ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

2 ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Ζ παξνχζα κειϋηε γέλεηαη θαηφπηλ εληνιάο ηνπ ΓεκΪξρνπ θαη αθνξϊ ηελ πξνκάζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηηο εηάζηεο αλϊγθεο ηνπ Γάκνπ. Σα εέδε απηϊ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπξέσο γηα ηε ζπληάξεζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, ησλ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ θηηξέσλ ηνπ Γάκνπ. Ζ δαπϊλε ηεο αλσηϋξσ πξνκάζεηαο Ϋρεη πξνυπνινγηζκφ ,65 ρσξέο ηνλ Φ.Π.Α. 23% θαη κε Φ.Π.Α ,65. Γηα ηελ εθηϋιεζε ηεο πξνκάζεηαο Ϋρεη πξνβιεθζεέ αληέζηνηρε πέζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γάκνπ Ϋηνπο 2012 κε Κ.Α πνζνχ ,00. Ζ πξνκάζεηα ζα εθηειεζζεέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ E.K.Π.Ο.Σ.Α. θαη ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα. Άξηεκηο, 10/5/2013 ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Άξηεκηο, Ο - - Ο - ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΤΝΣΑΞΑ ΣΖ ΓΔΧΡΓΑ ΑΓΓΔΛΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΠΟΠΟΡΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΓΔ24 Β4

3 ΑΡΘΡΟ 1 Ο Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ανηικείμενο ηηρ Ππομήθειαρ Ζ παξνχζα κειϋηε αθνξϊ ηελ πξνκάζεηα εηδψλ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ην Ϋηνο Σα εέδε απηϊ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπληάξεζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, ησλ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ θηηξέσλ ηνπ Γάκνπ. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ιζσύοςζερ Διαηάξειρ Ζ εθηϋιεζε ηεο πξνκάζεηαο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο : ηνπ Ν.2286/95 πεξέ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζένπ ηνκϋα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκϊησλ ηεο Τ.Α /93 πεξέ ηεο εθδφζεσο ηνπ εληαένπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο (ΔΚΠΟΣΑ) Σηο ζπλαθεέο δηαηϊμεηο ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ Α 115/ ) πεξέ Κπξψζεσο Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα. Όπσο Ϋρνπλ ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχνπλ. ΑΡΘΡΟ 3 ο Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ Σα πξνζθνκηδφκελα εέδε ζα θϋξνπλ ππνρξεσηηθψο ζάκαλζε CE ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηα αληέζηνηρα πξφηππα θαζψο επέζεο ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηα αληέζηνηρα ειιεληθϊ πξφηππα θαη θαλνληζκνχο (ΔΛ.Ο.Σ. ΔΝ), κε ηηο δηεζλψο αθνινπζνχκελεο πηζηνπνηάζεηο θαηαζθεπάο ιεηηνπξγέαο θαη ηηο πξνδηαγξαθϋο Δπξσπατθψλ Ηλζηηηνχησλ Πνηφηεηαο (Διιεληθφ ΔΛΟΣ, Γεξκαληθφ VDE, Απζηξηαθφ OVE, θ.ι.π.). Σα βηνκεραληθϊ πξντφληα ζα πξϋπεη λα πξνϋξρνληαη απφ βηνκεραληθϋο κνλϊδεο πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα πηζηνπνηεκϋλε θαηϊ ISO 9000:2000, απφ δηαπηζηεπκϋλν θνξϋα πηζηνπνέεζεο. ρεηηθϊ κε ην εέδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, δεηγκαηνιεςέεο, δνθηκαζέεο θαη ειϋγρνπο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηζρχνπλ αλϊινγα κε ηελ πεξέπησζε φζα νξέδνληαη ζε απηϋο ηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο, ζηηο Πξφηππεο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηνπ Τπνπξγεένπ ΠεξηβΪιινληνο Υσξνηαμέαο θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ, ζηα Πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ, ζηνπο θαλνληζκνχο θαη λφκνπο ηνπ θξϊηνπο, φπσο απηνέ ηζρχνπλ θϊζε θνξϊ, ζηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηϋινο ζε θϊζε Ϊιιε λεφηεξε δηϊηαμε, λφκν, θαλνληζκφ, απφθαζε θιπ. πνπ αληηθαζηζηϊ ά ζπκπιεξψλεη δηαηϊμεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ. ΣΫινο γηα φηη δελ θαιχπηεηαη απφ ηα παξαπϊλσ ηζρχνπλ νη αληέζηνηρνη Γεξκαληθνέ Καλνληζκνέ (DIN), νη ΑκεξηθαληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο (A.S.T.M θαη A.A.S.H.O) θαη νη πξνδηαγξαθϋο ηνπ θαηαζθεπαζηά ά πξνκεζεπηά. Όια ηα πιηθϊ πξϋπεη λα εέλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ απηϊ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξϊ, ρσξέο βιϊβεο ά ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθϋο, φζνλ αθνξϊ ηελ πξνϋιεπζε, ηελ πνηφηεηα, ηηο δηαζηϊζεηο, ην ζράκα, ην ρξσκαηηζκφ, ηελ ηειηθά επεμεξγαζέα θαη ηϋινο ηελ εκθϊληζε ηνπο. Σα πιηθϊ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα Ϋρνπλ πεξϊζεη απφ εξγαζηεξηαθνχο ειϋγρνπο, δνθηκϋο, κεηξάζεηο (δηαπέζηεπζε απφ Δζληθφ ζχζηεκα δηαπέζηεπζεο Α.Δ., Δ.Τ.Γ.), πξνθεηκϋλνπ λα πηζηνπνηεέηαη ε πνηφηεηα θαη ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθϊ θαη ηδηφηεηεο ηνπο, φπσο απηϊ πεξηγξϊθνληαη παξαθϊησ.

4 Σα πιηθϊ ζα θϋξνπλ ηα παξαπϊλσ πηζηνπνηεηηθϊ. Όια ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθϊ ζα εέλαη θαηϊιιεια ζπζθεπαζκϋλα θαη ζεκαζκϋλα κε εηηθϋηεο φπνπ ζα αλαθϋξεηαη ε εκπνξηθά νλνκαζέα ηνπο, ν θαηαζθεπαζηάο ηνπο, ν ρξφλνο παξαγσγάο ηνπο, ν ρξφλνο δσάο ηνπο θαη φζα ηα ζρεηηθϊ πξφηππα θαη ε λνκνζεζέα θαζνξέδνπλ, δφθηκα, ζχγρξνλα, θαηλνχξγηα, Ϊξηζηεο πνηφηεηαο, α δηαινγάο θαη ζα αληαπνθξέλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθϋο απηϋο, ζηα εγθεθξηκϋλα πξφηππα, ζηα εγθεθξηκϋλα δεέγκαηα θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα πξνβιεπφκελα Ϋγγξαθα εκπνξέαο θαη δηαθέλεζεο πξντφλησλ απφ ηα νπνέα ζα πξνθχπηεη ην εέδνο θαη ε πνηφηεηϊ ηνπο. Σα ειεθηξηθϊ πξντφληα ζα εέλαη πηζηνπνηεκϋλα θαηϊ ΔΝΔC. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 1 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΠΡΗΜΑΣΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΓΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ, 21-25W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ Δ-27 Λακπηάξεο ειεθηξνληθνέ εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο κε πξηζκαηηθφ θϊιπκκα γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηϊζεο ιεηηνπξγέαο V θαη ηζρχνο 21-25W κε θϊιπθα E-27, θσηεηλάο απνδφζεσο ηνπιϊρηζηνλ LUMEN, ςπρξνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο 6500Κ ελεξγεηαθάο θιϊζεο Α, κε κϋζε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 2 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ ΧΛΖΝΟΔΗΓΔΗ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΖΚΟΤ 1,5 ΜΔΣΡΟΤ 58W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ G13 Λακπηάξεο θζνξηζκνχ ζσιελνεηδεέο δηακϋηξνπ 28mm κάθνπο 1,5 m γηα επαγγεικαηηθϋο εθαξκνγϋο V, 58W κε θϊιπθα G13, θσηεηλάο απνδφζεσο ηνπιϊρηζηνλ LUMEN, ζεξκνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο 3000Κ κε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 3 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ ΧΛΖΝΟΔΗΓΔΗ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΖΚΟΤ 1,2 ΜΔΣΡΟΤ 36W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ G13 Λακπηάξεο θζνξηζκνχ ζσιελνεηδεέο δηακϋηξνπ 28mm κάθνπο 1,2 m γηα επαγγεικαηηθϋο εθαξκνγϋο V, 36W κε θϊιπθα G13, θσηεηλάο απνδφζεσο ηνπιϊρηζηνλ LUMEN, ζεξκνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο 3000Κ κε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 4 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ ΧΛΖΝΟΔΗΓΔΗ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΖΚΟΤ 0,6 ΜΔΣΡΟΤ 18W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ G13 Λακπηάξεο θζνξηζκνχ ζσιελνεηδεέο δηακϋηξνπ 28mm κάθνπο 0,6 m γηα επαγγεικαηηθϋο εθαξκνγϋο V, 18W κε θϊιπθα G13, θσηεηλάο απνδφζεσο ηνπιϊρηζηνλ LUMEN, ζεξκνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο 3000Κ κε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 5 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 70W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ Δ27 Λακπηάξεο αηκψλ λαηξένπ πςειάο πέεζεο ηϊζεο ιεηηνπξγέαο V ηζρχνο 70 W βηδσηνέ κε θϊιπθα Δ27 επηθαζζηηεξσκϋλν ζε ζράκα αριαδηνχ κε ιεπθά εζσηεξηθά επέζηξσζε βαθά, κε εζσηεξηθφ ελαπζηάξα- εθθηλεηά κε απφρξσζε θσηφο 2000 K θσηεηλάο απφδνζεο ηνπιϊρηζηνλ 5600 Lm θαη κε κϋζε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ σξψλ. Οη ιακπηάξεο ζα πξϋπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηεο δηαηϊμεηο ηνπ ΦΔΚ 573/ ΣΈΤΥΟ Β. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 6

5 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 150W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ Δ40 Λακπηάξεο αηκψλ λαηξένπ πςειάο πέεζεο ηϊζεο ιεηηνπξγέαο V ηζρχνο 150 W βηδσηνέ κε θϊιπθα Δ40 επηθαζζηηεξσκϋλν κε δηαθαλϋο ζσιελνεηδϋο ζράκα δηακϋηξνπ 48mm θαη θεξακηθφ ζσιάλα εθθϋλσζεο κε απφρξσζε θσηφο 2000 K θσηεηλάο απφδνζεο ηνπιϊρηζηνλ Lm θαη κϋζε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ ψξεο. Οη ιακπηάξεο ζα πξϋπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηεο δηαηϊμεηο ηνπ ΦΔΚ 573/ ΣΈΤΥΟ Β. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 7 ΛΪκπα κεη.αινγνλ.hqi-t 400W/N/SI E40. Λπρλέα αινγνληδέσλ ηζρχνο 400W, ηϊζεο ιεηηνπξγέαο V, κε θϊιπθα E40, θσηεηλά ξνά ηνπιϊρηζηνλ Lumen θαη κϋζν ρξφλν δσάο ιακπηάξα ηνπιϊρηζηνλ ψξεο. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 8 Καιψδην θαηϊιιειν γηα ρξάζε ζε θαλϊξηα δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ηχπνπ 1Υ2,5 πξνδηαγξαθψλ ΓΔΖ Υ2,5 cu ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 9 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ, 11W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ Δ-14 Λακπηάξεο ειεθηξνληθνέ εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο κε πξηζκαηηθφ θϊιπκκα γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηϊζεο ιεηηνπξγέαο V θαη ηζρχνο 11W κε θϊιπθα E-14, θσηεηλάο απνδφζεσο ηνπιϊρηζηνλ 600 LUMEN, ςπρξνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο 6500Κ ελεξγεηαθάο θιϊζεο Α, κε κϋζε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 10 Νηνπέ δηαηξνχκελα πνξζειϊλεο βαξϋσο ηχπνπ, κε θϊιπθα Δ-27 απφ νξεέραιθν, ηχπνπ ΓΔΖ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 11 ΑζθΪιεηεο 3,5Α γηα θσηηζηηθϊ ζψκαηα αηκψλ λαηξένπ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 12 Δθθηλεηάο (starter) ιακπηάξσλ θζνξένπ θπιηλδξηθφο 18-65W. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 13 ΒΪζε κπϊιαο θσηηζηηθνχ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ γηα κπϊια δηακϋηξνπ Φ300 πιάξεο κε κπϊια θσηηζηηθνχ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ γηα ρξάζε εμσηεξηθά δηακϋηξνπ Φ300 αθξπιηθά Ϊζξαπζηε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 14 ΒΪζε κπϊιαο θσηηζηηθνχ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ γηα κπϊια δηακϋηξνπ Φ400 πιάξεο κε κπϊια θσηηζηηθνχ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ γηα εμσηεξηθά ρξάζε δηακϋηξνπ Φ400 αθξπιηθά Ϊζξαπζηε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 15

6 ΜπΪια θσηηζηηθνχ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ γηα εμσηεξηθά ρξάζε δηακϋηξνπ Φ400 αθξπιηθά Ϊζξαπζηε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 16 ΜπΪια θσηηζηηθνχ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ γηα εμσηεξηθά ρξάζε δηακϋηξνπ Φ300 αθξπιηθά Ϊζξαπζηε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 17 ΚΑΛΧΓΗΟ 3Υ1,5 mm 2 Καιψδην εχθακπην γηα γεληθά ρξάζε κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC ηχπνο H05VV-F δηαηνκάο 3Υ1.5 mm 2 νλνκαζηηθάο ηϊζεο 300/500V ΔΛΟΣ HD ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 18 ΚΑΛΧΓΗΟ 2Υ1 mm 2 Καιψδην εχθακπην γηα γεληθά ρξάζε κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC ηχπνο H05VV-F δηαηνκάο 2Υ1 mm 2 νλνκαζηηθάο ηϊζεο 300/500V ΔΛΟΣ HD ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 19 ΚΑΛΧΓΗΟ 3Υ2.5 mm 2 Καιψδην εχθακπην γηα γεληθά ρξάζε κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC ηχπνο H05VV-F δηαηνκάο 3Υ2.5 mm 2 νλνκαζηηθάο ηϊζεο 300/500V ΔΛΟΣ HD ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 20 Καιψδην ηχπνπ H07RN-F, δηαηνκάο 3Υ2,5 mm 2. ΠνιππνιηθΪ αδηϊβξνρα εχθακπηα θαιψδηα κεηϊ ζεξκνπιαζηηθάο επελδχζεσο (κφλσζε θαη καλδχα) απφ ειαζηηθφ πςειάο αληνράο H07RN-F, ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθά ΔΛΟΣ 623.4, HD ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 21 Καιψδην ηζρχνο γηα ζηαζεξά εγθαηϊζηαζε ζε μεξνχο ε πγξνχο ρψξνπο ζηνλ αϋξα ε ζην Ϋδαθνο κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC ηχπνπ J1VV-U νλνκαζηηθάο ηϊζεο 600/1000 V ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθϋο ΔΛΟΣ 834 δηαηνκάο 3ρ1,5 mm2 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 22 Καιψδην ηζρχνο γηα ζηαζεξά εγθαηϊζηαζε ζε μεξνχο ε πγξνχο ρψξνπο ζηνλ αϋξα ε ζην Ϋδαθνο κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC ηχπνπ J1VV-U νλνκαζηηθάο ηϊζεο 600/1000 V ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθϋο ΔΛΟΣ 834 δηαηνκάο 3ρ2,5 mm2 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 23 Καιψδην ηζρχνο γηα ζηαζεξά εγθαηϊζηαζε ζε μεξνχο ε πγξνχο ρψξνπο ζηνλ αϋξα ε ζην Ϋδαθνο κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC ηχπνπ J1VV-R νλνκαζηηθάο ηϊζεο 600/1000 V ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθϋο ΔΛΟΣ 834 δηαηνκάο 5ρ10 mm2

7 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 24 Καιψδην ηχπνπ UTP cat5 Καιψδην ηχπνπ UTP 4 category 5, πξνδηαγξαθψλ ISO/IEC IS 11801, ά Δπξσπατθά EN ά Ζ.Π.Α. ΔΗΑ/ΣΗΑ 568Α. πρλφηεηα < 100 ΜHz, ηαρχηεηα κεηαδφζεσο < 100 Μbps. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 25 Σειεθσληθφ θαιψδην ηχπνπ JYYe ηζρχνο κϋζεο ηϊζεο κε κφλσζε XLPE θαη καλδχα PVC γηα ρξάζε ζε ζχλδεζε ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ ζε θαισδηψζεηο εζσηεξηθψλ ρψξσλ νλνκαζηηθάο ηϊζεο 220V δηαηνκάο 2Υ2Υ0,60 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 26 Πιαζηηθφο ζσιάλαο ζπηξϊι 16mm Δχθακπηνο ζσιάλαο ζπηξϊι κϋηξηαο ρξάζεο κε κερ. αληνρά κεγαιχηεξε απφ 750Ν θαη ζεξκνθξαζέα αληνράο -25/+60 νc ρξψκαηνο γθξέ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΝ , IEC , IEC 60423, IEC εζσηεξηθάο δηακϋηξνπ 23mm ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 27 Οχπα Νν 6 Βχζκαηα ειαθξηϊο θαηαπφλεζεο νχπα δηϊζηαζεο Ν6 θνπηέ ησλ 100 ηεκαρέσλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 28 Οχπα Νν 8 Βχζκαηα ειαθξηϊο θαηαπφλεζεο νχπα δηϊζηαζεο Ν8 θνπηέ ησλ 100 ηεκαρέσλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 29 Οχπα Νν 10 Βχζκαηα ειαθξηϊο θαηαπφλεζεο νχπα δηϊζηαζεο Ν10 θνπηέ ησλ 50 ηεκαρέσλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 30 Οχπα Νν 12 Βχζκαηα ειαθξηϊο θαηαπφλεζεο νχπα δηϊζηαζεο Ν12 θνπηη ησλ 50 ηεκαρέσλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 31 Πηιαξ ηνπνζϋηεζεο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηνπνζϋηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν δηαζηϊζεσλ 100Υ100Υ35 cm. Σν Πέιαξ ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα εέλαη ειεθηξηθψο αθέλδπλν δηαζηϊζεσλ 100ρ100ρ35, εκπξφζζηαο φςεο, ηχπνπ εξκαξένπ, κεηϊ εκπξφζζηαο δηπιάο πφξηαο πξνζηαζέαο ΗΡ55 θαηα DΗΝ Ζ πξνζηαζέα ΗΡ55 ζα επηηπγρϊλεηαη κε ζηεγαλνπνέεζε ηνπ εξκαξένπ θαη ηεο πφξηαο απηνχ. Σν Πέιαξ θαη ε κεηαιιηθά πφξηα ζα απνηεινχληαη απφ γαιβαληζκϋλε ιακαξέλα πϊρνπο, θαη'ειϊρηζην 1.50 mm θαη ζα Ϋρεη πξνζηαζέα Ϋλαληη δηϊβξσζεο κε ειεθηξνζηαηηθά βαθά απφρξσζεο RAL Σν Πέιαξ ζα απνηειεέηαη απφ ηα παξαθϊησ ζηνηρεέα : - Μεηαιιηθά ζηϋγαζε κε θιέζε πνπ ζα πξνεμϋρεη ηθαλνπνηεηηθϊ ηνπ εξκαξένπ.

8 - Μεηαιιηθφ θιεηζηφ εξκϊξην εληφο ηνπ νπνένπ ζα ππϊξρεη ηνπνζεηεκϋλν πιαέζην ζηάξημεο πέλαθα ε Ϊιινπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ - Γχν ΜεηαιιηθΫο ζχξεο. - Γηπιά θιεηδαξηϊ πϊλσ θϊησ κε θιεηδέ θαζψο θαη δπλαηφηεηα ηνπνζϋηεζεο εμσηεξηθνχ ινπθϋηνπ πϊλσ θαη θϊησ ζε θϊζε πφξηα. - Γπλαηφηεηα λα κπνξεέ λα βηδσζεέ ζην Ϋδαθνο επέ βϊζεσο. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 32 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 50Υ70Υ18 Μεηαιιηθφο ειεθηξηθφο πέλαθαο 4 ζεηξψλ θαη ζϋζεσλ αλϊ ζεηξϊ ελδεηθηηθψλ δηαζηϊζεσλ 55Υ70Υ18. Ο πέλαθαο ζα εέλαη ειεθηξηθψο αθέλδπλνο,εκπξφζζηαο φςεο, ηχπνπ εξκαξένπ, κε εκπξφζζηα πφξηα πξνζηαζέαο ΗΡ54 θαηϊ DΗΝ Ζ πξνζηαζέα ΗΡ54 ζα επηηπγρϊλεηαη κε ζηεγαλνπνέεζε ηνπ εξκαξένπ θαη ηεο πφξηαο ηνπ. Θα εέλαη θαηϊιιεινο γηα επέηνηρε ηνπνζϋηεζε. Ζ δηϊηαμε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ νξγϊλσλ εληφο απηνχ ζα γέλεηαη κε πξνεηνηκαζκϋλα ζηνηρεέα δπγψλ θιπ. Ο πέλαθαο ζα απνηειεέηαη απφ ηα παξαθϊησ ζηνηρεέα : - Πιαέζην επέ ηνπ νπνένπ ζα ζπλαξκνινγεζνχλ ηα δηϊθνξα φξγαλα. - Μεηαιιηθφ εκπξφζζην θϊιπκκα ηνπ πιαηζένπ (ειεθηξηθϊ αθέλδπλν) κεησπηθά - Μεηαιιηθφ θιεηζηφ εξκϊξην εληφο ηνπ νπνένπ ηνπνζεηεέηαη ην πιαέζην. - Μεηαιιηθά ζχξα. - ΚιεηδαξηΪ πϊλσ θαη θϊησ ζηελ πφξηα - ΜπΪξεο ραιθνχ γηα γεέσζε θαη νπδϋηεξν - ηεξέγκαηα πεξηκεηξηθϊ ηνπ πιαηζένπ (ζηηο 4 γσλέεο ηνπ) γηα ηε ζηάξημά ηνπ επη ηνέρνπ - Δχθνια αθαηξνχκελεο νπϋο γηα ρξάζε ζηππηνζιεπηψλ ζηελ εέζνδν ησλ θαισδέσλ Σν εξκϊξην θαη ε κεηαιιηθά πφξηα ζα απνηεινχληαη απφ ιακαξέλα ηθαλνπνηεηηθνχ πϊρνπο, θαη' ειϊρηζην 1.5 mm θαη ζα Ϋρνπλ πξνζηαζέα Ϋλαληη δηϊβξσζεο. Οη εμσηεξηθϋο επηθϊλεηεο ηνπ πέλαθα ζα θϋξνπλ ηειηθά βαθά ειεθηξνζηαηηθά, απφρξσζεο RAL ην εζσηεξηθφ ηκάκα ηεο πφξηαο ζα ππϊξρεη θαξηϋια πξνζηαηεπκϋλε απφ δηαθαλϋο πιαζηηθφ, επέ ηεο νπνέαο ζα κπνξνχλ λα αλαγξϊθνληαη φια ηα θπθιψκαηα. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 33 ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΑΛΛΟΠΛΑΣΗΚΟ Ζιεθηξηθφο πέλαθαο 2 ζεηξψλ θαη ζϋζεσλ αλα ζεηξϊ ελδεηθηηθψλ δηαζηϊζεσλ 30ρ35ρ9 cm. Ο πέλαθαο ζα εέλαη ειεθηξηθψο αθέλδπλνο πιαζηηθφο,εκπξφζζηαο φςεο, κε εκπξφζζην κεηαιιηθφ ηειϊξν πφξηαο. Θα εέλαη θαηϊιιεινο γηα επέηνηρε ηνπνζϋηεζε. Ζ δηϊηαμε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ νξγϊλσλ εληφο απηνχ ζα γέλεηαη κε πξνεηνηκαζκϋλα ζηνηρεέα δπγψλ θιπ. Με ηνλ πέλαθα ζα παξαδνζνχλ θαη ηα απαξαέηεηα πιαζηηθϊ θαιχκκαηα ησλ αλνηγκϊησλ ηνπ θαιχκκαηνο πιαηζένπ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 34 ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΑΛΛΟΠΛΑΣΗΚΟ Ζιεθηξηθφο πέλαθαο 1 ζεηξαο θαη ζϋζεσλ ελδεηθηηθψλ δηαζηϊζεσλ 30ρ30ρ9 cm.

9 Ο πέλαθαο ζα εέλαη ειεθηξηθψο αθέλδπλνο πιαζηηθφο,εκπξφζζηαο φςεο, κε εκπξφζζην κεηαιιηθφ ηειϊξν πφξηαο. Θα εέλαη θαηϊιιεινο γηα επέηνηρε ηνπνζϋηεζε. Ζ δηϊηαμε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ νξγϊλσλ εληφο απηνχ ζα γέλεηαη κε πξνεηνηκαζκϋλα ζηνηρεέα δπγψλ θιπ. Με ηνλ πέλαθα ζα παξαδνζνχλ θαη ηα απαξαέηεηα πιαζηηθϊ θαιχκκαηα ησλ αλνηγκϊησλ ηνπ θαιχκκαηνο πιαηζένπ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 35 Μηθξναπηφκαηνη κνλνπνιηθνέ δηαθφπηεο πιϊηνπο ελφο ζηνηρεένπ ησλ 6 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ Καλνληζκψλ VDΔ 0641, DIN VDE 0116 Teil 100 θαη CΔΔ19. Οη κηθξναπηφκαηνη ζα εέλαη εθνδηαζκϋλνη κε ζεξκηθϊ θαη καγλεηηθϊ ζηνηρεέα, ψζηε απηφκαηα λα δηαθφπηνπλ κϋζεο ππεξθνξηέζεηο ζρεηηθϊ κεγϊιεο δηϊξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα. Ζ ραξαθηεξηζηηθά θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα εέλαη ηχπνπ B ζηα 4,5 KA. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 36 Μηθξναπηφκαηνη κνλνπνιηθνέ δηαθφπηεο πιϊηνπο ελφο ζηνηρεένπ ησλ 10 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ Καλνληζκψλ VDΔ 0641, DIN VDE 0116 Teil 100 θαη CΔΔ19. Οη κηθξναπηφκαηνη ζα εέλαη εθνδηαζκϋλνη κε ζεξκηθϊ θαη καγλεηηθϊ ζηνηρεέα, ψζηε απηφκαηα λα δηαθφπηνπλ κϋζεο ππεξθνξηέζεηο ζρεηηθϊ κεγϊιεο δηϊξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα. Ζ ραξαθηεξηζηηθά θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα εέλαη ηχπνπ C ζηα 4.5 KA. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 37 Μηθξναπηφκαηνη κνλνπνιηθνέ δηαθφπηεο πιϊηνπο ελφο ζηνηρεένπ ησλ 16 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ Καλνληζκψλ VDΔ 0641, DIN VDE 0116 Teil 100 θαη CΔΔ19. Οη κηθξναπηφκαηνη ζα εέλαη εθνδηαζκϋλνη κε ζεξκηθϊ θαη καγλεηηθϊ ζηνηρεέα, ψζηε απηφκαηα λα δηαθφπηνπλ κϋζεο ππεξθνξηέζεηο ζρεηηθϊ κεγϊιεο δηϊξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα. Ζ ραξαθηεξηζηηθά θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα εέλαη ηχπνπ C ζηα 4.5 KA. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 38 Μηθξναπηφκαηνη κνλνπνιηθνέ δηαθφπηεο πιϊηνπο ελφο ζηνηρεένπ ησλ 20 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ Καλνληζκψλ VDΔ 0641, DIN VDE 0116 Teil 100 θαη CΔΔ19. Οη κηθξναπηφκαηνη ζα εέλαη εθνδηαζκϋλνη κε ζεξκηθϊ θαη καγλεηηθϊ ζηνηρεέα, ψζηε απηφκαηα λα δηαθφπηνπλ κϋζεο ππεξθνξηέζεηο ζρεηηθϊ κεγϊιεο δηϊξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα. Ζ ραξαθηεξηζηηθά θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα εέλαη ηχπνπ C ζηα 4.5 KA. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 39 Μηθξναπηφκαηνη κνλνπνιηθνέ δηαθφπηεο πιϊηνπο ελφο ζηνηρεένπ ησλ 25 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ Καλνληζκψλ VDΔ 0641, DIN VDE 0116 Teil 100 θαη CΔΔ19. Οη κηθξναπηφκαηνη ζα εέλαη εθνδηαζκϋλνη κε ζεξκηθϊ θαη καγλεηηθϊ ζηνηρεέα, ψζηε απηφκαηα λα δηαθφπηνπλ κϋζεο ππεξθνξηέζεηο ζρεηηθϊ κεγϊιεο δηϊξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα. Ζ ραξαθηεξηζηηθά θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα εέλαη ηχπνπ C ζηα 4.5 KA. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 40

10 Μνλνπνιηθφο γεληθφο ξαγνδηαθφπηεο θνξηένπ 380V/415V πιϊηνπο ελφο ζηνηρεένπ ησλ 40 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ πξνηχπσλ IEC 669-1, IEC 947- ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 41 Γηπνιηθφο γεληθφο ξαγνδηαθφπηεο θνξηένπ 380V/415V πιϊηνπο δχν ζηνηρεέσλ ησλ 40 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ πξνηχπσλ IEC 669-1, IEC 947- ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 42 Σξηπνιηθφο γεληθφο ξαγνδηαθφπηεο θνξηένπ 380V/415V πιϊηνπο ηξηψλ ζηνηρεένπ ησλ 40 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ πξνηχπσλ IEC 669-1, IEC 947- ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 43 Ρειαέ δηαθπγάο δηπνιηθφ, ησλ 40 Α. Θα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλα ζχκθσλα κε VDΔ 0660 θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνζηαζέα απφ ξεχκα δηαξξνάο ζχκθσλα κε VDΔ Σν νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνάο ζα εέλαη 30κΑ. Ολνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγέαο 40Α. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 44 Ρειαέ δηαθπγάο ηεηξαπνιηθφ, ησλ 40 Α. Θα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλα ζχκθσλα κε VDΔ 0660 θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνζηαζέα απν ξεχκα δηαξξνάο ζχκθσλα κε VDΔ Σν νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνάο ζα εέλαη 30κΑ. Ολνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγέαο 40Α. Δλδεηθηηθφο ηχπνο SIEMENS SFJ5SV3571. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 45 Ρειαέ ξϊγαο ηχπνπ θαζηϊληαο 220V, 25ΑMP κε δχν αλνηθηϋο επαθϋο. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 46 ΑζθΪιεηεο ηχπνπ ΝΔΟΕΔΣ ηζρχνο 35 Α, Δ14 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 47 ΒΪζε ξϊγαο Αζθαιεηψλ ηχπνπ ΝΔΟΕΔΣ ηζρχνο 35 Α 380V 3P Δ18 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 48 Πψκαηα αζθαιεηψλ ηχπνπ ΝΔΟΕΔΣ 35 Α Δ14 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 49 Δλδεηθηηθά ιπρλέα ξϊγαο κε ιακπϊθη 220V. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 50

11 ΓΫθπξα ραιθνχ κε κφλσζε δέραιε (κνλνθαζηθά) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 51 Κνπηέ δηαθιϊδσζεο ζηεγαλφ επέηνηρν κε ηϊπεο θαισδέσλ θαη ρακειφ βηδσηφ θαπϊθη IP 55 κε δηαζηϊζεηο εζσηεξηθϋο 100ρ100ρ50 (mm) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 52 ηεγαλφ επέηνηρν θνπηέ δηαθιϊδσζεο κε ηϊπεο θαισδέσλ θαη ρακειφ πξεζαξηζηφ θαπϊθη εζσηεξηθψλ δηαζηϊζεσλ 80Υ80Υ40 mm IP ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 53 εηξϊ ΚιΫκελο γηα θαιψδην 2,5mm ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 54 εηξϊ ΚιΫκελο γηα θαιψδην 4-6 mm2 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 55 εηξϊ ΚιΫκελο γηα θαιψδην 16 mm2 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 56 Μνλσηηθά ηαηλέα απφ PVC κε αλαθιεμηκε εχθακπηε 19ρ20 πϊρνπο 0,19mm δηειεθηξηθάο αληνράο 12000V αληνράο ζε εθειθπζκφ 15lbs/inch αλζεθηηθε ζε πεηξϋιαην βελδέλε αιαηφλεξν αιθϊιηα ειηαθά αθηηλνβνιέα. Θα θϋξεη ελδεέμεηο UL, CE. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 57 ΠΫλζα πξεζαξέζκαηνο αθξνδεθηψλ γηα θαιψδηα δηθηχσλ θαη ηειεθσληθϊ κε ζηαγψλεο θαινχπηα δχν ππνδνρψλ θηο 8 επαθψλ ( αθξνδϋθηεο δηθηχσλ) θαη 4 επαθψλ (αθξνδϋθηεο ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ) κε απηφκαηε απαζθϊιηζε ζην ηϋινο ηεο δηαδξνκάο ηνπ γηα επαγγεικαηηθά ρξάζε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 58 ΑθξνδΫθηεο γηα θαιψδηα δηθηχσλ 8 επαθψλ ( αθξνδϋθηεο δηθηχσλ). ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 59 ΑθξνδΫθηεο γηα θαιψδηα ηειεθσληθϊ 4 επαθψλ (αθξνδϋθηεο ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ). ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 60 ΓεξκαηηθΪ γηα δεζέκαηα θαισδέσλ καχξνπ ρξψκαηνο δηαζηϊζεσλ 200Υ4,8mm. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 61

12 Κας γηα ζχλδεζε θαισδένπ 1,5 mm 2. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 62 Κας γηα ζχλδεζε θαισδένπ 4 mm 2. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 63 Πξέδα ζνχθν κνλά εμσηεξηθάο εγθαηϊζηαζεο ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 64 Πνιχπξηδν ζνχθν ρσξέο θϊιπκκα πϋληε ζϋζεσλ κε πξνζηαζέα ππεξηϊζεσλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 65 σιελϊξην ζηιηθφλεο γεληθάο ρξάζεο γηα ζηεγαλνπνέεζε θαη ζπγθφιιεζε 280 ml ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 66 Καιψδην ππεξεχθακπην ηχπνπ H01N2 1X35 Yπερεύκαμπηο καλώδιο ηλεκηροζσγκολλήζεως με μόνωζη από πολστλωροπρένιο,ονομαζηικής ηάζης 100V, ζύμθωνα με ηις προδιαγραθές ΗD 22.6,IEC-60228,NFC ,NFC ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 67 Ρφθεο ζηάξημεο θαισδένπ δηαζηϊζεσλ ζηξνγγπιϊ 9/25 θαη 6/25 θνπηέ ησλ 100 ηεκαρέσλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 68 Ρφθεο ζηάξημεο θαισδένπ δηαζηϊζεσλ ζηξνγγπιϊ 10/25 θνπηέ ησλ 100 ηεκαρέσλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 69 Ρφθεο ζηάξημεο θαισδένπ δηαζηϊζεσλ ζηξνγγπιϊ 17/45 θαη 16/45 θνπηέ ησλ 50 ηεκαρέσλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 70 Μπαηαξέεο 9V γηα πνιχκεηξν ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 71 Λακπηάξαο ζθιεξϊο πϊινπ 12 V 80W γηα ρξάζε ζε θσηηζηηθϊ ζψκαηα ζπληξηβαληψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 72 ΚνληΪξη αινπκηλένπ, ειεθηξνιφγνπ, θαηϊιιειν γηα αιιαγά ιακπηάξσλ, ηειεζθνπηθφ ζπαζηφ ζε ηξέα ηκάκαηα, κε ζπλνιηθφ κάθνο 6-7 m κε ρνχθηα θαη δέραιν αληηθαηϊζηαζεο ιακπηάξσλ

13 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 73 Υνχθηα γηα θνληϊξη ειεθηξνιφγνπ, θαηϊιιειε γηα αιιαγά νηνπδάπνηε ιακπηάξα ζε θσηηζηηθφ ζψκα ηζηνχ. Ζ ρνχθηα ζα εέλαη κεγϊιεο αληνράο ζε θαηαπνλάζεηο ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 74 ΜεηαηξνπΫαο ηϊζεο - κεηαιιϊθηεο (inverter) 24V DC - 230V AC ηξνπνπνηεκϋλνπ εκηηφλνπ πνπ κπνξεέ λα παξϋρεη 1000 Watt ζπλερφκελεο ιεηηνπξγέαο, 1200 Watt γηα ρξάζε κϋρξη 30 ιεπηψλ θαη 2000 Watt ζηηγκηαέαο θαηαλϊισζεο (surge peak). Θα δηαζϋηεη πξνζηαζέα ππεξθφξησζεο, αλϊπνδεο πνιηθφηεηαο κπαηαξέαο, ρακειάο κπαηαξέαο, βξαρπθπθιψκαηνο θαη ππεξζϋξκαλζεο. Θα εέλαη θαηϊιιειν γηα ρξάζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Θα δηαζϋηεη ηερλνινγέα κε κηθξνεπεμεξγαζηά θαη αλεκηζηάξα (Cool Fan) γηα ηελ απαγσγά ηεο ζεξκφηεηαο κε απηφκαηε ελεξγνπνέεζε ά απελεξγνπνέεζε (ζεξκνθξαζέα > 40ºC - αλεκηζηάξαο ζε ιεηηνπξγέα). Θα πεξηϋρεη ηα απαξαέηεηα θαιψδηα ζχλδεζεο απεπζεέαο κε ηνπο πφινπο ηεο κπαηαξέαο. Ζ πεξηνρά ηϊζεο εηζφδνπ ζα εέλαη -15% ~ +25% θαη ηεο ηϊζεο εμφδνπ κϋρξη 10%. Θα Ϋρεη ζάκαλζε e13/ CE ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 75 Πνιχκεηξν κε ςεθηαθά Ϋλδεημε, κπαηαξέαο, κε αζθϊιεηα πξνζηαζέαο θπθισκϊησλ 0,5 Α 250 V, κε κνλσκϋλα θηο ζπλδϋζεσο, κε δπλαηφηεηα κϋηξεζεο ηνπιϊρηζηνλ : ζπλερνχο ηϊζεσο απφ 200mV Ϋσο 1000V, ελαιιαζζφκελεο ηϊζεσο απφ 2V Ϋσο 600V, ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο απφ 200mA Ϋσο 10 Α θαη αληέζηαζεο απφ 200 Χ Ϋσο 2000 kχ. Σν κάθνο ησλ θαισδέσλ ζα εέλαη ηνπιϊρηζηνλ 800 mm. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 76 Φσηναηζζεηάξαο δηαθφπηεο (dimmer) γηα εγθαηϊζηαζε επέ ηνέρνπ ελδεηθηηθψλ δηαζηϊζεσλ 100Υ75Υ40 ηϊζε ηξνθνδνζέαο 230V/50Hz γηα κϋγηζην θνξηέν 1000W κε βαζκφ πξνζηαζέαο IP 54 θαη ξχζκηζε ιπθφθσηνο 2-10lux. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 77 ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ ΣΤΛΩΝ ΑΣΜΩΝ ΝΑΣΡΙΟΤ 70 W Φσηηζηηθφ ζψκα θαηαζθεπαζκϋλν ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ΔΝ , ΔΝ , ΔΝ , cut off θαηϊ IES, θιϊζεο κφλσζεο ΗΗ, θαηϊιιειν γηα νδηθφ θσηηζκφ, πιαηεέεο, πεξηκεηξηθϊ θηεξέσλ ζε ηνπνζεζέεο θνληϊ ζηε ζϊιαζζα κε κεγϊιεο αληνρϋο ζηε δηϊβξσζε θαη γηα χςνο 5-8m, ην νπνέν δϋρεηαη ιακπηάξα αηκψλ λαηξένπ πςειάο πέεζεο δηνξζσκϋλνπ θϊζκαηνο 70 W, καδέ κε ην ιακπηάξα ηνπ. Θα απνηειεέηαη βαζηθϊ απφ ηα εμάο κϋξε: 1. Σν ζψκα εληαέν, θαηαζθεπαζκϋλν απφ πνιπεζηϋξα εληζρπκϋλν κε fiberglass ην νπνέν ρσξέδεηαη κε δηϊθξαγκα ζε δπν κϋξε α) Σν ρψξν ηνπ ιακπηάξα ν νπνένο πεξηιακβϊλεη εληαέν θϊηνπηξν απφ γπαιηζηεξφ αινπκέλην θαζαξφηεηαο 99,85%, ιπρληνιαβά πνξζειϊλεο Δ-27 θαη θαιχπηεηαη απφ αθξπιηθφ θϊιπκκα injection πνιχ αλζεθηηθφ ζηηο κεραληθϋο θαηαπνλάζεηο θαζψο θαη ζηελ αθηηλνβνιέα UV θαη ζην νπνέν ζα ππϊξρεη εκθπηεπκϋλν παξϋκβπζκα απφ ζηιηθφλε ην νπνέν ζα εμαζθαιέδεη ζηεγαλφηεηα IP65. Θα ζηεξεψλεηαη ζην ζψκα κε ηα απαξαέηεηα κϊληαια θαη ζα παξακϋλεη θξεκαζκϋλν θαηϊ ην Ϊλνηγκα ηνπ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπληάξεζά ηνπ.

14 β) Σν ρψξν ησλ νξγϊλσλ φπνπ ζα βξέζθεηαη ε βϊζε ζηάξημεο ηνπ θσηηζηηθνχ γηα βξαρένλα 42 mm ε βϊζε ησλ νξγϊλσλ κε ηα απαξαέηεηα φξγαλα ( ζηξαγγαιηζηηθφ πελέν κε πνιχ ρακειϋο απψιεηεο, ππθλσηάο δηφξζσζεο ζπλεκέηνλνπ ζπληειεζηά ηζρχνο πϊλσ απφ 0,9, ζε παξϊιιειε ζχλδεζε θαη ελζσκαησκϋλε αληέζηαζε εθθφξηηζεο, θιϋκα ζχλδεζεο κε κηθξναζθϊιεηα αληέζηνηρεο κε ην ιακπηάξα ηζρχνο) θαη αληηπαξαζηηηθά δηϊηαμε. Σα θαιψδηα ζπλδϋζεσλ ζα εέλαη πνιχθισλα ζηιηθφλεο κε πξνζηαζέα παινκϋηαμε, αλϊινγεο δηαηνκάο θαη ζεξκηθάο αληνράο -60 Ϋσο 200 Ο C. Oινο ν ρψξνο ζα θαιχπηεηαη κε θαπϊθη απφ πνιπεζηϋξα εληζρπκϋλν κε fiberglass ην νπνέν ζα αζθαιέδεη επϊλσ ζην ζψκα κε ηξφπν ψζηε λα κελ απαηηεέηαη εξγαιεέν γηα ην Ϊλνηγκα ηνπ. H ζηεγαλφηεηα ηνπ ρψξνπ ζα εέλαη IP44 Όια ηα πιηθϊ ζα εέλαη θαηϊιιεια γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνέν πξννξέδνληαη θαη ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλεέο θαλνληζκνχο φπνπ ππϊξρνπλ ηϋηνηνη θαλνληζκνέ. Σν θσηηζηηθφ ζα ηθαλνπνηεέ φιεο ηηο πξνδηαγξαθϋο CE, ζα δηαηέζεηαη δε, καδέ κε ηνλ ιακπηάξα αηκψλ Ναηξένπ πςειάο πέεζεο 70 W, θσηεηλάο απφδνζεο Lumen. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 78 Ζιεθηξφδηα γεέσζεο. Ζιεθηξφδηα γεέσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλεέο πξνδηαγξαθϋο πνηφηεηαο θαη αζθϊιεηαο ( DIN 48852). Θα θαιχπηνληαη κε 1 mm καλδχα ραιθνχ θαη ζα Ϋρνπλ αηζϊιηλν ππξάλα St.37. Θα Ϋρνπλ κάθνο 1,2 κ θαη δηαηνκά 14mm ηνπιϊρηζηνλ θαη ζα εέλαη απφιπηα αμηφπηζηα, εχθνια ζηε ρξάζε θαη ζηελ εγθαηϊζηαζε ηνπο. Θα ζπλνδεχνληαη απφ πιάξε ζεηξϊ εμαξηεκϊησλ, φπσο θψλν, ζθηγθηάξα θαη επηθξνπζηάξα ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 79 Καιψδην γεέσζεο. Γπκλφο ρϊιθηλνο αγσγφο γεέσζεο πνιχθισλνο δηαηνκάο 25mm2 ζχκθσλα κε VDE 0251/51 & 52 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 80 Μεηαζρεκαηηζηάο V ηζρχνο 250 W γηα ρξάζε ζε θσηηζηηθφ ζψκα ιακπηάξα αηκψλ πδξαξγχξνπ 250 W. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 81 Ππθλσηάο 25 κf ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 82 ΚππαξηζζΪθη δηαηνκάο 6mm ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 83 ΚππαξηζζΪθη δηαηνκάο 10mm ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 84 ΚππαξηζζΪθη δηαηνκάο 16mm

15 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 85 Μαζηηρνηαηλέα ειαζηηθά, απηνβνπιθαληδφκελε. αληνράο ζε πγξαζέα θαη κφλσζε, δηϊβξσζε θαη ππεξηψδεο αθηέλεο πιϊηνπο 25mm κάθνπο 3κ θαη πϊρνπο 3,18mm. Άξηεκηο, 10/5/2013 ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Άξηεκηο, Ο - - Ο - ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΤΝΣΑΞΑ ΣΖ ΓΔΧΡΓΑ ΑΓΓΔΛΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΠΟΠΟΡΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΖΛΔΚΡΟΛΟΓΟ ΓΔ24 Β4 Άπθπο 1 ο : ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

16 Ζ παξνχζα κειϋηε αλαθϋξεηαη ζηελ πξνκάζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλϊγθεο ηνπ Γάκνπ. Άπθπο 2 ο : Οη θαηϊ ηε δηαδηθαζέα ππνβιεζεηζφκελεο πξνζθνξϋο ζα νξέδνπλ ηελ πξνζεζκέα εληφο ηεο νπνέαο ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πξνο πξνκάζεηα πιηθϊ ζην Γάκν απφ ηεο ππνγξαθάο ηεο ζπκβϊζεσο. Ζ βξαρεέα πξνζεζκέα ζα ιεθζεέ ζνβαξϊ ππφςηλ σο πιενλϋθηεκα θαηϊ ηελ θξέζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπ ζπκβνπιένπ επηθπιαζζνκϋλνπ θαη λα απνξξέςεη πξνζθνξϊ ιφγσ καθξϊο δηϊξθεηαο ηεο παξαδφζεσο, αλεμαξηάησο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκάο. Ο αλαδεηρζεζφκελνο ΑλΪδνρνο κεηϊ ηελ πϊξνδν δχν (2) κελψλ απφ ηε ιάμε ηεο πξνζεζκέαο παξαδφζεσο ησλ πιηθψλ, δχλαηαη λα θεξπρζεέ απφ ην Γάκν Ϋθπησηνο. Σα πιηθϊ ζα παξαδνζνχλ εληφο πξνζεζκέαο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Άπθπο 3 ο : Πεπιεσόμενο ηιμών. ηε ζπλνιηθά ηηκά εθϊζηεο πξνζθνξϊο λννχληαη σο πεξηιακβαλφκελεο φιεο γεληθψο νη θξαηάζεηο θαη δαπϊλεο γηα ηελ πξνκάζεηα, κεηαθνξϊ θαη παξϊδνζε ησλ πιηθψλ. Άπθπο 4 ο : Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ ζα γέλεη απφ ηελ αξκφδηα θαηϊ ην Νφκν Δπηηξνπά. Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη θϊζε ηεκϊρην πνπ άζειε απνδερζεέ ειαηησκαηηθφ. ε πεξέπησζε δπζηξνπέαο ηνπ πξνκεζεπηά ζε ζπκκφξθσζε θαη αληηθαηϊζηαζε απηψλ, ν Γάκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεέ εμ ηδέσλ ζηηο αληηθαηαζηϊζεηο ά επηζθεπϋο κε δαπϊλε ηεο εηο ρεέξαο ηνπ εγγπάζεσο ηνπ πξνκεζεπηνχ. Άπθπο 5 ο : ηελ παξνχζα πξνκάζεηα ηζρχνπλ νη θεέκελεο δηαηϊμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη ηνπ Ν.2286/95, θαζψο θαη ηα ζρεηηθϊ Ϊξζξα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα. Άξηεκηο, 10/ 5 / 13 ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Άξηεκηο, 10 / 05 / Ο - - Ο - ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΤΝΣΑΞΑ Γ/Ζ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΑ ΑΓΓΔΛΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΠΟΠΟΡΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΓΔ24 Β4

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 21/07/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης 54 Ημερομηνία 21/07/2014 ΜΕΛΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΑΝΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ λα παξνπζηϊζεη κε πξαθηηθφ & εκπεξηζηαησκϋλν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΣΑ ε εθπαέδεπζε ησλ ζηειερψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηακεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ ζηελ νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα