ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν"

Transcript

1 ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ ΟΦΔΛΖ». ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

2 2

3 1 ΔΙΑΓΧΓΗ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΔΡΓΟΤΜΔΝΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΣΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ ΣΟ ΓΙΔΘΝΗ ΥΧΡΟ ΔΛΛΑΓΑ, ΙΠΑΝΙΑ, ΙΣΑΛΙΑ ΣΙ ΔΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΔΚΘΛΙΦΗ 17 2 ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΔΝΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΚΑΗ ΥΟΑΝΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ ΠΡΟΑΠΟΦΤΛΛΧΖ ΑΠΟΦΤΛΛΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΕΤΓΗΣΗΚΟ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΠΛΖΡΧΖ ΗΛΟ ΗΛΟ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΔΚΚΔΝΧΖ ΗΛΟ ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ «ΠΑΡΑΛΑΒΖ» ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΦΤΡΟΜΤΛΟΤ ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΟ ΦΤΡΟΜΤΛΟ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ ε «ζπαζηεξαζ» ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΑΝΣΛΗΑ ΔΛΑΗΟΕΤΜΖ ΜΑΛΑΚΣΖΡΔ ΔΛΑΗΟΕΤΜΖ ΑΝΣΛΗΑ ΜΟΝΟ θπγνθεληξηθνζ δηαρσξηζηεξαζ (decanter) ΔΞΟΓΟ ΠΤΡΖΝΑ ΝΣΔΚΑΝΣΔΡ ΜΔ ΚΟΥΛΗΑ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΑΝΣΛΗΑ ΠΤΡΖΝΑ ΓΟΝΖΣΗΚΟ ΚΟΚΗΝΟ & ΒΑΖ - ΓΟΥΔΗΟ ΛΑΓΗΟΤ ΓΗΑ ΓΗΑΥΧΡΗΣΖΡΑ 32 3

4 ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΟ ΛΔΒΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΤΣΖΡΑ ΠΤΡΖΝΑ & ΗΛΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΤΡΖΝΟΞΤΛΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΥΧΡΗΣΖΡΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΗΓΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ κεραλεκα κεηξεζεζ ειαηνπεξηεθηηθνηεηαζ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΑΓΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΧΝ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΠαξΪδεηγκα δηφξζσζεο ζπληειεζηψλ Απαηηνχκελεο ζϋζεηο εξγαζέαο θαη θαζάθνληα ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 37 3 ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ ΟΦΔΛΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΖ ΑΛΔΖ ΑΛΔΖ ΑΝΑ ΠΑΡΣΗΓΔ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΚΟΗΝΖ ΑΛΔΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΠΡΟΟΜΟΙΧΗ ΔΝΑΡΗΟ 12 ΧΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΟΤ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΧΝ ΓΗΑ ΠΛΖΘΟ ΑΦΗΞΔΧΝ 50 ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΝΑ ΖΜΔΡΑ ΔΝΑΡΗΟ 12 ΧΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΟΤ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΧΝ ΓΗΑ ΠΛΖΘΟ ΑΦΗΞΔΧΝ 30 ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΝΑ ΖΜΔΡΑ ΔΝΑΡΗΟ 8ΧΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΟ ΜΔ ΠΤΚΝΔ ΑΦΗΞΔΗ (ΔΝΣΟ 2ΧΡΟΤ) ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΑΛΔΖ ΑΝΑ ΠΑΡΣΗΓΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΚΟΗΝΖ ΑΛΔΖ ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΟΦΔΛΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΔΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΔΛΗ ΚΟΣΟ ΚΣΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 75 4

5 4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΑΒΑΗ 80 5

6 1 ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζπλερψο απμαλφκελε παξαγσγά ειαηνιϊδνπ ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαέα ρξφληα Ϋρεη δεκηνπξγάζεη ηελ αλϊγθε γηα πην γξάγνξε θαη απνδνηηθά επεμεξγαζέα ηνπ ειαηνθϊξπνπ. Ζ ηερλνινγηθά πξφνδνο επηηξϋπεη ηελ εηζαγσγά λϋσλ κεζφδσλ επεμεξγαζέαο ζηα ειαηνηξηβεέα. Σν ειαηνηξηβεέν (ειαηνπξγεέν) απνηειεέ ηνλ θξέζηκν θξέθν ηεο παξαγσγηθάο αιπζέδαο απφ ηελ θαιιηϋξγεηα θαη ζπγθνκηδά Ϋσο ην ηειηθφ πξνο θαηαλϊισζε πξντφλ. Μέα απφ ηηο λϋεο απηϋο κεζφδνπο επεμεξγαζέαο απνηειεέ ην αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο κειϋηεο: Ζ θνηλά Ϊιεζε ά θνηλά Ϋθζιηςε ά θνηλφο ζσξφο ά ζπλερά Ϊιεζε. Ζ κειϋηε απηά θηλεέηαη ζε δχν Ϊμνλεο, νη νπνέν παξνπζηϊδνληαη ζε ζεηξϊ. Ο πξψηνο αθνξϊ ηηο πξνυπνζϋζεηο εθαξκνγάο ζε δηϊθνξα επέπεδα (λνκηθφ, νηθνλνκηθφ, δηαρεηξηζηηθφ) θαη ν δεχηεξνο ηα πξνζδνθψκελα νθϋιε απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ κνληϋινπ παξαγσγάο ηεο θνηλάο Ϊιεζεο, θαη πϊιη ζε δηϊθνξα επέπεδα (πνηνηηθφ θαη νηθνλνκηθφ,). Παξφηη ηα απνηειϋζκαηα θαη ηα ζπκπεξϊζκαηα πνπ παξνπζηϊδνληαη ζε απηά ηε κειϋηε Ϋρνπλ γεληθά ηζρχ, Ϋρνπλ ζαθά πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ ΜπινπνηΪκνπ, θαη δηαηππψλνληαη θϊησ απφ ηελ νπηηθά γσλέα ηεο εθαξκνγάο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκϋλε ΔΑ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πξνϋθηαζε ησλ απνηειεζκϊησλ / ζπκπεξαζκϊησλ πνπ παξνπζηϊδνληαη αλ θαη εέλαη δπλεηηθϊ εθαξκφζηκε θαη ζε Ϊιιν πεξηβϊιινλ, δελ πξνθχπηεη Ϊκεζα απφ ηα πεξηερφκελα ηεο κειϋηεο. ΔπηκΫξνπο ζηφρνο ηεο κειϋηεο εέλαη λα εμεηϊζεη ηελ αλϊγθε δεκηνπξγέαο (ά ηεο κεηαηξνπάο ηνπ ζπζηάκαηνο παξαγσγάο ηνπ ειαηνηξηβεένπ), θαη λα πξνηεέλεη πιαέζην δεκηνπξγέαο θαη ζε δηαθξηηφ θεθϊιαην Ϋλα ζχζηεκα κεηϊβαζεο απφ ειαηνπξγεέν Ϊιεζεο αλϊ παξαγσγφ ζε ειαηνπξγεέν θνηλάο Ϊιεζεο. Ζ αλϊγθε ηεο κεηαηξνπάο εμεηϊδεηαη σο πξνο ηελ ελαιιαθηηθά ιχζε ηεο ιεηηνπξγέαο (νιηθάο ά κεξηθάο) ηνπ ειαηνηξηβεέν κε Ϊιεζε αλϊ παξηέδεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζεκαληηθφ κϋξνο ηεο κειϋηεο αθηεξψλεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ δχν κνληϋισλ παξαγσγάο (Ϊιεζε αλϊ παξαγσγφ / παξηέδεο θαη θνηλά Ϊιεζε). ην θϊζε κνληϋιν νξέδνληαη νξηζκϋλεο πνηνηηθϋο παξϊκεηξνη γηα ηελ θαιχηεξε αλϊιπζε ησλ δχν κεζφδσλ. Οη θχξηεο κεηαβιεηϋο πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ αθνξνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ γξακκψλ παξαγσγάο, ην ρξφλν αλακνλάο ησλ παξαγσγψλ ζην 6

7 ειαηνηξηβεέν θαζψο θαη ην ρξφλν παξακνλάο ηνπ ειαηφθαξπνπ κϋρξη ηελ επεμεξγαζέα ηνπ. Δπέζεο παξνπζηϊδνληαη ηα νηθνλνκηθϊ νθϋιε ηεο θϊζε κεζφδνπ θαη ηα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπο. Έηζη κϋζα απφ ηα νηθνλνκηθϊ ζηνηρεέα θαη ηηο πνηνηηθϋο παξακϋηξνπο πνπ αλαιχνληαη γηα ην θϊζε ζχζηεκα μερσξηζηϊ, παξνπζηϊδεηαη κηα νινθιεξσκϋλε εηθφλα ηεο θϊζε κεζφδνπ, ζπγθξέλνληαη ηα δχν κνληϋια θαη ππνζηεξέδνληαη νη ζρεηηθϋο απνθϊζεηο ηεο δηνέθεζεο ηεο ΔΑ. 1.1 ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ θχξηα δνκά ηεο εξγαζέαο φπσο αλαθϋξακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξϊγξαθν εμειέζζεηαη ζε δχν Ϊμνλεο: ηηο πξνυπνζϋζεηο εθαξκνγάο θαη ηα πξνζδνθψκελα νθϋιε. ην παξφλ, πξψην θεθϊιαην παξαζϋηνπκε θϊπνηα γεληθϊ ζηνηρεέα γηα ηελ παξαγσγά ηνπ ειαηνιϊδνπ ζε δηεζλϋο επέπεδν θαη πεξηγξαθϋο γηα ην κνληϋιν παξαγσγάο ηεο θνηλάο Ϋθζιηςεο. ηε ζπλϋρεηα αθνινπζεέ Ϋλα ζχλνιν ελνηάησλ πνπ αλαθϋξνληαη ζηηο πξνυπνζϋζεηο εθαξκνγάο ηεο θνηλάο Ϋθζιηςεο ζε Ϋλα ζπλεηαηξηζηηθφ ειαηνπξγεέν. Αθνινπζεέ Ϋλα ζχλνιν ελνηάησλ πνπ παξνπζηϊδεη ηα πξνζδνθψκελα νθϋιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ ελ ιφγσ κνληϋινπ παξαγσγάο ζε Ϋλα ζπλεηαηξηζηηθφ ειαηνπξγεέν ζε ζρϋζε κε ηε ιεηηνπξγέα ηνπ κε ην κνληϋιν παξαγσγάο πνπ πξνβιϋπεη Ϊιεζε αλϊ παξαγσγφ. ην ηειεπηαέν θεθϊιαην ηεο κειϋηεο παξνπζηϊδεηαη κέα νινθιεξσκϋλε πξφηαζε κνληϋινπ παξαγσγάο ειαηνπξγεένπ ελψ ζπλνςέδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ, κε ηε κνξθά πιενλεθηεκϊησλ / κεηνλεθηεκϊησλ. Γηα ηελ ηεθκεξησκϋλε ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνληϋισλ παξαγσγάο, αθνινπζάζεθε ε κϋζνδνο ηεο πξνζνκνέσζεο. Γεκηνπξγεζάθαλε ηα αληέζηνηρα κνληϋια ζπζηεκϊησλ παξαγσγάο, επηθεληξσκϋλα ζηηο δηαθνξϋο πνπ πξνθχπηνπλ αλϊκεζα ζηα ζπζηάκαηα ηεο Ϊιεζεο αλϊ παξαγσγφ θαη ηεο θνηλάο Ϊιεζεο θαη πινπνηεζάθαλε ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβϊιινλ. Γηα ηα πεηξϊκαηα ρξεζηκνπνηεζάθαλ δεδνκϋλα πνπ θαιχπηνπλ δηϊθνξα ζελϊξηα θαη ελαιιαθηηθϋο ηηκϋο παξακϋηξσλ, ψζηε ηα ζπκπεξϊζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ λα Ϋρνπλ Ϋλα ξεαιηζηηθφ εχξνο εθαξκνγάο (απαιιαγκϋλν απφ δχζθακπηεο παξαδνρϋο) θαη ε ππνζηάξημε ζηξαηεγηθψλ απνθϊζεσλ ηεο δηνέθεζεο ηεο ΔΑ λα εέλαη πιεξϋζηεξε. ΔλδεηθηηθΪ, ηα ζελϊξηα απηϊ 7

8 θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθϊ πιάζε θαη ππθλφηεηεο αθέμεσλ ησλ παξαγσγψλ θαη δηαθνξεηηθϊ σξϊξηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ειαηνηξηβεένπ. Αλαιπηηθφηεξα νη παξϊκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θϊζε θνξϊ παξνπζηϊδνληαη ζηελ αληέζηνηρε παξϊγξαθν. ηελ κειϋηε παξνπζηϊδνληαη δχν ζπζηάκαηα: α) χζηεκα κεκνλσκϋλεο Ϊιεζεο (αλϊ παξηέδα παξαγσγνχ), β) χζηεκα θνηλάο Ϊιεζεο ελψ γέλεηαη αλαθνξϊ θαη ζην Τβξηδηθφ ζχζηεκα (Μεηθηά παξαγσγά Ϊιεζε αλϊ παξαγσγφ θαη θνηλά Ϊιεζε). Γηα ην θϊζε Ϋλα απφ απηϊ ηα ζπζηάκαηα κειεηϊηαη ε ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο απφ ηελ παξαιαβά κϋρξη ηελ παξϊδνζε ηνπ Ϋηνηκνπ πξντφληνο. ΠαξνπζηΪδνληαη αλαιπηηθϊ ηα βάκαηα θϊζε δηαδηθαζέαο, παξαιαβά-παξαγσγά-δηαρεέξηζε, θαη πξνηεέλνληαη ιχζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγέα ηνπο. Όζν αθνξϊ ζηελ πνηνηηθά αλϊιπζε ησλ ζπζηεκϊησλ θαη ζηελ εθηέκεζε ησλ πξνυπνζϋζεσλ, ρξεζηκνπνηάζεθε ε κϋζνδνο ηεο παξαηάξεζεο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ κε εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ρψξνπ. 1.2 ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΤπΪξρνπλ πνιιϋο πνηθηιέεο ειηϊο, πνπ θαζεκηϊ εέλαη γλσζηά κε δηϊθνξεο νλνκαζέεο 1. ΑλΪινγα κε ην κϋγεζνο ηνπ θαξπνχ ηνπο θαηαηϊζζνληαη ζε κηθξφθαξπεο, κεζφθαξπεο θαη αδξφθαξπεο. Οη κηθξφθαξπεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξαγσγά ιαδηνχ. Οη αδξφθαξπεο εέλαη βξψζηκεο. Απφ ηηο κεζφθαξπεο Ϊιιεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 1 (πεγά: ) 8

9 παξαγσγά ιαδηνχ θαη Ϊιιεο ηφζν γηα ηελ ειαηνπαξαγσγά φζν θαη σο βξψζηκεο. Απφ ηηο κεζφθαξπεο Ϊιιεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξαγσγά ιαδηνχ θαη Ϊιιεο ηφζν γηα ηελ ειαηνπαξαγσγά φζν θαη σο βξψζηκεο. ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΔ ΜΔΟΚΑΡΠΔ ΑΓΡΟΚΑΡΠΔ ά ΥΟΝΓΡΟΛΙΔ ΑγξηειηΪ ΑγνπξνκαλαθνιηΪ ΑκπγδαινιηΪ ΚνξσλΫηθε Αδξακκπηηλά ΒαζηιηθΪδα ΚνπηζνπξνιηΪ ΒαιαλνιηΪ ΓατδνπξνιηΪ ΛηαλνιηΪ Κεξθχξαο ΘξνπκπνιηΪ ΚαξνιηΪ Μαζηνεηδάο Μεγαξεέηηθε ΚαξπδνιηΪ Θηαθά ΠηθξνιηΪ Καιακψλ ΜπξηνιηΪ Καινθαηξέδα ΚνζξΫηθε ΜαπξειηΪ ΓαθλειηΪ ΚνιπκπΪδα ΣξαγνιηΪ ΑζπξνιηΪ ΚνλζεξβνιηΪ ηξνγγπινιηϊ ΑζελνιηΪ ΥξπζνιηΪ Πέλαθαο 1-1 Πνηθηιέεο ειηϊο Σα εέδε ειηϊο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ Κξάηε εέλαη θπξέσο: ΘξνπκπνιηΪ - Θξνύκπα - (κηθξόθαξπε): Δέλαη ε πην δηαδεδνκϋλε πνηθηιέα ζε φιε ηελ ΔιιΪδα. Θεσξεέηαη σο ε πην παξαγσγηθά απφ ηηο ιαδνιηϋο. Δέλαη δϋληξν χςνο 8-15 κϋηξσλ κε θχιια ινγρνεηδά, ηα λεφηεξα πιαηχηεξα ησλ ελάιηθσλ κπηεξϊ. ΠαξνπζηΪδεη πϊξα πνιιϋο ηνπηθϋο παξαιιαγϋο πνπ δηαθϋξνπλ ζην κϋγεζνο ησλ θχιισλ θαη ησλ θαξπψλ. Ο θαξπφο γεληθϊ εέλαη καχξνο ά καχξνο-κσβ φηαλ εέλαη ψξηκνο θαη κηθξνχ κεγϋζνπο. Ζ πνηθηιέα απηά αληϋρεη ζηελ 9

10 μεξαζέα θαη Ϊιιεο θιηκαηηθϋο αληημνφηεηεο αθφκε θαη ζηελ εγθαηϊιεηςε. Σν ιϊδη ηεο ζεσξεέηαη εμαηξεηηθάο πνηφηεηαο. Πεξηεθηηθφηεηα ζε ιϊδη ζηνλ θαξπφ θαηϊ κϋζν φξν 18-22%. Δέλαη δϋληξν πνπ κπνξεέ λα θαιιηεξγεζεέ ζε κεγϊιν πςφκεηξν θαη δχζθνια πξνζβϊιιεηαη απφ ην δϊθν. Υξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ παξαγσγά επηηξαπϋδηαο ειηϊο, ηεο νλνκαδφκελεο ζξνχκπαο ά ζηαθηδνιηϊο. Σν θπζηθφ ζηαθέδηαζκα θαη ην γιχθηζκα ηεο ειηϊο απηάο νθεέιεηαη ζε Ϋλα κχθεηα, ηνλ Phoma oleae, πνπ δηαζπϊ ηελ ειεπξσπαέλε θαη δέλεη μαλζφ ρξψκα θαη γιπθηϊ ππϋξνρε γεχζε ζηνλ θαξπφ. Οη ειηϋο πνπ Ϋρνπλ πξνζβιεζεέ απφ ην κχθεηα απηφλ δελ εέλαη θαηϊιιειεο γηα ηελ παξαγσγά ειαηνιϊδνπ. ηελ αγνξϊ, κε ην φλνκα ζξνχκπεο, δηαηέζεληαη ειηϋο απηάο ηεο πνηθηιέαο πνπ Ϋρνπλ γιπθαζεέ «ηερληθϊ» κε αιϊηη θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα αιαηζνιηϋο ά παζησκϋλεο ειηϋο. πλαληϊηαη κε ηα νλφκαηα Θξνχκπα, Αζθνχδα, Θαζέηηθε, ΛαδνιηΪ, ΞαλζνιηΪ, Ρεζπκληψηηθε, ΥνληξνιηΪ. ΣζνπλΪηε ά καζηνεηδάο αιιηώο αζελνιηϊ (κηθξόθαξπε) : Πνηθηιέα δηαδεδνκϋλε θπξέσο ζηελ Κξάηε. ΓΫληξν πνπ θζϊλεη ηα 10 κϋηξα χςνο, κε κπηεξϊ θχιια. Ο θαξπφο εέλαη θσληθφο, ιέγν θακπνπξσηφο, καχξνο ά καχξνο-κσβ φηαλ εέλαη ψξηκνο. Πεξηεθηηθφηεηα ζε ιϊδη 28-35%. Ζ πνηθηιέα απηά αληϋρεη ζην ςχρνο θαη κπνξεέ λα αλαπηπρζεέ κϋρξη θαη ζε πςφκεηξν 1000 κϋηξσλ. ΚνξωλΫηθε (κηθξόθαξπε): Πνηθηιέα απαηηεηηθά ζε πνηφηεηα εδϊθνπο θαη ζε θαιιηεξγεηηθϋο πεξηπνηάζεηο. Δέλαη γλσζηά κε ηα νλφκαηα ΦηινιηΪ, ΛαλνιηΪ, ΛαδνιηΪ. Ζ πνηθηιέα απηά εέλαη εμαηξεηηθά γηα ηελ παξαγσγά ειαηνιϊδνπ. Χζηφζν, ζηελ Κξάηε θηηϊρλνπλ επηηξαπϋδηεο καχξεο ςηινιηϋο πνπ εέλαη παξϊ ηε θησρά ζϊξθα ηνπο εμαηξεηηθϋο ζε γεχζε θαη Ϊξσκα ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ Σν ειαηφιαδν φκσο ζαλ πξντφλ πεξηιακβϊλεη κέα νηθνγϋλεηα πξντφλησλ κε ζεκαληηθϊ δηαθνξεηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ. ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηϊδνπκε ηηο θαηεγνξέεο ηνπ 10

11 βξψζηκνπ ειαηνιϊδνπ, ζεκεηψλνληαο πσο νη θαηεγνξέεο θχξηνπ ελδηαθϋξνληνο εέλαη ην εμαηξεηηθφ παξζϋλν θαη ην παξζϋλν ειαηφιαδν: Δμαηξεηηθφ παξζϋλν ειαηφιαδν: εέλαη παξζϋλν ειαηφιαδν, δειαδά ειαηφιαδν πνπ Ϋρεη παξαρζεέ κφλν κε θπζηθϋο θαη κεραληθϋο δηαδηθαζέεο, κε ηϋιεην Ϊξσκα θαη γεχζε, κε ειεχζεξε νμχηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ 0,8% θαη κε Ϊιια ραξαθηεξηζηηθϊ ζχκθσλα κε απηϊ πνπ πξνβιϋπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 2568/91 ηεο θνηλφηεηαο. ΠαξζΫλν ειαηφιαδν: εέλαη παξζϋλν ειαηφιαδν, δειαδά ειαηφιαδν πνπ Ϋρεη παξαρζεέ κφλν κε θπζηθϋο θαη κεραληθϋο δηαδηθαζέεο, κε θαιϊ νξγαλνιεπηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ, κε ειεχζεξε νμχηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ ην 2,0% θαη κε Ϊιια ραξαθηεξηζηηθϊ ζχκθσλα κε απηϊ πνπ πξνβιϋπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 2568/91 ηεο θνηλφηεηαο. Διαηφιαδν: εέλαη ην κεέγκα εμεπγεληζκϋλνπ ειαηνιϊδνπ θαη βξψζηκνπ παξζϋλνπ ειαηνιϊδνπ κε νμχηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ ην 1,5 %. Σν εμεπγεληζκϋλν ειαηφιαδν παξαιακβϊλεηαη κε εμεπγεληζκφ (εμνπδεηϋξσζε, απφζκεζε, απνρξσκαηηζκφ) ηνπ κεηνλεθηηθνχ παξζϋλνπ ειαηνιϊδνπ. ΠπξελΫιαην: εέλαη ην κεέγκα εμεπγεληζκϋλνπ ππξελειαένπ θαη βξψζηκνπ παξζϋλνπ ειαηνιϊδνπ κε νμχηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ 1,5%. Σν εμεπγεληζκϋλν ππξελϋιαην παξαιακβϊλεηαη κε εμεπγεληζκφ ηνπ αθαηϋξγαζηνπ ππξελειαένπ. ΔπηπιΫνλ Ϋρνπλ ζεζκνζεηεζεέ δηαηϊμεηο γηα ηελ πξνζηαζέα απηνχ ηνπ πνιχηηκνπ πξντφληνο. Σνλ ξφιν απηφ Ϋρνπλ αλαιϊβεη ηα 3 Γηεζλά Πξφηππα: Ο Καλνληζκφο 2568/91, Σν Δκπνξηθφ Πξφηππν ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιένπ ΔιαηνιΪδνπ, θαη Σν πξφηππν ηνπ CODEX ALIMENTARIUS. Καη ηα ηξέα απηϊ πξφηππα Ϋρνπλ νξέζεη θπζηθνρεκηθϊ θαη νξγαλνιεπηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ γηα ηα ειαηφιαδα θαη ππξελϋιαηα θαη Ϋρνπλ πηνζεηάζεη ηηο κεζφδνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κε ζθνπφ ηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ ειαηνιϊδνπ απφ ηε λνζεέα ηνπ κε Ϊιια Ϋιαηα. 11

12 χκθσλα κε ηα παξαπϊλσ πξφηππα, νη παξϊκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ ειαηνιϊδνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηϊο ηνπ κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζηηο παξαθϊησ θαηεγνξέεο: Κξηηάξηα πνηφηεηαο Κξηηάξηα γλεζηφηεηαο Κξηηάξηα επηκνιχλζεσλ Πξφζζεηα ΔμαηξεηηθΪ παξζϋλν ειαηφιαδν ΠαξζΫλν ειαηφιαδν Eιαηφιαδν ιακπϊληε Διαηφιαδν εμεπγεληζκϋλν ΟΞΥΤΗΤΑ 0,8 0,81-2,0 >3,3 <0,5 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ (δείκτης) 20 (meq/kg) 20 (meq/kg) >20 (meq/kg) 20 (meq/kg) ΡΤΠΑΝΣΔ ΑινγνλνκΫλνη δηαιύηεο ΚΪζε δηαιύηεο πνπ αληρλεύζεθε 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg Άζξνηζκα δηαιπηώλ πνπ αληρλεύζεθαλ 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg ΜΫηαιια έδεξνο (Fe) 5mg/kg 5mg/kg 5mg/kg 1,5 mg/kg Υαιθόο (Cu) 0,4mg/kg 0,4mg/kg 0,4mg/kg 0,1 mg/kg Μόιπβδνο (Pb) 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg Αξζεληθό (As) 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg Πνιπθπθιηθνέ Αξωκαηηθνέ ΤδξνγνλΪλζξαθεο Βελδν(a)ππξΫλην Βελδν(e)ππξΫλην Βελδν(a)αλζξαθΫλην Βελδν(b)θινπνξαλζΫλην 2κg/kg 2κg/kg 12

13 Βελδν(k)θινπνξαλζΫλην Γηβελδν(a,h)αλζξαθΫλην Βελδν(g,h,i)πεξπιΫλην Ιλδελν(1,2,3-cd)ππξΫλην Άζξνηζκα όιωλ πηζαλώλ ζπλδπαζκώλ ηωλ παξαπϊλω ΦπηνθΪξκαθα 1 p.p.m ά Γηνμέλεο 0,75 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g ιέπνπο Πέλαθαο 1-2 ΣερληθΫο πξνδηαγξαθϋο ειαηόιαδνπ 1.3 ΣΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΥΧΡΟ ΔΛΛΑΓΑ, ΗΠΑΝΗΑ, ΗΣΑΛΗΑ Σν ειαηφιαδν απνηειεέ Ϋλα απφ ηα παξαδνζηαθϊ ΔιιεληθΪ πξντφληα θαηαιακβϊλνληαο ηελ ηξέηε ζϋζε παγθνζκέσο ζηελ παξαγσγά ειαηνιϊδνπ 2, κεηϊ ηελ Ηζπαλέα θαη ηελ Ηηαιέα, εθ ησλ νπνέσλ ζεκαληηθφ κϋξνο εμϊγεηαη ζην εμσηεξηθφ, θπξέσο ζε ρχκα - κε ζπζθεπαζκϋλε κνξθά. Ζ θαηαλϊισζε ειαηνιϊδνπ ηφζν ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., φζν θαη παγθνζκέσο παξνπζηϊδεη ζηαζεξϊ αλνδηθά πνξεέα Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιϊδν εέλαη κεγϊινο, ελψ ην κϋγεζνο θαη ε δνκά ηνπο παξνπζηϊδεη αλνκνηνγϋλεηα. Δθηφο ησλ επηρεηξάζεσλ, ζηνλ θιϊδν δξαζηεξηνπνηεέηαη θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο αγξνηηθψλ ελψζεσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ. ηελ Ηζπαλέα θαιιηεξγνχληαη 4,7 εθαηνκκχξηα ζηξϋκκαηα ειαηφδεληξσλ θαη θαηαηϊζζεηαη ζηελ θνξπθά σο παξαγσγφο θαη εμαγσγϋαο ειαηνιϊδνπ ζηνλ θφζκν (30%). Αλ θαη νη ηζπαληθϋο ειαηνθνκηθϋο εθηϊζεηο Ϋρνπλ ζηαζεξά κεέσζε απφ ηε δεθαεηέα ηνπ 1960, λϋεο θπηεχζεηο ηα ηειεπηαέα ρξφληα Ϋρνπλ αιιϊμεη ηελ ηϊζε, ηδέσο ζηελ πεξηνρά ηεο Αλδαινπζέαο, ε νπνέα παξϊγεη πεξέπνπ ην 75% ηνπ ειαηνιϊδνπ ηεο Ηζπαλέαο. Λφγσ ηεο ζηαδηαθάο αληηθαηϊζηαζεο ησλ ειηθησκϋλσλ ειαηφδεληξσλ, ρακειάο παξαγσγάο, ε κϋζε παξαγσγά αλϊ ζηξϋκκα Ϋρεη απμεζεέ ( ) 13

14 πγθξηηηθϊ, ε Ηηαιέα, εέλαη ε δεχηεξε θαηϊ ζεηξϊ παξαγσγφο ειαηνιϊδνπ, Ϋρεη 2 εθαηνκκχξηα ζηξϋκκαηα, θαη αληηπξνζσπεχεη 25% ηεο παξαγσγάο ειαηνιϊδνπ παγθνζκέσο. Αμέδεη λα επηζεκαλζεέ θαη αλαιπζεέ ε δπλακηθά πνπ παξνπζηϊδεηαη αλαθνξηθϊ κε ηελ εμσζηξϋθεηα ηνπ θιϊδνπ ηνπ ειαηνιϊδνπ. Οη ειιεληθϋο εμαγσγϋο ηξνθέκσλ θαηαιακβϊλνπλ κεξέδην ηεο ηϊμεο ηνπ 18,2% γηα ην 2005 ζε ζρϋζε κε ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο καο, εθ ηνπ νπνένπ ην 13% αλάθεη ζηνλ θιϊδν ηνπ ειαηνιϊδνπ. Ζ αλϊιπζε ηεο πνξεέαο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξένπ ηνπ ζπγθεθξηκϋλνπ θιϊδνπ βαζέδεηαη ζε ζηαηηζηηθϊ ζηνηρεέα ηεο Eurostat, Δπέζεκεο ηαηηζηηθάο Τπεξεζέαο ηεο Δ.Δ., ηα νπνέα επεμεξγϊζηεθαλ απφ ην Ηλζηηηνχην Δμαγσγηθψλ Δξεπλψλ θαη πνπδψλ ηνπ πλδϋζκνπ ΔμαγσγΫσλ Βνξεένπ ΔιιΪδνο (ΔΒΔ). χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεέα απηϊ, νη ΔιιεληθΫο εμαγσγϋο ην 2004 κεηψζεθαλ ζεκαληηθϊ ζε ζχγθξηζε κε ην 2003 γηα λα ηξηπιαζηαζηνχλ ην 2005 αγγέδνληαο ηα 331,2 εθαη. επξψ, ελψ ζηνλ αληέπνδα νη εηζαγσγϋο παξνπζέαζαλ αχμεζε ην 2004 θαη κεέσζε ην 2005 ηεο ηϊμεο ηνπ 52,8% (Πέλαθαο 2.1) IAN - ΔΠ 2006 ΜΔΣ ΔιιεληθΫο ΔηζαγσγΫο ΔιιεληθΫο ΔμαγσγΫο πλνιηθφ Δκπφξην Δκπνξηθφ Ηζνδχγην ,3% ,1% ,3% ,0% Πέλαθαο 2.1: Δκπνξηθφ ηζνδχγην ειαηνιϊδνπ ΚαηΪ ζπλϋπεηα, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηνπ ειαηνιϊδνπ πξντφλησλ παξακϋλεη πιενλαζκαηηθφ γηα ηε ρψξα καο θαηϊ ηε δηϊξθεηα φιεο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, παξνπζηϊδνληαο γηα ην 2005 ην κεγαιχηεξν πιεφλαζκα φιεο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ , θαηαγξϊθνληαο κϋζε εηάζηα αχμεζε ηνπ πιενλϊζκαηνο ηεο ηϊμεο 14

15 ηνπ 8%. Χζηφζν, αμέδεη λα επηζεκαλζεέ φηη ελψ νη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο καο ζε αμέα παξνπζηϊδεη ζεηηθά κϋζε εηάζηα ηϊζε γηα φιεο ηηο κεηαβιεηϋο, ην αληέζηνηρν εκπνξηθφ ηζνδχγην ζε πνζφηεηα παξνπζηϊδεη πησηηθά πνξεέα θαηαγξϊθνληαο κϋζε εηάζηα κεέσζε θαηϊ 13,4%. Πην ζπγθεθξηκϋλα ελψ νη εμαγσγϋο ζε αμέα παξνπζηϊδνπλ κϋζε εηάζηα αχμεζε 8,1% (Πέλαθαο 2.1), νη εμαγσγϋο ζε πνζφηεηα παξνπζηϊδνπλ κϋζε εηάζηα κεέσζε ηεο ηϊμεο ηνπ 13,7% (Πέλαθαο 2.2). Σν έδην ζπκβαέλεη θαη κε ηηο εηζαγσγϋο νη νπνέεο παξνπζηϊδνπλ κϋζε εηάζηα κεέσζε ηεο ηϊμεο ηνπ 3,9% IAN - ΔΠ 2006 ΜΔΣ ΔιιεληθΫο ΔηζαγσγΫο ΔιιεληθΫο ΔμαγσγΫο πλνιηθφ Δκπφξην Δκπνξηθφ Ηζνδχγην % % % % Πέλαθαο 2.2: Δκπνξηθφ ηζνδχγην ειαηνιϊδνπ ζε ηφλνπο Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλϊιπζε ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ αλϊ ρψξα, ην κεγαιχηεξν κεξέδην πξνϋξρεηαη ζηε Ηηαιέα (58,7%) θαη ηελ Ηζπαλέα (26%). Αθνινπζνχλ, ε Κχπξνο θαη ε Γεξκαλέα. Υψξα Ηαλ. - επ. ΜΔΣ Μενέδην Ηηαιέα ,7% 2,5% Ηζπαλέα ,0% 50,4% Κχπξνο ,7% Γεξκαλέα ,1% 100,0% ΒΫιγην ,9% Γαιιέα ,4% 325,7% 15

16 Ζλ. Βαζέιεην ,1% 305,5% Πνισλέα ,1% ΛνηπΫο ,1% -49,0% ρψξεο ύλνιν ,0% 13,3% Πέλαθαο 2.3: ΔιιεληθΫο εηζαγσγϋο αλϊ ρψξα ζε ρηι επξψ Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ζηηο 2 πξψηεο αλαθεξζεέζεο ρψξεο θαηεπζχλεηαη ην 84,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ειαηνιϊδνπ. Όζνλ αθνξϊ ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ ησλ εμαγσγψλ, παξαηεξεέηαη φηη θαη εδψ ε πξψηε θαη θπξηφηεξε ρψξα εέλαη ε Ηηαιέα κε κεξέδην 74,3%, θαηαγξϊθνληαο εηάζηα αχμεζε 258,2%. Αθνινπζνχλ κε πνιχ κηθξϊ πνζνζηϊ ε Ηζπαλέα (4,9%), νη ΖΠΑ (3,1%), ν ΚαλαδΪο (2,1%) θαη ε Γεξκαλέα (2,1%). Αμέδεη λα επηζεκαλζεέ φηη ζε φιεο ηηο ρψξεο πξννξηζκνχ ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ γηα ηελ πεξένδν Ζ εμαγσγηθά πνξεέα ηνπ θιϊδνπ δηαθαέλεηαη επνέσλε θαη κε ζεκαληηθϋο πξννπηηθϋο. Χζηφζν, νη επηρεηξάζεηο ηνπ θιϊδνπ ζα πξϋπεη λα επελδχζνπλ θπξέσο ζηε ζπζθεπαζέα ηνπ ειαηνιϊδνπ ψζηε λα ζηακαηάζεη ε κε ζπζθεπαζκϋλε δηϊζεζε ηνπ. Αξθεέ λα αλαθεξζεέ ην παξϊδεηγκα ηεο Ηηαιέαο, ε νπνέα απνηειεέ ηνλ θπξηφηεξν παγθφζκηνο εμαγσγϋα ειαηνιϊδνπ αθνχ εμϊγεη φρη κφλν ην δηθφ ηεο ιϊδη αιιϊ εηζϊγνληαο ιϊδη ρχκα απφ δηϊθνξεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ θαη ηεο ΔιιΪδαο, ην ζπζθεπϊδεη θαη ην επαλεμϊγεη ζε πνιχ πςειφηεξεο ηηκϋο. Υψξα Ηαλ. - επ Μενέδην 2005 ΜΔΣ Ηηαιέα ,3% 6,4% Ηζπαλέα ,9% 56,6% ΖΠΑ ,1% 2,7% ΚαλαδΪο ,1% 10,8% Γεξκαλέα ,1% 2,5% Ζλ. Βαζέιεην ,8% 0,0% Απζηξαιέα ,5% 9,0% Απζηξέα ,2% 35,9% 16

17 Οιιαλδέα ,8% 38,8% Διβεηέα ,7% 21,3% Κχπξνο ,6% 78,7% Κέλα ,5% 155,2% Γαιιέα ,4% 6,8% νπεδέα ,4% 32,5% Ηαπσλέα ,4% 3,8% ΒΫιγην ,3% 11,6% Ρσζέα ,3% 41,9% ΛνηπΫο ρψξεο ,3% 8,7% χλνιν ,0% 8,1% Πέλαθαο 2.4: ΔιιεληθΫο εμαγσγϋο αλϊ ρψξα ζε ρηι επξψ Γηα ηνλ Έιιελα παξαγσγφ, πνπ ζηε ζπληξηπηηθά πιεηνςεθέα ηνπ εέλαη κηθξνθαιιηεξγεηάο εέηε κεζαένο θαιιηεξγεηάο, ζε ζρϋζε κε ηα επξσπατθϊ κεγϋζε, ε πνηφηεηα ηνπ ειαηνιϊδνπ πνπ παξϊγεη θαζνξέδεη ζεκαληηθϊ ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ ηνπ απνηϋιεζκα, αθνχ ην εμαηξεηηθφ παξζϋλν ειαηφιαδν πξσηέζησο θαη ην παξζϋλν ειαηφιαδν δεπηεξεπφλησο πσινχληαη ζεκαληηθϊ αθξηβφηεξα απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξέεο ηνπ ειαηνιϊδνπ. 1.4 ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ Σν κνληϋιν παξαγσγάο πνπ επηθξαηεέ ζηα ειαηνηξηβεέα εέλαη ην ιεγφκελν κνληϋιν κεκνλσκϋλεο Ϊιεζεο ζχκθσλα κε ην νπνέν ε ζπγθνκηδά ηνπ θϊζε παξαγσγνχ επεμεξγϊδεηαη μερσξηζηϊ (ηελ παξνχζα κειϋηε, ζα ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηνλ ελαιιαθηηθφ φξν «Ϊιεζε αλϊ παξηέδεο»). Ζ απμεκϋλε φκσο δάηεζε ηνπ ειαηφιαδνπ δεκηνπξγεέ ηελ αλϊγθε γηα πην γξάγνξε θαη απνδνηηθά επεμεξγαζέα ηνπ ειαηνθϊξπνπ ψζηε ην θϊζε ειαηνηξηβεέν λα κπνξεέ λα εμππεξεηεέ πεξηζζφηεξνπο ειαηνπαξαγσγνχο ζε δεδνκϋλν ρξνληθφ δηϊζηεκα. Ζ θνηλά Ϋθζιηςε πξνζθϋξεη ζαλ ζχζηεκα παξαγσγάο κέα ηϋηνηα δπλαηφηεηα. 17

18 ηε θνηλά Ϋθζιηςε, ν ειαηφθαξπνο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξαγσγψλ επεμεξγϊδεηαη ηαπηφρξνλα. Γειαδά ζπγθεληξψλεηαη ν ειαηφθαξπνο θαη αθνχ δπγηζηεέ, απνζεθεχεηαη θαη αλακεηγλχεηαη κε θαξπφ δηαθνξεηηθψλ παξηέδσλ. Έηζη ην ειαηφιαδν πνπ ζα πξνθχςεη απνηειεέηαη απφ θαξπφ πνιιψλ παξαγσγψλ. Ζ θνηλά Ϋθζιηςε επνκϋλσο εέλαη Ϋλα κνληϋιν παξαγσγάο πνπ κεηαβϊιεη νπζηαζηηθϊ κφλν ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο, σζηφζν Ϋρεη επηπηψζεηο ζε πνιχ κεγαιχηεξν εχξνο. Καιεέηαη θαη «θνηλφο ζσξφο», ιφγσ ηνπ κε-δηαρσξέζηκνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ φπνπ θαηαιάγνπλ νη ζπγθνκηδϋο δηαθνξεηηθψλ παξαγσγψλ ά «ζπλερά Ϊιεζε» γηαηέ επηθϋξεη κέα ζπλερά ιεηηνπξγέα ηεο γξακκάο παξαγσγάο. Σν γεγνλφο απηφ Ϋρεη επηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο γξακκάο παξαγσγάο θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιϊδνπ. Ο ειαηφθαξπνο επεμεξγϊδεηαη Ϊκεζα κεηϊ ηε ζπγθνκηδά ηνπ θαη δελ αιινηψλνληαη ηα θπζηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ, ελψ ζε Ϊιεζε σζνχληαη θαξπνέ κε θνηλϊ ραξαθηεξηζηηθϊ. Δθηφο απφ ην δχγηζκα ηεο θϊζε παξηέδαο πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη πξηλ ηελ απνζάθεπζε, ειϋγρεηαη θαη ε πνηφηεηα ηνπ θαξπνχ θαη ε ειαηνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ. 18

19 2 ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 2.1 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δλδεηθηηθφ ηεο ηϊζεο ζηα ειιεληθϊ ειαηνπξγεέα γηα πηνζϋηεζε ηνπ κνληϋινπ παξαγσγάο κε θνηλά Ϋθζιηςε, απνηειεέ ε ΠΟΛ.1155/ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ: /413/0015 ηεο γεληθάο δηεχζπλζεο θνξνινγέαο ηνπ ππνπξγεένπ νηθνλνκηθψλ, ζρεηηθϊ κε ηνλ ηξφπνο ηάξεζεο βηβιένπ πνζνηηθάο παξαιαβάο θαη ην ρξφλν Ϋθδνζεο ΑΠΤ απφ ειαηνηξηβεέα πνπ ιεηηνπξγνχ κε θνηλά Ϋθζιηςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα δηεπθξηλέδνληαη ηα εμάο: 1. Οη δηαηϊμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηνπ ΚΒ νξέδνπλ φηη: "Δπέ πνζνηηθάο παξαιαβάο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, πνπ δελ ζπλνδεχνληαη κε ζηνηρεέν δηαθέλεζεο πνπ πξνβιϋπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ ά δελ εθδέδεηαη Ϊκεζα ηηκνιφγην γηα ηελ αγνξϊ ηνπο, ηεξεέηαη βηβιέν πνζνηηθάο παξαιαβάο ζην νπνέν θαηαρσξνχληαη ε ρξνλνινγέα ηεο παξαιαβάο, ην νλνκαηεπψλπκν ά ε επσλπκέα, ην επϊγγεικα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιϋα, ην εέδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ν ζθνπφο ηεο παξαιαβάο." 2. ΠεξαηηΫξσ, κε ηελ παξ , πεξ. β' ηεο εξκελεπηηθάο εγθπθιένπ ηνπ Κψδηθα (εγθχθιηνο 3/1992) δηεπθξηλέδεηαη φηη: "Οη επηρεηξάζεηο ειαηνηξηβεέσλ γηα ηε θχιαμε πνζνηάησλ ειαηφιαδνπ, πνπ εέηε αλάθεη ζε παξαγσγνχο, εέηε αλάθεη ζε εκπφξνπο, εθφζνλ δελ ιακβϊλνπλ ακνηβά γηα ηε Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ έγηλε απνδειηίωζε από κία πιεζώξα πεγώλ. Παξαζέηνπκε εδώ ηηο ζεκαληηθόηεξεο, παξάιιεια κε άιινπο ρξήζηκνπο ζπλδέζκνπο. s/top/commodity.html?it em=260&lang=en&year = t/eusdet/day_2_case- Study_Olive_Waste.pdf b/en/wo.jsp?wo= g/publications/1859bp.p df /en/olive_oil_terms.htm files/filelibrary/2161/ pdf pot.com/2008/10/intern ational-window-ofopportunity.html 19

20 θχιαμε απηά, ηηο θαηαρσξνχλ ζε βηβιέν πνζνηηθάο παξαιαβάο ζχκθσλα κε ηελ παξαπϊλσ δηϊηαμε." 3. Σν ειαηνηξηβεέν πνπ δελ εθζιέβεη ηνλ ειαηφθαξπν ρσξηζηϊ γηα θϊζε παξαγσγφ, αιιϊ απφ θνηλνχ γηα φινπο καδέ (θνηλά Ϊιεζε ζε παξηέδεο) θαη απνζεθεχεη ην παξαγφκελν ειαηφιαδν ζε "θνηλά" δεμακελά, ρσξέο λα γλσξέδεη ζε πνην δηθαηνχρν αλάθεη ην ειαηφιαδν πνπ πξνϋξρεηαη απφ ηελ θνηλά Ϋθζιηςε, κπνξεέ λα ελεκεξψλεη ην βηβιέν πνζνηηθάο παξαιαβάο κε θϊζε δχγηζε κφλν κε ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειαηφιαδνπ, φπσο απηά πξνθχπηεη απφ ηελ ηαηλέα ηεο απηφκαηεο δπγηζηηθάο κεραλάο ά Ϊιιεο πιϊζηηγγαο. Με ηελ εθθαζϊξηζε πνπ γέλεηαη πιϋνλ γλσζηά ε πνζφηεηα πνπ αλάθεη ζηνλ θϊζε δηθαηνχρν, ηφηε ζα πξϋπεη λα γέλεηαη λϋα θαηαρψξηζε ζην βηβιέν πνζνηηθάο παξαιαβάο κε φια ηα δεδνκϋλα (δηθαηνχρνο θαη πνζφηεηα) ά λα εθδέδεηαη Γειηέν Πνζνηηθάο Παξαιαβάο, ζπλελσκϋλν ά φρη κε ηελ Απφδεημε Παξνράο Τπεξεζηψλ. 4. ηηο αλσηϋξσ πεξηπηψζεηο θνηλάο (νκαδηθάο) Ϋθζιηςεο ειαηνθϊξπνπ, ιακβαλνκϋλνπ ππφςε φηη ζε αξθεηϋο πεξηπηψζεηο παξαγσγψλ πξφθεηηαη γηα επαλαιακβαλφκελε παξϊδνζε ειαηνθϊξπνπ θαη θαη' επϋθηαζε επαλαιακβαλφκελε Ϋθζιηςε, ελφςεη θαη ησλ ηδηαηηεξνηάησλ ηεο ζπγθεθξηκϋλεο δηαδηθαζέαο, νη Απνδεέμεηο Παξνράο Τπεξεζηψλ, ζπλελσκϋλεο ά κε κε ην Γειηέν Πνζνηηθάο Παξαιαβάο - Γειηέν Απνζηνιάο πξνο ηνπο παξαγσγνχο (θνηλάο Ϋθζιηςεο), γηα ηηο δηθαηνχκελεο ακνηβϋο ηνπ ειαηνηξηβεένπ (ζε εέδνο ά ζε ρξάκα) κπνξεέ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 12, παξ. 2 ηνπ ΚΒ, λα εθδέδνληαη ην αξγφηεξν κϋρξη ηε δϋθαηε (10ε) εκϋξα ηνπ επφκελνπ ηεο Ϋθζιηςεο κάλα θαη κε εκεξνκελέα ηελ ηειεπηαέα εκϋξα ηνπ κάλα πνπ αθνξϊ. Απηνλφεην εέλαη φηη κϋρξη ηελ Ϋθδνζε ησλ Απνδεέμεσλ Παξνράο Τπεξεζηψλ - Γειηέσλ Πνζνηηθάο Παξαιαβάο - Γειηέσλ Απνζηνιάο δελ ζα Ϋρνπλ πσιεζεέ πνζφηεηεο ειαηφιαδνπ. ΔπηπιΫνλ λνκηθϋο δηαηϊμεηο ζε επξσπατθφ αιιϊ θαη λνκηθφ επέπεδν ανινπζνχλ ζηηο επφκελεο δχν παξαγξϊθνπο. 20

21 2.1.1 ΓΔΝΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Ο βαζηθφο θαλνληζκφο 2568/91 ηεο ΔΔ πξνβιϋπεη κηα ζεηξϊ απφ θπζηθνρεκηθϊ θαη νξγαλνιεπηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ (θξηηάξηα) θαζψο θαη ηηο αληέζηνηρεο κεζφδνπο αλαιχζεσλ βϊζεη ησλ νπνέσλ θαζνξέδνληαη ε πνηφηεηα θαη ε γλεζηφηεηα (απζεληηθφηεηα) ησλ ειαηνιϊδσλ. Αληέζηνηρα ραξαθηεξηζηηθϊ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ απφ ην ΓηεζλΫο πκβνχιην ΔιαηνιΪδνπ. ΒΪζεη ησλ παξαπϊλσ Ϋρνπλ πξνζδηνξηζηεέ θαη νη πνηνηηθϋο θαηεγνξέεο πνπ επέζεκα εέλαη απνδεθηϋο Ϋσο θαη ην ζηϊδην ηεο ηειηθάο θαηαλϊισζεο. Ζ θαηϊηαμε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζηηθφ απηφ πιαέζην θαζνξέδεη θαη ηηο εκπνξηθϋο ηηκϋο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνηνηηθψλ θαηεγνξηψλ. Δπεηδά ην παξζϋλν (εμαηξεηηθφ) ειαηφιαδν εέλαη Ϋλα απνιχησο θπζηθφ πξντφλ γη απηφ θαη ν παξϊγσλ ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ Ϋρεη ηδηαέηεξε ζεκαζέα θαη επεξεϊδεη ηφζν ηηο πξνηηκάζεηο ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ηηο ηηκϋο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην ζηϊδην ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξένπ Οδεγία 93/43/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 14εο Ηνπλένπ 1993, γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ, πνπ ζεζπέδεη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πγηεηλάο ησλ ηξνθέκσλ θαη ηηο δηαδηθαζέεο γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο ηάξεζεο ησλ ελ ιφγσ θαλφλσλ. Γειψλεη φηη ε παξαζθεπά, ε κεηαπνέεζε, ε παξαγσγά, ε ζπζθεπαζέα, ε απνζάθεπζε, ε κεηαθνξϊ, ε δηαλνκά, ε δηαθέλεζε θαη ε πξνζθνξϊ πξνο πψιεζε ά ε δηϊζεζε ησλ ηξνθέκσλ ζα πξϋπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη µε πγηεηλφ ηξφπν. ην πιαέζην απηφ εέλαη ππνρξεσηηθά ε εθαξκνγά ζπζηάκαηνο HACCP απφ ηηο βηνκεραλέεο. Οδεγία 2000/13/ΕΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 20εο Μαξηένπ 2000, γηα πξνζϋγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ µειψλ ζρεηηθϊ µε ηελ επηζάκαλζε, παξνπζέαζε θαη δηαθάκηζε ησλ ηξνθέκσλ. Ζ Οδεγέα αθνξϊ ζηελ επηζάκαλζε ησλ ηξνθέκσλ πνπ πξννξέδνληαη λα παξαδνζνχλ σο Ϋρνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηά, θαζψο επέζεο θαη γηα ηηο κνλϊδεο καδηθάο εζηέαζεο 21

22 θαη δειψλεη γεληθνχο φξνπο πνπ ζα πξϋπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηϊ ηηο δηαδηθαζέεο δεκηνπξγέαο ηεο εηηθϋηαο ζηα δηϊθνξα ΚξΪηε ΜΫιε. Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 178/2002, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηάζεσλ ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα ηξφθηκα. ΠαξΫρεη ηε βϊζε γηα ηε δηαβεβαέσζε ελφο πςεινχ επηπϋδνπ πξνζηαζέαο ηεο αλζξψπηλεο πγεέαο θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζε ζρϋζε µε ηα ηξφθηκα. Καζηεξψλεη ηηο θνηλϋο αξρϋο θαη ηηο επζχλεο, ηα κϋζα ψζηε λα δηαζϋζεη κηα ηζρπξά επηζηεκνληθά βϊζε, ηηο απνδνηηθϋο νξγαλσηηθϋο ξπζκέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζέεο γηα ηε ιάςε απνθϊζεσλ ζηα ηξφθηκα. Καζηεξψλεη επέζεο ηε δεκηνπξγέα Δπξσπατθάο Αξράο ΑζθΪιεηαο Σξνθέκσλ (European Food Safety Agency, EFSA). Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 29εο Απξηιένπ 2004,γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ Καλνληζκόο (ΕΟΚ) αξηζ. 2568/91 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 11εο Ηνπιένπ 1991, ζρεηηθϊ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηνιϊδσλ θαη ησλ ππξελειαέσλ, θαζψο θαη κε ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ. Δπέζεκε Δθεκεξέδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, L 248/1, Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 2472/97 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 1997, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/91, ζρεηηθϊ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηνιϊδσλ θαη ησλ ππξελειαέσλ, θαζψο θαη κε ηηο ζρεηηθϋο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2658/87 ηνπ πκβνπιένπ, ζρεηηθϊ κε ηε δαζκνινγηθά θαη ζηαηηζηηθά νλνκαηνινγέα θαη ην θνηλφ δαζκνιφγην. Δπέζεκε Δθεκεξέδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, L 341/25, Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 1513/2001 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 23εο Ηνπιένπ 2001, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ αξηζ. 136/66/ΔΟΚ θαη (ΔΚ) αξηζ. 1638/98, φζνλ αθνξϊ 22

23 ηελ παξϊηαζε ηνπ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ θαη ηε ζηξαηεγηθά γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιϊδνπ. Δπέζεκε Δθεκεξέδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, L201/4, Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 2152/2001 ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 31εο Οθησβξένπ 2001, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2815/98 ζρεηηθϊ κε ηα εκπνξηθϊ πξφηππα γηα ην ειαηφιαδν. Δπέζεκε Δθεκεξέδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, L288/36, Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 1019/2002 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 13εο Ηνπλένπ 2002, γηα ηηο πξνδηαγξαθϋο εκπνξέαο ηνπ ειαηνιϊδνπ. Δπέζεκε Δθεκεξέδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, L155/27, Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 1964/2002 ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 4εο Ννεκβξένπ 2002, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1019/2002 γηα ηηο πξνδηαγξαθϋο εκπνξέαο ηνπ ειαηνιϊδνπ. Δπέζεκε Δθεκεξέδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, L300/3, Οδεγία 2000/24/ΕΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 28εο Απξηιένπ 2000, γηα ηξνπνπνέεζε ησλ παξαξηεκϊησλ ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιένπ 76/895/ΔΟΚ, 86/362/ΔΟΚ, 86/363/ΔΟΚ θαη 90/642/ΔΟΚ πνπ αθνξνχλ, αληηζηνέρσο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηϊησλ πεξηεθηηθνηάησλ γηα ηα ππνιεέκκαηα θπηνθαξκϊθσλ πϊλσ θαη κϋζα ζηα ζηηεξϊ, ζηα ηξφθηκα δσηθάο πξνϋιεπζεο θαη ζε νξηζκϋλα πξντφληα θπηηθάο πξνϋιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκϋλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Δπέζεκε Δθεκεξέδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, L 107/28 ηεο Υπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Γεωξγίαο (ΥΑ) / (ΦΔΚ η. Β 285/ ) «Γηαδηθαζέα Ϋγθξηζεο γηα ηελ αλαγξαθά ηεο πξνϋιεπζεο ηνπ ειαηνιϊδνπ» Κώδηθαο Τξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Φξήζεο, Άξζξν 70, εδϊθην 3. Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο, Αζάλα, 2000 (Απνθ. ΑΥ 388/96, ΦΔΚ 54/97, η. Β ) Δλαξκφληζε κε θαλνληζκφ (ΔΚ), αξηζ. 2472/97 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 1997 Κώδηθαο Τξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Φξήζεο, Άξζξν 70, εδϊθην 6.γ), Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο, Αζάλα, 2000 (Απνθ. ΑΥ 528/96, ΦΔΚ 54/97, η. Β ), ζρεηηθϊ κε ηελ παξνπζέα βαξϋσλ κεηϊιισλ ζε Ϋιαηα. 23

24 Κώδηθαο Τξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Φξήζεο, Άξζξν 70, εδϊθην 6.δ), Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο, Αζάλα, 2001 (Απνθ. ΑΥ 145/96, ΦΔΚ 485/96, η. Β ) Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγέα 2/95/Δ.Κ. ζρεηηθϊ κε ηελ απαγφξεπζε ρξάζεο πξνζζϋησλ. Κώδηθαο Τξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Φξήζεο, Άξζξν 72, Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο, Αζάλα, 1998 (Απνθ. ΑΥ 172/95, ΦΔΚ 661/95, η. Β ) (Τπνπξγηθάο Απφθαζεο 100/ ΦΔΚ 355/2002), ζρεηηθϊ κε ηελ παξνπζέα πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξϊθσλ ζε ππξελϋιαηα. Κώδηθαο Τξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Φξήζεο, ζει , ηκάκα 5, Πέλαθαο 5.5., Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο, Αζάλα, 2002, ζρεηηθϊ κε ηελ παξνπζέα δηνμηλψλ ζε Ϋιαηα. Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 1881/2006 ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 19εο Γεθεκβξένπ 2006, γηα θαζνξηζκφ κϋγηζησλ επηηξεπηψλ επηπϋδσλ γηα νξηζκϋλεο νπζέεο νη νπνέεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 2.2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ηελ παξνχζα ελφηεηα παξαζϋηνπκε αξρηθϊ ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηϊδεηαη Ϋλα ειαηνπξγεέν αλεμαξηάηνπ ηνπ κνληϋινπ παξαγσγάο (κεκνλσκϋλε ά θνηλά Ϊιεζε), πεξηγξϊθνληαο ηα βαζηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ επέδνζεο. ηε ζπλϋρεηα, εληνπέδνπκε ηνλ επηπιϋνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηϊδεηαη γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ κνληϋινπ θνηλάο Ϊιεζεο παξαζϋηνληαο θϊπνηεο ελδεηθηηθϋο ηηκϋο θηάζεο ηνπ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Οη επηδφζεηο ζηα ηερληθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ πνπ αλαθϋξνπκε αλϊ πεξέπησζε απνηεινχλ πξνηεηλφκελν κϋηξν θαη δελ ζπκπέπηνπλ αλαγθαζηηθϊ κε ηηο ειϊρηζηεο πξνδηαγξαθϋο ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΚΑΗ ΥΟΑΝΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ Ζ ρνϊλε εέλαη πξϋπεη λα εέλαη αλνμεέδσηε (ελδεηθηηθϊ: AISI 304 2Β) πϊρνπο 2 ρηι. θαη δηαζηϊζεσλ >2 ηεηξαγσληθψλ κϋηξσλ (π.ρ. 1,45 Υ 1,45 κ). Γηα κεγαιχηεξε επθνιέα 24

25 ηξνθνδνζέαο/ πξνζαξκνγά πξνηεέλεηαη λα εέλαη ηεηξϊγσλε θαη λα βξέζθεηαη βπζηζκϋλε ζην Ϋδαθνο. Σν πιηθφ ηνπ ηκϊληα πξϋπεη λα εέλαη πςειάο αληνράο ζηα νμϋα θαη εηδηθφο γηα ηελ βηνκεραλέα ηξνθέκσλ. Πξνηεέλεηαη λα εέλαη αξζξσηφο, δηαηξνχκελνο, πιϊηνπο πεξέπνπ 50 εθ. θαη λα θπιϊεη επϊλσ ζε επέπεδν εηδηθάο θαηαζθεπάο, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηξαπκαηηζκνχο. πλέζηαηαη θϊζε ηειηθφο Ϊμνλαο θέλεζεο λα θϋξεη εηδηθϊ πιαζηηθϊ γξαλϊδηα θέλεζεο θαη επζπγξϊκκηζεο. ΔπηπιΫνλ, ν ξπζκφο παξαγσγάο ζα πξϋπεη λα ξπζκέδεηαη απφ ηελ πφξηα ηεο ρνϊλεο θαη απφ ηνλ θηλεηάξα. (π.ρ. Οη ζηξνθϋο εμφδνπ ηνπ θηλεηάξα ξπζκέδνληαη κε ηελ ρξάζε inverter). Δλδεηθηηθά ηζρχο ηνπ θηλεηάξα: 2 hp. ΣΫινο, ε ηαηλέα νθεέιεη λα εέλαη «θιεηζηνχ ηχπνπ» ψζηε λα κελ ππϊξρεη δηαξξνά πξντφληνο απφ ηελ νπέζζηα κεξηϊ θαηϊ ηε κεηαθνξϊ ΠΡΟΑΠΟΦΤΛΛΧΖ Γηα ην κεραληζκφ ηεο πξναπνθχιισζεο, πξνηεέλεηαη λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλν εμνινθιάξνπ απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα (π.ρ. AISI 304, πϊρνπο 3mm). Δλδεηθηηθά ηζρχο θηλεηάξα: 4 ΖΡ. Ζ θηεξσηά γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θχιισλ εέλαη πξϋπεη επέζεο λα εέλαη απφ ρϊιπβα (ελδεηθηηθϊ: STL 37).Σν ζράκα ηεο λα εέλαη ηϋηνην ψζηε λα ηνπνζεηεέηαη εχθνια ζην πϊλσ κϋξνο ηεο κεηαθνξηθάο ηαηλέαο ειαηνθϊξπνπ. Απαξαέηεηε ιεηηνπξγέα λα απνκαθξχλεη ηα κηθξϊ θιαδηϊ θαη πςειφ πνζνζηφ θχιισλ. Ο εμνπιηζκόο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην απηό, κπνξεί αλ ηδωζεί ελ ιεηηνπξγία ζηα παξαθάηω βίληεν: com/watch?v=f7wlk Dtv57k com/watch?v=szr6e fxbmly&nr=1 com/watch?v=f7wlk Dtv57k&NR=1 com/watch?v=nvhk SVqICXE&feature=r elated com/watch?v=ykhe IOGbhTU&feature=r elated com/watch?v=xpja2 trx3oa&feature=rela ted com/watch?v=gaex B7nBfGs&feature=r elated 25

26 ΑΠΟΦΤΛΛΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ Σν απνθπιισηηθφ κερϊλεκα (ά απνθπιισηάξαο) πξνηεέλεηαη λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλν εμνινθιάξνπ απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα (π.ρ. ΑΗSΗ 304, πϊρνπο 3mm). ΠξΫπεη λα θϋξεη θηλεηάξα αϋξα (ελδεηθηηθά ηζρχο: 5,5 HP) θαη θηλεηάξα γηα ηελ θξαδαηλφκελε εζρϊξα (ελδεηθηηθά ηζρχο: 0,75 ΖΡ). Γηα ην πιηθφ ηεο θηεξσηάο γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θχιισλ πξνηεέλεηαη ρϊιπβαο (π.ρ. STL 37). Δλδεηθηηθφ πιηθφ γηα ηνπο Ϊμνλεο κεηϊδνζεο θέλεζεο : κνιπβδνχρν θαιηκπξϋ. Οθεέιεη λα δηαζϋηεη εμσηεξηθϊ ξπζκηδφκελν ξπζκηζηά δχλακεο απνξξφθεζεο γηα ηελ πιάξε απνκϊθξπλζε ησλ θχιισλ θαη λα κπνξεέ λα ιεηηνπξγεέ κε κηθξά ηαρχηεηα. ΔπηπιΫνλ, θαη γηα ηνλ Ϊλεην θαζαξηζκφ ηνπ απφ ρψκαηα, θιαδηϊ θαη Ϊιια μϋλα ζψκαηα ζπλέζηαηαη ζπξέδα επέζθεςεο, ελψ γηα ηνλ πιάξε Ϋιεγρν ηεο απνξξφθεζεο ζπλέζηαηαη ε ζπλνδεέα inverter ΕΤΓΗΣΗΚΟ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ Αμηφπηζηε κϋζνδνο δχγηζεο Ϋρεη απνδεηρζεέ απηά πνπ ρξεζηκνπνηεέ δηπιφ θνπβϊ δχγηζεο. Ο εθνδηαζκφο ειεθηξνληθφ ειεγθηά κε απνζάθεπζε νλνκϊησλ θαη ζηνηρεέσλ παξαγσγψλ επηζπεχδεη πνιχ ηε δηαδηθαζέα θαη θξέλεηαη απαξαέηεηνο γηα ην κνληϋιν ηνπ θνηλνχ ζσξνχ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΠΛΖΡΧΖ ΗΛΟ Ο ζπγθεθξηκϋλνο εμνπιηζκφο κπνξεέ λα παξαιεθζεέ ζην κνληϋιν Ϊιεζεο αλϊ παξηέδεο, αθνχ δελ κεζνιαβεέ com/watch?v=tog2 OVn82dg&feature=r elated com/watch?v=0dym sjnvrwm&feature= related com/watch?v=4vijl Oebxw0&feature=rel ated com/watch?v=zwm 7IN2mjU8&feature=r elated com/watch?v=bhas zwz_fxe&feature=r elated com/watch?v=eyqo 0a1nisE&feature=rel ated com/watch?v=yyk02 XSrNLo&feature=rel ated com/watch?v=87pk MdjiBg0&feature=rel ated 26

27 απνζεθεπηηθφο ρψξνο αλϊκεζα ζηελ ηξνθνδνζέα θαη ηνλ ζπαζηάξα (βι. παξαθϊησ). Σν κάθνο ηεο ηαηλέαο πξνζδηνξέδεηαη απφ ηε ρσξνζϋηεζε ησλ εγθαηαζηϊζεσλ. Ο κεηαθνξηθφο ηκϊληαο πξνηεέλεηαη λα εέλαη αξζξσηφο, δηαηξνχκελνο πιϊηνπο πεξέπνπ εθ. απφ πιηθφ πςειάο αληνράο ζηα νμϋα θαη εηδηθφο γηα ηελ βηνκεραλέα ηξνθέκσλ. πλέζηαηαη φκνηα κε ηνλ ηκϊληα ηξνθνδνζέαο, λα θπιϊεη επϊλσ ζε επέπεδν εηδηθάο θαηαζθεπάο, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηξαπκαηηζκνχο. Γηα ιφγνπο πξνζαξκνγάο / ζπληάξεζεο πξνηεέλεηαη επέζεο θϊζε ηειηθφο Ϊμνλαο θέλεζεο λα θϋξεη εηδηθϊ πιαζηηθϊ γξαλϊδηα θέλεζεο θαη επζπγξϊκκηζεο Ο ξπζκφο παξαγσγάο ηεο πξϋπεη λα κπνξεέ λα ξπζκέδεηαη απφ ηελ πφξηα ηεο ρνϊλεο θαη απφ ηνλ θηλεηάξα. Δλδεηθηηθά ηζρχο ηνπ θηλεηάξα: 4 hp. ΣΫινο, ε ηαηλέα νθεέιεη λα εέλαη «θιεηζηνχ ηχπνπ» ψζηε λα κελ ππϊξρεη δηαξξνά πξντφληνο απφ ηελ νπέζζηα κεξηϊ θαηϊ ηε κεηαθνξϊ ΗΛΟ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ Πξφθεηηαη θαη πϊιη γηα εμνπιηζκφ πνπ αθνξϊ ζην κνληϋιν παξαγσγάο κε θνηλά Ϊιεζε. Χζηφζν, θαη ζηελ πεξέπησζε εθαξκνγάο δηαθνξεηηθνχ κνληϋινπ παξαγσγάο, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεέ ζαλ απνζεθεπηηθφο ρψξνο, πξνθεηκϋλνπ λα κελ κϋλεη εθηεζεηκϋλνο ν θαξπφο ζηηο θαηξηθϋο ζπλζάθεο. Πξνηεέλεηαη λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλν εμ νινθιάξνπ απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα (π.ρ. AISI 304). Λφγσ κεγϊινπ βϊξνπο, ζπλέζηαηαη ηα πφδηα ζηάξημεο λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλα απφ θνηινδνθφ. ΠξΫπεη λα θϋξεη ζπξέδα εθθϋλσζεο κε πδξαπιηθφ κεραληζκφ ε νπνέα ζα ζπλδϋεηαη κε ηε κεηαθνξηθά ηαηλέα πνπ ζα νδεγεέ ζηε γξακκά παξαγσγάο. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ εμαξηϊηαη απφ ηε δάηεζε ησλ παξαγσγψλ γηα θνηλά Ϊιεζε, σζηφζν γηα ηηο αλϊγθεο ηεο ΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ππνινγέδεηαη πσο κέα ρσξεηηθφηεηα ζηιφ 40 θ.κ. κπνξεέ λα θαιχςεη ηηο αλϊγθεο ηεο (πεξέπνπ 40 παξαγσγνχο αλϊ πιάξσζε) ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΔΚΚΔΝΧΖ ΗΛΟ Πξφθεηηαη θαη πϊιη γηα εμνπιηζκφ πνπ Ϊπηεηαη ηνπ κνληϋινπ παξαγσγάο κε θνηλά Ϊιεζε. Ζ ιεηηνπξγέα ηεο εέλαη λα κεηαθϋξεη ηνλ θαξπφ απφ ηνλ ελδηϊκεζν απνζεθεπηηθφ ρψξν 27

28 (ζηιφ) ζηελ θαζεαπηφ γξακκά παξαγσγάο. Σα ραξαθηεξηζηηθϊ ηεο εέλαη παξφκνηα κε ηελ ηαηλέα πιάξσζεο ηνπ ζηιφ, δει. κάθνο ηεο ηαηλέαο εμαξηφκελν απφ ηε ρσξνζϋηεζε ησλ εγθαηαζηϊζεσλ, ν κεηαθνξηθφο ηκϊληαο αξζξσηφο, δηαηξνχκελνο απφ πιηθφ πςειάο αληνράο ζηα νμϋα θαη εηδηθφο γηα ηελ βηνκεραλέα ηξνθέκσλ. Γηα ηελ ηαηλέα εθθϋλσζε πξνηεέλεηαη ιέγν κεγαιχηεξν πιϊηνο απφ ηελ ηαηλέα πιάξσζεο, (πεξέπνπ 80εθ.) θαζψο θαιεέηαη λα εμππεξεηάζεη θαηϊ θαλφλα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο θαξπνχ. πλέζηαηαη φκνηα κε ηνλ ηκϊληα ηξνθνδνζέαο, λα θπιϊεη επϊλσ ζε επέπεδν εηδηθάο θαηαζθεπάο, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηξαπκαηηζκνχο. Γηα ιφγνπο πξνζακνγάο / ζπληάξεζεο πξνηεέλεηαη επέζεο θϊζε ηειηθφο Ϊμνλαο θέλεζεο λα θϋξεη εηδηθϊ πιαζηηθϊ γξαλϊδηα θέλεζεο θαη επζπγξϊκκηζεο Ο ξπζκφο παξαγσγάο ηεο πξϋπεη λα κπνξεέ λα ξπζκέδεηαη απφ ηελ πφξηα ηεο ρνϊλεο θαη απφ ηνλ θηλεηάξα. Δλδεηθηηθά ηζρχο ηνπ θηλεηάξα: 4 hp. ΣΫινο, ε ηαηλέα νθεέιεη λα εέλαη «θιεηζηνχ ηχπνπ» ψζηε λα κελ ππϊξρεη δηαξξνά πξντφληνο απφ ηελ νπέζζηα κεξηϊ θαηϊ ηε κεηαθνξϊ ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ «ΠΑΡΑΛΑΒΖ» Σα παξαπϊλσ κεραλάκαηα νινθιεξψλνπλ ηε θϊζε ηεο παξαιαβάο ζην ειαηνπξγεέν. ΠξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ειεθηξηθφ πέλαθα, απνηεινχκελν απφ θνλζφια ρεηξηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, νη ππεχζπλνη ηεο ΔΑ πξϋπεη λα Ϋρνπλ ππφςε ηνπο φηη ελδερνκϋλσο λα ρξεηαζηνχλ επηπιϋνλ εξγαζέεο πνπ λα αθνξνχλ ζε κεραληθϋο, ειεθηξνινγηθεο θαη πδξαπιηθϋο εγθαηαζηϊζεηο ησλ παξαπϊλσ κεραλεκϊησλ. ηελ πεξέπησζε πνπ εμεηϊδνπκε ηελ κεηαηξνπά / αλαλϋσζε παιαηνχ εμνπιηζκνχ, ηφηε πξϋπεη λα ζπκπεξηιεθζεέ θαη ε απνμάισζε ησλ παιαηψλ κεραλεκϊησλ ησλ εγθαηαζηϊζεσλ, ν θεληξηθφο ειεθηξηθφο πέλαθαο παξνράο, πέλαθαο θσηηζκνχ, ηα ππνδαπϋδηα θαλϊιηα πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ θαη νη ζσιάλεο εμφδνπ ησλ θχιισλ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ Πξνηεέλεηαη λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλν εμνινθιάξνπ απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα (π.ρ. AISI 304, πϊρνπο 3mm). Οθεέιεη λα δηαζϋηεη εηδηθά αλνμεέδσηε αληιέα, ηνπνζεηεκϋλε 28

29 εμσηεξηθϊ θαη εηδηθφ ζϊιακν θαηαθξϊηεζεο μϋλσλ βαξϋσλ ζσκϊησλ θαζψο θαη βϊλα ξχζκηζεο ηεο απφδνζεο ηνπ. Οη Ϊμνλεο κεηϊδνζεο θέλεζεο κπνξεέ λα εέλαη απφ κνιπβδνχρν θαιηκπξϋ. ΔπηπιΫνλ, ην πιπληάξην ζπλέζηαηαη λα θϋξεη εηδηθφ ζηεγαλφ ζχζηεκα εμαγσγάο ηνπ λεξνχ, ψζηε φιε ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ λα πϋθηεη ζηα θαλϊιηα απνρϋηεπζεο, ρσξέο λα ιεξψλεηαη ην δϊπεδν ηνπ ειαηνπξγεένπ. Δπέζεο ην δϊπεδν ηνπ πιπληεξένπ πξνηεέλεηαη λα θϋξεη εηδηθά θιέζε γηα ηελ εχθνιε θαη πιάξε απνκϊθξπλζε ηνπ λεξνχ θαη ησλ μϋλσλ ζσκϊησλ θαηϊ ηνλ θαζαξηζκφ. Δλδεηθηηθά ηζρχο αληιέα λεξνχ: 2 hp, ελδεηθηηθά ηζρχο θηλεηάξα θξαδαλφκελεο εζρϊξαο: 0,75 ΖΡ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΦΤΡΟΜΤΛΟΤ Ηζρχνπλ ηα έδηα ραξαθηεξηζηηθϊ κε ηηο ππφινηπεο κεηαθνξηθϋο ηαηλέεο, δειαδά κάθνο ηεο ηαηλέαο εμαξηφκελν απφ ηε ρσξνζϋηεζε ησλ εγθαηαζηϊζεσλ, ν κεηαθνξηθφο ηκϊληαο αξζξσηφο, δηαηξνχκελνο απφ πιηθφ πςειάο αληνράο ζηα νμϋα θαη εηδηθφο γηα ηελ βηνκεραλέα ηξνθέκσλ. Γηα ηε ζπγθεθξηκϋλε ηαηλέα δελ ρξεηϊδεηαη κεγαιχηεξν πιϊηνο απφ ηελ ηαηλέα πιάξσζεο, (πεξέπνπ 50εθ.). πλέζηαηαη φκνηα κε ηνλ ηκϊληα ηξνθνδνζέαο, λα θπιϊεη επϊλσ ζε επέπεδν εηδηθάο θαηαζθεπάο, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηξαπκαηηζκνχο. Γηα ιφγνπο πξνζακνγάο / ζπληάξεζεο πξνηεέλεηαη επέζεο θϊζε ηειηθφο Ϊμνλαο θέλεζεο λα θϋξεη εηδηθϊ πιαζηηθϊ γξαλϊδηα θέλεζεο θαη επζπγξϊκκηζεο Ο ξπζκφο παξαγσγάο ηεο πξϋπεη λα κπνξεέ λα ξπζκέδεηαη απφ ηελ πφξηα ηεο ρνϊλεο θαη απφ ηνλ θηλεηάξα. Δλδεηθηηθά ηζρχο ηνπ θηλεηάξα: 4 hp. ΣΫινο, ε ηαηλέα νθεέιεη λα εέλαη «θιεηζηνχ ηχπνπ» ψζηε λα κελ ππϊξρεη δηαξξνά πξντφληνο απφ ηελ νπέζζηα κεξηϊ θαηϊ ηε κεηαθνξϊ ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΟ ΦΤΡΟΜΤΛΟ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ Ζ «ΠΑΣΖΡΑ» Ο ζθπξφκπινο (ά ζπαζηάξαο) εέλαη απφ ηα θξέζηκα κεραλάκαηα ηεο γξακκάο παξαγσγάο θαζψο επεμεξγϊδεηαη ην ζχλνιν ηεο παξαγσγάο. Γηα απηφ πξνηεέλεηαη λα εέλαη κεγϊιεο δπλακηθφηεηνο κε πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν, θαηαζθεπαζκϋλνο 29

30 πεξηκεηξηθϊ απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα. ΠξνηηκΪηαη ν νιηγφζηξνθνο ζθπξφκπινο (ελδεηθηηθϊ: 1650 ζηξνθϋο) γηα ηελ απνθπγά γαιαθησκϊησλ, πηθξέιαο θαη αλαζπκηϊζεσλ. Έλαο εηδηθφο ηξφπνο θαηαζθεπάο ηνπ ζηξνθεένπ ψζηε λα κελ παξνπζηϊδεηαη κπνχθσκα εέλαη ην ζηξνθεέν κε ζθπξηϊ. Σα ζθπξηϊ εέλαη δηαηξνχκελα θαη κε 2 ζεκεέα θνπάο. Σν ζηξνθεέν, ε πφξηα θαη ηα πιατλϊ πξϋπεη λα εέλαη απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα. Σν θφζθηλν πξνηεέλεηαη επέζεο λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλν απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα. Δλδεηθηηθά ηζρχο θηλεηάξα ζηξνθεένπ: 40 ΖΡ, ελδεηθηηθά ηζρχο ειεθηξνκεησηάξα γηα ην πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν: 1 HP. Ηδηαέηεξε κλεέα πξϋπεη λα γέλεη ζηε ζεξκηθά θαηαπφλεζε, γηα ην ιφγν απηφ πξνηεέλεηαη ηα κϋηαιια ηνπ κεραλάκαηνο λα εέλαη θνκκϋλα ζε πδξνθνπά. ΔπηπιΫνλ, ρξεηϊδεηαη κέα βϊζε ζθπξφκπινπ θαηαζθεπαζκϋλε απφ θνηινδνθφ (π.ρ. ST- 37) γηα ηελ ζηάξημε ηνπ ζπαζηάξα θαη ηελ ηνπνζϋηεζε ηεο αληιέαο. Ζ βϊζε επέζεο θϋξεη ηνλ θνριέα πξνψζεζεο ηεο ειαηνδχκεο ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΑΝΣΛΗΑ ΔΛΑΗΟΕΤΜΖ Ζ αληιέα ρξεηϊδεηαη γηα ηελ κεηαθνξϊ ηεο ειαηνδχκεο ζηνπο καιαθηάξεο. Δλδεηθηηθά ηζρχο κνηϋξ αληιέαο: 7 HP. εκεηψλνπκε πσο φια ηα κϋξε πνπ Ϋξρνληαη ζε επαθά κε ηελ ειαηνδχκε πξϋπεη λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλα απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα ΜΑΛΑΚΣΖΡΔ ΔΛΑΗΟΕΤΜΖ Οη καιαθηάξεο πξϋπεη λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλνη εμνινθιάξνπ απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα θαη απνηεινχληαη απφ ηξεηο ζθϊθεο κϊιαμεο. Ζ ρσξεηηθφηεηα κπνξεέ λα πνηθέιεη, πξνηεέλεηαη φκσο ζαλ γεληθφο θαλφλαο κηθξφηεξε ρσξεηηθφηεηα θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο καιαθηάξσλ. Γηα ηελ πεξέπησζε ηεο ΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ, ππνινγέδεηαη πσο κέα ζπλνιηθά ρσξεηηθφηεηα καιαθηάξσλ 7 ηφλσλ εέλαη ηθαλνπνηεηηθά. Γηα ην κνληϋιν Ϊιεζεο αλϊ παξηέδεο, πξνηεέλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα Ϋθαζηνπ καιαθηάξα λα εέλαη πεξέπνπ ζηνλ Ϋλα ηφλν ειαηνδχκεο. Γηα ηελ πεξέπησζε ηεο θνηλάο Ϊιεζεο, ε ρσξεηηθφηεηα απηά 30

31 κπνξεέ λα απμϊλεη, αθνχ επηηπγρϊλεηαη κεγϊιε πιεξφηεηα καιαθηάξσλ ιφγσ ηεο ζπλεράο ηξνθνδνζέαο. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζθαθψλ κπνξεέ λα επηηεπρζεέ κε δχν θνριέεο γηα ηελ ζπλερά κεηαθνξϊ θαη πξνψζεζε ηεο ειαηνδχκεο ζην επφκελν ζηϊδην κϊιαμεο. Δλδεηθηηθά ηζρχο: 5,5 ΖΡ. Οη καιαθηάξεο νθεέινπλ λα ζπλνδεχνληαη απφ αλνμεέδσηεο ζσιελψζεηο θπθινθνξέαο λεξνχ γηα ζϋξκαλζε θαη μϋπιπκα θαζψο θαη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πιάξσζεο, θαζψο θαη λα θϋξνπλ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειϋγρνπ ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ λεξνχ ΑΝΣΛΗΑ ΜΟΝΟ Πξφθεηηαη γηα ηελ αληιέα κεηαθνξϊο ηεο ειαηνδχκεο απφ ηνπο καιαθηάξεο ζην θπγνθεληξηθφ κερϊλεκα (decanter). Σν ζψκα ηεο αληιέαο πξϋπεη λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλν απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα. Δλδεηθηηθά ηζρχο: 7 hp ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΗΑΥΧΡΗΣΖΡΑ (DECANTER) Πξφθεηηαη γηα µηα κεραλά πνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηζηξϋθνληαη δέζθνη µε κεγϊιε ηαρχηεηα νπφηε επηηπγρϊλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ειαηνιϊδνπ. Σν decanter γηα λα ιεηηνπξγάζεη ρξεηϊδεηαη πξνζζάθε επηπιϋνλ δεζηνχ λεξνχ, ην νπνέν ζα βνεζάζεη ζηνλ θαιχηεξν δηαρσξηζκφ ηνπ ειαηνιϊδνπ. Δθηφο απφ ην ειαηφιαδν, απφ Ϊιιν ζεµεέν ηνπ decanter βγαέλνπλ πδαηηθϊ απφβιεηα (θαηζέγαξνο) θαη απφ κηα ηξέηε Ϋμνδν βγαέλεη ν ειαηνππξάλαο (ζπαζκϋλα θνπθνχηζηα θαη ζϊξθα απφ ηελ ειαηνδχµε). Ο ηειεπηαένο απνζεθεχεηαη πξνζσξηλϊ ζε ζηιφ θαη κεηαθϋξεηαη αξγφηεξα ζην ππξελειαηνπξγεέν γηα ηελ παξαιαβά ηνπ ππνιεηπφκελνπ ειαένπ (ππξελειαένπ), ελψ πξνθχπηεη θαη ππξελφμπιν. Σν decanter κε ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθϋο εμφδνπο γηα ην ειαηφιαδν, ηνλ ειαηνππξάλα θαη ηα πδαηηθϊ απφβιεηα (θαηζέγαξνο) νλνκϊδεηαη decanter ηξηψλ θϊζεσλ. ΤπΪξρνπλ θαη decanter δχν θϊζεσλ µε δχν εμφδνπο, φπνπ ζηε µέα βγαέλεη ην ειαηφιαδν θαη ζηε δεχηεξε ν ειαηνππξάλαο αλακεµηγµϋλνο µε ηνλ θαηζέγαξν. 31

32 ΔΞΟΓΟ ΠΤΡΖΝΑ ΝΣΔΚΑΝΣΔΡ ΜΔ ΚΟΥΛΗΑ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΑΝΣΛΗΑ ΠΤΡΖΝΑ Αλαθεξφκαζηε ζηελ πεξέπησζε ηνπ ηξηθαζηθνχ decanter. Ζ αληιέα πξϋπεη λα θϋξεη ειεθηξνκεησηάξα (Δλδεηθηηθά ηζρχο: 10 hp), ελψ φια ηα κϋξε ηεο πνπ Ϋξρνληαη ζε επαθά κε ηελ ππξάλα πξϋπεη λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλα απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα ΓΟΝΖΣΗΚΟ ΚΟΚΗΝΟ & ΒΑΖ - ΓΟΥΔΗΟ ΛΑΓΗΟΤ ΓΗΑ ΓΗΑΥΧΡΗΣΖΡΑ Σν δνλεηηθφ θφζθηλν πξϋπεη λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλν εμνινθιάξνπ απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα γηα ην θηιηξϊξηζκα ηνπ ιαδηνχ. Οθεέιεη επέζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ αλνμεέδσηε αληιέα γηα ηελ κεηαθνξϊ ηνπ ειαηνιϊδνπ ζηνπο δηαρσξηζηάξεο. Ζ βϊζε ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ ζχλδεζε θαη ηελ ζηάξημε ηνπ δηαρσξηζηάξα. ΠξΫπεη λα θϋξεη δνρεέν ιαδηνχ πξνο δηαρσξηζκφ, ζχζηεκα μεπιχκαηνο δηαρσξηζηάξσλ, δνρεέν απνιϊζπσζεο θαζψο θαη φιεο ηηο απαξαέηεηεο ζσιελψζεηο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ δηαρσξηζηάξα. ΣΫινο, πξϋπεη λα θϋξεη δνρεέν εμφδνπ ιαδηνχ εκπξφο απφ ηνλ δηαρσξηζηάξα ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΟ ΛΔΒΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΤΣΖΡΑ ΠΤΡΖΝΑ & ΗΛΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΤΡΖΝΟΞΤΛΟΤ Γηα ηηο αλϊγθεο ηεο ΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ, Ϋλαο θαπζηάξαο δπλακηθφηεηαο ζεξκέδσλ θξέλεηαη αξθεηφο. Σν ζηιφ, πξϋπεη λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλν απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα, πιελ ηεο βϊζεσο ζηάξημεο. Οθεέιεη λα ζπλδϋεηαη Ϊκεζα κε ηνπο θαπζηάξεο γηα ηελ ζπλερά θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγέα ηεο κνλϊδαο. Γηα ηηο αλϊγθεο ηεο ΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ, εθηηκϊηαη πσο κέα ρσξεηηθφηεηα 10 θ.κ. εέλαη αξθεηά ΔΝΑΛΛΑΚΣΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΥΧΡΗΣΖΡΧΝ Οη πιϊθεο ηνπ ελαιιϊθηε ζεξκφηεηαο πξϋπεη λα εέλαη θαηαζθεπαζκϋλεο απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα. Πξνηεέλεηαη λα θϋξεη απηνκαηηζκφ ειϋγρνπ ηεο ζεξκνθξαζέαο εμφδνπ κε ζχζηεκα ειεθηξνβϊλαο θαη ειεθηξνληθφ ειεγθηά ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 32

33 πλέζηαηαη λα θϋξεη πξνγξακκαηηδφκελν ειεγθηά PLC κε νζφλε αθάο γηα ηνλ πιάξε Ϋιεγρν ηεο κνλϊδνο θαη ηελ απηνκαηνπνέεζε ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. Πξνηεέλεηαη επέζεο αλεμϊξηεηνο πέλαθαο γηα Ϋθαζηε γξακκά παξαγσγάο ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΗΓΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ Ο εμνπιηζκφο πνπ αλαθϋξεηαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα αληηζηνηρεέ ζηηο παξεκβϊζεηο πνπ ρξεηϊδεηαη κέα γξακκά παξαγσγάο γηα ηε κεηαηξνπά ηεο απφ γξακκά παξαγσγάο κε κεκνλσκϋλε Ϊιεζε θαη γξακκά θνηλάο Ϊιεζεο. ΜΫξνο ηνπ εμνπιηζκνχ Ϋρεη πεξηγξαθεέ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ελψ γηα ηνλ ππφινηπν παξαζϋηνπκε εδψ ηηο ζρεηηθϋο πεξηγξαθϋο. ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΜΑΥΗΑ ΜΖΥΑΝΗΜΟ πιιϋγεη ηνλ ειαηφθαξπν γηα ηελ κϋηξεζε ηεο 1 ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο, κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο αλϊινγα κε ην κϋγεζνο ηεο παξηέδαο ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΗΛΟ ΚαηαζθεπαζκΫλν απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα γηα ηελ 1 ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ απνζάθεπζε ηνπ ειαηφθαξπνπ πξηλ πξνσζεζεέ ζηνπο καιαθηάξεο. ΑλΪινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα κπνξεέ λα εμππεξεηεέ πεξηζζφηεξεο απφ κέα γξακκϋο. ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΠΛΖΡΧΖ ΗΛΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΔΚΚΔΝΧΖ ΗΛΟ ΜεηαθΫξεη ηνλ ειαηφθαξπν κεηϊ ην δχγηζκα ζην ζηιν ΜεηαθΫξεη ηνλ ειαηφθαξπν απφ ην ζηιφ ζην ζπαζηάξα 1 1 ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΜΔΣΡΖΖ ΔΛΑΗΟΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣ Α ΜΫηξεζε ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θαξπνχ. 1 33

34 ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΜΔΣΡΖΖ ΔΛΑΗΟΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΝΫεο ηερλνινγηθϋο εμειέμεηο ζην πεδέν ηεο θαζκαηηθάο απεηθφληζεο Ϋρνπλ νδεγάζεη ζηελ δεκηνπξγέα αληρλεπηηθψλ ζαξσηψλ νη νπνένη κπνξνχλ κε κεγϊιε αθξέβεηα λα εθηηκνχλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηϊζηεκα, θαη ρσξέο ηε ρξάζε ρεκηθψλ νπζηψλ, ηελ ειαηνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ θαξπνχ (θαη Ϊιια ραξαθηεξηζηηθϊ αλϊινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ κεραλάκαηνο, φπσο π.ρ. ην επέπεδν πγξαζέαο ζηνλ ειαηφθαξπν, ην ππνιεηπφκελν ιϊδη ζε ειαηνππξάλα, ηα επέπεδα νμχηεηαο, Κ232, Κ270 θαη ππεξνμεηδέσλ ζε ιϊδη). Ζ ρξάζε απηάο ηεο ηερλνινγέαο εέλαη εμαηξεηηθϊ απιά ελψ ην έδην ην κερϊλεκα δελ απαηηεέ ηδηαέηεξεο εγθαηαζηϊζεηο, νπφηε ν ειαηνπξγφο κπνξεέ πξνθαηαβνιηθϊ λα εθηηκάζεη κε κεγϊιε αθξέβεηα ηελ πνζφηεηα ηνπ ειαηνιϊδνπ πνπ πξϋπεη λα απνδψζεη ζηνπο παξαγσγνχο. Ζ ζπζθεπά απηά εέλαη εθ ησλ σλ νπθ Ϊλεπ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ κνληϋινπ θνηλάο Ϋθζιηςεο. ΠαξΪιιεια, βϋβαηα, θαη αλϊινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ κεραλάκαηνο κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηνλ βϋιηηζην πξνγξακκαηηζκφ ζπγθνκηδάο, ηνλ απηνϋιεγρν ηνπ ειαηνπξγεένπ κϋζσ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ θ.α., ηα νπνέα φκσο εέλαη εθηφο αληηθεηκϋλνπ ηεο παξνχζεο κειϋηεο. 2.3 ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΑΓΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Οη αιιαγϋο ζηελ γξακκά παξαγσγάο ηνπ ειαηνηξηβεένπ επηβϊιινπλ θαη επηπιϋνλ εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ εθπαέδεπζε αθνξϊ απφ πιεπξϊο δεμηνηάησλ ζηε δηαδηθαζέα κϋηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο, σζηφζν νπνηνδάπνηε πξφγξακκα εθπαέδεπζεο πξϋπεη λα κπεέ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ζην γεληθφηεξν κνληϋιν παξαγσγάο κε θνηλά Ϊιεζε. Ο ππεχζπλνο γηα ηε ζπγθεθξηκϋλε δηαδηθαζέα ζα πξϋπεη λα εθπαηδεπηεέ ζηε ρξάζε ηνπ λϋνπ κεραλάκαηνο θαη ζηα αλϊινγα Ϋληππα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζαξκνγά ηεο παξαγσγάο ζην λϋν κνληϋιν. 34

35 Πην ζπγθεθξηκϋλα γηα ηηο λϋεο ζϋζεηο εξγαζέαο πνπ πξνθχπηνπλ (θαη πνπ πεξηγξϊθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο επφκελεο ελφηεηεο), πξνηεέλνληαη ηα παξαθϊησ αληηθεέκελα εθπαέδεπζεο: 1. ΜνληΫιν Κνηλάο Έθζιηςεο i. ΓηαθνξΫο απφ ην κνληϋιν παξαγσγάο αλϊ παξηέδεο ζηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο Γηαρεέξηζε εληχπσλ θαηαγξαθάο ησλ ζηνηρεέσλ παξαιαβάο, θαηαγξαθάο ζε θαξηϋια πνπ ζπλνδεχεη ηα ζαθηϊ, θαηαγξαθάο ζην ινγηζκηθφ πξφγξακκα, θαηαγξαθάο δεέγκαηνο κϋηξεζε ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο ii. ΓηαθνξΫο ζηηο δηαδηθαζέεο παξαγσγάο - Γηαρεέξηζε εληχπσλ ζθπξφκπινπ, κϊιαμεο, ηειηθνχ δηαρσξηζκνχ ειαηνιϊδνπ, ειϋγρνπ νμχηεηαο iii. ΓηαθνξΫο ζηηο δηαδηθαζέεο δηαρεέξηζεο - Γηαρεέξηζε εληχπσλ νηθνλνκηθάο εθθαζϊξηζεο 2. Γηαδηθαζέα κϋηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο i. Υξάζε ηνπ κεραλάκαηνο ii. Σππνπνέεζε δηαδηθαζέαο 3. ΓεληθΫο δεμηφηεηεο Υξάζε πξνγξακκϊησλ / ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ πνπ Ϊπηνληαη ηεο δηαδηθαζέαο (π.ρ. ινγηζηηθϊ θχιια γηα ηελ απηφκαηε δηφξζσζε ζπληειεζηψλ νηθνλνκηθά εθθαζϊξηζε) ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΧΝ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ Ζ κεηαηξνπά ηνπ ζπζηάκαηνο ζην ειαηνηξηβεέν επηβϊιεη ηελ δεκηνπξγέα λϋσλ νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. ΠξΫπεη λα πξνζηεζνχλ ηξεηο λϋεο δηαδηθαζέεο ζην δηϊγξακκα ξνάο δηαδηθαζηψλ (πεξηγξϊθεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο επφκελεο ελφηεηεο). Οη δηαδηθαζέεο πνπ πξνζηέζεληαη εέλαη: 1) πιινγά ηνπ δεέγκαηνο απφ θϊζε παξηέδα 2) ΜΫηξεζε ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο ηεο θϊζε παξηέδαο 35

36 3) Οηθνλνκηθά εθθαζϊξηζε βϊζε ησλ απνηειεζκϊησλ ηεο κϋηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο θαη ησλ ζπληειεζηψλ δηφξζσζεο. εκεηψλεηαη πσο ζχκθσλα κε ην κνληϋιν θνηλάο Ϊιεζεο, ε παξαγσγά ηνπ ειαηφιαδνπ Ϋρεη πξνθχςεη απφ ειαηφθαξπν δηαθνξεηηθψλ παξαγσγψλ. ΑπνκΫλεη ν θϊζε παξαγσγφο λα πϊξεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ ηνπ αλαινγεέ ζχκθσλα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφθαξπνπ πνπ παξϋδσζε. Σν ζεκεέν απηφ δηαθϋξεη ζεκαληηθϊ απφ ην κνληϋιν κεκνλσκϋλεο Ϊιεζεο, αθνχ ε εθθαζϊξηζε γέλεηαη πξνθαηαβνιηθϊ, ρϊξε ζην κερϊλεκα κϋηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο. Σν πνζνζηφ ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο πνπ πξνϋθπςε γηα ηελ παξηέδα θϊζε παξαγσγνχ, πξνζδηνξέδεη θαη ηελ πνζφηεηα πνπ δηθαηνχηαη ν θαζϋλαο απφ ην ειαηφιαδν πνπ Ϋρεη παξαρζεέ. Χο αζθαιηζηηθά δηθιεέδα ζηελ αμηνπηζηέα ησλ κεηξάζεσλ ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο θαη ηεο πξνθαηαβνιηθάο νηθνλνκηθάο εθθαζϊξηζεο, πξνηεέλεηαη ε δηφξζσζε ησλ ζπληειεζηψλ ζε εκεξάζηα βϊζε. Ζ δηφξζσζε ησλ ζπληειεζηψλ πξνζαξκφδεη ηηο κεηξάζεηο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο ζηνλ πξαγκαηηθφ φγθν παξαγσγάο, εμαιεέθνληαο Ϋηζη νπνηαδάπνηε (κηθξά) απφθιηζε απφ ηηο πξαγκαηηθϋο ηηκϋο. Αθνινπζεέ Ϋλα απιφ παξϊδεηγκα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζέαο. Ο ειαηνπξγφο ππνινγέδεη ην δηθαέσκϊ ηνπ επέ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη γέλεηαη ε νηθνλνκηθά εθθαζϊξηζε. Ο παξαγσγφο κπνξεέ λα πϊξεη ην ειαηφιαδφ ηνπ ά λα ην αθάζεη ζηηο απνζάθεο ηνπ ειαηνηξηβεένπ απφ φπνπ ζα πξνσζεζεέ ζηελ αγνξϊ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΓΗΟΡΘΧΖ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΠαξαθΪησ παξνπζηϊδεηαη Ϋλα παξϊδεηγκα γηα ηελ θαηαλνκά ηνπ ηειηθνχ ιαδηνχ απφ ηελ θνηλά Ϋθζιηςε. Έζησ δχν παξαγσγνέ Α,Β πνπ παξαδέδνπλ 200 θαη 400 θηιϊ ειαηφθαξπνπ αληέζηνηρα. Απφ ηνλ Ϋιεγρν πξνϋθπςε φηη θαη νη δχν παξηέδεο Ϋρνπλ έδηα ειαηνπεξηεθηηθφηεηα, (20%). Ο θϊζε παξαγσγφο ζχκθσλα κε απηϊ ηα ζηνηρεέα ζα Ϋπξεπε λα παξαιϊβεη 80 θαη 40 θηιϊ ιϊδη αληέζηνηρα. Αλ φκσο ην ηειηθφ πξντφλ εέλαη 117 θηιϊ, δειαδά 3 θηιϊ ιηγφηεξν, ηφηε ην Ϋιιεηκκα απηφ ζα θαηαλεκεζεέ αλϊινγα κε ηελ αξρηθά πνζφηεηα θϊζε παξηέδαο. Παξαηεξνχκε ην ν παξαγσγφο Α ηειηθϊ ζα πϊξεη 78 θηιϊ ιϊδη, 2 θηιϊ ιηγφηεξν, θαη ν παξαγσγφο Β ζα πϊξεη 39 θηιϊ, 1 θηιφ ιηγφηεξν. Απηφ 36

37 πξνθχπηεη απφ ην φηη ε παξηέδα ηνπ παξαγσγνχ Α εέλαη δηπιϊζηα απφ ηνπ παξαγσγνχ Β ελψ ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο εέλαη έδηα. Παξαγσγφο Διαηφθαξπνο Διαην- ΛΪδη ρσξέο απψιεηεο Παξαγφκελν Σειηθφ ιϊδη πεξηεθηηθφηεηα θαηϊ ηελ παξαγσγά ΛΪδη παξαγσγνχ Α 400 0, Β 200 0, ΤΝΟΛΟ 120 Πέλαθαο 4.1: ΠαξΪδεηγκα δηφξζσζεο ζπληειεζηψλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 1) Μέα ζϋζε εξγαζέαο γηα ηελ ηξνθνδνζέα ηεο γξακκάο παξαγσγάο κε ειαηφθαξπν (ελαιιαθηηθϊ ά ζπκπιεξσκαηηθϊ κπνξεέ λα γέλεη θαη απφ ηνπο έδηνπο ηνπο παξαγσγνχο) 2) Μέα ζϋζε εξγαζέαο γηα ηελ παξαιαβά ηνπ δεέγκαηνο κεηϊ ηε ζπιινγά ηνπ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο ηεο θϊζε παξηέδαο. 3) Μέα ζϋζε εξγαζέαο Ϋκπεηξνπ ρεηξηζηά, ζην καιαθηάξα, ν νπνένο Τπνινγέδεη ην ρξφλν κϊιαμεο ΔιΫγρεη ηε ζεξκνθξαζέα ηνπ λεξνχ Ρπζκέδεη ηηο ζϋζεηο ησλ κεραληθψλ βαλψλ γηα δηαρσξηζκφ ησλ παξηέδσλ Ρπζκέδεη ηε ιεηηνπξγέα ηεο αληιέαο γηα ηελ πξνψζεζε θϊζε παξηέδαο πξνο ηνλ decanter 4) Μέα ζϋζε εξγαζέαο γηα ην δχγηζκα, ηε κϋηξεζε ηεο νμχηεηαο θαη ηελ απνζάθεπζε ηνπ ειαηνιϊδνπ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 37

38 Σν κνληϋιν ηεο θνηλάο Ϊιεζεο, κπνξεέ λα ζεσξεζεέ θαη «ζπλεξγαηηθφ κνληϋιν». Γηα λα ιεηηνπξγάζεη ζσζηϊ θαη γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ρξεηϊδεηαη ηελ ελεξγά ζπκκεηνρά ησλ παξαγσγψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηελ εθαξκνγά θαη ηάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΔΑ θαη ηϋινο ηελ ππνζηάξημε ησλ λϋσλ κϋζσλ, δειαδά ηεο ηερλνινγέαο. Άξα ε ηερλνινγέα εέλαη ην ΔΝΑ απφ ηα ηξέα ζπζηαηηθϊ επηηπρέαο, ρσξέο ηελ ζπκκεηνρά ηνπ αλζξψπηλνπ παξϊγνληα θαη ηελ εθαξκνγά δηαδηθαζηψλ, γηα λα ζπλνςέζνπκε, δελ κπνξεέ λα Ϋρεη επηηπρέα θαλϋλα κνληϋιν παξαγσγάο, πφζν κϊιινλ ην κνληϋιν θνηλάο Ϋθζιηςεο ην νπνέν αληιεέ δχλακε απφ ηε καδηθφηεηα ηεο παξαγσγάο. ΚαηΪ ζπλϋπεηα κφλν ε ζπληνληζκϋλε ζηξαηεγηθά πνπ εέλαη εζηηαζκϋλε ζηνλ παξαγσγφ κπνξεέ λα ηθαλνπνηάζεη ηηο αλϊγθεο αθελφο ησλ παξαγσγψλ θαη αθεηϋξνπ λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ειαηνπξγεένπ, λα απμάζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηνλ ηδέξν ηεο ΔΑ. Ζ απνδνρά ηνπ κνληϋινπ ηεο θνηλάο Ϋθζιηςεο απφ ηνπο παξαγσγνχο εέλαη έζσο ε θξηζηκφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγά θαη επηηπρέα ηνπ. ηηο επφκελεο ελφηεηεο εμεηϊδνπκε ηα νθϋιε απφ κέα ηϋηνηα εθαξκνγά, κε ζθνπφ λα ειϋγμνπκε αλ πξνθχπηνπλ επηρεηξάκαηα ππϋξ ηνπ κνληϋινπ ηνπ θνηλνχ ζσξνχ, ά αλ νη δηαθνξϋο ηνπ κε ην επηθξαηψλ κνληϋιν κεκνλσκϋλεο Ϊιεζεο δελ δηθαηνινγνχλ ηελ πξφθξηζε ηνπ. ηα ζπκπεξϊζκαηα απηάο ηεο κειϋηεο, θαη ζηεξηδφκελνη ζηα επηρεηξάκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαιχζεηο, απαληνχκε ζε απηφ ην εξψηεκα. 38

39 3 ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ ΟΦΔΛΗ 3.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΖ ΑΛΔΖ ΑΛΔΖ ΑΝΑ ΠΑΡΣΗΓΔ Ζ δηαδηθαζέα παξαγσγάο ειαηφιαδνπ κπνξεέ λα πεξηιακβϊλεη πεξηζζφηεξεο απφ κέα γξακκϋο παξαγσγάο, φκνηεο κεηαμχ ηνπο. ΑλΪινγα κε ηνπο παξαγσγνχο θαη ηελ πνζφηεηα ειαηνθϊξπνπ πνπ Ϋρεη ζπγθεληξσζεέ ηέζεηαη ζε ιεηηνπξγέα ε κέα, ά πεξηζζφηεξεο γξακκϋο παξαγσγάο. Οη παξαγσγνέ θϋξλνπλ ηελ ζπγθνκηδά ηνπο ζην ειαηνηξηβεέν. Ζ ζπγθνκηδά απηά κπνξεέ λα εέλαη εκεξάζηα εέηε ζπγθνκηδά πεξηζζφηεξσλ εκεξψλ, θαζψο επέζεο κπνξεέ λα εέλαη ε κνλαδηθά πνπ ζα θϋξεη ν παξαγσγφο ά λα πξνζηέζεηαη ζε παιαηφηεξε. Σα ζαθηϊ κε ηνλ ειαηφθαξπν μεθνξηψλνληαη θαη ζπγθεληξψλνληαη ζην ρψξν παξαιαβάο (απνζάθε) ηνπ ειαηνπξγεένπ ζε μερσξηζηφ ρψξν γηα θϊζε παξαγσγφ. Ζ απνζάθε ηνπ ειαηνηξηβεένπ εέλαη Ϋλαο αλνηρηφο ρψξνο, φπνπ ηα ζαθηϊ κπνξνχλ λα ζηνηβϊδνληαη ην Ϋλα πϊλσ απφ ην Ϊιιν. Σα ζαθηϊ φκσο ηνπνζεηνχληαη θαηα πξνηέκεζε ην Ϋλα δέπια ζην Ϊιιν ψζηε λα κελ αλαπηπρζεέ πέεζε θαη ζεξκνθξαζέα θαη αιινησζεέ ε πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Όηαλ ν παξαγσγφο ζεσξάζεη πσο Ϋρεη ζπγθεληξψζεη ηθαλνπνηεηηθά πνζφηεηα θαξπνχ, κπνξεέ λα εέλαη ε ζπγθνκηδά κηαο εκϋξαο ά θαη πεξηζζφηεξσλ, δεηϊ λα πϊξεη ζεηξϊ πξνηεξαηφηεηαο γηα λα πξνρσξάζεη ζηελ Ϊιεζε ηνπ θαξπνχ. πλάζεο πξαθηηθά εέλαη κφιηο ν παξαγσγφο θϋξεη ηελ πξψηε ζπγθνκηδά ζην ειαηνηξηβεέν, λα θιεέλεη ξαληεβνχ γηα ηελ Ϊιεζε ηνπ θαξπνχ. Λφγσ ηεο αλακνλάο, Ϋρεη ηελ επθαηξέα λα θϋξεη θαη επηπιϋνλ πνζφηεηεο κϋρξη λα Ϋξζεη ε ζεηξϊ ηνπ ρσξέο λα ρξεηϊδεηαη λα μαλαθιεέζεη ξαληεβνχ. εκεηψλνπκε πσο ν ειαηφθαξπνο παξακϋλεη εθηεζεηκϋλνο ζηηο θαηξηθϋο ζπλζάθεο γηα φιν ην ρξνληθφ δηϊζηεκα ηεο αλακνλάο, ην νπνέν ζπλάζσο μεπεξλϊ ην ρξνληθφ φξην ην νπνέν ηζρχεη γηα ηελ αιινέσζε ησλ πνηνηηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα ζαθηϊ κε ηνλ ειαηφθαξπν κεηξνχληαη θαη ζεκαέλνληαη κε ηνλ φλνκα ηνπ παξαγσγνχ. 39

40 ΠΑΡΑΛΑΒΖ Άθημε παξαγσγψλ Ξεθφξησκα ειαηφθαξπνπ ΚαηακΫηξεζε ησλ ζαθηψλ εκαέλνληαη ηα ζαθηϊ κε ηνλ ειαηφθαξπν ΠΑΡΑΓΧΓΖ Απνθχιισζε: απνκαθξχλνληαη θχιια θαη θιαδϊθηα Πιπληάξην: απνκαθξχλνληαη πεηξεο θαη ιϊζπεο Εχγηζκα ειαηνθϊξπνπ παζηάξαο: αιϋζνληαη νη ειηϋο, ζπϊεη ην θνπθνχηζη θαη πξνθχπηεη ε ειαηνδχκε ΜΪιιαμε: αλϊδεπζε ηεο ειαηνδχκεο ζε ζεξκελφκελε ιεθϊλε Decanter: δηαρσξηζκφο ειαηνδχκεο ζε ειαηφιαδν, πδαηηθϊ απφβιεηα θαη ειαηνππξάλα. Γηαρσξηζκφο: ηειηθά δηϊγαπζε ειαηφιαδνπ (απφκαθξπλζε αλεπηζχκεησλ πξνζκέμεσλ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Έιεγρνο πνηφηεηαο ειαηφιαδνπ Εχγηζκα Απνζάθεπζε Οηθνλνκηθά εθθαζϊξηζε ΓξΪθεκα 3-1 ΜνληΫιν παξαγωγάο Ϊιεζεο κε παξηέδεο ΤπΪιιεινη ηεο Ϋλσζεο (ά ελαιιαθηηθϊ νη έδηνη νη παξαγσγνέ) αδεηϊδνπλ ηα ζαθηϊ κε ηνλ ειαηφθαξπν ηεο θϊζε παξηέδαο ζηηο ρνϊλεο ππνδνράο, ζηελ αξρά ηεο γξακκάο 40

41 παξαγσγάο. Απφ εθεέ θαη κϋζσ ηνπ ζπζηάκαηνο απηφκαηεο ηξνθνδνζέαο, ν ειαηφθαξπνο νδεγεέηαη ζ Ϋλα αηϋξκνλα θνριέα ά ζ Ϋλα εηδηθφ πιαζηηθφ ηκϊληα, επέ ηνπ νπνένπ Ϋρνπλ ζπγθνιιεζεέ κε βνπιθϊληζκα, ηαθνχληα πνπ κεηαθϋξνπλ ηηο ειηϋο ζην απνθπιισηάξην. Οη ειηϋο πϋθηνπλ ζε κηα ζθαθέδα πνπ θηλεέηαη παιηλδνκηθϊ. Ζ παιηλδνκηθά θέλεζε ηεο ζθαθέδαο, επηηπγρϊλεη ηε κεηαθνξϊ θαη αλαπάδεζε ησλ ειηψλ κε απνηϋιεζκα ηελ επθνιφηεξε απνθϊθξπλζε ησλ θχιισλ θαη ηπρφλ κηθξψλ θιαδηψλ πνπ πεξηϋρνληαη κϋζα ζηα ηζνπβϊιηα. Οη ειηϋο κεηϊ ηελ απνθχιισζε ηνπο, πϋθηνπλ ζε κηα ιεθϊλε εηδηθϊ δηακνξθσκϋλε, φπνπ πιϋλνληαη (ξαληέδνληαη) κε πέεζε λεξνχ. Οη ειηϋο καδέ κε ην λεξφ νδεγνχληαη ζε κηα αλεθνξηθά δηαδξνκά κε απνηϋιεζκα ζην ρψξν ηεο ιεθϊλεο λα παξακϋλνπλ πϋηξεο, ιϊζπεο, Ϊκκνο, ρψκα, κεηαιιηθϊ αληηθεέκελα θαη φηη Ϊιιν αλεπηζχκεην ζψκα. ηε ζπλϋρεηα, νη ειηϋο καδέ κε ην λεξφ δηαλχνπλ κηα κεγϊιε δηαδξνκά ζην πιπληάξην φπνπ πιϋλνληαη, γηα λα θαηαιάμνπλ ζηεγλϋο ζε θνριησηφ αλαβαηφξην. Γηα ην δχγηζκα ρξεζηκνπνηεέηαη Ϋλα ζχζηεκα δχν ιεθαλψλ, ηνπνζεηεκϋλεο ε κέα πϊλσ απφ ηελ Ϊιιε, νη νπνέεο κε Ϋλα κεραληζκφ αλνέγνπλ απφ θϊησ. Σν δχγηζκα πξαγκαηνπνηεέηαη ζηελ δεχηεξε ιεθϊλε (ηελ θϊησ) ε νπνέα Ϋρεη αηζζεηάξεο ξπζκηζκϋλνπο λα αληϋρνπλ ζπγθεθξηκϋλν βϊξνο (π.ρ. 50 θηιψλ). Ο ειαηφθαξπνο κεηαθϋξεηαη κε απηφκαηε ηξνθνδνζέα θαη πϋθηεη απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε ιεθϊλε. Μφιηο ε δεχηεξε ιεθϊλε γεκέζεη κε βϊξνο 50 θηιψλ ε πξψηε θιεέλεη γηα λα ζηακαηάζεη λα πϋθηεη ειαηφθαξπνο. Ο ειαηφθαξπνο πνπ Ϋρεη ζπγθεληξσζεέ ζηε δεχηεξε ιεθϊλε θαηαιάγεη ζε κέα ηαηλέα κεηαθνξϊο θαζψο ε ιεθϊλε αλνέγεη. Μφιηο αδεηϊζεη ε δεχηεξε ιεθϊλε θιεέλεη θαη αλνέγεη μαλϊ ε πξψηε γηα λα πϋζεη ειαηφθαξπνο ζηε δεχηεξε. Ζ δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κϋρξη λα δπγηζηεέ ν ειαηφθαξπνο φιεο ηεο παξηέδαο. ην ηϋινο ηνπ πιπληεξένπ, νη ειηϋο πϋθηνπλ ζε κηα ρνϊλε ελφο αλαβαηνξένπ, φπνπ Ϋλαο αηϋξκνλαο θνριέαο, ηηο κεηαθϋξεη ζηνλ ζπαζηάξα. ηε ζπλϋρεηα, νη ειηϋο πϋθηνπλ ζε κηα ρνϊλε ελφο αλαβαηνξένπ, φπνπ Ϋλαο αηϋξκνλαο θνριέαο, ηηο κεηαθϋξεη ζηνλ ζπαζηάξα. Ζ Ϋθζιηςε ησλ ειηψλ πξαγκαηνπνηεέηαη ζ Ϋλα νξηδφληην ζπαζηάξα. Δδψ αιϋζνληαη νη ειέεο θαη πξνθχπηεη ε ειαηνδχκε. Σν πεξηζηξεθφκελν ηνπ δηϊθξαγκα (θφζθηλν), ηνπ εμαζθαιέδεη ηε κεγϊιε απφδνζε θαη ηελ 41

42 Ϊξηζηε πνηφηεηα ηεο ειαηνδχκεο. Σν επφκελν βάκα ηεο δηαδηθαζέαο εέλαη ε κϊιαμε ηεο δχκεο ζηνπο καιαθηάξεο. Οη καιαθηάξεο εέλαη δεμακελϋο κε δηπιϊ ηνηρψκαηα κϋζα ζηα νπνέα θπθινθνξεέ δεζηφ λεξφ. ην εζσηεξηθφ ησλ καιαθηάξσλ πεξηζηξϋθνληαη πηεξχγηα κε ηα νπνέα επηηπγρϊλεηαη ε ζεξκνκϊιαμε ηεο ειαηνδχκεο. Ζ δηαδηθαζέα ηεο ζεξκνκϊιαμεο βνεζϊεη ζην δηαρσξηζκφ ηνπ ειαηφιαδνπ ζηα επφκελα ζηϊδηα. Ζ ειαηνδχκε αλαδεχεηαη ζε ζεξκαηλφκελε αλνμεέδσηε ιεθϊλε, γηα θαιχηεξν δηαρσξηζκφ, βϋιηηζηε πνηφηεηα θαη κεγαιχηεξε απφδνζε ιαδηνχ. Ζ ειαηνδχκε αλαδεχεηαη ζην καιαθηάξα Ϋηζη πνπ λα κεηαθϋξεηαη δηαλεκφκελε νκνηφκνξθα ζηα ζεξκαηλφκελα ηνηρψκαηα ηνπ ζεξκνκαιαθηάξα. Με δηϊθνξα φξγαλα, Ϋρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκέδνπκε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ ζεξκνθξαζέα ηνπ λεξνχ, ψζηε λα επηηπγρϊλνπκε ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ιαδηνχ. Ζ ζεξκνθξαζέα θαη ε πιεξφηεηα ηνπ καιαθηάξα απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξϊγνληεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Όηαλ νη καιαθηάξεο εέλαη γεκϊηνη, ε αλϊδεπζε εέλαη νκνηφκνξθε, νπφηε θαη ε ειαηνδχκε δϋρεηαη νκνηφκνξθα έδηεο ζεξκνθξαζέεο. Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ καιαθηάξσλ απνηειεέ δεέθηε δπλακηθφηεηαο γηα νιφθιεξε ηε γξακκά παξαγσγάο. Σν κϋγεζνο ηεο παξηέδαο ηνπ ειαηφθαξπνπ εέλαη απηφ πνπ ζα θαζνξέζεη ηελ πιάξσζε ησλ ζθαθψλ κε ειαηνδχκε, επνκϋλσο θαη ηε δπλακηθφηεηα παξαγσγάο γηα ηε ζπγθεθξηκϋλε παξηέδα. Ζ κϋζε δπλακηθφηεηα γηα ηε δηαδηθαζέα παξαγσγάο ζε παξηέδεο αλϊ παξαγσγφ Ϋρεη ππνινγηζηεέ εκπεηξηθϊ ζην 60% (ην πνζνζηφ απηφ ππνινγέδεηαη αθξηβϋζηεξα κϋζα απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο ησλ επφκελσλ ελνηάησλ) ηεο κϋγηζηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγάο. Γειαδά, νη καιαθηάξεο πεξηζηξϋθνληαη Ϋρνληαο κεησκϋλε απνδνηηθφηεηα πξνζεγγηζηηθϊ θαηϊ 40%. ΜεηΪ ην πϋξαο ηεο κϊιαμεο ν καιαθηάξαο μεπιϋλεηαη κε θαζαξφ λεξφ, ψζηε ηα ππνιεέκκαηα ηεο ειαηνδχκεο, Ϊξα θαη ην ειαηφιαδν πνπ απηφο πεξηϋρεη, λα πηζησζεέ ζηνλ παξαγσγφ ηεο ζπγθεθξηκϋλεο παξηέδαο ειαηφθαξπνπ θαη φρη ζηνλ επφκελν. Ζ αληιέα ηχπνπ mono ηξνθνδνηεέ ηελ ειαηνδχκε απφ ην καιαθηάξα ζην θπγνθεληξηθφ κερϊλεκα (Decanter). ΤπΪξρνπλ δχν ηχπνη decanter, δχν θϊζεσλ (δηθαζηθφο) θαη ηξηψλ θϊζεσλ (ηξηθαζηθφο). 42

43 Φπγνθεληξηθφο 3 θϊζεσλ: H ειαηνδχκε δηαρσξέδεηαη απφ ην Ϋλα κϋξνο ηεο ζπζθεπάο ζε ιϊδη θαη λεξφ ζε αλεμϊξηεηεο εμαγσγϋο θαη απφ ην Ϊιιν κϋξνο εμϊγεηαη ν ππξάλαο. Φπγνθεληξηθφο 2 θϊζεσλ (νηθνινγηθφ): O δηαρσξηζκφο γέλεηαη ζε ιϊδη θαη ζε ππξάλα ρσξέο βνεζεηηθφ λεξφ. ΤπΪξρνπλ δειαδά δχν Ϋμνδνη, απφ ηε κέα βγαέλεη ην ειαηφιαδν θαη ζηελ δεχηεξε Ϋμνδν βγαέλεη ν ειαηνππξάλαο αλακεµεηγµϋλνο καδέ µε ηα πδαηηθϊ απφβιεηα (ηνλ θαηζέγαξν). ηελ παξνχζα κειϋηε, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην ληεθϊηεξ, ελλννχκε ην ληεθϊηεξ ηξηθαζηθνχ ηχπνπ. Ζ ειαηνδχκε νδεγεέηαη κε ηε βνάζεηα αληιέαο ζηνλ νξηδφληην θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηάξα. ην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπάο πεξηζηξϋθνληαη δέζθνη µε κεγϊιε ηαρχηεηα θαη Ϋηζη επηηπγρϊλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ειαηνιϊδνπ. Όηαλ αξρέζεη λα γέλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ιαδηνχ ζην εζσηεξηθφ ηχκπαλν, απαηηεέηαη ε ρξάζε κηθξάο πνζφηεηαο δεζηνχ λεξνχ ρακειάο ζεξκνθξαζέαο 35 oc, πνπ εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ παξαγσγά πινχζηνπ ζε Ϊξσκα θαη ρακειάο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νμϋα ιϊδη. Σν δεζηφ λεξφ βνεζϊεη ζηνλ θαιχηεξν δηαρσξηζκφ ηνπ ειαηνιϊδνπ. Όζν θαιχηεξα θαη νκνηφκνξθα αλαδεχεηαη ε δχκε, ηφζν πεξηζζφηεξν ιϊδη κπνξεέ λα απνδψζεη ην DECANTER. Αλ ε αλϊδεπζε δελ γέλεη ζσζηϊ ηφηε παξακϋλεη πεξηζζφηεξν ιϊδη ζηνλ ππξάλα. Δθηφο απφ ην ειαηφιαδν, απφ Ϊιιν ζεκεέν ηνπ decanter εμϊγνληαη πδαηηθϊ απφβιεηα (θαηζέγαξνο) θαη απφ κηα ηξέηε Ϋμνδν βγαέλεη ν ειαηνππξάλαο (ζπαζκϋλα θνπθνχηζηα θαη ζϊξθα απφ ηελ ειαηνδχµε). Ο ηειεπηαένο απνζεθεχεηαη πξνζσξηλϊ ζε ζηιφ θαη κεηαθϋξεηαη αξγφηεξα ζην ππξελειαηνπξγεέν γηα ηελ παξαιαβά ηνπ ππνιεηπφκελνπ ειαένπ (ππξελειαένπ), ελψ πξνθχπηεη θαη ππξελφμπιν. ΜεηΪ απφ ην θπγνθεληξηθφ, ην ιϊδη πεξλϊεη απφ Ϋλα δνλεηηθφ θέιηξν θαη απνζεθεχεηαη. Με κηα αληιέα κεηαθϋξεηαη ζηνλ ειαηνδηαρσξηζηάξα φπνπ γέλεηαη ν δηαρσξηζκφο. Ο δηαρσξηζηεξαο ιϋγεηαη θαη θϊζεηνο θπγνθεληξηθφο δηαρσξηζηάξαο θαη πεξηϋρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ δέζθνπο πνπ πεξηζηξϋθνληαη µε κεγϊιε ηαρχηεηα. Δθεέ γέλεηαη ε ηειηθά δηαχγαζε ηνπ ειαηνιϊδνπ (απαιιαγά απφ αλεπηζχκεηεο πξνζκέμεηο). ΔηζΪγεηαη δεζηφ λεξφ, ην νπνέν βνεζϊεη ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ αλεπηζχκεησλ πξνζκέμεσλ, θαζψο νη 43

44 ηειεπηαέεο θεχγνπλ απφ ην ιϊδη θαη πεγαέλνπλ ζηελ πδαηηθά θϊζε. Έηζη, εθηφο απφ ην ειαηφιαδν, παξϊγνληαη θαη πδαηηθϊ απφβιεηα (θαηζέγαξνο). Σν ηειεπηαέν ζηϊδην ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο εέλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο ε δηϊξθεηα ηεο κϊιαμεο ηεο ειαηνδχκεο θαη ε ζεξκνθξαζέα ηνπ λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ, ζα επεξεϊζνπλ ηα πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ ειαηνιϊδνπ πνπ ζα παξαρζεέ. Ζ ζϋξκαλζε ηεο ειαηνδχκεο πνπ πεξηζηξϋθεηαη δηεπθνιχλεη ηελ Ϋμνδν ηνπ ειαηνιϊδνπ απφ ηα θπηηθϊ θχηηαξα. ΠΪλσ ζηνπο ειαηνκαιαθηάξεο πξϋπεη λα ππϊξρνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηνη ζεξκνζηϊηεο, ψζηε ε ζεξκνθξαζέα λα κελ μεπεξλϊ ηνπο C. Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζέαο θαηαζηξϋθεη ηα πηεηηθϊ ζπζηαηηθϊ ηνπ ειαηνιϊδνπ, κε απνηϋιεζκα ην ιϊδη λα ρϊλεη ηα αξσκαηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ, λα απμϊλεηαη ε νμχηεηϊ ηνπ θαη λα απνθηϊ Ϋλα θνθθηλσπφ ρξψκα. ΚαηαγξΪθνληαη σζηφζν θαη πεξηπηψζεηο, ζηα θπγνθεληξηθϊ ειαηνηξηβεέα, εθφζνλ δελ ην απαηηάζεη ν ηδηνθηάηεο ηνπ «αιεζηνχ θαξπνχ», νη ζεξκνθξαζέεο λα αλϋξρνληαη ζπρλϊ ζηνπο C. ΜεηΪ ην πϋξαο ηεο παξαγσγάο, ην ειαηφιαδν δπγέδεηαη, γέλεηαη Ϋιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, κεηξϊηαη ε νμχηεηϊ ηνπ θαη ζηε ζπλϋρεηα απνζεθεχεηαη. ΤπΪξρνπλ δχν ζηιφ φπνπ απνζεθεχεηαη ην ειαηφιαδν αλϊινγα κε ηελ πνηφηεηϊ ηνπ. Απφ ηελ αξρηθά πνζφηεηα ηνπ ειαηφθαξπνπ θαη ην ηειηθφ πξντφλ πνπ παξϊρζεθε κπνξεέ λα ππνινγηζηεέ ε ειαηνπεξηεθηηθφηεηα ηεο θϊζε παξηέδαο. Ο ειαηνπξγφο ππνινγέδεη ην δηθαέσκϊ ηνπ επέ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη γέλεηαη ε νηθνλνκηθά εθθαζϊξηζε. Ο παξαγσγφο κπνξεέ λα πϊξεη ην ειαηφιαδφ ηνπ ά λα ην αθάζεη ζηηο απνζάθεο ηνπ ειαηνηξηβεένπ απφ φπνπ ζα πξνσζεζεέ ζηελ αγνξϊ. 44

45 Δηθόλα 1 ΙκΪληαο ηξνθνδνζέαο. Γηαθξέλεηαη ζην θϊηω κϋξνο ε ρνϊλε παξαιαβάο Δηθόλα 2 Ο ζθπξόκπινο (ζπαζηάξαο) ζηε γξακκά παξαγωγάο. Δηθόλα 3 ηηγκηόηππν από ηε κϊιαμε ηεο ειαηνδύκεο Δηθόλα 4 Σν ειαηόιαδν ζηελ Ϋμνδν ηνπ δηαρωξηζηάξα ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΚΟΗΝΖ ΑΛΔΖ ηελ θνηλά Ϋθζιηςε ζε αληέζεζε κε ηε κεκνλσκϋλε, ν ειαηφθαξπνο πξνο επεμεξγαζέα απνηειεέηαη απφ παξηέδεο δηαθνξεηηθψλ παξαγσγψλ. Γειαδά νη παξηέδεο επεμεξγϊδνληαη μερσξηζηϊ κφλν ζην ζηϊδην ηεο παξαιαβάο, ελψ ζην ζηϊδην ηεο παξαγσγάο αλακηγλχεηαη ν ειαηφθαξπνο πνιιψλ παξηέδσλ. Δέλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεέ φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πεηξακαηηθϊ απνηειϋζκαηα, αιιϊ θαη απφ 45

46 εκπεηξηθϋο παξαηεξάζεηο, ε ζπγθνκηδά θϊζε εκϋξαο νδεγεέηαη θαηεπζεέαλ ζηελ παξαγσγά ε νπνέα πξαγκαηνπνηεέηαη εληφο 24 σξψλ. Οη δηαδηθαζέεο, παξαιαβά παξαγσγά δηαρεέξηζε, ζε απηάλ ηελ πεξέπησζε πεξηιακβϊλνπλ δηαθνξεηηθϊ ζηϊδηα, γηα ηελ θαιχηεξε αλϊιπζε ηνπ ζπζηάκαηνο. Δδψ σο παξαιαβά ζεσξνχληαη ηα ζηϊδηα φπνπ ε θϊζε παξηέδα επεμεξγϊδεηαη κφλε ηεο θαη σο παξαγσγά ηα ζηϊδηα φπνπ ζπκκεηϋρνπλ πνιιϋο παξηέδεο. Δλψ ζηε δηαρεέξηζε ππϊξρνπλ επηπιϋνλ ζηϊδηα πνπ βνεζνχλ ζηελ νηθνλνκηθά εθθαζϊξηζε. ην κνληϋιν παξαγσγάο Ϋθζιηςεο αλϊ παξηέδεο, κε ηελ Ϊθημε ηνπ παξαγσγνχ ζην ειαηνηξηβεέν ηα ζαθηϊ κε ηνλ ειαηφθαξπν μεθνξηψλνληαη, ζπγθεληξψλνληαη ζην ρψξν παξαιαβάο θαη ζεκαέλνληαη. ηνλ παξφλ κνληϋιν, αλ δελ ππϊξρεη Ϊιινο παξαγσγφο ζηε νπξϊ αλακνλάο ηφηε ν ειαηφθαξπνο κεηαθϋξεηαη θαηεπζεέαλ ζηελ ρνϊλε ηεο απηφκαηεο ηξνθνδνζέαο γηα λα μεθηλάζεη ε επεμεξγαζέα ηνπ. ΓηαθνξεηηθΪ ν παξαγσγφο κπαέλεη ζηελ νπξϊ αλακνλάο θαη πεξηκϋλεη λα Ϋξζεη ε ζεηξϊ ηνπ. ΤπΪιιεινη ηεο Ϋλσζεο (ά ελαιιαθηηθϊ νη έδηνη νη παξαγσγνέ) αδεηϊδνπλ ηα ζαθηϊ κε ηνλ ειαηφθαξπν ηεο θϊζε παξηέδαο ζηηο ρνϊλεο ππνδνράο, ζηελ αξρά ηεο γξακκάο παξαγσγάο. Απφ εθεέ θαη κϋζσ ηνπ ζπζηάκαηνο απηφκαηεο ηξνθνδνζέαο, ν ειαηφθαξπνο νδεγεέηαη ζ Ϋλα αηϋξκνλα θνριέα ά ζ Ϋλα εηδηθφ πιαζηηθφ ηκϊληα, επέ ηνπ νπνένπ Ϋρνπλ ζπγθνιιεζεέ κε βνπιθϊληζκα, ηαθνχληα πνπ κεηαθϋξνπλ ηηο ειηϋο ζην απνθπιισηάξην. ΜαδηθΫο αθέμεηο ησλ παξαγσγψλ εέλαη πηζαλφ λα πξνθαιϋζνπλ ζπλσζηηζκφ ζηελ παξαιαβά ηνπ ειαηνθϊξπνπ θαη ν ρξφλνο αλακνλάο ησλ παξαγσγψλ ζην ειαηνηξηβεέν λα εέλαη απμεκϋλνο. Ζ παξϊκεηξνο απηά, ιφγσ ηεο ηδηαέηεξεο ζεκαζέαο πνπ Ϋρεη ζηελ απνδνρά ηνπ ζπζηάκαηνο απφ ηνπο παξαγσγνχο κειεηϊηαη μερσξηζηϊ θαηϊ ηε δηϊξθεηα ηεο πξνζνκνέσζεο. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξϋηεζε ησλ παξαγσγψλ θαη ηε κε θσιπζηεξγέα ηεο γξακκάο ιφγσ κε-ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ, πξνηεέλεηαη ε κνλφδξνκε θπθιηθά πνξεέα ησλ νρεκϊησλ ηνπο θαηϊ ην μεθφξησκα ηνπ ειαηνθϊξπνπ, ψζηε ε Ϋμνδφο ηνπο λα κελ εκπνδέδεη ηελ εέζνδν ζηνλ επφκελν παξαγσγφ. 46

47 ΠΑΡΑΛΑΒΖ Άθημε παξαγσγψλ Ξεθφξησκα ειαηνθϊξπνπ Απνθχιισζε: απνκαθξχλνληαη θχιια θαη θιαδϊθηα πιιϋγεηαη ην δεέγκα Επγέδεηαη ν ειαηφθαξπνο Ο παξαγσγφο παξαιακβϊλεη ην (αλψλπκν) δπγνιφγην ηνπ Ο ειαηφθαξπνο απνζεθεχεηαη ζε ζηιφ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Πιπληάξην: απνκαθξχλνληαη πεηξεο θαη ιϊζπεο Εχγηζκα ειαηνθϊξπνπ παζηάξαο: αιϋζνληαη νη ειηϋο, ζπϊεη ην θνπθνχηζη θαη πξνθχπηεη ε ειαηνδχκε ΜΪιιαμε: αλϊδεπζε ηεο ειαηνδχκεο ζε ζεξκελφκελε ιεθϊλε Decanter: δηαρσξηζκφο ειαηνδχκεο ζε ειαηφιαδν, πδαηηθϊ απφβιεηα θαη ειαηνππξάλα. Γηαρσξηζκφο: ηειηθά δηϊγαπζε ειαηφιαδνπ (απφκαθξπλζε αλεπηζχκεησλ πξνζκέμεσλ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Έιεγρνο πνηφηεηαο ειαηφιαδνπ Εχγηζκα Απνζάθεπζε ΜΫηξεζε ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο Οηθνλνκηθά εθθαζϊξηζε ΓξΪθεκα 3-2 ΜνληΫιν Παξαγωγάο Κνηλάο Άιεζεο. Οη ειηϋο πϋθηνπλ ζε κηα ζθαθέδα πνπ θηλεέηαη παιηλδνκηθϊ. Ζ παιηλδνκηθά θέλεζε ηεο 47

48 ζθαθέδαο, επηηπγρϊλεη ηε κεηαθνξϊ θαη αλαπάδεζε ησλ ειηψλ κε απνηϋιεζκα ηελ επθνιφηεξε απνθϊθξπλζε ησλ θχιισλ θαη ηπρφλ κηθξψλ θιαδηψλ πνπ πεξηϋρνληαη κϋζα ζηα ηζνπβϊιηα. Αθνχ ν ειαηφθαξπνο Ϋρεη απνθπιισζεέ, πξνσζεέηαη ζην ζχζηεκα δπγέζκαηνο θαη ν κεραληθφο δεηγκαηνιάπηεο ζπιιϋγεη ην δεέγκα ην νπνέν ζα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηελ κϋηξεζε ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο. πλέζηαηαη ν δεηγκαηνιάπηεο λα δηαζϋηεη ξχζκηζε γηα ηελ πξνζαξκνγά ηνπ ξπζκνχ ζπιινγάο ηνπ δεέγκαηνο (ελδεηθηηθϊ ην 1/1000 ηεο παξηέδαο ηνπ θϊζε παξαγσγνχ). Ζ ξχζκηζε απηά κπνξεέ λα γέλεη κε πνηελζηφκεηξν. Ζ ξχζκηζε γέλεηαη ψζηε ην δεέγκα πνπ ζπιιϋγεηαη λα εέλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο παξηέδαο θαη επηπιϋνλ γηαηέ αθελφο δεέγκα κεγαιχηεξν ησλ 2-3 θηιψλ δελ εέλαη ρξάζηκν, θαζψο νη κεραλϋο κϋηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο ρξεηϊδνληαη νξηζκϋλα γξακκϊξηα θαξπνχ γηα λα ιεηηνπξγάζνπλ, θαη αθεηϋξνπ γηαηέ ε αθαέξεζε κεγαιχηεξσλ πνζνηάησλ σο δεέγκα απφ ηε ζπγθνκηδά ησλ παξαγσγψλ ελδϋρεηαη λα πξνθαηαβϊιεη αξλεηηθϊ ηνπο παξαγσγνχο. Ζ δηαδηθαζέα ηεο κϋηξεζεο εέλαη αξθεηϊ απιά: ν ειαηφθαξπνο πϋθηεη ζε ζθπξφκπιν φπνπ κεηαηξϋπεηαη ζε νκνηνγελά πνιηφ. ηε ζπλϋρεηα ν πνιηφο αιεέθεηαη κε κηα ζπϊηνπια ζε Ϋλα δέζθν ν νπνένο ηνπνζεηεέηαη ζην κερϊλεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο. ηε ζπλϋρεηα ην κερϊλεκα κϋηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο ξέρλεη ππεξηψδε αθηέλα ζε δηϊθνξα ζεκεέα πϊλσ ζηελ ειαηφκαδα θαη αλϊινγα κε ην βαζκφ αληαλϊθιαζεο πξνζδηνξέδεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ιϊδη θαη ηελ πγξαζέα. Ζ αμηνπηζηέα απηψλ ησλ κεζφδσλ Ϋρεη απνδεηρζεέ αξθεηϊ κεγϊιε, πνηθέιεη φκσο αλϊινγα κε ηελ εηαηξεέα πξνκεζεπηά ηνπ κεραλάκαηνο. Με ηε κϋηξεζε ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο ν παξαγσγφο γλσξέδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ ζα παξαρζεέ. Έηζη, δελ ρξεηϊδεηαη λα πεξηκϋλεη ην πϋξαο ηεο Ϋθζιηςεο ηνπ θαξπνχ πνπ παξϋδσζε. ΝΫεο εμειέμεηο ζηελ ηερλνινγέα ηϋηνησλ κεραλεκϊησλ επηηξϋπνπλ πιϋνλ θαη ηε κϋηξεζε ηεο νμχηεηαο ηνπ ειαηνιϊδνπ, κε βϊζε ηελ αλϊιπζε ηνπ δεέγκαηνο. Σν δχγηζκα γέλεηαη θαη πϊιη κε Ϋλα ζχζηεκα δχν ιεθαλψλ, ηνπνζεηεκϋλεο ε κέα πϊλσ απφ ηελ Ϊιιε, νη νπνέεο κε Ϋλα κεραληζκφ αλνέγνπλ απφ θϊησ. Σν δχγηζκα πξαγκαηνπνηεέηαη ζηελ δεχηεξε ιεθϊλε (ηελ θϊησ) ε νπνέα Ϋρεη αηζζεηάξεο ξπζκηζκϋλνπο λα αληϋρνπλ ζπγθεθξηκϋλν βϊξνο (π.ρ. 50 θηιψλ). Ο ειαηφθαξπνο 48

49 κεηαθϋξεηαη κε απηφκαηε ηξνθνδνζέα θαη πϋθηεη απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε ιεθϊλε. Μφιηο ε δεχηεξε ιεθϊλε γεκέζεη κε βϊξνο 50 θηιψλ ε πξψηε θιεέλεη γηα λα ζηακαηάζεη λα πϋθηεη ειαηφθαξπνο. Ο ειαηφθαξπνο πνπ Ϋρεη ζπγθεληξσζεέ ζηε δεχηεξε ιεθϊλε θαηαιάγεη ζε κέα ηαηλέα κεηαθνξϊο, ε νπνέα νδεγεέ ζην ζηιφ πξνζσξηλάο απνζάθεπζεο, θαζψο ε ιεθϊλε αλνέγεη. Μφιηο αδεηϊζεη ε δεχηεξε ιεθϊλε θιεέλεη θαη αλνέγεη μαλϊ ε πξψηε γηα λα πϋζεη ειαηφθαξπνο ζηε δεχηεξε. Ζ δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κϋρξη λα δπγηζηεέ ν ειαηφθαξπνο φιεο ηεο παξηέδαο. Μφιηο δπγηζηεέ νιφθιεξε ε παξηέδα εθηφο απφ ηελ αλαγξαθά ηνπ νλφκαηνο ηνπ παξαγσγνχ απνδέδεηαη θαη Ϋλαο θσδηθφο ζηελ παξηέδα, ν αξηζκφο δπγνινγένπ. Ο παξαγσγφο παξαιακβϊλεη ην δπγνιφγην ηνπ, ην νπνέν πξνηεέλεηαη λα εέλαη αλψλπκν (λα ζπλδϋεηαη κϋζσ ελφο θσδηθνχ ά γξακκσηνχ θψδηθα) ψζηε αθελφο λα δηαζθαιέδεηαη ε αμηνπηζηέα ηνπ κνληϋινπ θαη αθεηϋξνπ λα εληζρχνληαη ηα θέλεηξα πηνζϋηεζεο ηνπ κνληϋινπ απφ ηνπο παξαγσγνχο. Ο ειαηφθαξπνο κφιηο δπγηζηεέ, κε απηφκαηε ηξνθνδνζέα νδεγεέηαη ζε ζηιφ πξνζσξηλάο απνζάθεπζεο πνπ ζα ηξνθνδνηάζεη ηε γξακκά παξαγσγάο. ε απηάλ ηελ πεξέπησζε Ϋρεη πξνζηεζεέ ηαηλέα γηα ηελ κεηαθνξϊ ηνπ ειαηνθϊξπνπ απφ ην ζηιφ ζην πιπληάξην. ΔλαιιαθηηθΪ, αλ ε απνζάθεπζε ηνπ θαξπνχ γέλεηαη ζε παιϋηεο, ε ηξνθνδνζέα ηεο γξακκά παξαγσγάο γέλεηαη κε κεραληζκνχο αλαηξνπάο ησλ παιεηψλ θαη Ϊδεηαζκα ηνπο. Ζ δεχηεξε επηπιϋνλ απηφκαηε ηξνθνδνζέα ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηε κεηαθνξϊ ηνπ πιπκϋλνπ πιϋνλ ειαηνθϊξπνπ ζην ζπαζηάξα. Γηα ηα ππφινηπα κεραλάκαηα (παζηάξαο, Μαιαθηάξεο, Αληιέα MONO, Decanter θαη Γηαρσξεζηάξαο) νη ιεηηνπξγέεο παξακϋλνπλ παλνκνηφηππεο κε απηϋο ηνπ κνληϋινπ παξαγσγάο κε Ϋθζιηςε αλϊ παξηέδεο. Οπζηαζηηθά δηαθνξϊ ζε απηάλ ηελ πεξέπησζε, φπσο πξναλαθϋξζεθε, εέλαη φηη ζε θϊζε καιαθηάξα δε κπαέλεη ειαηφθαξπνο κφλν κέαο παξηέδαο αιιϊ δηαθνξεηηθψλ, κϋρξη ν καιαθηάξαο λα γεκέζεη. Έηζη νη καιαθηάξεο δνπιεχνπλ ζηε κϋγηζηε ρσξεηηθφηεηϊ ηνπο θαη ε κϋζε δπλακηθφηεηα παξαγσγάο θηϊλεη πιϋνλ ζην 88% (φπσο ππνινγέδεηαη απφ ηα πεηξακαηηθϊ απνηειϋζκαηα) ηεο κϋγηζηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγάο. εκεηψλνπκε πσο ε κϋγηζηε δπλαηά ρσξεηηθφηεηα ηνπ θϊζε καιαθηάξα ππνδεηθλχεηαη απφ ηε ξχζκηζε ηνπ θινηϋξ πιάξσζεο ηεο ζθϊθεο. ΔπηπιΫνλ, καξηπξέεο ειαηνπξγψλ θϊλνπλ ιφγν γηα 49

50 θαιχηεξε κϊιαμε ηεο δχκεο φηαλ ε ζθϊθε εέλαη γεκϊηε, κε ππνινγέζηκα νθϋιε ζηελ απφδνζε ζε ειαηφιαδν. Γελ ππϊξρεη πιϋνλ αλϊγθε γηα μϋπιπκα ησλ ζθαθψλ κεηϊ ηε κϊιαμε, θαζψο ην ειαηφιαδν πνπ ζα πξνθχςεη Ϋρεη πξνυπνινγηζηεέ. Έηζη, νη καιαθηάξεο ιεηηνπξγνχλ αδηϊθνπα. Ζ πιάξσζε θαη ε πξνψζεζε ηεο ειαηνδχκεο κπνξεέ πιϋνλ λα απηνκαηνπνηεζεέ κε ηε ρξάζε ειεθηξνκεραληθψλ θινηϋξ, κεηψλνληαο ηηο απαηηνχκελεο ζϋζεηο εξγαζέαο γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο γξακκάο παξαγσγάο, Ϊξα θαη ην θφζηνο παξαγσγάο. Ζ κϋηξεζε ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο γέλεηαη, ηελ έδηα εκϋξα, απνθιεηζηηθϊ απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ εξγαζηεξένπ, νπνένο εέλαη εθπαηδεπκϋλνο ζηε ρξάζε ηνπ κεραλάκαηνο κϋηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο θαη Ϋρεη θαη ηηο απαξαέηεηεο γλψζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκϊησλ. Ο ππεχζπλνο κϋηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο δελ γλσξέδεη ηνλ ειαηνπαξαγσγφ ηεο παξηέδαο πνπ εμεηϊδεη θαζψο ε θϊζε παξηέδα θαη ην δεέγκα ηεο Ϋρεη ζεκεησζεέ κε Ϋλαλ θσδηθφ. Απηφ γέλεηαη γηα λα δηαθπιϊζζεηαη ε δηαθϊλεηα ηεο δηαδηθαζέαο θαη λα κελ ππϊξρνπλ ακθηβνιέεο γηα ηελ αμηνπηζηέα ησλ απνηειεζκϊησλ. Ζ κϋηξεζε ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο κπνξεέ λα γέλεη θαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο γξακκάο παξαγσγάο κε ηελ αλϊινγε εθπαέδεπζε. ε απηάλ ηελ πεξέπησζε ε κϋηξεζε κπνξεέ λα γέλεηαη εέηε ην πξσέ ηεο επφκελεο κϋξαο απφ ηε ζπιινγά ησλ δεηγκϊησλ, πξηλ μεθηλάζεη λα δνπιεχεη ε γξακκά παξαγσγάο, εέηε ην βξϊδπ ηεο έδηαο κϋξαο αθνχ ζηακαηάζεη λα δνπιεχεη ε γξακκά θαη κϋρξη λα θιεέζεη ην ειαηνηξηβεέν. εκεηψλεηαη πσο ε παξνπζέα ησλ παξαγσγψλ θαηϊ ηε δηϊξθεηα ησλ κεηξάζεσλ δελ ελδεέθλπηαη θαζψο ην ελδερφκελν ησλ νριάζεσλ ζα επηθϋξεη ζεκαληηθϋο θαζπζηεξάζεηο ζηελ εμϋιημε ηεο δηαδηθαζέαο. Σα βάκαηα κϋηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο εέλαη: 1) πιινγά δεηγκϊησλ ηεο εκϋξαο 2) ΓηαζθΪιηζε αλσλπκέαο. ην θϊζε δεέγκα απνδέδεηαη θσδηθφο εθηφο απφ ην φλνκα ηνπ παξαγσγνχ. Απηφ γέλεηαη ψζηε φηαλ κεηξϊηαη ε ειαηνπεξηεθηηθφηεηα λα κελ εέλαη γλσζηά ε ηαπηφηεηα ηνπ παξαγσγνχ. 50

51 3) ΜΫξνο ηνπ δεέγκαηνο ηνπνζεηεέηαη ζην ζπαζηάξα. 4) Δηδηθά βϊζε κε ειαηνδχκε ηνπνζεηεέηαη ζηνλ κερϊλεκα κϋηξεζεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο 5) Σν δεέγκα αλαιχεηαη κε ηε κϋζνδν θαζκαηνζθφπεζεο 6) Γηφξζσζε ζπληειεζηψλ, ζηελ πεξέπησζε πνπ ε πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειαηφιαδνπ δελ εέλαη ε έδηα κε απηφ πνπ ζα Ϋπξεπε λα πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηελ ειαηνπεξηεθηηθφηεηα θαη ηελ αξρηθά πνζφηεηα ειαηνθϊξπνπ 7) Σα απνηειϋζκαηα αλαθνηλψλνληαη ηελ επφκελε εκϋξα ζε πέλαθα, φρη νλνκαζηηθϊ ΪιιΪ ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ δπγνινγένπ. Έηζη ηελ επφκελε κϋξα ν θϊζε παξαγσγφο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ παξαγσγά ηεο πξνεγνχκελεο κϋξαο. 51

52 Δηθόλα 5 Υώξνο παξαιαβάο πνπ επηηξϋπεη ηε κνλόδξνκε θέλεζε ηωλ θνξηεγώλ νρεκϊηωλ ηωλ παξαγωγώλ Δηθόλα 6 Μεραληθόο δεηγκαηνιάπηεο πνπ νδεγεέ απηόκαηα ην δεέγκα ζην εξγαζηάξην κϋηξεζεο ειαηνπεξηεθηηθόηεηαο Δηθόλα 7 ΔλδηΪκεζνο απνζεθεπηηθόο ρώξνο (ηιό) Δηθόλα 8 Η βϊζε κε ηελ ειαηνδύκε ηνπνζεηεέηαη ζην κεραληζκό κϋηξεζεο ειαηνπεξηεθηηθόηεηαο Δηθόλα 9 Δκθαλέδεηαη ην πνζνζηό ειαηνπεξηεθηηθόηεηαο Δηθόλα 10 Σν ελεκεξωκϋλν δπγνιόγην ηνπ παξαγωγνύ 52

53 3.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΛΤΖ Ζ πξνζνκνέσζε εέλαη κϋζνδνο κειϋηεο ελφο ζπζηάκαηνο θαη εμνηθεέσζεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ, κε ηε βνάζεηα ελφο Ϊιινπ ζπζηάκαηνο, ζπλάζσο ινγηζκηθνχ. Απνηειεέ πεηξακαηηθά κϋζνδν πνπ Ϋρεη ζα ζθνπφ ηε βειηηζηνπνέεζε ελφο ζπζηάκαηνο, ηε κειϋηε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ θαη ηελ αλϊιπζε ηεο επαηζζεζέαο ηνπ. Χο πεηξακαηηθά κϋζνδνο φκσο, εμαξηϊηαη πνιχ απφ ηελ πηζηφηεηα ηνπ κνληϋινπ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη (επηινγά παξακϋηξσλ). Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ πξνζνκνέσζε ησλ κνληϋισλ γηα ηελ ΔΑ ΜπινπνηΪκνπ, δψζακε ηδαέηεξν βϊξνο ζηηο δηαθνξϋο ησλ κνληϋισλ παξαγσγάο, απαιεέθνληαο ηνπο θνηλνχο παξαλνκαζηϋο, ψζηε λα κελ εηζϊγνπκε ρακειά πηζηφηεηα ζην κνληϋιν κϋζσ ηεο ππεξβϊιινπζαο πνιππινθφηεηαο. Οη ζηφρνη ηεο πξνζνκνέσζεο άηαλ λα κειεηάζνπκε ηε ζπκπεξηθνξϊ ησλ ζπζηεκϊησλ παξαγσγάο, δηαθξέλνληαο ηα θξέζηκα ζπζηαηηθϊ ηνπ, λα ειϋγμνπκε ππνζϋζεηο ά ζεσξέεο ζρεηηθϊ κε ηελ ζπκπεξηθνξϊ ησλ κνληϋισλ παξαγσγάο ζε δηαθνξεηηθϋο ζπλζάθεο θαη ζε νξηζκϋλεο πεξηπηψζεηο λα πξνβιϋςνπκε ά λα εθηηκάζνπκε ηε κειινληηθά ζπκπεξηθνξϊ ηεο γξακκάο παξαγσγάο ζηηο ηδηαέηεξεο ζπλζάθεο πνπ ραξαθηεξέδνπλ ηελ ΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. Καζψο ηα κνληϋια παξαγσγάο εέλαη δπλακηθϊ θαη ζηνραζηηθϊ κνληϋια, απαηηεέηαη ε δεκηνπξγέα κηαο ζεηξϊο ηπραέσλ κεηαβιεηψλ, νη νπνέεο βϋβαηα αθνινπζνχλ ηηο ζηαηηζηηθϋο θαηαλνκϋο ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκϋλσλ. ηα απνηειϋζκαηα πνπ παξαζϋηνπκε ζηηο επφκελεο ελφηεηεο Ϋρεη γέλεη ζηαηηζηηθφο Ϋιεγρνο αθξέβεηαο ησλ απνηειεζκϊησλ κε επέπεδν εκπηζηνζχλεο 95%. Όπνπ θξέλακε ζθφπηκν, παξαζϋηνπκε θαη ηελ αληέζηνηρε εθηέκεζε ηνπ ζθϊικαηνο ησλ απνηειεζκϊησλ. ΠαξαζΫηνπκε ελδεηθηηθϊ θϊπνηα θνκκϊηηα απφ ην ινγηζκηθφ εξγαιεέν πνπ θαηαζθεπϊζακε γηα ηηο αλϊγθεο ηεο κειϋηεο. 'MAIN LOOP line_loop: Call NEXT_EVENT day = 1 + Int(t / 1440) 53

54 If t > TSIM Or (LineStatus = 0 And t > 9360) Then GoTo line_end ElseIf n_e = 0 Then Call ARRIVALS GoTo line_loop ElseIf n_e = 1 Then Call WASH_END GoTo line_loop ElseIf n_e = 2 Then Call MALAKTIRES GoTo line_loop ElseIf n_e = 3 Then Call DECADER_END GoTo line_loop End If line_end: Call ENDING End Sub Πέλαθαο 3-1 Απόζπαζκα από ηνλ θώδηθα ηεο βαζηθάο ξνπηέλαο ηεο πξνζνκνέωζεο. Public Sub MALAKTIRES() Dim i%, j% If SysStat(2).status > 0 Then If SysStat(3).status <> 0 Then NumBlockedLot = NumBlockedLot

55 'BlockedMal = BlockedMal + Producer(SysStat(2).status).NM BlockedLots(NumBlockedLot) = SysStat(2).status For i = 0 To 5 If Mal(i).status = SysStat(2).status Then Mal(i).status = -2 Mal(i).end_t = 2 * TSIM End If Next i If t < day * And SysStat(1).status = 0 And SysStat(1).nlot <= SysStat(1).ltd And FreeMal >= Producer(SysStat(1).nlot).NM And Yard > Then 'Insert new lot to Plant SysStat(1).status = SysStat(1).nlot SysStat(1).nlot = SysStat(1).status + 1 Producer(SysStat(1).status).St_pr = t SysStat(0).nlot = SysStat(1).nlot Yard = Yard - Producer(SysStat(1).status).cur_size Time(1) = t + Abs(NRand(5, 2)) + Producer(SysStat(1).status).cur_size / NRand(130, 5) End If End If End If Call NEXT_MAL_END End Sub Public Sub NEXT_MAL_END() Dim i% Time(2) = TSIM * 2 SysStat(2).status = 0 55

56 For i = 0 To 5 If Mal(i).end_t < Time(2) Then Time(2) = Mal(i).end_t SysStat(2).status = Mal(i).status End If Next i If SysStat(2).status = 0 And NumBlockedLot > 0 Then SysStat(2).status = -2 End Sub Πέλαθαο 3-2 Απόζπαζκα θώδηθα πξνζνκνέωζεο από ηε ξνπηέλα ιεηηνπξγέαο ηωλ καιαθηάξωλ. Δηθόλα 11 Δηθόλα Πξνζνκνέωζεο θαηϊ ηελ εθηϋιεζε (παξαθνινύζεζε κεηαβιεηώλ) 3.3 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ 56

57 ΠξνθεηκΫλνπ λα κπνξνχκε λα ζπγθξέλνπκε ηα κνληϋια παξαγσγάο κε κεκνλσκϋλε θαη θνηλά Ϊιεζε ζε δέθαηε βϊζε (ρσξέο λα επεξεϊδνληαη δειαδά απφ εμσγελεέο παξϊγνληεο) ρξεζηκνπνηάζακε ηηο έδηεο αθξηβψο παξακϋηξνπο θαη ζηα δχν κνληϋια. ΔπηπιΫνλ, γηα λα δνθηκϊζνπκε ηελ απφθξηζε ησλ κνληϋισλ ζε δηαθνξεηηθϋο ζπλζάθεο δηαθξέλακε δηαθνξεηηθϊ «ζελϊξηα», γηα ηα νπνέα πξαγκαηνπνηάζακε μερσξηζηϋο αλαιχζεηο ΔΝΑΡΗΟ 12 ΧΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΟΤ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΧΝ ΓΗΑ ΠΛΖΘΟ ΑΦΗΞΔΧΝ 50 ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΝΑ ΖΜΔΡΑ Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αθέμεσλ ησλ παξαγσγψλ κε ζηνραζηηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηάζακε ηελ εμάο ηερληθά: Υξεζηκνπνηάζακε ιέζηεο αθέμεσλ 100 παξαγσγψλ γηα 30 εκϋξεο παξαγσγάο. Απφ απηϋο ηηο εκϋξεο, θξαηνχζακε ηηο επηϊ κε ηπραέν ηξφπν. Γηα θϊζε εκϋξα παξαγσγάο δερφκαζηαλ ηνπο πξψηνπο παξαγσγνχο, κϋρξη νξηζκϋλν χςνο ζηϊζκεο γηα ηελ απνζάθε ά ην ζηιφ, αλϊινγα κε ην κνληϋιν παξαγσγάο (ΑλαθΫξεηαη αλαιπηηθφηεξα ζε επφκελεο ελφηεηεο). Απφ ην ρξνληθφ ζεκεέν πιάξσζεο ηνπ ειϊρηζηνπ νξένπ ζηϊζκε θαη Ϋπεηηα δερφκαζηαλ ηνπο παξαγσγνχο ηεο ιέζηαο κε πηζαλφηεηα 1/3. Απηφ νδάγεζε ζε Ϋλα πιάζνο ζπλνιηθψλ αθέμεσλ πεξέπνπ 50 παξαγσγψλ αλϊ εκϋξα. ΠαξνπζηΪδνπκε ην πιϊλν αθέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηάζακε (ελδεηθηηθϊ γηα 1 πξνζνκνέσζε), αθνχ ζεκεηψζνπκε πσο νη αξηζκνέ ζηα θειηϊ αληηζηνηρνχλ ζε ιεπηϊ πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ αθέμεσλ ησλ παξαγσγψλ θαη ηδηαέηεξα γηα ηελ πξψηε γξακκά ην ρξφλν ζε ιεπηϊ πνπ κεζνιϊβεζε απφ ην Ϊλνηγκα ηνπ ειαηνπξγεένπ κϋρξη ηελ πξψηε Ϊθημε. ΗΜΔΡΑ 1 ΗΜΔΡΑ 2 ΗΜΔΡΑ 3 ΗΜΔΡΑ 4 ΗΜΔΡΑ 5 ΗΜΔΡΑ 6 ΗΜΔΡΑ

58

59

60 Πέλαθαο 3-3 ΠιΪλν αθέμεωλ γηα 12ωξε ιεηηνπξγέα ειαηνπξγεένπ Παξαηεξνχκε πσο ε ππθλφηεηα ησλ αθέμεσλ εέλαη πνιχ κεγαιχηεξε ηεο ψξεο , σζηφζν ε θαηαλνκά ησλ παξαγσγψλ απιψλεηαη ζε φιν ην 12σξν ιεηηνπξγέαο ΔΝΑΡΗΟ 12 ΧΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΟΤ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΧΝ ΓΗΑ ΠΛΖΘΟ ΑΦΗΞΔΧΝ 30 ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΝΑ ΖΜΔΡΑ Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αθέμεσλ ησλ παξαγσγψλ κε ζηνραζηηθφ ηξφπν εξγαζηάθακε παξφκνηα κε πξνεγνπκϋλσο: Υξεζηκνπνηάζακε ιέζηεο αθέμεσλ 60 (αληέ 100) παξαγσγψλ γηα 30 εκϋξεο παξαγσγάο. Απφ απηϋο ηηο εκϋξεο, θξαηνχζακε ηηο επηϊ κε ηπραέν ηξφπν. Γηα θϊζε εκϋξα παξαγσγάο δερφκαζηαλ ηνπο πξψηνπο παξαγσγνχο, κϋρξη νξηζκϋλν χςνο ζηϊζκεο γηα ηελ απνζάθε ά ην ζηιφ, αλϊινγα κε ην κνληϋιν παξαγσγάο (ΑλαθΫξεηαη αλαιπηηθφηεξα ζε επφκελεο ελφηεηεο). Απφ ην ρξνληθφ ζεκεέν πιάξσζεο ηνπ ειϊρηζηνπ νξένπ ζηϊζκε θαη Ϋπεηηα δερφκαζηαλ ηνπο παξαγσγνχο ηεο ιέζηαο κε πηζαλφηεηα 1/3. Απηφ νδάγεζε ζε Ϋλα πιάζνο ζπλνιηθψλ αθέμεσλ πεξέπνπ 30 παξαγσγψλ αλϊ εκϋξα. ΠαξνπζηΪδνπκε ην πιϊλν αθέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηάζακε (ελδεηθηηθϊ γηα 1 πξνζνκνέσζε), αθνχ ζεκεηψζνπκε πσο ηα πεξηερφκελα ηνπ πέλαθα Ϋρνπλ ην έδην λφεκα (ιεπηϊ κεηαμχ ησλ αθέμεσλ) κε ην πξνεγνχκελν ζελϊξην. ΗΜΔΡΑ 1 ΗΜΔΡΑ 2 ΗΜΔΡΑ 3 ΗΜΔΡΑ 4 ΗΜΔΡΑ 5 ΗΜΔΡΑ 6 ΗΜΔΡΑ

61

62 Πέλαθαο 3-4 ΠιΪλν αθέμεωλ γηα 12ωξε ιεηηνπξγέα ειαηνπξγεένπ - κηθξόηεξε πξνζϋιεπζε παξαγωγώλ ΔΝΑΡΗΟ 8ΧΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΟ ΜΔ ΠΤΚΝΔ ΑΦΗΞΔΗ (ΔΝΣΟ 2ΧΡΟΤ) ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ Έλα αθφκε ζελϊξην πνπ εμεηϊζακε πξνϋβιεπε ηελ παξαιαβά ειαηνθϊξπνπ γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηϊζηεκα (δχν σξψλ) θαη ηνπνζεηεκϋλν ηηο πιϋνλ ζπλεζηζκϋλεο ψξεο πϋξαηνο ηεο ζπγθνκηδάο. Σν ζελϊξην απηφ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ θαη σο δεέθηεο Ϋληνλεο δάηεζεο (worst case scenario). Όπσο παξνπζηϊδνπκε ζε επφκελεο ελφηεηεο, ηα απνηειϋζκαηα πνπ πξνθχπηνλ απφ ηελ εθαξκνγά απηνχ ηνπ ζελαξένπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ΔΑ σο δεέθηεο αζθαιεέαο, ά σο ζεκεέα ειϋγρνπ ηεο δηαδηθαζέαο παξαγσγάο. Σν ζελϊξην απηφ πξνβιϋπεη ηε ζρεδφλ ηαπηφρξνλε Ϊθημε πνιιψλ παξαγσγψλ θαη εηδηθεχεηαη ζηε κειϋηε ησλ νπξψλ αλακνλάο πνπζρεκαηέδνληαη θαηϊ ηελ παξαιαβά. ΠαξνπζηΪδνπκε ην πιϊλν αθέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηάζακε (ελδεηθηηθϊ γηα 1 πξνζνκνέσζε), αθνχ ζεκεηψζνπκε πσο ηα πεξηερφκελα ηνπ πέλαθα Ϋρνπλ ην έδην λφεκα (ιεπηϊ κεηαμχ ησλ αθέμεσλ) κε ην πξνεγνχκελν ζελϊξην. ΗΜΕΡΑ 1 ΗΜΕΡΑ 2 ΗΜΕΡΑ 3 ΗΜΕΡΑ 4 ΗΜΕΡΑ 5 ΗΜΕΡΑ 6 ΗΜΕΡΑ

63

64 Πέλαθαο 3-5 ΠιΪλν ππθλώλ αθέμεωλ παξαγωγώλ (αθέμεηο εληόο δηώξνπ) ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΑΛΔΖ ΑΝΑ ΠΑΡΣΗΓΔ Γηα ηελ πξνζνκνέσζε ηνπ ζπζηάκαηνο, θϊλακε ηηο παξαθϊησ παξαδνρϋο: ηε γξακκά παξαγσγάο κπαέλεη θϊζε θνξϊ κέα παξηέδα ε νπνέα κπνξεέ λα δηνρεηεπηεέ ζε Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο καιαθηάξεο, αλϊινγα κε ηνλ φγθν ηεο. Μφιηο ν ζπαζηάξαο ηειεηψζεη ηελ επεμεξγαζέα ηεο παξηέδαο θαη ε ειαηνδχκε πξνσζεζεέ ζηνπο καιαθηάξεο, ηφηε ζηνλ απνθπιισηάξα εηζϋξρεηαη λϋα παξηέδα. Απηφ ζπλερέδεηαη κϋρξη λα κελ ππϊξρνπλ Ϊιινη καιαθηάξεο δηαζϋζηκνη ά λα κελ ππϊξρεη παξηέδα πξνο εμππεξϋηεζε ζηελ απνζάθε. ην παξφλ ζελϊξην, ε πξνζνκνέσζε αλαθϋξεηαη ζε κέα γξακκά παξαγσγάο ηνπ ειαηνπξγεένπ. Οη παξηέδεο δελ εμϋξρνληαη απφ ηνπο καιαθηάξεο κε ηε ζεηξϊ πνπ εηζάιζαλ, αιιϊ κε ηε ζεηξϊ πνπ ζα ηειεηψζνπλ νη καιαθηάξεο ηελ επεμεξγαζέα ηεο ειαηνδχκεο πνπ βξέζθεηαη κϋζα. Ο ρξφλνο απηφο εμαξηϊηαη θαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο ειαηνδχκεο πνπ βξέζθεηαη ζηνλ θϊζε καιαθηάξα. Γηα λα κπεη κέα παξηέδα ζε Ϋλαλ καιαθηάξα πνπ άδε Ϋρεη ρξεζηκνπνηεζεέ πξϋπεη πξψηα λα αδεηϊζεη θαη λα μεπιπζεέ. Σν ρξφλν απηφλ (ζηνλ νπνέν ζην εμάο ζα αλαθεξφκαζηε σο «ρξφλνο πιχζεο») ηνλ ζεσξάζακε λα κεηαβϊιιεηαη νκνηφκνξθα ζην δηϊζηεκα απφ 3 Ϋσο 5 ιεπηϊ. Σν ζχζηεκα πνπ πεξηγξϊςακε πξνζνκνηψζεθε γηα Ϋλα εηθνληθφ δηϊζηεκα εθηϊ εκεξψλ. Πξαγκαηνπνηάζεθαλ 20 πξνζνκνηψζεηο γηα ην έδην δηϊζηεκα ελψ ηα απνηειϋζκαηα πνπ παξνπζηϊδνπκε πξνθχπηνπλ απφ ηε κϋζε ηηκά ησλ εέθνζη πξνζνκνηψζεσλ. Γηα ην κϋγεζνο ηεο θϊζε παξηέδαο ρξεζηκνπνηάζακε ζηαηηζηηθνχο εθηηκεηϋο απφ ηνπο νπνένπο πξνθχπηεη πσο ε πνζφηεηα ηνπ ειαηφθαξπνπ ηνπ θϊζε παξαγσγνχ αθνινπζεέ 64

65 θαλνληθά θαηαλνκά κε κϋζε ηηκά 700 θηιϊ θαη δηαζπνξϊ 413. Ζ ππθλφηεηα ησλ αθέμεσλ κϋρξη λα ζπγθεληξσζνχλ 20 ηφλνη ειαηνθϊξπνπ ζηελ απνζάθε παξακϋλεη έδηα κε απηάλ πνπ Ϋρεη πξαγκαηηθϊ ην ειαηνπξγεέν. Απφ ην φξην ησλ 20 ηφλσλ θαη Ϋπεηηα, ζεσξνχκε πσο ε ππθλφηεηα ησλ αθέμεσλ κεηψλεηαη ζην 1/3 απηάο ηεο ηηκάο. Δπέζεο, δηεπθξηλέδνπκε πσο γηα λα εηζαρζεέ κέα παξηέδα ζηε γξακκά παξαγσγάο, πξϋπεη ν φγθνο ηεο αξρηθάο πνζφηεηαο ηνπ ειαηφθαξπνπ λα μεπεξλϊεη ηα 150 θηιϊ. Οη παξαπϊλσ παξϊκεηξνη ηζρχνπλ γηα φια ηα ζελϊξηα αθέμεσλ(ιεηηνπξγέα ηνπ ειαηνπξγεένπ γηα 12 εξγϊζηκεο ψξεο αλϊ εκϋξα (1 ½ βϊξδηα) θαη ιεηηνπξγέα ειαηνπξγεένπ γηα 8 εξγϊζηκεο ψξεο). Χζηφζν, επεηδά γηα λα «θιεέζεη» ην ειαηνπξγεέν δελ πξϋπεη λα ππϊξρεη ζε εμϋιημε θακέα επεμεξγαζέα παξηέδαο. Αλνέγεη ζηηο 8 ην πξσέ, ζηακαηϊεη λα πξνσζεέ λϋεο παξηέδεο ζηε γξακκά παξαγσγάο ζην ηϋινο ηνπ σξαξένπ θαη θιεέλεη κφιηο επεμεξγαζηεέ ε ηειεπηαέα παξηέδα πνπ εηζάιζε ζην ζχζηεκα. ΠξνθεηκΫλνπ λα εζηηϊζνπκε ηελ πξνζνκνέσζε ζηηο δηαθνξϋο ησλ ζπζηεκϊησλ παξαγσγάο, παξαδερφκαζηε ηελ απηφκαηε ηξνθνδνζέα, ηνλ απνθπιισηάξα, ην πιπληάξην θαη ηνλ ζπαζηάξα σο Ϋλα εληαέν ζχζηεκα, εθφζνλ ζην ζχζηεκα αλϊ παξηέδεο απηϊ ιεηηνπξγνχλ ζε ζεηξϊ. Χο εληαέν ζχζηεκα ζεσξνχκε θαη ηελ αληιέα, ην decanter θαη ην δηαρσξηζηάξα. Απηφ γέλεηαη γηαηέ θαη ηα δχν ζχλνια κεραλψλ εμππεξεηνχλ κέα παξηέδα θϊζε θνξϊ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΚΟΗΝΖ ΑΛΔΖ Οη παξαδνρϋο ζε απηφ ην κνληϋιν πξνζνκνέσζεο Ϋρνπλ σο παξαθϊησ: ν ειαηφθαξπνο ηνπ θϊζε παξαγσγνχ απνθπιιψλεηαη θαη απνζεθεχεηαη ζην ζηιφ πξνζσξηλάο απνζάθεπζεο. Μφιηο ε πνζφηεηα ηνπ ειαηνθϊξπνπ κϋζα ζην ζηιφ αλϋιζεη ζηα θηιϊ μεθηλϊεη λα δνπιεχεη ε γξακκά παξαγσγάο. Ο ειαηφθαξπνο πξνσζεέηαη ζην ζπαζηάξα θαη ζηε ζπλϋρεηα ζηνπο καιαθηάξεο κϋρξη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγέα θαη νη Ϋμη καιαθηάξεο. 65

66 Σν ζχζηεκα πξνζνκνηψζεθε γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα έδην κε απηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ κνληϋινπ γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο (δηϊζηεκα εθηϊ εκεξψλ 1 ½ βϊξδηαο θαη 1 βϊξδηαο). Πξαγκαηνπνηάζεθαλ 20 πξνζνκνηψζεηο γηα ην έδην δηϊζηεκα θαη ηα απνηειϋζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηε κϋζε ηηκά ησλ εέθνζη πξνζνκνηψζεσλ. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο επέζεο, ζεσξάζακε ηηο έδηεο αθέμεηο θαη ηνπο έδηνπο φγθνπο ζπγθνκηδάο κε ην πξνεγνχκελν ζελϊξην. Σν ειαηνηξηβεέν δϋρεηαη λα παξαιακβϊλεη απφ ηνπο παξαγσγνχο απφ ηηο 8 ην πξσέ κϋρξη ην ηϋινο ηνπ αληέζηνηρνπ σξαξένπ. ΚΪζε εκϋξα ε παξαγσγά ηνπ ειαηνιϊδνπ μεθηλϊεη φηαλ ζην ζηιφ ζπγθεληξσζνχλ θηιϊ ειαηνθϊξπνπ. Αλ ε πνζφηεηα ηνπ ειαηνθϊξπνπ κϋζα ζην ζηιφ, θαηϊ ηε δηϊξθεηα ηεο εκϋξαο, πϋζεη ζηα 200 θηιϊ ηφηε ζηακαηϊ λα ηξνθνδνηεέηαη ε γξακκά παξαγσγάο. Διαηφθαξπνο πξνσζεέηαη ζην ζπαζηάξα μαλϊ φηαλ ε ζηϊζκε κϋζα ζην ζηιφ αλϋιζεη ζηα θηιϊ (επέπεδν επαλαιεηηνπξγέαο). ην ηϋινο ηνπ σξαξένπ ζηϋιλεηαη ζην ζπαζηάξα ε ηειεπηαέα πνζφηεηα ειαηνθϊξπνπ γηα επεμεξγαζέα. Ο ειαηφθαξπνο πνπ βξέζθεηαη κϋζα ζην ζηιφ ζα επεμεξγαζηεέ ηελ επφκελε κϋξα. Αλ ηελ επφκελε κϋξα ν ειαηφθαξπνο πνπ βξέζθεηαη κϋζα ζην ζηιφ μεπεξλϊεη ηα θηιϊ ηφηε ε γξακκά παξαγσγάο ηέζεηαη Ϊκεζα ζε ιεηηνπξγέα, δηαθνξεηηθϊ πεξηκϋλνπκε αθέμεηο παξαγσγψλ ψζηε λα ζπγθεληξσζεέ ζην ζηιφ ε απαηηνχκελε πνζφηεηα. 3.4 ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΟΦΔΛΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ Οη παξϊγνληεο πνπ επεξεϊδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιϊδνπ πνηθέινπλ. Οη παξϊγνληεο απηνέ εέλαη νη εμάο: Οη εμσηεξηθνέ παξϊγνληεο, φπσο ην θιέκα, ην Ϋδαθνο θ.α., ηνπο νπνένπο ν Ϊλζξσπνο δε κπνξεέ λα ηνπο κεηαβϊιιεη παξϊ ειϊρηζηα. Όπσο θϊζε Ϋκβην ζηνηρεέν Ϋηζη θαη ην δϋληξν ηεο ειηϊο επεξεϊδεηαη απφ απηνχο ηνπο παξϊγνληεο. Σν δϋληξν ηεο ειηϊο παξνπζηϊδεη κεγϊιεο αληνρϋο φζνλ αθνξϊ ηελ πνηφηεηα ηνπ 66

67 εδϊθνπο αιιϊ κπνξεέ λα αλαπηπρζεέ θαιχηεξα ζε γφληκα εδϊθε θαη ζε πεξηνρϋο κε πςειϋο ζεξκνθξαζέεο κε άπηαο κνξθάο ρεηκψλα. Ζ πνηθηιέα ηνπ δϋληξνπ κπνξεέ λα επεξεϊζεη Ϋσο θϊπνην βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειαηνιϊδνπ. Ζ πγηεηλά ηνπ ειαηφθαξπνπ θαζψο επεξεϊδεη ηα πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ ειαηνιϊδνπ. Όπσο πξναλαθϋξζεθε ε πγηεηλά ηνπ ειαηφθαξπνπ εέλαη ζεκαληηθά, αλ ε ζπιινγά ησλ θαξπψλ γέλεηαη κε ηξφπν πνπ ηξαπκαηέδεηαη ε ζϊξθα ηνπ θαξπνχ ηφηε ην ειαηφιαδν δε ζα Ϋρεη ηελ επηζπκεηά πνηφηεηα αιιϊ απμεκϋλνπο βαζκνχο νμχηεηαο. Ο ηξφπνο πνπ επηιϋγνπλ νη ειαηνπαξαγσγνέ λα πξνρσξάζνπλ ζηε ζπγθνκηδά εέλαη επέζεο Ϋλαο παξϊγνληαο επεξεαζκνχ. Ζ επνρά ηεο ζπιινγάο ηνπ ειαηφθαξπνπ επεξεϊδεη ζε κεγϊιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιϊδνπ. Αλ ε ζπιινγά πξαγκαηνπνηεζεέ πξηλ ν θαξπφο σξηκϊζεη, ηφηε ν παξαγσγφο δε ζα παξαιϊβεη ηε κϋγηζηε δπλαηά πνζφηεηα ειαηνιϊδνπ θαη πηζαλφλ λα κελ ππϊξρνπλ φια ηα απαξαέηεηα ζπζηαηηθϊ πνπ ραξαθηεξέδνπλ Ϋλα ειαηφιαδν εμαηξεηηθϊ θαιάο πνηφηεηαο. ηελ αληέζεηε πεξέπησζε, δειαδά φηαλ ν θαξπφο δελ ζπιιερζεέ ψξηκνο αιιϊ παξακεέλεη πϊλσ ζην δϋληξν θαη ππεξσξηκϊζεη, εέλαη πηζαλά ε αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ειεχζεξα ιηπαξϊ νμϋα. Ο θαξπφο ηνπ ειαηφδεληξνπ πξϋπεη, επνκϋλσο, λα ζπιιϋγεηαη φηαλ σξηκϊζεη γηα λα κελ ππϊξρεη πηζαλφηεηα κεηαβνιψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιϊδνπ. Ζ δηαηάξεζε θαη ε απνζάθεπζε ηνπ ειαηφθαξπνπ πξϋπεη λα γέλεηαη ζε φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκν ρξνληθφ δηϊζηεκα. Οη δηαδηθαζέεο ηεο απνζάθεπζεο θαη ηεο δηαηάξεζεο πξϋπεη λα γέλνληαη ζε επηιεγκϋλα ζεκεέα, φπσο ζε κϋξε πνπ δελ Ϋρνπλ θσηηζκφ, Ϋρνπλ ρακειϋο ζεξκνθξαζέεο θαη δελ ππϊξρεη ε πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ ηνπο. ε αληέζεηεο πεξηπηψζεηο παξαηεξνχληαη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα. Οη κϋζνδνη παξαγσγάο ειαηνιϊδνπ αθνξνχλ ηνπο ηξφπνπο εμαγσγάο ηνπ ειαηνιϊδνπ απφ ηνλ ειαηφθαξπν θαη ζπκπεξηιακβϊλνπλ ηελ παξαιαβά ηνπ ειαηφθαξπνπ, ηηο κεραλϋο, ηελ εμαγσγά θχιισλ θαη ην πιχζηκν ησλ θαξπψλ απφ ηα ειαηνηξηβεέα. 67

68 Σν ζπϊζηκν ά ε ζξαχζε ηνπ ειαηφθαξπνπ εέλαη ε πξψηε ελϋξγεηα πνπ γέλεηαη γηα παξαγσγά ειαηνιϊδνπ. Ζ επηξξνά πνπ Ϋρεη απηά ε δηαδηθαζέα εέλαη πνιχ κεγϊιε. ΤπΪξρνπλ πνιιϊ κεραλάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξψηε θϊζε ηεο επεμεξγαζέαο θαη κεξηθϊ απφ απηϊ εέλαη νη ειαηφκπινη, νη θπιηλδξφκπινη θαη νη ζθπξφκπινη. Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη ην γεγνλφο φηη ελψ ν βαζκφο Ϊιεζεο επεξεϊδεη ηα πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ ιαδηνχ, κε ηελ αχμεζε ηεο δηακϋηξνπ ησλ νπψλ ηνπ θφζθηλνπ πνπ ππϊξρεη ζην ζθπξφκπιν επεξεϊδεηαη ζεηηθϊ ε πνζφηεηα ησλ πνιπθαηλνιψλ. Ζ κϊιαμε ηεο ειαηνδχκεο εέλαη Ϋλαο αθφκα παξϊγνληαο. Ζ θαηαζθεπά ησλ καιαθηάξσλ γέλεηαη απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα θαη απνηεινχληαη απφ δηπιϊ ηνηρψκαηα δηακϋζνπ ησλ νπνέσλ θπιϊ δεζηφ λεξφ. Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζέαο καιϊμεσο κϋζσ ηεο αχμεζεο ηνπ θπιηφκελνπ λεξνχ κϋζα ζηνπο καιαθηάξεο ά κϋζσ ηεο ηαρχηεηαο ηεο κϊιαμεο κεηψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ειαηφθαξπνπ θαη δεκηνπξγεέ εππϊζεηα ζηελ νμεέδσζε. Ο δηαρσξηζκφο γέλεηαη κε θπγνθεληξηθνχο δηαρσξηζηάξεο, πνπ ζηεξέδνληαη ζηε δηαθνξϊ εηδηθψλ βαξψλ ησλ δηαθφξσλ πγξψλ. Σν δεζηφ λεξφ πνπ πξνζηέζεηαη ζην δηαρσξηζηάξα πξϋπεη λα Ϋρεη ινγηθά ζεξκνθξαζέα, θαζψο ζε πεξέπησζε πνπ μεπεξϊζεη ηνπο 30 νc ην ειαηφιαδν πνπ παξϊγεηαη νμεηδψλεηαη πνιχ γξάγνξα.οη δηαρσξηζηάξεο γηα λα παξϊγνπλ θαιάο πνηφηεηαο ειαηφιαδν πξϋπεη λα θαζαξέδνληαη ζπρλϊ θαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. ΓηΪθνξα θαηϊινηπα Ϋρνπλ σο απνηϋιεζκα ηε κεέσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ιαδηνχ πνπ ζα παξαρζεέ κεηϋπεηηα. Ζ θπγνθϋληξηζε παξϊ ηελ πξνθαηϊιεςε πνπ ππϊξρεη γηα ην αλ βαζέδεηαη ζηνπο ζσζηνχο θαλφλεο ιεηηνπξγέαο κπνξεέ λα παξϊγεη ιϊδη φπσο θαη ζε Ϊιια ζπγθξνηάκαηα. ε αληέζεηε πιεπξϊ ην ιϊδη Ϋρεη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ. Ζ απνζάθεπζε εέλαη ην ηειεπηαέν ζηϊδην πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ παξϊγνληεο πνπ λα επεξεϊδνπλ ην ειαηφιαδν. Ζ χπαξμε νξηζκϋλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην ειαηφιαδν εέλαη δεδνκϋλε. Σν αζχκβαην ηνπ ρξφλνπ ζπιινγάο θαη ηνπ ρξφλνπ ειαηνπνέεζεο εέλαη θϊηη πνπ αθφκα θαη ζάκεξα ε ηερλνινγέα κπνξεέ κελ λα ην κεηψζεη αιιϊ δελ κπνξεέ λα ην εμαιεέςεη. Οη θαξπνέ δελ σξηκϊδνπλ φινη καδέ αιιϊ ζηαδηαθϊ θαη Ϋηζη δελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ην έδην ρξνληθφ δηϊζηεκα. 68

69 3.4.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΔΧΝ Απφ ηα παξαπϊλσ γέλεηαη ζαθϋο φηη ν ηξφπνο Ϊιεζεο πνπ ζα εθαξκφζεη ην ειαηνπξγεέν κπνξεέ λα επεξεϊζεη νξηζκϋλνπο κφλν απφ ηνπο παξϊγνληεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιϊδνπ. πγθεθξηκϋλα, κϋζσ ησλ αλαιχζεσλ ζπγθξηζάθαλε ηα κνληϋια παξαγσγάο σο πξνο ηνπο παξαθϊησ παξϊγνληεο: 1. Υξφλνο αλακνλάο ειαηνθϊξπνπ απφ ηελ ψξα Ϊθημεο Ϋσο ηελ εέζνδν ζηε γξακκά παξαγσγάο 2. Πιεξφηεηα καιαθηάξσλ ζε ειαηνκϊδα θαηϊ ηελ ψξα κϊιαμεο εκαληηθά δηεπθξέληζε γηα ηνλ ππνινγηδφκελν ρξφλν αλακνλάο απνηειεέ πσο απηφο αλαθϋξεηαη κόλν ζην ρξφλν αλακνλάο ηνπ ειαηνθϊξπνπ ιφγσ δπλακηθφηεηαο ηεο γξακκάο παξαγσγάο, δειαδά ζην ρξφλν απφ ηνλ νπνέν ν παξαγσγφο πξνζθνκέδεη ζην ειαηνπξγεέν ην ηειεπηαέν ηκάκα ηεο ζπγθνκηδάο ηνπ. Ο επηπιϋνλ ρξφλνο παξακνλάο ηνπ ειαηνθϊξπνπ ζηελ απνζάθε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (ν νπνένο εέλαη πνιιϋο θνξϋο ππεξδηπιϊζηνο απφ ηνλ ππνινγηδφκελν ρξφλν αλακνλάο ιφγσ δπλακηθφηεηαο) θαηϊ ηνλ νπνέν ελδερφκελα ε ζπγθνκηδά ζπλερέδεηαη, πξϋπεη λα πξνζηέζεηαη θαηϊ πεξέπησζε ζηνλ κϋζν ρξφλν αλακνλάο πνπ εθηηκάζεθε. ΔΝΑΡΙΟ 12ΧΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΦΙΞΔΙ 50 ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΟ ΧΡΑΡΙΟ ΠαξΪκεηξνο ΜνληΫιν κεκνλωκϋλεο ΜνληΫιν Κνηλάο Ϊιεζεο Άιεζεο ΜΫζνο ρξόλνο ιεηηνπξγέαο ειαηνηξηβεένπ 12 ψξεο 21 ιεπηϊ 13 ψξεο 26 ιεπηϊ ΜΫζνο ρξόλνο αλακνλάο ειαηνθϊξπνπ 4 16 ψξεο 02 ιεπηϊ 4 ψξεο 54 ιεπηϊ 4 Γηεπθξηλέδεηαη πσο ε ζπγθεθξηκϋλε παξϊκεηξνο αλαθϋξεηαη ζηελ αλακνλά ηνπ ειαηνθϊξπνπ ιφγσ ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο γξακκάο παξαγσγάο, θαη δελ πεξηϋρεη ην ρξφλν αλακνλάο ιφγσ θσιπζηεξγέαο ηεο ζπγθνκηδάο 69

70 Παξηέδεο πνπ επεμεξγϊζηεθαλ Παξηέδεο πνπ κεηαθϋξνληαη γηα ηελ επόκελε κϋξα 6 1 Πέλαθαο 3-6 ΑπνηειΫζκαηα ζπγθξηηηθάο αλϊιπζεο γηα ην ζελϊξην 12ωξεο ιεηηνπξγέαο - πιάζνο αθέμεωλ = 50 παξαγωγνέ. χκθσλα κε ηηο παξαδνρϋο ηνπ κνληϋινπ γηα ηελ πνιηηηθά ηνπ ειαηνηξηβεένπ, ηελ πξψηε κϋξα Ϊλνημε ηε γξακκά παξαγσγάο ζηηο 5 ην απφγεπκα (μεθηλϊεη ηελ επεμεξγαζέα φηαλ ζηελ απνζάθε ππϊξρνπλ 20 ηφλνη ειαηνθϊξπνπ) ελψ ηηο επφκελεο εκϋξεο ε γξακκά παξαγσγάο ιεηηνπξγνχζε απφ ηηο 8 ην πξσέ. πλνιηθϊ ην ειαηνηξηβεέν ιεηηνχξγεζε γηα 86 ψξεο θαη 22 ιεπηϊ ζηε κέα πεξέπησζε θαη 94 ψξεο 02 ιεπηϊ ζην κνληϋιν θνηλάο Ϊιεζεο. ην κνληϋιν θνηλάο Ϊιεζεο ν ρξφλνο ιεηηνπξγέαο εέλαη κεγαιχηεξνο, γηαηέ ην ειαηνπξγεέν θιεέλεη αθνχ εμππεξεηεζεέ (δχγηζκα θαη δεηγκαηνιεςέα) θαη ν ηειεπηαένο παξαγσγφο, ν νπνένο ζχκθσλα κε ην πιϊλν αθέμεσλ θηϊλεη ιέγν πξηλ ην ηϋινο ηνπ σξαξένπ. ηε ζπλϋρεηα, παξνπζηϊδνπκε ηα απνηειϋζκαηα ζρεηηθϊ κε ηελ πιεξφηεηα ησλ καιαθηάξσλ, ε νπνέα φπσο παξνπζηϊζακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα επεξεϊδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ. Σν επηζπκεηφ βεβαέσο εέλαη ε κϋγηζηε δπλαηά πιεξφηεηα. Δπεηδά κεγϊιεο ρσξεηηθφηεηεο καιαθηάξσλ ζα επλννχζαλε ζηε ζπγθεθξηκϋλε παξϊκεηξν ζπληξηπηηθϊ ην ζχζηεκα παξαγσγάο κε θνηλά Ϊιεζε, ε ζχγθξηζε Ϋγηλε γηα καιαθηάξεο ρσξεηηθφηεηαο 1200 θηιψλ. ΔΝΑΡΙΟ 12ΧΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΦΙΞΔΙ 50 ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΟ ΧΡΑΡΙΟ ΜερΪλεκα Πιεξόηεηα Μαιαθηάξωλ ΜνληΫιν κεκνλωκϋλεο Ϊιεζεο Πιεξόηεηα Μαιαθηάξωλ ΜνληΫιν θνηλάο Ϊιεζεο Μαιαθηάξαο 1 61% 88% Μαιαθηάξαο 2 58% 89% Μαιαθηάξαο 3 55% 89% Μαιαθηάξαο 4 53% 90% 70

71 Μαιαθηάξαο 5 51% 88% Μαιαθηάξαο 6 50% 86% Πέλαθαο 3-7 Πιεξόηεηα καιαθηάξωλ. ΑπνηειΫζκαηα ζπγθξηηηθάο αλϊιπζεο γηα 12ωξε ιεηηνπξγέα ειαηνπξγεένπ - πιάζνο αθέμεωλ = 50 παξαγωγνέ. Σν ζηαηηζηηθφ ζθϊικα ζηα παξαπϊλσ δεδνκϋλα εέλαη γηα επέπεδν εκπηζηνζχλεο 95% ιηγφηεξν απφ 0,5%. Δπέζεο, γηα ηε δηϊξθεηα πξνζνκνέσζεο πνπ επηιϋμακε, ην ζχζηεκα θηϊλεη ηε κφληκε θαηϊζηαζε. Οπφηε κπνξνχκε κε ζηγνπξηϊ λα πνχκε πσο ην κνληϋιν παξαγσγάο κε θνηλά Ϊιεζε ζπκπεξηθϋξεηαη θαιχηεξα απφ ην κνληϋιν παξαγσγάο κε Ϊιεζε αλϊ παξηέδεο ζηηο παξακϋηξνπο πνπ επεξεϊδνπλ ηα πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ ειαηνιϊδνπ γηα ην ζπγθεθξηκϋλν ζελϊξην αθέμεσλ. ΔΝΑΡΙΟ 12ΧΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΦΙΞΔΙ 30 ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΟ ΧΡΑΡΙΟ ΠαξΪκεηξνο ΜνληΫιν κεκνλωκϋλεο ΜνληΫιν Κνηλάο Ϊιεζεο Άιεζεο ΜΫζνο ρξόλνο ιεηηνπξγέαο ειαηνηξηβεένπ 12 ψξεο 12 ψξεο 06 ιεπηϊ ΜΫζνο ρξόλνο αλακνλάο ειαηνθϊξπνπ 5 14 ψξεο 21 ιεπηϊ 3 ψξεο 48 ιεπηϊ Παξηέδεο πνπ επεμεξγϊζηεθαλ Παξηέδεο πνπ κεηαθϋξνληαη γηα ηελ επόκελε κϋξα 0 0 Πέλαθαο 3-8 ΑπνηειΫζκαηα ζπγθξηηηθάο αλϊιπζεο γηα ην ζελϊξην 12ωξεο ιεηηνπξγέαο - πιάζνο αθέμεωλ = 30 παξαγωγνέ. ΔΝΑΡΙΟ 12ΧΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΦΙΞΔΙ 30 ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΟ ΧΡΑΡΙΟ 5 Γηεπθξηλέδεηαη πσο ε ζπγθεθξηκϋλε παξϊκεηξνο αλαθϋξεηαη ζηελ αλακνλά ηνπ ειαηνθϊξπνπ ιφγσ ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο γξακκάο παξαγσγάο, θαη δελ πεξηϋρεη ην ρξφλν αλακνλάο ιφγσ θσιπζηεξγέαο ηεο ζπγθνκηδάο 71

72 ΜερΪλεκα Πιεξόηεηα Μαιαθηάξωλ ΜνληΫιν κεκνλωκϋλεο Ϊιεζεο Πιεξόηεηα Μαιαθηάξωλ ΜνληΫιν θνηλάο Ϊιεζεο Μαιαθηάξαο 1 61% 72% Μαιαθηάξαο 2 58% 73% Μαιαθηάξαο 3 55% 76% Μαιαθηάξαο 4 53% 76% Μαιαθηάξαο 5 51% 72% Μαιαθηάξαο 6 50% 71% Πέλαθαο 3-9 Πιεξόηεηα καιαθηάξωλ. ΑπνηειΫζκαηα ζπγθξηηηθάο αλϊιπζεο γηα 12ωξε ιεηηνπξγέα ειαηνπξγεένπ - πιάζνο αθέμεωλ = 50 παξαγωγνέ. Παξαηεξνχκε πσο αλ θαη πϊιη ην κνληϋιν ηεο θνηλάο Ϊιεζεο θαέλεηαη λα ππεξϋρεη ηνπ κνληϋινπ κεκνλσκϋλεο Ϊιεζεο, ε ππεξνρά απηά ηε θνξϊ εέλαη κηθξφηεξε. Απηφ ζπκβαέλεη γηαηέ ην κνληϋιν ηεο θνηλάο Ϊιεζεο δνπιεχεη θαιχηεξα γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρά ησλ παξαγσγψλ. ΓεδνκΫλεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο γξακκάο παξαγσγάο, Ϋλα πιάζνο αθέμεσλ 30 παξαγσγψλ αλϊ εκϋξα, θαηαλεκεκϋλν ζε Ϋλα 12σξν σξϊξην ιεηηνπξγέαο, εμππεξεηεέηαη ρσξέο λα δεκηνπξγνχληαη κεγϊιεο νπξϋο αλακνλάο. ΔΝΑΡΙΟ 8ΧΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΤΚΝΔ ΑΦΙΞΔΙ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΠαξΪκεηξνο ΜνληΫιν κεκνλωκϋλεο ΜνληΫιν Κνηλάο Ϊιεζεο Άιεζεο ΜΫζνο ρξόλνο ιεηηνπξγέαο ειαηνηξηβεένπ 9 ψξεο ψξεο 52 ιεπηϊ ΜΫζνο ρξόλνο αλακνλάο ειαηνθϊξπνπ 6 19 ψξεο 11 ιεπηϊ 13 ψξεο 51 ιεπηϊ 6 Γηεπθξηλέδεηαη πσο ε ζπγθεθξηκϋλε παξϊκεηξνο αλαθϋξεηαη ζηελ αλακνλά ηνπ ειαηνθϊξπνπ ιφγσ ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο γξακκάο παξαγσγάο, θαη δελ πεξηϋρεη ην ρξφλν αλακνλάο ιφγσ θσιπζηεξγέαο ηεο ζπγθνκηδάο 72

73 Παξηέδεο πνπ επεμεξγϊζηεθαλ Παξηέδεο πνπ κεηαθϋξνληαη γηα ηελ επόκελε κϋξα Πέλαθαο 3-10 ΑπνηειΫζκαηα ζπγθξηηηθάο αλϊιπζεο γηα 8ωξε ιεηηνπξγέα ειαηνπξγεένπ θαη ππθλϋο αθέμεηο παξαγωγώλ. ΔΝΑΡΙΟ 8ΧΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΤΚΝΔ ΑΦΙΞΔΙ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΜερΪλεκα Πιεξόηεηα Μαιαθηάξωλ ΜνληΫιν κεκνλωκϋλεο Ϊιεζεο Πιεξόηεηα Μαιαθηάξωλ ΜνληΫιν θνηλάο Ϊιεζεο Μαιαθηάξαο 1 61% 91% Μαιαθηάξαο 2 58% 90% Μαιαθηάξαο 3 55% 90% Μαιαθηάξαο 4 53% 90% Μαιαθηάξαο 5 51% 89% Μαιαθηάξαο 6 50% 89% Πέλαθαο 3-11 Πιεξόηεηα καιαθηάξωλ γηα ζελϊξην 8ωξεο ιεηηνπξγέαο θαη ππθλϋο αθέμεηο παξαγωγώλ. Σν ζπγθεθξηκϋλν ζελϊξην αθέμεσλ εμππεξεηεέ θαιχηεξα ηηο αλϊγθεο ηνπ κνληϋινπ θνηλάο Ϊιεζεο, ην νπνέν Ϊιισζηε ζπκπεξηθϋξεηαη θαη θαιχηεξα θϊησ απφ κέα ηϋηνηα πνιηηηθά ιεηηνπξγέαο. ΓεληθΪ πϊλησο, φζν αθνξϊ ζηελ εθηέκεζε γηα ηε ζπκπεξηθνξϊ ησλ δχν κνληϋισλ παξαγσγάο ζηηο παξακϋηξνπο πνπ επεξεϊδνπλ πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ ειαηνιϊδνπ, παξαηεξνχκε πσο ην κνληϋιν ηεο θνηλάο Ϊιεζεο ππεξϋρεη ηνπ κνληϋινπ Ϊιεζεο αλϊ παξηέδεο (Ϊιινηε πεξηζζφηεξν θαη Ϊιινηε ιηγφηεξν, αλϊινγα κε ην ζελϊξην αθέμεσλ). ηηο επφκελεο ελφηεηεο εμεηϊδνληαη ζπγθξηηηθϊ ηα πιενλεθηάκαηα / κεηνλεθηάκαηα ησλ κνληϋισλ παξαγσγάο θαη ζηηο Ϊιιεο δηαζηϊζεηο. 73

74 3.5 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΟΦΔΛΖ ΚΟΣΟ ΚΣΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Σν ζχζηεκα κε θνηλά Ϋθζιηςε ρξεηϊδεηαη επηπιϋνλ εμνπιηζκφ ζε ζχγθξηζε κε ην ζχζηεκα ηεο επεμεξγαζέαο αλϊ παξηέδα παξαγσγνχ. Σα κεραλάκαηα πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλϋρεηα αθνξνχλ κέα γξακκά παξαγσγάο. ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΜΑΥΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΟΣΟΤ ΕΤΓΗΣΗΚΟ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ Με δηπιφ θνπβϊ δχγηζεο ,00 ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΗΛΟ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΠΛΖΡΧΖ ΗΛΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΔΚΚΔΝΧΖ ΗΛΟ πιιϋγεη ηνλ ειαηφθαξπν γηα ηελ κϋηξεζε ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο, κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο αλϊινγα κε ην κϋγεζνο ηεο παξηέδαο ΚαηαζθεπαζκΫλν απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα γηα ηελ απνζάθεπζε ηνπ ειαηφθαξπνπ πξηλ πξνσζεζεέ ζηνπο καιαθηάξεο. ΑλΪινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα κπνξεέ λα εμππεξεηεέ πεξηζζφηεξεο απφ κέα γξακκϋο. ΜεηαθΫξεη ηνλ ειαηφθαξπν κεηϊ ην δχγηζκα ζην ζηιφ ΜεηαθΫξεη ηνλ ειαηφθαξπν απφ ην ζηιφ ζην ζπαζηάξα ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΜΔΣΡΖΖ ΜΫηξεζε ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ΑλΪινγα κε ηνλ πξνκεζεπηά θαη ην παθϋην αγνξϊο 74

75 ΔΛΑΗΟΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟ ΣΖΣΑ θαξπνχ. Πέλαθαο 3-12 ΔπηπιΫνλ εμνπιηζκόο γηα ην κνληϋιν παξαγωγάο θνηλάο Ϊιεζεο. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρεέν γηα ην κνληϋιν παξαγσγάο κε θνηλά Ϊιεζε εέλαη φηη απαηηεέ επηπιϋνλ θφζηνο ζηελ αγνξϊ ηνπ απαξαέηεηνπ εμνπιηζκνχ. Σν θφζηνο γηα ηελ κεηαηξνπά κέαο γξακκάο παξαγσγάο απφ κεκνλσκϋλε Ϊιεζε ζε θνηλά θπκαέλεηαη γχξσ ζηηο φπσο θαέλεηαη απφ ηηο ελδεηθηηθϋο ηηκϋο πνπ παξαηέζεληαη, σζηφζν νθεέινπκε λα ζεκεηψζνπκε πσο γηα ηηο επφκελεο γξακκϋο παξαγσγάο πνπ ζα επηζπκάζεη ε ΔΑ λα κεηαηξϋςεη, ην θφζηνο απηφ κεηψλεηαη πϊλσ απφ 50% (δελ ρξεηϊδεηαη επηπιϋνλ αγνξϊ κεραλάκαηνο κϋηξεζεο ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο θαη ζηιφ) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Γηα ηελ εθηέκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δχν κνληϋισλ παξαγσγάο, θαη εθφζνλ απηϊ ιεηηνπξγνχλε κε ηηο έδηεο κεραλϋο (Ϊξα έδηνπο ξπζκνχο παξαγσγάο θαη έδηεο πηζαλφηεηεο βιϊβεο) ρξεζηκνπνηνχκε σο κϋηξν ηνπο λεθξνχο ρξφλνπο. Οη λεθξνέ ρξφλνη εθηηκνχληαη κϋζα απφ δχν ζηνηρεέα: Σν πνζνζηφ ιεηηνπξγέαο ζε ζρϋζε κε ην ρξφλν ιεηηνπξγέαο ηνπ ειαηνηξηβεένπ (λεθξνέ ρξφλνη ιφγσ αδξϊλεηαο) Σνπο ρξφλνπο πνπ ζπαηαινχληαη γηα επηκϋξνπο ελϋξγεηεο π.ρ. πιχζεηο κεραλψλ (λεθξνέ ρξφλνη ιφγσ ηδηαηηεξνηάησλ) Σν επηζπκεηφ βεβαέσο εέλαη νη κεδεληθνέ λεθξνέ ρξφλνη. ΠξνθεηκΫλνπ λα εζηηϊζνπκε ηελ πξνζνκνέσζε ζηηο δηαθνξϋο ησλ ζπζηεκϊησλ παξαγσγάο, παξαδερφκαζηε ηελ απηφκαηε ηξνθνδνζέα, ηνλ απνθπιισηάξα, ην πιπληάξην θαη ηνλ ζπαζηάξα σο Ϋλα εληαέν ζχζηεκα, εθφζνλ ζην ζχζηεκα αλϊ παξηέδεο απηϊ ιεηηνπξγνχλ ζε ζεηξϊ. Χο εληαέν ζχζηεκα ζεσξνχκε θαη ηελ αληιέα, ην decanter θαη ην δηαρσξηζηάξα. ΔΝΑΡΙΟ 12ΧΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΦΙΞΔΙ 50 ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΟ ΧΡΑΡΙΟ 75

76 ΠαξΪκεηξνο ΜνληΫιν κεκνλωκϋλεο Ϊιεζεο ΜνληΫιν Κνηλάο Άιεζεο Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο ζην ζύζηεκα Απνθπιιωηάξαο- Πιπληάξην- παζηάξαο Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 1 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 2 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 3 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 4 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 5 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 6 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο ζην ζύζηεκα Αληιέα- Decanter- Γηαρωξηζηάξαο Υξόλνο πιύζεο αλϊ εκϋξα ζην ζύζηεκα Απνθπιιωηάξαο- Πιπληάξην- παζηάξαο Υξόλνο πιύζεο αλϊ εκϋξα ζην ζύζηεκα Αληιέα- Decanter- Γηαρωξηζηάξαο 34% 16% 23% 12% 27% 13% 31% 13% 36% 13% 42% 12% 52% 12% 0% 0% 3h & 30min 0 min 2h & 48min 0 min Πέλαθαο 3-13 πγθξηηηθά αλϊιπζε απνηειεζκϊηωλ ηωλ παξακϋηξωλ απνδνηηθόηεηαο γηα 12ωξε ιεηηνπξγέα, πιάζνο αθέμεωλ = 50. ΔΝΑΡΙΟ 12ΧΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΦΙΞΔΙ 30 ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΟ ΧΡΑΡΙΟ ΠαξΪκεηξνο ΜνληΫιν κεκνλωκϋλεο Ϊιεζεο ΜνληΫιν Κνηλάο Άιεζεο Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο ζην ζύζηεκα Απνθπιιωηάξαο- Πιπληάξην- παζηάξαο 19% 17% 76

77 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 1 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 2 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 3 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 4 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 5 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 6 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο ζην ζύζηεκα Αληιέα- Decanter- Γηαρωξηζηάξαο Υξόλνο πιύζεο αλϊ εκϋξα ζην ζύζηεκα Απνθπιιωηάξαο- Πιπληάξην- παζηάξαο Υξόλνο πιύζεο αλϊ εκϋξα ζην ζύζηεκα Αληιέα- Decanter- Γηαρωξηζηάξαο 14% 13% 15% 14% 16% 14% 16% 14% 17% 15% 31% 18% 9% 9% 2h & 30min 0 min 2h 0 min Πέλαθαο 3-14 πγθξηηηθά αλϊιπζε απνηειειεζκϊηωλ γηα ηηο παξακϋηξνπο απνδνηηθόηεηαο γηα 12ωξε ιεηηνπξγέα. Πιάζνο αθέμεωλ = 30 παξαγωγνέ. ΔΝΑΡΙΟ 12ΧΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΦΙΞΔΙ 50 ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΟ ΧΡΑΡΙΟ ΠαξΪκεηξνο ΜνληΫιν κεκνλωκϋλεο Ϊιεζεο ΜνληΫιν Κνηλάο Άιεζεο Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο ζην ζύζηεκα Απνθπιιωηάξαο- Πιπληάξην- παζηάξαο Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 1 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 2 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 3 34% 16% 23% 12% 27% 13% 31% 13% 77

78 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 4 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 5 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο - Μαιαθηάξαο 6 Νεθξνέ ρξόλνη ιόγω αδξϊλεηαο ζην ζύζηεκα Αληιέα- Decanter- Γηαρωξηζηάξαο Υξόλνο πιύζεο αλϊ εκϋξα ζην ζύζηεκα Απνθπιιωηάξαο- Πιπληάξην- παζηάξαο Υξόλνο πιύζεο αλϊ εκϋξα ζην ζύζηεκα Αληιέα- Decanter- Γηαρωξηζηάξαο 36% 13% 42% 12% 52% 12% 0% 0% 3h & 30min 0 min 2h & 48min 0 min Σν ζελϊξην ησλ ππθλψλ αθέμεσλ δελ επεξεϊδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο γξακκά παξαγσγάο (κφλν ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο) θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζπγθξηηηθά αλϊιπζε ησλ παξακϋηξσλ απνδνηηθφηεηαο δελ Ϋρεη νπζηαζηηθά ζεκαζέα. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ην κνληϋιν παξαγσγάο ηεο θνηλάο Ϊιεζεο ππεξϋρεη ηνπ κνληϋινπ ηεο κεκνλσκϋλεο Ϊιεζεο, ηδηαέηεξα φηαλ ην πιάζνο ησλ αθέμεσλ εέλαη κεγϊιν. Απηφ ζπκβαέλεη, φπσο αθξηβψο θαη ζηελ πεξέπησζε ησλ πνηνηηθψλ παξακϋηξσλ, γηαηέ ην κνληϋιν ηεο θνηλάο Ϋθζιηςεο απαηηεέ ζπκκεηνρά ησλ παξαγσγψλ γηα λα ιεηηνπξγάζεη. 78

79 4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ηε ζπγθεθξηκϋλε παξϊγξαθν ζπλνςέδνπκε ηα απνηειϋζκαηα πνπ παξνπζηϊζακε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Δπηθεληξψλνπκε ζην κνληϋιν παξαγσγάο ηεο θνηλάο Ϋθζιηςεο γηα ην νπνέν αληηπαξαζϋηνπκε ηα πιενλεθηάκαηα («+») θαη ηα κεηνλεθηάκαηα («-») + ΜαδηθΫο Ο θαξπφο δελ κϋλεη εθηεζεηκϋλνο ζηηο θαηξηθϋο ζπλζάθεο - αθέμεηο ησλ παξαγσγψλ εέλαη πηζαλφ λα πξνθαιϋζνπλ ζπλσζηηζκφ Δμαιεέθεηαη ν ρξφλνο παξακνλάο ζηελ απνζάθε ΔπηπιΫνλ θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ Οη καιαθηάξεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξέπνπ ην 90% ηεο δπλακηθφηεηα ηνπο. ΑλΪγθε γηα λϋεο δηαδηθαζέεο Ζ γξακκά παξαγσγάο βξέζθεηαη ζε ιεηηνπξγέα ιηγφηεξν ρξφλν γηα δεδνκϋλε πνζφηεηα ειαηφθαξπνπ Άγλσζην επέπεδν απνδνράο απφ ηνπο παξαγσγνχο Ζ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ αλακϋλεηαη λα εέλαη θαιχηεξε ηε ζπλϋρεηα πξνρσξνχκε ζε SWOT Analysis. Ζ SWOT Analysis εέλαη ην πην επξχηεξα ρξεζηκνπνηεκϋλν ζηξαηεγηθφ εξγαιεέν ελψ ην αξθηηθφιεμν SWOT πξνθχπηεη απφ ηηο 79

80 αγγιηθϋο ιϋμεηο: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (αληέζηνηρα ζηα ειιεληθϊ: δπλαηϊ ζεκεέα, αδχλαηα ζεκεέα, επθαηξέεο, απεηιϋο). ΓπλαηΪ εκεέα Μεέσζε εμφδσλ (κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα κεραλψλ, κηθξφηεξνη λεθξνέ ρξφλνη, αλζσπνψξεο) Καιχηεξε πνηφηεηα πξντφληνο (κηθξφηεξνη ρξφλνη αλακνλάο, θαξπφο κε εθηεζεηκϋλνο, θαιχηεξε κϊιαμε) Αδπλακέεο ΑξρηθΪ θφζηε γηα ηελ αγνξϊ εμνπιηζκνχ Γηαρεέξηζε ηεο αιιαγάο (αλϊγθεο εθπαέδεπζεο, απνδνρά κνληϋινπ απφ ηνπο παξαγσγνχο) Δπθαηξέεο Αχμεζε ηεο δάηεζεο απφ θαηαλαισηϋο γηα πξντφληα πνηφηεηαο Ηθαλφηεηα εμππεξϋηεζεο πεξηζζφηεξσλ ειαηνπαξαγσγψλ ΑπεηιΫο Γπζθνιέεο απνδνράο ηνπ λϋνπ κνληϋινπ παξαγσγάο απφ ηνπο παξαγσγνχο Μηθξά ζπκκεηνρά παξαγσγψλ 4.1 ΠΡΟΣΑΖ ΜΔΣΑΒΑΖ Γηα ηε κεηϊβαζε ζε Ϋλα λϋν κνληϋιν παξαγσγάο, θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηα επηκϋξνπο ζπκπεξϊζκαηα πνπ Ϋρνπλ δηαηππσζεέ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, σο πιϋνλ θαηϊιιειν πξνθξέλεηαη Ϋλα πβξηδηθφ κνληϋιν παξαγσγάο ην νπνέν Ϋρεη ηα εμάο ραξαθηεξηζηηθϊ: Δθαξκφδεηαη ζε ειαηνπξγεέν κε πεξηζζφηεξεο απφ κέα παξϊιιειεο γξακκϋο παξαγσγάο 80

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 60.000,00 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΫκα: «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδένπ γηα ην εζληθό Convention Bureau (CB) ηεο ΔιιΪδαο» ΔπηβιΫπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα