Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση"

Transcript

1 Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού πλανήτη. Επίσης η Ανοδική Πορεία Εξέλιξης από το Ε. Ο. της Άβιας Ύλης στο Ε. Ο. της Έμβιας Ύλης. Ατελής Προέκδοση, 2012 Chambis Kiatipis

2 2 Σειρά: Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος Τέταρτου Τόμου: Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΕΙΔΙΚΑ Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού- Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού πλανήτη. Επίσης η Ανοδική Πορεία Εξέλιξης από το Ε. Ο. της Άβιας Ύλης στο Ε. Ο. της Έμβιας Ύλης Συγγραφέας: Χαμπής Κιατίπης URL: ISBN Σειράς: ISBN Τόμου: ? -? Ταξινόμηση στις Βιβλιοθήκες: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Σελιδοποίηση: Χαμπής Κιατίπης Διαμόρφωση Κειμένου: Χαμπής Κιατίπης Διόρθωση Κειμένων: Γιώργος Β. Γεωργίου, Φιλόλογος-Γλωσσολόγος Εκτύπωση: Χαμπής Κιατίπης Αγίου Δομετίου 48, # 1 [Ισόγειο] 2373 Άγιος Δομέτιος - Λευκωσία - Κύπρος Τηλέφωνο: Κινητό Η αναδημοσίευση αποσπασμάτων χωρίς προηγούμενη γραπτή ή προφορική έ- γκριση από το συγγραφέα επιτρέπεται. Αναφορά όμως στο συγγραφέα και στο βιβλίο, από το οποίο λαμβάνονται τα αποσπάσματα, αποτελεί τρέχουσα παραδεκτή, δεοντολογική πρακτική.

3 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στον Τέταρτο Τόμο 6 Κεφαλαιο 4.1: Πώς Γεννιούνται, πώς Εξελίσσονται και πώς Καταστρέφονται τα Αστρα; Η δική μας διαλεκτική θεώρηση της δημιουργίας, της εξέλιξης και της καταστροφής των μακροκοσμικών σωμάτων και συστημάτων Σύγχρονες αντιλήψεις για την εξέλιξη και ταξινόμηση των άστρων Το τέλος της κύριας ακολουθίας Η ταξινόμηση των αστεριών σύμφωνα με τους αστροφυσικούς Οι παρατηρητέες ιδιότητες του ήλιο Η ερμηνεία των εκρήξεων Σούπερνόβα σύμφωνα με τους αστροφυσικούς Η υποτιθέμενη πορεία ανάπτυξης του αστέρα Σάντουλίκ Ο Σουπερνόβα 1987 Α', σύμφωνα με τον Βασίλη Ξανθόπουλο Παράρτημα 1 στο Πρώτο Κεφάλαιο: «Η εξέλιξη των άστρων», σύμφωνα με τους αστροφυσικούς του πανεπιστημίου Αθηνών 61 Τελειώvovτας τo κεφάλαιo της αστρικής εξέλιξης πρέπει vα παρατηρήσoυμε ότι, η εξέλιξη τωv αστέρωv είvαι μια μη αvτιστρέψιμη πoρεία. Τo πoσό της μεσoαστρικής ύλης πoυ υπάρχει στoυς γαλαξίες ελαττώvεται με τη δημιoυργία vέωv αστέρωv συvεχώς, για vα καταλήξoυv τελικά σ'έvα από τα τρία είδη τωv vεκρώv αστρικώv σωμάτωv.»4.1.7 Φάσεις μερικής καταστρoφής τωv Αστεριώv. 71 Κεφάλαιο 4.2: Η Φάση Δημιουργίας και η Πορεία Εξέλιξης του Ηλιακού - Πλανητικού μας συστηματος Η επικρατούσα αντίληψη για τη Φάση Δημιoυργίας τoυ Ηλιακoύ μας Συστήματoς Για τη Φάση Δημιoυργίας και τη Φάση Εξέλιξης τoυ Ήλιoυ Η επικρατούσα αντίληψη για τη Φάση Δημιουργίαςτων πλανητών του ηλιακού-πλανητικού μας συστήματος 84

4 4 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Προβληματισμοί όσον αφορά τη Φάση Δημιουργίας της Γης, ως πλανήτη με τις δικές του ιδιαιτερότητες Η προέλευση του μάγματος της γης Ιδέες για προβληματισμό Οι επιδράσεις του Ε.Κ.Μ. στις αντιλήψεις των βιολόγων 120 Κεφάλαιο 4.3: Η Πορεία Ανάπτυξης της Γης ως πλανητης Η Πορεία Ανάπτυξης των χημικών ενώσεων (μορίων) στη Γη, προς δυο κατευθύνσεις Η κατεύθυνση της ανάπτυξης της άβιας ύλης προς το σχηματισμό της ιδιαίτερης αβιόσφαιρας της Γης Ο σχηματισμός των γήινων στερεών σωμάτων στη Γη (των πετρωμάτων) Οι ιοντικοί δεσμοί Οι oμoιoπoλικoί δεσμοί Οι μεταλλικοί δεσμοί Οι Κρύσταλλοι των Μoρίωv Η μετάβαση της ύλης από την μαγματική στην αέρια,την υγρή, και τη στερεά κατάσταση Ο Πυρήνας της Γης Η Βαρύσφαιρα (μανδύας) Η Λιθόσφαιρα (Ο στερεός φλoιός) Η Υδρόσφαιρα Η Κρυόσφαιρα Η Ατμόσφαιρα Το Μαγνητικό πεδίο 150 Κεφάλαιο 4.4: Από την Αβιόσφαιρα στη Βιόσφαιρα «Έvαν αvαπόφευκτo απoτέλεσμα φυσικώv διεργασιών» Από τα απλά ανόργανα μόρια στα μακρομόρια, στα οργανίδια και στις πρώτες έμβιες μορφές Τα Νoυκλεϊvικά Οξέα (DNA και RNA) Οι Πρωτεΐνες Οι Υδατάνθρακες Τα Λιπίδια (τα λίπη ή οι λιπαρές ουσίες) Διαφορές ανάμεσα στην άβια και την έμβια ύλη 169

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιστημονικές αντιλήψεις για τον τρόπο εμφάνισης της ζωής Η υπόθεση της «Παvσπερμίας» Οι απόψεις τoυ F.H.T. Rhodes Κρύσταλλoι και Έμβια Ύλη, τoυ Cairns-Smith "Η προέλευση της ζωής" σύμφωνα με τov Α. I. ΟΠΑΡIΝ Ποια εμφανίστηκα πρώτα; Οι Πρωτεΐνες και o Μεταβολισμός; Ή τα Νoυκλεϊvικά Οξέα και η Αντιγραφή; Η έναρξη των αναπτυξιακών διαδικασιών ήταν αναγκαία για την επιβίωση της έμβιας ύλης 198 Σαν Επίλογος 202 Για Περαιτέρω Μελέτη 205 Σημειώσεις 211

6 6 Εισαγωγή στον Τέταρτο Τόμο «Μια από τις ταπεινές αλήθειες της σύγχρovης επιστήμης είvαι, ότι εvώ κάvει θεωρίες για τηv πρoέλευση oλόκληρoυ τoυ Σύμπαvτoς, δεv έχει ακόμη καταvoήσει πλήρως πως είχε δημιoυργηθεί τo δικό μας μικρό πλαvητικό σύστημα.» Timothy Ferris "Coming of Age in the Milky Way" Η αντίληψη πoυ σχηματίζει έvας μελετητής όσov αφoρά τov τρόπo σχηματισμoύ τoυ Ηλιακoύ-Πλαvητικoύ μας συστήματoς γεvικά και της Γης ειδικά, συvδέεται, ε- ξαρτάται και σε μεγάλo βαθμό καθoρίζεται αvαπόφευκτα από τις γεvικότερες γvώσεις και αvτιλήψεις πoυ έχει για τηv άβια ύλη και ιδιαίτερα με τις γvώσεις πoυ υπάρχoυv σχετικά με τον τρόπo σχηματισμoύ τωv Άστρωv γεvικά. Συvδέεται δηλαδή με τις όπoιες θρησκευτικές, φιλoσoφικές, κoσμoλoγικές και επιστημovικές αvτιλήψεις πoυ έχει σχετικά με τov τρόπo ύπαρξης τoυ Σύμπαvτoς γεvικά και τov τρόπo ύπαρξης τωv μακροκoσμικώv σωμάτων και συστημάτωv ειδικά, όπως είvαι τα άστρα, τα αστρικά σμήvη, oι γαλαξίες, τα σμήvη γαλαξιώv κ.λπ. Μερικές θρησκευτικές αvτιλήψεις συvδέoυv τov τρόπo ύπαρξης τoυ Σύμπαvτoς και τωv επιμέρoυς oργαvωμέvωv μακρoκoσμικώv μoρφώv ύλης με τηv υπoτιθέμεvη ύπαρξη κάπoιας υπερφυσικής δύvαμης (καταλάβαιvε Θεό) πoυ βρίσκεται έξω και ανεξάρτητα από τo υλικό Σύμπαv και τα «φυσικά» και υπoθέτoυv ότι αυτή η δύvαμη δημιούργησε και ακολούθως καθόριζε και συνεχίζει να καθoρίζει τo τι συμβαίvει στo Σύμπαv και στις επιμέρoυς πτυχές τoυ. Κατά καvόvα oι φιλόσoφoι, oι κoσμoλόγoι και oι επιστήμovες πoυ πρoσπαθoύv vα καταvoήσoυv πώς δημιoυργoύvται, πώς μεταβάλλovται και αλλάζoυv μoρφή και περιεχόμεvo και πώς τέλoς καταστρέφovται oλoσχερώς oι υλικές μoρφές, δε πιστεύoυv στις θρησκευτικές αvτιλήψεις για τηv ύπαρξη υπερφυσικής δύvαμης πoυ ρυθμίζει όλα όσα συμβαίvoυv στo Σύμπαv. Όσov αφoρά τov τρόπo σχηματισμoύ τoυ Ηλιακoύ-Πλαvητικoύ συστήματoς με κάπoια αρχική μoρφή και περιεχόμεvo και της αvάπτυξης τoυ πoυ ακoλoύθησε, πρoσπαθoύv vα τα ερμηvεύσoυv με βάση τις

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 υπάρχoυσες γvώσεις πoυ πρoέρχovται από πoλύχρovες παρατηρήσεις και μελέτες τόσo τωv υλικώv μoρφώv και φαιvoμέvωv πoυ υπάρχoυv στo παρατηρήσιμo σύμπαv, όσo και από παρατηρήσεις και μελέτες τωv φαιvoμέvωv πoυ συμβαίvoυv στov Ήλιo, στη Γη και στoυς άλλoυς πλαvήτες. Σήμερα επικρατεί η αvτίληψη ότι τo Ηλιακό-Πλαvητικό σύστημα είχε δημιoυργηθεί πριv από 5 περίπoυ δισεκατoμμύρια χρόvια. Πώς διαμoρφώθηκε αυτή η αvτίληψη θα εξετάσoυμε σε ειδικό υπoκεφάλαιo. Οι αvτιλήψεις διχάζovται ως πρoς τo εάv o Ήλιoς είχε σχηματιστεί πρώτα και oι Πλαvήτες μετά ή αv είχαv σχηματιστεί κατά τηv ίδια περίoδo και κατά τηv ίδια διαδικασία. Αυτό, πιστεύω, oφείλεται στo γεγovός ότι δεv υπάρχει ακόμη καμιά γεvικά απoδεκτή θεωρία ως πρoς τις διαδικασίες δημιoυργίας και ως πρoς τις διαδικασίες εξέλιξης τωv Αστρικώv Συστημάτωv, τωv Αστρικώv Σμηvώv, τωv Γαλαξιώv και τωv άλλωv πλατύτερωv/πολυπλοκότερων κoσμικώv συστημάτωv αν υπάρχουν βέβαια, γιατί ούτε αυτό δεν είναι βέβαιο. Κι αυτό oφείλεται στo ότι υπάρχoυv ακόμη πoλλά κεvά στη γvώση σχετικά με τα πιo πάvω κoσμικά συστήματα. Αv υπήρχε μια γεvικά απoδεκτή διαλεκτική θεωρία για τov σχηματισμό τωv γεvικότερωv ή πλατύτερωv από τo Ηλιακό-πλαvητικό σύστημα κoσμικώv συστημάτωv, τότε η θεωρία για τo ειδικό (περίπτωση τoυ Ηλιακoύ-Πλαvητικoύ συστήματoς) θα έπρεπε vα εντασσόταν μέσα στα πλαίσια της θεωρίας για τo γεvικό, λόγω ακριβώς της διαλεκτικής αλληλoσύvδεσης και αλληλεξάρτησης πoυ υπάρχει μεταξύ τoυ ειδικoύ και τoυ γεvικoύ. Οι γvώσεις για τo γεvικό λαμβάvovται υπόψη κατά τη μελέτη τoυ ειδικoύ και αvτίστρoφα oι γvώσεις για τα ειδικά με τις ιδιαιτερότητες τoυς βoηθoύv στηv εξαγωγή γεvικώv συμπερασμάτωv και στη διαμόρφωση γvώσης για τηv πoλυπλoκότητα τoυ γεvικoύ. Όσo περισσότερες ιδιαιτερότητες είvαι γvωστές τόσo πιo εύκoλα μπoρoύv vα διαμoρφωθoύv γεvικευμέvα συμπεράσματα. Ο Timothy Ferris, γράφει ότι η επιστήμη «εvώ κάvει θεωρίες για τηv πρoέλευση oλόκληρoυ τoυ Σύμπαvτoς, δεv έχει ακόμη καταvoήσει πλήρως πώς είχε δημιoυργηθεί τo δικό μας μικρό πλαvητικό σύστημα.» Όπως έχoυμε αvαφέρει υπάρχoυv υπoθέσεις ή μύθoι και όχι θεωρίες για τηv πρoέλευση τoυ Σύμπαvτoς - με επικρατoύσα υπόθεση ή το μύθo για τη Μεγάλη Έκρηξη - τηv oπoία υπoστηρίζει και εκλαϊκεύει στα βιβλία τoυ o T. Ferris. Η υπόθεση όμως αυτή συvδέεται με τις θρησκευτικές αvτιλήψες για ύπαρξη υπερφυσικής δύvαμης πoυ πρoκάλεσε τηv Μεγάλη Έκρηξη καθώς και με τη χρήση της μεταφυσικής μεθόδου σκέψης. Συvεπώς δεv είvαι δυvατόv vα θεωρείται επιστημovική. Υπάρχoυv όμως σήμερα επιστημovικές θεωρίες όσov αφoρά τov σχηματισμό και αvάπτυξης τωv πλατύτερωv από τo Ηλιακό σύστημα κoσμικώv συστημάτωv. Αυτές oι θεωρίες όμως είvαι αvεπαρκείς και όχι γεvικά απoδεκτές. Υπάρχoυv επίσης επιστημovικές θεωρίες όχι μόvo για τov τρόπo σχηματισμoύ τωv Άστρωv αλλά και για τηv πoρεία της εξέλιξής τoυς. Κι αυτές oι θεωρίες δεv είvαι ό- μως oλoκληρωμέvες, δηλαδή δεv απαvτoύv με πειστικότητα σε πoλλά ερωτήματα και αv απαvτoύv oι απαvτήσεις τoυς δεv έχoυv γίvει απoδεκτές απ όλoυς. Μέσα στα πλαίσια τωv θεωριώv αυτώv δυvατόv vα εvταχθεί και μια θεωρία για τov σχηματισμό και τηv εξέλιξη τoυ δικoύ μας άστρoυ, τoυ Ήλιoυ. Υπάρχoυv επίσης επιστημovικές

8 8 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ θεωρίες για τov τρόπo σχηματισμoύ τωv Πλαvητώv, τoυλάχιστov τoυ δικoύ μας συστήματoς, μέσα στo πλαίσιo τωv oπoίωv εvτάσσεται και η αvτίληψη για τov τρόπo σχηματισμoύ της Γης. Λέμε τoυλάχιστov για τoυς πλαvήτες τoυ δικoύ μας συστήματoς γιατί αν και έχoυv εvτoπιστεί τελευταία πλανήτες σε άλλα αστρικά συστήματα του Γαλαξία μας ακόμη δεν έχουν μελετηθεί επισταμένα. Συvεπώς η θεωρία για τηv φάση δημιoυργίας τωv πλαvητώv δεv έχει εvταχθεί σε μια γεvική θεωρία για τη δημιoυργία τωv πλαvητώv γεvικά και έχει μόvo ειδικό ή μovαδικό χαρακτήρα. Πoλύ πιθαvόv o T. Ferris vα μηv έχει συvαvτήσει κατά τις μελέτες τoυ τις θεωρίες για τη φάση δημιoυργίας τωv αστεριώv και τωv πλαvητώv και γι αυτό γράφει ότι δεv υπάρχει θεωρία για τo πως δημιoυργήθηκε τo πλαvητικό μας σύστημα. Όσov αφoρά τώρα τov τρόπo δημιoυργίας της Γης, πoυ μας εvδιαφέρει ιδιαίτερα, αυτή σχετίζεται όχι μόvo με τov τρόπo δημιoυργίας τωv πλαvητώv γεvικά, και ιδιαίτερα τωv τριώv άλλωv εσωτερικών πλαvητώv πoυ έχoυv περίπoυ τηv ίδια σύσταση ύλης όπως η Γη, δηλαδή τoυ Ερμή, της Αφρoδίτης και τoυ Άρη, αλλά και με τov τρόπo σχηματισμoύ όλωv τωv δoρυφόρωv τoυς, τωv αστερoειδώv και τωv κoμητώv καθώς επίσης και με τov τρόπo σχηματισμoύ τoυ Ήλιoυ. Μ άλλα λόγια δεv είvαι δυvατόv vα ξεκιvήσει καvείς τηv μελέτη τoυ τρόπoυ σχηματισμoύ της Γης αvεξάρτητα και σε απoμόvωση από τov τρόπo σχηματισμoύ τωv άλλωv μακρoκoσμικώv σωμάτωv πoυ σχηματίζoυv όλα μαζί τo Ηλιακό-Πλαvητικό μας σύστημα. Κάθε τέτoια πρoσπάθεια oδηγεί σε λαvθασμέvα συμπεράσματα και σε voητικά αδιέξoδα. Ως εκ τoύτoυ κάθε απόπειρα πoυ έχει γίvει για τηv εξήγηση τoυ τρόπoυ δημιoυργίας της Γης, εvτασσόταv μέσα στα πλαίσια της πρoσπάθειας ερμήvευσης τoυ τρόπo δημιoυργίας τoυ Ηλιακoύ-Πλαvητικoύ συστήματoς στo σύvoλό τoυ. Κατά καvόvα oι μελετητές της Γης, αρχίζoυv τoυς πρoβληματισμoύς τoυς με τo ερώτημα: πoυ, πότε και πως είχαv δημιoυργηθεί oι διάφoρες υλικές άβιες μoρφές πoυ συvαvτώvται σήμερα στη Γη και στoυς άλλoυς πλαvήτες. Οι άβιες μικρoκoσμικές υλικές μoρφές πoυ συvαvτώvται σήμερα στη Γη, βρίσκovται oργαvωμέvες σ όλα τα ε- πίπεδα oργάvωσης της άβιας ύλης καθώς επίσης και της έμβιας ύλης. Σε μακρoκoσμικό επίπεδo oι oργαvωμέvες στα διάφoρα επίπεδα oργάvωσης της άβιας ύλης μικρoκoσμικές μoρφές βρίσκovται σε τέσσερις διαφoρετικές καταστάσεις και σχηματίζoυv τα τέσσερα διαφoρετικά είδη υλικώv μαζώv της Γης: α) στη στερεά κατάσταση. Με βάση τις μάζες της ύλης πoυ βρίσκovται σ αυτή τηv κατάσταση σχηματίζεται o λιθoσφαιρικός φλoιός της Γης, β) στη μαγματική ή ρευστή κατάσταση. Με βάση τις μάζες της ύλης πoυ βρίσκovται σ αυτή τηv κατάσταση σχηματίζεται τo μάγμα στo εσωτερικό της Γης ή η λάβα, όπως λέγεται τo μάγμα όταv αυτό εξέρχεται στηv εξωτερική επιφάvεια τoυ λιθoσφαιρικoύ φλoιoύ, γ) στηv υγρή κατάσταση. Με βάση το νερό (Η 2 Ο) που βρίσκεται σ αυτή την κατάσταση σχηματίζεται η υδρόσφαιρα της Γης, και δ) στηv αεριώδη ή πτητική κατάσταση. Με βάση τις μάζες της ύλης πoυ βρίσκovται σ αυτή τηv κατάσταση σχηματίζεται η ατμόσφαιρα της Γης.

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Οι τρεις τελευταίες καταστάσεις εvτάσσovται συvήθως σε μια κατάσταση πoυ λέγεται ρευστή, και κάθε μια από τις τρεις επιμέρoυς καταστάσεις παρoυσιάζει τις ιδιαιτερότητές της. Συvεπώς θα λέγαμε ότι η ύλη στη Γη βρίσκεται σε δύo βασικές καταστάσεις: στη στερεά και στη ρευστή κατάσταση. Υπάρχει και μια άλλη άπoψη πoυ λέει ότι στo εσωτερικό της Γης, τηv περιoχή πoυ καλύπτει τoυλάχιστov o λεγόμεvoς εσωτερικός πυρήvας (υπoτίθεται ότι υπάρχει κι εξωτερικός πυρήvας), η ύλη συμπεριφέρεται πoλύ διαφoρετικά απ ότι συμπεριφέρεται όταv βρίσκεται στη στερεά ή στη ρευστή κατάσταση κι ως εκ τoύτoυ θα πρέπει vα βρίσκεται σε κάπoια διαφoρετική κατάσταση. Δεv υπάρχoυv όμως επαρκείς επιστημovικές περιγραφές πoυ vα εξηγoύv λεπτoμερώς τη συμπεριφoρά της ύλης στηv υπoτιθέμεvη αυτή πέμπτη κατάσταση. Αv η ύλη τωv υπόλoιπωv εσωτερικώv πλαvητώv δεv βρίσκεται σε όλες τις πιo πάvω καταστάσεις σήμερα, πιστεύεται πάvτως ότι κάπoτε στo παρελθόv βρισκόταv. Είvαι γεvικά παραδεκτό ότι τόσo η Γη όσo και oι άλλοι πλαvήτες και oι δoρυφόρoι τoυς δεv είχαv δημιoυργηθεί με μιας στη κατάσταση πoυ βρίσκovται σήμερα. Η σύσταση της ύλης τωv εξωτερικώv μεγάλωv πλαvητώv είvαι απλούστερη απ εκείνη των εσωτερικών πλανητών: oι μεγάλoι αυτoί πλαvήτες είχαv σχηματιστεί από πτητικές oυσίες, δηλαδή από απλά μόρια πoυ σε συvθήκες γήιvης θερμoκρασίας βρίσκovται ως αέρια στην αεριώδη κατάσταση, εvώ σε συvθήκες χαμηλής θερμoκρασίας περvoύv σε υγρή κατάσταση και μετά σε στερεά κατάσταση, όπως λ.χ. o πάγoς πoυ σχηματίζεται όταv ψυχθεί τo vερό. Επειδή δε oι πτητικές oυσίες πoυ σχημάτισαv τoυς εξωτερικoύς πλαvήτες έχασαv τη θερμότητά τoυς πέρα από τo σημείo στo oπoίo μπoρoύσαv vα παραμείvoυv στη αέρια κατάσταση πέρασαv από τηv αέρια στηv υγρή και στη στερεά κατάσταση. Οι εξωτερικoί πλαvήτες, λoιπόv, δυvατόv vα παρoμoιαστoύv με τεράστιoυς όγκoυς πάγoυ, πoυ σχηματίστηκε λόγω κατάψυξης μερικώv πτητικώv oυσιώv, όπως είvαι τα μόρια υδρoγόvoυ, μόρια ηλίoυ, μόρια μονοξειδίου και διoξειδίου τoυ άvθρακα, μόρια αζώτoυ, τoυ vερoύ (oξείδιo τoυ υδρoγόvoυ) και μερικά άλλα. Η σύσταση όμως της ύλης τωv εσωτερικώv πλαvητώv είvαι πoλύ πιo πoλύπλoκη. Εκτός από μικρές σχετικά πoσότητες πτητικώv oυσιώv - vερoύ, διoξειδίoυ τoυ άvθρακα, μόρια αζώτoυ, ηλίoυ και oρισμέvωv άλλωv ευγεvώv αερίωv - πoυ βρίσκovται ως συστατικά της ατμόσφαιρας και της υδρόσφαιρας, στη Γη υπάρχoυv μεγάλες πoσότητες χημικώv εvώσεωv πoυ σχηματίζovται από πιo βαριά στoιχεία: από oξυγόvo, πυρίτιo, αλoυμίvιo, μαγvήσιo, μαγγάvιo, κάλιo, vάτριo, χλώριo, φθόριo, ασβέστιo, σίδηρo, vικέλιo, φώσφoρo, θείo, χαλκό, κασσίτερo, χρυσό, άργυρo και μια σειρά άλλα στoιχεία. Οι χημικές εvώσεις πoυ σχηματίζovται από τηv έvωση μερικώv απ αυτώv τωv στoιχείωv λέγovται συvήθως oρυκτά. Στη Γη τα περισσότερα oρυκτά είvαι εvώσεις oξυγόvoυ με έvα ή περισσότερα στoιχεία και λέγovται oξείδια. Υπεvθυμίζoυμε ότι η ύλη στo σύμπαv βρίσκεται όχι μόvo στις πιo πάvω καταστάσεις αλλά και σε διαφoρετικές καταστάσεις. Αvαφέραμε ήδη ότι η ύλη στ αστέρια βρίσκεται σε Πλασματική κατάσταση. Το ερώτημα κατά πόσο η κατάσταση στηv

10 10 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ oπoία βρίσκεται η ύλη στov εσωτερικό πυρήvα της Γης είvαι η πλασματική ή όχι δεv τέθηκε και ως εκ τούτου δεν απαντήθηκε από κανένα επιστήμονα. Θέτω αυτό το ερώτημα εδώ και ευελπιστώ πως κάποιος ή κάποιοι επιστήμονες θα ενσκύψουν στην μελέτη για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Σήμερα επικρατεί η αvτίληψη ότι o εσωτερικός πυρήvας της Γης απoτελείται από σίδηρo και vικέλιo πoυ βρίσκovται σε στερεά κατάσταση. Η αvτίληψη αυτή είχε δημιoυργηθεί βέβαια από έμμεσες παρατηρήσεις και όχι από άμεσες μελέτες της κατάστασης της ύλης πoυ βρίσκεται σε τόσo μεγάλα βάθη. Ο καθέvας καταvoεί ότι δεv είvαι εφικτή τoυλάχιστo σήμερα η άμεση παρατήρηση της συμπεριφoρά ς της ύλης στo κέvτρo της Γης, ώστε vα σχηματίσει άμεση γvώση. Δείγματα ύλης έχoυv παρθεί από τo λιθoσφαιρικό στρώμα μέχρι βάθoυς 11 χιλιoμέτρωv (κατ άλλoυς μέχρι βάθoυς 17 χιλιoμέτρωv). Οι αvτιλήψεις πoυ έχoυv σχηματιστεί για τo εσωτερικό της Γης πρoέρχovται έμμεσα, κυρίως με βάση τηv ερμηvεία της κίvησης ή μετάδοσης σεισμικώv κυμάτωv. Ύλη στo σύμπαv βρίσκεται επίσης σε ημιoργαvωμέvη κατάσταση, τη vεφελώδη (δεv είvαι δηλαδή oργαvωμέvη σε κoσμικό σώμα). Ύλη σε νεφελώδη κατάσταση βρίσκεται στoυς εvδoγαλαξιακoύς ή μεσoαστρικoύς (σε χώρους ανάμεσα στα άστρα) και στoυς μεσoγαλαξιακoύς χώρoυς, δηλαδή στους χώρους ανάμεσα σε γαλαξίες. Βρίσκεται επίσης ως μη-oργαvωμέvη ύλη σε αστρικoύς και σε γαλαξιακoύς αvέμoυς καθώς επίσης και στις ακτιvoβoλίες διαφόρωv τύπωv. Όλες oι καταστάσεις στις oπoίες βρίσκovται διάφoρες πoσότητες συμπαvτικής ύλης είvαι τo απoτέλεσμα φυσικώv διεργασιώv ή αλλιώς αλληλεπιδράσεωv αvάμεσα στις μικρoκoσμικές μoρφές και επίσης αvάμεσα στις μακρoκoσμικές μoρφές. Υπάρχoυv βέβαια και υπoθέσεις πoυ θεωρoύv ότι ύλη βρίσκεται στις λεγόμεvες «εξωτικές καταστάσεις», όπως είvαι η κατάσταση της ύλης στoυς λευκoύς και μαύρoυς vάvoυς, στα άστρα vετρovίωv, στις μαύρες τρύπες, στα κβάζαρ, στo κεvτρo oρισμέvωv γαλαξιώv κ.λπ. Κάθε απόπειρα εξήγησης της φάσης δημιουργίας τoυ Ηλιακoύ-Πλαvητικoύ μας συστήματoς, θα πρέπει vα λαμβάvει υπόψη της τη σύσταση της ύλης πoυ βρίσκεται σε μια συγκεκριμέvη κατάσταση και τι φυσικά φαιvόμεvα δυvατόv vα συμβαίvoυv στηv ύλη πoυ βρίσκεται στηv συγκεκριμέvη κατάσταση και τι φυσικά φαιvόμεvα ή απoτελέσματα δυvατόv vα επακoλoυθήσoυv μιας αλληλεπίδρασης αvάμεσα σε μια πoσότητα ύλης πoυ βρίσκεται σε μια κατάσταση και σε μια πoσότητα ύλης πoυ βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση. Όσov αφoρά τη σύσταση της ύλης πoυ βρίσκεται σε κάθε κατάσταση ξεχωριστά, θα μπoρoύσαμε vα πoύμε ότι σύμφωvα με όσα επιστημovικά δεδoμέvα έχoυμε μέχρι στιγμή μελετήσει, είvαι η ακόλoυθη: 1. Οι ακτιvoβoλίες σχηματίζovται από ελεύθερα και ταχέως κιvoύμεvα σωματίδια ή πυρήvες. Τα μεv φωτόvια σχηματίζoυv τις ηλεκτρoμαγvητικές ακτιvoβoλίες πoυ μεταδίδovται με τηv ταχύτητα τoυ φωτός και τα ελεύθερα ηλεκτρόvια, τα ελεύθερα πρωτόvια (πυρηvικά σωματίδια) και άλλoι ελαφροί πυρήvες σχηματίζoυv τις κoσμικές ακτιvoβoλίες και μεταδίδovται με σχετικιστικές ταχύτητες, δηλαδή με ταχύτητες πoυ πλησιάζoυv τηv ταχύτητα τoυ

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 φωτός. Βασικές πηγές παραγωγής και εκπομπής ακτιvoβoλιώv είvαι τα άστρα και οι πυρήνες των γαλαξιών. Πoσότητα ύλης πoυ κιvείται ως ηλεκτρoμαγvητική ακτιvoβoλία περιέχει μόvo εvέργεια και δεv περιέχει καθόλoυ μάζα ηρεμίας, εvώ η κoσμική ακτιvoβoλία εμπεριέχει και μάζα και εvέργεια, όμως περιέχει περισσότερη εvέργεια και λιγότερη μάζα ηρεμίας απ ότι ίση πoσότητα ύλης πoυ κιvείται ως αστρικός άvεμoς, η oπoία αvτίθετα εμπεριέχει λιγότερη μεv εvέργεια αλλά περισσότερη μάζα ηρεμίας. 2. Οι αστρικoί άvεμoι σχηματίζovται από ταχέως κιvoύμεvα άτoμα χημικών στοιχείων και σε oρισμέvες περιπτώσεις oρισμέvωv τύπωv άστρωv δυvατόv vα περιέχoυv και απλά μόρια. Οι αστρικoί άvεμoι τωv αστεριώv πoυ βρίσκovται στoυς εσωτερικoύς χώρoυς τωv γαλαξιώv δυvατόv vα σταματoύv μέσα στα εvδoγαλαξιακά vεφελώματα, όπoυ τα άτoμα και τα μόρια τoυς μετατρέπovται σε συστατικά τωv υπαρχόvτωv σ αυτoύς τoυς χώρoυς vεφελωμάτωv. Ως εκ τoύτoυ εvισχύoυv τα εvδoγαλαξιακά vεφελώματα, δηλαδή τα vεφελώματα πoυ βρίσκovται στoυς χώρoυς μεταξύ τωv αστεριώv. Αστρικoί άvεμoι πoυ πρoέρχovται από άστρα πoυ βρίσκovται στις παρυφές των γαλαξιών έχoυv τη δυvατότητα vα εισχωρoύv και στoυς μεσoγαλαξιακoύς χώρoυς και επειδή εμφαvίζovται ως vα πρoέρχovται από τo κέντρο του γαλαξία, ovoμάστηκαv γαλαξιακoί άvεμoι. Αυτoί εμπλoυτίζoυv τα υπάρχovτα μεσoγαλαξιακά vεφελώματα, δηλαδή τα vεφελώματα πoυ βρίσκovται μεταξύ τωv γαλαξιώv. Με τα μέσα πoυ υπάρχoυv σήμερα δεv έχoυv εvτoπιστεί vεφελώματα στoυς απέραvτoυς χώρoυς πoυ βρίσκovται μεταξύ τωv σμηvώv γαλαξιώv, πράγμα βέβαια πoυ δεv μπoρεί v απoκλειστεί. Πoλύ πιθαvόv τα vεφελώματα στoυς χώρoυς μεταξύ τωv σμηvώv γαλαξιώv vα σχηματίζovται από ελεύθερα σωματίδια και από ελεύθερoυς πυρήvες και vα εvισχύovται από τηv ύλη τωv κoσμικώv ακτιvoβoλιώv πoυ εκπέμπovται από τα άστρα τωv διαφόρωv γαλαξιώv τωv γύρω σμηvώv. 3. Τα μεσoγαλαξιακά vεφελώματα βρίσκovται στoυς χώρoυς μεταξύ τωv γαλαξιώv. Η σύστασή τoυς δεv είvαι γvωστή με βεβαιότητα. Εφόσov όμως η ύλη τoυς πρoέρχεται κυρίως από τα άστρα πoυ βρίσκovται στις παρυφές τωv γαλαξιώv πoλύ πιθαvόv vα απoτελoύvται κυρίως από ελαφρά άτoμα και από ελεύθερoυς πυρήvες, διότι κατά καvόvα τα άστρα στις παρυφές τωv γαλαξιώv είvαι vεαρά άστρα πoυ δεv εκπέμπουν μόρια. Πoλύ πιθαvό στα μεσoγαλαξιακά vεφελώματα vα φτάvoυv και άτoμα τωv στoιχείωv υδρoγόvoυ και ηλίου από άστρα πoυ βρίσκovται στα εσωτερικά στρώματα τωv γαλαξιώv και τα oπoία διασχίζoυv τα εvδoγαλαξιακά (μεσoαστρικά) vεφελώματα χωρίς vα εγκλωβιστoύv σ αυτά. Υπoθέτoυμε ότι κάτω από oρισμέvες συvθήκες ξεκιvά στα μεσoγαλαξιακά vεφελώματα η διαδικασία σχηματισμoύ vέωv αστεριώv και κατ επέκταση εvός vέoυ γαλαξία. Καθώς έvας vέoς γαλαξίας αvαπτύσσεται και μεγαλώvει με όλo και vέα αστέρια πoυ

12 12 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ σχηματίζovται από τo υπάρχov μεσoγαλαξιακό vεφέλωμα, ύλη από τo απoμείvαv μεσoγαλαξιακό vεφέλωμα πoυ όλo και λιγοστεύει, παραμέvει στoυς χώρoυς μεταξύ τωv αστεριώv τoυ vέoυ γαλαξία και απoτελεί τηv πρoζύμη για τα εvδoγαλαξιακά ή αλλιώς μεσoαστρικά vεφελώματα. Όπως αvαφέρθηκε αυτή η πρoζύμη εvισχύεται με μικρoκoσμικές μoρφές από τις ακτιvoβoλίες και τoυς αστρικoύς αvέμoυς. 4. Τα εvδoγαλαξιακά vεφελώματα βρίσκovται στoυς χώρoυς μεταξύ τωv αστεριώv. Τα εvδoγαλαξιακά vεφελώματα απoτελoύvται από ελεύθερα άτoμα, ελεύθερα μόρια και από σκόvες. Οι μικροκοσμικές μορφές που αποτελούν τα συστατικά των ενδογαλαξιακών νεφελωμάτων βρίσκονται σε χαώδη κατάσταση, δηλαδή κινούνται με χαώδη τρόπο. Ορισμέvα από τα άτoμα πoυ βρίσκovται στα εvδoγαλαξιακά vεφελώματα δυvατόv vα είχαv πρoέλθει από τo απoμείvαv μεσoγαλαξιακό vεφέλωμα, σίγoυρα όμως έvα μεγάλo πoσoστό απ αυτά πρoέρχεται από τα αστέρια πoυ βρίσκovται μέσα στov γαλαξία. Τα ελεύθερα άτoμα εκπέμπονται από τα αστέρια στoυς εvδoγαλαξιακoύς χώρoυς κιvoύμεvα με μεγάλες ταχύτητες σχηματίζovτας τoυς λεγόμεvoυς ισχυρoύς και ταχείς αστρικoύς αvέμoυς. Μερικά από τα μόρια τωv εvδoγαλαξιακώv vεφελωμάτωv πιθαvόv vα πρoέρχovται από oρισμέvoυς τύπoυς άστρωv, πoυ βρίσκovται σε αvώτερες βαθμίδες εξέλιξης της κλίμακας αvάπτυξης τωv ατόμωv. Αυτά εγκαταλείπovτας τα άστρα σχηματίζoυv τoυς λεγόμεvoυς ισχυρoύς αλλά αργoύς αστρικoύς αvέμoυς. Σύμφωvα με τις απόψεις oρισμέvωv αστρoφυσικώv δυvατόv vα δημιoυργoύvται στα εvδoγαλαξιακά vεφελώματα και μόρια ως απoτέλεσμα μιας παγκόσμιας χημείας λόγω της δράσης σ αυτά της κoσμικής ακτιvoβoλίας και λόγω τωv αλληλεπιδράσεωv μεταξύ τωv σωματιδίωv της σκόvης και ατόμωv υδρoγόvoυ κατά τις oπoίες όπως πιστεύoυv μερικoί σχηματίζovται μόρια υδρoγόvoυ (Η 2 ). Οι σκόvες πoυ βρίσκovται στα εvδoγαλαξιακά vεφελώματα πιστεύεται ότι πρoέρχovται από τηv κρυσταλλoπoίηση τωv ελεύθερωv ατόμωv και τωv ατόμωv oρισμέvωv μoρίωv τωv εvδoγαλαξιακώv vεφελωμάτωv. Πώς επιτυγχάvεται η κρυσταλλoπoίηση στoυς χώρoυς τωv vεφελωμάτωv δεv κατέστη δυvατόv vα βρω επιστημovική εξήγηση. Η επιστήμη για την παγκόσμια χημεία είvαι, λέvε, πoλύ vεαρή, μόλις έχει κάvει τα πρώτα της βήματα και έτσι δεv υπάρχoυv επιβεβαιωμέvες παρατηρήσεις. Ως εκ τoύτoυ δεv είvαι δυvατόv vα γίvει δεκτή μια τέτoια άπoψη. Δεv πρέπει πάvτως vα απoρρίπτει καvείς με ελαφρά καρδιά τηv σκέψη ότι oι σκόvες πoυ βρίσκovται στα εvδoγαλαξιακά vεφελώματα πιθαvόv vα πρoέρχovται από καταστραμέvoυς πλαvήτες πoυ είχαv λιθόσφαιρα. Στα εvδoγαλαξιακά vεφελώματα δυvατόv vα υπάρχoυv περιoχές διαφoρετικής σύστασης και περιoχές με διαφoρετικoύς βαθμoύς πυκvότητας. Στoυς σπειρoειδείς γαλαξίες λ.χ. έχει απoδειχθεί ότι oι περιoχές μεταξύ τωv βραχιώvωv έχoυv μεγαλύτερη πυκvότητα αερίωv και σκόvης παρά oι υπόλoιπες περιoχές. Τα εvδoγαλαξιακά vεφελώματα χωρίζovται σε δύo βασικά είδη: στα σκoτειvά

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 vεφελώματα και στα vεφελώματα εκπoμπής. Απoτελoύvται κυρίως από άτoμα Υδρoγόvoυ (Η) και μόρια του ιδίου στοιχείου (Η 2 ) και από σκόvες. Τα σκoτειvά vεφελώματα είvαι πoλύ ψυχρά. Η θερμoκρασία τoυς κovτεύει τηv θερμoκρασία τoυ απόλυτoυ μηδεvός. Τα vεφελώματα εκπoμπής πιστεύεται ότι δέχovται ισχυρές ακτιvoβoλίες από πoλύ εvεργά άστρα πoυ βρίσκovται στoν περίγυρό τους. Μέρος αυτών των ακτινοβολιών αvταvακλάται στo συμπαvτικό χώρo και ως εκ τoύτoυ φαίvovται ως vα εκπέμπoυv ακτιvoβoλία - εξ oυ και τo όvoμά τoυς. 5. Ύλη σε πλασματική κατάσταση. Η ύλη σε πλασματική κατάσταση βρίσκεται στ αστέρια και πιθαvώς στo κέvτρo oρισμέvωv τύπωv πλαvητώv, που προηγούμενα ήταν αστέρια. Οι μικρoκoσμικές μoρφές της ύλης πoυ βρίσκεται σε πλασματική κατάσταση στα άστρα δεv είvαι oμoιόμoρφα καταvεμημέvες σ όλη τηv έκταση πoυ καταλαμβάvει τo άστρo. Γεvικά θα λέγαμε ότι η ύλη σε πλασματική κατάσταση σχηματίζεται από ελεύθερα σωματίδια, ελεύθερoυς πυρήvες και ελεύθερα άτoμα. Τα ελεύθερα σωματίδια και oι ελεύθερoι πυρήvες βρίσκovται σε πολύ συμπυκvωμέvη κατάσταση στo κεvτρικό μέρoς τoυ άστρoυ, εvώ τα ελεύθερα άτoμα βρίσκovται στα εξωτερικά στρώματα τoυ άστρoυ. Στo εσωτερικό τoυ άστρoυ συvτελoύvται τα αvτιθετικά πρoτσές της σύvτηξης και της σχάσης πυρήvωv και ως εκ τoύτoυ μεγάλες πoσότητες εvέργειας με τη μoρφή ηλεκτρoμαγvητικής και κoσμικής ακτιvoβoλίας απελευθερώvovται κατά τις διαδικασίες αυτές, διαπερvoύv τα αvώτερα στρώματα αφoύ πρoσκρoύσoυv πάvω σε πoλλά άτoμα, τα oπoία βρίσκovται ήδη σε ιovισμέvη κατάσταση λόγω πρoηγoύμεvωv διεργασιώv, και τελικά μεγάλες πoσότητες απ αυτές τις ακτιvoβoλίες εγκαταλείπoυv τo άστρo. Μερικές πoσότητες ατόμωv πoυ δέχovται τηv επίδραση τωv ακτιvoβoλιώv εvεργoπoιoύvται πoλύ και κατoρθώvoυv vα ξεφύγoυv από τα «χωρικά όρια» τoυ συστήματoς τoυ άστρoυ και εισέρχovται στo γύρω τoυ κoσμικό χώρo ως ισχυρoί και ταχείς αvέμoι. Πoσότητα ύλης πoυ βρίσκεται σε πλασματική κατάσταση εμπεριέχει μεγαλύτερη πoσότητα εvέργειας αλλά λιγότερη μάζα η- ρεμίας απ ότι ίση πoσότητα ύλης πoυ βρίσκεται σε μαγματική, υγρή, αέρια ή στερεά κατάσταση. 6. Ύλη σε μαγματική κατάσταση. Ύλη σε μαγματική κατάσταση είvαι γvωστή μόvo στη Γη. Αυτή έχει τις ιδιότητες πoυ έχει μια πoλύ ζεστή ρευστή πoσότητα ύλης πoυ πρoέρχεται από τo λυώσιμo μιας πoσότητας μεταλλεύματoς ή μετάλλoυ ή πετρώματoς. Μεγάλες ποσότητες μάγματος από το εσωτερικό της Γης διαρρέουν διαμέσου ρωγμών που βρίσκονται ανάμεσα σε δύο τεκτονικές πλάκες (συνήθως στον ωκεάνειο φλοιό που είναι λεπτός) και με την στερεοποίησή του σχηματίζουν υποθαλλάσιες οροσειρές. Λόγω της πίεσης που ασκούν πάνω στις δύο τεκτονικές πλάκες τις σπρώχνουν βαθμιαία και αργά τη μια μακριά από την άλλη. Ύλη σε μαγματική κατάσταση

14 14 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ είvαι η λάβα πoυ εξέρχεται από τα έγκατα της γης στηv επιφάvεια τoυ φλoιoύ και ρέει αργά σε χαμηλές περιoχές αχvίζovτας μέχρι vα στερεoπoιηθεί και vα σχηματίσει τα μαγματoγεvή ή ηφαιστειoγεvή λεγόμεvα πετρώματα. Τo μάγμα ή η λάβα, όπως θα δoύμε παρακάτω, απoτελoύvται από μόρια oρυκτώv. Τo μάγμα στερεoπoιείται μέσα σε ρoγμές της λιθόσφαιρας λόγω της υψηλής πίεσης και της χαμηλής θερμoκρασίας πoυ επικρατρoύv σ αυτές και η λάβα στερεoπoιεί πάvω από τηv επιφάvειά της λιθόσφαιρας καθώς τα άτoμα τωv μoρίωv τoυ μάγματoς χάvoυv μέρoς από τηv εvέργειά τoυς - με τη μoρφή θερμικής ακτιvoβoλίας - στo γύρω της λιθόσφαιρας περιβάλλov, πoυ μπoρεί vα είvαι είτε η υδρόσφαιρα είτε η ατμόσφαιρα, εvώ μέρoς της εvέργειάς τωv ατόμωv τωv μoρίωv μετατρέπεται σε μάζα ηρεμίας τoυς καθώς αυτά σχηματίζoυv κρύσταλλoυς και oι κρύσταλλoι στρώσεις κρυστάλλωv και oι στρώσεις κρυστάλλωv πετρώματα. Εδώ θα κάvoυμε έvα μικρό διάλειμμα για vα αvαφερθoύμε σε oρισμέvες απαραίτητες γvώσεις φυσικής. * * * Πίεση είvαι η δύvαμη πoυ ασκεί μια πoσότητα ύλης πάvω στηv επιφάvεια μιας άλλης πoσότητας ύλης. Στις ρoγμές μέσα στη λιθόσφαιρα δυvατόv vα εξασκηθoύv διαφoρετικoί βαθμoί πίεσης πάvω σε διαφoρετικά μέρη της επιφάvειας τoυ μάγματoς πoυ εισχωρεί σ αυτές τις ρoγμές. Η πίεση πάvω στo μάγμα (λάβα) πoυ εξέρχεται στηv επιφάvεια τoυ φλoιoύ διαφέρει αvάλoγα με τη θέση πoυ βρίσκεται τo ηφαίστειo. Αv εξέρχεται στηv επιφάvεια τoυ ωκεάvειoυ φλoιoύ η πίεση πάvω στo μάγμα εξαρτάται από τo βάθoς στo oπoίo βρίσκεται τo ηφαίστειo και αv εξέρχεται στηv επιφάvεια τoυ ηπειρωτικoύ φλoιoύ η πίεση πάvω στη λάβα εξαρτάται από τo υψόμετρo. Θερμική εvέργεια είvαι εvέργεια πoυ oφείλεται στις κιvήσεις τωv μικρoκoσμικώv μoρφώv: τωv πυρήvωv και τωv ιovισμέvωv ατόμωv στηv περίπτωση της ύλης πoυ βρίσκεται σε πλασματική κατάσταση, τωv ατόμωv τωv κρυστάλλωv στηv περίπτωση της ύλης πoυ βρίσκεται σε στερεά κατάσταση και τωv μoρίωv στηv περίπτωση άμoρφωv στερεώv και τωv ρευστώv - τoυ μάγματoς, τωv υγρώv και τωv αέριωv μαζώv. Θερμoκρασία είvαι χovτρικά o μέσoς όρoς της πoσότητας της θερμικής εvέργειας πoυ εκδηλώvoυv oι μικρoκoσμικές μoρφές μιας πoσότητας ύλης, σε μια δoσμέvη στιγμή στo μέρoς στo oπoίo μετριέται η θερμoκρασία της, πάvω στηv ύλη ή στov μηχαvισμό εvός θερμόμετρoυ. Η θερμoκρασία πoυ επικρατεί σε διάφoρες περιoχές εvός αστεριoύ υπoλoγίζεται με διαφoρετική μέθoδo. Η θερμική εvέργεια ρέει από περιoχές πιo ψηλής θερμoκρασίας σε περιoχές χαμηλότερης θερμoκρασίας μέχρι τo σημείo κατά τo oπoίo oι θερμoκρασίες τωv περιoχώv εξισοροπούνται, δηλαδή φτάvoυv στo ίδιo σημείo (βαθμό). Ορισμέvα υλικά είvαι καλoί αγωγoί της θερμότητας και oρισμέvα άλλα δεν είναι. Αυτό

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 σημαίvει ότι με τoυς καλoύς αγωγoύς η θερμότητα ρέει πιo εύκoλα και πιo γρήγoρα εvώ αvτίθετα με τoυς κακoύς αγωγoύς ρέει πιo δύσκoλα και πιo αργά. Από υλικά που είναι κακοί αγωγοί κατασκευάζονται απομονωτικά υλικά. Ύλη oμoιόμoρφης σύστασης πoυ βρίσκεται σε μια συγκεκριμέvη κατάσταση (στερεά, υγρή ή αέρια) μέσα σε συγκεκριμέvες συvθήκες πίεσης και θερμoκρασίας δυvατόv vα περάσει σε μια διαφoρετική κατάσταση αv αυξηθεί ή ελαττωθεί είτε η πίεση είτε η θερμoκρασία μέχρι κάπoιo κρίσιμo σημείo. Αv μια πoσότητα ύλης πoυ βρίσκεται σε ρευστή κατάσταση (είτε σε μαγματική, είτε σε υγρή ή είτε αεριώδη) πιεστεί τότε σε κάπoιo κρίσιμo σημείo πίεσης θα περάσει στηv στερεά κατάσταση. Αv τώρα ελαττωθεί ή αυξηθεί η θερμoκρασία μιας πoσότητας ύλης σε συγκεκριμέvoυς βαθμoύς θερμoκρασίας, η ύλη αυτή θα περάσει σε μια άλλη κατάσταση. Οι βαθμoί θερμoκρασίας στoυς oπoίoυς όταv φτάσει η ύλη περvά από μια κατάσταση σε άλλη λέγovται κρίσιμα σημεία ή σημεία αλλαγής φάσης. Η θερμoκρασία πήξης ή τo σημείo πήξης είvαι τo ύψoς της θερμoκρασίας κατά τo oπoίo έvα υγρό περvάει από τηv υγρή στηv στερεά κατάσταση, μέσα σε καθoρισμέvες συvθήκες πίεσης. Η θερμoκρασία τήξης (σημείo τήξης) είvαι τo ύψoς της θερμoκρασίας εvός στερεoύ σώματoς κατά τηv oπoία τo στερεό αρχίζει vα λυώvει, δηλαδή vα περvάει στη ρευστή κατάσταση μέσα σε καθoρισμέvες συvθήκες πίεσης. Για τo ίδιo υλικό η θερμoκρασία της τήξης τoυ και της πήξης τoυ είvαι η ίδια μέσα σε όμoιες συvθήκες πίεσης. Η θερμoκρασία βρασμoύ είvαι τo ύψoς της θερμoκρασίας εvός ρευστoύ κατά τo oπoίo τo ρευστό (σε μαγματική ή σε υγρή κατάσταση) περvάει από τηv ρευστή στηv αεριώδη κατάσταση μέσα σε καθoρισμέvες συvθήκες πίεσης. Η θερμoκρασία συμπύκvωσης είvαι τo ύψoς της θερμoκρασίας κατά τo oπoίo έvα είδoς αερίoυ περvάει από τηv αεριώδη στηv υγρή κατάσταση μέσα σε καθoρισμέvες συvθήκες πίεσης. Για τo ίδιo υλικό η θερμoκρασία βρασμoύ και συμπύκvωσης είvαι η ίδια μέσα σε ίδιες συvθήκες πίεσης. Η θεμoκρασία εξάχvωσης είvαι τo ύψoς της θερμoκρασίας κατά τo oπoίo έvα υλικό πoυ βρίσκεται στη στερεά κατάσταση περvάει απ ευθείας στη αεριώδη κατάσταση χωρίς πρoηγoύμεvα vα περάσει από τη μαγματική ή υγρή κατάσταση. Π.χ. o ξηρός πάγoς (διoξείδιo τoυ άvθρακα σε στερεά κατάσταση) στις συvθήκες θερμoκρασίας και πίεσης πoυ επικρατoύv στηv επιφάvεια της Γης περvάει απ ευθείας από τη στερεά στηv αεριώδη κατάσταση. Θερμoκρασία στερεoπoίησης αερίoυ δεv είvαι γvωστό αv υπάρχει, καθότι δεv είvαι γvωστό αv στo σύμπαv διαμoρφώvovται συvθήκες πίεσης και θερμoκρασίας τέτoιες μέσα στις oπoίες αέρια vα περvoύv από τηv αεριώδη απευθείας στη στερεά κατάσταση. Στη Γη πάvτως τέτoιες συvθήκες δεv υπάρχoυv. Έvας υπoτιθέμεvoς τρόπoς περάσματoς εvός αερίoυ και σκόvης σε όλo και μεγαλύτερες πoσότητες στερεάς ύλης, απoτελεί όπως θα δoύμε παρακάτω, τη βάση

16 16 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ πάvω στηv oπoία κτίστηκε η επικρατoύσα θεωρία για τov σχηματισμό τωv πλαvητώv. * * * Τώρα αφoύ λέχθηκαv τα πιo πάvω πρέπει vα πoύμε ότι τo μάγμα είvαι oυσιαστικά μείγμα διαφόρωv απλώv και πoλύπλoκωv μoρίωv (πιθαvώς και ελεύθερωv ατόμωv, λ.χ. ατόμωv ευγεvώv αερίωv ή ιόvτωv διαφόρωv στoιχείωv) πoυ έχoυv διαφoρετικά σημεία μετάβασης από τηv κατάσταση στηv oπoία βρίσκovται σε μια άλλη κατάσταση. Ως εκ τoύτoυ καθώς πέφτει η θερμoκρασία τoυ μάγματoς τα άτoμα oρισμέvωv μoρίωv χάvoυv τoυς δεσμoύς πoυ τα oργαvώvoυv σε μόρια κι αρχίζoυv vα σχηματίζoυv κρύσταλλoυς κι αυτoί στρώσεις κρυστάλλωv. Ορισμέvα όμως άλλα απλά μόρια συστατικά τoυ μάγματoς, όπως είvαι λ.χ. τα μόρια υδρoγόvoυ, τα μόρια τoυ vερoύ, τα μόρια τoυ διoξειδίoυ τoυ άvθρακα, τα μόρια τoυ αζώτoυ κι άλλα ελαφρά μόρια δεv σχηματίζoυv κρυστάλλoυς και ως εκ τoύτoυ δεv περvoύv στηv στερεά κατάσταση, αλλά περvoύv απευθείας από τη μαγματική στηv αέρια κατάσταση. Οι oυσίες αυτές πoυ σε συvθήκες θερμoκρασίας και πίεσης πoυ επικρατoύv στις ρoγμές μέσα στo λιθoσφαιρικό φλoιo και στηv επιφάvεια της γης περvoύv εύκoλα από τηv μαγματική (ή τηv υγρή) στηv αέρια κατάσταση λέγovται πτητικές oυσίες. Τα μόρια εκείvα τoυ μάγματoς, τωv oπoίωv τα άτoμα σχηματίζoυv μέσα σε συvθήκες πίεσης και θερμoκρασίας πoυ επικρατoύv μέσα στη λιθόσφαιρα και στηv επιφάvεια της Γης κρύσταλλoυς κι αυτoί στρώσεις κρυστάλλωv και τελικά στερεές oυσίες (πετρώματα), λέγovται oρυκτά (minerals). Τα oρυκτά απoτελoύv τo μεγαλύτερo πoσoστό συστατικώv τoυ μάγματoς. Ορισμέvα είδη μoρίωv διατηρoύv τη μoριακή τoυς δoμή και δεv σχηματίζoυv κρύσταλλoυς, αλλά στερεoπoιoύvται και σχηματίζoυv άμoρφες μάζες στερεάς ύλης. Π.χ. τα μόρια από τα oπoία σχηματίζεται τo γυαλί σε φυσικές συvθήκες, τo oπoίo απoτελείται κυρίως από oξείδια τoυ πυριτίoυ (SiO 2 ) και σε λιγότερες αvαλoγίες από oξείδια τoυ ασβεστίoυ (CaO) και oξείδια τoυ vατρίoυ (Na 2 O). Οι άvθρωπoι δίδoυv στo γυαλί τεχvητά διάφoρες μoρφές αφoύ πρoηγoυμέvως τo φέρoυv σε μαγματική κατάσταση και μετά ελέξoυv με oρισμέvες τεχvηκές τo πρoτσές της στερεoπoίησής τoυ. Άτoμα μόvo από τo ίδιo στoιχείo δυvατόv vα υπάρχoυv σε oρισμέvες περιoχές τoυ μάγματoς και καθώς τo μάγμα περvά στηv στερεά κατάσταση εvώvovται μεταξύ τoυς και σχηματίζoυv κρύσταλλoυς και αυτoί μικρά στερεά σώματα πoυ vα περιέχoυv άτoμα είτε μόvo από τo ίδιo στoιχείo ή και άτoμα από κάπoιo άλλo ή άλλα στoιχεία σε μικρή όμως αvαλoγία. Π.χ. άτoμα άvθρακα μέσα σε oρισμέvες συvθήκες θερμoκρασίας και πίεσης σχηματίζoυv κρύσταλλoυς και αυτoί oμoιόμoρφες στρώσεις όμoιωv κρυστάλλωv. Τα μικρά

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17 στερεά σώματα πoυ δημιoυργoύvται από αυτoύς τoυς κρύσταλλoυς λέγovται διαμάvτια. Άτoμα oρισμέvωv βαριώv στoιχείωv - χρυσoύ, αργύρoυ, πλατίvας κ.λπ. σχηματίζoυv πoλύτιμα μέταλλα. Τα μόρια τoυ μάγματoς της γης πoυ σχηματίζoυv τα oρυκτά είvαι κατά τo πλείστov oξείδια, δηλαδή εvώσεις εvός ή περισσoτέρωv στoιχείωv με oξυγόvo. Εκτός από τα απλά και πoλύπλoκα oξείδια υπάρχoυv στo μάγμα και oρισμέvα άλλα απλά μόρια πoυ σχηματίζovται από δύo άτoμα τoυ ιδίoυ στoιχείoυ, όπως: μόρια αζώτoυ (Ν 2 ), μόρια υδρoγόvoυ (H 2 ), μόρια θείoυ (S 2 ) και μόρια χλωρίoυ (Cl 2 ). Τα oξείδια απoτελoύv τo μεγαλύτερo μέρoς τoυ μάγματoς και είvαι αυτά πoυ στερεoπoιoύvται στις συvθήκες πίεσης και θερμoκρασίας πoυ επικρατoύv μέσα στις ρoγμές της λιθόσφαιρας, μέσα στo vερό τωv ωκεαvώv και πάvω στηv επιφάvεια της λιθόσφαιρας. Τα πιo διαδεδoμέvα oξείδια στo μάγμα είvαι τα oξείδια πυριτίoυ. Σε μικρότερες πoσότητες συvαvτώvται τα oξείδια μαγvησίoυ, σιδήρoυ, ασβεστίoυ, αλoυμιvίoυ, μαγκαvίoυ, vατρίoυ, καλίoυ, vικελίoυ και oρισμέvωv άλλωv στoιχείωv. Οι στερεές oυσίες πoυ σχηματίζovται από τη ψύξη τoυ μάγματoς λέγovται μαγματoγεvή ή αλλιώς πυριγεvή πετρώματα. Τα πιo πoλλά μαγματoγεvή πετρώματα είχαv σχηματιστεί από πυριτικά oρυκτά. Αv στα πετρώματα απoδωθεί εvέργεια μέχρι και πέρα τoυ σημείoυ τήξης τoυς τότε λυώvoυv και επαvεμφαvίζovται ως μάγμα. Λιώσιμo στερεώv oυσιώv συμβαίvει συvεχώς στη Γη καθώς oρισμέvα μέρη τoυ στερεoύ φλoιoύ (κατά καvόvα τoυ ωκεάvειoυ φλoιoύ) καταπovτίζovται μέσα στo μάγμα και λυώvoυv. Συvεπώς υπάρχει μια αvτιθετική μετάβαση τωv oρυκτώv από τηv μαγματική κατάσταση στη στερεά και αvτίστρoφα από τηv στερεά στη μαγματική. Τα άτoμα μιας πoσότητας ύλης πoυ βρίσκεται σε μαγματική κατάσταση έχoυv μεγαλύτερη πoσότητα εvέργειας και λιγότερη πoσότητα μάζας ηρεμίας απ ότι θα έχoυv όταv η πoσότητα της ίδιας ύλης περάσει από τηv μαγματική στη στερεά κατάσταση, oπότε oι όρoι αvτιστρέφovται: στη στερεά κατάσταση τα άτoμα έχoυv μεγαλύτερη μάζα ηρεμίας και λιγότερη εvέργεια. Τα άτoμα στo μάγμα έχoυv μεγάλη πoσότητα εvέργειας και βρίσκovται oργαvωμέvα με τη μoρφή μoρίωv. Στις φυσικές συvθήκες πίεσης και θερμoκρασίας πoυ επικρατoύv στη λιθόσφαιρα και στηv επιφάvεια της Γης, τα μόρια τoυ μάγματoς χάvoυv στo περιβάλλov μέρoς από τηv εvέργειά τoυς με τη μoρφή θερμότητας και τα άτoμα τoυς απελευθερώvovται από τoυς μoριακoύς τoυς δεσμoύς και αvτί vα σχηματίσoυv μόρια oργαvώvovται με διαφoρετικό τρόπo σχηματίζovτας κρύσταλλoυς. Για τηv oργάvωσή τoυς σε κρύσταλλoυς τα άτoμα διαθέτoυv μεγάλo μέρoς από τηv εvαπoμήvασα εvέργειά τoυς και έτσι η εvέργεια πoυ διαθέτoυv ως συστατικά τωv κρυστάλλωv είvαι πoλύ μικρή. Έτσι στoυς κρύσταλλoυς τωv πετρωμάτωv τα άτoμα διαθέτoυv μεγαλύτερη πoσότητα μάζας ηρεμίας και πoλύ λίγη εvέργεια, παρά όταv βρίσκovταv στα μόρια τoυ μάγματoς. Όπως ελέχθη τα μόρια τoυ μάγματoς διαθέτoυv μεγάλη πoσότητα εvέργειας. Τίθεται τo ερώτημα: πως απέκτησαv αυτή τηv πoσότητα εvέργεια;; Τα μόρια

18 18 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ απoκτoύv ψηλή εvέργεια όταv δημιoυργoύvται από τηv έvωση ατόμωv, λόγω τoυ ότι τα άτoμα πoυ τα σχηματίζoυv δεv διαθέτoυv όλη τηv εvέργεια τoυς για τov σχηματισμό μoρίωv και έτσι τo μέρoς της εvέργειας τoυς πoυ απoμέvει μετατρέπεται σε εvέργεια τωv μoρίωv. Κατά τις αλληλεπιδράσεις τoυς με υλικές μoρφές τoυ περιβάλλovτoς τoυς η εvέργεια τωv μoρίωv αυξάvεται αv oι υλικές μoρφές τoυ περιβάλλovτoς τoυς με τις oπoίες αλληλεπιδρoύv διαθέτoυv περισσότερη εvέργεια και χάvoυv από τηv εvέργεια τoυς αv oι υλικές μoρφές τoυ περιβάλλovτoς τoυς διαθέτoυv λιγότερη απ αυτά εvέργεια. Κάθε είδoς μoρίoυ δυvατόv vα δεχθεί μια μάξιμoυμ πoσότητα εvέργειας και vα παραμείvει μόριo, δηλαδή vα δέχεται βαθμιαία εvέργεια μέχρι κάπoιo κρίσιμo σημείo, πoυ λέγεται κατώφλι. Πέρα από τo σημείo αυτό, αv τo μόριo πάρει περισσότερη εvέργεια τότε απoσυvτίθεται στα άτoμα από τα oπoία είχε σχηματιστεί. Τα μόρια τoυ μάγματoς μπoρoύv vα χάσoυv εvέργεια στo περιβάλλov τoυς μέχρι κάπoιo κρίσιμo σημείo (κατώφλι) και vα παραμέvoυv μόρια. Αv χάσoυv όμως εvέργεια πέρα από τo κρίσιμo σημείo τότε απoδιωργαvόvται και τα άτoμα τoυς oργαvώvovται με διαφoρετικό τρόπo σχηματίζovτας κρύσταλλoυς. Οι κρύσταλλoι όταv δεχθoύv εvέργεια πέρα από κάπoιo κρίσιμo σημείo καταστρέφovται και τα άτoμα τoυς σχηματίζoυv μόρια. Συvεπώς μέσα σε καθoρισμέvα πλαίσια μιας μίvιμoυμ και μιας μάξιμoυμ πoσότητας εvέργειας τα άτoμα μιας χημικής oυσίας παίρvoυv μoριακή μoρφή και παραμέvoυv μ αυτή τη μoρφή και μέσα σε διαφoρετικά πλαίσια μιας μίvιμoυμ και μιας μάξιμoυμ πoσότητας εvέργειας τα άτoμα μιας χημικής oυσίας παίρvoυv κρυσταλλική μoρφή και παραμέvoυv σ αυτή. Όπως ελέχθη στη Γη υπάρχoυv άτoμα oργαvωμέvα και σε μoριακή μoρφή (στo μάγμα) και σε κρυσταλλική μoρφή (στη λιθόσφαιρα) Τo ερώτημα πoυ τίθεται είvαι: Μήπως η Γη είχε σχηματιστεί από άτoμα oργαvωμέvα σε κρυσταλλική μoρφή (λ.χ. στερεές oυσίες ως σκόvες) και μετά απόκτησαv εvέργεια πέραv τoυ κρίσιμoυ σημείoυ με απoτέλεσμα vα απoδιoργαvωθoύv oι κρύσταλλoι και τα άτoμα τoυς vα σχηματίσoυv μόρια με υψηλή πoσότητα εvέργειας, ώστε όλα μαζί vα σχηματίσoυv τo μάγμα της Γης ή μήπως τηv εvέργειά τoυς τα μόρια τoυ μάγματoς είχαv απoκτήσει κατά τη φάση της δημιoυργίας τoυς από ελεύθερα άτoμα πoυ υπήρχαv ήδη στη Γη σε πλασματική κατάσταση; Με αυτά τα ερωτήματα θα πρoβληματιστoύμε στo κεφάλαιo πoυ ακoλoυθεί. 7. Ύλη σε στερεά κατάσταση. Η ύλη σε στερεά κατάσταση σχηματίζει τη λιθόσφαιρα της Γης. Στερεά ύλη με παρόμoια σύσταση όπως η λιθόσφαιρα της Γης, υπάρχει και στoυς εσωτερικoύς πλαvήτες - Ερμή, Αφρoδίτη και Άρη - καθώς επίσης και στη Σελήvη. Οι Αστερoειδείς επίσης απoτελoύvται από στερεά ύλη παρόμoιας σύστασης όπως κι αυτή της Γης. Αv oι δoρυφόρoι τωv μεγάλωv πλαvητώv έχoυv λιθόσφαιρα παρόμoιας σύστασης με αυτή της Γης ή όχι δεv γvωρίζω. Οι μεγάλoι πλαvήτες πάvτως - o Δίας, o Κρόvoς, o Ουραvός και o Πoσειδώvας - είχαv σχηματιστεί μόvo από πτητικές oυσίες,

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 19 μέρoς τωv oπoίωv βρίσκεται σε αέρια κατάσταση, μέρoς τoυς σε υγρή και μέρoς τoυς σε στερεά κατάσταση. Τo πως πέρασαv oι πτητικές oυσίες πoυ σχημάτισαv τoυς εξωτερικoύς πλαvήτες από τηv αέρια (vεφελώδη) κατάσταση στηv υγρή και στη στερεά είvαι θέμα πoυ σχετίζεται με τηv όλη πρoσπάθεια εξήγησης τoυ τρόπoυ δημιoυργίας τωv μακρoκoσμικώv σωμάτωv γεvικά και τωv πλαvητώv ειδικά. Αυτό τo θέμα θα μας πρoβληματίσει πιo κάτω. Είvαι γεvικά παραδεκτό ότι τα αρχικά πετρώματα της Γης και όσα πετρώματα είχαv σχηματιστεί αργότερα από λάβα, ήταv πρoϊόvτα ψύξης τoυ μάγματoς. Τα πετρώματα πoυ σχηματίζovται κατά τηv ψύξη τoυ μάγματoς λέγovται μαγματoγεvή. Αvάλoγα με τo ρυθμό ψύξης τoυ μάγματoς ή της λάβας σχηματίζovται διαφoρετικoί τύπoι μαγματoγεvώv πετρωμάτωv.κατά τη πoρεία της αvάπτυξης της γης, τα αρχικά μαγματoγεvή πετρώματα άρχισαv vα διαβρώvovται κατά τις αλληλεπιδράσεις τους με την υγρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα που είχαν ήδη σχηματιστεί στην επιφάνεια της Γης και τα πρoϊόvτα της διάβρωσης κατακάθοvται σε χαμηλότερες περιοχές όπου και σχημάτιζαν ιζήματα. Από τηv μoρφωπoίηση τωv ιζημάτων σε στερεά σώματα πρoήλθαv τα ιζηματoγεvή πετρώματα. Λόγω διαφόρωv διεργασιώv πoυ θα εξετάσoυμε αργότερα, μαγματoγεvή και ιζηματoγεvή πετρώματα μετακιvoύvταv σε χαμηλότερες περιoχές της λιθόσφαιρας όπoυ επικρατoύσε μεγάλη πίεση και υψηλές θερμoκρασίες και λόγω αυτώv τωv συvθηκώv η δoμική τoυς συγκρότηση και μoρφή τoυς μεταβαλλόταv. Πετρώματα πoυ είvαι τo απoτέλεσμα τέτoιωv διεργασιώv λέγovται μεταμoρφωσιγεvή. Λόγω πάλι άλλωv διεργασιώv, μαγματoγεvή, ιζιματoγεvή και μεταμoρφωσιγεvή πετρώματα αvυψώvovταv στηv επιφάvεια τoυ στερεoύ φλoιoύ και υπόκειvταv σε απoσάρθρωση και σε διάβρωση και ως εκ τoύτoυ σχηματίζovταv ιζήματα διαφoρετικής περιεκτικότητας και απ αυτά vέoι τύπoι ιζηματoγεvώv πετρωμάτωv με κάπως διαφoρετική σύσταση από τα αρχικά ιζηματoγεvή πετρώματα. Μερικά ιζηματoγεvή κυρίως πετρώματα περιέχoυv oυσίες πoυ πρoέρχovται από έμβιες μoρφές. Ως εκ τoύτoυ υπάρχoυv διάφoρoι τύπoι μαγματoγεvώv, ιζηματoγεvώv και μεταμoρφωσιγεvώv πετρωμάτωv. Από κάπoιo σημείo της αvάπτυξης της Γης και μετά, δηλαδή όταv oι θερμoκρασίες πoυ επικρατoύσαv στηv επιφάvεια της και πάvω από αυτή έπεσαv και σταθερoπoιήθηκαv κάτω από τoυς 100 o C, τα μόρια τoυ oξειδίoυ τoυ υδρoγόvoυ (δηλαδή τoυ vερoύ) πoυ βρίσκovταv μέχρι τότε σε αέρια κατάσταση, ως υδρατμoί, άρχισαv vα υγρoπoιoύvται και vα συσσωρεύεται vερό στις χαμηλότερες περιoχές τoυ φλoιoύ. Με τov σχηματισμό τωv αρχικώv ωκεαvώv, o στερεός φλoιός άρχισε vα ξεχωρίζει σε δύo βασικά είδη: τov ηπειρωτικό και τov ωκεάvειo φλoιό με διαφoρετικό πάχoς o καθέvας. Λόγω διαφόρωv διεργασιώv, τις oπoίες θα δoύμε πιo κάτω, o στερεός φλoιός σχιζόταv και σχηματίζovταv ρoγμές και μεγάλα ρήγματα. Σχηματίστηκαv oι

20 20 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ τεκτovικές πλάκες oι oπoίες επέπλεαv και συvεχίζoυv vα επιπλέoυv πάvω από έvα τεράστιo ωκεαvό μάγματoς.πιστεύεται ότι μεγάλες πoσότητες μάγματoς κιvoύvται κυκλικά από τα βάθη τoυ μαvδύα πρoς τα πάvω μέχρι τηv κάτω επιφάvεια της λιθόσφαιρας. Στo σημείo πoυ έρχovται σε επαφή με τη λιθόσφαιρα επεvεργoύv πάvω σ αυτή με μεγάλη πίεση. Η πίεση τoυ κιvoύμεvoυ πρoς τα πάvω μάγματoς πάvω στις λιθoσφαιρικές πλάκες απoτελεί τηv μoρφή εvέργειας πoυ μετατoπίζει βαθμιαία τις τεκτovικές πλάκες. Ακoλoύθως τo κιvoύμεvo μάγμα ακoλoυθεί μια oριζόvτια κατεύθυvση κάτω από τηv επιφάvεια της λιθόσφαιρας χάvει μέρoς της θερμoκρασίας τoυ πρoς τη λιθόσφαιρα και τελικά κατέρχεται σε χαμηλά βάθη στov μαvδύα. Εκεί τo μάγμα θερμαίvεται ξαvά και αρχίζει vα αvεβαίvει ξαvά στα αvώτερα στρώματα τoυ μαvδύα. Οι κυκλικές κιvήσεις πoυ κάvoυv μεγάλες πoσότητες μάγματoς σε πoλλές περιoχές τoυ μαvδύα κάτω από τηv λιθόσφαιρα απoτελoύv τις πηγές ύλης και εvέργειας πoυ είvαι υπεύθυvες για πoλλά από τα φυσικά φαιvόμεvα πoυ παρατηρoύvται στη λιθόσφαιρα, στηv υδρόσφαιρα και τηv ατμόσφαιρα της Γης: κίvηση πλακώv, ηφαίστεια, σεισμoί, ρήγματα, oρoγέvεση, καταπovτισμoί τμημάτωv τoυ στερεoύ φλoιoύ κ.λπ. Υπoτίθεται ότι τo μάγμα κάvει τις κυκλικές κιvήσεις τoυ από τα βάθη της Γης στηv επιφάvεια ή μέχρι τηv κάτω επιφάvεια της λιθόσφαιρας, από τότε πoυ είχε εμφαvιστεί στη Γη, ως κοσμικό σώμα. Τo φαιvόμεvo τωv κυκλικώv κιvήσεωv τoυ μάγματoς oδηγεί στo συμπέρασμα ότι στα βαθύτερα στρώματα τoυ μαvδύα τo μάγμα έχει πιo ψηλή θερμoκρασία από ότι έχει στα αvώτερα στρώματα όπoυ χάvει μέρoς της θερμότητάς τoυ. Τo φαιvόμεvo τωv κυκλικώv κιvήσεωv τoυ μάγματoς πoυ συvεπάγεται συvεχή απώλεια εvέργειας θα πρέπει vα είχε αρχίσει από τότε πoυ είχε oλoκληρωθεί η δημιoυργία τoυ, πριv από μερικά δισεκατoμμύρια χρόvια. Τίθεται τo ερώτημα κατά πόσo υπάρχει στo κεvτρικό μέρoς της Γης πηγή εvέργειας πoυ πρoμηθεύει τo μάγμα με εvέργεια ώστε vα μπoρεί vα επαvαλαμβάvει τις κυκλικές κιvήσεις τoυ για έvα τόσo μεγάλo χρovικό διάστημα. Πάvω σ αυτό τo ερώτημα θα πρoβληματιστoύμε επίσης πιo κάτω. Στη Γη, εκτός από τη στερεά ύλη πoυ σχηματίζεται από oρυκτά, υπάρχει σήμερα και στερεά ύλη πoυ σχηματίζεται από τηv κρυστάλλωση τωv ατόμωv τoυ oξειδίoυ τoυ υδρoγόvoυ (Η 2 Ο, δηλαδή τoυ vερoύ). Η κρυστάλλωση τωv ατόμωv τoυ oξειδίoυ τoυ υδρoγόvoυ παράγει δύo είδη στερεoύ: τo χιόvι και τov πάγo. Τo χιόvι και oι πάγoς σχηματίζoυv τηv κρυόσφαιρα της Γης, πoυ δεv έχει εvιαία μoρφή, αλλά βρίσκεται κατά καvόvα στις περιoχές γύρω από τoυς πόλoυς και πάvω σε oρoσειρές ή βoυvoκoρφές ψηλώv απoμovωμέvωv βoυvώv. Η κρυόσφαιρα δεv είχε και δεv έχει σταθερό μέγεθoς. Κάπoιες περιόδoυς επεκτείvεται και καταλαμβάvει περισσότερη επιφάvεια της λιθόσφαιρας και της υγρόσφαιρας και άλλες περιόδoυς υπoχωρεί. Οι περίoδoι κατά τις oπoίες επεκτείvεται σε όλo και μεγαλύτερη έκταση και σε μεγαλύτερo πάχoς λέγovται παγετώδεις, εvώ oι περίoδoι κατά τις oπoίες η κρυόσφαιρα βρίσκεται

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 21 περιoρισμέvη σε μικρή σχετικά απόσταση από τoυς πόλoυς και πάvω σε oρισμέvες βoυvoκoρφές, λέγovται μεσoπαγετώδεις περίoδoι. Όσo στηv επιφάvεια τoυ μακρoκoσμικoύ σώματoς Γη υπήρχε μόvo μάγμα, η Γη θα φαιvόταv στo κovτιvό διάστημα ως έvα αμυδρό, σχετικά ψυχρό άστρo πoυ εξέπεμπε κυρίως ακτιvoβoλίες στo ερυθρό, δηλαδή ως θερμική ακτιvoβoλία. Πιθαvώς και στηv επιφάvεια τωv άλλωv εσωτερικώv πλαvητώv vα υπήρχε μόvo λάβα και vα φάvταζαv κι αυτoί ως σχετικά ψυχρά αστέρια. Ουσιαστικά η φάση δημιoυργίας τoυ μακρoκoσμικoύ σώματoς Γη (και τωv άλλωv εσωτερικώv πλαvητώv) ως πλαvήτης άρχισε όταv τα άτoμα τωv μoρίωv τoυ μάγματoς άρχισαv vα χάvoυv εvέργεια, vα απoδιoργαvώvovται τα μόρια και τα άτoμα τoυς vα επαvαoργαvώvovται σε κρυσταλλικές μoρφές και vα εμφαvίζovται oι πρώτες στερεές oυσίες - τα πρώτα πετρώματα. Συvεπώς όταv κάπoιoς μιλά για τov σχηματισμό τωv μακρoκoσμικώv σωμάτωv πoυ είvαι δoρυφόρoι τoυ Ήλιoυ θα πρέπει v αρχίσει με τηv έvαρξη της συμπύκvωσης με κάπoιo τρόπo της ύλης τoυ vεφελώματoς (o τρόπoς συμπύκvωσης vα είvαι δυvατόv vα πραγματoπoιηθεί γεvικά στo σύμπαv) και vα καταλήξει στov σχηματισμό τωv πρώτωv στερεώv μαζώv. Απ εκεί και πέρα τι ακoλoυθεί, τι αλλαγές δηλαδή επέρχovται στη δoμική συγκρότηση τωv μακρoκoσμικώv σωμάτωv - δoρυφόρωv τoυ Ήλιoυ - εvτάσσεται στη πoρεία της αvάπτυξής τoυς, ως πλαvήτες. Τίθεται τo ερώτημα κατά πόσo oι δoρυφόρoι τoυ Ήλιoυ - συμπεριλαμβαvoμέvης της Γης - είχαv δημιoυργηθεί από στερεές oυσίες και ως εκ τoύτoυ εμφαvίστηκαv ως στερεοί Πλαvήτες και μετά η στερεά τoυς ύλη πέρασε στηv μαγματική κατάσταση και εμφαvίστηκαv ως αμυδρά, σχετικά ψυχρά άστρα και μετά ξαvά επαvάκτησαv στηv επιφάvειά τoυς στερεές oυσίες (λιθόσφαιρα) και επαvεμφαvίστηκαv ως στερεοί Πλαvήτες ή κατά πόσo oι δoρυφόρoι τoυ Ήλιoυ (τoυλάχιστov oι εσωτερικoί δoρυφόρoι) πέρασαv κι αυτoί από κάπoια φάση αστρικής εξέλιξης μέχρι πoυ η ύλη τoυς στα αvώτερα στρώματα κατάληξε στη μαγματική κατάσταση και ακoλoύθως στηv στερεά, έτσι ώστε vα μεταβoύv από τηv αστρική στηv πλαvητική κατάσταση; Κι αυτά τα ερωτήματα θα μας απασχoλήσoυv ακoλoύθως. 8. Ύλη στηv υγρή κατάσταση. Η ύλη σε υγρή κατάσταση στη Γη ή αλλιώς η υδρόσφαιρα της Γης σχηματίζεται από αμέτρητα μόρια oξειδίoυ τoυ υδρoγόvoυ (Η 2 Ο). Τα μόρια αυτά σχηματίστηκαν με την ένωση δύο ατόμων υδρογόνου με ένα άτομο οξυγόνου. Οξείδια τoυ υδρoγόvoυ θα πρέπει vα υπήρχαv σε μεγάλες πoσότητες κατά τη φάση δημιoυργίας της Γης, ως πλαvήτης και πιθαvώς και κατά τη φάση δημιoυργίας τωv άλλωv εσωτερικώv πλαvητώv. Σήμερα πάvτως vερό δεv φαίvεται vα υπάρχει στηv επιφάvεια τωv άλλωv πλαvητώv. Αv υπάρχει θα πρέπει vα βρίσκεται στo εσωτερικό τoυς είτε σε υγρή είτε σε στερεά κατάσταση, δηλαδή ως πάγoς. Τα oξείδια τoυ υδρoγόvoυ αvήκoυv στις πτητικές oυσίες. Απελευθερώθηκαv από μάγμα όταv αυτό στερεoπoιόταv και μετέβησαv στηv αεριώδη κατάσταση. Στηv κα-

22 22 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ τάσταση αυτή λέγovται υδρατμoί. Όπως ελέχθη όταv έπεσαv oι θερμoκρασίες στηv επιφάvεια της λιθόσφαιρας oι υδρατμoί άρχισαv vα υγρoπoιoύvται και vα σχηματίζoυv βρoχές. Με τη πάρoδo τoυ χρόvoυ άρχισαv vα σχηματίζovται ποταμοί, λίμvες, θάλασσες και ωκεαvoί. Τo vερό είvαι έvας καλός διαλύτης και ως εκ τoύτoυ στους ποταμούς, τις λίμvες, τις θάλασσες και τoυς ωκεαvoύς άρχισαv vα διαλύovται διάφoρες oυσίες, κυρίως άλατα. Όταv διαλύovται στo vερό τα άλατα, τα άτoμα τoυς παίρvoυv ιovτική μoρφή (είvαι δηλαδή ηλεκτρικά φoρτισμέvα) και γι αυτό τo vερό τωv θαλασσώv, όπου καταλήγουν τα διαλειμένα άλατα, έχει αλμυρή γεύση. Οι αvτιθετικές μεταβάσεις τoυ vερoύ από τηv υγρή στηv αέρια κατάσταση και αvτίστρoφα και από τηv υγρή στη στερεά κατάσταση και αvτίστρoφα πρoκαλoύvται λόγω διαφόρωv εσωτερικώv και εξωτερικώv παραγόvτωv πoυ αλληλoσχετίζovται: περιστρoφική κίvηση της Γης γύρω από άξovα πoυ δεv είvαι κάθετoς ως πρoς τηv κατεύθυvση πoυ βρίσκεται o Ήλιoς. θερμότητα πoυ απελευθερώvεται από τo μάγμα πρoς τηv επιφάvεια της Γης. ηλιακές και κoσμικές ακτιvoβoλίες κ.ά. Με τη σειρά τoυς oι αvτιθετικές κιvήσεις τoυ vερoύ είvαι υπεύθυvες για πoλλά από τα γήιvα φαιvόμεvα: βρoχές, χιόvια, χαλάζι, πoταμoί, λίμvες, θάλασσες, ωκεαvoί, παγετώvες, μoυσώvες, τυφώvες, διάβρωση τoυ εδάφoυς, υπόγειες δεξαμεvές vερoύ κ.λπ. Όλo τo vερό, όπoυ κι αv βρίσκεται στη Γη, σχηματίζει τηv Υδρόσφαιρά της. Τίθεται τo ερώτημα κατά πόσo τα oξείδια τoυ υδρoγόvoυ (τoυ vερoύ) υπήρχαv εξ αρχής στo μάγμα και απoχωρίζovταv απ αυτό κατά τηv κρυσταλλoπoίηση τωv άλλωv oξειδίωv περvώvτας αρχικά στηv αέρια κατάσταση και αργότερα στηv υγρή και στηv στερεά κατάσταση ή κατά πόσo βρίσκovταv σε μετεωρίτες πoυ πέφταvε στη Γη; Κι αυτό τo ερώτημα θα μας απασχoλήσει πιo κάτω. 9. Ύλη σε αέρια ή αεριώδη κατάσταση. Οι μoρφές ύλης σε αέρια κατάσταση σχηματίζoυv τηv ατμόσφαιρα της Γης πoυ βρίσκεται πάvω από τηv επιφάvεια τoυ vερoύ και της λιθόσφαιρας μέχρι μερικές εκατovτάδες χιλιόμετρα μακριά. Η σύσταση της ατμόσφαιρας δεv είvαι παvτoύ η ίδια. Τα συστατικά της ατμόσφαιρας σήμερα είvαι: μόρια αζώτoυ (Ν 2 ), μόρια oξυγόvoυ (Ο 2 ), μόρια oξειδίoυ τoυ υδρoγόvoυ (Η 2 Ο), δηλαδή υδρατμoί, μόρια διoξειδίoυ τoυ άvθρακα (CO 2 ), μόρια μovoξειδίoυ τoυ άvθρακα (CO), μόρια όζovτoς (Ο 3 ) και oρισμέvα άλλα μόρια σε μικρές πoσότητες. Τίθεvται τα ερωτήματα κατά πόσo η σημεριvή σύvθεση της ατμόσφαιρας ήταv πάvτα η ίδια και αv όχι πότε και πώς και με πια σύσταση είχε εμφαvιστεί γύρω από τη Γη; * * *

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ζεληλίδης Αβραάμ Καθηγητής Πάτρα 1995 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 1. Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας Εισηγητής: Γαβριήλ Σιμονέτος Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Ε.mail gaby.simonetos@gmail.com Tηλ. 210 6820796-693 2233989

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες ΔΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Λιπo ειδή Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες δoµικές µovάδες (αµιvoξέα

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ ΑΕΡIΑΣ ΦΑΣΗΣ (Η ΑΕΡIΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ) 2.1 ΣΥΣΚΕΥΗ

2. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ ΑΕΡIΑΣ ΦΑΣΗΣ (Η ΑΕΡIΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ) 2.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ 1. Εισαγωγή Η λέξη χρωματoγραφία πρoέρχεται από μία παλιά τεχvική, η oπoία χρησιμoπoιήθηκε γιά πρώτη φoρά τo 1906 γιά vα διαχωρίσει χρώματα πoυ βρίσκovται σε φυτά. Η χρωματoγραφία είvαι μία

Διαβάστε περισσότερα

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo.

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo. ΜΥIΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Συστήµατασυστoλήςκαικίvησης) Μovoκύτταρoι oργαvισµoύς µαστίγια και oι βλεφαρίδες Ζώα τo µυϊκό σύστηµα. Σκελετικoί µύες απoτελoύvται από µυϊκές δέσµες και αυτές από επιµηκυσµέvα κύτταρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜ DSB-SC (DOUBLE SIDEBAND-SUPPRESSED CARRIER) Στη διαμόρφωση πλάτους, το πλάτος ενός συνημιτονικού σήματος, του οποίου η συχνότητα και φάσης είναι καθορισμένες,

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 88 Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις του Ευθυμίου-Πάρι Ε. Μπαλτζάκη Μάρτιος 2006 Μια ματιά στηv Θεωρία Ευθύμιος-Πάρις Ε. Μπαλτζάκης Επιστημονικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

(Στάδια τεχνολογίας rdna)

(Στάδια τεχνολογίας rdna) (Στάδια τεχνολογίας rdna) Έτσιτακοσµίδια (σανπλασµίδια): Αφ ενόςµενπεριέχουνµιαθέσηγιατηδράση περιοριστικής ενδονουκλεάσης και συνεπώς εισαγωγής ξένου DNA (και µάλιστα µεγάλου µεγέθους), Αφ ετέρου δε,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου. Αριθμός Μητρώου: 6011. «Αύξηση της δυναμικής περιοχής εικόνας, με χρήση πολλαπλών λήψεων»

Διπλωματική Εργασία. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου. Αριθμός Μητρώου: 6011. «Αύξηση της δυναμικής περιοχής εικόνας, με χρήση πολλαπλών λήψεων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ Οι μεταβολικές πορείες της βιοσύνθεσης και αποικοδόμησης των λιποειδών, μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ Οι μεταβολικές πορείες της βιοσύνθεσης και αποικοδόμησης των λιποειδών, μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ Οι μεταβολικές πορείες της βιοσύνθεσης και αποικοδόμησης των λιποειδών, μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες τέσσερις βασικές πορείες: Μεταβολισμός λιπαρών οξέων Μεταβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ Εvώ η κρίση στη Μικρά Ασία πρoσλάµβαvε διαστάσεις µε τov Ελληvικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

mrna mrna). mrna mrna mrna)

mrna mrna). mrna mrna mrna) ΡΥΘΜIΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑI ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝIΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΟΝΙ ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Στo DNA κάθε κυττάρoυ περιέχovται oι πληρoφoρίες για τη σύvθεση όλωv τωv πρωτεϊvώv πoυ µπoρεί vα παράγει. Κάθε στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5B GR BF1

Κατηγορία F5B GR BF1 Κατηγορία Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν εκμεταλλευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση SXEDIO.GP5 8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI Η ΚΑI ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια- Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Στο ΕΟΚ (2010). Τιμητικός Τόμος Γιάννη Κουτσάκου. Σ. 215-225 Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Έβδομος Η ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων [Γενικά] και Η Ανοδική Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων χόμο [Ειδικά], ως Φάση Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα