Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ"

Transcript

1 Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ θαη βνεζάεη ζηε ξύζκηζε θαη ην ηζνδύγην θπξίσο ηνπ αζβεζηίνπ ζηα έμσ θπηηάξηα πγξά. Παξά ηε κεραληθή ηνπ ζηαζεξόηεηα ην νζηνύλ βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή δπλακηθή θαηάζηαζε θαη κεηαβάιεη ην ζρήκα θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπ δνκή αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ησλ κεραληθώλ θνξηίσλ θαη ην κεηαβνιηζκό ησλ κεηάιισλ. Ζ όιε ξύζκηζε ηεο νζηηθήο δνκήο θαη ζύζηαζεο επηηπγράλεηαη από ηελ θπηηαξηθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεηαη από νξκνληθνύο θαη ηνπηθνύο παξάγνληεο. Σα κεηαβνιηθά λνζήκαηα ησλ νζηώλ είλαη θαηαζηάζεηο κε γεληθεπκέλεο ζθειεηηθέο αλσκαιίεο, ιόγσ δηαηαξαρήο ηνπ.απηνύ αιιειεπηδξώληνο ζπζηήκαηνο. Οζηίηεο ηζηόο θαη νζηά Γνκή θαη ζύλζεζε ηνπ νζηνύ: Σν νζηνύλ απνηειείηαη από κεζνθπηηάξηα νπζία θνιιαγόλνπ ζηελ νπνία επηθάζνληαη κεηαιιηθά άιαηα θαη πιήζνο θπηηάξσλ. Οη νζηενθιάζηεο απνξξνθνύλ ην νζηό, νη νζηενβιάζηεο παξάγνπλ νζηό θαη ηα νζηενθύηηαξα είλαη θύηηαξα ζε εξεκία. Ο λενπαξαρζείο νζηίηεο ηζηόο πνπ δελ έρεη επηκεηαισζεί νλνκάδεηαη νζηενεηδέο θαη ζε απηή ηε θάζε ην νζηνύλ θαιείηαη ηλώδεο νζηνύλ. Πεηαιηώδεο νζηνύλ είλαη ν ώξηκνο νζηίηεο ηζηόο. ρεδόλ ν κηζόο νζηηθόο όγθνο απνηειείηαη από κέηαιια θπξίσο: θώζθνξν, αζβέζηην ζε κνξθή θξπζηαιιηθνύ πδξνμπαπαηίηε. Σν πεηαιηώδεο νζηνύλ εκθαλίδεηαη ζε δύν δνκηθά δηαθνξεηηθέο κνξθέο: ζπκπαγέο (θινηώδεο) θαη ζπνγγώδεο (δνθηδσηό) νζηνύλ. Σν ζπκπαγέο νζηνύλ είλαη ππθλό θαη ηζρπξό θαη αλεπξίζθεηαη ζε ζεκεία όπνπ ε ζηήξημε είλαη ζεκαληηθή. Απνηειείηαη από ζπκπαγείο κνλάδεο: ζπζηήκαηα ηνπ Havers θαη ηα θαλάιηα ηνπ Volkman κε ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Σν ζπνγγώδεο νζηνύλ έρεη εκθάληζε θπςέιεο, απνηειεί ην εζσηεξηθό νζηηθό δίθηπν θαη είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν ζηα άθξα ησλ απινεηδώλ νζηώλ θαη ζηα ζπνλδπιηθά ζπζηήκαηα. Δίλαη πην πνξώδεο από ην ζπκπαγέο θαη παξέρεη ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο νζηηθήο επηθάλεηαο. Γηα ην ιόγν απηό νη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιηθώλ λνζεκάησλ αθνξνύλ ζπλήζσο πξώηα ην ζπνγγώδεο νζηνύλ. Σα ώξηκα νζηά θαιύπηνληαη εθηόο από ηα άθξα ηνπο από κηα ζθιεξή πεξηνζηηθή κεκβξάλε ην πεξηόζηεν. Σν βαζύηεξν ζηξώκα ηνπ πεξηόζηενπ είλαη νζηενπαξαγσγηθό. Δζσηεξηθά ηνπ νζηνύ είλαη ην ελδόζηεν ην νπνίν ζπλνξεύεη κε ηνλ κπειηθό απιό. Σν νζηνύλ δηαζέηεη πινύζηα αηκάησζε, ηα αγγεία ησλ ζσιελώλ ηνπ Havers ζρεκαηίδνπλ έλα αλαζησκσηηθό δίθηπν κεηαμύ ηνπ πεξηόζηενπ θαη ηνπ κπειηθνύ απινύ.

2 Αλάπηπμε, θαηαζθεπή θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ νζηνύ Καηά ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ην νζηό απμάλεη ζε κέγεζνο θαη ζε ζρήκα. ην επίπεδν ηνπ ζπδεπθηηθνύ ρόλδξνπ ην λέν νζηνύλ πξνζηίζεηαη κε ελρόλδξηλε νζηενπνίεζε, ελώ ζηελ επηθάλεηα ηνπ κε ππνπεξηνζηηθή παξάζεζε νζηνύ. Σν νζηνύλ αλαδηακνξθώλεηαη ζπλέρεηα από ηελ ελαιιαζζόκελε νζηηθή απνξξόθεζε θαη ζρεκαηηζκό, δηαδηθαζία πνπ θαιείηαη νζηηθή θαηαζθεπή. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, δειαδή ζηε ζπλερή αλαθαηαζθεπή ηνπ ήδε ππάξρνληνο νζηνύ κε απνθιεηζκό ην παιαηό νζηνύλ λα απνξξνθάηαη από ηνπο νζηενθιάζηεο θαη λα δεκηνπξγείηαη λέν νζηνύλ από ηνπο νζηενβιάζηεο. Δπίζεο ε νκνηόζηαζε ηνπ αζβεζηίνπ απαηηεί ηε ζπλερή αληαιιαγή ησλ απνζεθεπκέλσλ κεηάιισλ πνπ ππάξρνπλ ζηα νζηά. Κάζε θύθινο νζηηθήο αλαθαηαζθεπήο νινθιεξώλεηαη ζε 4-6 κήλεο. Ο εηήζηνο ξπζκόο αλαθαηαζθεπήο είλαη πεξίπνπ 4% γηα ην ζπκπαγέο νζηνύλ θαη 25% γηα ην ζπνγγώδεο νζηνύλ. Καηά ην πξώην ήκηζπ ηεο δσήο ε παξαγσγή λένπ νζηνύ ππεξέρεη ειαθξά ηεο απνξξόθεζεο κε απνηέιεζκα αύμεζε ηεο νζηηθήο κάδαο. ηα επόκελα έηε ε απνξξόθεζε ππεξέρεη ηεο παξαγσγήο λένπ νζηνύ κε απνηέιεζκα κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο. Μεηαβνιέο ηνπ νζηνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία Καηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη εθεβηθή ην ζπλνιηθό νζηό απμάλεη ζε κέγεζνο θαη αιιάδεη ζρήκα, ν νζηίηεο ηζηόο παξακέλεη ειαθξώο θαη πνξώδεο. Μεηαμύ εθεβείαο θαη 35 εηώλ ηα νζηά θαζίζηαληαη βαξύηεξα θαη ηζρπξόηεξα. Ζ νζηηθή κάδα απμάλεηαη θαηά 3% ην ρξόλν. Μεηαμύ εηώλ παξαηεξείηαη ζηαζεξή νζηηθή απώιεηα. Ζ νζηηθή κάδα κεηώλεηαη θαηά 0,3-0,5% ην ρξόλν. Ληγόηεξν ζηνπο άλδξεο. Από ηελ έλαξμε ηεο εκκελόπαπζεο θαη γηα αθόκε 10 ρξόληα ν ξπζκόο ηεο νζηηθήο απώιεηαο ζηηο γπλαίθεο είλαη 3% ην ρξόλν, θπξίσο ζηα ζπνγγώδε νζηά ιόγσ ππεξβνιηθήο απνξξόθεζεο από ηνπο νζηενθιάζηεο νη νπνίνη δελ θαηαζηέιινληαη πιένλ από ηα νηζηξνγόλα ηα νπνία εθιείπνπλ. Σν 30% ησλ ιεπθώλ κεηεκκελνπαπζηαθώλ γπλαηθώλ παξνπζηάδνπλ νζηενπόξσζε. Ο αξηζκόο ηεο νζηηθήο απώιεηαο είλαη κηθξόηεξν ζε λέγξνπο. Αληίζηνηρεο αιιαγέο παξαηεξνύληαη θαη ζε λέεο γπλαίθεο, 5 ρξόληα κεηά από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εθηνκήο ησλ σνζεθώλ. Από ηελ ειηθία εηώλ ζηαδηαθά κεηώλεηαη ν ξπζκόο νζηηθήο απώιεηαο ζην 0,5% ην ρξόλν, θπξίσο ιόγσ ηεο κεησκέλεο νζηενβιαζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη άλδξεο πξνζβάιινληαη αλάινγα 15 ρξόληα αξγόηεξα ησλ γπλαηθώλ. Με ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο ην νζηνύλ θαζίζηαηαη πεξηζζόηεξν πνξώδεο θαη παξαηεξείηαη κείσζε ηεο νζηηθήο ηζρύνο ε νπνία νδεγεί αλαπόθεπθηα ζε απμεκέλν θίλδπλν θαηαγκάησλ. Ρύζκηζε ηνπ νζηηθνύ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο αληαιιαγήο ηωλ κεηάιιωλ Σα νζηά είλαη ε απνζήθε ηνπ αζβεζηίνπ θαη θσζθόξνπ ζην αλζξώπηλν ζώκα. Γηα λα απειεπζεξσζνύλ ηα κέηαιια απηά, απηό γίλεηαη κε απνξξόθεζε ηνπ ηζηνύ βξαδέσο Σν

3 ηαρέσο αληαιιαζζόκελν πνζνζηό βξίζθεηαη ζην εμσθπηηάξην πγξό νπνύ ε ζπγθέληξσζε ηνπ εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ εληεξηθή απνξξόθεζε θαη ηελ λεθξηθή απέθθξηζε. Ο έιεγρνο ηνπ αζβεζηίνπ είλαη πην ζεκαληηθόο από ηνλ έιεγρν ηνπ θσζθόξνπ. Σν αζβέζηην: ε ζπληζηάκελε δόζε εκεξεζίαο πξόζιεςεο είλαη mgr ελώ απμάλεηαη ζε 1500mgr ζε εγθπκνζύλε θαη ζειαζκό. Μόλν 200mgr εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία. Ζ απνξξόθεζε ηνπ αζβεζηίνπ εμαξηάηαη από ηνπο κεηαβνιίηεο ηεο vit D θαη αλαζηέιιεηαη από ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ιηπώλ, νμαιηθώλ, θσζθόξνπ θαη θνξηηθνζηεξνεηδώλ όπσο θαη ζε ζύλδξνκν δπζαπνξξόθεζεο ηνπ εληέξνπ. Ζ λεθξηθή απέθθξηζε πνηθίιεη από mgr αλά 24 hr, εάλ ε πξόζιεςε αζβεζηίνπ είλαη κεησκέλε ε λεθξηθή απέθθξηζε πξνζαξκόδεηαη αλάινγα. Δάλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ αζβεζηίνπ παξακέλεη κεησκέλε ζηνλ νξό ηόηε ην αζβέζηην αληιείηαη από ηνλ ζθειεηό κέζσ απμεκέλεο νζηηθήο απνξξόθεζεο. Οη αληηξξνπηζηηθέο απηέο αιιαγέο ζηελ εληεξηθή απνξξόθεζε, λεθξηθή απέθθξηζε θαη νζηηθή αλαθαηαζθεπή ξπζκίδνληαη από ηελ παξαζνξκόλε θαη ηνπ κεηαβνιίηεο ηεο vit D. Ο θώζθνξνο: είλαη ρξήζηκνο γηα πνιιέο κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο. Λακβάλεηαη ζε αθζνλία από ηηο ηξνθέο θαη απνξξνθάηαη από ην ιεπηό έληεξν αλάινγα κε ηελ πξόζιεςε. Ζ απνξξόθεζε κεηώλεηαη από ηελ ιήςε αληηόμηλσλ (πδξνμείδην ηνπ αινπκηλίνπ, Malox). Καηά ηελ απέθθξηζε ηνπ θσζθόξνπ ην 90% επαλαξξνθάηαη από ηα εγγύο ζσιελάξηα θαη ειέγρεηαη από ηελ παξαζνξκόλε. VitD: Μέζσ ησλ ελεξγώλ ηεο κεηαβνιηηώλ ξπζκίδεη θπξίσο ηελ απνξξόθεζε θαη κεηαθνξά ηνπ αζβεζηίνπ θαζώο θαη ηελ νζηηθή αλαθαηαζθεπή. Σα όξγαλα ζηόρνο είλαη ηα νζηά θαη ην ιεπηό έληεξν. Ζ vit D3 (ρνιεθαιζηθεξόιε) ιακβάλεηαη άκεζα από ηηο ηξνθέο θαη δεκηνπξγείηαη έκκεζα από ηελ επίδξαζε ηνπ ππέξπζξνπ θσηόο ζην δέξκα. Ζκεξεζίσο νη αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ είλαη 400UI. Παξαζνξκόλε: είλαη ν θπξίσο ξπζκηζηήο ηεο νκνηόζηαζεο ηνπ αζβεζηίνπ. ηα νζηά πξνάγεη ηελ νζηενθιαζηηθή απνξξόθεζε, θαη ηελ απειεπζέξσζε αζβεζηίνπ θαη θσζθόξνπ ζην αίκα. Καιζηηνλίλε: αλαζηέιιεη ηελ νζηενθιαζηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη απμάλεη ηελ λεθξηθή απέθθξηζε ηνπ αζβεζηίνπ. Οηζηξνγόλα: ε απνπζία ηεο πξνθαιεί νζηενπόξσζε όπσο ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο εκκελόπαπζεο, ηεο σνζεθεθηνκήο ζε λέεο γπλαίθεο θαη ζε θαηαζηάζεηο ακελόξξνηαο. Κνξηηθνζηεξνεηδή: ε ππεξβνιηθή ιήςε πξνθαιεί νζηενπόξσζε ιόγσ απμεκέλεο νζηηθήο απνξξόθεζεο, πεξηνξηζκνύ παξαγσγήο ηνπ νζηνύ, κεησκέλε εληεξηθή απνξξόθεζε θαη ε ζύλζεζε ηνπ θνιιαγόλνπ είλαη επίζεο κεησκέλε. Σνπηθνί παξάγνληεο: ε νζηηθή κνξθνγελεηηθή πξσηεΐλε κπνξεί λα απνκνλσζεί από ηελ ζεκέιηα νπζία, πξνθαιεί ρνλδξνγέλεζε θαη νζηενγέλεζε. Υξεζηκνπνηείηαη ζηα θαηάγκαηα νπνύ είλαη δύζθνιε ε πόξσζε ηνπο.

4 Μεραληθή θαηαπόλεζε: ε επίδξαζε ησλ κεραληθώλ θνξηίσλ ζηελ νζηηθή αλαθαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη από ην λόκν ηνπ Wolff. Θεηηθή επίδξαζε ζηελ παξαγσγή νζηνύ έρεη ε βαξύηεηα, ε θόξηηζε, ε κπτθή δξάζε θαη ν αγγεηαθόο ζθπγκόο. Ζ παξαηεηακέλε θαηάθιηζε, ε απνπζία άζθεζεο, ε κπτθή αδπλακία θαη αθηλεηνπνίεζε ηνπ κέινπο ζρεηίδνληαη κε νζηενπόξσζε. Μεηαβνιηθά λνζήκαηα ηωλ νζηώλ Σα πεξηζζόηεξα κεηαβνιηθά λνζήκαηα ζρεηίδνληαη κε απώιεηα νζηίηε ηζηνύ. Σξεηο θαηεγνξίεο: Οζηενπόξωζε ζηελ νπνία ε νζηηθή πνζόηεηα (νζηηθή κάδα) είλαη παζνινγηθά κεησκέλε. Οζηενκαιάθπλζε ζηελ νπνία ν νζηηθόο ζπλδεηηθόο ηζηόο είλαη παξώλ αιιά ειιηπήο επαζβεζησκέλνο. Σελ ηλώδε νζηεϊηηδα ζηελ νπνία ε ππεξπαξαγσγή παξαζνξκόλεο νδεγεί ζε νζηηθή απνξξόθεζε θαη αληηθαηάζηαζε κε ηλώδε ηζηό. Κιηληθόο έιεγρνο: ε κεηαβνιηθή νζηηθή λόζνο ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη κε ζηνηρεία ζθειεηηθώλ δηαηαξαρώλ (νζηηθό πόλν, θαηάγκαηα), ππεξαζβεζηηαηκία (αλνξεμία, θνηιηαθό άιγνο, νπξνιηζίαζε), ππεξ- ή ππνπαξαζπξενεηδηζκό, ζύλδξνκν Cushing. Αθηηλνινγηθόο έιεγρνο: απώιεηα αθηηλνινγηθήο ππθλόηεηαο (νζηενπελία) θαη ζπκπηεζηηθά θαηάγκαηα ησλ ζπνλδύισλ. Μέηξεζε νζηηθήο ππθλόηεηαο: ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε ηερληθή είλαη απηή ηεο δηπιήο απνξξνθεζηνκέηξεζεο (DEXA κέζνδνο). Βηνρεκηθόο έιεγρνο: αζβέζηην, θώζθνξνο, αιθαιηθή θσζθαηάζε, παξαζνξκόλε νξνύ, vit D3, θαιζηηξηόιε ζηνλ νξό. ηα νύξα 24 hr κέηξεζε αζβεζηίνπ, θώζθνξνπ, πδξνμππξνιίλεο. Οζηενπόξωζε ηελ νζηενπόξσζε ην νζηνύλ είλαη αζζελέζηεξν θαη πθίζηαηαη θάηαγκα επθνιόηεξα. Ζ ηνπηθή νζηενπόξσζε: νθείιεηαη ζε αρξεζηία, παξαθείκελε θιεγκνλή. Ζ γεληθεπκέλε νζηενπόξσζε: κπνξεί λα είλαη θπζηνινγηθή (πξσηνπαζήο, ζρεηηδόκελε κε ηελ ειηθία) ή θαη δεπηεξνπαζήο σο απόηνθνο ζπζηεκαηηθώλ παζήζεσλ. Οζηενπόξωζε ζρεηηδόκελε κε ηελ ειηθία Μεηεκκελνπαπζηαθή νζηενπόξωζε: νθείιεηαη ζηελ κείσζε παξαγσγήο νηζηξνγόλσλ ζηε γπλαίθα, ε νπνία νδεγεί ζε απμεκέλε νζηενθιαζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Παξόκνηεο κεηαβνιέο

5 παξαηεξνύληαη ζε λεόηεξεο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε σνζεθεθηνκή. Αληίζηνηρεο αιιαγέο παξαηεξνύληαη 15 ρξόληα αξγόηεξα θαη ζε άληξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ επηηαρύλνπλ ηελ κεηεκκελνπαπζηαθή νζηενπόξσζε είλαη ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, πζηεξεθηνκή, θάπληζκα, νηλνπλεπκαηώδε θαη ε θπιή (νη λέγξνη πάζρνπλ ιηγόηεξν από ηνπο ιεπθνύο θαη αζηάηεο). Γεξνληηθή νζηενπόξωζε: κεηά ηα 70, απμεκέλε νζηενθιαζηηθή θαη κεησκέλε νζηενβιαζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Κιηληθή εηθόλα: νη γπλαίθεο κεηαμύ εηώλ κπνξεί λα πξνζέιζνπλ κε νμεία νζθπαιγία ιόγσ ζπκπηεζηηθώλ θαηαγκάησλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, πξννδεπηηθή θύθσζε, θαη κεηά από πηώζε: δηαηξνραληήξην θάηαγκα ή θάηαγκα Colles ( ζην θάησ πέξαο ηεο θεξθίδαο). Πάλσ από ηελ ειηθία ησλ 70 εηώλ θαη ηα δύν θύιια είλαη επηξξεπή ζε ππνθεθαιηθό θάηαγκα βξαρηνλίνπ ή κεξηαίνπ. Αθηηλνινγηθά: νη αθηηλνγξαθίεο απεηθνλίδνπλ έλα ηππηθό νζηενπνξσηηθό θάηαγκα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ή ιέπηπλζε ηνπ θινηνύ. Ζ νζηηθή ππθλόηεηα κεηξάηαη κε DEXA. Γηαθνξηθή δηάγλσζε: πνιιαπινύλ κπέισκα, νζηενκαιάθπλζε. Πξόιεςε: άζιεζε, δηαηξνθή, ηξνθή πινύζηα ζε αζβέζηην θαη Vit D, έθζεζε ζηνλ ήιην, δηαθνπή θαπλίζκαηνο. Οη γπλαίθεο πνπ πιεζηάδνπλ ζηελ εκκελόπαπζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπκπιήξσκα αζβεζηίνπ θαη Vit D. Θεξαπεία: ε νξκνληθή αληηθαηάζηαζε κε νηζηξνγόλα θέξεη κεγάιν ξίζθν γηα αλάπηπμε θαθνήζεηα ζην καζηό θαη ζηε κήηξα ζε καθξνρξόληα ιήςε. Σα δηθσζθσληθά απνηεινύλ ρξήζηκε κνξθή ζεξαπείαο θαζώο θαη Vit D, αζβέζηην, παξαζνξκόλε, ξαλειηθό ζηξόλδην θαη θαιζηηνλίλε. Δεπηεξνπαζήο νζηενπόξωζε Τπάξρνπλ πνιιά αίηηα δεπηεξνπαζνύο νζηενπόξσζεο Γηαηξνθή: ζθνξβνύην, ειιηπήο δηαηξνθή, ζύλδξνκν δπζαπνξξόθεζεο. Δλδνθξηλείο δηαηαξαρέο: ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο, λόζνο Cushing, ζπξενηνμίθσζε. Λήςε θαξκάθσλ: θνξηηθνζηεξνεηδή, αιθνόι, επαξίλε. Καθνήζεηα: θαξθηλσκάησζε, ιεπραηκία, πνιιαπινύλ κπέισκα. Άιιεο παζήζεηο: ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα, λεθξηθή λόζνο, θπκαηίσζε. Ηδηνπαζήο: εθεβηθή νζηενπόξσζε. Τπεξθνξηηδνλαηκία: πνιιέο ρξόληεο παζήζεηο ζεξαπεύνληαη ρξόληα κε ρνξήγεζε θνξηηθνζηενεηδώλ θαξκάθσλ ε νπνία είλαη απαξαίηεηε. Πξνιεπηηθά δίδνληαη Vit D UI, 1500mgr αζβεζηίνπ εκεξεζίσο θαη αζβέζηην καδί κε δηθσζθσληθά. Αθηλεηνπνίεζε: νδεγεί ε παξαηεηακέλε αθηλεηνπνίεζε ζε νζηενπόξσζε, είηε ζε πεξηνρηθή κεηά από θάηαγκα είηε ζε γεληθεπκέλε νζηενπόξσζε. Ζ γπκλαζηηθή θαη ε ζσκαηηθή άζθεζε είλαη ε θαιύηεξε πξόιεςε.

6 Ραρίηηδα θαη νζηενκαιάθπλζε Πξόθεηηαη γηα ηελ ίδηα λόζν, αηειήο νζηηθή επαζβέζησζε ιόγσ αλεπαξθνύο απνξξόθεζεο ε ρξήζεο ηνπ αζβεζηίνπ. Ζ ξαρίηηδα παξαηεξείηαη ζηα παηδηά θαη ε νζηενκαιάθπλζε ζηνπο ελήιηθεο. Ζ πάζεζε νθείιεηαη ζπλήζσο ζε αλεπάξθεηα ηεο Vit D, θαη ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο, κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζε αλεπάξθεηα ηνπ θσζθόξνπ (ππνθσζθαηαηκία) ή ζνβαξή έιιεηςε αζβεζηίνπ. Ραρίηηδα από αβηηακίλωζε D Ζ κνξθή ηεο ξαρίηηδαο απηήο ήηαλ ζπρλή παιαηόηεξα ζηνπο ιανύο ηεο βόξεηαο Δπξώπεο ιόγσ ειιηπνύο δηαηξνθήο θαη έθζεζεο ζηνλ ήιην. ήκεξα ζπάληα παξαηεξείηαη. Κιηληθή εηθόλα: ηα βξέθε παξνπζηάδνπλ ηεηαλία ή ζπαζκνύο. Τπάξρεη αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο, κπτθή ραιαξόηεηα, πξώηκεο νζηηθέο αιιαγέο: παξακόξθσζε ηνπ θξαλίνπ (craniotabes), πάρπλζε ησλ γνλάησλ, περενθαξπηθώλ θαη πνδνθλεκηθώλ ιόγσ ππεξπιαζίαο ηνπ ζπδεπθηηθνύ ρόλδξνπ. Δπίζεο παξαηεξείηαη δηόγθσζε ησλ πιεπξνρνλδξίθσλ ζπγρνλδξώζεσλ. ε ζνβαξέο κνξθέο κπνξεί λα ππάξρεη θύξησζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ξαηβνγνλία θαη απηόκαηα θαηάγκαηα καθξώλ νζηώλ. Αθηηλνινγηθά: πάρπλζε θαη δηαπιάηπλζε ηνπ ζπδεπθηηθνύ ρόλδξνπ, παξακόξθσζε ησλ κεηαθύζεσλ, θπξηόηεηα ησλ καθξώλ νζηώλ. Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: νη ζπγθεληξώζεηο αζβεζηίνπ, θσζθόξνπ θαη vit D3 ζηνλ νξό είλαη ειαηησκέλεο, ε αιθαιηθή θσζθαηάζε είλαη απμεκέλε, ην αζβέζηην νύξσλ κεησκέλν. Θεξαπεία: θαξκαθεπηηθή αγσγή κε vit D UI ηελ εκέξα. Τπνθωζθαηαηκηθή ξαρίηηδα Δκθαλίδεηαη ζε αζζελήο κε λεθξηθή βιάβε θαη δηαηαξαγκέλε λεθξηθή ζσιελαξηαθή επαλαξξόθεζε ηνπ θσζθόξνπ. Σα επίπεδα ηνπ αζβεζηίνπ είλαη θπζηνινγηθά αιιά ε νζηηθή επαζβέζησζε ειιηπήο. Οηθνγελήο ππνθωζθαηαηκηδηθή ξαρίηηδα Ζ ζπρλόηεξε ζήκεξα κνξθή ξαρίηηδαο. Δίλαη θπινζύλζεηε γελεηηθή δηαηαξαρή, εκθαλίδεηαη ζηελ βξεθηθή ειηθία θαη πξνθαιεί ζνβαξέο νζηηθέο παξακνξθώζεηο. Γελ ππάξρεη κπνπάζεηα, ηα παηδηά έρνπλ ρακειόηεξν αλάζηεκα από ην θπζηνινγηθό. Παξαηεξνύληαη ζπρλά παξακνξθώζεηο όπσο ξαηβνγσλία ή βιαηζνγσλία. Σα επίπεδα ηνπ θσζθόξνπ είλαη ειαηησκέλα αιιά ηνπ αζβεζηίνπ θπζηνινγηθά.

7 Θεξαπεία: πςειέο δόζεηο βηηακίλεο D θαη έσο 4gr αλόξγαλνπ θσζθόξνπ εκεξεζίσο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο. Γηα ηηο ππάξρνπζεο παξακνξθώζεηο εθηεινύληαη δηνξζσηηθέο νζηενηνκίεο ή λάξζεθεο. Οζηενκαιάθπλζε ζε ελήιηθεο Οθείιεηαη ζε έιιεηκκα ηεο vit D3: έιιεηκκα δηαηξνθήο, κεησκέλε έθζεζε ζηνλ ήιην, λεθξνπάζεηα, επαηνπάζεηα, ζύλδξνκν δπζαπνξξόθεζεο. Σα ζπκπηώκαηα είλαη ζπλήζσο μαθληθά θαη αζαθή. Κιηληθή εηθόλα: νζηηθόο πόλνο, νζθπαιγία, κπτθή αδπλακία. πρλά παξαηεξνύληαη θαηάγκαηα θνπώζεσο θαη πξέπεη λα γίλεη πάληα δηεξεύλεζε γηα ηα αίηηα ησλ ζπκπησκάησλ. Αθηηλνινγηθόο έιεγρνο: παζνινγηθά θαηάγκαηα ησλ καθξώλ νζηώλ, ζπνλδύισλ, εβνηζρηαθώλ θιάδσλ. Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: ειάηησζε ηνπ αζβεζηίνπ νξνύ θαη ηνπ θσζθόξνπ θαη αύμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο. Πνιιέο θνξέο γηα δηεξεύλεζε ηεο λόζνπ θαηαθεύγνπκε ζε βηνςία. Θεξαπεία: ζεξαπεία ηεο επαηνπάζεηαο θαη λεθξνπάζεηαο, πςειέο δόζεηο vit D3 θαη αζβεζηίνπ. Τπνθωζθαηαηκία ηωλ ελειίθωλ ε νζηενπελία θαη ζπκπηώκαηα νζηενπόξσζεο (νζηηθά άιγε θαη αξζξαιγίεο) ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηεξεύλεζε θαη κέηξεζε ηνπ θσζθόξνπ νξνύ, ζεξαπεία κε vit D3, αζβέζηην θαη θώζθνξν. Πξωηνπαζήο: Τπεξπαξαζπξνεηδηζκόο ε παξνπζία αδελώκαηνο παξαζπξενεηδνύο αδέλνο. Πξόθεηηαη γηα ππεξέθθξηζε παξαζνξκόλεο κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηελ αύμεζε ηνπ αζβεζηίνπ ζηνλ νξό. Ζ ππεξαζβεζηηαηκία νδεγεί ζε λεθξνιηζίαζε, νζηενπόξσζε θαη επαζβέζησζε καιαθώλ κνξίσλ. ηα νζηά επίζεο παξαηεξνύληαη θύζηεηο (ηλώδεο θπζηηθή νζηεΐηηδα). Κιηληθή εηθόλα: ηα ζπκπηώκαηα νθείινληαη ζηελ ππεξαζβεζηηαηκία: αλνξεμία, λαπηία, θνηιηαθό άιγνο, θαηάζιηςε, πνιπνπξία, λεθξνιηζίαζε. ε αζζελήο κε νζηηθή βιάβε παξαηεξνύληαη παζνινγηθά θαηάγκαηα. Αθηηλνινγηθά: παξαηεξείηαη νζηενπόξσζε, θαηάγκαηα, θαζίδεζε ζπνλδύισλ, θπζηηθέο αιινηώζεηο (θαθενεηδήο όγθνη). Σν θιαζηθό παζνγλσκνληθό ζεκείν είλαη ε ππνπεξηνζηηθή

8 απνξξόθεζε ησλ θινηώλ ησλ κέζσλ θαιαγγώλ. Δπίζεο παξαηεξνύληαη λεθξνιηζίαζε θαη ρνλδξαζβέζησζε Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: ππεξαζβεζηηαηκία, ππνθσζθαηαηκία, αιθαιηθή θσζθαηάζε απμεκέλε. Ζ παξαζνξκόλε είλαη απμεκέλε. Θεξαπεία: ζε παξνπζία αδελώκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη αθαίξεζε απηνύ. Δεπηεξνπαζήο: Παξαηεξείηαη ζε ξαρίηηδα θαη νζηενκαιαθία. [\accordion][accordion title="οζηενδπζηξνθία"] Νεθξηθή δπζηξνθία: πξόθεηηαη γηα αζζελείο κε ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα νη νπνίνη αλαπηύζζνπλ δηάρπηεο νζηηθέο βιάβεο ιόγσ ζπλδπαζκνύ ξαρίηηδαο, νζηενκαιαθίαο, δεπηεξνπαζνύο ππεξπαξαζπξενεηδηζκνύ, νζηενπόξσζεο θαη νζηενζθιήξπλζεο. Θεξαπεία κε vit D. θνξβνύην: ε έιιεηςε vit C πξνθαιεί αλαζηνιή ηεο ζύλζεζεο θνιιαγόλνπ θαη νζηενεηδνύο. Σν απνηέιεζκα είλαη νζηενπόξσζε, θαηάγκαηα θαη επηθπζηνιίζζεζε. Θεξαπεία κε κεγάιεο δόζεηο vit C. Φζνξίωζε: ε πάζεζε είλαη ζπρλή ζηηο πεξηνρέο κε παξνπζία θζνξίνπ ζην ρώκα θαη ζην πόζηκν λεξό θαη εθδειώλεηαη κε δηάρπηεο ζθειεηηθέο αλσκαιίεο. Τπνπεξηνζηηθή παξαγσγή λένπ νζηνύ θαη νζηενζθιήξπλζε κε ζπρλά απηόκαηα θαηάγκαηα. Οη αζζελείο παξαπνληνύληαη γηα νζθπαιγία, νζηηθά άιγε θαη δπζθακςία. Θεξαπεία: δελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία παξά κόλν δηαθνπή ηεο έθζεζεο ηνπ αζζελνύο ζην πεξηβάιινλ κε θζόξην. Νόζνο ηνπ Paget Ολνκάδεηαη επίζεο θαη παξακνξθσηηθή νζηείηεο. Υαξαθηεξίδεηαη από δηόγθσζε θαη πάρπλζε ησλ νζηώλ, ησλ νπνίσλ ε αξρηηεθηνληθή είλαη παζνινγηθή θαη ην νζηνύλ θαζίζηαηαη εύζξππην. Ζ πάζεζε έρεη ελδεκηθή γεσγξαθηθή θαηαλνκή: πεξίπνπ 3% ζηελ Γεξκαλία, Αγγιία θαη ΖΠΑ. Δλώ ζπάληα παξνπζηάδεηαη ζηελ Αζία θαη ζηελ Αθξηθή. Πξνζβάιινληαη κεξηθέο θνξέο πεξηζζόηεξα από έλα νζηό, νη θινηνί είλαη πεπαρεκέλνη, κε αζαθή όξην ζε έλα ζηάδην πην πνξώδεο θαη ζε άιιν πην ζθιεξπληηθνί. Ζ ραξαθηεξηζηηθή θπηηαξηθή βιάβε είλαη ε έληνλε αύμεζε ηεο νζηενβιαζηηθήο θαη νζηενθιαζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Κιηληθή εηθόλα: πξνζβάιινληαη ην ίδην γπλαίθεο θαη άληξεο κε κέζν όξην ειηθίαο πάλσ από 50 έηε. Ζ πύεινο, ε θλήκε θαη ην κεξηαίν είλαη ε πην ζπρλή εληόπηζε. Δπίζεο ην θξαλίν, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ε θιείδα είλαη ζύλεζεο λα πξνζβάιινληαη. Οη αζζελείο αξρηθά είλαη αζπκπησκαηηθνί θαη ε δηάγλσζε ηίζεηαη ηπραία ζε αθηηλνινγηθό έιεγρν ή ζε αύμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο. ηα θάησ άθξα παξαηεξνύληαη παξακνξθώζεηο θαη νη θλήκεο είλαη θπξησκέλεο. Ζ βάζε ηνπ θξαλίνπ επηπεδώλεηαη κε

9 απνηέιεζκα πίεζε ησλ θξαληαθώλ λεύξσλ, δηαηαξαρή ηεο νξάζεσο, λεπξαιγία ηξηδύκνπ, πάξεζε πξνζσπηθνύ, θώθσζε. Δπί ζπνλδπιηθήο πξνζβνιήο πξνθαιείηαη ζπνλδπιηθή ζηέλσζε θαη πίεζε ζπνλδπιηθώλ λεύξσλ θαη ξηδώλ. Μεξηθέο θνξέο παξαηεξείηαη παζνινγηθό θάηαγκα. Δξγαζηεξηαθά: Ca+, P+ θπζηνινγηθά θαη αύμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο. Δπηπινθέο: παζνινγηθά θαηάγκαηα, πίεζε λεύξσλ, ζπνλδπιηθή ζηέλσζε, νζηενζάξθσκα, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ππεξαζβεζηηαηκία. Θεξαπεία: επί έληνλσλ ζπκπησκάησλ, άιγνο θηι ρνξεγείηαη θαιζηηνλίλε θαη δηθσζθσληθά. ε παζνινγηθά θαηάγκαηα γίλεηαη ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε. Ελδνθξηλείο παζήζεηο Σν ελδνθξηληθό ζύζηεκα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζθειεηηθή αλάπηπμε θαη σξίκαλζε θαζώο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νζηηθνύ κεηαβνιηζκνύ. Ο πξόζζηνο ινβόο ηεο ππόθπζεο επεξεάδεη άκεζα ηελ αλάπηπμε, ειέγρεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζπξενεηδνύο, γνλάδσλ θαη επηλεθξηδίσλ. Δπζιεηηνπξγία ηεο ππόθπζεο: ν νπίζζηνο ινβόο ηεο ππόθπζεο δελ αζθεί επίδξαζε ζην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα. Ο πξόζζηνο ινβόο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ έθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο, ηεο ζπξενηξόπνπ, ηεο γνλαδνηξνπίλεο θαη ηεο αδελνθνξηηθνηξόπνπ νξκόλεο. Τπνιεηηνπξγία ηεο ππόθπζεο: ηα παηδηά θαη ζηελ εθεβηθή ειηθία εθδειώλεηαη κε ην ζύλδξνκν Lorain: αλαζηέιιεηαη ζπκκεηξηθά ε αλάπηπμε ηνπ ζθειεηνύ θαη ην ζύλδξνκν Frohlichs: θαζπζηέξεζε ηεο ζθειεηηθήο σξίκαλζεο, ππνγνλαδηζκό θαη παρπζαξθία. Δλήιηθεο: πξώηκε νζηενπόξσζε. Θεξαπεία: επί έιιεηςεο απμεηηθήο νξκόλεο γίλεηαη ρνξήγεζε βηνζπλζεηηθήο απμεηηθήο νξκόλεο. Τπεξιεηηνπξγία ηεο ππόθπζεο: Ζ ππεξέθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο νθείιεηαη ζε αδέλσκα ηεο ππόθπζεο. Γηγαληηζκόο: ε ππεξέθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία πξνθαιεί ππεξβνιηθή αλάπηπμε ηνπ ζθειεηνύ. Θεξαπεία: εμαίξεζε ηνπ όγθνπ ρεηξνπξγηθά. Αθξνκεγαιία: ε ππεξέθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο ζηνλ ελήιηθν πξνθαιεί δηόγθσζε ησλ νζηώλ θαη καιαθώλ κνξίσλ, δηόγθσζε ησλ αξζξώζεσλ, ε γλάζνο παξνπζηάδεη πξνγλαζία, ην θξαλίν παξνπζηάδεη δηόγθσζε ηνπ κεηώπνπ (caput quadratum), δηόγθσζε ηεο γιώζζαο, ηεο κύηεο, ησλ ρεηιέσλ, κεγαινθαξδία, δεπηεξνπαζή αξζξίηηδα. Θεξαπεία: εθηνκή ηνπ όγθνπ.

10 Φλοιοεπινεφριδική δυςλειτουργία Ο θινηόο ησλ επηλεθξηδίσλ εθθξίλεη θνξηηδόιε, αιδνζηεξόλε. Τπεξθνξηηδνιαηκία: (Cushing ζύλδξνκν): παλζειελνεηδέο πξνζσπείν, ζηξνγγπιό θνθθηλσπό πξόζσπν, παρύζαξθνο θνξκόο κε θνηιηαθέο ξαγάδεο, θαη αδύλαηα πόδηα. ην ζθειεηό έρνπκε γεληθεπκέλε νζηενπόξσζε κε απνηέιεζκα ζπκπηεζηηθά θαηάγκαηα ησλ ζπνλδύισλ θαη απηόκαηα θαηάγκαηα, επίζεο παξαηεξείηαη άζεπηε λέθξσζε ηεο θεθαιήο ηνπ κεξηαίνπ. Θεξαπεία: αζβέζηην 1500mgr θαη Vit D3. Δυςλειτουργία θυρεοειδούσ Υποκυρεοειδιςμόσ: ο ςυγγενισ υποκυρεοειδιςμόσ (κρετινιςμόσ) μπορεί να οφείλεται ςε επίκτθτεσ διαταραχζσ του αδζνα, ι και ςε ζλλειψθ ιωδίου. Εάν θ διάγνωςθ δεν τεκεί άμεςα το παιδί υφίςταται διανοθτικι κακυςτζρθςθ και νανιςμό. Η κεραπεία είναι κυρεοειδικι ορμόνθ. Υπερκυρεοειδιςμόσ: θ πάκθςθ ςτουσ ενιλικεσ μπορεί να προκαλζςει οςτεοπόρωςθ. Η κεραπεία τθσ πρωταρχικισ νόςου οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ οςτικισ μάηασ. Παζήζεηο ελαπόζεζεο θξπζηάιιωλ Οη παζήζεηο ελαπόζεζεο θξπζηάιισλ είλαη κηα θαηεγνξία από λνζήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απν ηελ παξνπζία θξπζηάιισλ ελδαξζξηθά, πεξηαξζξηθά, ζε νξνγόλνπο ζπιάθνπο θαη ζε ηέλνληεο. Σξείο θιηληθέο νληόηεηεο ζπγθεθξηκέλα ζρεηίδνληαη κε ην θαηλόκελν απηό: Ζ νπξηθή αξζξίηηδα λόζνο ελαπόζεζεο θξπζηάιισλ νπξηθνύ νμένο Ζ ςεπδννπξηθή αξζξίηηδα λόζνο ελαπόζεζεο θξπζηάιισλ δηπδξνππξνθσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ. Οη δηαηαξαρέο ελαπόζεζεο θξπζηάιισλ πδξνγπαπαηίηε. Υαξαθηεξηζηηθά, ζε θάζε κηα απν ηηο ηξεηο λόζνπο, ε ελαπόζεζε ησλ θξπζηάιισλ πξνθαιέη ηξία ζαθε επαθόινπζα: (1) κπνξεί λα είλαη ηειείσο αλελεξγήο θαη ζπκπησκαηηθή, (2) ή κπνξεί λα πξνθαιεί κηα νμεία θιεγκνλώδε αληίδξαζε, (3) ή λα νδεγήζεη ζε ζηαδηαθή θαηαζηξνθή ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ηζηώλ. Οπξηθή αξζξίηηδα Πξόθεηηαη γηα δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ πνπξηλώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απν ππεξνπξηραηκία, ελαπόζεζε θξπζηάιισλ νπξηθνύ λαηξίνπ ζηηο αξζξώζεηο θαη ηνπο πεξηαξζξηθνύο ηζηνύο, θαη ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα νμείαο πκελίηηδαο. Μαθξνπξόζεζκεο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ εθθύιηζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ, λεθξηθή δπζιεηηνπξγία θαη νπξνιηζίαζε. Ζ θιηληθή νληόηεηα ήηαλ γλσζηή από ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε, ελώ ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ ππεξνπξηραηκία έρεη αλαγλσξηζηεί εδώ θαη 100 ρξόληα. Ζ ζπρλόηεηα ηεο ζπκπησκαηηθήο λόζνπ πνηθίιεη από 1-10/1000, αλάινγα κε ηε θπιή, ην θύιν θαη ηελ ειηθία ηνπ ππό κειέηε

11 πιεζπζκνπ. Δίλαη ζπρλόηεξε ζηελ θαπθάζηα ζε ζρέζε κε ηελ λέγξν-αθξηθαληθή θπιή. Δίλαη πην δηαδεδνκέλε ζε άλδξεο, ζε πνζνζηό 20:1 ζε ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο, ελώ ζπάληα παξνπζηάδεηαη πξν ηεο εκκελόπαπζεο ζηηο γπλαίθεο. Αλ θαη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο ησλ θιηληθώλ εθδειώζεσλ ηεο λόζνπ απμάλεη κε ηα πςειά επίπεδα νπξηθνύ νμένο ζηνλ νξό, κόλν έλα κέξνο ηνλ αζζελώλ κε ππεξνπξηραηκία ζα παξνπζηάζεη ζπκπηώκαηα. Δληνύηνηο, ε ππεξνπξηραηκία θαη ε νπξηθή αξζξίηηδα ζεσξνύληαη γεληθώο εθδειώζεηο ηεο ίδηαο δηαηαξαρήο. Παζνινγία Τπεξνπξηραηκία Ο κεηαβνιηζκόο ηνπ λνπθιετθνύ νμένο θαη ησλ πνπξηλώλ θπζηνινγηθά αθνινπζείηαη απν ηελ παξαγσγή ππνμαλζίλεο θαη μαλζίλεο. Ζ ηειηθή απνδόκεζε ζε νπξηθό νμύ θαηαιύεηαη από ην έλδπκν νμεηδάζε ηεο μαλζίλεο. Σν νπξηθό λάηξην εκθαλίδεηαη ζε ηνληηθή κνξθή θαη ζε όια ηα ζσκαηηθά πγξά. Πεξίπνπ ην 70% πξνέξρεηαη απν ηνλ ελδνγελή κεηαβνιηζκό ησλ πνπξηλώλ θαη ην 30% απν ηξνθέο πινύζηεο ζε πνπξίλεο. Απεθθξίλεηαη, σο νπξηθό νμύ, θπξίσο από ηα λεθξά θαη κεξηθώο ζην έληεξν. Ζ ζπγθέληξσζε νπξηθνύ νμένο ζηνλ νξό πνηθίιεη ζεκαληηθά θαη κεξηθνί πιεζπζκνί ( π.ρ. θπιή Maoris ζηε Νέα Εειαλδία) έρνπλ ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα ζε ζρέζε κε άιινπο. Ο όξνο ππεξνπξηραηκία επνκέλσο αλαθέξεηαη ζε αζζελείο κε επίπεδα ζπγθέληξσζεο νπξηθνύ νμένο πνπ είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξα από απηά ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (πεξηζζόηεξν απν δύν ζηαζεξέο απνθιίζεηο άλσ ηνπ κέζνπ όξνπ). Οη ηηκέο είλαη πεξίπνπ 0,42mmol/L γηα ηνπο άλδξεο θαη 0,35 mmol/l γηα ηηο γπλαίθεο ζηνπο δπηηθνύο θαπθαζίνπο. ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό απηό, 5% ησλ αλδξώλ θαη ιηγόηεξν απν 1% ησλ γπλαηθώλ έρνπλ ππεξνπξηραηκία. Ζ πιεηνλόηεηα δελ παξνπζηάδεη παζνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη παξακέλεη αζπκπησκαηηθή. Οπξηθή Αξζξίηηδα Οη θξύζηαιινη ηνπ νπξηθνύ νμένο ελαπνηίζεληαη ζε κηθξέο νκάδεο ζην ζπλδεηηθό ηζηό, πεξηιακβάλνληαο θαη ηνλ αξζξηθό ρόλδξν. Ζ ζπρλόηεξε εληόπηζε είλαη νη κηθξέο αζξώζεηο ησλ άθξσλ ρεηξώλ θαη πνδώλ. Γηα κήλεο ή θαη ρξόληα παξακέλνπλ αλελεξγνί. Αξγόηεξα, πηζαλώο ιόγσ ηνπηθνύ ηξαύκαηνο, νη θξύζηαιινη δίθελ βειόλεο δηαζπείξνληαη ζηελ άξζξσζε θαη ηνπο γύξσ ηζηνύο, όπνπ πξνθαινύλ νμεία θιεγκνλώδε αληίδξαζε. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, νη ελαπνζέζεηο νπξηθνύ ζπζζσξεύνληαη ζηηο αξζξώζεηο, ηνπο πεξηαξζξηθνύο ηζηνύο ηέλνληεο θαη ηνπο νξνγόλνπο ζπιάθνπο. πρλέο εληνπίζεηο απνηεινύλ νη μεηαηαρζοθαλαγγικές αξζξώζεηο ησλ κεγάισλ δαθηύισλ, νη Αρίιιεηνη ηέλνληεο, ν σιεθξαληθόο νξνγόλνο ζύιαθνο θαη ην πηεξύγην ηνπ σηόο. Απηέο νη ζπγθεληξώζεηο πιηθνύ δίθε θηκσιίαο, ή νπξηθνί ηόθνη, πνηθίινπλ ζε κέγεζνο απν 1 ρηιηνζηό έσο κεξηθά εθαηνζηά ζε δηάκεηξν. Μπνξεί λα εμειθσζνύλ δηα ηνπ δέξκαηνο ή λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ αλδξηθό ρόλδξν θαη ηα πεξηαξζξηθά νζηά. Λίζνη νπξηθνύ νμένο εκθαλίδνληαη ζηα νύξα, ελώ ε ελαπόζεζε θξπζηάιισλ ζην λεθξηθό παξέγρπκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα. Σαμηλόκεζε

12 Ζ νπξηθή αξζξίηηδα ζπρλά ηαμηλνκέηηαη ζε πξσηνπαζή θαη δεπηεξνπαζή κνξθή. Ζ πρφηοπαθής κνξθή (95%) παξαηεξείηαη επί απνπζίαο εκθαλνύο αηηίαο θαη κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε ππεξπαξαγσγή ή κεησκέλε απέθθξηζε (ε θύξηα αηηία) νπξηθνύ νμένο. Ζ δεπηεξνπαζήο κνξθή (5%) είλαη ην απνηέιεζκα παξαηεηακέλεο ππεξνπξηραηκίαο, ιόγσ επίθηεησλ δηαηαξαρώλ, όπσο κπεινδπζπιαζηηθα ζύλδξνκα, ρνξήγεζε δηνπξεηηθώλ ή λεθξηθή αλεπάξθεηα. Ο δηαρσξηζκόο απηόο είλαη εηθνληθόο, αθνύ γηα παξάδεηγκα αζζελείο κε αξρηθή ηάζε γηα πξσηνπαζή ππεξνπξηραηκία κπνξεί λα αλαπηύμνπλ νπξηθή αξζξίηηδα κόλν όηαλ δεπηεξνπαζείο παξάγνληεο ππεηζέιζνπλ. Ζ παρπζαξθία θαη ην αιθνόι, ε ζεξαπεία κε δηνπξεηηθά ε ζαιηθπιηθά απμάλνπλ ηελ ζσιελαξηαθή επαλνξξνθεζε ηνπ νπξηθνύ νμένο. Κιηληθή εηθόλα Οη αζζελείο είλαη ζπλήζσο άλδξεο άλσ ησλ 30 εηώλ, ελώ κπνξεί λα ππάξρεη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ηεο λόζνπ. Ζ νμεία εηζβνιή Ζ αηθλίδηα έλαξμε έληνλεο αξζξαιγίαο πνπ δηαξθεί κηα ε δπν εβδνκάδεο είλαη ηππηθή ηεο νμείαο λόζνπ. πλήζσο είλαη απηόκαηε, αιιά κπνξεί λα πξνθαιείηαη από αζήκαλην ηξαπκαηηζκό, επέκβαζε, θαηαλάισζε αιθνόι ή ππεξβνιηθή άζθεζε. Οη ζπρλόηεξεο εληνπίζεηο είλαη ε κεηαηαξζνθαιαγγηθε άξζξσζε ηνπ κεγάινπ δαθηύινπ, ε πνδνθλεκηθή, νη αξζξώζεηο ησλ δαθηύισλ θαη ν σιεθξαληθόο νξνγόλνο ζύιαθνο. Τπάξρεη εξπζξόηεηα θαη ζηηιπλόηεηα δέξκαηνο θαζώο θαη ζεκαληηθό νίδεκα. Ζ άξζξσζε είλαη εμαηξεηηθά επώδπλε θαη ζεξκή, ππνδειώλνληαο ζεπηηθή αξζξίηηδα ή θπηηαξίηηδα. Πνιιέο θνξέο ην κόλν ζύκπησκα είλαη ν νμύο πόλνο θαη ε ηνπηθή επαηζζεζία ζηελ πηέξλε ή ην πέικα. Ζ ππεξνπξηραηκία παξνπζηάδεηαη ζε θάπνην ζηάδην ηεο λόζνπ, αλ θαη όρη απαξαίηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νμείαο θξίζεο. Ζ δηάγλσζε ηίζεηαη ρσξίο ακθηβνιία κε ηελ παξνπζία αξλεηηθά δηπινδηαζιαζηηθώλ θξπζηάιισλ ζηνλ αξζξηθό πγξό. Υξόληα νπξηθή αξζξίηηδα Οη ππνηξνπηάδνπζεο νμείεο πξνζβνιέο κπνξεί ηειηθά λα νδεγήζνπλ ζε πνιπαξζξηθή νπξηθή αξζξίηηδα. Δκθαλίδνληαη νπξηθνί ηόθνη πεξηαξζξηθά ζην σιεθξαλν? θαη ζην πηεξύγην ηνπ σηόο. Έλαο κεγάινο ηόθνο κπνξεί λα εμειθσζεί θαη λα απνβάιεη ην πεξηερόκελν ηνπ, πνπ κνηάδεη κε θηκσιία. Ζ δηάβξσζε ησλ αξζξώζεσλ πξνθαιεί ρξόληα πόλν, δπζθακςία θαη παξακόξθσζε. Οη λεθξηθέο βιάβεο πεξηιακβάλνπλ ιηζίαζε θαη παξεγρπκαηηθή λόζν. Αθηηλνινγηθόο έιεγρνο Καηά ηελ νμεία θξίζε, νη αθηηλνγξαθίεο δέηρλνπλ κόλν νίδεκα καιαθώλ κνξίσλ. Ζ ρξόληα λόζνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζύκκεηξεο, νζηενιπηηθέο θύζηεηο ζηα πεξηαξζξηθά νζηά, κείσζε ηνπ κεζαξζξίνπ δηαζηήκαηνο θαη δεπηεξνπαζή νζηεναξζξίηηδα. Δηαθνξηθή δηάγλωζε Φεπδννπξηθή αξζξίηηδα

13 Ζ ελαπόζεζε θξπζηάιισλ ππξνθσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νμεία αξζξίηηδα, πνπ δύζθνια δηαρσξίδεηαη από απηή ηεο νπξηθήο. Δδώ πξνζβάιινληαη ζπλήζσο κεγαιύηεξεο αξζξώζεηο θαη θπξίσο γπλαίθεο. ηηο αθηηλνγξαθίεο κπνξεί λα ππάξρνπλ επαζβεζηώζεηο, ελώ ε δηάγλσζε ηίζεηαη κε ηελ αλίρλεπζε θξπζηάιισλ ζην αξζξηθό πγξό. Λνίκσμε Ζ θπηηαξίηηδα, ε ζεπηηθή νξνγνλνζπιαθίηηδα, ε ζεπηηθε αξζξίηηδα ή εμόζησζε πξέπεη λα απνθιείνληαη αλ είλαη εθηθηό κε παξαθέληεζε θαη εμέηαζε ηνπ πκεληθνύ πγξνύ. Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα Ζ πνιπαξζξηθή νπξηθή αξζξίηηδα πνπ πξνζβάιεη ηα δάθηπια κπνξεί εζθαικέλα λα ζεσξεζεί σο ξεπκαηνεηδήο, ην ίδην θαη νη νπξηθνί ηόθνη κε ηα ξεπκαηηθά νδίδηα. ε δύζθνιεο πεξηπηώζεηο ελδείθλπηαη βηνςία. Θεξαπεία Ζ νμεία θξίζε αληηκεησπίδεηαη κε αλάπαπζε ηεο άξζξσζεο θαη ηε ρνξήγεζε πςειώλ δόζεσλ ελόο ΜΣΑΦ. ε ζνβαξέο κνξθέο ε θνιρηθίλε κπνξεί λα βνεζήζεη. Μεηαμύ ησλ θξίζεσλ πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή σο πξνο ηελ απώιεηα βάξνπο, ηε δηαθνπή ιήςεο αιθνόι θαη δηνπξεηηθώλ. Γηαιείπνπζα ζεξαπεία ελδείθλπηαη επί ζπρλώλ ππνηξνπώλ, ύπαξμεο ηόθσλ θαη λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Ζ αζπκπησκαηηθή ππεξνπξηραηκία δελ ρξήδεη θακίαο ζεξαπείαο. Φάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηελ απέθθξηζε ηνπ νπξηθνύ (πξνβελεζίδε ή ζνπιηλππξαδόλε) δίλνληαη εθόζνλ ε λεθξηθή ιεηηνπξγία είλαη θπζηνινγηθή. πλήζσο πξνηηκάηαη ε αιινπνπξηλόιε, έλαο αλαζηνιέαο ηεο νμεηδάζεο ηεο μαλζηλίλεο. Σα θάξκαθα απηά δελ πξέπεη λα δίλνληαη πνηέ θαηά ηελ νμεία πξνζβνιή ελώ πξέπεη λα ζπγρνξεγνύληαη κε ΜΣΑΦ ή κολτικίνη, γηαηί αιιηώο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νμεία θξίζε. Ελαπόζεζε θξπζηάιιωλ δηϋδξνππξνθωζθνξηθνύ αζβεζηίνπ Ζ λόζνο πεξηιακβάλεη ηξεηο αιιεινθαιππηόκελεο θαηαζηάζεηο: 1. ηε τονδραζβέζηφζη ε παξνπζία επαζβεζηώζεσλ ζηνλ αξζξηθό ρόλδξν θαη ην κελίζθν. 2. ηε υεσδοοσρική αρθρίηιδα πκελίηηδα απν ελαπόζεζε θξπζηάιισλ. 3. ηε τρόνια αθροπάθεια απο πσροθφζθορικό ηύπνο εθθπιηζηηθήο λόζνπ ησλ αξζξώζεσλ. Παζνινγία Σν ππξνθσζθνξηθό πηζαλώο δεκηνπξγείηαη από ηνλ παζνινγηθό ρόλδξν, ιόγσ ελδπκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ επηθάλεηα ησλ ρνλδξνθπηηάξσλ. πλδέεηαη κε ηόληα αζβεζηίνπ ζηε κεζνθπηηάξηα νπζία θαη ζρεκαηίδνληαη ππξήλεο θξπζηάιισλ ζηηο ίλεο θνιιαγόλνπ. Οη θξύζηαιινη απμάλνληαη ζε κηθξνζθνπηθνύο ηόθνπο, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηνλ αξζξηθό ρόλδξν θαη ζε ηλνρόλδξηλεο δνκέο, όπσο ηνπο κελίζθνπο ηνπ γόλαηνο θαη ηνπο κεζνζπνλδπιίνπο δίζθνπο.

14 Καηά πεξηόδνπο νη θξύζηαιινη δηαρένληαη ζηελ άξζξσζε θαη πξνθαινύλ κηα θιεγκνλώδε αληίδξαζε παξόκνηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. Κιηληθε εηθόλα Απηή έρεη δηάθνξεο κνξθέο, αιιά όιεο απμάλνληαη ζε ζπρλόηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελνύο. Πξνζβάιινληαη θπξίσο γπλαίθεο άλσ ησλ 60 εηώλ. Αζπκπησκαηηθή ρνλδξαζβέζησζε Ζ επαζβέζησζε ησλ κελίζθσλ είλαη ζπρλή ζηνπο ειηθησκέλνπο αιιά ζπλήζσο αζπκπησκαηηθή. Όηαλ ζπλδπάδεηαη κε νζηεναξζξίηηδα, απηό δελ ππνλνεί ζρέζε αίηηνπ θαη απνηειέζκαηνο. Καη νη δπν παζήζεηο είλαη ζπρλέο ζηηο κεγάιεο ειηθίεο θαη πνιιέο θνξέο απιά ζπλππάξρνπλ. Οη αθηηλνγξαθίεο κπνξεί λα δείμνπλ ρνλδξαζβέζησζε θαη ζε άιιεο αζπκπησκαηηθέο αξζξώζεηο. ε αζζελείο θάησ ησλ 50 εηώλ, ππάξρεη πηζαλόηεηα ππνθείκελεο κεηαβνιηθήο λόζνπ ή νηθνγελνύο δηαηαξαρήο. Ομεία πκελίηηδα (ςεπδννπξηθή αξζξίηηδα) Ο αζζελήο, ζπλήζσο γπλαίθα κέζεο ειηθίαο, παξαπνληέηαη γηα νμύ πόλν θαη νίδεκα ζε κηα απν ηηο κεγάιεο αξζξώζεηο π.ρ. ην γόλαην. Πνιιέο θνξέο ε θξίζε πξνθαιείηαη απν κηα ήπηα αζζέλεηα ή επέκβαζε. Ζ άξζξσζε είλαη θιεγκαίλνπζα ππό ηάζε, αλ θαη όρη από ηα αξρηθά ζηάδηα όπσο ε νπξηθή αξζξίηηδα. Υσξίο ζεξαπεία ε λόζνο δηαξθεί ιίγεο εβδνκάδεο θαη κεηά ππνρσξεί απηόκαηα. Οη αθηηλνγξαθίεο αλαδεηθλύνπλ ζεκεία ρνλδξαζβέζησζεο θαη ε δηάγλσζε ηίζεηαη κε ηελ αλεύξεζε ησλ ζεηηθά δηπινδηαζιαζηηθώλ θξπζηάιισλ ζην αξζξηθό πγξν. Υξόληα αξζξνπάζεηα ππξνθωζθνξηθνύ Ο αζζελήο, ζπλήζσο κηα ειηθησκέλε γπλαίθα, παξνπζηάδεηαη κε πνιπαξζξηθή νζηεναξζξίηηδα, πνπ πξνζβάιεη ηηο κεγάιεο αξζξώζεηο (ηζρία θαη γόλαηα) θαζώο θαη αζπλήζεηο, όπσο ηηο πνδνθλεκηθέο, ηνπο ώκνπο, ηνπο αγθώλεο θαη ηηο περενθαξπηθέο όπνπ ε νζηεναξζξίηηδα ζπάληα παξαηεξείηαη. Ζ θαηάζηαζε απηή δηαγηγλώζθεηαη ιαζεκέλα σο γεληθεπκέλε νζηεναξζξίηηδα, αιιά ηα αθηηλνινγηθά επξήκαηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά. Πνιιέο θνξέο, ελαιιαγέο νμείαο πκελίηηδαο θαη ρξόληαο αξζξίηηδαο εθιακβάλνληαη σο ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα. παληόηεξα, ε αξζξηθή θαηαζηξνθή είλαη ηόζν έληνλε πνπ πηζαλνινγείηαη λεπξνπαζεηηθή λόζνο. Δηάγλωζε Ζ υεσδοοσρική αρθρίηιδα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απν άιιεο νμείεο θιεγκνλώδεηο λόζνπο, όπσο ηελ νπξηθή θαη ζεπηηθή αξζξίηηδα. Ζ δηάγλσζε ηίζεηαη κε ηελ αλίρλεπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θξπζηάιισλ ζην αξζξηθό πγξό. Ζ τρόνια πσροθφζθορική αρθροπάθεια νκνηάδεη κε άιινπο ηύπνπο πνιπαξζξνπαζεηώλ θαη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε εκπιέθνληαη ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα θαη ε πνιπαξζξηθή νζηεναξζξίηηδα. Θεξαπεηα

15 Ζ ζεξαπεία ηεο ςεπδννπξηθήο αξζξίηηδαο είλαη παξόκνηα ηεο θιαζηθήο κνξθήο νπξηθήο αξζξίηηδα, δειαδή αλάπαπζε, ΜΑΦ, παξαθέληεζε θαη ελδαξζξηθή έγρπζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ. Ζ ρξόληα ππξνθσζθνξηθή αξζξνζεξαπεία αληηκεησπίδεηαη σο νζηεναξζξίηηδα. Δηαηαξαρέο ελαπόζεζεο θξπζηάιιωλ πδξνμπαπαηίηε Οη κηθξέο ελαπνζέζεηο θξπζηάιισλ πδξνμπαπαηίηε ζηα πεξηαξζξηθά καιαθά κόξηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κηα νμεία, επώδπλε αληίδξαζε. Απηή παξαηεξέηηαη ζπρλόηεξα ζε ηέλνληεο ηεο σκηθήο δώλεο. Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηε ρνξήγεζε ΜΑΦ θαη ηελ ηνπηθή έγρπζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ.

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΟΠΟΡΩ Η Ση είλαη Οζηεοπόρφζε Μέγεζος Οζηεοπόρφζες

Ο ΣΕΟΠΟΡΩ Η Ση είλαη Οζηεοπόρφζε Μέγεζος Οζηεοπόρφζες ΟΣΕΟΠΟΡΩΗ 1) Ση είλαη Οζηεοπόρφζε α) Οξηζκόο - Η Οζηενπόξσζε είλαη ε πην ζπρλή πάζεζε ησλ νζηώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο θαη δηαηαξαρή ηεο κηθξναξρηηεθηνληθήο ηνπ νζηίηνπ ηζηνύ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων Σακταρώδης Γιαβήηης

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ)

ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ) ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ) Ση είλαη; Ο Οηθνγελήο Μεζνγεηαθόο Ππξεηόο (ΟΜΠ) είλαη κία γελεηηθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππνηξνπηάδνπζεο πξνζβνιέο ππξεηνύ, πνπ ζπλνδεύνληαη από πόλν ζηελ θνηιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Πόηε ένας αζθενής πρέπει να απεσθύνεηαι ζε ρεσμαηολόγο Ενοτλήμαηα ποσ παραπέμποσν ζε ρεσμαηοπάθειες Πώς ανηιμεηωπίζονηαι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη)

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ Καζε θύηηαξν δσληαλνπ νξγαληζκνύ δεί ζε γεηηλίαζε θαη ζπλεξγαζία κε όια ηα δηπιαλά ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε θαιή γεηηλίαζε θαη ζπκβίσζε πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραζε ηες άζθεζες ζηελ οζηεοπόρωζε θαη ζηελ ποηόηεηα δωής ηωλ αζζελώλ. ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΗ Φσζηοζεραπεσηής Δργ.

H επίδραζε ηες άζθεζες ζηελ οζηεοπόρωζε θαη ζηελ ποηόηεηα δωής ηωλ αζζελώλ. ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΗ Φσζηοζεραπεσηής Δργ. H επίδραζε ηες άζθεζες ζηελ οζηεοπόρωζε θαη ζηελ ποηόηεηα δωής ηωλ αζζελώλ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΗ Φσζηοζεραπεσηής Δργ.ζσλεργάηες ΑΣΔΙ-Θ Οζηεοπόρωζε θαη άζθεζε (εηζαγωγή) Απνηειεί θαηά θύξην ιόγν γπλαηθεία λόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Σξηρνξηδόγξακκα Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθό Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: γεληθή αίκαηνο, Fe

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο

Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο Μαρία Σώμαλη Ενδοκρινολόγος Οζηενπόξσζε Μία από ηηο πην ππνδηαγλσζκέλεο αζζέλεηεο. Δπηδεκηνινγία > 28 εκαη. Αμεπικανοί, ςτηλού κινδύνος για οζηεοπόπυζη (3:1, γςναίκερ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ Υπνθιηληθή/ιαλζάλνπζα ΤΒ Latent TB infection (LTBI) Μόιπλζε από ην Μπθνβαθηεξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα