Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ"

Transcript

1 Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική για τον ασθενή και για το σύστημα υγείας το φετινϐ μόνυμα του Διεθνοϑσ υμβουλύου Νοςηλευτών (ICN) για την Ημϋρα του Νοςηλευτό «Νοςηλευτϋσ: μύα δϑναμη αλλαγόσ: αποτελεςματικού ςτη φροντύδα και οικονομικϊ αποδοτικού» αναδεικνϑεται για ακϐμα μύα φορϊ μύα θλιβερό διαπύςτωςη: ϐτι το ςώμα των νοςηλευτών εύναι ϋνασ «κοιμώμενοσ γύγαντασ», ο οπούοσ πρϋπει να αφυπνιςτεύ και να ςυνειδητοποιόςει τισ δυνατϐτητϋσ του αναφορικϊ με την επιρροό του ςτισ αποφϊςεισ για το ςϑςτημα υγεύασ και τισ εφαρμοζϐμενεσ πολιτικϋσ. Γι αυτϐ ο ICN παροτρϑνει τουσ νοςηλευτϋσ να δραςτηριοποιηθοϑν και να βρύςκονται ςε ετοιμϐτητα, προκειμϋνου να προβοϑν ςε προτϊςεισ αλλαγόσ για το χώρο τησ υγεύασ. Αυτϐ θα το καταφϋρουν: - Καταγράφοντασ και αποτυπώνοντασ με αριθμούσ τισ καθημερινέσ τουσ εμπειρίεσ. - Μελετώντασ τισ κοινέσ εμπειρίεσ και τισ λύςεισ που έχουν δοθεί ςε παρόμοια προβλήματα ςε διαφορετικά περιβάλλοντα. - Επεκτείνοντασ το ενδιαφέρον τουσ πέραν από το ςτενό αντικείμενο τησ εργαςίασ τουσ ςτο ευρύ πεδίο λειτουργίασ των υπηρεςιών υγείασ, κατανοώντασ τουσ όρουσ τησ οικονομικήσ αποδοτικότητασ, τησ αποτελεςματικότητασ και μετρώντασ τα μεγέθη που μπορούν να πείςουν τα κέντρα αποφάςεων για αλλαγέσ. - Μένοντασ ενημερωμένοι για τισ εξελίξεισ ςτο ςύςτημα υγείασ, ςτο ςύςτημα χρηματοδότηςησ των υπηρεςιών υγείασ, ςτην πρόςβαςη των πολιτών ςτισ τελευταίεσ, αλλά και για κάθε δημόςιο θέμα που μπορεί να επηρεάςει το χώρο τησ υγείασ. - Έχοντασ ςαφή και πληροφορημένη θέςη για τα θέματα που επηρεάζουν την υγεία, το νοςηλευτικό επάγγελμα και τισ ςυνθήκεσ εργαςίασ. Σο δεϑτερο τεϑχοσ του ενημερωτικοϑ μασ φυλλαδύου ΚΤΚΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΝΤ εύναι αφιερωμϋνο ςε επύκαιρα νοςηλευτικϊ θϋματα, με απώτερο ςκοπϐ την ενημϋρωςό μασ και τη διαρκό βελτύωςη των γνώςεων και των δεξιοτότων μασ. Καλό ανϊγνωςη!!! Βαςιλικό Καρρϊ Υπεύθυνοσ Σύνταξησ: Διεύθυνςη Νοςηλευτικήσ Υπηρεςίασ, Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Επικοινωνία: Τηλ: ,

2 Αμφιθέατρο ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Ημερίδα 14/3/2015 Εφαρμογή τησ Νοςηλευτικήσ Διεργαςίασ και των Νοςηλευτικών Σαξινομήςεων ςτη Υροντίδα Αςθενών τισ 14 Μαρτύου 2015 ϋλαβε χώρα ςτο Αμφιθϋατρο του Νοςοκομεύου μασ νοςηλευτικό ημερύδα με θϋμα: «Εφαρμογό τησ Νοςηλευτικόσ Διεργαςύασ και των Νοςηλευτικών Σαξινομόςεων ςτη Υροντύδα Αςθενών» που ςυνδιοργανώθηκε απϐ τη Διεϑθυνςη Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ -Γραφεύο Εκπαύδευςησ του ιςμανογλεύου Νοςοκομεύου και την Εταιρεύα Νοςηλευτικών πουδών Κεντρικϐ μόνυμα των ειςαγωγικών χαιρετιςμών και τησ μετϋπειτα ςυζότηςησ όταν: Η νοςηλευτικό διεργαςύα αποτελεύ ςημαντικϐ εργαλεύο λόψησ αποφϊςεων για τουσ νοςηλευτϋσ, αλλϊ και επιςτημονικό μϋθοδοσ αποτϑπωςησ των αναγκών των αςθενών, των νοςηλευτικών προβλημϊτων και του αριθμοϑ και του εύδουσ νοςηλευτικών αποφϊςεων που λαμβϊνονται κατϊ τη φροντύδα τουσ Η κ. Αργυρώ Χυχογιοϑ, Νοςηλεϑτρια του ΑΟΝΑ Ωγιοσ ϊββασ και Τποψόφια Διδϊκτωρ του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ ανϋλυςε τη μϋθοδο τησ νοςηλευτικόσ διεργαςύασ Η κ. Μαρύα Φατζοποϑλου, Προώςταμϋνη Φειρουργικοϑ Σμόματοσ του ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ και διδϊκτωρ του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ παρουςύαςε τα πιο πρϐςφατα δεδομϋνα για τη νοςηλευτικό διεργαςύα και τισ νοςηλευτικϋσ ταξινομόςεισ, ϐπωσ προτεύνονται και εφαρμϐζοναι ςε ϊλλα ςυςτόματα υγεύασ καθώσ και τισ δυνατϐτητεσ εφαρμογόσ τουσ ςτην ελληνικό πραγματικϐτητα Ακολοϑθηςε ϋνα πολϑ ενδιαφϋρον διαδραςτικϐ εργαςτόριο με θϋμα τη Νοςηλευτικό Αξιολϐγηςη των αςθενών, ϐπου τα κεντρικϊ ςυμπερϊςματα εξόχθηςαν απϐ τη ςυζότηςη με τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ημερύδα

3 Αμφιθέατρο ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Ημερίδα 14/3/2015 Εφαρμογή τησ Νοςηλευτικήσ Διεργαςίασ και των Νοςηλευτικών Σαξινομήςεων ςτη Υροντίδα Αςθενών το δεϑτερο ςτρογγυλϐ τραπϋζι τησ ημερύδασ ςυζητόθηκαν ςχϋδια φροντύδασ με αφορμό τρεισ πραγματικϋσ κλινικϋσ περιπτώςεισ αςθενών Η κ. Αφροδύτη Ζαρταλοϑδη, Αναπληρώτρια Προώςταμϋνη του Χυχιατρικοϑ Σμόματοσ του ιςμανϐγλειου Νοςοκομεύου, παρουςύαςε ϋνα πρϐτυπο ςχϋδιο φροντύδασ που θα μποροϑςε να εφαρμοςτεύ ςε αςθενεύσ που εκδηλώνουν αυτοκτονικό ςυμπεριφορϊ Η κ. Μαρύα Φαρχαρύδου, Σομεϊρχησ του ΓΝΑ Γ.Γεννηματϊσ, παρουςύαςε ϋνα πρϐτυπο ςχϋδιο φροντύδασ για αςθενεύσ που εκδηλώνουν κατακλύςεισ ςτο νοςοκομεύο Ο κ. Φρόςτοσ Νοϑςησ, νοςηλευτόσ τησ Μονϊδασ Σεχνητοϑ Νεφροϑ του ιςμανογλεύου Νοςοκομεύου, παρουςύαςε τον τρϐπο που θα μποροϑςε να ϋχει οργανωθεύ η νοςηλευτικό φροντύδα ςτη ΜΕΘ με βϊςη τη νοςηλευτικό διεργαςύα για την ϊμεςη και αποτελεςματικό διαχεύριςη ενϐσ δϐτη οργϊνων μετϊ τη διϊγνωςη του εγκεφαλικοϑ θανϊτου του Η κ. Παναγιώτα Αργυροποϑλου οργϊνωςε την υποςτόριξη τησ ημερύδασ με τον καλϑτερο τρϐπο Οι ςυμμετϋχοντεσ ϋδειξαν αμεύωτο ενδιαφϋρον μϋχρι τη λόξη τησ ημερύδασ

4 12 Μααου: Παγκβςμια Ημέρα του Νοςηλευτή Η Διεθνήσ Ημέρα των Νοςηλευτών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965, ςτισ 12 Μάιου, με πρωτοβουλία του Διεθνούσ Συμβουλίου Νοςηλευτών (ICN), ςε ανάμνηςη τησ γέννηςησ τησ Φλόρενσ Ναΰτινγκέιλ. Ο κεντρικϐσ προβληματιςμϐσ του ICN ςτο ετόςιο μόνυμϊ του για τη Διεθνό Ημϋρα των Νοςηλευτών εύναι για το ποια θέςη κατέχουν αυτοί ςτα ςημερινά ςυςτήματα υγείασ που καλούνται να λειτουργήςουν ςε ςυνθήκεσ ένδειασ τόςο οικονομικών όςο και ανθρώπινων πόρων. Η ςϑγχρονη παγκϐςμια οικονομικό κρύςη ϋχει επηρεϊςει ςημαντικϊ την κατϊςταςη του παγκϐςμιου νοςηλευτικοϑ δυναμικοϑ. Ενώ, πριν το 2008 η ανϊγκη για ενύςχυςη των υπηρεςιών υγεύασ με νοςηλευτϋσ όταν ςημαντικό, οι πολιτικϋσ υγεύασ ςτα αναπτυγμϋνα κρϊτη με την ϋναρξη τησ κρύςησ επϋβαλαν περικοπϋσ ςτισ δαπϊνεσ υγεύασ με δραματικό επύπτωςη ςτον αριθμϐ του νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ. Παρϊλληλα, πολλού νοςηλευτϋσ αναγκϊςτηκαν να εγκαταλεύψουν τη χώρα τουσ ό το επϊγγελμα εξαιτύασ τησ οικονομικόσ κρύςησ. ε εποχϋσ οικονομικόσ ϑφεςησ, οι νοςηλευτϋσ εύναι η πρώτη ομϊδα που μειώνεται αριθμητικϊ, γιατύ αποτελεύ τη μεγαλϑτερη επαγγελματικό ομϊδα ςτο ςϑςτημα υγεύασ. Τπϊρχουν αρκετϋσ ενδεύξεισ ϐτι οι ελλεύψεισ ςε νοςηλευτϋσ ϋχουν αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτουσ αςθενεύσ. Αναφορϊ του Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations τονύζει ϐτι τα χαμηλϊ επύπεδα νοςηλευτικόσ ςτελϋχωςησ ςτισ ΗΠΑ εύναι ϋνασ βαςικϐσ παρϊγοντασ που ςυςχετύζεται με το 24% των περιπτώςεων θανϊτου, τραυματιςμοϑ ό απώλειασ λειτουργικϐτητασ κϊποιου αςθενό. Ϊρευνα τησ Aiken etal (2014) δεύχνει ϐτι τα νοςοκομεύα με αςφαλεύσ αναλογύεσ νοςηλευτών : αςθενεύσ παρουςύαζαν χαμηλϐτερουσ δεύκτεσ θνηςιμϐτητασ. Σα προβλόματα ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ που ςχετύζονται με τισ κακϋσ ςυνθόκεσ εργαςύασ και τισ ελλεύψεισ των νοςηλευτών εύναι πολλϊ και επιβαρϑνουν οικονομικϊ ακϐμα περιςςϐτερο τα ςυςτόματα υγεύασ. Οι ςυςτϊςεισ του ICN προσ τουσ νοςηλευτϋσ με ςκοπϐ την αϑξηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των ςυςτημϊτων υγεύασ εύναι: -Να βελτιώςουν τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ τουσ ςτη διαχεύριςη των φαρμϊκων για να μειωθοϑν τα φαρμακευτικϊ λϊθη. -Να εφαρμϐζουν κλινικϋσ οδηγύεσ και πρωτϐκολλα ςτηριγμϋνα ςτισ τρϋχουςεσ ενδεύξεισ - Να αναλαμβϊνουν αρμοδιϐτητεσ και ευθϑνεσ ςε αντιςτοιχύα με τα προςϐντα και τισ δεξιϐτητϋσ τουσ. - Να ελϋγχουν καλϑτερα τισ παρεμβϊςεισ τουσ, να λαμβϊνουν μϋτρα υγιεινόσ ςτα νοςοκομεύα, να εξαςφαλύζουν ςυνϋχεια ςτη φροντύδα, να επιτηροϑν τα αποτελϋςματα τησ παρεχϐμενησ φροντύδασ. - Να μειώνουν τα διοικητικϊ εμπϐδια. -Να αξιολογοϑν ςτοιχεύα για το κϐςτοσ τησ φροντύδασ, να χρηςιμοποιοϑν τισ νϋεσ τεχνολογύεσ.

5 Βιβλιογραφικά Μηνγματα 1. Τι θεωρείται οικονομικά αποδοτικό; Η αύξηςη του αριθμού των νοςηλευτών ςτο ςύςτημα υγείασ ή η αλλαγή του μίγματοσ δεξιοτήτων του νοςηλευτικού προςωπικού; Twigg DE, Myers H, Duffield C, Giles M, Evans G (2015) Is there an economic case for investing in nursing care-what does the literature tell us? Journal of Advanced Nursing, 71(5): Η ςυγκεκριμϋνη ςυςτηματικό αναςκϐπηςη πραγματοποιόθηκε με ςκοπϐ να προςδιορύςει αν η αϑξηςη του αριθμοϑ των νοςηλευτών ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ εύναι οικονομικϊ αποδοτικϐτερη ςε ςχϋςη με την αλλαγό του μύγματοσ δεξιοτότων του προςωπικοϑ (skill mix). Επικεντρώθηκε ςε εννϋα μελϋτεσ που μετροϑςαν το κϐςτοσ των αυξημϋνων ωρών νοςηλευτικόσ εργαςύασ ό το κϐςτοσ αλλαγόσ του μύγματοσ δεξιοτότων του νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ ςε ςχϋςη με τα αποτελϋςματα τησ νοςηλευτικόσ φροντύδασ ςτουσ αςθενεύσ, δεύκτεσ των οπούων αποτελοϑν η διϊρκεια νοςηλεύασ, η αποτυχύα ανϊνηψησ, η θνηςιμϐτητα, η επύπτωςη τησ ςόψησ, των πτώςεων, των κατακλύςεων, τησ νοςοκομειακόσ πνευμονύασ, των εν τω βϊθει φλεβικών θρομβώςεων, των νοςοκομειακών ουρολοιμώξεων, των αιμορραγιών του ανώτερου πεπτικοϑ, του ςοκ, των καρδιακών ανακοπών, των λοιμώξεων χειρουργικών τραυμϊτων, τησ αναπνευςτικόσ ανεπϊρκειασ και τα επειςϐδια απορρϑθμιςησ των ζωτικών και μεταβολικών λειτουργιών. Σα ςυμπερϊςματα τησ μελϋτησ εύναι ϐτι ενώ υπϊρχει ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ βιβλιογραφύασ που καταδεικνϑει ϐτι τα επύπεδα νοςηλευτικόσ ςτελϋχωςησ και το μύγμα δεξιοτότων του νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ επιδροϑν ςτην ποιϐτητα τησ φροντύδασ ςτο νοςοκομειακϐ περιβϊλλον, δεν υπϊρχουν πολλϋσ ϋρευνεσ που να μετροϑν αυτοϑσ τουσ παρϊγοντεσ ςε ςχϋςη με το οικονομικϐ κϐςτοσ αυτών των μεταβολών για το ςϑςτημα υγεύασ. Ψςτϐςο, φαύνεται το κϐςτοσ τησ αϑξηςησ των νοςηλευτών ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ να εύναι μεγαλϑτερο ςε ςχϋςη με την αλλαγό μύγματοσ δεξιοτότων, ενώ υπϊρχουν ενδεύξεισ ϐτι η αλλαγό μύγματοσ δεξιοτότων εύναι οικονομικϊ αποδοτικϐτερη ςε ςχϋςη με τη βελτύωςη των επιπϋδων ςτελϋχωςησ ςτισ νοςηλευτικϋσ υπηρεςύεσ. ε κϊθε περύπτωςη χρειϊζεται καλϑτερη διερεϑνηςη το ςυγκεκριμϋνο ερευνητικϐ ερώτημα. Επιμέλεια: Β. Καρρά, Μ. Μαςουρίδη, Μ. Σταφυλαράκη

6 Βιβλιογραφικά Μηνγματα 2. Ο ςυνδυαςμόσ τριών μεθόδων αντιμετώπιςησ των πολυανθεκτικών παθογόνων μειώνει ςημαντικά τη ςυχνότητα των νοςοκομειακών λοιμώξεων Alfa M, Lo E, Olson E, MacRae M, Buelow- Smith L (2015). Use of a daily disinfectant cleaner instead of a daily cleaner reduced hospital-acquired infection rates. American Journal of Infection Control, 43:141-6 Πρϐκειται για μύα ςυγκριτικό προοπτικό μελϋτη ενϐσ τριτοβϊθμιου νοςοκομεύου 538 κλινών ςτον Καναδϊ (νοςοκομεύο παρϋμβαςησ) ςε ςχϋςη με ϋνα παρϐμοιο ςε δυναμικϐτητα νοςοκομεύο τησ ύδιασ πϐλησ (νοςοκομεύο ελϋγχου) ωσ προσ την αποτελεςματικϐτητα χρόςησ απολυμαντικών μαντηλιών εμποτιςμϋνων με υπεροξεύδιο του υδρογϐνου για την απολϑμανςη των επιφανειών ςε ςχϋςη με τον καθαριςμϐ τουσ με ϋνα απλϐ καθαριςτικϐ. Σϐςο ςτο νοςοκομεύο παρϋμβαςησ, ϐςο και ςτο νοςοκομεύο ελϋγχου γύνονταν μετρόςεισ ςυχνϐτητασ νοςοκομειακών λοιμώξεων (περιπτώςεσι/10000 αςθενοημϋρεσ) κϊθε εβδομϊδα απϐ VRE, MRSA και C difficile. Σα δεύγματα λαμβϊνονταν με τυχαύα δειγματοληψύα απϐ ςημεύα που εύχαν επιλεχθεύ με βϊςη τη ςυχνϐτητα των επαφών με αυτϊ ςε ϐλα τα νοςηλευτικϊ τμόματα του νοςοκομεύου, ςε χώρουσ απομϐνωςησ και μη. Σα κϑρια ςυμπερϊςματα των ερευνητών όταν ϐτι για να επιτευχθεύ μεύωςη των νοςοκομειακών λοιμώξεων γενικϊ και ειδικϊ αυτών που οφεύλονται ςε πολυανθεκτικϊ παθογϐνα ϋπρεπε να εφαρμοςτοϑν τρεισ ςτρατηγικϋσ: 1) εκπαύδευςη του αρμϐδιου προςωπικοϑ ςε ϋνα ςαφϋσ πρωτϐκολλο καθαριςμοϑ και εφαρμογό του ςτην καθημερινό πρϊξη, 2) επιτόρηςη των ενεργειών καθαριϐτητασ με ςτϐχο την κατ ελϊχιςτο 80% ςυμμϐρφωςη ςτισ οδηγύεσ του πρωτοκϐλλου και 3) χρόςη καθαριςτικών μαντηλιών για τισ επιφϊνειεσ εμποτιςμϋνων με απολυμαντικϐ παρϊγοντα αντύ για καθαριςμϐ με κοινϊ καθαριςτικϊ. Η μελϋτη κατϋςτηςε ςαφϋσ ϐτι οι νοςοκομειακϋσ λοιμώξεισ απϐ πολυανθεκτικϊ παθογϐνα δεν εξαλεύφονταν με τη χρόςη των απολυμαντικών μαντηλιών, αλλϊ ο ςυνδυαςμϐσ των τριών παραπϊνω μεθϐδων εξαςφϊλιζε τη διατόρηςη τησ ςυχνϐτητασ των νοςοκομειακών λοιμώξεων ςε επύπεδα επιτρεπτϊ απϐ τον Εθνικϐ Κϋντρο Ελϋγχου Λοιμώξεων του Καναδϊ. Περαιτϋρω διερεϑνηςη εύναι απαραύτητη πριν γενικευτοϑν τα πορύςματα τησ μελϋτησ. Επιμέλεια: Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Β. Καρρά, Βαςιλική Μ. Μαςουρίδη, Καρρά, Μαρία Μ. Μαςουρίδη, Σταφυλαράκη Μαρία Σταφυλαράκη

7 Βιβλιογραφικά Μηνγματα 3. Τεχνικέσ παράδοςησ των αςθενών τησ ΜΕΘ ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ των νοςηλευτικών τμημάτων Van Sluisveld N, Hessellink G, van der Hoeven JG, Wollersheim H, Zagers M (2015) Improving clinical handover between intensive care unit and general ward professionals at intensive care unit discharge. Intensive Care Medicine, 41(4): κοπϐσ τησ αναδρομικόσ μελϋτησ τησ παραπϊνω ερευνητικόσ ομϊδασ όταν η ανϊδειξη και αξιολϐγηςη παρεμβϊςεων που ϋχουν εφαρμοςτεύ ςε ερευνητικϋσ μελϋτεσ για τη βελτύωςη τησ αςφϊλειασ και τησ αποτελεςματικϐτητασ των τεχνικών κλινικόσ παρϊδοςησ των αςθενών τησ ΜΕΘ κατϊ τη μεταφορϊ τουσ ςτα νοςηλευτικϊ τμόματα. Η βιβλιογραφικό αναζότηςη ςε ϋξι βϊςεισ δεδομϋνων ϋωσ το ϋτοσ 2013 ανϋδειξε 11 μελϋτεσ, εκ των οπούων οι ϋξι ανϋφεραν ςτατιςτικϊ ςημαντικϊ αποτελϋςματα. υγκεκριμϋνα, η απαςχϐληςη νοςηλευτών-ςυνδϋςμων (liaison nurses) οδόγηςε ςε καλϑτερο προγραμματιςμϐ τησ διαδικαςύασ φροντύδασ με ςκοπϐ τη ςυνϋχειϊ τησ. Επύςησ, η ειςαγωγό διαγραμμϊτων μεταφορϊσ εξαςφϊλιςε την αποδοτικό οργϊνωςη των δεδομϋνων των αςθενών κατϊ τη μεταφορϊ τουσ. υνολικϊ, οι δϑο τεχνικϋσ φαύνεται να ϋχουν θετικϐ αντύκτυπο ςτη ςυνϋχιςη τησ φροντύδασ των αςθενών και τη μεύωςη των ανεπιθϑμητων ςυμβϊντων. Δεν αναφϋρεται ςτατιςτικϊ ςημαντικό διαφορϊ ςτη θνηςιμϐτητα των αςθενών. Σϋλοσ, επιςημαύνεται η ανϊγκη περαιτϋρω κλινικών μελετών που θα αποφϋρουν περιςςϐτερο ιςχυρϋσ αποδεύξεισ αποτελεςματικϐτητασ των ωσ ϊνω τεχνικών. Όςοι ενδιαφϋρονται να ςυνδρϊμουν ςτον εμπλουτιςμϐ αυτοϑ του μϋρουσ του ενημερωτικοϑ μασ φυλλαδύου με ςυνοπτικϋσ αναφορϋσ τησ ενδιαφϋρουςασ για τουσ νοςηλευτϋσ τρϋχουςασ βιβλιογραφύασ εύναι ευπρϐςδεκτοι! Επικοινωνύα: Γραφεύο Εκπαύδευςησ ΝΤ ό Επιμέλεια: Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Β. Καρρά, Βαςιλική Μ. Μαςουρίδη, Καρρά, Μαρία Μ. Μαςουρίδη, Σταφυλαράκη Μαρία Σταφυλαράκη

8 Νοςηλευτική & υνεχιζβμενη Εκπαίδευςη Οι προςεχείσ επιςτημονικέσ εκδηλώςεισ αναρτώνται τακτικά ςτην πλατφόρμα τηλεκπαίδευςησ του Γραφείου Εκπαίδευςησ Ν.Υ, την οποία μπορείτε να επιςκέπτεςτε καθημερινά ςτον ιςτοχώρο του Νοςοκομείου (www.sismanoglio.gr). Για το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΝΕΔΡΙΩΝ η πρβςβαςη είναι ελεγθερη To 42 ο Πανελλόνιο Νοςηλευτικϐ υνϋδριο πραγματοποιεύται φϋτοσ ςτην Αλεξανδροϑπολη απϐ 13 ϋωσ 15 ΜαϏου απϐ τον Εθνικϐ ϑνδεςμο Νοςηλευτών Ελλϊδασ. Σϐποσ διεξαγωγόσ: Thraki Palace Hotel Σο 8 ο Πανελλόνιο και 7 ο Πανευρωπαώκϐ Επιςτημονικό & Επαγγελματικϐ Νοςηλευτικϐ υνϋδριο πραγματοποιεύται φϋτοσ ςτη Θεςςαλονύκη απϐ 7 ϋωσ 10 ΜαϏου απϐ την Ϊνωςη Νοςηλευτών Ελλϊδοσ. Σϐποσ διεξαγωγόσ: Grand Hotel Palace

9 Νοςηλευτική & υνεχιζβμενη Εκπαίδευςη Πλούςια η δράςη των ςτελεχών του Σιςμανογλείου ςε μετεκπαιδευτικά προγράμματα ςυνεχιζόμενησ εκπαίδευςησ. Σε αυτό το τεύχοσ δείτε τισ ςυμμετοχέσ των νοςηλευτών του Χειρουργικού Τομέα, αλλά και άλλων ειδικοτήτων ςτον Κύκλο Μαθημάτων του ΣΥΔΝΟΧ ςτην Αθήνα. Σετάρτη 20 Μαΰου :30 17:30 - Εφαρμογή ςυςτήματοσ διαχείριςησ ποιότητασ κατά ISO EN 15224/2012 Ειςηγότρια: Αδαμαντύα Εγγλεζοποϑλου, Προώςταμϋνη Αυτοτελοϑσ Σμόματοσ Ελϋγχου Ποιϐτητασ, Ϊρευνασ και υνεχιζϐμενησ Εκπαύδευςησ ΓΝ ιςμανϐγλειο- Αμαλύα Υλϋμιγκ Αθηνών -Καθαριςμόσ απολύμανςη χειρουργικήσ αίθουςασ -Ειςηγότρια: Γεωργύα Κουτουλϊκη, Αναπληρώτρια Προώςταμϋνη Φειρουργεύου, ΓΝ ιςμανϐγλειο-αμαλύα Υλϋμιγκ Αθηνών Σετάρτη 27 Μαΰου :30-17:30 -Περιεγχειρητική θερμορύθμιςη αςθενή Ειςηγητόσ: Ευϊγγελοσ Γιαβαςϐπουλοσ, Προώςτϊμενοσ Α Φειρουργικόσ και Θωρακοχειρουργικόσ Κλινικόσ, ΓΝ ιςμανϐγλειο-αμαλύα Υλϋμιγκ Αθηνών -Νεώτερα δεδομένα αποςτείρωςησ -Ειςηγότρια: Ελευθερύα Εμφιετζό, Προώςταμϋνη Κεντρικόσ Αποςτεύρωςησ, ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ Σετάρτη 3 Ιουνίου :30-17:30 Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Χειρουργείων Ειςηγότρια: Ελϋνη Κουτύνου, Προώςταμϋνη Φειρουργεύου, ΓΝ ιςμανϐγλειο- Αμαλύα Υλϋμιγκ Αθηνών Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ

10 Σα νέα τησ Παθολογικήσ Νοςηλευτικήσ Ειδικβτητασ το πλαύςιο εκπαύδευςησ ςτη Παθολογικό Νοςηλευτικό Ειδικϐτητα, οι ςυμμετϋχοντεσ νοςηλευτϋσ εξοικειώνονται με τη νοςηλευτικό διεργαςύα και διαμορφώνουν πρϐτυπα ςχϋδια φροντύδασ για πραγματικϋσ περιπτώςεισ αςθενών. Η Βαςιλικό Μϊμαλη, νοςηλεϑτρια τησ Β Πνευμονολογικόσ Κλινικόσ του ιςμανογλεύου Νοςοκομεύου, μελϋτηςε την περύπτωςη αςθενό με οξεύα νεφρικό ανεπϊρκεια και προτεύνει το παρακϊτω ςχϋδιο φροντύδασ Μελέτη περίπτωςησ: Αςθενήσ 85 ετών προςήλθε ςτο ΤΕΠ με δύςπνοια, οίδημα ανά ςάρκα μετεωριςμό και μειωμένη διούρηςη. Από το ιςτορικό του προκύπτει υπερτροφία προςτάτη, ςακχαρώδησ διαβήτησ ΙΙ, υπερλιπιδαιμία και αρτηριακή υπέρατςη. Ειςάγεται ςε παθολογικό τμήμα για διερεύνηςη και νοςηλεία. Μετά από εργαςτηριακό έλεγχο τίθεται η ιατρική διάγνωςη τησ οξείασ νεφρικήσ ανεπάρκειασ. Προτεινόμενο ςχέδιο φροντίδασ: 1. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Ωγχοσ που ςχετύζεται με την αλλαγό τησ κατϊςταςησ υγεύασ του αςθενό και την ανϊγκη παραμονόσ ςτο νοςοκομεύο, ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ τη λεκτικό ϋκφραςη τησ ανηςυχύασ. τϐχοσ: Ο αςθενόσ να εμφανύζεται όρεμοσ και να αναφϋρει ελϊττωςη του ϊγχουσ. Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Εκτύμηςη ςυμπεριφορών που εύναι ενδεικτικϋσ του ϊγχουσ, ϐπωσ οι αϒπνύεσ - Εξαςφϊλιςη όρεμου περιβϊλλοντοσ κατϊ το δυνατϐ και διαχεύριςη περιβαλλοντικών παραγϐντων, ϐπωσ ο ενοχλητικϐσ φωτιςμϐσ και όχοσ. - Διαθεςιμϐτητα του νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ, ϐταν το χρειϊζεται. 2. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Αναποτελεςματικϐσ τϑποσ αναπνοόσ που ςχετύζεται με την πιθανό υπερφϐρτωςη τησ κυκλοφορύασ λϐγω οξεύασ νεφρικόσ ανεπϊρκειασ, ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ το αναφερϐμενο αύςθημα κομμϋνησ ανϊςασ. τϐχοσ: Να αποκαταςτόςει ο αςθενόσ ϋνα φυςιολογικϐ τϑπο αναπνοόσ. Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Αξιολϐγηςη τησ δϑςπνοιασ με ςυνεχό παρακολοϑθηςη τησ ςυχνϐτητασ, του τϑπου τησ αναπνοόσ και του SPO2. - Εξαςφϊλιςη ϊνετησ θϋςησ επύ κλύνησ - Φορόγηςη οξυγϐνου ςτην ενδεικνυϐμενη ςυγκϋντρωςη μετϊ απϐ ιατρικό οδηγύα 3. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Διαταραγμϋνη αποβολό οϑρων που ςχετύζεται με την οξεύα νεφρικό βλϊβη και τη γνωςτό υπερτροφύα του προςτϊτη, ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ τη μειωμϋνη αποβολό οϑρων τϐχοσ: Να επιτυγχϊνει επαρκϋσ πρϐτυπο απϋκκριςησ και να παρακαμφθεύ το μετανεφρικϐ εμπϐδιο (υπερτροφικϐσ προςτϊτησ) ώςτε να παροχετευτεύ η κϑςτη. Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Σοποθϋτηςη ουροκαθετόρα - Φορόγηςη διουρητικών και εκτύμηςη απϐκριςησ ςτη θεραπεύα - Καταγραφό και παρακολοϑθηςη ιςοζυγύου υγρών 4. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Περύςςεια ϐγκου υγρών που ςχετύζεται με τη μειωμϋνη νεφρικό λειτουργύα, ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ τη μειωμϋνη ποςϐτητα οϑρων και το γενικευμϋνο ούδημα. τϐχοσ: Να διατηρηθεύ ιςοζϑγιο υγρών, να μειωθεύ το ούδημα και να διατηρηθοϑν τα ζωτικϊ του ςημεύα εντϐσ φυςιολογικών ορύων

11 Σα νέα τησ Παθολογικήσ Νοςηλευτικήσ Ειδικβτητασ το πλαύςιο εκπαύδευςησ ςτη Παθολογικό Νοςηλευτικό Ειδικϐτητα, οι ςυμμετϋχοντεσ νοςηλευτϋσ εξοικειώνονται με τη νοςηλευτικό διεργαςύα και διαμορφώνουν πρϐτυπα ςχϋδια φροντύδασ για πραγματικϋσ περιπτώςεισ αςθενών. Η Βαςιλικό Μϊμαλη, νοςηλεϑτρια τησ Β Πνευμονολογικόσ Κλινικόσ του ιςμανογλεύου Νοςοκομεύου, μελϋτηςε την περύπτωςη αςθενό με οξεύα νεφρικό ανεπϊρκεια και προτεύνει το παρακϊτω ςχϋδιο φροντύδασ Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: Καταγραφό προςλαμβανομϋνων-αποβαλλομϋνων και αξιολϐγηςη του βαθμοϑ του ανιςοζυγύου υγρών Καθημερινό ζϑγιςη και ςϑγκριςη των μεταβολών του ςωματικοϑ βϊρουσ Αξιολϐγηςη οιδόματοσ με επιςκϐπηςη και εφαρμογό τησ κλύμακασ ϋνταςόσ του. Φορόγηςη διουρητικών ςϑμφωνα με την ιατρικό οδηγύα Εξϑψωςη οιδηματωδών ϊκρων Μϋτρηςη ζωτικών ςημεύων ανϊ τρύωρο Αξιολϐγηςη τησ δϑςπνοιασ, μϋτρηςη τησ αναπνευςτικόσ ςυχνϐτητασ και παρακολοϑθηςη παλμικόσ οξυμετρύασ ανϊ δύωρο. Περιοριςμϐσ τησ πρϐςληψησ ϊλατοσ και υγρών με τη διατροφό. 5. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Κύνδυνοσ για δυςκοιλιϐτητα που ςχετύζεται με τη μεταβολικό οξϋωςη που ςυνοδεϑει τησ οξεύα νεφρικό ανεπϊρκεια, αλλϊ και την αλλαγό περιβϊλλοντοσ και μεύωςη τησ φυςικόσ δραςτηριϐτητασ τϐχοσ: Να διατηρηθεύ η λειτουργικϐτητα του εντϋρου και να μειωθεύ ο μετεωριςμϐσ κοιλύασ Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Ακρϐαςη κοιλύασ για εντϐπιςη εντερικών όχων που καταδεικνϑουν τη δραςτηριϐτητα του εντϋρου - Εκτύμηςη τησ μεταβολόσ απϐ το ςϑνηθεσ πρϐτυπο κϋνωςησ του εντϋρου για το ςυγκεκριμϋνο αςθενό - Διαμϐρφωςη διαιτολογύου με τη ςυνειςφορϊ του διαιτολϐγου - Φορόγηςη μαλακτικών κοπρϊνων καθημερινϊ - Παρακολοϑθηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των χορηγοϑμενων υπακτικών. 6. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Κύνδυνοσ για διαταραγμϋνη ακεραιϐτητα δϋρματοσ που ςχετύζεται με τον περιοριςμϐ τησ κινητικϐτητασ εξαιτύασ τησ προχωρημϋνησ ηλικύασ, τησ ϑπαρξησ ουροκαθετόρα και τησ γενικόσ κατϊςταςησ τησ υγεύασ. τϐχοσ: Πρϐληψη τησ λϑςησ ςυνεχεύασ του δϋρματοσ ςτισ περιοχϋσ που πιϋζεται Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Διατόρηςη ςχολαςτικόσ υγιεινόσ - Επιςκϐπηςη τησ επιφϊνειασ του δϋρματοσ τουλϊχιςτον τρεισ φορϋσ κϊθε μϋρα - Κινητοπούηςη με βοόθεια νοςηλευτό - Αποφυγό τριβόσ του δϋρματοσ επύ κλύνησ - Αλλαγό θϋςησ ανϊ δϑο ώρεσ - Φρόςη ειδικών ςτρωμϊτων εναλλαςςϐμενησ πύεςησ ό ϊλλων ςυςτημϊτων υποςτόριξησ Βαςιλικό Μϊμαλη Ειδικευϐμενη Νοςηλεϑτρια Πρϐγραμμα Παθολογικόσ Νοςηλευτικόσ Ειδικϐτητασ

12 Ανακοινώςεισ Σο Νοςοκομεύο μασ δϋχεται αποφούτουσ δευτεροβϊθμιων και μεταδευτεροβϊθμιων νοςηλευτικών ςχολών προκειμϋνου να υλοποιόςουν την πρακτικό τουσ ϊςκηςη ςτο Νοςοκομεύο. Για τισ παραπϊνω θϋςεισ γύνονται δεκτού ϐςοι: -Κϊνουν ςχετικό αύτηςη ςτο Γραφεύο Εκπαύδευςησ Ν.Τ -Προςκομύςουν τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: αντύγραφο πτυχύου αποφούτηςησ αντύγραφο αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ υπεϑθυνη δόλωςη για καμύα οικονομικό απαύτηςη απϐ το Νοςοκομεύο βεβαύωςη ϋναρξησ πρακτικόσ ϊςκηςησ απϐ δημϐςιο ΙΕΚ (για τουσ αποφούτουσ ΙΕΚ). Η επιλογό των υποψηφύων γύνεται με ςειρϊ χρονικόσ προτεραιϐτητασ. Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ: Βαςιλικό Καρρϊ (τηλ./fax: , Όςοι εκ του επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ του Νοςοκομεύου μασ επιθυμοϑν να αναρτόςουν εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςυναφϋσ με το γνωςτικϐ τουσ αντικεύμενο ςτην πλατφϐρμα τηλεκπαύδευςησ του Γραφεύου Εκπαύδευςησ ΝΤ, μποροϑν να το κϊνουν, αφοϑ ϋρθουν ςε επικοινωνύα με το διαχειριςτό τησ πλατφϐρμασ. Απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ εύναι να υποβϊλλουν το επιςτημονικϐ υλικϐ ςε ηλεκτρονικό μορφό μαζύ με υπογεγραμμϋνο ϋντυπο ςυγκατϊθεςησ περύ παραχώρηςησ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ. Ο Γενικϐσ Κανονιςμϐσ Φρόςησ τησ Πλατφϐρμασ επιβϊλλει τουσ παρακϊτω ϐρουσ: 1. Δεν αναρτϊται ςτην Πλατφϐρμα ακατϊλληλο περιεχϐμενο. Ψσ τϋτοιο θεωρεύται: - Κϊθε μόνυμα ό εικϐνα που παραβιϊζει νϐμουσ ό κανονιςμοϑσ - Η διαφόμιςη προώϐντων ό υπηρεςιών - Προςωπικϊ δεδομϋνα χωρύσ προηγοϑμενη ςυγκατϊθεςη - Υωτογραφύεσ αςθενών 2. Ρότρα αποπούηςησ ευθϑνησ - Σο Γραφεύο Εκπαύδευςησ ΝΤ δεν εγγυϊται με κανϋνα τρϐπο ϐτι οι πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςε κϊθε ανϊρτηςη ϋχουν επικαιροποιηθεύ ό εύναι ακριβεύσ ό πλόρεισ - Ση ςυνολικό ευθϑνη για το περιεχϐμενο τησ δημοςύευςησ ϋχει αποκλειςτικϊ ο ςυγγραφϋασ του - Η ϋγκριςη ανϊρτηςησ δεν ςυνεπϊγεται ϋγκριςη των γνωμών των ςυγγραφϋων απϐ τη Διεϑθυνςη Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ. 3. Επύδοςη πλατφϐρμασ - Σο Γραφεύο Εκπαύδευςησ ΝΤ δεν ευθϑνεται για οποιαδόποτε καθυςτϋρηςη ό μη λειτουργύα τησ ιςτοςελύδασ ό τησ πλατφϐρμασ τηλεκπαύδευςησ, - Σο Γραφεύο Εκπαύδευςησ ΝΤ ωσ διαχειριςτόσ τησ πλατφϐρμασ διατηρεύ το δικαύωμϊ του να ελϋγχει, τροποποιεύ ό διαγρϊφει κϊθε περιεχϐμενο που θεωρεύ ακατϊλληλο, ςϑμφωνα με τον παρϐντα κανονιςμϐ.

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο για Διαχείριση & Ασφάλεια Τροφίμων. Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ-ΠΤ ΚΔΘ Σύλλογος Χημικών Μηχανικών -ΠΤ ΚΔΘ _ ΛΑΡΙΑ 22-23/6/07

Διήμερο για Διαχείριση & Ασφάλεια Τροφίμων. Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ-ΠΤ ΚΔΘ Σύλλογος Χημικών Μηχανικών -ΠΤ ΚΔΘ _ ΛΑΡΙΑ 22-23/6/07 «Αναδυόμενοι Χημικοί Κίνδυνοι σε Τρόφιμα: Μυκοτοξίνες, Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες και Αλλεργιογόνα» Διήμερο για Διαχείριση & Ασφάλεια Τροφίμων Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ-ΠΤ ΚΔΘ Σύλλογος Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελώπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημότριοσ Γ. Γουλόσ Επύκουροσ καθηγητόσ Ενδοκρινολογύασ Αναπαραγωγόσ ΑΠΘ

Δημότριοσ Γ. Γουλόσ Επύκουροσ καθηγητόσ Ενδοκρινολογύασ Αναπαραγωγόσ ΑΠΘ Μονϊδα Ενδοκρινολογύασ Αναπαραγωγόσ Α Μαιευτικό - Γυναικολογικό Κλινικό ΑΠΘ Ιατρικό Σχολό Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ Θεραπεύα του υπογοναδιςμού κατϊ τη διϊρκεια τησ αναπαραγωγικόσ ηλικύασ Δημότριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία»

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» Μουςική και θόρυβοσ Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη Υπεύθυνη καθηγήηρια: Κα Κικεμένη Ξυδέα Μουςική Μουςικό θεωρεύται

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καθολικήιςχαιμία-ζμφρακτοόρχεοσωσ επιπλοκήμετά από βιοψία: Ανάδειξημε ςκιαγραφικό

Καθολικήιςχαιμία-ζμφρακτοόρχεοσωσ επιπλοκήμετά από βιοψία: Ανάδειξημε ςκιαγραφικό Καθολικήιςχαιμία-ζμφρακτοόρχεοσωσ επιπλοκήμετά από βιοψία: Ανάδειξημε ςκιαγραφικό υπερήχων (CEUS). Συγγραφείσ: Venus Hedayati1, Anu E. Obaro1, MalachyJ. Gleeson2, Paul S. Sidhu1 1 King s College London,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Μ.Α. ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ Α. ΒΙΝΣΕΝΚΟ Δ. ΚΙΣΙΟΤ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Μ.Α. ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ Α. ΒΙΝΣΕΝΚΟ Δ. ΚΙΣΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Μ.Α. ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ Α. ΒΙΝΣΕΝΚΟ Δ. ΚΙΣΙΟΤ Ακτζσ κολφμβθςθσ - Παραλίεσ Αντιπροςωπεύουν το μη ςταθεροποιημϋνο ύζημα ςτη διεπιφϊνεια του νερού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό Παρουςιάζεται από: Δ. Ραφαηλύδη, Ν. Κωτςύδη,

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα