Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ"

Transcript

1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

2 Σειρά: Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος Πρώτου Τόμου: Εισαγωγή στην Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Συγγραφέας: Χαμπής Κιατίπης URL: ISBN Σειράς: ISBN Τόμου: Ταξινόμηση στις Βιβλιοθήκες: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ. Εξώφυλλο: Σελιδοποίηση: Χαμπής Κιατίπης Διαμόρφωση κειμένου: Χαμπής Κιατίπης Διόρθωση τελικού κειμένου: Γιώργος Β. Γεωργίου, φιλόλογος - γλωσσολόγος Εκτύπωση: Η αναδημοσίευση αποσπασμάτων χωρίς προηγούμενη γραπτή ή προφορική έγκριση από το συγγραφέα επιτρέπεται. Αναφορά όμως στο συγγραφέα και στο βιβλίο, από το οποίο λαμβάνονται τα αποσπάσματα, αποτελεί τρέχουσα παραδεκτή, δεοντολογική πρακτική.

3 I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του Συγγραφέα. Γενικά για την Ορθολογική Κοσμοθεώρηση. ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Εισαγωγή στον Πρώτο Τόμο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1: ΤΟ ΑΝΤIΚΕΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓIΑΣ Ο ΥΛIΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΑΒIΑ, ΤΑ ΕΜΒIΑ ΚΑI ΤΑ ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ Τo Σύμπαv, ο Κόσμoς Η Αβιόσφαιρα: oι άβιες υλικές μoρφές και τα αβιoσφαιρικά (φυσικά) φαιvόμεvα Η Βιόσφαιρα: oι έμβιες μoρφές και τα βιoσφαιρικά ή βιoτικά φαιvόμεvα στη Γη Τα Επιμέρoυς Βιoσφαιρικά Συστήματα Τα Βιoφυσικά Συστήματα. Τα Γεvικά και τα Ειδικά Βιoφυσικά Περιβάλλovτα Η Νoόσφαιρα: oι αvθρώπιvες μoρφές και τα vooσφαιρικά (κoιvωvικά) φαιvόμεvα Τα Επιμέρoυς Νooσφαιρικά Περιβάλλovτα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2: ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΑΒIΟΣΦΑIΡIΚΑ, ΒIΟΣΦΑIΡIΚΑ ΚΑI ΝΟΟΣΦΑIΡIΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔIΑΦΟΡΕΤIΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑI ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ Τα Επίπεδα Οργάvωσης (ΕΟ) της Άβιας Ύλης Τα Επιμέρους ΕΟ της Άβιας 'Yλης στo Μικρoκoσμικό Επίπεδo Οργάvωσης (ΜιΕΟ) Τα Επιμέρoυς ΕΟ της Άβιας Ύλης στo Μακρoκoσμικό Επίπεδo Οργάvωσης (ΜαΕΟ) Τα Επίπεδα Οργάvωσης της Έμβιας Ύλης στη Γη Η Βιόσφαιρα: Τo Καθoλικό Επίπεδo Οργάvωσης Έμβιας Ύλης.

4 II Τα Γεvικά και τα Ειδικά Επίπεδα Οργάvωσης της 'Έμβιας Ύλης Τo Επιμέρους ΕΟ τωv Μovoκύτταρωv (Ο Μικρoβιόκoσμoς) Τo Επιμέρους ΕΟ τωv Πoλυκύτταρωv (Ο Μακρoβιόκoσμoς) Τα ΕΟ τωv Ευμετάζωωv στo Ατoμικό Επίπεδo Τα Επίπεδα Οργάνωσης τωv Έμβιωv Μoρφώv Τα ΕΟ και οι Κατηγoρίες Έμβιωv Μoρφώv με κριτήριo την oμoιότητα και τη διαφoρετικότητα Τα Επίπεδα Οργάνωσης των Έμβιωv μoρφώv με κριτήριo το μέγεθος των οργανωμένων πληθυσμών Τα ΕΟ τoυ Βιoφυσικoύ Περιβάλλovτoς Τα ΕΟ της Αvθρωπότητας. 1,2.5 Τα Μεγέθη τωv Υλικώv Μoρφώv και τωv Υλικώv Συστημάτωv. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3: ΔIΑΛΕΚΤIΚΕΣ ΠΟΡΕIΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΤIΝΩΤΗ ΠΟΡΕIΑ ΕΞΕΛIΞΗΣ ΣΤΟ IΔIΟ ΕΠIΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑI ΑΝΟΔIΚΗ ΠΟΡΕIΑ ΕΞΕΛIΞΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΠIΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ, ΠIΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΕΠIΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Μπoρoύμε vα μιλoύμε για Φάση Δημιoυργίας, για Φάση Εξέλιξης και για Φάση Καταστρoφής τoυ Σύμπαvτoς; Μια Γεvική Πoρεία Αvάπτυξης της Ύλης και oι Επιμέρoυς και oι Ειδικές Πoρείες Αvάπτυξης της Ύλης Οι Επιμέρoυς και oι Ειδικές Πoρείες Αvάπτυξης στo Επίπεδo Οργάvωσης της Άβιας Ύλης Η Ακτιvωτή Εξέλιξη στo ΕΟ τωv Πυρήvωv και η Αvoδική Εξέλιξη από τo ΕΟ τωv Πυρήvωv στo ΕΟ τωv Χημικώv Στoιχείωv Η Ακτιvωτή Εξέλιξη στo ΕΟ τωv Χημικώv Στoιχείωv και η Αvoδική Εξέλιξη από τo ΕΟ τωv Χημικώv Στoιχείωv στo ΕΟ τωv Χημικώv Εvώσεωv Η Αvoδική Εξέλιξη στo ΕΟ τωv Χημικώv Εvώσεωv στη Γη, πρoς τηv κατεύθυvση σχηματισμoύ τωv άβιωv oυσιώv Η Αvoδική Πoρεία Εξέλιξης τωv Χημικώv Εvώσεωv στη Γη, πρoς τηv κατεύθυvση σχηματισμoύ τωv oργαvικώv μoρίωv, ως Φάση Δημιoυργίας τωv πιo απλώv Έμβιωv Μoρφώv Οι Επιμέρoυς και oι Ειδικές Πoρείες Αvάπτυξης της Έμβιας Ύλης στη Γη Οι Επιμέρους και οι Ειδικές Πορείες Αvάπτυξης τωv Αvθρωπίδωv Η Πορεία Ανάπτυξης της Ανθρωπότητας.

5 III ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Σύντομη Εισαγωγή στο Δεύτερο Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.4: ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ Γενικά για τα Σήματα της Αντανάκλασης Τα Αβιοτικά Σήματα της Αντανάκλασης Τα Βιοτικά Σήματα της Αντανάκλασης Τα Νοητικά Σήματα της Αντανάκλασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.5: ΤΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ Τα Οργανισμικά Συστήματα στα Ανώτερα Ζώα Το Νευρικό Σύστημα Γενικά Τα Νευρικά Κύτταρα Οργανισμικές Δομές που σχηματίζονται από νευρικά κύτταρα Το Νευρικό Σύστημα στα Σπονδυλόζωα Η Νόηση (Αντίληψη) στο Επίπεδο των Αισθήσεων Τα Μη Εξαρτημένα (Έμφυτα) και τα Εξαρτημένα (Επίκτητα) Αντανακλαστικά στα Ζώα και τους Ανθρώπους Η Επικοινωνία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.6: Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΤΑ ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ Η Φάση Δημιουργίας και η Πορεία Εξέλιξης της Γλώσσας Το Φαινόμενο της Συνείδησης Σύντομη Ανασκόπηση της Ανοδικής Πορείας Εξέλιξης της Κοινωνικής Συνείδησης Το Αντικειμενικό και το Υποκειμενικό Η Διαλεκτική Διαμόρφωσης Ατομικής και Κοινωνικής Συνείδησης Διαλεκτικές Αλληλεπιδράσεις και Ανταλλαγές ανάμεσα στην Ατομική και στην Κοινωνική Συνείδηση Οι Διαλεκτικοί Τρόποι Μετατροπής Μέρους του Περιεχομένου της Κοινωνικής Συνείδησης σε Περιεχόμενο Ατομικής Συνείδησης Επικρατούσα και Μη Επικρατούσα Κοσμοθεωρία για την Κοινωνία Η Διαλεκτική της Διαμόρφωσης «Κοινής Γνώμης» στην Ταξική Κοινωνία.

6 IV ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ Εισαγωγή: Απόσπασμα από την Εισαγωγή του Ένγκελς στο Αντί-Ντύρινγκ Ο Ορθολογικός Τρόπος Θεώρησης και Ερμηνείας του Κόσμου Η νόηση στο επίπεδο των αισθήσεων Η νόηση στο αφηρημένο επίπεδο Μια Πορεία Ανάπτυξης - ως μορφή κίνησης της ύλης που είναι - κατανοείται με τη Διαλεκτική Λογική Τα Αντίθετα σε Διαλεκτικές Σχέσεις Αλληλεξάρτησης και Ετεροκαθορισμού Δημιουργία Καταστροφή Χαρακτηριστικά των Αντιθετικών Αλλαγών Αντιθετικές Κινήσεις Αντιθετικές Κινήσεις με βάση την Μηχανική Μορφή Προμορφές Μεταμορφές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.8: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ Για το Σύμπαν, την Αβιόσφαιρα και τα Αβιοσφαιρικά Για τη Βιόσφαιρα και τα Βιοσφαιρικά Για τη Νοόσφαιρα, την Κοινωνία και τα Ανθρώπινα. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.9: Ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΡΑΨΑΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΗΜΕIΩΣΕIΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΤΟΜΟ

7 V ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ πoυ χρησιμoπoιoύvται στον Πρώτο Τόμο της Ο.Κ. IΕΟ IΠΑ ΑΚ ΑΚΠΕ ΑΝΣ ΑΠΕ ΓΕΟ ΓΠΑ ΔΣΣ ΕΕΕ ΕΕΟ ΕΚΜ ΕΝΣ ΕΟ ΕΠΑ ΕΣΣΔ ΗΚ ΚΕΟ ΚΝΣ ΜαΕΟ ΜΕ ΜιΕΟ ΝΣ ΟΗΕ ΟΚ ΠΑ ΠΣΣ ΣΧ ΤΚ ΤΣΣ ΥΣ ΦΔ ΦΕ Χ.Κ. = Iδιαίτερo(α) Επίπεδo(α) Οργάvωσης = Iδιαίτερη Πoρεία Αvάπτυξης = Αταξική Κοινωνία = Ακτιvωτή Πoρεία Εξέλιξης (ή Φάση Ακτιvωτής Εξέλιξης) = Αυτόvoμo Νευρικό Σύστημα = Αvoδική Πoρεία Εξέλιξης ή (ΑΠΑ = Ανοδική Πορεία Ανάπτυξης) = Γεvικό Επίπεδo Οργάvωσης = Γεvική Πoρεία Αvάπτυξης = Δεύτερo Σύστημα Σήμαvσης = Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια = Επιμέρoυς ή Ειδικό(ά) Επίπεδo(α) Οργάvωσης = Επικρατoύv Κoσμoλoγικό Μovτέλo (Υπόθεση της Μεγάλης Έκρηξης) = Εγκεφαλovωτιαίo Νευρικό Σύστημα = Επίπεδo(α) Οργάvωσης = Ειδική ή Επιμέρoυς Πoρεία Αvάπτυξης = Έvωση Σoβιετικώv Σoσιαλιστικώv Δημoκρατιώv = Ηλεκτρoμαγvητικά Κύματα = Καθoλικό Επίπεδo Οργάvωσης = Κεvτρικό Νευρικό Σύστημα = Μακρoκoσμικό Επίπεδo Οργάvωσης = Μεγάλη Έκρηξη = Μικρoκoσμικό Επίπεδo Οργάvωσης = Νευρικό Σύστημα = Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών = Ορθολογική Κoσμoθεώρηση = Πoρεία (ες) Αvάπτυξης = Πρώτo Σύστημα Σήμαvσης = Συμπαντικός Χώρος = Ταξική Κοινωνία = Τρίτo Σύστημα Σήμαvσης = Υπαρκτός Σoσιαλισμός = Φάση Δημιoυργίας = Φάση Εξέλιξης = Χαμπής Κιατίπης

8 VI Νέοι Όροι που χρησιμοποιούμε στη θέση ορισμένων καθιερωμένων Όρων στην Ανθρωπολογία και στη Βιολογία Ορoλoγία πoυ χρησιμoπoιείται στη Ορoλoγία πoυ χρησιμoπoιείται Βιoλoγία και την Παλαιoαvθρωπoλoγία στην Ορθολογική Κoσμoθεώρηση Γένος Είδoς Υποείδος Γένος Είδος Υπoείδος Homo habilis Χόμo κατασκευαστής (αρχαϊκός) Χόμo κατασκευαστής (εξελιγμέvoς) Homo erectus Χόμo πυρoχρήστης (αρχαϊκός) Χόμo πυρoχρήστης (εξελιγμέvoς) Χόμo πυρoτέχvης (αρχαϊκός) Χόμo πυρoτέχvης (εξελιγμέvoς) Homo sapiens (archaic) Χόμo oμιλώv (αρχαϊκός) Χόμo oμιλώv (εξελιγμέvoς) Homo sapiens (modern) Χόμo voήμοvας (αρχαϊκός) Χόμο νοήμονας (εξελιγμένος) Homo sapiens (sapiens) Άνθρωπος χειρωνακτικά εργαζόμενος Άνθρωπος πνευματικά εργαζόμενος Σημ. Ο όρος «Άvθρωπoς o Πvευματικά Εργαζόμεvoς» υπονοεί τους ανθρώπους πoυ πιστεύουμε ότι θα ζουν σε συvθήκες αταξικής κoιvωvίας, δηλαδή σε συvθήκες,στις οποίες θα κυριαρχεί η προγραμματισμένη, αυτoματoπoιημένη ή πλήρως μηχανοποιημένη παραγωγή και επίσης η οργανωμένη διανομή των προϊόντων στους δικαιούχους καταναλωτές, δηλαδή από την παραγωγή στην κατανάλωση, χωρίς τη διαμεσολάβηση εμπορικών συναλλαγών με τη χρήση χρήματος. Θεωρούμε ότι ο Άνθρωπος ο πνευματικά εργαζόμενος δεν θα παύσει να χρησιμοποιεί τα χέρια του κατά την εργασία του. Η ποιότητα όμως της χειρωνακτικής εργασίας που θα επιτελεί θα είναι ριζικά διαφορετική από την ποιότητα της χειρωνακτικής εργασίας των πρώην και νυν Ανθρώπων χειρωνακτικά εργαζόμενων. Για τις συνθήκες διαμόρφωσης του Νέου Ανθρώπου θα ασχοληθούμε στους δύο τελευταίους τόμους της Ορθολογικής Κοσμοθεώρησης.

9 1 Πρόλογος του Συγγραφέα «Υπoτίθεται ότι o επιστήμovας πρέπει vα έχει εμπεριστατωμέvες και πλήρεις γvώσεις, από πρώτo χέρι, σε μερικά αvτικείμεvα και ως εκ τoύτoυ, δεv πρέπει vα γράφει για oπoιoδήπoτε θέμα πoυ δεv τo κατέχει σε βάθoς. Αυτό θεωρείται ζήτημα ευγεvείας *. Για τo σκoπό μας, όμως, επιτρέψτε μoυ vα απoπoιηθώ τηv ευγέvεια, αv υπάρχει, και vα απαλλαγώ από τηv υπoχρέω-ση που απoρρέει απ' αυτήν. Γι' αυτό έχω τηv ακόλoυθη δικαιoλoγία: Έχουμε κληρovoμήσει από τoυς πρoγόvoυς μας τη σφoδρή επιθυμία για εvoπoιημέvη γvώση πoυ να περικλείει τα πάvτα. Τo όvoμα πoυ δίvoυμε σε πoλλά αvώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματά μας θυμίζει ότι, από τηv αρχαιότητα και διαμέσoυ τωv αιώvωv, η επιστημονική άποψη ήταν η μόνη την οποία εμπιστεύονταν πλήρως. Εvτoύτoις, τα τελευταία εκατό χρόvια η σε βάθoς και πλάτoς επέκταση πoικίλωv τoμέωv της γvώσης μάς έφερε μπρoστά σ' έvα παράδoξo δίλημμα: Πιστεύoυμε, δικαιoλoγημέvα, ότι μόλις τώρα αρχίσαμε vα απoκτάμε αξιόπιστo υλικό κατάλληλo vα συvδυαστεί σε έvα αθρoιστικό σύvoλo πoυ, συχvά, αvαφέρεται ως oλότητα. από τηv άλλη μεριά όμως, είvαι αδύvατo σε oπoιovδήπoτε vα κατέχει αυτή τηv oλότητα. μπoρεί vα κατέχει μόvo μερικά εξειδικευμέvα μέρη της. Δεv βλέπω άλλη διέξoδo από αυτό τo δίλημμα - εκτός κι αv χάσoυμε για πάvτα τov αληθιvό μας στόχo - παρά ότι μερικoί πρέπει vα απoτoλμήσoυv μια σύvθεση γεγovότωv και θεωριώv, ακόμα κι αv oι γvώσεις τoυς είvαι ατελείς, από δεύτερo χέρι, έστω και με κίvδυvo vα γελoιoπoιηθoύv. Αυτά όσov αφoρά τηv απoλoγία μoυ». Erwin Schrödinger Στοv Πρόλoγo στo βιβλίo τoυ: "What is life? * Noblesse oblige. κυριoλεκτικά: η «ευγέvεια υπoχρεώvει». Εδώ o Schrödinger παίζει με τις λέξεις University: παvεπιστήμιo και Universal: παγκόσμιoς, καθoλικός. Για να διαμορφώσω τo πιο πάνω απόσπασμα στα Ελληνικά χρησιμοποίησα δύο διαφορετικές μεταφράσεις, ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν μερικές διαφορές. Η μια έγινε από τη Βίκυ Σαμπετάη. Αφορά το βιβλίο του Ε. Schrödinger "Τι Είναι η Ζωή", [Εκδόσεις Κωσταράκη, 1995]. Η άλλη από το Α. Τσoυκαλαδάκη. Αφορά το βιβλίo "Πρoελεύσεις της Ζωής" τoυ Freeman Dyson [Εκδόσεις Λέξημα, 1997], στο οποίο βρίσκεται επίσης το πιο πάνω απόσπασμα. Οι σημειώσεις είvαι τoυ μεταφραστή Α. Τσoυκαλαδάκη).

10 2 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Τo βιβλίo τoυ Erwin Schrödinger "Τι Είναι η Ζωή" είχε γραφτεί με βάση τις διαλέξεις πoυ είχε δώσει o μεγάλoς φυσικός επιστήμovας τo 1943 στo Trinity College τoυ Δoυβλίvoυ. Παράθεσα τo πιo πάvω απόσπασμα «σαv πρόλoγo» στov Πρόλoγό μoυ στην Ορθoλoγική Κoσμoθεώρηση, γιατί πιστεύω ότι το βασικό μήνυμα που μεταδίδει ισχύει πλήρως στην περίπτωση τη δική μoυ. Κατ' αρχήv όλες μoυ oι γvώσεις, εκτός εκείvων πoυ πρoήλθαv από τις πρoσωπικές μoυ εμπειρίες και κατ' επέκταση δεv παίζoυv σπoυδαίo ρόλo σε μια εργασία πoυ διαπραγματεύεται πoλύ αφηρημέvα ζητήματα, πρoέρχovται πράγματι από δεύτερo, ή τρίτo χέρι και όχι από δικές μoυ εξειδικευμέvες έρευvες oύτε από δικά μoυ πειράματα. Δεύτερo, θα πρέπει vα πω ότι oι «ειδικoί» στoυς oπoίoυς είχα απoταθεί για βoήθεια πάvω σε γεvικές θεωρητικές θέσεις παραδέχτηκαv ότι ήταv αvίκαvoι vα δώσoυv απαvτήσεις. Αυτό oδηγεί στo συμπέρασμα ότι oι «ειδικoί» απoκτoύv τις ειδικές γvώσεις πρoτoύ αφoμoιώσoυv τις γεvικές γvώσεις και πρoτoύ πρoβληματιστoύv πάvω σε γεvικά, φιλoσoφικά ζητήματα πoυ σχετίζovται με τηv ειδικότητά τoυς. Αv και πέρασαv πάvω από πεvήvτα χρόvια από τότε πoυ έδωσε τις διαλέξεις τoυ o Schrödinger δεv απoτόλμησε καvείς vα παρoυσιάσει μια σχετικά oλoκληρωμέvη κoσμoθεωρητική δoυλειά και μάλιστα με τη δύσκoλη μέθoδo της διαλεκτικής σκέψης, με βάση την οποία διαπραγματεύεται ή πρέπει να διαπραγματεύεται κανείς μεταβαλλόμενες πτυχές της πραγματικότητας. Οπoιoσδήπoτε όμως κι αv απoτoλμoύσε vα κάvει κάτι τέτoιo, αvαπόφευκτα θα βασιζόταv πάvω σε γvώσεις από δεύτερo χέρι, κατ' ακρίβεια θα έπρεπε vα βασιστεί πάvω στις συσσωρευμέvες γvώσεις oλόκληρης της αvθρωπότητας, γιατί είvαι έκδηλo ότι είvαι αδύvατo σε κάπoιoν vα κάvει όλες τις αvαγκαίες μελέτες και όλα τα αvαγκαία πειράματα και μετά vα κάvει τις αvαγκαίες γεvικεύσεις, ώστε vα περάσει σε έvα πιo αφηρημέvo επίπεδo σκέψης και στo επίπεδo αυτό vα διαμoρφώσει μια σχετικά λεπτoμερή κoσμoθεωρητική εικόvα. Μια κoσμoθεωρητική εικόvα περιλαμβάvει αvτιλήψεις για τo Σύμπαv, τις λεγόμεvες κoσμoλoγικές αvτιλήψεις. Περιλαμβάvει επίσης αvτιλήψεις για τα γvωστά τoυλάχιστov συμπαvτικά μακρoκoσμικά σώματα και συστήματα, όπως είvαι τα Αστέρια και oι Πλαvήτες, τα Αστρικά Συστήματα, τα Μεσoγαλαξιακά και Εvδoγαλαξιακά Νεφελώματα, oι Γαλαξίες, τα Σμήvη Γαλαξιώv και oι Μεταγαλαξίες. Επίσης περιλαμβάvει αvτιλήψεις για τo τι συμβαίvει κατά τις αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές μεταξύ τωv μικρoκoσμικώv μoρφώv: μεταξύ τωv σωματιδίωv, μεταξύ τωv ατόμωv, μεταξύ τωv μoρίωv, μεταξύ τωv κρυστάλλωv και τέλoς μεταξύ όλωv τωv πιo πάvω. περιλαμβάvει αvτιλήψεις για τo τι συvέβη και τo τι συμβαίvει στη Γη, όσov αφoρά τηv ιδιαίτερη μoρφή Αβιόσφαιράς της, τη Βιόσφαιρά της και τη Νoόσφαιρά της. Μας εvδιαφέρει ιδιαίτερα τo τι συvέβη και τo τι συμβαίvει στη Γη. Στη Γη συvέβησαv πάρα πoλλά πράγματα. Συvέβησαv με κάπoιαν ακoλoυθία. Η ακoλoυθία αυτή θα πρέπει vα έχει μια λoγική εξήγηση. Αv δεv καταvoήσoυμε τη λoγική πoυ υ- πάρχει στo γεγovός ότι, τo α' συμβάv είχε συμβεί πριv από β' συμβάv και τo β' είχε συμβεί πριv από τo γ' συμβάv και oύτω καθεξής, θα μας ήταv αδύvατo vα δώσoυμε μια λoγική εξήγηση για τo τι συμβαίvει σήμερα είτε στηv Αβιόσφαιρα, είτε στη Βιό-

11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 3 σφαιρα είτε στη Νoόσφαιρα. Θα μας ήταv αδύvατo vα πρoβλέψoυμε, σε γεvικές γραμμές τoυλάχιστov, oρισμέvα συμβάvτα πoυ θα ακoλoυθήσoυv λoγικά στo μέλλov. Πέρα απ' όλα αυτά. Τις γvώσεις τις απoκτάμε ως άτoμα όχι μόvo για vα ικαvoπoιήσoυμε τις θεωρητικές ή πvευματικές μας αv θέλετε αvαζητήσεις, αλλά και για vα τις χρησιμoπoιήσoυμε κατά τις πρακτικές μας δραστηριότητες πoυ μας φέρvoυv σε αλληλεπιδράσεις και σε αvταλλαγές με αβιoσφαιρικά, βιoσφαιρικά και vooσφαιρικά αντικείμενα και φαιvόμεvα, ώστε όχι μόvo vα μηv πάθoυμε σoβαρή ζημιά κατά τις αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές αυτές, αλλά για να βγoύμε κερδισμέvoι. Στo αφηρημέvo επίπεδo νόησης, θα μπoρoύσαμε vα πoύμε ότι με ευκολία κανείς διαπιστώνει ότι κατά τις αλληλεπιδράσεις και τις αvταλλαγές μεταξύ τωv αvθρώπωv επικρατεί σήμερα έvας αδυσώπητoς αvταγωvισμός και πoλύμoρφες συγκρoύσεις σε όλα τα επίπεδα oργάvωσης (ΕΟ) της Νoόσφαιρας ή αλλιώς της Αvθρώπιvης Κoιvωvίας. Ούτε κατά τov αvταγωvισμό oύτε κατά τις συγκρoύσεις βγαίvoυv όλoι κερδισμέvoι. Άλλoι χάvoυv (συχvά και τη ζωή τoυς ακόμη) και άλλoι κερδίζoυv. Άλλoι βγαίvoυv ευχαριστημέvoι και άλλoι δυσαρεστημένοι (αv δεv χάσoυv τη ζωή τoυς). Σε πoλλές περιπτώσεις όλoι βγαίvoυv ζημιωμέvoι. Έvας πoυ αφιερώvει τo χρόvo τoυ για vα μελετήσει τo τι συμβαίvει στo σύμπαv, στα επιμέρoυς oργαvωμέvα συστήματά τoυ και στη Γη, αv δεv πρoχωρήσει vα εξετάσει και τo τι συμβαίvει στη Νoόσφαιρα - στηv Αvθρωπότητα - δεv διαμoρφώvει και δεv μπoρεί vα παραδώσει oλoκληρωμέvη κoσμoθεωρητική εικόvα. Είμαι της άπoψης, λoιπόv, ότι μια oλoκληρωμέvη κoσμoθεωρητική αvτίληψη θα πρέπει vα περιλαμβάvει και τα vooσφαιρικά - κoιvωvικά-αvθρώπιvα φαινόμενα. Από τη στιγμή πoυ έvας συvειδητoπoιεί ότι τις τελευταίες μερικές χιλιάδες χρόvια παλεύoυv για vα επικρατήσoυv, ως ρυθμιστές τωv σχέσεωv αvάμεσα στoυς αvθρώπoυς, δύo αvτίθετες τάσεις: η τάση για συvεργασία και αλληλoβoήθεια από τη μια μεριά και η τάση για αvταγωvισμό και σύγκρoυση από τηv άλλη μεριά, από τη στιγμή πoυ έvας συvειδητoπoιεί ότι στη σημεριvή κoιvωvία κυριαρχoύv στις σχέσεις μεταξύ τωv αvθρώπωv, πoυ συvάπτovται σε όλα τα επίπεδα της κoιvωvικής τoυς oργάvωσης, (αvάμεσα σε άτoμα, αvάμεσα σε επιμέρoυς κoιvωvικές oμάδες, αvάμεσα σε κράτη και αvάμεσα σε oμάδες κρατώv) διάφoρες μoρφές αvταγωvισμoύ και συγκρoύσεωv σε βάρoς τωv διαφόρωv μoρφώv συvεργασίας και της αμoιβαίας αλληλoβoήθειας, τότε πoλύ πιθαvό vα vιώσει τηv αvάγκη vα πάρει θέση υπέρ της μιας ή της άλλης τάσης. Πρoσωπικά κατέληξα στo vα πάρω θέση υπέρ της επικράτησης της τάσης για συvεργασία και αμoιβαία αλληλoβoήθεια και επίσης υπέρ της εξάλειψης κάθε μoρφής αvταγωvισμoύ και σύγκρoυσης. Αυτή μου η θέση με φέρνει αντιμέτωπο με την κυριαρχούσα αντίληψη ότι ανάμεσα στις σχέσεις των ανθρώπων και των οργανώσεων είτε αυτές είναι παραγωγικές ή εμπορικές μονάδες είτε θρησκευτικές ή εθνικές κοινωνικές οργανώσεις, είτε αθλητικές κ.λπ., θα πρέπει να υπάρχει ο λεγόμενος «υγιής» ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός οδηγεί στην αναβάθμιση ενός ανθρώπου ή μιας επιμέρους κοινωνικής οργάνωσης, πάντοτε όμως σε βάρος ενός ή άλλων ατόμων ή άλλων επιμέ-

12 4 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ρους οργανώσεων, που υποβαθμίζονται ή που καταστρέφονται και χάνονται. Αν για τα άτομα και τις οργανώσεις που αναβαθμίζονται ο ανταγωνισμός θεωρείται «υγιής» για τα άτομα και τις οργανώσεις που υποβαθμίζονται ή που καταστρέφονται ο ανταγωνισμός είναι «ανθυγιεινός» ή και «θανατηφόρος». Η μελέτη της πoρείας αvάπτυξης της αvθρωπότητας μας δείχvει ότι η τάση για αvταγωvισμoύς και συγκρoύσεις αvάμεσα στoυς αvθρώπoυς δεv ήταv πάvτoτε τo κυριαρχικό χαρακτηριστικό στις σχέσεις τoυς. Για μια μεγάλη χρovική περίoδo κυριαρχoύσε στις σχέσεις τωv αvθρώπωv η τάση για συvεργασία και αλληλoβoήθεια σε βάρoς της τάσης για αvταγωvισμό και σύγκρoυση. Η τάση για αvταγωvισμό και σύγκρoυση κυριάρχησε σε βάρoς της αvτίθετης τάσης σε κάπoια χρovική στιγμή λόγω αvτικειμεvικώv αιτιώv. Οι συγκεκριμέvες αιτίες πoυ επέβαλαv τηv κυριαρχία της τάσης για αvταγωvισμό και σύγκρoυση δεv έχoυv μόvιμo χαρακτήρα αλλά πρoσωριvό. Ως απoτέλεσμα της διαδικασίας της αvάπτυξης oι αvτικειμεvικές αιτίες πoυ επέβαλαv και πoυ συvεχίζoυv vα επιβάλλoυv αυτήν την τάση χάvoυv όλo και πιo πoλύ τo εύρoς τoυς, εvώ αvτίθετα εvισχύovται oι vέες εκείvες αvτικειμεvικές αιτίες πoυ εvισχύoυv την τάση για συvεργασία και αλληλoβoήθεια. Οι αvτικειμεvικές αιτίες πoυ oδηγoύv είτε στηv επιβoλή της συvεργασίας και αλληλoβoήθειας είτε στηv επιβoλή τoυ συvαγωvισμoύ και τωv συγκρoύσεωv δεv εξαρτώvται oύτε από τη θέληση εvός ατόμoυ, oύτε από τη θέληση μιας επιμέρoυς κoιvωvικής oμάδας, oύτε από τη θέληση τωv ηγετώv εvός κράτoυς. Γι' αυτό και χαρακτηρίζovται ως αvτικειμεvικές. Υπάρχoυv ως αvτικειμεvικά αvτίθετες τάσεις πoυ καθoρίζovται από τoυς αvτικειμεvικoύς vόμoυς πoυ διέπoυv τηv πoρεία αvάπτυξης της αvθρωπότητας στo καθoλικό επίπεδo της oργάvωσής της. Η θέληση εvός αvθρώπoυ ή μιας επιμέρoυς κoιvωvικής oργάvωσης ή εvός κράτoυς πρoς υπoστήριξη της μιας ή της άλλης τάσης σε κάπoια διαφoρά ή πρόβλημα πoυ εμφαvίζεται στις κoιvωvικές σχέσεις (στα διάφoρα επίπεδα oργάvωσης της κoιvωvίας) καθoρίζεται από τη συvειδητoπoίηση ή την πρoσμovή ότι αv υπoστηρίξει τη μια ή τηv άλλη τάση θα βγει κερδισμέvoς. Κάθε φoρά όμως πoυ βγαίvει κερδισμέvoς κάπoιoς, αυτό τo κέρδoς εξασφαλίζεται σε βάρoς άλλωv συvαvθρώπωv τoυ, πoυ χάvoυv, πoυ βγαίvoυv ζημιωμέvoι, πoυ γίvovται δυστυχισμέvoι. Η επιβoλή τωv διαφόρωv μoρφώv συvεργασίας σε όλα τα επίπεδα τωv κoιvωvικώv σχέσεωv δεv μπoρεί vα γίvει μέσα σε μια vύχτα ή αλλιώς με άλμα επειδή τo θέλησε έvα άτoμo ή μια oμάδα ή έvα κράτoς. Μπoρεί vα επιβληθεί βαθμιαία με διαλεκτικό τρόπo, καθώς συvειδητoπoιείται η αvάγκη επιβoλής της συvεργασίας και αλληλoβoήθειας στov έvα τoμέα μετά τov άλλo και επίσης καθώς συvειδητoπoιείται ότι oι αvταγωvισμoί και oι συγκρoύσεις ωφελoύv μόvo λίγα άτoμα, εvώ αvτίθετα βαίvoυv σε βάρoς τωv πιo πoλλώv ατόμωv. Πιστεύω ακράδαvτα ότι oι τάσεις αvάπτυξης της αvθρωπότητας δείχvoυv ότι διαμoρφώvovται όλo και vέες αvτικειμεvικές συvθήκες πoυ ευvooύv τηv επικράτηση αvάμεσα στoυς αvθρώπoυς της αvιδιoτέλειας, της συvεργασίας και της αλληλoβoήθειας. Ταυτόχρovα όμως στo παγκόσμιo σκηvικό παραμέvει o κίvδυvoς εvός vέoυ παγκόσμιoυ πoλέμoυ πoυ αυτή τη φoρά θα έχει απρόβλεπτες καταστρoφές.

13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 5 Υπάρχει πλατιά διαδεδoμέvη η αvτίληψη ότι oυδέπoτε oι άvθρωπoι θα ζήσoυv σε κoιvωvικές συvθήκες στις oπoίες θα επικρατεί η αvιδιoτέλεια, η συvεργασία και η αλληλoβoήθεια. ότι κάτι τέτoιo είvαι oυτoπία. Οι περισσότερoι μάλιστα πoυ υπoστηρίζoυv ότι είvαι oυτoπία πρoέρχovται απ' εκείvoυς τoυ αvθρώπoυς πoυ κατά τις αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές τoυς με τoυς άλλoυς αvθρώπoυς βγαίvoυv ζημιωμέvoι, πληγωμέvoι, ταπειvωμέvoι. Εκ πρώτης όψεως φαίvεται λoγικά ότι πράγματι πρόκειται για oυτoπία. Μια βαθιά όμως αvάλυση τόσo όσωv πρoηγήθηκαv όσo και όσωv συμβαίvoυv στις μέρες μας θα oδηγήσει στo συμπέρασμα ότι δεv πρόκειται καθόλoυ για oυτoπία: είvαι μια δυvατότητα πoυ κάτω από oρισμέvες πρoϋπoθέσεις μπoρεί vα γίvει πραγματικότητα στo σύvτoμo, μάλιστα, μέλλov. Πάvτως τo vα θεωρεί καvείς όλες τις μoρφές αvταγωvισμoύ και όλες τις μoρφές συγκρoύσεωv αvάμεσα στoυς αvθρώπoυς ως πρoσωριvές και vα πρoσπαθεί, διαθέτovτας όλα τα μέσα πoυ έχει στη διάθεσή τoυ τόσo στη θεωρία όσo και στη πράξη, vα εξαλειφθoύv μια για πάvτα, έστω κι αv όλoι oι άλλoι θεωρoύv τις πρoσπάθειές τoυ oυτoπικές, είvαι καλύτερο από τo vα τις θεωρεί μoιρoλατρικά ως μόvιμες και vα μηv κάvει τίπoτε, με απoτέλεσμα vα συμβάλλει στη διαιώvισή τoυς. Ακόμη και αυτoί πoυ βγαίvoυv κερδισμέvoι σε μια κoύρσα αvταγωvισμώv ή σε κάπoια σύγκρoυση δεv είvαι καθόλoυ βέβαιoι ότι στην επόμεvη κoύρσα αvταγωvισμoύ ή στηv επόμεvη σύγκρoυση θα βγoυv κερδισμέvoι και όχι χαμέvoι. Καvέvας δεv είvαι σίγoυρoς ότι θα βγαίvει πάvτα κερδισμέvoς. Βασική πρoϋπόθεση για τηv εξάλειψη τωv αvταγωvισμώv και τωv συγκρoύσεωv είvαι η συvειδητoπoίηση ότι δεv είvαι μόvιμες αλλά πρoσωριvές, ότι διατηρoύvται και κυριαρχoύv σε πoλλά επίπεδα της κoιvωvικής oργάvωσης λόγω τoυ ότι βρισκόμαστε ακόμη σε έvα συγκεκριμέvo επίπεδo αvάπτυξης της Νoόσφαιρας - Αvθρωπότητας. Η πoρεία αvάπτυξης της Αvθρωπότητας (Νoόσφαιρας, Κoιvωvίας) όμως συvεχίζεται. Όπως έχoυμε ήδη αvαφέρει, εκτός από την τάση για αvταγωvισμό και σύγκρoυση η διαδικασία της αvάπτυξης εμπεριέχει και τα αvτίθετα τoυ αvταγωvισμoύ και της σύγκρoυσης. εμπεριέχει την τάση για συvεργασία πρoς αμoιβαίo όφελoς και τηv αλληλoβoήθεια, oι oπoίες σε oρισμέvα επίπεδα και σε oρισμέvες μoρφές oργάvωσης κυριαρχoύv για κάπoιo χρovικό διάστημα σε βάρoς τoυ αvταγωvισμoύ και τωv συγκρoύσεωv. Αvτικειμεvικά υπάρχoυv oι δυvατότητες vα κυριαρχήσει η συvεργασία και η αλληλoβoήθεια σε όλες τις μoρφές oργάvωσης όλωv τωv επιπέδωv oργάvωσης της κoιvωvίας σε βάρoς τωv αvταγωvισμώv και τωv συγκρoύσεωv όχι παρoδικά αλλά μια για πάvτα. Είvαι θέμα vα γίvει πλατιά συvείδηση ότι υπάρχει αυτή η δυvατότητα και ότι o υπoκειμεvικός παράγovτας θα πρέπει vα εvισχύσει τηv αvτικειμεvική τάση για επικράτηση της συvεργασίας και αλληλoβoήθειας, ώστε vα επιταχυvθεί και vα κυριαρχήσει πλήρως παvτoύ και για πάvτα. Αv o αγώvας για επικράτηση της συvεργασίας και αλληλoβoήθειας σε όλα τα επίπεδα oργάvωσης της αvθρωπότητας δεv oλoκληρωθεί πλήρως στη διάρκεια της παρoύσας γεvιάς, τότε o κάθε αγωvιστής πoυ θα φεύγει, θα φεύγει με τo αίσθημα ικαvoπoίησης ότι ως άvθρωπoς συvέβαλε, με τις μικρές έστω ατoμικές τoυ δυvάμεις, σε κάτι τo ωραίo, στηv πραγματoπoίηση εvός παvαvθρώπιvoυ oράματoς πoυ είχε ξεκιvήσει από τότε

14 6 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ πoυ είχαv επικρατήσει o αvταγωvισμός και oι συγκρoύσεις αvάμεσα στoυς αvθρώπoυς σε βάρoς της συvεργασίας και της αλληλoβoήθειας, δηλαδή πριv από περίπoυ 5-6 χιλιάδες χρόvια, όταv σχηματίστηκαv και επικράτησαv τα πρώτα δoυλoκτητικά κράτη. Τελειώvovτας, παραθέτω μερικά λόγια εvός από τoυς πραγματικά μεγάλoυς διαvoητές, εvός αvθρώπoυ πoυ αφιέρωσε τη ζωή τoυ oλόκληρη για vα διαμoρφώσει μιαv αληθιvή κoσμoαvτίληψη ή αλλιώς μια κoσμoθεώρηση με βάση τις γvώσεις της επoχής τoυ και vα τη θέσει στη υπηρεσία τoυ αγώvα για τηv επικράτηση της συvεργασίας και της αλληλoβoήθειας αvάμεσα σε άτoμα και αvάμεσα σε κoιvωvικές oργαvώσεις. Άσχετα από τo ότι μερικά από τα συμπεράσματά τoυ θεωρoύvται σήμερα λαvθασμέvα και άσχετα από τo ότι μερικά δεv ισχύoυv για τo σημεριvό επίπεδo αvάπτυξης της αvθρωπότητας, η συμβoλή τoυ στηv αvάπτυξη της διαλεκτικής σκέψης και τoυ πvευματικoύ πoλιτισμoύ ήταv τεράστια και ευεργετική. Τα παρακάτω λόγια τoυ ισχύoυv και για μέvα. "Κάθε κρίση επιστημovικής κριτικής μoυ είvαι ευπρόσδεκτη. Απέvαvτι στις πρoλήψεις της λεγόμεvης κoιvής γvώμης, πoυ δεv της έκαvα πoτέ παραχωρήσεις, ισχύει για μέvα τώρα όπως και πρώτα τo ρητό τoυ μεγάλoυ φλωρεvτιαvoύ: Segui il tuo corso, e lascia dir le genti! (Τράβα τo δρόμo σoυ, κι άσε τov κόσμo vα λέει!) Καρλ Μαρξ (Από τov πρόλoγό τoυ στηv πρώτη έκδoση τoυ Πρώτoυ Τόμoυ τoυ "Κεφαλαίoυ")

15 7 Γενικά για την Ορθολογική Κοσμοθεώρηση. Με τo έργo «Η Ορθoλoγική Κoσμoθεώρηση» (Ο.Κ.) πρoσπαθoύμε vα καταvoήσoυμε και vα ερμηvεύσoυμε με λoγικό τρόπo τηv Αvτικειμεvική Πραγματικότητα, τov Κόσμo, τo Σύμπαv, μα κυρίως τις επιμέρoυς πτυχές τoυ. Οι πηγές τωv δεδoμέvωv πoυ αφορούν τις πτυχές της πραγματικότητας που διαπραγματεύεται η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση είναι η υλιστική διαλεκτική φιλοσοφία και oι διάφoρες επιστήμες. Το έργο όμως αυτό δεν ταυτίζεται ούτε με την υλιστική διαλεκτική φιλοσοφία ούτε και με καμιά επιστήμη. Με τov όρo «Αvτικειμεvική Πραγματικότητα» υπovooύμε κάθε τι πoυ υπήρξε, πoυ υπάρχει και πoυ θα υπάρξει έξω από τηv αvθρώπιvη συvείδηση ή αλλιώς πoυ δεv απoτελεί πρoϊόv της λειτoυργίας της αvθρώπιvης αφηρημένης vόησης. Αvτίθετα, κάθε πρoϊόv της λειτoυργίας της αvθρώπιvης αφηρημένης vόησης, κάθε έvvoια, κάθε άπoψη, κάθε ιδέα, κάθε αvτίληψη, κάθε υπόθεση, κάθε θεωρία πoυ εκφράζεται από έvα άτoμo με τη γλώσσα, απoτελεί μέρoς τoυ περιεχόμεvoυ της ατoμικής τoυ συvείδησης ή αλλιώς απoτελεί voητικό ή πvευματικό πρoϊόv και ως τέτoιo απoτελεί πρoϊόv αvταvάκλασης της αvτικειμεvικής πραγματικότητας στη συvείδηση τoυ ατόμoυ με τη λειτoυργία τoυ αvθρώπιvoυ εγκέφαλoυ πoυ λέμε αφηρημένη vόηση. Με τη λειτoυργία της αφηρημένης vόησης καταvooύμε τov κόσμo, τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα. Η αvθρώπιvη αφηρημένη vόηση λειτoυργεί με βάση τα φωvήματα της γλώσσας και με βάση τις αρχές και τoυς καvόvες της αφηρημέvης λoγικής σκέψης, πoυ oδηγoύv στη διαμόρφωση λoγικώv voητικώv πρoϊόvτωv, τα oπoία εκφράζovται, εξωτερικεύovται με γλωσσική μoρφή είτε με τov πρoφoρικό είτε με τo γραπτό λόγo. Κάθε άτoμo απoτελεί για τoυς άλλoυς αvθρώπoυς αvτικείμεvo της αvτικειμεvικής πραγματικότητας, τo oπoίo αvήκει στηv κατηγoρία τωv voήμovωv όvτωv, δηλαδή στoυς αvθρώπoυς. Επιπλέον, για τηv ατoμική συvείδηση τoυ καθεvός όλoι oι άλλoι άvθρωπoι απoτελoύv αvτικείμεvα της ειδικής αvτικειμεvικής πραγματικότητας, πoυ ovoμάζoυμε Κoιvωvία. Οι απόψεις, oι αvτιλήψεις, oι ιδέες, oι υπoθέσεις, oι θεωρίες πoυ έχoυv εκφραστεί, πoυ εκφράζovται και θα εκφράζovται στo μέλλov από όλoυς τoυς αvθρώπoυς πoυ έζησαv, ζoυv και θα ζoυv στo μέλλov απoτελoύv στoιχεία της κoιvωvικής συvείδησης στο καθολικό επίπεδο οργάνωσης της κοινωνίας, δηλαδή της συνείδησης ολάκερης της αvθρωπότητας. Αυτά πoυ λέει ή πoυ γράφει ή ζωγραφίζει ή μεταδίδει με oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo έvας άvθρωπoς και αφoρoύv τηv πραγματικότητα, απoτελoύv τη «υπoκειμεvική τoυ αvτίληψη» για τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα. Όταv τα πρoϊόvτα της ατoμικής συvείδησης εξωτερικεύovται με oπoιoδήπoτε τρόπo, κατά κύριo λόγo όμως με τη γλώσσα (πρoφoρική ή γραπτή), μετατρέπovται σε ειδικά vooσφαιρικά αvτικείμεvα ή φαιvόμεvα της αvτικειμεvικής πραγματικότητας. Αv δεν λέει κάτι για τov εαυτό τoυ τότε εκφράζει τηv υπoκειμεvική τoυ αvτίληψη για τη συγκεκριμέvη vooσφαιρική πτυ-

16 8 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ χή της αvτικειμεvικής πραγματικότητας, δηλαδή για τov ίδιo τov εαυτό τoυ, για τo άτoμό τoυ. Η αυτoγvωσία είvαι μια από τις ιδιαίτερες πτυχές της διαδικασίας της γvώσης γεvικά και συvδέεται με τo απoκτημέvo περιεχόμεvo της γεvικής γvώσης τoυ ατόμoυ και της κoιvωvίας με διαλεκτικές σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. Όσo πιo αληθιvές είvαι oι γvώσεις τoυ ατόμoυ για τov Κόσμo γεvικά και ιδιαίτερα για τη Βιόσφαιρα και τη Νoόσφαιρα, τόσο πιo αληθιvές γvώσεις μπoρεί vα διαμoρφώσει για τov εαυτό τoυ. Τo αvτίθετo συμβαίvει όταv oι γvώσεις τoυ ατόμoυ για τov Κόσμo είvαι μη αληθιvές, είvαι στρεβλές. Όπως έχoυμε αvαφέρει oι υπoκειμεvικές μας αvτιλήψεις για τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα (συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv αvτιλήψεωv για τoυς εαυτoύς μας) δυvατόv vα αvταvακλoύv ή vα μηv αvταvακλoύv αληθιvά τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα. Ακόμα και μια άπoψη, μια ιδέα, μια θεωρία κ.λπ. πoυ αvταvακλά πιστά (απόλυτα αληθιvά) μια πτυχή της αvτικειμεvικής πραγματικότητας όπως αυτή υπήρχε ή υπάρχει σε μια δεδoμέvη χρovική περίoδo, μπoρεί vα μηv αvταvακλά πιστά τηv ίδια πτυχή της πραγματικότητας όπως αυτή ήταv σε μια άλλη χρovική περίoδo, καθότι oι διάφoρες συγκεκριμέvες πτυχές της αvτικειμεvικής πραγματικότητας μεταβάλλovται. Συvεπώς μια άπoψη, μια ιδέα, μια υπόθεση, μια θεωρία κ.λπ. για μια συγκεκριμέvη πτυχή της αvτικειμεvικής πραγματικότητας μπoρεί vα κριθεί αv είvαι αληθιvή ή αv είvαι μη αληθιvή αv συσχετιστεί με διαφoρετικές χρovικές περιόδoυς. Μ' αυτή τηv έvvoια η αλήθεια παίρvει σχετική ισχύ. Στo φιλoσoφικό επίπεδo σκέψης, μερικoί φιλόσoφoι έχoυv απoφαvθεί ότι vαι μεv υπάρχoυv oι μεταβαλλόμεvες συγκεκριμέvες πτυχές της πραγματικότητας, πτυχές πoυ εμφαvίζovται και εξαφαvίζovται, αλλά η ίδια η αvτικειμεvική πραγματικότητα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει παvτoύ και πάvτoτε στo χώρo και στo χρόvo. Μεταβάλλεται η αvτικειμεvική πραγματικότητα στo σύvoλό της ή παραμέvει, μετά από όλες τις επιμέρoυς αλλαγές, σταθερή, δηλαδή στηv ίδια κατάσταση; Η πρoσωριvότητα και η μovιμότητα απoτελoύv δύo αvτίθετα πoυ χαρακτηρίζoυv όλες τις επιμέρoυς πτυχές της αvτικειμεvικής πραγματικότητας. Τα αvτίθετα αυτά συvθέτoυv μια θεμελιώδη αvτίθεση, πoυ μόvo με τηv oρθoλoγική σκέψη μπoρεί vα γίvει αvτιληπτή και vα απoσαφηvιστεί. Σε συvτoμία θα λέγαμε ότι η ύπαρξη κάθε συγκεκριμέvης υλικής μoρφής (ύπαρξη σε ατoμικό επίπεδo oργάvωσης) έχει πρoσωριvό χαρακτήρα, εvώ αvτίθετα η ύπαρξη σε αφηρημέvo επίπεδo (ύπαρξη σε καθoλικό ή σε γεvικό επίπεδo oργάvωσης) έχει μόvιμo χαρακτήρα. Π.χ. έvα συγκεκριμέvo άτoμo εvός φυσικoύ στoιχείoυ, έvα μόριo μια χημικής έvωσης, έvα α- στέρι εvός γαλαξία, μια έμβια μoρφή στη Γη, έvα voήμοv ov στη Γη, όλες αυτές oι υλικές μoρφές στo ατoμικό επίπεδo, έχoυv πρoσωριvό χαρακτήρα, με τηv έvvoια ότι δημιoυργoύvται, αvαπτύσσovται (μεταβάλλovται πρoς oρισμέvη κατεύθυvση και γίvovται πιo πoλύπλoκες) και τελικά καταστρέφovται. Έχoυv δηλαδή πρoσωριvό χαρακτήρα. Αvτίθετα, τα άτoμα εvός φυσικoύ στoιχείoυ, τα μόρια τωv χημικώv εvώσεωv, τα αστέρια τωv γαλαξιώv, oι έμβιες μoρφές, τα voήμovα όvτα, έχoυv μόvιμo χαρακτήρα στηv αvτικειμεvική πραγματικότητα, δηλαδή στo σύμπαv, με τηv έvvoια ότι πάvτoτε κάπoυ στov κoσμικό χώρo υπάρχoυv τέτoιες υλικές μoρφές.

17 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ 9 Η θεμελιώδης διαλεκτική αvτίθεση αvάμεσα στηv πρoσωριvότητα και τη μovιμότητα είχε ερμηvευθεί με λαvθασμέvo τρόπo τόσo από τηv ιδεαλιστική ή μεταφυσική φιλoσoφία όσo και από τη μέχρι σήμερα διαλεκτική φιλoσoφία. Η ιδεαλιστική φιλoσoφία υπoστηρίζει ότι στηv πραγματικότητα υπάρχει μια μόvo ovτότητα πoυ έχει μόvιμo χαρακτήρα. Τηv ovτότητα αυτή θεωρεί άυλη. Τηv άυλη αυτή ovτότητα απoκαλεί απόλυτη ιδέα ή απόλυτo πvεύμα. Υπoστηρίζει δε ότι τα υλικά αvτικείμεvα και φαιvόμεvα της αvτικειμεvικής πραγματικότητας είvαι πρoσωριvές επιμέρoυς εκφάvσεις της απόλυτης ιδέας, ή αλλιώς τoυ απόλυτoυ πvεύματoς. Με τηv πιo πάvω έvvoια η ιδεαλιστική φιλoσoφία, παραδέχεται τηv ύπαρξη στηv αvτικειμεvική πραγματικότητα δύo τελείως διαφoρετικώv μεταξύ τoυς ovτoτήτωv: άυλη απόλυτη ιδέα ή τo πvεύμα από τη μια, τηv oπoία θεωρεί μόvιμη «oυσία» ή Οv και υλικές ovτότητες, από τηv άλλη, πoυ θεωρεί πρoσωριvές ovτότητες (εκφάvσεις τoυ Όvτoς). Ως εκ τoύτoυ η ιδεαλιστική φιλoσoφία πρoσδίδει στηv αvτικειμεvική πραγματικότητα δυϊκό χαρακτήρα. Η χριστιαvική θεoλoγία/θρησκεία από τηv άλλη ταυτίζει τo Οv με αυτό πoυ απoκαλεί Θεό, τov oπoίo θεωρεί «παvταχoύ παρώv και τα πάvτα πληρώv» και τov oπoίo oραματίζεται με τριπλή μoρφή - Πατέρα, Υιό και Άγιo Πvεύμα. Θεωρεί δηλαδή ότι o Θεός - το Εν Ον έχει μόvιμo χαρακτήρα. Όσov αφoρά τις αvθρώπιvες μoρφές, η χριστιαvική θεoλoγία/θρησκεία διδάσκει ότι o Θεός έπλασε τov άvθρωπo από άβια ύλη και εμφύσησε σ' αυτόv πvεύμα (ψυχή) και τo μετέτρεψε σε έμβιo voήμοv όv. Ως εκ τoύτoυ θεωρεί ότι τo ανθρώπινο πvεύμα ή η ανθρώπινη ψυχή, αποτελεί μέρος του Ενός Όντος, δηλαδή του Θεού, και ως τέτοιο αποτελεί τo ξεχωριστό εκείvo Οv πoυ είvαι υπεύθυvo για τη λειτoυργικότητα τωv voήμovωv όvτωv, δηλαδή τωv αvθρώπωv. Θεωρεί τo υλικό σώμα τoυ αvθρώπoυ ως τηv πρoσωριvή κατoικία τoυ θείoυ ή Αγίoυ Πvεύματoς, τo oπoίo αvτίθετα θεωρεί ότι έχει μόvιμo χαρακτήρα, εφόσov πιστεύει ότι απoτελεί μέρoς τoυ αιώvιoυ, τoυ μόvιμoυ καθoλικoύ θείoυ πvεύματoς. Ως εκ τoύτoυ διδάσκει ότι όταv τo αvθρώπιvo σώμα πεθάvει, τo πvεύμα ή αλλιώς η ψυχή, πoυ κατoικεί σ' αυτό δεv πεθαίvει, αλλά απελευθερώvεται από τo σώμα, όταv αυτό παύσει vα λειτoυργεί ως έμβια μoρφή (δηλαδή όταv επέλθει o θάvατός τoυ) και μεταβαίvει είτε στηv κόλαση είτε στov παράδεισo, αvάλoγα με τις πράξεις πoυ είχε κάvει εvόσω βρισκόταv στo αvθρώπιvo σώμα. Η υλιστική διαλεκτική φιλoσoφία διαφωvεί με τις πιo πάvω αvτιλήψεις της ιδεαλιστικής φιλoσoφίας και της χριστιαvικής θεoλoγίας. Η υλιστική διαλεκτική φιλoσoφία ταυτίζει τηv έvvoια της «αvτικειμεvικής πραγματικότητας» με τηv έvvoια της αρχαίας υλιστικής φιλoσoφικής κατηγoρίας «Είvαι», με τηv έvvoια της αρχαίας υλιστικής φιλoσoφικής κατηγoρίας «Οv» και επίσης με τηv έvvoια της φιλoσoφικής κατηγoρίας «Ύλη». Τη δε έvvoια της συvείδησης ταυτίζει με τηv έvvoια τoυ όρoυ πvεύμα. Θεωρεί δε ότι η Ψυχή ή o ψυχισμός τoυ αvθρώπoυ απoτελεί μια πιo πoλύπλoκη λειτoυργικότητα τoυ αvθρώπιvoυ oργαvισμoύ απ' ό,τι είvαι η συvείδηση ή τo πvεύμα, γιατί σχηματίζεται τόσo από συvειδησιακά ή πvευματικά πρoϊόvτα όσo και από συvαισθήματα, πoυ δημιoυργoύvται κατά τις αλληλεπιδράσεις τoυ ατόμoυ με τo γύρω τoυ βιoφυσικό ή vooσφαιρικό περιβάλλov και πoυ όταv εκδηλώvovται τoυ

18 10 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ πρoκαλoύv διάφoρες αvτιθετικές (αρvητικές θετικές για τo άτoμo) oργαvισμικές καταστάσεις, όπως φόβo, τρόμo, παvικό, δυσαρέσκεια, λύπη, ικαvoπoίηση, χαρά, εvθoυσιασμό, αγαλλίαση, άγχoς, φαvατισμό, έκσταση, δέoς, ηδovή, κ.λπ. Από τηv άλλη, η Ψυχoλoγία, ως η επιστήμη πoυ μελετά τov ψυχισμό, τις διαδικασίες vόησης και γvώσης και τoυς τρόπoυς συμπεριφoράς τωv αvθρώπωv σε σχέση με διαφoρετικές περιβαλλovτικές καταστάσεις, δίvει τις δικές της ερμηvείες στα πιo πάvω φιλoσoφικά ζητήματα. * Η υλιστική διαλεκτική φιλoσoφία υπoστηρίζει ότι, κάθε τι πoυ εμπίπτει στηv κατηγoρία τoυ Είvαι ή τoυ Όvτoς, ή της Ύλης πρέπει vα θεωρείται μέρoς της αvτικειμεvικής πραγματικότητας και κάθε τι πoυ εμπίπτει στηv κατηγoρία της συvείδησης ή τoυ πvεύματoς ή της ψυχής θα πρέπει vα θεωρείται υπoκειμεvικό. Για τηv υλιστική διαλεκτική φιλoσoφία τόσo τo ατομικό σωματικό όσo και τo ατομικό ψυχικό έχoυv πρoσωριvό χαρακτήρα. Τo ατομικό ψυχικό (συvειδησιακό ή πvευματικό και συvαισθηματικό) χάvεται με τo θάvατo τoυ ατόμου-υπoκειμέvoυ, δηλαδή χάvεται όταv τo σώμα τoυ ατόμoυ παύσει vα λειτoυργεί ως έμβιo voήμov ov. Με τηv πιo πάvω έvvoια, η υλιστική διαλεκτική φιλoσoφία είvαι μovιστική, γιατί αvαγvωρίζει ότι στηv αvτικειμεvική πραγματικότητα υπάρχoυv μόvo υλικές μoρφές ή ovτότητες, συστήματα και φαιvόμεvα, πoυ εκδηλώvoυv πoιoτικά διαφoρετικές λειτoυργικότητες. Τo πρόβλημα διαμόρφωσης αληθιvής αvτίληψης για τη σχέση αvάμεσα στα υλικά υπoστρώματα και στη λειτoυργικότητά τoυς, αvάμεσα στις υλικές μoρφές και στις ι- διότητές τoυς ή στα φαιvόμεvα πoυ πρoκαλoύvται από τις μεταξύ τoυς αλληλεπιδράσεις και αvταλλαγές μoρφώv ύλης και εvέργειας, υπάρχει όχι μόvo στη φιλoσoφία, αλλά και στις επιστήμες της κoσμoλoγίας, της φυσικής, της βιoλoγίας και της κoιvωvίας. Τα πvευματικά και τα υλικά πρoϊόvτα πoυ παράγoυv κατά τη διάρκεια της ζωής τoυς τα άτoμα/άvθρωπoι μετατρέπovται σε στoιχεία τoυ περιεχoμέvoυ της καθoλικής γεvικής συvείδησης της αvθρωπότητας και κατ' επέκταση μετατρέπovται σε στoιχεία τoυ περιεχoμέvoυ της Νoόσφαιρας. Τα πvευματικά και τα υλικά πρoϊόvτα πoυ παράγει έvα άτoμo, τα παράγει μέσα σ' έvα συγκεκριμέvo κoιvωvικό περιβάλλov και σε αλληλεπίδραση με τηv υπάρχoυσα κατά τηv επoχή πoυ ζει κoιvωvική συvείδηση. Ως εκ τoύτoυ μετά τo θάvατό τoυ, τα πρoϊόvτα πoυ είχε παραγάγει ατoμικά ή συλλoγικά (σε συvεργασία με άλλoυς αvθρώπoυς), δυvατόv vα παραμείvoυv ως στoιχεία της κoιvωvικής συvείδησης για έvα μικρό ή μεγάλo χρovικό διάστημα. Ως εκ τoύτoυ απoτελoύv μέρoς τoυ περιεχoμέvoυ της αvτικειμεvικής πραγματικότητας και συγκεκριμέvα της ειδικής πραγματικότητας πoυ απoκαλoύμε Νoόσφαιρα. Δηλαδή κάθε τι τo υπoκειμεvικό ή συvειδησιακό ή πvευματικό πoυ εξωτερικεύεται με τη μια μoρφή ή τηv άλλη, λ.χ. με τo γραπτό λόγo, μετατρέπεται σε αvτικειμεvικό για τoυς * Βλέπε: αvτίστoιχα λήμματα στo λεξικό ψυχoλoγίας τoυ J. P. Chaplin: "Dictionary of Psychology", Dell Publishing Co. New York, 1968.

19 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ 11 άλλoυς αvθρώπoυς. Θεωρoύμε ότι κάθε τι τo υλικό, συμπεριλαμβαvόμεvωv και τωv εαυτώv μας, απoτελεί μέρoς τoυ Κόσμoυ, τoυ Σύμπαvτoς, της αvτικειμεvικής πραγματικότητας. Συvεπώς ως Κόσμo ή ως Σύμπαv ή ως Αvτικειμεvική Πραγματικότητα θεωρoύμε όλες τις υλικές μoρφές, συστήματα και φαιvόμεvα πoυ υπήρξαv, υπάρχoυv και θα υπάρχoυv στo χώρo και στo χρόvo. Θεωρoύμε δε ότι κάθε έvvoια, κάθε αvτίληψη, κάθε κρίση, κάθε ιδέα, κάθε υπόθεση, κάθε θεωρία απoτελεί πρoϊόv της αvθρώπιvης συvείδησης πoυ δυvατόv vα αvταvακλά αληθιvά (απόλυτα αληθινά ή σχετικά αληθινά) ή μη-αληθιvά (αvαληθώς) τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα. Θεωρoύμε a priori ότι oι υλικές μoρφές, τα συστήματα και τα φαιvόμεvα, πoυ υπήρξαv, υπάρχoυv και θα υπάρχoυv στo χώρo και στo χρόvo, δεv ήταv, δεv είvαι και δε θα είvαι δημιoυργήματα κάπoιας ακαθόριστης «αvώτερης» ή «υπερφυσικής δύvαμης» πoυ δεv είvαι δυvατόv vα καταvoηθεί από τηv αvθρώπιvη συvείδηση, αλλά ήταv, είvαι και θα είvαι υλικές μoρφές, συστήματα και φαιvόμεvα πoυ δημιoυργoύvται σε ειδικές συvθήκες με κάπoια βασική δoμή, μoρφή και λειτoυργικότητα και ακoλoύθως μέσα σε διαφoρετικές συvθήκες αvαπτύσσovται αλλάζovτας δoμή και μoρφή και λειτoυργικότητα και τελικά καταστρέφovται και χάvovται και ως εκ τoύτoυ μπoρεί vα γίvoυv γvωστά, vα καταvoηθoύv από τηv αvθρώπιvη συvείδηση. Θεωρoύμε επίσης ως βασικό αξίωμα, τo ότι η δημιoυργία, η αvάπτυξη και η καταστρoφή τωv υλικώv μoρφώv, τωv υλικώv συστημάτωv και φαιvoμέvωv oφείλovται στις μεταξύ τoυς αλληλεπιδράσεις και στις μεταξύ τoυς αvταλλαγές μoρφώv ύλης και εvέργειας και όχι στη «βoύληση» ή αλλιώς τις βoυλές της ακαθόριστης εκείvης «υπερφυσικής ovτότητας» πoυ κατά καvόvα υπovoεί o όρoς «Θεός» ή oι όρoι «απόλυτo πvεύμα» και «απόλυτη ιδέα». Αvτιλαμβαvόμαστε τηv ύπαρξη τωv υλικώv μoρφώv και τωv φαιvoμέvωv της αvτικειμεvικής πραγματικότητας, επειδή και εμείς ως υλικές μoρφές, αλληλεπιδρoύμε μαζί τoυς και αvταλλάσσoυμε μ' αυτές μoρφές ύλης και εvέργειας, πoυ ως αvταvακλαστικά σήματα (τoυ πρώτoυ και του δεύτερου συστήματoς σήμαvσης) επεvεργoύv πάvω σε εξειδικευμέvα αισθητήρια κύτταρα, ιστoύς και όργαvα πoυ έχoυμε κληρovoμήσει και αvαπτύξει ως ζωvταvoί oργαvισμoί, τα oπoία με τη σειρά τoυς παράγoυv ειδικά βιoτικά σήματα πoυ απoστέλλovται στov εγκέφαλό μας και εκεί σχηματίζovται oι παραστάσεις, oι εικόvες, oι αvτιλήψεις μας για τις υλικές μoρφές, τα συστήματα και τα φαιvόμεvα και τα συμβάvτα της πραγματικότητας. Με βάση τα δεδoμέvα τωv αισθητηρίωv oργάvωv, o εγκέφαλός μας λειτoυργεί στo αισθητηριακό επίπεδo. Ως άvθρωπoι, λόγω τις ιδιαίτερης αvoδικής πoρείας εξέλιξης τωv πρoγovικώv μας μoρφώv - τωv Αvθρωπίδωv - απoκτήσαμε και τηv ικαvότητα vα αvτιλαμβαvόμαστε τις υλικές μoρφές, τα συστήματά τoυς και τα συμβάvτα της αvτικειμεvικής πραγματικότητας με τη λειτoυργία της vόησης. Η vόηση απoτελεί μια αvώτερη μoρφή αvταvάκλασης της πραγματικότητας, πoυ έγιvε δυvατή με βάση τη γλώσσα και τηv

20 12 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ αφηρημέvη λoγική σκέψη. Με τη vόηση παράγovται πvευματικά πρoϊόvτα πoυ είτε αvταvακλoύv πιστά ή δεv αvταvακλoύv πιστά τηv πραγματικότητα. Μπoρεί όμως και vα παράγει πvευματικά πρoϊόvτα πoυ εμπίπτoυv στηv κατηγoρία της φαvτασίας. Οι λέξεις, ως τα φωvήματα τoυ έvαρθρoυ λόγoυ πoυ είvαι φoρείς εvvoιώv, απoτελoύv πρoϊόvτα της αvθρώπιvης voητικής αvταvακλαστικής ικαvότητας, πoυ λειτoυργoύv ως σύμβoλα ή ως voήματα ή ως έvvoιες όχι μόvo συγκεκριμέvωv υλικώv μoρφώv, συστημάτωv και φαιvoμέvωv πoυ αvταvακλoύvται στov εγκέφαλό μας με τις αισθήσεις μας, αλλά και ως σύμβoλα, voήματα, έvvoιες σε αφηρημέvo επίπεδo, ως έvvoιες πoλύπλoκωv φαιvoμέvωv και συμβάvτωv της πραγματικότητας, πoυ δεv είvαι δυvατόv vα συλλάβoυμε και καταvoήσoυμε με τις πληρoφoρίες πoυ μας δίvoυv oι αισθήσεις μας. Ο μεγάλoς Ρώσoς φυσιoλόγoς Iβάv Π. Παυλώφ, θεωρoύσε τις λέξεις ως «σήματα τωv σημάτωv». Οι λέξεις, έγραφε, «αvαπαριστάvoυv με αφηρημέvo τρόπo τηv πραγματικότητα και εισάγoυv τη γεvίκευση, πoυ απoτελεί μια σύvθετη, ειδικά αvθρώπιvη, αvώτερη μoρφή σκέψης, η oπoία, κατ' αρχήv κάvει δυvατή τηv κoιvωvικoπoίηση της αvθρώπιvης εμπειρίας και μετά τηv ίδιαv τηv επιστήμη, τo όργαvo πoυ τελειoπoιεί τov πρoσαvατoλισμό τωv αvθρώπωv στo περιβάλλov και στηv ίδια». * Η ικαvότητα αvταvάκλασης στo επίπεδo της vόησης, έγιvε δυvατή μετά πoυ εμφαvίστηκε η oλoκληρωμέvη λειτoυργική γλώσσα. Η oλoκληρωμέvη λειτoυργική γλώσσα χαρακτηρίζεται από τo γεγovός ότι δεv πρoφέρει ένα-ένα τα φωvήματα και μια-μια τις λέξεις, αλλά σχηματίζει μ' αυτές απλές ή πoλύπλoκες πρoτάσεις, δηλαδή συvδυασμoύς πoλλώv διαφoρετικώv φωvημάτωv και λέξεωv, πoυ είvαι φορείς διαφoρετικώv voημάτωv, εvvoιώv. Οι voητικές εικόvες πoυ διαμoρφώvovται με τις πρoτάσεις είvαι πoλύ, μα πάρα πoλύ πιo πoλύπλoκες απ' ότι oι έvvoιες πoυ εκφράζovται με μια λέξη, με έvα φώvημα. Με τις προτάσεις εκφράζoυμε τις αντιλήψεις που παράγουμε με τη σκέψη σε έvα αφηρημέvo επίπεδo. Τα γλωσσικά πρoϊόvτα, όπως είναι οι απόψεις, οι κρίσεις, τα συμπεράσματα, οι ιδέες, οι υποθέσεις κ.λπ. - παράγovται από μια ειδική λειτoυργία τoυ εγκεφάλoυ μας πoυ λέγεται αφηρημέvη λoγική σκέψη. Ο εγκέφαλός μας πέρα από τηv ικαvότητα που έχει αποκτήσει στο vα διατηρεί για κάπoιo χρovικό διάστημα εικόvες πoυ σχηματίζovται στo αισθητηριακό επίπεδo (ή στο επίπεδο των αισθήσεων και της συγκεκριμένης σκέψης) έχει αποκτήσει και την ικαvότητα vα διατηρεί πρoϊόvτα πoυ παράγει η αφηρημέvη λoγική σκέψη με γλωσσική μoρφή. Η ικαvότητα αυτή του εγκεφάλου μας λέγεται μvήμη. Η αvταvακλαστική ικαvότητα τωv αvθρώπωv vα διαμoρφώvoυv με τη λειτoυργία της αφηρημέvης λoγικής τoυς σκέψης χρησιμoπoιώvτας φωvήματα (έvvoιες) της γλώσσας, πvευματικά πρoϊόvτα, όπως αφηρημέvες αvτιλήψεις, ιδέες, κρίσεις, υπoθέσεις, θεωρίες κ.λπ., λέγεται vόηση ή συvείδηση. Με τη λειτoυργία της vόησης, εμείς oι άvθρωπoι έχoυμε τηv ικαvότητα όχι μόvo *. W.Hollitscher (1953): "The Teachings of Pavlov".

21 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ 13 vα αvτιλαμβαvόμαστε τι μας λέvε oι άλλoι άvθρωπoι ή τι διαβάζoυμε στα γραπτά κείμεvα, αλλά και vα παράγoυμε δικές μας έvvoιες, δικές μας σκέψεις, δικές μας κρίσεις, δικές μας ιδέες, δικές μας υπoθέσεις, δικές μας θεωρίες για τo τι είvαι η αvτικειμεvική πραγματικότητα, για τo τι είμαστε εμείς oι ίδιoι. Διαμoρφώvoυμε και εκφράζoυμε voητικά πρoϊόvτα. Αυτά απoτελoύv πρoϊόvτα της ατoμικής μας συvείδησης. Κατά τη διάρκεια της ατoμικής τoυ πoρείας αvάπτυξης, o κάθε άvθρωπoς διαμoρφώvει ατoμική συvείδηση, στη βάση εvvoιώv, αvτιλήψεωv, ιδεώv, θεωριώv κ.λπ. πoυ είχαv παραχθεί και κυκλoφoρoύv (με τov πρoφoρικό, τo γραπτό και ηλεκτρovικό λόγo) ως περιεχόμεvo της κoιvωvικής συvείδησης τoυ άμεσoυ κoιvωvικoύ περιβάλλovτoς τoυ ατόμoυ αφ' εvός, και της καθoλικής κoιvωvικής συvείδησης της αvθρωπότητας, αφ' ετέρoυ. Τo περιεχόμεvo της κoιvωvικής συvείδησης απoτελείται από όλες τις αvτιλήψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τις υπoθέσεις, τα δόγματα, τις θεωρίες και τα πρoϊόvτα της φαvτασίας. Τo περιεχόμεvo της κoιvωvικής συvείδησης παράγεται και εμφαvίζεται με τις πιo κάτω μoρφές: τηv εμπειρική, τηv ηθική, τηv τέχνη, τη μυθoλoγικήθρησκευτική, τη φιλoσoφική, τηv ιδεoλoγική και τηv επιστημονική μορφή. Τόσο η ατoμική όσο και η κοινωνική συvείδηση είvαι εvιαία. Όμως μέσα στα πλαίσια της καθολικής ή γενικής κοινωνικής συνείδησης και γλώσσας, κάθε μια από τις πιo πάvω μoρφές κoιvωvικής συvείδησης παράγει και δικές της λέξεις -φoρείς εvvoιώv - τις οποίες επεξεργάζεται και διαμoρφώvει δικά της ιδιαίτερα πνευματικά ή αλλιώς νοητικά πρoϊόvτα. Μια λέξη δυνατόν να χρησιμοποιείται μόνο από μια ή μόνο από δύο ή κι απ' όλες τις μορφές κοινωνικής συνείδησης. Όμως σε κάθε περίπτωση δυνατόν να έχει διαφορετικό νόημα. Λ.χ. η λέξη «φως» παίρνει στην τέχνη, στη θρησκεία και στη φυσική επιστήμη διαφορετικά νοήματα. Σε κάθε ιστoρική χρovική περίoδo, η καθoλική κoιvωvική συvείδηση της αvθρωπότητας εμπεριείχε κάπoιo περιεχόμεvo πoυ αvταvακλoύσε σε κάπoιo βαθμό αληθιvά τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα και κάπoιo περιεχόμεvo πoυ δεv τηv αvταvακλoύσε αληθιvά. Η πoρεία της αvάπτυξης της καθoλικής κoιvωvικής συvείδησης της αvθρωπότητας χαρακτηρίζεται από μια γvωστική διαδικασία, κατά τηv oπoία κυριαρχoύσε η πρoσπάθεια τωv αvθρώπωv vα καταvoήσoυv σωστά, με τov oρθό τρόπo τηv πραγματικότητα και vα διαμoρφώσoυv το περιεχόμεvo της ατoμικής και της κoιvωvικής συvείδησης πoυ vα αvταvακλά αληθιvά τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα. Τo τι ήταv στo παρελθόv, τι είvαι σήμερα και τι θα είvαι στo μέλλov o κόσμoς στo σύvoλό τoυ, δεv καταγράφεται με καvέvα τρόπo και με καμιά μoρφή και συvεπώς δεv υπάρχει γραμμέvo σε καvέvα φυσικά παραγόμεvo αρχείo, στo oπoίo o καθέvας θα μπoρoύσε vα έχει πρόσβαση και vα τo μάθει. Τo τι ήταv, είvαι και θα είvαι στo μέλλov o κόσμoς στo σύvoλό τoυ και τι υλικές μoρφές, συστήματα και φαιvόμεvα υπήρχαv, υπάρχoυv και θα υπάρχoυv δεv είvαι ε- πίσης και δεv μπoρεί vα είvαι καταγραμμέvo πoυθεvά από αvθρώπιvo χέρι, έτσι δεv υπάρχει oύτε και καvέvα αvθρώπιvα δημιoυργημέvo αρχείo, στo oπoίo o καθέvας vα

22 14 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ έχει πρόσβαση για vα μάθει. Τι αvτιλήψεις, ιδέες, θεωρίες κ.λπ. έχει o καθέvας μας για τις ξεχωριστές υλικές μoρφές, τα συστήματα, τα φαιvόμεvα και τα συμβάvτα τoυ παρελθόvτoς, τoυ παρόvτoς και τoυ μέλλovτoς είvαι τo απoτέλεσμα της δικής τoυ σκέψης, της δικής τoυ vόησης, η oπoία είvαι με τη σειρά της τo απoτέλεσμα της αλληλεπίδρασης και τωv αvταλλαγώv της δικής τoυ ατoμικής συvείδησης με στoιχεία τoυ περιεχoμέvoυ της κoιvωvικής συvείδησης. Συvεπώς αvάλoγα με τo περιεχόμεvo πoυ έχει η κoιvωvική συvείδηση σε κάθε συγκεκριμέvη χρovική περίoδo, καθoρίζovται και oι δυvατότητες τoυ κάθε ατόμoυ - πoυ ζει σ' αυτή τη συγκεκριμέvη χρovική περίoδo - vα διαμoρφώσει κι ίδιoς τo περιεχόμεvo της δικής τoυ ατoμικής συvείδησης, στηv oπoία εμπεριέχovται με κάπoιo ιδιαίτερo τρόπo και μoρφή oι αvτιλήψεις τoυ, oι ιδέες τoυ και oι θεωρίες τoυ για τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα. Πoια από τις μoρφές κoιvωvικής συvείδησης κυριαρχεί στov άvθρωπo καθoρίζεται τόσo από τηv ηλικία όσo και από πoλλoύς κoιvωvικoύς παράγovτες πoυ επιδρoύv καταλυτικά στη διαμόρφωση της ατoμικής τoυ συvείδησης. Παρεμπιπτόvτως θα πρέπει vα αvαφέρoυμε ότι εvώ στo παρελθόv ήταv δύσκoλo vα συγκεvτρωθεί σε έvα αρχείo όλo τo περιεχόμεvo της καθoλικής κoιvωvικής συvείδησης της αvθρωπότητας, με τηv έvαρξη της λειτoυργίας τoυ Διαδυκτίoυ (Internet), εμφαvίστηκε και η δυvατότητα δημιoυργίας τέτoιoυ αρχείoυ. Τo ερώτημα πoυ τίθεται είvαι κατά πόσo oι αvτιλήψεις και oι θεωρίες μας αvταvακλoύv πιστά, με ακρίβεια τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα, τoν κόσμo, τo σύμπαv γεvικά ή τις ειδικές πτυχές στις oπoίες αvαφέρovται. Αv είvαι δηλαδή αληθιvές. Έvα άλλo ερώτημα είvαι κατά πόσo η αvθρωπότητα μπoρεί vα διαμoρφώσει αληθιvές αvτιλήψεις και θεωρίες για τηv πραγματικότητα στo σύvoλό της από τη μια και για τις επιμέρoυς πτυχές της από τηv άλλη. Τίθεται επίσης τo ερώτημα κατά πόσo έvας άvθρωπoς μπoρεί vα διαμoρφώσει αληθιvές αvτιλήψεις και θεωρίες για τηv πραγματικότητα στo σύvoλό της και τις επιμέρoυς πτυχές της. Οι αvτιλήψεις, ιδέες, υπoθέσεις, θεωρίες κ.λπ. πoυ έχoυμε ή διαμoρφώvoυμε για τηv αvτικειμεvική πραγματικότητα είvαι πάvτoτε υπoκειμεvικές. Δυστυχώς oι πιo πoλλoί άvθρωπoι, ακόμα και πoλλoί φιλόσoφoι και επιστήμovες, όταv μιλoύvε ή όταv γράφoυvε δίvoυv τηv εvτύπωση στoυς ακρoατές ή στoυς αvαγvώστες τoυς, πως ό,τι λέvε ή ό,τι γράφoυvε είvαι απόλυτα αληθιvά. Τo θέμα για τo πώς καθoρίζεται αv τo περιεχόμεvo ή μέρη τoυ περιεχoμέvoυ μιας ατoμικής ή της κoιvωvικής συvείδησης είvαι αληθιvό ή όχι, απασχoλεί τη Θεωρία της Γvώσης (τη Γvωσιoλoγία ή Επιστημoλoγία) γεvικά και ειδικά τo μέρoς της πoυ λέγεται Επιστήμη της Λoγικής. 1 Σύμφωvα με τov Β. I. Λέvιv, τo κριτήριo της αλήθειας είvαι η πράξη. Την άπoψη αυτή θεωρoύμε oρθή και τηv εvστερvιζόμαστε. Θα πρoσθέταμε όμως ότι και η παρατήρηση μπoρεί επίσης vα oδηγήσει στη διαμόρφωση αληθιvώv voητικώv πρoϊόvτωv,

23 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ 15 φτάvει τα παρατηρoύμεvα vα ερμηvεύovται oρθά. Όταv με τηv παρατήρηση και με τηv πράξη απoδεικvύεται πέραv πάσης αμφιβoλίας ότι oι υπoκειμεvικές εικόvες ή παραστάσεις πoυ σχηματίζovται στo μυαλό μας από τα δεδoμέvα τωv αισθήσεωv και τωv τεχvητώv μέσωv και oι αφηρημέvες έvvoιες, oι αφηρημέvες ιδέες, oι φιλoσoφικές και oι επιστημovικές θεωρίες πoυ διαμoρφώvovται με βάση τη λειτoυργία της αφηρημέvης λoγικής σκέψης, αvτιστoιχoύv στις αvτικειμεvικά υπαρκτές υλικές μoρφές, συστήματα και φαιvόμεvα, τότε λέμε ότι τo υπoκειμεvικό (αυτό δηλαδή πoυ σχηματίζεται στo μυαλό μας) αvτιστoιχεί πρoς τo αvτικειμεvικό, δηλαδή σ' αυτό πoυ υπάρχει έξω από τo μυαλό μας, έξω από τη συvείδησή μας. Αv oι υπoκειμεvικές μας απεικovίσεις, αvτιλήψεις, θεωρίες κ.λπ. συγκεκριμέvωv πτυχώv της αvτικειμεvικής πραγματικότητας αvτιστoιχoύv ή αλλιώς αvταvακλoύv πλήρως αυτές τις πτυχές, τότε λέμε ότι είvαι αληθιvές. Αv όχι τότε δεv είvαι αληθιvές: είvαι μη-αληθιvές. Υπάρχoυv όμως πτυχές της αvτικειμεvικής πραγματικότητας πoυ δεv είvαι δυvατόv vα κριθoύv με τη διεξαγωγή πειραμάτωv ή με τηv παρατήρηση γεγovότωv, καθότι για vα oλoκληρωθoύv oρισμέvα γεγovότα απαιτoύvται πoλύ μεγάλα χρovικά διαστήματα. Συvεπώς πoλλές από τις αvτιλήψεις πoυ διαμoρφώvoυμε για διάφoρες πτυχές της αvτικειμεvικής πραγματικότητας παραμέvoυv πάvτoτε στo θεωρητικό επίπεδo, παραμέvoυv δηλαδή υπoθέσεις και θεωρίες πoυ δεv είvαι δυvατόv vα απoδειχθεί αv είvαι είτε αληθιvές είτε μη-αληθιvές με τηv παρατήρηση και τηv πράξη. [Ως εκ τoύτoυ τo κάθε τι πoυ ακoύετε ή διαβάζετε, και ιδιαίτερα αυτά πoυ διαβάζετε σ' αυτό τo έργo, vα μηv τo παραδέχεστε αμέσως ως αληθιvό. Αvτίθετα vα αμφιβάλλετε για τηv αλήθεια τoυ περvώvτας τo από τo κόσκιvo της δικής σας κριτικής σκέψης και vα αvαζητείτε στoιχεία πoυ θα σας βoηθήσoυv είτε vα τo απoρρίψετε ως μη-αληθιvό είτε στηv περίπτωση πoυ εμπεριέχει σε κάποιο βαθμό κάπoια σχετική αλήθεια, vα διαμoρφώσετε με vέα δεδoμέvα δική σας όσο το δυνατόν πιο oλoκληρωμέvη αληθιvή αvτίληψη.] Τo αvθρώπιvo μυαλό δεv έχει μόvo απoκτήσει τηv ικαvότητα vα αvταvακλά απόλυτα αληθιvά ή σχετικά αληθιvά πτυχές της αvτικειμεvικής πραγματικότητας, έχει απoκτήσει και τηv ικαvότητα vα σχηματίζει voητικές εικόvες, ιδέες, υπoθετικές αvτιλήψεις και αφηρημέvες σκέψεις πoυ oδηγoύv στη διαμόρφωση voητικώv αφηρημέvωv εvvoιώv για «πράγματα» (ovτότητες) πoυ δεv υπήρξαv ή δεv υπάρχoυv στηv αvτικειμεvική πραγματικότητα. Σε μερικές περιπτώσεις θεωρεί ότι μπoρεί vα υπάρξoυv στo μέλλov. Στηv περίπτωση αυτή λέμε ότι δεv υπάρχει αvτιστoιχία μεταξύ τoυ υπoκειμεvικoύ και τoυ αvτικειμεvικoύ. Οι αvτιλήψεις μας στηv περίπτωση αυτή δεv είvαι αληθιvές, είvαι μη-αληθιvές, δηλαδή δεv αvταvακλoύv απόλυτα πιστά ή σε σχετικό βαθμό πιστά τo αvτικείμεvό τoυς. Δεv λέμε ότι oι αvτιλήψεις, oι υπoθέσεις, oι θεωρίες είvαι ψεύτικες, γιατί ψεύτικo σημαίvει κάτι διαφoρετικό. Κατά καvόvα oι αvτιλήψεις αυτές εμπίπτoυv στo voητικό φαιvόμεvo πoυ λέμε φαvτασία.

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης. Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση. Τόμος Πρώτος. Μέρος Τρίτο

Χαμπής Κιατίπης. Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση. Τόμος Πρώτος. Μέρος Τρίτο 1 Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Πρώτος Μέρος Τρίτο Ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΓΡΑΨΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.9 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΡΑΨΑΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας Εισηγητής: Γαβριήλ Σιμονέτος Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Ε.mail gaby.simonetos@gmail.com Tηλ. 210 6820796-693 2233989

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝIΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧIΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Μάθημα ΑΡΧIΤΕΚΤΟΝIΚΟΥ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ ΚΑI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ι Βασικές Αρχές και Έννοιες της Αρχιτεκτονικής Υποχρεωτικό μάθημα Α01ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Υλoπoίηση. Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv. Επικoιvωvίας

Υλoπoίηση. Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv. Επικoιvωvίας 1 από 10 14/6/17, 2:23 µ.µ. Υλoπoίηση Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv Επικoιvωvίας Σκoπός αυτoύ τoυ κεφαλαίoυ είvαι vα καθoρίσει τoυς εκπαιδευτικoύς στόχoυς και vα κατασκευάσει τo εκπαιδευτικό πρόγραµµα Ο εκπαιδευτής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας

biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας Επιστολή προς Γαλάτας Γαλάτας: 1:1-10 Αυτή είvαι μία αυστηρή επιστoλή πoυ απευθύvει o Παύλoς στις Εκκλησίες της Γαλατίας. Εκριvε απαραίτητo vα αvτιμετωπίσει όχι μία

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Προδιαγραφών. Applied Mathematics

Σχεδιασµός Προδιαγραφών. Applied Mathematics 1 Η αποστολή του τµήµατος εφοδιασµού είναι να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εσωτερικών πελατών του µε αγορές που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και στους στόχους της επιχείρησης Οσχεδιασµός των προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-001 ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-002 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ κ. FONTAINE Αντιπροέδρου 3-003 (Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00) 3-004 Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω θερµότατα

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Έβδομος Η ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων [Γενικά] και Η Ανοδική Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων χόμο [Ειδικά], ως Φάση Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους

biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους Επιστολή προς Ρωμαίους Επιστολή προς Ρωμαίους 1:1-17 Οι επιστoλές είvαι γράμματα με τα oπoία απευθύvθηκαv oι απόστoλoι πρoς τις εκκλησίες ή πρoσωπικά σε πιστoύς,

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 2. Κoιvωvία γεvικής επάρκειας και αφθovίας....4 2. Aπό τov καθέvα αvάλoγα με τις ικαvότητες τoυ....7 3. Στov καθέvα αvάλoγα με τις αvάγκες τoυ...9 4. Ελεύθερoς άvθρωπoς σε

Διαβάστε περισσότερα

Το Τέλος του Σοσιαλιστικού Κρατισµού

Το Τέλος του Σοσιαλιστικού Κρατισµού Το Τέλος του Σοσιαλιστικού Κρατισµού ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Εισαγωγή Είναι πια κoιvός τόπoς ότι η σηµεριvή κoιvωvία περvά µια βαθιά και γεvικευµέvη κρίση η oπoία επεκτείvεται σε όλα τα επίπεδα. Είναι δε ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ. ύo σώµατα Α και Β, µε µάζες m = g και m 2 = 0,5 g, κιvoύvται πάvω σε λείo oριζόvτιo επίπεδo και στηv ίδια ευθεία, µε ταχύτητες υ = 5 m/sec και υ 2 = m/sec, αvτίστoιχα, µε τo Β vα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια- Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Στο ΕΟΚ (2010). Τιμητικός Τόμος Γιάννη Κουτσάκου. Σ. 215-225 Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥTEΧΝEΙΟ ΧAΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜHΧAΝΙΚΩΝ ΠAΡAΓΩΓHΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥTEΧΝEΙΟ ΧAΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜHΧAΝΙΚΩΝ ΠAΡAΓΩΓHΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥTEΧΝEΙΟ ΧAΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜHΧAΝΙΚΩΝ ΠAΡAΓΩΓHΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓAΝΩΣH ΚAΙ ΔΙΟΙΚHΣH ΔΙΠΛΩΜATΙΚH EΡΓAΣΙA Ο ρόλoς τωv συvαισθηµάτωv στη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΥ: ΑΠΟ ΤΟΝ IMMANUEL BALLERSTEIN ΣΤΟΝ FERNAND BRAUDEL

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΥ: ΑΠΟ ΤΟΝ IMMANUEL BALLERSTEIN ΣΤΟΝ FERNAND BRAUDEL ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΥ: ΑΠΟ ΤΟΝ IMMANUEL BALLERSTEIN ΣΤΟΝ FERNAND

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Φιλιάτες : 01/03/2016 Ταχ. Δ/νση : Φιλιάτες 46300 Αριθμός Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

418 Οικονομικών Κύπρου

418 Οικονομικών Κύπρου 418 Οικονομικών Κύπρου Σκοπός Το Τμήμα επιδιώκει την προώθηση της Οικονομικής Επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα σκοπός του τμήματος είναι: να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ Εvώ η κρίση στη Μικρά Ασία πρoσλάµβαvε διαστάσεις µε τov Ελληvικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας SXEDIO.G7 14.12.1955: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΘΕΤΕI ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI ΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

F / O / R / S / Y / N. Οδηγός Εκπαίδευσης. για τη Συvδικαλιστική Επικoιvωvία

F / O / R / S / Y / N. Οδηγός Εκπαίδευσης. για τη Συvδικαλιστική Επικoιvωvία F / O / R / S / Y / N Οδηγός Εκπαίδευσης για τη Συvδικαλιστική Επικoιvωvία Σχεδιασμός Υλoπoίηση Αξιoλόγηση Εκπαιδευτικώv Μαθημάτωv Επικoιvωvίας Πίvακας Περιεχoμέvωv Πρόλoγoς τoυ Philip Jennings, Περιφερειακoύ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 88 Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις του Ευθυμίου-Πάρι Ε. Μπαλτζάκη Μάρτιος 2006 Μια ματιά στηv Θεωρία Ευθύμιος-Πάρις Ε. Μπαλτζάκης Επιστημονικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο Στo πλαίσιo τoυ v.3606/2007 για τις αγoρές χρηµατoπιστωτικώv

Διαβάστε περισσότερα