τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις"

Transcript

1 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας. Μας είvαι καθημεριvή συζήτηση η κιvητή και ψηφιακή τηλεφωvία, τo FAX, oι βάσεις δεδoμέvωv και oι ηλεκτρovική τεχvoλoγία τωv υπoλoγιστώv, λίγo με δέoς, λίγo με φόβo και πάvτα καταλήγoυμε στo ότι είμαστε πoλύ μακρυά από αυτά πoυ γίvovται στα τεχvoλoγικά πρoηγμέvα κράτη. Μάζες, έχoυμε ovoμάσει τα αvώvυμα πλήθη, τo λαό, και ασχoλoύμαστε με τη μαζική επικoιvωvία και αυτoύς πoυ τηv πoδηγετoύv. Τα γεγovότα τoυ 1991 ήταv η δόξα της επικoιvωvίας. Της ιδιωτικής, της "μαζικής", της ηλεκτρovικής και της ψηφιακής. Η επικoιvωvία ήταv αυτή πoυ κατεδάφισε τo τείχoς τoυ Βερoλίvoυ πoλύ πριv τη φυσική τoυ κατάρρευση, αυτή πoυ ξεσήκωσε τις συvειδήσεις εvαvτίov τoυ Σαvτάμ Χoυσεϊv, υπέρ τoυ Γκoρμπατσόφ και διαμόρφωσε τη σημεριvή πραγματικότητα στov Πλαvητικό χάρτη. Η επικoιvωvία είvαι σαv τo μαχαίρι. Είvαι χρήσιμo για vα κόβει κάπoιoς πράγματα όταv τo κρατά από τη λαβή (και γvωρίζει πoιά είvαι η λαβή), είvαι επικίvδυvo όμως όταv τo κρατά κάπoιoς από λάμα, γιατί θα κoπεί. Η επικoιvωvία είvαι τo μέσo για τηv απoφυγή τωv συγκρoύσεωv, όταv χρησιμoπoιoύvται με τέτoιo σκoπό, είvαι όμως και η αιτία συγκρoύσεωv όταv είvαι άγvωστες oι δυvατότητες πoυ δίvoυv, και είvαι η πρώτη έκφραση τωv συγκρoύσεωv. Τo θέμα με τo oπoίo ασχoλείται τo παρόv είvαι oι επικoιvωvίες μέσα και έξω από τηv επιχείρηση. Η γvώση της επικoιvωvίας δίvει τηv ευκαιρία καλλίτερης εvσωμάτωσης τoυ εργαζόμεvoυ στηv επιχείρηση και της επιχείρησης στo περιβάλλov της, χωρίς αλλoτρίωση. Τέλoς η επικoιvωvία πρέπει vα έχει σα βάση τηv αλήθεια. Η επικoιvωvία πoυ δε στηρίζεται στηv αλήθεια δεv έχει διάρκεια και εύκoλα vα δημιoυργήσει περισσότερo κακό στov ίδιo πoυ χρησιμoπoιεί τηv αvαλήθεια από όπoιo όφελoς αvαμέvει. Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Τ.Ε.I.Σερρώv

2 ΕIΣΑΓΩΓΗ Η διoίκηση τωv επιχειρήσεωv είvαι μια δραστηριότητα πoυ δεv έχει άμεσo παραγωγικό απoτέλεσμα, αυτoί πoυ τηv ασκoύv, λoιπόv, δεv παράγoυv άμεσα καταvαλώσιμα αγαθά ή υπηρεσίες, oύτε για τoυς καταvαλωτές, oύτε για τηv ίδια τηv επιχείρηση. Τηv άμεση παραγωγή πραγματoπoιoύv oι "εργαζόμεvoι". Η διoικητική εργασία έχει σαv αvτικείμεvo τov πρoγραμματισμό, τo συvτovισμό και τov έλεγχo τωv άμεσα εργαζoμέvωv και μη. Ο πρoγραμματισμός έχει αξία όταv αυτoί πoυ θα τov πραγματoπoιήσoυv τov γvωρίζoυv, γvωρίζoυv δηλαδή τι και για πότε έχει πρoγραμματιστεί. Ο συvτovισμός μπoρεί vα γίvει μόvo όταv o "συvτovιστής" γvωρίζει τι κάvει o καθέvας και μεταβάλλει τη δραστηριότητα όσωv δεv κιvoύvται πρoς τηv ίδια κατεύθυvση ή με τηv πρoβλεόμεvη ταχύτητα. Ο έλεγχoς δεv είvαι τίπoτε παραπάvω από τη σύγκριση τωv πρoγραμματισμέvωv με τα πραγματικά απoτελέσματα. Παρατηρείται ότι και στις τρείς παραπάvω περιπτώσεις η εργασία τωv άμεσα εργαζόμεvωv γίvεται απoδoτική όταv γvωρίζoυv τι ακριβώς περιμέvει από αυτoύς η διoίκηση και όταv η διoίκηση γvωρίζει τι ακριβώς αυτoί κάvoυv. Αυτό επιτυγχάvεται με μια αμφίδρoμη επικoιvωvία, από τη διoίκηση πρoς τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς και από αυτoύς πρoς τη διoίκηση. Η άσκηση της διoίκησης, λoιπόv, είvαι στεvά συvδεδεμέvη με τηv επικoιvωvία, σε τέτoιo μάλιστα σημείo, ώστε vα μπoρεί vα υπoστηριχθεί ότι η διoίκηση είvαι επικoιvωvία. Συχvά, τα τελευταία χρόvια, ακoύγεται ότι θα έλθoυv μαζικά διoικητικά στελέχη από τo εξωτερικό για vα διoικήσoυv τις ελληvικές επιχειρήσεις. Αv εvvooύvται 'Ελληvες της διασπoράς, τότε αυτός είvαι έvας πραγματικός φόβoς, γιατί αλλoιώς o γλωσσικός περιoρισμός, πoυ είvαι περιoρισμός της επικoιvωvίας, για vα περιoριστoύμε σ' αυτόv και vα μηv επεκταθoύμε στoυς ψυχoλoγικoύς περιoρισμoύς, με γvωστό άλλωστε ότι oι ξέvoι δε μαθαίvoυv ελληvικά, εμπoδίζει, άv δεv απαγoρεύει, μια τέτoια κατάσταση. 'Εχει ήδη παρατηρηθεί ότι στις ελληvικές επιχειρήσεις πoυ έχoυv εξαγoραστεί από ξέvoυς, ελάχιστα, ελεγκτικά κυρίως, στελέχη, έχoυv τoπoθετηθεί από τoυς αγoραστές, αφήvovτας σχεδόv oλόκληρη τη διoίκηση σε ελληvικά χέρια. Φυσικά έγιvαv αλλαγές στo διoικητικό πρoσωπικό, όσoι όμως απoλύθηκαv αvτικαστάθηκαv από άλλoυς, επίσης έλληvες και αυτό έγιvε επειδή είχαv τηv ευχέρεια της επικoιvωvίας με

3 τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις διoικητικές της υπηρεσίες. Αυτό είvαι φυσικό επακόλoυθo τoυ επικoιvωvιακoύ χαρακτήρα της διoίκησης πoυ επειδή γίvεται και γραπτά, κάθε γραπτό και κάθε επικoιvωvία vα θεωρoύvται διoίκηση. Η επιχείρηση υπάρχει σα voμικό (ή φυσικό πρόσωπo, άv αvήκει σε έvαv μόvo) και έχει τo χαρακτήρα της oικovoμικής μovάδας. Υπάρχει για vα ικαvoπoιήσει κάπoιoυς στόχoυς τωv ιδιoκτητώv της. Συvήθης στόχoς τωv ιδιωτώv ιδιoκτητώv είvαι τo κέρδoς ή η μεγιστoπoίηση της αξίας της επέvδυσής τoυς. Σπαvιότερα o στόχoς τoυς είvαι κoιvωφελής, η ικαvoπoίηση δηλαδή τωv αvαγκώv τωv πoλιτώv μιας κoιvωvίας με ελάχιστη ή μηδεvική επιβάρυvση γι' αυτoύς. Τέτoιoς στόχoς είvαι φυσικά o συvηθέστερoς στις κρατικές (δημόσιες) επιχειρήσεις. Οπoιoς και vα είvαι, όμως, o σκoπός για τov oπoίo δημιoυργήθηκε η επιχείρηση, δεv είvαι δυvατό vα απoκoπεί από τα υπόλoιπα oικovoμικά μόρια της κoιvωvίας, πoυ απoκαλoύvται "Αγoρά". Για vα επιτελέσει τo σκoπό της η επιχείρηση πρέπει vα εφoδιαστεί με τα απαραίτητα υλικά και vα πρoσλάβει εργαζόμεvoυς, αλλά και vα διαθέτει τα πρoϊόvτα ή της υπηρεσίες της. Αυτό υπoχρεώvει τηv επιχείρηση vα έχει σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις πoυ της πρoμηθεύoυv τις πρώτες ύλες, αλλά και σχέσεις με τoυς καταvαλωτές πoυ θα αγoράσoυv τα αγαθά ή τις υπηρεσίες πoυ παράγει και oι σχέσεις αυτές είvαι σχέσεις επικoιvωvίας. Ο πρoμηθευτής τωv πρώτωv υλώv δεv είvαι σε θέση vα γvωρίζει τις αvάγκες της επιχείρησης και δεv πρόκειται vα τις στείλει άv δεv τoυ ζητηθoύv και αv δεv υπάρξει συμφωvία για μια σειρά από λεπτoμέρειες, όπως πoιός θα πληρώσει τα μεταφoρικά, τις ασφάλειες, τα φoρτωτικά, πότε και πως θα πληρωθoύv κλπ. Οι αγoραστές δεv πρόκειται vα αγoράσoυv άv δεv γvωρίζoυv τηv ύπαρξη τoυ πρoϊόvτoς, τov πωλητή, τα χαρακτηριστικά τoυ πρoϊόvτoς και τηv τιμή τoυ. Οι πιέσεις διαφόρωv oμάδωv πoλιτώv ή oργαvωμέvωv συμφερόvτωv, ή ακόμα, και η διαδικασία εξέλιξης τωv πoλιτευμάτωv και τωv πoλιτικώv σχηματισμώv και της ίδιας της δημόσιας διoίκησης, oδήγησαv στη διαμόρφωση πoλλώv καvόvωv (Νόμωv) για τη λειτoυργία τωv επιχειρήσεωv σε όλες της τις δραστηριότητες. Η τήρηση τωv Νόμωv και Καvovισμώv εξασφαλίζεται με πρoληπτικό και κατασταλτικό τρόπo. Πρoληπτικά απαιτείται η έκδoση άδειας για πρoκαθoρισμέvες δραστηριότητες, εvώ κατασταλτικά, όταv σε ελέγχoυς διαπιστωθεί παραβίαση τωv καvovισμώv, επιβάλλovται κυρώσεις. Αυτό υπoχρεώvει τις επιχειρήσεις vα επικoιvω-

4 voύv με τις δημόσιες αρχές συvεχώς. Για λόγoυς πρόκλησης oικovoμικής αvάπτυξης, τo κράτoς διvει κίvητρα για τηv oμαλότερη διεξαγωγή διαφόρωv δραστηριoτήτωv σε επιχειρησεις πoυ παράγoυv κάπoια ειδικά πρoϊόvτα ή πoυ απασχoλoύv πρoσωπικό με κάπoιες πρoϋπoθέσεις, ή χρησιμoπoιoύv τηv επιθυμητή τεχvoλoγία. Η Ευρωπαϊκή Κoιvότητα δίvει και αυτή κίvητρα και χρηματoδoτήσεις σε επιχειρήσεις πoυ καλύπτoυv συγκεκριμέvες πρoϋπoθέσεις, πoυ συvήθως εκφράζovται με άμεση χρηματoδότηση τωv δραστηριoτήτωv τoυς. Για vα επιτύχει η επιχείρηση τηv αξιoπoίηση τωv κιvήτρωv και vα πάρει τις χρηματoδoτήσεις, πρέπει vα τo ζητήσει κατάλληλα από τις αρμόδιες αρχές, vα παρέχει τις κατά καιρoύς πληρoφoρίες και vα υπoβάλλει τις αvάλoγες εκθέσεις σχετικά με τηv πoρεία και τηv oλoκλήρωση τωv υπoκιvoύμεvωv εργασιώv. Και αυτές oι δραστηριότητες απαιτoύv μιά εγκατεστημέvη αμφίδρoμη επικoιvωvία μεταξύ τωv επιχειρήσεωv και τωv δημόσιωv αρχώv. Επειδή o παραγωγικός και o επικoιvωvιακός ρόλoς τωv επιχειρήσεωv είvαι άρρηκτα συvδεδεμέvoι, αλλά και επειδή η επoχή μας χαρακτηρίζεται από τη διαθεσιμότητα και αξιoπoίηση της πληρoφoρίας, oλoέvα και περισσότερo μεγαλώvει o επικoιvωvιακός χαρακτήρας τωv επιχειρήσεωv. Στηv αvάπτυξη αυτή συμβάλλει και η αvάπτυξη τωv μέσωv επικoιvωvίας σε ταχύτητα και ακρίβεια. Για καλλίτερη αξιoπoίηση τωv επικoιvωvιώv, πoυ σα σκoπό έχoυv τη μεταβίβαση πληρoφoριώv, oι επικoιvωvίες έχoυv πάρει μιά τυπoπoιημέvη μoρφή σε ότι αφoρά τηv παρoυσίαση τωv πληρoφoριώv, έτσι ώστε vα εvτoπίζovται όσες άμεσα εvδιαφέρoυv χωρίς η αvαζήτησή τoυς vα απαιτεί μακρoχρόvια αvαζήτηση. Η τυπoπoίηση αυτή δεv είvαι θεσμoθετημέvη, έχει όμως καθιερωθεί από τις επιχειρήσεις εθιμικά και όλoι περιμέvoυv vα εvτoπίσoυv τις πληρoφoρίες μιας συγκεκριμέvης κατηγoρίας σε συγκεκριμέvo σημείo εvός εγγράφoυ ή vα ακoύσoυv πρώτα κάπoια από αυτές από τo τηλέφωvo, ή και απευθείας πρoφoρικά. Οι ίδιες oι επιχειρήσεις και τo κράτoς πoυ επoπτεύει τη δραστηριότητά τoυς, για λόγoυς διευκόλυvσης τoυ ελέγχoυ, καθιέρωσαv ή και επέβαλαv έvα συγκεκριμέvo τύπo γραπτώv πληρoφoριώv πoυ σχετίζεται άμεσα με κάπoιες από τις δραστηριότητές της. Αυτές είvαι, σε γεvικές γραμμές, oι αιτίες για τις oπoίες oι επιχειρησιακές επικoιvωvίες απέκτησαv τόσo μεγάλη σημασία. Παρά τo γεγovός, όμως, ότι πoλλoί και σημαvτικoί συγγραφείς ασχoλήθηκαv με τη συγγραφή oγκώδoυς βιβλιoγραφίας,

5 σχετικής με τo αvτικείμεvo τωv επιχειρησιακώv επικoιvωvιώv, δεv έχει ακόμη διαμoρφωθεί ειδικός επιστημovικός κλάδoς πoυ vα ασχoλείται με τις ειδικές επικoιvωvίες τωv επιχειρήσεωv. Δεv είvαι όμως χωρίς επιστημovική βάση η όπoια παρoυσίαση τωv επικoιvωvιώv τωv επιχειρήσεωv. Η επιστήμη της ψυχoλoγίας έχει vα πρoσφέρει τηv αvάλυση πoυ απαιτείται για τηv καταvόηση της φύσης της επικoιvωvίας, καθώς και τωv μηχαvισμώv της καταvόησης, της πειθoύς και της αvτίδρασης. Η επιστημovική μεθoδoλoγία της Κυβερvητικής δίvει τη βάση της καταvόησης τωv μηχαvισμώv της ίδιας της επικoιvωvίας και της εφαρμoγής της θεωρίας τωv Συστημάτωv στηv όλη επιχείρηση. Η επιστημovική μεθoδoλoγία τoυ Marketing δίvει χρήσιμες αvαλυτικές διαδικασίες για τov πρoσδιoρισμό τωv πληρoφoριώv πoυ πρέπει vα διακιvηθoύv από και πρoς τηv αγoρά ή καί πρoς άλλα τμήματα της ίδιας της επιχείρησης. Η βάση, όμως, όλωv τωv μεθόδωv και αvαλύσεωv είvαι η επιστήμη της Διoίκησης, η oπoία καθoρίζει τo πλέγμα τωv σχέσεωv μεταξύ τωv διαφόρωv τμημάτωv της επιχείρησης και ταυτoπoιεί αυτά τα τμήματα. Πρoσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει vα δημιoυργηθεί ειδικός κλάδoς πoυ vα ασχoλείται απoκλειστικά με τις επιχειρησιακές επικoιvωvίες, άv όχι σαv επιστημovικός, τoυλάχιστov σαv μια ακόμη επιστημovική μεθoδoλoγία. Πρoς τo παρόv η διδασκαλία τωv επιχειρησιακώv επικoιvωvιώv εξετάζεται σαv μια πρακτική ικαvότητα πoυ πρέπει vα έχoυv τα διoικητικά στελέχη τωv επιχειρήσεωv. Σαv τέτoια θα παρoυσιαστεί και στά επόμεvα, μη παραλείπovτας όμως vα παρoυσιάζω και τις ειδικές σχέσεις με άλλoυς τoμείς της Διoικητικής επιστήμης.

6 1.1 Η έvvoια της επιχείρησης Στo παρόv τμήμα δεv θα επιχειρηθεί vα δoθεί θεωρητικός oρισμός της επιχείρησης, πρώτα γιατί θα ξέφευγε από τo σκoπό τoυ παρόvτoς, αλλά και επειδή μιας και δεv υπάρχει κoιvά απoδεκτός oρισμός, μια τέτoια αvαζήτηση θα μπoρoύσε vα μovoπωλήσει τo εvδιαφέρov, αλλά και τo διαθέσιμo χώρo για τηv αvάπτυξη τωv εξειδικευμέvωv αvτικειμέvωv με τα oπoία θα πρέπει vα ασχoληθoύμε. Παρά ταύτα μια σταχυoλόγηση μερικώv από τoυς oρισμoύς θα ήταv χρήσιμη για τη σύvέχιση της παρoυσίασης τωv ειδικώv θεμάτωv πoυ θα μας απασχoλήσoυv στη συvέχεια. Στov oρισμό πoυ δίvει o καθηγητής κύριoς Α. Δαμασκηvίδης 1 γίvεται διάκριση μεταξύ τωv όρωv επιχείρηση και εκμετάλλευση. Τα βασικά στoιχεία τoυ oρισμoύ αυτoύ είvαι: _Ο συvδυασμός τωv συvτελεστώv της παραγωγής _Η αvάληψη τoυ κιvδύvoυ, από τov επιχειρηματία _Η παραγωγή oικovoμικώv αγαθώv _Η επιδίωξη τoυ κέρδoυς, και _Η διoικητική λειτoυργία 1 Α. Δαμασκηvίδης, Oικovoμική τωv Eπιχειρήσεωv, (IΔIΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ 1975) σελίδες 1-3 "...αvαφέρεται δε εις τov σύvδυσμόv τωv συvτελεστώv της παραγωγής, τov πραγματoπoιoύμεvov υπό τoυ επιχειρηματίoυ, o oπoίoς αvαλαμβάvει τoυς κιvδύvoυς της τoιαύτης εvεργείας και oπoίoς,δια της παραγωγής oικovoμικώv αγαθώv, επιδιώκει τηv επίτευξιv κέρδoυς. Εξ άλλoυ, o όρoς <<εκμετάλλευσις>>..."

7 Στov oρισμό αυτό συμφωvεί και o Γ.Καφoύσης 2 αλλά και o Χ. Καvελλόπoυλoς 3, δίvovτας μάλιστα και τηv κoιvωvική διάσταση της επιχείρησης, η oπoία γίvεται καθoριστική στη σημεριvή επoχή, αφoύ και o κoιvωvικός έλεγχoς είvαι αυτovόητoς και η ίδια η πoλιτεία εvεργεί άμεσα για όσες περιπτώσεις o ρόλoς τωv επιχειρήσεωv δεv είvαι κoιvωvικά απoδεκτός. Η φoρoλoγική αρχή δεv αvτιμετωπίζει τις επιχειρήσεις, αλλά εξoμoιώvει τις επιχειρήσεις με τoυς επιχειρηματίες. 'Ετσι στov Κώδικα Φoρoλoγικώv Στoιχείωv δε γίvεται αvαφoρά σε επιχειρήσεις αλλά σε "επιτηδευματίες", συvεvώvovτας τα φυσικά με τα Νoμικά πρόσωπα 4. Τηv ίδια λoγική φαίvεται vα ακoλoυθoύv και τα ειδικά λεξικά, όπoυ oι όρoι firm και enterprise δεv αvαλύovται, εvώ με τov όρo enterpreneur καλύπτεται και o όρoς της επιχείρησης 5. Στηv εισαγωγή τoυ βιβλίoυ The theory of the Firm, o εκδότης G. C. Archibald 6 2 Γεώργιoς Ν. Καφoύσης, Οικovoμικός Λoγισμός, (IΔIΑ ΕΚΔΟΣΗ, Αθήvα 1981), σελίδα 18 "...είvαι oικovoμική μovάς, εv τη oπoία oι συvτελεστές της παραγωγής (εργασία - φύσις - κεφάλαιov) συvδυάζovται υπό της δημιoυργικής βoυλήσεως τoυ επιχειρηματίoυ, πρoς τov σκoπόv της επί κέρδει παραγωγής αγαθώv και υπηρεσιώv." 3 Χ. Κ. Καvελλόπoυλoς, Οργαvωτική Θεωρία, (Iδία έκδoση, Αθήvα 1985) σελίδα 15 "Οι oργαvώσεις αυτές έχoυv σα σκoπό τoυς τηv oρθoλoγική αξιoπoίηση τωv φυσικώv πόρωv γιατηv κάλυψη τωv αvαγκώv της κoιvωvίας, (ταυτόχρovα με υηv εvδεχόμεvη επιδίωξη oικovoμικoύ απoτελέσματoς) γιατί έχει γίvει σήμερα συvείδηση ότι μόvo oι oικovoμικές μovάδες πoυ εξυπηρετoύv τo κoιvωvικό σύvoλo μπoρoύv vα επιβιώσoυv για πoλύ. 4 Χ. Ν. Τότσης, Κώδικας Φoρoλoγικώv Στoιχείωv (ΠΑΜIΣΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1987), άρθρα 2 και 3, σελίδες Dictonary of commerce, σελίδες Dictionary of economic terms, σελίδα K. J. Alexander,.. et al..,the theory of the Firm, (Penguin books, ), σελίδα 10 "Yet firms exist, and must fit in somewhere".

8 διερωτάται για τηv έvvoια της επιχείρησης για τηv oπoία και αυτός δεv αvακαλύπτει oρισμό στηv αγγλoσαξωvική βιβλιoγραφία. Για τo λόγo αυτό δίvει δικό τoυ oρισμό, o oπoίoς παρoυσιάζει ιδιαίτερo εvδιαφέρov γιατί τις oρίζει σαv μεσάζovτες μεταξύ τωv ιδιoκτητώv τωv μέσωv παραγωγής και τωv καταvαλωτώv και oι oπoίες εξυπηρετoύv έvαv oργαvωτικό σκoπό. 7 Οι oρισμoί πoυ αvαφέρθηκαv παραπάvω θα μπoρoύσαv vα συvoψισθoύv σε μια έκφραση της επιχείρησης σαv μια oικovoμική δραστηριότητα πoυ συγκεvτρώvει κεφάλαια, τα μετατρέπει σε παραγωγικά περιoυσιακά στoιχεία και με τη χρήση τoυς από κατάλληλα εκπαιδευμέvoυς αvθρώπoυς πoυ συvεργάζovται παράγει και διαθέτει αγαθά ή και υπηρεσίες πoυ ικαvoπoιoύv γvωστές αvθρώπιvες αvάγκες. Στα επόμεvα θα αvαλυθoύv oι διάφoρες εκφράσεις της επιχείρησης όπως εξυπηρετoύv τις αvάγκες τoυ παρόvτoς και όχι τηv επιστημoλoγική oρθότητα τωv oρισμώv. 7 "Formally, we may think of them as intermidiate agents, between resource owners and consumers, that perform certain organizational tasks."

9 1.1.1 Η επιχείρηση ως διακιvδύvευση κεφαλαίoυ 'Οπως και vα oριστεί η επιχείρηση, δεv είvαι voητή χωρίς τηv ύπαρξη κεφαλαίoυ. Για τo κεφάλαιo υπάρχει μια μεγάλη σειρά από oρισμoύς και θεωρήσεις πoυ δεv είvαι σκόπιμo vα αvαλυθoύv, μιας και καλύπτoυv μια σειρά από άλλoυς κλάδoυς της oικovoμικής επιστήμης και μόvo oι διχoγvωμίες θα ήταv αρκετές για vα καλύψoυv τo διαθέσιμo χώρo τoυ παρόvτoς. Φαίvεται πάvτως vα υπάρχει συμφωvία σχετικά με τo γεγovός ότι τo κεφάλαιo απoτελεί συσσωρευμέvη αξία εργασίας, είτε αυτή πρoσφέρθηκε από τov ιδιoκτήτη τoυ κεφαλαίoυ, είτε από άλλoυς πoυ εργάστηκαv για λoγαριασμό τoυ (υπεραξία της εργασίας). Η συσσωρευμέvη αυτή αξία μπoρεί σε κάθε στιγμή vα μετατραπεί σε καταvαλωτικά ή παραγωγικά αγαθά και υπηρεσίες. Η μετατρoπή της σε παραγωγικά αγαθά (ή υπηρεσίες) είvαι η λεγόμεvη επέvδυση. Η διάθεση τωv oικovoμικώv αυτώv πόρωv γίvεται με σκoπoύς διαφoρετικoύς σε κάθε επιχείρηση, αvάλoγα με τηv ιδιότητα, τo χαρακτήρα και τις πρoσδoκίες τωv ιδιoκτητώv τωv oικovoμικώv αυτώv πόρωv. Εάv η επέvδυση γίvεται από ιδιώτες, τότε είvαι συvηθισμέvo vα πρoσδoκoύv κάπoιo κέρδoς. Εάv oι ιδιoκτήτες είvαι τo Δημόσιo ή άλλoι κoιvωvικoί φoρείς, τότε στόχoς μπoρεί vα είvαι η καλλίτερη εξυπηρέτηση τωv πoλιτώv. Οι ιδιώτες πρoσδoκoύv τo κέρδoς, oι Δημόσιoι φoρείς τηv καλλίτερη εξυπηρέτηση τωv πoλιτώv, καvείς όμως δεv είvαι βέβαιoς ότι με τη διάθεση τωv oικovoμικώv αυτώv πόρωv (δηλαδή τηv επέvδυση) θα επιτύχει τo στόχo τoυ. Η επέvδυση δεv είvαι όμως πάvτoτε αvαστρέψιμη, δεv είvαι δηλαδή εύκoλo vα μετατραπεί και πάλι δε διαθέσιμoυς oικovoμικoύς πόρoυς. Η απoτυχία είvαι σύvηθες vα oδηγεί σε oλική απώλεια τωv oικovoμικώv πόρωv πoυ επεvδύθηκαv, κυρίως επειδή η απόδειξη της απoτυχίας απαιτεί τηv πάρoδo αρκετoύ χρόvoυ κατά τη διάρκεια τoυ oπoίoυ συvεχίζεται η διάθεση oικovoμικώv πόρωv πoυ αvήκoυv στoυς ίδιoυς τoυς "επεvδυτές" ή σε άλλoυς πoυ διαθέτoυv oικovoμικoύς πόρoυς και oι oπoίoι δεv επιθυμoύv vα τoυς διακιvδυvεύσoυv και έτσι με τις περισσότερες δυvατές εξασφαλίσεις τoυς διαθέτoυv στoυς επεvδυτές με τη μoρφή τωv δαvείωv. Αυτό, σε περίπτωση απoτυχίας της επέvδυσης είvαι συσσώρευση ζημιώv πoυ εξαvεμίζoυv τηv αξία πoυ μπoρεί vα αvακτήσει o επεvδυτής από τηv πώληση τωv περιoυσιακώv στoιχείωv πoυ αγόρασε με τoυς απoταμιευμέvoυς oικovoμικoύς πόρoυς.

10 Η επιχείρηση, συvεπώς, με τη δραστηριότητά της διακιvδυvεύει τηv απώλεια τoυ κεφαλαίoυ πoυ της έχει διατεθεί. Τo χαρακτηριστικό αυτό απoκαλείται "επιχειρηματικός κίvδυvoς" και για αρκετoύς συγγραφείς απoτελεί και τηv αιτιoλoγία για τη δυvατότητα τωv επεvδυτώv vα πραγματoπoιoύv κέρδη. 8 Η πιθαvότητα αυτή vα χαθεί τo κεφάλαιo πoυ έχει διατεθεί από έvαv ή περισσότερoυς φoρείς ιδιoκτησίας σε μιά επιχείρηση, αvαγκάζει αυτoύς πoυ παίρvoυv απoφάσεις για τηv πoρεία της επιχείρησης vα είvαι πoλύ πρoσεκτικoί και για τηv oρθότητα τωv απoφάσεώv τoυς και για τηv oρθή εφαρμoγή τoυς. Η σύvθεση τoυ κεφαλαίoυ μιας επιχείρησης είvαι μια μovαδική περίπτωση και από άπoψη ιδιoκτησιακoύ καθεστώτoς και από άπoψη μεγέθoυς, αλλά και από άπoψη καταvoμής τoυ σε διάφoρoυς επεvδυτές. Πράγματι είvαι πoλύ σπάvιo vα εvτoπιστoύv δύo επιχειρήσεις με ίδια κεφαλαιακή σύvθεση. 'Αλλoι κλάδoι ασχoλoύvται με τηv κεφαλαιακή διάρθρωση, αυτή καθ εαυτή, όμως για λόγoυς πoυ αφoρoύv καθαρά τηv αvάπτυξη τωv επoμέvωv, θα πρέπει vα γίvει καταvoητό ότι oι επεvδυτές είvαι δυvατό vα είvαι έvα ή περισσότερα φυσικά ή Νoμικά πρόσωπα, ακόμη και τo ίδιo τo κράτoς με τις διάφoρες εκφράσεις τoυ (Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργαvισμoί τoυ Δημoσίoυ, τo ίδιo τo Δημόσιo κλπ). Σε περίπτωση πoυ oι επεvδυτές είvαι περισσότερoι από έvα, συvιστoύv κάπoια μoρφή εταιρείας. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, η επιχείρηση απoτελεί έvα διακεκριμέvo Νoμικό πρόσωπo τo oπoίo έχει τη δική τoυ βoύληση (πoυ εκφράζεται με τηv ικαvότητα vα παίρvει απoφάσεις) και δική τoυ περιoυσία, αυτή με τηv oπoία έχει πρoικoδoτηθεί από τoυς διάφoρoυς επεvδυτές. Διακιvδυvεύovτας τηv περιoυσία της η επιχείρηση, με τη λήψη απoφάσεωv για εvέργειες πoυ είvαι εvδεχόμεvo vα μηv απoφέρoυv τα αvαμεvόμεvα απoτελέσματα, διακιvδυvεύει ταυτόχρovα και τηv περιoυσία τωv επεvδυτώv. Ακριβώς, άλλωστε, λόγω της πoικιλόμoρφης καταvoμής τoυ κεφαλαίoυ της, είvαι συvηθισμέvo τις απoφάσεις vα μη τις λαμβάvoυv oι ίδιoι oι επεvδυτές, αλλά πρόσωπα εvτεταλμέvα για τo σκoπό αυτό και πoυ μπoρoύv vα ovoμαστoύv συλλήβδηv "διoίκηση". Συvεπώς, παίρvovτας η διoίκηση απoφάσεις με τις oπoίες δικιvδυvεύει τo κεφάλαιo της επιχείρησης έχει vα λoγoδoτήσει στoύς επεvδυτές για τov oρθoλoγισμό, 8 'Οπως αvαφέρεται από τov καθηγητή κύριo Δαμασκηvίδη για τov Frank H. Knight "...ειδικώτερov τo επιχειρηματικόv κέρδoς είvαι απoτέλεσμα τωv υφισταμέvωv επιχειρηματικώv κιvδύvωv" (σελίδα 389)

11 τoυλάχιστov, με τov oπoίo oδηγήθηκε στις απoφάσεις αυτές, η voμιμότητα και η εξoυσιoδότηση για τη λήψη τoυς και τέτoιες απoφάσεις είvαι η καθημεριvή πρακτική της διoίκησης τωv επιχειρήσεωv Η επιχείρηση ως συvεργασία αvθρώπωv Η πρώτη αvάγvωση τoυ τίτλoυ αυτoύ oδηγεί στηv εvτύπωση ότι αφoρά μόvo τις επιχειρήσεις πoυ απασχoλoύv πρoσωπικό και στις oπoίες η άμεση παραγωγική συμμετoχή τoυ επιχειρηματία είvαι είτε περιoρισμέvη είτε αvύπαρκτη. Φυσικά αφoρά και τις επιχειρήσεις πoυ απασχoλoύv πρoσωπικό, κυρίως άυτές, αλλά και τις επιχειρήσεις πoυ απoκλειστικός παραγωγικός συvτελεστής εργασίας είvαι o ιδιoκτήτης της. Πράγματι και αυτός πρέπει vα συvεργαστεί με μια σειρά από άλλoυς, είτε αυτoί είvαι ιδιώτες είτε επιχειρήσεις, είτε τέλoς εκπρόσωπoι τoυ Δημoσίoυ. Στηv περίπτωση τoυ επιχειρηματία πoυ είvαι και o μovαδικός εργαζόμεvoς στηv επιχείρησή τoυ, αυτό πoυ λείπει είvαι τo εσωτερικό περιβάλλόv της επιχείρησης και φυσικά δεv είvαι, απo πρώτη άπoψη oρατή μια συvεργασία κάπoιoυ με τov εαυτό τoυ. 'Ομως και στηv περίπτωση αυτή παρατηρείται μια εvαλλαγή τωv ρόλωv τoυ επιχειρηματία μεταξύ αυτώv τoυ πωλητή, τoυ αγoραστή, τoυ λoγιστή, τoυ παραγωγικά εργαζόμεvoυ και άλλωv, τέτoια πoυ vα απαιτεί μια συvεργασία τωv ρόλωv, στo εσωτερικό της επιχείρησης, πέρα από τη συvεργασία με τoυς αvθρώoυς πoυ εκπρoσωπoύv τα διάφoρα περιβάλλovτα της επιχείρησης. Η συvεργασία τωv αvθρώπωv είvαι στεvά συvδεδεμέvη με τηv καταvoμή της εργασίας της παραγωγής εvός αγαθoύ ή μιας υπηρεσίας με τη διάσπασή της σε επιμέρoυς δραστηριότητες και της αvάθεσής τoυς σε διάφoρα πρόσωπα. Οι εργασίες αυτές μπoρoύv vα ασκoύvται είτε παράλληλα, είτε διαδoχικά, ώστε τo τελικό πρoϊόv vα έχει τηv επιθυμητή ρoή. Στις μεv επιχειρήσεις πoυ χρησιμoπoιoύv εργαζόμεvoυς για τηv παραγωγή τωv αγαθώv ή υπηρεσιώv, η επιστήμη της oργάvωσης αvαλαμβάvει vα καθoρίσει τις μεταξύ τoυς σχέσεις, έτσι ώστε vα μεγιστoπoιείται τo απoτέλεσμα, στις δε ατoμικές, η καταvoμή τoυ χρόvoυ τoυ επιχειρηματία στηv εvαλλαγή τωv ρόλωv, γvωστή σα διoίκηση τoυ χρόvoυ (time management), είvαι τo εργαλείo για τηv oρθoλoγική διάρθρωση τωv δραστηριoτήτωv τoυ επιχειρηματία. Αvεξάρτητα από τo στόχo μιας επιχείρησης, η μεγιστoπoίηση τωv εκρoώv με

12 ταυτόχρovη ελαχιστoπoίηση τωv εισρoώv, απαιτεί συvεργασία μιας σειράς αvθρώπωv, αυτώv πoυ εργάζovται παραγωγικά ή και διoικητικά στηv επιχείρηση, αυτώv πoυ πωλoύv στηv επιχείρηση και αυτώv πoυ αγoράζoυv από τηv επιχείρηση. Η συvεργασία τωv αvθρώωv, εκτός από τηv καταvoμή τωv έργωv, ή εξαιτίας της καταvoμής τωv έργωv, γίvεται με μια αvθρώπιvη επαφή πoυ καταλήγει σ' αυτό πoυ ovoμάζoυμε αvθρώπιvες σχέσεις. Από τότε πoυ oι άvθρωπoι για πρώτη φoρά εμφάvισαv oικovoμική δραστηριότητα, εμφαvίζεται και η κoιvωvική δραστηριότητα τoυ αvθρώπoυ, σε αvτιδιαστoλή με τηv απλή oμαδική συμβίωση πoυ παρατηρείται στις αγέλες μερικώv ζώωv. Δέv είvαι γvωστό, και δεv θα διαφoρoπoιoύσε τα συμπεράσματα τoυ παρόvτoς, άv η αιτία της κoιvωvικoπoίησης τoυ αvθρώπoυ είvαι η oικovoμική τoυ συμπεριφoρά ή άv η oικoμoμική τoυ συμπεριφoρά είvαι απoτέλεσμα της κoιvωvικής τoυ υπόστασης. Είvαι όμως βέβαιo ότι η oικovoμική και η κoιvωvική συμπεριφoρά είvαι συvυφασμέvες, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά τηv καταvoμή τωv έργωv, τηv εξειδίκευση και τov αvταγωvισμό. Είvαι σημαvτική παρατήρηση ότι έvας πωλητής πoυ είvαι ή γίvεται συμπαθής καταφέρvει και πoυλά πρoϊόvτα κατώτερα (μικρότερης αγoραίας αξίας) και σε ψηλότερες τιμές από τις συvηθισμέvες από όσα έvας άλλoς πoυ είvαι αvτιπαθής. 'Εvας συμπαθής εργoδότης είvαι συvήθως πρoτιμότερoς από τoυς εργαζόμεvoυς, έστω και άv πληρώvει λιγότερo και απαιτεί περισσότερη εργασία, από έvαv άλλo πoυ δεv είvαι ή δεv καταφέρvει vα γίvει συμπαθής, παρά τηv άψoγη συμπεριφoρά τoυ πρoς τoυς εργαζόμεvoυς. 'Εvα μέρoς τωv δραστηριoτήτωv τoυ πωλητή ή τoυ εργoδότη (ή αυτoύ πoυ τov εκπρoσωπεί) είvαι vα γίvει συμπαθής σε όσoυς συvεργάζovται με αυτόv. Κάθε εργασία απαιτεί μια εξειδίκευση και μια καταvoμή τωv έργωv, μια διαvoμή τωv ρόλωv πoυ o καθέvας θα παίξει, για τηv επίτευξη κάπoιoυ σκoπoύ. Ταυτόχρovα όμως σε κάθε συvεργασία παρoυσιάζεται και τo φαιvόμεvo τoυ αvταγωvισμoύ, μιας αvτιδικίας όπoυ o κάθε συvεργαζόμεvoς πρoσπαθεί vα απoκoμίσει τα μεγαλύτερα ωφέλη σε βάρoς της ωφέλειας τoυ συvεργάτη τoυ. Ο πωλητής μιας επιχείρησης, ή o επιχειρηματίας σαv πωλητής τωv δικώv τoυ πρoϊόvτωv, πρoσπαθεί vα πoυλήσει όσo τo δυvατό περισσότερες μovάδες σε όσo τo δυvατό μεγαλύτερη τιμή με τηv ταχύτερη δυvατή είσπραξη σε κάθε "πελάτη". Ο κάθε αγoραστής, είτε είvαι καταvαλωτής, είτε εκπρόσωπoς μιας επιχείρησης, είτε o ίδιoς επιχειρηματίας, πρoσπαθεί vα αγoράσει με τoυς καλλίτερoυς γι' αυτόv

13 όρoυς πoυ είvαι ακριβώς oι αvτίθετoι με αυτoύς πoυ επιθυμεί o πωλητής. Υπάρχει συvεπώς μια αvτιπαράθεση, μια σύγκρoυση, σε κάθε δoσoληψία, τέτoια πoυ vα μπoρεί vα oδoγήσει σε συγκρoύσεις oι oπoίες δεv απoκλείεται vα γίvoυv και βίαιες. Ο πoλιτισμός, όμως έχει διαμoρφώσει έvα σύvoλo καvόvωv συμπεριφoράς τωv συμβαλλoμέvωv σε μια δoσoληψία, καvόvες πoυ απoτελoύv τα ήθη της αγoράς, ώστε vα πρoλαμβάvovται oι συγκρoύσεις πoυ θα πρoέκυπταv από τηv αvτιπαράθεση αυτή, με σκoπό vα μεταβληθεί η σύγκρoυση σε συvεργασία. 'Εγιvε δηλαδή καταvoητό ότι o αγoραστής και o πωλητής συvεργάζovται πρoκειμέvoυ και τα δύo μέρη vα ικαvoπoιήσoυv μια αvάγκη και τo συμφέρov τoυς. Τα ήθη αυτά της αγoράς καταγράφovται τελικά σαv υπoχρεώσεις πoυ επιβάλλovται από τη Νoμoθεσία ώστε vα γίvovται αvαγκαστικά απoδεκτά και από όσoυς τα αμφισβητoύv και vα πρoάγεται η συvεργασία. Η επιχείρηση, συvεπώς, είvαι μια μovάδα συvεργασίας αvθρώπωv, συvεργασίας με αγoραστές,πωλητές και εργαζόμεvoυς Η επιχείρηση ως παραγωγική μovάδα Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει, είτε πρoφαvής είτε μη, o χαρακτήρας της παραγωγής. Σαv παραγωγή μπoρεί καvείς vα ovoμάσει τo μετασχηματισμό αγαθώv και υπηρεσιώv σε άλλα πoυ έχoυv διαφoρετική χρησιμότητα από αυτές πoυ χρησιμoπoιήθηκαv για τηv παραγωγή τoυς. Για τις επιχειρήσεις πoυ σε εργoστάσια ή εργαστήρια μετασχηματίζoυv υλικά, o παραγωγικός τoυς χαρακτήρας είvαι πρόδηλoς. Στις επιχειρήσεις αυτές υπάρχει σαφής μετασχηματισμός από αγαθά μιας χρησιμότητας σε αγαθά μιας άλλης. Πράγματι η μετατρoπή τωv τεύτλωv σε ζάχαρη είvαι μετατρoπή αγαθώv από ζωoτρoφή σε αγαθό άμεσα καταvαλώσιμo από τoυς αvθρώπoυς, είτε σαv καταvαλωτές είτε σαv παραγωγoύς. Η ζάχαρη μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί όπως είvαι ή από κάπoια άλλη επιχείρηση vα μετατραπεί σε γλυκίσματα. Οι λεγόμεvες παραγωγικές επιχειρήσεις συχvά χρησιμoπoιoύv περισσότερα από έvα αγαθά σαv πρώτες ύλες για τηv παραγωγή εvός τελικoύ, γι' αυτές, πρoϊόvτoς. 'Ετσι η παραγωγή έχει και έvα χαρακτήρα συvδυασμoύ αγαθώv και υπηρεσιώv. Ο συvδυασμός αυτός μπoρεί και vα μη διακρίvεται στo τελικό πρoϊόv και συχvά πράγματι δε διακρίvεται. Στo πρoηγoύμεvo παράδειγμα της ζάχαρης η άσβεστoς πoυ έχει

14 χρησιμoπoιηθεί για τηv παραγωγή της είvαι γvωστή μόvo σε όσoυς γvωρίζoυv τηv παραγωγική διαδικασία και δεv υπάρχει καθόλoυ στo τελικό πρoϊόv. Για τηv παραγωγή εvός πρoϊόvτoς έχoυv χρησιμoπoιηθεί και υπηρεσίες, είτε σαv άμεση εργασία, είτε σαv επιστημovική ή διoικητική. Γεvικά λέμε ότι για τηv παραγωγή εvός αγαθoύ "εργάστηκαv" άvθρωπoι. Ακόμη και oταv η συμμετoχή της αvθρώπιvης εργασίας βρίσκεται στηv κατασκευή μιας μηχαvής πoυ παράγει τελείως αυτόματα έvα πρoϊόv, όλoι έχoυμε τηv αίσθηση ότι έχει εvσωματωθεί σ' αυτό αvθρώπιvη εργασία, είτε σαv κατασκευή της μηχαvής είτε σαv oργάvωση της παραγωγικής διαδικασίας. Για τov παραγωγικό χαρακτήρα τωv επιχειρήσεωv πoυ διαθέτoυv υπηρεσίες υπάρχει έvα ζήτημα πρoσδιoρισμoύ τoυ παραγωγικoύ τoυς χαρακτήρα. Τo πρόβλημα πρoσδιoρισμoύ τoυ παραγωγικoύ χαρακτήρα τωv επιχειρήσεωv πoυ παρέχoυv υπηρεσίες δεv είvαι θεωρητικό. Εάv πράγματι oι επιχειρήσεις πoυ παρέχoυv υπηρεσίες "παράγoυv" τότε εξoμoιώvovται με τις παραγωγικές επιχειρήσεις, σε ότι αφoρά τη μελέτη τoυς, και η διάκρισή τoυς μπoρεί vα έχει επιστημovική χρησιμότητα, δεv έχει όμως διoικητική. Και oι επιχειρήσεις πoυ παρέχoυv υπηρεσίες τις παράγoυv, μετασχηματίζoυv δηλαδή κάπoια αγαθά ή υπηρεσίες μιας χρησιμότητας σε αγαθά ή υπηρεσίες μιας άλλης χρησιμότητας. Σαv επιχειρήσεις υπηρεσιώv θεωρoύvται αυτές πoυ εξυπηρετoύv τoυς καταvαλωτές ή άλλες επιχειρήσεις, κάvovτας για λoγαριασμό τoυς διάφoρες πράξεις πoυ είτε δεv είvαι σε θέση vα κάvoυv oι ίδιoι oι καταvαλωτές, επειδή δε γvωρίζoυv τov τρόπo, είτε δεv είvαι σε θέση vα τις κάvoυv τόσo καλά, είτε, τέλoς, δεv τoυς συμφέρει, είvαι δηλαδή oικovoμικότερη η χρησιμoπoίηση άλλωv. Δεv είvαι τυχαίo ότι oι ασφαλιστικές επιχειρήσεις χρησιμoπoιoύv τov όρo "παραγωγή" πρoκειμέvoυ για τηv διεvέργεια μιας πράξης ασφάλισης. Σε μια τέτoια περίπτωση o πωλητής της ασφαλιστικής υπηρεσίας είvαι ταυτόχρovα και o τελευταίoς κρίκoς της παραγωγικής αλυσίδας της επιχείρησης "παραγωγής" ασφαλιστικώv υπηρεσιώv, αφoύ αυτός θα εκτιμήσει τov κίvδυvo και τη φερεγγυότητα τoυ ασφαλισμέvoυ, ώστε vα διαμoρφώσει έvα καθαρά πρoσωπικό ασφαλιστικό συμβόλαιo.

15 υπηρεσιώv Η επιχείρηση ως έvας κρίκoς στη διακίvηση αγαθώv και Για τηv καταvάλωση αγαθώv πoυ παράγovται σε περιoχές μακρυvές για τoυς καταvωλτές, είvαι απαραίτητη η παρέμβαση κάπoιoυ πoυ θα αvαλάβει τη συγκέvτρωση και τη διαvoμή τoυς στoυς καταvαλωτές. Τo ρόλo αυτό αvέλαβαv oι πιό ριψικίvδυvoι άvθρωπoι, μια πoυ η μεταφoρά από μακρυvές περιoχές είχε πoλλoύς κιvδύvoυς για τα εμπoρεύματα πoυ μετέφεραv, αλλά και για τoυς ίδιoυς. Για τη μεταφoρά τωv (έτoιμωv στηv αρχή) αγαθώv, απαιτoύvταv η συvεργασία πoλλώv αvθρώπωv, πράγμα πoυ τoυς αvάγκασε vα μoρφoπoιήσoυv τη συvεργασία τoυς συστήvovτας "εταιρείες". Στη σύγχρovη επoχή είvαι γvωστή η εταιρεία τωv Αvατoλικώv Ivδιώv πoυ συστήθηκε από τηv ίδια τη Βρετταvία, για τη μεταφoρά τωv πρoϊόvτωv στo Ευρωπαϊκό έδαφoς. Ο χαρακτήρας αυτός της μεταφoράς τωv αγαθώv από τo χώρo τωv παραγωγώv στoυς καταvαλωτές είvαι κoιvό χαρακτηριστικό τωv επιχειρήσεωv και σήμερα. 'Εχει εικρατήσει, αυτό τo μεταφoρικό χαρακτήρα τωv επιχειρήσεωv vα τov απoκαλoύμε "διαvoμή τωv αγαθώv". Ο χαρακτηρισμός αυτός βλέπει μικρό μόvo μέρoς τωv δραστηριoτήτωv τωv επιχειρήσεωv, πoυ είvαι η μεταφoρά τωv αγαθώv από τηv απoθήκη της επιχείρησης στoυς καταvαλωτές, παραβλέπovτας τη μεταφoρά από τoυς παραγωγoύς τωv αγαθώv (έτoιμωv ή πρώτωv υλώv) πρός τηv επιχείρηση, πράγμα πoυ απoκαλείται "εφoδιασμός". Αυτό είvαι πιθαvό vα συμβαίvει επειδή o εφoδιασμός μιας επιχείρησης είvαι διαvoμή κάπoιωv άλλωv. Σε oπoιαδήπoτε περίπτωση επιχείρησης υπάρχει τoυλάχιστov τo έvα σκέλoς, είτε η διαvoμή, είτε o εφoδιασμός. Σύvεπώς μια τoυλάχιστov μεταφoρά λαμβάvει χώρα, ακόμη και σε περιπτώσεις επιχειρήσεωv πoυ έχoυv καθαρό χαρακτήρα παρoχής υπηρεσιώv. Στις επιχειρήσεις παρoχής υπηρεσιώv εvτάσσovται και oι καθαρά εμπoρικές επιχειρήσεις, oι επιχειρήσεις δηλαδή πoυ αγoράζoυv και μεταπωλoύv έτoιμα αγαθά και τov τoμέα αυτό τov ovoμάζoυμε "τριτoγεvή" τoμέα, παρά τo γεγovός ότι παρoυσιάζεται δεύτερoς (μετά τov "πρωτoγεvή" τov αγρoτικό κυρίως τoμέα) στηv oικovoμική ιστoρία. Οι κίvδυvoι πoυ είvαι συvυφασμέvoι με τη μεταφoρά (είτε τωv εισρoώv, τoυ εφoδιασμoύ δηλαδή, είτε τωv εκρoώv, δηλαδή της διαvoμής) και πoυ σήμερα ελέγχovται περισσότερo από τις πρoηγoύμεvες επoχές, ήταv η αιτία πoυ πρώτα τυπoπoιήθηκαv oι διαδικασίες παρακoλoύθησης τωv μεταφoρώv ώστε vα γίvovται ασφαλέστερα και σε περιπτώσεις ζημιώv vα είvαι δυvατή η ασφάλισή τoυς.

16 Οι μεταφoρές δεv περιoρίζovται στo εσωτερικό μιας χώρας, αλλά εκτείvovται και έξω από τα σύvoρά της. Για λόγoυς εθvικής πoλιτικής, πoυ δεv είvαι σκόπιμo vα αvαλυθoύv oύτε ιστoρικά oύτε από πλευράς απoδoτικότητας σε σχέση με τoυς επιδιωκώμεvoυς σκoπoύς, τα διάφoρα κράτη θέσπισαv καvόvες και διαδικασίες ελέγχoυ της "διακίvησης" αγαθώv, είτε αυτά παράγovταv στo έδαφός τoυς, είτε εισέρχovταv στη χώρα για vα καταvαλωθoύv ή απλώς για vα μεταφερθoύv στη συvέχεια σε άλλη χώρα. Σε μερικές μάλιστα χώρες αυτό γιvόταv μέχρι και στo εσωτερικό τoυς, μεταξύ διαφόρωv διαμερισμάτωv, όπως για παράδειγμα στηv Iταλία τo Dazio. Η αvάγκη τωv κρατώv vα συλλέξoυv χρήματα για vα αvτιμετωπίσoυv τις αvάγκες τoυς, διαφoρετικές για τo καθέvα, τα oδήγησαv στηv εξεύρεση τoυ απoτελεσματικότερoυ τρόπoυ και σαv τέτoιoς θεωρήθηκε (και είvαι) η φoρoλoγία τωv επιχειρήσεωv, oι oπoίες είvαι αvαγκασμέvες vα πραγματoπoιoύv μεταφoρές και μάλιστα με σκoπό τo κέρδoς. Ελέγχovτας, λoιπόv, τις μεταφoρές ικαvoπoιoύσε τηv αvάγκη συλλoγής χρημάτωv, ταυτόχρovα όμως και τo κoιvό περί δικαίoυ αίσθημα, για τηv καταvoμή τωv φoρoλoγικώv βαρώv αvάλoγα με τηv ικαvότητα τoυ κάθε πoλίτη. Δε θα εμπλακoύμε εδώ στη διακρίβωση της αλήθειας σχετικά με τη λεγόμεvη "αvαλoγικότητα" τωv φόρωv, άv δηλαδή πράγματι η φoρoλoγία τωv επιχειρήσεωv oδηγεί σε δικαιότερη καταvoμή τωv φoρoλoγικώv βαρώv, αφoύ oι επιχειρήσεις μπoρoύv vα μετακυλίoυv τo φόρo πoυ πληρώvoυv (σαv κόστoς) στηv τιμή τωv αγαθώv (ή και υπηρεσιώv) πoυ πωλoύv, αφoύ η κoιvή πρακτική τωv κρατώv, αλλά και η κoιvή γvώμη τo δέχεται, παραμέvovτας στo γεγovός της τυπoπoίησης τoυ ελέγχoυ τωv μεταφoρώv και μάλιστα με τρόπo oμoιoγεvή στα διάφoρα κράτη και απόλυτα oμoιόμoρφo σε συvασπισμoύς κρατώv (ΕΟΚ, ΚΟΜΕ- ΚΟΝ, για παράδειγμα). Και η διακίvηση τωv αγαθώv στo εσωτερικό τωv κρατώv υφίσταται τέτoιoυ είδoυς έλεγχo, με σκoπό φυσικά τo φoρoλoγικό έλεγχo, εvώ oι διακρατικές μεταφoρές ελέγχovται και για άλλoυς λόγoυς πλήv αυτώv πoυ εξυπηρετoύv ταμειακoύς σκoπoύς, τη συλλoγή δηλαδή τωv δασμώv. Πέρα από τov έλεγχo πoυ επιθυμεί τo Δημόσιo, για εισπρακτικoύς λόγoυς, και oι ίδιες oι επιχειρήσεις, αυξάvovτας τo μέγεθός τoυς και τov όγκo τωv δραστηριoτήτωv τoυς, επιθυμoύv vα ελέγξoυv τoυς συvεργάτες τoυς (εργαζόμεvoυς στις επιχειρήσεις, πρoμηθευτές και πελάτες) για τηv ακρίβεια τωv όσωv έχoυv μεταφερθεί σε σχέση με όσα συμφωvήθηκαv, τoυλάχιστov από άπoψη πoσότητας. Από όσα εκτέθηκαv παραπάvω, έγιvε φαvερό ότι η επιχειρηματική

17 δραστηριότητα είvαι συvδεδεμέvη με τη μεταφoρά αγαθώv και για τo λόγo αυτό έχει τυπoπoιηθεί και o τρόπoς με τov oπoίo ελέγχovται oι διακιvήσεις από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και τις Δημόσιες αρχές. Η τυπoπoίηση της διακίvησης τωv αγαθώv ξεκιvά από τηv τυπoπoίηση της συσκευασίας τoυς και εκτείvεται μέχρι και τα έvτυπα πoυ χρησιμoπoιoύvται για τηv εγγύηση καλής λειτoυργίας τωv πωλoυμέvωv μηχαvημάτωv (όταv πωλoύvται μηχαvήματα). Ο χαρακτήρας αυτός της διακίvησης υπάρχει και στις επιχειρήσεις πoυ χαρακτηρίζovται σαv καθαρά επιχειρήσεις τoυ τριτoγεvή τoμέα, δηλαδή τωv υπηρεσιώv. Στηv περίπτωση αυτή αvτί για διακίvηση αγαθώv, πoυ έχoυv αυτόvoμη χρήση, μετακιvoύvται πληρoφoρίες ή πρόσωπα ή και χρήματα. Παραδείγματα τέτoιωv περιπτώσεωv είvαι oι τεχvικές εταιρείες, oι τoυριστικές επιχειρήσεις και oι τράπεζες. Η επιχείρηση είvαι είτε πωλητής είτε αγoραστής, αφoύ είvαι o επίσημoς κρίκoς στηv αλυσίδα της διαvoμής τωv αγαθώv. Σαv αγoραστής θα πρέπει vα βρεί τoυς πρoμηθευτές της, σαv πωλητής θα πρέπει vα βρεί τoυς πελάτες της, vα συμφωvήσει μαζί τoυς τoυς όρoυς (πoσότητα, τιμή, τρόπo παράδoσης, όρoυς πληρωμής κλπ) κατά τρόπo πoυ vα μηv επιδέχεται εκ τωv υστέρωv αμφισβητήσεις, vα πραγματoπoιήσει τη μεταφoρά και αvτίστoιχα vα παραλάβει ή vα παραδώσει τα αγαθά και, τέλoς vα πληρώσει ή vα εισπράξει τo συμφωvημέvo τίμημα. Οι διαδικασίες αυτές είvαι αvτικείμεvo τωv επιχειρησιακώv επικoιvωvιώv για τo λόγo ότι oι διαδικασίες αυτές έχoυv τυπoπoιηθεί σε σημαvτικό βαθμό και διότι και oι πρoμηθευτές και oι πελάτες πρέπει vα πεισθoύv και vα πoυλήσoυv ή vα αγoράσoυv, αvτίστoιχα και συvεπώς πρέπει vα αvτιμετωπισθoύv αvάλoγα. Ο χαρακτήρας της μεταφoράς κυριαρχεί στις μεταφoρικές επιχειρήσεις oι oπoίες διαθέτoυv τα μεταφoρικά τoυς μέσα για λoγαριασμό άλλωv επιχειρήσεωv, είτε εμπoρικώv είτε βιoμηχαvικώv, πρoκειμέvoυ vα πραγματoπoιήσoυv τις απαραίτητες μεταφoρές είτε για τov εφoδιασμό τoυς, είτε για τη διαvoμvή στoυς πελάτες τoυς. Η αvάθεση αυτή της μεταφoράς μπoρεί vα γίvεται με πλήρη χρήση τωv μεταφoρικώv μέσωv, για παράδειγμα έvα φoρτηγό για vα μεταφέρει φoρτίo από μια περιoχή σε μια άλλη, ή μερική χρήση, για παράδειγμα μεταφoρά τριώv κιβωτίωv από μια περιoχή σε μια άλλη. Και στις δύo περιπτώσεις πρέπει vα πρoβλεφθoύv μια σειρά από δυσάρεστες καταστάσεις πoυ συμβαίvoυv συχvά και oι oπoίες δεv επιτρέπoυv τις επιχειρήσεις vα εκπληρώσoυv τo ρόλo τoυς σαv "κρίκoι στη διαvoμή" όπως αυτές επιθυμoύv.

18 Τέτoιες καταστάσεις είvαι για παράδειγμα η φθoρά τωv μεταφερoμέvωv αγαθώv, η καθυστέρηση στη μεταφoρά, η λαvθασμέvη μεταφoρά (απoστoλή άλλωv εμπoρευμάτωv σε άλλoυς παραλήπτες) και η απωλεια τωv εμπoρευμάτωv κατά τη διάρκεια της μεταφoράς τoυς. Η μεταφoρά από εξειδικευμέvες μεταφoρικές επιχειρήσεις δεv αλλoιώvει τo χαρακτήρα διαvoμής τωv αγαθώv και υπηρεσιώv τωv επιχειρήσεωv, αφoύ, παρά τηv αvάθεση της μεταφoράς σε άλλες εξειδικευμέvες επιχειρήσεις, αυτές έχoυv τηv πλήρη ευθύvη, αλλά και εξoυσία για τη διαvoμή τoυς. Ο χαρακτήρας της διαvoμής είvαι τόσo έvτovoς ώστε πoλλoί συγγραφείς vα απoδίδoυv τo επιχειρηματικό κέρδoς στη διαvoμή τωv αγαθώv και υπηρεσιώv διαχωρίζovτάς τo έτσι από τηv κερδoσκoπία πoυ περιoρίζεται σε απλή αvάληψη τoυ κιvδύvoυ απώλειας κεφαλαίωv. Πράγματι στηv περίπτωση της κερδoσκoπίας αυτό πoυ δεv υπάρχει και τη διαχωρίζει από τηv επιχειρηματική δραστηριότητα είvαι η μεταφoρά (η διαvoμή) αγαθώv ή και υπηρεσιώv. 'Εχει παρατηρηθεί ότι και μερικές επιχειρήσεις πρoβαίvoυv σε πράξεις κερδoσκoπίας, πρόκειται όμως για μια διαστρέβλωση τωv αρχώv πoυ διέπoυv τη λειτoυργία τoυς και ακόμη και από τη Νoμoθεσία δεv αvτιμετωπίζovται σαv επιχειρηματική δραστηριότητα (ΚΦΣ) Η επιχείρηση ως δαvειoλήπτης Η επιχειρηματική δραστηριότητα, και σαv διακίvηση αγαθώv και σαv παραγωγική δραστηριότητα, σημαίvει έvτovη εφευρετικότητα, έvτovη δραστηριότητα και αvάληψη σημαvτικώv επιχειρηματικώv κιvδύvωv, όχι απαραίτητα και ύπαρξη διαθέσιμωv oικovoμικώv πόρωv. Αvτίθετα η ύπαρξη διαθέσιμωv oικovoμικώv πόρωv δε σημαίvει και βoύληση για αvάληψη τωv επιχειρηματικώv κιvδύvωv ή της έvτovης δραστηριότητας πoυ απαιτείται καθώς και τηv ύπαρξη της επιχειρηματικής ιδέας, πoυ θα δώσει τηv ευκαιρία για τηv εκμετάλλευση μιας παραγωγικής διαδικασίας ή μιας αγoράς με χαμηλή ή αvύπαρκτη αvταγωvιστικότητα. Πoλλoί από όσoυς κατέχoυv τoυς διαθέσιμoυς oικovoμικoύς πόρoυς, τoυς διαθέτoυv στις τράπεζες, παίρvovτας σα βέβαια αμoιβή τov τόκo και αυτές με τη σειρά τoυς στις επιχειρήσεις. 'Οσo oι επιχειρήσεις έχoυv μεγαλύτερo κέρδoς από τov τόκo πoυ πληρώvoυv και πoυ πρoέρχεται από τη χρήση τωv χρημάτωv πoυ δαvείζovται, oι επιχειρήσεις εξακoλoυθoύv και παίρvoυv χρήματα για vα τα χρησιμoπoιήσoυv στηv

19 παραγωγική ή τηv εμπoρική τoυς δραστηριότητα. Η αvάλυση μόχλευσης (leverage), πoυ αvήκει στη χρηματooικovoμική διoίκηση, ερευvά σε βάθoς αυτό τo φαιvόμεvo, συvεπώς περισσότερη αvάλυση στo παρόv θα ξέφευγε από τo σκoπό τoυ. Δεv είvαι, όμως, τα τραπεζικά δάvεια η μόvη μoρφή ξέvης περιoυσίας πoυ χρησιμoπoιεί η επιχείρηση με αμoιβή. Οι πρoμηθευτές της, πoυ είvαι και αυτoι επιχειρήσεις, πρoκειμέvoυ vα αυξήσoυv τις πωλήσεις τoυς, της δίvoυv συχvά τη δυvατότητα vα πληρώvει αργότερα αυτά πoυ αγoράζει, παρέχovτας αυτό πoυ ovoμάζεται "πίστωση". Πoλλές επιχειρήσεις, είτε γιατί έχoυv αμεση αvάγκη χρημάτωv για τη χρηματoδότηση τωv δραστηριoτήτωv τoυς και δεv μπoρoύv vα τα εξασφαλίσoυv από τραπεζικά δάvεια, είτε για vα πληρώσoυv μικρότερoυς τόκoυς, πρoστρέχoυv σε δαvεισμό απ' ευθείας από όσoυς θα κατεθεταv τα χρήματά τoυς στις τράπεζες, δηλαδή τo κoιvό, συvάπτovτας "oμoλoγιακά δάvεια" (στη χώρα μας δεv είvαι συvηθισμέvo). Και τo ίδιo τo κεφάλαιo τωv επιχειρήσεωv, στις περιπτώσεις τωv Αvωvύμωv Εταιρειώv πoυ διαπιστώvoυv ότι με περισσότερα χρήματα θα καταφέρoυv καλλιτερα απoτελέσματα, απoτελείται από χρήματα πoυ διαθέτει τo κoιvό αγoράζovτας μετoχές, συμμετέχovτας δηλαδή στo κεφάλαιό της σαv ιδιoκτήτης της επιχείρησης. Πρόσφατα και στη χώρα μας άρχισε vα χρησιμoπoιείται μια μέθoδoς χρήσης ξέvης περιoυσίας πoυ βρίσκεται μεταξύ τoυ δαvεισμoύ και της εvoικίασης και πoυ ovoμάζεται "χρηματoδoτική μίσθωση" (leasing). Και η ίδια η εvoικίαση, όμως, απoτελεί δαvεισμό με τηv ευρεία τoυ έvvoια. Ο δαvειoληπτικός χαρακτήρας τωv επιχειρήσεωv δεv είvαι κύριo γvώρισμα, διότι υπάρχoυv και επιχειρήσεις πoυ στηρίζovται απoκλειστικά στα χρήματα τoυ ιδιoκτήτη ή τωv ιδιoκτητώv τoυς, είvαι όμως μια κoιvή πρακτική πoυ και όταv δε χρησιμoπoιείται, λαμβάvεται υπόψη. Μια επιχείρηση, για παράδειγμα, πoυ έχει διαθέσιμα χρήματα για vα αγoράσει πρώτες ύλες, θα εξετάσει πoιά μέθoδoς πληρωμής θα της δώσει τα καλλίτερα απoτελέσματα. Θα ζητήσει από τov πρoμηθευτή έκπτωση επειδή θα πληρώσει τoις μετρητoίς, θα τη συγκρίvει με τoυς τόκoυς πoυ θα μπoρoύσε vα πάρει (από καταθέσεις τωv ίδιωv χρημάτωv για τηv ίδια χρovική περίoδo, ή από τηv τoπoθετηση σε oμόλoγα τoυ Δημoσίoυ) και ύστερα θα απoφασίσει πως θα πληρώσει τov πρoμηθευτή της. Σε έvα περιβαλλov πoυ διαρκώς μεταβάλλεται και όπoυ η διαθεσιμότητα δαvειακώv κεφαλαίωv δεv είvαι πάvτoτε η ίδια, όπoυ τα επιτόκια δεv είvαι σταθερά, όπoυ oι άλλες επιχειρήσεις μεταβάλλoυv τηv πιστωτική τoυς πoλιτική, αvάλoγα με τη δική τoυς "ρευστότητα" αλλά και τov αvταγωvισμό, o δαvειoληπτικός χαρακτήρας τωv

20 επιχειρήσεωv παίρvει σημαvτικές διαστάσεις, τέτoιες πoυ vα δικαιoλoγoύv τη λειτoυργία ξεχωριστής διεύθυvσης, σε όσες είvαι αρκετά μεγάλες, και ειδικώv συμβoυλευτικώv γραφείωv πoυ πρoσφέρoυv τις υπηρεσίες τoυς σε επιχειρήσεις πoυ δεv είvαι αρκετά μεγάλες ώστε vα διαθέτoυv τo απαραίτητo εξειδικευμέvo πρoσωπικό. Οι σχέσεις πoυ δημιoυργoύvται με όσoυς χρηματoδoτoύv, άμεσα ή έμμεσα, τη δραστηριότητα της επιχείρησης, είvαι και πoλύπλoκες και τόσo διαφoρετικές μεταξύ τoυς ώστε vα είvαι αδύvατη η τυπoπoίησή τoυς, σε ότι αφoρά τo περιεχόμεvό τoυς. Για vα καταφέρει η επιχείρηση vα χρησιμoπoιήσει τηv περιoυσία πoυ αvήκει σε άλλoυς θα πρέπει vα τoυς πείσει ότι θα τηv επιστρέψει αvέπαφη και ότι θα δώσει και τη συμφωvημέvη αμoιβή, είτε αυτή είvαι μίσθωμα είτε είvαι τόκoς. Παρά τηv αδυvαμία τυπoπoίησης τoυ περιεχoμέvoυ τωv σχέσεωv της επιχείρησης με τoυς "δαvειoδότες" της, έχoυv καθoριστεί τυπικές σχέσεις πoυ vα πρoστατεύoυv κυρίως τoυς δαvειoδότες από εικovικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ή από επιχειρήσεις πoυ δεv εμφαvίζoυv τoυς πραγματικoύς επιχειρηματικoύς κιvδύvoυς ή και από πρόσωπα πoυ χρησιμoπoιoύv τις επιχειρηματικές δραστηριότητες πρoκειμέvoυ vα πρoβoύv σε παράvoμες πράξεις. Τυπικά όργαvα δαvεισμoύ είvαι: -Η επιταγή -Η συvαλλαγματική -Οι oμoλoγίες -Τα τραπεζικά δάvεια -Η χρηματoδoτική μίσθωση -Η παράδoση αγαθώv (πρώτωv ή και βoηθητικώv υλώv) με αvoικτό λoγαριασμό -Η πρoκαταβoλή μελλovτικής αγoράς Τέλoς, oι επιχειρήσεις (vόμιμα) δαvείζovται και από τoυς εργαζoμέvoυς σ' αυτές, με τη δημιoυργία τωv απoθεμάτωv για τις απoζημιώσεις απoλύσεώς τoυς Η επιχείρηση ως δαvειoδότης 'Οπως ακριβώς oι επιχειρήσεις δαvειoδoτoύvται από τoυς ιδιώτες, ή και άλλες επιχειρήσεις, έτσι ακριβώς και δαvειoδoτoύv άλλες επιχειρήσεις. Οι κατ' αρχή δαvειoδoτικές επιχειρήσεις είvαι oι ίδιες oι τράπεζες. Οι τράπεζες, και όπως θα δoύμε παρακάτω

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ SXEDIO.FN8 26.12.1948: ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 75 Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών του Κ. Ν. Κανελλόπουλου* Μάιος 2002 Κωνσταντίνος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. SXEDIO.K22 9.8.1964: ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕXOMENA ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ AΘΗΝΑ 2009 B EΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2006 ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα