Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου Απαντήςεισ Θεμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων"

Transcript

1 Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010 Θέμα Α Απαντήςεισ Θεμάτων (Οι Απαντήςεισ είναι Ενδεικτικέσ) Α1. Ωσ αρχό ςτην απϊντηςη θα μποροϑςε να παρατεθεύ η παρϊγραφοσ : Αφομοιώνοντασ δημιουργικϊ... αδιεξϐδου τροφοδοτοϑν τα κεύμενϊ του. (απϐ το ςχολικϐ βιβλύο ςελ. 245) Θϋματα απϐ... τα παιδικϊ χρϐνια : η αναφορϊ ςτη ντουτιϊ (ςυκομουριϊ) τησ αυλόσ του ςπιτιοϑ που εύχε μετοικόςει μετϊ τον ξεριζωμϐ τησ απϐ την Ανατ. Θρϊκη η οικογϋνειϊ του ωσ παιδύ εξϋθρεφε μεταξοςκώληκεσ, που ϐμωσ δεν μποροϑςαν να φϊνε τα ςκληρϊ φϑλλα τησ μουριϊσ τουσ ( Ήταν δϋντρο παλιϐ. κι ακϐμα πιο πϋρα ). τον κϐςμο τησ προςφυγιϊσ : εντοπύζεται ςτο ςημεύο τησ αποκϊλυψησ τησ ταυτϐτητασ (τουρκικόσ εθνικϐτητασ) τησ μυςτηριώδουσ επιςκϋπτριασ: Δε μασ ϋφτανε διαρκό υπενθϑμιςη τησ καταςτροφόσ. τον πϐλεμο: κατϊ την τελευταύα (Ιοϑνησ 45) επύςκεψό τησ, η τουρκϊλα διαπιςτώνει πωσ το παλιϐ ςπύτι εύχε καταςτραφεύ κατϊ τον πϐλεμο: Μια ιταλιϊνικη μπϐμπα. Καταφϋρνει να το γκρεμύςει. τη Θεςςαλονύκη: ςτη ςυνοικύα Ιςλαχανϋ ςτην Άνω πϐλη τησ Θεςςαλονύκησ βριςκϐταν η Σοϑρκικη γειτονιϊ (πριν την υποχρεωτικό ανταλλαγό των πληθυςμών, Λοζϊνη 1923) ϐπου και το ςπύτι που γεννόθηκε ο Μουςταφϊ Κεμϊλ. τον τρϐπο ζωόσ απλών ανθρώπων: η προςφυγικό οικογϋνεια του αφηγητό δεύχνει φιλϐξενη διϊθεςη προσ την ϊγνωςτη επιςκϋπτρια προςφϋροντϊσ τησ μοϑρα και νερϐ απϐ το πηγϊδι και χωρύσ να τησ ζητόςει περιςςϐτερεσ εξηγόςεισ ακϐμη κι ϐταν πληροφορεύται πωσ η γυναύκα εύναι Σουρκϊλα μετϊ την εϑλογη αλλϊ πρϐςκαιρη εκδόλωςη δυςφορύασ φανερώνεται η ανθρωπιϊ τησ, με τα ςυναιςθόματα ςυμπαρϊςταςησ και κατανϐηςησ, αφοϑ κοινϐσ όταν ο πϐνοσ του ξεριζωμοϑ. Θέμα Β Β1. α) Ειςαγωγικϊ, θα όταν εϑςτοχο να παρατεθεύ χωρύο απϐ το ςχολικϐ βιβλύο: ςελ. 376 Κϊνει μια λογοτεχνύα αποτυπώςεων δυςβϊςτακτα πολλϋσ φορϋσ Σο ϐτι ο αφηγητόσ εύναι η κυρύαρχη ατομικό ςυνεύδηςη επιβεβαιώνεται απϐ την πρωτοπρϐςωπη αφόγηςη (α ενικϐ α πληθυντικϐ, ϐπου μιλϊ ωσ εκπρϐςωποσ ϐλησ τησ οικογϋνειασ, τη μονομερό αφόγηςη και εςωτερικό εςτύαςη, τον ομοδιηγητικϐ δραματοποιημϋνο αφηγητό. Αν και ο ύδιοσ ο ςυγγραφϋασ ϋχει δηλώςει πωσ τα κεύμενϊ του

2 δεν εύναι αυτοβιογραφικϊ, παρϐτι εύναι γραμμϋνα ςε α πρϐςωπο, εύναι φανερϐ ϐτι το προςωπικϐ βύωμα προβαλλϐμενο ανϊγεται ςε εξομολϐγηςη που ϐμωσ λειτουργεύ ωσ ϋκφραςη ςυλλογικόσ ςυνεύδηςησ. Όπωσ καταγρϊφεται και ςτο απϐςπαςμα απϐ την ειςαγωγό του ςχολικοϑ βιβλύου (βλϋπε παραπϊνω), η πρωτοπρϐςωπη αφόγηςό του ϋχει ϋνα χαρακτόρα καταγραφικϐ: Δε μασ ϋφτανε που εύχαμε τι ακριβώσ όθελε απϐ μασ η καρδιϊ μασ ζεςτϊθηκε Εύχαμε κι εμεύσ αφόςει ςπύτια και αμπελοχώραφα εκεύ κϊτω και κϊποτε χρονογραφικϐ: Σην προηγοϑμενη φορϊ εύχε βρεθεύ απ την ϋκθαμβη γειτονιϊ. (Με τη χρόςη του α ενικοϑ προςδιορύζονται οι απολϑτωσ προςωπικϋσ του θϋςεισ, ϐπωσ αυτό τησ απϐλυτησ αποςτροφόσ του για την επικρϊτηςη του αςτικοποιημϋνου οικιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ τησ πϐλησ: θα παραφυλϊγω νϑχτα μϋρα ύςωσ μπορϋςω να εμποδύςω ό τουλϊχιςτο να καθυςτερόςω ) β) Ειςαγωγικϊ θα μποροϑςε να γύνει επιλεκτικό αναφορϊ ςτοιχεύων απϐ την παρϊγραφο με τύτλο: Ο χρϐνοσ ςτην Πεζογραφύα του Γιώργου Ιωϊννου (ςχολικϐ βιβλύο ςελ. 378). Ωσ τρύα βαςικϊ χρονικϊ επύπεδα οργϊνωςησ τησ αφόγηςησ δϑνανται να θεωρηθοϑν: I. Σο πεζογρϊφημα αρχύζει αμϋςωσ μετϊ απϐ μια πολϑ ςϑντομη αναφορϊ ςτο παρϐν τησ αφόγηςησ ( Δεν ξαναφϊνηκε ) με μια μορφό αναδρομόσ/ υποτυπώδουσ πρϐδρομησ αφόγηςησ ςτο πρϐςφατο παρελθϐν ( που ερχϐταν ςτο κατώφλι μασ κϊθε χρονιϊ και ςυνεχύζεται με την ευθϑγραμμη αφόγηςη των πϋντε επιςκϋψεων ( ) τησ γυναύκασ, που ολοκληρώνεται ςτο τϋλοσ τησ Α ενϐτητασ ( χωρύσ να καταφϋρει να το γκρεμύςει ) II. Σο παρϐν τησ αφόγηςησ: Δεν την ξανϊδαμε απϐ τϐτε το χτύςιμο του νϋου εξαμβλώματοσ Να ςημειωθεύ ϐτι ςτο χωρύο αυτϐ ενςωματώνεται μια μορφό πρϐδρομησ αφόγηςησ ωσ προσ τη μελλοντικό αντύδραςη του αφηγητό: θα παραφυλϊγω θα ϋχει φτϊςει. τη ςυνϋχεια επιςτρϋφει ο Γ. Ιωϊννου ςτο πρϐςφατο παρελθϐν/ανϊδρομη αφόγηςη: Σην προηγοϑμενη φορϊ να ςιγολϋει. III. Σο πεζογρϊφημα ολοκληρώνεται με μια εγκιβωτιςμϋνη αφόγηςη/αναδρομό ςτο απώτερο παρελθϐν με τη μαρτυρύα τησ γριϊσ που οδηγεύ ςτην πλόρη αποκϊλυψη/επιβεβαύωςη των ςτοιχεύων ταυτϐτητασ τησ επιςκϋπτριασ: το ςπύτι αυτϐ Σϋτοιο ςπαραγμϐ δεν ματαεύδα. Β2. α. I. κλεφτέσ ματιέσ : Μεταφορικό φρϊςη ενδεικτικό τησ μυςτηριώδουσ παρουςύασ τησ ϊγνωςτησ επιςκϋπτριασ. Οι ματιϋσ εύναι ερμηνεϑςιμεσ εφϐςον ςτο ςπύτι αυτϐ που ϊλλοι πια εύναι ϋνοικού του όταν κϊποτε δικϐ τησ και ευλϐγωσ πολλϋσ νοςταλγικϋσ αναμνόςεισ τησ ξυπνϊ και μϐνο η θϋαςό του ωςτϐςο η αινιγματικό γυναύκα φοβϊται μόπωσ αποκαλυφθεύ, γι αυτϐ και κοιτϊζει κλεφτϊ και φευγαλϋα. I. κάθεται τςακιςμένη ςτο κατώφλι : Η γυναύκα ϋχει μετατραπεύ ςε ςυναιςθηματικϐ ρϊκοσ ϐταν ςτην τελευταύα επύςκεψό τησ διαπιςτώνει ϋκπληκτη πωσ ϐ,τι ϋφερε ο χρϐνοσ ϋγινε με τον πϐλεμο το ςπύτι μιςογκρεμιςμϋνο, η μουριϊ ξεριζωμϋνη: τα υλικϊ ςτοιχεύα που διατηροϑςαν αλώβητη τη μνόμη του παρελθϐντοσ χϊθηκαν ανεπιςτρεπτύ, ο ξεριζωμϐσ του πρϐςφυγα ολοκληρώθηκε II. είχε μαλακώςει την καρδιά : Η ευνϐητη αρχικό δυςφορύα τησ οικογϋνειασ του αφηγητό μετϊ την αποκϊλυψη περύ τησ τουρκικόσ εθνικϐτητασ τησ αινιγματικόσ

3 επιςκϋπτριασ, υποχωρεύ, για να κυριαρχόςουν η κατανϐηςη και η φιλαλληλεγγϑη, αφοϑ ςτην περύπτωςό τησ αναγνώριζαν και τη δικό τουσ περιπϋτεια τησ προςφυγιϊσ την επύμονη νοςταλγύα τησ τη βιώνουν και οι ύδιοι, η πύκρα του ξεριζωμοϑ εύναι κοινό και ςτην πραγματικϐτητα απερύγραπτη για ϐλουσ τουσ βιαύωσ εκπατριςθϋντεσ. III. κατάγυμνη αυλή : Ο πϐλεμοσ κατϋςτρεψε ςπύτια και ζωϋσ η ερόμωςη τησ αυλόσ που κϊποτε ςτϐλιζαν το πηγϊδι και το δϋντρο προκαλεύ δυςβϊςτακτο ψυχικϐ πλόγμα ςτη γυναύκα, καταρρϋει ο ςυναιςθηματικϐσ τησ κϐςμοσ μαζύ με ϐ,τι την ϋδενε με το παρελθϐν. Δε θα ϋχει λϐγο να επιςτϋψει ςτη Θεςςαλονύκη πλϋον. IV. αφράτο μάρμαρο : Σο ςκληρϐ υλικϐ (μϊρμαρο) χαρακτηρύζεται αφρϊτο και με αυτϐ το οξϑμωρο δηλώνεται η αγϊπη και ο ςεβαςμϐσ του Γ. Ιωϊννου προσ την παραδοςιακό λαώκό αρχιτεκτονικό που αποδομεύται με την επϋλαςη τησ αςτικόσ οικιςτικόσ αντύληψησ. Σο κατώφλι, λοιπϐν, λειτουργεύ ωσ ςϑμβολο ενϐσ κϐςμου που ςβόνει διϐλου τυχαύα η γυναύκα μϐνο ςε αυτϐ καθϐταν και αυτϐ το αφρϊτο μϊρμαρο φύληςε πριν αποχωριςτεύ το πατρικϐ τησ για να πϊρει το δρϐμο τησ προςφυγιϊσ. β. Σην ειρωνεύα του αφηγητό απηχοϑν οι φρϊςεισ: ςυμμορύα εργολϊβων, πολυκατοικύα απ τισ πιο φρικαλϋεσ, οι γελούοι, μεγαλεπόβολο ςχϋδιο, πονηρϐ μυαλϐ τουσ. τϐχοσ του να καυτηριϊςει το βύαιο και ϊναρχο τρϐπο που ςυντελϋςτηκε η οικιςτικό επϋκταςη του αςτικοϑ περιβϊλλοντοσ. Ο Γιώργοσ Ιωϊννου ϊνευ αναςτολών κοινοποιεύ την προςωπικό του θϋςη ϋναντι τησ ςϑγχρονησ (για τη δεκαετύα του 1960) εποχόσ του που δηλώνεται με δυνητικϐ ςαρκαςμϐ, αφοϑ διαπιςτώνει πλόρωσ απογοητευμϋνοσ ϐτι την ομορφιϊ τησ παραδοςιακόσ αρχιτεκτονικόσ υποκαθιςτϊ η δϐμηςη τυποποιημϋνων πολυκατοικιών, δεδομϋνο που θα επιφϋρει και την απονϋκρωςη των απροςπούητων ανθρώπινων ςχϋςεων. Σϋλοσ, με την αλλούωςη του οικιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ αναιρεύται ϐχι μϐνο η αιςθητικό του παρελθϐντοσ, αλλϊ και κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που διατηροϑςε ζωντανό την ιςτορικό μνόμη. Θέμα Γ Γ1. α. Η οικογϋνεια του αφηγητό, επιτρϋποντασ ςτην ϊγνωςτη γυναύκα να κϊθεται ςτο κατώφλι του ςπιτιοϑ τουσ, τησ ϋκανε ϋνα ανϋλπιςτο δώρο, τησ παρεύχε τη δυνατϐτητα να αναβιώςει νοςταλγικϋσ ςτιγμϋσ απϐ το απωλεςθϋν παρελθϐν. Η μυςτηριώδησ επιςκϋπτρια, απ την ϊλλη, καθϐταν ςτο κατώφλι γιατύ προφανώσ ςτην ευγϋνεια τησ οικογϋνειασ απαντοϑςε με τη δικό τησ διακριτικϐτητα δεν όθελε να ενοχλεύ η παρουςύασ τησ, οϑτε και να εγεύρει υποψύεσ, ςε περύπτωςη που επύ παραδεύγματι ζητοϑςε να περϊςει ςτο εςωτερικϐ τησ αυλόσ ό ακϐμη και μϋςα ςτο ύδιο το ςπύτι. Απϐ το κατώφλι, λοιπϐν, μποροϑςε να ρύχνει τισ κλεφτϋσ ματιϋσ προσ το ςπύτι που ϋζηςε μϋχρι τα εφηβικϊ τησ χρϐνια και εκεύ, απομονωμϋνη, γευϐμενη πηγαδύςιο νερϐ και μοϑρα, παραμιλώντασ να αναπολεύ μνόμεσ και να ςυλλαβύζει ονϐματα παρϊξενα. Έτςι ημϋρωνε, ϋςτω και πρϐςκαιρα, τον καημϐ τησ παλιννϐςτηςησ, την πύκρα του ξεριζωμϋνου. Άλλωςτε, το κατώφλι εύναι ςϑμβολο αποχωριςμοϑ, πϊνω ςε αυτϐ κυλιϐταν και το φιλοϑςε με ςπαραγμϐ, ϐταν ςε τρυφερό ηλικύα εξαναγκϊςτηκαν η κϐρη ςαν τα κρϑα τα νερϊ, και οι δικού τησ να εκπατριςτοϑν. Αυτϐ το ανεποϑλωτο τραϑμα ςτην ψυχό τησ, την ωθεύ να επιςκϋπτεται επανειλημμϋνα το ςπύτι τησ, που ϐμωσ πια δεν εύναι δικϐ τησ, δεν ϋχει πλϋον

4 το δικαύωμα να περϊςει οϑτε καν ςτην αυλό του το κατώφλι εύναι το απαρϊβατο ϐριο του ευτυχοϑσ τϐτε με το αποκαρδιωτικϐ παρϐν, αυτϐ που διαχωρύζει πρώην και νυν ιδιοκτότεσ, μουςουλμϊνουσ και χριςτιανοϑσ, τουσ πρϐςφυγεσ ϐλησ τησ οικουμϋνησ και κϊθε εποχόσ που δεν ϋχουν πια γυριςμϐ ςτον τϐπο τουσ. Γ1. β. Σο αύνιγμα για την καταγωγό και το λϐγο των επαναλαμβανϐμενων επιςκϋψεων τησ μαυροφορεμϋνησ εκεύνησ γυναύκασ λϑνεται με το εϑρημα τησ αποκϊλυψησ του θαυμϊςιου ψηφιδωτοϑ ςτα θεμϋλια του ςπιτιοϑ του αφηγητό. το τϋλοσ του κειμϋνου μια γριϊ πρϐςωπο κλειδύ ωσ αυτϐπτησ μϊρτυρασ μεταφϋρει τη δραματικό ςκηνό: ςτο ύδιο αυτϐ ςπύτι κϊποτε (πριν την ανταλλαγό πληθυςμών) ζοϑςε ϋνασ τοϑρκοσ μπϋησ με την οικογϋνειϊ του και ϐταν όρθε η ώρα που υποχρεώθηκαν να το εγκαταλεύψουν η κϐρη του ςπϊραζε φιλώντασ το κατώφλι Για την ταϑτιςη του προςώπου τησ γυναύκασ με την κϐρη δε χρειϊζεται ο αφηγητόσ να εξηγόςει το προφανϋσ τώρα ςυνδϋονται μεταξϑ τουσ οι αποςπαςματικϋσ πληροφορύεσ που εύχαν διαςπαρθεύ ςτο πεζογρϊφημα: η αρχοντικό ομορφιϊ και η ευγϋνεια τησ επιςκϋπτριασ, ϐτι ϋμοιαζε κουραςμϋνη ςα να ερχϐταν απϐ μακριϊ ζητώντασ μϐνο νερϐ απϐ το πηγϊδι και μοϑρα, καθιςμϋνη πϊντοτε ςε αυτϐ το ύδιο το κατώφλι, επιθυμώντασ να εκπληρώςει τη νοςταλγύα τησ με τισ αλλεπϊλληλεσ επιςκϋψεισ ςτο πατρικϐ τησ ςπύτι. Σώρα πια εξηγεύται γιατύ ευχϐταν ςτουσ τωρινοϑσ ενούκουσ του ςπιτιοϑ ο Θεϐσ να ςασ ανταποδώςει το μεγϊλο καλϐ, δηλαδό μακϊρι και εκεύνοι ωσ πρϐςφυγεσ αν επανϋρχονταν ςτο δικϐ τουσ ςπύτι ςτην Ανατολικό Θρϊκη, την ύδια αντιμετώπιςη να εύχαν απϐ αυτοϑσ που το κατοικοϑν. Διϐλου τυχαύο δεν εύναι πωσ ϐλα τα πρϐςωπα του ϋργου εύναι ανώνυμα, για να καθρεπτύζονται ςτην παρουςύα τουσ οι ιςτορύεσ των προςφϑγων κϊθε εποχόσ και ϐπου τησ γησ. Ο Γιώργοσ Ιωϊννου με λιτϐ αφηγηματικϐ τρϐπο μεταφϋρει μϋςα απϐ τα λϐγια τησ γριϊσ μια ςυγκινητικό εικϐνα και υπαινύςςεται ψιθυριςτϊ πωσ τον ύδιο βαθϑ πϐνο βιώνει κι αυτϐσ, ϐχι μϐνο ωσ γϐνοσ (δεϑτερη γενιϊ) προςφϑγων, αλλϊ και ωσ αυτϐπτησ μϊρτυρασ τησ μετϊλλαξησ τησ πϐλησ του, τησ αποςϊθρωςησ του οικιςτικοϑ τοπύου, ανόμποροσ παρατηρητόσ του παλιοϑ κϐςμου που ςβόνει οριςτικϊ μαζύ με αξύεσ και μνόμεσ. Θέμα Δ Δ1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Εύναι πρϐδηλη η ϊμεςη νοηματικό ςυςχϋτιςη τησ Β Ενϐτητασ απϐ το του Κεμϊλ το ςπύτι ( Δεν την ξαναεύδαμε απϐ τϐτε. Σϋτοιο ςπαραγμϐ δεν ματαεύδα ) με το προσ ςϑγκριςη απϐςπαςμα απϐ την Απογραφό ζημιών. Κοινϐ θϋμα τουσ η ϋκφραςη πύκρασ ϋωσ και απϋχθειασ του ςυγγραφϋα για τη βύαιη αςτικοπούηςη τησ Θεςςαλονύκησ κατϊ τα μεταπολεμικϊ χρϐνια, τϐτε που η οικιςτικό ανϊπτυξη δια τησ ανϋγερςησ πολυκατοικιών εθεωρεύτο ωσ πρϐοδοσ. Σο γκρϋμιςμα του παλιοϑ κϐςμου και η αποδϐμηςη κατ επϋκταςη των ανθρώπινων αναμνόςεων εύναι το φυςικϐ απϐτοκο του ανεξϋλεγκτου εκςυγχρονιςμοϑ και τησ αςϑδοτησ ειςβολόσ του αςτικοϑ τρϐπου ζωόσ ςτην καθημερινϐτητα που ευθϑνονται για την αλλοτρύωςη των κοινωνικών ςχϋςεων και την αλλούωςη τησ μνόμησ. Όςον αφορϊ τη ςϑγκριςη των δυο κειμϋνων, αρχικώσ αξύζει να ςημειωθεύ η ϋμμεςη νϑξη ςτον πολυεθνικϐ χαρακτόρα τησ προπολεμικόσ Θεςςαλονύκησ, αφοϑ ο λϐγοσ εδώ αφορϊ ςτην εβραώκό ςυνοικύα τησ πϐλησ, ϐπωσ αντιςτούχωσ ςτου Κεμϊλ το πύτι η ιςτορύα

5 εξελύςςεται ςτην προ τησ ανταλλαγόσ πληθυςμών εποχό (υνθόκη Λοζϊνησ 1923) τουρκικό ςυνοικύα τησ πϐλησ. Αναλϐγωσ, το καλοκαμωμϋνο ξυλϐδετο ςπύτι με την αυλό του ϐπου δϋςποζαν η ντουτιϊ (μουριϊ) και το πηγϊδι και με το κατώφλι με το αφρϊτο μϊρμαρο ( του Κεμϊλ το πύτι ) παραλληλύζονται με τη ςειρϊ ςπύτια μικρϊ και παμπϊλαια, ϐπου κϊθονταν γριϋσ εβραύιςεσ ςτισ εξώπορτεσ δηλωτικϐ ςτοιχεύο τησ γειτονιϊσ και τησ ανθρώπινησ επαφόσ (αντύςτοιχο δεδομϋνο το κατώφλι ). Ο μικρϐκοςμοσ αυτϐσ των ςυνοικιών δεν υπϊρχει πια παρϊ μϐνο ςτη μνόμη του αφηγητό : τα ςπύτια αυτϊ τα ϋχουν όδη κατεδαφύςει οι εργολϊβοι, ϐπωσ και ςτο αρχικϐ κεύμενο αναφϋρεται με ςαρκαςμϐ ο αφηγητόσ ςε ςυμμορύα εργολϊβων που τουσ παραδϐθηκε το ςπύτι ϐπου εύχε μετοικύςει η οικογϋνεια του αφηγητό για να υψώςουν ςτη θϋςη του μια πολυκατοικύα απ τισ πιο φρικαλϋεσ. Ο δηκτικϐσ ςαρκαςμϐσ του Γ. Ιωϊννου, λοιπϐν, ανιχνεϑεται και ςτα δυο κεύμενα : ( του Κεμϊλ το πύτι ) γελούοι, μεγαλεπόβολο ςχϋδιο, πονηρϐ μυαλϐ, εξαμβλώματοσ, δαςκαλεμϋνοι εργϊτεσ, ενώ ςτο απογραφό ζημιών ςυναντϊμε: ςπουδαύουσ, ϋνδειξη κατεδαφιςτϋων, ευκαιρύα να εξωραϗςουν την πϐλη κατϊ τα γοϑςτα τουσ, ενοχλητικϋσ αυτϋσ παλιατςαρύεσ, να φωτογραφύζουν οι τουρύςτεσ. Η επελαϑνουςα αςτικοπούηςη εύναι κυρύαρχη και ςτα δυο κεύμενα, λοιπϐν, καθώσ παραμερύζει απαξιωτικϊ τον παρελθοντικϐ κϐςμο. αυτό τη μεταβατικό περύοδο ςυνϑπαρξησ ςϑγκρουςησ, που βλϋπει να εκτυλύςςεται μπροςτϊ του ο Γ. Ιωϊννου, αντιτύθεται με οξϑτητα κινοϑμενοσ απϐ ϋντονο ςυναιςθηματιςμϐ. Περαιτϋρω, κοινϐ ςημεύο των κειμϋνων εύναι το χωροχρονικϐ πλαύςιο : η αντιπαραβολό δυο κϐςμων περιϐδων, τησ προπολεμικόσ και τησ μεταπολεμικόσ Θεςςαλονύκησ (το ςπύτι του Κεμϊλ, που λειτουργεύ ωσ τουρκικϐ προξενεύο, Ιςλαχανϋ, Ροτϐνια, Καμϊρα). Εξϊλλου, πϊνω ςτην αντύθεςη αυτό (ςϑγκριςη παρελθϐντοσ παρϐντοσ) βρύςκεται ο νοηματικϐσ ϊξονασ των δυο κειμϋνων του Γ. Ιωϊννου και με αφϐρμηςη αυτϐν εκφρϊζει με περιγραφικό λιτϐτητα αλλϊ μεςτϊ και εϑςτοχα την ϋντονη νοςταλγύα του. Επιμέλεια: Αντώνησ Σαρρήσ

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου»

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ Πρακτικϊ Ημερύδασ τησ 56 ησ επετεύου των επτεμβριανών «Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ϊββατο 10/9/2011 Αύθουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και

Διαβάστε περισσότερα

Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ

Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ Pablo Picasso, Guernica Μουσείο Reina Sofía, Μαδρίτη Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ Εύχαν αλλϊξει οι καιρού, τώρα δε ςκϐτωναν, ς' ϋδειχναν μϐνο με το δϊχτυλο, κι αυτϐ αρκοϑςε. Ύςτερα, κϊνοντασ ϋναν κϑκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ 04 06 Υεβρουαρύου 2011 Πϊφοσ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 28 Χρόνια Προςφοράσ και Δημιουργίασ ςτη Μαθηματική Παιδεία και Επιςτήμη τησ Κφπρου 1983-2011 ε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα