ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011"

Transcript

1 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: Σειέθσλν: Φαμ: ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη Αλαζρεδίαζε Τπεξεζηψλ πξνο Γηθαηνχρνπο, Πηινηηθή Δθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γηθαηνχρσλ Οίθνπ Ναχηνπ» έσο 12/08/2011 (Απφθαζε ΑΓΑ : 4ΑΓ469ΗΞΞ-ΦΡ Παξαηεξήζεηο ζην Δmail : ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΔΡΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΜΗΝΑ ΔΣΟ ΧΡΑ ΈΝΑΡΞΗ ΥΥΥΥ ΥΥ/ΥΥ/2011 ΥΥΥΥΥΥΥΥ :00 π.κ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

2 Ο ΟΙΚΟ ΝΑΎΣΟΤ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.1 ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 2. Σηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη δηαηάμεηο. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 118/2007 (ΦΔΚ 150Α/ ) Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. 4. Σελ ππ αξηζκ. 5035/19/ Απφθαζεο ΓΟΝ, πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. 5. Σηο ππ αξηζκ. ----/---/-----, ----/----/-----, απνθάζεηο πεξί ζπγθξνηήζεσο επηηξνπήο δηελέξγεηαο Γεκνζίσλ δηαγσληζκψλ, γηα ην έηνο Σηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίεο. ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Γεκφζην, δηεζλή, αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη Αλαζρεδίαζε Τπεξεζηψλ πξνο Γηθαηνχρνπο, Πηινηηθή Δθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γηθαηνχρσλ Οίθνπ Ναχηνπ» (ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Α θαη αλαιπηηθά ζην Μέξνο Γ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα νπνία θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο). Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ΥΥΥ.ΥΥΥ,ΥΥ ΔΤΡΧ (ΥΥΥ.ΥΥΥ,ΥΥ ) πιένλ 23% Φ.Π.Α. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία 52 θαη πιένλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 2 απφ 125

3 Η δηελέξγεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ηφπν-ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο Β. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α) Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, γ) ζπλεηαηξηζκνί, δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: ΜΔΡΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΔΡΟ B ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ: Παξάξηεκα Ι Πίλαθεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Παξάξηεκα ΙΙ Πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Παξάξηεκα ΙΙΙ Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ Παξάξηεκα ΙV - Τπφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 3 απφ 125

4 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ.α ηνπ Π.Γ.118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξείο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15. παξ.2 πεξ. α ηεο παξνχζαο. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. Σα έμνδα ηεο δεκνζηεχζεσο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ Οίθν Ναχηνπ Η Γηαθήξπμε ζα δηαηίζεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέρξη θαη πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η Γηαθήξπμε είλαη αλεξηεκέλε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ θαη ζηελ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». Η ΠΡΟΔΓΡΟ Ο.Ν ΜΑΡΙΑ ΓΙΠΛΑ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 4 απφ 125

5 ΜΔΡΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Α.1 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Α. 1.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Α. 1.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΈΡΓΟΤ Α. 1.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Α. 1.4 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Α. 1.5 ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Α. 1.6 ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Α. 1.7 ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Α.2 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Α. 2.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α. 2.2 ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α. 2.3 ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α. 2.4 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α.3 ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Α. 3.1 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Α. 3.2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Α. 3.3 ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Α. 3.4 ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ Α.4 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 5 απφ 125

6 Α. 4.1 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Α Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ Α Βαζκνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ Α Τπνινγηζκφο ηνπ Βαζκνχ Β Α Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ Α ΟΜΑΓΔ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ Α ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΟΤ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ Α. 4.2 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ Α Καηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα χκβαζεο Δγγπήζεηο Α Σξφπνο Πιεξσκήο Κξαηήζεηο Α Δθηεισληζκφο - Φφξνη - Γαζκνί Α Πεξίνδνη Δγγχεζεο θαη πληήξεζεο Α Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα Α Δθαξκνζηέν δίθαην δηαηηεζία Α.5 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ Α.6 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΈΡΓΟΤ Α. 6.1 ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Α πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Φνξέα ληα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην Έξγν 45 Α Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ) Α πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα Α Οξγαλσηηθή δνκή & ζηειέρσζε ηνπ Φνξέα ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 6 απφ 125

7 ΜΔΡΟ Β ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΈΡΓΟΤ) Β.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Β.1.1 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Β.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΈΡΓΟΤ Β.2.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΈΡΓΟΤ Β.2.2 ΥΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΈΡΓΟΤ Β.2.3 ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΈΡΓΟΤ Β.2.4 ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ - ΠΑΡΑΓΟΗ ΈΡΓΟΤ Β.2.5 ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΓΓΤΗΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ Β Πεξίνδνο Δγγχεζεο θαη πληήξεζεο (ΠΔ) Β Τπεξεζίεο Πεξηφδνπ Δγγχεζεο Β.2.6 ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ Β Αξρηηεθηνληθή Β Ρνή Δξγαζηψλ (Workflow) Β.2.7 ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ Β Single Sign On (SSO) Β Δθαξκνγή ηαηξνχ Β Δθαξκνγή θαξκαθνπνηνχ Β Δθαξκνγή ΠΟΝ Β.2.8 ΔΝΑΡΙΑ ΥΡΗΗ Β ελάξην δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο ζπληαγήο ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 7 απφ 125

8 Β ελάξην δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ζπληαγήο Β.2.9 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Β Έμππλεο θάξηεο γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο Β Κχξηεο Απαηηήζεηο Β Αλαγλψζηεο Έμππλσλ Καξηψλ γηα ηα ζεκεία εμππεξέηεζεο δηθαηνχρσλ Β χζηεκα Γηαρείξηζεο Έμππλσλ Καξηψλ (CMS) Β Δθηππσηήο Γηακνξθσηήο Έμππλεο Κάξηαο Β.2.10 ΤΠΗΡΔΙΔ Β Έθδνζε, Αξρηθνπνίεζε θαη δηάζεζε έμππλσλ Ηιεθηξνληθψλ Καξηψλ Γηθαηνχρσλ Β.2.11 ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ HELP DESK Β Τπεξεζία Σειεθσληθήο Δμππεξέηεζεο Β Τπεξεζία απνζηνιήο κέζσ SMS θσδηθψλ (PIN) ελεξγνπνίεζεο έμππλεο θάξηαο Β.2.12 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ Β πληήξεζε Δμνπιηζκνχ, Έηνηκνπ Λνγηζκηθνχ & Δθαξκνγψλ Β Σερληθή Τπνζηήξημε Λεηηνπξγίαο Β Σήξεζε Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ Ρήηξεο Β Γηαζεζηκφηεηα πζηήκαηνο Β.3 ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ Β.4 ΑΦΑΛΔΙΑ Β.5 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 8 απφ 125

9 Β.6 ΟΡΓΑΝΩΗ ΈΡΓΟΤ KΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΈΛΔΓΥΟΤ KΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Β.6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Β.6.2 ΟΜΑΓΑ ΈΡΓΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Β.6.3 ΈΛΔΓΥΟΤ 93 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΈΡΓΟΤ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ Β ΓΔΝΙΚΑ Β ΠΡΟΧΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Β ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Β ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Γ.1 ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Γ.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Γ.3 ΠΙΝΑΚΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Γ.3.1 ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΣΔ (SERVERS) Γ.3.2 ΈΞΤΠΝΔ ΚΑΡΣΔ Γ.3.3 ΑΝΑΓΝΧΣΔ ΈΞΤΠΝΧΝ ΚΑΡΣΧΝ Γ.3.4 ΔΚΣΤΠΧΣΔ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΠΡΟΧΠΟΠΟΙΗΗ Δ ΔΣΟΙΜΔ ΚΑΡΣΔ Γ.4 ΠΙΝΑΚΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Γ.4.1 ΥΔΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Γ.4.2 ΛΟΙΠΟ ΈΣΟΙΜΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ Γ.5 ΔΙΓΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 9 απφ 125

10 Γ.6 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΈΡΓΟΤ Γ.7 ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΓΓΤΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 10 απφ 125

11 Μέξνο Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Α.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Α. 1.1 Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη Αλαζρεδίαζε Τπεξεζηψλ πξνο Γηθαηνχρνπο, Πηινηηθή Δθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γηθαηνχρσλ Οίθνπ Ναχηνπ. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ Έξγνπ. Α. 1.2 Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ΥΥΥΥΥ ρηιηάδσλ επξψ, ΥΥΥΥΥ.000,00 (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: - ΦΠΑ: ). Α. 1.3 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ν Οίθνο Ναύηνπ. Γηεχζπλζε έδξαο ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ: Κσλ. Παιαηνιφγνπ 15, Πεηξαηάο Σειέθσλν: Α. 1.4 Ννκηθό θαη Θεζκηθό πιαίζην Γηαγσληζκνύ Ο δηαγσληζκφο πινπνηείηαη απφ ηνλ Οίθν Ναχηνπ. Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο δηελέξγεηάο ηνπ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 11 απφ 125

12 Α. 1.5 Γεκνζίεπζε ηεο Πξνθήξπμεο Η αλαθνίλσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα δεκνζηεπζεί ζε νηθνλνκηθέο εκεξήζηεο θαη ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Καηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε (www.oikosnautou.gr) ζηηο Κσλ. Παιαηνιφγνπ 15, Πεηξαηάο θαη ζηελ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». Α. 1.6 Σόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ //2011 θαη ώξα π.κ πκ. ζηελ έδξα ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ, Κσλ. Παιαηνιφγνπ 15, Πεηξαηάο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. Α. 1.7 Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ηεο δηαθήξπμεο Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ο Οίθνο Ναχηνπ ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ ζε φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηε δηαθήξπμε, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ Οίθν Ναχηνπ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ. Καλέλαο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 12 απφ 125

13 κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ. Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ) πξνο ηε δηεχζπλζε: (ηει.επηθνηλσλίαο ), ρσξίο φκσο ε δπλαηφηεηα απηή λα απαιιάζζεη ηνπο ππνςεθίνπο απφ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηα εξσηήκαηα θαη γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία), κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ. Ο Οίθνο Ναχηνπ δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί κφλν κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. πληνκνγξαθίεο Έξγνπ ΑΜΚΑ ΑΜΟΝ ΔΓΟΝ ΔΤ Η/Τ ΚΤ ΝΑΣ ΟΠ ΟΠΟΝ ΠΓ ΣΚ ΤΠΑΑΝ Οξηζκνί δηαθεξύμεσλ Αλάδνρνο Αξηζκφο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Αξηζκφο Μεηξψνπ Οίθνπ Ναχηνπ Δπαξρηαθά Γξαθεία Οίθνπ Ναχηνπ Δζληθφ χζηεκα Τγείαο Ηιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο Κεληξηθή Τπεξεζία Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Οίθνπ Ναχηνπ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Σαρπδξνκηθφο Κψδηθαο Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 0 πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Αλαζέηνπζα Αξρή 0 Οίθνο Ναχηνπ ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 13 απφ 125

14 Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΑΝΑΓΟΥΟ κε έγγξαθε δήισζε ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Αξκόδηα Δπηηξνπή Η Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ Γηαθήξπμε Σν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ ΔΠΠΔ Η ΔΠΠΔ ζπζηήλεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ. Δπίζεκε γιώζζα ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηεο ύκβαζεο Δπίζεκε γιψζζα ηεο χκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Η παξνχζα Γηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε/νη χκβαζε/εηο είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα/ εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Έξγν Κύξηνο ηνπ Έξγνπ Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ Σν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ Η εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 14 απφ 125

15 ύκβαζε Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο πκβαηηθά ηεύρε α. ηε χκβαζε, β. ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ ΠΓ 118/2007 πκβαηηθό Σίκεκα Φνξέαο Λεηηνπξγίαο Φνξέαο Τινπνίεζεο γ. ηε Γηαθήξπμε, δ. ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο χκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). Οίθνο Ναχηνπ Οίθνο Ναχηνπ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 15 απφ 125

16 Α.2 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Α. 2.1 Γηθαίσκα πκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ: είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 2513/97 (ΦΔΚ Α 139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ.γ.. ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε.γ.. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ ηα νπνία: 1. πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο Α. 2.4 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Α. 2.2 Διάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 2. δελ εκπίπηνπλ ζηηο απαγνξεχζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05 Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ζην Γηαγσληζκφ. Α. 2.2 Διάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 1. Οη αλσηέξσ δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, κε ηα νπνία λα είλαη ηθαλνί, ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Χο ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ππνςήθηνη ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 16 απφ 125

17 Αλάδνρνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνκή νληφηεηεο κε αξκνδηφηεηα ηελ Μειέηε θαη Αλάιπζε απαηηήζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ θαη Παξνρή Τπεξεζηψλ, ηελ Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο, ηελ Σειεθσληθή Δμππεξέηεζε Πειαηψλ θαη ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. 2. δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία θαη θεξεγγπφηεηα κε δξαζηεξηφηεηα ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο δηθαηνχρσλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο - αζθάιηζεο. Να δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζε έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, κέζσ θαηάιιειεο ππνδνκήο (π.ρ. Contact center), θαζψο θαη ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο 3. Κάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηεμνδηθά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ παξνρή ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θαηάινγν έξγσλ πνπ έρεη εθηειέζεη επηηπρψο (ηελ ηειεπηαία πεληαεηία) ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 4. Δπίζεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Απαηηνχληαη πηζηνπνηεηηθά α) ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη β) ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηψλ ISO Γηεπθξηλίδεηαη πσο ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ε παξνχζα απαίηεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ έλα κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 5. Να έρεη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ κεγαιχηεξν απφ ην 250% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 250% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 17 απφ 125

18 ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο απνηειεί έλσζε / θνηλνπξαμία, ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν πξέπεη λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πιεξνί απαξαηηήησο φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο εηαηξηψλ, νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο (εμαηξνπκέλεο ηεο πξνυπφζεζεο Νν 4 πεξί πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο & αζθάιεηαο ) αθνξνχλ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο δηεπθξηλήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε θάιπςε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ελδερφκελα παξερφκελεο δηεπθξηλήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο. Α. 2.3 Απνθιεηζκόο πκκεηνρήο Γελ έρνπλ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α. 2.4 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 3. Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α. 2.2 Διάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο Όζνη έρνπλ θεξπρζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα Όζνη έρνπλ ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα Όζνη ππνςήθηνη Αλάδνρνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 43.1 ηνπ ΠΓ 60/2007, ήηνη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 18 απφ 125

19 β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ε) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο Όζα πξφζσπα, κεηέρνπλ απηφλνκα ή ζε Έλσζε ή σο ππεξγνιάβνη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρήκαηα δηαγσληδφκελσλ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο απνξξίπηεη ηηο πξνζθνξέο πνπ εκπίπηνπλ ζηα παξαπάλσ. Α. 2.4 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: Α Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπνπ ζα αλαγξάθεη φηη δελ έρεη δηαπξάμεη ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία δφιηα ρξενθνπία θαη δελ έρεη επνκέλσο θεξπρζεί έθπησηνο, ή απνθιεηζηεί απφ θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ ή Α.Δ. ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, ή απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο γηα ππεξεζίεο ή πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή άιισλ Τπνπξγείσλ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 19 απφ 125

20 Α Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζα αλαγξάθεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ην Έξγν ζε απηφλ δεζκεχεηαη λα πξνζθνκίζεη, θαηά ην ζηάδην ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά : Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Α ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ησλ ππνςήθησλ Αλαδφρσλ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Α Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Α Έγγξαθν Δθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη πξνζθνξά κε εθπξφζσπν ηνπ. Α Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 20 απφ 125

21 Α.3 ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Α. 3.1 Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θαη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληαο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο, είηε απνζηέιινληαο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier) ζηελ έδξα ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ, Κσλ. Παιαηνιφγνπ 15, Πεηξαηάο ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηνλ Οίθν Ναχηνπ κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηνλ Οίθν Ναχηνπ έγθαηξα. Ο Οίθνο Ναχηνπ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο Πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Α. 3.2 Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή: ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 21 απφ 125

22 Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Α.2.3. ζε δχν αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν). Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν, κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο. Β. «Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η Σερληθή πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ππνρξεσηηθά ζε δχν αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν) θαζψο θαη ζε Ηιεθηξνληθφ Αξρείν. Γ. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε σο Παξάξηεκα Β ζε δχν αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν) θαζψο θαη ζε Ηιεθηξνληθφ Αξρείν. Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «Αλαβάζκηζε, Απινύζηεπζε θαη Αλαζρεδίαζε Τπεξεζηώλ πξνο Γηθαηνύρνπο, Πηινηηθή Δθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γηθαηνύρσλ Οίθνπ Ναύηνπ» ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΟΙΚΟ ΝΑΎΣΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : κέρξη ΥΥΥΥ ΥΥ/ΥΥ/2011 θαη ψξα π.κ Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 22 απφ 125

23 ε πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηνηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμε ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο "ειήθζε ππφςε", ζπκθσλνχκε θαη απνδερφκεζα, θιπ. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ Πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Πξνζθνξάο. Η αξκφδηα Δπηηξνπή πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο, γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζε ηνπο. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θιπ. θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν Γηαγσληζκνχ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 23 απφ 125

24 Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή. Α. 3.3 Ιζρύο Πξνζθνξώλ Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Οίθν Ναχηνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε ηξεηο (3) κελώλ. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ειίδα 24 απφ 125

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα