε από IV ζπλερή ζηάγδελ ρνξήγεζε ηνπιάρηζηνλ U γηα ην πξώην 24h, ή 80 U/Kg ηαρεία έγρπζε, αθνινπζνύκελε από 18U/Kg/h Οη επόκελεο δόζεηο ξπζκίδνληαη αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ APTT, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ην ζεξαπεπηηθό εύξνο ηνπ APTT λα αληηζηνηρεί ζε ζεξαπεπηηθά επίπεδα επαξίλεο Η κε επίηεπμε ζεξαπεπηηθψλ επηπέδσλ ΑΡΣΣ ην πξψην 24σξν έρεη ζπζρεηηζζεί κε απμεκέλα πνζνζηά ππνηξνπήο ε αζζελείο κε ΦΘΝ ν θίλδπλνο ππνηξνπήο είλαη κηθξφο επί ΑPTT = 1,5-2,5 ΦΣ ΑΝΔΠΙΘΤΜΗΣΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΘΡΟΜΒΟΠΔΝΙΑ (ΗΙΣ)- ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ - ΟΣΔΟΠΔΝΙΑ

46 Υακεινχ Μνξηαθνχ Βάξνπο Ηπαξίλεο (LMWHs) Παξαζθεπάδνληαη απφ ηελ UFH κε ελδπκαηηθφ ή ρεκηθφ απνπνιπκεξηζκφ Έρνπλ ΜΒ D ( D) πλδένληαη ιηγφηεξν κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο θαη ην αγγεηαθφ ελδνζήιην κε απνηέιεζκα θαιχηεξε βηνδηαζεζηκφηεηα ζε SC ρνξήγεζε, πην πξνβιέςηκε απάληεζε θαη καθξχηεξν ρξφλν εκίζεηαο δσήο Απελεξγνπνηνχλ ηνλ παξάγνληα Υα

47 Θεξαπεία DVT θαη ΡΔ κε LMWHs (ΑCCP 2008) πλνιηθή εκεξήζηα δφζε αληη-υa IU/Kg.Β., ρνξεγνχκελε ζε δχν δφζεηο πεξίπνπ 100 αληη-xa IU/Kg ε θάζε κία πλήζσο δελ απαηηείηαη έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο Απαξαίηεην είλαη λα ειέγρεηαη ε αληη-xa δξαζηηθφηεηα ε λεθξηθή αλεπάξθεηα Δγθπκνζχλε Παηδηά Αζζελείο κε.β.>90 Kg θαη <50 Kg Γηάξθεηα ζεξαπείαο >5 εκεξψλ

48 Γηάξθεηα επαξηλνζεξαπείαο- (ΑCCP 2008) Η δηάξθεηα επαξηλνζεξαπείαο είλαη ζπλήζσο 5-10 κέξεο αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο ζξφκβσζεο, παξφηη ηείλεη ηειεπηαία λα είλαη βξαρπρξφληα (5 κέξεο) Η έλαξμε ησλ αληηβηηακηλψλ-κ πξνηείλεηαη απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο επαξηλνζεξαπείαο Η επαξίλε ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο δηαθφπηεηαη εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί ηνπιάρηζηνλ γηα 5 κέξεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην INR είλαη 2 γηα 2 ζπλερφκελεο κέξεο

49 Γξάζε ησλ αληηβηηακηλψλ-κ (παξάγσγα ηεο 4-πδξνμπθνπκαξίλεο) Παξάγνληεο εμαξηψκελνη απφ ηελ βηηακίλε-κ FII, FVII, FXI θαη FX PC θαη PS Η βηηακίλε-κ επηηξέπεη ηελ γ-θαξβνμπιίσζε ησλ Ν-ηειηθψλ γινπηακηληθψλ νκάδσλ ησλ πξφδξνκσλ κνξθψλ ηνπο θαη ηηο κεηαηξέπεη ζε ιεηηνπξγηθνχο παξάγνληεο TF ΑΒ-Κ VIIa X ΑΒ-Κ IX ΑΒ-Κ VIIIa IXa Xa FIBRINOGEN ΑΒ-Κ II IIa Va IIa FIBRIN Ι

50 πζηάζεηο ησλ ζεξαπεπηηθψλ νξίσλ ηεο per os ΑΑ (Consensus Conference on Antithrombotic Therapy of ACCP, 2001) ΔΝΓΔΙΞΔΙ INR πξνθχιαμε ή ζεξαπεία ΦΘΝ πξνθχιαμε ζπζηεκαηηθήο εκβνιήο θνιπηθή καξκαξπγή ηζηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο βαιβηδνπάζεηεο κεηαιιηθέο πξνζζεηηθέο βαιβίδεο κεηά απφ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ Τπνηξνπηάδνπζεο ζπζηεκαηηθέο εκβνιέο ππφ ΑΑ

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: Πλεπκνληθή εκβνιή Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή Ελένη Καπέτση Πνεςμονολογική Κλινική Πανεπιστημίος Θεσσαλίαρ Γπλαίθα 24 εηώλ ζηελ 19 εβδνκάδα θύεζεο πξνζέξρεηαη αηηηώκελε

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ)

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Γεωργία Γ. Πίτςιου,, MD, PhD Πνευμονολόγοσ- Εντατικολόγοσ Λέκτορασ ΑΠΘ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) Εηήζηα επίπησζε ΗΠΑ: 600 000 πεξηζηαηηθά Τα 2/3 ησλ ΠΕ παξακέλνπλ αδηάγλσζηα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο Οξηζκνί ραξαθηεξηζηηθά ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Παξάγνληεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ 32 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Γαζηρενηερολογίας Αθήνα, Νοέμβριος 2012 Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ πκκεηνρή ζε: Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ α) ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ β) ΟΞΕΘΑ ΑΓΕΘΟΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ 16 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο Ξεξηερόκελα 16.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 498 16.2.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 498 16.3 ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΒΑΠΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟΤ

ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟΤ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟΤ Ιφάννης Γ. Κακίζης Δπ. ΚαθηγηηήςΑγγειοτειροσργικής Αγγειοτειροσργική Κλινική, «Αηηικόν» Νοζοκομείο ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΟΜΒΧΗ ξνή Σξηάδα Virchow 1858 αίκα ηνίρσκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ

ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ ΑΘΗΝΑ 5/10/2012 Νηθόιανο Δ. Ληάζεο MD PhD Δπηζηεκνληθόο Γηεπζπληήο ηνπ νκίινπ «ΔΤΡΧΙΑΣΡΙΚΗ» Αληηπξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο Μέινο: International Union of Angiology

Διαβάστε περισσότερα

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Γηάλλεο Καινκελίδεο Υαξάιακπνο Μφζρνο Οκάδα Μειέηεο Ννζεκάησλ Τπεδσθφηα ΔΠΔ πκπηψκαηα θαη ζεκεία: ζπλήζσο κε-εηδηθά γηα θάπνηα λφζν Αθηηλνινγηθά επξήκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 12 ο Πεξηερόκελα 12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 12.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.1 ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.2 ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα