Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ"

Transcript

1 Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ θαη βνεζάεη ζηε ξύζκηζε θαη ην ηζνδύγην θπξίσο ηνπ αζβεζηίνπ ζηα έμσ θπηηάξηα πγξά. Παξά ηε κεραληθή ηνπ ζηαζεξόηεηα ην νζηνύλ βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή δπλακηθή θαηάζηαζε θαη κεηαβάιεη ην ζρήκα θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπ δνκή αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ησλ κεραληθώλ θνξηίσλ θαη ην κεηαβνιηζκό ησλ κεηάιισλ. Ζ όιε ξύζκηζε ηεο νζηηθήο δνκήο θαη ζύζηαζεο επηηπγράλεηαη από ηελ θπηηαξηθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεηαη από νξκνληθνύο θαη ηνπηθνύο παξάγνληεο. Σα κεηαβνιηθά λνζήκαηα ησλ νζηώλ είλαη θαηαζηάζεηο κε γεληθεπκέλεο ζθειεηηθέο αλσκαιίεο, ιόγσ δηαηαξαρήο ηνπ.απηνύ αιιειεπηδξώληνο ζπζηήκαηνο. Οζηίηεο ηζηόο θαη νζηά Γνκή θαη ζύλζεζε ηνπ νζηνύ: Σν νζηνύλ απνηειείηαη από κεζνθπηηάξηα νπζία θνιιαγόλνπ ζηελ νπνία επηθάζνληαη κεηαιιηθά άιαηα θαη πιήζνο θπηηάξσλ. Οη νζηενθιάζηεο απνξξνθνύλ ην νζηό, νη νζηενβιάζηεο παξάγνπλ νζηό θαη ηα νζηενθύηηαξα είλαη θύηηαξα ζε εξεκία. Ο λενπαξαρζείο νζηίηεο ηζηόο πνπ δελ έρεη επηκεηαισζεί νλνκάδεηαη νζηενεηδέο θαη ζε απηή ηε θάζε ην νζηνύλ θαιείηαη ηλώδεο νζηνύλ. Πεηαιηώδεο νζηνύλ είλαη ν ώξηκνο νζηίηεο ηζηόο. ρεδόλ ν κηζόο νζηηθόο όγθνο απνηειείηαη από κέηαιια θπξίσο: θώζθνξν, αζβέζηην ζε κνξθή θξπζηαιιηθνύ πδξνμπαπαηίηε. Σν πεηαιηώδεο νζηνύλ εκθαλίδεηαη ζε δύν δνκηθά δηαθνξεηηθέο κνξθέο: ζπκπαγέο (θινηώδεο) θαη ζπνγγώδεο (δνθηδσηό) νζηνύλ. Σν ζπκπαγέο νζηνύλ είλαη ππθλό θαη ηζρπξό θαη αλεπξίζθεηαη ζε ζεκεία όπνπ ε ζηήξημε είλαη ζεκαληηθή. Απνηειείηαη από ζπκπαγείο κνλάδεο: ζπζηήκαηα ηνπ Havers θαη ηα θαλάιηα ηνπ Volkman κε ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Σν ζπνγγώδεο νζηνύλ έρεη εκθάληζε θπςέιεο, απνηειεί ην εζσηεξηθό νζηηθό δίθηπν θαη είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν ζηα άθξα ησλ απινεηδώλ νζηώλ θαη ζηα ζπνλδπιηθά ζπζηήκαηα. Δίλαη πην πνξώδεο από ην ζπκπαγέο θαη παξέρεη ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο νζηηθήο επηθάλεηαο. Γηα ην ιόγν απηό νη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιηθώλ λνζεκάησλ αθνξνύλ ζπλήζσο πξώηα ην ζπνγγώδεο νζηνύλ. Σα ώξηκα νζηά θαιύπηνληαη εθηόο από ηα άθξα ηνπο από κηα ζθιεξή πεξηνζηηθή κεκβξάλε ην πεξηόζηεν. Σν βαζύηεξν ζηξώκα ηνπ πεξηόζηενπ είλαη νζηενπαξαγσγηθό. Δζσηεξηθά ηνπ νζηνύ είλαη ην ελδόζηεν ην νπνίν ζπλνξεύεη κε ηνλ κπειηθό απιό. Σν νζηνύλ δηαζέηεη πινύζηα αηκάησζε, ηα αγγεία ησλ ζσιελώλ ηνπ Havers ζρεκαηίδνπλ έλα αλαζησκσηηθό δίθηπν κεηαμύ ηνπ πεξηόζηενπ θαη ηνπ κπειηθνύ απινύ.

2 Αλάπηπμε, θαηαζθεπή θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ νζηνύ Καηά ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ην νζηό απμάλεη ζε κέγεζνο θαη ζε ζρήκα. ην επίπεδν ηνπ ζπδεπθηηθνύ ρόλδξνπ ην λέν νζηνύλ πξνζηίζεηαη κε ελρόλδξηλε νζηενπνίεζε, ελώ ζηελ επηθάλεηα ηνπ κε ππνπεξηνζηηθή παξάζεζε νζηνύ. Σν νζηνύλ αλαδηακνξθώλεηαη ζπλέρεηα από ηελ ελαιιαζζόκελε νζηηθή απνξξόθεζε θαη ζρεκαηηζκό, δηαδηθαζία πνπ θαιείηαη νζηηθή θαηαζθεπή. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, δειαδή ζηε ζπλερή αλαθαηαζθεπή ηνπ ήδε ππάξρνληνο νζηνύ κε απνθιεηζκό ην παιαηό νζηνύλ λα απνξξνθάηαη από ηνπο νζηενθιάζηεο θαη λα δεκηνπξγείηαη λέν νζηνύλ από ηνπο νζηενβιάζηεο. Δπίζεο ε νκνηόζηαζε ηνπ αζβεζηίνπ απαηηεί ηε ζπλερή αληαιιαγή ησλ απνζεθεπκέλσλ κεηάιισλ πνπ ππάξρνπλ ζηα νζηά. Κάζε θύθινο νζηηθήο αλαθαηαζθεπήο νινθιεξώλεηαη ζε 4-6 κήλεο. Ο εηήζηνο ξπζκόο αλαθαηαζθεπήο είλαη πεξίπνπ 4% γηα ην ζπκπαγέο νζηνύλ θαη 25% γηα ην ζπνγγώδεο νζηνύλ. Καηά ην πξώην ήκηζπ ηεο δσήο ε παξαγσγή λένπ νζηνύ ππεξέρεη ειαθξά ηεο απνξξόθεζεο κε απνηέιεζκα αύμεζε ηεο νζηηθήο κάδαο. ηα επόκελα έηε ε απνξξόθεζε ππεξέρεη ηεο παξαγσγήο λένπ νζηνύ κε απνηέιεζκα κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο. Μεηαβνιέο ηνπ νζηνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία Καηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη εθεβηθή ην ζπλνιηθό νζηό απμάλεη ζε κέγεζνο θαη αιιάδεη ζρήκα, ν νζηίηεο ηζηόο παξακέλεη ειαθξώο θαη πνξώδεο. Μεηαμύ εθεβείαο θαη 35 εηώλ ηα νζηά θαζίζηαληαη βαξύηεξα θαη ηζρπξόηεξα. Ζ νζηηθή κάδα απμάλεηαη θαηά 3% ην ρξόλν. Μεηαμύ εηώλ παξαηεξείηαη ζηαζεξή νζηηθή απώιεηα. Ζ νζηηθή κάδα κεηώλεηαη θαηά 0,3-0,5% ην ρξόλν. Ληγόηεξν ζηνπο άλδξεο. Από ηελ έλαξμε ηεο εκκελόπαπζεο θαη γηα αθόκε 10 ρξόληα ν ξπζκόο ηεο νζηηθήο απώιεηαο ζηηο γπλαίθεο είλαη 3% ην ρξόλν, θπξίσο ζηα ζπνγγώδε νζηά ιόγσ ππεξβνιηθήο απνξξόθεζεο από ηνπο νζηενθιάζηεο νη νπνίνη δελ θαηαζηέιινληαη πιένλ από ηα νηζηξνγόλα ηα νπνία εθιείπνπλ. Σν 30% ησλ ιεπθώλ κεηεκκελνπαπζηαθώλ γπλαηθώλ παξνπζηάδνπλ νζηενπόξσζε. Ο αξηζκόο ηεο νζηηθήο απώιεηαο είλαη κηθξόηεξν ζε λέγξνπο. Αληίζηνηρεο αιιαγέο παξαηεξνύληαη θαη ζε λέεο γπλαίθεο, 5 ρξόληα κεηά από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εθηνκήο ησλ σνζεθώλ. Από ηελ ειηθία εηώλ ζηαδηαθά κεηώλεηαη ν ξπζκόο νζηηθήο απώιεηαο ζην 0,5% ην ρξόλν, θπξίσο ιόγσ ηεο κεησκέλεο νζηενβιαζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη άλδξεο πξνζβάιινληαη αλάινγα 15 ρξόληα αξγόηεξα ησλ γπλαηθώλ. Με ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο ην νζηνύλ θαζίζηαηαη πεξηζζόηεξν πνξώδεο θαη παξαηεξείηαη κείσζε ηεο νζηηθήο ηζρύνο ε νπνία νδεγεί αλαπόθεπθηα ζε απμεκέλν θίλδπλν θαηαγκάησλ. Ρύζκηζε ηνπ νζηηθνύ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο αληαιιαγήο ηωλ κεηάιιωλ Σα νζηά είλαη ε απνζήθε ηνπ αζβεζηίνπ θαη θσζθόξνπ ζην αλζξώπηλν ζώκα. Γηα λα απειεπζεξσζνύλ ηα κέηαιια απηά, απηό γίλεηαη κε απνξξόθεζε ηνπ ηζηνύ βξαδέσο Σν

3 ηαρέσο αληαιιαζζόκελν πνζνζηό βξίζθεηαη ζην εμσθπηηάξην πγξό νπνύ ε ζπγθέληξσζε ηνπ εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ εληεξηθή απνξξόθεζε θαη ηελ λεθξηθή απέθθξηζε. Ο έιεγρνο ηνπ αζβεζηίνπ είλαη πην ζεκαληηθόο από ηνλ έιεγρν ηνπ θσζθόξνπ. Σν αζβέζηην: ε ζπληζηάκελε δόζε εκεξεζίαο πξόζιεςεο είλαη mgr ελώ απμάλεηαη ζε 1500mgr ζε εγθπκνζύλε θαη ζειαζκό. Μόλν 200mgr εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία. Ζ απνξξόθεζε ηνπ αζβεζηίνπ εμαξηάηαη από ηνπο κεηαβνιίηεο ηεο vit D θαη αλαζηέιιεηαη από ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ιηπώλ, νμαιηθώλ, θσζθόξνπ θαη θνξηηθνζηεξνεηδώλ όπσο θαη ζε ζύλδξνκν δπζαπνξξόθεζεο ηνπ εληέξνπ. Ζ λεθξηθή απέθθξηζε πνηθίιεη από mgr αλά 24 hr, εάλ ε πξόζιεςε αζβεζηίνπ είλαη κεησκέλε ε λεθξηθή απέθθξηζε πξνζαξκόδεηαη αλάινγα. Δάλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ αζβεζηίνπ παξακέλεη κεησκέλε ζηνλ νξό ηόηε ην αζβέζηην αληιείηαη από ηνλ ζθειεηό κέζσ απμεκέλεο νζηηθήο απνξξόθεζεο. Οη αληηξξνπηζηηθέο απηέο αιιαγέο ζηελ εληεξηθή απνξξόθεζε, λεθξηθή απέθθξηζε θαη νζηηθή αλαθαηαζθεπή ξπζκίδνληαη από ηελ παξαζνξκόλε θαη ηνπ κεηαβνιίηεο ηεο vit D. Ο θώζθνξνο: είλαη ρξήζηκνο γηα πνιιέο κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο. Λακβάλεηαη ζε αθζνλία από ηηο ηξνθέο θαη απνξξνθάηαη από ην ιεπηό έληεξν αλάινγα κε ηελ πξόζιεςε. Ζ απνξξόθεζε κεηώλεηαη από ηελ ιήςε αληηόμηλσλ (πδξνμείδην ηνπ αινπκηλίνπ, Malox). Καηά ηελ απέθθξηζε ηνπ θσζθόξνπ ην 90% επαλαξξνθάηαη από ηα εγγύο ζσιελάξηα θαη ειέγρεηαη από ηελ παξαζνξκόλε. VitD: Μέζσ ησλ ελεξγώλ ηεο κεηαβνιηηώλ ξπζκίδεη θπξίσο ηελ απνξξόθεζε θαη κεηαθνξά ηνπ αζβεζηίνπ θαζώο θαη ηελ νζηηθή αλαθαηαζθεπή. Σα όξγαλα ζηόρνο είλαη ηα νζηά θαη ην ιεπηό έληεξν. Ζ vit D3 (ρνιεθαιζηθεξόιε) ιακβάλεηαη άκεζα από ηηο ηξνθέο θαη δεκηνπξγείηαη έκκεζα από ηελ επίδξαζε ηνπ ππέξπζξνπ θσηόο ζην δέξκα. Ζκεξεζίσο νη αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ είλαη 400UI. Παξαζνξκόλε: είλαη ν θπξίσο ξπζκηζηήο ηεο νκνηόζηαζεο ηνπ αζβεζηίνπ. ηα νζηά πξνάγεη ηελ νζηενθιαζηηθή απνξξόθεζε, θαη ηελ απειεπζέξσζε αζβεζηίνπ θαη θσζθόξνπ ζην αίκα. Καιζηηνλίλε: αλαζηέιιεη ηελ νζηενθιαζηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη απμάλεη ηελ λεθξηθή απέθθξηζε ηνπ αζβεζηίνπ. Οηζηξνγόλα: ε απνπζία ηεο πξνθαιεί νζηενπόξσζε όπσο ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο εκκελόπαπζεο, ηεο σνζεθεθηνκήο ζε λέεο γπλαίθεο θαη ζε θαηαζηάζεηο ακελόξξνηαο. Κνξηηθνζηεξνεηδή: ε ππεξβνιηθή ιήςε πξνθαιεί νζηενπόξσζε ιόγσ απμεκέλεο νζηηθήο απνξξόθεζεο, πεξηνξηζκνύ παξαγσγήο ηνπ νζηνύ, κεησκέλε εληεξηθή απνξξόθεζε θαη ε ζύλζεζε ηνπ θνιιαγόλνπ είλαη επίζεο κεησκέλε. Σνπηθνί παξάγνληεο: ε νζηηθή κνξθνγελεηηθή πξσηεΐλε κπνξεί λα απνκνλσζεί από ηελ ζεκέιηα νπζία, πξνθαιεί ρνλδξνγέλεζε θαη νζηενγέλεζε. Υξεζηκνπνηείηαη ζηα θαηάγκαηα νπνύ είλαη δύζθνιε ε πόξσζε ηνπο.

4 Μεραληθή θαηαπόλεζε: ε επίδξαζε ησλ κεραληθώλ θνξηίσλ ζηελ νζηηθή αλαθαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη από ην λόκν ηνπ Wolff. Θεηηθή επίδξαζε ζηελ παξαγσγή νζηνύ έρεη ε βαξύηεηα, ε θόξηηζε, ε κπτθή δξάζε θαη ν αγγεηαθόο ζθπγκόο. Ζ παξαηεηακέλε θαηάθιηζε, ε απνπζία άζθεζεο, ε κπτθή αδπλακία θαη αθηλεηνπνίεζε ηνπ κέινπο ζρεηίδνληαη κε νζηενπόξσζε. Μεηαβνιηθά λνζήκαηα ηωλ νζηώλ Σα πεξηζζόηεξα κεηαβνιηθά λνζήκαηα ζρεηίδνληαη κε απώιεηα νζηίηε ηζηνύ. Σξεηο θαηεγνξίεο: Οζηενπόξωζε ζηελ νπνία ε νζηηθή πνζόηεηα (νζηηθή κάδα) είλαη παζνινγηθά κεησκέλε. Οζηενκαιάθπλζε ζηελ νπνία ν νζηηθόο ζπλδεηηθόο ηζηόο είλαη παξώλ αιιά ειιηπήο επαζβεζησκέλνο. Σελ ηλώδε νζηεϊηηδα ζηελ νπνία ε ππεξπαξαγσγή παξαζνξκόλεο νδεγεί ζε νζηηθή απνξξόθεζε θαη αληηθαηάζηαζε κε ηλώδε ηζηό. Κιηληθόο έιεγρνο: ε κεηαβνιηθή νζηηθή λόζνο ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη κε ζηνηρεία ζθειεηηθώλ δηαηαξαρώλ (νζηηθό πόλν, θαηάγκαηα), ππεξαζβεζηηαηκία (αλνξεμία, θνηιηαθό άιγνο, νπξνιηζίαζε), ππεξ- ή ππνπαξαζπξενεηδηζκό, ζύλδξνκν Cushing. Αθηηλνινγηθόο έιεγρνο: απώιεηα αθηηλνινγηθήο ππθλόηεηαο (νζηενπελία) θαη ζπκπηεζηηθά θαηάγκαηα ησλ ζπνλδύισλ. Μέηξεζε νζηηθήο ππθλόηεηαο: ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε ηερληθή είλαη απηή ηεο δηπιήο απνξξνθεζηνκέηξεζεο (DEXA κέζνδνο). Βηνρεκηθόο έιεγρνο: αζβέζηην, θώζθνξνο, αιθαιηθή θσζθαηάζε, παξαζνξκόλε νξνύ, vit D3, θαιζηηξηόιε ζηνλ νξό. ηα νύξα 24 hr κέηξεζε αζβεζηίνπ, θώζθνξνπ, πδξνμππξνιίλεο. Οζηενπόξωζε ηελ νζηενπόξσζε ην νζηνύλ είλαη αζζελέζηεξν θαη πθίζηαηαη θάηαγκα επθνιόηεξα. Ζ ηνπηθή νζηενπόξσζε: νθείιεηαη ζε αρξεζηία, παξαθείκελε θιεγκνλή. Ζ γεληθεπκέλε νζηενπόξσζε: κπνξεί λα είλαη θπζηνινγηθή (πξσηνπαζήο, ζρεηηδόκελε κε ηελ ειηθία) ή θαη δεπηεξνπαζήο σο απόηνθνο ζπζηεκαηηθώλ παζήζεσλ. Οζηενπόξωζε ζρεηηδόκελε κε ηελ ειηθία Μεηεκκελνπαπζηαθή νζηενπόξωζε: νθείιεηαη ζηελ κείσζε παξαγσγήο νηζηξνγόλσλ ζηε γπλαίθα, ε νπνία νδεγεί ζε απμεκέλε νζηενθιαζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Παξόκνηεο κεηαβνιέο

5 παξαηεξνύληαη ζε λεόηεξεο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε σνζεθεθηνκή. Αληίζηνηρεο αιιαγέο παξαηεξνύληαη 15 ρξόληα αξγόηεξα θαη ζε άληξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ επηηαρύλνπλ ηελ κεηεκκελνπαπζηαθή νζηενπόξσζε είλαη ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, πζηεξεθηνκή, θάπληζκα, νηλνπλεπκαηώδε θαη ε θπιή (νη λέγξνη πάζρνπλ ιηγόηεξν από ηνπο ιεπθνύο θαη αζηάηεο). Γεξνληηθή νζηενπόξωζε: κεηά ηα 70, απμεκέλε νζηενθιαζηηθή θαη κεησκέλε νζηενβιαζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Κιηληθή εηθόλα: νη γπλαίθεο κεηαμύ εηώλ κπνξεί λα πξνζέιζνπλ κε νμεία νζθπαιγία ιόγσ ζπκπηεζηηθώλ θαηαγκάησλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, πξννδεπηηθή θύθσζε, θαη κεηά από πηώζε: δηαηξνραληήξην θάηαγκα ή θάηαγκα Colles ( ζην θάησ πέξαο ηεο θεξθίδαο). Πάλσ από ηελ ειηθία ησλ 70 εηώλ θαη ηα δύν θύιια είλαη επηξξεπή ζε ππνθεθαιηθό θάηαγκα βξαρηνλίνπ ή κεξηαίνπ. Αθηηλνινγηθά: νη αθηηλνγξαθίεο απεηθνλίδνπλ έλα ηππηθό νζηενπνξσηηθό θάηαγκα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ή ιέπηπλζε ηνπ θινηνύ. Ζ νζηηθή ππθλόηεηα κεηξάηαη κε DEXA. Γηαθνξηθή δηάγλσζε: πνιιαπινύλ κπέισκα, νζηενκαιάθπλζε. Πξόιεςε: άζιεζε, δηαηξνθή, ηξνθή πινύζηα ζε αζβέζηην θαη Vit D, έθζεζε ζηνλ ήιην, δηαθνπή θαπλίζκαηνο. Οη γπλαίθεο πνπ πιεζηάδνπλ ζηελ εκκελόπαπζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπκπιήξσκα αζβεζηίνπ θαη Vit D. Θεξαπεία: ε νξκνληθή αληηθαηάζηαζε κε νηζηξνγόλα θέξεη κεγάιν ξίζθν γηα αλάπηπμε θαθνήζεηα ζην καζηό θαη ζηε κήηξα ζε καθξνρξόληα ιήςε. Σα δηθσζθσληθά απνηεινύλ ρξήζηκε κνξθή ζεξαπείαο θαζώο θαη Vit D, αζβέζηην, παξαζνξκόλε, ξαλειηθό ζηξόλδην θαη θαιζηηνλίλε. Δεπηεξνπαζήο νζηενπόξωζε Τπάξρνπλ πνιιά αίηηα δεπηεξνπαζνύο νζηενπόξσζεο Γηαηξνθή: ζθνξβνύην, ειιηπήο δηαηξνθή, ζύλδξνκν δπζαπνξξόθεζεο. Δλδνθξηλείο δηαηαξαρέο: ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο, λόζνο Cushing, ζπξενηνμίθσζε. Λήςε θαξκάθσλ: θνξηηθνζηεξνεηδή, αιθνόι, επαξίλε. Καθνήζεηα: θαξθηλσκάησζε, ιεπραηκία, πνιιαπινύλ κπέισκα. Άιιεο παζήζεηο: ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα, λεθξηθή λόζνο, θπκαηίσζε. Ηδηνπαζήο: εθεβηθή νζηενπόξσζε. Τπεξθνξηηδνλαηκία: πνιιέο ρξόληεο παζήζεηο ζεξαπεύνληαη ρξόληα κε ρνξήγεζε θνξηηθνζηενεηδώλ θαξκάθσλ ε νπνία είλαη απαξαίηεηε. Πξνιεπηηθά δίδνληαη Vit D UI, 1500mgr αζβεζηίνπ εκεξεζίσο θαη αζβέζηην καδί κε δηθσζθσληθά. Αθηλεηνπνίεζε: νδεγεί ε παξαηεηακέλε αθηλεηνπνίεζε ζε νζηενπόξσζε, είηε ζε πεξηνρηθή κεηά από θάηαγκα είηε ζε γεληθεπκέλε νζηενπόξσζε. Ζ γπκλαζηηθή θαη ε ζσκαηηθή άζθεζε είλαη ε θαιύηεξε πξόιεςε.

6 Ραρίηηδα θαη νζηενκαιάθπλζε Πξόθεηηαη γηα ηελ ίδηα λόζν, αηειήο νζηηθή επαζβέζησζε ιόγσ αλεπαξθνύο απνξξόθεζεο ε ρξήζεο ηνπ αζβεζηίνπ. Ζ ξαρίηηδα παξαηεξείηαη ζηα παηδηά θαη ε νζηενκαιάθπλζε ζηνπο ελήιηθεο. Ζ πάζεζε νθείιεηαη ζπλήζσο ζε αλεπάξθεηα ηεο Vit D, θαη ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο, κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζε αλεπάξθεηα ηνπ θσζθόξνπ (ππνθσζθαηαηκία) ή ζνβαξή έιιεηςε αζβεζηίνπ. Ραρίηηδα από αβηηακίλωζε D Ζ κνξθή ηεο ξαρίηηδαο απηήο ήηαλ ζπρλή παιαηόηεξα ζηνπο ιανύο ηεο βόξεηαο Δπξώπεο ιόγσ ειιηπνύο δηαηξνθήο θαη έθζεζεο ζηνλ ήιην. ήκεξα ζπάληα παξαηεξείηαη. Κιηληθή εηθόλα: ηα βξέθε παξνπζηάδνπλ ηεηαλία ή ζπαζκνύο. Τπάξρεη αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο, κπτθή ραιαξόηεηα, πξώηκεο νζηηθέο αιιαγέο: παξακόξθσζε ηνπ θξαλίνπ (craniotabes), πάρπλζε ησλ γνλάησλ, περενθαξπηθώλ θαη πνδνθλεκηθώλ ιόγσ ππεξπιαζίαο ηνπ ζπδεπθηηθνύ ρόλδξνπ. Δπίζεο παξαηεξείηαη δηόγθσζε ησλ πιεπξνρνλδξίθσλ ζπγρνλδξώζεσλ. ε ζνβαξέο κνξθέο κπνξεί λα ππάξρεη θύξησζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ξαηβνγνλία θαη απηόκαηα θαηάγκαηα καθξώλ νζηώλ. Αθηηλνινγηθά: πάρπλζε θαη δηαπιάηπλζε ηνπ ζπδεπθηηθνύ ρόλδξνπ, παξακόξθσζε ησλ κεηαθύζεσλ, θπξηόηεηα ησλ καθξώλ νζηώλ. Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: νη ζπγθεληξώζεηο αζβεζηίνπ, θσζθόξνπ θαη vit D3 ζηνλ νξό είλαη ειαηησκέλεο, ε αιθαιηθή θσζθαηάζε είλαη απμεκέλε, ην αζβέζηην νύξσλ κεησκέλν. Θεξαπεία: θαξκαθεπηηθή αγσγή κε vit D UI ηελ εκέξα. Τπνθωζθαηαηκηθή ξαρίηηδα Δκθαλίδεηαη ζε αζζελήο κε λεθξηθή βιάβε θαη δηαηαξαγκέλε λεθξηθή ζσιελαξηαθή επαλαξξόθεζε ηνπ θσζθόξνπ. Σα επίπεδα ηνπ αζβεζηίνπ είλαη θπζηνινγηθά αιιά ε νζηηθή επαζβέζησζε ειιηπήο. Οηθνγελήο ππνθωζθαηαηκηδηθή ξαρίηηδα Ζ ζπρλόηεξε ζήκεξα κνξθή ξαρίηηδαο. Δίλαη θπινζύλζεηε γελεηηθή δηαηαξαρή, εκθαλίδεηαη ζηελ βξεθηθή ειηθία θαη πξνθαιεί ζνβαξέο νζηηθέο παξακνξθώζεηο. Γελ ππάξρεη κπνπάζεηα, ηα παηδηά έρνπλ ρακειόηεξν αλάζηεκα από ην θπζηνινγηθό. Παξαηεξνύληαη ζπρλά παξακνξθώζεηο όπσο ξαηβνγσλία ή βιαηζνγσλία. Σα επίπεδα ηνπ θσζθόξνπ είλαη ειαηησκέλα αιιά ηνπ αζβεζηίνπ θπζηνινγηθά.

7 Θεξαπεία: πςειέο δόζεηο βηηακίλεο D θαη έσο 4gr αλόξγαλνπ θσζθόξνπ εκεξεζίσο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο. Γηα ηηο ππάξρνπζεο παξακνξθώζεηο εθηεινύληαη δηνξζσηηθέο νζηενηνκίεο ή λάξζεθεο. Οζηενκαιάθπλζε ζε ελήιηθεο Οθείιεηαη ζε έιιεηκκα ηεο vit D3: έιιεηκκα δηαηξνθήο, κεησκέλε έθζεζε ζηνλ ήιην, λεθξνπάζεηα, επαηνπάζεηα, ζύλδξνκν δπζαπνξξόθεζεο. Σα ζπκπηώκαηα είλαη ζπλήζσο μαθληθά θαη αζαθή. Κιηληθή εηθόλα: νζηηθόο πόλνο, νζθπαιγία, κπτθή αδπλακία. πρλά παξαηεξνύληαη θαηάγκαηα θνπώζεσο θαη πξέπεη λα γίλεη πάληα δηεξεύλεζε γηα ηα αίηηα ησλ ζπκπησκάησλ. Αθηηλνινγηθόο έιεγρνο: παζνινγηθά θαηάγκαηα ησλ καθξώλ νζηώλ, ζπνλδύισλ, εβνηζρηαθώλ θιάδσλ. Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: ειάηησζε ηνπ αζβεζηίνπ νξνύ θαη ηνπ θσζθόξνπ θαη αύμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο. Πνιιέο θνξέο γηα δηεξεύλεζε ηεο λόζνπ θαηαθεύγνπκε ζε βηνςία. Θεξαπεία: ζεξαπεία ηεο επαηνπάζεηαο θαη λεθξνπάζεηαο, πςειέο δόζεηο vit D3 θαη αζβεζηίνπ. Τπνθωζθαηαηκία ηωλ ελειίθωλ ε νζηενπελία θαη ζπκπηώκαηα νζηενπόξσζεο (νζηηθά άιγε θαη αξζξαιγίεο) ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηεξεύλεζε θαη κέηξεζε ηνπ θσζθόξνπ νξνύ, ζεξαπεία κε vit D3, αζβέζηην θαη θώζθνξν. Πξωηνπαζήο: Τπεξπαξαζπξνεηδηζκόο ε παξνπζία αδελώκαηνο παξαζπξενεηδνύο αδέλνο. Πξόθεηηαη γηα ππεξέθθξηζε παξαζνξκόλεο κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηελ αύμεζε ηνπ αζβεζηίνπ ζηνλ νξό. Ζ ππεξαζβεζηηαηκία νδεγεί ζε λεθξνιηζίαζε, νζηενπόξσζε θαη επαζβέζησζε καιαθώλ κνξίσλ. ηα νζηά επίζεο παξαηεξνύληαη θύζηεηο (ηλώδεο θπζηηθή νζηεΐηηδα). Κιηληθή εηθόλα: ηα ζπκπηώκαηα νθείινληαη ζηελ ππεξαζβεζηηαηκία: αλνξεμία, λαπηία, θνηιηαθό άιγνο, θαηάζιηςε, πνιπνπξία, λεθξνιηζίαζε. ε αζζελήο κε νζηηθή βιάβε παξαηεξνύληαη παζνινγηθά θαηάγκαηα. Αθηηλνινγηθά: παξαηεξείηαη νζηενπόξσζε, θαηάγκαηα, θαζίδεζε ζπνλδύισλ, θπζηηθέο αιινηώζεηο (θαθενεηδήο όγθνη). Σν θιαζηθό παζνγλσκνληθό ζεκείν είλαη ε ππνπεξηνζηηθή

8 απνξξόθεζε ησλ θινηώλ ησλ κέζσλ θαιαγγώλ. Δπίζεο παξαηεξνύληαη λεθξνιηζίαζε θαη ρνλδξαζβέζησζε Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: ππεξαζβεζηηαηκία, ππνθσζθαηαηκία, αιθαιηθή θσζθαηάζε απμεκέλε. Ζ παξαζνξκόλε είλαη απμεκέλε. Θεξαπεία: ζε παξνπζία αδελώκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη αθαίξεζε απηνύ. Δεπηεξνπαζήο: Παξαηεξείηαη ζε ξαρίηηδα θαη νζηενκαιαθία. [\accordion][accordion title="οζηενδπζηξνθία"] Νεθξηθή δπζηξνθία: πξόθεηηαη γηα αζζελείο κε ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα νη νπνίνη αλαπηύζζνπλ δηάρπηεο νζηηθέο βιάβεο ιόγσ ζπλδπαζκνύ ξαρίηηδαο, νζηενκαιαθίαο, δεπηεξνπαζνύο ππεξπαξαζπξενεηδηζκνύ, νζηενπόξσζεο θαη νζηενζθιήξπλζεο. Θεξαπεία κε vit D. θνξβνύην: ε έιιεηςε vit C πξνθαιεί αλαζηνιή ηεο ζύλζεζεο θνιιαγόλνπ θαη νζηενεηδνύο. Σν απνηέιεζκα είλαη νζηενπόξσζε, θαηάγκαηα θαη επηθπζηνιίζζεζε. Θεξαπεία κε κεγάιεο δόζεηο vit C. Φζνξίωζε: ε πάζεζε είλαη ζπρλή ζηηο πεξηνρέο κε παξνπζία θζνξίνπ ζην ρώκα θαη ζην πόζηκν λεξό θαη εθδειώλεηαη κε δηάρπηεο ζθειεηηθέο αλσκαιίεο. Τπνπεξηνζηηθή παξαγσγή λένπ νζηνύ θαη νζηενζθιήξπλζε κε ζπρλά απηόκαηα θαηάγκαηα. Οη αζζελείο παξαπνληνύληαη γηα νζθπαιγία, νζηηθά άιγε θαη δπζθακςία. Θεξαπεία: δελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία παξά κόλν δηαθνπή ηεο έθζεζεο ηνπ αζζελνύο ζην πεξηβάιινλ κε θζόξην. Νόζνο ηνπ Paget Ολνκάδεηαη επίζεο θαη παξακνξθσηηθή νζηείηεο. Υαξαθηεξίδεηαη από δηόγθσζε θαη πάρπλζε ησλ νζηώλ, ησλ νπνίσλ ε αξρηηεθηνληθή είλαη παζνινγηθή θαη ην νζηνύλ θαζίζηαηαη εύζξππην. Ζ πάζεζε έρεη ελδεκηθή γεσγξαθηθή θαηαλνκή: πεξίπνπ 3% ζηελ Γεξκαλία, Αγγιία θαη ΖΠΑ. Δλώ ζπάληα παξνπζηάδεηαη ζηελ Αζία θαη ζηελ Αθξηθή. Πξνζβάιινληαη κεξηθέο θνξέο πεξηζζόηεξα από έλα νζηό, νη θινηνί είλαη πεπαρεκέλνη, κε αζαθή όξην ζε έλα ζηάδην πην πνξώδεο θαη ζε άιιν πην ζθιεξπληηθνί. Ζ ραξαθηεξηζηηθή θπηηαξηθή βιάβε είλαη ε έληνλε αύμεζε ηεο νζηενβιαζηηθήο θαη νζηενθιαζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Κιηληθή εηθόλα: πξνζβάιινληαη ην ίδην γπλαίθεο θαη άληξεο κε κέζν όξην ειηθίαο πάλσ από 50 έηε. Ζ πύεινο, ε θλήκε θαη ην κεξηαίν είλαη ε πην ζπρλή εληόπηζε. Δπίζεο ην θξαλίν, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ε θιείδα είλαη ζύλεζεο λα πξνζβάιινληαη. Οη αζζελείο αξρηθά είλαη αζπκπησκαηηθνί θαη ε δηάγλσζε ηίζεηαη ηπραία ζε αθηηλνινγηθό έιεγρν ή ζε αύμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο. ηα θάησ άθξα παξαηεξνύληαη παξακνξθώζεηο θαη νη θλήκεο είλαη θπξησκέλεο. Ζ βάζε ηνπ θξαλίνπ επηπεδώλεηαη κε

9 απνηέιεζκα πίεζε ησλ θξαληαθώλ λεύξσλ, δηαηαξαρή ηεο νξάζεσο, λεπξαιγία ηξηδύκνπ, πάξεζε πξνζσπηθνύ, θώθσζε. Δπί ζπνλδπιηθήο πξνζβνιήο πξνθαιείηαη ζπνλδπιηθή ζηέλσζε θαη πίεζε ζπνλδπιηθώλ λεύξσλ θαη ξηδώλ. Μεξηθέο θνξέο παξαηεξείηαη παζνινγηθό θάηαγκα. Δξγαζηεξηαθά: Ca+, P+ θπζηνινγηθά θαη αύμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο. Δπηπινθέο: παζνινγηθά θαηάγκαηα, πίεζε λεύξσλ, ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, νζηενζάξθσκα, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ππεξαζβεζηηαηκία. Θεξαπεία: επί έληνλσλ ζπκπησκάησλ, άιγνο θηι ρνξεγείηαη θαιζηηνλίλε θαη δηθσζθσληθά. ε παζνινγηθά θαηάγκαηα γίλεηαη ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε. Ελδνθξηλείο παζήζεηο Σν ελδνθξηληθό ζύζηεκα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζθειεηηθή αλάπηπμε θαη σξίκαλζε θαζώο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νζηηθνύ κεηαβνιηζκνύ. Ο πξόζζηνο ινβόο ηεο ππόθπζεο επεξεάδεη άκεζα ηελ αλάπηπμε, ειέγρεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζπξενεηδνύο, γνλάδσλ θαη επηλεθξηδίσλ. Δπζιεηηνπξγία ηεο ππόθπζεο: ν νπίζζηνο ινβόο ηεο ππόθπζεο δελ αζθεί επίδξαζε ζην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα. Ο πξόζζηνο ινβόο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ έθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο, ηεο ζπξενηξόπνπ, ηεο γνλαδνηξνπίλεο θαη ηεο αδελνθνξηηθνηξόπνπ νξκόλεο. Τπνιεηηνπξγία ηεο ππόθπζεο: ηα παηδηά θαη ζηελ εθεβηθή ειηθία εθδειώλεηαη κε ην ζύλδξνκν Lorain: αλαζηέιιεηαη ζπκκεηξηθά ε αλάπηπμε ηνπ ζθειεηνύ θαη ην ζύλδξνκν Frohlichs: θαζπζηέξεζε ηεο ζθειεηηθήο σξίκαλζεο, ππνγνλαδηζκό θαη παρπζαξθία. Δλήιηθεο: πξώηκε νζηενπόξσζε. Θεξαπεία: επί έιιεηςεο απμεηηθήο νξκόλεο γίλεηαη ρνξήγεζε βηνζπλζεηηθήο απμεηηθήο νξκόλεο. Τπεξιεηηνπξγία ηεο ππόθπζεο: Ζ ππεξέθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο νθείιεηαη ζε αδέλσκα ηεο ππόθπζεο. Γηγαληηζκόο: ε ππεξέθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία πξνθαιεί ππεξβνιηθή αλάπηπμε ηνπ ζθειεηνύ. Θεξαπεία: εμαίξεζε ηνπ όγθνπ ρεηξνπξγηθά. Αθξνκεγαιία: ε ππεξέθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο ζηνλ ελήιηθν πξνθαιεί δηόγθσζε ησλ νζηώλ θαη καιαθώλ κνξίσλ, δηόγθσζε ησλ αξζξώζεσλ, ε γλάζνο παξνπζηάδεη πξνγλαζία, ην θξαλίν παξνπζηάδεη δηόγθσζε ηνπ κεηώπνπ (caput quadratum), δηόγθσζε ηεο γιώζζαο, ηεο κύηεο, ησλ ρεηιέσλ, κεγαινθαξδία, δεπηεξνπαζή αξζξίηηδα. Θεξαπεία: εθηνκή ηνπ όγθνπ.

10 Φλοιοεπινεφριδική δυςλειτουργία Ο θινηόο ησλ επηλεθξηδίσλ εθθξίλεη θνξηηδόιε, αιδνζηεξόλε. Τπεξθνξηηδνιαηκία: (Cushing ζύλδξνκν): παλζειελνεηδέο πξνζσπείν, ζηξνγγπιό θνθθηλσπό πξόζσπν, παρύζαξθνο θνξκόο κε θνηιηαθέο ξαγάδεο, θαη αδύλαηα πόδηα. ην ζθειεηό έρνπκε γεληθεπκέλε νζηενπόξσζε κε απνηέιεζκα ζπκπηεζηηθά θαηάγκαηα ησλ ζπνλδύισλ θαη απηόκαηα θαηάγκαηα, επίζεο παξαηεξείηαη άζεπηε λέθξσζε ηεο θεθαιήο ηνπ κεξηαίνπ. Θεξαπεία: αζβέζηην 1500mgr θαη Vit D3. Δυςλειτουργία θυρεοειδούσ Υποκυρεοειδιςμόσ: ο ςυγγενισ υποκυρεοειδιςμόσ (κρετινιςμόσ) μπορεί να οφείλεται ςε επίκτθτεσ διαταραχζσ του αδζνα, ι και ςε ζλλειψθ ιωδίου. Εάν θ διάγνωςθ δεν τεκεί άμεςα το παιδί υφίςταται διανοθτικι κακυςτζρθςθ και νανιςμό. Η κεραπεία είναι κυρεοειδικι ορμόνθ. Υπερκυρεοειδιςμόσ: θ πάκθςθ ςτουσ ενιλικεσ μπορεί να προκαλζςει οςτεοπόρωςθ. Η κεραπεία τθσ πρωταρχικισ νόςου οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ οςτικισ μάηασ. Παζήζεηο ελαπόζεζεο θξπζηάιιωλ Οη παζήζεηο ελαπόζεζεο θξπζηάιισλ είλαη κηα θαηεγνξία από λνζήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απν ηελ παξνπζία θξπζηάιισλ ελδαξζξηθά, πεξηαξζξηθά, ζε νξνγόλνπο ζπιάθνπο θαη ζε ηέλνληεο. Σξείο θιηληθέο νληόηεηεο ζπγθεθξηκέλα ζρεηίδνληαη κε ην θαηλόκελν απηό: Ζ νπξηθή αξζξίηηδα λόζνο ελαπόζεζεο θξπζηάιισλ νπξηθνύ νμένο Ζ ςεπδννπξηθή αξζξίηηδα λόζνο ελαπόζεζεο θξπζηάιισλ δηπδξνππξνθσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ. Οη δηαηαξαρέο ελαπόζεζεο θξπζηάιισλ πδξνγπαπαηίηε. Υαξαθηεξηζηηθά, ζε θάζε κηα απν ηηο ηξεηο λόζνπο, ε ελαπόζεζε ησλ θξπζηάιισλ πξνθαιέη ηξία ζαθε επαθόινπζα: (1) κπνξεί λα είλαη ηειείσο αλελεξγήο θαη ζπκπησκαηηθή, (2) ή κπνξεί λα πξνθαιεί κηα νμεία θιεγκνλώδε αληίδξαζε, (3) ή λα νδεγήζεη ζε ζηαδηαθή θαηαζηξνθή ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ηζηώλ. Οπξηθή αξζξίηηδα Πξόθεηηαη γηα δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ πνπξηλώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απν ππεξνπξηραηκία, ελαπόζεζε θξπζηάιισλ νπξηθνύ λαηξίνπ ζηηο αξζξώζεηο θαη ηνπο πεξηαξζξηθνύο ηζηνύο, θαη ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα νμείαο πκελίηηδαο. Μαθξνπξόζεζκεο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ εθθύιηζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ, λεθξηθή δπζιεηηνπξγία θαη νπξνιηζίαζε. Ζ θιηληθή νληόηεηα ήηαλ γλσζηή από ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε, ελώ ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ ππεξνπξηραηκία έρεη αλαγλσξηζηεί εδώ θαη 100 ρξόληα. Ζ ζπρλόηεηα ηεο ζπκπησκαηηθήο λόζνπ πνηθίιεη από 1-10/1000, αλάινγα κε ηε θπιή, ην θύιν θαη ηελ ειηθία ηνπ ππό κειέηε

11 πιεζπζκνπ. Δίλαη ζπρλόηεξε ζηελ θαπθάζηα ζε ζρέζε κε ηελ λέγξν-αθξηθαληθή θπιή. Δίλαη πην δηαδεδνκέλε ζε άλδξεο, ζε πνζνζηό 20:1 ζε ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο, ελώ ζπάληα παξνπζηάδεηαη πξν ηεο εκκελόπαπζεο ζηηο γπλαίθεο. Αλ θαη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο ησλ θιηληθώλ εθδειώζεσλ ηεο λόζνπ απμάλεη κε ηα πςειά επίπεδα νπξηθνύ νμένο ζηνλ νξό, κόλν έλα κέξνο ηνλ αζζελώλ κε ππεξνπξηραηκία ζα παξνπζηάζεη ζπκπηώκαηα. Δληνύηνηο, ε ππεξνπξηραηκία θαη ε νπξηθή αξζξίηηδα ζεσξνύληαη γεληθώο εθδειώζεηο ηεο ίδηαο δηαηαξαρήο. Παζνινγία Τπεξνπξηραηκία Ο κεηαβνιηζκόο ηνπ λνπθιετθνύ νμένο θαη ησλ πνπξηλώλ θπζηνινγηθά αθνινπζείηαη απν ηελ παξαγσγή ππνμαλζίλεο θαη μαλζίλεο. Ζ ηειηθή απνδόκεζε ζε νπξηθό νμύ θαηαιύεηαη από ην έλδπκν νμεηδάζε ηεο μαλζίλεο. Σν νπξηθό λάηξην εκθαλίδεηαη ζε ηνληηθή κνξθή θαη ζε όια ηα ζσκαηηθά πγξά. Πεξίπνπ ην 70% πξνέξρεηαη απν ηνλ ελδνγελή κεηαβνιηζκό ησλ πνπξηλώλ θαη ην 30% απν ηξνθέο πινύζηεο ζε πνπξίλεο. Απεθθξίλεηαη, σο νπξηθό νμύ, θπξίσο από ηα λεθξά θαη κεξηθώο ζην έληεξν. Ζ ζπγθέληξσζε νπξηθνύ νμένο ζηνλ νξό πνηθίιεη ζεκαληηθά θαη κεξηθνί πιεζπζκνί ( π.ρ. θπιή Maoris ζηε Νέα Εειαλδία) έρνπλ ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα ζε ζρέζε κε άιινπο. Ο όξνο ππεξνπξηραηκία επνκέλσο αλαθέξεηαη ζε αζζελείο κε επίπεδα ζπγθέληξσζεο νπξηθνύ νμένο πνπ είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξα από απηά ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (πεξηζζόηεξν απν δύν ζηαζεξέο απνθιίζεηο άλσ ηνπ κέζνπ όξνπ). Οη ηηκέο είλαη πεξίπνπ 0,42mmol/L γηα ηνπο άλδξεο θαη 0,35 mmol/l γηα ηηο γπλαίθεο ζηνπο δπηηθνύο θαπθαζίνπο. ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό απηό, 5% ησλ αλδξώλ θαη ιηγόηεξν απν 1% ησλ γπλαηθώλ έρνπλ ππεξνπξηραηκία. Ζ πιεηνλόηεηα δελ παξνπζηάδεη παζνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη παξακέλεη αζπκπησκαηηθή. Οπξηθή Αξζξίηηδα Οη θξύζηαιινη ηνπ νπξηθνύ νμένο ελαπνηίζεληαη ζε κηθξέο νκάδεο ζην ζπλδεηηθό ηζηό, πεξηιακβάλνληαο θαη ηνλ αξζξηθό ρόλδξν. Ζ ζπρλόηεξε εληόπηζε είλαη νη κηθξέο αζξώζεηο ησλ άθξσλ ρεηξώλ θαη πνδώλ. Γηα κήλεο ή θαη ρξόληα παξακέλνπλ αλελεξγνί. Αξγόηεξα, πηζαλώο ιόγσ ηνπηθνύ ηξαύκαηνο, νη θξύζηαιινη δίθελ βειόλεο δηαζπείξνληαη ζηελ άξζξσζε θαη ηνπο γύξσ ηζηνύο, όπνπ πξνθαινύλ νμεία θιεγκνλώδε αληίδξαζε. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, νη ελαπνζέζεηο νπξηθνύ ζπζζσξεύνληαη ζηηο αξζξώζεηο, ηνπο πεξηαξζξηθνύο ηζηνύο ηέλνληεο θαη ηνπο νξνγόλνπο ζπιάθνπο. πρλέο εληνπίζεηο απνηεινύλ νη μεηαηαρζοθαλαγγικές αξζξώζεηο ησλ κεγάισλ δαθηύισλ, νη Αρίιιεηνη ηέλνληεο, ν σιεθξαληθόο νξνγόλνο ζύιαθνο θαη ην πηεξύγην ηνπ σηόο. Απηέο νη ζπγθεληξώζεηο πιηθνύ δίθε θηκσιίαο, ή νπξηθνί ηόθνη, πνηθίινπλ ζε κέγεζνο απν 1 ρηιηνζηό έσο κεξηθά εθαηνζηά ζε δηάκεηξν. Μπνξεί λα εμειθσζνύλ δηα ηνπ δέξκαηνο ή λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ αλδξηθό ρόλδξν θαη ηα πεξηαξζξηθά νζηά. Λίζνη νπξηθνύ νμένο εκθαλίδνληαη ζηα νύξα, ελώ ε ελαπόζεζε θξπζηάιισλ ζην λεθξηθό παξέγρπκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα. Σαμηλόκεζε

12 Ζ νπξηθή αξζξίηηδα ζπρλά ηαμηλνκέηηαη ζε πξσηνπαζή θαη δεπηεξνπαζή κνξθή. Ζ πρφηοπαθής κνξθή (95%) παξαηεξείηαη επί απνπζίαο εκθαλνύο αηηίαο θαη κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε ππεξπαξαγσγή ή κεησκέλε απέθθξηζε (ε θύξηα αηηία) νπξηθνύ νμένο. Ζ δεπηεξνπαζήο κνξθή (5%) είλαη ην απνηέιεζκα παξαηεηακέλεο ππεξνπξηραηκίαο, ιόγσ επίθηεησλ δηαηαξαρώλ, όπσο κπεινδπζπιαζηηθα ζύλδξνκα, ρνξήγεζε δηνπξεηηθώλ ή λεθξηθή αλεπάξθεηα. Ο δηαρσξηζκόο απηόο είλαη εηθνληθόο, αθνύ γηα παξάδεηγκα αζζελείο κε αξρηθή ηάζε γηα πξσηνπαζή ππεξνπξηραηκία κπνξεί λα αλαπηύμνπλ νπξηθή αξζξίηηδα κόλν όηαλ δεπηεξνπαζείο παξάγνληεο ππεηζέιζνπλ. Ζ παρπζαξθία θαη ην αιθνόι, ε ζεξαπεία κε δηνπξεηηθά ε ζαιηθπιηθά απμάλνπλ ηελ ζσιελαξηαθή επαλνξξνθεζε ηνπ νπξηθνύ νμένο. Κιηληθή εηθόλα Οη αζζελείο είλαη ζπλήζσο άλδξεο άλσ ησλ 30 εηώλ, ελώ κπνξεί λα ππάξρεη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ηεο λόζνπ. Ζ νμεία εηζβνιή Ζ αηθλίδηα έλαξμε έληνλεο αξζξαιγίαο πνπ δηαξθεί κηα ε δπν εβδνκάδεο είλαη ηππηθή ηεο νμείαο λόζνπ. πλήζσο είλαη απηόκαηε, αιιά κπνξεί λα πξνθαιείηαη από αζήκαλην ηξαπκαηηζκό, επέκβαζε, θαηαλάισζε αιθνόι ή ππεξβνιηθή άζθεζε. Οη ζπρλόηεξεο εληνπίζεηο είλαη ε κεηαηαξζνθαιαγγηθε άξζξσζε ηνπ κεγάινπ δαθηύινπ, ε πνδνθλεκηθή, νη αξζξώζεηο ησλ δαθηύισλ θαη ν σιεθξαληθόο νξνγόλνο ζύιαθνο. Τπάξρεη εξπζξόηεηα θαη ζηηιπλόηεηα δέξκαηνο θαζώο θαη ζεκαληηθό νίδεκα. Ζ άξζξσζε είλαη εμαηξεηηθά επώδπλε θαη ζεξκή, ππνδειώλνληαο ζεπηηθή αξζξίηηδα ή θπηηαξίηηδα. Πνιιέο θνξέο ην κόλν ζύκπησκα είλαη ν νμύο πόλνο θαη ε ηνπηθή επαηζζεζία ζηελ πηέξλε ή ην πέικα. Ζ ππεξνπξηραηκία παξνπζηάδεηαη ζε θάπνην ζηάδην ηεο λόζνπ, αλ θαη όρη απαξαίηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νμείαο θξίζεο. Ζ δηάγλσζε ηίζεηαη ρσξίο ακθηβνιία κε ηελ παξνπζία αξλεηηθά δηπινδηαζιαζηηθώλ θξπζηάιισλ ζηνλ αξζξηθό πγξό. Υξόληα νπξηθή αξζξίηηδα Οη ππνηξνπηάδνπζεο νμείεο πξνζβνιέο κπνξεί ηειηθά λα νδεγήζνπλ ζε πνιπαξζξηθή νπξηθή αξζξίηηδα. Δκθαλίδνληαη νπξηθνί ηόθνη πεξηαξζξηθά ζην σιεθξαλν? θαη ζην πηεξύγην ηνπ σηόο. Έλαο κεγάινο ηόθνο κπνξεί λα εμειθσζεί θαη λα απνβάιεη ην πεξηερόκελν ηνπ, πνπ κνηάδεη κε θηκσιία. Ζ δηάβξσζε ησλ αξζξώζεσλ πξνθαιεί ρξόληα πόλν, δπζθακςία θαη παξακόξθσζε. Οη λεθξηθέο βιάβεο πεξηιακβάλνπλ ιηζίαζε θαη παξεγρπκαηηθή λόζν. Αθηηλνινγηθόο έιεγρνο Καηά ηελ νμεία θξίζε, νη αθηηλνγξαθίεο δέηρλνπλ κόλν νίδεκα καιαθώλ κνξίσλ. Ζ ρξόληα λόζνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζύκκεηξεο, νζηενιπηηθέο θύζηεηο ζηα πεξηαξζξηθά νζηά, κείσζε ηνπ κεζαξζξίνπ δηαζηήκαηνο θαη δεπηεξνπαζή νζηεναξζξίηηδα. Δηαθνξηθή δηάγλωζε Φεπδννπξηθή αξζξίηηδα

13 Ζ ελαπόζεζε θξπζηάιισλ ππξνθσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νμεία αξζξίηηδα, πνπ δύζθνια δηαρσξίδεηαη από απηή ηεο νπξηθήο. Δδώ πξνζβάιινληαη ζπλήζσο κεγαιύηεξεο αξζξώζεηο θαη θπξίσο γπλαίθεο. ηηο αθηηλνγξαθίεο κπνξεί λα ππάξρνπλ επαζβεζηώζεηο, ελώ ε δηάγλσζε ηίζεηαη κε ηελ αλίρλεπζε θξπζηάιισλ ζην αξζξηθό πγξό. Λνίκσμε Ζ θπηηαξίηηδα, ε ζεπηηθή νξνγνλνζπιαθίηηδα, ε ζεπηηθε αξζξίηηδα ή εμόζησζε πξέπεη λα απνθιείνληαη αλ είλαη εθηθηό κε παξαθέληεζε θαη εμέηαζε ηνπ πκεληθνύ πγξνύ. Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα Ζ πνιπαξζξηθή νπξηθή αξζξίηηδα πνπ πξνζβάιεη ηα δάθηπια κπνξεί εζθαικέλα λα ζεσξεζεί σο ξεπκαηνεηδήο, ην ίδην θαη νη νπξηθνί ηόθνη κε ηα ξεπκαηηθά νδίδηα. ε δύζθνιεο πεξηπηώζεηο ελδείθλπηαη βηνςία. Θεξαπεία Ζ νμεία θξίζε αληηκεησπίδεηαη κε αλάπαπζε ηεο άξζξσζεο θαη ηε ρνξήγεζε πςειώλ δόζεσλ ελόο ΜΣΑΦ. ε ζνβαξέο κνξθέο ε θνιρηθίλε κπνξεί λα βνεζήζεη. Μεηαμύ ησλ θξίζεσλ πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή σο πξνο ηελ απώιεηα βάξνπο, ηε δηαθνπή ιήςεο αιθνόι θαη δηνπξεηηθώλ. Γηαιείπνπζα ζεξαπεία ελδείθλπηαη επί ζπρλώλ ππνηξνπώλ, ύπαξμεο ηόθσλ θαη λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Ζ αζπκπησκαηηθή ππεξνπξηραηκία δελ ρξήδεη θακίαο ζεξαπείαο. Φάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηελ απέθθξηζε ηνπ νπξηθνύ (πξνβελεζίδε ή ζνπιηλππξαδόλε) δίλνληαη εθόζνλ ε λεθξηθή ιεηηνπξγία είλαη θπζηνινγηθή. πλήζσο πξνηηκάηαη ε αιινπνπξηλόιε, έλαο αλαζηνιέαο ηεο νμεηδάζεο ηεο μαλζηλίλεο. Σα θάξκαθα απηά δελ πξέπεη λα δίλνληαη πνηέ θαηά ηελ νμεία πξνζβνιή ελώ πξέπεη λα ζπγρνξεγνύληαη κε ΜΣΑΦ ή κολτικίνη, γηαηί αιιηώο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νμεία θξίζε. Ελαπόζεζε θξπζηάιιωλ δηϋδξνππξνθωζθνξηθνύ αζβεζηίνπ Ζ λόζνο πεξηιακβάλεη ηξεηο αιιεινθαιππηόκελεο θαηαζηάζεηο: 1. ηε τονδραζβέζηφζη ε παξνπζία επαζβεζηώζεσλ ζηνλ αξζξηθό ρόλδξν θαη ην κελίζθν. 2. ηε υεσδοοσρική αρθρίηιδα πκελίηηδα απν ελαπόζεζε θξπζηάιισλ. 3. ηε τρόνια αθροπάθεια απο πσροθφζθορικό ηύπνο εθθπιηζηηθήο λόζνπ ησλ αξζξώζεσλ. Παζνινγία Σν ππξνθσζθνξηθό πηζαλώο δεκηνπξγείηαη από ηνλ παζνινγηθό ρόλδξν, ιόγσ ελδπκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ επηθάλεηα ησλ ρνλδξνθπηηάξσλ. πλδέεηαη κε ηόληα αζβεζηίνπ ζηε κεζνθπηηάξηα νπζία θαη ζρεκαηίδνληαη ππξήλεο θξπζηάιισλ ζηηο ίλεο θνιιαγόλνπ. Οη θξύζηαιινη απμάλνληαη ζε κηθξνζθνπηθνύο ηόθνπο, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηνλ αξζξηθό ρόλδξν θαη ζε ηλνρόλδξηλεο δνκέο, όπσο ηνπο κελίζθνπο ηνπ γόλαηνο θαη ηνπο κεζνζπνλδπιίνπο δίζθνπο.

14 Καηά πεξηόδνπο νη θξύζηαιινη δηαρένληαη ζηελ άξζξσζε θαη πξνθαινύλ κηα θιεγκνλώδε αληίδξαζε παξόκνηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. Κιηληθε εηθόλα Απηή έρεη δηάθνξεο κνξθέο, αιιά όιεο απμάλνληαη ζε ζπρλόηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελνύο. Πξνζβάιινληαη θπξίσο γπλαίθεο άλσ ησλ 60 εηώλ. Αζπκπησκαηηθή ρνλδξαζβέζησζε Ζ επαζβέζησζε ησλ κελίζθσλ είλαη ζπρλή ζηνπο ειηθησκέλνπο αιιά ζπλήζσο αζπκπησκαηηθή. Όηαλ ζπλδπάδεηαη κε νζηεναξζξίηηδα, απηό δελ ππνλνεί ζρέζε αίηηνπ θαη απνηειέζκαηνο. Καη νη δπν παζήζεηο είλαη ζπρλέο ζηηο κεγάιεο ειηθίεο θαη πνιιέο θνξέο απιά ζπλππάξρνπλ. Οη αθηηλνγξαθίεο κπνξεί λα δείμνπλ ρνλδξαζβέζησζε θαη ζε άιιεο αζπκπησκαηηθέο αξζξώζεηο. ε αζζελείο θάησ ησλ 50 εηώλ, ππάξρεη πηζαλόηεηα ππνθείκελεο κεηαβνιηθήο λόζνπ ή νηθνγελνύο δηαηαξαρήο. Ομεία πκελίηηδα (ςεπδννπξηθή αξζξίηηδα) Ο αζζελήο, ζπλήζσο γπλαίθα κέζεο ειηθίαο, παξαπνληέηαη γηα νμύ πόλν θαη νίδεκα ζε κηα απν ηηο κεγάιεο αξζξώζεηο π.ρ. ην γόλαην. Πνιιέο θνξέο ε θξίζε πξνθαιείηαη απν κηα ήπηα αζζέλεηα ή επέκβαζε. Ζ άξζξσζε είλαη θιεγκαίλνπζα ππό ηάζε, αλ θαη όρη από ηα αξρηθά ζηάδηα όπσο ε νπξηθή αξζξίηηδα. Υσξίο ζεξαπεία ε λόζνο δηαξθεί ιίγεο εβδνκάδεο θαη κεηά ππνρσξεί απηόκαηα. Οη αθηηλνγξαθίεο αλαδεηθλύνπλ ζεκεία ρνλδξαζβέζησζεο θαη ε δηάγλσζε ηίζεηαη κε ηελ αλεύξεζε ησλ ζεηηθά δηπινδηαζιαζηηθώλ θξπζηάιισλ ζην αξζξηθό πγξν. Υξόληα αξζξνπάζεηα ππξνθωζθνξηθνύ Ο αζζελήο, ζπλήζσο κηα ειηθησκέλε γπλαίθα, παξνπζηάδεηαη κε πνιπαξζξηθή νζηεναξζξίηηδα, πνπ πξνζβάιεη ηηο κεγάιεο αξζξώζεηο (ηζρία θαη γόλαηα) θαζώο θαη αζπλήζεηο, όπσο ηηο πνδνθλεκηθέο, ηνπο ώκνπο, ηνπο αγθώλεο θαη ηηο περενθαξπηθέο όπνπ ε νζηεναξζξίηηδα ζπάληα παξαηεξείηαη. Ζ θαηάζηαζε απηή δηαγηγλώζθεηαη ιαζεκέλα σο γεληθεπκέλε νζηεναξζξίηηδα, αιιά ηα αθηηλνινγηθά επξήκαηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά. Πνιιέο θνξέο, ελαιιαγέο νμείαο πκελίηηδαο θαη ρξόληαο αξζξίηηδαο εθιακβάλνληαη σο ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα. παληόηεξα, ε αξζξηθή θαηαζηξνθή είλαη ηόζν έληνλε πνπ πηζαλνινγείηαη λεπξνπαζεηηθή λόζνο. Δηάγλωζε Ζ υεσδοοσρική αρθρίηιδα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απν άιιεο νμείεο θιεγκνλώδεηο λόζνπο, όπσο ηελ νπξηθή θαη ζεπηηθή αξζξίηηδα. Ζ δηάγλσζε ηίζεηαη κε ηελ αλίρλεπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θξπζηάιισλ ζην αξζξηθό πγξό. Ζ τρόνια πσροθφζθορική αρθροπάθεια νκνηάδεη κε άιινπο ηύπνπο πνιπαξζξνπαζεηώλ θαη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε εκπιέθνληαη ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα θαη ε πνιπαξζξηθή νζηεναξζξίηηδα. Θεξαπεηα

15 Ζ ζεξαπεία ηεο ςεπδννπξηθήο αξζξίηηδαο είλαη παξόκνηα ηεο θιαζηθήο κνξθήο νπξηθήο αξζξίηηδα, δειαδή αλάπαπζε, ΜΑΦ, παξαθέληεζε θαη ελδαξζξηθή έγρπζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ. Ζ ρξόληα ππξνθσζθνξηθή αξζξνζεξαπεία αληηκεησπίδεηαη σο νζηεναξζξίηηδα. Δηαηαξαρέο ελαπόζεζεο θξπζηάιιωλ πδξνμπαπαηίηε Οη κηθξέο ελαπνζέζεηο θξπζηάιισλ πδξνμπαπαηίηε ζηα πεξηαξζξηθά καιαθά κόξηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κηα νμεία, επώδπλε αληίδξαζε. Απηή παξαηεξέηηαη ζπρλόηεξα ζε ηέλνληεο ηεο σκηθήο δώλεο. Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηε ρνξήγεζε ΜΑΦ θαη ηελ ηνπηθή έγρπζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ.

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων Σακταρώδης Γιαβήηης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Πόηε ένας αζθενής πρέπει να απεσθύνεηαι ζε ρεσμαηολόγο Ενοτλήμαηα ποσ παραπέμποσν ζε ρεσμαηοπάθειες Πώς ανηιμεηωπίζονηαι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Σξηρνξηδόγξακκα Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθό Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: γεληθή αίκαηνο, Fe

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΔΙ ΜΗΝΙΚΩΝ Δ ΑΘΛΗΣΔ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ

ΚΑΚΩΔΙ ΜΗΝΙΚΩΝ Δ ΑΘΛΗΣΔ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ ΚΑΚΩΔΙ ΜΗΝΙΚΩΝ Δ ΑΘΛΗΣΔ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Σν γόλαην είλαη ε άξζξσζε κε ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Oη πνην ζπρλέο αηηίεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο είλαη νη απηνάλνζεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Ληγόηεξν ζπρλέο αηηίεο είλαη: ΑΓΡΔΝΟΛΔΤΚΟΓΤΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ αληρλεύεη ηελ ππνθιηληθή θιεγκνλή θαη ηελ λεναγγείωζε ζηηο αξζξώζεηο: ζπζρέηηζε κε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα.

Ζ Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ αληρλεύεη ηελ ππνθιηληθή θιεγκνλή θαη ηελ λεναγγείωζε ζηηο αξζξώζεηο: ζπζρέηηζε κε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα. Ζ Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ αληρλεύεη ηελ ππνθιηληθή θιεγκνλή θαη ηελ λεναγγείωζε ζηηο αξζξώζεηο: ζπζρέηηζε κε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα. Α. Μηρειόγγνλα 1, Κ. Σνύηνπδαο 1, Δ. Εακπέιε 2, Η. Ραθηάθεο 3, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΕΙ ΟΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

ΚΑΛΟΗΘΕΙ ΟΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΚΑΛΟΗΘΕΙ ΟΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ KAΛΟΖΘΔΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ Stage Grade Site Metastasis Definition I G0 T0 M0 Latent or Inactive II G0 T0 M0 Active III G0 T1 T2 M0-1 Aggresive Enneking system ΑΠΛΖ ΟΣΗΚΖ ΚΤΣΖ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ Κοιλιοκάκη: Μια νόζορ με ιδιαιηεπόηηηερ ΓΤΑΝΔΞΙΑ ἠ ΑΤΣΟΝΟΟ ΝΟΗΜΑ Δθιπηηθό αίηην : Τξνθηθό αληηγόλν ( Γινπηέλε) Ιζρπξή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ ΚΤΡΟΤΔΗ Α.

Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ ΚΤΡΟΤΔΗ Α. Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ Δθθξίλεηαη από ηα παξαζπιαθηώδε θύηηαξα ηνπ ζπξενεηδνύο Γξα θαηαζηαιηηθά ζηνπο νζηενθιάζηεο & ηελ νζηηθή απνξξόθεζε. ηε ζπγθέληξσζε Ca ζην πιάζκα(αληίζεηα από ηελ ΡΣΗ) Παίδεη ξόιν ζηε δηαηήξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Παζήζεηο αγθώλα, θαξπνύ & άθξαο ρείξαο Έμσ επηθνλδπιίηηδα αγθώλα Ρεπκαηνεηδή

Διαβάστε περισσότερα

Παζνγέλεηα νζηενπόξσζεο λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο

Παζνγέλεηα νζηενπόξσζεο λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο Παζνγέλεηα νζηενπόξσζεο λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ΑΝΑΣΑΗΛΑΚΖ Α. Δλδνθξηλνιόγνο Ρόινο νζηώλ Όξζηα ζηάζε - βάδηζε Πξνζηαζία δσηηθώλ νξγάλσλ, πρ θαξδηά, εγθέθαινο, πλεύκνλεο, θηι Σεξάζηηα δεμακελή αζβεζηίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού. Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α.

Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού. Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α. Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α.Τ Χξόληα,ππνηξνπηάδνπζα,λεπξνρεκηθή πάζεζε πνπ πξνθαιείηαη από

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης

Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Εσδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φσζικοθεραπεία Μσοζκελεηικού Σσζηήμαηος ΙΙ Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας Σθνιίσζε Νόζν Scheuermann

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα