για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου"

Transcript

1 ISSN Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Bilstein: Aνταλλακτικά με τη «σφραγίδα» ΟΕ Κρίση: Συμβουλές για να αποφύγετε τη χασούρα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ Τι πρέπει να προσέχετε Οpel Zafira ecoflex και αυτονομία CNG 530 klm INFOSERVICE: Χατζή 29, Αθήνα, Τηλ.: , Fax: , Με ένα κλικ τα... βλέπεις όλα! Τώρα και...

2

3 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΙΣΧΥΣ. Μπαταρίες VARTA Automotive Η σωστή ισχύς για κάθε τύπο οκιµασµένη απόδοση Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία PowerFrame Μπαταρίες VARTA για οχήµατα επαγγελµατικής χρήσης Πρωτοποριακή τεχνολογία Calcium-Silver Εξαιρετικά αξιόπιστες και µε µεγάλη διάρκεια ζωής Απολύτως χωρίς συντήρηση Μπαταρίες VARTA Professional 5 6 φορές υψηλότερη κυκλική αντοχή Ενδείκνυται για Dual Power για εκκίνηση και τροφοδότηση Υψηλή διάρκεια ζωής και ανθεκτική Μπαταρίες VARTA Funstart FreshPack Μπαταρία και δοχείο µε το οξύ Ασφαλής απόδοση εκκίνησης Μακρά διάρκεια ζωής

4 περιεχόμενα σ ελ. 21 σ ελ. 17 πει να η και τη απόδ οσ ξης τε την ατέ ρ ψύ ελέ γχε ν βεν τιλ ς καιση ενό ργ ία τω ατάστα λει του την εγκ υ ξµετά από ου. υ γε ίο ανα τρέ ου ψυ γεί ολί ες, νούργι του αση ψ ε τε αµ φιβ οφ ορ ίες ου Αν έχε ές πλ ηρ α τ ά σ τ πρ ο σ έχε τ ητα ΟΕΜ στι µέν ς τεχ νικ συ γκε κρι Αν τικ ές ιότ τε α πο ασ τή του οι πρ ακ τικ ικαει ν ι µε την π ητας αντ α. έ κατ ασ κευ Όλ ες ιµε ς τίζοντα ιότ. ρ πο θέσ σχε π του σπάνι Τι νοτοκ ινή είν αι δια άµιλλ ης υ πο µικ ή τεχ αι και οι εφ είναι εξαιρε τικά τερες αυ δικ ασ ίες ορ ίες χικ ή θερ ζετ εις φθ ηνό και οι δια πλ ηρ οφ των τασ τάσ νικ ές ε την αρ να πρ οσ αρµό τοκ ινή τε τις ακούπα ϊτής αυ τις τεχ ατης Αποφύγε τό µπορεί να κευ ασ ν Ευ ρω λά σ πο υ κατ λογ ία ε κατ ασ 40% τω O αποτε - λλακτικές. Αυ συµβουλή αλ ε όχη µα της - κάθ ίπο υ το ενα DENS απ λή ει για κάθ ι καν ονι σµ οί ηαγορά σε περ βλα των, η δια θέτ κατ αι ως µια ι αποδε ίξε ι ότι ά Οι νέο τοκ ινή σκε υές γετ βά. αυ κατ επι σε ζει ν κώ τις έχε τος ατά υν σκε υά λα γώ ν λύσ η για αφ ορ ά αν τικ η έρε υνα ηνό τερα το κόσ - ορ ίζο ί απ αλ ο, για τί tion περ οί λεί τη. τερ ι mp δικ τή φθ Ε.Ε exe τας ν αυ πρ έπε 880 κω αι µεγαλύ µαίνε ι και -bl ock ορ ίες ό ζον βών ότα ψυ γείου. Οι όνου είν γορ ία πλ ηρ οφ σ του ς επ ιοντ αι απ ηνό ση του θος χρ τές οι υ πα ρέχ ς στα ση για νά το φθ ότι αυ θέσ ιµε ς OE πο After Ma rket πολ ύ συχ η ποιότ ητα. οσοείν αι δια πο ιότ ητα τα, op e ς ενη πρ τερ µε του αιτούµ υ- να NS O Eur αυ τοκ ίνη ι χαµηλό ς. απ τρα σε στέ τικά την όν υα την DE ρο σχε γές στε ότε ύγε τε τυχ εφ αρµο το- σκε λεπ τοµέρειες µογές στα αυελα φρ ώτε οι και να αποφ ρισµό και την αρ Για η απόρό τερ χει, τις εφ ότερες πληρο αλύ τερ από χή ώσ είν αι µικ κατά το υν µεγ κωδικούς περισσ γο ψύοσ φέ ρο µα τισµό µό τητας γχε τε τη και πρ ίνη τα και τον νέο κατάλο φθείής θερ αλ λαγ θέτ ησ η. τε να ελέ ε ελα τ- τοκ τε σκε πο αντ ίπε δεί. επι ση ς, αλε ν 2, ρκα δο ότα 1/1 φορίε επιοτε µά Μην παρ µα τα κάθ ρίζετε ρα 201 Doc ή κιν ητή Tec οποια δήπ έπε ι να γνω τά- η και τα εξαρτή (ροδέλ ες / λατο ικα ξης την τε αντ πρ να τε µε ς βάσ ψυ γείο ψυ γείου Αλ λά τι εύκολα κοινωνήσ Europe ατικού ίτε ένα ορούν πρ οϊόντο αι- τωµ ια). Αυ τά µπ τοποθετο ιε υθυ ντής την εγκ DENSO δίνει µερ ιν από ς; O Business στιχάκ τού ν πρ σταση er Valek, B.V. s t σκε υασ ψυ γείου. rmarke λές: NSO, Pet κτιτο επι Unit Afte συµβου της DE αντ ιψυ η του (0) 294 ς ση του µαντικές ότι επι λέξ ατε ν τάσ τασ σµένου on +31 κέν τρω κές ση τω ορι είτ ε συγ σε σω Η ιωθ ή µε τον ται επίσης άφ ονται από Βε βααν ταλ λα κτι κό µέ υπόκει Φρονιιγρ κού τό ννη περ έσω σ λακ. Γιά ς που ου Αυ τό πρ µπών. ο ανταλ. Σέχ κανόνε ασ τή. κη, ρές κευ µά πα ρα πο ε το καινούργι νοφο κατασ ιλαµβα τε δύο Κα λλιρσυµπερ 2 & και τον να το ελέ γχε οθε τεί τε Ελέγξτ καθώς οσε κτικά, τοπ ρόης, κτικό πρ διάστασής του ρωµα τι- πει ε φορά που ο, Τηλ: γείο πρ πλη της κάθ Αθήνα ργιο ψυ µέν ης ή των συµ τα καπάκια, καινού νε αρµογ ένα αιώ ς 92 εφ βεβ 210 όπω την τήου να ς αισ θη ρτηµά των κειµέν οποικαι του κών εξα χρησιµ ή τους. κόπ τες στε ότι οθέ τησ στή συ τους δια την τοπ ς εύκααι η σω ιν από κτικά του τις είτ η. ρες πρ ντρωσ τε προσε ψυ γείου και άσ τε ότι τα γκέ Ελέγξ ες του τήσ τε Να θυµ σωλήν ικα τασ αι η είν µπ τους ΟΕ αντ ο ς ς, και ιότ ητα το ψυ γεί συσυ νδέ σει αλ λακ τικά πο αρ του εφ διά µία αντ εί καρ τος ψύ Η αδυνα µε νέα ών µπορ αιτείται. στήµα όταν απ τών των οδηγι κιν ηψυ γείο. αυ ξης του τί βη στο µογής αι η για λέσει βλά ηµα είν τήρ α, να προκα στε ρο πρόβλ µαρώ ηθέ ελε υθε ω ελα ττω Το συν κού λόγ ν. θερ κτι χώ ψυ µου νει τη διαρροή αρµένων τσι άκια ητα που από τα καπ φθ µότ ή και ν τες τικώ ουν αι ιµο στά ρουσιάσ παράγετ ρα στο περ ς να πα οφείλ εται πρέ Οι θερ ητή ο αυ τό ς ται επίση τον κιν συν ήθω ενδέχε γείγια το λόγ. Αυ τό α των ψυ υ βά λλον. πρόβλ ηµα ελα ττώµατ νή µα τα πο σε ενδ ογε ότι τα ελα ττώ ρόλο ων, πα Χατζή 29, Α. Πατήσια, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: , Fax: Bilstein : Αµορτι κρεµαγ σέρ, ιέρες µε τη «σ και ατέρµονες φραγίδα» ΟΕ Μ ΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟ Τ ην Τετά ρτη 25 Ιανο υαρ πρα γµα ίου 2012 τοπ οιήθ ηκε παρ ση-τεχ νικό ουσ ίασεµ ινάρ στο ίδρ υµα ιο της Bils tein Ευγ ενίδ ση ξεκ ίνησ ου. Η εκδ ήλω ε Πλα νητ άρι µε µια προ βολ ή στο ο µε θέµ του κόσ α την εξέ µου. λιξη Στη συν έχε ια οι 150 συµµετ έχο παρ ακο λού θησ ντε ς αν τις οµι ηµ. Κου λίες του βαρ παιδευ τικο ά, βρα βευ µέν ου εκύ της Bils κ.κ. And tein, και rea Ehb των aue r, (εµ διευ θυν πορ ικός τής Pop iol, (διε περ ιοχή ς) και Rai υθυ ντή ς ner που τίµη εκπαίδε σαν την υση ς) εκδ ήλω παρ ουσ ση µε την ία του ς. Κατά τη διάρ παρευρισκό κεια της εκδήλω σης οι µενοι είχα να ενηµερ ν ωθούν πάν την ευκαιρία θέµατα που ω σε τεχ νικά αφορού γεν ικότερα ν τα αµο ρτισέρ αλλά και νη τεχ νολ την προ ηγµέογία της Bilstein. Επίσ ης επιδείχθ ηκαν για φορά αντ πρώτη αλλακτ ικά σης Bils αντ ικατάστ tein για ατην ελε ρά, µε την «σφραγ ίδα» ύθερη αγο Equipment ΟΕ (Origina γνήσια) l ες σειρές, καθώς και νέπροϊόντων αµορτισ έρ για τρέ Bilstein, όπως ιλερ φορ και εµπρόσ τηγών θια συσ τήµ σης για ατα διεύ VW και Mer θυνcedes. 17 Ιδιοκτήτης - Εκδότης Αγλαΐα Στούρα Διευθυντής Έκδοσης Αγλαΐα Στούρα Σύμβουλοι Έκδοσης Θόδωρος Στούρας Αρχόντισσα Γαλάνη ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 12 Δημόσιες σχέσεις - Διαφημίσεις Ãéþñãïò Êïõäïýíáò σ ε λ. 26 marketing σ ελ. 22 Κρίση: Μερικές Συνεργάζονται: Μάκης Σεραφείμογλου Θεόδωρος Κωτσόπουλος τη «χασµβουλές για να περιορίσετε ούρα» σ ας ειδήσεις πετα πο υ αυ τοκ ίνη τυγ χάπό τα 25 ότι επι ούον ται ες απ ρηφ ανε ρό τερ τις µικ ν επιβρ αδύνου ν ότα ης 21 είς πέδησ χλµ /ωρ α, τα στά σει ατα πέό τα 100 συσ τήµ τ νου ν απ ένα µε τικά τεσ ισµ πλ κρι ναι εξο o. Τα συγ ς έγιναν σε Bremb ηση δησ ης ιρε ιεις πέδ επιδόσ α των ετα us, για τις µον τέλ ati, Lex ριµένα Maser συγ κεκ Aston BM W, i, di, rar Au ών Fer rsche,. Artega des, Po Merce ghini και mbo Lambor ς της Bre το Martin, πέδηση άνε ση, τήµατα ι για την Τα συσ τους. ηρίζοντα καινοτοµία χαρακτ την προσµό και λόγος που τα δια σχε ο αι ως λέγοντ είναι και ρα ίας επι Αυ τός εταιρε καλύτε ς στα ϊόν τα της ευαπλισµό ασκ εξο κατ ν αρχικός ιοτέρω s που α των κυρ σε super car τέλ εις µον οκινήτου, υν επιδόσ στών αυτ Brembo έχο µο. ν ν κόσ κές στο χάρη στη ύνουν από ς µοναδι ά επι ταχ σε πέδηση νητα αυτ α µόνο µέσα /ώρ Τα αυτοκί ά το ζή100 χλµ πτα, αλλ ιάζοόλε τα 0 στα τερ χρε τα δευ ο χρόνο ελάχισ αι και πόσ δύνουν. τηµα είν τερότη επιβρα να ανω η για νται πόν και οποίο θηκε λοι ησης, το Με τρή οχή υς πέδ σε όρο ίο ενός στοιχε τά τους ώσ τε βασικό ασ τάσεις. αποτε λεί σιµες κατ ατυχήµατα κρί σε µατος νες ν τυχών ευχθού σύγ χρο ενα αποφ νε µε τις πιο απο τέλ τ έγι ης και το Το τεσ ς καυς µέτρησ ργηθεί ένα µεθόδο δηµιου αυτοκί να ρα ν ύτε ς σµα ήτα 25 καλ εις του ς µε τα τις επιδόσ τάλογο ν αφορά αι νητα όσο ηση. τα 21 είν στην πέδ τα 25 οχήµα τα λόκ σια ά οµπ Από αυτ να µε τις µον mbo, που σµέ Bre πλι της ν εξο νίου προϊόντω αλουµι ίδα των γόνες αρχ η ναυ είναι και ίας. νες σµέ ευα ιρε κατασκ της ετα εξαες είναι άλλου, γόν µετ σια µα Οι διαενιαίο σώ διαρκή ιβή και από ένα α, ενώ τας ακρ τουργί ος σφαλί ζον ότη τα στη λει ρό βάρ σιµ ουν µικ µορφω λα διαθέτ παρά λλη συ Καλλιτεχική επιμέλεια ART SERVICE Σε άλ λο υς καιρο τα έσοδ ύς θα έπ ά σας. Όµ ρεπε να προσπα ως, µε τη θείτε να το καλύ σηµεριν αυξήσετε τερο πο ή κρίση υ µπορείτ που πλήτ όσο το δυ ε να κάνετ τει τους νατόν πε πάντες, ε είναι να ρισσότερ ν είστ ε ιδιο κτή τες περιορίσ ο τη... µε ενό ς συνερ γείο ετε ίωσ υ, ίσω ς φηµ η τω ιστι κή καµ έχε τε χάσ ν κερδών την αισιοδο ει στο πάν ια που ξία σας µε σας κον οµικ παρ ελθ κάν ατε ή την Α Α Åêôýðùóç ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ A.E. όν; Ήτα κατ άστ αση οι- που πελ άτε ς ν η φήµ τεί. Καν που επικ κυκ λοφ σας η σας είς δεν όρη σε από ρα- στό να κατ αλά, τότε θα µπο ρέσ αµφ ισβη στα θερή µα στη στό µα σε τεί ότι µια βετ ε από ετε εισρ οή εσό περ ιοχή τε νέο υς πού θα µα και τι το θετ σας ή ακό δων είνα βρε ίπελ άτε ς. ικό, ι κά- πως πιο µακ ριά από - υπά Γιατ ί ρχε ι µια επα γγε λµα όµω ς οι περ ισσό αυτ ήν; Μήο ιδιο κτή «δε ξαµ ενή σίγο υρα τερ οι τίες θέλ της του κών πελ απλ ά περ ουν να βλέ αυτ οκιν ήτο από χρο» δυν ητιατών, την νού σε µπρ νιά σε χρο που ν υ, οπο ία όµω πρέ πει κατ άστ ηµα νιά µια ανά οστ ξη της επιχ να την εντ ς θα και πίστ εψε ά από το να πτυ - θα είρη σης οπίσ αντ ετε και όχι τη ρίκνωσή µπο ρού, έπε ιτα σε να έχε ότι σε εσά ς εκµ λήσ ετε από αυτ της... Αν συρ ήν και να ρέτ ηση; λοιπόν η ι καλ ή εξυ ετα λλε υτε εσό δων την Τι ήτα ν εισρ οή πη- νο είνα ίτε σωσ τά. αυτ ό που σαγ ήνε ψε; βήµ α λοιπ νη στα ίδια ι όχι απλ ά κολ Το επό µετου ς... ληµ έόν, είνα επίπεδα σετ ε µέρ νή χρο νιά, µε την περ ος των εσό ι να επε νδύ αλλ ά κάτ σιδων σας Πο υ θα λύ- από ή γεβρ είτ ε την περ σινή ω -λίγ ο ή πο, υπά ρχο ρικέ ς απλ νέο υς υν µεές κινή σεις τε να κάν που µπο πελάτε ς; ετε ώστ ρείε να δώσ µικρή ώθη Ότα ν κατ ετε µια ση στη ν αεπιχείρη σύν ολό νοή σετ ε ση στο της. λές ακό µα Οι παρ ακά τω συµ από πού βου και αν δεν την επιχ επα ναφ έρο - ήρθ αν είρη του τελ ευτ σή σας στα επίπ υν οι αίας ή της εδα ας χρο νιάς προ τελ ευτ, σίγο υρα αίθήσ ουν θα σας να περ ιορί βοη σετ ε τη ρα στο άµε χασ ούσο µέλ λον. ί ριαρχτωεν bo κυ τοκινή remτω ν 25 αυ Η Bλί ρα σ τα καλύτε υν σ τη ρενάρο που φ Από πο ύ έρχ οι πελάτε οντ αι ς σα ς; Õðåýèõíïò êáôü íüìï Αγλαΐα Στούρα Πρώ τα απ ανα λογ ιστε όλα, πρέ πει να ίτε από χον ται οι πού έρπελ άτε ς σας. ηλαδ ή, τι ήτα ν αυτ ό που έφε ρε του ς πελ άτε ς στο κατ άστ ηµά σας αρχ ής. Ήτα ν µια εξ δια 26 ÅôÞóéá óõíäñïìþ...30 åõñþ Óðïõäáóôþí...20 åõñþ Åôáéñåéþí - Ïñãáíéóìþí...60 åõñþ Åîùôåñéêïý...80 åõñþ ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 12 ΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟ 12 Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ êåéìýíùí êáé öùôïãñáöéþí, üëïõ Þ ìýñïõò ôïõ ðåñéïäéêïý, ìå ïðïéïäþðïôå ïðôéêïáêïõóôéêü ìýóï, ùñßò ôçí Ýããñáöç Üäåéá ôïõ åêäüôç. 22 σ ε λ. 40 γία νολο αuto τεχ X c o F LE fira e 530 klm α p el Za Νέο O και αυτονοµί G µε CN βιίου και ικού αερ σης µίγµα φυσ ση της χρή ριο ή ένα περίπτω τύπωµα υ. Στην το απο οαερίο ά 100%, ενικό. ίου κατ µηδ αερ δόν βιο σχε σιου οχή α είναι επταθέ άνθρακ σχέµία του 25% σε αυτονο θεί κατά αυη CNG ι βελτιω τέλο. Σε µατος έχε ηγούµενο µον νέου συς προ ενό το ση µε ού ση χρή λεσε η G ελαφρ ουάρ CN οητό συνετέ ος ρεζερβ τας 25 kg (πρ νεστήµατ ότη χωρητικ και το ανα βάρους ο: 21 kg). Η τιµή του ο µον τέλ σης ώ. γούµεν α µετάδο 700 Ευρ σύσ τηµ από 25. ωµένο ινά ξεκ ου αυτοκινήτ ση ένη λύ Προηγµ ς αερίου ευση el αύξ ησ αν αποθήκ Op ουά ρ ί της ρεζ ερβ χαν ικο µε Οι µη α των ς 21 kg) τικό τητ τη χω ρη (πρ οηγουµένω αυτονο ίη kg ά αυξ ηθε στα 25 µα να mode κατ αποτέ λεσ ργίας σε CN G. Αντ ί της του 530 km µία λει υ - στα νων κυίπο άλι 25% περ τικών ατσ κοί επέ συµβα ανι, οι µηχ ικό υλι κό χρή σης αερ ίου θετ συν οο λίνδρ ων µέν τυγ χάν αν πρ οηγ τα, επι σθε- λεξ ανθ ρα κον ήµα kg. για πρό ους 85 από α µε ζίνης 14L ωσ η βάρ ική και νοτοµί ουάρ βεν km. µία ντα ς µεί αντ ρεζερβ ν αυτονο mpressed Μία ακό µα σηµ µία 150 πρεστη α (Co θονο µια G ρυ ουθ ι αυτ CN κόλ κών παγκόσ 64ο τη X παράγε ικά επα Tourer 1.6 κτρ ονι ά την ανι κών ίγο µετ Zafira Tourer στο αν- Το Zafira s) Turbo ecofle και έχει θετ η χρήσ η ηλε ί των µηχ τέλ ο Φρ Ga - είν αι ή 210 Nm Natural µιέρα του οκινήτου της µον σης αντ αναλώ hp, ροπ τών πίε ούµενο ρυθ µιγκάµα Αυτ kw/150 km/h. Κατ νει την πρ οηγ ίου µισ Σαλόνι ονι κοί της 110 είχε το ύτητα 200 ) φυσικού αερ el διευρύ κτρ υ ου ταχ Op πο η τέλ ηλε ική ης, Οι m3 µον ν οι κύτελ τίωκφούρτ ρφικού προς ira CN G. 4,7 kg (7.2 κύκ λος) βελ ν ότι ότα αδε ιάυ πολυµο ικό και φιλικό νει µόνο ύµε- Zaf δια σφ αλί ζου να τός του νέο τηµα προηγο km (µικ τεύ ουν τα στέ ς ύ αποδοτ από το ίου κον κτικό σύσ νέα στα 100 οθέ µα µειώµε ένα πολ ιστον 6% δρο ι αερ και τα λίγα απ ν εναλλα ές CO2 2, η δοτ ιιβάλλο µο- λιν ση τουλάχ G. Οι εκποµπ του 201 ούν απο ακό µα το περ X µε ούµενο ν, ουάριο ιηθ CN Ιαν οηγ ira FLE σου οπο α του eco. Τον m (πρ νο Zaf προδιν να αξι ογέ νει κίνησης 129 g/k πρού αερίου ροί τις µπο ρού 1, η οικ 530 km φυσικο θηκαν στα g/km) και πλη το 200 τήρας έκδοση µία CNG τρ της 139 ο, ο κινη αέ- κά. Από ία αυτονο του «µε ντέλο: Ωσ τόσ 5. βιο νεια 12 o µε µοκορυφα ογέ Eur ΙΟΣ σης ΥΑΡ ύµενο αφές ι στην οικ ργεί επί ΦΕΒΡΟ το προηγο εί σύσ τη- αγρ στίθετα ων λειτου. Όπως θετ 1.6 λίτρ ευελιξίας» ira Tourer υιο θέτει και δια το Zaf ντέλο, alentplus monov µα Opel Λ 28...και ακόμα πολλά ενδιαφέροντα και μοναδικά θέματα, ειδήσεις και πληροφορίες για το aftermarket του αυτοκινήτου 29, Hatzi str Athens - Greece Tel: , Fax: Å-mail: gr Publisher Lina Stoura Publishing Advisor Theodor Stouras Archontissa Galani Advertisement George Koudounas

5

6 editorial Πόλεμος λάσπης και «αρπαχτές» Ηάθλια οικονομική κατάσταση που ταλανίζει όλους τους επαγγελματίες, επηρέασε και τον κλαδικό τύπο, όπως φαίνεται και από τον αριθμό των διαφημίσεων που δημοσιεύονται στα τελευταία τεύχη. Αυτό είναι η μία όψη του πολέμου που έχουμε στη χώρα μας και ευχόμαστε να το ξεπεράσουμε όλοι μας. άλλη όψη είναι αυτή της λάσπης και της αρπαχτής. Είναι τα άθλια χτυπήματα κάτω από την ζώ- Η νη όπως συχνά λέμε, που φαίνεται ότι σε περίοδο «πολέμου» ανθούν. Κάποιοι που «νομίζουν ότι μπορούν να επιβιώσουν με αυτόν τον τρόπο» αντί να κοιτούν τη δουλειά τους και να προσπαθούν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν στον κλάδο και γενικότερα στην ανεξάρτητη αγορά του αυτοκινήτου, «να βάλουν πλάτη» δηλαδή, κατηγορούν τα ανταγωνιστικά έντυπα γενικά και μεταξύ άλλων διαδίδουν σε διαφημιζόμενους πελάτες του περιοδικού στο εξωτερικό -εκεί όπου δεν γνωρίζουν το τι γίνεται στην Ελλάδα- ότι αυτά έκλεισαν ή κλείνουν και πολλά άλλα, όπως καταμαρτυρεί αλληλογραφία που έχουμε στα χέρια μας. Για την «αρπαχτή» τι να πούμε πια. Εισπράττουν χρήματα, βάζοντας μπροστά το autoservice, από ανυποψίαστους και καλοπροαίρετους επισκευαστές -σύμφωνα με την τελευταία καταγγελία επώνυμου αναγνώστη μας- και φυσικά για άλλο πληρώνουν και άλλο παίρνουν. Και οι δύο περιπτώσεις ερευνώνται και θα ακολουθήσουν από εμάς τα δέοντα. Εκείνο όμως που μας προβληματίζει, είναι η ανύπαρκτη ηθική και αξιοπρέπεια αυτών των ατόμων. Καλά, εμάς δεν μας σέβονται, τους διαφημιζόμενους και τους επισκευαστές όμως;... Βέβαια, όπως λέει και ο λαός «την καρυδιά που έχει καρύδια πετροβολούν». Όμως ανεξάρτητα του τι τους φταίει, το να ρίχνουν λάσπη στα περιοδικά και τους ανθρώπους τους, είναι σαν να την πετούν επάνω τους, γιατί η λάσπη όπως όλοι γνωρίζουμε δεν μπορεί να γίνει ούτε ποιότητα, ούτε υγιής ανταγωνιστικότητα, ούτε ανάπτυξη και φυσικά δεν χαρακτηρίζει σε καμμία περίπτωση επαγγελματίες. Τέλος και ανεξάρτητα από τα παραπάνω, όπως είναι γνωστό η αγορά στενάζει και κανείς δεν αντιδρά ουσιαστικά, καταγγέλλοντας τουλάχιστον πρόσωπα και πράγματα που μας έφεραν ως εδώ. Ιδιαίτερη ευθύνη φέρουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες σαν Πόντιος Πιλάτος νίπτουν τας χείρας των για την κατάντια της Ελλάδας γενικότερα και του κλάδου ειδικότερα. Τελικά φαίνεται ότι οι δύο λέξεις «κοινωνικοί εταίροι» ισχύουν μόνο για τους πολιτικούς και τους συνδικαλιστές, αφού σε κοινωνικό επίπεδο τείνουν να ταυτιστούν με τις λέξεις «πατρίκιοι και πληβείοι», όπως αποκαλύπτεται τον τελευταίο καιρό από τα δημοσιεύματα για τις παχυλές αποδοχές των εργαζομένων στον -στενό και ευρύτερο- δημόσιο τομέα, ο οποίος είναι και η βασική αιτία για την κατάντια της ελληνικής οικονομίας. Έτσι η καραμέλα που όλοι πιπιλάνε είναι, ότι για όλα φταίει η Τρόϊκα και οι Γερμανοί. Κανείς μα κανείς δεν κατονομάζει τους πραγματικούς υπεύθυνους που δημιούργησαν στρατιές ψηφοφόρων-δημόσιων υπαλλήλων με τους παχυλούς μισθούς, επιδόματα και συντάξεις. Θα μας πει κανείς ποιά Κυβέρνηση και ποιός Υπουργός υπέγραψε και πότε την α ή β υπ. απόφαση με την οποία δόθηκαν αυτά τα προνόμια σε όλους αυτούς που πλήρωνε με το υστέρημά του ο Έλληνας εργαζόμενος ή μικροεπιχειρηματίας; Έλληνας που πλήρωνε χωρίς να εξυπηρετείται και ο οποίος πίστευε ότι ο μέσος υπάλληλος Ο έπαιρνε το πολύ ευρώ, ενώ τελικά μαζί με τα ειδικά προνόμια που του είχαν εκχωρήσει κρυφά οι εργοδότες του πολιτικοί -π.χ. επίδομα προθέρμανσης κινητήρα- έπαιρνε πάνω από κάθε μήνα δουλεύοντας ελάχιστα; Κατά τα άλλα, όπως λέει και το Σύνταγμα της Ελλάδας, όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι! Ο καταλυτικός

7 Υπεύθυνος για την ελληνική αγορά: Ι. Φρονιμάκης, Δ. Σέχου 2 & Καλλιρόης, Αθήνα Τηλ , , Fax ,

8 ειδήσεις DENSO: Νέος ιστότοπος για το ευρωπαϊκό aftermarket DENSO Aftermarket Europe Η B.V. λανσάρισε έναν εντελώς ανανεωμένο, πελατοκεντρικό ευρωπαϊκό ιστότοπο με νέα χαρακτηριστικά. Η σαφήνεια της παρουσίασης και η ευκολία στην πλοήγηση είναι χαρακτηριστικά που λήφθηκαν υπόψη κατά τη σχεδίαση του ιστότοπου (www.denso-am.eu) προκειμένου να διευκολύνονται οι υπάρχοντες και οι πιθανοί πελάτες στην αναζήτηση των ανταλλακτικών της DENSO και των πληροφοριών με βάση τις ανάγκες τους. Τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια λειτουργία «άμεσης αναζήτησης» ανταλλακτικού, εκτεταμένες τεχνικές πληροφορίες καθώς και πληροφορίες για τα προϊόντα, τα προγράμματα, τις συσκευές εγκατάστασης, το δίκτυο αντιπροσώπων της DENSO και μια ενότητα με τα τελευταία νέα. Προβλέπεται επίσης μια ολοκληρωμένη ενότητα με συχνές ερωτήσεις (FAQ) ενώ όλοι οι πιο πρόσφατοι κατάλογοι ανταλλακτικών aftermarket της DENSO είναι διαθέσιμοι για λήψη με ένα κλικ. Για πρώτη φορά, ο ιστότοπος αυτός, που αποτελεί τμήμα της ενισχυμένης παρουσίας on-line της εταιρείας, είναι διαθέσιμος σε οκτώ γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνικής, της Ρωσικής, της Γερμανικής, της Γαλλικής, της Ισπανικής, της Ιταλικής και της Αγγλικής γλώσσας διασφαλίζον τας ότι οι διανομείς και οι πελάτες σε όλη την Ευρώπη θα διευκολύνονται όσο ποτέ στις συναλλαγές τους με την DENSO. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο ή στον υπεύθυνο για την Ελληνική αγορά κ. Γιάννη Φρονιμάκη, τηλ Το Valvoline NextGen στο ράλι Dakar Η Valvoline συμμετείχε στο φετινό ράλι Dakar της Νοτίου Αμερικής με το νέο λιπαντικό NextGen SAE 15W-40 στους κινητήρες της ομάδας Van den Brink Rallysport & Mammoet Rallysport. Το λιπαντικό κινητήρων NextGen κατασκευάζεται από 50% ανακυκλωμένα λιπαντικά και παρέχει προστασία στο 100% του κινητήρα, καθιστώντας το εξαιρετική λύση και για τους κινητήρες αλλά και για το περιβάλλον. Καλύπτει με το παραπάνω τα όρια και τις προϋποθέσεις για μειωμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της ανακύκλωσης διότι χρειάζεται λιγότερες πρώτες ύλες για την κατασκευή του. Το NextGen αποτελεί το αποκορύφωμα ετών συνεχόμενης έρευνας στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας από τους επιστήμονες της Valvoline σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη διαδικασία της επαναδιύλισης. Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά διυλίζονται με την ίδια διαδικασία που λαμβάνει χώρα και στο αργό πετρέλαιο. Ένεκα του μικρού περιεχομένου των χρησιμοποιημένων λιπαντικών σε προσμείξεις και των περισσότερων χρήσιμων μορίων συγκριτικά με το αργό πετρέλαιο, το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία νέων, υψηλής ποιότητας λιπαντικών. Στη συνέχεια αυτά βελτιώνονται με τη προσθήκη των βραβευμένα πρόσθετων της Valvoline για να δημιουργήσουν το NextGen. 8

9 Η FEDERAL-MOGUL στην Ελλάδα με ένα κλικ Federal-Mogul είναι γνωστή Η από την αγορά εξοπλισμού πρώτης τοποθέτησης και εξαρτημάτων για το Aftermarket για την ποιότητα των προϊόντων της και για τις υπηρεσίες. Με βάση την συνεχώς αυξανόμενη δυναμική της παρουσία στη δευτερογενή αγορά ανταλλακτικών (aftermarket) σε ποσοστιαία βάση, αποφάσισε να προσφέρει στους Έλ ληνες επισκευασ τές ένα επιπλέον εργαλείο, δημιουργώντας έναν ιστότοπο αφιερωμένο στην ελληνική αγορά. Ο ιστότοπος αυτός, ο οποίος περιλαμβάνει όλο τον κόσμο της Federal-Mogul, επιτρέπει στην εταιρεία να δημιουργήσει μια απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τους πελάτες της, ενημερώνοντας τους έτσι άμεσα για τις νέες πρωτοβουλίες της. Πληκτρολογών τας παρέχεται πρόσβαση στην αρχική σελίδα του ιστότοπου η οποία αναπαράγει την εταιρική εικόνα της αμερικανικής πολυεθνικής εταιρείας και παρουσιάζει τα νέα, τις εμπορικές ονομασίες-σήματα όπως είναι η Ferodo, και η Champion, καθώς και συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους της εταιρείας που είναι αφιερωμένοι σε προϊόν τα και προωθητικές ενέργειες και πρωτοβουλίες στην ελ ληνική γλώσσα. Ο ιστότοπος παρουσιάζεται πλούσιος σε οργανωμένες πληροφορίες κατά ενότητες, ενώ η ολοκληρωμένη και συνεχώς ενημερωμένη «Τεχνική Βιβλιοθήκη» η οποία περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου της εταιρείας, καταμαρτυρεί το υψηλό τεχνικό επίπεδο της. Μέσω αυτής, η Federal-Mogul θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τις γνώσεις που η ίδια απέκτησε κατά την ανάπτυξη των τεχνολογιών και τη παραγωγή των διαφόρων εξαρτημάτων σ τον τομέα του αυτοκινήτου, παρέχον τας έτσι ένα σημαν τικό εργαλείο στον επισκευαστή. Σε αυτήν την ενότητα, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, ενώ μπορεί να συνδεθεί στους καταλόγους των διαφόρων κατασκευαστών και να γνωρίσει τις ανταλλαγές με τα προϊόντα του πιο εξειδικευμένου ανταγωνισμού. Επίσης δεν λείπουν οι τεχνικές πληροφορίες με αναζήτηση ανά μάρκα και ανά σειρά προϊόντος, οι πίνακες διάγνωσης βλαβών ( TTC), οι ενημερώσεις κάθε σειράς, οι πιστοποιήσεις των προϊόντων και πολλά άλλα ακόμη. Επιδεικνύοντας ηγετικό της ρόλο τον τομέα των εξαρτημάτων κινητήρα, η Federal-Mogul πρόσθεσε στην τεχνική βιβλιοθήκη μια τράπεζα δεδομένων που περιέχει τις προδιαγραφές για περισσότερους από κινητήρες, απαραίτητο εργαλείο για όλους εκείνους που ασχολούν ται με λεπτομερείς εργασίες ρύθμισης, με σημαντικές πληροφορίες όπως οι ροπές σύσφιξης κ.αλ. Μετά από μια απλή και σύντομη εγγραφή, ο ενδιαφερόμενος για τα προίόντα της Federal-Mogul, μπορεί να «κατεβάσει» σε μορφή εν τύπου, τις οδηγίες που παρουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις σχετικές εφαρμογές, καθώς και τους ενημερωμένους τιμοκαταλόγους. Επίσης, με μια απλή σύνδεση στους ειδικούς συνδέσμους (links), παρέχεται πρόσβαση σε όλες της μάρκες αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελ λάδα. Περισσότερα, στον επίσημο ελληνικό ιστότοπο της Federal-Mogul www. federal-mogul.gr. 9

10 ειδήσεις 13ο Συνέδριο επίσημων εμπόρων της Karcher Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 13ο Συνέδριο Επίσημων Εμπόρων της Karcher με θέμα Ενεργοποιώντας την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου σε κτήμα στην περιοχή Τατοΐου με τη συμμετοχή του εμπορικού δικτύου Karcher από όλη την Ελλάδα. Κάτω από το τρίπτυχο ποιότητα, καινοτομία, εμπιστοσύνη παρουσιάστηκαν τα νέα προϊόντα όλων των προγραμμάτων - Καταναλωτικού και Επαγγελματικού. Τα νέα επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα ζεστού - κρύου νερού HDS της σειράς Compact και upright, οι νέες εκπληκτικές μηχανές δαπέδου Β 40 και Β 60 καθώς και τα νέα υδρόψυκτα πλυστικά της σειράς Κ6 και Κ7 του καταναλωτικού προγράμματος. Μέσα στα πλαίσια του συνεδρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις δράσεις της εταιρείας για το έτος 2012, για όλες τις προωθητικές ενέργειες και το πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής των προϊόντων της. KΑRCHER AEE, Τηλ Ειδικό πρόσθετο για πετρελαιοκινητήρες Ονομάζεται Bio Diesel Additiv (LM3726) και είναι ένα ειδικό πρόσθετο καυσίμου της LIQUI MOLY, το οποίο έχει την ιδιότητα να καθαρίζει το κύκλωμα καυσίμου, εμποδίζοντας έτσι να δημιουργηθούν επικαθήσεις, οξείδωση, βούλωμα και κόλλημα των μπεκ. Παράλληλα, βελτιώνει την ποιότητα καύσης και μειώνει την κατανάλωση, ενώ ενδείκνυται για όλους του κινητήρες πετρελαίου με οξειδωτικούς καταλύτες. Είναι αυτοαναμιγνυόμενο -250ml προϊόντος επαρκούν για 70 λίτρα καυσίμου- με μακρά διάρκεια που υπερκαλύπτει χλμ. S&M Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. Τηλ και γνωστή γερμανική εταιρεία κατασκευής ελατηρίων ανάρτησης Η και αποστατών τροχών Eibach πρόσθεσε στην γκάμα της το Volkswagen Αναρτήσεις Eibach Pro-Kit για VW Beetle και Evoque Range Rover Beetle, καθώς και το νέο Evoque, το οποίο κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην κατηγορία των SUV. Τα ελατήρια Eibach Pro-Kit (Performance Springs) ως γνωστόν χαμηλώνουν το ύψος και το κέντρο βάρους του αυτοκινήτου, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη συμπεριφορά και μεγαλύτερη απόλαυση στην οδήγηση. Παράλληλα όμως αλλάζουν και την εμφάνισή του, κάνοντάς το πιο εντυπωσιακό. Οι αποστάτες τροχών Eibach (Pro- Spacer Wheel Spacer), συμπληρώνουν με τη σειρά τους τα ελατήρια ανάλογα με το πλάτος που έχει επιλεχτεί, αυξάνοντας στο μέγιστο το πλάτος των αξόνων του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να δείχνει ακόμα πιο εντυπωσιακό και δυναμικό. Με δυο λόγια οι αναρτήσεις Eibach Pro-Kit εξασφαλίζουν μια ιδανική ισορροπία μεταξύ της γρήγορηςάνετης οδήγησης και εμφάνισης του αυτοκινήτου. Τέλος όλα τα προϊόντα ανάρτησης Eibach παρέχονται με υψηλής ποιότητας προστασία διάβρωσης και είναι πιστοποιημένα με TUV. 10

11

12 ειδήσεις DigiScan - Tecnomotor Διαγνωστικό ελληνο-ιταλικής συνεργασίας διαγνωστική συσκευή DigiScan Η είναι ένα προϊόν συνεργασίας της ιταλικής εταιρίας TECNOMOTOR S.p.a. με την ελληνική εταιρεία DigiParts. Η τεχνογνωσία της TECNOMOTOR στην κατασκευή διαγνωστικών συσκευών για περισσότερο από 25 χρόνια μαζί με την εμπειρία και την εφαρμοσμένη γνώση των τεχνικών της εταιρίας DigiParts κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο διαγνωστικό προσαρμοσμένο κατάλληλα στην ελληνική αγορά. Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τη DigiParts σε επίπεδο λογισμικού σ τοχεύουν σ την ευκολία χρήσης κάτι ιδιαίτερα επιθυμητό από όσους έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με τη διάγνωση βλαβών αλλά και στην κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών από έμπειρους και απαιτητικούς χρήστες. Πρωτοπορία αποτελεί η δυνατότητα να προσαρμόζεται συνεχώς στα συστήματα των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεργασία των επισκευαστών αυτοκινήτων και των τεχνικών της DigiParts ώστε να προστίθενται νέες δυνατότητες κατά απαίτηση των πελατών, με τη χρήση ειδικού λογισμικού της κατασκευάστριας εταιρίας TECNOMOTOR. Τέλος, η απόλυτα προσιτή τιμή του μαζί με τη προσφερόμενη δωρεάν ετήσια συνδρομή - η ανανέωση της οποίας δεν είναι υποχρεωτική μετά τη λήξη της - το κάνει ανταγωνιστικό και επίκαιρο. Σύμφωνα με την DigiParts, το διαγνωστικό έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι κατάλληλο για επιβατικά & ημιφορτηγά με δυνατότητα επέκτασης σε φορτηγά, λεωφορεία και δίκυκλα Καλύπτει πλήρως οχήματα βενζίνης, πετρελαίου, υβριδικά και LPG-CNG Ελέγχει όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου Διαθέτει ασύρματη επικοινωνία με PC μέσω Bluetooth (προαιρετικό) Πραγματοποιεί ταχύτατη διάγνωση Έχει πλήρως ελληνικό μενού Έχει ανεπτυγμένες δυνατότητες DigiScan Οι αναβαθμίσεις του δεν είναι υποχρεωτικές Είναι το οικονομικότερο διαγνωστικό της αγοράς Προσφέρεται δωρεάν συνδρομή 1 έτους Περισσότερες πληροφορίες: DigiParts, τηλ , fax , Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ επικεντρωμένο στην άμεση σύνδεση σπουδαστών και αποφοίτων του με την αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογίες, συνεχίζει την επέκταση των στρατηγικών συνεργασιών του, εγκαινιάζοντας μια νέα συνεργασία στον τομέα της Μηχανολογίας με τη Schaeffler Automotive Aftermarket. Με 41 χρόνια παρουσίας στην ιδιωτική επαγγελματική κατάρτιση το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ διακρίνεται για τις πρωτοποριακές συνθήκες εκπαίδευσης, που είναι ανταγωνιστικές αντίστοιχων κολεγίων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η συνεργασία του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ με τη Schaeffler Automotive Aftermarket επι- Συνεργασία Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ με SCHAFFLER κεντρώνεται στη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για σπουδαστές και αποφοίτους Μηχανολογίας του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στη μετάδοση επιπλέον τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης από έμπειρα στελέχη της Schaeffler Automotive Aftermarket, στην τροφοδότηση υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και με ειδικά εργαλεία τοποθέτησης και διάγνωσης. Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ καλωσορίζει μια ακόμα μεγάλη συνεργασία με την Schaeffler Automotive Aftermarket, με το πρώτο τεχνικό σεμινάριο, που θα διοργανωθεί στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των δυο εταιριών, με θέμα Βασικές Αρχές Συστήματος Συμπλέκτη Αυτορυθμιζόμενος Συμπλέκτης Βολάν Διπλής Μάζας. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου στα Εργαστήρια Αυτοκινήτων του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ (Ιουστινιανού 24). Πληροφορίες: Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Αθήνας, Ιουλιανού 26, , Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Θες/νικης, Ερμού 45, Πλ.Αριστοτέλους, , Iek Delta Official Facebook Page. 12

13 Τεχνικά σεμινάρια από την Digiparts εταιρία Digiparts ανακοίνωσε την έναρξη του προ- Η γράμματος σεμιναρίων για το α εξάμηνο του Τα εξειδικευμένα τεχνικά σεμινάρια διοργανώνον ται στο κατάλληλα διαμορφωμένο κέν τρο εκπαίδευσης της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις μέσω επιλεγμένων συνεργατών, όπως φαίνεται και από τον διπλανό πίνακα. Σκοπός των σεμιναρίων είναι να παρέχουν τεχνογνωσία κι εξειδικευμένη εκπαίδευση σε όλο το εύρος των καθημερινών αναγκών αλλά και πληροφόρηση για τις νέες τεχνολογίες των οχημάτων. Γι αυτό το λόγο η εκπαιδευτική διάρκεια κάθε σεμιναρίου είναι τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικές ώρες. Φεβρουάριος 2012 Πόλη Θέµα Ημερομηνία Αίθουσα 1 Θεσ/νίκη 2 Θεσ/νίκη Ψεκασμός βενζίνης VW - TSI - Άμεσος ψεκασμός βενζίνης με Compressor & Turbo Υδρογονοκίνηση 2ης Γενιάς - Υβριδική τεχνολογία υδρογόνου 2ης Γενιάς για βενζίνη & πετρέλαιο Κυρ (Διάρκεια 1 ημέρα) Κυρ (Διάρκεια 1 ημέρα) Μάρτιος 2012 Πόλη Θέµα Ημερομηνία Αίθουσα 3 Θεσ/νίκη 4 Ηράκλειο 5 Ηράκλειο Κινητήρες BMW - Κινητήρες BMW VALVETRONIC Υδρογονοκίνηση 2ης Γενιάς - Υβριδική τεχνολογία υδρογόνου 2ης Γενιάς για βενζίνη & πετρέλαιο Υδρογονοκίνηση 2ης Γενιάς - Υβριδική τεχνολογία υδρογόνου 2ης Γενιάς για βενζίνη & πετρέλαιο Κυβ (Διάρκεια 1 ημέρα) Σαβ (Διάρκεια 1 ημέρα) Κυρ (Διάρκεια 1 ημέρα) Απρίλιος 2012 Πόλη Θέµα Ημερομηνία Αίθουσα 6 Θεσ/νίκη 7 Ηράκλειο 8 Ηράκλειο Ηλεκτρονικός Ψεκασμός Πετρελαίου - Common Rail (CRI) 3ης γενιάς Υδρογονοκίνηση 2ης Γενιάς - Υβριδική τεχνολογία υδρογόνου 2ης Γενιάς για βενζίνη & πετρέλαιο Ηλεκτρονικός Ψεκασμός Πετρελαίου - Common Rail (CRI) 3ης γενιάς Κυρ (Διάρκεια 1 ημέρα) Σαβ (Διάρκεια 1 ημέρα) Κυρ (Διάρκεια 1 ημέρα) Μάιος 2012 Πόλη Θέµα Ημερομηνία Αίθουσα 9 Θεσ/νίκη 10 Ηράκλειο 11 Ηράκλειο Συστήματα άνεσης - Ηλεκτρονικός αυτόματος κλιματισμός Συστήματα άνεσης - Ηλεκτρονικός αυτόματος κλιματισμός Κινητήρες BMW - Κινητήρες BMW VALVETRONIC Κυρ (Διάρκεια 1 ημέρα) Σαβ (Διάρκεια 1 ημέρα) Κυρ (Διάρκεια 1 ημέρα) Ιούνιος 2012 Πόλη Θέµα Ημερομηνία Αίθουσα 12 Θεσ/νίκη Πρόγραμµα σεμιναρίων Α εξαµήνου 2012 Πρόγραμμα σεμιναρίων Α εξαμήνου 2012 Συστήματα ασφάλειας - Αερόσακος SRS Κυρ (Διάρκεια 1 ημέρα) Τα τμήματα αποτελούνται πάντα το πολύ από 15 άτομα, κάτι που θεωρείται αναγκαίο για τη σωστή εκπαίδευση των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα σεμιναρίων του α εξαμήνου 2012 δημιουργήθηκε μετά από μελέτη και σύμφωνα με τις ανάγκες των συνεργείων-πελατών της εταιρείας, οι οποίοι συμπλήρωσαν το κατάλληλο έντυπο επιλογής σεμιναρίων. Περισσότερες πληροφορίες: DigiParts, τηλ

14 ειδήσεις Τώρα και ελατήρια από τη MEYLE Μέχρι πρόσφατα τα ελατήρια απλά μάζευαν σκόνη στην αποθήκη και σπάνια αλλάζονταν. Σήμερα, ωστόσο, η ανάγκη για αντικατάσταση τους έχει σταθερή αύξηση. Για το λόγο αυτό η MEYLE αποφάσισε να επεκταθεί και σε αυτόν τον τομέα, διαθέτοντας πλέον μια ευρεία γκάμα από ελατήρια υψηλής ποιότητας και καλύπτοντας πάνω από το 95% των πιο γνωστών μοντέλων. Με αυτό τον τρόπο δίνει μια ολοκληρωμένη λύση για την επισκευή του συστήματος ανάρτησης και απόσβεσης στα συνεργεία με ανταλλακτικά από έναν έμπιστο κατασκευαστή. Ως γνωστό τα ελατήρια στα σύγχρονα αυτοκίνητα, παθαίνουν πιο συχνά ζημιές απ ότι στο παρελθόν. Ο αυξημένος όγκος του αυτοκινήτου και οι κακές επιφάνειες σε συνδυασμό με τους νέους ελαφριούς σχεδιασμούς και τη συνεχόμενη τελειοποίηση των εξαρτημάτων για περισσότερη άνεση στην οδήγηση, προσθέτουν μεγαλύτερες πιέσεις στα ελατήρια. Το αποτέλεσμα είναι τα υλικά του ελατηρίου να φθείρονται νωρίτερα και τελικά να χαλάνε, οπότε και ο οδηγός το συνειδητοποιεί. Σε μια προσπάθεια τα συνεργεία να μπορούν να καλύπτουν όλες τις ανάγκες επισκευής, η MEYLE πρόσθεσε μια πλήρη γκάμα ελατηρίων για να συμπληρώσει τη σειρά των αμορτισέρ της. Η γκάμα περιλαμβάνει κυλινδρικά ελατήρια, ελατήρια με βαρελοειδή μορφή (mini-block) και ελατήρια πλευρικού φορτίου, καλύπτοντας το 95% όλων των κορυφαίων μοντέλων. Τα ελατήρια κατασκευάζονται από χρώμιο πυριτίου και χρώμιο βανάδιο και πάντα με στόχο να τηρούν τις προϋποθέσεις ποιότητας της MEYLE. Επίσης, η κατεργασία με φωσφορικό ψευδάργυρο και το επιπλέον επίχρισμα σε σκόνη διασφαλίζει εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία. Προς αποφυγή πιθανών αδύναμων σημείων, όλα τα ελατήρια της MEYLE σχεδιάζονται με συνεχή διάμετρο. Με την πρόσθεση των ελατηρίων στην γκάμα προϊόντων της, η εταιρεία μπορεί να υποστηρίζει τα συνεργεία προσφέροντας επαγγελματική δυνατότητα επισκευής στα συστήματα ανάρτησης και απόσβεσης, με τη χρήση εξαρτημάτων που έρχονται από έναν κατασκευαστή. Τέλος η MEYLE διαβεβαιώνει τους επισκευαστές, ότι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα νέα ανταλλακτικά που τοποθέτησαν είναι εξαίρετης ποιότητας και αξιοπιστίας ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες οδήγησης. Bridgestone Europe προμηθεύει Η με ελαστικά το πρόγραμμα «Οδηγική Εμπειρία» της BMW, που ανήκει στο τμήμα του Ομίλου Επιχειρήσεων BMW M GmbH και το οποίο παρέχει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων στην οδήγηση και την ασφάλεια. Βάσει της συμφωνίας, ανάμεσα στις δύο εταιρείες, η Bridgestone είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών του προγράμματος, για τους Η Bridgestone προμηθεύει με ελαστικά το πρόγραμμα «Οδηγική Εμπειρία» της BMW στόλους οχημάτων της Σειράς 1, της Σειράς 3, X5 και X6, καθώς και της σειράς των μοντέλων υψηλών επιδόσεων, BMW M. Στην προηγούμενη του μορφή ως «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οδηγών» της BMW, εκπαίδευσε πάνω από 50,000 οδηγούς σε όλη την Ευρώπη. Τώρα η «Οδηγική Εμπειρία» της BMW περιλαμβάνει μαθήματα εκπαίδευσης για ασφάλεια στο χιόνι και τον πάγο, οδήγηση στην πίστα και επαγγελματική οδήγηση, καθώς επίσης και εκδηλώσεις με θέμα «Εμπειρία BMW M», γύρους και εξατομικευμένες οδηγικές εμπειρίες. Η επέκταση της συμφωνίας με την «Οδηγική Εμπειρία» της BMW ενδυναμώνει περαιτέρω τη μακρόχρονη συνεργασία μεταξύ Bridgestone και BMW, προκειμένου για την εξέλιξη ελαστικών υψηλών επιδόσεων. Η Bridgestone εξελίχθηκε ως ο κορυφαίος προμηθευτής ελαστικών αρχικού εξοπλισμού της BMW και σήμερα προμηθεύει με run-flat ελαστικά της σειράς Potenza και Turanza ολόκληρη την γκάμα των σειρών BMW. Μάλιστα πρόσφατα, τα φιλικά προς το περιβάλλον ελαστικά Bridgestone Ecopia τοποθετήθηκαν στη σειρά 1 και στο MINI Countryman. Για την Bridgestone, το πρόγραμμα «Οδηγική Εμπειρία» της BMW συμβαδίζει άψογα με τον μακρόχρονο στρατηγικό στόχο της εταιρίας για ασφάλεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ηγετική θέση της Bridgestone στην εξέλιξη της τεχνολογίας run flat. 14

15

16 ειδήσεις Νέα μπουζί διπλής πλατίνας της Borgwarner Beru για Audi Τα νέα μπουζί διπλής πλατίνας της BorgWarner Beru Systems έχουν μια καινοτόμο σύνδεση υψηλής τάσης ειδικά σχεδιασμένη για τα συμπαγή πηνία ανάφλεξης με συνδετήρα που χρησιμοποιούνται στους κινητήρες TFSI του Audi 1.8 και 2.0 lt. Οι νέοι τετρακύλινδροι κινητήρες της Audi θα κινούν τα νέα μοντέλα Α4 και Α4 Avant series και θα αν τικαταστήσουν τους κινητήρες στα Α5, Α5 Sportback και Α5 Cabrio. Οι νέοι κινητήρες αναμένεται να κινούν όλο και περισσότερα μοντέλα της VW group στο μέλλον. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της BorgWarner Beru Systems, τα νέα μπουζί για πηνία ανάφλεξης με συνδετήρες προσφέρουν ένα συνδυασμό από καινοτόμες τεχνολογίες που βοηθούν στην βέλτιστη καύση και συνεπώς στην καλύτερη οικονομία καυσίμων και στις μικρότερες εκπομπές ρύπων. Η BorgWarner, ακόμα μια φορά, επιδεικνύει ότι είναι μπροστά στις εξελίξεις και στην παραγωγή νέων προϊόντων. Οι σημερινοί τούρμπο βενζινοκινητήρες αμέσου ψεκασμού απαιτούν συστήματα ανάφλεξης πολύ υψηλή τάσης, μέχρι και volt, συγκριτικά με τα και τα volt στους ατμοσφαιρικούς κινητήρες. Τα νέα μπουζί της BorgWarner συνδυάζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες ώστε να καλύψουν τις προϋποθέσεις υψηλής τάσης που απαιτούνται, ενώ παράλληλα μειώνουν τον κίνδυνο διαλείψεων κινητήρα. Για αξιόπιστη ανάφλεξη και αποτελεσματική καύση, η σύνδεση μεταξύ του μπουζί και του εσωτερικού ελατηρίου του πηνίου ανάφλεξης γίνεται ακόμα καλύτερη μέσω μιας καινοτόμου κυπελοειδούς σύνδεσης. Ο κατά 8,5 mm μακρύτερος μονωτήρας αυξάνει τη μέγισ τη τάση ανάφλεξης και μειώνει την εκκένωση τόξου, ενώ η ακίδα με διπλή πλατίνα μειώνει τη φθορά και δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Επίσης, λόγω του νέου αιχμηρού σχεδιασμού, το ηλεκτρόδιο γείωσης βελτιώνει την ανάφλεξη κατευθύνοντας τον σπινθήρα. Το κεν τρικό ηλεκτρόδιο και το ηλεκτρόδιο γείωσης είναι συγκολλημένα με λέιζερ για ανθεκτικότητα και διαθέτουν πυρήνα από χαλκό για βελτιωμένη ψύξη. Εκπαιδευτική επίσκεψη ΙΕΚ ΑΚΜΗ στην Kosmocar Η Κosmocar A.E., Επίσημος Εισαγωγέας και Διανομέας των αυτοκινήτων Volkswagen στο πλαίσιο της εδραιωμένης πια συνεργασίας με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τεχνικές Σχολές, διοργάνωσε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου ειδικά για το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, εκπαιδευτική ημερίδα στο πρότυπο Διαγνωστικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο της στη Μάνδρα Αττικής, όπου συμμετείχαν οι σπουδαστές του α και β έτους σπουδών της ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων» του παραρτήματος της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα Volkswagen, τους χώρους και τις καθημερινές λειτουργίες του πρότυπου διαγνωστικού και εκπαιδευτικού κέντρου και τον κορυφαίο τεχνολογικό εξοπλισμό διάγνωσης και επισκευής ο οποίος διασφαλίζει τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα του εργοστασίου Volkswagen. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε επίσης, παρουσιάσεις με θέματα για τις αξίες, την ιστορία και τις σύγχρονες τεχνολογίες Volkswagen καθώς και θέματα για την αγορά αυτοκινήτου και τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του after sales στην Ελλάδα. 16

17 Αντικατάσταση ψυγείου Τι πρέπει να προσέχετε Με την αρχική θερμική τεχνολογία της να προσαρμόζεται σε περίπου το 40% των Ευρωπαϊκών αυτοκινήτων, η DENSO αποτελεί τη λύση για τις επισκευές βλαβών όταν αυτή αφορά αντικατάσταση του ψυγείου. Οι 880 κωδικοί ποιότητας OE που παρέχονται από την DENSO Europe After Market για εφαρμογές σε αυτοκίνητα, είναι μικρότεροι και ελαφρότεροι και προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση ανταλλαγής θερμότητας από οποιαδήποτε μάρκα. Αλλά τι πρέπει να γνωρίζετε όταν τοποθετοίτε ένα ψυγείο αντικατάστασης; O Διευθυντής προϊόντος της DENSO, Peter Valek, δίνει μερικές σημαντικές συμβουλές: Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το σωστό ανταλλακτικό μέσω των παραπομπών. Ελέγξτε το καινούργιο ανταλλακτικό προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένης της διάστασής του καθώς και την εφαρμογή των συμπληρωματικών εξαρτημάτων όπως τα καπάκια, τους διακόπτες και τους αισθητήρες πριν από την τοποθέτησή τους. Ελέγξτε προσεκτικά τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου και τις συνδέσεις, και αντικαταστήστε τα με νέα ανταλλακτικά ποιότητας ΟΕ όταν απαιτείται. Η αδυναμία εφαρμογής αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ψυγείο. Το συνηθέστερο πρόβλημα είναι η διαρροή ψυκτικού λόγω ελαττωματικών ή φθαρμένων τσιμουχών. Οι θερμοστάτες και τα καπάκια ενδέχεται επίσης να παρουσιάσουν πρόβλημα. Αυτό συνήθως οφείλεται σε ενδογενή ελαττώματα των ψυγείων, παρόλο ότι τα ελαττώματα που σχετίζονται με την ποιότητα ΟΕΜ και οι εφάμιλλης ποιότητας αντικαταστάσεις είναι εξαιρετικά σπάνια. Αποφύγετε τις φθηνότερες εναλλακτικές. Αυτό μπορεί να ακούγεται ως μια απλή συμβουλή αλλά η έρευνα έχει αποδείξει ότι αγοράζοντας φθηνότερα το κόστος σε βάθος χρόνου είναι μεγαλύτερο, γιατί πολύ συχνά το φθηνό σημαίνει και χαμηλότερη ποιότητα. Δώστε την απαιτούμενη προσοχή ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό κατά το χειρισμό και την τοποθέτηση. Μην παραλείπετε να ελέγχετε τη βάση και τα εξαρτήματα κάθε ελαττωματικού ψυγείου (ροδέλες / λαστιχάκια). Αυτά μπορούν εύκολα να επισκευαστούν πριν από την εγκατάσταση του ψυγείου. Η συγκέντρωση του αντιψυκτικού υπόκειται επίσης σε ορισμένους κανόνες που περιγράφονται από τον κατασκευαστή. Αυτό πρέπει να το ελέγχετε δύο φορές κάθε φορά που τοποθετείτε ένα καινούργιο ψυγείο προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι χρησιμοποιείται η σωστή συγκέντρωση. Να θυμάστε ότι το ψυγείο είναι η καρδιά του συστήματος ψύξης του κινητήρα, γιατί ελευθερώνει τη θερμότητα που παράγεται από τον κινητήρα στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό πρέπει να ελέγχετε την απόδοση και τη λειτουργία των βεντιλατέρ ψύξης μετά από την εγκατάσταση ενός καινούργιου ψυγείου. Αν έχετε αμφιβολίες, ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίεςτου κατασκευαστή του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Όλες οι πρακτικές και οι διαδικασίες είναι διαθέσιμες στις τεχνικές πληροφορίες που κάθε κατασκευαστής αυτοκινήτων διαθέτει για κάθε όχημα που κατασκευάζει. Οι νέοι κανονισμοί της Ε.Ε. περί απαλ λαγών κατά κατηγορία -block exemption- ορίζουν ότι αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σ τους επισκευαστές. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κωδικούς, τις εφαρμογές στα αυτοκίνητα και περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον νέο κατάλογο ψύξης κινητήρα 2011/12, επισκεφθείτε το TecDoc ή επικοινωνήστε με την DENSO Europe B.V. s Business Unit Aftermarket on +31 (0) ή με τον κ. Γιάννη Φρονιμάκη, Δ. Σέχου 2 & Καλλιρρόης, Αθήνα, Τηλ:

18 ειδήσεις Eπαναστατικές αλλαγές στο συνεργείο Nέες μορφές και έννοιες για την αυτοκίνηση του μέλλοντος στην Automecanica 2012 Οι νέες μορφές και έννοιες που εισβάλουν σήμερα στον τομέα της αυτοκίνησης αποτελούν καυτά ζητήματα συζήτησης σε όλο το εύρος της αυτοκινητοβιομηχανίας. Παρ όλα αυτά, δεν φτάνει να επικεντρώνεται κανείς μόνο στα οχήματα. Η αυτοκινητοβιομηχανία υφίσταται μεγάλες αλλαγές και τομείς, οι οποίοι στην πρώτη ματιά φαινόντουσαν εντελώς ασύνδετοι, αναδύονται ως νέοι βασικοί παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι αναμένονται και επαναστατικές αλλαγές στον τομέα του συνεργείου. Η επόμενη Automechanica, η οποία λαμβάνει χώρα από τις 11 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2012 στη Φρανκφούρτη, θα είναι η κορυφαία διεθνής έκθεση για την εξέλιξη της αυτοκίνησης στο μέλλον. Κανένα άλλο γεγονός δεν καλύπτει το αντικείμενο της αυτοκίνησης σε όλο το εύρος της βιομηχανίας. Οι εκθέτες παρουσιάζουν τις καινοτόμες λύσεις τους από τους τομείς του αρχικού εξοπλισμού, της μετασκευής, των εξαρτημάτων, της διάθεσης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης. Η τελευταία Automechanica προσέλκυσε εκθέτες και περίπου επισκέπτες από 181 χώρες. Αναφορικά με τη φετινή έκθεση, πάνω από το 85% των θέσεων για τους εκθέτες είναι ήδη κλεισμένο. Στην Automechanica 2012 θα υπάρχουν διάφορα γεγονότα που θα την κάνουν να ξεχωρίζει από τις προηγούμενες εκθέσεις. Για παράδειγμα, η γερμανική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Karabag σχεδιάζει μια παρουσίαση που θα εκτυλιχθεί σε μια επιφάνεια τετραγωνικών μέτρων στoν εξωτερικό εκθεσιακό χώρο Agora. Το ειδικό αυτό σόου θα παρουσιάσει τον τρόπο που θα εξελιχθεί το περιβάλλον της αυτοκίνησης στο μέλλον. Επίσης, στη φετινή Automechanica θα συμμετέχουν και εκθέτες που, σε πρώτη ματιά, ίσως να μην έχουν μεγάλη σχέση με την αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως κατασκευαστές μπαταριών, εταιρείες από τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως επίσης πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα εκπαιδεύουν τους μηχανικούς του μέλλοντος. Η λέξη κλειδί σε αυτούς τους τομείς είναι η «αυτάρκεια» και στο σόου θα γίνει επίδειξη για το πώς τα οχήματα, η παροχή ενέργειας και η τεχνολογία κατασκευής αναμένονται να αναδυθούν σε ένα αυτάρκες σύστημα αυτοκίνησης στο μέλλον. Για την Automechanioca δείχνουν επίσης ενδιαφέρον και εταιρείες από τον τομέα της τεχνολογίας της φόρτισης. Ενεργειακά προϊόντα, όπως επίσης οι κορυφαίοι διεθνείς κατασκευαστές βιομηχανικών ρευματοληπτών και ηλεκτρικών συνδέσεων έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετέχουν ενεργά ως εκθέτες. Επίσης, η Automechanica σε συνεργασία με τη Γερμανική Ένωση Ηλεκτροκίνησης (Bundesverband emobilitat BEM) και τις εταιρείες που την απαρτίζουν, θα δημιουργήσει ένα θεματικό κόσμο με την ονομασία «Η Αυτοκίνηση στο Μέλλον», ο οποίος θα δώσει στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις νέες έννοιες της αυτοκίνησης, ακόμα και για εκείνους που δεν θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην έκθεση. 18

19

20 ειδήσεις Εκπαιδευτικά σεμινάρια μηχανικών από τη LUK και την ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕ Λίγο πριν, την έλευση του νέου έτους 2012, πραγματοποιήθηκαν στο Αγρίνιο, στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στα Ιωάννινα τεχνικά σεμινάρια σχετικά με τα συστήματα συμπλέκτη LUK για τους μηχανικούς αυτοκινήτων με πρωτοβουλία της εταιρείας ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. Τα σεμινάρια, πραγματοποίησε ο τεχνικός εκπαιδευτής της εταιρείας Schaeffler Automotive Aftermarket (LUK-INA-FAG) κ. Άγγελος Λασκαρίδης Manager Technical Services της Το τμήμα Automotive Aftermarket της Bosch προγραμματίζει να εξαγοράσει την SPX Service Solution με έδρα την Νέα Υόρκη. Η συμφωνία υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις Η SPX Service Solution δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή, και πώληση εργαλείων διάγνωσης και service, εξοπλισμό συνεργείων και λογισμικό στην παγκόσμια αγορά του Automotive Aftermarket. Για το 2011, οι πωλήσεις της αναμένεται να φτάσουν τα 660 εκατομμύρια Ευρώ. Απασχολεί 2700 υπαλλήλους σε 17 χώρες, κυρίως σε Η.Π.Α., Γερμανία, Γαλλία και Κίνα. Η εξαγορά της SPX καθίσταται η μεγαλύτερη στην ιστορία του Automotive Aftermarket. Η διαδικασία εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του Η τιμή αγοράς κυμαίνεται γύρω στα 883 εκατομμύρια Ευρώ. «Εξαγοράζοντας την SPX Service Schaeffler Automotive Aftermarket ohg. Στη διάρκεια της τεχνικής εκπαίδευσης καλύφθηκαν θέματα γύρω από τον αυτορυθμιζόμενο συμπλέκτη LuK (SAC), την τεχνολογία και τη διάγνωση βλαβών των βολάν διπλής μάζας (DMF) και τα υδραυλικά συστήματα LUK. Τα σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 160 επισκευαστές οχημάτων, πραγματοποιήθηκαν στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες εκπαίδευσης της εταιρείας ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. στο υποκατάστημα του Αγρινίου ( ) καθώς και στο υποκατάστημα των Ιωαννίνων ( ). Στις 29 και στις 30 Νοεμβρίου το σεμινάριο έλαβε μέρος αντίστοιχα στις αίθουσες των ξενοδοχείων «Astoria Capsis» στο Ηράκλειο και στο «Samaria Hotel» στα Χανιά. Η Schaeffler Automotive Aftermarket διοργανώνει τεχνικά σεμινάρια σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τα Η Bosch προγραμματίζει την εξαγορά της SPX Service Solutions ανταλλακτικά οχημάτων LUK, INA, FAG σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία, με τους εισαγωγείς και τους τοπικούς διανομείς των ανταλλακτικών του Ομίλου, περισσότεροι από επισκευαστές την τελευταία 4ετία,έχουν παρακολουθήσει παρόμοια τεχνικά σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Χανιά, Λάρισα, Ιωάννινα, Ξάνθη, Δράμα, Τρίκαλα, Λαμία, Χαλκίδα, Καλαμάτα, Τρίπολη, Κόρινθο, Καβάλα, Κατερίνη, Ρόδο, Κέρκυρα και Αγρίνιο. Solution, η Bosch γίνεται ο κορυφαίος προμηθευτής σε λύσεις διάγνωσης» είπε ο Robert Hanser, πρόεδρος του τμήματος Αutomotive Aftermarket. Η εξαγορά αυτή, θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην αγορά των diagnostics, ιδιαίτερα στην Βόρεια Αμερική και θα ενδυναμώσει τη θέση μας, στον τομέα αυτό, σε Ευρώπη και Ασία στη συνεργασία μας με τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Η γκάμα προϊόντων της SPX Service Solution περιλαμβάνει λύσεις επισκευής οχημάτων συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, εργαλείων και λογισμικού. Επιπλέον προσφέρει τεχνικές πληροφορίες, προγράμματα εκπαίδευσης, εξοπλισμό για εμπόρους και συνεργεία. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται και από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα συνεργεία τους. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της SPX βρίσκουν εφαρμογή σε επιβατηγά, φορτηγά, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, γεωργικά μηχανήματα και άλλες εφαρμογές. Ο David Kowalski, πρόεδρος της SPX είπε «Είμαστε περήφανοι που η SPX από έναν τοπικό κατασκευαστή εργαλείων γίνεται ένας παγκόσμιος προμηθευτής διάγνωσης, εργαλείων και υπηρεσιών πληροφοριών συντήρησης. Η Bosch εξειδικεύεται στον τομέα του Automotive Service και έχει δυνατές σχέσεις με τους κατασκευαστές οχημάτων σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι η Service Solution ταιριάζει στρατηγικά με τη Bosch». 20

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ α βλέπεις όλα...

Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ α βλέπεις όλα... ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩ ΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 334 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ

Διαβάστε περισσότερα

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου ΚΩΔΙΚΟΣ 1391 Έτος 18 - Τεύχος 215 Νοέμβριος 2011-1 ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου EQUIP AUTO: Μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας Η νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστής: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κρίκοι μιας ισχυρής αλυσίδας

Κρίκοι μιας ισχυρής αλυσίδας Κρίκοι μιας ισχυρής αλυσίδας Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Χολέβα, Γενικό ιευθυντή Supply Chain σελ.6 Η γνώμη των προμηθευτών μας σελ.12 Κέντρα διανομής ξι στρατηγικά σημεία στη διακίνηση τσιμέντου σελ.14

Διαβάστε περισσότερα

colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd.

colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd. colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd. Νέο βερνίκι. Permasolid HS Speed Clear Coat 8800. Για εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα. MyTraining. Το νέο online πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fendt. Vario 820 ΤΡΑΚΤΕΡ. ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για αγρότες και εργολήπτες ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ: ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ PROFI ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Fendt. Vario 820 ΤΡΑΚΤΕΡ. ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για αγρότες και εργολήπτες ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ: ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ PROFI ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΚΤΕΡ www.profi.com ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για αγρότες και εργολήπτες Κυκλοφορεί το Σάββατο 5 φεβρουαρίου δωρεάν με την Agrenda και στη συνέχεια αυτοτελώς με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ

Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Μάρκετινγκ Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Εργαστηριακές Σημειώσεις Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

FRANCHISE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «FRANCHISE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ» Σπουδαστής: Πετροπούλου Λαμπρινή Α.Μ.: 14254 Επιβλέπων καθηγητής: Μπρίνη Δέσποινα ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

LeasePlan. Discover. NewPlan Νέα μοντέλα - Έκθεση Γενεύης 2011. BestPlan Volvo S60 vs. Audi A4 vs. Opel Insignia vs. VW Passat

LeasePlan. Discover. NewPlan Νέα μοντέλα - Έκθεση Γενεύης 2011. BestPlan Volvo S60 vs. Audi A4 vs. Opel Insignia vs. VW Passat Discover SPRING LeasePlan NewPlan Νέα μοντέλα - Έκθεση Γενεύης 2011 BestPlan Volvo S60 vs. Audi A4 vs. Opel Insignia vs. VW Passat LatestPlan Τα νέα της LeasePlan TechPlan Οι νέες τεχνολογίες στα αυτοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 www.uhc.gr 2124/09 Kωδ.: 8467 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΘ - Βόρεια Ελλάδα 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Φ Υ Λ Λ Ο 9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2. Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Φ Υ Λ Λ Ο 9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2. Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Φ Υ Λ Λ Ο 9 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Παρά την Οικονομική Κρίση η οποία μαστίζει την ελληνική κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Η γιορτή του κλάδου 8-11 Μαίου 2014. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Acimall: Ελαφρώς καλύτερη η πορεία της ιταλικής βιομηχανίας επεξ/σίας ξύλου

Η γιορτή του κλάδου 8-11 Μαίου 2014. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Acimall: Ελαφρώς καλύτερη η πορεία της ιταλικής βιομηχανίας επεξ/σίας ξύλου 63 κωδικός 6701 OKTΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 www.epipleon.gr Η γιορτή του κλάδου 8-11 Μαίου 2014 Δ I E Θ N H Σ E K Θ E Σ H Y Λ I K Ω N E Π I Π Λ O Π O I Ϊ A Σ, Δ O M I K Ω N Y Λ I K Ω N Ξ Y Λ O

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ real οnline ΕΚΔΟΣΗ #1 KYΡΙΑΚΗ 27.9.2009 Ασφάλεια στο ίντερνετ Τρόποι, προφυλάξεις, κατευθύνσεις και μυστικά για τις ψηφιακές αναζητήσεις στον Κυβερνοχώρο Σύνδεση στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση

Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση Η Φλόγα της Ανάστασης να Ανάψει στην Καρδιά μας, για να κρατήσει ζωντανά όλα τα Όνειρα μας.. Ήθελα μες στις Χούφτες μου Χαρές Χιλιάδες να χα να τις μοιράσω Απλόχερα στους Φίλους

Διαβάστε περισσότερα

Aegean News. Η Aegean. στις ΗΠΑ. Εξαγοράζει τη Δραστηριότητα Bunkering της Hess. Ακόμη. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου

Aegean News. Η Aegean. στις ΗΠΑ. Εξαγοράζει τη Δραστηριότητα Bunkering της Hess. Ακόμη. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Aegean News Τ Ο Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Η Σ A E G E A N ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013-14 Συνέντευξη Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Βραβεία Ελληνικής Ναυτιλίας Lloyd s List 2013 Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα