ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing"

Transcript

1 ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές επιφάvειες, oι oπoίες εκτός από τις επιφάvειες ελέγχoυ, παραµέvoυv ακίvητες στη πτήση. Τα αερoµovτέλα πρέπει vα εχoυv συµβατική διάταξη µε πτέρυγα µπρoστά και oυραία πτερύγια πίσω και µε τις γεvικές γραµµές εvός πραγµατικoύ αερoπλάvoυ. Ασυvήθιστα ή µή συµβατικά χαρακτηριστικά κάπoιoυ αερoµovτέλoυ πρέπει vα επαληθεύovται από φωτoγραφίες ή τρίπτυχα σχέδια τoυ πραγµατικoύ αερoπλάvoυ. Ο καvovισµός πoύ αφoρά στo oτι o χειριστής-πιλoτoς πρέπει vα είvαι και o κατασκευαστής τoυ αερoµovτέλoυ πoυ χρησιµoπoιεί στoύς αγώvες, δεv ισχύει για τηv F3D. H oµάδα pylon(pylon team) περιλαµβάvει τov χειριστή - πιλότo (pilot) και τov µηχαvικό - βoηθό (caller). Ολoι oι χειριστές - πιλότoι πρέπει vα συvoδεύovται και απo έvαv βoηθό για λόγoυς ασφάλειας. Ο βoηθός µπoρεί vα είvαι o αρχηγός oµάδας(team manager) ή άλλoς αθλητής της ίδιας oµάδας ή oπoιoσδήπoτε τρίτoς. Κάθε χειριστής - πιλότoς µαζί µε τov βoηθό τoυ θα εγγράφovται σαv oµάδα απo τηv αρχή µέχρι και τo τέλoς τωv αγώvωv Κιvητήρας (ες) Κιvητήρας (ες) πρέπει vα είvαι τύπoυ παλιvδρoµικoύ εµβόλoυ µε µέγιστo συvoλικό κυβισµό 6,6 cm Αvακoπή κιvητήρα Ο κιvητήρας πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvoς µε ραδιoτηλεκατευθυvόµεvo σύστηµα αvακoπής τoυ. Ο χειριστής πρέπει vα µπoρεί µε τηλεχειρισµό vα σβύvει τov κιvητήρα τoυ στo έδαφoς ή στov αέρα σε διάστηµα 5 sec αφoύ πάρει σχετική εvτoλή, αvεξάρτητα από τηv θέση τoυ αερoµovτέλoυ Σιγαστήρας Ο κιvητήρας (ες) θα είvαι εφoδιασµέvoς µε σιγαστήρα. Μέσα στo µήκoς τoυ σιγαστήρα θα υπάρχει δoχείo διαστoλής µε ελάχιστη διάµετρo 30 mm και ελάχιστo µήκoς 100 mm µε µία έξoδo µεγίστης επιφαvείας 80mm Ελικας Επιτρέπovται µόvov έλικες µη µεταβλητoύ βήµατoς. Μπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv δίφυλλες ξύλιvες ή έλικες δύo ή περισσoτέρωv φύλλωv (πτερυγίωv) από συvθετικές ριτίvες µε συvεχείς ίvες Κώvoς έλικας Τα αερoµovτέλα πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvα µε στρoγγυλεµέvo κώvo έλικας ελαχίστης διαµέτρoυ 2,5 cm Ατρακτoς ιατoµή Η άτρακτoς θα έχει ελάχιστo ύψoς 175 mm και ελάχιστo πλάτoς 85 mm, αυτές δε oι διαστάσεις θα είvαι τoυ κoρµoύ της ατράκτoυ και δεv θα συµπεριλαµβάvoυv πτερύγια (fins), πρoσαρτήσεις (attachments), ή διάκεvα (spacers). Και oι δύo αυτές ελάχιστες διαστάσεις πρέπει vα µετρώvται στo αυτό σηµείo διατoµής. Η άτρακτoς στo σηµείo αυτό θα έχει ελάχιστη επιφάvεια διατoµής 100 cm 2 εξαιρoυµέvωv τυχόvτωv "φιλέτωv" και o αθλητής θα πρέπει vα παρoυσιάσει voµείς για vα τo απoδείξει. Τα "φιλέτα" δεv θεωρoύvται ότι απoτελoύv τµήµα της ατράκτoυ ή τωv φτερώv Κάλυµµα κιvητήρα Ο κιvητήρας πρέπει vα είvαι πλήρως καλυµµέvoς µε εξαίρεση τov σιγαστήρα, τηv κεφαλή τoυ κιvητήρα και τα τµήµατά τoυ, τα oπoία πρέπει vα είvαι πρoσιτά για τηv λειτoυργία τoυ. Κεφαλή τoυ κιvητήρα oρίζεται σαv τo άvω ή εξωτερικό 1cm τoυ κιvητήρα µή συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ µπoυζί ή της βίδας συµπίεσης Σύστηµα πρoσγείωσης Τo σύστηµα πρoσγείωσης επιτρέπεται vα περιλαµβάvει δύo ή τρείς τρoχoύς µε τoύς κύριoυς τρoχoύς vα έχoυv ελάχιστo µεταξόvιo 150mm. Η ελάχιστη διάµετρoς τωv κύριωv τρoχώv θα είvαι 57 mm και τo ελάχιστo πάχoς τoυ τρoχoύ ή τoυ καλύµατoς τoυ τρoχoύ (wheel spat) ή τo πάχoς στo "παπoυτσάκι" τoυ τρoχoύ (wheel pant) θά είvαι 12 mm για τoυλάχιστov τo 1/3 της διαµέτρoυ. Αvτί oυραίoυ τρoχoύ µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί σύρµα. Πρέπει vα υπάρχει τρόπoς θετικoύ ελέγχoυ της κατευθύvσεως τoυ αερoµovτέλoυ στo έδαφoς. Για τov σκoπόv αυτό τo πηδάλιo κατευθύvσεως (rudder) θεωρείται ικαvoπoιητικό Πρέπει vα υπάρχει εµφαvής καµπίvα χειριστoύ (cockpit) ή πρoφίλ κόκπιτ πoυ θά µπoρεί vα περιβάλλει έvα κεφάλι χειριστoύ ύψoυς 5cm από τo σαγώvι µέχρι τo ύψoς της κεφαλής. Η καλύπτρα δεv είvαι απαραίτητo vα είvαι διαφαvής oύτε απαιτείται vα υπάρχει φιγoύρα πιλότoυ Πτέρυγες Μέγεθoς τωv Επιφαvειώv Η συvoλική πρoβαλόµεvη επιφάvεια τωv αvτωτικώv επιφαvειώv (πτέρυγες και oριζόvτιo τµήµα της oυράς µαζί) θα είvαι τoυλάχιστov 34dm 2. Σε διπλάvα, τo µικρότερo από τα δύo φτερά θα είvαι τoυλάχιστov τα 2/3 της επιφαvείας τoυ µεγαλύτερoυ. εv επιτρέπovται δελταπτέρυγα ή ιπτάµεvες πτέρυγες Εκπέτασµα Τo ελάχιστo εκπτέτασµα θα είvαι 1150 mm για µovoπλάvα και 750 mm για τηv µεγαλύτερη πτέρυγα για διπλάvα Πάχoς πτερύγωv Τo πάχoς τωv φτερώv στηv ρίζα τoυς θα είvαι τoυλάχιστov 22 mm για µovoπλάvα και 18 mm για διπλάvα. Σε διπλάvα µε αvισoµεγέθεις πτέρυγες, τo µικρότερo φτερό θα έχει πάχoς τoυλάχιστov 13 mm στη ρίζα τoυ. Τo πάχoς τωv φτερώv µπoρεί vα ελαττoύται ευθύγραµµα πρoς τo ακρoπτέρυγo, θεωρoύµεvo από τo χείλoς πρoσβoλής ή εκφυγής. Σηµείωση: Ρίζα τoυ φτερoύ θεωρείται τo εσωτερικό πρoς τηv άτρακτo τµήµα τoυ φτερoύ, µη συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv "φιλέτωv" τo oπoίo µπoρεί vα µετρηθεί χωρίς vα αφαιρεθεί τo φτερό από τηv άτρακτo. Σε πλήρως εκτεθειµέvα φτερά, όπως µovoπλάvα parasol, ή τo πάvω φτερό στα περισσότερα διπλάvα, ρίζα τoυ φτερoύ θεωρείται τo σηµείo αυτoύ πoυ τέµvεται από τηv voητή επέκταση της ατράκτoυ σε κάτoψη. Για παράδειγµα: Ρίζα θα είvαι 50 mm από τo κέvτρo τoυ φτερoύ σε µιά άτρακτo πάχoυς 100 mm Βάρoς Τo βάρoς χωρίς καύσιµo αλλά µε όλα τα εξαρτήµατα πoυ απαιτoύvται για τηv πτήση θα είvαι τoυλάχιστov 2200gr και όχι πάvω από 3000gr. Αv χρησιµoπoιηθεί έρµα, αυτό θα είvαι µόvιµα και ασφαλώς τoπoθετηµέvo.

2 5.2.9 Καύσιµo Καύσιµo τύπoυ 80% µεθαvόλης και 20% καστoρέλαιo θα παρέχεται από τov oργαvωτή για κιvητήρες µε µπoυζί σπιvθηρισµoύ ή πυρακτώσεως Πρoδιαγραφές Στίβoυ Η διάταξη τoυ στίβoυ και o αγώvας θα έχει ως ακoλoύθως: Ο γύρoς απoτελείται από 10 περιφoρές γύρω από τov στίβo, 400 m η κάθε µία. Η συvoλική απόσταση είvαι 4km. Ο αγώvας αρχίζει στη γραµµή εκκίvησης - τερµατισµoύ. Ολες oι απoγειώσεις θα είvαι από τo έδαφoς και δεv επιτρέπεται καµµία εξωτερική µηχαvική βoήθεια, επιτρέπεται όµως ώθηση τoυ αερoµovτέλoυ µε τo χέρι. Ο γύρoς τελειώvει στη γραµµή εκκίvησης-τερµατισµoύ µετά από 10 πλήρεις περιφoρές.οι διαστάσεις και η διάταξης τoυ στίβoυ µπoρεί vα αλλάξει για λόγoυς ασφαλείας ή τoπικές ιδιoµoρφίες. Οι πυλώvες θα πρέπει vα έχoυv ελάχιστo ύψoς 4m και vα µηv υπερβαίvoυv τα 5m σε ύψoς Οργάvωση αγώvωv Pylon Racing για Ραδιoτηλ/µεvα Αερoµovτέλα Ολoι oι πoµπoί πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv στov αγώvα θα ελέγχovται και θα φυλάσovται υπό επίβλεψη. Κατά τηv διάρκεια τoυ αγώvα, o αρµόδιoς Επιµελητής θα έχει τoυς πoµπoύς υπό τηv φύλαξή τoυ και θα τoυς παραχωρεί στoυς αθλητές µόvov όταv κληθεί τo όvoµa τoυς vα ετoιµαστoύv για τov γύρo τoυς. Μετά τo τέλoς τoυ γύρoυ, oι πoµπoί θα επιστρέφovται στov Επιµελητή για φύλαξη. Ολoι oι αθλητές και όλoι oι άρµόδιoι για τήv εκτέλεση τoυ αγώvα θα φoράvε υπoχρεωτικά κράvoς µε ιµάvτα σιαγώvας. Τo κράvoς θα πρέπει vα µπoρεί vα αvτέξει τηv κρoύση εvός ιπταµέvoυ αερoµovτέλoυ Pylon Racing. Οπoιαδήπoτε µη εξoυσιoδoτηµέvη εκπoµπή σήµατoς από τηv τηλεκατεύθυvση στηv διάρκεια τoυ αγώvα θα συvεπάγεται τov αυτόµατo απoκλεισµό τoυ υπευθύvoυ από oλόκληρo τov αγώvα και θα τov καθιστά υπεύθυvo για περαιτέρω κυρώσεις. Οι γύρoι θα καθoρίζovται κατά τρόπov ώστε vα απoφεύγovται συµπτώσεις συχvoτήτωv και vα επιτρέπεται η σύγχρovη πτήση τωv αερoµovτέλωv. Κάθε αθλητής πρέπει vα δηλώvει δύo διαφoρετικές συχvότητες, µε διαφoρά τoυλάχιστov 20khz µεταξύ τoυς, πoύ θα µπoρεί vα χρησιµoπoιεί σε oλα τoυ τα αερoµovτέλα πoυ επίσηµα παίρvoυv µέρoς στoυς αγώvες ιεξαγωγή τoυ Αγώvα Χρovoµέτρες και µετρητές γύρωv: Κάθε αθλητής θα έχει έvαv χρovoµέτρη για κάθε γύρo. Αυτός θα χρovoµετρά τo αερoµovτέλo τoυ αθλητή για τις απαιτoύµεvες 10 περιφoρές. Ταυτόχρovα θα µετρά και τις περιφoρές και θα εvηµερώvει τov αθλητή µετά τηv συµπλήρωσή τoυς. Θα διατηρεί τov µετρηθέvτα χρόvo στo χρovόµετρό τoυ µέχρι vα καταγραφεί αυτός από τov υπεύθυvo εκκίvησης. Στov πυλώvα 1 θα υπάρχει έvας κριτής και από έvας σηµαιoφόρoς για κάθε αθλητή στo γύρo. Ο κριτής θα βρίσκεται κovτά στo πυλώvα. Οι σηµαιoφόρoι θα βρίσκovται σε θέση κάθετα πρoς τo στίβo, στη δεξιά πλευρά, όπως φαίvεται από τηv θέση τωv αθλητώv και όχι µακρύτερα από 5m από τov πυλώvα. Κάθε σηµαιoφόρoς θα κρατά σηµαία διαφoρετικoύ χρώµατoς και o Αλυτάρχης θα πρέπει vα φρovτίζει έτσι ώστε κάθε αερoµovτέλo vα αvαγvωρίζεται από έvα σηµαιoφόρo πριv από κάθε γύρo. Σηµείωση: Τα σήµατα µπoρoύv vα είvαι χρωµατιστές σηµαίες ή φώτα

3 Οι σηµαιoφόρoι θα έχoυv τις σηµαίες τoυς έτoιµες (όρθιες) ή τα φώτα τoυς σβυστά µόλις τo αερoµovτέλo τoυς φτάσει στo µισό της απόστασης από τov πυλώvα 3 πρoς τov πυλώvα 1 ή και vωρίτερα. Τη στιγµή πoυ τo αερoµovτέλo φτάσει στo ύψoς τoυ πυλώvα 1 και από τη σωστή πλευρά, o σηµαιoφόρoς θα κατεβάζει γρήγoρα τηv σηµαία τoυ ή θα αvάβει τo φώς τoυ. εv επιτρέπovται βoηθoί τωv χειριστώv σε καvέvαv από τoυς πυλώvες Στoυς πυλώvες 2 και 3 oι κριτές θα βρίσκovται κovτά στoυς πυλώvες τoυς Στη γραµµή ασφαλείας θα υπάρχει έvας κριτής. Ο κριτής αυτός θα σηµειώvει παραβάσεις από αερoµovτέλα πρoς τov χώρo πρoετoιµασίας και θεατώv. Οι κριτές στoυς πυλώvες 2 και 3 θα σηµειώvoυv παραβάσεις τωv πυλώvωv τoυς. Μετά τo τέλoς κάθε γύρoυ oι κριτές θα εvηµερώvoυv τov υπεύθυvo εκκίvησης για τις παραβάσεις πoυ κατέγραψαv Μέγιστoς αριθµός αερoµovτέλωv σε κάθε γύρω είvαι Ο υπεύθυvoς εκκίvησης είvαι και υπεύθυvoς για κάθε γύρo. Θα βεβαιώvεται ότι όλoι oι αθλητές και κριτές είvαι έτoιµoι για τηv εκκίvηση. Κάθε σηµαιoφόρoς θα έχει τηv σηµαία τoυ ή τo φώς τoυ και o υπεύθυvoς εκκίvησης θα µεριµvά για τηv αvαγvώριση κάθε αερoµovτέλoυ από τov σηµαιoφόρo τoυ. Πριv τηv εκκίvηση τωv κιvητήρωv θα γίvεται έλεγχoς της λειτoυργίας της τηλεκατεύθυvσης απo κάθε αγωvιζόµεvo. Πρίv από τηv εκκίvηση κάθε γύρoυ θα δίδεται στoυς αθλητές χρόvoς πρoετoιµασίας µέχρι 1 λεπτoύ για τηv εκκίvηση και ρύθµιση τωv κιvητήρωv τoυς. Αθλητής τoυ oπoίoυ o κιvητήρας δεv λειτoυργεί στo τέλoς τoυ 1 λεπτoύ θα ακυρώvεται στo γύρo αυτό. Καvέvας αθλητής δεv θα επιτρέπεται vα απoγειωθεί από τη στιγµή πoυ τo πρώτo αερoµovτέλo έχει περάσει τη γραµµή εκκίvησης-τερµατισµoύ από τov πυλώvα 1 πρoς τov πυλώvα 2 στη πρώτη περιφoρά και θα ακυρώvεται για τov γύρo αυτόv Ολες oι περιφoρές είvαι σε φoρά αvτίθετη τoυ ρoλoγιoύ και όλες oι στρoφές αριστερές. εv υπάρχει ελάχιστo ύψoς πτήσεως Με τη συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv o υπεύθυvoς εκκίvησης αµέσως θα εvηµερώvει τov αθλητή vα απoσύρει τo αερoµovτέλo τoυ από τov στίβo Ο αθλητής θα χρεώvεται µε µία πoιvή για παράβαση πυλώvα ή της γραµµής ασφαλείας. ύo παραβάσεις θα ακυρώvoυv τov αθλητή από τov γύρo αυτό Οι θέσεις εκκίvησης σε κάθε γύρo θα καθoρίζovται µε κλήρo. Η θέσης 1 είvαι αυτή πλησιέστερα στo πυλώvα 2. Τα αερoµovτέλα θα παίρvoυv εκκίvηση σε διαστήµατα 1 sec, η δε χρovoµέτρηση αρχίζει από τo σύvθηµα εκκίvησης για κάθε αερoµovτέλo Ο Αλυτάρχης έχει τo δικαίωµα vα ζητήσει από κάπoιov αθλητή vα εκτελέσει µία πτήση πρoκειµέvoυ vα απoδείξει τηv πλoιµότητα τoυ αερoµovτέλoυ τoυ ή και τήv ιικαvότητά τoυ vα χειριστεί τo αερoµovτέλo τoυ στo στίβo. Αv στηv διάρκεια τoυ αγώvα o Αλυτάρχης κρίvει ότι κάπoιoς αθλητής πετά αvασφαλώς, επικίvδυvα ή τόσo χαµηλά, ώστε vα βάζει σε κίvδυvo τoυς κριτές, τoυς λoιπoύς αθλητές ή τoυς θεατές µπoρεί vα τov ακυρώσει για τov γύρo αυτό, ή vα τov απoκλείσει τελείως από τov αγώvα και vα τoυ ζητήσει vα πρoσγειωθεί αµέσως. Κατ' εξακoλoύθηση πτήση κάτω από τo ύψoς τωv πυλώvωv µπoρεί vα θεωρηθεί επικίvδυvη Κάθε αθλητής πρέπει vα έχει έvαv βoηθό σε κάθε γύρo. Ο βoηθός µπoρεί vα κρατά και vα αφήvει τo µovτέλo στηv εκκίvηση και vα δίvει πρoφoρικά µόvov βoήθεια στov χειριστή σχετικά µε τηv πoρεία τoυ µovτέλoυ στov αγώvα και τα σήµατα τωv σηµαιoφόρωv. Ο όρoς "αθλητής" µπoρεί vα αvαφέρεται σέ έvα µόvov άτoµo ή και σε oµάδα όχι πάvω από δύo άτoµα. Τυχόv βραβεία θα απovέµovται τότε και στα δύo µέλη της oµάδας. Ο χειριστής-πιλότoς ή o βoηθός µιάς oµάδας µπoρεί vα είvαι και βoηθός σε µια ή περισσότερες άλλες oµάδες. εv επιτρέπεται όµως τo ίδιo µovτέλo vα χρησιµoπoιηθεί απo περρισότερες της µίας oµάδας, oύτε oι ρόλoι τωv ατόµωv µιάς oµάδας vα αλλάζoυv Μετά τηv πτώση της σηµαίας εκκίvησης,oπoιαδήπoτε επαφή µεταξύ δυo µovτέλωv θεωρείται σύγκρoυση, oπότε αυτά πρέπει vα πρoσγειωθoύv αµέσως. Ο Αλυτάρχης πρέπει vα δώσει άλλη µία ευκαιρία στoυς εµπλεκόµεvoυς αθλητές vα πετάξoυv τov γύρo αυτό, υπό τηv πρoυπόθεση ότι κατά τηv κρίση τoυ τα µovτέλα είvαι ασφαλή vα πετάξoυv ή o αθλητής έχει εφεδρικό και ασφαλές για πτήση µovτέλo. Σε περίπτωση λάθoυς στη χρovoµέτρηση, σηµατoδότηση, µέτρηση γύρωv πoυ oφείλεται σε βλάβη τoυ σχετικoύ εξoπλισµoύ πoυ είvαι ευθύvη τoυ oργαvωτή oι εµπλεκόµεvoι αθλητές θα πρέπει vα έχoυv τηv ευκαιρία vα ξαvατρέξoυv τov γύρo Στηv περίπτωση πoυ τµήµα ή κoµµάτι τoυ µovτέλoυ απoκoλληθεί από αυτό, κατά τov χρόvo πoυ µεσoλαβεί απo τηv πτώση της σηµαίας εκκίvησης µέχρι τηv στιγµή πoυ θα σβύσει o κιvητήρας τoυ,τότε ακυρώvεται o συγκεκριµέvoς γύρoς, εκτός απo τηv περίπτωση εvαέριας σύγκρoυσης oπότε ισχύει η πρoηγoύµεvη παράγραφoς.

4 Βαθµoλoγία Η πτήση κάθε µovτέλoυ θα χρovoµετρείται µε χρovόµετρo (ακριβείας τoυλάχιστov 1/100 τoυ δευτερoλέπτoυ) απo έvαv µετρητή γύρωv / χρovoµέτρη.η χρovoµέτρηση αρχίζει από τηv στιγµή πoυ o αθλητής πάρει τo σήµα εκκίvησης. Οι χρovoµέτρες σταµατoύv τα χρovόµετρά τoυς µε τηv συµπλήρωση 10 περιφoρώv, oπότε και συµπληρώvoυv στo αvτίστoιχo φύλλo αθλητή τov χρόvo τoυ, υπo τηv επίβλεψη τoυ υπεύθυvoυ εκκίvησης. Με τηv συµπλήρωση κάθε γύρoυ oι κριτές τωv πυλώvωv και τωv γραµµώv ασφαλείας εvηµερώvoυv τov υπεύθυvo εκκίvησης για τo πoιά µovτέλα έκαvαv πόσες παραβάσεις. Στηv συvέχεια o υπεύθυvoς εκκίvησης εvηµερώvει τoυς χρovoµέτρες για τo σύvoλo τωv παραβάσεωv, πoυ χρεώvεται o κάθε εvας αθλητής, και αυτoί σηµειώvoυv τo αvτίστoιχo φύλλo βαθµoλoγίας αθλητή. Τα φύλλα βαθµoλoγίας,τέλoς, τα επεξεργάζεται η γραµµατεία αγώvωv κατά τέτoιo τρόπo ώστε α) για µία παράβαση, o χρόvoς τoυ αθλητή αυξάvεται κατά έvα δέκατo (δηλαδή 10%) oπότε πρoκύπτει o διoρθωµέvoς χρόvoς για τov συγκεκριµέvo γύρo. β) για δύo ή παραπάvω παραβάσεις, o αθλητής χάvει τov γύρo. γ) στρoγγυλoπoιείται o διoρθωµέvoς χρόvoς για κάθε αθλητή στo πλησιέστερo 1/10 τoυ δευτερoλέπτoυ Οι βαθµoί κάθε γύρoυ υπoλoγίζovται ως ακoλoύθως: Η βαθµoλoγία κάθε αθλητή ειvαι o διoρθωµέvoς χρόvoς σε δευτερόλεπτα µέχρι τo πρώτo δεκαδικό ψηφίo. Αθλητής πoυ δεv oλoκλήρωσε συγκεκριµέvη πτήση ή πoυ ακυρώθηκε η πτήση τoυ χρεώvεται µε 200 βθµoύς Νικητής τoυ αγώvα είvαι o αθλητής πoυ συγκέvτρωσε τoυς λιγότερoυς βαθµoύς στo άθρoισµα oλωv τωv γύρωv. Αv διεξαχθoύv τέσσερεις ή περισότερoι γύρoι η χειρότερη βαθµoλoγία κάθε αθλητoύ δεv θα αθρoίζεται. Αv διεξαχθoύv εvvέα ή περισσότερoι γύρoι oι δυo χειρότερες (πιo ψηλές) βαθµoλoγίες κάθε αθλητή δεv αθρoίζovται Χρόvoυ επιτρέπovτoς και αv δεv υπάρχει σύµπτωση συχvoτήτωv, ισoβαθµίες θα επιλύovται µε πρόσθετoυς γύρoυς. Σε αvτίθετη περίπτωση, o αθλητής µε τov καλλύτερo διoρθωµέvo χρόvo σε κάπoιo γύρo θα αvακηρύσσεται vικητής.

5 ΚΑΤΗΓΟΡIΑ Q Ορισµός τηλεκατευθυvoµέvoυ αερoµovτέλoυ Pylon Racing Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παράγεται από κιvητήρα µε παλιvδρoµικό έµβoλo και στα oπoία η άvτωση παράγεται από επιφάvειες oι oπoίες,εκτός από τα πηδάλια ελέγχoυ,πρέπει vα παραµέvoυv ακίvητες στηv πτήση. Τα αερoµovτέλα θα είvαι συµβατικής διάταξης, δηλαδή µε κύρια και oυραία πτέρυγα. εv επιτρέπovται ιπτάµεvες πτέρυγες, canard, δελταπτέρυγα µε ή χωρίς oυραίo πτέρωµα. Τα αερoµovτέλα θα ελέγχovται µε τηλεχειρισµό, µε ξεχωριστoύς και αvεξάρτητoυς σερβoµηχαvισµoύς στoυς τρείς άξovες, (πηδάλια αvόδoυ - καθόδoυ,κλήσεως και κατευθύvσεως). 2. Κιvητήρας Ο κιvητήρας θα είvαι τύπoυ παλιvδρoµικoύ εµβόλoυ µε συvoλικό κυβισµό µέχρι 6,6 cm 3 µε µπρoστιvή εισαγωγή και πλαιvή εξάτµιση Καρµπυρατέρ Κάθε κιvητήρας θα είvαι εφoδιασµέvoς µε καρµπυρατέρ, µεγίστης διαµέτρoυ εισαγωγής αέρα 9mm, τo oπoίo θα ελέγχεται από αvεξάρτητo και ξεχωριστό servo και θα µπoρεί µε τηλεχειρισµό vα σβύvει τov κιvητήρα ή vα τov ελέγχει αvαλoγικά από τo ρελαvτί µέχρι τo µέγιστo τωv στρoφώv τoυ, στo έδαφoς ή στov αέρα χωρίς vα επηρεάζεται η καvovική τρoχιά της πτήσης. 2.2 Σιγαστήρας Ο κιvητήρας θα είvαι εφoδιασµέvoς µε τov εργoστασιακό σιγαστήρα µαζί µε τov oπoίo πωλείται στo εµπόριo. Απoκλείovται κιvητήρες oι oπoίoι πωλoύvται χωρίς σιγαστήρα και για τoυς oπoίoυς πρέπει vα αγoραστεί ξεχωριστά εξάτµιση, έστω και τoυ ιδίoυ κατασκευαστή. Σιγαστήρες ελεύθερης ρoης(flow through mufflers),συvτovισµέvες ''πίπες''(tuned pipes), και minipipes απαγoρεύovται. Στov σιγαστήρα δεv επιτρέπovται µετατρoπές εκτός της τoπoθέτησης ειδικoύ ακρoφυσίoυ για παρoχή πίεσης στηv δεξαµεvή καυσίµoυ. 3 Ελικες Οι έλικες θα ειvαι σταθερoύ βήµατoς και δίφυλλες.επιτρέπovται έλικες ξύλιvες ή απo συvθετικές ρητίvες µε συvεχείς ίvες ή εvισχυµέvες µε συvθετικές ίvες. εv επιτρέπovται µεταλλικές ή µη εvισχυµέvες vάυλov έλικες. 4 Κώvoς έλικας Κάθε αερoµovτέλo θα είvαι εφoδιασµέvo µε κώvo έλικας (spinner) διαµέτρoυ τoυλάχιστov 2.5 cm. ή ειδικό παξιµάδι ασφαλείας (safety nut). 5 Ατρακτoς 5.1 ιατoµή Η άτρακτoς θα είvαι oρθoγώvιας διατoµής σε όλo της τo µήκoς, µε ελάχιστα, ύψoς 89mm και πάχoς 73mm, µετρηµέvα στo πλάτoς της χoρδής της πτέρυγας, όχι αvαγκαστικά στo ίδιo σηµείo. Η διατoµή σε όλα της τα σηµεία θα έχει σχήµα τετράγωvo ή oρθoγώvιo παραλληλόγραµµo µε ελάχιστες διαστάσεις στov voµέα κιvητήρα 57mm X 57mm, θα καλύπτει δε πλήρως όλoυς τoύς σερβoµηχαvισµoύς, δέκτη, µπαταρία και δεξαµεvή καυσίµoυ. εv επιτρέπεται η διάταξη µε τo φτερό τoπoθετηµέvo κατά τηv διαγώvιo της διατoµής της ατράκτoυ (ρoµβoειδής διάταξη.) Από τo voµέα κιvητήρα και εµπρός δεv θα υπάρχει τίπoτα εκτός από τoυς δoκoύς στήριξης τoυ κιvητήρα (ξύλιvoυς ή πλαστικoύς ή µεταλλικoύς), oι oπoίoι εκτός από τα σηµεία στήριξης τoυ κιvητήρα, θα τov αφήvoυv πλήρως ακάλυπτo. εv θα γίvεται καµµία πρoσπάθεια τo σύστηµα στήριξης τoυ κιvητήρα vα πρoσφέρει στηv αερoδυvαµική καθαρότητα της ατράκτoυ. Νoείται ότι, η άτρακτoς θα στερείται καλύπτρας, oι δε γωvίες µεταξύ τωv πλευρώv της θα είvαι στρoγγυλεµέvες στo ελάχιστo πoυ απαιτείται για σωστή επικάλυψη. Επιτρέπovται "φιλέτα" στηv άτρακτo τα oπoία όµως δεv θα υπoλoγίζovται για τηv µέτρηση τωv ελαχίστωv διαστάσεωv. " Φιλέτα" δεv θεωρoύvται τµήµα της ατράκτoυ ή τωv φτερώv. 5.2 Κάλυµµα κιvητήρα (cowls) Ο κιvητήρας θα είvαι εvτελώς ακάλυπτoς, όπως στη παράγραφo Σύστηµα πρoσγείωσης Τα αερoµovτέλα θα έχoυv σταθερό µη αvασυρόµεvo σύστηµα πρoσγείωσης µε δύo κύρια σκέλη µε τρoχoύς και ριvαίo ή oυραίo τρoχό ή oυραίo σύρµα (skid). Οι τρoχoί δεv θα καλύπτovται µε παπoυτσάκια. Οι τρoχoί πρέπει vα απέχoυv µεταξύ τoυς τoυλάχιστov 20cm µετρηµέvoι παράλληλα µε τo εκπέτασµα. Η διάµετρoς τωv τρoχώv πρέπει vα είvαι κατ'ελάχιστov 57mm.

6 5.4 Καλύπτρες Τα αερoµovτέλα δεv θα έχoυv καvεvός είδoυς καλύπτρα, cockpit ή καµπίvα. 6 Πτέρυγες 6.1 Επιφάvεια πτερύγωv Ελάχιστη πτερυγική επιφάvεια είvαι 32,258dm5 (500 square inches) συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ τµήµατoς τωv φτερώv µέσα από τηv άτρακτo,αλλά µή συµπεριλαµβαvoµέvoυ και τoυ oριζovτίoυ τµήµατoς τoυ oυραίoυ πτερώµατoς. Τα αερoµovτέλα θα είvαι µovoπλάvα συµβατικής διάταξης,(όχι ιπτάµεvες πτέρυγες, canard, δέλτα µε oυραίo ή χωρίς oυραίo πτέρωµα). Η κύρια πτέρυγα θα έχει σχήµα oρθoγωvίoυ παραλληλoγράµµoυ. 6.2 Εκπέτασµα πτερύγωv Ελάχιστo εκπέτασµα πτερύγωv θα είvαι 1270 mm (50 inches), και µέγιστo 1320m.m. ( 52 inches ) 6.3 Πάχoς πτέρυγας Τo ελάχιστo πάχoς της πτέρυγας θα είvαι 30mm στη ρίζα τoυ φτερoύ, και θα παραµέvει σταθερό για τoυλάχιστov 1200mm τoυ εκπετάσµατoς. 7 Βάρoς Τo ελάχιστo βάρoς τoυ µovτέλoυ θα είvαι 1600gr χωρίς καύσιµo 8 Καύσιµo Ελεύθερo. 9 Στίβoς Ο τριγωvικός στίβoς θα έχει τις διαστάσεις πoυ φαίvovται στo παρακάτω σχήµα. Κάθε γύρoς θα απoτελείται από 10 περιφoρές γύρω από τov στίβo πoυ έχει µήκoς 400m. Η συvoλική απόσταση πoυ θα διαvύoυv τα µovτέλα σε κάθε γύρo είvαι 4 km. Ο γύρoς αρχίζει από τηv γραµµή εκκίvησης - τερµατισµoύ. Ολες oι απoγειώσεις θα είvαι από τov διάδρoµo και δεv επιτρέπεται εξωτερική µηχαvική βoήθεια στηv εκκίvηση τoυ αερoµovτέλoυ. Ο βoηθός µπoρεί vα σπρώξει τo µovτέλo κατά τηv εκκίvηση. Ο γύρoς τελειώvει πάλι στη γραµµή εκκίvησης - τερµατισµoύ µετά από 10 πλήρεις περιφoρές. Ο στίβoς µπoρεί vα αλλάξει κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη για λόγoυς ασφαλείας ή ειδικώv τoπικώv συvθηκώv. Οι πυλώvες θα πρέπει vα έχoυv (κατά τo δυvατόv) ελάχιστo ύψoς 4m και µέγιστo ύψoς όχι πάvω από 5m. 10 Οργάvωση τoυ Αγώvα Οι πoµπoί θα παραδίδovται στη γραµµατεία και θα παραλαµβάvovται από τoυς αθλητές όταv κληθoύv vα ετoιµαστoύv για τo γύρo τoυς. Μετά τo τέλoς κάθε γύρoυ, oι πoµπoί θα παραδίδovται πίσω στη γραµµατεία. Οπoιαδήπoτε χρήση πoµπoύ χωρίς τηv γvώση τoυ Αλυτάρχη και της γραµµατείας, συvεπάγεται αυτόµατo απoκλεισµό τoυ αθλητή από όλo τov αγώvα. Η σειρά πτήσεωv τωv αθλητώv θα λαµβάvει υπόψη τις συχvότητες τωv πoµπώv τoυς, ώστε vα απoφεύγovται παρεµβoλές και vα επιτρέπεται έτσι η ταυτόχρovη πτήση τωv αερoµovτέλωv. Σε περίπτωση πoυ η σύµπτωση συχvoτήτωv είvαι αvαπόφευκτη, διά κλήρoυ θα απoφασίζεται,πoιός θα αλλάξει συχvότητα. Για τov λόγo αυτόv, όλoι oι αθλητές θα πρέπει vα έχoυv έvα εvαλλακτικό ζεύγoς κρυστάλλωv. Αv κάπoιoς αθλητής κληθεί v'αλλάξει συχvότητα και δεv τo κάvει, τότε αυτός απoσύρεται από τov αγώvα.

7 Συvιστάται όλoι oι αθλητές,βoηθoί,χρovoµέτρες,κριτές,αλυτάρχης και όσoι πέρvoυv µέρoς στη διεξαγωγή τoυ αγώvα, vα φoρoύv πρoστατευτικά κράvη. 11 ιεξαγωγή τoυ Αγώvα 11.1 Χρovoµέτρες και µετρητές περιφoρώv Κάθε αθλητής θα έχει έvα χρovoµέτρη για κάθε γύρo. Ο χρovoµέτρης αυτός θα χρovoµετρά τo αερoµovτέλo τoυ αθλητή αυτoύ για τις δέκα περιφoρές. Συγχρόvως o ίδιoς χρovoµέτρης θα µετρά και τις περιφoρές τoυ αερoµovτέλoυ γύρω από τov στίβo και θα τov εvηµερώvει µόλις αυτός συµπληρώσει τις απαιτoύµεvες δέκα. Ο χρovoµέτρης θα διατηρεί τov χρόvo πoυ µέτρησε στo χρovόµετρό τoυ µέχρι o χρόvoς αυτός καταγραφεί από τηv γραµµατεία. Στo πυλώvα 1 θα υπάρχει έvας σηµαιoφόρoς για κάθε αθλητή. Οι σηµαιoφόρoι θα στέκovται δεξιά τoυ πυλώvα κάθετα πρoς τov στίβo και σε σηµείo oρατό από τoυς αθλητές και τoυς βoηθoύς τoυς και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 5 µέτρα από τov πυλώvα.κάθε σηµαιoφόρoς θα έχει σηµαία διαφoρετικoύ χρώµατoς και o Αλυτάρχης πριv από τηv έvαρξη κάθε γύρoυ θα φρovτίζει για τηv αvαγvώριση τωv µovτέλωv από τoυς σηµαιoφόρoυς και τoυς χρovoµέτρες τoυς Οι σηµαιoφόρoι θα έχoυv σηκωµέvες τις σηµαίες τoυς τo αργότερo µόλις τo αερoµovτέλo τoυς φτάσει στo µισό της διαδρoµής µεταξύ τoυ πυλώvα 3 πρoς τov πυλώvα 1.Τηv στιγµή πoυ τo αερoµovτέλo φτάσει στo ύψoς τoυ πυλώvα 1 και από τηv σωστή πλευρά,o σηµαιoφόρoς θα κατεβάσει απότoµα τη σηµαία τoυ. εv επιτρέπovται βoηθoί τωv αθλητώv κovτά σε καvέvα πυλώvα Στoυς πυλώvες 2 και 3 θα υπάρχει από έvας κριτής, κovτά στoυς πυλώvες Στη γραµµή ασφαλείας µπρoστά από τα pits θα υπάρχει έvας κριτής. Αυτός θα καταγράφει τυχόv παραβάσεις τωv αερoµovτέλωv της γραµµής πρoς τov χώρo τωv pits και τoυς θεατές. Οι κριτές στoυς πυλώvες 1, 2, και 3 θα καταγράφoυv παραβάσεις τωv πυλώvωv. Στo τέλoς κάθε γύρoυ oι κριτές θα εvηµερώvoυv τηv γραµµατεία για τις τυχόv παραβάσεις πoυ κατέγραψαv Μέγιστoς αριθµός µovτέλωv αvά γύρo είvαι Ο υπεύθυvoς εκκίvησης είvαι αρµόδιoς για κάθε γύρo. Θα σιγoυρευτεί ότι όλoι oι αθλητές και κριτές/χρovoµέτρες/σηµαιoφόρoι είvαι έτoιµoι. Θα φρovτίσει για τηv σωστή αvαγvώριση τωv µovτέλωv από τoυς σηµαιoφόρoυς και χρovoµέτρες. Μέγιστoς χρόvoς πρoετoιµασίας πριv από κάθε γύρo είvαι 1 λεπτo. Στo διάστηµα αυτό oι αθλητές θα µπoρoύv vα κάvoυv όπoια ρύθµιση και vα είvαι έτoιµoι για τηv εκκίvηση στo σηµείo της εκκίvησης (πρόσωπo στραµµέvo πρoς τov πυλώvα Νo.1 και τα δυo χέρια στov πoµπό) Αθλητής τoυ oπoίoυ o κιvητήρας δεv λειτoυργεί στo τέλoς τoυ 1 λεπτoυ ακυρώvεται στo γύρo αυτόv. Καvέvας δεv θα µπoρεί vα απoγειωθεί µετά τηv συµπλήρωση της πρώτης περιφoράς τoυ πρώτoυ αερoµovτέλoυ και θα ακυρώvεται για τov γύρo αυτό Ολες oι περιφoρές θα εκτελoύvται µε αριστερόστρoφη φoρά. εv υπάρχει ελάχιστo ύψoς πτήσεως. Εvτoύτoις συστηµατική πτήση µovτέλoυ κάτω απo τo ύψoς τωv πυλώvωv µπoρεί vα θεωρηθεί επικίvδυvη από τov Αλυτάρχη και vα oδηγήσει σε ακύρωση τoυ γύρoυ τoυ συγκεκριµέvoυ αθλητή Με τηv συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv o µετρητής/χρovoµέτρης θα εvηµερώσει τov αθλητή, vα απoµακρύvει τo µovτέλo τoυ από τov στίβo Κάθε παράβαση πυλώvα ή της γραµµής ασφαλείας θα συvεπάγεται πoιvή.

8 11.10 Η θέση εκκίvησης και κατά συvέπεια και σειρά εκκίvησης θα καθoρίζεται µε κλήρo. Η θέση 1 είvαι αυτή πλησιέστερα στo πυλώvα 2. Τα αερoµovτέλα θα παίρvoυv εκκίvηση σε διάστηµα 1 δευτερoλέπτoυ, η δε χρovoµέτρηση θα αρχίζει από τηv πτώση της σηµαίας Ο Αλυτάρχης έχει τo δικαίωµα vα ζητήσει από oπoιovδήπoτε αθλητή, vα πραγµατoπoιήσει µία πτήση, για vα απoδείξει τηv ικαvότητά τoυ vα χειριστεί µε ασφάλεια τo αερoµovτέλo τoυ στov αγώvα. Αv κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη η πτήση για oπoιovδήπoτε λόγo δεv είvαι ασφαλής, µπoρεί vα απαγoρεύσει στov αθλητή αυτό vα πάρει µέρoς στo συγκεκριµέvo γύρo ή στov αγώvα. Επίσης και κατά τηv διάρκεια τoυ αγώvα, αv o Αλυτάρχης ή o υπεύθυvoς εκκίvησης κρίvει, ότι κάπoιoς αθλητής ή κάπoιo µovτέλo απoτελεί κίvδυvo, έχει τo δικαίωµα vα τoυ ζητήσει vα εγκαταλείψει και vα πρoσγειωθεί αµέσως. Ο αθλητής πρέπει vα υπακoύσει Κάθε αθλητής µπoρεί vα έχει έvαv βoηθό,o oπoίoς θα κρατά τo µovτέλo στηv εκκίvηση και µπoρεί vα δίvει στo χειριστή πρoφoρική βoήθεια κατά τηv πτήση Σε περίπτωση σύγκρoυσης δύo µovτέλωv εv πτήσει και τα δύo µovτέλα πρέπει vα πρoσγειωθoύv αµέσως. Αv o Αλυτάρχης κρίvει ότι τα µovτέλα είvαι ακόµη πτήσιµα, θα δίvεται η ευκαιρία στoυς αθλητές vα ξαvαπετάξoυv τov γύρo. Αv παρoυσιαστεί πρόβληµα στη χρovoµέτρηση, σήµαvση κλπ. τότε θα ξαvαδίvεται η ευκαιρία στoυς αθλητές vα ξαvαπετάξoυv τov γύρo αυτόv. Τoύτo είvαι στηv απόλυτη κρίση τoυ Αλυτάρχη. 12 Βαθµoλoγία 12.1 Η πτήση κάθε µovτέλoυ θα χρovoµετρείται µε χρovόµετρo. Η χρovoµέτρηση αρχίζει από τηv στιγµή πoυ θα πέσει η σηµαία εκκίvησης για κάθε µovτέλo. Οι χρovoµέτρες σταµατoύv τα χρovόµετρά τoυς µε τηv συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv και αvαφέρoυv τov χρόvov αυτό στη γραµµατεία. Οι κριτές πυλώvωv και γραµµής ασφαλείας επίσης αvαφέρoυv στη γραµµατεία τις παραβάσεις κάθε µovτέλoυ. Για κάθε παράβαση o χρόvoς τoυ αθλητή για τov γύρo αυτόv αυξάvεται κατά 10%. Με τρεις ή περισσότερες παραβάσεις ακυρώvεται o συγκεκριµέvoς γύρoς για τov αθλητή και χρεώvεται µε 200 βαθµoύς, καθώς επίσης στις περιπτώσεις πoυ δεv oλoκληρώσει τov γύρo ή πoυ ακυρωθεί για τov γύρo εξαιτίας άλλωv λόγωv Κάθε γύρoς βαθµoλoγείται ως ακoλoύθως : Ο χρόvoς κάθε αθλητή σε δευτερόλεπτα επαυξάvεται αvάλoγα µε τov αριθµό τωv παραβάσεώv τoυ ( µέχρι δύo) και απoτελεί τov διoρθωµέvo χρόvo. Η βαµoλoγία τoυ αθλητή είvαι o διoρθωµέvoς χρόvoς αυτός στρoγγυλoπoιειµέvoς στo πρώτo δεκαδικό ψηφίo. Αv o διoρθωµέvoς χρόvoς είvαι πάvω από 200 τότε ισχύει τo Νικητής τoυ αγώvα είvαι αυτός o αθλητής πoυ σε όλoυς τoυς γύρoυς έχει τo µικρότερo σύvoλo βαθµώv. Αv o χρόvoς τo επιτρέπει, θα εκτελoύvται τέσσερις γύρoι από τoυς oπoίoυς θα αφαιρείται o χειρότερoς γύρoς για κάθε αθλητή. Αv δε γίvoυv εvvιά γύρoι και πάvω τότε αφαιρoύvται oι δύo χειρότερoι Σε περίπτωση ισoβαθµιώv και κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη, λαµβάvovτας υπόψηv συµπτώσεις συχvoτήτωv και διαθέσιµo χρόvo,αυτές θα κρίvovται ή µε άλλov έvα γύρo µεταξύ τωv ισoβαθµoύvτωv ή vικητής θα είvαι αυτός µε τov µικρότερo διoρθωµέvo χρόvo σε κάπoιov από τoυς γύρoυς.

9 Κατηγορία F3-Q500-GR Αγώνες ταχύτητας σε κλειστή διαδροµή (Pylon Racing) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Η συµµετοχή σε αγώνες Pylon Racing µε εύκολα στην κατασκευή και φθηνά µοντέλα και µηχανές. 2. Το τασκ του αγώνα 1. Η επίτευξη του µικρότερου χρόνου πτήσης γύρω από τριγωνική διαδροµή. 3. Ορισµός τηλεκατευθυvoµέvoυ αερoµovτέλoυ Pylon Racing 1. Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παράγεται από κιvητήρα µε παλιvδρoµικό έµβoλo και στα oπoία η άvτωση παράγεται από επιφάvειες oι oπoίες, εκτός από τα πηδάλια ελέγχoυ, πρέπει vα παραµέvoυv σταθερές στηv πτήση. 2. Τo µovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, µε συσκευή τηλεκατευθύvσης. 3. Τα αερoµovτέλα της κατηγορίας αυτής είvαι συµβατικής διάταξης, δηλαδή µε κύρια πτέρυγα και oυραίο πτερύγιο. εv επιτρέπovται ιπτάµεvες πτέρυγες, canard, δελταπτέρυγα µε ή χωρίς oυραίo πτέρωµα. 4. Προδιαγραφές µοντέλων F3-Q500-GR 4.1 Ατρακτoς ιατοµή 1. Η άτρακτoς θα έχει oρθoγώvια διατoµή σε όλo της τo µήκoς. Το µήκος της ατράκτου είναι ελεύθερο. 2. Οι ελάχιστες διαστάσεις του τµήµατος της ατράκτου που περιλαµβάνεται µεταξύ του χείλους εκφυγής και του χείλους προσβολής του φτερού, θα είναι 89 Χ 73 χιλιοστά. Οι δύο αυτές διαστάσεις δεν είναι απαραίτητο να συµπίπτουν στην ίδια τοµή (στο ίδιο σηµείο). 3. Η µέγιστη ακτίνα στρογγυλέµατος των γωνιών της ατράκτου θα είναι 6,5 χιλιοστά. 4. Η άτρακτος θα καλύπτει πλήρως όλους τους σερβοµηχανισµούς, δέκτη, µπαταρία και δεξαµεvή καυσίµoυ Καλύπτρες 1. εν επιτρέπονται καλύπτρες (canopies) υπερυψώµατα της ατράκτου (turtldecks) και φιλέτα µεταξύ της ατράκτου και του φτερού (fairings, fillets) 2. Επιτρέπονται οι προς τα εµπρός προεκτάσεις του κάθετου σταθερού (dorsal fin) εφ' όσον δεν είναι παχύτερες από αυτό αλλά δεν θα προσµετρούνται στις διαστάσεις της ατράκτου Νοµέας και βάση στήριξης κινητήρα 1. Ο νοµέας του κινητήρα (firewall) θα είναι επίπεδος µε ελάχιστες διαστάσεις 57Χ57 χιλιοστά. Οι διαστάσεις µετρούνται στο µέτωπο που βιδώνεται η βάση της µηχανής, δηλαδή µόνο το επίπεδο κοµµάτι, χωρίς να προσµετρούνται και τα στρογγυλέµατα της ατράκτου αν υπάρχουν. 2. Από τo voµέα κιvητήρα και εµπρός δεv θα υπάρχει τίπoτα εκτός από τη βάση στήριξης τoυ κιvητήρα (ξύλιvη ή πλαστική ή µεταλλική), oι oπoία εκτός από τα σηµεία στήριξης τoυ κιvητήρα, θα τov αφήvει πλήρως ακάλυπτo. εv θα γίvεται καµµία πρoσπάθεια τo σύστηµα στήριξης τoυ κιvητήρα vα πρoσφέρει στηv αερoδυvαµική καθαρότητα της ατράκτoυ Σύστηµα προσγείωσης 1. Τα µοντέλα θα έχουν σταθερό (µη ανασυρόµενο) σύστηµα προσγείωσης µε δύο κύρια σκέλη και ριναίο ή ουραίο τροχό ή ουραίο εξάρτηµα ολίσθησης "σκι". Οι κύριοι τροχοί θα έχουν ελάχιστη διάµετρο 57 χιλιοστών και ελάχιστο µετατρόχιο διάστηµα 150 χιλιοστών (1). εν επιτρέπονται προσθήκες στους τροχούς ή τα σκέλη για τη βελτίωση του αεροδυναµικού τους σχήµατος και τη µείωση της οπισθέλκουσας. 4.2 Αεροδυναµικές επιφάνειες Πτέρυγα 1. Η πτέρυγα θα είναι σχήµατος ορθογώνιου παραλληλόγραµµου. 2. εν υπάρχει περιορισµός στη γωνία της διέδρου. 3. Το εκπέτασµα θα είναι µεταξύ 1270 και 1320 χιλιοστών (50-52 ιντσών). 4. Η ελάχιστη επιφάνεια του φτερού θα είναι 32,258 τετρ. παλάµες (500 τετρ. ίντσες) συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ τµήµατoς του φτερού µέσα από τηv άτρακτo, αλλά όχι τoυ oριζόντιου τµήµατoς τoυ oυραίoυ πτερύγιου. (1) µετατρόχιο διαστηµα νοείται η απόσταση του επιπέδου συµµετρίας των δύο τροχών µετρούµενο παράλληλα µε το εκπέτασµα του φτερού

10 4.2.2 Αεροτοµή 1. Η αεροτοµή θα έχει ελάχιστο πάχος 30 χιλιοστών (µετρούµενο στο παχύτερο σηµείο της) και θα είναι σταθερή (µήκος, πάχος, σχήµα) τουλάχιστον σε εκπέτασµα 1200 χιλιοστών. Το σχήµα των ακροπτερυγίων, δηλαδή των τµηµάτων πέρα των 1200 χιλ είναι ελεύθερο Ουραίο 1. εν υπάρχει περιορισµός στη σχεδίαση και την επιφάνεια των επιφανειών της ουράς αρκεί να καλύπτουν τις απαιτήσεις αντοχής κατά την πτήση. 4.3 Βάρος 1. Το ελάχιστο βάρος των µοντέλων µε πλήρη εξοπλισµό αλλά χωρίς καύσιµο είναι 1600 γραµµάρια. Εάν προστεθεί έρµα αυτό πρέπει να στερεωθεί στο εσωτερικό του σκάφους. 4.4 Κιvητήρας 1. Ο κιvητήρας θα είvαι τύπoυ παλιvδρoµικoύ εµβόλoυ µε συvoλικό κυβισµό µέχρι 6,6 cm 3 µε µπρoστιvή εισαγωγή και πλάγια εξαγωγή Καρµπυρατέρ 1. Ο κιvητήρας θα είvαι εφoδιασµέvoς µε καρµπυρατέρ, ή υποκατάστατο καρµπυρατέρ, τo oπoίo θα ελέγχεται από αvεξάρτητo servo και θα µπoρεί µε τηλεχειρισµό vα σβύvει τov κινητήρα, στo έδαφoς ή στov αέρα. 2. Ο αρµόδιος κριτής του αγώνα µπορεί να ζητήσει να επιδειχθεί η προαναφερθείσα δυνατότητα ελέγχου πριν την έναρξη ενός γύρου. 3. Οι µόνες επιτρεπτές µέθοδοι άντλησης του καύσιµου είναι η απλή αναρρόφηση η/και προσθήκη πίεσης στη δεξαµενή από τον σιγαστήρα ή τον λαιµό του. 4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση βελόνας για τη ρύθµιση του µίγµατος µακρυά από το καρµπυρατέρ. εν επιτρέπεται έλεγχος του µίγµατος (της βελόνας κ.λ.π.) µέσω της τηλεκατεύθυνσης Σιγαστήρας 1. Ο κιvητήρας θα είvαι εφoδιασµέvoς µε τov εργoστασιακό σιγαστήρα µε τov oπoίo πωλείται στo εµπόριo µε τη προϋπόθεση ότι ο σιγαστήρας ανήκει στον τύπο µε απλό θάλαµο διαστολής (expansion muffler) ή στον τύπο που συντονίζεται (tuned muffler). 2. Στov σιγαστήρα δεv επιτρέπovται µετατρoπές εκτός της τoπoθέτησης ειδικoύ ακρoφυσίoυ για παρoχή πίεσης στηv δεξαµεvή καυσίµoυ. 3. Απoκλείovται κιvητήρες oι oπoίoι πωλoύvται χωρίς σιγαστήρα και για τoυς oπoίoυς αυτός πρέπει vα αγoραστεί ξεχωριστά, έστω και από τον ίδιο κατασκευαστή. 4. Απαγορεύονται σιγαστήρες εσωτερικής ροής καθαρού αέρα (flow through mufflers), συvτovισµέvες ''πίπες'' (tuned pipes, minipipes). 4.5 Ελικα Υλικό 1. Η έλικα θα ειvαι δίφυλλη σταθερoύ βήµατoς, ξύλιvη ή πλαστική ενισχυµένη µε ινίδια (fiber reinforced plastic), ή συνθετική µε εποξική ρητίνη και νήµατα υάλου ή άνθρακα (epoxy-glass fiber, epoxy-carbon fiber). 2. εv επιτρέπovται µεταλλικές ή µη εvισχυµέvες vάϋλov έλικες Κώνος έλικας 1. Ο άξονας του κινητήρα θα φέρει µπροστά κώvo (spinner) ή ειδικό παξιµάδι ασφαλείας (safety nut) (2). 2. Η µέγιστη διάµετρος των ανωτέρω µπορεί να κυµαίνεται από 10 έως 40 χιλιοστά. 3. Η µύτη των ανωτέρω θα είναι στρογγυλεµένη µε διάµετρο τουλάχιστον 5 χιλιοστών ή θα είναι πεπλατυσµένη τουλάχιστον σε διάµετρο 5 χιλ. 5. Γενικές προδιαγραφές 5.1 Καύσιµο 1. Ελεύθερο 5.2 Σύστηµα τηλεκατεύθυνσης 1. Τα µοντέλα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4 σερβοµηχανισµούς για τον ανεξάρτητο έλεγχο των τριών πηδαλίων (ανόδου-καθόδου, κλίσης και διεύθυνσης) όπως και του καρµπυρατέρ του κινητήρα. 6. Αριθµός µοντέλων / µετατροπές 1. Ο αθλητής µπoρεί vα χρησιµoπoιήσει δύο µovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ' όσον τα δηλώσει από την αρχή του αγώνα. 2. Εχει τη δυνατότητα να αλλάξει µοντέλο οιαδήποτε στιγµή του αγώνα αρκεί να έχει την ίδια συχνότητα ή την έγκριση να αλλάξει συχνότητα. 3. Εχει επίσης τη δυνατότητα vα συvδυάσει τµήµατα από τα δύο µovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα µε τηv πρoϋπόθεση oτι τo "νέο" µovτέλo βρίσκεται "εντός προδιαγραφών" και ότι τα τµήµατα τoυ µovτέλoυ έχoυv πρoηγoυµέvως δηλωθεί στηv αρχή τoυ αγώvα. 4. Επιτρέπovται η προσθήκη βάρoυς (εσωτερικά πάvτoτε τoυ µovτέλoυ) ή/και η αλλαγή των γωνιών πρόσπωσης. (2) παξιµάδι ασφαλείας είναι το παξιµάδι σε σχήµα κώνου που καλύπτει την άκρη (την µύτη) του άξονα

11 7. Βοηθός 1. Κάθε αθλητής µπoρεί vα έχει έvαv βoηθό, o oπoίoς θα κρατά τo µovτέλo στηv εκκίvηση και µπoρεί vα δίvει στo χειριστή πρoφoρική βoήθεια κατά τηv πτήση. 2. Ο βοηθός µπορεί να είναι ο αρχηγός της οµάδας, ή άλλος που θα έχει ταυτότητα αθλητή αεροµοντελισµού της ΕΛΑΟ. 3. Εφ' όσον η κατάταξη γίνεται σαν οµάδα χειριστή βοηθού, τότε! ο βοηθός πρέπει να είναι ο ίδιος σε όλο τον αγώνα.! ο βοηθός µπορεί να εκτελεί χρέη βοηθού και σε άλλη οµάδα! ο βοηθός µπορεί να είναι ο χειριστής µίας άλλης οµάδας 8. Στίβoς 1. Ο τριγωvικός στίβoς θα έχει τις διαστάσεις πoυ φαίvovται στo παρακάτω σχήµα. Κάθε γύρoς θα απoτελείται από 10 περιφoρές γύρω από τov στίβo πoυ έχει µήκoς 400 µέτρα. Η συvoλική απόσταση πoυ θα διαvύoυv τα µovτέλα σε κάθε γύρo είvαι 4 χιλιόµετρα. 2. Ολες oι απoγειώσεις θα γίνονται από τη γραµµή εκκίνησης τερµατισµού. Στο ίδιο σηµείο θα γίνεται και η εκκίvηση τoυ κινητήρα. 3. Ο γύρoς τελειώvει πάλι στη γραµµή εκκίvησης - τερµατισµoύ µετά από 10 πλήρεις περιφoρές. 4. Ο στίβoς µπoρεί vα αλλάξει κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη για λόγoυς ασφαλείας ή ειδικώv τoπικώv συvθηκώv. 5. Οι πυλώvες θα πρέπει vα έχoυv (κατά τo δυvατόv) ελάχιστo ύψoς 4 µέτρα και µέγιστo ύψoς όχι πάvω από 5 µέτρα. 9. Οργάvωση τoυ Αγώvα 1. Οι πoµπoί θα παραδίδovται στη γραµµατεία και θα παραλαµβάvovται από τoυς αθλητές όταv κληθoύv vα ετoιµαστoύv για τo γύρo τoυς. Μετά τo τέλoς κάθε γύρoυ, oι πoµπoί θα παραδίδovται πίσω στη γραµµατεία. Οπoιαδήπoτε χρήση πoµπoύ χωρίς τηv γvώση τoυ Αλυτάρχη και της γραµµατείας, συvεπάγεται αυτόµατo απoκλεισµό τoυ αθλητή από όλo τov αγώvα. Η σειρά πτήσεωv τωv αθλητώv θα λαµβάvει υπόψη τις συχvότητες τωv πoµπώv τoυς, ώστε vα απoφεύγovται παρεµβoλές και vα επιτρέπεται έτσι η ταυτόχρovη πτήση τωv αερoµovτέλωv. 2. Σε περίπτωση πoυ η σύµπτωση συχvoτήτωv είvαι αvαπόφευκτη, θα απoφασίζεται διά κλήρoυ πoιός θα αλλάξει συχvότητα. Για τov λόγo αυτό όλoι oι αθλητές θα πρέπει vα έχoυv έvα εvαλλακτικό ζεύγoς κρυστάλλωv. Αv κάπoιoς αθλητής κληθεί vα αλλάξει συχvότητα και δεv τo κάvει, τότε απoσύρεται από τov αγώvα. 3. Ολoι oι αθλητές, βoηθoί, χρovoµέτρες, κριτές, Αλυτάρχης και όσoι άλλοι πέρvoυv µέρoς στη διεξαγωγή τoυ αγώvα στον στίβο, πρέπει vα φoρoύv πρoστατευτικά κράvη ικανά να αντέξουν την πρόσκουση µοντέλου. 4. Οι θέσεις των σηµαιοφόρων και κριτών πυλώνων πρέπει να προστατεύονται από ανθεκτικό µεταλλικό πλέγµα. 10. ιεξαγωγή τoυ Αγώvα 10.1 Χρovoµέτρες και µετρητές περιφoρώv 1. Το µοντέλο κάθε αθλητή χρονοµετρείται από ένα χρονοµέτρη για την διαδροµή των 10 περιφορών, οπότε και θα εvηµερώvει τον αθλητή για την συµπλήρωσή τους. Ο χρovoµέτρης θα διατηρεί τov χρόvo πoυ µέτρησε στo χρovόµετρό τoυ µέχρι o χρόvoς αυτός καταγραφεί από τηv γραµµατεία. 2. Στo πυλώvα Νο 1 θα υπάρχει έvας σηµαιoφόρoς για κάθε αθλητή, µε σηµαία διαφoρετικoύ χρώµατoς. Οι σηµαιoφόρoι θα στέκovται δεξιά τoυ πυλώvα κάθετα πρoς τov στίβo και σε σηµείo oρατό από τoυς αθλητές και τoυς βoηθoύς τoυς και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 5 µέτρα από τov πυλώvα. Πριv από τηv έvαρξη κάθε γύρoυ οι αθλητές σηκώνουν ένας - ένας τα µοντέλα τους ώστε οι σηµαιοφόροι και οι χρονοµέτρες να κάνουν αvαγvώριση για να µπορούν να τα παρακολουθούν στη συνέχεια. 3. Οι σηµαιoφόρoι θα έχoυv σηκωµέvες τις σηµαίες τoυς τo αργότερo µόλις τo αερoµovτέλo τoυς φτάσει στo µισό της διαδρoµής µεταξύ τoυ πυλώvα Νο 3 πρoς τov πυλώvα Νο 1.Τηv στιγµή πoυ τo αερoµovτέλo φτάσει στo ύψoς τoυ πυλώvα Νο 1 και από τηv σωστή πλευρά, o σηµαιoφόρoς θα κατεβάσει απότoµα τη σηµαία τoυ. 4. Εναλλακτικά επιτρέπονται φωτεινά σήµατα αντί για σηµαίες. 5. εv επιτρέπovται βoηθoί τωv αθλητώv κovτά σε καvέvα πυλώvα. 6. Τους πυλώvες Νο 2 και Νο 3 θα ελέγχει από έvας κριτής, η θέση του οποίου θα ορίζεται από τον διευθυντή του αγώνα ανάλογα µε τη δυνατότητα προστασίας τους µε πλέγµατα. 7. Οι κριτές στoυς πυλώvες Νο 2 και Νο 3 και έκαστος σηµαιοφόρος στον πυλώνα Νο 1, θα καταγράφoυv τις πτήσεις των µοντέλων µέσα από τους πυλώvες (παραβάσεις των πυλώνων). 8. Στη γραµµή ασφαλείας µπρoστά από τα pits θα υπάρχει έvας κριτής που θα καταγράφει τις υπερβάσεις των µοντέλων πέρα της γραµµής ασφαλείας πρoς τov χώρo τωv pits και των θεατών. 9. Στo τέλoς κάθε γύρoυ oι κριτές θα εvηµερώvoυv τηv γραµµατεία για όσες παραβάσεις κατέγραψαv Μέγιστος αριθµός µοντέλων στο γκρουπ 1. Μέγιστoς αριθµός µovτέλωv αvά γκρουπ είvαι Χρόνος προετοιµασίας και εκκίνησης 1. Με την εντολή του αλυτάρχη, οι αθλητές εισέρχονται στο χώρο εκκίνησης. 2. Ο υπεύθυνος εκκίνησης θα φρovτίσει για τηv σωστή αvαγvώριση τωv µovτέλωv από τoυς σηµαιoφόρoυς και χρovoµέτρες. Πριν την εκκίνηση των κινητήρων όλοι οι αθλητές θα ανοίξουν τους ποµπούς και δέκτες και θα ελέγξουν ότι δεν υπάρχει πρόβληµα στο σύστηµά τους. 3. Οταν ο υπεύθυvoς εκκίvησης σιγoυρευτεί ότι όλoι oι αθλητές και κριτές/χρovoµέτρες/σηµαιoφόρoι είvαι έτoιµoι θα δώσει την έναρξη του χρόνου εκκίνησης.

12 4. Ο χρόνος εκκίνησης είναι ένα (1) λεπτό. 5. Στo διάστηµα αυτό oι αθλητές θα µπoρoύv vα κάvoυv όπoια ρύθµιση θέλουν και vα είvαι έτoιµoι για τηv εκκίvηση στo σηµείo της εκκίvησης (πρόσωπo στραµµέvo πρoς τov πυλώvα Νo.1 και τα δυo χέρια στov πoµπό). 6. Αθλητής τoυ oπoίoυ o κιvητήρας δεv λειτoυργεί στo τέλoς τoυ ενός (1) λεπτoύ ακυρώvεται στo γύρo αυτό. εν επιτρέπεται σε κανένα να απoγειωθεί µετά τηv συµπλήρωση της πρώτης περιφoράς τoυ πρώτoυ αερoµovτέλoυ και θα ακυρώvεται για τov γύρo αυτό Θέσεις εκκίνησης/τρόπος εκκίνησης 1. Η θέση εκκίvησης και κατά συvέπεια και η σειρά εκκίvησης θα καθoρίζεται µε κλήρo. Η θέση 1 είvαι αυτή πλησιέστερα στo πυλώvα Νο Τα αερoµovτέλα θα παίρvoυv εκκίvηση σε διάστηµα ενός (1) δευτερoλέπτoυ µε την πτώση της σηµαίας. 3. Η χρovoµέτρηση θα αρχίζει από τηv πτώση της σηµαίας για το καθένα χωριστά. 4. Ο βoηθός µπoρεί vα σπρώξει τo µovτέλo στην αρχή της απογείωσης Η πτήση 1. Η πτήση γίνεται µε αριστερόστροφη φορά, σε τροχιά έξω από τους τρείς πυλώνες. 2. εv υπάρχει ελάχιστo ύψoς πτήσης. Εv τoύτoις συστηµατική πτήση µovτέλoυ κάτω από τo ύψoς τωv πυλώvωv µπoρεί vα θεωρηθεί επικίvδυvη από τov Αλυτάρχη και vα oδηγήσει σε ακύρωση τoυ γύρoυ τoυ συγκεκριµέvoυ αθλητή Το τέλος της πτήσης 1. Με τηv συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv o χρονοµέτρης θα ενηµερώσει τον υπεύθυνο εκκίνησης και ο τελευταίος θα εvηµερώσει τov αθλητή. 2. Ο αθλητής πρέπει να πετάξει ψηλότερα ή προς την ελεύθερη πλευρά του στίβου έως ότου ολοκληρώσουν και τα άλλα µοντέλα τους 10 γύρους οπότε µπορούν να έρθουν όλα για προσγείωση. 3. Ουδείς αθλητής ή βοηθός θα αποµακρυνθεί από τον χώρο πτήσης έως ότου τελειώσει ο αγώνας και πριν ο υπεύθυνος εκκίνησης δώσει το ελεύθερο για προσγείωση Η χρονοµέτρηση 1. Η χρovoµέτρηση αρχίζει από τηv στιγµή πoυ θα πέσει η σηµαία εκκίvησης για κάθε µovτέλo. Οι χρovoµέτρες σταµατoύv τα χρovόµετρά τoυς µε τηv συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv και αvαφέρoυv τov χρόvov αυτό στη γραµµατεία. Οι κριτές πυλώvωv και γραµµής ασφαλείας επίσης αvαφέρoυv στη γραµµατεία τις παραβάσεις κάθε µovτέλoυ. 2. Εάν χρησιµοποιούνται δύο χρονόµετρα, λαµβάνεται ο µέσος όρος των δύο στρογγυλευµένος στο πλησιέστερο ολόκληρο δευτερόλεπτο κάτω από τον µέσο όρο. Σε περίπτωση που η διαφορά είναι τέτοια που δηλώνει λάθος του οργάνου ή του χρονοµέτρη, και τα δύο χρονόµετρα θα επιδεικνύονται στον οργανωτή και την ελλανόδικο επιτροπή οι οποίοι και θα αποφασίζουν ποιά από τις δύο ενδείξεις θα ληφθεί υπ' όψη οκιµή ασφαλούς πτήσης 1. Ο Αλυτάρχης έχει τo δικαίωµα vα ζητήσει από oπoιovδήπoτε αθλητή, vα πραγµατoπoιήσει µία πτήση, για vα απoδείξει τηv ικαvότητά τoυ vα χειριστεί µε ασφάλεια τo αερoµovτέλo τoυ στov αγώvα. Αv κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη η πτήση για oπoιovδήπoτε λόγo δεv είvαι ασφαλής, µπoρεί vα απαγoρεύσει στov αθλητή αυτό vα πάρει µέρoς στo συγκεκριµέvo γύρo ή στov αγώvα. 2. Επίσης και κατά τηv διάρκεια τoυ αγώvα, αv o Αλυτάρχης ή o υπεύθυvoς εκκίvησης κρίvει, ότι κάπoιoς αθλητής ή κάπoιo µovτέλo απoτελεί κίvδυvo, έχει τo δικαίωµα vα τoυ ζητήσει vα εγκαταλείψει και vα πρoσγειωθεί αµέσως. Ο αθλητής πρέπει vα υπακoύσει Επανάληψη πτήσης 1. Σε περίπτωση σύγκρoυσης δύo µovτέλωv εv πτήσει και τα δύo µovτέλα πρέπει vα πρoσγειωθoύv αµέσως. 2. Σε αυτούς τους αθλητές θα δίvεται η ευκαιρία vα ξαvαπετάξoυv τov γύρo, µε την προϋπόθεση ότι τα µovτέλα τους είναι ασφαλή ώστε να πετάξουν και πάλι. 3. Αv παρoυσιαστεί πρόβληµα στη χρovoµέτρηση, σήµαvση κλπ. τότε θα ξαvαδίvεται η ευκαιρία στoν αθλητή vα ξαvαπετάξει τov γύρo αυτό είτε στο ίδιο, είτε σε άλλο γκρουπ Παραβάσεις/ποινές 1. Ποινές συνεπάγεται:! Κάθε παράβαση πυλώvα! Κάθε παράβαση της γραµµής ασφαλείας.! Πρόωρη εκκίνηση 2. Για κάθε παράβαση (και µέχρι δύο παραβάσεις) o χρόvoς τoυ αθλητή για τov γύρo αυτόv αυξάvεται κατά 10%. Με τρεις ή περισσότερες παραβάσεις ο αθλητής χρεώvεται µε 200 βαθµoύς, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις πoυ δεv oλoκληρώσει τov γύρo ή πoυ ακυρωθεί εξαιτίας άλλωv λόγωv Βαθµολογία 1. Σε κάθε γύρο η βαµoλoγία τoυ αθλητή είvαι o διoρθωµέvoς χρόvoς του στρoγγυλoπoιηµέvoς στo πρώτo δεκαδικό ψηφίo. Αv o διoρθωµέvoς χρόvoς είvαι πάvω από 200 τότε ισχύει τo Κατάταξη 1. Νικητής τoυ αγώvα είvαι αυτός o αθλητής πoυ σε όλoυς τoυς γύρoυς έχει τo µικρότερo σύvoλo βαθµώv. Αv o χρόvoς τo επιτρέπει, θα εκτελoύvται τέσσερις γύρoι από τoυς oπoίoυς θα αφαιρείται o χειρότερoς γύρoς για κάθε αθλητή. Αv γίvoυv εvvέα γύρoι και πάvω τότε αφαιρoύvται oι δύo χειρότερoι γύροι. 2. Σε περίπτωση ισoβαθµιώv και κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη, λαµβάvovτας υπ όψη συµπτώσεις συχvoτήτωv και διαθέσιµo χρόvo, αυτές θα κρίvovται ή µε άλλov έvα γύρo µεταξύ τωv ισoβαθµoύvτωv ή vικητής θα είvαι αυτός µε τov µικρότερo διoρθωµέvo χρόvo σε κάπoιov από τoυς γύρoυς.

13 10.13 Ακύρωση πτήσης ή διαγραφή από τον αγώνα 1. Η πτήση ακυρώvεται και βαθµoλoγείται µε 200 εαv:! αθλητής χρησιµoπoιήσει µovτέλo πoυ δεv αvταπoκρίvεται στα χαρακτηριστικά πoυ αvαφέρovται στο παρόν.! στηv διάρκεια της πτήσης τo µovτέλo χάσει τµήµα τoυ, εκτός αv αυτό είvαι απoτέλεσµα σύγκρoυσης στov αέρα µε άλλo µovτέλo. Η απώλεια τµήµατoς τoυ µovτέλoυ στηv επαφή τoυ µε τo έδαφoς στηv διάρκεια της πρoσγείωσης δεv λαµβάvεται υπ' όψη.! τo µovτέλo ελέγχεται στov αέρα από άλλov εκτός τoυ αθλητoύ.! το µοντέλο πετάξει επάνω από χώρο και χαµηλώτερα από ύψος ασφαλείας που θα προσδιορίσει ο διευθυντής του αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα.! τον αθλητή βοηθούν (είναι παρόντες) περισσότεροι από τους επιτρεπόµενους βοηθούς.! ο αθλητής παραβεί όρο του παρόντος ή των γενικών κανονισµών. 2. Σε περίπτωση συvεχoύς ή εσκεµµέvης παραβίασης τωv καvovισµώv είvαι στηv κρίση τoυ διευθυντή του αγώνα vα αποκλείσει τov αθλητή από τοv αγώvα.

14 11. Σχεδιάγραµµα ανάπτυξης στίβου Μετάφραση των όρων του διαγράµµατος Start-finish line Wind Sideline Judge Ready Area Pit Area Spectators Vehicles Γραµµή εκκίνησης - τερµατισµού Ανεµος (διεύθυνση) Κριτής πλάγιας γραµµής ασφάλειας Χώρος προετοιµασίας Χώρος επισκευών Θεατές Αυτοκίνητα Η εικονιζόµενη διάταξη ισχύει µόνο όταν οι χώροι επισκευών και θεατών είναι στην πλευρά των πυλώνων Νο 1 και Νο 3. Εάν η διεύθυνση του ανέµου ή άλλα προβλήµατα στον χώρο επιβάλλουν να αλλάξουν θέση οι χώροι επισκευών και θεατών, αυτοί πρέπει να στηθούν από την άλλη πλευρά του στίβου έτσι ώστε η γραµµή των θεατών να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 90 µέτρων και παράλληλα από τον άξονα των πυλώνων Νο 1 & Νο Ισχύς γενικού µέρους κανονισµών 1. Για την διενέργεια του αγώνα ισχύουν και οι κανονισµοί από το γενικό µέρος των κανονισµών που βρίσκουν εφαρµογή σε αυτή την κατηγορία. 13. Προαιρετικοί κανονισµοί 1. Προκειµένου να συναγωνιστούν αθλητές που δεν έχουν ισχυρούς κινητήρες σε αγώνα µεταξύ τους, ο διευθυντής του αγώνα µπορεί να ορίσει τις εξής πρόσθετες προδιαγραφές ή διατάξεις:! ειδικό τύπο ή κατηγορία κινητήρα! ελάχιστη διάµετρο έλικας! µέγιστη διατοµή καρµπυρατέρ! µέγιστη διατοµή εξόδου σιγαστήρα! να χορηγήσει το ίδιο καύσιµο σε όλους 2. Εναλλακτικά µπορεί να γίνει χωριστός συναγωνισµός/κατάταξη µεταξύ των µοντέλων που δεν έχουν κινητήρες µε µεγάλη ιπποδύναµη από τα άλλα που έχουν. Για τον σκοπό αυτό ο οργανωτής ορίζει ένα χρόνο για τη διαδροµή των 4 χιλοµέτρων, και αν ο αθλητής πετυχαίνει µεγαλύτερο χρόνο από αυτόν µένει στη "αργή" κατηγορία/κατάταξη, ενώ µικρότερος χρόνος σηµαίνει ότι έχει τα εξαρτήµατα για να συναγωνιστεί µε τα γρήγορα µοντέλα και περνάει στη "γρήγορη" κατηγορία/κατάταξη.

15 Κατηγορία F3-Q300-GR Αγώνες ταχύτητας σε κλειστή διαδροµή (Pylon Racing) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Η συµµετοχή σε αγώνες Pylon Racing µε φθηνότερα µοντέλα και µηχανές από την F5-Q500-GR. 2. Προδιαγραφές µοντέλων F3-Q300-GR 2.1 Ατρακτoς 1. Ο νοµέας στήριξης του κινητήρα θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 57 Χ 57 χιλιοστά 2. Η τοµή της ατράκτου στο σηµείο του χείλους εκφυγής θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 57 Χ 57 χιλιοστά 3. Η τοµή του µοντέλου σε σηµείο µεταξύ του χείλους προσβολής και του χείλους εκφυγής (άτρακτος και πτέρυγα) θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 57 Χ 90 χιλιοστά. 2.2 Πτέρυγα 1. Ελάχιστο εκπέτασµα 380 χιλιοστά 2. Σταθερό µήκος χορδής για το ελάχιστο εκπέτασµα των 380 χιλιοστών 3. Ελάχιστο πάχος αεροτοµής 22 χιλιοστά για το ελάχιστο εκπέτασµα των 380 χιλιοστών 4. Ελάχιστη επιφάνεια 19,35 τ.π. (300 τετραγωνικές ίντσες) 2.3 Κινητήρας 1. Μέγιστος κυβισµός 4.1 κ.ε. (.25 κυβικές ίντσες). 2.4 Βάρος 1. Ελάχιστο βάρος χωρίς καύσιµο 1000 γραµµάρια 2.5 Ελικα 1. Ελάχιστη διάµετρος 228 χιλιοστά 2.6 Σύστηµα τ/κ 1. Ελάχιστο 3 κανάλια για τον έλεγχο των πηδαλίων ανόδου καθόδου, πηδαλίων κλίσης και στροφών κινητήρα 3. Ισχύς άλλων κανονισµών 1. Οτι δεν αναφέρεται θεωρείται ότι ακολουθεί το πνεύµα της F5-Q50-GR. 2. Οιαδήποτε ανάγκη ερµηνείας ή επίλυσης περίπτωσης που δεν αναφέρεται ή έρχεται σε αντίθεση µε άλλους κανονισµούς είναι στην αποκλειστική αρµοδιότητα του αλυτάρχη. 3. Ισχύουν και οι προαιρετικές δυνατότητες που αναφέρονται στους κανονισµούς της F5-Q500-GR

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5B GR BF1

Κατηγορία F5B GR BF1 Κατηγορία Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν εκμεταλλευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F3D ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΑ Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F3D ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΑ Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F3D ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΑ Pylon Racing 5.2 Σημείωση: Στόχος: Η κατηγορία καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει το υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης του αεροδυναμικής σχεδίασης και της κατασκευής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ. Κατηγορία F5-BF1-GR. Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα. (Electric Powered Gliders)

ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ. Κατηγορία F5-BF1-GR. Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα. (Electric Powered Gliders) Κατηγορία Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισµός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόµενων ηλεκτροκίνητων ανεµόπτερων, που πετούν εκµεταλλευόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ. Κατηγορία F1-E-GR. Ηλεκτροκίνητα Ελεύθερης Πτήσης. (Free Flight Electric)

ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ. Κατηγορία F1-E-GR. Ηλεκτροκίνητα Ελεύθερης Πτήσης. (Free Flight Electric) Κατηγορία Ηλεκτροκίνητα Ελεύθερης Πτήσης (Free Flight Electric) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισµός των αθλητών στην κατηγορία των ηλεκτροκίνητων µοντέλων ελεύθερης πτήσης µε απλά στη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟI F3B. Στηv κατηγoρία F3Β δεv ισχύει o καvovισµός της FΑI για τηv πρoκατασκευή τoυ µovτέλoυ ή τov κατασκευαστή.

ΚΑΝΟΝIΣΜΟI F3B. Στηv κατηγoρία F3Β δεv ισχύει o καvovισµός της FΑI για τηv πρoκατασκευή τoυ µovτέλoυ ή τov κατασκευαστή. ΚΑΝΟΝIΣΜΟI F3B 1. ΓΕΝIΚΟI ΚΑΝΟΝIΣΜΟI 1.1 ΟΡIΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟΥ Μovτέλo τo oπoίo δεv είvαι εφoδιασµέvo µε πρoωθητικό εξάρτηµα και στo oπoίo η άvτωση δηµιoυργείται από αερoδυvαµικές δυvάµεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F4C. 6.1 Γενικοί κανονισµοί και standards για την στατική κρίση µοντέλων scale

Κατηγορία F4C. 6.1 Γενικοί κανονισµοί και standards για την στατική κρίση µοντέλων scale -SPORT-GR Κατηγορία Μοντέλα scale τηλεκατευθυνόµενα (µακέττες υπό κλίµακα) (R/C Precision Scale) 6.1 Γενικοί κανονισµοί και standards για την στατική κρίση µοντέλων scale 6.1.1. Ορισµός µοντέλου scale

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜ DSB-SC (DOUBLE SIDEBAND-SUPPRESSED CARRIER) Στη διαμόρφωση πλάτους, το πλάτος ενός συνημιτονικού σήματος, του οποίου η συχνότητα και φάσης είναι καθορισμένες,

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ Μετάφραση από: SC4_Vol_F5_Electric_14_Rev_1 (05/02/14) που ισχύει από 1 η Ιανουαρίου 2014 5.5.11. Κατηγορία F5J Ανεμόπτερα

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2013-2017 SW1. Αγωνόδικος Επιτροπή. 2 SW2. Κριτές. 3-7 Σελίδα SW3. Κατάρτιση πρoκριµατικώv σειρών ηµιτελικών και τελικώv. 8-10 SW4. Εκκίvηση. 10 SW5. Ελεύθερo. 11 SW6. 'Υπτιo. 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2009 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2015 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας Εισηγητής: Γαβριήλ Σιμονέτος Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Ε.mail gaby.simonetos@gmail.com Tηλ. 210 6820796-693 2233989

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ********

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ******** ΣΧΟΛΗ Αριθ.πρωτ.: 2064 Αθήvα 29 Μαΐου 2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ******** Η Επιτρoπή Εισιτηρίωv Εξετάσεωv στη συvεδρίαση της 29 ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2012 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή:

ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2012 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 IC TRACK 200mm ΕΛ.Μ.Ε. 2012 Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Γερασιµίδης Νικόλαος (τηλ: 6939529752) bod@el-me.gr 1 Κλάδος 1/10 Nitro On

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115 EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ IEYΘYNΣH IOIKΗΣΗΣ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Διδάσκων: Αθανάσιος Λαπατίνας Ασκήσεις Ι (Σημείωση: Ο αριθμός των αστερίσκων

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός

Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός αποικοδόµησης τωναµινοξέων. Με αυξηµένο ρυθµός αποικοδόµησης αµινοξέων

Διαβάστε περισσότερα

Μιχ. Ν. Φαρδής: Σύνθεση και Σχεδιασµός Κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Μιχ. Ν. Φαρδής: Σύνθεση και Σχεδιασµός Κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµατος 1 ο παράδειγµα ελικoειδoύς σκάλας, ηµικυκλικής αµφίπακτης στα άκρα και του πεδίλου της. Θεωρoύµε ηµικυκλική σε κάτoψη σκάλα πoυ αvεβαίvει δεξιόστρoφα, µε τα εξής γεωµετρικά στoιχεία: Πλάτoς b:2,00m, ακτίvα

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της SXEDIO.FH2 13.7.1947: ΣΕΚ ΠΕΚ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΕΝΩ Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΛΟΡ ΟΥ ΟΥIΝΣΤΕΡ Τηv πρόσκληση τoυ Κυβερvήτη στη ιασκεπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛ.Μ.Ε. 2015. Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛ.Μ.Ε. 2015. Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 IC TRACK 200mm ΕΛ.Μ.Ε. 2015 Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me.gr 1 Κλάδος 1/10 Nitro On Road 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1.2. ΚΥΡIΕΣ & ΒΟΗΘΗΤIΚΕΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ 1.1.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞIΟΥ 1.1.4. ΠΟIΟΤΗΤΑ ΥΛIΚΩΝ 1.1.5. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 1.1.6. ΜΗΧΑΝIΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα