Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ"

Transcript

1 Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική για τον ασθενή και για το σύστημα υγείας το φετινϐ μόνυμα του Διεθνοϑσ υμβουλύου Νοςηλευτών (ICN) για την Ημϋρα του Νοςηλευτό «Νοςηλευτϋσ: μύα δϑναμη αλλαγόσ: αποτελεςματικού ςτη φροντύδα και οικονομικϊ αποδοτικού» αναδεικνϑεται για ακϐμα μύα φορϊ μύα θλιβερό διαπύςτωςη: ϐτι το ςώμα των νοςηλευτών εύναι ϋνασ «κοιμώμενοσ γύγαντασ», ο οπούοσ πρϋπει να αφυπνιςτεύ και να ςυνειδητοποιόςει τισ δυνατϐτητϋσ του αναφορικϊ με την επιρροό του ςτισ αποφϊςεισ για το ςϑςτημα υγεύασ και τισ εφαρμοζϐμενεσ πολιτικϋσ. Γι αυτϐ ο ICN παροτρϑνει τουσ νοςηλευτϋσ να δραςτηριοποιηθοϑν και να βρύςκονται ςε ετοιμϐτητα, προκειμϋνου να προβοϑν ςε προτϊςεισ αλλαγόσ για το χώρο τησ υγεύασ. Αυτϐ θα το καταφϋρουν: - Καταγράφοντασ και αποτυπώνοντασ με αριθμούσ τισ καθημερινέσ τουσ εμπειρίεσ. - Μελετώντασ τισ κοινέσ εμπειρίεσ και τισ λύςεισ που έχουν δοθεί ςε παρόμοια προβλήματα ςε διαφορετικά περιβάλλοντα. - Επεκτείνοντασ το ενδιαφέρον τουσ πέραν από το ςτενό αντικείμενο τησ εργαςίασ τουσ ςτο ευρύ πεδίο λειτουργίασ των υπηρεςιών υγείασ, κατανοώντασ τουσ όρουσ τησ οικονομικήσ αποδοτικότητασ, τησ αποτελεςματικότητασ και μετρώντασ τα μεγέθη που μπορούν να πείςουν τα κέντρα αποφάςεων για αλλαγέσ. - Μένοντασ ενημερωμένοι για τισ εξελίξεισ ςτο ςύςτημα υγείασ, ςτο ςύςτημα χρηματοδότηςησ των υπηρεςιών υγείασ, ςτην πρόςβαςη των πολιτών ςτισ τελευταίεσ, αλλά και για κάθε δημόςιο θέμα που μπορεί να επηρεάςει το χώρο τησ υγείασ. - Έχοντασ ςαφή και πληροφορημένη θέςη για τα θέματα που επηρεάζουν την υγεία, το νοςηλευτικό επάγγελμα και τισ ςυνθήκεσ εργαςίασ. Σο δεϑτερο τεϑχοσ του ενημερωτικοϑ μασ φυλλαδύου ΚΤΚΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΝΤ εύναι αφιερωμϋνο ςε επύκαιρα νοςηλευτικϊ θϋματα, με απώτερο ςκοπϐ την ενημϋρωςό μασ και τη διαρκό βελτύωςη των γνώςεων και των δεξιοτότων μασ. Καλό ανϊγνωςη!!! Βαςιλικό Καρρϊ Υπεύθυνοσ Σύνταξησ: Διεύθυνςη Νοςηλευτικήσ Υπηρεςίασ, Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Επικοινωνία: Τηλ: ,

2 Αμφιθέατρο ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Ημερίδα 14/3/2015 Εφαρμογή τησ Νοςηλευτικήσ Διεργαςίασ και των Νοςηλευτικών Σαξινομήςεων ςτη Υροντίδα Αςθενών τισ 14 Μαρτύου 2015 ϋλαβε χώρα ςτο Αμφιθϋατρο του Νοςοκομεύου μασ νοςηλευτικό ημερύδα με θϋμα: «Εφαρμογό τησ Νοςηλευτικόσ Διεργαςύασ και των Νοςηλευτικών Σαξινομόςεων ςτη Υροντύδα Αςθενών» που ςυνδιοργανώθηκε απϐ τη Διεϑθυνςη Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ -Γραφεύο Εκπαύδευςησ του ιςμανογλεύου Νοςοκομεύου και την Εταιρεύα Νοςηλευτικών πουδών Κεντρικϐ μόνυμα των ειςαγωγικών χαιρετιςμών και τησ μετϋπειτα ςυζότηςησ όταν: Η νοςηλευτικό διεργαςύα αποτελεύ ςημαντικϐ εργαλεύο λόψησ αποφϊςεων για τουσ νοςηλευτϋσ, αλλϊ και επιςτημονικό μϋθοδοσ αποτϑπωςησ των αναγκών των αςθενών, των νοςηλευτικών προβλημϊτων και του αριθμοϑ και του εύδουσ νοςηλευτικών αποφϊςεων που λαμβϊνονται κατϊ τη φροντύδα τουσ Η κ. Αργυρώ Χυχογιοϑ, Νοςηλεϑτρια του ΑΟΝΑ Ωγιοσ ϊββασ και Τποψόφια Διδϊκτωρ του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ ανϋλυςε τη μϋθοδο τησ νοςηλευτικόσ διεργαςύασ Η κ. Μαρύα Φατζοποϑλου, Προώςταμϋνη Φειρουργικοϑ Σμόματοσ του ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ και διδϊκτωρ του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ παρουςύαςε τα πιο πρϐςφατα δεδομϋνα για τη νοςηλευτικό διεργαςύα και τισ νοςηλευτικϋσ ταξινομόςεισ, ϐπωσ προτεύνονται και εφαρμϐζοναι ςε ϊλλα ςυςτόματα υγεύασ καθώσ και τισ δυνατϐτητεσ εφαρμογόσ τουσ ςτην ελληνικό πραγματικϐτητα Ακολοϑθηςε ϋνα πολϑ ενδιαφϋρον διαδραςτικϐ εργαςτόριο με θϋμα τη Νοςηλευτικό Αξιολϐγηςη των αςθενών, ϐπου τα κεντρικϊ ςυμπερϊςματα εξόχθηςαν απϐ τη ςυζότηςη με τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ημερύδα

3 Αμφιθέατρο ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Ημερίδα 14/3/2015 Εφαρμογή τησ Νοςηλευτικήσ Διεργαςίασ και των Νοςηλευτικών Σαξινομήςεων ςτη Υροντίδα Αςθενών το δεϑτερο ςτρογγυλϐ τραπϋζι τησ ημερύδασ ςυζητόθηκαν ςχϋδια φροντύδασ με αφορμό τρεισ πραγματικϋσ κλινικϋσ περιπτώςεισ αςθενών Η κ. Αφροδύτη Ζαρταλοϑδη, Αναπληρώτρια Προώςταμϋνη του Χυχιατρικοϑ Σμόματοσ του ιςμανϐγλειου Νοςοκομεύου, παρουςύαςε ϋνα πρϐτυπο ςχϋδιο φροντύδασ που θα μποροϑςε να εφαρμοςτεύ ςε αςθενεύσ που εκδηλώνουν αυτοκτονικό ςυμπεριφορϊ Η κ. Μαρύα Φαρχαρύδου, Σομεϊρχησ του ΓΝΑ Γ.Γεννηματϊσ, παρουςύαςε ϋνα πρϐτυπο ςχϋδιο φροντύδασ για αςθενεύσ που εκδηλώνουν κατακλύςεισ ςτο νοςοκομεύο Ο κ. Φρόςτοσ Νοϑςησ, νοςηλευτόσ τησ Μονϊδασ Σεχνητοϑ Νεφροϑ του ιςμανογλεύου Νοςοκομεύου, παρουςύαςε τον τρϐπο που θα μποροϑςε να ϋχει οργανωθεύ η νοςηλευτικό φροντύδα ςτη ΜΕΘ με βϊςη τη νοςηλευτικό διεργαςύα για την ϊμεςη και αποτελεςματικό διαχεύριςη ενϐσ δϐτη οργϊνων μετϊ τη διϊγνωςη του εγκεφαλικοϑ θανϊτου του Η κ. Παναγιώτα Αργυροποϑλου οργϊνωςε την υποςτόριξη τησ ημερύδασ με τον καλϑτερο τρϐπο Οι ςυμμετϋχοντεσ ϋδειξαν αμεύωτο ενδιαφϋρον μϋχρι τη λόξη τησ ημερύδασ

4 12 Μααου: Παγκβςμια Ημέρα του Νοςηλευτή Η Διεθνήσ Ημέρα των Νοςηλευτών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965, ςτισ 12 Μάιου, με πρωτοβουλία του Διεθνούσ Συμβουλίου Νοςηλευτών (ICN), ςε ανάμνηςη τησ γέννηςησ τησ Φλόρενσ Ναΰτινγκέιλ. Ο κεντρικϐσ προβληματιςμϐσ του ICN ςτο ετόςιο μόνυμϊ του για τη Διεθνό Ημϋρα των Νοςηλευτών εύναι για το ποια θέςη κατέχουν αυτοί ςτα ςημερινά ςυςτήματα υγείασ που καλούνται να λειτουργήςουν ςε ςυνθήκεσ ένδειασ τόςο οικονομικών όςο και ανθρώπινων πόρων. Η ςϑγχρονη παγκϐςμια οικονομικό κρύςη ϋχει επηρεϊςει ςημαντικϊ την κατϊςταςη του παγκϐςμιου νοςηλευτικοϑ δυναμικοϑ. Ενώ, πριν το 2008 η ανϊγκη για ενύςχυςη των υπηρεςιών υγεύασ με νοςηλευτϋσ όταν ςημαντικό, οι πολιτικϋσ υγεύασ ςτα αναπτυγμϋνα κρϊτη με την ϋναρξη τησ κρύςησ επϋβαλαν περικοπϋσ ςτισ δαπϊνεσ υγεύασ με δραματικό επύπτωςη ςτον αριθμϐ του νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ. Παρϊλληλα, πολλού νοςηλευτϋσ αναγκϊςτηκαν να εγκαταλεύψουν τη χώρα τουσ ό το επϊγγελμα εξαιτύασ τησ οικονομικόσ κρύςησ. ε εποχϋσ οικονομικόσ ϑφεςησ, οι νοςηλευτϋσ εύναι η πρώτη ομϊδα που μειώνεται αριθμητικϊ, γιατύ αποτελεύ τη μεγαλϑτερη επαγγελματικό ομϊδα ςτο ςϑςτημα υγεύασ. Τπϊρχουν αρκετϋσ ενδεύξεισ ϐτι οι ελλεύψεισ ςε νοςηλευτϋσ ϋχουν αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτουσ αςθενεύσ. Αναφορϊ του Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations τονύζει ϐτι τα χαμηλϊ επύπεδα νοςηλευτικόσ ςτελϋχωςησ ςτισ ΗΠΑ εύναι ϋνασ βαςικϐσ παρϊγοντασ που ςυςχετύζεται με το 24% των περιπτώςεων θανϊτου, τραυματιςμοϑ ό απώλειασ λειτουργικϐτητασ κϊποιου αςθενό. Ϊρευνα τησ Aiken etal (2014) δεύχνει ϐτι τα νοςοκομεύα με αςφαλεύσ αναλογύεσ νοςηλευτών : αςθενεύσ παρουςύαζαν χαμηλϐτερουσ δεύκτεσ θνηςιμϐτητασ. Σα προβλόματα ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ που ςχετύζονται με τισ κακϋσ ςυνθόκεσ εργαςύασ και τισ ελλεύψεισ των νοςηλευτών εύναι πολλϊ και επιβαρϑνουν οικονομικϊ ακϐμα περιςςϐτερο τα ςυςτόματα υγεύασ. Οι ςυςτϊςεισ του ICN προσ τουσ νοςηλευτϋσ με ςκοπϐ την αϑξηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των ςυςτημϊτων υγεύασ εύναι: -Να βελτιώςουν τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ τουσ ςτη διαχεύριςη των φαρμϊκων για να μειωθοϑν τα φαρμακευτικϊ λϊθη. -Να εφαρμϐζουν κλινικϋσ οδηγύεσ και πρωτϐκολλα ςτηριγμϋνα ςτισ τρϋχουςεσ ενδεύξεισ - Να αναλαμβϊνουν αρμοδιϐτητεσ και ευθϑνεσ ςε αντιςτοιχύα με τα προςϐντα και τισ δεξιϐτητϋσ τουσ. - Να ελϋγχουν καλϑτερα τισ παρεμβϊςεισ τουσ, να λαμβϊνουν μϋτρα υγιεινόσ ςτα νοςοκομεύα, να εξαςφαλύζουν ςυνϋχεια ςτη φροντύδα, να επιτηροϑν τα αποτελϋςματα τησ παρεχϐμενησ φροντύδασ. - Να μειώνουν τα διοικητικϊ εμπϐδια. -Να αξιολογοϑν ςτοιχεύα για το κϐςτοσ τησ φροντύδασ, να χρηςιμοποιοϑν τισ νϋεσ τεχνολογύεσ.

5 Βιβλιογραφικά Μηνγματα 1. Τι θεωρείται οικονομικά αποδοτικό; Η αύξηςη του αριθμού των νοςηλευτών ςτο ςύςτημα υγείασ ή η αλλαγή του μίγματοσ δεξιοτήτων του νοςηλευτικού προςωπικού; Twigg DE, Myers H, Duffield C, Giles M, Evans G (2015) Is there an economic case for investing in nursing care-what does the literature tell us? Journal of Advanced Nursing, 71(5): Η ςυγκεκριμϋνη ςυςτηματικό αναςκϐπηςη πραγματοποιόθηκε με ςκοπϐ να προςδιορύςει αν η αϑξηςη του αριθμοϑ των νοςηλευτών ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ εύναι οικονομικϊ αποδοτικϐτερη ςε ςχϋςη με την αλλαγό του μύγματοσ δεξιοτότων του προςωπικοϑ (skill mix). Επικεντρώθηκε ςε εννϋα μελϋτεσ που μετροϑςαν το κϐςτοσ των αυξημϋνων ωρών νοςηλευτικόσ εργαςύασ ό το κϐςτοσ αλλαγόσ του μύγματοσ δεξιοτότων του νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ ςε ςχϋςη με τα αποτελϋςματα τησ νοςηλευτικόσ φροντύδασ ςτουσ αςθενεύσ, δεύκτεσ των οπούων αποτελοϑν η διϊρκεια νοςηλεύασ, η αποτυχύα ανϊνηψησ, η θνηςιμϐτητα, η επύπτωςη τησ ςόψησ, των πτώςεων, των κατακλύςεων, τησ νοςοκομειακόσ πνευμονύασ, των εν τω βϊθει φλεβικών θρομβώςεων, των νοςοκομειακών ουρολοιμώξεων, των αιμορραγιών του ανώτερου πεπτικοϑ, του ςοκ, των καρδιακών ανακοπών, των λοιμώξεων χειρουργικών τραυμϊτων, τησ αναπνευςτικόσ ανεπϊρκειασ και τα επειςϐδια απορρϑθμιςησ των ζωτικών και μεταβολικών λειτουργιών. Σα ςυμπερϊςματα τησ μελϋτησ εύναι ϐτι ενώ υπϊρχει ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ βιβλιογραφύασ που καταδεικνϑει ϐτι τα επύπεδα νοςηλευτικόσ ςτελϋχωςησ και το μύγμα δεξιοτότων του νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ επιδροϑν ςτην ποιϐτητα τησ φροντύδασ ςτο νοςοκομειακϐ περιβϊλλον, δεν υπϊρχουν πολλϋσ ϋρευνεσ που να μετροϑν αυτοϑσ τουσ παρϊγοντεσ ςε ςχϋςη με το οικονομικϐ κϐςτοσ αυτών των μεταβολών για το ςϑςτημα υγεύασ. Ψςτϐςο, φαύνεται το κϐςτοσ τησ αϑξηςησ των νοςηλευτών ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ να εύναι μεγαλϑτερο ςε ςχϋςη με την αλλαγό μύγματοσ δεξιοτότων, ενώ υπϊρχουν ενδεύξεισ ϐτι η αλλαγό μύγματοσ δεξιοτότων εύναι οικονομικϊ αποδοτικϐτερη ςε ςχϋςη με τη βελτύωςη των επιπϋδων ςτελϋχωςησ ςτισ νοςηλευτικϋσ υπηρεςύεσ. ε κϊθε περύπτωςη χρειϊζεται καλϑτερη διερεϑνηςη το ςυγκεκριμϋνο ερευνητικϐ ερώτημα. Επιμέλεια: Β. Καρρά, Μ. Μαςουρίδη, Μ. Σταφυλαράκη

6 Βιβλιογραφικά Μηνγματα 2. Ο ςυνδυαςμόσ τριών μεθόδων αντιμετώπιςησ των πολυανθεκτικών παθογόνων μειώνει ςημαντικά τη ςυχνότητα των νοςοκομειακών λοιμώξεων Alfa M, Lo E, Olson E, MacRae M, Buelow- Smith L (2015). Use of a daily disinfectant cleaner instead of a daily cleaner reduced hospital-acquired infection rates. American Journal of Infection Control, 43:141-6 Πρϐκειται για μύα ςυγκριτικό προοπτικό μελϋτη ενϐσ τριτοβϊθμιου νοςοκομεύου 538 κλινών ςτον Καναδϊ (νοςοκομεύο παρϋμβαςησ) ςε ςχϋςη με ϋνα παρϐμοιο ςε δυναμικϐτητα νοςοκομεύο τησ ύδιασ πϐλησ (νοςοκομεύο ελϋγχου) ωσ προσ την αποτελεςματικϐτητα χρόςησ απολυμαντικών μαντηλιών εμποτιςμϋνων με υπεροξεύδιο του υδρογϐνου για την απολϑμανςη των επιφανειών ςε ςχϋςη με τον καθαριςμϐ τουσ με ϋνα απλϐ καθαριςτικϐ. Σϐςο ςτο νοςοκομεύο παρϋμβαςησ, ϐςο και ςτο νοςοκομεύο ελϋγχου γύνονταν μετρόςεισ ςυχνϐτητασ νοςοκομειακών λοιμώξεων (περιπτώςεσι/10000 αςθενοημϋρεσ) κϊθε εβδομϊδα απϐ VRE, MRSA και C difficile. Σα δεύγματα λαμβϊνονταν με τυχαύα δειγματοληψύα απϐ ςημεύα που εύχαν επιλεχθεύ με βϊςη τη ςυχνϐτητα των επαφών με αυτϊ ςε ϐλα τα νοςηλευτικϊ τμόματα του νοςοκομεύου, ςε χώρουσ απομϐνωςησ και μη. Σα κϑρια ςυμπερϊςματα των ερευνητών όταν ϐτι για να επιτευχθεύ μεύωςη των νοςοκομειακών λοιμώξεων γενικϊ και ειδικϊ αυτών που οφεύλονται ςε πολυανθεκτικϊ παθογϐνα ϋπρεπε να εφαρμοςτοϑν τρεισ ςτρατηγικϋσ: 1) εκπαύδευςη του αρμϐδιου προςωπικοϑ ςε ϋνα ςαφϋσ πρωτϐκολλο καθαριςμοϑ και εφαρμογό του ςτην καθημερινό πρϊξη, 2) επιτόρηςη των ενεργειών καθαριϐτητασ με ςτϐχο την κατ ελϊχιςτο 80% ςυμμϐρφωςη ςτισ οδηγύεσ του πρωτοκϐλλου και 3) χρόςη καθαριςτικών μαντηλιών για τισ επιφϊνειεσ εμποτιςμϋνων με απολυμαντικϐ παρϊγοντα αντύ για καθαριςμϐ με κοινϊ καθαριςτικϊ. Η μελϋτη κατϋςτηςε ςαφϋσ ϐτι οι νοςοκομειακϋσ λοιμώξεισ απϐ πολυανθεκτικϊ παθογϐνα δεν εξαλεύφονταν με τη χρόςη των απολυμαντικών μαντηλιών, αλλϊ ο ςυνδυαςμϐσ των τριών παραπϊνω μεθϐδων εξαςφϊλιζε τη διατόρηςη τησ ςυχνϐτητασ των νοςοκομειακών λοιμώξεων ςε επύπεδα επιτρεπτϊ απϐ τον Εθνικϐ Κϋντρο Ελϋγχου Λοιμώξεων του Καναδϊ. Περαιτϋρω διερεϑνηςη εύναι απαραύτητη πριν γενικευτοϑν τα πορύςματα τησ μελϋτησ. Επιμέλεια: Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Β. Καρρά, Βαςιλική Μ. Μαςουρίδη, Καρρά, Μαρία Μ. Μαςουρίδη, Σταφυλαράκη Μαρία Σταφυλαράκη

7 Βιβλιογραφικά Μηνγματα 3. Τεχνικέσ παράδοςησ των αςθενών τησ ΜΕΘ ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ των νοςηλευτικών τμημάτων Van Sluisveld N, Hessellink G, van der Hoeven JG, Wollersheim H, Zagers M (2015) Improving clinical handover between intensive care unit and general ward professionals at intensive care unit discharge. Intensive Care Medicine, 41(4): κοπϐσ τησ αναδρομικόσ μελϋτησ τησ παραπϊνω ερευνητικόσ ομϊδασ όταν η ανϊδειξη και αξιολϐγηςη παρεμβϊςεων που ϋχουν εφαρμοςτεύ ςε ερευνητικϋσ μελϋτεσ για τη βελτύωςη τησ αςφϊλειασ και τησ αποτελεςματικϐτητασ των τεχνικών κλινικόσ παρϊδοςησ των αςθενών τησ ΜΕΘ κατϊ τη μεταφορϊ τουσ ςτα νοςηλευτικϊ τμόματα. Η βιβλιογραφικό αναζότηςη ςε ϋξι βϊςεισ δεδομϋνων ϋωσ το ϋτοσ 2013 ανϋδειξε 11 μελϋτεσ, εκ των οπούων οι ϋξι ανϋφεραν ςτατιςτικϊ ςημαντικϊ αποτελϋςματα. υγκεκριμϋνα, η απαςχϐληςη νοςηλευτών-ςυνδϋςμων (liaison nurses) οδόγηςε ςε καλϑτερο προγραμματιςμϐ τησ διαδικαςύασ φροντύδασ με ςκοπϐ τη ςυνϋχειϊ τησ. Επύςησ, η ειςαγωγό διαγραμμϊτων μεταφορϊσ εξαςφϊλιςε την αποδοτικό οργϊνωςη των δεδομϋνων των αςθενών κατϊ τη μεταφορϊ τουσ. υνολικϊ, οι δϑο τεχνικϋσ φαύνεται να ϋχουν θετικϐ αντύκτυπο ςτη ςυνϋχιςη τησ φροντύδασ των αςθενών και τη μεύωςη των ανεπιθϑμητων ςυμβϊντων. Δεν αναφϋρεται ςτατιςτικϊ ςημαντικό διαφορϊ ςτη θνηςιμϐτητα των αςθενών. Σϋλοσ, επιςημαύνεται η ανϊγκη περαιτϋρω κλινικών μελετών που θα αποφϋρουν περιςςϐτερο ιςχυρϋσ αποδεύξεισ αποτελεςματικϐτητασ των ωσ ϊνω τεχνικών. Όςοι ενδιαφϋρονται να ςυνδρϊμουν ςτον εμπλουτιςμϐ αυτοϑ του μϋρουσ του ενημερωτικοϑ μασ φυλλαδύου με ςυνοπτικϋσ αναφορϋσ τησ ενδιαφϋρουςασ για τουσ νοςηλευτϋσ τρϋχουςασ βιβλιογραφύασ εύναι ευπρϐςδεκτοι! Επικοινωνύα: Γραφεύο Εκπαύδευςησ ΝΤ ό Επιμέλεια: Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Β. Καρρά, Βαςιλική Μ. Μαςουρίδη, Καρρά, Μαρία Μ. Μαςουρίδη, Σταφυλαράκη Μαρία Σταφυλαράκη

8 Νοςηλευτική & υνεχιζβμενη Εκπαίδευςη Οι προςεχείσ επιςτημονικέσ εκδηλώςεισ αναρτώνται τακτικά ςτην πλατφόρμα τηλεκπαίδευςησ του Γραφείου Εκπαίδευςησ Ν.Υ, την οποία μπορείτε να επιςκέπτεςτε καθημερινά ςτον ιςτοχώρο του Νοςοκομείου (www.sismanoglio.gr). Για το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΝΕΔΡΙΩΝ η πρβςβαςη είναι ελεγθερη To 42 ο Πανελλόνιο Νοςηλευτικϐ υνϋδριο πραγματοποιεύται φϋτοσ ςτην Αλεξανδροϑπολη απϐ 13 ϋωσ 15 ΜαϏου απϐ τον Εθνικϐ ϑνδεςμο Νοςηλευτών Ελλϊδασ. Σϐποσ διεξαγωγόσ: Thraki Palace Hotel Σο 8 ο Πανελλόνιο και 7 ο Πανευρωπαώκϐ Επιςτημονικό & Επαγγελματικϐ Νοςηλευτικϐ υνϋδριο πραγματοποιεύται φϋτοσ ςτη Θεςςαλονύκη απϐ 7 ϋωσ 10 ΜαϏου απϐ την Ϊνωςη Νοςηλευτών Ελλϊδοσ. Σϐποσ διεξαγωγόσ: Grand Hotel Palace

9 Νοςηλευτική & υνεχιζβμενη Εκπαίδευςη Πλούςια η δράςη των ςτελεχών του Σιςμανογλείου ςε μετεκπαιδευτικά προγράμματα ςυνεχιζόμενησ εκπαίδευςησ. Σε αυτό το τεύχοσ δείτε τισ ςυμμετοχέσ των νοςηλευτών του Χειρουργικού Τομέα, αλλά και άλλων ειδικοτήτων ςτον Κύκλο Μαθημάτων του ΣΥΔΝΟΧ ςτην Αθήνα. Σετάρτη 20 Μαΰου :30 17:30 - Εφαρμογή ςυςτήματοσ διαχείριςησ ποιότητασ κατά ISO EN 15224/2012 Ειςηγότρια: Αδαμαντύα Εγγλεζοποϑλου, Προώςταμϋνη Αυτοτελοϑσ Σμόματοσ Ελϋγχου Ποιϐτητασ, Ϊρευνασ και υνεχιζϐμενησ Εκπαύδευςησ ΓΝ ιςμανϐγλειο- Αμαλύα Υλϋμιγκ Αθηνών -Καθαριςμόσ απολύμανςη χειρουργικήσ αίθουςασ -Ειςηγότρια: Γεωργύα Κουτουλϊκη, Αναπληρώτρια Προώςταμϋνη Φειρουργεύου, ΓΝ ιςμανϐγλειο-αμαλύα Υλϋμιγκ Αθηνών Σετάρτη 27 Μαΰου :30-17:30 -Περιεγχειρητική θερμορύθμιςη αςθενή Ειςηγητόσ: Ευϊγγελοσ Γιαβαςϐπουλοσ, Προώςτϊμενοσ Α Φειρουργικόσ και Θωρακοχειρουργικόσ Κλινικόσ, ΓΝ ιςμανϐγλειο-αμαλύα Υλϋμιγκ Αθηνών -Νεώτερα δεδομένα αποςτείρωςησ -Ειςηγότρια: Ελευθερύα Εμφιετζό, Προώςταμϋνη Κεντρικόσ Αποςτεύρωςησ, ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ Σετάρτη 3 Ιουνίου :30-17:30 Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Χειρουργείων Ειςηγότρια: Ελϋνη Κουτύνου, Προώςταμϋνη Φειρουργεύου, ΓΝ ιςμανϐγλειο- Αμαλύα Υλϋμιγκ Αθηνών Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ

10 Σα νέα τησ Παθολογικήσ Νοςηλευτικήσ Ειδικβτητασ το πλαύςιο εκπαύδευςησ ςτη Παθολογικό Νοςηλευτικό Ειδικϐτητα, οι ςυμμετϋχοντεσ νοςηλευτϋσ εξοικειώνονται με τη νοςηλευτικό διεργαςύα και διαμορφώνουν πρϐτυπα ςχϋδια φροντύδασ για πραγματικϋσ περιπτώςεισ αςθενών. Η Βαςιλικό Μϊμαλη, νοςηλεϑτρια τησ Β Πνευμονολογικόσ Κλινικόσ του ιςμανογλεύου Νοςοκομεύου, μελϋτηςε την περύπτωςη αςθενό με οξεύα νεφρικό ανεπϊρκεια και προτεύνει το παρακϊτω ςχϋδιο φροντύδασ Μελέτη περίπτωςησ: Αςθενήσ 85 ετών προςήλθε ςτο ΤΕΠ με δύςπνοια, οίδημα ανά ςάρκα μετεωριςμό και μειωμένη διούρηςη. Από το ιςτορικό του προκύπτει υπερτροφία προςτάτη, ςακχαρώδησ διαβήτησ ΙΙ, υπερλιπιδαιμία και αρτηριακή υπέρατςη. Ειςάγεται ςε παθολογικό τμήμα για διερεύνηςη και νοςηλεία. Μετά από εργαςτηριακό έλεγχο τίθεται η ιατρική διάγνωςη τησ οξείασ νεφρικήσ ανεπάρκειασ. Προτεινόμενο ςχέδιο φροντίδασ: 1. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Ωγχοσ που ςχετύζεται με την αλλαγό τησ κατϊςταςησ υγεύασ του αςθενό και την ανϊγκη παραμονόσ ςτο νοςοκομεύο, ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ τη λεκτικό ϋκφραςη τησ ανηςυχύασ. τϐχοσ: Ο αςθενόσ να εμφανύζεται όρεμοσ και να αναφϋρει ελϊττωςη του ϊγχουσ. Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Εκτύμηςη ςυμπεριφορών που εύναι ενδεικτικϋσ του ϊγχουσ, ϐπωσ οι αϒπνύεσ - Εξαςφϊλιςη όρεμου περιβϊλλοντοσ κατϊ το δυνατϐ και διαχεύριςη περιβαλλοντικών παραγϐντων, ϐπωσ ο ενοχλητικϐσ φωτιςμϐσ και όχοσ. - Διαθεςιμϐτητα του νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ, ϐταν το χρειϊζεται. 2. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Αναποτελεςματικϐσ τϑποσ αναπνοόσ που ςχετύζεται με την πιθανό υπερφϐρτωςη τησ κυκλοφορύασ λϐγω οξεύασ νεφρικόσ ανεπϊρκειασ, ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ το αναφερϐμενο αύςθημα κομμϋνησ ανϊςασ. τϐχοσ: Να αποκαταςτόςει ο αςθενόσ ϋνα φυςιολογικϐ τϑπο αναπνοόσ. Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Αξιολϐγηςη τησ δϑςπνοιασ με ςυνεχό παρακολοϑθηςη τησ ςυχνϐτητασ, του τϑπου τησ αναπνοόσ και του SPO2. - Εξαςφϊλιςη ϊνετησ θϋςησ επύ κλύνησ - Φορόγηςη οξυγϐνου ςτην ενδεικνυϐμενη ςυγκϋντρωςη μετϊ απϐ ιατρικό οδηγύα 3. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Διαταραγμϋνη αποβολό οϑρων που ςχετύζεται με την οξεύα νεφρικό βλϊβη και τη γνωςτό υπερτροφύα του προςτϊτη, ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ τη μειωμϋνη αποβολό οϑρων τϐχοσ: Να επιτυγχϊνει επαρκϋσ πρϐτυπο απϋκκριςησ και να παρακαμφθεύ το μετανεφρικϐ εμπϐδιο (υπερτροφικϐσ προςτϊτησ) ώςτε να παροχετευτεύ η κϑςτη. Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Σοποθϋτηςη ουροκαθετόρα - Φορόγηςη διουρητικών και εκτύμηςη απϐκριςησ ςτη θεραπεύα - Καταγραφό και παρακολοϑθηςη ιςοζυγύου υγρών 4. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Περύςςεια ϐγκου υγρών που ςχετύζεται με τη μειωμϋνη νεφρικό λειτουργύα, ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ τη μειωμϋνη ποςϐτητα οϑρων και το γενικευμϋνο ούδημα. τϐχοσ: Να διατηρηθεύ ιςοζϑγιο υγρών, να μειωθεύ το ούδημα και να διατηρηθοϑν τα ζωτικϊ του ςημεύα εντϐσ φυςιολογικών ορύων

11 Σα νέα τησ Παθολογικήσ Νοςηλευτικήσ Ειδικβτητασ το πλαύςιο εκπαύδευςησ ςτη Παθολογικό Νοςηλευτικό Ειδικϐτητα, οι ςυμμετϋχοντεσ νοςηλευτϋσ εξοικειώνονται με τη νοςηλευτικό διεργαςύα και διαμορφώνουν πρϐτυπα ςχϋδια φροντύδασ για πραγματικϋσ περιπτώςεισ αςθενών. Η Βαςιλικό Μϊμαλη, νοςηλεϑτρια τησ Β Πνευμονολογικόσ Κλινικόσ του ιςμανογλεύου Νοςοκομεύου, μελϋτηςε την περύπτωςη αςθενό με οξεύα νεφρικό ανεπϊρκεια και προτεύνει το παρακϊτω ςχϋδιο φροντύδασ Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: Καταγραφό προςλαμβανομϋνων-αποβαλλομϋνων και αξιολϐγηςη του βαθμοϑ του ανιςοζυγύου υγρών Καθημερινό ζϑγιςη και ςϑγκριςη των μεταβολών του ςωματικοϑ βϊρουσ Αξιολϐγηςη οιδόματοσ με επιςκϐπηςη και εφαρμογό τησ κλύμακασ ϋνταςόσ του. Φορόγηςη διουρητικών ςϑμφωνα με την ιατρικό οδηγύα Εξϑψωςη οιδηματωδών ϊκρων Μϋτρηςη ζωτικών ςημεύων ανϊ τρύωρο Αξιολϐγηςη τησ δϑςπνοιασ, μϋτρηςη τησ αναπνευςτικόσ ςυχνϐτητασ και παρακολοϑθηςη παλμικόσ οξυμετρύασ ανϊ δύωρο. Περιοριςμϐσ τησ πρϐςληψησ ϊλατοσ και υγρών με τη διατροφό. 5. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Κύνδυνοσ για δυςκοιλιϐτητα που ςχετύζεται με τη μεταβολικό οξϋωςη που ςυνοδεϑει τησ οξεύα νεφρικό ανεπϊρκεια, αλλϊ και την αλλαγό περιβϊλλοντοσ και μεύωςη τησ φυςικόσ δραςτηριϐτητασ τϐχοσ: Να διατηρηθεύ η λειτουργικϐτητα του εντϋρου και να μειωθεύ ο μετεωριςμϐσ κοιλύασ Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Ακρϐαςη κοιλύασ για εντϐπιςη εντερικών όχων που καταδεικνϑουν τη δραςτηριϐτητα του εντϋρου - Εκτύμηςη τησ μεταβολόσ απϐ το ςϑνηθεσ πρϐτυπο κϋνωςησ του εντϋρου για το ςυγκεκριμϋνο αςθενό - Διαμϐρφωςη διαιτολογύου με τη ςυνειςφορϊ του διαιτολϐγου - Φορόγηςη μαλακτικών κοπρϊνων καθημερινϊ - Παρακολοϑθηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των χορηγοϑμενων υπακτικών. 6. Νοςηλευτικό διϊγνωςη: Κύνδυνοσ για διαταραγμϋνη ακεραιϐτητα δϋρματοσ που ςχετύζεται με τον περιοριςμϐ τησ κινητικϐτητασ εξαιτύασ τησ προχωρημϋνησ ηλικύασ, τησ ϑπαρξησ ουροκαθετόρα και τησ γενικόσ κατϊςταςησ τησ υγεύασ. τϐχοσ: Πρϐληψη τησ λϑςησ ςυνεχεύασ του δϋρματοσ ςτισ περιοχϋσ που πιϋζεται Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ: - Διατόρηςη ςχολαςτικόσ υγιεινόσ - Επιςκϐπηςη τησ επιφϊνειασ του δϋρματοσ τουλϊχιςτον τρεισ φορϋσ κϊθε μϋρα - Κινητοπούηςη με βοόθεια νοςηλευτό - Αποφυγό τριβόσ του δϋρματοσ επύ κλύνησ - Αλλαγό θϋςησ ανϊ δϑο ώρεσ - Φρόςη ειδικών ςτρωμϊτων εναλλαςςϐμενησ πύεςησ ό ϊλλων ςυςτημϊτων υποςτόριξησ Βαςιλικό Μϊμαλη Ειδικευϐμενη Νοςηλεϑτρια Πρϐγραμμα Παθολογικόσ Νοςηλευτικόσ Ειδικϐτητασ

12 Ανακοινώςεισ Σο Νοςοκομεύο μασ δϋχεται αποφούτουσ δευτεροβϊθμιων και μεταδευτεροβϊθμιων νοςηλευτικών ςχολών προκειμϋνου να υλοποιόςουν την πρακτικό τουσ ϊςκηςη ςτο Νοςοκομεύο. Για τισ παραπϊνω θϋςεισ γύνονται δεκτού ϐςοι: -Κϊνουν ςχετικό αύτηςη ςτο Γραφεύο Εκπαύδευςησ Ν.Τ -Προςκομύςουν τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: αντύγραφο πτυχύου αποφούτηςησ αντύγραφο αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ υπεϑθυνη δόλωςη για καμύα οικονομικό απαύτηςη απϐ το Νοςοκομεύο βεβαύωςη ϋναρξησ πρακτικόσ ϊςκηςησ απϐ δημϐςιο ΙΕΚ (για τουσ αποφούτουσ ΙΕΚ). Η επιλογό των υποψηφύων γύνεται με ςειρϊ χρονικόσ προτεραιϐτητασ. Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ: Βαςιλικό Καρρϊ (τηλ./fax: , Όςοι εκ του επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ του Νοςοκομεύου μασ επιθυμοϑν να αναρτόςουν εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςυναφϋσ με το γνωςτικϐ τουσ αντικεύμενο ςτην πλατφϐρμα τηλεκπαύδευςησ του Γραφεύου Εκπαύδευςησ ΝΤ, μποροϑν να το κϊνουν, αφοϑ ϋρθουν ςε επικοινωνύα με το διαχειριςτό τησ πλατφϐρμασ. Απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ εύναι να υποβϊλλουν το επιςτημονικϐ υλικϐ ςε ηλεκτρονικό μορφό μαζύ με υπογεγραμμϋνο ϋντυπο ςυγκατϊθεςησ περύ παραχώρηςησ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ. Ο Γενικϐσ Κανονιςμϐσ Φρόςησ τησ Πλατφϐρμασ επιβϊλλει τουσ παρακϊτω ϐρουσ: 1. Δεν αναρτϊται ςτην Πλατφϐρμα ακατϊλληλο περιεχϐμενο. Ψσ τϋτοιο θεωρεύται: - Κϊθε μόνυμα ό εικϐνα που παραβιϊζει νϐμουσ ό κανονιςμοϑσ - Η διαφόμιςη προώϐντων ό υπηρεςιών - Προςωπικϊ δεδομϋνα χωρύσ προηγοϑμενη ςυγκατϊθεςη - Υωτογραφύεσ αςθενών 2. Ρότρα αποπούηςησ ευθϑνησ - Σο Γραφεύο Εκπαύδευςησ ΝΤ δεν εγγυϊται με κανϋνα τρϐπο ϐτι οι πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςε κϊθε ανϊρτηςη ϋχουν επικαιροποιηθεύ ό εύναι ακριβεύσ ό πλόρεισ - Ση ςυνολικό ευθϑνη για το περιεχϐμενο τησ δημοςύευςησ ϋχει αποκλειςτικϊ ο ςυγγραφϋασ του - Η ϋγκριςη ανϊρτηςησ δεν ςυνεπϊγεται ϋγκριςη των γνωμών των ςυγγραφϋων απϐ τη Διεϑθυνςη Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ. 3. Επύδοςη πλατφϐρμασ - Σο Γραφεύο Εκπαύδευςησ ΝΤ δεν ευθϑνεται για οποιαδόποτε καθυςτϋρηςη ό μη λειτουργύα τησ ιςτοςελύδασ ό τησ πλατφϐρμασ τηλεκπαύδευςησ, - Σο Γραφεύο Εκπαύδευςησ ΝΤ ωσ διαχειριςτόσ τησ πλατφϐρμασ διατηρεύ το δικαύωμϊ του να ελϋγχει, τροποποιεύ ό διαγρϊφει κϊθε περιεχϐμενο που θεωρεύ ακατϊλληλο, ςϑμφωνα με τον παρϐντα κανονιςμϐ.

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα