Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Αζήλα, 2/3/2012 ΠΟΛ: 1056 Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο Αζήλα Σειέθσλα: ,879 ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Απνδεθηψλ. ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ έθηαθηνπ εηδηθνχ ηέινπο ειεθηξνδνηνχκελσλ δνκεκέλσλ επηθαλεηψλ (Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.). Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 έσο 12 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011 (ΦΔΚ 218 Α ) «Δληζρπκέλα κέηξα επνπηείαο θαη εμπγίαλζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ Ρχζκηζε ζεκάησλ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ραξαθηήξα Κχξσζε ηεο ζχκβαζεο Πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ ηακείνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011, κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ λα ξπζκίδεη, κε απφθαζή ηνπ, ηνλ εηδηθφηεξν ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ηέινπο θαζψο θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφ Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 262 Α ) «Καηεπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2011», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.4047/2012 (ΦΔΚ 31 Α ) «Κχξσζε ηεο Πξάμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.4047/2012, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/ Σελ ππ αξηζ. ΠΟΛ 1211/ (ΦΔΚ 2298 Β ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο. γηα ην έηνο 2011». 6. Σελ ππ αξηζ. Τ 350/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 1603 Β ) «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ».

2 7. Σελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο, ζπκπιήξσζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ππ αξηζ. ΠΟΛ 1211/ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ιφγσ ησλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 8. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Άξζξν 1 Δπηβνιή Έθηαθηνπ Δηδηθνχ Σέινπο Ζιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ (Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ.) Σν εηδηθφ ηέινο, πνπ πξνβιέπεηαη κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, επηβάιιεηαη ζηηο ειεθηξνδνηνχκελεο γηα νηθηζηηθή ή εκπνξηθή ρξήζε δνκεκέλεο επηθάλεηεο ησλ αθηλήησλ πνπ ππάγνληαη, θαηά ηε 17ε επηεκβξίνπ 2011, ζην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΣΑΠ) πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2130/1993 ( ΦΔΚ 62 Α ). Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνδνηνχκελεο επηθάλεηαο ιακβάλεηαη απφ ην πεδίν ηνπ Κσδηθνχ Υξήζεο Σηκνινγίνπ ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. θαηά ηε 17ε επηεκβξίνπ 2011, γηα ην έηνο 2011, θαη θαηά ηελ 31ε Μαξηίνπ 2012, γηα ην έηνο Η αιιαγή ρξήζεο ηεο ειεθηξνδνηνχκελεο επηθάλεηαο ζην σο άλσ πεδίν κεηά ηηο εκεξνκελίεο απηέο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ησλ εηψλ 2011 θαη 2012 αληίζηνηρα. Σν πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ επηθαλεηψλ επί ην ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή δψλεο ηνπ αθηλήηνπ, θαη επί ην ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνδνηνχκελε επηθάλεηα, δειαδή ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο, ην χςνο ηεο ηηκήο δψλεο θαη ε παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, ιακβάλνληαη ππφςε φπσο απηά έρνπλ απνηππσζεί, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ δήκσλ, θαη θαηαρσξεζεί ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. κέρξη θαη ηε , γηα ην έηνο 2011, θαη κέρξη θαη ηελ , γηα ην έηνο Αλ ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηεο Γ.Δ.Η. δελ αλαγξάθεηαη εκεξνκελία θαηαζθεπήο, ν ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο ηζνχηαη κε έλα (1). Αλ ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΣΑΠ είλαη ππεξδηπιάζηα ηεο κεγαιχηεξεο ηηκήο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ κεηαμχ εθείλεο πνπ έρεη ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη εθείλεο πνπ έρεη ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεκνηηθνχ θφξνπ, ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Σν πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη, φηαλ δελ έρνπλ ππνινγηζζεί δεκνηηθά ηέιε θαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ αλαγξάθνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο έρνπλ ηηκή ίζε κε κεδέλ (0). Η πιεξνθνξία γηα ηε γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή ή βηνηερληθή ή βηνκεραληθή ρξήζε αθηλήηνπ, ψζηε λα κελ ππνινγηζζεί Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ιακβάλεηαη απφ ην πεδίν ηνπ Κσδηθνχ Υξήζεο Σηκνινγίνπ ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η., θαηά ηε , γηα ην έηνο 2011, θαη θαηά ηελ , γηα ην έηνο 2012 αληίζηνηρα. Η πιεξνθνξία γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνιπθαηνηθηψλ, ψζηε λα κελ ππνινγηζζεί Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ιακβάλεηαη απφ ηνλ Κσδηθφ Απαιιαγήο ηνπ λ.2130/1993 θαη ηνλ Δηδηθφ Κσδηθφ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο γηα ηα θνηλφρξεζηα, φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. θαηά ηε θαη θαηά ηελ , γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 αληίζηνηρα. Γηα ηα θχξηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (μελνδνρεία θαη θάκπηλγθ), σο θνηλφρξεζηνη ρψξνη ινγίδνληαη απνθιεηζηηθά νη ρψξνη πξνζέιεπζεο, ππνδνρήο θαη πγηεηλήο, γηα ηνλ 2

3 ππνινγηζκφ ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ειεθηξνδνηνχκελε επηθάλεηα, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 35%. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ δηακεξηζκάησλ θαη ησλ ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δσκαηίσλ, ε ζπλνιηθή ειεθηξνδνηνχκελε επηθάλεηα, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 17%. Η πιεξνθνξία γηα ηα αθίλεηα εκβαδνχ αθηλήηνπ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) ή άλσ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, πνπ δελ έρνπλ νηθηαθή ρξήζε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο θαηά 30% ή 60% αληίζηνηρα, πξνθχπηεη αλά παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (αλεμάξηεηα αλ κε ηελ ελ ιφγσ παξνρή ειεθηξνδνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο), ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ εκβαδφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ελζσκαηψλεηαη δηαθξηηά, καδί κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ, ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο Γ.Δ.Η. θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζπλεηζπξάηηεηαη ππνρξεσηηθά απφ απηνχο. Τπνθείκελνο ζην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ή δηθαηνχρνο ησλ επεξγεηεκάησλ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 είλαη ν θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηαλαισηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Άξζξν 2 Γηαδηθαζία θαη απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ησλ απαιιαγψλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/ Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο απαιιαγήο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ππνινγηζκφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ελψ ην αθίλεην απαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, ηφηε: 1.1. Σν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαηαβάιιεηαη καδί κε ην ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ν θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ ππνβάιιεη αίηεζε επηζηξνθήο ηνπ ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.), πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηφο ηνπ, πξνζθνκίδνληαο θαη ηα νηθεία δηθαηνινγεηηθά. Η αίηεζε έρεη σο ην ππφδεηγκα 1. Δηδηθά γηα ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2012 κπνξεί λα εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο Η Γ.Ο.Τ., κεηά ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, απνθαίλεηαη γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα γίλεηαη δεθηφ, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ζπληάζζεηαη Α.Φ.ΔΚ. θαη, εάλ απφ ηελ εθθαζάξηζε απηνχ πξνθχςεη πνζφ πξνο δηαγξαθή, ηνχην δηαγξάθεηαη, εάλ πξνθχςεη πνζφ πξνο επηζηξνθή, ηνχην επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο ηζρχεη, θαη ηεο Α.Τ.Ο /6134/ (ΦΔΚ 214 Β ) πεξί ρνξήγεζεο ελεκεξφηεηαο, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. Η απφθαζε απαιιαγήο απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έρεη σο ην ππφδεηγκα 2. ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα δελ γίλεηαη δεθηφ, ε Γ.Ο.Τ. ελεκεξψλεη ηνλ ππφρξεν. 2. Γηθαηνινγεηηθά απαιιαγήο Η αίηεζε ηεο πεξίπησζεο 1.1 ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ θσηνηππία ηνπ ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, είηε επηζεκαζκέλνπ γηα ηελ εμφθιεζε είηε ζπλνδεπφκελνπ κε νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ εμφθιεζεο, θαζψο θαη δήισζε θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΦΑΠ) έηνπο 2011 ή 2012 αληίζηνηρα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πιελ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εηδηθά ηακεία, ή 3

4 εθθαζαξηζηηθφ Δ.Σ.ΑΚ. έηνπο 2008 ή ζπκβφιαην γηα απφθηεζε αθηλήηνπ κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, αλ ην αθίλεην γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή απνθηήζεθε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, θαη επηπιένλ, θαηά πεξίπησζε, απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ.. β) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πληάγκαηνο γλσζηψλ ζξεζθεηψλ θαη δνγκάησλ, ηνπ Ιεξνχ Κνηλνχ ηνπ Παλάγηνπ Σάθνπ, ηεο Ιεξάο Μνλήο ηνπ Όξνπο ηλά, ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Ιεξνζνιχκσλ θαη ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηηεινχλ ην ιαηξεπηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη θνηλσθειέο έξγν ηνπο, ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. Γηα ηελ απαιιαγή ζσκαηείσλ ή ηδξπκάησλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ επηδηψθνπλ κφλν ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο θαη δηθαηνπξαθηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ αληίζηνηρσλ εθθιεζηψλ επθηήξησλ νίθσλ γλσζηήο ζξεζθείαο ή δφγκαηνο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη άκεζα, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηηεινχλ ην ζξεζθεπηηθφ ηνπο ζθνπφ: i. άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επθηήξηνπ νίθνπ λανχ κνλήο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ., ii. βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ φηη ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε απαιιαγήο είλαη γλσζηή ζξεζθεία ή δφγκα θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πληάγκαηνο, iii. θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπλαθνχο ζσκαηείνπ ή ηδξχκαηνο, λνκίκσο δεκνζηεπκέλν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζχλδεζε απηνχ κε ην γλσζηφ δφγκα ή ζξεζθεία θαη ηνλ επθηήξην νίθν. γ) Γηα ηελ απαιιαγή εκεδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή θνηλσθειψλ ζθνπψλ ηνπο, ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν λνκίκσο δεκνζηεπκέλν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. Γηα ηελ απαιιαγή κε θεξδνζθνπηθψλ αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή θνηλσθειψλ ζθνπψλ ηνπο: i. θπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπζηαηηθνχ ηνπο εγγξάθνπ, κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ. ii. βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο αιινδαπήο φηη ην ππφ θξίζε λνκηθφ πξφζσπν έρεη ηδξπζεί λφκηκα, είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, επηδηψθεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη λα εθπιεξψλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, κε επίζεκε κεηάθξαζή ηεο, iii. θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ, iv. ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηελ αιινδαπή κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ, ζρεηηθά κε απαιιαγή απφ αληίζηνηρν ηέινο επί ησλ αθηλήησλ ησλ ειιεληθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε παξφκνηνπο ζθνπνχο, ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο αιινδαπήο, επίζεκα κεηαθξαζκέλε ή, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηαχηηζεο ησλ εθαηέξσζελ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο αιινδαπήο αλαθνξηθά κε ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη κε επηβνιή αληίζηνηρσλ ηειψλ ζηα ειιεληθά κε θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξφζσπα. δ) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ελψζεσλ θαη νκνζπνλδηψλ, πνπ έρνπλ λφκηκα αλαγλσξηζζεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά σο γήπεδα ή ρψξνη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ ηνπο ζθνπψλ, βεβαίσζε ηεο πξάμεο αλαγλψξηζήο 4

5 ηνπο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. ε) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο μέλσλ θξαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξεζβεηψλ θαη πξνμελείσλ απηψλ, κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο, βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. ζη) Γηα ηελ απαιιαγή δηαηεξεηέσλ αθηλήησλ, εθφζνλ είλαη θελά θαη έρνπλ ραξαθηεξηζζεί δηαηεξεηέα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. ραξαθηεξηζκνχ ηνπο θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην δηαηεξεηέν αθίλεην είλαη θελφ. δ) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ρψξνη ηζηνξηθψλ ή αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. ραξαθηεξηζκνχ ηνπο. ε) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή ή βηνηερληθή ή βηνκεραληθή ρξήζε, βεβαίσζε απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνλ ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηη ε ζπγθεθξηκέλε παξνρή, θαηά ηε ή ηελ θαηά πεξίπησζε, αθνξνχζε ηηκνιφγην βηνκεραληθήο ή γεσξγηθήο ρξήζεο. Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή ρξήζε αιιά δελ ππάξρεη ηηκνιφγην γεσξγηθήο ρξήζεο θαηά ηε ή ηελ θαηά πεξίπησζε, πνιενδνκηθή άδεηα εηδηθνχ θηηξίνπ ή, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη άδεηα νηθνδνκήο, θάζε πξφζθνξν δεκφζην έγγξαθν θαζψο θαη θνξνινγηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζην αθίλεην δελ αζθείηαη θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα (εκπνξία, παξνρή ππεξεζίαο θ.ιπ.). Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά βηνηερληθή ή βηνκεραληθή ρξήζε αιιά δελ ππάξρεη ηηκνιφγην βηνκεραληθήο ρξήζεο θαηά ηε ή ηελ θαηά πεξίπησζε, άδεηα ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ θαηά ηε ή ηελ θαηά πεξίπησζε θαζψο θαη θνξνινγηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζην αθίλεην απηφ δελ αζθείηαη θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα (εκπνξία, παξνρή ππεξεζίαο θ.ιπ.). ζ) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνιπθαηνηθηψλ, βεβαίσζε απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνλ ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηη, θαηά ηε ή ηελ θαηά πεξίπησζε, ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. είρε θαηαρσξεζεί ν Δηδηθφο θσδηθφο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα θνηλφρξεζηα. Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνιπθαηνηθηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη θαηαρψξηζε ζηε βάζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η., ελψ ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αθνξά ειεθηξνδφηεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ φηη ν ινγαξηαζκφο απηφο αθνξνχζε, θαηά ηε ή ηελ θαηά πεξίπησζε, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνιπθαηνηθίαο. η) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ θχξησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (μελνδνρείσλ θαη θάκπηλγθ), βεβαίσζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ επηκειεηεξίνπ. ηα) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, θσηνηππία ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΣ, ην νπνίν έρεη εθδνζεί κε ην ζχζηεκα ησλ θιεηδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 3337/2000 (ΦΔΚ 281 Α ). Άξζξν 3 Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 γηα ηελ απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ή ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή 0,5 1. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή ή γηα ηελ απαιιαγή απφ απηφ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, ε Γ.Γ.Π.. ιακβάλεη εηδηθφηεξα ππφςε ηα εμήο: 5

6 α) Δπηβνιή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή ζε πνιχηεθλνπο. Πξνβιέπεηαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο (0,5) γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή θαηά πνζνζηφ ζε: i. ζε πνιχηεθλν, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 1910/1944, εθφζνλ, θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ηνπ έηνπο επηβνιήο ηνπ ηέινπο, ηα ηέθλα πνπ νξίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1910/1944 ηνλ βαξχλνπλ θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.2238/1994, ΦΔΚ 151 Α ), θαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο επξψ. Η αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ πνιχηεθλνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν, ii. ζηνλ ή ζηε ζχδπγν ηνπ πνιχηεθλνπ θαζψο θαη φηαλ ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηεο θχξηαο ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ. Ο κεησκέλνο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη θαη φηαλ θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηεο θχξηαο θαη ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηά πιήξε θπξηφηεηα ή θαηά ζπγθπξηφηεηα είλαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα, ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελφο εθ ησλ γνλέσλ ηνπο. Αλ ην αθίλεην αλήθεη θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο ή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελφο εθ ησλ γνλέσλ ηνπο, ε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ δχν ζπδχγσλ ή ε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ πνιχηεθλνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ πνιπηέθλνπ ιακβάλεηαη ππφςε απηνηειψο ν αξηζκφο ησλ ηέθλσλ ησλ θσδηθψλ 003 θαη 004 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, εθφζνλ είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ησλ 4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 4 (θνξνινγνχκελα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα) ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Σν κεησκέλν ηέινο δελ ηζρχεη, αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε κε ηηκή άλσ ησλ επξψ θαζψο θαη γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζηνλ πνιχηεθλν θαη ζε ηξίην πξφζσπν κε δηθαηνχρν κεησκέλνπ ζπληειεζηή, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη ζην πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζηνλ πνιχηεθλν. β) Δπηβνιή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή ζε πξφζσπν πνπ είλαη ην ίδην αλάπεξν ή βαξχλεηαη κε αλάπεξν. Πξνβιέπεηαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο (0,5) γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή θαηά πνζνζηφ ζε: i. ζε πξφζσπν, πνπ ην ίδην ή πξφζσπν πνπ ην βαξχλεη θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ., παξνπζηάδεη αλαπεξία ζε πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ ή, πξνθεηκέλνπ γηα πξφζσπα πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε, λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ ή ζχλδξνκν DOWN, ζε πνζνζηφ απφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ. Η αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ αλαπήξνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλεηαη θαηά επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν, ii. ζηνλ ή ζηε ζχδπγν ηνπ αλαπήξνπ, θαζψο θαη φηαλ ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηεο θχξηαο ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ. Όηαλ ην αθίλεην αλήθεη θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο, ε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ δχν ζπδχγσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. Σν κεησκέλν ηέινο δελ ηζρχεη, αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε κε ηηκή άλσ ησλ επξψ θαζψο θαη γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ. 6

7 ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζε αλάπεξν θαη ζε πξφζσπν κε δηθαηνχρν κεησκέλνπ ζπληειεζηή, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο πεξηνξίδεηαη ζην πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζηνλ αλάπεξν. γ). Απαιιαγή αλέξγσλ απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. Πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα έλα αθίλεην πνπ ηδηνθαηνηθείηαη θαη αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή θαηά πνζνζηφ ζε: i. καθξνρξφληα άλεξγν, κε κε δηαθνπηφκελν ρξφλν αλεξγίαο ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θάζε έηνπο πνπ πεξηιακβάλεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., εγγεγξακκέλν ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ ή ζηνπο θαηαιφγνπο πξνζθεξνκέλσλ πξνο εξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ή ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο πξνζσπηθνχ εκεξήζησλ εθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο ή ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο ηερληθψλ ηχπνπ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο ή ii. άλεξγν πνπ επηδνηήζεθε ιφγσ ηαθηηθήο επηδφηεζεο απφ ηνπο σο άλσ θνξείο θαη ινγαξηαζκνχο θαηά ηνπο έμη (6) ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο δψδεθα (12) κήλεο πνπ πξνεγνχληαη θάζε θνξά ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θάζε έηνπο πνπ πεξηιακβάλεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ άλεξγνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη ε αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ ηνπ έηνπο 2008, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο επξψ, νη νπνίεο πξνζαπμάλνληαη θαηά επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. Η απαιιαγή δελ ηζρχεη, αλ ην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε δψλε κε ηηκή άλσ ησλ επξψ θαζψο θαη γηα ην πιένλ ησλ 120 η. κ. εκβαδφλ ηνπ ηδηνθαηνηθνχκελνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 η.κ. γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν θαη κέρξη ηα 200 η.κ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 4 (θνξνινγνχκελα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα) ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζε άλεξγν θαη ζε πξφζσπν κε δηθαηνχρν κεησκέλνπ ζπληειεζηή ή απαιιαγήο, ε απαιιαγή πεξηνξίδεηαη ζην πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζηνλ άλεξγν. 2. Ζιεθηξνληθή δηαδηθαζία γηα ηελ απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ή ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή Η Γ.Γ.Π.., αθνχ επεμεξγαζηεί ηα πην πάλσ ζηνηρεία, παξαδίδεη ειεθηξνληθφ αξρείν ζην Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Η. γηα ηα πξφζσπα πνπ απαιιάζζνληαη ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ή δηθαηνχληαη ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή, κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ παξνρήο. Μεηά απφ ηε ιήςε ηνπ αξρείνπ ηεο Γ.Γ.Π.., ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο εθδίδνπλ γηα ηα πξφζσπα απηά ινγαξηαζκνχο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ρσξίο ρξέσζε ή κε κεησκέλε ρξέσζε Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. 3.Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απαιιαγή απφ ην Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ή ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ελψ ην αθίλεην απαιιάζζεηαη ή ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πξέπεη λα ππνινγηζζεί κε κεησκέλν ζπληειεζηή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011, ε απαιιαγή ή ν ππνινγηζκφο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ Γ.Ο.Τ. ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη θσηνηππία ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 ή νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 θαηά πεξίπησζε, ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηδίνπ έηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη εθδνζεί, θαζψο θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηνπ Δληαίνπ Σέινπο Αθηλήησλ έηνπο 2008 ή ζπκβφιαην γηα απφθηεζε αθηλήηνπ κεηά ηελ 7

8 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, αλ ην αθίλεην γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή ή ν ππνινγηζκφο κε κεησκέλν ζπληειεζηή απνθηήζεθε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. Η απφθαζε απαιιαγήο απφ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ή ππνινγηζκνχ απηνχ κε κεησκέλν ζπληειεζηή έρεη σο ηα ππνδείγκαηα 2 θαη 3 θαηά πεξίπησζε. Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα αθφινπζα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά: α) πξνθεηκέλνπ γηα αλάπεξν, βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο (πγεηνλνκηθή επηηξνπή, αζθαιηζηηθφ θνξέα), β) πξνθεηκέλνπ γηα άλεξγν, βεβαίσζε απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην θνξέα γηα ηελ αλεξγία. Άξζξν 4 Γηαδηθαζία βεβαίσζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. 1. Δλέξγεηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 1.1. Η Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ άκεζα ζηε Γ.Γ.Π.. κεραλνγξαθεκέλεο θαηαζηάζεηο κε ηνπο θαηαλαισηέο ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν απηψλ θαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.), φπνπ ππάξρεη, ν αξηζκφο παξνρήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ Aλ δελ θαηαβιεζεί ην ηέινο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηά ηελ παξέιεπζε 4 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ηνπ νηθείνπ έηνπο, δηαγξάθνπλ ην νθεηιφκελν θαηά ηελ εκεξνκελία απηή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ησλ ππφρξεσλ θαη απνζηέιινπλ θαηάζηαζε ζηε Γ.Γ.Π.. θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 1.3 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ο θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ κπνξεί, κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (αιιαγή πξνκεζεπηή θ.ιπ.), λα θαηαβάιεη ηηο ηπρφλ ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο θαη λα ιάβεη βεβαίσζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 5, εθφζνλ βεβαησζνχλ νη ππφινηπεο δφζεηο. Με ηελ πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο, ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δηαγξάθνπλ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ Η Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ, ηαπηφρξνλα κε ηε δηαγξαθή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., λα απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Π.. θαηαζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δηαγξάθεθε ε απαίηεζε Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θαηαλαισηή, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ν αξηζκφο παξνρήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί, ην πνζφ πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαη ην ππφινηπν νθεηιφκελν πνζφ ηελ πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ην ζπκβφιαην παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο Γ.Δ.Η. ή ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηαμχ ηεο ή ηεο , θαηά πεξίπησζε, θαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ησλ πξψησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζα πεξηέρνπλ ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ ζα ππνινγίζεη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη ζα απνζηείιεη ζε θάζε πξνκεζεπηή ηηο ρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ελεξγφ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ πειάηε, ψζηε ν πξνκεζεπηήο λα ζπκπεξηιάβεη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ δελ βξεζεί ελεξγφο πειάηεο ζε νπνηνλδήπνηε πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ πξψησλ ινγαξηαζκψλ (ελψ ππήξρε ελεξγφο πειάηεο θαηά ηε ή ηελ αληίζηνηρα), ν Γηαρεηξηζηήο Γηθηχνπ απνζηέιιεη ζηε Γ.Γ.Π.. θαηάζηαζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα νθεηιφκελα ηέιε, κε ηελ παξαηήξεζε φηη δελ ρξεψζεθαλ ζε ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο H Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ λα απνζηείινπλ ζηε Γ.Γ.Π.. γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία φισλ ησλ παξνρψλ, ζηηο νπνίεο δελ επηβιήζεθε Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ αηηηνινγία ηεο απαιιαγήο. 8

9 2. Δλέξγεηεο ηεο Γ.Γ.Π Η Γ.Γ.Π.., κεηά ηελ παξαιαβή θαη επεμεξγαζία ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηηο απνζηέιιεη άκεζα ζε φιεο ηηο Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνβνχλ ζηηο απαιιαγέο θαη κεηψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. Οη αλσηέξσ θαηαζηάζεηο κε ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη ην πνζφ ηνπ ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί αλά παξνρή, πεξηέρνπλ θαη πεδία γηα ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ηνπ αξηζκνχ απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. πεξί απαιιαγήο ή κείσζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο απηήο, ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα επηζηξαθεί θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ δηπινηχπνπ είζπξαμεο Η Γ.Γ.Π.., κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ πεξ θαη 1.4. ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηηο απνζηέιιεη ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θχξηνπ ή ηνπ επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή, αλ δελ είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία απηνχ, ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή. Αλ απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ απνζηαιεί δελ πξνθχπηεη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ηφηε ε θαηάζηαζε απνζηέιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ην αθίλεην. Σαπηφρξνλα κε ηελ απνζηνιή ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο, ε Γ.Γ.Π.. εθδίδεη θαη απνζηέιιεη εηδνπνηήζεηο γηα ηελ νθεηιή απηή ζηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή, αλ δελ είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία απηνχ, ζηνλ θαηαλαισηή, ελεκεξψλνληάο ηνλ ηαπηφρξνλα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο κε εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Με ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ην νθεηιφκελν πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2011 βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα. Σν νθεηιφκελν πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο 2012, εθφζνλ δελ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο θακίαο δφζεο, βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζε πέληε (5) ηζφπνζεο δηκεληαίεο δφζεηο. Η πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα θαη νη επφκελεο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ησλ δηκήλσλ πνπ αθνινπζνχλ. Δθφζνλ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ, βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα. Δθφζνλ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο νξηζκέλσλ δφζεσλ, ην κελ ιεμηπξφζεζκν πνζφ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα, ην δε ππφινηπν πνζφ βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζε ηφζεο ηζφπνζεο δηκεληαίεο δφζεηο φζεο νη κε ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο Η Γ.Γ.Π.. επεμεξγάδεηαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο 1.5. ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο δηεπζχλζεηο, απνζηέιιεη θαηαιφγνπο κε ηνπο ππφρξενπο ζε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ., ψζηε λα βεβαησζεί ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ δελ ππνινγίζηεθε κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γ.Δ.Η. θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο θαηά ην λφκν πξνβιεπφκελεο δφζεηο. 3. Δλέξγεηεο ησλ Γ.Ο.Τ Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ ηεο ππνπεξίπησζεο 2.2 ηεο πεξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ απφ ηε Γ.Γ.Π.., νη Γ.Ο.Τ. νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ απηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσλ Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Μέηξα αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ιακβάλνληαη θαηά ηνπ θχξηνπ ή ηνπ επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο είλαη θαη ππνθείκελνο ζην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο δελ είλαη θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν νθείιεηαη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., πξνζέξρεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμεη ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ψζηε λα δηαγξαθεί απφ απηφλ ην νθεηιφκελν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη λα βεβαησζεί ζην φλνκα ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε πνπ ε Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηνπ θαηαλαισηή, ε ηειεπηαία δηαβηβάδεη ην ρξεκαηηθφ θαηάινγν ζηε Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ. Η ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγα θαη απφ ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ. 9

10 3.2. ε πεξίπησζε εμφθιεζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε Γ.Ο.Τ. νθείιεη λα ρνξεγεί βεβαίσζε πξνο ηνλ ππφρξεν ή ζηνλ θαηαλαισηή θαηά πεξίπησζε, ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο πξνζθνκίδεη ζηε Γ.Δ.Η. ή ζηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επαλαρνξεγεζεί ην ξεχκα ή λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Η βεβαίσζε έρεη σο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα 4. Γηα ην έηνο 2012, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ν θαηαλαισηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην θαη λα εμνθιήζεη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο εθδνζέληεο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ (θαη ζε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο ελφο εμ απηψλ). Η Γ.Ο.Τ., αθνχ βεβαηψζεη ηηο ππφινηπεο δφζεηο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. ζηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ρνξεγεί βεβαίσζε γη απηφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 5, ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο ζα πξνζθνκίζεη ζηνλ πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Άξζξν 5 Γηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ζην Διιεληθφ Γεκφζην 1. Μέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011 (ή ηελ επφκελε εξγάζηκε κέξα), ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ λα απνδίδνπλ ην εηζπξαρζέλ πνζφ ζηε Γ.Ο.Τ. θαηνίθσλ Δμσηεξηθνχ (Κ.Α.Δ 0224) κε ηξαπεδηθή επηηαγή ζε δηαηαγή Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ θαηάζηαζε, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν κήλαο θαη ην έηνο είζπξαμεο, ην πιήζνο ησλ εηζπξαρζέλησλ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο είζπξαμεο, ην πνζφ πνπ παξαθξαηήζεθε θαη ην ζπλνιηθά απνδηδφκελν κεηά ηελ παξαθξάηεζε πνζφ. 2. Καηά ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, ε Γ.Δ.Η. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Π.. θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο παξνρήο, ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θαηαλαισηή, φπνπ ππάξρεη, θαη ην εηζπξαρζέλ πνζφ αλά παξνρή θαη ζην ζχλνιν. 3. Η Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη απνζηέιινληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ, ηε Γ.Δ.Η. θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηε Γ.Γ.Π.. Άξζξν 6 Γηαδηθαζία επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο ηνπ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. H δηαδηθαζία επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ηνπο δηθαηνχρνπο απαιιαγήο ή κείσζεο έρεη σο αθνινχζσο: Αλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ηνπ κεησκέλνπ ηέινπο έρεη θαηαβάιεη νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εθδίδεη Α.Φ.ΔΚ., κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο. Δθφζνλ νη δηθαηνχρνη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ην Α.Φ.ΔΚ. εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ αίηεζε, θαη, εθφζνλ πξνθχπηεη πνζφ γηα επηζηξνθή, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ. Αλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή Δ.Δ.ΣΗ.Γ.Δ. έρεη εμνθιήζεη κέξνο ηνπ βεβαησζέληνο Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. δηελεξγείηαη λένο ππνινγηζκφο θαη εθδίδεηαη Α.Φ.ΔΚ. γηα ην επηπιένλ θαηαβιεζέλ πνζφ ή εηζπξάηηεηαη ην ππφινηπν πνζφ θαηά πεξίπησζε. Δθφζνλ νη δηθαηνχρνη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ην Α.Φ.ΔΚ. εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ αίηεζε, θαη, εθφζνλ πξνθχπηεη πνζφ γηα επηζηξνθή, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ. Αλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή Δ.Δ.ΣΗ.Γ.Δ. δελ έρεη θαηαβάιεη θακία δφζε, κεηά απφ αίηεζή ηνπ ή κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ηεηξακήλνπ θαη ηελ απνζηνιή απφ ηε Γ.Γ.Π.. ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξ. 1.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ε Γ.Ο.Τ. κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο εθδίδεη Α.Φ.ΔΚ. θαη δηαγξάθεη ηε βεβαησκέλε νθεηιή, ελψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν 10

11 ππφρξενο δηθαηνχηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. κε κεησκέλν ζπληειεζηή, κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ, δηαγξάθεηαη ε επί πιένλ νθεηιή απφ ηε Γ.Ο.Τ. θαη ην ππφινηπν θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Άξζξν 7 Γηα ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4021/2011 απνθαίλεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππφρξενπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ή ειεθηξνληθά ζηε Γ.Γ.Π.. Γηα ην έηνο 2011, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο, θαηά ηελ πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4021/2011, φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη πγείαο ηνπ θπξίνπ θαη ρξήζηε ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο δηαβηεί ππφ κεηνλεθηηθέο θνηλσληθά ζπλζήθεο θαη θξίλεηαη φηη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ζα ζέζεη, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο δηαβηεί, ζε πξνθαλή άκεζν θίλδπλν ηε ζηνηρεηψδε δηαβίσζε ηνπ ηδίνπ ή πξνζψπνπ πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη θνξνινγηθά, είλαη ε 20ή Μαξηίνπ Γηα ην έηνο 2012, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο είλαη ε ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επνκέλνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πεξηέρεη Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, γηα ην έηνο 2011, ε Γ.Γ.Π.. απνζηέιιεη θαηάζηαζε ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. κε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ αηηνχλησλ. Άξζξν 8 1. ε πεξίπησζε κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, γηα ην νπνίν ν ινγαξηαζκφο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ κηζζσηή, θαη εθφζνλ ν κηζζσηήο δελ έρεη εμνθιήζεη ην πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ κπνξεί, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαλαισηή ή ζε επαλαζχλδεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λα ππνβάιεη ζηε Γ.Ο.Τ. εηζνδήκαηφο ηνπ αίηεζε γηα θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 6, ζηελ νπνία αλαγξάθεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο θαη πξνζθνκίδεη ηα θνξνινγηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην αθίλεην είλαη κηζζσκέλν ή ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην. Η Γ.Ο.Τ., αθνχ εληνπίζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη απνζηαιεί απφ ηε Γ.Γ.Π.. ηνλ αξηζκφ παξνρήο, εθδίδεη δηπιφηππν είζπξαμεο, κε είδνο θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ πνζνχ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. Μεηά ηελ θαηαβνιή απηνχ θαη ηε βεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ δφζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 2.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ε Γ.Ο.Τ. ρνξεγεί βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 4 ή 5 ηεο παξνχζαο, θαηά πεξίπησζε, θαη ελεκεξψλεη ηελ θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο ηνλ αξηζκφ δηπινηχπνπ θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή ζηε Γ.Δ.Η. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηε δηαγξαθή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ απφ απηνχο. 2. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο Γ.Δ.Η. ή ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηά ηε ή ηελ , θαηά πεξίπησζε, θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ πξψησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πεξηέρνπλ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ν θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ (ή έλαο εμ απηψλ, ζε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο), εθφζνλ επηζπκεί ηελ επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πξνζέξρεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπ θαη ππνβάιιεη αίηεζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 6 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάιεη ην ηπρφλ ιεμηπξφζεζκν, θαηά ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2012, πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή θαη λα ιάβεη ηελ νηθεία βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα 4 ή 5 ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εληνπίδεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο ζηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε, εθδίδεη δηπιφηππν είζπξαμεο ηνπ ηέινπο, κε είδνο θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, ελεκεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο ηνλ αξηζκφ δηπινηχπνπ, ηνλ Α.Φ.Μ., ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο 11

12 βεβαίσζεο. Σν ππφινηπν πνζφ ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. βεβαηψλεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. θαη θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 2.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ζπληδηνθηήηεο ή επηθαξπσηέο επί αθηλήηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε παξνρή, ε βεβαίσζε ρνξεγείηαη, εθφζνλ έρεη εμνθιεζεί νιφθιεξν ην ιεμηπξφζεζκν πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή, θαη έρεη βεβαησζεί ην ππφινηπν. ε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, πνπ επηζπκεί ηελ επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απνηειεί απαιιαζζφκελν πξφζσπν ή πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο κε κεησκέλν ζπληειεζηή, ππνβάιιεη ηελ αλσηέξσ αίηεζε επηζπλάπηνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηελ παξνχζα θαη ηνλ ηειεπηαίν πξηλ ηε δηαθνπή ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Η Γ.Ο.Τ., κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη ιάβεη ππφςε ηεο ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ππνινγίδεη ην πνζφ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή βάζεη ηνπ εκβαδνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνζθνκηδφκελν ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη, αλ απαηηείηαη, εθδίδεη δηπιφηππν είζπξαμεο ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ ηέινπο, κε είδνο θφξνπ 1347 θαη Κ.Α.Δ. 0224, βεβαηψλεη ηηο ππφινηπεο δφζεηο θαη, αθνχ εληνπίζεη ηνλ αξηζκφ παξνρήο, ελεκεξψλεη ηελ ειεθηξνληθή θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο ζηελ εγγξαθή ηεο παξνρήο ηνλ Α.Φ.Μ., ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή, ηελ έλδεημε «απαιιαγή» (θαηά πνζνζηφ), ηνλ αξηζκφ δηπινηχπνπ θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο. ηε ζπλέρεηα ρνξεγεί ηε βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα 4 ή 5, ψζηε λα δηαγξαθεί ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.. 3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηηο Γ.Ο.Τ. απφ ηε Γ.Γ.Π.., ε Γ.Ο.Τ. ρνξεγεί ζρεηηθή πξνο ηνχην βεβαίσζε ζηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή ζηνλ θαηαλαισηή, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επαλαζχλδεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή γηα αιιαγή παξφρνπ. Άξζξν 9 1. ηελ παξνχζα απφθαζε επηζπλάπηνληαη, σο παξάξηεκα, έμε (6) ππνδείγκαηα αηηήζεσλ θαη βεβαηψζεσλ, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 2. Η απφθαζε ΠΟΛ 1211/ θαηαξγείηαη. 3. Η απφθαζε απηή, πνπ ηζρχεη απφ , λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο ΔΗΖΓΖΣΖ ΠΡ/ΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ/ΝΣΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΖ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. Γ.13 ΓΓΠ ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 12

13 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 ΑΗΣΖΖ Αξ. Πξσηνθφιινπ: ΑΗΣΖΖ ηνπ / ηεο Ολνκαηεπψλπκν / Δπσλπκία Ηκεξνκελία: ΠΡΟ ηε Γ.Ο.Τ. Α.Φ.Μ. Γηεχζπλζε Α.Γ.Σ. Θέκα: «Γηαγξαθή / Δθαξκνγή κεησκέλνπ ζπληειεζηή* Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.» πλεκκέλα: Παξαθαιψ φπσο πξνβείηε ζε δηαγξαθή/ επαλεθθαζάξηζε κε κεησκέλν ζπληειεζηή* ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. έηνπο, πνπ έρεη επηβιεζεί ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε αξηζκφ παξνρήο γηα αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζη. Ιδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ απηνχ είλαη ν/ε Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη ιφγσ ** Ο/Η αηηψλ/νχζα * Διαγράυεται κατά περίπτωση ** Αναγράυεται ο λόγος απαλλαγής ή ευαρμογής μειωμένοσ σσντελεστή υορολόγησης. 13

14 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γ.Ο.Τ. : Αξ. Απφθαζεο.: Ζκεξνκελία: ΑΠΟΦΑΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΣΟ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. (παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ., έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) β) γ) δ) ε) ζη) δ) ε) απνθαζίδεη φηη ν/ε (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία απαιιάζζεηαη ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2011 ή 2012*, γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε. Γηα ην ιφγν απηφ επηζηξέθεηαη ην πνζφ ησλ επξψ πνπ θαηέβαιε γηα ηελ παξνρή ΑΠ κε ην ινγαξηαζκφ ΑΑ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. * Διαγράυεται κατά περίπτωση 14

15 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γ.Ο.Τ.: Αξ. Απφθαζεο.: Ζκεξνκελία: ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. ΜΔ ΜΔΗΩΜΔΝΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4021/2011) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ., έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) β) γ) δ) ε) ζη) δ) ε) απνθαζίδεη φηη ν/ε (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία) ππφθεηηαη ζε κεησκέλν ζπληειεζηή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα ην έηνο 2011 ή 2012* γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε.. Σν Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη επξψ. Γηα ην ιφγν απηφ επηζηξέθεηαη ην πνζφ ησλ επξψ πνπ θαηεβιήζε επηπιένλ γηα ηελ παξνρή ΑΠ κε ην ινγαξηαζκφ ΑΑ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. * Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 15

16 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γ.Ο.Τ.: Αξ. Πξση.: Ζκεξνκελία: ΒΔΒΑΗΩΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. βεβαηψλεη φηη ν/ε (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία) θαηέβαιε ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ ή απαιιάζζεηαη απφ ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ*, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Παξνρή ΑΠ θαη ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ΑΑ, γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε. Η παξνχζα βεβαίσζε ρνξεγείηαη γηα επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο απηήο ή ε αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο*. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. * Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 16

17 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 5 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γ.Ο.Τ. : Αξ. Πξση.: Ζκεξνκελία: ΒΔΒΑΗΩΖ ΓΗΑ ΑΛΛΑΓΖ ΠΑΡΟΥΟΤ Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. βεβαηψλεη φηη γηα ηελ παξνρή ΑΠ πνπ αθνξά αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε έρνπλ θαηαβιεζεί δφζεηο πνζνχ επξψ γηα ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ έηνπο 2012 θαη νη ππφινηπεο δφζεηο ζα θαηαβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία καο, απφ ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία) Η παξνχζα βεβαίσζε ρνξεγείηαη: α) γηα ηε δηαγξαθή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. β) γηα ηελ αιιαγή πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. 17

18 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 6 ΑΗΣΖΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. Αξ. Πξσηνθφιινπ: ΑΗΣΖΖ ηνπ / ηεο Ολνκαηεπψλπκν / Δπσλπκία Α.Φ.Μ. Γηεχζπλζε Α.Γ.Σ. Θέκα: «Καηαβνιή Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. γηα επαλαζχλδεζε παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή ιφγσ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ» πλεκκέλα: * Ηκ/ληα Πξσηνθφιινπ: ΠΡΟ ηε Γ.Ο.Τ. Παξαθαιψ λα θάλεηε δεθηή ηελ αίηεζή κνπ γηα θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πνπ έρεη επηβιεζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε αξηζκφ παξνρήο ιφγσ* Ιδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ απηνχ είλαη ν/ε Γηα ην αθίλεην πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο/κεησκέλνπ ηέινπο θαη πξνο ηνχην επηζπλάπησ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. (Αγλνείζηε εάλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε απαιιαγήο/κεησκέλνπ ηέινπο). * Αλαγξάθεηαη ν ιφγνο πνπ αηηείηαη ε θαηαβνιή ** Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε Ο/Η αηηψλ/νχζα 18

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α..ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Β 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το ειδικό τέλος ακινήτων συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45ΦΦΗ-Ε8Π Αζήλα, 20 Δεθεκβξίνπ 2011

ΠΟΛ: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45ΦΦΗ-Ε8Π Αζήλα, 20 Δεθεκβξίνπ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Δ/λζε: Καξ. εξβίαο 8, 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 456ΣΗ-ΡΒΝ Αζήλα,

ΠΟΛ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 456ΣΗ-ΡΒΝ Αζήλα, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΤΛΑΗΑ ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΣΔΛΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ (ΔΔΣΖΓΔ)

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΤΛΑΗΑ ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΣΔΛΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ (ΔΔΣΖΓΔ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΤΛΑΗΑ ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΣΔΛΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ (ΔΔΣΖΓΔ) Ζ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο Υνξηηάηε αθνπγθξαδφκελε ηε δίθαηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα, 04/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 4662 Σαρ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 26-7-2011 Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΞΗ-61Σ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

ΑΔΑ: 4ΑΜΞΗ-61Σ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 16 ε ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ TMHMA: A Σει.: 210 3635963 210 3635480 2)

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ

Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ ΦΔΚ 1087 η. Β/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑ Α Σει.: 210 3635963,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

Δπίζεο, απφ ην έηνο 2011 θαη θάζε επφκελν απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο:

Δπίζεο, απφ ην έηνο 2011 θαη θάζε επφκελν απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο: ΞΟΝΠΝΣΖ!!! Απφ ην έηνο 2011 θαη γηα θάζε επφκελν, ππφρξενο ζε θφξν είλαη ν εξγνιάβνο, γηα ηελ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ δελ πνπιήζεθαλ, ηα νπνία ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζζνχλ απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζε απηφλ ή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010.

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Γεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.: 11891/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών. Θεσσαλονίκη 15-2-2012 Αριθμ.πρωτ.159 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1065 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994,

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994, ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΔΝ. ΓΡ/ΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Αζήλα, 24 Μαξηίνπ 2011 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ Α - Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Πνηα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ,ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σατ. Γ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 546 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ,ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σατ. Γ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 546 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δπιβολή ηέλοσς επιηηδεύμαηος οικονομικού έηοσς 2012 ζηις περιπηώζεις εκπρόθεζμης διακοπής δραζηηριόηηηας επιηηδεσμαηιών.

ΘΔΜΑ: Δπιβολή ηέλοσς επιηηδεύμαηος οικονομικού έηοσς 2012 ζηις περιπηώζεις εκπρόθεζμης διακοπής δραζηηριόηηηας επιηηδεσμαηιών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑ Α 2. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Καθοριζμός διαδικαζίας αποπληρωμής ηων εκκαθαριζμένων ή μη, εκκρεμών επιζηροθών (tax refund arrears) ζηοσς δικαιούτοσς»

ΘΔΜΑ: «Καθοριζμός διαδικαζίας αποπληρωμής ηων εκκαθαριζμένων ή μη, εκκρεμών επιζηροθών (tax refund arrears) ζηοσς δικαιούτοσς» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Γ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΕ56Η-ΚΨΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΜΗΜA B -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα