Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ"

Transcript

1 Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική για τον ασθενή και για το σύστημα υγείας το φετινϐ μόνυμα του Διεθνοϑσ υμβουλύου Νοςηλευτών (ICN) για την Ημϋρα του Νοςηλευτό «Νοςηλευτϋσ: μύα δϑναμη αλλαγόσ: αποτελεςματικού ςτη φροντύδα και οικονομικϊ αποδοτικού» αναδεικνϑεται για ακϐμα μύα φορϊ μύα θλιβερό διαπύςτωςη: ϐτι το ςώμα των νοςηλευτών εύναι ϋνασ «κοιμώμενοσ γύγαντασ», ο οπούοσ πρϋπει να αφυπνιςτεύ και να ςυνειδητοποιόςει τισ δυνατϐτητϋσ του αναφορικϊ με την επιρροό του ςτισ αποφϊςεισ για το ςϑςτημα υγεύασ και τισ εφαρμοζϐμενεσ πολιτικϋσ. Γι αυτϐ ο ICN παροτρϑνει τουσ νοςηλευτϋσ να δραςτηριοποιηθοϑν και να βρύςκονται ςε ετοιμϐτητα, προκειμϋνου να προβοϑν ςε προτϊςεισ αλλαγόσ για το χώρο τησ υγεύασ. Αυτϐ θα το καταφϋρουν: - Καταγράφοντασ και αποτυπώνοντασ με αριθμούσ τισ καθημερινέσ τουσ εμπειρίεσ. - Μελετώντασ τισ κοινέσ εμπειρίεσ και τισ λύςεισ που έχουν δοθεί ςε παρόμοια προβλήματα ςε διαφορετικά περιβάλλοντα. - Επεκτείνοντασ το ενδιαφέρον τουσ πέραν από το ςτενό αντικείμενο τησ εργαςίασ τουσ ςτο ευρύ πεδίο λειτουργίασ των υπηρεςιών υγείασ, κατανοώντασ τουσ όρουσ τησ οικονομικήσ αποδοτικότητασ, τησ αποτελεςματικότητασ και μετρώντασ τα μεγέθη που μπορούν να πείςουν τα κέντρα αποφάςεων για αλλαγέσ. - Μένοντασ ενημερωμένοι για τισ εξελίξεισ ςτο ςύςτημα υγείασ, ςτο ςύςτημα χρηματοδότηςησ των υπηρεςιών υγείασ, ςτην πρόςβαςη των πολιτών ςτισ τελευταίεσ, αλλά και για κάθε δημόςιο θέμα που μπορεί να επηρεάςει το χώρο τησ υγείασ. - Έχοντασ ςαφή και πληροφορημένη θέςη για τα θέματα που επηρεάζουν την υγεία, το νοςηλευτικό επάγγελμα και τισ ςυνθήκεσ εργαςίασ. Σο δεϑτερο τεϑχοσ του ενημερωτικοϑ μασ φυλλαδύου ΚΤΚΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΝΤ εύναι αφιερωμϋνο ςε επύκαιρα νοςηλευτικϊ θϋματα, με απώτερο ςκοπϐ την ενημϋρωςό μασ και τη διαρκό βελτύωςη των γνώςεων και των δεξιοτότων μασ. Καλό ανϊγνωςη!!! Βαςιλικό Καρρϊ Υπεύθυνοσ Σύνταξησ: Διεύθυνςη Νοςηλευτικήσ Υπηρεςίασ, Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Επικοινωνία: Τηλ: ,

2 Αμφιθέατρο ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Ημερίδα 14/3/2015 Εφαρμογή τησ Νοςηλευτικήσ Διεργαςίασ και των Νοςηλευτικών Σαξινομήςεων ςτη Υροντίδα Αςθενών τισ 14 Μαρτύου 2015 ϋλαβε χώρα ςτο Αμφιθϋατρο του Νοςοκομεύου μασ νοςηλευτικό ημερύδα με θϋμα: «Εφαρμογό τησ Νοςηλευτικόσ Διεργαςύασ και των Νοςηλευτικών Σαξινομόςεων ςτη Υροντύδα Αςθενών» που ςυνδιοργανώθηκε απϐ τη Διεϑθυνςη Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ -Γραφεύο Εκπαύδευςησ του ιςμανογλεύου Νοςοκομεύου και την Εταιρεύα Νοςηλευτικών πουδών Κεντρικϐ μόνυμα των ειςαγωγικών χαιρετιςμών και τησ μετϋπειτα ςυζότηςησ όταν: Η νοςηλευτικό διεργαςύα αποτελεύ ςημαντικϐ εργαλεύο λόψησ αποφϊςεων για τουσ νοςηλευτϋσ, αλλϊ και επιςτημονικό μϋθοδοσ αποτϑπωςησ των αναγκών των αςθενών, των νοςηλευτικών προβλημϊτων και του αριθμοϑ και του εύδουσ νοςηλευτικών αποφϊςεων που λαμβϊνονται κατϊ τη φροντύδα τουσ Η κ. Αργυρώ Χυχογιοϑ, Νοςηλεϑτρια του ΑΟΝΑ Ωγιοσ ϊββασ και Τποψόφια Διδϊκτωρ του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ ανϋλυςε τη μϋθοδο τησ νοςηλευτικόσ διεργαςύασ Η κ. Μαρύα Φατζοποϑλου, Προώςταμϋνη Φειρουργικοϑ Σμόματοσ του ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ και διδϊκτωρ του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ παρουςύαςε τα πιο πρϐςφατα δεδομϋνα για τη νοςηλευτικό διεργαςύα και τισ νοςηλευτικϋσ ταξινομόςεισ, ϐπωσ προτεύνονται και εφαρμϐζοναι ςε ϊλλα ςυςτόματα υγεύασ καθώσ και τισ δυνατϐτητεσ εφαρμογόσ τουσ ςτην ελληνικό πραγματικϐτητα Ακολοϑθηςε ϋνα πολϑ ενδιαφϋρον διαδραςτικϐ εργαςτόριο με θϋμα τη Νοςηλευτικό Αξιολϐγηςη των αςθενών, ϐπου τα κεντρικϊ ςυμπερϊςματα εξόχθηςαν απϐ τη ςυζότηςη με τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ημερύδα

3 Αμφιθέατρο ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Ημερίδα 14/3/2015 Εφαρμογή τησ Νοςηλευτικήσ Διεργαςίασ και των Νοςηλευτικών Σαξινομήςεων ςτη Υροντίδα Αςθενών το δεϑτερο ςτρογγυλϐ τραπϋζι τησ ημερύδασ ςυζητόθηκαν ςχϋδια φροντύδασ με αφορμό τρεισ πραγματικϋσ κλινικϋσ περιπτώςεισ αςθενών Η κ. Αφροδύτη Ζαρταλοϑδη, Αναπληρώτρια Προώςταμϋνη του Χυχιατρικοϑ Σμόματοσ του ιςμανϐγλειου Νοςοκομεύου, παρουςύαςε ϋνα πρϐτυπο ςχϋδιο φροντύδασ που θα μποροϑςε να εφαρμοςτεύ ςε αςθενεύσ που εκδηλώνουν αυτοκτονικό ςυμπεριφορϊ Η κ. Μαρύα Φαρχαρύδου, Σομεϊρχησ του ΓΝΑ Γ.Γεννηματϊσ, παρουςύαςε ϋνα πρϐτυπο ςχϋδιο φροντύδασ για αςθενεύσ που εκδηλώνουν κατακλύςεισ ςτο νοςοκομεύο Ο κ. Φρόςτοσ Νοϑςησ, νοςηλευτόσ τησ Μονϊδασ Σεχνητοϑ Νεφροϑ του ιςμανογλεύου Νοςοκομεύου, παρουςύαςε τον τρϐπο που θα μποροϑςε να ϋχει οργανωθεύ η νοςηλευτικό φροντύδα ςτη ΜΕΘ με βϊςη τη νοςηλευτικό διεργαςύα για την ϊμεςη και αποτελεςματικό διαχεύριςη ενϐσ δϐτη οργϊνων μετϊ τη διϊγνωςη του εγκεφαλικοϑ θανϊτου του Η κ. Παναγιώτα Αργυροποϑλου οργϊνωςε την υποςτόριξη τησ ημερύδασ με τον καλϑτερο τρϐπο Οι ςυμμετϋχοντεσ ϋδειξαν αμεύωτο ενδιαφϋρον μϋχρι τη λόξη τησ ημερύδασ

4 12 Μααου: Παγκβςμια Ημέρα του Νοςηλευτή Η Διεθνήσ Ημέρα των Νοςηλευτών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965, ςτισ 12 Μάιου, με πρωτοβουλία του Διεθνούσ Συμβουλίου Νοςηλευτών (ICN), ςε ανάμνηςη τησ γέννηςησ τησ Φλόρενσ Ναΰτινγκέιλ. Ο κεντρικϐσ προβληματιςμϐσ του ICN ςτο ετόςιο μόνυμϊ του για τη Διεθνό Ημϋρα των Νοςηλευτών εύναι για το ποια θέςη κατέχουν αυτοί ςτα ςημερινά ςυςτήματα υγείασ που καλούνται να λειτουργήςουν ςε ςυνθήκεσ ένδειασ τόςο οικονομικών όςο και ανθρώπινων πόρων. Η ςϑγχρονη παγκϐςμια οικονομικό κρύςη ϋχει επηρεϊςει ςημαντικϊ την κατϊςταςη του παγκϐςμιου νοςηλευτικοϑ δυναμικοϑ. Ενώ, πριν το 2008 η ανϊγκη για ενύςχυςη των υπηρεςιών υγεύασ με νοςηλευτϋσ όταν ςημαντικό, οι πολιτικϋσ υγεύασ ςτα αναπτυγμϋνα κρϊτη με την ϋναρξη τησ κρύςησ επϋβαλαν περικοπϋσ ςτισ δαπϊνεσ υγεύασ με δραματικό επύπτωςη ςτον αριθμϐ του νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ. Παρϊλληλα, πολλού νοςηλευτϋσ αναγκϊςτηκαν να εγκαταλεύψουν τη χώρα τουσ ό το επϊγγελμα εξαιτύασ τησ οικονομικόσ κρύςησ. ε εποχϋσ οικονομικόσ ϑφεςησ, οι νοςηλευτϋσ εύναι η πρώτη ομϊδα που μειώνεται αριθμητικϊ, γιατύ αποτελεύ τη μεγαλϑτερη επαγγελματικό ομϊδα ςτο ςϑςτημα υγεύασ. Τπϊρχουν αρκετϋσ ενδεύξεισ ϐτι οι ελλεύψεισ ςε νοςηλευτϋσ ϋχουν αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτουσ αςθενεύσ. Αναφορϊ του Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations τονύζει ϐτι τα χαμηλϊ επύπεδα νοςηλευτικόσ ςτελϋχωςησ ςτισ ΗΠΑ εύναι ϋνασ βαςικϐσ παρϊγοντασ που ςυςχετύζεται με το 24% των περιπτώςεων θανϊτου, τραυματιςμοϑ ό απώλειασ λειτουργικϐτητασ κϊποιου αςθενό. Ϊρευνα τησ Aiken etal (2014) δεύχνει ϐτι τα νοςοκομεύα με αςφαλεύσ αναλογύεσ νοςηλευτών : αςθενεύσ παρουςύαζαν χαμηλϐτερουσ δεύκτεσ θνηςιμϐτητασ. Σα προβλόματα ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ που ςχετύζονται με τισ κακϋσ ςυνθόκεσ εργαςύασ και τισ ελλεύψεισ των νοςηλευτών εύναι πολλϊ και επιβαρϑνουν οικονομικϊ ακϐμα περιςςϐτερο τα ςυςτόματα υγεύασ. Οι ςυςτϊςεισ του ICN προσ τουσ νοςηλευτϋσ με ςκοπϐ την αϑξηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των ςυςτημϊτων υγεύασ εύναι: -Να βελτιώςουν τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ τουσ ςτη διαχεύριςη των φαρμϊκων για να μειωθοϑν τα φαρμακευτικϊ λϊθη. -Να εφαρμϐζουν κλινικϋσ οδηγύεσ και πρωτϐκολλα ςτηριγμϋνα ςτισ τρϋχουςεσ ενδεύξεισ - Να αναλαμβϊνουν αρμοδιϐτητεσ και ευθϑνεσ ςε αντιςτοιχύα με τα προςϐντα και τισ δεξιϐτητϋσ τουσ. - Να ελϋγχουν καλϑτερα τισ παρεμβϊςεισ τουσ, να λαμβϊνουν μϋτρα υγιεινόσ ςτα νοςοκομεύα, να εξαςφαλύζουν ςυνϋχεια ςτη φροντύδα, να επιτηροϑν τα αποτελϋςματα τησ παρεχϐμενησ φροντύδασ. - Να μειώνουν τα διοικητικϊ εμπϐδια. -Να αξιολογοϑν ςτοιχεύα για το κϐςτοσ τησ φροντύδασ, να χρηςιμοποιοϑν τισ νϋεσ τεχνολογύεσ.

5 Βιβλιογραφικά Μηνγματα 1. Τι θεωρείται οικονομικά αποδοτικό; Η αύξηςη του αριθμού των νοςηλευτών ςτο ςύςτημα υγείασ ή η αλλαγή του μίγματοσ δεξιοτήτων του νοςηλευτικού προςωπικού; Twigg DE, Myers H, Duffield C, Giles M, Evans G (2015) Is there an economic case for investing in nursing care-what does the literature tell us? Journal of Advanced Nursing, 71(5): Η ςυγκεκριμϋνη ςυςτηματικό αναςκϐπηςη πραγματοποιόθηκε με ςκοπϐ να προςδιορύςει αν η αϑξηςη του αριθμοϑ των νοςηλευτών ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ εύναι οικονομικϊ αποδοτικϐτερη ςε ςχϋςη με την αλλαγό του μύγματοσ δεξιοτότων του προςωπικοϑ (skill mix). Επικεντρώθηκε ςε εννϋα μελϋτεσ που μετροϑςαν το κϐςτοσ των αυξημϋνων ωρών νοςηλευτικόσ εργαςύασ ό το κϐςτοσ αλλαγόσ του μύγματοσ δεξιοτότων του νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ ςε ςχϋςη με τα αποτελϋςματα τησ νοςηλευτικόσ φροντύδασ ςτουσ αςθενεύσ, δεύκτεσ των οπούων αποτελοϑν η διϊρκεια νοςηλεύασ, η αποτυχύα ανϊνηψησ, η θνηςιμϐτητα, η επύπτωςη τησ ςόψησ, των πτώςεων, των κατακλύςεων, τησ νοςοκομειακόσ πνευμονύασ, των εν τω βϊθει φλεβικών θρομβώςεων, των νοςοκομειακών ουρολοιμώξεων, των αιμορραγιών του ανώτερου πεπτικοϑ, του ςοκ, των καρδιακών ανακοπών, των λοιμώξεων χειρουργικών τραυμϊτων, τησ αναπνευςτικόσ ανεπϊρκειασ και τα επειςϐδια απορρϑθμιςησ των ζωτικών και μεταβολικών λειτουργιών. Σα ςυμπερϊςματα τησ μελϋτησ εύναι ϐτι ενώ υπϊρχει ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ βιβλιογραφύασ που καταδεικνϑει ϐτι τα επύπεδα νοςηλευτικόσ ςτελϋχωςησ και το μύγμα δεξιοτότων του νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ επιδροϑν ςτην ποιϐτητα τησ φροντύδασ ςτο νοςοκομειακϐ περιβϊλλον, δεν υπϊρχουν πολλϋσ ϋρευνεσ που να μετροϑν αυτοϑσ τουσ παρϊγοντεσ ςε ςχϋςη με το οικονομικϐ κϐςτοσ αυτών των μεταβολών για το ςϑςτημα υγεύασ. Ψςτϐςο, φαύνεται το κϐςτοσ τησ αϑξηςησ των νοςηλευτών ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ να εύναι μεγαλϑτερο ςε ςχϋςη με την αλλαγό μύγματοσ δεξιοτότων, ενώ υπϊρχουν ενδεύξεισ ϐτι η αλλαγό μύγματοσ δεξιοτότων εύναι οικονομικϊ αποδοτικϐτερη ςε ςχϋςη με τη βελτύωςη των επιπϋδων ςτελϋχωςησ ςτισ νοςηλευτικϋσ υπηρεςύεσ. ε κϊθε περύπτωςη χρειϊζεται καλϑτερη διερεϑνηςη το ςυγκεκριμϋνο ερευνητικϐ ερώτημα. Επιμέλεια: Β. Καρρά, Μ. Μαςουρίδη, Μ. Σταφυλαράκη

6 Βιβλιογραφικά Μηνγματα 2. Ο ςυνδυαςμόσ τριών μεθόδων αντιμετώπιςησ των πολυανθεκτικών παθογόνων μειώνει ςημαντικά τη ςυχνότητα των νοςοκομειακών λοιμώξεων Alfa M, Lo E, Olson E, MacRae M, Buelow- Smith L (2015). Use of a daily disinfectant cleaner instead of a daily cleaner reduced hospital-acquired infection rates. American Journal of Infection Control, 43:141-6 Πρϐκειται για μύα ςυγκριτικό προοπτικό μελϋτη ενϐσ τριτοβϊθμιου νοςοκομεύου 538 κλινών ςτον Καναδϊ (νοςοκομεύο παρϋμβαςησ) ςε ςχϋςη με ϋνα παρϐμοιο ςε δυναμικϐτητα νοςοκομεύο τησ ύδιασ πϐλησ (νοςοκομεύο ελϋγχου) ωσ προσ την αποτελεςματικϐτητα χρόςησ απολυμαντικών μαντηλιών εμποτιςμϋνων με υπεροξεύδιο του υδρογϐνου για την απολϑμανςη των επιφανειών ςε ςχϋςη με τον καθαριςμϐ τουσ με ϋνα απλϐ καθαριςτικϐ. Σϐςο ςτο νοςοκομεύο παρϋμβαςησ, ϐςο και ςτο νοςοκομεύο ελϋγχου γύνονταν μετρόςεισ ςυχνϐτητασ νοςοκομειακών λοιμώξεων (περιπτώςεσι/10000 αςθενοημϋρεσ) κϊθε εβδομϊδα απϐ VRE, MRSA και C difficile. Σα δεύγματα λαμβϊνονταν με τυχαύα δειγματοληψύα απϐ ςημεύα που εύχαν επιλεχθεύ με βϊςη τη ςυχνϐτητα των επαφών με αυτϊ ςε ϐλα τα νοςηλευτικϊ τμόματα του νοςοκομεύου, ςε χώρουσ απομϐνωςησ και μη. Σα κϑρια ςυμπερϊςματα των ερευνητών όταν ϐτι για να επιτευχθεύ μεύωςη των νοςοκομειακών λοιμώξεων γενικϊ και ειδικϊ αυτών που οφεύλονται ςε πολυανθεκτικϊ παθογϐνα ϋπρεπε να εφαρμοςτοϑν τρεισ ςτρατηγικϋσ: 1) εκπαύδευςη του αρμϐδιου προςωπικοϑ ςε ϋνα ςαφϋσ πρωτϐκολλο καθαριςμοϑ και εφαρμογό του ςτην καθημερινό πρϊξη, 2) επιτόρηςη των ενεργειών καθαριϐτητασ με ςτϐχο την κατ ελϊχιςτο 80% ςυμμϐρφωςη ςτισ οδηγύεσ του πρωτοκϐλλου και 3) χρόςη καθαριςτικών μαντηλιών για τισ επιφϊνειεσ εμποτιςμϋνων με απολυμαντικϐ παρϊγοντα αντύ για καθαριςμϐ με κοινϊ καθαριςτικϊ. Η μελϋτη κατϋςτηςε ςαφϋσ ϐτι οι νοςοκομειακϋσ λοιμώξεισ απϐ πολυανθεκτικϊ παθογϐνα δεν εξαλεύφονταν με τη χρόςη των απολυμαντικών μαντηλιών, αλλϊ ο ςυνδυαςμϐσ των τριών παραπϊνω μεθϐδων εξαςφϊλιζε τη διατόρηςη τησ ςυχνϐτητασ των νοςοκομειακών λοιμώξεων ςε επύπεδα επιτρεπτϊ απϐ τον Εθνικϐ Κϋντρο Ελϋγχου Λοιμώξεων του Καναδϊ. Περαιτϋρω διερεϑνηςη εύναι απαραύτητη πριν γενικευτοϑν τα πορύςματα τησ μελϋτησ. Επιμέλεια: Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Β. Καρρά, Βαςιλική Μ. Μαςουρίδη, Καρρά, Μαρία Μ. Μαςουρίδη, Σταφυλαράκη Μαρία Σταφυλαράκη

7 Βιβλιογραφικά Μηνγματα 3. Τεχνικέσ παράδοςησ των αςθενών τησ ΜΕΘ ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ των νοςηλευτικών τμημάτων Van Sluisveld N, Hessellink G, van der Hoeven JG, Wollersheim H, Zagers M (2015) Improving clinical handover between intensive care unit and general ward professionals at intensive care unit discharge. Intensive Care Medicine, 41(4): κοπϐσ τησ αναδρομικόσ μελϋτησ τησ παραπϊνω ερευνητικόσ ομϊδασ όταν η ανϊδειξη και αξιολϐγηςη παρεμβϊςεων που ϋχουν εφαρμοςτεύ ςε ερευνητικϋσ μελϋτεσ για τη βελτύωςη τησ αςφϊλειασ και τησ αποτελεςματικϐτητασ των τεχνικών κλινικόσ παρϊδοςησ των αςθενών τησ ΜΕΘ κατϊ τη μεταφορϊ τουσ ςτα νοςηλευτικϊ τμόματα. Η βιβλιογραφικό αναζότηςη ςε ϋξι βϊςεισ δεδομϋνων ϋωσ το ϋτοσ 2013 ανϋδειξε 11 μελϋτεσ, εκ των οπούων οι ϋξι ανϋφεραν ςτατιςτικϊ ςημαντικϊ αποτελϋςματα. υγκεκριμϋνα, η απαςχϐληςη νοςηλευτών-ςυνδϋςμων (liaison nurses) οδόγηςε ςε καλϑτερο προγραμματιςμϐ τησ διαδικαςύασ φροντύδασ με ςκοπϐ τη ςυνϋχειϊ τησ. Επύςησ, η ειςαγωγό διαγραμμϊτων μεταφορϊσ εξαςφϊλιςε την αποδοτικό οργϊνωςη των δεδομϋνων των αςθενών κατϊ τη μεταφορϊ τουσ. υνολικϊ, οι δϑο τεχνικϋσ φαύνεται να ϋχουν θετικϐ αντύκτυπο ςτη ςυνϋχιςη τησ φροντύδασ των αςθενών και τη μεύωςη των ανεπιθϑμητων ςυμβϊντων. Δεν αναφϋρεται ςτατιςτικϊ ςημαντικό διαφορϊ ςτη θνηςιμϐτητα των αςθενών. Σϋλοσ, επιςημαύνεται η ανϊγκη περαιτϋρω κλινικών μελετών που θα αποφϋρουν περιςςϐτερο ιςχυρϋσ αποδεύξεισ αποτελεςματικϐτητασ των ωσ ϊνω τεχνικών. Όςοι ενδιαφϋρονται να ςυνδρϊμουν ςτον εμπλουτιςμϐ αυτοϑ του μϋρουσ του ενημερωτικοϑ μασ φυλλαδύου με ςυνοπτικϋσ αναφορϋσ τησ ενδιαφϋρουςασ για τουσ νοςηλευτϋσ τρϋχουςασ βιβλιογραφύασ εύναι ευπρϐςδεκτοι! Επικοινωνύα: Γραφεύο Εκπαύδευςησ ΝΤ ό Επιμέλεια: Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Β. Καρρά, Βαςιλική Μ. Μαςουρίδη, Καρρά, Μαρία Μ. Μαςουρίδη, Σταφυλαράκη Μαρία Σταφυλαράκη

8 Νοςηλευτική & υνεχιζβμενη Εκπαίδευςη Οι προςεχείσ επιςτημονικέσ εκδηλώςεισ αναρτώνται τακτικά ςτην πλατφόρμα τηλεκπαίδευςησ του Γραφείου Εκπαίδευςησ Ν.Υ, την οποία μπορείτε να επιςκέπτεςτε καθημερινά ςτον ιςτοχώρο του Νοςοκομείου (www.sismanoglio.gr). Για το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΝΕΔΡΙΩΝ η πρβςβαςη είναι ελεγθερη To 42 ο Πανελλόνιο Νοςηλευτικϐ υνϋδριο πραγματοποιεύται φϋτοσ ςτην Αλεξανδροϑπολη απϐ 13 ϋωσ 15 ΜαϏου απϐ τον Εθνικϐ ϑνδεςμο Νοςηλευτών Ελλϊδασ. Σϐποσ διεξαγωγόσ: Thraki Palace Hotel Σο 8 ο Πανελλόνιο και 7 ο Πανευρωπαώκϐ Επιςτημονικό & Επαγγελματικϐ Νοςηλευτικϐ υνϋδριο πραγματοποιεύται φϋτοσ ςτη Θεςςαλονύκη απϐ 7 ϋωσ 10 ΜαϏου απϐ την Ϊνωςη Νοςηλευτών Ελλϊδοσ. Σϐποσ διεξαγωγόσ: Grand Hotel Palace

9 Νοςηλευτική & υνεχιζβμενη Εκπαίδευςη Πλούςια η δράςη των ςτελεχών του Σιςμανογλείου ςε μετεκπαιδευτικά προγράμματα ςυνεχιζόμενησ εκπαίδευςησ. Σε αυτό το τεύχοσ δείτε τισ ςυμμετοχέσ των νοςηλευτών του Χειρουργικού Τομέα, αλλά και άλλων ειδικοτήτων ςτον Κύκλο Μαθημάτων του ΣΥΔΝΟΧ ςτην Αθήνα. Σετάρτη 20 Μαΰου :30 17:30 - Εφαρμογή ςυςτήματοσ διαχείριςησ ποιότητασ κατά ISO EN 15224/2012 Ειςηγότρια: Αδαμαντύα Εγγλεζοποϑλου, Προώςταμϋνη Αυτοτελοϑσ Σμόματοσ Ελϋγχου Ποιϐτητασ, Ϊρευνασ και υνεχιζϐμενησ Εκπαύδευςησ ΓΝ ιςμανϐγλειο- Αμαλύα Υλϋμιγκ Αθηνών -Καθαριςμόσ απολύμανςη χειρουργικήσ αίθουςασ -Ειςηγότρια: Γεωργύα Κουτουλϊκη, Αναπληρώτρια Προώςταμϋνη Φειρουργεύου, ΓΝ ιςμανϐγλειο-αμαλύα Υλϋμιγκ Αθηνών Σετάρτη 27 Μαΰου :30-17:30 -Περιεγχειρητική θερμορύθμιςη αςθενή Ειςηγητόσ: Ευϊγγελοσ Γιαβαςϐπουλοσ, Προώςτϊμενοσ Α Φειρουργικόσ και Θωρακοχειρουργικόσ Κλινικόσ, ΓΝ ιςμανϐγλειο-αμαλύα Υλϋμιγκ Αθηνών -Νεώτερα δεδομένα αποςτείρωςησ -Ειςηγότρια: Ελευθερύα Εμφιετζό, Προώςταμϋνη Κεντρικόσ Αποςτεύρωςησ, ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ Σετάρτη 3 Ιουνίου :30-17:30 Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Χειρουργείων Ειςηγότρια: Ελϋνη Κουτύνου, Προώςταμϋνη Φειρουργεύου, ΓΝ ιςμανϐγλειο- Αμαλύα Υλϋμιγκ Αθηνών Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ

10 Σα νέα τησ Παθολογικήσ Νοςηλευτικήσ Ειδικβτητασ το πλαύςιο εκπαύδευςησ ςτη Παθολογικό Νοςηλευτικό Ειδικϐτητα, οι ςυμμετϋχοντεσ νοςηλευτϋσ εξοικειώνονται με τη νοςηλευτικό διεργαςύα και διαμορφώνουν πρϐτυπα ςχϋδια φροντύδασ για πραγματικϋσ περιπτώςεισ αςθενών. Η Βαςιλικό Μϊμαλη, νοςηλεϑτρια τησ Β Πνευμονολογικόσ Κλινικόσ του ιςμανογλεύου Νοςοκομεύου, μελϋτηςε την περύπτωςη αςθενό με οξεύα νεφρικό ανεπϊρκεια και προτεύνει το παρακϊτω ςχϋδιο φροντύδασ Μελέτη περίπτωςησ: Αςθενήσ 85 ετών προςήλθε ςτο ΤΕΠ με δύςπνοια, οίδημα ανά ςάρκα μετεωριςμό και μειωμένη διούρηςη. Από το ιςτορικό του προκύπτει υπερτροφία προςτάτη, ςακχαρώδησ διαβήτησ ΙΙ, υπερλιπιδαιμία και αρτηριακή υπέρατςη. Ειςάγεται ςε παθολογικό τμήμα για διερεύνηςη και νοςηλεία. Μετά από εργαςτηριακό έλεγχο τίθεται η ιατρική διάγνωςη τησ οξείασ νεφρικήσ ανεπάρκειασ. Προτεινόμενο ςχέδιο φροντίδασ: 1. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Ωγχοσ που ςχετύζεται με την αλλαγό τησ κατϊςταςησ υγεύασ του αςθενό και την ανϊγκη παραμονόσ ςτο νοςοκομεύο, ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ τη λεκτικό ϋκφραςη τησ ανηςυχύασ. τϐχοσ: Ο αςθενόσ να εμφανύζεται όρεμοσ και να αναφϋρει ελϊττωςη του ϊγχουσ. Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Εκτύμηςη ςυμπεριφορών που εύναι ενδεικτικϋσ του ϊγχουσ, ϐπωσ οι αϒπνύεσ - Εξαςφϊλιςη όρεμου περιβϊλλοντοσ κατϊ το δυνατϐ και διαχεύριςη περιβαλλοντικών παραγϐντων, ϐπωσ ο ενοχλητικϐσ φωτιςμϐσ και όχοσ. - Διαθεςιμϐτητα του νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ, ϐταν το χρειϊζεται. 2. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Αναποτελεςματικϐσ τϑποσ αναπνοόσ που ςχετύζεται με την πιθανό υπερφϐρτωςη τησ κυκλοφορύασ λϐγω οξεύασ νεφρικόσ ανεπϊρκειασ, ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ το αναφερϐμενο αύςθημα κομμϋνησ ανϊςασ. τϐχοσ: Να αποκαταςτόςει ο αςθενόσ ϋνα φυςιολογικϐ τϑπο αναπνοόσ. Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Αξιολϐγηςη τησ δϑςπνοιασ με ςυνεχό παρακολοϑθηςη τησ ςυχνϐτητασ, του τϑπου τησ αναπνοόσ και του SPO2. - Εξαςφϊλιςη ϊνετησ θϋςησ επύ κλύνησ - Φορόγηςη οξυγϐνου ςτην ενδεικνυϐμενη ςυγκϋντρωςη μετϊ απϐ ιατρικό οδηγύα 3. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Διαταραγμϋνη αποβολό οϑρων που ςχετύζεται με την οξεύα νεφρικό βλϊβη και τη γνωςτό υπερτροφύα του προςτϊτη, ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ τη μειωμϋνη αποβολό οϑρων τϐχοσ: Να επιτυγχϊνει επαρκϋσ πρϐτυπο απϋκκριςησ και να παρακαμφθεύ το μετανεφρικϐ εμπϐδιο (υπερτροφικϐσ προςτϊτησ) ώςτε να παροχετευτεύ η κϑςτη. Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Σοποθϋτηςη ουροκαθετόρα - Φορόγηςη διουρητικών και εκτύμηςη απϐκριςησ ςτη θεραπεύα - Καταγραφό και παρακολοϑθηςη ιςοζυγύου υγρών 4. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Περύςςεια ϐγκου υγρών που ςχετύζεται με τη μειωμϋνη νεφρικό λειτουργύα, ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ τη μειωμϋνη ποςϐτητα οϑρων και το γενικευμϋνο ούδημα. τϐχοσ: Να διατηρηθεύ ιςοζϑγιο υγρών, να μειωθεύ το ούδημα και να διατηρηθοϑν τα ζωτικϊ του ςημεύα εντϐσ φυςιολογικών ορύων

11 Σα νέα τησ Παθολογικήσ Νοςηλευτικήσ Ειδικβτητασ το πλαύςιο εκπαύδευςησ ςτη Παθολογικό Νοςηλευτικό Ειδικϐτητα, οι ςυμμετϋχοντεσ νοςηλευτϋσ εξοικειώνονται με τη νοςηλευτικό διεργαςύα και διαμορφώνουν πρϐτυπα ςχϋδια φροντύδασ για πραγματικϋσ περιπτώςεισ αςθενών. Η Βαςιλικό Μϊμαλη, νοςηλεϑτρια τησ Β Πνευμονολογικόσ Κλινικόσ του ιςμανογλεύου Νοςοκομεύου, μελϋτηςε την περύπτωςη αςθενό με οξεύα νεφρικό ανεπϊρκεια και προτεύνει το παρακϊτω ςχϋδιο φροντύδασ Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: Καταγραφό προςλαμβανομϋνων-αποβαλλομϋνων και αξιολϐγηςη του βαθμοϑ του ανιςοζυγύου υγρών Καθημερινό ζϑγιςη και ςϑγκριςη των μεταβολών του ςωματικοϑ βϊρουσ Αξιολϐγηςη οιδόματοσ με επιςκϐπηςη και εφαρμογό τησ κλύμακασ ϋνταςόσ του. Φορόγηςη διουρητικών ςϑμφωνα με την ιατρικό οδηγύα Εξϑψωςη οιδηματωδών ϊκρων Μϋτρηςη ζωτικών ςημεύων ανϊ τρύωρο Αξιολϐγηςη τησ δϑςπνοιασ, μϋτρηςη τησ αναπνευςτικόσ ςυχνϐτητασ και παρακολοϑθηςη παλμικόσ οξυμετρύασ ανϊ δύωρο. Περιοριςμϐσ τησ πρϐςληψησ ϊλατοσ και υγρών με τη διατροφό. 5. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Κύνδυνοσ για δυςκοιλιϐτητα που ςχετύζεται με τη μεταβολικό οξϋωςη που ςυνοδεϑει τησ οξεύα νεφρικό ανεπϊρκεια, αλλϊ και την αλλαγό περιβϊλλοντοσ και μεύωςη τησ φυςικόσ δραςτηριϐτητασ τϐχοσ: Να διατηρηθεύ η λειτουργικϐτητα του εντϋρου και να μειωθεύ ο μετεωριςμϐσ κοιλύασ Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Ακρϐαςη κοιλύασ για εντϐπιςη εντερικών όχων που καταδεικνϑουν τη δραςτηριϐτητα του εντϋρου - Εκτύμηςη τησ μεταβολόσ απϐ το ςϑνηθεσ πρϐτυπο κϋνωςησ του εντϋρου για το ςυγκεκριμϋνο αςθενό - Διαμϐρφωςη διαιτολογύου με τη ςυνειςφορϊ του διαιτολϐγου - Φορόγηςη μαλακτικών κοπρϊνων καθημερινϊ - Παρακολοϑθηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των χορηγοϑμενων υπακτικών. 6. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Κύνδυνοσ για διαταραγμϋνη ακεραιϐτητα δϋρματοσ που ςχετύζεται με τον περιοριςμϐ τησ κινητικϐτητασ εξαιτύασ τησ προχωρημϋνησ ηλικύασ, τησ ϑπαρξησ ουροκαθετόρα και τησ γενικόσ κατϊςταςησ τησ υγεύασ. τϐχοσ: Πρϐληψη τησ λϑςησ ςυνεχεύασ του δϋρματοσ ςτισ περιοχϋσ που πιϋζεται Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Διατόρηςη ςχολαςτικόσ υγιεινόσ - Επιςκϐπηςη τησ επιφϊνειασ του δϋρματοσ τουλϊχιςτον τρεισ φορϋσ κϊθε μϋρα - Κινητοπούηςη με βοόθεια νοςηλευτό - Αποφυγό τριβόσ του δϋρματοσ επύ κλύνησ - Αλλαγό θϋςησ ανϊ δϑο ώρεσ - Φρόςη ειδικών ςτρωμϊτων εναλλαςςϐμενησ πύεςησ ό ϊλλων ςυςτημϊτων υποςτόριξησ Βαςιλικό Μϊμαλη Ειδικευϐμενη Νοςηλεϑτρια Πρϐγραμμα Παθολογικόσ Νοςηλευτικόσ Ειδικϐτητασ

12 Ανακοινώςεισ Σο Νοςοκομεύο μασ δϋχεται αποφούτουσ δευτεροβϊθμιων και μεταδευτεροβϊθμιων νοςηλευτικών ςχολών προκειμϋνου να υλοποιόςουν την πρακτικό τουσ ϊςκηςη ςτο Νοςοκομεύο. Για τισ παραπϊνω θϋςεισ γύνονται δεκτού ϐςοι: -Κϊνουν ςχετικό αύτηςη ςτο Γραφεύο Εκπαύδευςησ Ν.Τ -Προςκομύςουν τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: αντύγραφο πτυχύου αποφούτηςησ αντύγραφο αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ υπεϑθυνη δόλωςη για καμύα οικονομικό απαύτηςη απϐ το Νοςοκομεύο βεβαύωςη ϋναρξησ πρακτικόσ ϊςκηςησ απϐ δημϐςιο ΙΕΚ (για τουσ αποφούτουσ ΙΕΚ). Η επιλογό των υποψηφύων γύνεται με ςειρϊ χρονικόσ προτεραιϐτητασ. Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ: Βαςιλικό Καρρϊ (τηλ./fax: , Όςοι εκ του επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ του Νοςοκομεύου μασ επιθυμοϑν να αναρτόςουν εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςυναφϋσ με το γνωςτικϐ τουσ αντικεύμενο ςτην πλατφϐρμα τηλεκπαύδευςησ του Γραφεύου Εκπαύδευςησ ΝΤ, μποροϑν να το κϊνουν, αφοϑ ϋρθουν ςε επικοινωνύα με το διαχειριςτό τησ πλατφϐρμασ. Απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ εύναι να υποβϊλλουν το επιςτημονικϐ υλικϐ ςε ηλεκτρονικό μορφό μαζύ με υπογεγραμμϋνο ϋντυπο ςυγκατϊθεςησ περύ παραχώρηςησ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ. Ο Γενικϐσ Κανονιςμϐσ Φρόςησ τησ Πλατφϐρμασ επιβϊλλει τουσ παρακϊτω ϐρουσ: 1. Δεν αναρτϊται ςτην Πλατφϐρμα ακατϊλληλο περιεχϐμενο. Ψσ τϋτοιο θεωρεύται: - Κϊθε μόνυμα ό εικϐνα που παραβιϊζει νϐμουσ ό κανονιςμοϑσ - Η διαφόμιςη προώϐντων ό υπηρεςιών - Προςωπικϊ δεδομϋνα χωρύσ προηγοϑμενη ςυγκατϊθεςη - Υωτογραφύεσ αςθενών 2. Ρότρα αποπούηςησ ευθϑνησ - Σο Γραφεύο Εκπαύδευςησ ΝΤ δεν εγγυϊται με κανϋνα τρϐπο ϐτι οι πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςε κϊθε ανϊρτηςη ϋχουν επικαιροποιηθεύ ό εύναι ακριβεύσ ό πλόρεισ - Ση ςυνολικό ευθϑνη για το περιεχϐμενο τησ δημοςύευςησ ϋχει αποκλειςτικϊ ο ςυγγραφϋασ του - Η ϋγκριςη ανϊρτηςησ δεν ςυνεπϊγεται ϋγκριςη των γνωμών των ςυγγραφϋων απϐ τη Διεϑθυνςη Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ. 3. Επύδοςη πλατφϐρμασ - Σο Γραφεύο Εκπαύδευςησ ΝΤ δεν ευθϑνεται για οποιαδόποτε καθυςτϋρηςη ό μη λειτουργύα τησ ιςτοςελύδασ ό τησ πλατφϐρμασ τηλεκπαύδευςησ, - Σο Γραφεύο Εκπαύδευςησ ΝΤ ωσ διαχειριςτόσ τησ πλατφϐρμασ διατηρεύ το δικαύωμϊ του να ελϋγχει, τροποποιεύ ό διαγρϊφει κϊθε περιεχϐμενο που θεωρεύ ακατϊλληλο, ςϑμφωνα με τον παρϐντα κανονιςμϐ.

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 24/2/2015: Μετεγχειρητικόσ πόνοσ / Φαρμακευτική & Ανακουφιςτική αντιμετώπιςη. (Μωραίτου Μαρία, Κηρύκου Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο.

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο. Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο χολό Αρχιτεκτϐνων. Δ.Π.Μ..: Αρχιτεκτονικό χεδιαςμϐσ του Φώρου Κατεϑθυνςη Β : Πολεοδομύα Φωροταξύα. Ακαδημαώκϐ Έτοσ: 2013-14 Θερινϐ Εξϊμηνο Οκτώβριοσ 2014. Μϊθημα: Έμφυλεσ πολιτιςμικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 1 ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τησ ΣΟΜΠΑΝΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του Ερμολϊου, ιατροϑ Βιοπαθολϐγου-Ομοιοπαθητικοϑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δ: ΒΙΗΦ7Λ6-6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ Πϊτρα, 02/04/2014 ΠΕΡΙΕΡΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΔ ρ. πρωτ.: 89756/2607 ΠΕΡΙΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣ ΦΪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΝΟΜΙΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Δ/νςη: Πανεπιςτημύου 254

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ιανουϊριοσ 2008 WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ένα πανευρωπαώκό πρόγραμμα που ςτοχεύει ςτην προαγωγό τησ υπεύθυνησ και ϋμμετρησ κατανϊλωςησ ούνου 1 ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΤΜΑ 1. Ο ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Μαςτορογιϊννη Όλγα -Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Ντελλό Βϊώα Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Θεοδωρύδου τυλιανό -Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Μϊρκου Ζαφεύρω - Προώςταμϋνη Β Καρδιολογικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το Για τη διεξοδικό εξϋταςη ςε θϋματα υγεύασ ςτην κοινότητα, χρειϊζονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ των ατόμων και των οργανιςμών πουσ τουσ υπηρετούν, καθώσ επύςησ και τουσ πόρουσ που η

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΜΑΪΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 14 Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΨΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Σον Μϊιο του 2012 ςυμπληρώνονται δϑο χρϐνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010 Θέμα Α Απαντήςεισ Θεμάτων (Οι Απαντήςεισ είναι Ενδεικτικέσ) Α1. Ωσ αρχό ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα.

Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα. Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα. Παναγϊκου Αγγελική, Κοιν. Ανθρωπολόγοσ MSc(c), Γιατρού Χωρύσ Σύνορα, Ελληνικό Τμόμα Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ AΠΙΝΙΔΩΣΗ Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΜΟ AΠΙΝΙΔΩΣΗ ή απινιδιςμόσ είναι, επίςησ γνωςτόσ και ωσ: ηλεκτρική εκκένωςη ςυνεχούσ ρεύματοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80 80 ΥΤΙΚΗ-ΦΗΜΕΙΑ Γ Γυμναςύου-Φ.Κ.Υιρφιρόσ εςτύασ τοποθετοϑμε ϋνα φωτεινϐ αντικεύμενο, τοποθετώντασ μπροςτϊ απϐ τον καθρϋπτη ςε κατϊλληλη απϐςταςη μύα οθϐνη. προςδιοριςμοϑ ενϐσ ειδώλου ςε ςφαιρικϐ καθρϋπτη.

Διαβάστε περισσότερα

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Παναγιώτησ Αςκούνησ www.eeae.gr www.eeae.gr 1 Τμόμα Δοςιμετρύασ Προςωπικού Το Τμόμα Δοςιμετρύασ βρύςκεται

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ειδ. παιδοχειρουργόσ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ειδ. παιδοχειρουργόσ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ειδ. παιδοχειρουργόσ Α ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΨΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ» Α. Δημοπούλου 1, Γ. Κουρλαμπϊ 2,. Βλατϊκησ 1, Ε. Ιακωμύδησ 1, Δ. Υραγγύδη 1, Α. Χαρρόσ 1, Α. Κολοκυθϊ 1, Κ. Νύκασ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 1. Ενδοκρινολόγοσ, Ιατρικόσ ύμβουλοσ, Ιατρικό Σμόμα, Novartis Hellas ΑΕΒΕ 2. Οικονομολόγοσ υγεύασ, Σμόμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ειςαγωγό Να μην περιμϋνουμε απϐ το κρϊτοσ ό απϐ ϊλλουσ να πρϊξουν αυτϐ που οφεύλουμε αλλϊ και μποροϑμε να πρϊξουμε εμεύσ για τον εαυτϐ μασ, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1 η ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ ΓΝΑ «ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΤΠΟΓ/ΝΖ:ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:Π.ΚΛΔΗΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΒΑ. ΟΦΗΑ 80-ΣΚ 11528 ΣΖΛΔΦΧΝΟ-FAX:2103381138 Γ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΣΟΜΕΑ I: ΦΗΜΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΣΟΜΕΑ I: ΦΗΜΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΣΟΜΕΑ I: ΦΗΜΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΨΝ ΥΤΙΚΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Το πρϐγραμμα «Νεοφυήσ Επιχειρηματικότητα» ςυγχρηματοδοτεύται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο (ΕΚΤ) ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακοϑ

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα