Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία»"

Transcript

1 ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» Μουςική και θόρυβοσ Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη Υπεύθυνη καθηγήηρια: Κα Κικεμένη Ξυδέα

2 Μουςική Μουςικό θεωρεύται η οργανωμϋνη κύνηςη του όχου ςτη διϊρκεια του χρόνου

3 Τυπική ζκθεςη των μουςικών μιασ ορχήςτρασ όπερασ ςτισ ηχητικζσ ςτάθμεσ που παράγουν τα μουςικά όργανα Μελέτη των E. Toppila, H. Laitnen, I.Pyykko Όργανο Έκθεςη ςε db (A) Βιόλα 86 Τςϋλο 86 Κόντρα μπϊςο 88 Μικρό φλϊουτο μιασ οκτϊβασ 95 Άλλα ξύλινα πνευςτϊ όργανα 89 Χϊλκινα πνευςτϊ Άρπα 87 Κρουςτϊ 95

4 Μουςικοί χώροι, δραςτηριότητεσ και άνθρωποι που τισ αςκοφν Χώροσ εργαςύασ Ξενοδοχεύα Ταβϋρνεσ Νυκτερινϊ κϋντρα Μπαρ Κλαμπ Διςκοθόκεσ Καζύνο Δραςτηριότητεσ που παρϊγουν υψηλϋσ ςτϊθμεσ θορύβου Ορχόςτρεσ. Disk jockeys. Karaoke. Επιδεύξεισ παραςτϊςεισ. Ορχόςτρεσ. Disk jockeys. Ποιοι επηρεϊζονται Σερβιτόροι, προςωπικό υποδοχόσ, εργαζόμενοι κουζύνασ, καλλιτϋχνεσ, disk jockeys, τεχνικό προςωπικό αςφϊλειασ, πελϊτεσ. Προςωπικό του εςτιατορύου, προςωπικό υποδοχόσ, προςωπικό μπαρ, καλλιτϋχνεσ, disk jockeys, τεχνικού, ταμύεσ, προςωπικό αςφαλεύασ, πελϊτεσ.

5 Χώροσ εργαςύασ Δραςτηριότητεσ που παρϊγουν υψηλϋσ ςτϊθμεσ θορύβου Ποιοι επηρεϊζονται Αύθουςεσ κονςϋρτου Θϋατρα Μουςικϋσ παραςτϊςεισ ςε ανοικτούσ χώρουσ Μπϊντεσ, ορχόςτρεσ και μουςικϊ ςυγκροτόματα. Ηχογραφημϋνη μουςικό. Μπϊντεσ, ορχόςτρεσ και μουςικϊ ςυγκροτόματα. Ειδικϊ ηχητικϊ εφϋ. Παραγωγού, ςκηνοθϋτεσ, πϊςησ φύςεωσ προςωπικό του χώρου διεξαγωγόσ τησ παρϊςταςησ, ακροατόριο, προςωπικό αςφαλεύασ. Καλλιτϋχνεσ, τεχνικού, ακροατόριο, προςωπικό αςφαλεύασ, προςωπικό πρώτων βοηθειών, μικροπωλητϋσ αναψυκτικών.

6 Χώροσ εργαςύασ Καφετϋριεσ Εςτιατόρια Χώροι αναψυχόσ Γυμναςτόρια Διςκοπωλεύα Δραςτηριότητεσ που παρϊγουν υψηλϋσ ςτϊθμεσ θορύβου Μπϊντεσ, ορχόςτρεσ και μουςικϊ ςυγκροτόματα. Ηχογραφημϋνη μουςικό. Ηχογραφημϋνη μουςικό. Μουςικό από τα CDs και καςϋτεσ. Ποιοι επηρεϊζονται Σερβιτόροι, προςωπικό του μπαρ, προςωπικό κουζύνασ, προςωπικό υποδοχόσ, καλλιτϋχνεσ, τεχνικού, πελϊτεσ. Σερβιτόροι, προςωπικό του μπαρ, πελϊτεσ, γυμναςτϋσ. Πωλητϋσ, υπεύθυνοι πωλόςεων, ταμύεσ, πελϊτεσ.

7 Σε μελζτη ςτη Φιλανδία 41% των μουςικών αντιμετώπιςαν προςωρινϋσ εμβοϋσ μετϊ από ομαδικό πρόβα ορχόςτρασ 18% των μουςικών αντιμετώπιςαν προςωρινϋσ εμβοϋσ μετϊ την ατομικό τουσ πρόβα

8 Κοινοτική Οδηγία 2003/10/ΕΚ, άρθρο 17, παράγραφοσ 2

9 Ο κώδικασ που αναφζρει η Οδηγία θα μποροφςε να βοηθήςει: Ιδιοκτότεσ χώρων μουςικόσ ψυχαγωγύασ. Σχεδιαςτϋσ και καταςκευαςτϋσ χώρων μουςικόσ ψυχαγωγύασ. Τεχνικούσ αςφαλεύασ χώρων και γιατρούσ εργαςύασ. Εργοδότεσ μουςικών επιχειρόςεων. Προμηθευτϋσ ηχητικών ςυςκευών και εξοπλιςμού. Τεχνικούσ και εργαζόμενουσ ςτο μουςικό χώρο. Μουςικούσ και καλλιτϋχνεσ που ςυμμετϋχουν ςτην παρϊςταςη. Οργανωτϋσ μουςικών εκδηλώςεων.

10 Ο κώδικασ ςυμπεριφοράσ θα πρζπει: Τα βαςικά ςτοιχεία δομήσ του κώδικα είναι τα εξήσ: Να δύνει πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ για ανϊπτυξη προληπτικών μϋτρων. Να αποτελεύ μϋροσ τησ ςυνολικόσ εθνικόσ ςτρατηγικόσ για αντιμετώπιςη εργαςιακού θορύβου. Διαβούλευςη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομϋνων ςτα θϋματα υγεύασ και αςφϊλειασ. Στρατηγικό μεύωςησ του επαγγελματικού θορύβου. Πληροφόρηςη, κατϊρτιςη, εκπαύδευςη.

11 Αντιμετϊπιςη μουςικοφ θορφβου με κατάλληλεσ ςτρατηγικζσ

12 Στρατηγική Νο 1: Ιδιοκτήτησ μουςικοφ χϊρου Διαςφϊλιςη εκτϋλεςησ αρχιτεκτονικών προςαρμογών για τον περιοριςμό τησ ϋκθεςησ των εργαζομϋνων ςτο θόρυβο. Συνεργαςύα με ενοικιαςτό για τισ απαραύτητεσ βελτιώςεισ.

13 Στρατηγική Νο 2: Χρήςτησ υπεφθυνοσ του χϊρου διαςκζδαςησ Διαςφϊλιςη ύπαρξησ πληροφόρηςησ και ϊςκηςη πολιτικόσ για πρόληψη κινδύνων από το θόρυβο. Μεταφορϊ πληροφόρηςησ. Γνώςη νομοθεςύασ για την προςταςύα των εργαζομϋνων από τον επαγγελματικό θόρυβο. Γνώςη προβλϋψεων του κώδικα.

14 Στρατηγική Νο 2: Χρήςτησ υπεφθυνοσ του χϊρου διαςκζδαςησ Προςδιοριςμόσ θϋςεων και περιοχών με ηχητικϋσ ςτϊθμεσ ανώτερεσ των επιτρεπόμενων. Μϋριμνα για την εκτύμηςη και μϋτρηςη του θορύβου. Μϋριμνα για την εκτύμηςη και μϋτρηςη των διαφοροποιόςεων ςτισ ηχητικϋσ ςτϊθμεσ. Αναγωγό ϋκθεςησ εργαζομϋνων ςε οκτϊωρη βϊςη.

15 Στρατηγική Νο 2: Χρήςτησ υπεφθυνοσ του χϊρου διαςκζδαςησ Διερεύνηςη δυνατοτότων μεύωςησ θορύβου ςτην πηγό. Προμόθεια εργαζομϋνων με κατϊλληλα ΜΑΠ. Τοποθϋτηςη ςόμανςησ για υπενθύμιςη του κινδύνου ϋκθεςησ. Πληροφόρηςη νεοπροςλαμβανόμενων για τουσ κινδύνουσ ϋκθεςησ. Εκπαύδευςη εργαζομϋνων ςε θϋματα προςταςύασ από το θόρυβο.

16 Στρατηγική Νο 3: Μουςικόσ παραγωγόσ Γνώςη θεμϊτων προςταςύασ τησ ακοόσ. Γνώςη θεμϊτων προςταςύασ ακοόσ των εργαζομϋνων. Γνώςη νομοθετικών προβλϋψεων για την ϋκθεςη ςε επαγγελματικό θόρυβο. Γνώςη προβλϋψεων κώδικα. Προςδιοριςμόσ ϋκθεςησ εργαζομϋνων ςε μεγϊλο θόρυβο. Συνεργαςύα με τον υπεύθυνο χώρου εργαςύασ για μεύωςη του θορύβου.

17 Στρατηγική Νο 3: Μουςικόσ παραγωγόσ Επανϊληψη μϋτρηςησ του θορύβου. Διαςφϊλιςη δυνατότητασ παρακολούθηςησ των αυξομειώςεων του όχου. Απαγόρευςη ειςόδου απαςχολούμενων ςε θϋςεισ με μουςικό θόρυβο>=140 Db(A). Λόψη μϋτρων για τη διαφύλαξη τησ ακουςτικόσ ικανότητασ των εργαζομϋνων.

18 Στρατηγική Νο 3: Μουςικόσ παραγωγόσ Υπολογιςμόσ ϋκθεςησ ςε οκτϊωρη βϊςη. Ενημϋρωςη εργαζομϋνων για τα αποτελϋςματα τησ ϋκθεςησ ςτο θόρυβο. Προμόθεια με κατϊλληλα ΜΑΠ. Παροχό επιμόρφωςησ ςχετικϊ με τον θόρυβο. Έλεγχοσ ακουςτικόσ ικανότητασ των απαςχολούμενων.

19 Στρατηγική Νο 4: Εργοδότησ προςωπικοφ Γνώςη θεμϊτων προςταςύασ ακοόσ των εργαζομϋνων. Γνώςη νομοθετικών προβλϋψεων για την ϋκθεςη ςε επαγγελματικό θόρυβο. Γνώςη προβλϋψεων κώδικα. Συνεργαςύα με τουσ απαςχολούμενουσ και με τον υπεύθυνο του χώρου μουςικόσ.

20 Στρατηγική Νο 4: Εργοδότησ προςωπικοφ Εξακρύβωςη αν οι ηχητικϋσ ςτϊθμεσ που εκτύθενται οι απαςχολούμενοι βρύςκονται εντόσ των νόμιμων ορύων. Εκπαύδευςη απαςχολούμενων. Προμόθεια κατϊλληλων ΜΑΠ. Παροχό επιμόρφωςησ ςχετικϊ με τον θόρυβο. Έλεγχοσ ακουςτικόσ ικανότητασ.

21 Στρατηγική Νο 5: Προμηθευτζσ και εγκαταςτάτεσ ηχητικϊν μηχανημάτων Γνώςη νομοθετικών προβλϋψεων για την ϋκθεςη ςε επαγγελματικό θόρυβο. Γνώςη προβλϋψεων κώδικα. Παροχό πληροφόρηςησ για τισ επιπτώςεισ θορύβου ςτην υγεύα των εργαζομϋνων. Προειδοποιητικϋσ ςημϊνςεισ ςτα ηχητικϊ μηχανόματα.

22 Στρατηγική Νο 5: Προμηθευτζσ και εγκαταςτάτεσ ηχητικϊν μηχανημάτων Κατϊλληλοσ προςανατολιςμόσ των ηχεύων για ελαχιςτοπούηςη ϋκθεςησ ςτο θόρυβο. Τρόποσ παρακολούθηςησ ηχητικόσ ςτϊθμησ. Έλεγχοσ ακουςτικόσ ικανότητασ απαςχολούμενων. Παροχό επιμόρφωςησ ςχετικϊ με τον θόρυβο.

23 Στρατηγική Νο 6: Απαςχολοφμενοι ςτο χϊρο μουςικήσ ψυχαγωγίασ Ακολούθημα οδηγιών για μεύωςη ϋκθεςησ ςτο θόρυβο. Διαφύλαξη ΜΑΠ και χρόςη αυτού. Αναφορϊ επικύνδυνων καταςτϊςεων. Ζότηςη τησ προβλεπόμενησ από το νόμο ακοομϋτρηςησ.

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006)

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία «Θέλουµε όλοι να είναι ενηµερωµένοι γιατί η πρόληψη µας αφορά όλους, πολιτεία, εργαζόµενους, εργοδότες» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα