ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

2 ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Ζ παξνχζα κειϋηε γέλεηαη θαηφπηλ εληνιάο ηνπ ΓεκΪξρνπ θαη αθνξϊ ηελ πξνκάζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηηο εηάζηεο αλϊγθεο ηνπ Γάκνπ. Σα εέδε απηϊ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπξέσο γηα ηε ζπληάξεζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, ησλ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ θηηξέσλ ηνπ Γάκνπ. Ζ δαπϊλε ηεο αλσηϋξσ πξνκάζεηαο Ϋρεη πξνυπνινγηζκφ ,65 ρσξέο ηνλ Φ.Π.Α. 23% θαη κε Φ.Π.Α ,65. Γηα ηελ εθηϋιεζε ηεο πξνκάζεηαο Ϋρεη πξνβιεθζεέ αληέζηνηρε πέζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γάκνπ Ϋηνπο 2012 κε Κ.Α πνζνχ ,00. Ζ πξνκάζεηα ζα εθηειεζζεέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ E.K.Π.Ο.Σ.Α. θαη ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα. Άξηεκηο, 10/5/2013 ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Άξηεκηο, Ο - - Ο - ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΤΝΣΑΞΑ ΣΖ ΓΔΧΡΓΑ ΑΓΓΔΛΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΠΟΠΟΡΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΓΔ24 Β4

3 ΑΡΘΡΟ 1 Ο Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ανηικείμενο ηηρ Ππομήθειαρ Ζ παξνχζα κειϋηε αθνξϊ ηελ πξνκάζεηα εηδψλ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ην Ϋηνο Σα εέδε απηϊ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπληάξεζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, ησλ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ θηηξέσλ ηνπ Γάκνπ. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ιζσύοςζερ Διαηάξειρ Ζ εθηϋιεζε ηεο πξνκάζεηαο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο : ηνπ Ν.2286/95 πεξέ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζένπ ηνκϋα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκϊησλ ηεο Τ.Α /93 πεξέ ηεο εθδφζεσο ηνπ εληαένπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο (ΔΚΠΟΣΑ) Σηο ζπλαθεέο δηαηϊμεηο ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ Α 115/ ) πεξέ Κπξψζεσο Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα. Όπσο Ϋρνπλ ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχνπλ. ΑΡΘΡΟ 3 ο Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ Σα πξνζθνκηδφκελα εέδε ζα θϋξνπλ ππνρξεσηηθψο ζάκαλζε CE ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηα αληέζηνηρα πξφηππα θαζψο επέζεο ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηα αληέζηνηρα ειιεληθϊ πξφηππα θαη θαλνληζκνχο (ΔΛ.Ο.Σ. ΔΝ), κε ηηο δηεζλψο αθνινπζνχκελεο πηζηνπνηάζεηο θαηαζθεπάο ιεηηνπξγέαο θαη ηηο πξνδηαγξαθϋο Δπξσπατθψλ Ηλζηηηνχησλ Πνηφηεηαο (Διιεληθφ ΔΛΟΣ, Γεξκαληθφ VDE, Απζηξηαθφ OVE, θ.ι.π.). Σα βηνκεραληθϊ πξντφληα ζα πξϋπεη λα πξνϋξρνληαη απφ βηνκεραληθϋο κνλϊδεο πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα πηζηνπνηεκϋλε θαηϊ ISO 9000:2000, απφ δηαπηζηεπκϋλν θνξϋα πηζηνπνέεζεο. ρεηηθϊ κε ην εέδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, δεηγκαηνιεςέεο, δνθηκαζέεο θαη ειϋγρνπο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηζρχνπλ αλϊινγα κε ηελ πεξέπησζε φζα νξέδνληαη ζε απηϋο ηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο, ζηηο Πξφηππεο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηνπ Τπνπξγεένπ ΠεξηβΪιινληνο Υσξνηαμέαο θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ, ζηα Πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ, ζηνπο θαλνληζκνχο θαη λφκνπο ηνπ θξϊηνπο, φπσο απηνέ ηζρχνπλ θϊζε θνξϊ, ζηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηϋινο ζε θϊζε Ϊιιε λεφηεξε δηϊηαμε, λφκν, θαλνληζκφ, απφθαζε θιπ. πνπ αληηθαζηζηϊ ά ζπκπιεξψλεη δηαηϊμεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ. ΣΫινο γηα φηη δελ θαιχπηεηαη απφ ηα παξαπϊλσ ηζρχνπλ νη αληέζηνηρνη Γεξκαληθνέ Καλνληζκνέ (DIN), νη ΑκεξηθαληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο (A.S.T.M θαη A.A.S.H.O) θαη νη πξνδηαγξαθϋο ηνπ θαηαζθεπαζηά ά πξνκεζεπηά. Όια ηα πιηθϊ πξϋπεη λα εέλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ απηϊ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξϊ, ρσξέο βιϊβεο ά ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθϋο, φζνλ αθνξϊ ηελ πξνϋιεπζε, ηελ πνηφηεηα, ηηο δηαζηϊζεηο, ην ζράκα, ην ρξσκαηηζκφ, ηελ ηειηθά επεμεξγαζέα θαη ηϋινο ηελ εκθϊληζε ηνπο. Σα πιηθϊ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα Ϋρνπλ πεξϊζεη απφ εξγαζηεξηαθνχο ειϋγρνπο, δνθηκϋο, κεηξάζεηο (δηαπέζηεπζε απφ Δζληθφ ζχζηεκα δηαπέζηεπζεο Α.Δ., Δ.Τ.Γ.), πξνθεηκϋλνπ λα πηζηνπνηεέηαη ε πνηφηεηα θαη ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθϊ θαη ηδηφηεηεο ηνπο, φπσο απηϊ πεξηγξϊθνληαη παξαθϊησ.

4 Σα πιηθϊ ζα θϋξνπλ ηα παξαπϊλσ πηζηνπνηεηηθϊ. Όια ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθϊ ζα εέλαη θαηϊιιεια ζπζθεπαζκϋλα θαη ζεκαζκϋλα κε εηηθϋηεο φπνπ ζα αλαθϋξεηαη ε εκπνξηθά νλνκαζέα ηνπο, ν θαηαζθεπαζηάο ηνπο, ν ρξφλνο παξαγσγάο ηνπο, ν ρξφλνο δσάο ηνπο θαη φζα ηα ζρεηηθϊ πξφηππα θαη ε λνκνζεζέα θαζνξέδνπλ, δφθηκα, ζχγρξνλα, θαηλνχξγηα, Ϊξηζηεο πνηφηεηαο, α δηαινγάο θαη ζα αληαπνθξέλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθϋο απηϋο, ζηα εγθεθξηκϋλα πξφηππα, ζηα εγθεθξηκϋλα δεέγκαηα θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα πξνβιεπφκελα Ϋγγξαθα εκπνξέαο θαη δηαθέλεζεο πξντφλησλ απφ ηα νπνέα ζα πξνθχπηεη ην εέδνο θαη ε πνηφηεηϊ ηνπο. Σα ειεθηξηθϊ πξντφληα ζα εέλαη πηζηνπνηεκϋλα θαηϊ ΔΝΔC. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 1 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΠΡΗΜΑΣΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΓΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ, 21-25W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ Δ-27 Λακπηάξεο ειεθηξνληθνέ εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο κε πξηζκαηηθφ θϊιπκκα γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηϊζεο ιεηηνπξγέαο V θαη ηζρχνο 21-25W κε θϊιπθα E-27, θσηεηλάο απνδφζεσο ηνπιϊρηζηνλ LUMEN, ςπρξνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο 6500Κ ελεξγεηαθάο θιϊζεο Α, κε κϋζε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 2 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ ΧΛΖΝΟΔΗΓΔΗ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΖΚΟΤ 1,5 ΜΔΣΡΟΤ 58W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ G13 Λακπηάξεο θζνξηζκνχ ζσιελνεηδεέο δηακϋηξνπ 28mm κάθνπο 1,5 m γηα επαγγεικαηηθϋο εθαξκνγϋο V, 58W κε θϊιπθα G13, θσηεηλάο απνδφζεσο ηνπιϊρηζηνλ LUMEN, ζεξκνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο 3000Κ κε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 3 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ ΧΛΖΝΟΔΗΓΔΗ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΖΚΟΤ 1,2 ΜΔΣΡΟΤ 36W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ G13 Λακπηάξεο θζνξηζκνχ ζσιελνεηδεέο δηακϋηξνπ 28mm κάθνπο 1,2 m γηα επαγγεικαηηθϋο εθαξκνγϋο V, 36W κε θϊιπθα G13, θσηεηλάο απνδφζεσο ηνπιϊρηζηνλ LUMEN, ζεξκνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο 3000Κ κε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 4 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ ΧΛΖΝΟΔΗΓΔΗ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΖΚΟΤ 0,6 ΜΔΣΡΟΤ 18W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ G13 Λακπηάξεο θζνξηζκνχ ζσιελνεηδεέο δηακϋηξνπ 28mm κάθνπο 0,6 m γηα επαγγεικαηηθϋο εθαξκνγϋο V, 18W κε θϊιπθα G13, θσηεηλάο απνδφζεσο ηνπιϊρηζηνλ LUMEN, ζεξκνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο 3000Κ κε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 5 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 70W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ Δ27 Λακπηάξεο αηκψλ λαηξένπ πςειάο πέεζεο ηϊζεο ιεηηνπξγέαο V ηζρχνο 70 W βηδσηνέ κε θϊιπθα Δ27 επηθαζζηηεξσκϋλν ζε ζράκα αριαδηνχ κε ιεπθά εζσηεξηθά επέζηξσζε βαθά, κε εζσηεξηθφ ελαπζηάξα- εθθηλεηά κε απφρξσζε θσηφο 2000 K θσηεηλάο απφδνζεο ηνπιϊρηζηνλ 5600 Lm θαη κε κϋζε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ σξψλ. Οη ιακπηάξεο ζα πξϋπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηεο δηαηϊμεηο ηνπ ΦΔΚ 573/ ΣΈΤΥΟ Β. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 6

5 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 150W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ Δ40 Λακπηάξεο αηκψλ λαηξένπ πςειάο πέεζεο ηϊζεο ιεηηνπξγέαο V ηζρχνο 150 W βηδσηνέ κε θϊιπθα Δ40 επηθαζζηηεξσκϋλν κε δηαθαλϋο ζσιελνεηδϋο ζράκα δηακϋηξνπ 48mm θαη θεξακηθφ ζσιάλα εθθϋλσζεο κε απφρξσζε θσηφο 2000 K θσηεηλάο απφδνζεο ηνπιϊρηζηνλ Lm θαη κϋζε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ ψξεο. Οη ιακπηάξεο ζα πξϋπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηεο δηαηϊμεηο ηνπ ΦΔΚ 573/ ΣΈΤΥΟ Β. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 7 ΛΪκπα κεη.αινγνλ.hqi-t 400W/N/SI E40. Λπρλέα αινγνληδέσλ ηζρχνο 400W, ηϊζεο ιεηηνπξγέαο V, κε θϊιπθα E40, θσηεηλά ξνά ηνπιϊρηζηνλ Lumen θαη κϋζν ρξφλν δσάο ιακπηάξα ηνπιϊρηζηνλ ψξεο. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 8 Καιψδην θαηϊιιειν γηα ρξάζε ζε θαλϊξηα δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ηχπνπ 1Υ2,5 πξνδηαγξαθψλ ΓΔΖ Υ2,5 cu ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 9 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ, 11W ΜΔ ΚΑΛΤΚΑ Δ-14 Λακπηάξεο ειεθηξνληθνέ εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο κε πξηζκαηηθφ θϊιπκκα γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηϊζεο ιεηηνπξγέαο V θαη ηζρχνο 11W κε θϊιπθα E-14, θσηεηλάο απνδφζεσο ηνπιϊρηζηνλ 600 LUMEN, ςπρξνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο 6500Κ ελεξγεηαθάο θιϊζεο Α, κε κϋζε δηϊξθεηα δσάο ηνπιϊρηζηνλ σξψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 10 Νηνπέ δηαηξνχκελα πνξζειϊλεο βαξϋσο ηχπνπ, κε θϊιπθα Δ-27 απφ νξεέραιθν, ηχπνπ ΓΔΖ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 11 ΑζθΪιεηεο 3,5Α γηα θσηηζηηθϊ ζψκαηα αηκψλ λαηξένπ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 12 Δθθηλεηάο (starter) ιακπηάξσλ θζνξένπ θπιηλδξηθφο 18-65W. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 13 ΒΪζε κπϊιαο θσηηζηηθνχ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ γηα κπϊια δηακϋηξνπ Φ300 πιάξεο κε κπϊια θσηηζηηθνχ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ γηα ρξάζε εμσηεξηθά δηακϋηξνπ Φ300 αθξπιηθά Ϊζξαπζηε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 14 ΒΪζε κπϊιαο θσηηζηηθνχ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ γηα κπϊια δηακϋηξνπ Φ400 πιάξεο κε κπϊια θσηηζηηθνχ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ γηα εμσηεξηθά ρξάζε δηακϋηξνπ Φ400 αθξπιηθά Ϊζξαπζηε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 15

6 ΜπΪια θσηηζηηθνχ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ γηα εμσηεξηθά ρξάζε δηακϋηξνπ Φ400 αθξπιηθά Ϊζξαπζηε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 16 ΜπΪια θσηηζηηθνχ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ γηα εμσηεξηθά ρξάζε δηακϋηξνπ Φ300 αθξπιηθά Ϊζξαπζηε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 17 ΚΑΛΧΓΗΟ 3Υ1,5 mm 2 Καιψδην εχθακπην γηα γεληθά ρξάζε κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC ηχπνο H05VV-F δηαηνκάο 3Υ1.5 mm 2 νλνκαζηηθάο ηϊζεο 300/500V ΔΛΟΣ HD ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 18 ΚΑΛΧΓΗΟ 2Υ1 mm 2 Καιψδην εχθακπην γηα γεληθά ρξάζε κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC ηχπνο H05VV-F δηαηνκάο 2Υ1 mm 2 νλνκαζηηθάο ηϊζεο 300/500V ΔΛΟΣ HD ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 19 ΚΑΛΧΓΗΟ 3Υ2.5 mm 2 Καιψδην εχθακπην γηα γεληθά ρξάζε κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC ηχπνο H05VV-F δηαηνκάο 3Υ2.5 mm 2 νλνκαζηηθάο ηϊζεο 300/500V ΔΛΟΣ HD ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 20 Καιψδην ηχπνπ H07RN-F, δηαηνκάο 3Υ2,5 mm 2. ΠνιππνιηθΪ αδηϊβξνρα εχθακπηα θαιψδηα κεηϊ ζεξκνπιαζηηθάο επελδχζεσο (κφλσζε θαη καλδχα) απφ ειαζηηθφ πςειάο αληνράο H07RN-F, ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθά ΔΛΟΣ 623.4, HD ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 21 Καιψδην ηζρχνο γηα ζηαζεξά εγθαηϊζηαζε ζε μεξνχο ε πγξνχο ρψξνπο ζηνλ αϋξα ε ζην Ϋδαθνο κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC ηχπνπ J1VV-U νλνκαζηηθάο ηϊζεο 600/1000 V ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθϋο ΔΛΟΣ 834 δηαηνκάο 3ρ1,5 mm2 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 22 Καιψδην ηζρχνο γηα ζηαζεξά εγθαηϊζηαζε ζε μεξνχο ε πγξνχο ρψξνπο ζηνλ αϋξα ε ζην Ϋδαθνο κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC ηχπνπ J1VV-U νλνκαζηηθάο ηϊζεο 600/1000 V ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθϋο ΔΛΟΣ 834 δηαηνκάο 3ρ2,5 mm2 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 23 Καιψδην ηζρχνο γηα ζηαζεξά εγθαηϊζηαζε ζε μεξνχο ε πγξνχο ρψξνπο ζηνλ αϋξα ε ζην Ϋδαθνο κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC ηχπνπ J1VV-R νλνκαζηηθάο ηϊζεο 600/1000 V ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθϋο ΔΛΟΣ 834 δηαηνκάο 5ρ10 mm2

7 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 24 Καιψδην ηχπνπ UTP cat5 Καιψδην ηχπνπ UTP 4 category 5, πξνδηαγξαθψλ ISO/IEC IS 11801, ά Δπξσπατθά EN ά Ζ.Π.Α. ΔΗΑ/ΣΗΑ 568Α. πρλφηεηα < 100 ΜHz, ηαρχηεηα κεηαδφζεσο < 100 Μbps. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 25 Σειεθσληθφ θαιψδην ηχπνπ JYYe ηζρχνο κϋζεο ηϊζεο κε κφλσζε XLPE θαη καλδχα PVC γηα ρξάζε ζε ζχλδεζε ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ ζε θαισδηψζεηο εζσηεξηθψλ ρψξσλ νλνκαζηηθάο ηϊζεο 220V δηαηνκάο 2Υ2Υ0,60 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 26 Πιαζηηθφο ζσιάλαο ζπηξϊι 16mm Δχθακπηνο ζσιάλαο ζπηξϊι κϋηξηαο ρξάζεο κε κερ. αληνρά κεγαιχηεξε απφ 750Ν θαη ζεξκνθξαζέα αληνράο -25/+60 νc ρξψκαηνο γθξέ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΝ , IEC , IEC 60423, IEC εζσηεξηθάο δηακϋηξνπ 23mm ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 27 Οχπα Νν 6 Βχζκαηα ειαθξηϊο θαηαπφλεζεο νχπα δηϊζηαζεο Ν6 θνπηέ ησλ 100 ηεκαρέσλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 28 Οχπα Νν 8 Βχζκαηα ειαθξηϊο θαηαπφλεζεο νχπα δηϊζηαζεο Ν8 θνπηέ ησλ 100 ηεκαρέσλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 29 Οχπα Νν 10 Βχζκαηα ειαθξηϊο θαηαπφλεζεο νχπα δηϊζηαζεο Ν10 θνπηέ ησλ 50 ηεκαρέσλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 30 Οχπα Νν 12 Βχζκαηα ειαθξηϊο θαηαπφλεζεο νχπα δηϊζηαζεο Ν12 θνπηη ησλ 50 ηεκαρέσλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 31 Πηιαξ ηνπνζϋηεζεο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηνπνζϋηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν δηαζηϊζεσλ 100Υ100Υ35 cm. Σν Πέιαξ ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα εέλαη ειεθηξηθψο αθέλδπλν δηαζηϊζεσλ 100ρ100ρ35, εκπξφζζηαο φςεο, ηχπνπ εξκαξένπ, κεηϊ εκπξφζζηαο δηπιάο πφξηαο πξνζηαζέαο ΗΡ55 θαηα DΗΝ Ζ πξνζηαζέα ΗΡ55 ζα επηηπγρϊλεηαη κε ζηεγαλνπνέεζε ηνπ εξκαξένπ θαη ηεο πφξηαο απηνχ. Σν Πέιαξ θαη ε κεηαιιηθά πφξηα ζα απνηεινχληαη απφ γαιβαληζκϋλε ιακαξέλα πϊρνπο, θαη'ειϊρηζην 1.50 mm θαη ζα Ϋρεη πξνζηαζέα Ϋλαληη δηϊβξσζεο κε ειεθηξνζηαηηθά βαθά απφρξσζεο RAL Σν Πέιαξ ζα απνηειεέηαη απφ ηα παξαθϊησ ζηνηρεέα : - Μεηαιιηθά ζηϋγαζε κε θιέζε πνπ ζα πξνεμϋρεη ηθαλνπνηεηηθϊ ηνπ εξκαξένπ.

8 - Μεηαιιηθφ θιεηζηφ εξκϊξην εληφο ηνπ νπνένπ ζα ππϊξρεη ηνπνζεηεκϋλν πιαέζην ζηάξημεο πέλαθα ε Ϊιινπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ - Γχν ΜεηαιιηθΫο ζχξεο. - Γηπιά θιεηδαξηϊ πϊλσ θϊησ κε θιεηδέ θαζψο θαη δπλαηφηεηα ηνπνζϋηεζεο εμσηεξηθνχ ινπθϋηνπ πϊλσ θαη θϊησ ζε θϊζε πφξηα. - Γπλαηφηεηα λα κπνξεέ λα βηδσζεέ ζην Ϋδαθνο επέ βϊζεσο. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 32 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 50Υ70Υ18 Μεηαιιηθφο ειεθηξηθφο πέλαθαο 4 ζεηξψλ θαη ζϋζεσλ αλϊ ζεηξϊ ελδεηθηηθψλ δηαζηϊζεσλ 55Υ70Υ18. Ο πέλαθαο ζα εέλαη ειεθηξηθψο αθέλδπλνο,εκπξφζζηαο φςεο, ηχπνπ εξκαξένπ, κε εκπξφζζηα πφξηα πξνζηαζέαο ΗΡ54 θαηϊ DΗΝ Ζ πξνζηαζέα ΗΡ54 ζα επηηπγρϊλεηαη κε ζηεγαλνπνέεζε ηνπ εξκαξένπ θαη ηεο πφξηαο ηνπ. Θα εέλαη θαηϊιιεινο γηα επέηνηρε ηνπνζϋηεζε. Ζ δηϊηαμε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ νξγϊλσλ εληφο απηνχ ζα γέλεηαη κε πξνεηνηκαζκϋλα ζηνηρεέα δπγψλ θιπ. Ο πέλαθαο ζα απνηειεέηαη απφ ηα παξαθϊησ ζηνηρεέα : - Πιαέζην επέ ηνπ νπνένπ ζα ζπλαξκνινγεζνχλ ηα δηϊθνξα φξγαλα. - Μεηαιιηθφ εκπξφζζην θϊιπκκα ηνπ πιαηζένπ (ειεθηξηθϊ αθέλδπλν) κεησπηθά - Μεηαιιηθφ θιεηζηφ εξκϊξην εληφο ηνπ νπνένπ ηνπνζεηεέηαη ην πιαέζην. - Μεηαιιηθά ζχξα. - ΚιεηδαξηΪ πϊλσ θαη θϊησ ζηελ πφξηα - ΜπΪξεο ραιθνχ γηα γεέσζε θαη νπδϋηεξν - ηεξέγκαηα πεξηκεηξηθϊ ηνπ πιαηζένπ (ζηηο 4 γσλέεο ηνπ) γηα ηε ζηάξημά ηνπ επη ηνέρνπ - Δχθνια αθαηξνχκελεο νπϋο γηα ρξάζε ζηππηνζιεπηψλ ζηελ εέζνδν ησλ θαισδέσλ Σν εξκϊξην θαη ε κεηαιιηθά πφξηα ζα απνηεινχληαη απφ ιακαξέλα ηθαλνπνηεηηθνχ πϊρνπο, θαη' ειϊρηζην 1.5 mm θαη ζα Ϋρνπλ πξνζηαζέα Ϋλαληη δηϊβξσζεο. Οη εμσηεξηθϋο επηθϊλεηεο ηνπ πέλαθα ζα θϋξνπλ ηειηθά βαθά ειεθηξνζηαηηθά, απφρξσζεο RAL ην εζσηεξηθφ ηκάκα ηεο πφξηαο ζα ππϊξρεη θαξηϋια πξνζηαηεπκϋλε απφ δηαθαλϋο πιαζηηθφ, επέ ηεο νπνέαο ζα κπνξνχλ λα αλαγξϊθνληαη φια ηα θπθιψκαηα. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 33 ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΑΛΛΟΠΛΑΣΗΚΟ Ζιεθηξηθφο πέλαθαο 2 ζεηξψλ θαη ζϋζεσλ αλα ζεηξϊ ελδεηθηηθψλ δηαζηϊζεσλ 30ρ35ρ9 cm. Ο πέλαθαο ζα εέλαη ειεθηξηθψο αθέλδπλνο πιαζηηθφο,εκπξφζζηαο φςεο, κε εκπξφζζην κεηαιιηθφ ηειϊξν πφξηαο. Θα εέλαη θαηϊιιεινο γηα επέηνηρε ηνπνζϋηεζε. Ζ δηϊηαμε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ νξγϊλσλ εληφο απηνχ ζα γέλεηαη κε πξνεηνηκαζκϋλα ζηνηρεέα δπγψλ θιπ. Με ηνλ πέλαθα ζα παξαδνζνχλ θαη ηα απαξαέηεηα πιαζηηθϊ θαιχκκαηα ησλ αλνηγκϊησλ ηνπ θαιχκκαηνο πιαηζένπ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 34 ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΑΛΛΟΠΛΑΣΗΚΟ Ζιεθηξηθφο πέλαθαο 1 ζεηξαο θαη ζϋζεσλ ελδεηθηηθψλ δηαζηϊζεσλ 30ρ30ρ9 cm.

9 Ο πέλαθαο ζα εέλαη ειεθηξηθψο αθέλδπλνο πιαζηηθφο,εκπξφζζηαο φςεο, κε εκπξφζζην κεηαιιηθφ ηειϊξν πφξηαο. Θα εέλαη θαηϊιιεινο γηα επέηνηρε ηνπνζϋηεζε. Ζ δηϊηαμε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ νξγϊλσλ εληφο απηνχ ζα γέλεηαη κε πξνεηνηκαζκϋλα ζηνηρεέα δπγψλ θιπ. Με ηνλ πέλαθα ζα παξαδνζνχλ θαη ηα απαξαέηεηα πιαζηηθϊ θαιχκκαηα ησλ αλνηγκϊησλ ηνπ θαιχκκαηνο πιαηζένπ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 35 Μηθξναπηφκαηνη κνλνπνιηθνέ δηαθφπηεο πιϊηνπο ελφο ζηνηρεένπ ησλ 6 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ Καλνληζκψλ VDΔ 0641, DIN VDE 0116 Teil 100 θαη CΔΔ19. Οη κηθξναπηφκαηνη ζα εέλαη εθνδηαζκϋλνη κε ζεξκηθϊ θαη καγλεηηθϊ ζηνηρεέα, ψζηε απηφκαηα λα δηαθφπηνπλ κϋζεο ππεξθνξηέζεηο ζρεηηθϊ κεγϊιεο δηϊξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα. Ζ ραξαθηεξηζηηθά θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα εέλαη ηχπνπ B ζηα 4,5 KA. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 36 Μηθξναπηφκαηνη κνλνπνιηθνέ δηαθφπηεο πιϊηνπο ελφο ζηνηρεένπ ησλ 10 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ Καλνληζκψλ VDΔ 0641, DIN VDE 0116 Teil 100 θαη CΔΔ19. Οη κηθξναπηφκαηνη ζα εέλαη εθνδηαζκϋλνη κε ζεξκηθϊ θαη καγλεηηθϊ ζηνηρεέα, ψζηε απηφκαηα λα δηαθφπηνπλ κϋζεο ππεξθνξηέζεηο ζρεηηθϊ κεγϊιεο δηϊξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα. Ζ ραξαθηεξηζηηθά θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα εέλαη ηχπνπ C ζηα 4.5 KA. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 37 Μηθξναπηφκαηνη κνλνπνιηθνέ δηαθφπηεο πιϊηνπο ελφο ζηνηρεένπ ησλ 16 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ Καλνληζκψλ VDΔ 0641, DIN VDE 0116 Teil 100 θαη CΔΔ19. Οη κηθξναπηφκαηνη ζα εέλαη εθνδηαζκϋλνη κε ζεξκηθϊ θαη καγλεηηθϊ ζηνηρεέα, ψζηε απηφκαηα λα δηαθφπηνπλ κϋζεο ππεξθνξηέζεηο ζρεηηθϊ κεγϊιεο δηϊξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα. Ζ ραξαθηεξηζηηθά θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα εέλαη ηχπνπ C ζηα 4.5 KA. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 38 Μηθξναπηφκαηνη κνλνπνιηθνέ δηαθφπηεο πιϊηνπο ελφο ζηνηρεένπ ησλ 20 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ Καλνληζκψλ VDΔ 0641, DIN VDE 0116 Teil 100 θαη CΔΔ19. Οη κηθξναπηφκαηνη ζα εέλαη εθνδηαζκϋλνη κε ζεξκηθϊ θαη καγλεηηθϊ ζηνηρεέα, ψζηε απηφκαηα λα δηαθφπηνπλ κϋζεο ππεξθνξηέζεηο ζρεηηθϊ κεγϊιεο δηϊξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα. Ζ ραξαθηεξηζηηθά θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα εέλαη ηχπνπ C ζηα 4.5 KA. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 39 Μηθξναπηφκαηνη κνλνπνιηθνέ δηαθφπηεο πιϊηνπο ελφο ζηνηρεένπ ησλ 25 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ Καλνληζκψλ VDΔ 0641, DIN VDE 0116 Teil 100 θαη CΔΔ19. Οη κηθξναπηφκαηνη ζα εέλαη εθνδηαζκϋλνη κε ζεξκηθϊ θαη καγλεηηθϊ ζηνηρεέα, ψζηε απηφκαηα λα δηαθφπηνπλ κϋζεο ππεξθνξηέζεηο ζρεηηθϊ κεγϊιεο δηϊξθεηαο θαη βξαρπθπθιψκαηα. Ζ ραξαθηεξηζηηθά θακπχιε απηφκαηεο απφδεπμεο ζα εέλαη ηχπνπ C ζηα 4.5 KA. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 40

10 Μνλνπνιηθφο γεληθφο ξαγνδηαθφπηεο θνξηένπ 380V/415V πιϊηνπο ελφο ζηνηρεένπ ησλ 40 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ πξνηχπσλ IEC 669-1, IEC 947- ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 41 Γηπνιηθφο γεληθφο ξαγνδηαθφπηεο θνξηένπ 380V/415V πιϊηνπο δχν ζηνηρεέσλ ησλ 40 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ πξνηχπσλ IEC 669-1, IEC 947- ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 42 Σξηπνιηθφο γεληθφο ξαγνδηαθφπηεο θνξηένπ 380V/415V πιϊηνπο ηξηψλ ζηνηρεένπ ησλ 40 Α. Θα πξϋπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ πξνηχπσλ IEC 669-1, IEC 947- ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 43 Ρειαέ δηαθπγάο δηπνιηθφ, ησλ 40 Α. Θα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλα ζχκθσλα κε VDΔ 0660 θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνζηαζέα απφ ξεχκα δηαξξνάο ζχκθσλα κε VDΔ Σν νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνάο ζα εέλαη 30κΑ. Ολνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγέαο 40Α. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 44 Ρειαέ δηαθπγάο ηεηξαπνιηθφ, ησλ 40 Α. Θα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλα ζχκθσλα κε VDΔ 0660 θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνζηαζέα απν ξεχκα δηαξξνάο ζχκθσλα κε VDΔ Σν νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνάο ζα εέλαη 30κΑ. Ολνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγέαο 40Α. Δλδεηθηηθφο ηχπνο SIEMENS SFJ5SV3571. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 45 Ρειαέ ξϊγαο ηχπνπ θαζηϊληαο 220V, 25ΑMP κε δχν αλνηθηϋο επαθϋο. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 46 ΑζθΪιεηεο ηχπνπ ΝΔΟΕΔΣ ηζρχνο 35 Α, Δ14 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 47 ΒΪζε ξϊγαο Αζθαιεηψλ ηχπνπ ΝΔΟΕΔΣ ηζρχνο 35 Α 380V 3P Δ18 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 48 Πψκαηα αζθαιεηψλ ηχπνπ ΝΔΟΕΔΣ 35 Α Δ14 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 49 Δλδεηθηηθά ιπρλέα ξϊγαο κε ιακπϊθη 220V. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 50

11 ΓΫθπξα ραιθνχ κε κφλσζε δέραιε (κνλνθαζηθά) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 51 Κνπηέ δηαθιϊδσζεο ζηεγαλφ επέηνηρν κε ηϊπεο θαισδέσλ θαη ρακειφ βηδσηφ θαπϊθη IP 55 κε δηαζηϊζεηο εζσηεξηθϋο 100ρ100ρ50 (mm) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 52 ηεγαλφ επέηνηρν θνπηέ δηαθιϊδσζεο κε ηϊπεο θαισδέσλ θαη ρακειφ πξεζαξηζηφ θαπϊθη εζσηεξηθψλ δηαζηϊζεσλ 80Υ80Υ40 mm IP ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 53 εηξϊ ΚιΫκελο γηα θαιψδην 2,5mm ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 54 εηξϊ ΚιΫκελο γηα θαιψδην 4-6 mm2 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 55 εηξϊ ΚιΫκελο γηα θαιψδην 16 mm2 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 56 Μνλσηηθά ηαηλέα απφ PVC κε αλαθιεμηκε εχθακπηε 19ρ20 πϊρνπο 0,19mm δηειεθηξηθάο αληνράο 12000V αληνράο ζε εθειθπζκφ 15lbs/inch αλζεθηηθε ζε πεηξϋιαην βελδέλε αιαηφλεξν αιθϊιηα ειηαθά αθηηλνβνιέα. Θα θϋξεη ελδεέμεηο UL, CE. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 57 ΠΫλζα πξεζαξέζκαηνο αθξνδεθηψλ γηα θαιψδηα δηθηχσλ θαη ηειεθσληθϊ κε ζηαγψλεο θαινχπηα δχν ππνδνρψλ θηο 8 επαθψλ ( αθξνδϋθηεο δηθηχσλ) θαη 4 επαθψλ (αθξνδϋθηεο ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ) κε απηφκαηε απαζθϊιηζε ζην ηϋινο ηεο δηαδξνκάο ηνπ γηα επαγγεικαηηθά ρξάζε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 58 ΑθξνδΫθηεο γηα θαιψδηα δηθηχσλ 8 επαθψλ ( αθξνδϋθηεο δηθηχσλ). ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 59 ΑθξνδΫθηεο γηα θαιψδηα ηειεθσληθϊ 4 επαθψλ (αθξνδϋθηεο ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ). ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 60 ΓεξκαηηθΪ γηα δεζέκαηα θαισδέσλ καχξνπ ρξψκαηνο δηαζηϊζεσλ 200Υ4,8mm. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 61

12 Κας γηα ζχλδεζε θαισδένπ 1,5 mm 2. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 62 Κας γηα ζχλδεζε θαισδένπ 4 mm 2. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 63 Πξέδα ζνχθν κνλά εμσηεξηθάο εγθαηϊζηαζεο ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 64 Πνιχπξηδν ζνχθν ρσξέο θϊιπκκα πϋληε ζϋζεσλ κε πξνζηαζέα ππεξηϊζεσλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 65 σιελϊξην ζηιηθφλεο γεληθάο ρξάζεο γηα ζηεγαλνπνέεζε θαη ζπγθφιιεζε 280 ml ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 66 Καιψδην ππεξεχθακπην ηχπνπ H01N2 1X35 Yπερεύκαμπηο καλώδιο ηλεκηροζσγκολλήζεως με μόνωζη από πολστλωροπρένιο,ονομαζηικής ηάζης 100V, ζύμθωνα με ηις προδιαγραθές ΗD 22.6,IEC-60228,NFC ,NFC ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 67 Ρφθεο ζηάξημεο θαισδένπ δηαζηϊζεσλ ζηξνγγπιϊ 9/25 θαη 6/25 θνπηέ ησλ 100 ηεκαρέσλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 68 Ρφθεο ζηάξημεο θαισδένπ δηαζηϊζεσλ ζηξνγγπιϊ 10/25 θνπηέ ησλ 100 ηεκαρέσλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 69 Ρφθεο ζηάξημεο θαισδένπ δηαζηϊζεσλ ζηξνγγπιϊ 17/45 θαη 16/45 θνπηέ ησλ 50 ηεκαρέσλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 70 Μπαηαξέεο 9V γηα πνιχκεηξν ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 71 Λακπηάξαο ζθιεξϊο πϊινπ 12 V 80W γηα ρξάζε ζε θσηηζηηθϊ ζψκαηα ζπληξηβαληψλ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 72 ΚνληΪξη αινπκηλένπ, ειεθηξνιφγνπ, θαηϊιιειν γηα αιιαγά ιακπηάξσλ, ηειεζθνπηθφ ζπαζηφ ζε ηξέα ηκάκαηα, κε ζπλνιηθφ κάθνο 6-7 m κε ρνχθηα θαη δέραιν αληηθαηϊζηαζεο ιακπηάξσλ

13 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 73 Υνχθηα γηα θνληϊξη ειεθηξνιφγνπ, θαηϊιιειε γηα αιιαγά νηνπδάπνηε ιακπηάξα ζε θσηηζηηθφ ζψκα ηζηνχ. Ζ ρνχθηα ζα εέλαη κεγϊιεο αληνράο ζε θαηαπνλάζεηο ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 74 ΜεηαηξνπΫαο ηϊζεο - κεηαιιϊθηεο (inverter) 24V DC - 230V AC ηξνπνπνηεκϋλνπ εκηηφλνπ πνπ κπνξεέ λα παξϋρεη 1000 Watt ζπλερφκελεο ιεηηνπξγέαο, 1200 Watt γηα ρξάζε κϋρξη 30 ιεπηψλ θαη 2000 Watt ζηηγκηαέαο θαηαλϊισζεο (surge peak). Θα δηαζϋηεη πξνζηαζέα ππεξθφξησζεο, αλϊπνδεο πνιηθφηεηαο κπαηαξέαο, ρακειάο κπαηαξέαο, βξαρπθπθιψκαηνο θαη ππεξζϋξκαλζεο. Θα εέλαη θαηϊιιειν γηα ρξάζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Θα δηαζϋηεη ηερλνινγέα κε κηθξνεπεμεξγαζηά θαη αλεκηζηάξα (Cool Fan) γηα ηελ απαγσγά ηεο ζεξκφηεηαο κε απηφκαηε ελεξγνπνέεζε ά απελεξγνπνέεζε (ζεξκνθξαζέα > 40ºC - αλεκηζηάξαο ζε ιεηηνπξγέα). Θα πεξηϋρεη ηα απαξαέηεηα θαιψδηα ζχλδεζεο απεπζεέαο κε ηνπο πφινπο ηεο κπαηαξέαο. Ζ πεξηνρά ηϊζεο εηζφδνπ ζα εέλαη -15% ~ +25% θαη ηεο ηϊζεο εμφδνπ κϋρξη 10%. Θα Ϋρεη ζάκαλζε e13/ CE ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 75 Πνιχκεηξν κε ςεθηαθά Ϋλδεημε, κπαηαξέαο, κε αζθϊιεηα πξνζηαζέαο θπθισκϊησλ 0,5 Α 250 V, κε κνλσκϋλα θηο ζπλδϋζεσο, κε δπλαηφηεηα κϋηξεζεο ηνπιϊρηζηνλ : ζπλερνχο ηϊζεσο απφ 200mV Ϋσο 1000V, ελαιιαζζφκελεο ηϊζεσο απφ 2V Ϋσο 600V, ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο απφ 200mA Ϋσο 10 Α θαη αληέζηαζεο απφ 200 Χ Ϋσο 2000 kχ. Σν κάθνο ησλ θαισδέσλ ζα εέλαη ηνπιϊρηζηνλ 800 mm. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 76 Φσηναηζζεηάξαο δηαθφπηεο (dimmer) γηα εγθαηϊζηαζε επέ ηνέρνπ ελδεηθηηθψλ δηαζηϊζεσλ 100Υ75Υ40 ηϊζε ηξνθνδνζέαο 230V/50Hz γηα κϋγηζην θνξηέν 1000W κε βαζκφ πξνζηαζέαο IP 54 θαη ξχζκηζε ιπθφθσηνο 2-10lux. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 77 ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ ΣΤΛΩΝ ΑΣΜΩΝ ΝΑΣΡΙΟΤ 70 W Φσηηζηηθφ ζψκα θαηαζθεπαζκϋλν ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ΔΝ , ΔΝ , ΔΝ , cut off θαηϊ IES, θιϊζεο κφλσζεο ΗΗ, θαηϊιιειν γηα νδηθφ θσηηζκφ, πιαηεέεο, πεξηκεηξηθϊ θηεξέσλ ζε ηνπνζεζέεο θνληϊ ζηε ζϊιαζζα κε κεγϊιεο αληνρϋο ζηε δηϊβξσζε θαη γηα χςνο 5-8m, ην νπνέν δϋρεηαη ιακπηάξα αηκψλ λαηξένπ πςειάο πέεζεο δηνξζσκϋλνπ θϊζκαηνο 70 W, καδέ κε ην ιακπηάξα ηνπ. Θα απνηειεέηαη βαζηθϊ απφ ηα εμάο κϋξε: 1. Σν ζψκα εληαέν, θαηαζθεπαζκϋλν απφ πνιπεζηϋξα εληζρπκϋλν κε fiberglass ην νπνέν ρσξέδεηαη κε δηϊθξαγκα ζε δπν κϋξε α) Σν ρψξν ηνπ ιακπηάξα ν νπνένο πεξηιακβϊλεη εληαέν θϊηνπηξν απφ γπαιηζηεξφ αινπκέλην θαζαξφηεηαο 99,85%, ιπρληνιαβά πνξζειϊλεο Δ-27 θαη θαιχπηεηαη απφ αθξπιηθφ θϊιπκκα injection πνιχ αλζεθηηθφ ζηηο κεραληθϋο θαηαπνλάζεηο θαζψο θαη ζηελ αθηηλνβνιέα UV θαη ζην νπνέν ζα ππϊξρεη εκθπηεπκϋλν παξϋκβπζκα απφ ζηιηθφλε ην νπνέν ζα εμαζθαιέδεη ζηεγαλφηεηα IP65. Θα ζηεξεψλεηαη ζην ζψκα κε ηα απαξαέηεηα κϊληαια θαη ζα παξακϋλεη θξεκαζκϋλν θαηϊ ην Ϊλνηγκα ηνπ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπληάξεζά ηνπ.

14 β) Σν ρψξν ησλ νξγϊλσλ φπνπ ζα βξέζθεηαη ε βϊζε ζηάξημεο ηνπ θσηηζηηθνχ γηα βξαρένλα 42 mm ε βϊζε ησλ νξγϊλσλ κε ηα απαξαέηεηα φξγαλα ( ζηξαγγαιηζηηθφ πελέν κε πνιχ ρακειϋο απψιεηεο, ππθλσηάο δηφξζσζεο ζπλεκέηνλνπ ζπληειεζηά ηζρχνο πϊλσ απφ 0,9, ζε παξϊιιειε ζχλδεζε θαη ελζσκαησκϋλε αληέζηαζε εθθφξηηζεο, θιϋκα ζχλδεζεο κε κηθξναζθϊιεηα αληέζηνηρεο κε ην ιακπηάξα ηζρχνο) θαη αληηπαξαζηηηθά δηϊηαμε. Σα θαιψδηα ζπλδϋζεσλ ζα εέλαη πνιχθισλα ζηιηθφλεο κε πξνζηαζέα παινκϋηαμε, αλϊινγεο δηαηνκάο θαη ζεξκηθάο αληνράο -60 Ϋσο 200 Ο C. Oινο ν ρψξνο ζα θαιχπηεηαη κε θαπϊθη απφ πνιπεζηϋξα εληζρπκϋλν κε fiberglass ην νπνέν ζα αζθαιέδεη επϊλσ ζην ζψκα κε ηξφπν ψζηε λα κελ απαηηεέηαη εξγαιεέν γηα ην Ϊλνηγκα ηνπ. H ζηεγαλφηεηα ηνπ ρψξνπ ζα εέλαη IP44 Όια ηα πιηθϊ ζα εέλαη θαηϊιιεια γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνέν πξννξέδνληαη θαη ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλεέο θαλνληζκνχο φπνπ ππϊξρνπλ ηϋηνηνη θαλνληζκνέ. Σν θσηηζηηθφ ζα ηθαλνπνηεέ φιεο ηηο πξνδηαγξαθϋο CE, ζα δηαηέζεηαη δε, καδέ κε ηνλ ιακπηάξα αηκψλ Ναηξένπ πςειάο πέεζεο 70 W, θσηεηλάο απφδνζεο Lumen. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 78 Ζιεθηξφδηα γεέσζεο. Ζιεθηξφδηα γεέσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλεέο πξνδηαγξαθϋο πνηφηεηαο θαη αζθϊιεηαο ( DIN 48852). Θα θαιχπηνληαη κε 1 mm καλδχα ραιθνχ θαη ζα Ϋρνπλ αηζϊιηλν ππξάλα St.37. Θα Ϋρνπλ κάθνο 1,2 κ θαη δηαηνκά 14mm ηνπιϊρηζηνλ θαη ζα εέλαη απφιπηα αμηφπηζηα, εχθνια ζηε ρξάζε θαη ζηελ εγθαηϊζηαζε ηνπο. Θα ζπλνδεχνληαη απφ πιάξε ζεηξϊ εμαξηεκϊησλ, φπσο θψλν, ζθηγθηάξα θαη επηθξνπζηάξα ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 79 Καιψδην γεέσζεο. Γπκλφο ρϊιθηλνο αγσγφο γεέσζεο πνιχθισλνο δηαηνκάο 25mm2 ζχκθσλα κε VDE 0251/51 & 52 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 80 Μεηαζρεκαηηζηάο V ηζρχνο 250 W γηα ρξάζε ζε θσηηζηηθφ ζψκα ιακπηάξα αηκψλ πδξαξγχξνπ 250 W. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 81 Ππθλσηάο 25 κf ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 82 ΚππαξηζζΪθη δηαηνκάο 6mm ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 83 ΚππαξηζζΪθη δηαηνκάο 10mm ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 84 ΚππαξηζζΪθη δηαηνκάο 16mm

15 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 85 Μαζηηρνηαηλέα ειαζηηθά, απηνβνπιθαληδφκελε. αληνράο ζε πγξαζέα θαη κφλσζε, δηϊβξσζε θαη ππεξηψδεο αθηέλεο πιϊηνπο 25mm κάθνπο 3κ θαη πϊρνπο 3,18mm. Άξηεκηο, 10/5/2013 ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Άξηεκηο, Ο - - Ο - ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΤΝΣΑΞΑ ΣΖ ΓΔΧΡΓΑ ΑΓΓΔΛΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΠΟΠΟΡΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΖΛΔΚΡΟΛΟΓΟ ΓΔ24 Β4 Άπθπο 1 ο : ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

16 Ζ παξνχζα κειϋηε αλαθϋξεηαη ζηελ πξνκάζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλϊγθεο ηνπ Γάκνπ. Άπθπο 2 ο : Οη θαηϊ ηε δηαδηθαζέα ππνβιεζεηζφκελεο πξνζθνξϋο ζα νξέδνπλ ηελ πξνζεζκέα εληφο ηεο νπνέαο ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πξνο πξνκάζεηα πιηθϊ ζην Γάκν απφ ηεο ππνγξαθάο ηεο ζπκβϊζεσο. Ζ βξαρεέα πξνζεζκέα ζα ιεθζεέ ζνβαξϊ ππφςηλ σο πιενλϋθηεκα θαηϊ ηελ θξέζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπ ζπκβνπιένπ επηθπιαζζνκϋλνπ θαη λα απνξξέςεη πξνζθνξϊ ιφγσ καθξϊο δηϊξθεηαο ηεο παξαδφζεσο, αλεμαξηάησο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκάο. Ο αλαδεηρζεζφκελνο ΑλΪδνρνο κεηϊ ηελ πϊξνδν δχν (2) κελψλ απφ ηε ιάμε ηεο πξνζεζκέαο παξαδφζεσο ησλ πιηθψλ, δχλαηαη λα θεξπρζεέ απφ ην Γάκν Ϋθπησηνο. Σα πιηθϊ ζα παξαδνζνχλ εληφο πξνζεζκέαο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Άπθπο 3 ο : Πεπιεσόμενο ηιμών. ηε ζπλνιηθά ηηκά εθϊζηεο πξνζθνξϊο λννχληαη σο πεξηιακβαλφκελεο φιεο γεληθψο νη θξαηάζεηο θαη δαπϊλεο γηα ηελ πξνκάζεηα, κεηαθνξϊ θαη παξϊδνζε ησλ πιηθψλ. Άπθπο 4 ο : Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ ζα γέλεη απφ ηελ αξκφδηα θαηϊ ην Νφκν Δπηηξνπά. Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη θϊζε ηεκϊρην πνπ άζειε απνδερζεέ ειαηησκαηηθφ. ε πεξέπησζε δπζηξνπέαο ηνπ πξνκεζεπηά ζε ζπκκφξθσζε θαη αληηθαηϊζηαζε απηψλ, ν Γάκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεέ εμ ηδέσλ ζηηο αληηθαηαζηϊζεηο ά επηζθεπϋο κε δαπϊλε ηεο εηο ρεέξαο ηνπ εγγπάζεσο ηνπ πξνκεζεπηνχ. Άπθπο 5 ο : ηελ παξνχζα πξνκάζεηα ηζρχνπλ νη θεέκελεο δηαηϊμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη ηνπ Ν.2286/95, θαζψο θαη ηα ζρεηηθϊ Ϊξζξα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα. Άξηεκηο, 10/ 5 / 13 ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Άξηεκηο, 10 / 05 / Ο - - Ο - ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΤΝΣΑΞΑ Γ/Ζ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΑ ΑΓΓΔΛΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΠΟΠΟΡΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΓΔ24 Β4

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 21/07/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης 54 Ημερομηνία 21/07/2014 ΜΕΛΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED

Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED Επάγγεινο Ζσίδεο Dr. rer. nat. Dipl. Phys. Post Doc. MBA Εηδηθφο ζε Τερλνινγίεο Φσηφο PV (O) LED ΘNFRARED Παξάγσγεο θαη Εμνηθνλφκεζεο Ελέξγεηαο Tειεθσλν επηθνηλσληαο

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΑΝΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ λα παξνπζηϊζεη κε πξαθηηθφ & εκπεξηζηαησκϋλν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D.

ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D. ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D. Σν παξφλ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο επηινγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ηερλεηνχ θσηηζκνχ πνπ αθνχλε ζην φλνκα LED ζε εμεηδηθεπκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο 16.05.2011 θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αζήλα, 20 επ. 2011 Έρνληεο ππφςε:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα