Θεκαηα θαη απαληεζεηο ζεπηεκβξηνπ 2007 (anthix) [/quote] Απαληεζεηο ζεκαησλ. [quote] Θέκα 1: (2 κνλάδεο)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεκαηα θαη απαληεζεηο ζεπηεκβξηνπ 2007 (anthix) [/quote] Απαληεζεηο ζεκαησλ. [quote] Θέκα 1: (2 κνλάδεο)"

Transcript

1 Θεκαηα θαη απαληεζεηο ζεπηεκβξηνπ 2007 (anthix) Απαληεζεηο ζεκαησλ Θέκα 1: (2 κνλάδεο) (α) Γεθαεμαδηθά απνηειέζκαηα ησλ lb lbu lh lhu (big-little endian) κε δεδνκελε ηελ κλήκε από όπνπ θάλνπκε load. Γελ ζεπκακαη ηα αξθηβε λνπκεξα αιια εζησ νηη ζηε κλεκε εηλαη 43 A3 C7 97 Καη ζηνλ $s0 ε δηεπζπλζε ηνπ πξσηνπ byte. Lb $t0, 1($s0) Lbu $t0, 2($s0) Lh $t0, 2($s0) Lhu $t0, 2($s0) t0=0xffffffa3 t0=0x000000c7 (big endian) t0=0xffffc797 (little endian) t0=0x0000a343 (β) απνκόλσζε 16 ςεθίσλ (ηα 21:6 ζπγθεθξηκέλα) από έλα θαηαρσξεηή (SOS, ΟΦΙ ΜΝΗΜΗ!!) θαη εηζαγσγή ηνπο ζε ελαλ λέν ζηα 16 ιηγόηεξα ζεκαληηθά ςεθία (ηα πξώηα 16 λα είλαη 0!), κε 2 εληνιεο MIPS ΜΟΝΟ θαη κε ρξήζε ελόο πξνζσξηλνύ θαηαρσξεηή $t0. Δζησ νηη ηα δεδνκελα εηλαη ζηνλ $s0 Srl $t0, $s0, 6 //δεμηα ινγηθε νιηζζεζε 6 Bits, πιενλ ζεισ λα απνκνλσζηα ηα 16 lsbits Andi $t0, $t0, 0xffff //immediate ινγηθν and κε ηελ 16Bit ζηαζεξα 0xffff (ζην δηαδηθν ) Masking. Η ινγηθεο παξμεηο παηξλνπλ επελαζε κεδελνο ηε ζηαζεξα Immediate νπσηε ηα πξσηα 16 Bit ζα κεδεληζηνπλ θαη ζα ιαβνπκε κνλν ηα 16 ηειεπαηαη πνπ καο ελδηαθεξνπλ. Θέκα 2: (2 κνλάδεο) Υινπνίεζε ηνπ παξαθάησ (ςεπδν)θώδηθα ζε 6 ΜΟΝΟ εληνιέο MIPS (θαη κε ρξήζε ελόο ΜΟΝΟ πξνζσξηλνύ θαηαρσξεηή $t0) (έρνπκε όηη g, i, j, h, είλαη απνζεθεπκέλα ζηνπο $s1, $s2, $s3, $s4 αληίζηνηρα θαη ε όηη βάζε(δηεύζπλζε) ηνπ A είλαη ζηνλ $s5):

2 Loop: g = g - A[i] i = i - j; if( i!= h ) goto Loop Loop: Sll $t0, $s2, 2 //αξηζηεξε ινγηθε νιηζζεζε 2 Bits, t0=i*4 Add $t0, $t0, $s5 //t0=&a[i] δηεπζπλεο ην α[η] Lw $t0, 0($t0) //to=a[i] πεξηερνκελν α[η] Sub $s1, $s1, $t0 // g=g-t0 sub $s2, $s2, $s3 bne $s2, $s4, loop Θέκα 3: (1 κνλάδα) (Απνδόζεηο) Δληνιή πνιιαπιαζηακνύ: 12 θύθινπο CPU - 15% ηνπ πξνγξάκκαηνο Δλνιέο άιισλ πξάμεσλ: 4 θύθινπο CPU - 85% ηνπ πξνγξάκκαηνο (α) Πόζν πνζνζηό ηεο CPU πηάλνπλ νη πνιιαπιαζηαζκνί? (β) Μεησζή θύθισλ πνιιαπιαζηαζκνύ ζε 8 -> αύμεζε θαηά 20% ηνπ ρξόλνπ ελόο θύθινπ. Θα ην θάλαηε? Α) Τσξα απηνζρεδηαδνπκε.. δελ εγγπνκαη ηπη, απια εηζη ην ειπζα εγσ.. Cpu_xronos_i = (cpi_i * ic_i )/rythmos_rologiou Γηαηξσ κε ην ic oιηθν. Cpu_xronos_i / ic = (cpi_i * ic_i / ic )/rythmos_rologiou = (cpi_i * fi )/rythmos_rologiou Οπνπ fi ζρεηηθε ζπρλνηεηα κηαο νκαδαο εληνισλ (δεδνκελν) Τειηθα Cpu_xronos_i = (cpi_i * fi )*(ic /rythmos_rologiou) Οπνπ ic /rythmos_rologiou εηλαη κηα ζηαζεξα πνπ ηελ νλνκαδσ c Cpu_xronos_i = (cpi_i * fi )*c Cpu_xronos_pollaplasiamou = (12 * 0.15 )*c =1.8c Cpu_xronos_olikos = (12* *0.85) *ic /rythmos_rologiou = (1.8c + 3.4c) * c =5.2c Αξα ζηα 5,2c 1.8c 100 x

3 x=100*1.8*c/5.2*c = 34.6% ηνπ ρξνλνπ. Β) ν λενο Cpu_olikos_Xronos=(8* *0.85)*ic/neos_rythmos_rologiou Οπνπ λενο_ρξνλνο_θπθινπ_ξνινγηνπ= θπθινο_ρξ_ξνιγηνπ +20%θπθινο_ρξ_ξνινγηνπ=(120/100)*ρξνλνο_θπθινπ ξνινγηνπ=1,2ρξννο_θπθινπ Αξα neos_rythmos_rologiou= 1 / neos_xronos_kykloy rolgioy = 1/(1.2xrnonos) (1/1.2 )* rythmos Cpu_olikos_Xronos=(8* *0.85)*ic*1.2/rythmos_rologiou=4.6*1.2*c=5.52c αξα κεγαιπηεξνο ρξνλνο εθεηιεζεο ζε ζρεζε εκ πξηλ θαη ε αιιαγε δελ πξεπεη λα γηλεη. Θέκα 4: (2 κνλάδεο) (εξγαζηήξην) Έλα πξόγξακκα ζε assembly. Ηζειε λα πεηο ηη ππνινγίδεη (αξηζκεηηθή παξάζηαζε) θαη ηη απνηέιεζκα βγάδεη (άζθεζε ηνπ Τάθε ζύκηδε ;-)). Τν πξνγξακκα εηαλ.data Alpha:.word 0x Beta:.word 0x text.globl main Main: la $t0, alpha //fortwnei dieythynsi Lw $s0, 0($t0) //s0=4 la $t0, beta Lw $s1, 0($t0) //s1=5 Add $t0, $zero, $zero //t0=0 arxikopoiisi Loop: beq $s1, $zero, exit //while s1!=0 addi $s1,$s1,-1 //s1=s1-1 meiwneta kata 1 se kathe epanalipsi add $t0, $t0, $s0 // t0=t0+4 amevalmiti I timi tou kataxwriti s0 j loop exit: add $t0, $t0, 6 //t0=t0+6 add $v0, $t0, $zero //v0=t0 δελ κπνξεζα λα θαηαιαβσ ηη αθξηβο πξνζθεξεη απηνο ν θσδηθαο... δελ ην εθαλα απην ην εξσηεκα. Τν νηη ην αιθα εηλαηα κεηαβειν ζην 4 κε εθαλελ λα ππνςηαζησ νηη κεηξαεη δηαδνρηθεο ζεζεηο κελεο ζε ιεμεηο (4bytes) ν νηη κεηξαεη δηαδνρηθεο εληνιεο (ζηαζεξε θσδηθνπνηεζε mips) αιια απηε ε πξνζζεζε εκ ην 6 ζην ηεινο δλε θαηαιαβαηλσ ηη λνεκα

4 ερεη... κεηα ε αληηγξαθε ζηνλ $v0 κε εθαλε λα ππνςηαζησ νξηζκα θαπνηαο θιεζεο ζπζηεκαηνο αιια νπηε θ απην θνιιαεη γηαηη ε ηηκε ηνπ v0 εηλαη κεγαιε. Γηα ηελα θξηβεηα ζην Loop ερνπκε 5 επαλαιεςεηο (s1=5,4,3,2,1) θαη ζε θαζεκκηα ην T0 απεαλεη θαηα 4 αξα κεηα ην Loop t0=5*4=20 To=to+6=26 δεθαδηθν = 1*16^1 +10*16^0=1a $v0=0x a Θέκα 5: (3 κνλάδεο) Έδηλε ην ζρήκα ζει Θεο λα θηηάμεηο κηα λέα εληνιή, ηελ new_lw, ε νπνία ζα θάλεη load word, ππνινγίδνληαο ηελ ελεξγό δηεύζπλζε αζξνίδνληαο 2 θαηαρσξεηέο (ην πεξηερόκελό ηνπο). Δπίζεο ζα είλαη ηύπνπ R. (α) Πξέπεη λα αιιάμεη ην θύθισκα? Αλ λαη πεξηγξάςηε ηηο αιιαγέο. (β) Πεξηγξαθή ησλ πεδίσλ ηεο εληνιήο (opcode, rs, rt, θιπ). (γ) Σπκπιήξσζε ζε έλα πηλαθάθη ηηο ηηκέο θάπνησλ ζεκαησλ (RegDst, ALUSrc, RegWrite θιπ) θαη αλαιπηηθή επεμήγεζε ηνπ ηη θάλεη ην θαζέλα. Σύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ζήκαηα πνπ ζα είρε ε απιή εληνιή lw. A. ην θπθισκα δελ αιιαδεη, ζα εμεγεζνπκε παξαθαησ. Γ. Η εληνιε εηλαη ηππνπ R. Αξα ην opcode= (πξνζδηνξηζκνο απν ην πεδην function) Δηλαη ηππνπ r νπνηε θαηαρσξεηεηο πξννξηζκνπ εηλαη ν rd (regdst=1 ελεξγνπνηεκελν) Θα γξαςνπκε δεδνκελα ζηνλ θαηαρσξεηε πξννξηζκνπ (regwrite=1) Θα ρξεζηκνπνηεζνπκε ηελ alu γηα ηνλ πξνζδηνξηζκνπ ηεο δηεζπλζεο κλεκεο πνπ ζα πξνζπειαζνπκε. Γεπεηεξε εηζνδνο ζηελ alu ζα εηλαη ηα δεδνκελν ηνπ πεγαηνπ θαηαρσξεηε rt (alusrc=0) ( επηζεο Alu op= 10 γηα θαζε εληνιε r) Σηε κελε δελ γξαθνπκε ηηπνηα (memwrite=0) αιια δηαβαδνπκε απν απηελ αξα memread=1. απν ηε κεκε κεηαθεξνπκε δεδνκελα ζηνλ θαηαρσξεηε πξννξηζκνπ αξα memtoreg=1. Β. Η ζπληαμε ηεο εληνιε ζα εηλαη new_lw rd, rs, rt Καη ηα πεδηα ηεο εηλαη (νpcode=000000)(rd)(rt)(rs)(shamt=00000)(function) Τν πεδην function ινγηθα εηλαη ην πηλαθαθη κε ηα ζεκαηα ειεγρνπ πνπ καο δεηαγε λα ζππιεξσζνπκε (δελ ζπκακαη ηε ζεηξα ησξα)

5 Γηαθνξεο κε ηε Lw (ηππνπ Immediate) Aluscr=1 (εηζνδνο απν ην immediate) Regdst=0 (θαηαρσξεηεο πξννξηζκνπ Rt) Δπηζεο aluop=00 (επηζπκεηηθε ελεξγηα alu add (0010) ) Τα ππνινηπα εηλαη ηδηα.

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε; Ο ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο 1. Δηλαη ηξεηο κνξθεο πνπ κνηαδεη λα κελ θαηνηθνπλ αλακεζα καο. Βξηζθνληαη, ιεκε, "αιινπ": Ο ηξεινο ζηνλ θνζκν ηνπ, ν ζνθνο ζηηο επρεο ησλ παηδηθσλ γελεζιησλ, ν πνηεηεο ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΡΓΑΙΔ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Εξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα