Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση."

Transcript

1 Θεσσαλονίκη Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ και στ της παραγράφου 2 και δ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για το έτος 2011 και κάθε επόμενο. Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Η Πρόεδρος Η Γεν.Γραμματέας Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου Αριστοτέλους 22, Θεσσαλονίκη, τηλ , fax ,

2 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΠΟΛ: 1112 Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο Αζήλα ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Απνδεθηψλ FAX: ΘΔΜΑ: Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ απαιιαγψλ απφ ηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ γηα ην έηνο 2011 θαη θάζε επφκελν Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Έτονηας σπόυη: 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002 (ΦΔΚ 330 Α / ), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α / ) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66Α / ). 2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3091/2002, φπσο ηζρχεη.

3 3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη φηη ε απαιιαγή ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ρνξεγείηαη θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο, θαη κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ λα θαζνξίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά, ην ρξφλν, ηε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ απαιιαγψλ απηψλ. 4. Σελ αξηζ. Γ6Α ΔΞ 2010 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξην Κνπζειά» (ΦΔΚ 1725 Β / ). 5. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Άρθρο 1 Γηα ηελ απαιιαγή ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, απαηηνχληαη ηα αθφινπζα: 1. Νασηιλιακές επιτειρήζεις Απαιηούμενα δικαιολογηηικά Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002 σο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη απηέο πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη γξαθεία ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 (ΦΔΚ 132Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ α.λ. 378/1968 (ΦΔΚ 82Α ), ην λ. 27/1975 (ΦΔΚ 77Α ), ην λ. 814/1978 (ΦΔΚ 144Α ) θαη ην λ. 2234/1994 (ΦΔΚ 142Α ). Οη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ηεο απαιιαγήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ γηα ηα αθίλεηα πνπ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο ηδηνρξεζηκνπνηνχλ ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά σο γξαθεία ή απνζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ ή εθκηζζψλνπλ ζε λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά σο γξαθεία ή απνζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θαη έηνο ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 2

4 Α. Νασηιλιακές επιτειρήζεις για ηα ακίνηηα ποσ ιδιοτρηζιμοποιούν α1) Αίηεζε, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 1, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο, κε ηελ νπνία δεηνχλ λα εγθξηζεί ε απαιιαγή απφ ηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ γηα ηα αθίλεηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθψο σο γξαθεία ή απνζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ. ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή, ε νπνία λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ ζηε δήισζε Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ην έηνο θνξνινγίαο ή ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, εθφζνλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζε απηφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο. α2) Σν Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ε απφθαζε κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 (ΦΔΚ 132Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ α.λ. 378/1968 (ΦΔΚ 82Α ), ην λ. 27/1975 (ΦΔΚ 77Α ), ην λ. 814/1978 (ΦΔΚ 144Α ) θαη ην λ. 2234/1994 (ΦΔΚ 142Α ), ή πξαγκαηνπνηείηαη ε ππαγσγή ειιεληθήο εηαηξείαο ζηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ λφκσλ. α3) Φσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη βεβαηψζεηο ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη πεξαηηέξσ κεηαβνιή. α4) Φσηναληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ (έληππν Δ2) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θνξνινγίαο. α5) Φσηναληίγξαθν ηεο δήισζεο Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΦΑΠ) ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ην έηνο θνξνινγίαο θαη, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ησλ αθηλήησλ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο. α6) Φσηναληίγξαθν ηεο νξηζηηθήο δήισζεο θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θνξνινγίαο, ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ή θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν θξίλεηαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ην αθίλεην, 3

5 γηα ην νπνίν ε εηαηξεία αηηείηαη ηελ απαιιαγή, ηδηνρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθψο σο γξαθείν ή απνζήθε γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο. Β. Νασηιλιακές επιτειρήζεις για ηα ακίνηηα ποσ εκμιζθώνοσν ζε νασηιλιακές επιτειρήζεις β1) Αίηεζε, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 1Α, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο, κε ηελ νπνία νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο δεηνχλ λα εγθξηζεί ε απαιιαγή απφ ηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ γηα ηα αθίλεηα πνπ εθκηζζψλνπλ ζε λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθψο σο γξαθεία ή απνζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ. ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή, ε νπνία λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ ζηε δήισζε Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ην έηνο θνξνινγίαο ή ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, εθφζνλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζε απηφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο. β2) Φσηναληίγξαθν ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ ζηε Γ.Ο.Τ. κηζζσηήξηνπ ζπκβνιαίνπ. β3) Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία 1Αα2 θαη 1Αα3 δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 1, ηφζν γηα ηελ εθκηζζψηξηα φζν θαη ηε κηζζψηξηα εηαηξεία. β4) Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία 1Αα4 θαη 1Αα5 δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 1, γηα ηελ εθκηζζψηξηα εηαηξεία. β5) Γηα ηε κηζζψηξηα εηαηξεία, θσηναληίγξαθν ηεο νξηζηηθήο δήισζεο θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θνξνινγίαο, ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ή θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν θξίλεηαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ην αθίλεην, γηα ην νπνίν ε εθκηζζψηξηα εηαηξεία αηηείηαη ηελ απαιιαγή, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε κηζζψηξηα απνθιεηζηηθψο σο γξαθείν ή απνζήθε γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο. 4

6 2. Πλοιοκηήηριες εηαιρείες Απαιηούμενα δικαιολογηηικά Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002 σο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο εκπνξηθψλ πινίσλ ζεσξνχληαη νη εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο πινίν πνπ εθκεηαιιεχνληαη νη ίδηεο. Οη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο εκπνξηθψλ πινίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ηεο απαιιαγήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ γηα ηα αθίλεηα πνπ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο ηδηνρξεζηκνπνηνχλ ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά σο γξαθεία ή απνζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ ή εθκηζζψλνπλ ζε λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά σο γξαθεία ή απνζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γ.Ο.Τ. ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: Α. Πλοιοκηήηριες εηαιρείες για ηα ακίνηηα ποσ ιδιοτρηζιμοποιούν α1) Αίηεζε, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 1, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο, κε ηελ νπνία δεηνχλ λα εγθξηζεί ε απαιιαγή απφ ηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ γηα ηα αθίλεηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθψο σο γξαθεία ή απνζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ. ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή, ε νπνία λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ ζηε δήισζε Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ην έηνο θνξνινγίαο ή ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, εθφζνλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζε απηφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο. α2) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ εζληθφηεηαο ησλ πινίσλ. Γηα πινία πνπ θέξνπλ μέλε ζεκαία ην έγγξαθν εζληθφηεηαο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε επίζεκε κεηάθξαζε. α3) Δάλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπή πινηνθηήηξηα εηαηξεία, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ εγγξάθνπ ηεο, κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ θχιισλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, φπνπ πξνβιέπεηαη. Δάλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπή πινηνθηήηξηα εηαηξεία, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ εγγξάθνπ ηεο, κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ζε επίζεκε κεηάθξαζε. 5

7 α4) Βεβαίσζε εγθαηάζηαζεο γξαθείνπ ή ππνθαηαζηήκαηνο ή ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηεο αιινδαπήο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ έρεη εγθξίλεη ηελ εγθαηάζηαζε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπή πινηνθηήηξηα εηαηξεία. α5) Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη έλα πινίν αλαςπρήο σο επαγγεικαηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2743/1999, φπσο ηζρχεη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Πινίσλ Αλαςπρήο (Ν.Δ.Π.Α.). α6) Φσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη βεβαηψζεηο ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη πεξαηηέξσ κεηαβνιή. α7) Φσηναληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ (έληππν Δ2) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θνξνινγίαο. α8) Φσηναληίγξαθν ηεο δήισζεο Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ην έηνο θνξνινγίαο θαη, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ησλ αθηλήησλ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο. α9) Φσηναληίγξαθν ηεο νξηζηηθήο δήισζεο θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θνξνινγίαο, ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ή θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν θξίλεηαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ην αθίλεην, γηα ην νπνίν ε εηαηξεία αηηείηαη ηελ απαιιαγή, ηδηνρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθψο σο γξαθείν ή απνζήθε γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο. Β. Πλοιοκηήηριες εηαιρείες για ηα ακίνηηα ποσ εκμιζθώνοσν ζε νασηιλιακές επιτειρήζεις β1) Αίηεζε, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 1Α, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο, κε ηελ νπνία νη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο δεηνχλ λα εγθξηζεί ε απαιιαγή απφ ηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ γηα ηα αθίλεηα πνπ εθκηζζψλνπλ ζε λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθψο σο γξαθεία ή απνζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ. ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ 6

8 αθηλήηνπ γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή, ε νπνία λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ ζηε δήισζε Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ην έηνο θνξνινγίαο ή ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, εθφζνλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζε απηφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο. β2) Φσηναληίγξαθν ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ ζηε Γ.Ο.Τ. κηζζσηήξηνπ ζπκβνιαίνπ. β3) Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία 2Αα2 έσο 2Αα8 δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 1, γηα ηελ εθκηζζψηξηα εηαηξεία. β4) Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία 1Αα2, 1Αα3 ηνπ άξζξνπ 1, γηα ηε κηζζψηξηα εηαηξεία. β5) Γηα ηε κηζζψηξηα εηαηξεία, θσηναληίγξαθν ηεο νξηζηηθήο δήισζεο θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θνξνινγίαο, ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ή θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν θξίλεηαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ην αθίλεην, γηα ην νπνίν ε εθκηζζψηξηα εηαηξεία αηηείηαη ηελ απαιιαγή, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε κηζζψηξηα απνθιεηζηηθψο σο γξαθείν ή απνζήθε γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο. 3. Γιαδικαζία Υορήγηζης Βεβαίφζης Απαλλαγής Η απαιιαγή απφ ηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ εγθξίλεηαη κφλν εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά ειεγρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ψζηε λα δηαπηζησζεί ζσξεπηηθά φηη πξφθεηηαη γηα λαπηηιηαθή επηρείξεζε πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη γξαθεία ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 (ΦΔΚ 132Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ α.λ. 378/1968 (ΦΔΚ 82Α ), ην λ. 27/1975 (ΦΔΚ 77Α ), ην λ. 814/1978 (ΦΔΚ 144Α ) θαη ην λ. 2234/1994 (ΦΔΚ 142Α ), ή γηα πινηνθηήηξηα εηαηξεία εκπνξηθψλ πινίσλ θαζψο θαη φηη ην αθίλεην γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή ηδηνρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθψο σο γξαθείν ή απνζήθε γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο απηήο ή εθκηζζψλεηαη ζε λαπηηιηαθή επηρείξεζε πνπ ην ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά σο γξαθείν ή απνζήθε γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο αλαγθψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. δχλαηαη λα δεηήζεη επηπιένλ ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε απαιιαγήο, εάλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην. 7

9 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο βεβαίσζεο απαιιαγήο είλαη ε δηελέξγεηα απηνςίαο (επηηφπηνπ ειέγρνπ) ζην αθίλεην γηα ην νπνίν ε εηαηξεία αηηείηαη ηελ απαιιαγή, είηε πξφθεηηαη γηα αθίλεην πνπ ηδηνρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα αθίλεην πνπ εθκηζζψλεηαη. Η βεβαίσζε ηεο απαιιαγήο ρνξεγείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., γηα θάζε αθίλεην ρσξηζηά, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 3, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. Σε βεβαίσζε παξαιακβάλεη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ν αηηψλ ή ηξίην πξφζσπν, εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν. Άρθρο 2 1. Νομικά Πρόζφπα περ. ζη παρ. 2 και δ παρ. 3 Απαιηούμενα δικαιολογηηικά Σα λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ηεο απαιιαγήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ θαη εθφζνλ δελ εληάζζνληαη ζηηο ινηπέο απαιιαγέο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηε Γ.Ο.Τ. πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Αίηεζε, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 2, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο, κε ηελ νπνία δεηνχλ λα εγθξηζεί ε απαιιαγή απφ ηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ γηα ηα αθίλεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ή δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002. ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή, ε νπνία λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ ζηε δήισζε Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ην έηνο θνξνινγίαο ή ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, εθφζνλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζε απηφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο. β) Δάλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηνπ ζπζηαηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ, κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ θχιισλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, φπνπ πξνβιέπεηαη. 8

10 Δάλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηνπ ζπζηαηηθνχ εγγξάθνπ απηνχ κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ζε επίζεκε κεηάθξαζε, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο έδξαο ηνπ πεξί ηεο χπαξμεο απηνχ, ζε επίζεκε κεηάθξαζε. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηνπ ζπζηαηηθνχ εγγξάθνπ, κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, ηνπ ηδξχκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ην ζχλνιν ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή κεξίδσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ αηηνχληαη ηελ απαιιαγή. Δάλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπφ ίδξπκα ηα αλσηέξσ πξνζθνκίδνληαη ζε επίζεκε κεηάθξαζε θαη ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο έδξαο ηνπ πεξί ηεο χπαξμεο απηνχ. γ) Φσηναληίγξαθν ηεο δήισζεο Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ην έηνο θνξνινγίαο θαη, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ησλ αθηλήησλ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο. δ) Σνπο ινγαξηαζκνχο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή χδξεπζεο γηα νιφθιεξν ην έηνο θνξνινγίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θελφ θηίζκα θαηά ηελ πεξίπησζε ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ Γιαδικαζία Υορήγηζης Βεβαίφζης Απαλλαγής Η απαιιαγή απφ ηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ εγθξίλεηαη κφλν εθφζνλ, θαηφπηλ ηαθηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., δηαπηζησζεί ζσξεπηηθά φηη ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ή ην ίδξπκα ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002 απνδεδεηγκέλα επηδηψθνπλ ζηελ Διιάδα ηνπο ζθνπνχο πνπ νξίδνληαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη φηη ην αθίλεην γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή, ζηε κελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο, ζηε δε πεξίπησζε ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηδηνρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπφ θνηλσθειή, πνιηηηζηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, εθπαηδεπηηθφ ή φηη ην πξντφλ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ δηαηίζεηαη απνδεδεηγκέλα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ ή φηη ην αθίλεην είλαη απνδεδεηγκέλα θελφ ή δελ απνθέξεη θαλέλα εηζφδεκα. 9

11 Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. δχλαηαη λα δεηήζεη επηπιένλ ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε απαιιαγήο, εάλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην. Η βεβαίσζε ηεο απαιιαγήο ρνξεγείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., γηα θάζε αθίλεην ρσξηζηά, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 3, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. Σε βεβαίσζε παξαιακβάλεη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ν αηηψλ ή ηξίην πξφζσπν, εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν. Άρθρο 3 1. Μη τορήγηζη Βεβαίφζης Απαλλαγής ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (αξρηθψλ ή πξφζζεησλ) θαζψο θαη απφ ηελ έθζεζε απηνςίαο ή ειέγρνπ θαηά πεξίπησζε, δηαπηζησζεί φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, θαη σο εθ ηνχηνπ δε δηθαηνχηαη λα ηχρεη ηεο απαιιαγήο, ηφηε ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα ζρεηηθά κε ηε κε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο απαιιαγήο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 4, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 2. Δνέργειες Τπότρεοσ ε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ηεο βεβαίσζεο απαιιαγήο, ην λνκηθφ πξφζσπν νθείιεη λα ππνβάιεη δήισζε εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ, ζηελ νπνία δχλαηαη λα δηαηππψζεη ξεηή επηθχιαμε πνπ πξέπεη λα είλαη εηδηθή θαη αηηηνινγεκέλε. Γηα ηηο δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κε επηθχιαμε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3091/2002, φπσο αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 3842/2010 θαη ηζρχεη. Άρθρο 4 1. Τποβολή Αιηήζεφν Οη αηηήζεηο Τπνδείγκαηα 1, 1Α & 2 γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο απαιιαγήο απφ ηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο γ θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε 10

12 ηα αλσηέξσ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. κέρξη ηελ 10 ε Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη επέρνπλ ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986. ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο ππνδείγκαηα ππνβάιινληαη απφ ηξίην πξφζσπν, δηαθνξεηηθφ ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, πξνζθνκίδεηαη εηδηθή πξνο ηνχην εμνπζηνδφηεζε κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζε δπν αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ ην δεχηεξν επηζηξέθεηαη ζηνλ αηηνχληαη θαη απνηειεί απφδεημε παξαιαβήο θαη φρη αθξηβέο αληίγξαθν ηεο αίηεζεο. Δηδηθά γηα ην έηνο 2011, νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κέρξη θαη ηελ 29 ε Ινπλίνπ 2011 θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. πξέπεη λα ιάβεη ζέζε επ απηψλ εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπο. ε πεξίπησζε απαιιαγήο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο αθηλήησλ ππνβάιιεηαη μερσξηζηή αίηεζε, κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ γηα ηελ θαζεκία. 2. Σήρηζη Αρτείοσ Η Γ.Ο.Τ. ηεξεί αξρείν γηα θάζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα εμαίξεζε, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε θαη ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά, αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο ρνξήγεζεο ή ηεο γλσζηνπνίεζεο κε ρνξήγεζεο ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο, ηελ έθζεζε απηνςίαο ή ειέγρνπ, θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έθδνζε ή κε ηεο βεβαίσζεο. Άρθρο 5 Τποβολή δηλώζεφν ειδικού θόροσ επί ηφν ακινήηφν Τποτρεώζεις Γ.Ο.Τ. Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ αηηνχληαη ηεο απαιιαγήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο γ θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, ππνρξενχληαη λα ζπλππνβάιινπλ κε ηε δήισζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ ηε βεβαίσζε ηεο απαιιαγήο. Δάλ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ ε Γ.Ο.Τ. δελ έρεη ιάβεη ζέζε επί ηεο εκπξφζεζκεο αίηεζεο απαιιαγήο, ε δήισζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ ππνβάιιεηαη ζπλνδεπφκελε απφ θσηνηππία ηεο αίηεζεο πεξί απαιιαγήο. Σπρφλ κεηέπεηηα δηαθνξεηηθή θξίζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ., πεξί ηεο κε ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο, δελ επηθέξεη ζπλέπεηεο (πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο) πέξαλ ηνπ επηβαιιφκελνπ θφξνπ. 11

13 ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο αίηεζεο ρνξήγεζεο απαιιαγήο, ε δήισζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ ππνβάιιεηαη κφλν κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο ή ηε γλσζηνπνίεζε ηεο κε ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ.. Άρθρο 6 1. Τποτρεώζεις Προχζηάμενοσ Γ.Ο.Τ. Η βεβαίσζε πεξί ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο ή ε απάληεζε κε ρνξήγεζεο ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο, κε επηζπλαπηφκελε ηελ έθζεζε απηνςίαο ή ειέγρνπ θαηά πεξίπησζε, καδί κε αληίγξαθν ηεο αίηεζεο απνζηέιιεηαη κε επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. κε εκπηζηεπηηθφ πξσηφθνιιν, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ, ζην ηκήκα Φ.Μ.Α.Π. ηεο Γηεχζπλζεο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 2. Τποτρεώζεις Οικονομικών Δπιθεφρηηών Γ.Ο.Τ. Η νξζή εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Απφθαζεο αλήθεη ζηελ επνπηεία ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ ησλ Γ.Ο.Τ.. Άρθρο 7 Υορήγηζη απαλλαγής ζε νασηιλιακές και πλοιοκηήηριες εηαιρείες ποσ ηην 1 η Ηανοσαρίοσ 2010 εκμίζθφναν ακίνηηα ζε νασηιλιακές επιτειρήζεις Οη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θαη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο γηα λα ηχρνπλ ηεο απαιιαγήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3943/2011, γηα ηα αθίλεηα πνπ εθκίζζσλαλ ζε άιιεο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά σο γξαθεία ή απνζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2010, ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο απαιιαγήο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ζηελ ίδηα εκεξνκελία κε ηελ ππνβνιή ηεο αληίζηνηρεο αίηεζεο γηα ην έηνο Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ αθνινπζείηαη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη νινθιεξψλεηαη ζηνλ ίδην ρξφλν κε ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ γηα ην έηνο Ο εηδηθφο θφξνο επί ησλ αθηλήησλ έηνπο 2010 πνπ θαηαβιήζεθε απφ ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θαη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο γηα αθίλεηα πνπ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 12

14 2010 εθκίζζσλαλ ζε άιιεο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο επηζηξέθεηαη, εθφζνλ ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο. Άρθρο 8 Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ο Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξηνο Κνπζειάο 13

15 YIIOAEIrMA 1 Ap. ITproT.: EAAHNIKH AHMOKPATIA YIIOyprEIO OIKONOMIK!!N AITHEH XOPHrHEH:E BEBAI!l:EH:E AllAAAArH:E 15 N ETO'UC; rrpo~ TH L'l.o.y. l:toixeia NAYTIAIAKHl: EnmXEIPHl:H - naoiokthtpial: ET AIPEIAl: ErrnNyMIA: APM06IA L'l.o.y.:. A$M: EL'lPA HHN EAAAL'lA: l:toixeia NOMIMOY EKTIPOl:!!IJOY/ANTUlPOl:!!IJOY ONOMATErrnNyMO: A$M:_ AL'lT: NN~H:. l:toixeia ErrPA(JlOY NOMIMHl: EKIJPOl:!!IlHl:Hl: D NaU'tlAtaKfJ 1rtXdp11O'l1 a.v D TIAOlOK'Cl1Tpta Tatpda /-l1roptkod naoiou TIapaKaAcD va /lou XOPllYf)O' T ~ ~aicoo'l1 npok t/l VOU 11 Tatpda VO/ltKO npoo'cono va KaV t XPf)O'l1 T11<; anauayf)<; nou npo~a n Tat O'T1lv n pintcoo'l1 y' T11<; napaypa<pou 2 "COU ap8pou 15 "COU v yta "CO KaTCOT PCO akiv11"co, onco<; n ptypa<p Tat: D 0'T11 of)acoo'l1 "COU <popou akiv11t11<; n ptouo'ia<; e"cou<; 11 D 0'T11 oijacoo'l1 O'TOlX icov aktvf)tcov e"cou<; 14.,O.J '''''l[

16 YIIOAEIrMA 1 (DEplypaq>lKa (j'tolxeia aklvij'tou) HJtEp0J111Via... om alt.... 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8) )... 10)... 11)... 12)... HJ1SP0J111Viu: OIHUIT

17 YIIOAElrMA la Ap. llprot.:. EAAHNIKH AHMOKPATIA YllOyprEIO OIKONOMIK!!N AITH~H XOPHrH~H2: BEBAI.Q~H~ AllAAAArH~ Ap0POY 15 N.3091/2002 E'tOVC; rrpol TH L\.O.Y. I:TOIXEIA EKMII:0nTPIAI: ET AIPEIAI: I:TOIXEIA MII:0nTPIAI: ETAIPEIAI: D Naun?ctaK~ 7tlX ipt](j'l a.v. 89/1968 D rr?cmokn'rcpta "CUtp ia JlnOplKOu naoiou ErrnNYMIA:. A~M:. APMOL\IA L\.O.Y.: EL\PA LTHN EAAAL\A: EITnNYMIA: A~M: APMOL\IA L\.O. Y.: EL\PA LTHN EAAAL\A: I:TOIXEIA NOMIMOY EKnpOI:nnOY ANTIITPOI:nnoy ONOMATErrnNYMO:. I:TOIXEIA NOMIMOY EKnpOI:nnoy ANTIllPOI:nnOY ONOMATEITnNYMO:. A~M.: AL\T:. L\mLH:. A~M:. AL\T:. L\mLH:.~ I:TOIXEIA ErrrAcI>OY NOMIMHI: EKDPOI:nnHI:HI: ITUPUKaAcO vu j.1ou XOPllrf1cr T P PUtCD(jll 1rpOK tj.1 VOU 11 TatpEiU VOfllKO 1rPOcrCD1rO VU Kav t xpi]crlltllc; U1rUAAUrflC; 1rOV 1rPOPA 1r Tat cr1:11v 1r Pt1rTCD()11 y' TllC; 1rupuypacpou 2 1:OU ap8pou 15 TOU v ytu 1:0 KUTCDT PCD UKtVllTO, 01rCDC; 1r ptypacp Tat: 16

18 YTIOAElrMA la (J1:T] 8itA,COGT] TOU <p6pov (XXiVT]TT]s neplovgius BTOVS it GTT] 8itAmGT] (J1:OlX,elCOV UKlvTtTCOV BTOVS (ll ptypu<ptku (J1:OlX,Eiu UKtvTtWV) Hf1EPOJ11JVia... ""... "" O/II al"t' 1)... 2)... 3)... 4)... 5) 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... HflEPOp:'lvia: OIH at1'

19 VTIOAElrMA2 Ap. llpro'c.: EAAHNIKH AHMOKPATIA VIIOVprEIO OIKONOMIKnN AITH:!:H XOPHrH:2:H:2: BEBAIQ.:2:H:2: AllAAAArH:!: AP0POY 15 N.309V2002 E'TOU<; IlPOL TH /)..O.Y. I:TOIXEIA NOMIKOY llpoi:nlloy EnnNyMIA:. APMO/).IA /)..o.y.: ~ A~M: E/).PA LTHN EAAA/).A: I:TOIXEIA NOMIMOY EKllPOI:nllOY/ANTIllPOI:nllOY ONOMATEnnNYMO: ~ A~M: A/)'T: /).mlh: I:TOIXEIA ErrPAcI>OY NOMIMHI: EKllPOI:nllHI:HI: TIapaKaAcO va /1ou XOpT]yTj<J 't ~ ~atco<jtj npok l/1 VOU 'to V0/11KO npo<jcono 'tulp ia va KUV l xptj<jtj TIle; anaaaaytje; nou npo~a n ml <J't1lv n ptn't(o(jtj: D <J't' 'ttje; napaypu<pou 2 Tj D 0' 'ttje; napaypu<pou 3 'tou up8pou 15 'tou v Yla 'to Ka'tco't pco aktv11't0, oncoe; n plypu<p mt: D <J't11 OTjACO<JTj 'tou <popou UKtVTj't11e; n plou<jtae; 'toue; D <J'tTj OTjACO<JTj <J'tOlX tcov UK1VTj'tCOV 'toue; Tj 18

20 YTIOAEIrMA2 HJlEpOJltJ.via... OIlI Ul'T... """...,,... 1)... 7) )... 8)... 3)... 9) )... 10)... 5)... 11)... 6)... 12)... O/H (ltt

21 VTIOAElrMA3 EAAHNIKH AHMOKPATIA YIIOyprEIO OIKONOMIKUN Ap. npro't'.: HJ1Epop:J]via: L\l1J1ocrm OtKOVOjltKi] Y1t11PWw. (L\.O.Y.): Tax. L\/vcr11: I1Allp qjopiet;: TllA qjo)vo: o rrpoi:o"'tajlsvo~ 't11~ DlKatoAo,,{llnKa: BEBAIUl:H XOPHrm:Hl: ATIAAAArHl: 1w,pa:ypacpou 6 apopou 15 v A.O.Y. sxov-tae; Aa~sl uno\jfll 'ta akoaou8a 8) TllV ano sk8so"t] SAS"{XOU, ijlkat 'tl]v ano _ EK8sO"l1 au'w\jfiae; (s1tt'tontou SAS,"{XOU) ~S~atroVct on 'to VO!llKO npoo"cono jlnopsi, "{la 10 Ewe;, Wt KaVEt ;(pijo"t] 'T1lC; antlaatl"{11c; nol) npo~aencttll O"'t11v m;pbrtcogll _ 'Tl1C; napa"{pacpou _ 'wu ap8pou 15 'tou v "{la 'to akivll'to nou nspt"{pacps'tat O"'tl] jls tlp. npco't. ai'tl]o"ij 'tou. IIapd.,ll<P0ll 't"l1v o llapa1nprov 20

22 VTIOAEIrMA4 EAAHNIKH AHMOKP ATIA Ap. TIpro'T.: YllOyprEIO OIKONOMIKnN Hllep0l!l1V1a: ~rh16cna OtKOVO)ltKll Y1IT]pwia (~.O.Y.): Tax. MV<Jll: llallpo<jlopi <;: T11AE<jlCOVO: rnnl:toiioihl:h MH XOPHrHl:Hl: ATIAAAArHl: napaypu<pou 6 up8pou 15 v o ITpo'iG'tU).1 VOC; 't11c; ~.O.y. xov'tac; AU~ t UnO\jf11 'ta akoaou8a btkatoaoy11nku: a) ~) y) b) ) G't) s) ) 8) T11v K8 G11 au'to\jfiac; ( nt'tontou A yxou) nou bt V Pyf]811K l11v ~ ~atffiv t on 11 'tatpt:ia - VO).1tKO npogmno b ).1nopt:i, yta 'to 't0c;, va KUV t XPf]G11 l11c; anaaaayf]c; nou npo~a n 'tat G't11v n pi1nmg11 _ 't11c; napaypu<pou _ 'tou up8pou 15 'tou v yta 'toha akiv11't_ nou n ptypu<p G't_ ).1 ap. npm't. ah11g11/anf]g tc; 't11c;hou, ).1 b bo).1 VO on: 21

23 YllOL\ElrMA 4 o llpoigtaj,1evo<; T1]<; L\.O.Y. E1l1()691]KE T1]V o llapalaprov 22