ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ

2 Globalization :Princes Diana s death An English princess with an Egyptian boy-friend crashes in a French tunnel, in a German car with a Dutch engine, driven by a Belgian who was pissed on Scottish whiskey, followed closely by an Italian paparazzi, on Japanese motorcycles, treated by an American doctor, using Brazilian medicines. And this is sent to you by a Israeli, using Bill Gates' Technology which he stole from the Taiwanese.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Εννοιολογικό Προςϋγγιςη Βαςικών Όρων. Η Θεώρηςη τησ Υγεύασ και τησ Αςθϋνειασ υπϐ το πρύςμα τησ Πολιτιςμικόσ Ποικιλομορφύασ. Διαπολιτιςμικό Φροντύδα Υγεύασ- Πολιτιςμικό Επϊρκεια Επαγγελματιών Υγεύασ. Ερευνητικό Δραςτηριϐτητα ςτα πλαύςια τησ Διαπολιτιςμικόσ Φροντύδασ Υγεύασ. Η Ελληνικό Πραγματικϐτητα ωσ προσ τη Μετανϊςτευςη.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Εννοιολογικό Προςϋγγιςη Βαςικών Όρων. Η Θεώρηςη τησ Υγεύασ και τησ Αςθϋνειασ υπϐ το πρύςμα τησ Πολιτιςμικόσ Ποικιλομορφύασ. Διαπολιτιςμικό Φροντύδα Υγεύασ. Ερευνητικό Δραςτηριϐτητα ςτα πλαύςια τησ Διαπολιτιςμικόσ Φροντύδασ Υγεύασ. Η Ελληνικό Πραγματικϐτητα ωσ προσ τη Μετανϊςτευςη.

5 Μετανϊςτευςη: η γεωγραφικό μετακύνηςη των ανθρώπων απϐ ϋνα τϐπο ς ϋνα ϊλλο για μϐνιμη ό προςωρινό εγκατϊςταςη που γύνεται εκοϑςια ό ακοϑςια αποτελεύ μια μορφό πληθυςμιακόσ κινητικϐτητασ μϋςα ςτον περιβϊλλοντα χώρο μπορεύ να εύναι εξωτερικό ό εςωτερικό εθελουςύα ό βύαιη, ατομικό ό ςυλλογικό /μαζικό, προςωρινό ό μϐνιμη. (Παπαευαγγϋλου&Τςύμποσ 1992)

6 Αίτια Μετανάςτευςησ Περιβϊλλον Πληθυςμιακϋσ πιϋςεισ Φυςικϋσ καταςτροφϋσ Θρηςκευτικό καταδύωξη Πολιτικϊ κύνητρα Εργαςύα Οικονομικού λϐγοι Κοινωνικού λϐγοι

7 Πολιτιςμόσ - Κουλτούρα: η κοινό κληρονομιϊ, παραδϐςεισ & αντιλόψεισ, νοόματα, ςϑμβολα & παραςτϊςεισ μύασ κοινωνύασ ό μύασ κοινωνικόσ ομϊδασ. Στοιχεύα που δηλώνουν την ταυτϐτητα & τον τρϐπο ζωόσ μύασ ομϊδασ Διαμορφώνονται απϐ την αλληλεπύδραςη των μελών τησ με το κοινωνικϐ & φυςικϐ περιβϊλλον.

8 Επιπολιτιςμόσ (Acculturation): η διαδικαςύα με την οπούα μειονοτικϋσ ομϊδεσ και μετανϊςτεσ, ωσ απϊντηςη ςε προφανεύσ και ςυςτηματικϋσ πιϋςεισ απϐ την κυρύαρχη πολιτιςμικό ομϊδα, ενδύδουν και υιοθετοϑν ϊλλεσ αξύεσ, ςυνόθειεσ, ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ. Αφομοίωςη (Assimilation): η διαδικαςύα εγκατϊλειψησ τησ πολιτιςτικόσ ταυτϐτητασ του μετανϊςτη και η ϋνταξη ςτον κυρύαρχο πολιτιςμϐ τησ χώρασ υποδοχόσ. Ένταξη (Integration): η κατϊςταςη κατϊ την οπούα τα ϊτομα μποροϑν να μετϋχουν κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιςμικών και πολιτικών αγαθών τησ χώρασ υποδοχόσ, χωρύσ ϐμωσ να χϊνουν την δικό τουσ, ιδιαύτερη, πολιτιςμικό ταυτϐτητα.

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Εννοιολογικό Προςϋγγιςη Βαςικών Όρων. Η Θεώρηςη τησ Τγεύασ και τησ Αςθϋνειασ υπό το πρύςμα τησ Πολιτιςμικόσ Ποικιλομορφύασ. Διαπολιτιςμικό Φροντύδα Υγεύασ. Ερευνητικό Δραςτηριϐτητα ςτα πλαύςια τησ Διαπολιτιςμικόσ Φροντύδασ Υγεύασ. Η Ελληνικό Πραγματικϐτητα ωσ προσ τη Μετανϊςτευςη.

10

11 Η ϋννοια τησ υγεύασ αναφϋρεται ςε μύα κατϊςταςη ευημερύασ που βιώνεται πολιτιςμικϊ και αντανακλϊ την ικανϐτητα του ατϐμου να διεκπεραιώνει τισ καθημερινϋσ του δραςτηριϐτητεσ ςε περιβϊλλοντα ςυμβατϊ με την κουλτοϑρα του. Η ϋννοια τησ αςθϋνειασ αναφϋρεται ςε μύα δυςϊρεςτη και ανεπιθύμητη κατϊςταςη που επύςησ βιώνεται πολιτιςμικϊ. Προκειμϋνου να υπϊρξει υγεύα, θα πρϋπει να διαςφαλιςτεύ η ιςορροπύα μεταξϑ περιβϊλλοντοσ και ανθρώπινησ ςυμπεριφορϊσ (Ιπποκρϊτησ). Το επύπεδο υγεύασ αλληλεπιδρϊ με το περιβϊλλον και την ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ (Πλϊτωνασ).

12 Παράγοντεσ που επιδροφν ςτα θζματα Τγείασ: (α) αξίεσ και πεποιθήςεισ ατόμων που μοιράζονται την ίδια κουλτούρα: ουςιαςτικϋσ διαφορϋσ ςτο πωσ οι διϊφορεσ πολιτιςμικϋσ ομϊδεσ αντιμετωπύζουν θϋματα ϐπωσ η ηλικύα, η εμφϊνιςη, οι υγιεινϋσ ςυνόθειεσ, η θρηςκεύα, οι ανθρώπινεσ ςχϋςεισ & η ςυμπεριφορϊ ϋναντι των ϊλλων ατϐμων. Παραδεύγματα: Λευκό Μεςαύα Σϊξη: εκτύμηςη τησ νεϐτητασ & τησ καλόσ εξωτερικόσ εμφϊνιςησ, ροπό προσ την ευταξύα & την καθαριϐτητα, αναζότηςη τησ επιτυχύασ. Αςιϊτεσ: ςεβαςμϐσ ςτη μεγϊλη ηλικύα & την εξουςύα, αυτοϋλεγχοσ, εκτύμηςη τησ αρμονύασ & τησ αποφυγόσ ςυγκροϑςεων. Πορτορικανού: πολϑ δϑςκολα ςυζητοϑν προςωπικϊ ό οικογενειακϊ θϋματα με ϊλλουσ ανθρώπουσ (αποκλεύεται η ομαδικό ψυχοθεραπεύα ωσ μϋθοδοσ αντιμετώπιςησ ψυχολογικών προβλημϊτων), ο χρϐνοσ γι αυτοϑσ δε εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϐσ (δε μποροϑν να εύναι ακριβεύσ ςτισ ςυναντόςεισ τουσ& δε μποροϑν να ανταποκριθοϑν εϑκολα ςε θεραπεύεσ που απαιτοϑν τόρηςη ωραρύων, ϐπωσ η τακτικό λόψη φαρμϊκων).

13 Παράγοντεσ που επιδροφν ςτα θζματα Τγείασ: (β) η γλώςςα και η επικοινωνία (λεκτική και μη λεκτική): Δυςκολύεσ ςτην εκμϊθηςη τησ γλώςςασ τησ χώρασ-υποδοχόσ Σημαντικό η περιγραφό των ςυμπτωμϊτων και των προβλημϊτων απϐ τον ύδιο τον πϊςχοντα. Διαφορετικό κωδικοπούηςη μη λεκτικόσ επικοινωνύασ ςτισ διϊφορεσ πολιτιςμικϋσ ομϊδεσ: Αςιϊτεσ & Άραβεσ: ϊμεςη οπτικό επαφό μπορεύ να θεωρηθεύ αγϋνεια ό επιθετικϐτητα, Εβραύοι: τεύνουν να αποφεϑγουν την ϊμεςη οπτικό επαφό με τισ γυναύκεσ, Μουςουλμϊνεσ : δεν επικοινωνοϑν οπτικϊ με τουσ ϊνδρεσ. Σημαντικό η αξιολϐγηςη τησ θϋςησ του ατϐμου ωσ προσ τον προςωπικϐ του χώρο. Ευρωπαύοι, Ιϊπωνεσ, Κινϋζοι: αναζητοϑν κϊποια απϐςταςη απϐ τον ςυνομιλητό τουσ, Αφρικανού & Αραβεσ: βρύςκουν φυςιολογικό την ςτενό επαφό κατϊ τη ςυνομιλύα. Συχνϊ μπορεύ να απαιτηθεύ η διαμεςολϊβηςη ενϐσ μεταφραςτό. ** προςοχό ϐταν το ρϐλο αυτϐ αναλαμβϊνει κϊποιο υπερπροςτατευτικϐ μϋλοσ τησ οικογϋνειασ (ενδεχϐμενη απϐκρυψη ςτοιχεύων και αςαφόσ γνώςη ςχετικϊ με το ςϑςτημα υγεύασ).

14 Παράγοντεσ που επιδροφν ςτα θζματα Τγείασ: (γ) η οικογένεια και τα υποςτηρικτικά δίκτυα: για κϊποιεσ πολιτιςμικϋσ ομϊδεσ o η οικογϋνεια αποτελεύ ϋναν ιςχυρϐ θεςμϐ, o το κϊθε μϋλοσ κατανοεύ τισ ανϊγκεσ των υπολούπων μελών και ενύοτε τισ ιεραρχεύ ωσ ςημαντικϐτερεσ απϐ τισ δικϋσ του ανϊγκεσ. Πιθανό ϑπαρξη μύασ εςωςτρϋφειασ (δυςκολύα ςτη μεταβύβαςη πληροφοριών που αφοροϑν ςτα μϋλη τησ οικογϋνειασ, ακϐμα και ςε επαγγελματύεσ υγεύασ). o Ο ρϐλοσ των φϑλων ςχετύζεται με το ποιοσ αποφαςύζει ςε θϋματα που αφοροϑν ςε θϋματα υγεύασ μϋλουσ οικογϋνειασ πχ ϐταν ο ϊνδρασ εύναι το κυρύαρχο φϑλο: η ςυναύνεςη ςε θϋματα υγεύασ μϋλουσ τησ οικογϋνειασ δύνεται απϐ ϊνδρα. Λευκό Μεςαύα Τϊξη: πυρηνικό οικογϋνεια, τα ηλικιωμϋνα ϊτομα κατϊ κανϐνα δεν διαβιοϑν με τα νεώτερα μϋλη τησ οικογϋνειασ (ηλικιωμϋνοι μη δυνϊμενοι να αυτοεξυπηρετηθοϑν μποροϑν να παραμϋνουν ςε ιδρϑματα). Αφροαμερικανού: διευρυμϋνη οικογϋνεια, ςυμπεριλαμβϊνει και το ευρϑτερο ςυγγενικϐ περιβϊλλον. Πιθανού ιςχυρού δεςμού με μη ςυγγενικϊ πρϐςωπα απϐ την Εκκληςύα ό κοινωνικϋσ ομϊδεσ που δρουν ωσ υποςτηρικτικϐ δύκτυο (η παραμονό των ηλικιωμϋνων ςτο οικογενειακϐ περιβϊλλον θεωρεύται αυτονϐητη).

15 Παράγοντεσ που επιδροφν ςτα θζματα Τγείασ: (δ) η Φροντίδα Υγείασ, όπωσ βιώνεται μέςα από την παράδοςη κάθε πολιτιςμού: Εναλλακτικού τρϐποι θεραπεύασ (βϐτανα & φυτϊ, μϊλαξη & ςτοχευμϋνο θεραπευτικϐ ϊγγιγμα, βελονιςμϐσ, παραδοςιακού θεραπευτϋσ κ.α.) μπορεύ να αποδοθεύ ςτισ πολιτιςμικϋσ επιδρϊςεισ: o Λευκό φυλό, μεςαύα τϊξη: τεύνουν να παύρνουν πρωτοβουλύεσ ςε θϋματα υγεύασ, κϊνοντασ οι ύδιοι μύα πρώτη διϊγνωςη και καταφεϑγοντασ εϑκολα ςτη χρόςη μη ςυνταγογραφοϑμενων φαρμϊκων (πχ αναλγητικϊ, βιταμύνεσ και ςυμπληρώματα διατροφόσ), o κϊποια ϊτομα αςιατικών φυλών : εκφρϊζουν δυςαρϋςκεια ςτισ αιμοληψύεσ για διαγνωςτικοϑσ λϐγουσ (τουσ αφαιρεύται αύμα που εύναι πηγό ζωόσ για το ςώμα) & αρνητιςμϐ για χειρουργικϋσ παρεμβϊςεισ (θύγουν την ακεραιϐτητα του ςώματοσ). Η αντύδραςη ςτον πϐνο ςυςχετύζεται με την πολιτιςμικό ταυτϐτητα. o Απϐκρυψη ό ϋκφραςη ςε ϐςο το δυνατϐ χαμηλϐτερουσ τϐνουσ : υποεκτύμηςη τησ κλινικόσ εικϐνασ του ατϐμου και πιθανϐτητα να «διαφϑγουν» ςημαντικϋσ πληροφορύεσ για την κατϊςταςη τησ υγεύασ του πϊςχοντοσ. Απαραύτητη η αποκρυπτογρϊφηςη τησ μη λεκτικόσ επικοινωνύασ του πϊςχοντοσ (πχ μπορεύ να κρατϊ την πϊςχουςα περιοχό, να δεύχνει φοβιςμϋνοσ ό να αντιδρϊ με ανηςυχύα κατϊ την οπτικό επικοινωνύα).

16 Ο τρόποσ με τον οπούο βιώνεται ο πόνοσ & η ουδόσ του πόνου ϋχουν ςυςχετιςτεύ με την πολιτιςμικό ταυτότητα. μελϋτη τησ μετεγχειρητικόσ χρόςησ ναρκωτικών ςε αςθενεύσ που ανόκαν ςε διϊφορεσ, ωσ προσ την εθνικό τουσ προϋλευςη, ομϊδεσ: οι λευκού ϋλαβαν ςημαντικϊ μεγαλϑτερεσ δϐςεισ ςε ςϑγκριςη με τουσ μαϑρουσ και τουσ ιςπανϐφωνουσ, οι Ιςπανού και οι Αςιϊτεσ ϋλαβαν ςημαντικϊ μικρϐτερη ποςϐτητα αναλγητικών πατώντασ το κουμπύ τησ «κατ επύκλιςην» χορόγηςησ φαρμϊκου. μελϋτη αντύδραςησ ςτο ύδιο επώδυνο ερϋθιςμα: Οι Ανατολικού αντιδροϑν λιγϐτερο απϐ τουσ Δυτικοϑσ. Ιταλού : ιδιαύτερα εκφραςτικού ςτον πϐνο και αντιδροϑν με ϋνταςη δραματοποιώντασ ενύοτε την κατϊςταςη Κινϋζοι: θεωροϑν ϐτι ζητώντασ αναλγηςύα απϐ τον επαγγελματύα υγεύασ τον αποςποϑν απϐ ϊλλα καθόκοντα και τον προςβϊλλουν δεδομϋνου ϐτι αυτϐσ ξϋρει τι πρϋπει να κϊνει. Ιϊπωνεσ απϐ την κουλτοϑρα τουσ αποθαρρϑνονται ςτην ϋκφραςη των ςυναιςθημϊτων τουσ.

17 Παράγοντεσ που επιδροφν ςτα θζματα Τγείασ: (ε) Συνήθειεσ και Τρόποσ ζωήσ όπωσ βιώνονται μέςα από την κουλτούρα: Περιβαλλοντικού, κοινωνικο-οικονομικού & θρηςκευτικού παρϊγοντεσ διαμορφώνουν τον τρόπο ζωόσ & τισ ςυνόθειεσ ενόσ ατόμου. Παραδεύγματα: οι διατροφικϋσ ςυνόθειεσ : εύδοσ τησ τροφόσ, η προετοιμαςύα τησ & η οργϊνωςη των γευμϊτων. o Αςιϊτεσ &Κινϋζοι: ρϑζι & λαχανικϊ βαςικϊ ςυςτατικϊ τησ διατροφόσ o Μουςουλμϊνοι & ενύοτε Εβραύοι: δεν καταναλώνουν χοιρινϐ κρϋασ. o Κϊποιοι Αςιϊτεσ: ςϊλτςα ςϐγιασ (ϊφθονο αλϊτι ϊναλοσ διατροφό) o Γαλλύα : το καλαμπϐκι θεωρεύται ζωοτροφό, o ΗΠΑ: το καλαμπϐκι λαχανικϐ ευρϋωσ καταναλιςκϐμενο. o Βρετανού: 3 γεϑματα, o Λατινοαμερικϊνοι: 2 γεϑματα. Θρηςκευτικού λϐγοι: o ςυγκεκριμϋνεσ χρονικϋσ περύοδοι διατροφό με χϐρτα &λαχανικϊ, με αποφυγό τησ πρωτεϗνησ (νηςτεύα για τουσ Χριςτιανοϑσ), o κϊποιεσ ώρεσ τησ ημϋρεσ καμύα τροφό (ραμαζϊνι για τουσ Μουςουλμϊνουσ). ** επιλογϋσ που δεν ςυγκροϑονται με την κουλτοϑρα : εφαρμϐςιμεσ.

18 Παράγοντεσ που επιδροφν ςτα θζματα Τγείασ: (ςτ) προβλήματα υγείασ που παρατηρούνται ςυνηθέςτερα ςε μία πολιτιςμική ομάδα και αποδύδονται ςε γενετικούσ παρϊγοντεσ, ςυμπεριφορϋσ, τρόπο ζωόσ, κοινϊ κοινωνικο-οικονομικϊ δεδομϋνα. Παραδεύγματα: Λευκή Μεςαία Τάξη- βαςικϋσ αιτύεσ νοςηρϐτητασ & θνηςιμϐτητασ : καρδιαγγειακϋσ παθόςεισ, προβλόματα του πεπτικοϑ ςυςτόματοσ, νεοπλαςύεσ, τροχαύα ατυχόματα, ψυχιατρικϋσ διαταραχϋσ, κατϊχρηςη ουςιών. Αφροαμερικανοί: αυξημϋνοσ επιπολαςμϐσ υπϋρταςησ (πιθανό ςυςχϋτιςη με τισ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ) & ςακχαρώδουσ διαβότη, δρεπανοκυτταρικό αναιμύα, δερματικϋσ διαταραχϋσ και μεγαλϑτερη βρεφικό θνηςιμϐτητα ςε ςϑγκριςη με τουσ πληθυςμοϑσ Λευκών. Αςιάτεσ: φυματύωςη, ϋλλειψη του ενζϑμου τησ λακτϐζησ, μεταδοτικϊ νοςόματα και ψυχικϋσ διαταραχϋσ ςυναντώνται ςε αυξημϋνη ςυχνϐτητα.

19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Εννοιολογικό Προςϋγγιςη Βαςικών Όρων. Η Θεώρηςη τησ Υγεύασ και τησ Αςθϋνειασ υπϐ το πρύςμα τησ Πολιτιςμικόσ Ποικιλομορφύασ. Διαπολιτιςμικό Υροντύδα Τγεύασ- Πολιτιςμικό Επϊρκεια Επαγγελματιών Τγεύασ. Ερευνητικό Δραςτηριϐτητα ςτα πλαύςια τησ Διαπολιτιςμικόσ Φροντύδασ Υγεύασ. Η Ελληνικό Πραγματικϐτητα ωσ προσ τη Μετανϊςτευςη.

20 Η φροντύδασ υγεύασ- πρϐληψη, θεραπεύα, αποκατϊςταςη- διαφοροποιεύται αναλϐγωσ των αναγκών που εκφρϊζουν οι χρόςτεσ των υπηρεςιών και ϐχι αναλϐγωσ των αναγκών που οι Επαγγελματύεσ Υγεύασ νομύζουν ϐτι υπϊρχουν.

21 Πολιτιςμική Ικανότητα ή Επάρκεια (cultural competence) του επαγγελματία υγείασ: ςϑνολο πεποιθόςεων, ςτϊςεων & ςυμπεριφορών που προωθοϑν την αποτελεςματικό διαχεύριςη διαφορετικόσ πολιτιςμικόσ προϋλευςησ χρηςτών των υπηρεςιών υγεύασ.

22 την Ελλϊδα, οι Επαγγελματύεσ Τγεύασ: ϋρχονται ςε πολϑ ςυχνό επαφό με μετανϊςτεσ ενώ φαύνεται να κατανοοϑν τη διαφορετικϐτητα και την ϋκφραςό τησ ςτα θϋματα υγεύασ, μεγϊλο ποςοςτϐ αυτών πιςτεϑει ϐτι οι μειονοτικϋσ ομϊδεσ καταχρώνται το ςϑςτημα των κοινωνικών παροχών και ϐτι δεν εύναι απαραύτητο να λαμβϊνονται υπϐψιν πολιτιςμικϊ χαρακτηριςτικϊ και πεποιθόςεισ των χρηςτών των υπηρεςιών που αντιβαύνουν ςτο «κατεςτημϋνο» τησ κυρύαρχησ κουλτοϑρασ. Παρϊδειγμα: περύπου 1 ςτουσ 5 δεν θεωρεύ απαραύτητο να γύνει ςεβαςτό η επιθυμύα γυναύκασ μουςουλμϊνασ να εξεταςτεύ απϐ γυναύκα γιατρϐ, ενώ η πλειονϐτητα πιςτεϑει ϐτι θα πρϋπει να γύνονται ςεβαςτϋσ απαιτόςεισ των μουςουλμϊνων που αφοροϑν ςτισ διαιτητικϋσ τουσ επιλογϋσ κατϊ τη νηςτεύα του ραμαζανύου, εφϐςον υπϊρχει η δυνατϐτητα. Γεγονόσ ενδεικτικό μίασ αρνητικήσ ςτάςησ απέναντι ςτουσ μετανάςτεσ, χωρίσ όμωσ να αντιςτοιχεί ςε εκδήλωςη ρατςιςτικήσ ςυμπεριφοράσ.

23 ε μελϋτη που αναφερόταν ςτη διερεύνηςη των ςτϊςεων Επαγγελματιών Τγεύασ απϋναντι ςε αςθενεύσ με διαφορετικό πολιτιςμικό ταυτότητα, προϋκυψε ότι: όταν αρκετϊ εξοικειωμϋνοι με τη διαπολιτιςμικό φροντύδα υγεύασ & μεγϊλο ποςοςτϐ του δεύγματοσ δόλωςε πολιτιςμικό επϊρκεια. 52,1% δόλωςαν ϐτι εύναι ενημερωμϋνοι για το ρϐλο των κοινωνικών και πολιτιςμικών παραγϐντων, καθώσ και των οικογενειακών δεςμών ςτισ ςτϊςεισ και πεποιθόςεισ για την υγεύα και την αςθϋνεια. η πλειονϐτητα δόλωςε ϐτι ϋχει πρϐβλημα διαχεύριςησ των διατροφικών ςυνηθειών και δεν ϋχουν γνώςεισ για τη εθνοφαρμακολογύα. Όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ τϐνιςαν τη ςημαςύα τησ ςχετικόσ εκπαύδευςησ. ε ϊλλη μελϋτη ςε ιατρονοςηλευτικό προςωπικό : η πλειονϐτητα δόλωςε ϊνεςη ςτη φροντύδα αςθενών με διαφορετικό γλώςςα Δόλωςαν θα ϋπρεπε να υπϊρξει ςυςτηματικό εκπαύδευςη ςχετικϊ με τη διαπολιτιςμικό φροντύδα υγεύασ.

24 ε μελϋτη διερεύνηςησ τησ Πολιτιςμικόσ Ικανότητασ Ιατρικού & Νοςηλευτικού Προςωπικού ςε παιδιατρικϊ νοςοκομεύα, ςτην Αθόνα: ςυςχετύςτηκε θετικϊ η πολιτιςμικό επϊρκεια με την προηγοϑμενη παραμονό των επαγγελματιών ςτο εξωτερικϐ, την παρακολοϑθηςη ςχετικών μαθημϊτων ό ςεμιναρύων, τα ϋτη προϒπηρεςύασ και τη γλωςςομϊθεια. (Αποςτολϊρα, 2012)

25 τη μελϋτη Equity in Health (European Commission,2006) που πραγματοποιόθηκε από το Πανεπιςτόμιο Αθηνών ςε ςυνεργαςύα με το Διεθνό Οργανιςμό Μετανϊςτευςησ με ςκοπό τη διερεύνηςη τησ ύπαρξησ διακρύςεων και ανιςοτότων ςτον τομϋα τησ υγεύασ: μεγϊλο ποςοςτϐ ϋχει γύνει μϊρτυρασ διακρύςεων λϐγω διαφορετικόσ πολιτιςμικόσ ταυτϐτητασ ϐλοι αδιακρύτωσ ανϋφεραν ϐτι πιςτεϑουν ςτην ιςϐτιμη αντιμετώπιςη ϐλων ςτον τομϋα τησ υγεύασ. Αλλού: επαγγελματύεσ υγεύασ αναφϋρουν ϐτι θεωροϑν το μετανϊςτη ωσ δϑςκολο αςθενό, επύ το πλεύςτον λϐγω τησ προβληματικόσ λεκτικόσ επικοινωνύασ.

26 Οι Επαγγελματύεσ Τγεύασ ςε ςχετικϋσ μελϋτεσ ςτο εξωτερικό: εμφανύζονται ευαιςθητοποιημϋνοι ςτην παροχό πολιτιςμικϊ ευαύςθητων υπηρεςιών υγεύασ εκδηλώνουν ϋντονο ϊγχοσ κατϊ την διαχεύριςη πολιτιςμικϊ διαφορετικών χρηςτών υπηρεςιών υγεύασ, αναφϋρουν ϊγνοια ςε θϋματα που αφοροϑν ςτισ αξύεσ, τη ςτϊςη και τη ςυμπεριφορϊ των χρηςτών των υπηρεςιών ςχετικϊ με την υγεύα τουσ. Οι Weissman et al. (2005), ςε μελϋτη που πραγματοπούηςαν με ςυμμετϋχοντεσ 2047 γιατροϑσ, επιςημαύνουν ϐτι: το 25% των ερωτηθϋντων δεν εύναι προετοιμαςμϋνοι για τη φροντύδα αςθενών με αρνητικϋσ αντιλόψεισ για την Ιατρικό του Δυτικοϑ κϐςμου και το 20% δόλωςε ϐτι δεν εύναι προετοιμαςμϋνοι να περιθϊλψουν ανθρώπουσ των οπούων οι θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ επηρεϊζουν τη ςτϊςη και ςυμπεριφορϊ τουσ ςε θϋματα υγεύασ.

27 ςτισ ΗΠΑ, ςε εργαςύεσ που αφοροϑςαν ςε διερεϑνηςη τησ πολιτιςμικόσ επϊρκειασ φοιτητών ιατρικόσ, φαρμακευτικόσ, νοςηλευτικόσ και οδοντιατρικόσ διαφαύνεται η αναγκαιϐτητα τησ παροχόσ ολιςτικόσ φροντύδασ υγεύασ με διαπολιτιςμικϐ χαρακτόρα και τησ ενςωμϊτωςησ των ανϊλογων μαθημϊτων ςτα προγρϊμματα ςπουδών.

28 Όλεσ όμωσ οι ςχετικϋσ μελϋτεσ εςτιϊζουν ςτο κομμϊτι τησ επικοινωνύασ: Η αποτελεςματικό διαπολιτιςμικό επικοινωνύα χτύζεται ςτο ςεβαςμϐ των πολιτιςμικών διαφορών χωρύσ καμύα κριτικό διϊθεςη. Προβλόματα ςτην επικοινωνύα ςυνεπϊγονται προβλόματα ςτη φροντύδα και τη θεραπεύα. Θέματα προσ ςυζήτηςη: η μεςολϊβηςη ςυγγενικοϑ μϋλουσ: πιθανϐσ ο κύνδυνοσ να τεθεύ ςε αμφιςβότηςη το ορθϐ τησ μετϊφραςησ, ιδιαύτερα ϐταν πρϐκειται για διϊγνωςη και εφαρμογό θεραπευτικοϑ ςχόματοσ για την αντιμετώπιςη ςοβαρών αςθενειών. ϐταν παιδιϊ καλοϑνται να μεταφρϊςουν για τουσ γονεύσ. ϐταν επιςτρατεϑονται ϊγνωςτοι ςτον αςθενό μεταφραςτϋσ (αρχό του ιατρικοϑ απορρότου?).

29 Η διεθνόσ πρακτικό ϋχει καταδεύξει ότι ςυνεπικουρούν ςτην επύλυςη του προβλόματοσ τησ ελλειμματικόσ επικοινωνύασ: η ϑπαρξη διερμηνϋων εκπαιδευμϋνων ςε ιατρικό ορολογύα, χωρύσ κϐςτοσ για τον χρόςτη των υπηρεςιών και ανϊλογη ενημϋρωςό του για την ϑπαρξη και τον τρϐπο αναζότηςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ υπηρεςύασ, ο θεςμϐσ του πολιτιςμικοϑ διαμεςολαβητό που δεν περιορύζεται ςτη διερμηνεύα και μετϊφραςη, αλλϊ αποτελεύ ςϑνδεςμο του χρόςτη των υπηρεςιών με τουσ επαγγελματύεσ υγεύασ, με ταυτϐχρονη επικοινωνύα με τισ αντύςτοιχεσ κοινϐτητεσ. Ο πολιτιςμικϐσ διαμεςολαβητόσ επεκτεύνεται και ςτο ρϐλο του ςυνόγορου των αςθενών. η πρϐςληψη και εκπαύδευςη προςωπικοϑ διαφορετικόσ πολιτιςμικόσ προϋλευςησ ςε ϐλεσ τισ βαθμύδεσ των υπηρεςιών υγεύασ, ςε ποςϐςτωςη ανϊλογη με την πολιτιςμικό ςϑνθεςη τησ κϊθε περιοχόσ, η κατϊλληλη επιμϐρφωςη των όδη απαςχολοϑμενων επαγγελματιών υγεύασ ςε θϋματα πολιτιςμικόσ ταυτϐτητασ και ξϋνων γλωςςών, αναλϐγωσ τησ πληθυςμιακόσ ποικιλομορφύασ, η προςπϊθεια τησ επικοινωνύασ μπορεύ να ενιςχυθεύ απϐ πρακτικϋσ και τεχνικϋσ μεθϐδουσ (ϐπωσ ηχογραφημϋνεσ πληροφορύεσ ό ϋντυπο υλικϐ ςε διϊφορεσ γλώςςεσ), η εμπλοκό των πολιτιςμικών κοινοτότων ςτο ςχεδιαςμϐ, την εφαρμογό και την αξιολϐγηςη των παρεμβϊςεων, καθώσ και ςτη διϊχυςη των ςχετικών πληροφοριών.

30 Σα Ηνωμϋνα Έθνη ειςηγούνται κανόνεσ προςϋγγιςησ, βαςιςμϋνουσ ςε διεθνεύσ καλϋσ πρακτικϋσ, ενδεικτικϊ αναφϋρονται: Η επϋνδυςη χρϐνου για την εξοικεύωςη με την κουλτοϑρα του χρόςτη των υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ. Εύναι ουςιαςτικό η γνώςη του ςυςτόματοσ αξιών, των πεποιθόςεων, ςτϊςεων και ςυμπεριφορών καθώσ και τησ επύδραςησ αυτών ςτην ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ. Η επικοινωνύα με την κοινϐτητα εύναι ςημαντικό για την αποδοχό των παρεμβϊςεων. Η επύδειξη ςεβαςμοϑ και κατανϐηςησ του ρϐλου και τησ θϋςησ των ηγετικών προςώπων μύασ κοινϐτητασ, με την αποφυγό εκφρϊςεων που μποροϑν να εκληφθοϑν ωσ προςπϊθεια χειραγώγηςησ, μποροϑν να εξαςφαλύςουν τη ςυνεργαςύα τουσ. Η επύδειξη υπομονόσ κατϊ την λεκτικό επικοινωνύα. Η επιδύωξη τησ υποςτόριξησ απϐ τοπικϋσ δομϋσ ϐπωσ μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ, ομϊδεσ γυναικών και θρηςκευτικοϑσ λειτουργοϑσ μπορεύ να αποτελϋςει ϋνα πρώτο ουςιαςτικϐ βόμα ςτην αποδοχό των παρεμβϊςεων. Η επιδύωξη τησ εμπιςτοςϑνησ μϋςα απϐ διαφανεύσ διαδικαςύεσ και διαπραγμϊτευςη που αφορϊ ςε ϐλα τα εμπλεκϐμενα ςτη θεραπευτικό προςϋγγιςη μϋλη. Η παρϊθεςη ςτοιχεύων που ςυνηγοροϑν ςε ςυγκεκριμϋνεσ επιλογϋσ π.χ. ςτϐχοι που μποροϑν να επιτευχθοϑν. Η αναζότηςη ερειςμϊτων ςε επιςτημονικϊ δεδομϋνα. Η αποφυγό επικρύςεων. Η προςεκτικό χρόςη τησ γλώςςασ.

31 Σα Ηνωμϋνα Έθνη ειςηγούνται κανόνεσ προςϋγγιςησ, βαςιςμϋνουσ ςε διεθνεύσ καλϋσ πρακτικϋσ, ενδεικτικϊ αναφϋρονται: Η καλό ςυνεργαςύα με διερμηνεύσ- μεταφραςτϋσ/ διαμεςολαβητϋσ, υπϐ το πρύςμα τησ ουδετερϐτητασ. Η τόρηςη των δεςμεϑςεων προκειμϋνου να χτιςτοϑν ςχϋςεισ εμπιςτοςϑνησ. Η προςεκτικό εξϋταςη των διαφορετικών απϐψεων και των επιχειρημϊτων πϊνω ςτα οπούα ςτηρύζονται. Η εξεϑρεςη κοινών τϐπων δρϊςησ. Η αποφυγό κατϊκριςησ αποδεδειγμϋνα κακών για την υγεύα παραδοςιακών πρακτικών, με την αποδοχό ϐτι ςε ϐλουσ τουσ πολιτιςμοϑσ παρατηροϑνται και θετικϊ και αρνητικϊ ςτοιχεύα. Η δημιουργύα υποςτηρικτικών πλαιςύων. Η ειςόγηςη ευκαιριών για τισ γυναύκεσ, προκειμϋνου να υποςτηρύξουν αναλϐγωσ νϋεσ απϐψεισ ςε θϋματα υγεύασ. Η ςτόριξη ςτο δυναμικϐ τησ κοινϐτητασ ωσ προσ τη διαςφϊλιςη τησ ςυνϋχειασ τησ φροντύδασ και η εμπλοκό των νϋων ανθρώπων ςτισ δημιουργικϋσ διαδικαςύεσ. Η επικρϐτηςη των επιτευγμϊτων. Η ςυνϋχιςη του ϋργου παρϊ τισ ϐποιεσ δυςκολύεσ. Ακϐμα και οι μικρϋσ αλλαγϋσ αποτελοϑν εφαλτόριο για μεγαλϑτερεσ εξελύξεισ.

32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Εννοιολογικό Προςϋγγιςη Βαςικών Όρων. Η Θεώρηςη τησ Υγεύασ και τησ Αςθϋνειασ υπϐ το πρύςμα τησ Πολιτιςμικόσ Ποικιλομορφύασ. Διαπολιτιςμικό Φροντύδα Υγεύασ. Ερευνητικό Δραςτηριότητα ςτα πλαύςια τησ Διαπολιτιςμικόσ Υροντύδασ Τγεύασ. Η Ελληνικό Πραγματικϐτητα ωσ προσ τη Μετανϊςτευςη.

33 ΔΙΑΠΙΣΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΤΓΦΡΟΝΕ ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΕ: η Υγεύα πλόττεται απϐ: oπολιτιςμικϊ εμπϐδια, oγλωςςικϋσ διαφορϋσ, oνομικοϑσ ϐρουσ, oκοινωνικο-οικονομικϋσ δυςπραγύεσ. Οι Επαγγελματύεσ Υγεύασ δεν όταν προετοιμαςμϋνοι απϐ τισ βαςικϋσ τουσ ςπουδϋσ να αντιμετωπύςουν το νϋο αυτϐ χαρακτόρα τησ κοινωνύασ. Η πλειονϐτητα τησ ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ: oαναφϋρεται ςτη μελϋτη του «κυρύαρχου» πληθυςμοϑ μύασ χώρασ oδιεξϊγεται απϐ μϋλη αυτοϑ του πληθυςμοϑ, oη επιλογό των θεμϊτων, η ιερϊρχηςη των αναγκών, οι μελϋτεσ και η χρηματοδϐτηςη αυτών: ςυντηροϑν ανιςϐτητεσ, οδηγοϑν ςε ϊςτοχεσ ςυγκρύςεισ μεταξϑ ατϐμων διαφορετικόσ πολιτιςμικόσ προϋλευςησ & ςε λανθαςμϋνα ςυμπερϊςματα και γενικεϑςεισ.

34 ΑΙΣΙΑ: για λϐγουσ ομοιογϋνειασ του δεύγματοσ ςε διϊφορεσ μελϋτεσ αποκλεύονταν οι μειονϐτητεσ, μϋςα ςτα εθνικϊ ςυςτόματα υγεύασ, δεν όταν εϑκολο να εντοπιςτοϑν οι πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ των χρηςτών των υπηρεςιών, καθώσ πολλϋσ φορϋσ δεν αναζητόθηκε η φροντύδα υγεύασ που παρϋχεται απϐ τα οργανωμϋνα υγειονομικϊ ςυςτόματα, εξαιτύασ τησ μειωμϋνησ ϋωσ ανϑπαρκτησ ενύοτε προςβαςιμϐτητασ των υπηρεςιών για τισ μειονοτικϋσ ομϊδεσ. χαρακτηριςτικϋσ οι δυςκολύεσ εντοπιςμοϑ και επικοινωνύασ με τισ μειονοτικϋσ πολιτιςμικϋσ ομϊδεσ, καθώσ και η επιλογό τησ ενδεδειγμϋνησ μεθοδολογύασ. η ϋνδεια των πϐρων και μϋςων: επϋνδυςη χρημϊτων ςε δραςτηριϐτητεσ που κϊλυπταν τισ μεγαλϑτερεσ ανϊγκεσ δηλ τισ ανϊγκεσ του «κυρύαρχου» πληθυςμοϑ ο προςανατολιςμϐσ των ςυςτημϊτων υγεύασ ςτην «προτυποπούηςη» επϋφερε τον αποπροςανατολιςμϐ απϐ τη «διαφορετικϐτητα» και την εναςχϐληςη με αυτό( πχ προτυποποιημϋνα πρωτϐκολλα διϊγνωςησ και θεραπεύασ). ο ιατροκεντρικϐσ χαρακτόρασ τησ Υγεύασ: τα τεχνοκρατικϊ μοντϋλα αντιμετώπιςησ των νοςημϊτων με τισ βιοώατρικϋσ προςεγγύςεισ παραγνωρύζουν ςυχνϊ το ρϐλο των κοινωνικών και πολιτιςμικών παραγϐντων. (Εξαύρεςη : η «εθνοψυχιατρικό» ό «διαπολιτιςμικό ψυχιατρικό» που εντϐπιςε εγκαύρωσ την ανϊγκη διερεϑνηςησ των ψυχικών νοςημϊτων υπϐ το πρύςμα τησ πολιτιςμικόσ διαφορετικϐτητασ. )

35 πολιτιςμικϊ επαρκόσ ϋρευνα: «η ερευνητική δραςτηριότητα που ταυτόχρονα χρηςιμοποιεί και αναπτύςςει τη γνώςη και τισ δεξιότητεσ, που προάγουν την παροχή φροντίδασ υγείασ με κατάλληλο τρόπο και ευαιςθηςία προσ τισ ανάγκεσ του ατόμου, ανεξαρτήτωσ πολιτιςμικού υπόβαθρου». (Papadopoulos,2006)

36 Σϑμφωνα με το PTT Μodel για την ανάπτυξη τησ Πολιτιςμικήσ Ικανότητασ των Επαγγελματιών Υγεύασ, η πολιτιςμικϊ ευαύςθητη ϋρευνα: πολιτιςμικό επαγρϑπνηςη & πολιτιςμικό γνώςη : οι ερευνητϋσ ςυνειδητοποιοϑν & αποςαφηνύζουν την πολιτιςμικό τουσ αυτϐ-αντύληψη & αποκτοϑν επύγνωςη των προκαταλόψεών τουσ & του εθνοκεντριςμοϑ τουσ. κατϊ τη διϊρκεια τησ κατϊρτιςησ του ερευνητικοϑ πρωτοκϐλλου: ςυςτηματικό μελϋτη ιςτορικών, γεωγραφικών & κοινωνικο-πολιτιςτικών ςτοιχεύων, κατανϐηςη τησ εθνοώςτορύασ του υπϐ μελϋτη πληθυςμοϑ ιδιαύτερα ςημαντικό για: την ςυλλογό, ανϊλυςη & ερμηνεύα των πληροφοριών τησ μελϋτησ, την αξιοπούηςη των αποτελεςμϊτων απϐ κϊθε ενδιαφερϐμενο.

37 ΗΜΕΙΑ- ΚΛΕΙΔΙΑ: Η ςωςτό επιλογό των εργαλεύων τησ ϋρευνασ και του πληροφοριακοϑ υλικοϑ ςτη ςωςτό γλώςςα (αναλφϊβητοι;). Η γνωςτοπούηςη τησ ταυτϐτητασ τησ ϋρευνασ και των ερευνητών (διαςφϊλιςη ςυμμετοχόσ του μελετώμενου πληθυςμοϑ και δημιουργύα ςχϋςεων εμπιςτοςϑνησ και αςφϊλειασ). Η ςυμμετοχό δύγλωςςων ερευνητών ό η εμπλοκό ανθρώπων που ανόκουν ςτο μελετώμενο πληθυςμϐ (αποτελεςματικϐτερη επικοινωνύα και ςυνεπώσ την καλϑτερη δυνατό ςυλλογό πληροφοριών). Η ανϊλυςη των ςτοιχεύων, αναλϐγωσ του τϑπου τησ μελϋτησ θα πρϋπει να γύνεται ςϑμφωνα με τη μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ και μακριϊ απϐ κϊθε πολιτιςτικό προκατϊληψη και εθνοκεντριςμϐ. Η παρουςύαςη και διϊχυςη των αποτελεςμϊτων, θα πρϋπει πρωτύςτωσ να ςυμπεριλαμβϊνει και τον μελετώμενο πληθυςμϐ. Στην περύπτωςη αυτό μπορεύ να απαιτηθεύ η μετϊφραςη των ςυμπεραςμϊτων ό μύασ περιεκτικόσ ςϑνοψόσ τουσ και πιθανώσ η χρόςη ϊλλων μεθϐδων παρουςύαςησ, ϐπωσ ηχογρϊφηςη, προκειμϋνου να διευκολυνθεύ η πρϐςβαςη ςτα αποτελϋςματα. Η μελϋτη να εμπεριϋχει και ϋνα ςχϋδιο δρϊςησ (απτϐ κϋρδοσ για τον πληθυςμϐ).

38 ΗΜΕΙΑ- ΚΛΕΙΔΙΑ: Οι ερευνητϋσ πολλϋσ φορϋσ, ςυγκρύνουν τα αποτελϋςματα των μελετών τουσ με δεδομϋνα που αφοροϑν ςτον κυρύαρχο πολιτιςμϐ και ςαφώσ εντοπύζουν ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ. Ελλοχεϑει ο κύνδυνοσ να γύνουν ςυγκρύςεισ που θα μποροϑςαν να κϊνουν μύα ομϊδα να φανεύ υποδεϋςτερη μύασ ϊλλησ, κυρύωσ ϐταν οι ερευνητϋσ δεν εμβαθϑνουν, ελϋγχοντασ τισ προεκτϊςεισ των αποτελεςμϊτων. «οι διαφορζσ ςτισ πολιτιςμικζσ ομάδεσ είναι ςυνζπεια τησ πολιτιςμικήσ ποικιλομορφίασ ή δεδομζνο τησ κοινωνικο-οικονομικήσ κατάςταςησ και του επιπζδου εκπαίδευςησ;» (ςυχνά οι ομάδεσ μεταναςτών ανήκουν ςτα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά ςτρώματα) δεν εύναι «ρατςιςτικϐ» το να διερευνοϑνται ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτην πολιτιςμικό διαφορϊ, απλώσ θα πρϋπει να αιτιολογηθεύ το γιατύ γύνεται αυτϐ και το πώσ το ςτοιχεύο τησ φυλόσ- κουλτοϑρασ επιδρϊ ςτα ερευνητικϊ ερωτόματα.

39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Εννοιολογικό Προςϋγγιςη Βαςικών Όρων. Η Θεώρηςη τησ Υγεύασ και τησ Αςθϋνειασ υπϐ το πρύςμα τησ Πολιτιςμικόσ Ποικιλομορφύασ. Διαπολιτιςμικό Φροντύδα Υγεύασ. Ερευνητικό Δραςτηριϐτητα ςτα πλαύςια τησ Διαπολιτιςμικόσ Φροντύδασ Υγεύασ. Η Ελληνικό Πραγματικότητα ωσ προσ τη Μετανϊςτευςη.

40 Μόνιμοσ Πληθυςμόσ τησ Φώρασ ϊτομα. το Μόνιμο Πληθυςμό περιλαμβϊνονται όλα τα ϊτομα ανεξαρτότωσ υπηκοότητασ (ελληνικόσ ό ϊλλησ χώρασ), τα οπούα κατϊ την Απογραφό Πληθυςμού 2011 δόλωςαν τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ τουσ εντόσ τησ Ελληνικόσ Επικρϊτειασ. (ΕΛΣΑΣ,2011)

41 Σο προφίλ υγείασ των μεταναςτών Περιοριςμϋνη γνώςη. Ελϊχιςτεσ εύναι οι μελϋτεσ που αφοροϑν προβλόματα υγεύασ ςε αυτϐ τον πληθυςμϐ και ελϊχιςτα τα επιδημιολογικϊ δεδομϋνα. Οι περιςςϐτερεσ ερευνητικϋσ εργαςύεσ εξετϊζουν τον επιπολαςμϐ λοιμωδών νοςημϊτων (ηπατύτιδασ, φυματύωςησ και τησ HIV λούμωξησ) ςτον πληθυςμϐ των μεταναςτών. (MIGHEALTHNET Έκθεςη για την υγεύα των μεταναςτών ςτην Ελλϊδα,2009)

42 ςτατιςτικϊ ςημαντικό ανοδικό τϊςη του ποςοςτοϑ των μεταναςτών ςτο ςϑνολο των αςθενών με φυματύωςη. ο επιπολαςμϐσ τησ ηπατύτιδασ Β εύναι υψηλϐσ για τισ ομϊδεσ μεταναςτών απϐ την Αλβανύα και την Αςύα Αλβανού μετανϊςτεσ ςτην Ελλϊδα αντιμετωπύζουν υψηλϐ ρύςκο για αρνητικό ςκωληκοειδύτιδα, οι μετανϊςτεσ πλόττονται, αναλογικϊ με την παρουςύα τουσ ςτον εργατικϐ πληθυςμϐ, ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ απϐ τα εργατικϊ ατυχόματα και τισ επαγγελματικϋσ αςθϋνειεσ...ςτη λύςτα των κϑριων θυμϊτων απϐ εργατικϊ ατυχόματα την πρώτη θϋςη κατϋχουν οι αλλοδαπού, με 50% περύπου αυξημϋνη πιθανϐτητα ατυχόματοσ δεν παρατηρεύται, ςημαντικό διαφορϊ ςτην ψυχοπαθολογύα των μεταναςτών ςε ςχϋςη με το γηγενό πληθυςμϐ, ενώ παρατηρεύται «διαφορϊ ςτα επύπεδα ςτρεσ, ϊγχουσ πύεςησ, με αποτϋλεςμα αυξημϋνα ψυχολογικϊ ςυμπτώματα χωρύσ κατανϊγκη νοςηρϐτητα, ϐπωσ κατϊθλιψη, δυςθυμύα, ματαύωςη και αποθϊρρυνςη.

43 Καθεςτώσ παραμονόσ Πρόςβαςη ςε δημόςιεσ υπηρεςύεσ υγεύασ Μετανϊςτεσ με τα απαραύτητα χαρτιϊ (νϐμιμα διαμϋνοντεσ) Μετανϊςτεσ «χωρύσ τα απαιτοϑμενα ϋγγραφα» Παλιννοςτοϑντεσ και ομογενεύσ Πρϐςφυγεσ και αιτοϑντεσ ϊςυλο πρϐςβαςη ςτο ΕΣΥ με τα ύδια δικαιώματα ϐπωσ οι Έλληνεσ πολύτεσ. * Δεν ϋχουν, ϐμωσ, τη δυνατϐτητα ϋκδοςησ βιβλιαρύου απορύασ δεν ϋχουν πρϐςβαςη ςτο ςϑςτημα υγεύασ με εξαύρεςη τισ περιπτώςεισ επεύγοντοσ περιςτατικοϑ και μϋχρι τη ςταθεροπούηςη τησ υγεύασ τουσ (εξαιροϑνται οι ανόλικοι). Οι παλιννοςτοϑντεσ απϐ τισ χώρεσ τησ πρώην Σοβιετικόσ Ένωςησ και οι ομογενεύσ απϐ την Αλβανύα απολαμβϊνουν τα ύδια δικαιώματα με τουσ Έλληνεσ πολύτεσ ςτην πρϐςβαςη ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ. μετϊ την ϋκδοςη τησ προςφυγικόσ ταυτϐτητασ και τησ κϊρτασ αύτηςησ αςϑλου, και για το χρονικϐ διϊςτημα που αυτϋσ βρύςκονται ςε ιςχϑ, απολαμβϊνουν τα ύδια δικαιώματα με τουσ Έλληνεσ πολύτεσ ςτην πρϐςβαςη ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ. Αναςφϊλιςτοι ό ϋχοντεσ μικρϐ ειςϐδημα δικαιοϑνται δωρεϊν πρϐςβαςησ ςε πρωτοβϊθμια, δευτεροβϊθμια περύθαλψη και φαρμακευτικό κϊλυψη.

44 ΣΟΧΟΙ Ανϊπτυξη καλών πρακτικών Εξϊλειψη ανιςοτότων ςτην υγεύα, ϋγκαιρη και αποτελεςματικό πρϐςβαςη ϐλων ςτισ Υπηρεςύεσ Υγεύασ Προαγωγό & Προϊςπιςη τησ Δημϐςιασ Υγεύασ Ευαιςθητοπούηςη Πληθυςμοϑ ςτισ παρεμβϊςεισ πρϐληψησ ειδικϋσ δρϊςεισ Μεύωςη τησ νοςηρϐτητασ/θνηςιμϐτητασ Υψηλό Ποιϐτητα Υπηρεςιών Υγεύασ με την προςαρμογό των παρεχϐμενων υπηρεςιών ςτισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ των χρηςτών.

45 Η Πολιτιςμικϊ Επαρκόσ Υροντύδα Τγεύασ ςυνδϋεται με : - Αποτελεςματικϐτητα- Αποδοτικϐτητα - Βελτύωςη τησ Ποιϐτητασ τησ Παρεχϐμενησ Φροντύδασ Υγεύασ - Εξϊλειψη των ανιςοτότων ςτο χώρο τησ Υγεύασ

46 Ερεσλεηηθή Δραζηερηοποίεζε, γηα ζωζηή αποηύπωζε ηες σθηζηάκελες θαηάζηαζες θαη Σηραηεγηθό Στεδηαζκό Προτεύνονται Μαζήκαηα ζηα Βαζηθά Προγράκκαηα Σποσδώλ ηωλ Επαγγεικαηηώλ Υγείας γηα ηελ απόθηεζε Ποιηηηζκηθής Επάρθεηας Δηα βίοσ κάζεζε θαη ζσλετηδόκελε Εθπαίδεσζε γηα ηοσς Επαγγεικαηίες Υγείας ζε ζέκαηα Δηαποιηηηζκηθής Φροληίδας Υγείας.

47 Να θεωρεύτε την οικουμϋνη πατρύδα ςασ, με κοινούσ νόμουσ όπου θα κυβερνούν οι ϊριςτοι ανεξαρτότου φυλόσ. Δεν χωρύζω τουσ ανθρώπουσ όπωσ κϊνουν οι ςτενόμυαλοι, ςε ϋλληνεσ και βαρβϊρουσ. Δεν μ ενδιαφϋρει η καταγωγό των πολιτών ούτε η ρϊτςα που τουσ γϋννηςε. Σουσ καταμερύζω με ϋνα μόνο κριτόριο, την αρετό! Για μϋνα κϊθε καλόσ ξϋνοσ εύναι ϋλληνασ και κϊθε κακόσ ϋλληνασ εύναι χειρότεροσ από βϊρβαρο( ) Από μϋρουσ μου θεωρώ όλουσ ύςουσ, λευκούσ και μελαψούσ. Και θα όθελα να μην εύςθε μόνο υπόκοοι τησ κοινοπολιτεύασ μου, αλλϊ μϋτοχοι, όλοι ςυνϋταιροι! Απόςπαςμα από τον όρκο του Μ. Αλεξϊνδρου ςτην Ώρη. Πλούταρχοσ, Βύοι Παρϊλληλοι, Κεφ.. Αλϋξανδροσ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ιανουϊριοσ 2008 WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ένα πανευρωπαώκό πρόγραμμα που ςτοχεύει ςτην προαγωγό τησ υπεύθυνησ και ϋμμετρησ κατανϊλωςησ ούνου 1 ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΤΜΑ 1. Ο ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 1. Ενδοκρινολόγοσ, Ιατρικόσ ύμβουλοσ, Ιατρικό Σμόμα, Novartis Hellas ΑΕΒΕ 2. Οικονομολόγοσ υγεύασ, Σμόμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο.

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο. Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο χολό Αρχιτεκτϐνων. Δ.Π.Μ..: Αρχιτεκτονικό χεδιαςμϐσ του Φώρου Κατεϑθυνςη Β : Πολεοδομύα Φωροταξύα. Ακαδημαώκϐ Έτοσ: 2013-14 Θερινϐ Εξϊμηνο Οκτώβριοσ 2014. Μϊθημα: Έμφυλεσ πολιτιςμικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010 Θέμα Α Απαντήςεισ Θεμάτων (Οι Απαντήςεισ είναι Ενδεικτικέσ) Α1. Ωσ αρχό ςτην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 24/2/2015: Μετεγχειρητικόσ πόνοσ / Φαρμακευτική & Ανακουφιςτική αντιμετώπιςη. (Μωραίτου Μαρία, Κηρύκου Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 1 ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τησ ΣΟΜΠΑΝΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του Ερμολϊου, ιατροϑ Βιοπαθολϐγου-Ομοιοπαθητικοϑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το Για τη διεξοδικό εξϋταςη ςε θϋματα υγεύασ ςτην κοινότητα, χρειϊζονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ των ατόμων και των οργανιςμών πουσ τουσ υπηρετούν, καθώσ επύςησ και τουσ πόρουσ που η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Ο Δόμοσ Θεςςαλονύκησ διοργανώνει ςυνϋδριο με θϋμα: «Οι ιςορροπίεσ ςτην εργαςιακή και προςωπική ζωή των γυναικών και η εκπροςώπηςη τουσ ςτην κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ, Επιμ Α Εργαςτόριο Παθολογικόσ Ανατομικόσ Γ. Ν. Θεςςαλονύκησ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ

ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ, Επιμ Α Εργαςτόριο Παθολογικόσ Ανατομικόσ Γ. Ν. Θεςςαλονύκησ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ, Επιμ Α Εργαςτόριο Παθολογικόσ Ανατομικόσ Γ. Ν. Θεςςαλονύκησ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ κϊπνιςμα μεταπλαςύα HPV Σι εύναι μεταπλαςύα ; Σι εύναι δυςπλαςύα; Που & πωσ δρα ο ιϐσ ; Μϐνο ςε μεταπλαςτικϐ επιθόλιο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιόςεισ των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ιχθυοπαγύδων και μελϋτη των επιπτώςεών τουσ ςτην αλιευτικό διαχεύριςη τησ λιμνοθϊλαςςασ Μεςολογγύου

Τροποποιόςεισ των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ιχθυοπαγύδων και μελϋτη των επιπτώςεών τουσ ςτην αλιευτικό διαχεύριςη τησ λιμνοθϊλαςςασ Μεςολογγύου Σμόμα Βιολογύασ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Κατεϑθυνςη: Οικολογύα, Διαχεύριςη και Προςταςύα Υυςικοϑ Περιβϊλλοντοσ Τροποποιόςεισ των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ιχθυοπαγύδων και μελϋτη των επιπτώςεών

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα.

Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα. Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα. Παναγϊκου Αγγελική, Κοιν. Ανθρωπολόγοσ MSc(c), Γιατρού Χωρύσ Σύνορα, Ελληνικό Τμόμα Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Μαςτορογιϊννη Όλγα -Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Ντελλό Βϊώα Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Θεοδωρύδου τυλιανό -Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Μϊρκου Ζαφεύρω - Προώςταμϋνη Β Καρδιολογικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΜΑΪΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 14 Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΨΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Σον Μϊιο του 2012 ςυμπληρώνονται δϑο χρϐνια

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ςυγγραφή πτυχιακήσ εργαςίασ υποβοηθά τον μεταπτυχιακό φοιτητή να οικοδομήςει την προςωπική

Διαβάστε περισσότερα

ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium

ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανϊπτυξη δεξιοτότων Διαδικαςύεσ ΣΧΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Σ.Λ.Π ( +, - ) Σημαςιολογικών Σχζςεων (Heller & Greeno1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα