Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;"

Transcript

1 Ο ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο 1. Δηλαη ηξεηο κνξθεο πνπ κνηαδεη λα κελ θαηνηθνπλ αλακεζα καο. Βξηζθνληαη, ιεκε, "αιινπ": Ο ηξεινο ζηνλ θνζκν ηνπ, ν ζνθνο ζηηο επρεο ησλ παηδηθσλ γελεζιησλ, ν πνηεηεο ζηα ζπλλεθα. Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε; Αο παξνπκε πξνο ζηηγκε ζηα ζνβαξα ην ιατθν ξεην πνπ ιεεη πσο απ ηνλ ηξειν, ζπκπιεξσλσ, παξαιιαδνληαο ηε ζπλερεηα, θη απ ηνλ ζνθν θη απν ηνλ πνηεηε ζα καζνπκε ηελ αιεζεηα. Πξνο ηνπην ζα ηνπο δσζνπκε ηνλ ινγν θαη ζα δνπκε ηη ερνπλ λα καο πνπλ. Ο ηξεινο εθπξνζσπεηηαη απν ελαλ ειβεην αληξα πνπ δεισλεηαη κε ην νλνκα "Όηην Αιληεξ". Ο ινγνο ηνπ παξαηηζεηαη ζ' ελα βηβιην κε ηνλ ηηηιν "Commedia" [Βι. εδσ Μαζεκαηα / Πνηεηεο ]. Πξεπεη λα εδεζε ζηα κεξε ηνπ ζπγγξαθεα Gerold Späth, ην Rapperswil, κηα κηθξε πνιε ηεο γεξκαλνθσλεο Διβεηηαο. ην απνζπαζκα πνπ αθνινπζεη κηιαεη ν Δπηκειεηεο ελνο κνπζεηνπ πνπ παξνπζηαδεη ζ ελα γθξνππ ηνπξηζησλ ηα εθζεκαηα, κεηαμπ ησλ νπνησλ θαη ραιθνγξαθηεο απν ηελ ζπιινγε ηνπ "ηξεινπ" καο, ηνπ Αιληεξ. Ο Δπηκειεηεο: "[...] Ο Αιληεξ ζπλειεγε ραιθνγξαθηεο, ηνηε ε ραιθνγξαθηα δελ αμηδε αθνκα ηηπνηα, εηαλ εθηεζεηκελνο ζηηο θνξντδηεο ησλ ζπλαδειθσλ θαη ζπγγελσλ, ζε πνιινπο ην πνιπ εηλαη παξα πνιπ, κα θη απηνο κε ηελ ειηθηα εγηλε θαπσο αιινθνηνο, ζα κπνξνπζα λα πσ θαη: ηξεινο, κα εηζη εηαλ απν παληα, πηζηεπε ν θνζκνο, ηειηθα αθνπγε, νπσο ιεγεηαη, θσλεο, ηνπ εδηλαλ εληνιεο ε ηνπ 1 Διαθξα αλαζεσξεκελε νκηιηα ζηελ παξνπζηαζε ηνπ βηβιηνπ Παζνγξαθηεο, Δθδνζεηο Θεξαπεπηεξηνπ πηλαξε, Κνδαλε

2 αθεγνπληαλ ηζηνξηεο, θαη απν κηα λεαξε θνπεια πνπ επαλεηιεκκελα παζαηλε ινμπγθα γηα βδνκαδεο ιακβαλε ηαθηηθα γηα θαπνπ δπν ρξνληα ζεκαηα Μνξο, ηα ζεκαηα Μνξο εηραλ εθεπξεζεη κνιηο ηνηε, θαη ζ' νξηζκελεο κεξεο κπνξνπζε λα βιεπεη δηακεζνπ ησλ γπλαηθσλ, ειεγε πσο εηραλ ραζεη ηελ αληηζηαζε ηνπο, επηζεο δηαηεξνπζε αιιεινγξαθηα κε θαζε εηδνπο λεθξνπο βαζηιηαδεο θαη ζενπο, κε ηνλ Οπξαλν, ηνλ Αιεμαλδξν, ηνλ Θενδεξηρν, ε αιιεινγξαθηα ζπλεβαηλε ζηελ εμνρε, ε γξαθε πεξλνπζε απν ςεια, νπσο ζηηο κεξεο καο ηα θπιηνκελα θσηεηλα γξακκαηα, αιια δελ εηαλ ειεθηξηθε, εηαλ απν ζπλλεθα θη ν αγεξαο θπζνπζε θη εζκπξσρλε, αθνκα θαη ην ζξντζκα ησλ θπιισλ εηαλ γξαθε, ην θηεξνθνπεκα ησλ πνπιησλ, ηα θπκαηα ζην λεξν, ν Αιληεξ ζηηο αιινθνηεο πζηεξεο κεξεο ηνπ κπνξνπζε λα δηαβαδεη θαζε γξαθε, κα πνηε δε καξηπξεζε ιεμε [...]" Σνλ ινγν ηνπ ζνθνπ ζα ηνλ αθνπζνπκε δηα ζηνκαηνο ελνο γεξκαλνπ ζηνραζηε, ηνπ Martin Heidegger, ζ' ελα θεηκελν κε ηνλ ηηηιν "Ο Υσξαθνδξνκνο". Αλαθεξεηαη ζηνλ ηνπν πνπ γελλεζεθε θη εδεζε, ζηελ αλαηνιηθε πιαγηα ηνπ Μειαλα Γξπκνπ. Δθεη εηαλ θη ν ρσξαθνδξνκνο πνπ κλεκνλεπεηαη. Γξαθεη ν Heidegger: "ην κεηαμπ ε ζθιεξαδα θη ε κπξσδηα ηνπ μπινπ ηεο βαιαληδηαο αξρηζαλ λα κηινπλ επιεπηνηεξα γηα ηελ βξαδπηεηα θαη ηε ζηαζεξνηεηα κε ηελ νπνηα βιαζηαηλεη ην δεληξν. Η ηδηα ε βαιαληδηα κηινπζε θη ειεγε πσο ν,ηη δηαξθεη θαη θαξπηδεη, ην νθεηιεη κνλν ζ ελα ηεηνην βιαζηεκα: πσο βιαζηαηλσ ζα πεη: αλνηγνκαη ζηελ απια η νπξαλνπ θαη ζπλακα ξηδσλσ ζην ζθνηνο ηεο γεο πσο θαζε επδνθηκν επδνθηκεη κνλν νηαλ ν αλζξσπνο εηλαη ζηνλ ηδην βαζκν θαη ηα δπν: εηνηκνο γηα ην θαιεζκα ηνπ πςηζηνπ νπξαλνπ θη επαθεκελνο ζηελ πξνζηαζηα ηεο θεξνπζαο γεο. Παληα ζπλερηδεη λα ην ιεεη ε βαιαληδηα ζηνλ ρσξαθνδξνκν πνπ, ζηγνπξνο γηα ηελ πνξεηα ηνπ, πεξλα απν δηπια ηεο. Ό,ηη ερεη ηελ νληνηεηα ηνπ γπξσ απν ηνλ δξνκν, απηνο ην πεξηζπιιεγεη θαη απνδηδεη ζηνλ θαζελα πνπ ηνλ δηαβαηλεη ην δηθν ηνπ." 2

3 Ο πνηεηεο πνπ αθνινπζεη εηλαη ν Γησξγνο εθεξεο. Οη ζηηρνη βξηζθνληαη ζην πνηεκα "Ο ΣΡΑΣΗ ΘΑΛΑΙΝΟ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ ΑΓΑΠΑΝΘΟΤ". Σν εγξαςε ην 1942, ζην Σξαλζβααι ηεο Ννηηαο Αθξηθεο, θαη αλαθεξεηαη ζηνλ ηνπν πνπ βξεζεθε ηνλ θαηξν ηεο Καηνρεο αθνινπζσληαο ηελ εμνξηζηε θπβεξλεζε. Δθεη νη "αγαπαλζνη" εηλαη ην θνηλν ινπινπδη. Η πξσηε ζηξνθε εηλαη ε εμεο: "Γελ ερεη αζθνδηιηα, κελεμεδεο, κεηε παθηλζνπο πσο λα κηιεζεηο κε ηνπο πεζακελνπο. Οη πεζακελνη μεξνπλ κνλαρα ηε γισζζα ησλ ινπινπδησλ γη' απην ζσπαηλνπλ ηαμηδεπνπλ θαη ζσπαηλνπλ, ππνκελνπλ θαη ζσπαηλνπλ παξα δεκνλ νλεηξσλ, παξα δεκνλ νλεηξσλ." Η ηξηηε ζηξνθε αξρηδεη εηζη: "Δηλαη βαξπ θαη δπζθνιν, δε κνπ θηαλνπλ νη δσληαλνη πξσηα γηαηη δε κηινπλ, θη πζηεξα γηαηη πξεπεη λα ξσηεσ ηνπο λεθξνπο γηα λα κπνξεζσ λα πξνρσξεζσ παξαθαησ. Αιιησο δε γηλεηαη [...]" Αθνπζακε ηνλ Δπηκειεηε ηνπ κνπζεηνπ λα ιεεη: ζε πνιινπο ην πνιπ εηλαη παξα πνιπ. Σα ινγηα ηνπ ηξεινπ, ηνπ ζνθνπ, ηνπ πνηεηε ερνπλ θαηη ην "πνιπ". Μαο μεπεξλαλε. Σν "πνιπ" ηνπο καο εηλαη "παξα πνιπ". Σν "παξα πνιπ", απην πνπ καο μεπεξλα, νρη κνλν δελ ην ελλννπκε, αιια ζπρλα θαη δελ ην δερνκαζηε. 3

4 Ο Αιληεξ, αθνπζακε, εηλαη εθηεζεηκελνο ζηηο θνξντδηεο ησλ ζπλαδειθσλ θαη ζπγγελσλ. Ο Heidegger, ζε κηα παξαδνζε, αλαθεξεη κηα ηζηνξηα γηα ηνλ Θαιε πνπ, αζηξνλνκνπληα [...] θαη αλσ βιεπνληα, θαζσο κειεηνπζε η' αζηξα θη εηρε ην βιεκκα ηνπ ζηξακκελν πξνο ηα παλσ, πεζνληα εηο θξεαξ, επεζε ζ' ελα πεγαδη, ζξαηηα ηηο εκκειεο θαη ραξηεζζα ζεξαπαηληο, θαη κηα νκνξθε θαη ραξηησκελε δνπια ζξαθησηηζζα απνζθσςαη ιεγεηαη, ιεγεηαη πσο ηνπ εηπε πεξηπαηρηηθα, σο ηα κελ ελ νπξαλσ πξνζπκνηην εηδελαη, πσο ηνζν επηζπκεη λα γλσξηζεη απηα πνπ εηλαη ζηνλ νπξαλν, ηα δ' νπηζζελ απηνπ θαη παξα πνδαο ιαλζαλνη απηνλ, θαη ραλεη απηα πνπ ζα ηνπ ζπκβνπλ θαη πνπ εηλαη κπξνζηα ζηα πνδηα ηνπ. Ο εθεξεο γξαθεη ζην πνηεκα "Θεξηλν Ηιηνζηαζη Θ'": Μηινπζεο γηα πξαγκαηα πνπ δελ ηα 'βιεπαλ / θη απηνη γεινπζαλ. Κη εκεηο επηζεο, γεισληαο, παξαπεκπνπκε ηνλ ηξειν ζηνλ θνζκν ηνπ, ηνλ ζνθν ζην κειινλ ησλ παηδησλ καο, ηνλ πνηεηε ζηα ζπλλεθα. Με ηνλ ηξειν, κε ηνλ ζνθν, κε ηνλ πνηεηε, γειακε. Όκσο νζν ζεσξνπκε ην γειην απια εθθξαζε ππνηηκεζεο, ε νζν δελ επηηξεπνπκε ζηνλ εαπην καο λα γειαζεη καδπ ηνπο, γηαηη απην ζα εηαλ ππνηηκεηηθν γηα καο, δελ ερνπκε πξνζεμεη αξθεηα ην ηδην ην γειην καο. Σν γειην, πξηλ απν ηελ νπνηα ζεκαζηα εκεηο ηνπ πξνζδηδνπκε, εηλαη κηα απαληεζε, ε αλαξζξε απαληεζε καο ζηα ινγηα ηνπο. Σα ινγηα θαη ηα εξγα ηνπο καο αθελνπλ αλαξζξνπο. Η απαληεζε καο, ην γειην καο, εηλαη ελα επηθσλεκα εθεη πνπ καο ιεηπνπλ νη ιεμεηο. Αο δνθηκαζνπκε ινηπνλ, νρη λα θαηαπλημνπκε ην γειην αιια λα ην αθεζνπκε λα γειαζεη αθνκα πην ειεπζεξα, δειαδε δηρσο ηελ ακπλα ηεο ππνηηκεζεο θαη ηεο 4

5 απνξξηςεο. Έηζη ζα κπνξεζνπκε θαιπηεξα λα εληνπηζνπκε απην ζην νπνην απαληακε κε ελα γειην. Καη ζηνπο ηξεηο ινγνπο πνπ αθνπζακε πξνθεηηαη γηα ηε ζρεζε κε ηελ γισζζα: ηνλ ηξειν ελαο ινμπγγαο, ηα ζπλλεθα, ην ζξνηζκα ησλ θπιισλ, ην θηεξνθνπεκα ησλ πνπιησλ, ηα θπκαηα ζην λεξν εηλαη γξαθε, ηα δηαβαδεη. ηελ γισζζα απηε ηνπ κηιαλε ε λεαξε θνπειια, νη λεθξνη βαζηιηαδεο θη νη ζενη, ν Οπξαλνο, ν Αιεμαλδξνο, ν αγλσζηνο Θενδεξηρνο. ηνλ ζνθν κηια ε βαιαληδηα. Η ζθιεξαδα θη ε κπξσδηα ηνπ μπινπ ηεο κηιαλε γηα ην βιαζηεκα. Καη καιηζηα ε βαιαληδηα δελ κηιαεη θαλ ζ απηνλ. Μηιαεη ζηνλ ρσξαθνδξνκν. Ο ζνθνο απισο αθνπεη θαη θαηαγξαθεη ηε ζπλνκηιηα ηνπο. ηνλ πνηεηε δελ εηλαη νη δσληαλνη πνπ κηινπλ αιεζηλα αιια νη λεθξνη, νη πεζακελνη. Μηινπλ ηελ γισζζα ησλ ινπινπδησλ, ησλ αζθνδεισλ, ησλ κελεμεδσλ, ησλ παθηλζσλ. Σνπο λεθξνπο πξεπεη λα ξσηεζεη, νη πεζακελνη πξεπεη λα ηνλ αξκελεςνπλ, γξαθεη ζηελ ηειεπηαηα ζηξνθε, γηα λα πξνρσξεζεη παξαθαησ. Σν θνηλν ηξεινπ, ζνθνπ θαη πνηεηε εηλαη πσο ηνλ πξσην ινγν δελ ηνλ ερνπλ απηνη. Απηνη αθνπλ. Αθνπλ θαη αληαπνθξηλνληαη. Με κηα ιεμε ηνπ Ηξαθιεηηνπ: νκν-ινγνπλ ηνλ ινγν πνπ αθνπζαλ. Ο ινγνο ηνπο δελ αξρηδεη ινηπνλ απ απηνπο θαη δελ εηλαη θαηαξρελ αλζξσπηλε ιεηηνπξγηα θαη δξαζηεξηνηεηα. Δηλαη ελαο ινγνο, κε ηελ εθθξαζε ελνο αιινπ πνηεηε,πεξαλ ησλ αλζξσπσλ. Καη πνηα εηλαη ε ηδηαηηεξνηεηα ηνπ ινγνπ ηνπο; Σηνλ θαζελα αλαγλσξηδνπκε ηνπο αιινπο δπν: Ο ινγνο ηνπ ηξεινπ εηλαη ζνθνο θαη πνηεηηθνο, ν ινγνο ηνπ ζνθνπ εηλαη ηξεινο θαη πνηεηηθνο, ν ινγνο ηνπ πνηεηε εηλαη ηξεινο θαη ζνθνο. 5

6 Ο θαζελαο εγθαηαιεηπεη ηνλ εγσηζκν ηνπ, κηια ελ νλνκαηη νισλ, νινη κηινπλ δηα ζηνκαηνο ηνπ. Ο θνζκνο πνπ θεξλεη ζε γισζζα εηλαη ελαο θνζκνο θνηλνο, κε κηα θνηλνηεηα πξσηνγελε, πξσηαξρηθε, θαη γηα ηνλ θνηλν καο λνπ, ν νπνηνο δπζθνια ζπιιακβαλεη θαηη πεξαλ ησλ αλζξσπσλ, πξσηαθνπζηε. Γελ ππαξρεη παγησκελνο ζε θαλελα ζπληαγκα, ζε θαλελα θαηαζηαηηθν, ζε θακηα ζπκβαζε. Σν θαλεξσκα ηνπ ρξεηαδεηαη θαζε θνξα ηελ πξαμε, θαη καιηζηα ηελ πςηζηε αλζξσπηλε πξαμε, ηνλ ινγν, θαη καιηζηα ζηελ πςηζηε εθθαλζε ηνπ, πνπ εηλαη ε νκν-ινγηα ελνο κηιεκαηνο αιινηξηνπ. Ο θνηλνο θνζκνο ρξεηαδεηαη ηνλ ινγν γηα λ' απνθηεζεη εθ λενπ ππνζηαζε θαη λα καο πξνζθεξεη παιη θαη παιη ελαλ ηνπν θαηνηθεζεο, θαζσο ηεηνηνη ινγνη ιεγνληαη παληνηε ελ νλνκαηη νισλ καο. Ση ζπγθξνηεη απηνλ, ηνλ αιεζηλα θνηλν θνζκν; Σν αθνπζακε απν ηνλ ηξειν. Δηλαη ην ρσξηο αληηζηαζε. Δδσ ηηπνηα δελ εκκελεη ζηνλ εαπην ηνπ, θαλελα πξαγκα θαη θαλελαο αλζξσπνο θαη θαλελαο ζενο. Γελ επηθξαηεη θακηα αξρε, θακηα ζθνπηκνηεηα θαη θακηα ρξεζηηθνηεηα, ηηπνηα δελ εηλαη αλσηεξν απν ην αιιν, ηηπνηα δελ εηλαη θαησηεξν απν ην αιιν. Καζε ηη απνδηδεη ζην αιιν, ραξηδεη ζην αιιν απην πνπ εηλαη. Με κηα ιεμε ηνπ ζνθνπ, ηνπ απνδηδεη ηελ νληνηεηα ηνπ, ην δηθν ηνπ. Ο πνηεηεο, ζην ηδην πνηεκα, ην νλνκαδεη αγαπε: ην πξσην πξαγκα πνπ εθαλε ν ζενο. Σν "ρσξηο αληηζηαζε", ε "απνδνζε ηνπ δηθνπ", ε "αγαπε", ιελε ελα θαη ην απην. Η εδσ απαηηνπκελε ζηαζε εηλαη ε πξνζνρε, κηα πξνζνρε ε νπνηα δελ παξαηεξεη, δελ αηζζαλεηαη, δελ ειεγρεη, δελ εθθεξεη θξηζεηο αιια αθελεη, πνπ ζα πεη ησξα: ραξηδεη, ζην θαζε ηη απην πνπ εηλαη. Απηε ε πξνζνρε, εηπσζεθε, εηλαη ε θπζηθε επιαβηθνηεηα ηεο ςπρεο. ην βιεκκα ηεο νη γπλαηθεο, νη λεθξνη βαζηιηαδεο θαη νη ζενη, ηα ζπλλεθα θαη ηα θπκαηα, ε βαιαληδηα θη ν ρσξαθνδξνκνο, ε γε θη ν νπξαλνο, ηα αζθνδηιηα θαη νη 6

7 κελεμεδεο θαη νη παθηλζνη, νη δσληαλνη θαη νη πεζακελνη θαη ηα νλεηξα, κε ηηο θσλεο θαη ηηο ζησπεο ηνπο, αλαθπνληαη θαη πξνβαιινπλ ζηε ιακςε θαη ζην ζθνηαδη ηνπο. Τπαξρεη ελαο ζηηρνο ηνπ Friedrich Hölderlin πνπ ιεεη: Με ηελ αμηα ηνπ, θαη νκσο πνηεηηθα, θαηνηθεη ν αλζξσπνο επαλσ ζ απηελ ηε γε. Με ηελ νπνηα αμηα καο, κε ηηο εγλνηεο θαη ηηο θξνληηδεο, κε ηα θεξδε θαη ηηο δεκηεο, κε ηηο επηηπρηεο θαη ηηο απνηπρηεο καο δνπκε δσ παλσ θαη πνιιεο θνξεο ζεσξνπκε πσο απηνη εηκαζηε θαη πσο απηε εηλαη ε δσε καο. Καη νκσο, ν ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο εηλαη αλακεζα καο θαη καο θαινπλε αλακεζα ηνπο, θαη θαπνηεο ζηηγκεο αλππνπηεο καο ζπλεπαηξλνπλ πξνο ηελ αιεζηλε, ηελ πνηεηηθε θαηνηθεζε ηνπ αλζξσπνπ επαλσ ζ απηελ ηε γε. 7

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηοθιηκαηηθές Αλαβαζκίζεης Αλοηθηώλ Γεκοζίωλ Υώρωλ Γ. Ρεζύκλες (Γσηηθό Παραιηαθό Μέηωπο) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηα θαη απαληεζεηο ζεπηεκβξηνπ 2007 (anthix) [/quote] Απαληεζεηο ζεκαησλ. [quote] Θέκα 1: (2 κνλάδεο)

Θεκαηα θαη απαληεζεηο ζεπηεκβξηνπ 2007 (anthix) [/quote] Απαληεζεηο ζεκαησλ. [quote] Θέκα 1: (2 κνλάδεο) Θεκαηα θαη απαληεζεηο ζεπηεκβξηνπ 2007 (anthix) Απαληεζεηο ζεκαησλ Θέκα 1: (2 κνλάδεο) (α) Γεθαεμαδηθά απνηειέζκαηα ησλ lb lbu lh lhu (big-little endian) κε δεδνκελε ηελ κλήκε από όπνπ θάλνπκε load. Γελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ Με ηελ πξνζεπρή κηιάεη ν άλζξσπνο άκεζα κε ηνλ Θεό. Με ηελ πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί ηνπ Θενύ! Με ηελ πξνζεπρή μεπεξληνύληαη ηα εκπόδηα ηνπ βίνπ ηνύηνπ, δειαδή νη ζιίςεηο, νη ζηελνρώξηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Δπραξηζηώ γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο εηζεγεηέο ηεο ζεκεξηλήο ζύλαμεο. Κιήζεθα όρη ωο ν εηδηθόο -ππάξρνπλ εηδηθόηεξνη από κέλααιιά ωο ηζηνξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου H βιαθεία νδεγεί ζηελ θαθία θαη ε θαθία νδεγεί ζηελ βιαθεία. " Σν βαξύ θνξηίν ησλ ζπκθνξώλ θαη ησλ αζιηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ππνθέξνπλ ηα αλζξώπηλα όληα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα