SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:"

Transcript

1 SXEDIO.Q : ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΑΝ Ο I IΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕI ΑΥΤΟ ΑΝΑΓΚΑIΟ. ΗΣΥ, ΗΚΟ ΚΛΑI Ε ΕΚ IΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΕIΡIΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ επέστρεψε στηv Κύπρo και αµέσως συγκάλεσε τo Εθvικό Συµβoύλιo ( ) τo oπoίo εvηµέρωσε για τηv πoρεία τωv συvoµιλιώv και ιδιαίτερα για τo χάρτη τoυ Μπoύτρoς Γκάλι. Η συvεδρία κράτησε τέσσερις ώρες. Εvα από τα θέµατα πoυ τέθηκε στη συvεδρία ήταv και η αvάγκη για παρoυσία τωv πoλιτικώv ηγετώv στη Νέα Υόρκη στη διάρκεια τoυ vέoυ γύρoυ πoυ είχε πρoγραµµατισθεί σε δεκαπέvτε µέρες. Και όπως φάvηκε απo τις δηλώσεις τωv ηγετώv και τις µετέπειτα αvακoιvώσεις τωv κoµµάτωv τoυς θα συvόδευαv τov Πρόεδρo, αv o ίδιoς έκριvε ότι ήταv απαραίτητη η πρoυσία τoυς στη Νέα Υόρκη. Ολoι συµφωvoύσαv σε έvα σηµείo: Ο,τι δεv έγιvε καµιά µετακίvηση από µέρoυς τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς o oπoίoς και δεv πρόσφερε κάτι τo καιvoύργιo. Είπαv oι ηγέτες µετά τη συvεδρια: ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρξε πρόoδoς στις συvoµιλίες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αv εvvoείτε ότι υπάρχoυv µετακιvήσεις είτε της µιας πλευράς είτε της άλλης, όχι. ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα πάτε στη Νέα Υόρκη; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αv µας καλέσει o Πρόεδρoς Βασιλείoυ τότε τo κάθε κόµµα θα απoφασίσει αv θα πάει. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Γεvικός Γραµµατέας έχει καλέσει τις δυo πλευρές vα είvαι έτoιµες vα πάρoυv απoφάσεις στις 15 Ioυλίoυ, πάvω σε όλα τα θέµατα. 1

2 Πoιoς θα τις πάρει o Πρόεδρoς µόvoς τoυ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι απoφάσεις είχαv ήδη παρθεί και στηv πρoηγoύµεvη συvεδρίαση τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ είχαµε εκδόσει και αvακoιvωθέv ότι παραµέvoυµε στις oµόφωvες απoφάσεις τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ. ΕΡΩΤΗΣΗ: ηλαδή η πλευρά µας θα πάει στη Νέα Υόρκη; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ασφαλώς θα πάει. ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα ήταv σφάλµα αv δεv πηγαίvαµε; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαιότατα. ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡIΣΤΟΦIΑΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ: Από τη σηµεριvή εvηµέρωση βρίσκετε ότι δικαιoλoγείται η µετάβαση τoυ Πρoέδρoυ της ηµoκρατίας και της πoλιτικής ηγεσίας τoυ τόπoυ στις 15 Ioυλίoυ στη Νέα Υόρκη; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα σας πω τί θα κάµει τo ΑΚΕΛ αv κληθεί από τov Πρόεδρo vα πάει στη Νέα Υόρκη. Αv κληθoύµε θα πάµε. Εµείς θα αvταπoκριθoύµε στηv πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ. ΕΡΩΤΗΣΗ: ηλαδή µέχρι τώρα κύριε Χριστόφια δεv έχετε διαπιστώσει ότι πρέπει vα πάτε ή δεv κατέληξε o Πρόεδρoς Βασιλείoυ ότι πρέπει vα σας καλέσει vα πάτε από τηv αρχή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επαvαλαµβάvω ότι εµείς σαv ΑΚΕΛ κρίvoυµε ότι αv κληθoύµε από τov Πρόεδρo θα πρέπει vα αvταπoκριθoύµε θετικά. ΕΡΩΤΗΣΗ: ιαπιστώσετε ότι επετεύχθη πρόoδoς µε βάση τηv εvηµέρωση πoυ είχατε; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εχω δηλώσει και πρoηγoυµέvως ότι τα πράγµατα ακόµα είvαι σε τέτoιo σηµείo πoυ δεv µπoρεί καvέvας vα µιλά, oύτε για πρόoδo, oύτε για oπισθoδρόµση. Αυτό τo διατύπωσε και τo Πoλιτικό Γραφείo τoυ ΑΚΕΛ. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας έχει κάµει γvωστό τov άτυπo χάρτη o Πρόεδρoς Βασιλείoυ σήµερα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: εv µπoρώ vα κάµω τέτoιες δηλώσεις µε τηv έvvoια ότι έχoυµε δεσµευθεί vα µηv κάµoυµε 2

3 δηλώσεις αυτή τηv ώρα. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τo κόµµα σας θα τoπoθετηθεί επίσηµα µετά τη σηµεριvή εvηµέρωση από τov Πρόεδρo; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Θα συζητήσoυµε αύριo στη Γραµµατεία της Κεvτρικής Επιτρoπής κατά πόσo χρειάζεται vα τoπoθετηθoύµε ή όχι. ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡI ΗΣ: ΗΛΩΣΗ : Νoµίζω πως τις απόψεις µoυ τις έχετε. ΕΡΩΤΗΣΗ : Τώρα όµως εvηµερωθήκατε κύριε Λυσσαρίδη. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : εv voµίζω πως πρoσετέθη τίπoτε διότι η εvηµέρωση ήταv η ίδια πoυ είχαµε µετά τηv επιστρoφή τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ από τη Νέα Υόρκη. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τo ερώτηµα είvαι αv διαπιστώθηκε πρόoδoς στη Νέα Υόρκη και αv δικαιoλoγείται συvέχιση τωv συvoµιλιώv ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επιµέvω ότι επ αυτoύ εξεφράστηκα και θα εκφραστώ και πάλι. ΕΡΩΤΗΣΗ : εv µάθατε τίπoτα καιvoύργιo; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Τίπoτα. Ο Σπύρoς Κυπριαvoύ δεv έκαµε δηλώσεις και περιoρίστηκε vα πρoσθέσει ότι τo Κόµµα θα εκδόσει αvακoίvωση αργότερα. Aς δoύµε όµως τις θέσεις τωv Κoµµάτωv όπως αυτές αvακoιvώθηκαv ύστερα από συvεδρίες τωv αρµoδίωv oργάvωv τoυς. ΗΜΟΚΡΑΤIΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Η Πoλιτική Επιτρoπή τoυ ΗΣΥ διαπίστωσε ότι o Πρόεδρoς Βασιλείoυ εξέφρασε απόψεις και πάvω σε oρισµέvες άλλες ιδέες της έκθεσης Γκάλι πoυ δεv συvάδoυv µε τις oµόφωvες απoφάσεις τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, ότι δεv άλλαξαv oι θέσεις της τoυρκικής πλευράς ιδιαίτερα στo πρoσφυγικό και τo εδαφικό και τov επέκριvε έvτovα ότι παρέλειψε vα επιδείξει τη δέoυσα σταθερότητα και vα τηρήσει τη σωστή 3

4 τακτικτή, πρoκειµέvoυ vα απoφύγει συζήτηση και άλλωv θεµάτωv. Αvαλυτικότερα o ηµoκρατικός Συvαγερµός ύστερα από συvεδρία της Πoλιτικής Επιτρoπής στις 30 Ioυvίoυ, τηv επoµέvη δηλαδή της συvεδρίας τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ αvέφερε ότι πήρε τις πιo κάτω απoφάσεις: 1. Επαvαβεβαιώvει ότι εµµέvει σταθερά στηv oµόφωvη θέση τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ της 21ης Απριλίoυ 1992 ότι " τo Κυπριακό µπoρεί και πρέπει vα λυθεί µε βάση τις απoφάσεις και πρoτάσεις τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ τoυ Iαvoυρίoυ 1989 πoυ στηρίζovται στις συµφωvίες υψηλoύ επιπέδoυ και τα ψηφίσµατα τoυ ΟΗΕ για τo Κυπριακό. 2. Η Πoλιτική Επιτρoπή, µε βάση τηv εvηµέρωση πληρoφoρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια τωv πρoσφάτωv διαβoυλεύσεωv τoυ Πρoέδρoυ της ηµoκρατίας µε τo Γεvικό Γραµµατέα τoυ ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη συζητήθηκαv η εδαφική πτυχή και τo θέµα τωv πρoσφύγωv. Οµως η συζήτηση δεv oλoκληρώθηκε επειδή διεκόπη, λόγω τoυ ταξιδιoύ τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα στηv Αφρική για τo αφρικαvικό Συvέδριo, η δε vέα συvάvτηση της 15ης Ioυλίoυ απoτελεί συvέχεια. Κατά συvέπεια η συζήτηση για τo εδαφικό και τo πρoσφυγικό θα συvεχιστεί. 3. Από τηv ίδια εvηµέρωση πρoκύπτει ότι o Πρόεδρoς της ηµoκρατίας στις επαφές της Νέας Υόρκης εξέφρασε απόψεις πάvω σε oρισµέvες άλλες ιδέες της έκθεσης Γκάλι πoυ δεv συvάδoυv µε τις oµόφωvες απoφάσεις τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ καθώς και πάvω σε πτυχές τoυ Κυπριακoύ πoυ δεv καλύπτovται από τηv έκθεση Γκάλι. 4. Επίσης η Πoλιτική Επιτρoπή κατέληξε στo συµπέρασµα πως στηv πραγµατικότητα γεvικά δεv έχoυv αλλάξει oι τoυρκικές θέσεις και ειδικότερα δεv έχoυv αλλάξει πάvω στo πρoσφυγικό και τo εδαφικό και πως απλώς η τoυρκική πλευρά είχε πρoσπαθήσει vα εµφαvισθεί διεθvώς ότι ακoλoυθεί διαλλακτικότερη πoλιτική. Γεγovός είvαι ότι στις διαβoυλεύσεις έχει υπoβληθεί έvας "µη χάρτης" τov 4

5 oπoίo όµως o κ. Ντεvκτάς δεv απoδέχθηκε σαv βάση για συζήτηση της εδαφικής πτυχής. 5. Στηv απόφαση της 18ης Απιριλίoυ 1992 η Πoλιτική Επιτρoπή αvέφερε σχετικά µε τη έκθεση Γκάλι και τo ψήφισµα 750 και τα ακόλoυθα: "...παρά τα πιo πάvω αρvητικά στoιχεία εφόσov κληθoύµε για διαβoυλεύσεις και συvoµιλίες µε τo Γεvικό Γραµµατέα ή τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ θα πρέπει vα αvταπoκριθoύµε θετικά και vα εργαστoύµε για περίγραµµα λύσης πoυ δεv θα περιέχει τα αρvητικά στoιχεία, αλλά θα συvάδει µε τις oµόφωvες απoφάσεις τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ. Αv αρvoύµεθα vα λάβoυµε µέρoς και αv καταγγέλλαµε τo ψήφισµα θα απαλλασόταv η τoυρκική πλευρά από τηv απoκλειστικότητα της ευθύvης για τυχόv συvέχιση τoυ αδιεξόδoυ και έvαρξη της σταδιακής διεθvoύς αvαγvώρισης τoυ ψευδoκράτoυς" Σήµερα υπό τo φως τωv πρoσφάτωv διαβoυλεύσεωv της Νέας Υόρκης η Πoλιτική Επιτρoπή πιστεύει ότι για τo Γεvικό Γραµµατέα τoυ ΟΗΕ η oρθή θέση θα ήταv vα µηv πρoχωρήσει στη διερεύvηση τωv άλλωv πτυχώv τoυ Κυπριακoύ αv δεv εσηµειώvετo πρόoδoς στo εδαφικό και τo πρoσφυγικό. Και στo σηµείo αυτό η Πoλιτική Επιτρoπή πρoσθέτει ότι o Πρόεδρoς Βασιλείoυ παρέλειψε vα επιδείξει τη δέoυσα σταθερότητα και vα εφαρµόσει σωστή τακτική πρoκειµέvoυ vα απoφύγει τηv πιo πάvω εξέλιξη. Παρά ταύτα, λαµβάvovτας υπόψη ΠΡΩΤΟ ότι η συζήτηση όσov αφoρά τo εδαφικό και τo πρoσφυγικό δεv έχει oλoκληρωθεί, ΕΥΤΕΡΟ ότι o Πρόεδρoς της ηµoκρατίας έχει ήδη δεσµευτεί vα συvεχίσει στη Νέα Υόρκη τις διαβoυλεύσεις στις 15 Ioυλίoυ και ΤΡIΤΟ τηv πρoαvαφερθείσα απόφαση της Πoλιτικής Επιτρoπής, πιστεύoυµε ότι θα πρέπει vα συvεχιστεί o διάλoγoς µε τo Γεvικό Γραµµατέα. 6. Η Πoλιτική Επιτρoπή επαvαβεβαιώvει ακόµα τη θέση της πoυ περιλαµβάvεται στηv απόφαση της 18ης Απριλίoυ 1992 ότι "δεv βλέπει vα υπάρχει oπoιαδήπoτε σκoπιµότητα για απ ευθείας διάλoγo 5

6 µεταξύ τoυ Πρoέδρoυ της Κυπριακής ηµoκρατίας και τoυ κ. Ντεvκτάς ή µεταξύ ελληvoκυπριακής και τoυρκoκυπριακής πλευράς εφόσov δεv υπάρχει oυσιαστική αλλαγή τωv τoυρκικώv θέσωv γιατί τo απoτέλεσµα εvός τέτoιoυ διαλόγoυ θα είvαι µια vέα απoτυχία". ΤΟ ΑΚΕΛ Τo ΑΚΕΛ µε αvακoίvωση της Κεvτρικής τoυ Γραµµατείας ( ) εκθείαζε τις πρoσπάθειες τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ και πρόσθετε ότι η µάχη πoυ δόθηκε και συvεχιζόταv έπρεπε vα δoθεί µε βάση τις συµφωvηµέvες αρχές τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ τoυ Αvέφερε τo ΑΚΕΛ: Αvταπoκριvόµεvoς σε πρόσκληση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τoυ ΟΗΕ και στη βάση της απόφασης τoυ Εθvικoύ Συµoυλίoυ τoυ Απρίλη, o Πρόεδρoς της ηµoκρατίας Γιώργoς Βασιλείoυ πήγε στη Νέα Υόρκη όπoυ από τις 18 ως τις 23 τoυ Ioύvη είχε συvoµιλίες µε τo Γ. Γ. Τo ΑΚΕΛ εκτιµά ότι κατά τη διάρκεια αυτώv τωv συvoµιλιώv o Πρόεδρoς Βασιλείoυ υπερασπίστηκε µε συvέπεια τις θέσεις της Ελληvoκυπριακής πλευράς όπως αυτές εκφράζovται στις πρoτάσεις τoυ Γεvάρη τoυ Θεωρoύµε θετικό τo γεγovός ότι η Γραµµατεία τoυ ΟΗΕ πρόταξε στις συvoµιλίες πoυ είχε µε τov Πρόεδρo Βασιλείoυ και τov τoυρκoκύπριo ηγέτη κ. Ραoύφ Ντεvκτάς τo εδαφικό και τo πρoσφυγικό υπoβάλλovτας µάλιστα συγκεκριµέvo χάρτη. Μετά απo σύvτoµη διακoπή oι συvoµιλίες της Νέας Υόρκης θα συvεχιστoύv στις 15 τoυ Ioύλη. Τo ΑΚΕΛ θεωρεί ότι o Πρόεδρoς της ηµoκρατίας oρθά έχει απoδεχτεί τηv πρόσκληση τoυ Γ. Γ. vα πάρει µέρoς και στo δεύτερo γύρo τωv συvoµιλιώv, δεδoµέvoυ ότι ακριβώς πρόκειται περί της ίδιας διαδικασίας, η oπoία και συvεχίζεται. Για vα υπάρξει πρόoδoς πρoς τηv κατεύθυvση καταρτισµoύ περιγράµµατoς λύσης τoυ Κυπριακoύ, πoυ είvαι και o στόχoς τωv συvoµιλιώv, θα πρέπει στις 6

7 διαβoυλεύσεις πoυ επαvαρχίζoυv στις 15 Ioυλίoυ o κ. Ντεvκτάς vα τoπoθετηθεί θετικά στo εδαφικό και τo πρoσφυγικό. Στo διάστηµα πoυ µεσoλαβεί µέχρι τηv επαvάληψη τωv συvoµιλιώv o Γ. Γ. τoυ ΟΗΕ, τα Μόvιµα Μέλη τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και ιδιαίτερα oι ΗΠΑ και η Βρετταvία θα πρέπει vα στραφoύv πρoς τηv Αγκυρα και vα ασκήσoυv τηv επιρρoή και τις πιέσεις τoυς για oυσιαστική µετακίvηση της τoυρκικής πλευράς από τις µέχρι σήµερα απαράδεχτες, αδιάλλαχτες θέσεις της. Μόvo µε µια τέτoια oυσιαστική µετακίvηση µπoρoύµε vα φτάσoυµε σε περίγραµµα λύσης πoυ vα στηρίζεται στα ψηφίσµατα τoυ ΟΗΕ και τις συµφωvίες κoρυφής, vα απoκαθιστά τηv αvεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής ηµoκρατίας, vα απoκαθιστά και κατoχυρώvει τα αvθρώπιvα δικαιώµατα τoυ Κυπριακoύ λαoύ και vα κατoχυρώvει επίσης τα καλώς vooύµεvα συµφέρovτα τωv δυo κoιvoτήτωv στα πλαίσια µας λειτoυργήσιµης oµoσπovδίας. Επαvαλαµβάvoυµε ότι τo κλειδί της λύσης τoυ Κυπριακoύ βρίσκεται στηv Αγκυρα και εκεί πρέπει vα στρέψoυv τηv πρoσoχή τoυς όσoι εvδιαφέρovται για δίκαιη και βιώσιµη λύση τoυ πρoβλήµατoς. Είvαι πεπoίθηση µας ότι o Πρόεδρoς της ηµoκρατίας δίδει τη µάχη για µια τέτoια ακριβώς λύση. Τo ΑΚΕΛ δηλώvει απερίφραστα ότι είvαι έτoιµo vα συvoδεύσει τov Πρόεδρo Βασιλείoυ στη Νέα Υόρκη και vα συµβάλει στηv καλύτερη δυvατή αvτιµετώπιση όλωv τωv εξελίξεωv. Σ αυτή τηv κρίσιµη και oριακή στιγµή πoυ ίσως κριθεί η τύχη της πατρίδας µας διεξάγεται εκστρατεία εvάvτια στη λύση της Οµoσπovδίας, ακoύovται φωvές εvάvτια στη µετάβαση τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ στη Νέα Υόρκη καθώς και συvεχείς επικρίσεις τωv χειρισµώv τoυ Πρoέδρoυ. Εχoυµε τηv ισχυρή άπoψη ότι αυτές oι εvέργειες απoδυvαµώvoυv τη διαπραγµατευτική θέση της Ελληvoκυπριακής πλευράς. Πιστεύoυµε ακράδαvτα ότι στις δύσκoλες τoύτες ώρες, λαός και ηγεσία, πρέπει vα δώσoυµε σαv 7

8 έvας άvθρωπoς τη µάχη της Κύπρoυ, µε βάση τις αρχές λύσης τoυ Κυπριακoύ τoυ εκέµβρη 1988 και τις πρoτάσεις µας τoυ Γεvάρη 1989 και µε στόχo vα πετύχoυµε λύση όσo γίvεται πιo κovτά σ αυτές. ΤΟ ΗΜΟΚΡΑΤIΚΟ ΚΟΜΜΑ Τo ηµoκρατικό Κόµµα ζήτησε τηv ίδια µέρα ( ) όπως πριv από τις συvoµιλίες της 15ης Ioυλίoυ στη Νέα Υόρκη, συγκληθεί Παvεθvική σύσκεψη στηv Αθήvα ή τoυλάχιστov συvάvτηση τωv µελώv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ µε τηv Κυβέρvηση της Ελλάδας, µε σκoπό vα χαραχθεί κoιvή γραµµή και τακτική στις κρίσιµες εξελίξεις πoυ διαγράφovται. Υπoστήριξε επίσης ότι από τηv απόφαση τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ για µετάβαση στη Νέα Υόρκη και έvαρξη διαπραγµατεύσεωv µε βάση τo ψήφισµα 750 και τις Iδέες Γκάλι, έχει πρoκληθεί ζηµιά ίσως αvεπαvόρθωτη και µη αvαστρέψιµη. Αvέφερε τo ΗΚΟ ( ): Τo ηµoκρατικό Κόµµα από τηv αρχή διαφώvησε µε τηv εµπλoκή της Ελληvo-κυπριακής πλευράς σε συvoµιλίες ή σε διαπραγµατεύσεις µε βάση τις Iδέες Γκάλι, πoυ κατά γεvική oµoλoγία διαγράφoυv έvα απαράδεκτo και εθvικά oλέθριo πλαίσιo λύσης τoυ Κυπριακoύ. Ηταv και παραµέvει η εκτίµηση και άπoψη τoυ ηµoκρτικoύ Κόµµατoς ότι µια και o Πρόεδρoς της ηµoκρατίας δέχτηκε vα διαπραγµατευθεί µε βάση τo ψήφισµα 750, πoυ υιoθετεί και εvσωµατώvει τις Iδέες Γκάλι, ελάχιστα περιθώρια υπάρχoυv για σηµαvτικές ή oυσιώδεις βελτιώσεις τωv Iδεώv αυτώv. Iδιαίτερα έφ όσov δεv υπάρχει καµµιά απόδειξη ή έστω έvδειξη ότι η Τoυρκική πλευρά είvαι διατεθειµέvη vα εγκαταλείψει τηv αδιαλλαξία της ή vα αvταπoκριθεί θετικά στηv εδαφική πτυχή και στo θέµα της επιστρoφής τωv πρoσφύγωv και στα θέµατα πoυ άπτovται τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv και τωv βασικώv ελευθεριώv. Ηταv και παραµέvει η άπoψη τoυ ηµoκρατικoύ Κόµµατoς ότι µια και εµπλακoύµε σε 8

9 διαπραγµατεύσεις µε βάση τις απαράδεκτες Iδέες Γκάλι αvαπόφευκτα αργά ή γρήγoρα, θα ρυµoυλκηθoύµε στo φoβερό δίληµµα είτε vα δεχτoύµε έvα πλαίσιo λύσης µε βάση τις Iδέες αυτές, ίσως ελάχιστα ή µovoλεκτικά διαφoρoπoιηµέvες, είτε vα βρεθoύµε σε αvτιπαράθεση µε τo Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και τα Μόvιµα Μέλη τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. εv πρέπει vα παραγvωρίζεται τo γεγovός ότι τόσo τα Μέλη τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας όσo και o Γεvικός Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv ήδη έχoυv επίσηµα εκπεφρασµέvη θέση µε τo Ψήφισµα 750 ότι θεωρoύv τις Iδέες Γκάλι, ως κατάλληλη και δίκαιη βάση για λύση τoυ Κυπριακoύ. Είvαι γι αυτό τo λόγo πoυ τo ηµoκρατικό Κόµµα από τηv αρχή διαφώvησε µε τηv πρόθεση τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ vα µεταβεί στη Νέα Υόρκη για έvαρξη διαπραγµατεύσεωv µε βάση τη έσµη Iδεώv Γκάλι. Αvτίθετα και ακριβώς µε βάση αυτή τηv εκτίµηση και αvησυχία τoυ τo ηµoκρατίκό Κόµµα είχε πρoειδoπoιήσει τo λαό, ότι αv o Πρόεδρoς Βασιλείoυ αvταπoκριvόταv θετικά στηv πρόσκληση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και µετέβαιvε στη Νέα Υόρκη, τότε θα έπρεπε vα περιόριζε τη συµµετoχή τoυ στις συvoµιλίες µόvo στηv υπoστήριξη τωv θέσεωv και πρoτάσεωv πoυ περιέχovται στις πρoτάσεις τoυ 1989 και ότι θα απέφευγε εµπλoκή τoυ σε διαπραγµατεύσεις "εκ τoυ σύvεγγυς" ή "απ ευθείας" µε τov κ. Ντεvκτάς πάvω στη έσµη Iδεώv Γκάλι. Λυπoύµαστε διότι oι εκτιµήσεις και πρoβλέψεις µας έχoυv επιβεβαιωθεί από τις εξελίξεις. Οι συvoµιλίες στη Νέα Υόρκη τώρα επεκτείvovται σε διαπραγµατεύσεις πάvω σε όλo τo φάσµα τωv απαράδεκτωv Iδεώv Γκάλι. Μάλιστα, σύµφωvα µε τηv Εκθεση Γκάλι στo Συµβoύλιo Ασφαλείας, πoυ υπέβαλε από µέρoυς τoυ κ. Γκάλι o βoηθός Γεvικός Γραµµατέας τωv Ηvωµέvωv Εθvώv κ. Πετρόφσκι, στη vέα φάση τωv συvoµιλιώv, oι δυo πλευρές θα κληθoύv vα τoπoθετηθoύv και vα λάβoυv απoφάσεις πάvω σε κάθε έvα από τα oκτώ σηµεία πoυ καλύπτoυv oι Iδέες αυτές. 9

10 Εφόσov η εκτίµηση µας είvαι ότι ελάχιστα περιθώρια υπάρχoυv για βελτίωση τωv Iδεώv Γκάλι αvαπόφευκτo είvαι τo συµπέρασµα ότι από τoυς λαvθασµέvoυς χειρισµoύς και εκτιµήσεις πoυ έγιvαv συρόµαστε εκόvτες -άκovτες σε περαιτέρω κατoλίσθηση και φoβερά αδιέξoδα µε συvέπειες καταστρoφικές για τov Ελληvισµό της Κύπρoυ. Αv πριv τηv πρώτη συvάvτηση στη Νέα Υόρκη (στις ) είχαµε επιφυλάξεις για τηv oρθότητα της µετάβασης τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ για διαπραγµατεύσεις µε βάση τις Iδέες Γκάλι, αv πριv από τηv υπήρχε σε µερικoύς ευσεβoπoθισµός, ότι η τoυρκική πλευρά θα εγκατέλειπε τηv αδιαλλαξία της ή ότι θα µας διvόταv η ευκαιρία vα πρoβάλoυµε τις θέσεις µας τoυ 1989 και vα απoφύγoυµε εµπλoκή µας σε διαπραγµάτευση πάvω στις Iδέες Γκάλι, τώρα τα γεγovότα και oι εξελίξεις διαλύoυv αυτόv τov ευσεβoπoθισµό. Αv πριv τηv ήταv συζητήσιµo αv o Πρόεδρoς Βασιλείoυ έπρεπε vα αvταπoκριθεί θετικά στηv πρόσκληση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τώρα είvαι oλoφάvερo, ότι τέτoια συµµετoχή σε εφόλης της ύλης διαπραγµάτευση τωv Iδεώv Γκάλι, µόvo καταστρoφικές συvέπειες µπoρεί vα έχει για τov Ελληvισµό της Κύπρoυ. Οµως στo µεταξύ o Πρόεδρoς της ηµoκρατίας έχει απoδεχτεί τηv πρόσκληση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv vα επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για διαπραγµάτευση σε βάθoς, πάvω στις Iδέες Γκάλι. Αυτό είvαι ήδη τετελεσµέvo γεγovός, όπως πρoκαταδικασµέvη πρέπει vα θεωρείται η κατάληξη, δηλαδή: Είτε απoδoχή λύσης µε βάση τις Iδέες Γκάλι είτε αδιέξoδo και αvτιπαράθεση µε τo Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και τo Συµβoύλιo Ασφαλείας. Σε αυτό τo αvαπόφευκτo δίληµµα µας έχoυv oδηγήσει oι κακoί χειρισµoί τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ και η απόφαση τoυ vα µεταβεί στη Νέα Υόρκη για έvαρξη διαπραγµατεύσεωv µε βάση τo ψήφισµα 750 και τις Iδέες Γκάλι. 10

11 Είvαι κoιvή διαπίστωση ότι αυτή είvαι η πιo κρίσιµη ώρα τoυ Κυπριακoύ. Iσως η ζηµιά πoυ ήδη έχει πρoκληθεί στo Εθvικό µας θέµα vα είvαι αvεπαvόρθωτη και µη αvαστρέψιµη. Αυτά έχει υπoστηρίξει τo ηµoκρατικό Κόµµα στη χθεσιvή συvεδρία τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ. Σε αυτή τηv πιo κρίσιµη ώρα τoυ εθvικoύ µας θέµατoς και εvόψει τωv τετελεσµέvωv πoυ ήδη έχoυv συvτελεσθεί, παρά τις εvστάσεις µας, τo ΗΚΟ υπoστηρίζει και πρoτείvει: - Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ vα µηv δεχτεί vα εµπλακεί σε διαπραγµάτευση τωv Iδεώv Γκάλι, αv η Τoυρκική πλευρά δεv υπoβάλει oυσιαστικές και σαφείς πρoτάσεις πoυ vα συvιστoύv δίκαιη και απoδεκτή λύση πάvω στα θέµατα τoυ εδαφικoύ και της επιστρoφής όλωv τωv εκτoπισµέvωv. - Για vα µηv κατηγoρηθoύµε για υπαvαχώρηση και για vα µηv απoδoθεί ευθύvη στηv πλευρά µας για τo βέβαιo vαυάγιo τoυ vέoυ γύρoυ διαπραγµατεύσεωv απευθυvθεί από τώρα από τov Πρόεδρo Βασιλείoυ ή από τo Εθvικό Συµβoύλιo επίσηµη πρoειδoπoίηση στo Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv ότι δεv θα δεχτoύµε συζήτηση oπoιoυδήπoτε κεφαλαίoυ τωv Iδεώv Γκάλι, πoυ vα αvτιστατεύεται τα αvθρώπιvα δικαιώµατα, τις βασικές ελευθερίες και τις αρχές πoυ υπoτίθεται ότι πρoασπίζει και κατoχυρώvει o Οργαvισµός Ηvωµέvωv Εθvώv. - Πρoτoύ συγκληθoύv oι συvoµιλίες στη Νέα Υόρκη στις vα συγκληθεί Παvεθvική Σύσκεψη στηv Αθήvα ή τoυλάχιστov συvάvτηση τωv µελώv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, µε τηv Κυβέρvηση της Ελλάδας, µε σκoπό vα χαραχθεί κoιvή γραµµή και τακτική στις κρίσιµες εξελίξεις πoυ διαγράφovται. ΤΟ ΣIΣIΑΛIΣΤIΚΟ ΚΟΜΜΜΑ Ε ΕΚ Με τoυς χειρισµoύς τoυ Πρoέδρoυ Βασιλείoυ δεv ήταv ευτυχές oύτε και τo Σoσιαλιστικό Κόµµα Ε ΕΚ, τo oπoίo ζήτησε στις 29 Ioυvίoυ πιo δυvαµική πoρεία πρoάσπισης της Κύπρoυ από κoιvoύ µε τηv Ελλάδα. 11

12 Αvέφερε τo Πoλιτικό Γραφείo τoυ Κόµµατoς σε αvακoίvωση τoυ: Η στάση της Αγκυρας και τoυ Ντεvκτάς πoυ εvεργoύv συvτovισµέvα για τηv εξυπηρέτηση εvός κoιvoύ στόχoυ απoτελεί για τov κυπριακό λαό µια αφόρητη πρόκληση. Φαvερώvoυv γιαι µια ακόµη φoρά τηv κακή τoυς πίστη και έλλειψη oπoιασδήπoτε διάθεσης για µια επoικoδoµητική πρoσέγγιση τoυ Κυπριακoύ. Η απoυσία καλής θέλησης από µέρoυς της Αγκυρας και τoυ Ντεvκτάς πoυ παραβιάζoυv κατάφωρα τις διεθvείς αρχές και τα δικαιώµατα τoυ Κυπριακoύ λαoύ µετατρέπoυv όλα τα σχέδια και τις πρooπτικές σε παγίδες πoυ θα πρέπει vα απoφύγoυµε µε πρoσoχή και ικαvότητα. Μέχρι τώρα θα έπρεπε o Γ.Γ. vα πάρει τις απoφάσεις τoυ και vα ζητήσει έστω και καθυστερηµέvα, ευθύvες από τηv Αγκυρα και τo Ντεvκτάς. Τoύτo δεv συµβαίvει γεγovός πoυ επιτείvει τηv αvησυχία ότι oι πιέσεις είvαι δυvατό vα στραφoύv πρoς τη δική µας πλευρά. Οµως λύση τoυ Κυπριακoύ δεv µπoρεί vα πρoέλθει από συvεχείς δικές µας υπoχωρησεις, γιατί στηv Κύπρo είvαι η Τoυρκία πoυ κατέχει εδάφη και παραβιάζει τα αvθρώπιvα και τα δηµoκρατικά δικαιώµατα τoυ λαoύ ως συvόλoυ και τηv εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Κυπριακής ηµoκρατίας. Η Ελληvoκυπριακή ηγεσία πήγε στη Νέα Υόρκη µε εφόδια τις πρoτάσεις τoυ 89 πoυ εvσωµατώvoυv όσα κατά καιρoύς δέχτηκε η πλευρά µας περιλαµβαvoµέvωv και τωv υπoχωρήσεωv, έvαvτι τωv τoυρκικώv απαιτήσεωv για Οµoσπovδία και διζωvικότητα. Στo βαθµό πoυ υπάρχει περαιτέρω περιθώριo διαπραγµατεύσεωv, αυτό δεv µπoρεί vα αφoρά τo σεβασµό τωv αvθρωπίvωv και δηµoκρατικώv δικαιωµάτωv τoυ λαoύ. Υπάρχει έvα όριo στις υπoχωρήσεις µας πέραv τoυ oπoίoυ τίθεvται σε κίvδυvo ή ovτότητα και oι πρooπτικές τoυ κράτoυς 12

13 και ή ίδια η επιβίωση τoυ κυπριακoύ Ελληvισµoύ. Πρόσθετα oι βασικές πρoϋπoθέσεις λύσης τoυ Κυπριακoύ απαιτoύv απoχώρηση τωv κατoχικώv δυvάµεωv και τωv επoίκωv, τηv ύπαρξη διεθvώv εγγυήσεωv κατά πρoτίµηση τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας και έvα λειτoυργήσιµo κράτoς. Αυτές τις πρoϋπoθέσεις θα πρέπει vα πρoσέξει ιδιαίτερα και o ίδιoς o Γ.Γ. εφόσov πραγµατικά θέλει vα διαδραµατίσει έvα επoικoδoµητικό ρόλo στη λύση τoυ Κυπριακoύ. Αv oι βασικές πρoϋπoθέσεις λύσης πoυ µάλιστα καθoρίζovται από τα ψηφίσµατα τoυ ΟΗΕ δεv διαφυλαχτoύv τότε καµιά λύση δεv θα είvαι βιώσιµη ύστερα µάλιστα από τηv εκδηλωµέvη κακoπιστία τoυ Ντεvκτάς και της Αγκυρας. Επίδειξη απoφασιστικότητας εκ µερoυς τoυ διεθvoύς παράγovτα και τωv oργάvωv τoυ ΟΗΕ είvαι δυvατό vα φρovιµατίσει τo Ντεvκτάς και τηv Αγκυρα πoυ σήµερα συµπεριφέρovται µε υπερoψία και πρoκλητικότητα, όχι µόvo έvαvτι της Κύπρoυ, αλλά κι έvαvτι τoυ ιεθvoύς Οργαvισµoύ. Περvoύµε µια δραµατική ώρα της ιστoρίας µας. Τώρα, όσo πoτέ, χρειάζεται συστράτευση δυvάµεωv κι έvα ισχυρό εσωτερικό µέτωπo για τηv επιδίωξη κoιvώv στόχωv και επιδιώξεωv πoυ δεv είvαι άλλoι από τη σωτηρία τoυ Κυπριακoύ Ελληvισµoύ. Xρειάζεται ακόµη η αξιoπoίηση όλωv τωv δυvατoτήτωv τoυ Εθvoυς γιατί εδώ στηv Κύπρo γίvεται η αvαµέτρηση µε τov τoύρκικo επεκτατισµό. ηλώσεις όπως αυτές πoυ έγιvαv πρόσφατα και πoυ απoδίδoυv καλή θέληση στηv Τoυρκία δεv εξυπηρετoύv oύτε τηv Κύπρo oύτε τα ευρύτερα ελληvικά συµφέρovτα. Η Τoυρκική αδιαλλαξία εκφράζεται πλέov µε τόση σαφήvεια πoυ θέτει oυσιαστικά vέα ερωτήµατα για τηv πoλιτική της Τoυρκίας στηv Κύπρo. Τώρα θα πρέπει Κύπρoς και Ελλάδα vα σταθµίσoυv τα δεδoµέvα για vα ληφθoύv απoφάσεις αvάλoγες µε τις στιγµές πoυ περvoύµε. Υπάρχoυv oι δυvατότητες και oι ευκαιρίες για µια vέα πιo δυvαµική πoρεία πρoάσπισης της Κύπρoυ. 13

14 Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Αvτιδράσεις υπήρξαv και από τov Αρχιεπίσκoπo ιδιαίτερα στo θέµα τoυ χάρτη Γκάλι ( ). Σε δηλώσεις τoυ o Αρχιεπίσκoπoς ύστερα από εvηµέρωση πoυ έκαµε στηv Iερά Σύvoδo o Πρόεδρoς Βασιλείoυ αvέφερε ότι η Εκκλησία της Κύπρoυ µε καvέvα τρόπo δεv είvαι δυvατό vα δεχθεί απάρvηση εδαφώv και εκχώρηση γης πoτισµέvης µε αίµατα µαρτύρωv και ηρώωv της πίστεως για τρεις χιλιάδες χρόvια. Ο Αρχιεπίσκoπoς είπε ότι η γεvιά µας θα βαρύvεται µε εθvικό έγκληµα ή αvoσιoύργηµα αv εµείς δεχθoύµε αυτή τηv απάρvηση εδαφώv. Τηv Κυπριακή γη, πρόσθεσε, τηv κράτησαv oι πρόγovoι µας και µας τηv έδωσαv ελληvική µέσα από κατoχές, ερηµώσεις και σφαγές. Και σήµερα εµείς, ελαφρά τη καρδία, είµαστε έτoιµoι vα τηv απαρvηθoύµε µε τηv υπoγραφή µας. Σε παρατήρηση ότι o πρώτoς χάρτης για τo εδαφικό είχε υπoβληθεί από τov Πρόεδρo Μακάριo, o Αρχιεπίσκoπoς Χρυσόστoµoς είπε ότι είχε εκφράσει τότε τη διαφωvία τoυ και επικαλέστηκε πρoς τoύτo τη µαρτυρία τoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ εvώπιov τoυ oπoίoυ είχε αvαφέρει, όπως είπε, ότι αυτό πoυ έκαµε o Μακάριoς θα γίvει παvτιέρα για κάπoιoυς πoυ θέλoυv vα δώσoυv τη µισή Κύπρo στoυς Τoύρκoυς Ο Αρχιεπίσκoπoς είπε ακόµη ότι έχει αλλoιωθεί ή oυσία τoυ Κυπριακoύ και τόvισε τηv αvάγκη επιστρoφής στα βασικά αvθρώπιvα δικαιώµατα, για τα oπoία πρέπει vα απαιτoύµε τηv απoκατάσταση τoυς. 14

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv SXEDIO.FB7 15.11.1944: Η ΠΕΚ ΚΑI Η ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡIΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΟΝ ΕΝΩΤIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΟΞΥΝΟΝΤΑI ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΕΞIΑΣ ΚΑI ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ Εvώ η κρίση στη Μικρά Ασία πρoσλάµβαvε διαστάσεις µε τov Ελληvικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv SXEDIO.G14 18.4.1956: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες

Διαβάστε περισσότερα

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της SXEDIO.FH2 13.7.1947: ΣΕΚ ΠΕΚ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΕΝΩ Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΛΟΡ ΟΥ ΟΥIΝΣΤΕΡ Τηv πρόσκληση τoυ Κυβερvήτη στη ιασκεπτική

Διαβάστε περισσότερα

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. SXEDIO.K22 9.8.1964: ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Τo απoτέλεσµα τωv πρώτωv δηµoτικώv εκλoγώv στηv Κύπρo τo 1943, µετά τηv εξέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας SXEDIO.G7 14.12.1955: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΘΕΤΕI ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI ΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ SXEDIO.F28 19.4.1946: Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑI Η ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ. ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΥΠΗΡΞΕ IΣΟΨΗΦIΑ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI Η ΟΠΟIΑ ΔΕΝ ΕΧΕI ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση SXEDIO.GP5 8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI Η ΚΑI ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της SXEDIO.E27 9.10.1906: ΝΕΑ ΣΑΡΩΤIΚΗ ΝIΚΗ ΤΩΝ ΚIΤIΑΚΩΝ ΣΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1906. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝ' ΕIΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. Οι εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv µετά τηv oλoκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οριστική Τοπογραφική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και Σύνταξη Οριστικών Κτηµατολογικών ιαγραµµάτων και Οριστικών Κτηµατολογικών Πινάκων από Αγ. Θεοδώρους έως.ε.η. Μεγαλόπολης ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2015 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα