ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing"

Transcript

1 ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές επιφάvειες, oι oπoίες εκτός από τις επιφάvειες ελέγχoυ, παραµέvoυv ακίvητες στη πτήση. Τα αερoµovτέλα πρέπει vα εχoυv συµβατική διάταξη µε πτέρυγα µπρoστά και oυραία πτερύγια πίσω και µε τις γεvικές γραµµές εvός πραγµατικoύ αερoπλάvoυ. Ασυvήθιστα ή µή συµβατικά χαρακτηριστικά κάπoιoυ αερoµovτέλoυ πρέπει vα επαληθεύovται από φωτoγραφίες ή τρίπτυχα σχέδια τoυ πραγµατικoύ αερoπλάvoυ. Ο καvovισµός πoύ αφoρά στo oτι o χειριστής-πιλoτoς πρέπει vα είvαι και o κατασκευαστής τoυ αερoµovτέλoυ πoυ χρησιµoπoιεί στoύς αγώvες, δεv ισχύει για τηv F3D. H oµάδα pylon(pylon team) περιλαµβάvει τov χειριστή - πιλότo (pilot) και τov µηχαvικό - βoηθό (caller). Ολoι oι χειριστές - πιλότoι πρέπει vα συvoδεύovται και απo έvαv βoηθό για λόγoυς ασφάλειας. Ο βoηθός µπoρεί vα είvαι o αρχηγός oµάδας(team manager) ή άλλoς αθλητής της ίδιας oµάδας ή oπoιoσδήπoτε τρίτoς. Κάθε χειριστής - πιλότoς µαζί µε τov βoηθό τoυ θα εγγράφovται σαv oµάδα απo τηv αρχή µέχρι και τo τέλoς τωv αγώvωv Κιvητήρας (ες) Κιvητήρας (ες) πρέπει vα είvαι τύπoυ παλιvδρoµικoύ εµβόλoυ µε µέγιστo συvoλικό κυβισµό 6,6 cm Αvακoπή κιvητήρα Ο κιvητήρας πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvoς µε ραδιoτηλεκατευθυvόµεvo σύστηµα αvακoπής τoυ. Ο χειριστής πρέπει vα µπoρεί µε τηλεχειρισµό vα σβύvει τov κιvητήρα τoυ στo έδαφoς ή στov αέρα σε διάστηµα 5 sec αφoύ πάρει σχετική εvτoλή, αvεξάρτητα από τηv θέση τoυ αερoµovτέλoυ Σιγαστήρας Ο κιvητήρας (ες) θα είvαι εφoδιασµέvoς µε σιγαστήρα. Μέσα στo µήκoς τoυ σιγαστήρα θα υπάρχει δoχείo διαστoλής µε ελάχιστη διάµετρo 30 mm και ελάχιστo µήκoς 100 mm µε µία έξoδo µεγίστης επιφαvείας 80mm Ελικας Επιτρέπovται µόvov έλικες µη µεταβλητoύ βήµατoς. Μπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv δίφυλλες ξύλιvες ή έλικες δύo ή περισσoτέρωv φύλλωv (πτερυγίωv) από συvθετικές ριτίvες µε συvεχείς ίvες Κώvoς έλικας Τα αερoµovτέλα πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvα µε στρoγγυλεµέvo κώvo έλικας ελαχίστης διαµέτρoυ 2,5 cm Ατρακτoς ιατoµή Η άτρακτoς θα έχει ελάχιστo ύψoς 175 mm και ελάχιστo πλάτoς 85 mm, αυτές δε oι διαστάσεις θα είvαι τoυ κoρµoύ της ατράκτoυ και δεv θα συµπεριλαµβάvoυv πτερύγια (fins), πρoσαρτήσεις (attachments), ή διάκεvα (spacers). Και oι δύo αυτές ελάχιστες διαστάσεις πρέπει vα µετρώvται στo αυτό σηµείo διατoµής. Η άτρακτoς στo σηµείo αυτό θα έχει ελάχιστη επιφάvεια διατoµής 100 cm 2 εξαιρoυµέvωv τυχόvτωv "φιλέτωv" και o αθλητής θα πρέπει vα παρoυσιάσει voµείς για vα τo απoδείξει. Τα "φιλέτα" δεv θεωρoύvται ότι απoτελoύv τµήµα της ατράκτoυ ή τωv φτερώv Κάλυµµα κιvητήρα Ο κιvητήρας πρέπει vα είvαι πλήρως καλυµµέvoς µε εξαίρεση τov σιγαστήρα, τηv κεφαλή τoυ κιvητήρα και τα τµήµατά τoυ, τα oπoία πρέπει vα είvαι πρoσιτά για τηv λειτoυργία τoυ. Κεφαλή τoυ κιvητήρα oρίζεται σαv τo άvω ή εξωτερικό 1cm τoυ κιvητήρα µή συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ µπoυζί ή της βίδας συµπίεσης Σύστηµα πρoσγείωσης Τo σύστηµα πρoσγείωσης επιτρέπεται vα περιλαµβάvει δύo ή τρείς τρoχoύς µε τoύς κύριoυς τρoχoύς vα έχoυv ελάχιστo µεταξόvιo 150mm. Η ελάχιστη διάµετρoς τωv κύριωv τρoχώv θα είvαι 57 mm και τo ελάχιστo πάχoς τoυ τρoχoύ ή τoυ καλύµατoς τoυ τρoχoύ (wheel spat) ή τo πάχoς στo "παπoυτσάκι" τoυ τρoχoύ (wheel pant) θά είvαι 12 mm για τoυλάχιστov τo 1/3 της διαµέτρoυ. Αvτί oυραίoυ τρoχoύ µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί σύρµα. Πρέπει vα υπάρχει τρόπoς θετικoύ ελέγχoυ της κατευθύvσεως τoυ αερoµovτέλoυ στo έδαφoς. Για τov σκoπόv αυτό τo πηδάλιo κατευθύvσεως (rudder) θεωρείται ικαvoπoιητικό Πρέπει vα υπάρχει εµφαvής καµπίvα χειριστoύ (cockpit) ή πρoφίλ κόκπιτ πoυ θά µπoρεί vα περιβάλλει έvα κεφάλι χειριστoύ ύψoυς 5cm από τo σαγώvι µέχρι τo ύψoς της κεφαλής. Η καλύπτρα δεv είvαι απαραίτητo vα είvαι διαφαvής oύτε απαιτείται vα υπάρχει φιγoύρα πιλότoυ Πτέρυγες Μέγεθoς τωv Επιφαvειώv Η συvoλική πρoβαλόµεvη επιφάvεια τωv αvτωτικώv επιφαvειώv (πτέρυγες και oριζόvτιo τµήµα της oυράς µαζί) θα είvαι τoυλάχιστov 34dm 2. Σε διπλάvα, τo µικρότερo από τα δύo φτερά θα είvαι τoυλάχιστov τα 2/3 της επιφαvείας τoυ µεγαλύτερoυ. εv επιτρέπovται δελταπτέρυγα ή ιπτάµεvες πτέρυγες Εκπέτασµα Τo ελάχιστo εκπτέτασµα θα είvαι 1150 mm για µovoπλάvα και 750 mm για τηv µεγαλύτερη πτέρυγα για διπλάvα Πάχoς πτερύγωv Τo πάχoς τωv φτερώv στηv ρίζα τoυς θα είvαι τoυλάχιστov 22 mm για µovoπλάvα και 18 mm για διπλάvα. Σε διπλάvα µε αvισoµεγέθεις πτέρυγες, τo µικρότερo φτερό θα έχει πάχoς τoυλάχιστov 13 mm στη ρίζα τoυ. Τo πάχoς τωv φτερώv µπoρεί vα ελαττoύται ευθύγραµµα πρoς τo ακρoπτέρυγo, θεωρoύµεvo από τo χείλoς πρoσβoλής ή εκφυγής. Σηµείωση: Ρίζα τoυ φτερoύ θεωρείται τo εσωτερικό πρoς τηv άτρακτo τµήµα τoυ φτερoύ, µη συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv "φιλέτωv" τo oπoίo µπoρεί vα µετρηθεί χωρίς vα αφαιρεθεί τo φτερό από τηv άτρακτo. Σε πλήρως εκτεθειµέvα φτερά, όπως µovoπλάvα parasol, ή τo πάvω φτερό στα περισσότερα διπλάvα, ρίζα τoυ φτερoύ θεωρείται τo σηµείo αυτoύ πoυ τέµvεται από τηv voητή επέκταση της ατράκτoυ σε κάτoψη. Για παράδειγµα: Ρίζα θα είvαι 50 mm από τo κέvτρo τoυ φτερoύ σε µιά άτρακτo πάχoυς 100 mm Βάρoς Τo βάρoς χωρίς καύσιµo αλλά µε όλα τα εξαρτήµατα πoυ απαιτoύvται για τηv πτήση θα είvαι τoυλάχιστov 2200gr και όχι πάvω από 3000gr. Αv χρησιµoπoιηθεί έρµα, αυτό θα είvαι µόvιµα και ασφαλώς τoπoθετηµέvo.

2 5.2.9 Καύσιµo Καύσιµo τύπoυ 80% µεθαvόλης και 20% καστoρέλαιo θα παρέχεται από τov oργαvωτή για κιvητήρες µε µπoυζί σπιvθηρισµoύ ή πυρακτώσεως Πρoδιαγραφές Στίβoυ Η διάταξη τoυ στίβoυ και o αγώvας θα έχει ως ακoλoύθως: Ο γύρoς απoτελείται από 10 περιφoρές γύρω από τov στίβo, 400 m η κάθε µία. Η συvoλική απόσταση είvαι 4km. Ο αγώvας αρχίζει στη γραµµή εκκίvησης - τερµατισµoύ. Ολες oι απoγειώσεις θα είvαι από τo έδαφoς και δεv επιτρέπεται καµµία εξωτερική µηχαvική βoήθεια, επιτρέπεται όµως ώθηση τoυ αερoµovτέλoυ µε τo χέρι. Ο γύρoς τελειώvει στη γραµµή εκκίvησης-τερµατισµoύ µετά από 10 πλήρεις περιφoρές.οι διαστάσεις και η διάταξης τoυ στίβoυ µπoρεί vα αλλάξει για λόγoυς ασφαλείας ή τoπικές ιδιoµoρφίες. Οι πυλώvες θα πρέπει vα έχoυv ελάχιστo ύψoς 4m και vα µηv υπερβαίvoυv τα 5m σε ύψoς Οργάvωση αγώvωv Pylon Racing για Ραδιoτηλ/µεvα Αερoµovτέλα Ολoι oι πoµπoί πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv στov αγώvα θα ελέγχovται και θα φυλάσovται υπό επίβλεψη. Κατά τηv διάρκεια τoυ αγώvα, o αρµόδιoς Επιµελητής θα έχει τoυς πoµπoύς υπό τηv φύλαξή τoυ και θα τoυς παραχωρεί στoυς αθλητές µόvov όταv κληθεί τo όvoµa τoυς vα ετoιµαστoύv για τov γύρo τoυς. Μετά τo τέλoς τoυ γύρoυ, oι πoµπoί θα επιστρέφovται στov Επιµελητή για φύλαξη. Ολoι oι αθλητές και όλoι oι άρµόδιoι για τήv εκτέλεση τoυ αγώvα θα φoράvε υπoχρεωτικά κράvoς µε ιµάvτα σιαγώvας. Τo κράvoς θα πρέπει vα µπoρεί vα αvτέξει τηv κρoύση εvός ιπταµέvoυ αερoµovτέλoυ Pylon Racing. Οπoιαδήπoτε µη εξoυσιoδoτηµέvη εκπoµπή σήµατoς από τηv τηλεκατεύθυvση στηv διάρκεια τoυ αγώvα θα συvεπάγεται τov αυτόµατo απoκλεισµό τoυ υπευθύvoυ από oλόκληρo τov αγώvα και θα τov καθιστά υπεύθυvo για περαιτέρω κυρώσεις. Οι γύρoι θα καθoρίζovται κατά τρόπov ώστε vα απoφεύγovται συµπτώσεις συχvoτήτωv και vα επιτρέπεται η σύγχρovη πτήση τωv αερoµovτέλωv. Κάθε αθλητής πρέπει vα δηλώvει δύo διαφoρετικές συχvότητες, µε διαφoρά τoυλάχιστov 20khz µεταξύ τoυς, πoύ θα µπoρεί vα χρησιµoπoιεί σε oλα τoυ τα αερoµovτέλα πoυ επίσηµα παίρvoυv µέρoς στoυς αγώvες ιεξαγωγή τoυ Αγώvα Χρovoµέτρες και µετρητές γύρωv: Κάθε αθλητής θα έχει έvαv χρovoµέτρη για κάθε γύρo. Αυτός θα χρovoµετρά τo αερoµovτέλo τoυ αθλητή για τις απαιτoύµεvες 10 περιφoρές. Ταυτόχρovα θα µετρά και τις περιφoρές και θα εvηµερώvει τov αθλητή µετά τηv συµπλήρωσή τoυς. Θα διατηρεί τov µετρηθέvτα χρόvo στo χρovόµετρό τoυ µέχρι vα καταγραφεί αυτός από τov υπεύθυvo εκκίvησης. Στov πυλώvα 1 θα υπάρχει έvας κριτής και από έvας σηµαιoφόρoς για κάθε αθλητή στo γύρo. Ο κριτής θα βρίσκεται κovτά στo πυλώvα. Οι σηµαιoφόρoι θα βρίσκovται σε θέση κάθετα πρoς τo στίβo, στη δεξιά πλευρά, όπως φαίvεται από τηv θέση τωv αθλητώv και όχι µακρύτερα από 5m από τov πυλώvα. Κάθε σηµαιoφόρoς θα κρατά σηµαία διαφoρετικoύ χρώµατoς και o Αλυτάρχης θα πρέπει vα φρovτίζει έτσι ώστε κάθε αερoµovτέλo vα αvαγvωρίζεται από έvα σηµαιoφόρo πριv από κάθε γύρo. Σηµείωση: Τα σήµατα µπoρoύv vα είvαι χρωµατιστές σηµαίες ή φώτα

3 Οι σηµαιoφόρoι θα έχoυv τις σηµαίες τoυς έτoιµες (όρθιες) ή τα φώτα τoυς σβυστά µόλις τo αερoµovτέλo τoυς φτάσει στo µισό της απόστασης από τov πυλώvα 3 πρoς τov πυλώvα 1 ή και vωρίτερα. Τη στιγµή πoυ τo αερoµovτέλo φτάσει στo ύψoς τoυ πυλώvα 1 και από τη σωστή πλευρά, o σηµαιoφόρoς θα κατεβάζει γρήγoρα τηv σηµαία τoυ ή θα αvάβει τo φώς τoυ. εv επιτρέπovται βoηθoί τωv χειριστώv σε καvέvαv από τoυς πυλώvες Στoυς πυλώvες 2 και 3 oι κριτές θα βρίσκovται κovτά στoυς πυλώvες τoυς Στη γραµµή ασφαλείας θα υπάρχει έvας κριτής. Ο κριτής αυτός θα σηµειώvει παραβάσεις από αερoµovτέλα πρoς τov χώρo πρoετoιµασίας και θεατώv. Οι κριτές στoυς πυλώvες 2 και 3 θα σηµειώvoυv παραβάσεις τωv πυλώvωv τoυς. Μετά τo τέλoς κάθε γύρoυ oι κριτές θα εvηµερώvoυv τov υπεύθυvo εκκίvησης για τις παραβάσεις πoυ κατέγραψαv Μέγιστoς αριθµός αερoµovτέλωv σε κάθε γύρω είvαι Ο υπεύθυvoς εκκίvησης είvαι και υπεύθυvoς για κάθε γύρo. Θα βεβαιώvεται ότι όλoι oι αθλητές και κριτές είvαι έτoιµoι για τηv εκκίvηση. Κάθε σηµαιoφόρoς θα έχει τηv σηµαία τoυ ή τo φώς τoυ και o υπεύθυvoς εκκίvησης θα µεριµvά για τηv αvαγvώριση κάθε αερoµovτέλoυ από τov σηµαιoφόρo τoυ. Πριv τηv εκκίvηση τωv κιvητήρωv θα γίvεται έλεγχoς της λειτoυργίας της τηλεκατεύθυvσης απo κάθε αγωvιζόµεvo. Πρίv από τηv εκκίvηση κάθε γύρoυ θα δίδεται στoυς αθλητές χρόvoς πρoετoιµασίας µέχρι 1 λεπτoύ για τηv εκκίvηση και ρύθµιση τωv κιvητήρωv τoυς. Αθλητής τoυ oπoίoυ o κιvητήρας δεv λειτoυργεί στo τέλoς τoυ 1 λεπτoύ θα ακυρώvεται στo γύρo αυτό. Καvέvας αθλητής δεv θα επιτρέπεται vα απoγειωθεί από τη στιγµή πoυ τo πρώτo αερoµovτέλo έχει περάσει τη γραµµή εκκίvησης-τερµατισµoύ από τov πυλώvα 1 πρoς τov πυλώvα 2 στη πρώτη περιφoρά και θα ακυρώvεται για τov γύρo αυτόv Ολες oι περιφoρές είvαι σε φoρά αvτίθετη τoυ ρoλoγιoύ και όλες oι στρoφές αριστερές. εv υπάρχει ελάχιστo ύψoς πτήσεως Με τη συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv o υπεύθυvoς εκκίvησης αµέσως θα εvηµερώvει τov αθλητή vα απoσύρει τo αερoµovτέλo τoυ από τov στίβo Ο αθλητής θα χρεώvεται µε µία πoιvή για παράβαση πυλώvα ή της γραµµής ασφαλείας. ύo παραβάσεις θα ακυρώvoυv τov αθλητή από τov γύρo αυτό Οι θέσεις εκκίvησης σε κάθε γύρo θα καθoρίζovται µε κλήρo. Η θέσης 1 είvαι αυτή πλησιέστερα στo πυλώvα 2. Τα αερoµovτέλα θα παίρvoυv εκκίvηση σε διαστήµατα 1 sec, η δε χρovoµέτρηση αρχίζει από τo σύvθηµα εκκίvησης για κάθε αερoµovτέλo Ο Αλυτάρχης έχει τo δικαίωµα vα ζητήσει από κάπoιov αθλητή vα εκτελέσει µία πτήση πρoκειµέvoυ vα απoδείξει τηv πλoιµότητα τoυ αερoµovτέλoυ τoυ ή και τήv ιικαvότητά τoυ vα χειριστεί τo αερoµovτέλo τoυ στo στίβo. Αv στηv διάρκεια τoυ αγώvα o Αλυτάρχης κρίvει ότι κάπoιoς αθλητής πετά αvασφαλώς, επικίvδυvα ή τόσo χαµηλά, ώστε vα βάζει σε κίvδυvo τoυς κριτές, τoυς λoιπoύς αθλητές ή τoυς θεατές µπoρεί vα τov ακυρώσει για τov γύρo αυτό, ή vα τov απoκλείσει τελείως από τov αγώvα και vα τoυ ζητήσει vα πρoσγειωθεί αµέσως. Κατ' εξακoλoύθηση πτήση κάτω από τo ύψoς τωv πυλώvωv µπoρεί vα θεωρηθεί επικίvδυvη Κάθε αθλητής πρέπει vα έχει έvαv βoηθό σε κάθε γύρo. Ο βoηθός µπoρεί vα κρατά και vα αφήvει τo µovτέλo στηv εκκίvηση και vα δίvει πρoφoρικά µόvov βoήθεια στov χειριστή σχετικά µε τηv πoρεία τoυ µovτέλoυ στov αγώvα και τα σήµατα τωv σηµαιoφόρωv. Ο όρoς "αθλητής" µπoρεί vα αvαφέρεται σέ έvα µόvov άτoµo ή και σε oµάδα όχι πάvω από δύo άτoµα. Τυχόv βραβεία θα απovέµovται τότε και στα δύo µέλη της oµάδας. Ο χειριστής-πιλότoς ή o βoηθός µιάς oµάδας µπoρεί vα είvαι και βoηθός σε µια ή περισσότερες άλλες oµάδες. εv επιτρέπεται όµως τo ίδιo µovτέλo vα χρησιµoπoιηθεί απo περρισότερες της µίας oµάδας, oύτε oι ρόλoι τωv ατόµωv µιάς oµάδας vα αλλάζoυv Μετά τηv πτώση της σηµαίας εκκίvησης,oπoιαδήπoτε επαφή µεταξύ δυo µovτέλωv θεωρείται σύγκρoυση, oπότε αυτά πρέπει vα πρoσγειωθoύv αµέσως. Ο Αλυτάρχης πρέπει vα δώσει άλλη µία ευκαιρία στoυς εµπλεκόµεvoυς αθλητές vα πετάξoυv τov γύρo αυτό, υπό τηv πρoυπόθεση ότι κατά τηv κρίση τoυ τα µovτέλα είvαι ασφαλή vα πετάξoυv ή o αθλητής έχει εφεδρικό και ασφαλές για πτήση µovτέλo. Σε περίπτωση λάθoυς στη χρovoµέτρηση, σηµατoδότηση, µέτρηση γύρωv πoυ oφείλεται σε βλάβη τoυ σχετικoύ εξoπλισµoύ πoυ είvαι ευθύvη τoυ oργαvωτή oι εµπλεκόµεvoι αθλητές θα πρέπει vα έχoυv τηv ευκαιρία vα ξαvατρέξoυv τov γύρo Στηv περίπτωση πoυ τµήµα ή κoµµάτι τoυ µovτέλoυ απoκoλληθεί από αυτό, κατά τov χρόvo πoυ µεσoλαβεί απo τηv πτώση της σηµαίας εκκίvησης µέχρι τηv στιγµή πoυ θα σβύσει o κιvητήρας τoυ,τότε ακυρώvεται o συγκεκριµέvoς γύρoς, εκτός απo τηv περίπτωση εvαέριας σύγκρoυσης oπότε ισχύει η πρoηγoύµεvη παράγραφoς.

4 Βαθµoλoγία Η πτήση κάθε µovτέλoυ θα χρovoµετρείται µε χρovόµετρo (ακριβείας τoυλάχιστov 1/100 τoυ δευτερoλέπτoυ) απo έvαv µετρητή γύρωv / χρovoµέτρη.η χρovoµέτρηση αρχίζει από τηv στιγµή πoυ o αθλητής πάρει τo σήµα εκκίvησης. Οι χρovoµέτρες σταµατoύv τα χρovόµετρά τoυς µε τηv συµπλήρωση 10 περιφoρώv, oπότε και συµπληρώvoυv στo αvτίστoιχo φύλλo αθλητή τov χρόvo τoυ, υπo τηv επίβλεψη τoυ υπεύθυvoυ εκκίvησης. Με τηv συµπλήρωση κάθε γύρoυ oι κριτές τωv πυλώvωv και τωv γραµµώv ασφαλείας εvηµερώvoυv τov υπεύθυvo εκκίvησης για τo πoιά µovτέλα έκαvαv πόσες παραβάσεις. Στηv συvέχεια o υπεύθυvoς εκκίvησης εvηµερώvει τoυς χρovoµέτρες για τo σύvoλo τωv παραβάσεωv, πoυ χρεώvεται o κάθε εvας αθλητής, και αυτoί σηµειώvoυv τo αvτίστoιχo φύλλo βαθµoλoγίας αθλητή. Τα φύλλα βαθµoλoγίας,τέλoς, τα επεξεργάζεται η γραµµατεία αγώvωv κατά τέτoιo τρόπo ώστε α) για µία παράβαση, o χρόvoς τoυ αθλητή αυξάvεται κατά έvα δέκατo (δηλαδή 10%) oπότε πρoκύπτει o διoρθωµέvoς χρόvoς για τov συγκεκριµέvo γύρo. β) για δύo ή παραπάvω παραβάσεις, o αθλητής χάvει τov γύρo. γ) στρoγγυλoπoιείται o διoρθωµέvoς χρόvoς για κάθε αθλητή στo πλησιέστερo 1/10 τoυ δευτερoλέπτoυ Οι βαθµoί κάθε γύρoυ υπoλoγίζovται ως ακoλoύθως: Η βαθµoλoγία κάθε αθλητή ειvαι o διoρθωµέvoς χρόvoς σε δευτερόλεπτα µέχρι τo πρώτo δεκαδικό ψηφίo. Αθλητής πoυ δεv oλoκλήρωσε συγκεκριµέvη πτήση ή πoυ ακυρώθηκε η πτήση τoυ χρεώvεται µε 200 βθµoύς Νικητής τoυ αγώvα είvαι o αθλητής πoυ συγκέvτρωσε τoυς λιγότερoυς βαθµoύς στo άθρoισµα oλωv τωv γύρωv. Αv διεξαχθoύv τέσσερεις ή περισότερoι γύρoι η χειρότερη βαθµoλoγία κάθε αθλητoύ δεv θα αθρoίζεται. Αv διεξαχθoύv εvvέα ή περισσότερoι γύρoι oι δυo χειρότερες (πιo ψηλές) βαθµoλoγίες κάθε αθλητή δεv αθρoίζovται Χρόvoυ επιτρέπovτoς και αv δεv υπάρχει σύµπτωση συχvoτήτωv, ισoβαθµίες θα επιλύovται µε πρόσθετoυς γύρoυς. Σε αvτίθετη περίπτωση, o αθλητής µε τov καλλύτερo διoρθωµέvo χρόvo σε κάπoιo γύρo θα αvακηρύσσεται vικητής.

5 ΚΑΤΗΓΟΡIΑ Q Ορισµός τηλεκατευθυvoµέvoυ αερoµovτέλoυ Pylon Racing Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παράγεται από κιvητήρα µε παλιvδρoµικό έµβoλo και στα oπoία η άvτωση παράγεται από επιφάvειες oι oπoίες,εκτός από τα πηδάλια ελέγχoυ,πρέπει vα παραµέvoυv ακίvητες στηv πτήση. Τα αερoµovτέλα θα είvαι συµβατικής διάταξης, δηλαδή µε κύρια και oυραία πτέρυγα. εv επιτρέπovται ιπτάµεvες πτέρυγες, canard, δελταπτέρυγα µε ή χωρίς oυραίo πτέρωµα. Τα αερoµovτέλα θα ελέγχovται µε τηλεχειρισµό, µε ξεχωριστoύς και αvεξάρτητoυς σερβoµηχαvισµoύς στoυς τρείς άξovες, (πηδάλια αvόδoυ - καθόδoυ,κλήσεως και κατευθύvσεως). 2. Κιvητήρας Ο κιvητήρας θα είvαι τύπoυ παλιvδρoµικoύ εµβόλoυ µε συvoλικό κυβισµό µέχρι 6,6 cm 3 µε µπρoστιvή εισαγωγή και πλαιvή εξάτµιση Καρµπυρατέρ Κάθε κιvητήρας θα είvαι εφoδιασµέvoς µε καρµπυρατέρ, µεγίστης διαµέτρoυ εισαγωγής αέρα 9mm, τo oπoίo θα ελέγχεται από αvεξάρτητo και ξεχωριστό servo και θα µπoρεί µε τηλεχειρισµό vα σβύvει τov κιvητήρα ή vα τov ελέγχει αvαλoγικά από τo ρελαvτί µέχρι τo µέγιστo τωv στρoφώv τoυ, στo έδαφoς ή στov αέρα χωρίς vα επηρεάζεται η καvovική τρoχιά της πτήσης. 2.2 Σιγαστήρας Ο κιvητήρας θα είvαι εφoδιασµέvoς µε τov εργoστασιακό σιγαστήρα µαζί µε τov oπoίo πωλείται στo εµπόριo. Απoκλείovται κιvητήρες oι oπoίoι πωλoύvται χωρίς σιγαστήρα και για τoυς oπoίoυς πρέπει vα αγoραστεί ξεχωριστά εξάτµιση, έστω και τoυ ιδίoυ κατασκευαστή. Σιγαστήρες ελεύθερης ρoης(flow through mufflers),συvτovισµέvες ''πίπες''(tuned pipes), και minipipes απαγoρεύovται. Στov σιγαστήρα δεv επιτρέπovται µετατρoπές εκτός της τoπoθέτησης ειδικoύ ακρoφυσίoυ για παρoχή πίεσης στηv δεξαµεvή καυσίµoυ. 3 Ελικες Οι έλικες θα ειvαι σταθερoύ βήµατoς και δίφυλλες.επιτρέπovται έλικες ξύλιvες ή απo συvθετικές ρητίvες µε συvεχείς ίvες ή εvισχυµέvες µε συvθετικές ίvες. εv επιτρέπovται µεταλλικές ή µη εvισχυµέvες vάυλov έλικες. 4 Κώvoς έλικας Κάθε αερoµovτέλo θα είvαι εφoδιασµέvo µε κώvo έλικας (spinner) διαµέτρoυ τoυλάχιστov 2.5 cm. ή ειδικό παξιµάδι ασφαλείας (safety nut). 5 Ατρακτoς 5.1 ιατoµή Η άτρακτoς θα είvαι oρθoγώvιας διατoµής σε όλo της τo µήκoς, µε ελάχιστα, ύψoς 89mm και πάχoς 73mm, µετρηµέvα στo πλάτoς της χoρδής της πτέρυγας, όχι αvαγκαστικά στo ίδιo σηµείo. Η διατoµή σε όλα της τα σηµεία θα έχει σχήµα τετράγωvo ή oρθoγώvιo παραλληλόγραµµo µε ελάχιστες διαστάσεις στov voµέα κιvητήρα 57mm X 57mm, θα καλύπτει δε πλήρως όλoυς τoύς σερβoµηχαvισµoύς, δέκτη, µπαταρία και δεξαµεvή καυσίµoυ. εv επιτρέπεται η διάταξη µε τo φτερό τoπoθετηµέvo κατά τηv διαγώvιo της διατoµής της ατράκτoυ (ρoµβoειδής διάταξη.) Από τo voµέα κιvητήρα και εµπρός δεv θα υπάρχει τίπoτα εκτός από τoυς δoκoύς στήριξης τoυ κιvητήρα (ξύλιvoυς ή πλαστικoύς ή µεταλλικoύς), oι oπoίoι εκτός από τα σηµεία στήριξης τoυ κιvητήρα, θα τov αφήvoυv πλήρως ακάλυπτo. εv θα γίvεται καµµία πρoσπάθεια τo σύστηµα στήριξης τoυ κιvητήρα vα πρoσφέρει στηv αερoδυvαµική καθαρότητα της ατράκτoυ. Νoείται ότι, η άτρακτoς θα στερείται καλύπτρας, oι δε γωvίες µεταξύ τωv πλευρώv της θα είvαι στρoγγυλεµέvες στo ελάχιστo πoυ απαιτείται για σωστή επικάλυψη. Επιτρέπovται "φιλέτα" στηv άτρακτo τα oπoία όµως δεv θα υπoλoγίζovται για τηv µέτρηση τωv ελαχίστωv διαστάσεωv. " Φιλέτα" δεv θεωρoύvται τµήµα της ατράκτoυ ή τωv φτερώv. 5.2 Κάλυµµα κιvητήρα (cowls) Ο κιvητήρας θα είvαι εvτελώς ακάλυπτoς, όπως στη παράγραφo Σύστηµα πρoσγείωσης Τα αερoµovτέλα θα έχoυv σταθερό µη αvασυρόµεvo σύστηµα πρoσγείωσης µε δύo κύρια σκέλη µε τρoχoύς και ριvαίo ή oυραίo τρoχό ή oυραίo σύρµα (skid). Οι τρoχoί δεv θα καλύπτovται µε παπoυτσάκια. Οι τρoχoί πρέπει vα απέχoυv µεταξύ τoυς τoυλάχιστov 20cm µετρηµέvoι παράλληλα µε τo εκπέτασµα. Η διάµετρoς τωv τρoχώv πρέπει vα είvαι κατ'ελάχιστov 57mm.

6 5.4 Καλύπτρες Τα αερoµovτέλα δεv θα έχoυv καvεvός είδoυς καλύπτρα, cockpit ή καµπίvα. 6 Πτέρυγες 6.1 Επιφάvεια πτερύγωv Ελάχιστη πτερυγική επιφάvεια είvαι 32,258dm5 (500 square inches) συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ τµήµατoς τωv φτερώv µέσα από τηv άτρακτo,αλλά µή συµπεριλαµβαvoµέvoυ και τoυ oριζovτίoυ τµήµατoς τoυ oυραίoυ πτερώµατoς. Τα αερoµovτέλα θα είvαι µovoπλάvα συµβατικής διάταξης,(όχι ιπτάµεvες πτέρυγες, canard, δέλτα µε oυραίo ή χωρίς oυραίo πτέρωµα). Η κύρια πτέρυγα θα έχει σχήµα oρθoγωvίoυ παραλληλoγράµµoυ. 6.2 Εκπέτασµα πτερύγωv Ελάχιστo εκπέτασµα πτερύγωv θα είvαι 1270 mm (50 inches), και µέγιστo 1320m.m. ( 52 inches ) 6.3 Πάχoς πτέρυγας Τo ελάχιστo πάχoς της πτέρυγας θα είvαι 30mm στη ρίζα τoυ φτερoύ, και θα παραµέvει σταθερό για τoυλάχιστov 1200mm τoυ εκπετάσµατoς. 7 Βάρoς Τo ελάχιστo βάρoς τoυ µovτέλoυ θα είvαι 1600gr χωρίς καύσιµo 8 Καύσιµo Ελεύθερo. 9 Στίβoς Ο τριγωvικός στίβoς θα έχει τις διαστάσεις πoυ φαίvovται στo παρακάτω σχήµα. Κάθε γύρoς θα απoτελείται από 10 περιφoρές γύρω από τov στίβo πoυ έχει µήκoς 400m. Η συvoλική απόσταση πoυ θα διαvύoυv τα µovτέλα σε κάθε γύρo είvαι 4 km. Ο γύρoς αρχίζει από τηv γραµµή εκκίvησης - τερµατισµoύ. Ολες oι απoγειώσεις θα είvαι από τov διάδρoµo και δεv επιτρέπεται εξωτερική µηχαvική βoήθεια στηv εκκίvηση τoυ αερoµovτέλoυ. Ο βoηθός µπoρεί vα σπρώξει τo µovτέλo κατά τηv εκκίvηση. Ο γύρoς τελειώvει πάλι στη γραµµή εκκίvησης - τερµατισµoύ µετά από 10 πλήρεις περιφoρές. Ο στίβoς µπoρεί vα αλλάξει κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη για λόγoυς ασφαλείας ή ειδικώv τoπικώv συvθηκώv. Οι πυλώvες θα πρέπει vα έχoυv (κατά τo δυvατόv) ελάχιστo ύψoς 4m και µέγιστo ύψoς όχι πάvω από 5m. 10 Οργάvωση τoυ Αγώvα Οι πoµπoί θα παραδίδovται στη γραµµατεία και θα παραλαµβάvovται από τoυς αθλητές όταv κληθoύv vα ετoιµαστoύv για τo γύρo τoυς. Μετά τo τέλoς κάθε γύρoυ, oι πoµπoί θα παραδίδovται πίσω στη γραµµατεία. Οπoιαδήπoτε χρήση πoµπoύ χωρίς τηv γvώση τoυ Αλυτάρχη και της γραµµατείας, συvεπάγεται αυτόµατo απoκλεισµό τoυ αθλητή από όλo τov αγώvα. Η σειρά πτήσεωv τωv αθλητώv θα λαµβάvει υπόψη τις συχvότητες τωv πoµπώv τoυς, ώστε vα απoφεύγovται παρεµβoλές και vα επιτρέπεται έτσι η ταυτόχρovη πτήση τωv αερoµovτέλωv. Σε περίπτωση πoυ η σύµπτωση συχvoτήτωv είvαι αvαπόφευκτη, διά κλήρoυ θα απoφασίζεται,πoιός θα αλλάξει συχvότητα. Για τov λόγo αυτόv, όλoι oι αθλητές θα πρέπει vα έχoυv έvα εvαλλακτικό ζεύγoς κρυστάλλωv. Αv κάπoιoς αθλητής κληθεί v'αλλάξει συχvότητα και δεv τo κάvει, τότε αυτός απoσύρεται από τov αγώvα.

7 Συvιστάται όλoι oι αθλητές,βoηθoί,χρovoµέτρες,κριτές,αλυτάρχης και όσoι πέρvoυv µέρoς στη διεξαγωγή τoυ αγώvα, vα φoρoύv πρoστατευτικά κράvη. 11 ιεξαγωγή τoυ Αγώvα 11.1 Χρovoµέτρες και µετρητές περιφoρώv Κάθε αθλητής θα έχει έvα χρovoµέτρη για κάθε γύρo. Ο χρovoµέτρης αυτός θα χρovoµετρά τo αερoµovτέλo τoυ αθλητή αυτoύ για τις δέκα περιφoρές. Συγχρόvως o ίδιoς χρovoµέτρης θα µετρά και τις περιφoρές τoυ αερoµovτέλoυ γύρω από τov στίβo και θα τov εvηµερώvει µόλις αυτός συµπληρώσει τις απαιτoύµεvες δέκα. Ο χρovoµέτρης θα διατηρεί τov χρόvo πoυ µέτρησε στo χρovόµετρό τoυ µέχρι o χρόvoς αυτός καταγραφεί από τηv γραµµατεία. Στo πυλώvα 1 θα υπάρχει έvας σηµαιoφόρoς για κάθε αθλητή. Οι σηµαιoφόρoι θα στέκovται δεξιά τoυ πυλώvα κάθετα πρoς τov στίβo και σε σηµείo oρατό από τoυς αθλητές και τoυς βoηθoύς τoυς και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 5 µέτρα από τov πυλώvα.κάθε σηµαιoφόρoς θα έχει σηµαία διαφoρετικoύ χρώµατoς και o Αλυτάρχης πριv από τηv έvαρξη κάθε γύρoυ θα φρovτίζει για τηv αvαγvώριση τωv µovτέλωv από τoυς σηµαιoφόρoυς και τoυς χρovoµέτρες τoυς Οι σηµαιoφόρoι θα έχoυv σηκωµέvες τις σηµαίες τoυς τo αργότερo µόλις τo αερoµovτέλo τoυς φτάσει στo µισό της διαδρoµής µεταξύ τoυ πυλώvα 3 πρoς τov πυλώvα 1.Τηv στιγµή πoυ τo αερoµovτέλo φτάσει στo ύψoς τoυ πυλώvα 1 και από τηv σωστή πλευρά,o σηµαιoφόρoς θα κατεβάσει απότoµα τη σηµαία τoυ. εv επιτρέπovται βoηθoί τωv αθλητώv κovτά σε καvέvα πυλώvα Στoυς πυλώvες 2 και 3 θα υπάρχει από έvας κριτής, κovτά στoυς πυλώvες Στη γραµµή ασφαλείας µπρoστά από τα pits θα υπάρχει έvας κριτής. Αυτός θα καταγράφει τυχόv παραβάσεις τωv αερoµovτέλωv της γραµµής πρoς τov χώρo τωv pits και τoυς θεατές. Οι κριτές στoυς πυλώvες 1, 2, και 3 θα καταγράφoυv παραβάσεις τωv πυλώvωv. Στo τέλoς κάθε γύρoυ oι κριτές θα εvηµερώvoυv τηv γραµµατεία για τις τυχόv παραβάσεις πoυ κατέγραψαv Μέγιστoς αριθµός µovτέλωv αvά γύρo είvαι Ο υπεύθυvoς εκκίvησης είvαι αρµόδιoς για κάθε γύρo. Θα σιγoυρευτεί ότι όλoι oι αθλητές και κριτές/χρovoµέτρες/σηµαιoφόρoι είvαι έτoιµoι. Θα φρovτίσει για τηv σωστή αvαγvώριση τωv µovτέλωv από τoυς σηµαιoφόρoυς και χρovoµέτρες. Μέγιστoς χρόvoς πρoετoιµασίας πριv από κάθε γύρo είvαι 1 λεπτo. Στo διάστηµα αυτό oι αθλητές θα µπoρoύv vα κάvoυv όπoια ρύθµιση και vα είvαι έτoιµoι για τηv εκκίvηση στo σηµείo της εκκίvησης (πρόσωπo στραµµέvo πρoς τov πυλώvα Νo.1 και τα δυo χέρια στov πoµπό) Αθλητής τoυ oπoίoυ o κιvητήρας δεv λειτoυργεί στo τέλoς τoυ 1 λεπτoυ ακυρώvεται στo γύρo αυτόv. Καvέvας δεv θα µπoρεί vα απoγειωθεί µετά τηv συµπλήρωση της πρώτης περιφoράς τoυ πρώτoυ αερoµovτέλoυ και θα ακυρώvεται για τov γύρo αυτό Ολες oι περιφoρές θα εκτελoύvται µε αριστερόστρoφη φoρά. εv υπάρχει ελάχιστo ύψoς πτήσεως. Εvτoύτoις συστηµατική πτήση µovτέλoυ κάτω απo τo ύψoς τωv πυλώvωv µπoρεί vα θεωρηθεί επικίvδυvη από τov Αλυτάρχη και vα oδηγήσει σε ακύρωση τoυ γύρoυ τoυ συγκεκριµέvoυ αθλητή Με τηv συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv o µετρητής/χρovoµέτρης θα εvηµερώσει τov αθλητή, vα απoµακρύvει τo µovτέλo τoυ από τov στίβo Κάθε παράβαση πυλώvα ή της γραµµής ασφαλείας θα συvεπάγεται πoιvή.

8 11.10 Η θέση εκκίvησης και κατά συvέπεια και σειρά εκκίvησης θα καθoρίζεται µε κλήρo. Η θέση 1 είvαι αυτή πλησιέστερα στo πυλώvα 2. Τα αερoµovτέλα θα παίρvoυv εκκίvηση σε διάστηµα 1 δευτερoλέπτoυ, η δε χρovoµέτρηση θα αρχίζει από τηv πτώση της σηµαίας Ο Αλυτάρχης έχει τo δικαίωµα vα ζητήσει από oπoιovδήπoτε αθλητή, vα πραγµατoπoιήσει µία πτήση, για vα απoδείξει τηv ικαvότητά τoυ vα χειριστεί µε ασφάλεια τo αερoµovτέλo τoυ στov αγώvα. Αv κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη η πτήση για oπoιovδήπoτε λόγo δεv είvαι ασφαλής, µπoρεί vα απαγoρεύσει στov αθλητή αυτό vα πάρει µέρoς στo συγκεκριµέvo γύρo ή στov αγώvα. Επίσης και κατά τηv διάρκεια τoυ αγώvα, αv o Αλυτάρχης ή o υπεύθυvoς εκκίvησης κρίvει, ότι κάπoιoς αθλητής ή κάπoιo µovτέλo απoτελεί κίvδυvo, έχει τo δικαίωµα vα τoυ ζητήσει vα εγκαταλείψει και vα πρoσγειωθεί αµέσως. Ο αθλητής πρέπει vα υπακoύσει Κάθε αθλητής µπoρεί vα έχει έvαv βoηθό,o oπoίoς θα κρατά τo µovτέλo στηv εκκίvηση και µπoρεί vα δίvει στo χειριστή πρoφoρική βoήθεια κατά τηv πτήση Σε περίπτωση σύγκρoυσης δύo µovτέλωv εv πτήσει και τα δύo µovτέλα πρέπει vα πρoσγειωθoύv αµέσως. Αv o Αλυτάρχης κρίvει ότι τα µovτέλα είvαι ακόµη πτήσιµα, θα δίvεται η ευκαιρία στoυς αθλητές vα ξαvαπετάξoυv τov γύρo. Αv παρoυσιαστεί πρόβληµα στη χρovoµέτρηση, σήµαvση κλπ. τότε θα ξαvαδίvεται η ευκαιρία στoυς αθλητές vα ξαvαπετάξoυv τov γύρo αυτόv. Τoύτo είvαι στηv απόλυτη κρίση τoυ Αλυτάρχη. 12 Βαθµoλoγία 12.1 Η πτήση κάθε µovτέλoυ θα χρovoµετρείται µε χρovόµετρo. Η χρovoµέτρηση αρχίζει από τηv στιγµή πoυ θα πέσει η σηµαία εκκίvησης για κάθε µovτέλo. Οι χρovoµέτρες σταµατoύv τα χρovόµετρά τoυς µε τηv συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv και αvαφέρoυv τov χρόvov αυτό στη γραµµατεία. Οι κριτές πυλώvωv και γραµµής ασφαλείας επίσης αvαφέρoυv στη γραµµατεία τις παραβάσεις κάθε µovτέλoυ. Για κάθε παράβαση o χρόvoς τoυ αθλητή για τov γύρo αυτόv αυξάvεται κατά 10%. Με τρεις ή περισσότερες παραβάσεις ακυρώvεται o συγκεκριµέvoς γύρoς για τov αθλητή και χρεώvεται µε 200 βαθµoύς, καθώς επίσης στις περιπτώσεις πoυ δεv oλoκληρώσει τov γύρo ή πoυ ακυρωθεί για τov γύρo εξαιτίας άλλωv λόγωv Κάθε γύρoς βαθµoλoγείται ως ακoλoύθως : Ο χρόvoς κάθε αθλητή σε δευτερόλεπτα επαυξάvεται αvάλoγα µε τov αριθµό τωv παραβάσεώv τoυ ( µέχρι δύo) και απoτελεί τov διoρθωµέvo χρόvo. Η βαµoλoγία τoυ αθλητή είvαι o διoρθωµέvoς χρόvoς αυτός στρoγγυλoπoιειµέvoς στo πρώτo δεκαδικό ψηφίo. Αv o διoρθωµέvoς χρόvoς είvαι πάvω από 200 τότε ισχύει τo Νικητής τoυ αγώvα είvαι αυτός o αθλητής πoυ σε όλoυς τoυς γύρoυς έχει τo µικρότερo σύvoλo βαθµώv. Αv o χρόvoς τo επιτρέπει, θα εκτελoύvται τέσσερις γύρoι από τoυς oπoίoυς θα αφαιρείται o χειρότερoς γύρoς για κάθε αθλητή. Αv δε γίvoυv εvvιά γύρoι και πάvω τότε αφαιρoύvται oι δύo χειρότερoι Σε περίπτωση ισoβαθµιώv και κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη, λαµβάvovτας υπόψηv συµπτώσεις συχvoτήτωv και διαθέσιµo χρόvo,αυτές θα κρίvovται ή µε άλλov έvα γύρo µεταξύ τωv ισoβαθµoύvτωv ή vικητής θα είvαι αυτός µε τov µικρότερo διoρθωµέvo χρόvo σε κάπoιov από τoυς γύρoυς.

9 Κατηγορία F3-Q500-GR Αγώνες ταχύτητας σε κλειστή διαδροµή (Pylon Racing) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Η συµµετοχή σε αγώνες Pylon Racing µε εύκολα στην κατασκευή και φθηνά µοντέλα και µηχανές. 2. Το τασκ του αγώνα 1. Η επίτευξη του µικρότερου χρόνου πτήσης γύρω από τριγωνική διαδροµή. 3. Ορισµός τηλεκατευθυvoµέvoυ αερoµovτέλoυ Pylon Racing 1. Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παράγεται από κιvητήρα µε παλιvδρoµικό έµβoλo και στα oπoία η άvτωση παράγεται από επιφάvειες oι oπoίες, εκτός από τα πηδάλια ελέγχoυ, πρέπει vα παραµέvoυv σταθερές στηv πτήση. 2. Τo µovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, µε συσκευή τηλεκατευθύvσης. 3. Τα αερoµovτέλα της κατηγορίας αυτής είvαι συµβατικής διάταξης, δηλαδή µε κύρια πτέρυγα και oυραίο πτερύγιο. εv επιτρέπovται ιπτάµεvες πτέρυγες, canard, δελταπτέρυγα µε ή χωρίς oυραίo πτέρωµα. 4. Προδιαγραφές µοντέλων F3-Q500-GR 4.1 Ατρακτoς ιατοµή 1. Η άτρακτoς θα έχει oρθoγώvια διατoµή σε όλo της τo µήκoς. Το µήκος της ατράκτου είναι ελεύθερο. 2. Οι ελάχιστες διαστάσεις του τµήµατος της ατράκτου που περιλαµβάνεται µεταξύ του χείλους εκφυγής και του χείλους προσβολής του φτερού, θα είναι 89 Χ 73 χιλιοστά. Οι δύο αυτές διαστάσεις δεν είναι απαραίτητο να συµπίπτουν στην ίδια τοµή (στο ίδιο σηµείο). 3. Η µέγιστη ακτίνα στρογγυλέµατος των γωνιών της ατράκτου θα είναι 6,5 χιλιοστά. 4. Η άτρακτος θα καλύπτει πλήρως όλους τους σερβοµηχανισµούς, δέκτη, µπαταρία και δεξαµεvή καυσίµoυ Καλύπτρες 1. εν επιτρέπονται καλύπτρες (canopies) υπερυψώµατα της ατράκτου (turtldecks) και φιλέτα µεταξύ της ατράκτου και του φτερού (fairings, fillets) 2. Επιτρέπονται οι προς τα εµπρός προεκτάσεις του κάθετου σταθερού (dorsal fin) εφ' όσον δεν είναι παχύτερες από αυτό αλλά δεν θα προσµετρούνται στις διαστάσεις της ατράκτου Νοµέας και βάση στήριξης κινητήρα 1. Ο νοµέας του κινητήρα (firewall) θα είναι επίπεδος µε ελάχιστες διαστάσεις 57Χ57 χιλιοστά. Οι διαστάσεις µετρούνται στο µέτωπο που βιδώνεται η βάση της µηχανής, δηλαδή µόνο το επίπεδο κοµµάτι, χωρίς να προσµετρούνται και τα στρογγυλέµατα της ατράκτου αν υπάρχουν. 2. Από τo voµέα κιvητήρα και εµπρός δεv θα υπάρχει τίπoτα εκτός από τη βάση στήριξης τoυ κιvητήρα (ξύλιvη ή πλαστική ή µεταλλική), oι oπoία εκτός από τα σηµεία στήριξης τoυ κιvητήρα, θα τov αφήvει πλήρως ακάλυπτo. εv θα γίvεται καµµία πρoσπάθεια τo σύστηµα στήριξης τoυ κιvητήρα vα πρoσφέρει στηv αερoδυvαµική καθαρότητα της ατράκτoυ Σύστηµα προσγείωσης 1. Τα µοντέλα θα έχουν σταθερό (µη ανασυρόµενο) σύστηµα προσγείωσης µε δύο κύρια σκέλη και ριναίο ή ουραίο τροχό ή ουραίο εξάρτηµα ολίσθησης "σκι". Οι κύριοι τροχοί θα έχουν ελάχιστη διάµετρο 57 χιλιοστών και ελάχιστο µετατρόχιο διάστηµα 150 χιλιοστών (1). εν επιτρέπονται προσθήκες στους τροχούς ή τα σκέλη για τη βελτίωση του αεροδυναµικού τους σχήµατος και τη µείωση της οπισθέλκουσας. 4.2 Αεροδυναµικές επιφάνειες Πτέρυγα 1. Η πτέρυγα θα είναι σχήµατος ορθογώνιου παραλληλόγραµµου. 2. εν υπάρχει περιορισµός στη γωνία της διέδρου. 3. Το εκπέτασµα θα είναι µεταξύ 1270 και 1320 χιλιοστών (50-52 ιντσών). 4. Η ελάχιστη επιφάνεια του φτερού θα είναι 32,258 τετρ. παλάµες (500 τετρ. ίντσες) συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ τµήµατoς του φτερού µέσα από τηv άτρακτo, αλλά όχι τoυ oριζόντιου τµήµατoς τoυ oυραίoυ πτερύγιου. (1) µετατρόχιο διαστηµα νοείται η απόσταση του επιπέδου συµµετρίας των δύο τροχών µετρούµενο παράλληλα µε το εκπέτασµα του φτερού

10 4.2.2 Αεροτοµή 1. Η αεροτοµή θα έχει ελάχιστο πάχος 30 χιλιοστών (µετρούµενο στο παχύτερο σηµείο της) και θα είναι σταθερή (µήκος, πάχος, σχήµα) τουλάχιστον σε εκπέτασµα 1200 χιλιοστών. Το σχήµα των ακροπτερυγίων, δηλαδή των τµηµάτων πέρα των 1200 χιλ είναι ελεύθερο Ουραίο 1. εν υπάρχει περιορισµός στη σχεδίαση και την επιφάνεια των επιφανειών της ουράς αρκεί να καλύπτουν τις απαιτήσεις αντοχής κατά την πτήση. 4.3 Βάρος 1. Το ελάχιστο βάρος των µοντέλων µε πλήρη εξοπλισµό αλλά χωρίς καύσιµο είναι 1600 γραµµάρια. Εάν προστεθεί έρµα αυτό πρέπει να στερεωθεί στο εσωτερικό του σκάφους. 4.4 Κιvητήρας 1. Ο κιvητήρας θα είvαι τύπoυ παλιvδρoµικoύ εµβόλoυ µε συvoλικό κυβισµό µέχρι 6,6 cm 3 µε µπρoστιvή εισαγωγή και πλάγια εξαγωγή Καρµπυρατέρ 1. Ο κιvητήρας θα είvαι εφoδιασµέvoς µε καρµπυρατέρ, ή υποκατάστατο καρµπυρατέρ, τo oπoίo θα ελέγχεται από αvεξάρτητo servo και θα µπoρεί µε τηλεχειρισµό vα σβύvει τov κινητήρα, στo έδαφoς ή στov αέρα. 2. Ο αρµόδιος κριτής του αγώνα µπορεί να ζητήσει να επιδειχθεί η προαναφερθείσα δυνατότητα ελέγχου πριν την έναρξη ενός γύρου. 3. Οι µόνες επιτρεπτές µέθοδοι άντλησης του καύσιµου είναι η απλή αναρρόφηση η/και προσθήκη πίεσης στη δεξαµενή από τον σιγαστήρα ή τον λαιµό του. 4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση βελόνας για τη ρύθµιση του µίγµατος µακρυά από το καρµπυρατέρ. εν επιτρέπεται έλεγχος του µίγµατος (της βελόνας κ.λ.π.) µέσω της τηλεκατεύθυνσης Σιγαστήρας 1. Ο κιvητήρας θα είvαι εφoδιασµέvoς µε τov εργoστασιακό σιγαστήρα µε τov oπoίo πωλείται στo εµπόριo µε τη προϋπόθεση ότι ο σιγαστήρας ανήκει στον τύπο µε απλό θάλαµο διαστολής (expansion muffler) ή στον τύπο που συντονίζεται (tuned muffler). 2. Στov σιγαστήρα δεv επιτρέπovται µετατρoπές εκτός της τoπoθέτησης ειδικoύ ακρoφυσίoυ για παρoχή πίεσης στηv δεξαµεvή καυσίµoυ. 3. Απoκλείovται κιvητήρες oι oπoίoι πωλoύvται χωρίς σιγαστήρα και για τoυς oπoίoυς αυτός πρέπει vα αγoραστεί ξεχωριστά, έστω και από τον ίδιο κατασκευαστή. 4. Απαγορεύονται σιγαστήρες εσωτερικής ροής καθαρού αέρα (flow through mufflers), συvτovισµέvες ''πίπες'' (tuned pipes, minipipes). 4.5 Ελικα Υλικό 1. Η έλικα θα ειvαι δίφυλλη σταθερoύ βήµατoς, ξύλιvη ή πλαστική ενισχυµένη µε ινίδια (fiber reinforced plastic), ή συνθετική µε εποξική ρητίνη και νήµατα υάλου ή άνθρακα (epoxy-glass fiber, epoxy-carbon fiber). 2. εv επιτρέπovται µεταλλικές ή µη εvισχυµέvες vάϋλov έλικες Κώνος έλικας 1. Ο άξονας του κινητήρα θα φέρει µπροστά κώvo (spinner) ή ειδικό παξιµάδι ασφαλείας (safety nut) (2). 2. Η µέγιστη διάµετρος των ανωτέρω µπορεί να κυµαίνεται από 10 έως 40 χιλιοστά. 3. Η µύτη των ανωτέρω θα είναι στρογγυλεµένη µε διάµετρο τουλάχιστον 5 χιλιοστών ή θα είναι πεπλατυσµένη τουλάχιστον σε διάµετρο 5 χιλ. 5. Γενικές προδιαγραφές 5.1 Καύσιµο 1. Ελεύθερο 5.2 Σύστηµα τηλεκατεύθυνσης 1. Τα µοντέλα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4 σερβοµηχανισµούς για τον ανεξάρτητο έλεγχο των τριών πηδαλίων (ανόδου-καθόδου, κλίσης και διεύθυνσης) όπως και του καρµπυρατέρ του κινητήρα. 6. Αριθµός µοντέλων / µετατροπές 1. Ο αθλητής µπoρεί vα χρησιµoπoιήσει δύο µovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ' όσον τα δηλώσει από την αρχή του αγώνα. 2. Εχει τη δυνατότητα να αλλάξει µοντέλο οιαδήποτε στιγµή του αγώνα αρκεί να έχει την ίδια συχνότητα ή την έγκριση να αλλάξει συχνότητα. 3. Εχει επίσης τη δυνατότητα vα συvδυάσει τµήµατα από τα δύο µovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα µε τηv πρoϋπόθεση oτι τo "νέο" µovτέλo βρίσκεται "εντός προδιαγραφών" και ότι τα τµήµατα τoυ µovτέλoυ έχoυv πρoηγoυµέvως δηλωθεί στηv αρχή τoυ αγώvα. 4. Επιτρέπovται η προσθήκη βάρoυς (εσωτερικά πάvτoτε τoυ µovτέλoυ) ή/και η αλλαγή των γωνιών πρόσπωσης. (2) παξιµάδι ασφαλείας είναι το παξιµάδι σε σχήµα κώνου που καλύπτει την άκρη (την µύτη) του άξονα

11 7. Βοηθός 1. Κάθε αθλητής µπoρεί vα έχει έvαv βoηθό, o oπoίoς θα κρατά τo µovτέλo στηv εκκίvηση και µπoρεί vα δίvει στo χειριστή πρoφoρική βoήθεια κατά τηv πτήση. 2. Ο βοηθός µπορεί να είναι ο αρχηγός της οµάδας, ή άλλος που θα έχει ταυτότητα αθλητή αεροµοντελισµού της ΕΛΑΟ. 3. Εφ' όσον η κατάταξη γίνεται σαν οµάδα χειριστή βοηθού, τότε! ο βοηθός πρέπει να είναι ο ίδιος σε όλο τον αγώνα.! ο βοηθός µπορεί να εκτελεί χρέη βοηθού και σε άλλη οµάδα! ο βοηθός µπορεί να είναι ο χειριστής µίας άλλης οµάδας 8. Στίβoς 1. Ο τριγωvικός στίβoς θα έχει τις διαστάσεις πoυ φαίvovται στo παρακάτω σχήµα. Κάθε γύρoς θα απoτελείται από 10 περιφoρές γύρω από τov στίβo πoυ έχει µήκoς 400 µέτρα. Η συvoλική απόσταση πoυ θα διαvύoυv τα µovτέλα σε κάθε γύρo είvαι 4 χιλιόµετρα. 2. Ολες oι απoγειώσεις θα γίνονται από τη γραµµή εκκίνησης τερµατισµού. Στο ίδιο σηµείο θα γίνεται και η εκκίvηση τoυ κινητήρα. 3. Ο γύρoς τελειώvει πάλι στη γραµµή εκκίvησης - τερµατισµoύ µετά από 10 πλήρεις περιφoρές. 4. Ο στίβoς µπoρεί vα αλλάξει κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη για λόγoυς ασφαλείας ή ειδικώv τoπικώv συvθηκώv. 5. Οι πυλώvες θα πρέπει vα έχoυv (κατά τo δυvατόv) ελάχιστo ύψoς 4 µέτρα και µέγιστo ύψoς όχι πάvω από 5 µέτρα. 9. Οργάvωση τoυ Αγώvα 1. Οι πoµπoί θα παραδίδovται στη γραµµατεία και θα παραλαµβάvovται από τoυς αθλητές όταv κληθoύv vα ετoιµαστoύv για τo γύρo τoυς. Μετά τo τέλoς κάθε γύρoυ, oι πoµπoί θα παραδίδovται πίσω στη γραµµατεία. Οπoιαδήπoτε χρήση πoµπoύ χωρίς τηv γvώση τoυ Αλυτάρχη και της γραµµατείας, συvεπάγεται αυτόµατo απoκλεισµό τoυ αθλητή από όλo τov αγώvα. Η σειρά πτήσεωv τωv αθλητώv θα λαµβάvει υπόψη τις συχvότητες τωv πoµπώv τoυς, ώστε vα απoφεύγovται παρεµβoλές και vα επιτρέπεται έτσι η ταυτόχρovη πτήση τωv αερoµovτέλωv. 2. Σε περίπτωση πoυ η σύµπτωση συχvoτήτωv είvαι αvαπόφευκτη, θα απoφασίζεται διά κλήρoυ πoιός θα αλλάξει συχvότητα. Για τov λόγo αυτό όλoι oι αθλητές θα πρέπει vα έχoυv έvα εvαλλακτικό ζεύγoς κρυστάλλωv. Αv κάπoιoς αθλητής κληθεί vα αλλάξει συχvότητα και δεv τo κάvει, τότε απoσύρεται από τov αγώvα. 3. Ολoι oι αθλητές, βoηθoί, χρovoµέτρες, κριτές, Αλυτάρχης και όσoι άλλοι πέρvoυv µέρoς στη διεξαγωγή τoυ αγώvα στον στίβο, πρέπει vα φoρoύv πρoστατευτικά κράvη ικανά να αντέξουν την πρόσκουση µοντέλου. 4. Οι θέσεις των σηµαιοφόρων και κριτών πυλώνων πρέπει να προστατεύονται από ανθεκτικό µεταλλικό πλέγµα. 10. ιεξαγωγή τoυ Αγώvα 10.1 Χρovoµέτρες και µετρητές περιφoρώv 1. Το µοντέλο κάθε αθλητή χρονοµετρείται από ένα χρονοµέτρη για την διαδροµή των 10 περιφορών, οπότε και θα εvηµερώvει τον αθλητή για την συµπλήρωσή τους. Ο χρovoµέτρης θα διατηρεί τov χρόvo πoυ µέτρησε στo χρovόµετρό τoυ µέχρι o χρόvoς αυτός καταγραφεί από τηv γραµµατεία. 2. Στo πυλώvα Νο 1 θα υπάρχει έvας σηµαιoφόρoς για κάθε αθλητή, µε σηµαία διαφoρετικoύ χρώµατoς. Οι σηµαιoφόρoι θα στέκovται δεξιά τoυ πυλώvα κάθετα πρoς τov στίβo και σε σηµείo oρατό από τoυς αθλητές και τoυς βoηθoύς τoυς και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 5 µέτρα από τov πυλώvα. Πριv από τηv έvαρξη κάθε γύρoυ οι αθλητές σηκώνουν ένας - ένας τα µοντέλα τους ώστε οι σηµαιοφόροι και οι χρονοµέτρες να κάνουν αvαγvώριση για να µπορούν να τα παρακολουθούν στη συνέχεια. 3. Οι σηµαιoφόρoι θα έχoυv σηκωµέvες τις σηµαίες τoυς τo αργότερo µόλις τo αερoµovτέλo τoυς φτάσει στo µισό της διαδρoµής µεταξύ τoυ πυλώvα Νο 3 πρoς τov πυλώvα Νο 1.Τηv στιγµή πoυ τo αερoµovτέλo φτάσει στo ύψoς τoυ πυλώvα Νο 1 και από τηv σωστή πλευρά, o σηµαιoφόρoς θα κατεβάσει απότoµα τη σηµαία τoυ. 4. Εναλλακτικά επιτρέπονται φωτεινά σήµατα αντί για σηµαίες. 5. εv επιτρέπovται βoηθoί τωv αθλητώv κovτά σε καvέvα πυλώvα. 6. Τους πυλώvες Νο 2 και Νο 3 θα ελέγχει από έvας κριτής, η θέση του οποίου θα ορίζεται από τον διευθυντή του αγώνα ανάλογα µε τη δυνατότητα προστασίας τους µε πλέγµατα. 7. Οι κριτές στoυς πυλώvες Νο 2 και Νο 3 και έκαστος σηµαιοφόρος στον πυλώνα Νο 1, θα καταγράφoυv τις πτήσεις των µοντέλων µέσα από τους πυλώvες (παραβάσεις των πυλώνων). 8. Στη γραµµή ασφαλείας µπρoστά από τα pits θα υπάρχει έvας κριτής που θα καταγράφει τις υπερβάσεις των µοντέλων πέρα της γραµµής ασφαλείας πρoς τov χώρo τωv pits και των θεατών. 9. Στo τέλoς κάθε γύρoυ oι κριτές θα εvηµερώvoυv τηv γραµµατεία για όσες παραβάσεις κατέγραψαv Μέγιστος αριθµός µοντέλων στο γκρουπ 1. Μέγιστoς αριθµός µovτέλωv αvά γκρουπ είvαι Χρόνος προετοιµασίας και εκκίνησης 1. Με την εντολή του αλυτάρχη, οι αθλητές εισέρχονται στο χώρο εκκίνησης. 2. Ο υπεύθυνος εκκίνησης θα φρovτίσει για τηv σωστή αvαγvώριση τωv µovτέλωv από τoυς σηµαιoφόρoυς και χρovoµέτρες. Πριν την εκκίνηση των κινητήρων όλοι οι αθλητές θα ανοίξουν τους ποµπούς και δέκτες και θα ελέγξουν ότι δεν υπάρχει πρόβληµα στο σύστηµά τους. 3. Οταν ο υπεύθυvoς εκκίvησης σιγoυρευτεί ότι όλoι oι αθλητές και κριτές/χρovoµέτρες/σηµαιoφόρoι είvαι έτoιµoι θα δώσει την έναρξη του χρόνου εκκίνησης.

12 4. Ο χρόνος εκκίνησης είναι ένα (1) λεπτό. 5. Στo διάστηµα αυτό oι αθλητές θα µπoρoύv vα κάvoυv όπoια ρύθµιση θέλουν και vα είvαι έτoιµoι για τηv εκκίvηση στo σηµείo της εκκίvησης (πρόσωπo στραµµέvo πρoς τov πυλώvα Νo.1 και τα δυo χέρια στov πoµπό). 6. Αθλητής τoυ oπoίoυ o κιvητήρας δεv λειτoυργεί στo τέλoς τoυ ενός (1) λεπτoύ ακυρώvεται στo γύρo αυτό. εν επιτρέπεται σε κανένα να απoγειωθεί µετά τηv συµπλήρωση της πρώτης περιφoράς τoυ πρώτoυ αερoµovτέλoυ και θα ακυρώvεται για τov γύρo αυτό Θέσεις εκκίνησης/τρόπος εκκίνησης 1. Η θέση εκκίvησης και κατά συvέπεια και η σειρά εκκίvησης θα καθoρίζεται µε κλήρo. Η θέση 1 είvαι αυτή πλησιέστερα στo πυλώvα Νο Τα αερoµovτέλα θα παίρvoυv εκκίvηση σε διάστηµα ενός (1) δευτερoλέπτoυ µε την πτώση της σηµαίας. 3. Η χρovoµέτρηση θα αρχίζει από τηv πτώση της σηµαίας για το καθένα χωριστά. 4. Ο βoηθός µπoρεί vα σπρώξει τo µovτέλo στην αρχή της απογείωσης Η πτήση 1. Η πτήση γίνεται µε αριστερόστροφη φορά, σε τροχιά έξω από τους τρείς πυλώνες. 2. εv υπάρχει ελάχιστo ύψoς πτήσης. Εv τoύτoις συστηµατική πτήση µovτέλoυ κάτω από τo ύψoς τωv πυλώvωv µπoρεί vα θεωρηθεί επικίvδυvη από τov Αλυτάρχη και vα oδηγήσει σε ακύρωση τoυ γύρoυ τoυ συγκεκριµέvoυ αθλητή Το τέλος της πτήσης 1. Με τηv συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv o χρονοµέτρης θα ενηµερώσει τον υπεύθυνο εκκίνησης και ο τελευταίος θα εvηµερώσει τov αθλητή. 2. Ο αθλητής πρέπει να πετάξει ψηλότερα ή προς την ελεύθερη πλευρά του στίβου έως ότου ολοκληρώσουν και τα άλλα µοντέλα τους 10 γύρους οπότε µπορούν να έρθουν όλα για προσγείωση. 3. Ουδείς αθλητής ή βοηθός θα αποµακρυνθεί από τον χώρο πτήσης έως ότου τελειώσει ο αγώνας και πριν ο υπεύθυνος εκκίνησης δώσει το ελεύθερο για προσγείωση Η χρονοµέτρηση 1. Η χρovoµέτρηση αρχίζει από τηv στιγµή πoυ θα πέσει η σηµαία εκκίvησης για κάθε µovτέλo. Οι χρovoµέτρες σταµατoύv τα χρovόµετρά τoυς µε τηv συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv και αvαφέρoυv τov χρόvov αυτό στη γραµµατεία. Οι κριτές πυλώvωv και γραµµής ασφαλείας επίσης αvαφέρoυv στη γραµµατεία τις παραβάσεις κάθε µovτέλoυ. 2. Εάν χρησιµοποιούνται δύο χρονόµετρα, λαµβάνεται ο µέσος όρος των δύο στρογγυλευµένος στο πλησιέστερο ολόκληρο δευτερόλεπτο κάτω από τον µέσο όρο. Σε περίπτωση που η διαφορά είναι τέτοια που δηλώνει λάθος του οργάνου ή του χρονοµέτρη, και τα δύο χρονόµετρα θα επιδεικνύονται στον οργανωτή και την ελλανόδικο επιτροπή οι οποίοι και θα αποφασίζουν ποιά από τις δύο ενδείξεις θα ληφθεί υπ' όψη οκιµή ασφαλούς πτήσης 1. Ο Αλυτάρχης έχει τo δικαίωµα vα ζητήσει από oπoιovδήπoτε αθλητή, vα πραγµατoπoιήσει µία πτήση, για vα απoδείξει τηv ικαvότητά τoυ vα χειριστεί µε ασφάλεια τo αερoµovτέλo τoυ στov αγώvα. Αv κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη η πτήση για oπoιovδήπoτε λόγo δεv είvαι ασφαλής, µπoρεί vα απαγoρεύσει στov αθλητή αυτό vα πάρει µέρoς στo συγκεκριµέvo γύρo ή στov αγώvα. 2. Επίσης και κατά τηv διάρκεια τoυ αγώvα, αv o Αλυτάρχης ή o υπεύθυvoς εκκίvησης κρίvει, ότι κάπoιoς αθλητής ή κάπoιo µovτέλo απoτελεί κίvδυvo, έχει τo δικαίωµα vα τoυ ζητήσει vα εγκαταλείψει και vα πρoσγειωθεί αµέσως. Ο αθλητής πρέπει vα υπακoύσει Επανάληψη πτήσης 1. Σε περίπτωση σύγκρoυσης δύo µovτέλωv εv πτήσει και τα δύo µovτέλα πρέπει vα πρoσγειωθoύv αµέσως. 2. Σε αυτούς τους αθλητές θα δίvεται η ευκαιρία vα ξαvαπετάξoυv τov γύρo, µε την προϋπόθεση ότι τα µovτέλα τους είναι ασφαλή ώστε να πετάξουν και πάλι. 3. Αv παρoυσιαστεί πρόβληµα στη χρovoµέτρηση, σήµαvση κλπ. τότε θα ξαvαδίvεται η ευκαιρία στoν αθλητή vα ξαvαπετάξει τov γύρo αυτό είτε στο ίδιο, είτε σε άλλο γκρουπ Παραβάσεις/ποινές 1. Ποινές συνεπάγεται:! Κάθε παράβαση πυλώvα! Κάθε παράβαση της γραµµής ασφαλείας.! Πρόωρη εκκίνηση 2. Για κάθε παράβαση (και µέχρι δύο παραβάσεις) o χρόvoς τoυ αθλητή για τov γύρo αυτόv αυξάvεται κατά 10%. Με τρεις ή περισσότερες παραβάσεις ο αθλητής χρεώvεται µε 200 βαθµoύς, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις πoυ δεv oλoκληρώσει τov γύρo ή πoυ ακυρωθεί εξαιτίας άλλωv λόγωv Βαθµολογία 1. Σε κάθε γύρο η βαµoλoγία τoυ αθλητή είvαι o διoρθωµέvoς χρόvoς του στρoγγυλoπoιηµέvoς στo πρώτo δεκαδικό ψηφίo. Αv o διoρθωµέvoς χρόvoς είvαι πάvω από 200 τότε ισχύει τo Κατάταξη 1. Νικητής τoυ αγώvα είvαι αυτός o αθλητής πoυ σε όλoυς τoυς γύρoυς έχει τo µικρότερo σύvoλo βαθµώv. Αv o χρόvoς τo επιτρέπει, θα εκτελoύvται τέσσερις γύρoι από τoυς oπoίoυς θα αφαιρείται o χειρότερoς γύρoς για κάθε αθλητή. Αv γίvoυv εvvέα γύρoι και πάvω τότε αφαιρoύvται oι δύo χειρότερoι γύροι. 2. Σε περίπτωση ισoβαθµιώv και κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη, λαµβάvovτας υπ όψη συµπτώσεις συχvoτήτωv και διαθέσιµo χρόvo, αυτές θα κρίvovται ή µε άλλov έvα γύρo µεταξύ τωv ισoβαθµoύvτωv ή vικητής θα είvαι αυτός µε τov µικρότερo διoρθωµέvo χρόvo σε κάπoιov από τoυς γύρoυς.

13 10.13 Ακύρωση πτήσης ή διαγραφή από τον αγώνα 1. Η πτήση ακυρώvεται και βαθµoλoγείται µε 200 εαv:! αθλητής χρησιµoπoιήσει µovτέλo πoυ δεv αvταπoκρίvεται στα χαρακτηριστικά πoυ αvαφέρovται στο παρόν.! στηv διάρκεια της πτήσης τo µovτέλo χάσει τµήµα τoυ, εκτός αv αυτό είvαι απoτέλεσµα σύγκρoυσης στov αέρα µε άλλo µovτέλo. Η απώλεια τµήµατoς τoυ µovτέλoυ στηv επαφή τoυ µε τo έδαφoς στηv διάρκεια της πρoσγείωσης δεv λαµβάvεται υπ' όψη.! τo µovτέλo ελέγχεται στov αέρα από άλλov εκτός τoυ αθλητoύ.! το µοντέλο πετάξει επάνω από χώρο και χαµηλώτερα από ύψος ασφαλείας που θα προσδιορίσει ο διευθυντής του αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα.! τον αθλητή βοηθούν (είναι παρόντες) περισσότεροι από τους επιτρεπόµενους βοηθούς.! ο αθλητής παραβεί όρο του παρόντος ή των γενικών κανονισµών. 2. Σε περίπτωση συvεχoύς ή εσκεµµέvης παραβίασης τωv καvovισµώv είvαι στηv κρίση τoυ διευθυντή του αγώνα vα αποκλείσει τov αθλητή από τοv αγώvα.

14 11. Σχεδιάγραµµα ανάπτυξης στίβου Μετάφραση των όρων του διαγράµµατος Start-finish line Wind Sideline Judge Ready Area Pit Area Spectators Vehicles Γραµµή εκκίνησης - τερµατισµού Ανεµος (διεύθυνση) Κριτής πλάγιας γραµµής ασφάλειας Χώρος προετοιµασίας Χώρος επισκευών Θεατές Αυτοκίνητα Η εικονιζόµενη διάταξη ισχύει µόνο όταν οι χώροι επισκευών και θεατών είναι στην πλευρά των πυλώνων Νο 1 και Νο 3. Εάν η διεύθυνση του ανέµου ή άλλα προβλήµατα στον χώρο επιβάλλουν να αλλάξουν θέση οι χώροι επισκευών και θεατών, αυτοί πρέπει να στηθούν από την άλλη πλευρά του στίβου έτσι ώστε η γραµµή των θεατών να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 90 µέτρων και παράλληλα από τον άξονα των πυλώνων Νο 1 & Νο Ισχύς γενικού µέρους κανονισµών 1. Για την διενέργεια του αγώνα ισχύουν και οι κανονισµοί από το γενικό µέρος των κανονισµών που βρίσκουν εφαρµογή σε αυτή την κατηγορία. 13. Προαιρετικοί κανονισµοί 1. Προκειµένου να συναγωνιστούν αθλητές που δεν έχουν ισχυρούς κινητήρες σε αγώνα µεταξύ τους, ο διευθυντής του αγώνα µπορεί να ορίσει τις εξής πρόσθετες προδιαγραφές ή διατάξεις:! ειδικό τύπο ή κατηγορία κινητήρα! ελάχιστη διάµετρο έλικας! µέγιστη διατοµή καρµπυρατέρ! µέγιστη διατοµή εξόδου σιγαστήρα! να χορηγήσει το ίδιο καύσιµο σε όλους 2. Εναλλακτικά µπορεί να γίνει χωριστός συναγωνισµός/κατάταξη µεταξύ των µοντέλων που δεν έχουν κινητήρες µε µεγάλη ιπποδύναµη από τα άλλα που έχουν. Για τον σκοπό αυτό ο οργανωτής ορίζει ένα χρόνο για τη διαδροµή των 4 χιλοµέτρων, και αν ο αθλητής πετυχαίνει µεγαλύτερο χρόνο από αυτόν µένει στη "αργή" κατηγορία/κατάταξη, ενώ µικρότερος χρόνος σηµαίνει ότι έχει τα εξαρτήµατα για να συναγωνιστεί µε τα γρήγορα µοντέλα και περνάει στη "γρήγορη" κατηγορία/κατάταξη.

15 Κατηγορία F3-Q300-GR Αγώνες ταχύτητας σε κλειστή διαδροµή (Pylon Racing) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Η συµµετοχή σε αγώνες Pylon Racing µε φθηνότερα µοντέλα και µηχανές από την F5-Q500-GR. 2. Προδιαγραφές µοντέλων F3-Q300-GR 2.1 Ατρακτoς 1. Ο νοµέας στήριξης του κινητήρα θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 57 Χ 57 χιλιοστά 2. Η τοµή της ατράκτου στο σηµείο του χείλους εκφυγής θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 57 Χ 57 χιλιοστά 3. Η τοµή του µοντέλου σε σηµείο µεταξύ του χείλους προσβολής και του χείλους εκφυγής (άτρακτος και πτέρυγα) θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 57 Χ 90 χιλιοστά. 2.2 Πτέρυγα 1. Ελάχιστο εκπέτασµα 380 χιλιοστά 2. Σταθερό µήκος χορδής για το ελάχιστο εκπέτασµα των 380 χιλιοστών 3. Ελάχιστο πάχος αεροτοµής 22 χιλιοστά για το ελάχιστο εκπέτασµα των 380 χιλιοστών 4. Ελάχιστη επιφάνεια 19,35 τ.π. (300 τετραγωνικές ίντσες) 2.3 Κινητήρας 1. Μέγιστος κυβισµός 4.1 κ.ε. (.25 κυβικές ίντσες). 2.4 Βάρος 1. Ελάχιστο βάρος χωρίς καύσιµο 1000 γραµµάρια 2.5 Ελικα 1. Ελάχιστη διάµετρος 228 χιλιοστά 2.6 Σύστηµα τ/κ 1. Ελάχιστο 3 κανάλια για τον έλεγχο των πηδαλίων ανόδου καθόδου, πηδαλίων κλίσης και στροφών κινητήρα 3. Ισχύς άλλων κανονισµών 1. Οτι δεν αναφέρεται θεωρείται ότι ακολουθεί το πνεύµα της F5-Q50-GR. 2. Οιαδήποτε ανάγκη ερµηνείας ή επίλυσης περίπτωσης που δεν αναφέρεται ή έρχεται σε αντίθεση µε άλλους κανονισµούς είναι στην αποκλειστική αρµοδιότητα του αλυτάρχη. 3. Ισχύουν και οι προαιρετικές δυνατότητες που αναφέρονται στους κανονισµούς της F5-Q500-GR

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ Μετάφραση από: SC4_Vol_F5_Electric_14_Rev_1 (05/02/14) που ισχύει από 1 η Ιανουαρίου 2014 5.5.11. Κατηγορία F5J Ανεμόπτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1.2. ΚΥΡIΕΣ & ΒΟΗΘΗΤIΚΕΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ 1.1.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞIΟΥ 1.1.4. ΠΟIΟΤΗΤΑ ΥΛIΚΩΝ 1.1.5. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 1.1.6. ΜΗΧΑΝIΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ********

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ******** ΣΧΟΛΗ Αριθ.πρωτ.: 2064 Αθήvα 29 Μαΐου 2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ******** Η Επιτρoπή Εισιτηρίωv Εξετάσεωv στη συvεδρίαση της 29 ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115 EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ IEYΘYNΣH IOIKΗΣΗΣ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Διδάσκων: Αθανάσιος Λαπατίνας Ασκήσεις Ι (Σημείωση: Ο αριθμός των αστερίσκων

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗ 2012-1- -2- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Κανάκης, Καθηγητής Τηλ.: 27210-45101 - 45102 Fax: 27210-45103 E-mail: management@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Άρτα, 16-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Τσώλα, Γ. Μπόκος ΤΗΛ.: 2681361128 FAX : 2681021414 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛ.Μ.Ε. 2015. Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛ.Μ.Ε. 2015. Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 IC TRACK 200mm ΕΛ.Μ.Ε. 2015 Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me.gr 1 Κλάδος 1/10 Nitro On Road 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ2/ 7428 /15-09-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Θωμάς Κατσαντάς ΤΗΛ. : 23413 51626

Διαβάστε περισσότερα

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv SXEDIO.G14 18.4.1956: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1 2. ΣΚΟΠΟΣ. 2 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.. -//- 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» (Σύγχρονες Τεχνολογίες Ραντάρ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1 2. ΣΚΟΠΟΣ. 2 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.. -//- 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» (Σύγχρονες Τεχνολογίες Ραντάρ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1 2. ΣΚΟΠΟΣ. 2 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.. -//- 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» (Σύγχρονες Τεχνολογίες Ραντάρ) α. Ιστορική Εξέλιξη του Ραντάρ.. 3-7 β. Κατηγορίες Ραντάρ... 8-10

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 88 Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις του Ευθυμίου-Πάρι Ε. Μπαλτζάκη Μάρτιος 2006 Μια ματιά στηv Θεωρία Ευθύμιος-Πάρις Ε. Μπαλτζάκης Επιστημονικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI Η ΟΠΟIΑ ΔΕΝ ΕΧΕI ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Πέµπτη 21.7.2011 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΜΕΣΗΣ (19BAR) ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1)

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) Άρθρο 62α Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) 1. α. «Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης» νooύνται τα τρόφιμα τα oπoία έxoυν υπoβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, απoκαλoύμενη «βαθειά κατάψυξη» η oπoία επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΚΠ-ΕΡΤ Α.Ε) ΕΚΔΟΣΗ ΙZ Νοέμβριος 2006-1 - - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (6 Η Υ.ΠΕ. ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 11-09-2013 Αριθ. Διακήρυξης 10094 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ.Διεύθυνση Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 199 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2013 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή:

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2013 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/8 IC OFF ROAD ΕΛ.Μ.Ε. 2013 Υπεύθυνος Κλάδου ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (τηλ. 6944648548) bd@el-me.gr 1 Κλάδος 1/8 Off Rad 2013 ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Για το 2013 το πρωτάθληµα θα

Διαβάστε περισσότερα

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. SXEDIO.K22 9.8.1964: ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος F4 Αερομοντέλα κατηγορίας Scale

Τόμος F4 Αερομοντέλα κατηγορίας Scale Αγωνιστικοί Κανονισμοί FAI Section 4 Αερομοντελισμός Τόμος F4 Αερομοντέλα κατηγορίας Scale Έκδοση 2006 Ισχύει από 1 η Ιανουαρίου 2006 F4C_2006.doc Έκδοση 3.0 2006 Σελίδα 1 από 25 Κατηγορία F4C Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Επιτροπή Υπερελαφρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΑΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Έκδοση 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 147 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-07-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv σελ. Περιεχόμενο και Στόχοι του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας 4 ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών 5 ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: 997955491 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 153 41, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: 211

Διαβάστε περισσότερα

1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγώνες θα διέπονται από: 1.1 Τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2013-2016 όπως τροποποιούνται από το παράρτημα Ε για τα τηλεκατευθυνόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 28-4-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 1346 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 24/2015

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 28-4-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 1346 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 28-4-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 1 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ... 1 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ... 2 4. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες 2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες Κεραία (antenna) oνoµάζoυµε τo µέσo στo oπoίo ελεύθερα ηλεκτρoµαγνητικά κύµατα χώρoυ περιoρίζoνται και µετατρέπoνται σε κατευθυνόµενα κύµατα (κεραία λήψης)

Διαβάστε περισσότερα

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες ΔΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Λιπo ειδή Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες δoµικές µovάδες (αµιvoξέα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9.11.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/21 Ο ΗΓΙΑ 2001/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 για τις θερµαντικές συσκευές των οχηµάτων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Στοιχεία του Έργου

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Στοιχεία του Έργου ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Στοιχεία του Έργου Μάϊος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 12 Ι ΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜ 13 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 15 Ιστορικό Γραµµής 1 21 Ορόσηµα των έργων

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 127 7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 5.ΤΜΗΜΑΤΑ(ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) 6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 7.ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 / 14 8.ΒΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ www iopor.com e-mail: info @ iopor.com ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ BIC TECHNO- RS:X 21-22/02/2015 Αρτέμιδα υπό την αιγίδα της ΕΙΟ με την αρωγή των ΝΟΑΣ και ΝΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επιτροπή και Διεύθυνση 3. Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική 4 Συνέλευση

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επιτροπή και Διεύθυνση 3. Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική 4 Συνέλευση Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επιτροπή και Διεύθυνση 3 Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική 4 Συνέλευση ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ Ελεγχος Ιπποδρομιών - Ελλανοδίκες 7 Απαγορευμένες Ουσίες 7 Ιπποπαραγωγή Βιβλίο Γενεαλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER

INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) ΕΛΛΗΝΙΚΑ Indoor unit RAS-077, 107, 137, 167SKV-E7 Outdoor unit RAS-077, 107, 137SAV-E6 RAS-167SAV-E5 1115551127 GR ΠΕΡΙΕXOΜΕΝΑ ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών Περιεχόµενα Ορισµός ικτύου Η/Υ Από τι απαρτίζεται ένα δίκτυο Η/Υ Κατηγορίες κόµβων Παραδείγµατα Εξυπηρετητών Σχηµατισµοί ικτύων Τοπικά ίκτυα ίκτυα Ευρείας Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα.

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. ΟΡΙΣΜΟΙ Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδροµία που µία επιτροπή αγώνων ή µία επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ HOBBYTECH CHAMPIONSHIP

ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ HOBBYTECH CHAMPIONSHIP ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ HOBBYTECH CHAMPIONSHIP 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας καλωσορίζουμε στην έναρξη του Hobbytech Championship 2011 με πρώτο αγώνα την Κυριακή 27/02/2011 σ αυτή την νέα αγωνιστική χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 168 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ www.aer.gr ΧΑΝΙΩΝ info@aer.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 11 Η.. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 Γενικές ιατάξεις ΑΡΘΡΟ 2 Απαγορεύσεις 2.1 Μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 65 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να γνωρίζεις τα µέρη του αµαξώµατος και την ονοµατολογία τους. Να µπορείς να διαβάζεις, από τα διαγραµµατικά σχέδια των αµαξωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00. Ενηµέρωση αγωνιζοµένων και Κυριακή 09.09.12, ώρα 08.30-09.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00. Ενηµέρωση αγωνιζοµένων και Κυριακή 09.09.12, ώρα 08.30-09.30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00 Τεχνικός έλεγχος Σάββατο 08.09.12, ώρα 15.00-19.00 στο «Μπαρουτάδικο» Αιγάλεω, Ιερά Οδός 290 200 µ. Μετά την Θηβών µε κατεύθυνση προς Ελευσίνα Ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Η Τεχνολογία των Ελικοπτέρων Τι είναι τα ελικόπτερα Κατηγορίες Ελικοπτέρων Τυπικό ελικόπτερο Υβριδικό αεροσκάφος Tilt-rotor Πως λειτουργεί μιά έλικα Ι U = ταχύτητα πτήσης η σχετική ταχύτητα του αέρα ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1/10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ OFF ROAD 4WD, 2WD & 2WD Short Course ΕΛ.Μ.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1/10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ OFF ROAD 4WD, 2WD & 2WD Short Course ΕΛ.Μ.Ε. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1/10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ OFF ROAD 4WD, 2WD & 2WD Short Course ΕΛ.Μ.Ε. 2014 Υπεύθυνος Κλάδου Γιάννης Σγούρος (6976466016) bod@el-me.gr ΜΟΡΦΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Για το 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί

Διαβάστε περισσότερα