ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα"

Transcript

1 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΦΕΕΩΝ

2 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό Αντικεύμενο και ςτϐχοι τησ μελϋτησ Σα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ Η ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 1: Μεταβολϋσ βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ Διϊγραμμα 1: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ Μύα προςϋγγιςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ Πύνακασ 2: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 3: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ Πύνακασ 4: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ Πύνακασ 5: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα (ΑΠΑ), Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ H ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 6: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ Διϊγραμμα 2: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ Μια προςϋγγιςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ Πύνακασ 7: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 8: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητοσ, Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ Πύνακασ 9: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ Πύνακασ 10: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ H ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 11: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ Διϊγραμμα 3: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ Μια προςϋγγιςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ... 49

3 Πύνακασ 12: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 13: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ Πύνακασ 14: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ Πύνακασ 15: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ Περιφϋρεια Ηπεύρου Η ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 16: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Ηπεύρου Διϊγραμμα 4: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ηπεύρου Μύα προςϋγγιςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ Πύνακασ 17: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Ηπεύρου Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 18: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ηπεύρου Πύνακασ 19: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ηπεύρου Πύνακασ 20: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Ηπεύρου Περιφϋρεια Θεςςαλύασ Η ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 21: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ Διϊγραμμα 5: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ Μια προςϋγγιςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ Πύνακασ 22: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 23: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ Πύνακασ 24: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ. Περιφϋρεια Θεςςαλύασ Πύνακασ 25: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ H ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 26: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ Διϊγραμμα 6: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ Μια προςϋγγιςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ Πύνακασ 27: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ

4 7.3 Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 28: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ Πύνακασ 29: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ Πύνακασ 30: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ Περιφϋρεια Αττικόσ H ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 31: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Αττικόσ Διϊγραμμα 7: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Αττικόσ Μύα προςϋγγιςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ Πύνακασ 32: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Αττικόσ Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 33: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Αττικόσ Πύνακασ 34: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Αττικόσ Πύνακασ 35: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Αττικόσ Περιφϋρεια Πελοποννόςου H ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 36: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Πελοποννόςου Διϊγραμμα 8: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Πελοποννόςου Μύα προςϋγγιςη αιτιών των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ Πύνακασ 37: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Πελοποννόςου Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 38: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Πελοποννόςου Πύνακασ 39: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Πελοποννόςου Πύνακασ 40: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Πελοποννόςου Η ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 46: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων Διϊγραμμα 9: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων Μύα προςϋγγιςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ Πύνακασ 42: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 43: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων

5 Πύνακασ 44: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων Πύνακασ 45: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ H ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 46: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ Διϊγραμμα 10: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ,, Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ Μύα προςϋγγιςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ Πύνακασ 46: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 48: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ Πύνακασ 49: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ,,περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ Πύνακασ 50: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου H ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 51: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου Διϊγραμμα 11: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου Μύα προςϋγγιςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ Πύνακασ 52: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 53: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου Πύνακασ 54: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου Πύνακασ 55: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου H ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 56: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου Διϊγραμμα 12: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου Μύα προςϋγγιςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ Πύνακασ 56: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 57: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου

6 Πύνακασ 59: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου Πύνακασ 60: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου Περιφϋρεια Κρότησ Η ταυτϐτητα τησ περιφϋρειασ Πύνακασ 61: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Κρότησ Διϊγραμμα 13: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Κρότησ Μια προςϋγγιςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ Πύνακασ 62: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Κρότησ Κλαδικό εξειδύκευςη και αναδιαρθρώςεισ Πύνακασ 63: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Κρότησ Πύνακασ 64: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ,, Περιφϋρεια Κρότησ Πύνακασ 65: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Κρότησ υμπερϊςματα Παρϊρτημα I Πύνακασ Π.1.1: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ Πύνακασ Π.2.2: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ Πύνακασ Π.3.3: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ Πύνακασ Π.4.4: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ηπεύρου Πύνακασ Π.5.5: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ Πύνακασ Π.6.6: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ Πύνακασ Π.7.7: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Αττικόσ Πύνακασ Π.8.8: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Πελοποννόςου Πύνακασ Π.9.9: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων Πύνακασ Π.10.10: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ Πύνακασ Π.11.11: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου Πύνακασ Π.12.12: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου Πύνακασ Π.13.13: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Κρότησ Παρϊρτημα II Η μϋθοδοσ ανϊλυςησ τησ απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ (shift-share analysis)

7 Παρϊρτημα IIΙ Οι ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ και ειδύκευςησ Παρϊρτημα IV Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα και ανϊ φϑλο Πύνακασ Π.4.1: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ Πύνακασ Π.4.1α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ Πύνακασ Π.4.1β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ Πύνακασ Π.4.2: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια, Κεντρικόσ Μακεδονύασ Πύνακασ Π.4.2α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ Πύνακασ Π.4.2β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ Πύνακασ Π.4.3: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ Πύνακασ Π.4.3α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ Πύνακασ Π.4.3β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ Πύνακασ Π.4.4: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Ηπεύρου Πύνακασ Π.4.4α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Ηπεύρου Πύνακασ Π.4.4β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Ηπεύρου Πύνακασ Π.4.5: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ Πύνακασ Π.4.5α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ Πύνακασ Π.4.5β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ Πύνακασ Π.4.6: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ Πύνακασ Π.4.6α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ Πύνακασ Π.4.6β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ Πύνακασ Π.4.7: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Αττικόσ Πύνακασ Π.4.7α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Αττικόσ Πύνακασ Π.4.7β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Αττικόσ Πύνακασ Π.4.8: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Πελοποννόςου

8 Πύνακασ Π.4.8α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Πελοποννόςου Πύνακασ Π.4.8β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Πελοποννόςου Πύνακασ Π.4.9: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων Πύνακασ Π.4.9α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων Πύνακασ Π.4.9β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων Πύνακασ Π.4.10: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ Πύνακασ Π.4.10α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ Πύνακασ Π.4.10β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ Πύνακασ Π.4.11: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου Πύνακασ Π.4.11α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου Πύνακασ Π.4.11β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου Πύνακασ Π.4.12: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου Πύνακασ Π.4.12α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου Πύνακασ Π.4.12β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου Πύνακασ Π.4.13: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Κρότησ Πύνακασ Π.4.13α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Κρότησ Πύνακασ Π.4.13β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Κρότησ Βιβλιογραφύα

9 1. Ειςαγωγή Οι αναδιαρθρώςεισ τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ λαμβϊνουν ποικύλεσ μορφϋσ. Εκτϐσ απϐ αυτϋσ που ςυνδϋονται με τουσ κλϊδουσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ και αποτελοϑν το αντικεύμενο τησ παροϑςασ μελϋτησ, μπορεύ να λϊβουν τη μορφό (και να ςυνδεθοϑν με διαδικαςύεσ) μιασ χωρικόσ διαφοροπούηςησ, με την ϋννοια τησ εμφϊνιςησ περιφερειών με ϋντονη οικονομικό δραςτηριϐτητα ςε βϊροσ ϊλλων περιοχών που εμφανύζουν περιοριςμϐ, ςταςιμϐτητα ό και ςυρρύκνωςη αυτόσ τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ. Μπορεύ να λϊβουν τη μορφό μιασ επαγγελματικόσ διαφοροπούηςησ, με την ϋννοια τησ εμφϊνιςησ νϋων επαγγελματικών δραςτηριοτότων, αλλϊ και τησ εξαφϊνιςησ κϊποιων ϊλλων. Μπορεύ αςφαλώσ και τοϑτο εύναι το πλϋον ςυνηθιςμϋνο να λϊβουν μια ςυνδυαςμϋνη μορφό χωρικόσ, κλαδικόσ και επαγγελματικόσ διαφοροπούηςησ. Οι αναδιαρθρώςεισ τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ διαφοροποιοϑνται ςε ςχϋςη με το παρελθϐν τϐςο ωσ προσ τα ποςοτικϊ ϐςο και ωσ προσ τα ποιοτικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ και ςυγκαταλϋγονται ςτισ πιο ςημαντικϋσ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ που οδηγοϑν ςτη διαμϐρφωςη των ςϑγχρονων οικονομικών καταςτϊςεων και φαινομϋνων. Απϐ τισ ποικύλεσ μορφϋσ που λαμβϊνουν οι αναδιαρθρώςεισ ςτη ςϑγχρονη φϊςη τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ, αυτϋσ που αφοροϑν τουσ κλϊδουσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ ςυγκαταλϋγονται ςτισ πιο ςημαντικϋσ. Και τοϑτο γιατύ, πϋρα απϐ το γεγονϐσ ϐτι οι εξελύξεισ ςτουσ κλϊδουσ εκφρϊζουν με τον πιο ανϊγλυφο τρϐπο τισ εξελύξεισ των ςϑγχρονων οικονομιών, η κλαδικό διϊρθρωςη προςδιορύζει, ςε μεγϊλο βαθμϐ, τϐςο τη ςυμπεριφορϊ ϐςο και την απϐδοςη των επιμϋρουσ επιχειρόςεων που ςυγκροτοϑν τον κλϊδο, αποτελώντασ ταυτοχρϐνωσ τον χώρο ϐπου εκδηλώνονται, αμεςϐτερα και εντονϐτερα, οι ανταγωνιςτικϋσ δυνϊμεισ τησ αγορϊσ. Παρϋχουν ταυτοχρϐνωσ τη δυνατϐτητα μιασ επιςκϐπηςησ και ανϊλυςησ των οικονομικών διαδικαςιών τϐςο ςε μακρο-οικονομικϐ ϐςο και ςε μικρο-οικονομικϐ επύπεδο. Η κλαδικό δομό αναφϋρεται ςε οριςμϋνα χαρακτηριςτικϊ των κλϊδων, τα οπούα επηρεϊζουν τη ςυμπεριφορϊ, την τακτικό αλλϊ και τη ςτρατηγικό των επιχειρόςεων. Ο τρϐποσ με τον οπούο ςυναρθρώνονται τα χαρακτηριςτικϊ αυτϊ ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα για τη λειτουργύα, την απϐδοςη και, κατϊ ςυνϋπεια, την απαςχϐληςη των κλϊδων. Κϊθε κλϊδοσ αντιμετωπύζει ϋνα ευρϑ φϊςμα παραγωγικών, οργανωτικών και αγοραύων ςυνθηκών. Ο ςυνδυαςμϐσ αυτών των ςυνθηκών δημιουργεύ ςυγκεκριμϋνεσ δυνατϐτητεσ (ευκαιρύεσ) απαςχϐληςησ. Οι κλϊδοι δηλαδό παρϋχουν ςυγκεκριμϋνεσ ευκαιρύεσ (δυνατϐτητεσ) δημιουργύασ απαςχϐληςησ (θϋςεων εργαςύασ), οι οπούεσ εύναι ςταθερϋσ ό αςταθεύσ, πλόρουσ ό μερικόσ απαςχϐληςησ, υψηλϊ ό χαμηλϊ αμειβϐμενεσ. Οι μεταβολϋσ τησ κλαδικόσ απαςχϐληςησ εκφρϊζουν με τον πιο ανϊγλυφο τρϐπο τισ ραγδαύεσ εξελύξεισ των ςϑγχρονων οικονομιών. ε πολλϋσ περιπτώςεισ, και ιδιαύτερα ςε πρϐςφατεσ χρονικϋσ περιϐδουσ, οι αναδιαρθρώςεισ τησ παραγωγόσ 8

10 και, ειδικϐτερα, οι κλαδικϋσ αναδιαρθρώςεισ εύναι ςυνυφαςμϋνεσ με τισ διαδικαςύεσ βιομηχανικόσ οπιςθοχώρηςησ και με την ανϊπτυξη του τριτογενοϑσ τομϋα. ε επύπεδο ανθρώπινου δυναμικοϑ, ϋνα απϐ τα θεμελιώδη ζητόματα με τα οπούα ςυνδϋεται η τριτογενοπούηςη τησ οικονομύασ αφορϊ ϐχι πλϋον τη μετατροπό των αγροτών ςε βιομηχανικοϑσ εργϊτεσ, αλλϊ ςτη μετατροπό των τελευταύων ςε παραγωγοϑσ υπηρεςιών. Όςον αφορϊ τη βιομηχανικό οπιςθοχώρηςη, οι διαδικαςύεσ αυτϋσ ενδϋχεται να αφοροϑν περιπτώςεισ ϐπου ο βιομηχανικϐσ τομϋασ εύτε υπόρξε αναπτυγμϋνοσ και ιςχυρϐσ και εξαιτύασ μιασ ςειρϊσ οικονομικών διεργαςιών υποχώρηςε, εύτε δεν υπόρξε ιδιαύτερα αναπτυγμϋνοσ. Η ανϊπτυξη του τριτογενοϑσ τομϋα, δηλαδό η ανϊπτυξη και η επϋκταςη του τομϋα των υπηρεςιών, ςυνιςτϊ ύςωσ το ςημαντικϐτερο χαρακτηριςτικϐ τησ ςϑγχρονησ φϊςησ εξϋλιξησ των οικονομιών. Ϊνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ θεωρητικών προςεγγύςεων επιχειρεύ να ερμηνεϑςει τα αύτια τησ ανϊπτυξησ του τομϋα των υπηρεςιών, τισ κατηγορύεσ των υπηρεςιών και τη ςυμβολό τουσ ςτισ ςϑγχρονεσ οικονομικϋσ εξελύξεισ. Κϑριο χαρακτηριςτικϐ του τομϋα των υπηρεςιών θα μποροϑςε να θεωρηθεύ το μεγϊλο φϊςμα των δραςτηριοτότων που περιλαμβϊνονται ς αυτϐν φϊςμα που ςυνδϋεται τϐςο με τη φϑςη και τον χαρακτόρα των υπηρεςιών ϐςο και με τουσ ενδεχϐμενουσ αποδϋκτεσ ό καταναλωτϋσ των υπηρεςιών αυτών. 1.1 Αντικείμενο και ςτόχοι τησ μελέτησ Σο αντικεύμενο τησ παροϑςασ μελϋτησ αφορϊ τη διερεϑνηςη των αναδιαρθρώςεων τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ ςτην Ελλϊδα ςε κϊθε περιφϋρεια ξεχωριςτϊ, ϐπωσ καταγρϊφηκε μϋςα απϐ την ανϊλυςη των αναδιαρθρώςεων ςτουσ κλϊδουσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα , που εύχε ςκοπϐ να αποτυπωθοϑν τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ και η φυςιογνωμύα των περιφερειών. Η ϋννοια τησ αναδιϊρθρωςησ, ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ μελϋτησ, αντιμετωπύζεται κυρύωσ απϐ την οπτικό τησ απαςχϐληςησ. Μϋςα απϐ τον προςδιοριςμϐ των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ και με τη βοόθεια βαςικών δεικτών που ςυνδϋονται με αυτόν, η μελϋτη αυτό αποςκοπεύ να αναδεύξει τισ βαςικϋσ τϊςεισ και αναδιαρθρώςεισ που λαμβϊνουν χώρα ςτο ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα και να προςδιορύςει τισ βαςικϋσ εξειδικεϑςεισ των περιφερειών. υγκεκριμϋνα, οι κϑριοι ςτϐχοι τησ μελϋτησ μπορεύ να ςυνοψιςτοϑν ωσ εξόσ: πρώτον, ςτην ανϊδειξη των διαδικαςιών αναδιϊρθρωςησ και των αποτελεςμϊτων που οι διαδικαςύεσ αυτϋσ επιφϋρουν ςτην ελληνικό οικονομύα δεϑτερον, ςτην ανϊδειξη των τϊςεων εξειδύκευςησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ και, τρύτον, ςτον προςδιοριςμϐ τησ κλαδικόσ εξειδύκευςησ των περιφερειών. Η επύτευξη αυτών των βαςικών ςτϐχων θα φωτύςει ςημαντικϋσ ϐψεισ των πρϐςφατων εξελύξεων ςτην ελληνικό οικονομύα και θα αναδεύξει τισ γενικϐτερεσ τϊςεισ αναδιϊρθρωςησ που επικρατοϑν ςτισ περιφϋρειεσ. 9

11 Η ανϊλυςη θα λϊβει χώρα ςε δϑο διακριτϊ πεδύα: ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ και ςτο πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ. Και τα δϑο πεδύα ϋχουν ιδιαύτερη ςημαςύα, αφενϐσ επειδό καλϑπτουν δϑο κυρύαρχεσ, αλλϊ διαφορετικϋσ, ϐψεισ τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ και αφετϋρου, γιατύ δεν εύναι ανεξϊρτητα μεταξϑ τουσ και το ϋνα επιδρϊ πϊνω ςτο ϊλλο. Η απαςχϐληςη και το παραγϐμενο προώϐν ςυνδϋονται και αλληλοεπηρεϊζονται με πολλοϑσ τρϐπουσ, ϋτςι ώςτε η ανϊλυςό τουσ να φωτύζει πληρϋςτερα ϐψεισ των οικονομικών εξελύξεων και φαινομϋνων. το πεδύο τησ απαςχϐληςησ θα επιχειρηθεύ η ανϊλυςη των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ για κϊθε περιφϋρεια ξεχωριςτϊ. Η ανϊλυςη θα λϊβει χώρα ςε διψόφιο κωδικϐ κλϊδου οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, με βϊςη την ταξινϐμηςη τησ ΕΛΣΑΣ (ΣΑΚΟΔ) και θα αναδεύξει τισ κυρύαρχεσ τϊςεισ που επικρατοϑν τϐςο ςτο ςϑνολο τησ χώρασ ϐςο και ςε κϊθε περιφϋρεια ξεχωριςτϊ. Αυτϋσ οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ αναμϋνεται να οδηγόςουν ςε μεταβολϋσ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ. Ϊτςι, θα παρουςιαςτοϑν η διϊρθρωςη και οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ και ςτα δϑο ϋτη αναφορϊσ ( ) και μϋςα απϐ αυτϋσ θα αναδειχθοϑν οι βαςικϋσ αναδιαρθρώςεισ τησ ελληνικόσ οικονομύασ. Αυτό η ανϊλυςη θα επιτρϋψει να προςδιοριςτεύ μια πλευρϊ τησ ελληνικόσ οικονομύασ (ϐπωσ αυτό καταγρϊφεται μϋςα απϐ μια κλαδικό ανϊλυςη), η πλευρϊ τησ εξειδύκευςόσ τησ, και θα αναδεύξει τον γενικϐ τησ χαρακτόρα. Θα προςδιορύςει τουσ κυρύαρχουσ και ηγετικοϑσ κλϊδουσ τησ οικονομύασ, την ϑπαρξη ό την απουςύα τησ δυναμικόσ τουσ και θα οδηγόςει ςτη εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων αναφορικϊ με τον βαθμϐ και τον χαρακτόρα των διαδικαςιών τριτογενοπούηςησ τησ οικονομύασ. Σαυτοχρϐνωσ, η διερεϑνηςη των ςχϋςεων ανϊμεςα ςτο μϋγεθοσ των κλϊδων και ςτουσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςόσ τουσ θα εμπλουτύςει τισ γνώςεισ και τισ πληροφορύεσ μασ αναφορικϊ με τισ επικρατοϑςεσ τϊςεισ, αναδεικνϑοντασ διαφορετικϋσ ϐψεισ των ςχετικών εξελύξεων. Παρεμφερόσ ανϊλυςη θα επιχειρηθεύ και ςτο πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ. Και εδώ η ανϊλυςη θα λϊβει χώρα ςε διψόφιο κωδικϐ κλϊδου οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, με βϊςη την ταξινϐμηςη τησ ΕΛΣΑΣ (ΣΑΚΟΔ), και θα αναδεύξει τισ κυρύαρχεσ τϊςεισ που επικρατοϑν ςε κϊθε περιφϋρεια ξεχωριςτϊ. Η ανϊλυςη θα οδηγόςει ςτον προςδιοριςμϐ των δυναμικών, των ςτϊςιμων και των φθύνοντων κλϊδων τησ οικονομύασ και ςτο μϋτρο του δυνατοϑ και ϐςο επιτρϋπουν το εύδοσ τησ ανϊλυςησ και τα διαθϋςιμα δεδομϋνα, θα επιχειρηθεύ η ερμηνεύα των ςχετικών εξελύξεων και η διερεϑνηςη των αιτύων που τισ προκαλοϑν. Σϋλοσ, με παρεμφερό τρϐπο με εκεύνον τησ απαςχϐληςησ θα διερευνηθεύ κατϊ πϐςο και με ποιουσ ειδικϐτερουσ τρϐπουσ η τριτογενοπούηςη τησ ελληνικόσ οικονομύασ εμφανύζεται και αποτυπώνεται ςτο επύπεδο του παραγϐμενου προώϐντοσ. 1.2 Σα ςτατιςτικά δεδομένα Για το τμόμα τησ μελϋτησ που αφορϊ το πεδύο τησ απαςχϐληςησ, η ϋρευνα του εργατικοϑ δυναμικοϑ, ωσ γνωςτϐν, εύναι η μοναδικό ςτη χώρα μασ που μπορεύ να εξαςφαλύςει τα απαραύτητα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα για πρϐςφατεσ χρονικϋσ περιϐδουσ. Ϊτςι, η χρόςη των ςτατιςτικών δεδομϋνων του β τριμόνου του

12 διαςφαλύζει, με τον πιο αποτελεςματικϐ τρϐπο, την πληροφϐρηςη γϑρω απϐ τισ εξελύξεισ γι αυτϐ το χρονικϐ διϊςτημα. Η δεϑτερη παρϊμετροσ αφορϊ την εμβϊθυνςη τησ ανϊλυςησ, δηλαδό την πρϐςβαςη ςε ϐςο το δυνατϐν πιο αναλυτικϊ δεδομϋνα. Σοϑτο διαςφαλύζει μια ςειρϊ απϐ ποιοτικϊ ςτοιχεύα, καθώσ επιτρϋπει τη διερεϑνηςη ϐχι μϐνο γενικών τϊςεων, ϐπωσ αυτϋσ εμφανύζονται ςτο πεδύο των τομϋων ό των πρωτοβϊθμιων (μονοψόφιων) κλϊδων οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, αλλϊ και τϊςεων που εμφανύζονται ςε πιο αναλυτικϋσ κατηγορύεσ κλϊδων (με διψόφιο κωδικϐ). Η ανϊλυςη ςε διψόφιο κωδικϐ κλϊδου οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ εύναι εξαιρετικόσ ςημαςύασ καθώσ φωτύζει εύτε ςτον χώρο τησ μεταπούηςησ εύτε ς αυτϐν των υπηρεςιών ςημαντικϋσ ϐψεισ των εξελύξεων και επιτρϋπει την εξαγωγό βαςικών ςυμπεραςμϊτων αναφορικϊ με τισ τϊςεισ που επικρατοϑν και με τον τρϐπο που αυτϋσ εξειδικεϑονται. το πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ η ςυγκϋντρωςη των απαραύτητων ςτατιςτικών δεδομϋνων εμφανύζει διϊφορα προβλόματα. Η παραγωγό αυτών των ςτατιςτικών δεδομϋνων εύναι πιο χρονοβϐρα και, κατϊ ςυνϋπεια, η διαθεςιμϐτητϊ τουσ για τουσ ερευνητϋσ χρονικϊ εμφανύζει υςτερόςεισ. Η επιλογό τησ ανϊλυςησ, ςτο πλαύςιο αυτόσ τησ εργαςύασ, ςε επύπεδο κλϊδων οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ οδηγεύ αναγκαςτικϊ ςτη χρόςη δεδομϋνων που αφοροϑν την ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα του ϋτουσ 2006, οι διαχρονικϋσ εξελύξεισ τησ οπούασ υπολογύζονται ςε ςταθερϋσ τιμϋσ του ϋτουσ Και ϐπωσ εύναι γνωςτϐ, η ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα αποτιμϊ το παραγϐμενο προώϐν απϐ την πλευρϊ τησ προςφορϊσ και διαφϋρει ωσ προσ το ακαθϊριςτο εγχώριο προώϐν (ΑΕΠ), που αποτιμϊται ςε τιμϋσ αγορϊσ ωσ προσ τουσ φϐρουσ. Η διαθεςιμϐτητα (ό ϐχι) των ςτατιςτικών δεδομϋνων καθορύζει μϋχρι ενϐσ ςημεύου τισ μεθϐδουσ και τισ τεχνικϋσ ανϊλυςησ που μπορεύ να χρηςιμοποιηθοϑν. Ϊτςι, πϋρα απϐ την ανϊλυςη των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ, τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ και τησ παραγωγικϐτητασ, που επιτρϋπουν μια γενικϐτερη παρακολοϑθηςη των εξελύξεων ςτουσ κλϊδουσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, επιχειρεύται η διερεϑνηςη μιασ ςειρϊσ ειδικϐτερων ζητημϊτων που αφοροϑν το μϋγεθοσ των κλϊδων και τισ μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ και του προώϐντοσ, το ϑψοσ και την ϋκταςη των αναδιαρθρώςεων τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ, αλλϊ και των ςχϋςεων που αναδεικνϑονται ανϊμεςα ςτισ αναδιαρθρώςεισ και ςτην παραγωγικϐτητα των κλϊδων. Επιχειρεύται, με ϊλλα λϐγια, να διερευνηθεύ κατϊ πϐςο οι αναδιαρθρώςεισ ςτουσ κλϊδουσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ ςυνδϋονται με διαδικαςύεσ ενύςχυςησ ό αποδυνϊμωςησ των κλϊδων υψηλόσ παραγωγικϐτητασ και αντιςτρϐφωσ. Αυτϐ που επιδιώκεται ςε μια τϋτοια (αρχικό) διερεϑνηςη εύναι το κατϊ πϐςο οι διαδικαςύεσ αναδιϊρθρωςησ μπορεύ να ςυνδϋονται με ϊμεςεσ ό ϋμμεςεσ θετικϋσ ό αρνητικϋσ διεργαςύεσ για την ελληνικό οικονομύα, με την ϋννοια ϐτι η ενύςχυςη των κλϊδων υψηλόσ παραγωγικϐτητασ ςυνιςτϊ ϊμεςα ό ϋμμεςα μια θετικό εξϋλιξη. Η εφαρμογό των μεθϐδων και τεχνικών, που ςυνοπτικϊ παρουςιϊςτηκαν παραπϊνω, απαιτεύ ειδικϋσ προςαρμογϋσ. Ειδικϐτερα ςτο πεδύο των περιφερειών, η εφαρμογό μιασ μεθϐδου απϐκλιςησ ςυμμετοχόσ (shift share analysis) θα μποροϑςε να εύναι εξαιρετικϊ χρόςιμη, καθώσ, μϋςω τησ ορθόσ τεκμηρύωςησ των 11

13 ςχετικών υποθϋςεων, θα γινϐταν δυνατό η προςϋγγιςη ενϐσ μϋρουσ απϐ τα αύτια που καθορύζουν τισ ςχετικϋσ εξελύξεισ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η εφαρμογό τησ μεθϐδου αυτόσ θα μποροϑςε να ερμηνεϑςει το κατϊ πϐςο οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ οφεύλονται ςτην επικρϊτηςη γενικϐτερων τϊςεων που εμφανύζονται ςε εθνικϐ επύπεδο ό ςε ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ και χαρακτηριςτικϊ τησ περιφϋρειασ. Μια τϋτοια αναλυτικό προςϋγγιςη, ςε επύπεδο διψόφιου κλϊδου οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, θα όταν εξαιρετικϊ ενδιαφϋρουςα και χρόςιμη. Καθώσ ϐμωσ απαιτεύ την ϑπαρξη των κατϊλληλων δεδομϋνων, τα οπούα δεν υπϊρχουν, η ανϊλυςη περιορύζεται ςτην ομαδοπούηςη μονοψόφιων κλϊδων οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ η μεγαλϑτερη δυνατό αξιοπιςτύα, αλλϊ ταυτοχρϐνωσ να ςυγκεντρωθοϑν και οι περιςςϐτερεσ δυνατϋσ πληροφορύεσ γϑρω απϐ τα ζητόματα αυτϊ. Ϊτςι προκϑπτουν ϋξι βαςικού κλϊδοι ςε κϊθε περιφϋρεια: Ο κλϊδοσ τησ γεωργύασκτηνοτροφύασ, που ςτην πραγματικϐτητα ταυτύζεται με τον πρωτογενό τομϋα ο κλϊδοσ τησ μεταπούηςησ, ςτον οπούο περιλαμβϊνονται τα ορυχεύα, ο ηλεκτριςμϐσ και η ϑδρευςη ο κλϊδοσ των καταςκευών ο κλϊδοσ του εμπορύου και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων που ςυνδϋεται ςτενϊ με τον τουριςτικϐ τομϋα ο κλϊδοσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ και ϊμυνασ, τησ εκπαύδευςησ και ο κλϊδοσ τησ υγεύασ και πρϐνοιασ που ςε μεγϊλο βαθμϐ ςυνδϋεται με την απαςχϐληςη ςτον δημϐςιο τομϋα και ϋνασ ϋκτοσ κλϊδοσ που καλϑπτει τισ υπϐλοιπεσ υπηρεςύεσ. Η εφαρμογό τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθϐδου απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ ςε αυτοϑσ τουσ ϋξι κλϊδουσ αναμϋνεται να διαςφαλύςει, μϋχρι ενϐσ ςημεύου, την αξιοπιςτύα των δεδομϋνων παρϋχοντασ ταυτϐχρονα και τισ αναζητοϑμενεσ πληροφορύεσ. Ψςτϐςο, και ςτην περύπτωςη αυτό, κυρύωσ ςτισ μικρϋσ, ωσ προσ την απαςχϐληςη, περιφϋρειεσ, τα αποτελϋςματα τησ εφαρμογόσ τησ μεθϐδου θα γύνουν αποδεκτϊ με ςημαντικϋσ επιφυλϊξεισ και θα λειτουργοϑν περιςςϐτερο ωσ ενδεύξεισ ενδεύξεισ που αςφαλώσ ϋχουν τη δικό τουσ ςημαςύα. Σϋλοσ, πϋρα απϐ την ανϊλυςη που θα λϊβει χώρα με τη βοόθεια των δεδομϋνων, τησ ϋρευνασ εργατικοϑ δυναμικοϑ, των εθνικών περιφερειακών λογαριαςμών και του ΟΑΕΔ ϐςον αφορϊ το ζότημα τησ ανεργύασ, θα καταβληθεύ προςπϊθεια ώςτε η ερμηνεύα των εξελύξεων να διευκολυνθεύ και να ςυμπληρωθεύ μϋςα απϐ τη χρόςη και ϊλλων πηγών. Θα καταβληθεύ προςπϊθεια να ςυγκεντρωθοϑν και να αξιοποιηθοϑν προγενϋςτερεσ ϋρευνεσ και μελϋτεσ ςε ςυναφό πεδύα, κεύμενα πολιτικόσ και αξιολογόςεισ προγραμμϊτων. 2. Περιφέρεια Ανατολικήσ Μακεδονίασ και Θράκησ 2.1 Η ταυτότητα τησ περιφέρειασ Σο πρώτο ϋτοσ τησ νϋασ χιλιετύασ (2000) βρύςκει την περιφϋρεια τησ Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ ςτην πϋμπτη θϋςη τησ κατϊταξησ των περιφερειών τησ Ελλϊδασ ωσ προσ τον πληθυςμϐ, που ανϋρχεται ςε ϊτομα και καταλαμβϊνει ποςοςτϐ 5,5% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ χώρασ, ςτην ϋβδομη θϋςη ωσ προσ το μϋγεθοσ του εργατικοϑ δυναμικοϑ ( ϊτομα) και 12

14 τησ απαςχϐληςησ ( ϊτομα) και ςτη δϋκατη θϋςη ωσ προσ το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ (8,8%). Πίνακασ 1: Μεταβολϋσ βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ Μεταβολή % Μεταβολή Πληθυςμϐσ χώρασ ,9 Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ ,2 Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ τησ χώρασ 5,5 5,5-0,1 - Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) ,6 Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (ςϑνολο) ,4 Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 ετών) ,3 Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 45,1 43,9-1,17-2,6 Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών) 67,0 67,2 0,2 0,3 Απαςχϐληςη (ςϑνολο) ,0 Απαςχϐληςη (15-64 ετών) ,2 Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο) 41,1 40,2-0,9-2,2 Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 61,0 61,5 0,5 0,8 Πρωτογενόσ τομϋασ ,9 Δευτερογενόσ τομϋασ ,1 Σριτογενόσ τομϋασ ,1 Εργοδϐτεσ ,4 Αυτοαπαςχολοϑμενοι ,5 Μιςθωτού ,3 Βοηθού ςε οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ ,8 Ανεργύα (ςϑνολο) ,5 Ανεργύα (15-64 ετών) ,5 Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (ςϑνολο) 8,8 8,4-0,4 - Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (15-64 ετών) 9,0 8,6-0,5 - Οι εξελύξεισ ωςτϐςο που λαμβϊνουν χώρα ςε αυτϐ το χρονικϐ διϊςτημα διαφοροποιοϑνται τϐςο ωσ προσ τισ αντύςτοιχεσ για το ςϑνολο τησ χώρασ ϐςο και ωσ προσ αυτϋσ των ϊλλων περιφερειών, παρϋχοντασ ενδεύξεισ του διαφορετικοϑ τρϐπου με τον οπούο η κϊθε περιφϋρεια ςυμμετϋχει, επηρεϊζεται και εντϊςςεται ςτισ ευρϑτερεσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ εξελύξεισ. 1 Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο πληθυςμϐσ τησ περιφϋρειασ αυξϊνεται με ιδιαύτερα περιοριςμϋνο ρυθμϐ (1,2%), που εύναι ςημαντικϊ χαμηλϐτεροσ απϐ το αντύςτοιχο (2,9%) για το ςϑνολο τησ χώρασ, αλλϊ και απϐ την πλειονϐτητα των ϊλλων περιφερειών. Ακϐμα δυςμενϋςτερη εξϋλιξη ςυνιςτϊ η μεύωςη του πληθυςμοϑ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (15-64 ετών) κατϊ -0,6%, γεγονϐσ που, με εξαύρεςη τη Θεςςαλύα, δεν παρατηρεύται ςε καμύα ϊλλη περιφϋρεια. Αυτϋσ οι μη ενθαρρυντικϋσ εξελύξεισ αναδεικνϑουν ϐψεισ του δημογραφικοϑ προβλόματοσ 1 Για τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ οι περιφϋρειεσ και οι εν γϋνει χωρικϋσ ενϐτητεσ εντϊςςονται και επηρεϊζονται απϐ τισ γενικϐτερεσ οικονομικϋσ (και κοινωνικϋσ) εξελύξεισ ο ενδιαφερϐμενοσ μπορεύ, μεταξϑ ϊλλων, να ανατρϋξει ςτισ κλαςικϋσ εργαςύεσ τησ Massey (1984, 1991) καθώσ και ςε μεταγενϋςτερεσ επεξεργαςύεσ και θεωρόςεισ των θϋςεων που αναπτϑςςονται ςτισ εργαςύεσ αυτϋσ. 13

15 τησ περιφϋρειασ, οι οπούεσ με τον ϋνα ό τον ϊλλο τρϐπο ςυνδϋονται και με τισ ευρϑτερεσ κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ εξελύξεισ. 2 Σο εργατικϐ δυναμικϐ τησ περιφϋρειασ παρουςιϊζει με τη ςειρϊ του μεύωςη κατϊ ϊτομα, ποςοςτϐ -1,4%. Ψςτϐςο αυτό η μεύωςη περιορύζεται ςημαντικϊ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (-0,3%), γεγονϐσ που υποδηλώνει κυρύωσ την απομϊκρυνςη απϐ το εργατικϐ δυναμικϐ ατϐμων ϊνω των 65 ετών. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ ςυμμετοχόσ, που μασ δεύχνει το τμόμα εκεύνο του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ που βρύςκεται μϋςα ςτισ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ, περιορύζεται ελαφρϊ (απϐ 45,1% το 2000 ςε 43,9% το 2008), ενώ ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ που αφορϊ τισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (15-64 ετών) παρουςιϊζει οριακό αϑξηςη (απϐ 67,0 ςε 67,2%) και ϐντασ ελαφρϊ υψηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο για το ςϑνολο τησ χώρασ (67,1%), ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτουσ υψηλϐτερουσ που παρουςιϊζουν οι περιφϋρειεσ τησ χώρασ. Παρεμφερεύσ εξελύξεισ παρουςιϊζονται και ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ, η οπούα ςτο ςϑνολϐ τησ μειώνεται κατϊ -1,0% (απώλεια θϋςεων εργαςύασ), αλλϊ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ παρουςιϊζει οριακό αϑξηςη κατϊ 0,2% ό κατϊ 445 θϋςεισ εργαςύασ. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ απαςχϐληςησ μειώνεται κατϊ μύα περύπου ποςοςτιαύα μονϊδα (απϐ 41,1% ςε 40,2%), ενώ ο δεύκτησ απαςχϐληςησ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ εμφανύζει οριακό αϑξηςη κατϊ μιςό ποςοςτιαύα μονϊδα (απϐ 61,0% ςε 61,5%). Αυτϐσ ο δεύκτησ εύναι ελαφρϊ χαμηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο για το ςϑνολο τησ χώρασ (62,2%) και υπολεύπεται του αντύςτοιχου δεύκτη ϊλλων ϋξι περιφερειών. Αυτϋσ οι εξελύξεισ ςτην απαςχϐληςη εμφανύζουν ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ανϊμεςα ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ τομεύσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ (Διϊγραμμα 1), καθώσ ο πρωτογενόσ και ο δευτερογενόσ τομϋασ παρουςιϊζουν μειώςεισ τησ απαςχϐληςησ (κατϊ -30,9% ο πρώτοσ και κατϊ -2,1% ο δεϑτεροσ). Παρϊ τουσ διαφορετικοϑσ ρυθμοϑσ, αυτού οι δϑο τομεύσ φαύνεται να ςυγκλύνουν και απϐ κοινοϑ οδηγοϑν ςε απώλεια θϋςεων εργαςύασ. Οι απώλειεσ αυτϋσ δεν εξιςορροποϑνται απϐ τισ αυξόςεισ τησ απαςχϐληςησ και τη δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ ςτον τριτογενό τομϋα, με αποτϋλεςμα την περαιτϋρω διατόρηςη τησ ανεργύασ ςε ςχετικϊ υψηλϊ επύπεδα. 2 τισ ςϑγχρονεσ οικονομύεσ ϐπου οι υπηρεςύεσ ςυνιςτοϑν ϋνα ολοϋνα αυξανϐμενο μερύδιο τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, ο πληθυςμϐσ, κϊτω απϐ οριςμϋνεσ προϒποθϋςεισ, ςυνιςτϊ παρϊγοντα που ςυμβϊλλει ςτην αϑξηςη τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ. Η αϑξηςη του πληθυςμοϑ ςυνδϋεται με την αϑξηςη ςειρϊσ υπηρεςιών (εκπαύδευςη, υγεύα, κοινωνικό αςφϊλιςη), οι οπούεσ ςυνδϋονται ϊμεςα με την ευρϑτερη οικονομικό και κοινωνικό ανϊπτυξη των περιοχών. 14

16 Διάγραμμα 1: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ Αναηολική Μακεδονία και Θράκη Πρωτογενής τομέας Δεστερογενής τομέας Τριτογενής τομέας Ψσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα, οι εξελύξεισ τησ απαςχϐληςησ εμφανύζουν επύςησ ςημαντικϐ ενδιαφϋρον. Οι εργοδϐτεσ αυξϊνονται κατϊ ϊτομα, ποςοςτϐ 14,4%, καταλαμβϊνοντασ το 2008 το 7,8% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. τον αντύποδα, οι αυτοαπαςχολοϑμενοι μειώνονται ελαφρϊ (κατϊ ϊτομα, ποςοςτϐ -1,5%), διατηρώντασ ωςτϐςο ϋνα υψηλϐ μερύδιο (29,3%) ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ το Ψςτϐςο η βαςικό εξϋλιξη που χαρακτηρύζει την περιφϋρεια εύναι η περαιτϋρω αϑξηςη των μιςθωτών, που ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 16,3% ( ϊτομα), καταλαμβϊνοντασ ϋνα ςχετικϊ περιοριςμϋνο μερύδιο (55,4%) τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. 4 Σϋλοσ, παρϊ τη ςημαντικό τουσ μεύωςη κατϊ 55,8% ό κατϊ ϊτομα, οι βοηθού ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ εξακολουθοϑν να διατηροϑν υψηλϐ μερύδιο (7,4%) ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Η μεύωςη αυτό ενδϋχεται να ςηματοδοτεύ δϑο αλληλεξαρτώμενεσ εξελύξεισ. Η πρώτη μπορεύ να αφορϊ την αδυναμύα τησ οικογενειακόσ επιχεύρηςησ να διατηρόςει τα ϊτομα αυτϊ ςτο πλαύςιϐ τησ, 5 ενώ η δεϑτερη το ϐτι η αγορϊ εργαςύασ τησ περιφϋρειασ δημιουργεύ ϋναν αριθμϐ θϋςεων εργαςύασ που καταλαμβϊνουν τα ϊτομα αυτϊ, εγκαταλεύποντασ την απαςχϐληςη ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ. Αυτϋσ οι γενικϐτερεσ εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ ϋχουν οδηγόςει ταυτοχρϐνωσ ςε ςημαντικϋσ εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ ανεργύασ. Ψςτϐςο, παρϊ τη μεύωςη τησ ανεργύασ κατϊ -5,5% (ςε απϐλυτα μεγϋθη κατϊ ανϋργουσ), το 3 Θα μποροϑςε κανεύσ με κϊθε επιφϑλαξη να υποςτηρύξει ϐτι οι εξελύξεισ ςε αυτϊ τα δϑο μεγϋθη υποδηλώνουν την περαιτϋρω ανϊπτυξη κϊποιων επιχειρηματικών ευκαιριών και ςτον βαθμϐ και ςτο μϋτρο που αυτϐ ιςχϑει, τη μετατροπό ενϐσ αριθμοϑ αυτοαπαςχολουμϋνων ςε εργοδϐτεσ. 4 Για τισ διαδικαςύεσ μιςθωτοπούηςησ τησ απαςχϐληςησ κατϊ τη δεκαετύα του 1990 ςτο ςϑνολο τησ χώρασ και ςτουσ νομοϑσ τησ ξεχωριςτϊ, καθώσ και για τισ ςχϋςεισ που αναπτϑςςονται ανϊμεςα ςτισ μορφϋσ τησ απαςχϐληςησ ωσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα και την ανϊπτυξη του θεςμοϑ τησ αγορϊσ εργαςύασ, ο ενδιαφερϐμενοσ μπορεύ να ανατρϋξει ςτο Ευςτρϊτογλου (2006). 5 Η ερμηνεύα αυτό προϒποθϋτει ϐτι τα ϊτομα παραμϋνουν ακουςύωσ ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ, καθώσ δεν μποροϑν να εξαςφαλύςουν αλλοϑ μια κανονικϊ αμειβϐμενη θϋςη εργαςύασ. 15

17 ποςοςτϐ τησ ανεργύασ περιορύζεται μϐλισ κατϊ 0,4 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ (απϐ 8,8% το 2000 ςε 8,4% το 2008), ενώ τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ για τισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ ανϋρχονται ςε 9,0 και 8,6% για τα ϋτη 2000 και Σο 2008 γϑρω ςτα ϊτομα εξακολουθοϑν να παραμϋνουν ϊνεργα και ςε ςυνδυαςμϐ με τον υψηλϐ αριθμϐ ϐςων απαςχολοϑνται ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ και αυτών που οδηγοϑνται ςτη μερικό απαςχϐληςη ςυγκροτοϑν το εκτεταμϋνο τμόμα του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ περιφϋρειασ που αδυνατεύ να ενταχθεύ παραγωγικϊ με πληρϐτητα και επϊρκεια ςτο οικονομικϐ ςϑςτημα τησ περιφϋρειασ. 6 Προσ την ύδια κατεϑθυνςη κινοϑνται και οι μεταβολϋσ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ. Απϐ τον Αϑγουςτο του 2004 ωσ τον Νοϋμβριο του 2008 η εγγεγραμμϋνη ανεργύα μειώνεται κατϊ -18,5% (κατϊ ϊτομα), περιορύζοντασ τουσ εγγεγραμμϋνουσ ανϋργουσ απϐ ςε ε επύπεδο νομοϑ τη μεγαλϑτερη μεύωςη εμφανύζει ο Νομϐσ Δρϊμασ (-33,6%), που ςυγκεντρώνει και τον υψηλϐτερο αριθμϐ ανϋργων (8.367 το 2004 και το 2008), και ακολουθεύ ο Νομϐσ Ροδϐπησ, με ρυθμϐ μεύωςησ τησ τϊξησ του -22,1% (απϐ ϊτομα το 2004 ςε το 2008), ενώ ϊλλοι νομού εμφανύζουν ςημαντικϊ χαμηλϐτερουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ (Ϊβροσ -11,8%, Ξϊνθη -9,4% και Καβϊλα -9,2%). ε επαγγελματικϐ επύπεδο τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ εμφανύζουν τα επιςτημονικϊ επαγγϋλματα (- 48,6%) και οι ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ (-29,4%) 7 και ακολουθοϑν οι τεχνολϐγοι και τεχνικού βοηθού (-26,4%) και οι χειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών εγκαταςτϊςεων (-22,4%), με τισ ϊλλεσ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ να παρουςιϊζουν εμφανώσ χαμηλϐτερουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ. τον αντύποδα, τον χαμηλϐτερο ρυθμϐ μεύωςησ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ (-13,5%) εμφανύζει η πολυπληθϋςτερη ομϊδα ανϋργων (9.458 ϊτομα το 2008), των χειρωνακτών και των ανειδύκευτων εργατών, υποδηλώνοντασ και τισ ιδιαύτερεσ δυςχϋρειεσ που εμφανύζει αυτό η κατηγορύα του ανθρώπινου δυναμικοϑ που διαθϋτει γενικϊ τισ χαμηλϐτερεσ δεξιϐτητεσ. 2.2 Μία προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ Οι γενικϐτερεσ εξελύξεισ που παρουςιϊςτηκαν ωσ εδώ διαμορφώνουν το ευρϑτερο πλαύςιο εντϐσ του οπούου θα επιχειρηθοϑν τϐςο η διερεϑνηςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ ϐςο και τησ κλαδικόσ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ και των αναδιαρθρώςεων που λαμβϊνουν χώρα ςτο διϊςτημα Αυτϊ τα δϑο ζητόματα αντιμετωπύζονται ξεχωριςτϊ και καλϑπτουν την τρϋχουςα, αλλϊ και την επϐμενη υποενϐτητα. τη ςυνϋχεια θα γύνει προςπϊθεια να αναδειχθοϑν μερικϊ απϐ τα αύτια των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ. Προσ τοϑτο χρηςιμοποιεύται η μϋθοδοσ απϐκλιςησ 6 Για τισ ςχϋςεισ ανϊμεςα ςε αυτϋσ τισ μορφϋσ απαςχϐληςησ και την ανεργύα ο ενδιαφερϐμενοσ μπορεύ να ανατρϋξει ςτο Ευςτρϊτογλου (2009). 7 Αξύζει να διερευνηθεύ περαιτϋρω το κατϊ πϐςο αυτού οι υψηλού ρυθμού μεύωςησ τησ ανεργύασ ςτον κλϊδο των επιςτημϐνων και των ειδικευμϋνων τεχνικών ςυνδϋονται (και οφεύλονται εν μϋρει) ςτισ υπηρεςύεσ που παρϋχει ο ΟΑΕΔ ό ςε γενικϐτερεσ τϊςεισ και διεργαςύεσ των αγορών εργαςύασ. Να διερευνηθεύ, δηλαδό, αν επιβεβαιώνεται και ςτην περύπτωςη αυτό η γενικό διαπύςτωςη ϐτι τα ϊτομα με υψηλϊ εκπαιδευτικϊ προςϐντα και δεξιϐτητεσ ωφελοϑνται περιςςϐτερο απϐ τισ παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ απαςχϐληςησ. 16

18 ςυμμετοχόσ (shift-share analysis) 8, η οπούα, μϋςα απϐ τη διϊκριςη τησ μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ ςε επιμϋρουσ ςυνιςτώςεσ, αναδεικνϑει και μερικϊ απϐ αυτϊ τα αύτια. Η εφαρμογό τησ μεθϐδου και τα αποτελϋςματϊ τησ για την περιφϋρεια τησ Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 2. Οι κλϊδοι τησ περιφϋρειασ, ςε μια προςπϊθεια να παρουςιαςτοϑν ϐςο το δυνατϐ πιο αναλυτικϊ και ταυτοχρϐνωσ να επιτευχθεύ η μϋγιςτη δυνατό αξιοπιςτύα των δεδομϋνων, ταξινομοϑνται ςε ϋξι ομϊδεσ. Οι ομϊδεσ αυτϋσ αφοροϑν τη γεωργύακτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του πρωτογενοϑσ τομϋα (πρώτη ομϊδα), τα ορυχεύα-λατομεύα, τη μεταπούηςη και τον ηλεκτριςμϐ και την ϑδρευςη (δεϑτερη ομϊδα), τισ καταςκευϋσ (τρύτη ομϊδα), το εμπϐριο (χονδρικϐ, λιανικϐ, αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια (τϋταρτη ομϊδα), τη δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, την κοινωνικό αςφϊλιςη, την εκπαύδευςη και υγεύα (πϋμπτη ομϊδα) και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των υπηρεςιών (ϋκτη ομϊδα). 9 Για το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ η ςυνϑπαρξη μιασ αρνητικόσ ομολογικόσ και μιασ διαφορικόσ ςυνιςτώςασ υποδηλώνει τη ςυνϑπαρξη μιασ μη ευνοώκόσ κλαδικόσ διϊρθρωςησ με την ταυτϐχρονη απουςύα των κατϊλληλων παραγϐντων τοπικοϑ χαρακτόρα (π.χ., υποδομών, δικτϑων), που θα ςυνϋβαλαν ςτην εκδόλωςη θετικών εξελύξεων ςτην απαςχϐληςη. Με ϊλλα λϐγια, ο ςυνδυαςμϐσ αυτών των δϑο παραγϐντων μπορεύ να ερμηνεϑςει ικανοποιητικϊ τισ αρνητικϋσ εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ Μια ςυνοπτικό παρουςύαςη τησ μεθϐδου παρουςιϊζεται ςτο Παρϊρτημα ΙΙ. 9 τουσ κλϊδουσ αυτοϑσ ςυμπεριλαμβϊνονται οι μεταφορϋσ, η αποθόκευςη και οι επικοινωνύεσ, οι ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού, η διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, οι εκμιςθώςεισ και οι επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών υπϋρ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου και ϊλλων υπηρεςιών κοινωνικοϑ ό ατομικοϑ χαρακτόρα, τα ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ προςωπικϐ και οι ετερϐδικοι οργανιςμού και τα ϐργανα. 10 ε παρεμφερεύσ διαπιςτώςεισ καταλόγουν και οι Χυχϊρησ και Καζϊζησ (2002) ςτην εργαςύα τουσ που αφορϊ την ανϊλυςη των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ ςτισ περιφϋρειεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για ϋνα προγενϋςτερο χρονικϐ διϊςτημα ( ). 17

19 Πίνακασ 2: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ Κωδ. Κλάδοσ Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά % Μεταβολή Μεταβολή υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ ςε απόλυτεσ τιμέσ Εθνική Ομολογική Διαφορική υνιςτώςα υνιςτώςα υνιςτώςα Μεταβολή Ι ΙΙ Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα Αλιεύα , Ορυχεύα και λατομεύα Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ Παροχό ηλεκτρικοϑ, φυςικοϑ αερύου, νεροϑ , ΙΙΙ Καταςκευϋσ , Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο ΙV Επιςκευό αυτοκύνητων Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια , Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα V Κοινωνικό αςφϊλιςη Εκπαύδευςη - Τγεύα , VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) , ύνολο , (*) Η κατηγορία VI. «Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ του κοινωνικού ςυνόλου και άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό, Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και όργανα. 18

20 το επύπεδο των κλϊδων, αυτϋσ οι ϋξι ομϊδεσ κλϊδων φαύνεται να ςχηματύζουν τρεισ διακριτϋσ υποομϊδεσ. την πρώτη ομϊδα, γεωργύα, κτηνοτροφύα και αλιεύα καθώσ και ορυχεύα, μεταπούηςη, ηλεκτριςμϐσ και ϑδρευςη εμφανύζουν ςημαντικϋσ μειώςεισ ςτην απαςχϐληςό τουσ. τη γεωργύα, ϐπου η μεύωςη εύναι αιςθητϊ υψηλϐτερη απϐ την αντύςτοιχη για το ςϑνολο τησ χώρασ, η ςημαντικό αρνητικό επικρϊτηςη τησ ομολογικόσ ςυνιςτώςασ αναδεικνϑει την εξαιρετικϊ δυςμενό επύδραςη τησ κλαδικόσ διϊρθρωςησ τησ περιφϋρειασ. Με ϊλλα λϐγια, καταδεικνϑει την ϑπαρξη μιασ κλαδικόσ διϊρθρωςησ που δεν εύναι καθϐλου ευνοώκό για την εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ ςτον πρωτογενό τομϋα. 11 Αρνητικϊ φαύνεται να επιδρϊ πϊνω ςτην απαςχϐληςη τησ γεωργύασ, αλλϊ ςε εμφανώσ χαμηλϐτερη κλύμακα, και μια ςειρϊ τοπικών παραγϐντων (διαφορικό ςυνιςτώςα). Αντύθετα, η θετικό εικϐνα τησ εθνικόσ ςυνιςτώςασ υποδηλώνει τη χαμηλϐτερη επύδραςη τησ μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ πϊνω ςτην απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. 12 Οι ύδιεσ διαπιςτώςεισ μποροϑν να γύνουν και για την περύπτωςη του κλϊδου τησ μεταπούηςησ. Η δυςμενόσ διϊρθρωςη των κλϊδων τησ περιφϋρειασ και η αρνητικό επύδραςη μιασ ςειρϊσ παραγϐντων τοπικοϑ χαρακτόρα φαύνεται να ςυνιςτοϑν τισ κϑριεσ αιτύεσ μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ. Κατϊ παρϐμοιο τρϐπο με τη γεωργύα, η εθνικό ςυνιςτώςα, η επικρϊτηςη δηλαδό μιασ γενικϐτερησ τϊςησ μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ αυτοϑσ για το ςϑνολο τησ χώρασ φαύνεται να αςκεύ θετικό επύδραςη και να λειτουργεύ εξιςορροπητικϊ περιορύζοντασ τισ απώλειεσ τησ απαςχϐληςησ ςτον κλϊδο αυτϐν. τη δεϑτερη ομϊδα κλϊδων, των καταςκευών και του εμπορύου-ξενοδοχεύων και εςτιατορύων, υπϊρχει περιοριςμϋνη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Αυτό η θετικό μεταβολό τησ απαςχϐληςησ ςυνιςτϊ το αποτϋλεςμα μιασ ςημαντικόσ αλληλεπύδραςησ παραγϐντων που λειτουργοϑν αντιθετικϊ. Απϐ τη μια πλευρϊ, η διαμϐρφωςη μιασ ευνοώκόσ διϊρθρωςησ των κλϊδων τησ περιφϋρειασ και, δευτερευϐντωσ, η γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ επιδροϑν θετικϊ και ςυμβϊλλουν ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ απϐ την ϊλλη πλευρϊ, τοπικού παρϊγοντεσ φαύνεται να επιδροϑν αρνητικϊ και να περιορύζουν την περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Ανϊλογεσ εμφανύζονται και οι εξελύξεισ ςτη δεϑτερη ομϊδα των κλϊδων του εμπορύου και των ξενοδοχεύων και εςτιατορύων. Και εδώ, τοπικού παρϊγοντεσ φαύνεται να λειτουργοϑν αρνητικϊ ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, ενώ η ςϑνθεςη των 11 Η διϊρθρωςη των κλϊδων ςε μια οικονομύα θεωρεύται ςημαντικϐσ παρϊγοντασ που ςυνδϋεται ϊμεςα με την αναπτυξιακό διαδικαςύα. ε πρϐςφατεσ θεωρόςεισ (Wren and Taylor, 1999 Audretsch, Carree, Van Stel and Thurik, 2002) η κλαδικό διϊρθρωςη ςυνδϋεται με διαδικαςύεσ παγκοςμιοπούηςησ (με τουσ τρϐπουσ δηλαδό που μια οικονομύα εντϊςςεται ςτο διεθνϋσ οικονομικϐ γύγνεςθαι), με τισ εξελύξεισ ςτην τεχνολογύα και τον βαθμϐ ενςωμϊτωςόσ τησ ςτην παραγωγικό διαδικαςύα, με τα πρϐτυπα τησ ζότηςησ, το υφιςτϊμενο ανθρώπινο δυναμικϐ και τουσ τρϐπουσ ρϑθμιςησ των αγορών και δημιουργεύ ευνοώκοϑσ ό μη ϐρουσ ανϊπτυξησ τησ οικονομύασ. 12 Τποδηλώνει δηλαδό ϐτι, εϊν η απαςχϐληςη τησ γεωργύασ ςτην περιφϋρεια μειωνϐταν με το ύδιο ρυθμϐ που μειώθηκε ςτο ςϑνολο τησ χώρασ, η τελικό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ τησ γεωργύασ ςτην περιφϋρεια θα όταν χαμηλϐτερη. Με ϊλλα λϐγια, η εθνικό ςυνιςτώςα λειτουργεύ εξιςορροπητικϊ και περιορύζει τη μεγαλϑτερη επύδραςη (μεύωςη) των ϊλλων δϑο παραγϐντων.

21 κλϊδων και οι γενικϐτερεσ τϊςεισ φαύνεται να λειτουργοϑν ευνοώκϊ. Ψςτϐςο, η κϑρια θετικό επύδραςη ςυνδϋεται με τη γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ του εμπορύου και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων ςτη χώρα, παρϊ με την ευνοώκό ςϑνθεςη των κλϊδων. την τρύτη ομϊδα κλϊδων (δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη, εκπαύδευςη, υγεύα και λοιπϋσ δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών), οι ρυθμού μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ εύναι ιδιαύτερα υψηλού και οι τρεισ ςυνιςτώςεσ που ςυνδϋονται με τρεισ διαφορετικϋσ κατηγορύεσ αιτύων κινοϑνται προσ την ύδια κατεϑθυνςη και επιδροϑν θετικϊ ςτισ μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ. Σϐςο ςτισ υπηρεςύεσ που ςυνδϋονται με τον δημϐςιο τομϋα ϐςο και ςτισ ϊλλεσ που ςυνδϋονται περιςςϐτερο με τον ιδιωτικϐ τη μεγαλϑτερη επύδραςη ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ φαύνεται να αςκεύ η ευνοώκό ςϑνθεςη των κλϊδων και ακολουθεύ η γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτη χώρα για τον κλϊδο του δημοςύου, ενώ για τον κλϊδο του ιδιωτικοϑ τομϋα φαύνεται να επηρεϊζουν οι τοπικού παρϊγοντεσ. υμπεραςματικϊ και με βϊςη τισ δυνατϐτητεσ που παρϋχει η ανϊλυςη διαπιςτώνεται ϐτι για μια ςημαντικό κατηγορύα βαςικών κλϊδων (γεωργύακτηνοτροφύα, ορυχεύα, μεταπούηςη, ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, καταςκευϋσ και εμπϐριο) τησ περιφϋρειασ μια ςειρϊ απϐ τοπικού παρϊγοντεσ λειτουργοϑν αρνητικϊ, ωσ εμπϐδιο ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Μϐνο οι κλϊδοι του δημϐςιου τομϋα (δημϐςια διούκηςη, εκπαύδευςη, υγεύα) αλλϊ και οι λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών φαύνεται να μην επηρεϊζονται αρνητικϊ απϐ τουσ παρϊγοντεσ αυτοϑσ. Σαυτοχρϐνωσ η κλαδικό διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ φαύνεται να λειτουργεύ αρνητικϊ ςτουσ κλϊδουσ του πρωτογενό και δευτερογενό τομϋα, αλλϊ να μη ςυνιςτϊ εμπϐδιο για την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ υπϐλοιπουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ. 2.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ Αυτό η διαδικαςύα προςϋγγιςησ των βαςικών αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ ςε μεγϊλεσ ομϊδεσ κλϊδων τησ περιφϋρειασ μπορεύ να λειτουργόςει και ωσ προούμιο ςτη διερεϑνηςη τησ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ και των αναδιαρθρώςεών τησ. Μύα πρώτη πλευρϊ αυτόσ τησ εξειδύκευςησ τησ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια παρουςιϊζεται ςτον Πύνακα 3. τον πύνακα αυτϐν καταγρϊφονται οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ ςημαντικϐτερουσ ςε διψόφιο κωδικϐ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ Προκειμϋνου να εμφανύζεται ϋνασ κλϊδοσ ςτον ςχετικϐ πύνακα πρϋπει να καλϑπτει, ςε ϋνα απϐ τα δϑο ϋτη ανϊλυςησ, τουλϊχιςτον το 3,0% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. Εξαύρεςη ςτο κριτόριο αυτϐ αποτελοϑν οι μονοψόφιοι κλϊδοι (ορυχεύα και λατομεύα, ηλεκτριςμϐσ ϑδρευςη και φυςικϐ αϋριο, μεταφορϋσ, αποθόκευςη, επικοινωνύεσ) καθώσ και οι κλϊδοι το υπϐλοιπο των οπούων προςεγγύζει το κριτόριο αυτϐ και ταξινομεύται, για λϐγουσ προςϋγγιςησ ϐςο το δυνατϐ περιςςϐτερο τησ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ, ςτην εγγϑτερη δυνατό κατηγορύα. Οι επιλογϋσ αυτϋσ αποςκοποϑν ςτο να διαςφαλιςτεύ η μϋγιςτη δυνατό αξιοπιςτύα των δεδομϋνων και να προςεγγιςτεύ η μϋγιςτη δυνατό εξειδύκευςη τησ περιφϋρειασ. 20

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο για Διαχείριση & Ασφάλεια Τροφίμων. Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ-ΠΤ ΚΔΘ Σύλλογος Χημικών Μηχανικών -ΠΤ ΚΔΘ _ ΛΑΡΙΑ 22-23/6/07

Διήμερο για Διαχείριση & Ασφάλεια Τροφίμων. Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ-ΠΤ ΚΔΘ Σύλλογος Χημικών Μηχανικών -ΠΤ ΚΔΘ _ ΛΑΡΙΑ 22-23/6/07 «Αναδυόμενοι Χημικοί Κίνδυνοι σε Τρόφιμα: Μυκοτοξίνες, Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες και Αλλεργιογόνα» Διήμερο για Διαχείριση & Ασφάλεια Τροφίμων Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ-ΠΤ ΚΔΘ Σύλλογος Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελώπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Καθολικήιςχαιμία-ζμφρακτοόρχεοσωσ επιπλοκήμετά από βιοψία: Ανάδειξημε ςκιαγραφικό

Καθολικήιςχαιμία-ζμφρακτοόρχεοσωσ επιπλοκήμετά από βιοψία: Ανάδειξημε ςκιαγραφικό Καθολικήιςχαιμία-ζμφρακτοόρχεοσωσ επιπλοκήμετά από βιοψία: Ανάδειξημε ςκιαγραφικό υπερήχων (CEUS). Συγγραφείσ: Venus Hedayati1, Anu E. Obaro1, MalachyJ. Gleeson2, Paul S. Sidhu1 1 King s College London,

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στισ παρακϊτω ερωτήςεισ -4 να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δίπλα το γρϊμμα που αντιςτοιχεί ςτην ςωςτή απϊντηςη..

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργοσ Αςημϋλλησ Επ. Καθηγητόσ, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ, Τμόμα Φυςικόσ

Γιώργοσ Αςημϋλλησ Επ. Καθηγητόσ, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ, Τμόμα Φυςικόσ Γιώργοσ Αςημϋλλησ Επ. Καθηγητόσ, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ, Τμόμα Φυςικόσ Το Φωσ και η Εναςχόληςη με Αυτό...א ור-ו י ה י ; י ה י א ור, ו י אמ ר א לה ים......καì εἶπεν ὁ Θεόσ γενηθότω φῶσ καì

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΨΣΑΣΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΑΝΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΣΨΝΙΟ Β. ΡΟΤΟ Α.Μ. 3271 Επιβλϋπων

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα