ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17:00-18:00 Εγγραφή Συνέδρων 18:00 18:30 Έναρξη Χαιρετισμοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17:00-18:00 Εγγραφή Συνέδρων 18:00 18:30 Έναρξη Χαιρετισμοί"

Transcript

1 ΕΣΤΗΙ ΧΙΕΤΙΣ ΤΕΙ ΚΛΤΣ ΗΣ ΚΛΤΣ Υ ΤΗΝ ΙΊΔ ΥΥΕΙ ΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΗΣΚΕΥΤΩΝ, ΛΙΤΙΣΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΥ ΕΝΙΚΗ ΤΕΙ ΛΙΤΙΣΥ ΤΕΕ ΕΙΦΕΕΙΚ ΤΗ ΕΛΝΝΗΣΥ ρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες ανεπιστήμιο ελοποννήσου ανεπιστημιακή Σχολή Καλαμάτας ΤΕΤΤΗ, 3 ΚΤΩΒΙΥ 17:00-18:00 Εγγραφή Συνέδρων 18:00 18:30 Έναρξη Χαιρετισμοί 18:30 20:30 Ειδική Θεματική: Εφαρμογές Σ στο εδίο και στη Διαχείριση της ολιτισμικής Κληρονομιάς Σ ΚΙ ΨΗΦΙΚΕΣ ΝΣΤΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙ. ΒΛΗΤΙΣΙ ΕΣΩ ΕΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ K. ΚΩΤΣΚΗΣ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 1) ΧΗΣΕΙΣ Σ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙ ΚΙ ΤΗΝ ΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΝΙ ΤΗΣ ΕΛΛΔΣ: QUO VDIS?. ΣΗΣ, S. DEDEIX (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 2) ΝΤΥΞΗ ΔΙΔΙΚΤΥΚΥ ΣΥΣΤΗΤΣ Σ Ι ΤΙΣ ΒΥΖΝΤΙΝΕΣ ΚΙ ΕΤΒΥΖΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΥ ΤΔΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥ. ΙΥ,. ΕΩΥΛΣ, Χ. ΙΩΝΝΙΔΗΣ,. ΙΩΝΝΙΔΗΣ, Ν. ΔΥΛΗΣ (3) ΔΙΧΕΙΙΣΗ ΧΙΛΙΚΩΝ ΛΗΦΙΩΝ Ε ΧΗΣΗ Σ: Η ΕΙΤΩΣΗ ΤΥ ΗΛΙΥ Δ. ΝΥΣΙΩΤΗΣ, Κ. ΒΥΖΞΚΗΣ (4) ΕΙΦΝΕΙΚΗ ΕΕΥΝ ΕΔΙΔΣ ΛΥΥ (Ε.ι.εδ..) ΧΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΚΗ ΚΤΙΚΗ Κ. ΒΥΖΞΚΗΣ (5) FUEY LDSPES D GIS PPLIIOS: EVIEW S. DEDEIX (6) 20:30 ocktail Υποδοχής Συνέδρων 1

2 ΕΤΗ, 4 ΚΤΩΒΙΥ 9:00 11:00 εωφυσικά, Εφαρμογές Σ ΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΣΚΗΣΕΙΣ ΤΥΒΩΝ: Ι ΕΙΣΚΗΣΗ. ΤΣΚΣ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 7) ΔΙΣΚΗΣΗ Ε ΤΗ ΧΗΣΗ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΦΙΣ ΚΙ ΝΤ ΥΕΔΦΥΣ ΣΤ ΤΙΝΝΕΙ Κ ΚΙ ΣΕ ΔΥΣ ΤΥ ΕΙΙ. ΤΣΚΣ,. ΤΣΥΛΣ,. ΣΤΛΙΔΗΣ,. ΒΕΕΖΗΣ,. ΣΤΪΝΧΥΕ (8) ΧΤΦΩΝΤΣ Τ ΤΙ ΚΙ ΤΙΣ ΝΘΩΙΝΕΣ ΔΣΤΗΙΤΗΤΕΣ ΣΤ ΕΣΩΤΕΙΚ ΧΙΕΛΣ ΤΥ ΕΝΗΣΙΥ Ν. ΛΝΙΔΥ,. ΒΙΚΤΥ, Β. ΣΤΙΚΥ, Κ. ΣΣΣ (9) ΔΙΒΖΝΤΣ ΙΣΤΙ ΝΩ ΣΕ ΕΝ ΧΤΗ: Τ ΕΝΕΤΙΚ ΚΤΗΤΛΙ ΤΗΣ ΒΣΤΙΤΣΣ K. ΝΝΩΣΤΚΗ, Σ. ΕΤΕΖΣ,. ΣΗΣ (10) ΕΦΕΣ ΕΩΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΤΩΝ ΛΗΦΙΩΝ ΣΤΥΣ ΧΙΛΙΚΥΣ ΧΩΥΣ ΕΙΦΕΕΙΚΗΣ ΕΝΤΗΤΣ ΕΣΣΗΝΙΣ B. ΝΥ (11) 11:00 11:30 καφέ 11:30 13:30 πόλυτες Χρονολογήσεις ΧΝΛΗΣΕΙΣ Ε ΤΗ ΕΘΔ ΤΗΣ ΕΝΥΔΤΩΣΗΣ ΨΙΝΥ: ΣΦΤ ΔΕΔΕΝ ΚΙ ΝΕΕΣ ΤΙΚΕΣ Ι. ΛΥΙΤΖΗΣ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 12) ΧΝΛΗΣΕΙΣ ΚΙ ΔΣΙΕΤΙ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΥΕΙΣ. Ι ΕΙΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΥΝΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΚΙΤΗΣ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 13) L DIG LOG WI MIOMOPOLOGIL D OMPOSIIOL EISIS OF IZOLI FOM ŞILE, UKEY G.S. POLYMEIS, G. KIIS,.E. EGIL,. EEK E. EODOSOGLOU,.. SILIGIS,.G. KIYK (14) (Σ) ΛΥΤΕΣ (ΧΝΛΙΚΕΣ) ΝΤΗΣΕΙΣ; ΝΤΕΣ ΕΛΕΧΩΝ ΚΙ ΔΙΕΙΣΤΗΝΙΚΤΗΤΣ ΣΤΗ ΦΩΤΥΕΙ Ν. ΖΧΙΣ (15) 2

3 IMPOVEME OF E GEEK SEUL VIIO UVES D EW PPO FO MEIL SELEIO D. KΝDOPOULOU, E. IDO, K. EFIMIDIS, G. POLYMEIS (16) 13:30 14:30 γεύμα 14:30 15:30 Συνεδρία φίσας 15:30 17:30 ρχαιοπεριβάλλον Ι ΕΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΕΙΣΕΙΣ & ΤΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΙ-ΕΙΒΛΛΝΤΙΚΗ ΕΕΥΝ Λ. ΚΛΗ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 17) ΝΖΗΤΩΝΤΣ ΝΕΕΣ ΧΙΛΙΚΕΣ ΣΕΙΣΕΙΣ. ΣΗΙΝΝΤ ΚΤΚΤΙΚ ΣΤΤΙΣΤΙΚ ΦΗΤ ΔΙΣΣ ΕΙΒΛΛΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΕΝΩΝ ΣΤ ΚΤΗΙ ΤΗΣ ΕΧΗΣ ΤΥ ΧΛΚΥ ΣΤ ΚΤΛΥΤ ΤΗΣ ΥΔΥ. ΝΤΝB,. ΣΚΗ, Κ. ΚΚ (18) YPOGEI BLEIO I E DISI OF E SEGEIO I PIEUS: GEO/YDO-GEOLOGIL ODIIOS OF E ZE-SPILI PSKEV EGIO. DI IUOLO, D. VDKIS (19) ΕΝΣΔΙΙΣΙ ΧΗΣΗΣ ΤΦΙΚΩΝ ΧΩΩΝ ΒΣΙΣΕΝΕΣ ΣΕ ΙΚΦΛΙΚΕΣ ΤΗΗΣΕΙΣ. ΣΕΙΣΕΙΣ ΥΚΗΝΪΚΥΣ ΘΛΕΙΔΕΙΣ ΤΦΥΣ. ΚΚΝΣ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 20) 17:30 18:00 καφέ 18:00 19:30 ρχαιοπεριβάλλον ΙI ΛΙΘΩΤ ΣΤΗΝ ΕΩΧΙΛΙ. Η ΕΙΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ. ΘΕΔΩΥ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 21) Η ΕΝΕΤΙΚΗ ΙΚΙΛΦΙ «ΧΙΩΝ» ΔΕΝΔΩΝ ΕΛΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΔ Κ. ΔΕΛΗΣ,. ΝΥΛΣ, Β. ΔΗΥΛΣ,. ΙΛΙΩΝΗ, Ι. ΞΥΝΙΣ,. ΚΝΚΗΣ, Β. ΣΩΤΗΥΛΣ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 22) Ι ΙΕΣ ΤΥ ΙΙΥ. ΕΦΥΩΝΝΤΣ ΤΙΣ ΕΕΥΝΕΣ ΕΔΙΥ ΚΙ ΤΙΣ ΧΙΕΤΙΚΕΣ ΣΕΙΣΕΙΣ ΣΤ ΥΛΙΚ Ε. ΦΩΤΥ-JOES (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 23) 3

4 αρασκευή, 5 κτωβρίου 9:00 11:00 Υλικά Ι ΧΩΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙ ΩΪΚΗ ΧΩΤΙΚΗ ΛΕΤ Ι. KKOULLI (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 24) ΗΛΙΝ Ή ΚΕΙΚ; ΕΝ ΘΕΕΛΙΩΔΕΣ ΖΗΤΗ ΛΙΣ. ΕΤΖΝΗ,. ΛΕΞΥΛΣ (25) ΕΦΗ ΤΗΣ ΦΣΤΣΚΙΣ M ΣΤΗΝ ΤΥΤΙΣΗ ΧΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΩΤΚΥΚΛΔΙΚ ΕΙΔΩΛΙΤΥ ΕΘΝΙΚΥ ΧΙΛΙΚΥ ΥΣΕΙΥ ΤΗΣ ΘΗΝΣ Δ. ΙΚ,Κ. ΝΤΕΛΗ, Θ. ΚΤΣΣ, Θ. ΚΝΕΤΣΣ, Ν. ΛΣΚΗΣ (26) ΧΚΤΗΙΣΣ ΧΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε ΤΗΣ ΙΥΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΗΣ ΤΥ ΕΘΝΙΚΥ ΧΙΛΙΚΥ ΥΣΕΙΥ ΘΗΝΩΝ Ε ΧΗΣΗ ΦΣΤΣΚΙΣ M. KSOS,. GESOS, V. YSIOPOULOS, E. OU (27) Η ΚΤΣΤΕΤΙΚΗ ΕΛΕΤΗ ΚΙ ΤΕΚΗΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΦΩΝ Ι ΚΙ ΙΙ, ΤΗΣ ΔΥ ΛΣ 53 ΣΤΗ ΔΦΝΗ. ΛΕΞΥΛΥ,. ΚΙΝΗ (28) 11:00 11:30 καφέ 11:30 13:30 Υλικά II ΤΕΧΝΛΙΚΕΣ ΝΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΕΤΕΣ ΧΙΛΙΚΗΣ ΚΕΙΚΗΣ Β. ΚΥΛΙΚΛΥ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 29) Η-ΚΤΣΤΦΙΚΕΣ ΝΛΥΤΙΚΕΣ ΣΕΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΝΙ. ΕΦΕΣ ΤΗΣ XF ΚΙ ΤΩΝ ΙΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ. ΚΥΔΣ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 30) (O SO) DGEOUS MEOD: PXF VS. EPM - WDS LYSES OF MEL EFS V. OFOU,. EE (31) OLOUIG VIEOUS MEILS: PIGMES, OLLOIDS D IOS I GLSSES D GLZES GIG FOM MYEE O MEDIEVL PEIODS POBED BY SPEOSOPI EIQUES D. MÖKE 2, D. PLLES, E.I. KMISOS,. ZIS,. OIKOOMOU, M. PPGEOGIOU, M. KPOU, E. PLM,. WIESEI, S. EIBSEI, L. WODZEK (32) ΖΗΤΗΤ ΤΕΧΝΛΙΣ ΚΙ ΔΙΒΩΣΗΣ ΥΚΗΝΪΚΩΝ ΥΛΩΝ: ΔΣΙΚΕΣ ΚΙ ΝΕΕΣ ΣΕΙΣΕΙΣ. ΚΥ, Ν. ΖΧΙΣ (33) 4

5 13:30 14:30 γεύμα 14:30 16:50 ργανικά, Συντήρηση ΤΥΤΙΗΣΕΙΣ ΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΙ Τ Ε ΤΕΧΝΗΣ E. ΙΩΚΕΙΛΥ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ ΙΛΙ 34) ΝΙΚ ΥΛΙΚ, ΤΥΤΙΗΣΕΙΣ ΚΙ ΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΚΗ ΕΕΥΝ. ΝΙΗΣ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 35) EIZIO OF OGI EMIS DISOVEED I OPPE LLOY VESSELS OF E BEKI MUSEUM OLLEIOS WI F-MID-I SPEOSOPY S.. BOYZIS, D. KOZMI,. PO, G. KYDI, M. ZI,V. KELOU (36) ΕΛΕΤΗ ΚΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΥΨΙΝΩΝ ΕΚΕΙΩΝ ΤΥ 20 Υ ΙΩΝ ΤΩΝ ΛΥΤΩΝ ΤΥ ΔΥΤΙΚΥ ΕΤΩΤΣ ΤΥ ΝΥ ΤΗΣ ΦΙΣ. ΚΕΝΥΚΕ,. ΝΙΩΤΥΛΥ,. ΕΤΖΝΗ (O37) PELIMIY IVESIGIO OF E GOLD-GILDED BYZIE IO OF VIGI FOM GIOI GYOI U, KSOI (GEEE). IODIDIS, J. GI-GUIE,. SI,. GKIMOUZI (O38) ΝΛΥΤΙΚΉ ΕΛΕΤΗ ΚΙ ΣΥΝΤΉΗΣΗ ΔΥ ΛΣΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ Ε ΣΥΝΘΕΤΙΚ ΥΦΣΤ. ΚΥΤΣΔΗΗΤΥΛΥ,. ΚΤΖΝΗ (O39) 16:50 17:20 καφέ 5

6 17:20 18:10 κτογραμμές Ενάλια Η ΕΛΕΤΗ ΥΘΕΝ ΚΙ ΚΤΒΥΘΙΣΕΝΩΝ ΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΔ Ε ΕΦΗ ΕΩΦΥΣΙΚΏΝ ΕΘΔΩΝ. ΕΚΤΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΚΗ ΕΕΥΝ. ΘΕΔΩΥ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ 40) ΧΙΛΙ ΛΙΕΝΩΝ ΚΙ ΚΤΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. ΔΙΕΙΣΤΗΝΙΚΕΣ ΣΕΙΣΕΙΣ ΚΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΧΙΛΙΚΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΣΤΝ ΕΛΛΔΙΚ ΧΩ Κ. ÏΚ (O41) 18:10 19:40 ποκατάσταση, Τεκμηρίωση, νάδειξη ΛΚΛΗΩΕΝΕΣ ΔΙΕΣΙΕΣ ΧΚΤΗΙΣΥ, ΔΙΝΩΣΗΣ ΚΙ ΚΤΣΤΣΗΣ ΝΗΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΝΙΣ. ΥΛΥ (ΣΚΕΚΛΗΕΝΗ ΙΛΙ 42) ΣΥΧΝΕΣ ΕΘΔΙ Ι ΤΗΝ ΤΕΚΗΙΩΣΗ ΚΙ ΚΤΣΤΣΗ ΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΩΝ Χ. ΙΩΝΝΙΔΗΣ,. ΒΛΝΗ, Σ. ΤΕΙΝΚΗ,. ΕΩΥΛΣ (43) ΚΛΥΘΗΣΗ ΚΙ ΝΤΙΕΤΩΙΣΗ ΕΩΣΕΙΣΙΚΩΝ ΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΗΣ ΘΗΝΩΝ Ε ΣΥΧΝΕΣ ΤΕΧΝΛΙΕΣ Δ. ΕΛΕΖΣ, Ι. ΚΛΕΣ,. ΙΩΝΝΙΔΥ, Δ. ΥΛΛΥ (O44) ΨΗΦΙΚΗ ΤΥΩΣΗ ΚΙ ΤΕΚΗΙΩΣΗ ΧΙΛΙΚΩΝ ΕΥΗΤΩΝ: ΛΣ ΤΩΝ ΗΕΝΩΝ ΤΕΧΝΛΙΩΝ D / E / M. ΚΪΣΛΗΣ, Χ. ΒΤΙΔΗΣ,. ΕΩΙΥ (O45) 19:40 20:00 Κλείσιμο, ποχαιρετισμός Συνέδρων 20:15 Επίσημο Δείπνο Συμποσίου Σάββατο, 6 κτωβρίου 09:00 10:00 Ξενάγηση στο ρχαιολογικό ουσείο εσσηνίας Σάββατο, 6 κτωβρίου 1:00 13:00 Ξενάγηση στον ρχαιολογικό χώρο της.mεσσήνης 6

7 ΣΥΝΕΔΙ ΦΙΣΣ ΤΕΧΝΛΙΚΗ ΕΛΕΤΗ ΩΙΚΗΣ ΚΕΙΚΗΣ ΤΗΝ ΧΙ ΕΣΣΗΝΗ Β. ΒΛΝΤΥ,. ΘΕΕΛΗΣ, Ν. ΖΧΙΣ (P1) VD-OSL SIGL - POMISIG OOL FO OEIG UDEESIMED LUMIESESE GES DUE O OMLOUS FDIG: E SE SUDY OF PIES V. GIOULOU, I.K. SFMB,.. SILIGIS, G.S. POLYMEIS, G. KIIS (P2) ΤΝΙΕΣ ΚΕΣ: ΩΤΕΣ ΝΛΥΤΙΚΕΣ ΤΗΗΣΕΙΣ Κ. ΔΒΗ,. ΣΤΘΕΔΩΣ, Ν. ΖΧΙΣ (P3) DVGES OF L-ESEM-EDS EIQUE I E QUES OF MBLES POVEE. IODIDIS, J. GI-GUIE,. KIIS (P4) ΦΘΙΣΙΕΤΙ ΚΤΙΝΩΝ Χ (XF): ΧΕΣ ΛΕΙΤΥΙΣ ΚΙ ΕΦΗ ΤΗΣ ΕΘΔΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΣΗ ΕΤΒΥΖΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΝΩΝ. ΣΤΘΕΔΩΣ, Κ. ΕΛΤΣΙΣ, Β. ΔΥΛΥ (P5) ΚΤΙ ΖΩΝΗ ΒΙΣ, ΕΣΣΗΝΙΣ. ΩΤΗ ΤΙΗΣΗ ΕΙΦΝΕΙΚΗΣ ΕΕΥΝΣ. ΝΕΣΚΒΙΤΣ (P6) ΔΥ ΕΘΔΙ ΤΥΤΙΗΣΗΣ ΚΛΩΣΤ-ΥΦΝΤΥΙΚΩΝ ΙΝΤΩΝ: ΔΥΝΤΤΗΤΕΣ ΚΙ ΕΙΙΣΙ Δ. ΝΤΙΝΣ (P7) PELIMIY EIZIO OF PEISOI POEY SEDS FOM VIKUQ D MLIGD, LBI BY MES OF EDXF SPEOSOPY D OSL OOLOGY. OIKOOMOU, K. SMOULIS, P. LE, S. OIKOOMIDIS,. PPYIIS,. SOOS,. PPISODOULOU, K. IOIDES (P8) ΚΤΚΤΙΚΗ ΕΛΕΤΗ ΚΕΙΚΗΣ ΤΗ ΙΝΩ Υ Ε ΧΗΣΗ ΝΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (SEM/EDX, XF). ΙΚΝΥ, Β.,. ΒΛΣ (P9) LUMIESEE S OOL FO SSISIG EOLOGIL D POVEE SUDIES OF EOLOGIL GLSSES I.K. SFMB, G. S. POLYMEIS,. ZIS, G. KIIS, J. EDESO (P10) OK MGEI D EOMGEI SUDY OF IE KIL KO I, GEEE Ε. EM (P11) EOMEI D EOMGEI MESUEMES O GEEK EMIS D BKED LYS : POMISIG OMBIIO. OSSI, D. ΚODOPOULOU, Ε. EM (P12) PLEOOLOGIL EIGE SE OF E OMPLEE SKELEL EOSUIO E.G. EODOOU,.G. POVIDIS, S.I. OUSSIKIS (P13) DIOIVIY MESUEMES D ISOOPI DIG USIG IK SOUE LP PILE SPEOSOPY.. MIEL,. EI (P14) 7

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Φωτό: Σιώη Μαία Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στην πρόταση του απερχόμενου προέδρου του Δ.Σ. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΒΑΒΔΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΘ (1920-2010)

ΒΑΒΔΟΥ. Στην πρόταση του απερχόμενου προέδρου του Δ.Σ. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΒΑΒΔΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΘ (1920-2010) Φωήτ ΒΑΒΔΟΥ Εφηείδ της Έωης Ββδώ Θελίκης Γεκύ εδφέτς κ τκώ εδήεω Δεύθη τελίδς: www.enwsi-vavdinwn.gr ΧΡΟΝΟΣ 16ς - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 106 - Iύς 2010 - Τχδκή Δ/η Γεωγί Πλή 25 (Χλ) Τ.Κ. 542 48 Θελίκη (τηλ. & fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ 2 0 1 2 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ 2 0 1 2 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ 2 0 1 2 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν Μ ΗΧ. Ε Μ Π, M T D Β ΑΣ. Ό Λ Γ Α Σ 48, Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι - 15124 Α Θ Η Ν Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας διανομής. Πειραιάς 19-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΑΠ 32398/15659

Πίνακας διανομής. Πειραιάς 19-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΑΠ 32398/15659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ Ο ΥΡΓΕΙΟ Υ ΓΕ ΙΑ Σ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2πς ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ Σ Π Ο ΛΙΤΙΚΩ Ν ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩ Ν Υ Γ Ε ΙΑ Σ & Κ Ο ΙΝ Ω

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη εφημειδα τ αγτικη Αγενημεωση Τεχ 120 Παασκευή 17 Φεβυαίυ 2012 Πειεχόμενα Τευχ 120 Παασκευη 17 Φεβυαιυ 2012 Θέματα 6 Μανιτάια, διά, αωματικά φυτά: Νέε καλλιέγειε - Δυνατότητε ανάτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων

Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων φιεωµέν στην ενηµέωση Εβδμδιί πλιτική εφημείδ Πάυ - Αντιπάυ Σκέψυ τν πλνήτη συ... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Φύλλ 112 Έτς 65 Νέ Πείδς Έτς Ίδυσης 1945 Επί πδός η κίνηση πλιτών γι τ Σχέδι Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα